ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
DİYARBAKIR ŞUBESİ
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
2014 YILI ĠLK 9 AY
ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ
RAPORU
12.11.2014
1
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
DEĞERLENDĠRME
Bildiğiniz gibi 2013 yılında baĢlayan çözüm süreci ile birlikte, bazı ihlal baĢlıklarında bir
azalma yaĢanmıĢtı. Kürt meselesinin Ģiddet yöntemlerinin dıĢına çıkarak demokratik yol ve
yöntemlerle çözülme çabasının bir sonucu olarak 2013 yılında ihlallerde azalma meydana
gelirken, 2014 yılında çözüm sürecinde beklenilen adımların atılmamasından kaynaklı tekrar
artıĢ yaĢanmıĢtır.
Çözüm sürecinin geliĢmesiyle birlikte baĢta bölge halkı olmak üzere Türkiye‟de bulunan tüm
halklarda yaĢanan savaĢın son bulacağı ve yıllardır beklenen barıĢın tesis edileceği konusunda
ümitleri artırmıĢtı. Ancak aradan geçen yaklaĢık 2 yıllık sürede sorunun çözümü konusunda
hükümetten beklenen adımların atılmaması ciddi bir ümitsizliğe neden olmuĢtur. Özellikle
hükümetin çözüm sürecinde kullanmıĢ olduğu dil, meseleye yaklaĢım tarzı, çözümü kendi
tekelinde tutma çabası, çözümden beklediğini kamuoylu ile paylaĢmaması ve süreçle birlikte
bölgede yapımına hız verilen kalekol-karakollar ile bölgede askeri hareketliliğin artması
sorunları derinleĢtirmiĢtir. Ayrıca Sayın Öcalan‟ın koĢullarının düzeltilmemesi de üstüne
eklenince Kürt halkında bir kez daha “kandırılıyoruz” algısı oluĢmaya baĢladığını vurgulamak
isteriz.
ĠHD olarak merkezi düzeyde oluĢturduğumuz komisyonlarla süreci izledik. Ġzlerken, sürece
dair olumsuzluk oluĢturabilecek durumlar üzerinde durduk, gözlemledik ve tespitlerde
bulunduk. ÇalıĢmalarımızı kamuoyu ile paylaĢtık ve çatıĢan taraflara uyarıcı açıklamalarda
bulunduk. Karakol-kalekol yapımlarının ve güvenlik amacı ile inĢa edilen barajların ve
yolların, koruculuk sisteminin hala varlık göstermesinin, çatıĢmasızlığı tehdit eden durumlar
olduğuna vurgu yaptık.
Bölgede yaĢayan yurttaĢların bu uygulamalara tepki göstermesi, tepkilere güvenlik güçlerinin
müdahalede bulunması ve akabinde çatıĢmaya varan olaylar sonucunda sivil yurttaĢların asker
ve polis kurĢunları ile yaĢamlarını yitirmeleri, yapmıĢ olduğumuz uyarıların haklılığını ortaya
koymuĢtur. ÇatıĢmasızlık sürecinin devamlılığı bakımından hükümetin sorumluluk gerektiren
durumlar da sürüncemeye bırakan tavrı, kullandığı olumsuz dil ve taraflar arasında devam
ettiği düĢünülen dolaylı müzakere ile ilgili tek yanlı irade beyanı, çözüm süreci açısından
ciddi bir çaba içersinde olmadığı görüĢünü ortaya çıkarmıĢtır. Çözüm sürecinin Ģu anki
durağan hali, baĢladığı günden bu yana hassas ve kırılgan yapısına yönelik yapıcı politikalar
oluĢturulmamıĢ olmasının bir sonucudur.
Yıl içerisinde IġĠD çetelerinin saldırıları sonucunda katliam tehlikesi ile karĢı karĢıya kalan
onbinlerce Êzidî ile yüzbinlerce Kobanêli Türkiye‟ye geçiĢ yapmıĢ ve sığınma talebinde
bulunmuĢtur. Ġlkin sınırdan geçiĢleri ile ilgili engellemeler ile karĢılaĢan Êzidî ve Kobanê‟li
yurttaĢların, daha sonradan sınırlı izinlerle geçiĢlerine izin verilmiĢ, ancak gerekli insani
yardım yapılmak bir yana adeta kaderlerine terk edilmiĢtir. Bölge ve Türkiye‟de yaĢayan
yurttaĢlar dayanıĢma göstererek bir nebze olsun Êzidîlerin ve Kobanêlilerin maddi
ihtiyaçlarını karĢılamaya ve manevi destek sunmaya çalıĢsalar da, sağlık, beslenme ve kıĢ
aylarının yaklaĢması ile barınma sorunlarının fazlaca yaĢanacağı ve buna yönelik devletin bir
politikasının olmadığı görülmektedir. Yine barbar çetecilerin saldırılarının devam ettiği
sıralarda bir toplumsal talep olarak gündeme gelmiĢ olmasına rağmen Kobanê‟ye insani
yardım koridoru açılmamıĢ ve bu Ģekilde Kobanêliler adeta katliam tehlikesi ile karĢı karĢıya
bırakılmıĢtır. IġĠD çetelerine yönelik askeri ve lojistik yardım yapıldığı iddialarına devlet
yetkilileri tarafından hiçbir tatmin edici açıklama ve açıklık getirilmemiĢ olması ise
kamuoyunda Ģüphe ile karĢılanmıĢtır. Nitekim Kobanê meselesine yaklaĢım ülkemizde 6-7
2
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Ekim olaylarının yaĢanmasına neden olmuĢ, onlarca insanımız bu olaylarda yaĢamını yitirmiĢ
veya yaralanmıĢtır.
Raporumuzda güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara müdahalesi ve halka yönelik saldırıları
sonucu yaĢam hakkı ihlallerinin devam ettiği görülmektedir. 9 ay içersinde güvenlik güçleri
tarafından, 168 toplumsal gösteriye müdahale edilmiĢtir. Müdahalelerde güvenlik güçlerinin
orantısız güç kullanımına baĢvurduğu ve yasaların tanıdığı yetkilerin aĢıldığı tespit edilmiĢtir.
