T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
DOĞRUDAN TEMİN FİYAT TEKLİF M E K T U B U
..711/2014
T a l e p Eden b i r i m M ü d ü r l ü ğ ü
: Park ve Bahçeler
T a l e p sayı n u m a r a s ı
:
Müdürlüğü
575
A ş a ğ ı d a cins ve m i k t a r ı ile ö z e l l i k l e r i b e l i r t i l e n y a p ı m - h i z m e t işleri 4 7 3 4 s a y ı l ı K a m u
İ h a l e K a n u n u 22/d m a d d e s i n e g ö r e d o ğ r u d a n t e m i n y o l u y l a y a p t ı r ı l a c a k t ı r . î d a r i ve t e k n i k ş a r t n a m e
incelenerek f i y a t t e k l i f i n i z i en g e ç 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 saat 16,30' a kadar v e r m e n i z i r i c a e d e r i m .
Doğrudan Temin
No
1
2
İhtiyaç duyulan Malzemeler
Birimi
Panel Çit Montajı
Tel Orgü Montajı
N o t : Ekli Teknik şartnameye uygun olacaktır.
mt
mt
Miktarı
üdür V .
etkilisi
Birim Fiyatı
Tutarı
400
1200
ALT TOPLAM
KDV%....
T O P L A M TUTAR
İdareniz d o ğ r u d a n temin yetkililerince . . . . / . . . . /
Tarihinde bizzat işyerimize gelerek; yukarıda
özellikleri belirtilen malzemeler , onarım , hizmet ile ilgili olarak fiyat istenmiştir. İdari ve teknik şartname
tarafımızdan tamamen incelenmiş olup bütün koşullarıyla tarafimızdan kabul edilmiştir. İhtiyacınıza ilişkin
olarak yukarıdaki hususları içeren fiyat teklifimizin kabulünü arz ederiz.
TEKLİF SAHİBİNİN
Bağlı olduğu vergi dairesi
Vergi numarası
Telefon ve faks numarası
A d Soyad/Firma kaşesi
Damga pulu-imza
PANEL ÇİT MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEL KALINLIĞI
: 4,5 mm
GÖZ ARALIKLARI : 5 cm X 15 cm
YÜKSEKLİĞİ
:
BÜKÜM SAYISI
:
120 cm
2
BAĞLANTILARI(KELEPÇELİ)
3
:
2
ÇİT UZUNLUĞU
: 250 cm
ÇELİK DUBEL
: 12 LİK
PROFİL
: 6 c m X 6 c m YÜKSEKLİĞİ:120CM
ANKRAJ
: 30 cm X 30 cm X 30 cm YÜKSEKLİK : 1 cm (4 ADET DÜBEL BOŞLUĞU)
NOT : 2,50 M'DE BİR ANKRAJ YAPILACAKTIR.
TEL ÖRGÜ MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEL KALINLIĞI
: 4,5 mm
GÖZ ARALIKLARI : 5 cm X 5 cm
YÜKSEKLİĞİ
: 200 cm
BAĞLANTILARI{KELEPÇELİ)
ÇİT UZUNLUĞU
: 275 cm
:4
PANEL ÇİT
TEL ÖRGÜ
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE TEMİN EDİLECEK İHTİYAÇLARA
AİT İDARİ ŞARTNAME
1. İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
M a d d e 1- Elazığ Belediye Başkanlığı. Tel: - O 424 248 47 01 ; Fax: O 424 248 47 36
M a d d e 2- İhtiyaç; ihale yetkilisinin yetki verdiği doğrudan alım yetkililerince temin edilecektir.
I I . Doğrudan temin konusu işe ilişkin bilgiler
M a d d e 3- a) İhtiyacın adı: Malzeme alınması/Bakım onarım y a p ı l m a s ı / H i z m e t alınması
b) ihtiyacın teslim edileceği yer: Elazığ Belediyesi, Park ve Bahçeler M ü d ü r l ü ğ ü
c) ihtiyaca ait diğer bilgiler
I I I . D i ğ e r hususlar
M a d d e 4- D o ğ r u d a n temin d o k ü m a n ı ;
Tasarısından oluşmaktadır.
İhtiyaç
listesi. Teknik Ş a r t n a m e ,
İdari
Şartname
ve
Sözleşme
M a d d e 5- Piyasadan fiyat araştırması yapılırken 4734 sayılı Kanunun 11.maddesi k a p s a m ı n d a olan firmalardan
fiyat teklifi alınmayacaktır. Bu kapsamda olan firmalardan alınan teklifler iptal edilecektir.
