TRİGONOMETRİ-2
TRİGONOMETRİK
LER
FORMÜL-
A)
B)
31
D) 2 31
3 31
2
31
2
C)
E) 3 31
1. Bir ABC üçgeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
A) sin2A+cos2A=1
C) 2R sin A=a
E) sin (A+B)=sin C
B) a2=b2+c2-2bc cosA
D) a sin A=b sin B
3

ve 0   
ise, cos2 aşağı3
2
dakilerden hangisidir?
5. cos  
A)
2. Aşağıdakilerden
doğru değildir?
eşitliklerden
A) sin 2A=2 sin A cos A
b2  c 2  a2
2 bc
2 tan A
E) tan 2A 
1  tan A
C) cos A 
B) tan A 
D)
hangisi
1
cot A
b
 2R
sin b
1
2
B)
1
3
C) 
1
2
D) 
1
3
E) 
3
4
ˆ  60 0 ve a  3(b  c) oldu6. Bir üçgende A
ğuna göre B ve C açıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) 700 , 500
D) 800 , 400
B) 900 , 300
E) 500 , 700
C) 600 , 600
3.

kZ ise
2
1
 

cos (k  )  (1)k (  )
2
2 

7. 0   
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ABC üçgeninde sinüs teoremini ifade eder?
1
b.c.sin A
2
B) sin2A=1-cos2A
C) h=b.sin C=c.sin B
A) –cos 
D) (-1)ksin 
B) cos 
E) (-1)k
C) (-1)kcos 
8.
A) A(ABC)=
D) a2=b2+c2-2b.c. 1  sin2 A
a
b
c
E)


 2R
sin A sin B sin C

ˆ  600 , b=12,
4. A B C üçgeninde mA
c=10 ise, a kenarı aşağıdakilerden hangisidir?
AD=DC=BD=a ye B köşesi sabit değildir.
Bu üçgenin alanının en büyük değeri nedir?
A) a2
B) 3a
C) 2a
D) 4a
E) 2a2
TRİGONOMETRİ-2
cos 4a  cos 8a
cos 4a. cos 8a
9.
ifadesinin değeri nedir?
1
2
A) 
A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
E) 120
B) –1
C) –2
D) 1
E) 2
13.
10.
ABCD eşkenar dörtgeninde AB=3 ,
ˆ  1200 , BE=DF=1 cm olduğuna göre
mA
EF kaç cm dir?
A)
Şekilde verilen ABCD karesinde CE 
1
8
B)
1
7
C)
1
6
D)
1
5
E)
B)
2 3
3
C)
3 3
2
D)
10
E)
13
DC
3
olduğuna göre tan x in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
7
1
4
sin 2y
olduğuna göre, x+y nin 0
1  cos 2y
ile  arasındaki değeri kaç radyandır?
14. tgx 
A)

2
B)

3
C)

4
D)

5
E)

6
11.
15. Aşağıdakilerden hangisi sin(

 a) ya öz2
deş değildir?

 a)
2
D) cos a
A) sin(
Yukarıdaki şekilde N(0,8), M(6,0),
ˆ P  OP
ˆM   , PO
ˆ N   olduğuna göre
MO
sin  nın değeri nedir?
A)
3
2
B)
2
5
C)
1
D)
5