Bu müdahalelerin bir kısmında ateĢli silah kullanımı sonucu sivil yurttaĢlar yaĢamını yitirmiĢ
ve ağır Ģekillerde yaralanmıĢlardır. Haziran ayında Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde karakol
inĢaatları protestolarında gerçekleĢen müdahalelerde, askerlerin açtığı çapraz ateĢ sonucu
Ramazan Baran (24) ile Baki Akdemir (50) isimli yurttaĢlar olay yerinde yaĢamını yitirirken,
ağır yaralanan Abdullah Akkulun (19) isimli yurttaĢ ise 3 aylık tedavinin ardından yaĢamını
yitirdi. Daha bu olayın üzerinden 2 ay geçmemiĢken yine aynı yerde, bu kez askerlerin
saatlerce kurĢun yağdırdığı gerilla mezarlığında bulunan yurttaĢlardan Mehdin TaĢkın (23)
isimli genç olay yerinde yaĢamını yitirmiĢtir. GerçekleĢen toplumsal gösterilere güvenlik
güçlerinin müdahalesi ve kullandığı orantısız güç 225 yurttaĢın çeĢitli Ģekillerde
yaralanmalarına neden olmuĢtur. Bu sonuçlar; devletin Kürt sorununa, hukukun üstünlüğüne
ve demokrasiye yaklaĢımının ve belirlenen evrensel insan hakları kriterlerinin gerisinde
olduğunu ortaya koymaktadır.
Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması ve yetkilerini aĢması, anayasal suçtur.
Raporumuzda ayrıntılı veriler ve bilanço incelendiğinde, „suç‟ unsuru içeren pek çok örnekle
karĢılaĢmak mümkündür. Güvenlik politikaları adı altında olağan yaĢamı tehdit edecek
düzeye varan güvenlik güçlerinin uyguladığı Ģiddet, Ģüphesiz siyasal iktidarın politikalarının
bir ürünüdür. Ġnsan hakları ve demokratik yaĢamın, militarist unsurların inisiyatifine
bırakılmayacak kadar hassas bir konu olduğunu, açığa çıkan hak ihlalleri üzerinden
değerlendirmek ve buna dair bir tespitte bulunmak mümkündür. Güvenlik güçlerinin
toplumsal alanda, gerek toplantı ve gösteri hakkının kullanımı sırasında, gerekse de gözaltı ve
gözaltı yerlerinin dıĢında olsun, uyguladığı iĢkence ve kötü muamelenin yargıda cezasızlıkla
unutturulmaya çalıĢılması, ya da yargı konusu olmaması, güvenlik güçlerinin iĢlediği suçlar
bakımından cesaretlendiren bir tutumdur. Özellikle toplumsal olaylarda yaĢanan durumlar
gerekçe gösterilerek güvenlik güçlerine daha fazla yetki ile donatılmasını sağlayacak yasal
değiĢikliklerden bahsetmek suça teĢvik eden, cesaretlendiren bir diğer yaklaĢımdır. Biz insan
hakları savunucuları, zihinlerde “Hukuk devleti mi yoksa polis devleti mi?” algısını oluĢturan
bu yaklaĢımı, demokratik yaĢam alanlarını daraltan ve yurttaĢları baskılayan otoriter bir
davranıĢ tipi olarak gördüğümüzü ve asla kabullenemeyeceğimizi ifade etmek isteriz.
2014 yılının ilk 9 ayında yaĢam hakkı ihlalleri dıĢında birçok alanda ihlallerin yaĢandığını
görmekteyiz. ĠĢkence yasağı ihlalleri, adil yargılanma hakkı ihlalleri, keyfi ve uzun süren
tutuklamalar, düĢünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma ve gösteri hakkına yönelik
müdahaleler, kadına ve çocuklara yönelik Ģiddet, çevre ve ekoloji sorunları, ekonomik ve sosyal
haklardaki kayıplar, din ve vicdan özgürlüğüne yönelik engeller gibi baĢlıklar öne çıkan ihlal
konuları olmuĢtur.
Açıkladığımız tüm raporlarda dikkat çeken en önemli ihlallerden biri cezaevlerinde yaĢanan
ihlallerdir. 2014 yılının ilk 9 ayında cezaevlerinde yaĢanan hak ihlalleri artarak devam
etmiĢtir. ĠĢkence ve kötü muamele, sevk ve sürgünler, tecrit ve izolasyon, fiziki koĢullar
gerekçe gösterilerek mahpusların çeĢitli haklardan mahrum bırakılmaları gibi çok sayıda ihlal
yaĢanmaktadır.
3
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Ceza infaz yasalarının uluslararası hukuk mevzuatından çok uzak olmasının bir sonucu olarak
açığa çıkan bu ihlaller arasında, biz insan hakları savunucularının gündeminde olan en önemli
sorun hasta mahpuslar sorunudur. 228‟i ağır 578 hasta mahpusun bulunduğu cezaevlerinde,
mahpuslar tahliye edilmediği gibi tam teĢekkülü hastanelerde tedavi edilmiyor, adeta ölüme
terk ediliyor. Her an bir cezaevinden bir hasta mahpusun ölüm haberi ile karĢılaĢmanın
tedirginliği içersinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Nitekim 2014 yılında 45 yaĢındaki
Seyithan TaĢkıran tek baĢına tutulduğu hücrede kalp krizi sonucu yaĢamını yitirirken, 7 yıldır
kan kanseri teĢhisi konulan 67 yaĢındaki hasta mahpus ġeyhmus Yetek ise tahliye
edilmesinden bir hafta sonra tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi.
