T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
DOĞRUDAN TEMİN FİYAT TEKLİF M E K T U B U
30/10/2014
Talep Eden B i r i m M ü d ü r l ü ğ ü
: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e bağlı Su A r ı z a Servisinde kullanılmak üzere Malzeme alımı işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 22/D maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır. İstek yapılan
mal/hizmete uygun kalite, evsaf ve marka belirtmek suretiyle fiyat teklifinizi en geç 31/10/2014 C u m a
günü saat 16.30'a kadar vermenizi rica ederim.
r
„ 1
Saim E R D O Ğ A N
/
İ ş l e t m e ve İ ş t i r a k l e r M ü d ü r V .
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
YAPıM, MAL, HIZMET
Vı ŞİBER VANA
% ŞİBER V A N A
1 " ŞİBER V A N A
MUSLUK
MUSLUK BAŞI
1" DEMİR KÖR TAPA
1" DEMİR KONİK REKOR
'/« DEMİR KONİK REKOR
% DEMİR MASON
/ DEMİR KÖR TAPA
Vı DEMİR MASON
/< KAPLİN REKOR
'/< DİŞLİ KAPLİN REKOR
Vı KAPLİN REKOR
Vı DİŞLİ KAPLİN REKOR
32'LIK DIŞLI KAPLIN REKOR
40'LIK KAPLİN REKOR
40'LIK DİŞLİ KAPLİN REKOR
3
4
3
BIRIM
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
MIKTARı
BIRIM FIYAT
TUTARı
100
100
100
300
300
50
50
50
50
50
50
100
100
150
150
100
100
100
ALT TOPLAM
K D V % ...
TOPLAM
TUTAR
İdaremiz doğrudan temin yetkililerince ..../..../
tarihinde bizzat işyerimize gelerek yukarıda özellikleri
belirtilen malzemeler, onarım, hizmet ile ilgili olarak fiyat istenmiştir. İdari ve teknik şartname tarafımızdan
tamamen incelenmiş olup bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. İhtiyacınıza ilişkin olarak yukarıdaki
hususları içeren fiyat teklifimizin kabulünü arz ederiz.
TEKLİF SAHİBİNİN
Bağlı olduğu vergi dairesi:
Vergi Numarası
Telefon ve Faks Numarası :
Ad Soyad/Firma Kaşesi
Damga Pulu - İmza
Download

İlan dosyasını indirmek için tıklayınız