12. 10a 
olduğuna göre;
2
1
2
E)
1
2
B) sin(-a)
C) cos(-a)
E) cos(2-a)
16. a=sin50 b=sin850 c=sin1050
olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) c<b<a
D) a<c<b
B) b<c<a
E) a<b<c
C) b<a<c
TRİGONOMETRİ-2
20. cos2(x-y)+sin2(x+y) nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
17.
A) 1-sin2x sin2y
C) 1+sin2x sin2y
E) 1+sin2x cos2y
3 10
10
5 3
D)
3
A)
2 7
7
3 2
E)
4
B)
C)
2 5
5
18. Aşağıdaki ABC üçgeninde
ABD açısının ölçüsü , AD nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2+sin2
D) 1-sin2
B) 2-sin2
E) sin2
C) 1+sin2
19. Aşağıdaki şekilde verilen DABC dörtyüzlüsünün D köşesinden geçen ayrıtları birbirine diktir.
B) 1+cos2x cos2y
D) 1+sin2x cos2y
21. sin2x=cos350 denkleminin [00, 900] aralığındaki kökü kaç derecedir?
A) 70
B) 65
C) 37,5
D) 27,5
E) 17,5
22. Aşağıdaki şekilde ABCD bir ikizkenar teğetler yamuğudur. Buna göre, cos  nın değeri nedir?
ac
ac
a
D)
ac
A)
ac
2a  c
c
E)
ac
B)
C)
ac
a  2c
23.
Yukarıdaki verilen ABC üçgeninde
ˆC)  600 olduğuna göre, AC kaç birim
m(AB
olabilir?
BAC açısının ölçüsü , cos nın değeri nedir?
A) 4
2
3
2
D)
8
24.
A)
3
4
2
E)
10
B)
C)
2
6
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
cos x  cos 6x  cos 11x
sin x  sin 6x  sin11x
ifadesinin kısaltılmış biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) cos6x
B) cot18x
E) cotx+cot6x+cot11x
C) 1
D) 0
TRİGONOMETRİ-2
25. sin 950 , cos 1900 , tan 2100 nin işaretleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
sin 950 , cos 1900 , tan 2100
+
+
+
+
+
+
+
+
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki verilenlere göre, AC=x kaç cm
dir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
30.
Verilen şekilde cos  nın değeri ne olur?
26.
1
a1
2
D) 
a2
a
a1
1
E) 
a1
A)
Yukarıdaki verilere göre, sin nın değeri
kaçtır?
A)
2
2
B)
3
2
C)
3
3
D)
1
2
3
5
B) 
1
4
C)
1
4
D)
E)
1
3
Yanda verilen yarı çemberin AB çapının uzunluğu 1 birim ve TK ile TC aynı uzunlukta [0]
olduğuna göre sin  ne olur?
1
2
3 1
2
1 3
D)
2
E)
sin 2A  sin 4A
cos 2A  cos 4A
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
B) tan2A
E) cos2A
B)
1
32.
28.
1 5
2
1 5
E)
2
A)
3
2
A) sin2A
D) cot3A
a
a2
C)
31.
1

27. cos 2arc cot  değeri kaçtır?
2

A) 
B)
sin15
0
3
4
A)

B)
D) 3 2
1
cos 150
C)
1 5
2
toplamının değeri nedir?
3
2
C) 2 6
E) 1  3
C) tan3A
sin 3x cos 3x

1
sin x
cos x
olduğuna göre, cos2x aşağıdakilerden hangisine eşittir?
33.
29.
A)
5
8
B)
3
4
C)
2
3
D)
1
3
E)
1
2
TRİGONOMETRİ-2
1
1

2 6
cos x sin x
denklemini sağlayan dar açı (x) aşağıdakilerden hangisidir?
34.
1-D 1966 ÜSS
6-B 1974 ÜSS
11-C 1979 ÜSS
16-D 1985 ÖYS
21-D 1987 ÖYS
26-D 1991 ÖYS
31-E 1975 ÜSS
2-E 1967 ÜSS
7-C 1976 ÜSS
12-E 1980 ÜSS
17-A 1985 ÖYS
22-A 1987 ÖYS
27-A 1995 ÖYS
32-C 1985 ÖYS
A) 15
3-E 1968 ÜSS
8-A 1976 ÜSS
13-E 1980 ÜSS
18-E 1986 ÖYS
23-B 1988 ÖSS
28-C 1996 ÖYS
33-A 1991 ÖYS
B) 25
C) 30
4-D 1974 ÜSS
9-A 1977 ÜSS
14-A 1981 ÖYS
19-E 1986 ÖYS
24-A 1988 ÖYS
29-A 1997 ÖYS
34-A 1992 ÖYS
D) 35
E) 45
5-B 1974 ÜSS
10-B 1978 ÜSS
15-B 1984 ÖYS
20-C 1986 ÖYS
25-E 1988 ÖYS
30-E 1975 ÜSS
Download

trigonmetri.2 - www.omersencar.com