Cezaevlerine yönelik ihlaller baĢlığında değinmemiz gereken bir önemli konu da Ġmralı
Cezaevi‟ndeki uygulamalardır. 2013 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan‟a yönelik
uygulanan tecrit, çözüm süreci nedeniyle kısmen kaldırmıĢ olsa da, avukatları ile
görüĢtürülmemiĢ olmasının hukuk ile bağdaĢır bir yanının bulunmadığını belirtmek isteriz. 15
yıldan bu yana ağırlaĢtırılmıĢ bir tecrit ortamında tutulan Sayın Öcalan‟ın, çözüm sürecinin
önemli bir aktörü olması sebebiyle özellikle de koĢullarının müzakere sürecine uygun olarak
yeniden düzenlenmesi ve barıĢ sürecindeki rolünü oynayabilmesi için üzerindeki tecride son
verilmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi ülkemizde ve bölgemizde binlerle ifade edilen kayıplar, toplu mezarlar ve faili
meçhul cinayetler, aradan geçen onca yıla rağmen hala aydınlatılmamıĢ, yüzleĢmekten
kaçınılmıĢtır. Bölge kentlerinde kayıp yakınlarının 5 yıl önce baĢlattıkları ve her hafta
kesintisiz sürdürdükleri oturma eylemleri 300‟üncü haftasına ulaĢmıĢ olmasına rağmen kayıp
yakınlarının adalet haykırıĢına devlet yetkilileri ve AKP hükümeti adeta kulaklarını tıkamıĢtır.
90‟lı yıllarda iĢlenen insanlık dıĢı uygulamalar ve savaĢ suçları ile bu suçların zaman aĢımı
tehlikesiyle karĢı karĢıya olması da, önemli bir gündem maddesi olarak karĢımızda
durmaktadır. GiriĢimlerimiz sonucu, bazı olaylara iliĢkin davalar açılmıĢtır ancak, bu yüzlerce
dosyanın zaman aĢımına uğrama tehlikesini ortadan kaldırmamaktadır. Ġnsanlık suçlarının,
zamanaĢımı ile ilgili var olan yasalar kapsamından çıkarılması ve yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir. Zira insanlık suçlarında zamanaĢımına gidilmesi, toplumda adalet duygularını
zayıflatan ve vicdanları rahatsız eden bir durumdur. Zaman aĢımı tehlikesinin yanı sıra,
Hakikatleri AraĢtırma ve Adalet Komisyonu adıyla bir oluĢuma gidilmesinin ve çalıĢmalarda
bulunulmasının önemine vurgu yapmak istiyoruz. Böylesi bir komisyonla devlet arĢivlerini
açarak geçmiĢte yaĢananları açığa çıkarmalı, iĢlenen insanlık suçlarından hesap sorulmalı ve
kaybedilenlerin akıbeti ortaya çıkarılmalıdır.
Hazırladığımız bu rapordaki ihlaller bu ülkenin gerçekliğidir. Ancak insanlarımızın kaderi
olmadığının bilinmesini isteriz. Bu nedenle bir an önce bu ihlallerin son bulmasını diliyor,
özgürlüklerin var olduğu onurlu bir gelecek temenni ediyoruz. Ayrıca barıĢ ve çözüm
sürecinin müzakerelerle sürdürülmesi ve sonuç alınması yönünde daha fazla çaba gösterilmesi
çağrısında bulunuyoruz.
ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ
4
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
2014 YILI İLK 9 AY İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
BİLANÇOSU
YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ
ÖLÜ
YARALI
YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına
Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)
Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
8
11
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
5
58
CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR
RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve
YARALANANLAR
2
5
3
POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġÜPHELĠ ÖLÜMLERĠ
Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri
ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri
2
9
2
1
TOPLAM
11
3
SALDIRIYA UĞRAYANLAR
Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi
Gazeteci
Öğretmen / Öğretim Üyesi
Öğrenci
Yerel Yönetici
ĠĢçi
Ġnançları nedeniyle
Sağlık ÇalıĢanı
17
4
3
30
8
5
3
8
TOPLAM
0
78
SĠLAHLI ÇATIġMALAR
Güvenlik Görevlisi
Silahlı Militan
8
3
8
TOPLAM
11
8
Not: Patlayıcılar sonucu ölen ve yaralanan güvenlik güçleri de bu rakama dâhildir.
SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE
9
22
YARALANMALAR
MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve
YARALANMALAR
Erkek
1
2
5
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Kadın
Çocuk
1
2
9
TOPLAM
2
13
KUġKULU ÖLÜMLER
Erkek
Kadın
Çocuk
19
8
6
TOPLAM
33
0
ĠNTĠHAR (Erkek)
20
4
ÇATIġMALI ORTAM NEDENĠYLE YAġANAN ĠHLALLER
Arazi, Yayla, Mera ve Otlak Yasağı
1
Militanların Cenazelerine Yönelik Uygulamalar
2
Ölünün Hatıratına Saygısızlık
1
Militanların Ailelerinden Tazminat Talebi
11
Toplu Mezar Ġddiaları
Mezar Sayısı
KiĢi Sayısı
5
72
Ortaya Çıkan Toplu Mezarlar
Mezar Sayısı
KiĢi Sayısı
2
240
Ortaya Çıkan Gözaltında Kayıplar ve Yargısız Ġnfazlar
Mezar Sayısı
KiĢi Sayısı
2
KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Kadın Ġntiharları
Ġntihar
TeĢebbüs
24
4
Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar
Ölü
Yaralı/ġiddet
Taciz
11
4
1
Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar
Ölü
7
6
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Yaralı/ġiddet
Tecavuz
Taciz
2
5
TOPLAM
66
8
ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Çocuk Ġntiharları
Ġntihar
TeĢebbüs
7
4
Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar
Yaralı/ġiddet
Tecavuz
4
1
Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar
Ölü
Yaralı/ġiddet
Tecavuz
Taciz
3
2
12
3
TOPLAM
36
ĠġKENCE YASAĞI
ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ
ve CEZALANDIRMA
Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele
63
Köy korucuları tarafından yapılan iĢkence ve kötü muamele
3
Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele
44
Cezaevlerinde ĠĢkence
