T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
İşletme ve İştirakler M ü d ü r l ü ğ ü
DOĞRUDAN TEMİN FİYAT TEKLİF M E K T U B U
29/09/2014
Talep Eden Birim M ü d ü r l ü ğ ü
: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e bağlı H a r p u t - G ö l l ü b a ğ Su Depoları arasındaki terfi hattında kullanılmak
üzere Malzeme alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre doğrudan temin
yoluyla yaptırılacaktır. İstek yapılan mal/hizmete uygun kalite, evsaf ve marka belirtmek suretiyle
fiyat teklifinizi en geç 02/10/2014 P e r ş e m b e günü saat 16.30'a kadar vermenizi rica ederim.
rC •
(Sairîr-E^OGAN
İşletmece İştirakler Müdür V.
Y A P I M , M A L , HİZMET
No.
BİRİM
MİKTARI
1
126 m. 15 hp 5 İt/sn motopomp dalgıç motor
Adet
2
2
60 m. 15 hp 13 İt/sn motopomp dalgıç pompa
Adet
1
10" koruma borusu
Metre
5
4
Q 80 Vana GG 40
Adet
2
5
Q80 Ç e k v a l f G G 4 0
Adet
2
6
Q 200 Vana GG 40
Adet
1
7
Q 150 Vana GG 40
Adet
1
BİRİM
FİYAT
TUTARİ
ALT
TOPLAM
K D V % ...
TOPLAM
TUTAR
İdaremiz doğrudan temin yetkililerince ..../..../
tarihinde bizzat işyerimize gelerek yukarıda özellikleri
belirtilen malzemeler, onarım, hizmet ile ilgili olarak fiyat istenmiştir. İdari ve teknik şartname tarafımızdan
tamamen incelenmiş olup bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. İhtiyacınıza ilişkin olarak yukarıdaki
hususları içeren fiyat teklifimizin kabulünü arz ederiz.
TEKLİF SAHİBİNİN
Bağlı o l d u ğ u vergi dairesi :
Vergi N u m a r a s ı
Telefon ve Faks N u m a r a s ı :
:
A d Soyad/Firma K a ş e s i
Damga Pulu - İmza
Download

rC •