M a d d e 6- Pazarlıkta ve ö d e m e l e r d e geçerli para birimi Türk Lirasıdır ( T L ) .
M a d d e 7- Pazarlık sonucunda verilen fiyatlar sonradan herhangi bir sebeple geri a l ı n a m a z ve değiştirilemez.
Yetkililer uygun fiyat teklifini belirleyene kadar alınan bütün fiyat teklifleri gizli tutulacaktır.
M a d d e 8- S ö z l e ş m e konusu işin bedelinin ö d e n m e s i a ş a m a s ı n d a d o ğ a c a k Katma Değer Vergisi ( K D V ) ilgili
mevzuatı ç e r ç e v e s i n d e idarece yükleniciye ayrıca ödenir.
M a d d e 9- İhtiyaç; ekonomik açıdan en uygun flyatı veren firmadan temin edilecektir.
M a d d e 10- Fiyatların eşit olması halinde mal alımı ihaleleri uygulama y ö n e t m e l i ğ i n
58 inci maddesinde
belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı t e k l i f belirlenerek satın
alınacaktır.
M a d d e 11- Ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firma ile notere o n a y l a t t ı r ı l m a m a k ve tescil ettirilmemek
üzere sözleşme yapılacaktır. Firma sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
M a d d e 12- Yüklenici; 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde yazılı m ü c b i r sebep halleri dışında usulüne göre
sözleşme yapmayarak ihtiyacı temin etmediği taktirde ihtiyacın temin edilememesinden dolayı d o ğ a c a k zararı
karşılamak zorundadır.
M a d d e 13- Ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firmanın sözleşme i m z a l a m a m a s ı veya ihtiyacı verilen
sürede temin etmemesi durumunda; doğrudan temin görevlileri, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
fiyatı veren firma ile s ö z l e ş m e imzalayarak bu firmadan ihtiyacı teinin edecektir.
M a d d e 14- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer giderler yükleniciye aittir.
M a d d e 15- Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
M a d d e 16-İhtiyacın temin süresi 30 takvim günüdür.
M a d d e 17- Süre uzatımı ancak 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesi hallerinde verilebilir.
M a d d e 18- Firma malı süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için
sözleşme bedelinin %006 ( O n b i n d e a l t ı ) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır.
M a d d e 19- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları; muayene ve kabul yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır.
M a d d e 20- İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin K o r u n m a s ı H a k k ı n d a Kanunda öngörülen
asgari garanti süresi, bakım-onarıın ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin h ü k ü m l e r saklı kalmak kaydı ile
teknik ş a r t n a m e d e istenilen garanti ile ilgili hususlar aynen kabul edilecektir, teknik ş a r t n a m e d e bu hususlarda bir
istek yoksa, malzemelerin fabrika garanti süresi geçerlidir.
M a d d e 21- Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte bu şartnamenin u y g u l a n m a s ı n d a n
doğacak ihtilaflar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme
talebinde b u l u n u l m a s ı n a ilişkin kurallar saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.
M a d d e 22- S ö z l e ş m e y a p ı l m a m a s ı durumunda, Kamu İhale kurumu tarafindan 25.02.2003 tarih ve 25021 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 2003/4 nolu Kamu İhale tebliği ne göre 4734 sayılı K . l . K . 22-d maddesi k a p s a m ı n d a
yapılacak alımlarda Vergi Usul Kanunu'na göre fatura veya fatura yerine geçen belgeler 4734 ve 4735 sayılı
kanunların u y g u l a n m a s ı b a k ı m ı n d a n s ö z l e ş m e yerine geçecektir.
M a d d e 23- Sözleşmenin u y g u l a n m a s ı n d a n doğacak ihtilaflarda ise s ö z l e ş m e tasarısında yer alan bu konuya
ilişkin hükümler uygulanacaktır.
M a d d e 24- Yüklenici;
(a) İşle ilgili olarak uyulması gereken t ü m güvenlik kurallarına u y m a y ı ,
(b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini s a ğ l a m a y ı ,
(c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi
ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
(d) Malın temini ile sair y ü k ü m l ü l ü k l e r i n yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal
güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı,
kabul eder.
Download

İlan dosyasını indirmek için tıklayınız