18
Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi
96
25
Tehdit Edilenler
Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve
225
Yaralananlar
Okulda ġiddet
1
TOPLAM
475
KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Gözaltına Alınanlar
7
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
YetiĢkin
1282
Çocuk
155
TOPLAM
1437
Tutuklananlar
YetiĢkin
113
Çocuk
20
TOPLAM
133
Ev Baskınları
244
Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler
44
Örgüt Militanları Tarafından Alıkonulanlar
54
DÜġÜNCE ve ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Yasaklanan Etkinlikler
1
Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar
2
Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller
7
Anadilde Savunma Yasağı
4
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR
SoruĢturma Sayısı
16
KiĢi Sayısı
534
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR
Dava Sayısı
5
KiĢi Sayısı
118
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR
Dosya Sayısı
14
KiĢi Sayısı
186
TOPLAM
887
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu
Siyasi Parti
20
Dernek
3
Eğitim ve Kültür Kurumu
3
Diğer
2
TOPLAM
28
8
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu
Eğitim ve Kültür Kurumu
5
TOPLAM
5
TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve
168
Gösteriler
Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler
1
TOPLAM
169
CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠHLALLER
Sevk Uygulamaları
37
Sağlık Hakkı Ġhlali
51
Aile GörüĢü Engellenenler
1
Tecrit ve Ġzolasyon
97
Disiplin Cezası Verilenler
73
HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler
66
Cezaevlerinde Diğer Ġhaller
9
TOPLAM
334
EKONOMĠK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELĠK ĠHLALLER
ĠĢ Kazaları
ĠĢ Kazalarında Ölenler
ĠĢ Kazalarında Yaralananlar
10
18
ĠĢten Çıkarılanlar
7706
Verilen Cezalar
28
Sürgün Edilenler
5
Ücreti Verilmeyenler
286
TOPLAM
8053
EĞĠTĠM HAKKINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma
575
Açılanlar
Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar
9
101
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Okuldan Atılan Öğrenciler
5
TOPLAM
681
ENGELLĠ HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Ġhlali
1
TOPLAM
1
AYRIMCILIK
Cinsel Yönelim Hakkı Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama
2
Etnik Köken Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama
1
TOPLAM
3
DĠĞER HAK ĠHLALLERĠ
Sağlık Hakkı Ġhlali
1
Mülkiyet Hakkı Ġhlali
4
Çevre Hakkı Ġhlali
2
DĠĞER BAġVURULAR
97
TOPLAM ĠHLAL SAYISI
13396
Bu veriler, ĠHD Doğu -Güneydoğu Anadolu Bölge ġubelerinden, ġubemize yapılan
baĢvurulardan ve günlük gazeteler ile internet haber sitelerinden derlenmiĢtir.
2014 YILI ĠLK 9 AY içerisinde Diyarbakır ġubemize toplam 255 baĢvuru yapılmıĢtır.
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ
AYRINTILI VERĠLER
10
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ
YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına
Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)
-Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Nur Mahallesi'nde devriye gezen akrep tipi polis aracından hiçbir
eylem olmamasına rağmen rasgele gaz bombası atıldı. Polisin attığı gaz bombası 11 yaĢındaki
Nihat Tadik'in gözüne isabet etti. Evinin önünde oyun oynayan Tadik yaralanarak ailesi
tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun
gözünün çevresinde morluklar oluĢtuğu bildirildi. (16.01.2014 / Ozgur-gundem.com / ANF)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyüne yakın Haburiçi (Xabur) köyünde 9
yaĢındaki AydiĢ Fak isimli bir çocuk, Habur Askeri Taburu yakınlarında, uzaklaĢması için
askerler tarafından atılan taĢ nedeniyle yaralandı. BaĢına aldığı darbeyle ağır yaralanan Fak'ın,
askeri helikopter ile ġırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı burada yapılan ilk müdahalenin
ardından ise Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. (06.02.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Suruç ilçesi Aligor Caddesi üzerinde eylem hazırlığında oldukları iddia edilen
gençlere polis silahla müdahale etti. Müdahalede V.Ç. adlı 16 yaĢındaki çocuk, kurĢunla
kalçasından yaralandı. Ġlk müdahalesi Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan V.Ç, ardından
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan çocuk, yolda
yürürken polisin aracı üzerine sürdüğünü ve çarpıp düĢürdükten sonra gelip yakından
kendisine kurĢun sıktığını söyledi. (16.02.2014 / ANF / Evrensel.net)
*Hakkâri'nin ġemdinli ilçesine bağlı YeĢilova (Naveroja) köyünde Federal Kürdistan
Bölgesi'ndeki akrabalarını ziyaret etmek için sınırın diğer tarafına geçen yurttaĢların dönüĢ
yolunun önü askerler tarafından kesilmiĢti. Köylüleri gözaltına almaya çalıĢan YeĢilova
Karakolu'nda görevli askerlerle yurttaĢlar arasında çıkan gerginlik taĢlı sopalı kavgaya
dönüĢtü. Kavgada, kafasına aldığı silah dipçiği sonucu Ferheng Dinç ve ismi öğrenilemeyen
bir yurttaĢ yaralandı. (21.02.2014 / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Diyarbakır Lice ilçesi Çalıbükü (Biryas) köyünde, karakol ve kalekol yapımlarını protesto
eden yurttaĢlara askerlerin açtğı çapraz ateĢ sonucu Ramazan Baran (24) ile Baki Akdemir
(50) isimli yurttaĢlar yaĢamını yitirdi, Abdullah Akkulun (19) isimli yurttaĢ ise ağır yaralandı.
(07.06.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr)
*11.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet ġah Akdemir, Ģu beyanlarda
bulundu: “KardeĢim olan Baki Akdemir, 1989 yılında köylerin boĢaltılması sonucu Adana‟ya
yerleĢmek zorunda kaldı. YaklaĢık olarak 3 yıldır kendi köyümüz olan Hedik Seyrek mezrasına
yerleĢmek için geri dönüĢ yaptı. Ancak süreçle beraber son dönemlerde karakol ve baĢlatılan
operasyonlara karĢı duran halk, sivil eylemler baĢlatmıĢtır. Sivil ve silahsız bir Ģekilde bir
daha savaĢ olmasın, insanlar ölmesin diye bunlara karĢı durmak için Lice Biryas köyündeki
askerlerle görüĢmek isterken askerlerin sivil halka karĢı açmıĢ olduğu ateĢ sonucu yaĢamını
yitirdi. Cenazesi köylüler tarafından olay yerinden alınarak Lice Devlet Hastanesine getirildi.
Diyarbakır‟dan gelen Savcı ve doktorlar tarafından otopsisi yapılarak hastaneden cenazesi
tarafımızdan alındı defin ettik. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli iĢlemlerin
baĢlatılmasını talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
11
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Siirt'in BarıĢ mahallesinde bir grup genç, Lice'de askerin açtığı ateĢ sonucu sivil yurttaĢların
katledilmesini protesto etmek istedi. Gençlerin yürüyüĢüne polisin müdahalesi etmesi ve
gençlerinde polise karĢılık vermesi sonucu çatıĢmalar çıktı. Polisin yoğun gaz kullanımı
nedeniyle mahallede bulunan 80 yaĢındaki astım hastası Ramazan ErtaĢ isimli yurttaĢın,
yoğun gaza maruz kalarak nefes darlığı nedeniyle yaĢamını yitirdiği iddia edildi. (09.06.2014
/ ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın ErciĢ ilçesine bağlı Söğütlü (Sogitlî) Mahallesi'nde koyunlarını otlatmak için çıktığı
Akyurt mezrasında askerler tarafından önü kesilen Ahmet ĠĢgöz isimli çobanın, Hamur Ġlçe
Jandarma Komutanı YüzbaĢı Musa Atar tarafından darp edildiği iddia edildi. Aldığı darbeler
sonucu yaralanan ĠĢgöz, köylüler tarafından kaldırıldığı ErciĢ Devlet Hastanesi'ne ardından da
Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (21.06.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'nde Furkan (15) ve Ġbrahim
ÇavuĢ (16) adlı kardeĢler evlerine götürmek için hayvanlarını yolun karĢısına geçirirken, bir
polis aracı süratli bir Ģekilde karĢıya geçmekte olan ineklere çarptı. Ġneğin ölmesi üzerine
Furkan ve Ġbrahim kardeĢlerin polislere, "Neden süratli araba sürüyorsunuz" diye tepki
göstermesinin ardından çıkan tartıĢmada adı öğrenilemeyen resmi kıyafetli polis, belinden
çıkardığı silahıyla iki kardeĢin üzerine rastgele ateĢ açtı. Açılan ateĢ sonucu 15 yaĢındaki
Furkan karnından ağır yaralanırken, ağabeyi Ġbrahim ise bacağından yaralandı. Ambulans ile
Atatürk Üniversitesi Yakutiye AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeĢten durumu ağır
olan Furkan ameliyata alındı. Ancak Furkan ÇavuĢ tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. Ġbrahim ÇavuĢ ise Tedavisinin ardından taburcu edildi.
olayın ardından gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan ve Rizeli olduğu öğrenilen katil zanlısı
polis Ġ.Ö, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tarafından “Nefsi müdafaa kanunları çerçevesinde
adam öldürmek" gerekçesiyle tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
(17.07.2014 / Cnnturk.com / Zaman.com.tr / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr)
*Siirt'te Conkbayır mahallesinde, 17 Temmuz‟da yüzlerce kiĢi tarafından yapılan protesto
gösterisine müdahale eden polisin kullandığı gaz bombalarından etkilenerek kalp krizi geçiren
73 yaĢındaki Yusuf Özer, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde
yaĢamını yitirdi. (22.07.2014 / Ozgur-gundem.com / Birgun.net)
*Batman'ın Kozluk ilçesinde bağlı Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu önünde, Bitlis'ten 06
DY 926 plakalı otomobiliyle Batman'a gelmekte olan Serkan Sağıt'ın, kaçak sigara taĢıdığı
iddiasıyla Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu kontrol noktasında durdurulmak istendi.
Askerlerce yapılan "dur" ihtarına uymadığı ve kaçmaya baĢladığı iddia edilen Sağıt,
askerlerce durdurulmak için yola kapan atıldı. Bunun üzerine Sağıt'ın kullandığı otomobil
lastiklerinin kapana takılarak patlaması sonucu takla atarak devrildi. Sağıt‟ın, devrilen
otomobilin içinde yaĢamını yitirdiği belirtildi. (24.07.2014 / DHA)
*Hakkari-Van karayolunun KurubaĢ mevkisinde kontrol noktası kuran polis, kaçakçılık
yaptıkları iddia edilen bir minibüs ve aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan
araçlar polis tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Minibüs hızla bölgeden uzaklaĢırken,
kurĢunların hedefi olan 34 AS 0050 plakalı araç, taklalar atarak yolun kenarına savruldu. Olay
yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir
yurttaĢ ağır yaralandı. (14.08.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriĢine yapılan Mahsum Korkmaz
büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleĢtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce
12
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
açılan ateĢ sonucu Mehdin TaĢkın (23), SavaĢ Topkaya (24) ve Ömer Dorudemir'in (17)
isimli gençler, isabet eden kurĢunlar sonucu ağır yaralandı. TaĢkın olay yerinde yaĢamını
yitirirken, vücuduna 4 kurĢun isabet ettiği tespit edilen Topkaya ise Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna iki kurĢun isabet eden Dorudemir ise
Diyarbakır Gazi YaĢargil Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavi
altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcısı A. Hakan Özdemir'in nezaretinde Mehdin
TaĢkın isimli gencin yapılan otopsisinde ise, TaĢkın'ın baĢının sol kısmından giren ve arka
kısmından çıkan kurĢunla yaĢamını yitirdiği belirtildi. (19.08.2014 / Radikal.com.tr /
Milliyet.com.tr / Haberturk.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında toplanan bir grup
çocuğun slogan attığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen polislerin, gaz bombaları ile çocuklara
müdahale ettiği kaydedildi. Müdahale sırasında evinin önünde oyun oynayan 9 yaĢındaki H.E.
isimli çocuk, kafasına isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle ağır yaralandı. Erçik,
Mardin Devlet Hastane'sinde tedavi altına alındı. (31.08.2014 / Milliyet.com.tr /
Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice Çalıbükü köyünde, 8 Haziran'da karakol ve kalekol yapımlarına karĢı
baĢlatılan protesto eylemleri sırasında askerlerin göstericilere ateĢ açması sonucu 2 yurttaĢın
hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan Abdullah Akkulu isimli yurttaĢ, tedavi gördüğü
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Akkulu‟nun vücuduna isabet eden
kurĢun yüzünden belden aĢağısı felç kalan ve yaralandığı tarihten bu yana yoğun bakım
ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi. (14.09.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
-Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
*ġırnak'a bağlı Kumçatı beldesinde BDP‟den EĢ Belediye BaĢkanı seçilen Mehmet Demir‟in
evine korucular tarafından saat 23.00 sıralarında silahlı ve taĢlı saldırı gerçekleĢtirildi.
Demir'in evine birçok mermi isabet ederken, evin camları atılan taĢlar sonucu kırıldı. ġans
eseri evde bulunanlar yaralanmazken, Demir'in kuzeni BeĢir Demir, korucular tarafından darp
edildi. (01.04.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Bismil Heyderli köyünde yaĢayan Aslan ailesinden 7 korucunun, ilçenin
ġentepe Mahallesi'nde ikamet eden Faik Gülsever'in evine kalaĢnikof silahlarla baskın
düzenlediği ve genç bir kadını zorla kaçırmaya çalıĢtığı öğrenildi. Genç kadını kaçırmaya
çalıĢan 7 kiĢi ile genç kadının babası Faik Gülsever arasında silahlı çatıĢma çıktığı belirtildi.
Polislerin olay yerine gelmesiyle çatıĢma sona ererken, çatıĢmada Faik Gülsever'in ağır
yaralandığı kaydedildi. (17.04.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Midyat ilçesinde bağlı Kutlubey köyünde Ali Alp adlı yurttaĢ, Ġdris Muğlu ve
Serkan Muğlu isimli korucular tarafından yolu kesilerek sopa ve yumruklarla darp edildi.
Maruz kaldığı saldırıyı telefonla akrabalarına haber veren Alp, olay yerine gelen akrabaları
tarafından Midyat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. (02.05.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karpuzlu Köyü'nde Metin Eren, Veysi Eren, Rahmi Deniz,
Sani Deniz ve Cihan IĢık isimli korucuların, köy kahvehanesine gelerek Ġdris Narin, Ramazan
Ġpek ile Mehmet Acar, ġeyhmus DurmuĢ, Yunus Erarslan, Kemal Yalçın, Mücahit Baran,
Musa Ġlik, Emin Acar ve ġeyhmus Ġpek isimli yurttaĢları darp ettikleri belirtildi. HPG
militanlarına ait kıyafetler giydikleri ve silahlı oldukları belirtilen korucuların, 10 köylüyü
silah zoruyla yere yatırıp ayakları ile köylülerin üzerine basıp, bellerinden çıkardıkları
13
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kemerlerle dövdükleri ifade edildi. Koruların saldırısına uğrayan köylüler olaydan sonra,
kendilerine saldırıda bulunan korucular hakkında Kulp Cumhuriyet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulundu. (06.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin‟in Midyat ilçesinde, Lice‟de 2 yurttaĢların askerler tarafından öldürülmesini protesto
etmek amacıyla bir yürüyüĢ gerçekleĢtiren yurttaĢlara bir grup korucu tarafından otomotik
silahlarla saldırı gerçekleĢtirildi. YürüyüĢün düzenlendiği Cumhuriyet Mahallesine gelen sivil
bir araç içersinde bulunan korucular, araçtan inerek otomatik silahlarla ateĢ açtı. Bir korucu
ise hızla kitlenin arasına girerek belinden çıkardığı tabancayla 50 yaĢındaki MüĢerref Alper‟i
kalçasından, Yusuf Akyüz (23) ile Mesut Akyüz‟ü (17) de ayaklarından vurdu. Ardından
polis kitleye gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Yaralılar
yürüyüĢe katılan vatandaĢlar tarafından Midyat Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı. (10.06.2014 /
Haberturk.com / Ġmctv.com.tr)
*Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Kayadere köyünde koruculuk yapan 'Güven' ailesi ile akraba
olan 'Budak' ve 'Demirkıran' aileleri arasında, muhtarlık seçimleri döneminde husumet
baĢladı. Ġki ailenin gençlerinin önceki gün köy meydanındaki tartıĢması, taĢlı ve sopalı
kavgaya dönüĢtü. Ömerli Kaymakamının muhtar ve diğer aile üyeleriyle görüĢmesi ardından
olayın kapandığı düĢünüldü. Ancak Medeni Güven ile yakınları, teravih namazı için camiye
giden Budak ve Demirkıran aile fertlerinin aralarında bulunduğu kalabalığa, evlerinin
balkonundan otomatik silahlarla ateĢ açtı. Celil Demirkıran ve yeğenleri Ġzzettin Budak,
Ahmet Budak ve Figen Budak olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan aileninde
karĢılık vermesi üzerine 27 kiĢide yaralandı. (03.07.2014 / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
*ġırnak'ın BeytüĢabap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde korucubaĢı Tahir Adıyaman ile korucu
akrabaları, köyün yakınından geçen su ile bahçelerini suladıkları bahanesiyle Ramazan ve
Remzi Üce isimli kardeĢlerin evlerini basıp, sopalarla darp etti. (06.07.2014 / Ozgurgundem.com)
*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı KuĢburnu köyünde korucubaĢı Nurettin Demir, kardeĢi Mirza
Demir ve koruculuk yapan akrabalarının, aynı köyde korucu olmayan Altın ailesinin arazisini
zapt ederek onları köyden çıkartmak istemesi üzerine gerginlik çıktı. Gerginliğin büyümesi
üzerine Altın ailesine tırpanlar ile saldıran korucular, Altın ailesinden 7 kiĢiyi yaraladı. Söz
konusu saldırıda korucubaĢı Demir'in, "Benim arkamda devlet var. Siz kimsiniz. Hepinizi
öldürürüz. Siz BDP'lisiniz, bu köyde duramazsınız" dediği iddia edildi. Saldırıda yaralanan
Rıdvan Altın, Deniz Altın, Selim Altın, Mehmet Altın, Mızgin Altın ve Rasime Altın,
Diyadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (16.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe (Liz) beldesinde BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyesi
Fatma Tanrıverdi ile oğlu Cebrail Tanrıverdi, yolda karĢılaĢtıkları Erhan Toral isimli bir
korucunun önce sözlü sonra fiziki saldırısına maruz kaldı. Kafasına aldığı darbeden sonra yere
yığılan Tanrıverdi'ye tekme ve yumruklarla saldırmaya devam eden korucunun, anne ve
oğlunu linç etmeye kalkıĢtığı öğrenildi. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan saldırıda
darp edilen anne Tanrıverdi, Bulanık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
(18.07.2014 / DĠHA)
*31.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cemal-Habib BaĢakçı, Ģu beyanlarda
bulundu: “14.07.2014 tarihinde Bucak Mahallesine bağlı ve köyümüzün arazisi olan yere
karpuz ve kavun ekmiĢtik. Tarlamıza geldiğim de tarlamız da 300-400 hayvan vardı. Bu
14
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
hayvanların yanında çoban vardı. Ben hayvanları ekili arazimizden uzaklaĢtırmak için
yaklaĢtığımda çobanlar itiraz etti ve burada otlatacağız hayvanlarımızı, dediler. Bunun
üzerine aramızda sözlü tartıĢma baĢladı. Daha sonra hayvanları orada çıkaramadık ve eve
gittik. Eve gittiğimizde bizi korucu olan Zübeyir YetiĢtiren aradı ve bana “siz nasıl bizi
araziden çıkarırsınız bu sizin yanınıza kalmaz, bundan sonra tarlanıza gidemezsiniz, bizim
köyden geçemezsiniz, Diyarbakır‟a da gidemezsiniz deyip” telefonu kapattı. Aynı gün içinde
Yusuf YetiĢtiren adlı korucu da beni arayarak aynı tehditlerde bulundu. Üç gün sonra
Diyarbakır‟a hayvanlarımızı satmaya geldik. Hayvanlarımızı sattıktan sonra köye geri
döndük. Arazimizin içinden geçerken bir koyun sürüsü yolumuzu kapattı. Biz hayvanları
ezmemek için durduğumuz da koyunların arasına saklanmıĢ 10 kiĢilik bir grup taĢ ve
sopalarla saldırmaya baĢladı. Arabamıza taĢlarla saldırdıkları için arabadan inmek zorunda
kaldık. Arabamızın arkasına 2 araç park etmiĢti. Bunlar üniformalı koruculardı. Arkadan bize
saldırdılar. Kafamıza vurulan taĢlardan dolayı bayıldı ve cebimde olan tüm paramı da
aldılar. Ancak kimin aldığını görmedim. Sonra uyandığım da yaralı olarak Çınar‟a bağlı
Karabudak karakoluna gittim. ġikâyetçi olduk. Karakoldan bizi Çınar devlet hastanesine
götürdüler. Vücudumuzda darp izleri vardır. Habib‟in kafası kırılmıĢ, Cemal‟in hem kafası
hem de göz çevresinde darp izleri bulunmaktadır. Bu saldırıdan sonra jandarma olay yerine
gitti. Biz saldırganlarla ilgili nasıl iĢlem yapıldığını bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla kimse
tutuklanmamıĢtır. Biz karakolda Ģikâyetçi olduğumuzu söyledik. Komutan “ben bu iĢi
hallederim” dedi. Bizim can güvenliğimiz yok. Bu konuda sizden hukuki yardım talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Güllüce (Sican) köyünde 5 Temmuz'da Nazlı Bidikçi (18)
isimli kadını kaçıran korucular, genç kadının akrabalarını silahla taradı. YaĢanan silahlı saldırı
sonucu Nazlı Bidikçi'nin amcası ġahabettin Bidikçi'nin ağır yaralandı. (23.08.2014 / Ozgurgundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Güllüce (Sican) köyünde 5 Temmuz'da Nazlı Bidikçi (18)
isimli kadını kaçıran korucular, 23 Ağustos‟ta genç kadının akrabalarına silahlı saldırıda
bulundu. Saldırıda 13 kurĢunla ağır yaralanan Bidikçi, tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaĢamını yitirdi. (07.09.2014 /
Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR
*Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulduğu tek kiĢilik hücrede kalp krizi geçiren, zamanında
müdahale edilmeyen ve 18 gün boyunca hastanede yaĢam mücadelesi veren 45 yaĢındaki
Seyithan TaĢkıran adlı politik hükümlü hayatını kaybetti. (04.01.2014 / Milliyet.com.tr /
Ozgur-gundem.com)
*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi tutsak Oktay Mert'in kaldığı koğuĢta, bedenini ateĢe
verdi. Sol kolu, sol bacağı ve karnında birinci dereceden yanık oluĢan Mert, ilk müdahalenin
ardından Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. (20.02.2014 /
Radikal.com.tr / Ozgur-gündem.com)
*Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kapasite fazlalılığı gerekçesi ile 20 adli hükümlü, istemleri
dıĢında sevk edilmelerine karĢı çıkarak isyan baĢlattı. Çıkan olaylarda 4 hükümlünün kırılan
camlardan yaralandığı öğrenildi. (20.02.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gündem.com)
*Mardin'in Midyat Ġlçesinde 36 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 7 yıldır kan kanseri teĢhisi
konulan hasta mahpus ġehmus Yetek (67), Ģuuru kaybettiği gerekçesiyle 9 Temmuz'da tahliye
15
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
edildi. Tahliye edildikten sonra ailesi tarafından Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi'nde tedavi altında alınan Yetek, tedaviyi cevap vermeyerek yaĢamını yitirdi.
(13.07.2014 / Ġmctv.com.tr / Birgun.net / Ozgur-gundem.com)
RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR
*Van'ın Muradiye ilçesinde, Özalp ilçesine bağlı Haceli köyünde ikamet eden MaĢallah
Aslan, hastaneye getirdikleri bebeklerinin yaĢadığını ve hastanede ihmalsizlik sonucu
yaĢamını yitirdiğini iddia etti. BaĢvuru üzerine Savcılık konu ile ilgili hastanede inceleme
baĢlattı. (27.01.2014 / DĠHA)
*Van‟ın Gürpınar Ġlçesi‟ne bağlı Yalınca Köyü Çeli Mezrası‟nda 1,5 yaĢındaki
Muharrem TaĢ isimli çocuk, yüksek ateĢ ve öksürük Ģikayetleriyle aniden rahatsızlandı. Aile,
mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyince, ilgilileri
telefonla arayarak yardım istedi. Ancak görevliler gelmeyince Muharrem TaĢ hayatını
kaybetti. Yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremedikleri için öldüğünü öne süren
ailesi TaĢ ailesi, Karayolları, sağlık ekipleri ve karakol görevlileri hakkında suç duyurusunda
bulundu. (07.02.2014 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Güzide
AkbaĢ, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumun hemen ardından çocukta solunum
yetmezliğini olduğunun tespit edilmesi ve hastanede Çocuk Uzman Doktor bulunmadığı
gerekçesi, bebek MaraĢ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin sevk edileceği ambulansta
oksijen tüpü bulunmadığı ve saatlerce bekletildiği, oksijen tüpü temin edildikten sonra yola
çıkan ambulansta yaĢamını yitirdiği belirtildi. (15.08.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġÜPHELĠ ÖLÜMLERĠ
-Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri
*ġırnak‟ın Silopi ilçesinde, Silopi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre
Ölmez, gümrük lojmanlarındaki evinde beylik tabancasıyla intihar etti. Ölmez'in cesedi,
otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (30.01.2014 / DHA / Aa.com.tr /
Samanyoluhaber.com)
*Elazığ'ın Keban Ġlçesi yolu üzerinde bulunan merkez Poyraz Jandarma Karakolu'nda,
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi nüfusuna kayıtlı er L.Y.‟nin, karın bölgesine bir el ateĢ ederek
kendini tüfekle vurduğu iddia edildi. Ağır yaralanan L.Y., karakola gelen 112 Acil Servis
ambulansı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. (19.05.2014 / Mynet.com /
Aksam.com.tr / Ajans23.com)
*Siirt‟in Kurtalan ilçesinde bunalıma giren ve Ġlçe Emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli
polis memuru Ġ.D. (46), ikamet ettiği evinde beylik silahıyla intihar etti. Ġ.D. olay yerinde
hayatını kaybetti. (04.07.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Dersim'in Ovacık ilçesinde bulunan KarĢılar Karakolu'nda görev yapan Bingöl'ün Solhan
nüfusuna kayıtlı jandarma komando er S.A.'nın, silahıyla kendini vurarak intihar etmek
istediği iddia edildi. Göğsünden aldığı kurĢun yarası ile ağır yaralandığı. Askeri helikopterle
Dersim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
(24.09.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
-ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri
*Siirt merkeze bağlı Doğu KıĢlası'nda Ankara nüfusuna kayıtlı Yasin Yalabık isimli askerin
intihar ettiği iddia edildi. Kendisine zimmetli silahla intihar ettiği öne sürülen Yalabık'ın,
16
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
boynundan giren kurĢunun yüzünü parçaladığı belirtildi. KıĢladaki askerlerin silah sesini
duyması üzerine Yalabık'ın ağır yaralı olarak önce kıĢladaki revire, buradan ise Siirt Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. (11.02.2014 / DHA)
*Sivas F Tipi Kapalı Cezaevi'nde jandarma er olan Sinan Sezgin, nöbet kulübesinde G-3
piyade tüfeğiyle vurulmuĢ olarak bulundu. Ağır yaralanan Sezgin, ambulansla Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezgin hastanede yaĢamını yitirdi. Sezgin'in
cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Tekirdağ Çorlu nüfusuna
kayıtlı olduğu öğrenilen Sezgin'in intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı.
(09.03.2014 / Haberturk.com / Aksam.com.tr)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye Köy Karakolu'nda Sevgin Yiğit isimli
askerin, kendi silahıyla ile göğsüne ateĢ açarak intihar ettiği ileri sürüldü. Mardin Valiliği
tarafından konuya iliĢkin yapılan açıklamada da Yiğit'in kendi silahıyla açtığı ateĢ sonucu
yaĢamını yitirdiği belirtildi. (17.04.2014 / Ozgur-gundem.com / Vicdaniret.org)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Kantar Karakolu Komutanı
Astsubay ÜstçavuĢ Kenan Salık (33) karakolda ölü bulundu. (21.04.2014 / Sabah.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*Edirne‟nin Uzunköprü ilçesinde 102‟inci Topçu Alayı‟nda yaklaĢık 9 aydır zorunlu askerlik
yapan Siirt‟li er Kasım Dündar (22), 19 Haziran günü gece saatlerinde alayın deposunda
üzerine yanıcı madde döküp, kendisini yaktığı iddia edildi. GATA‟da yoğun bakım ünitesinde
tedavi gören Dündar yaĢamını yitirdi. (26.06.2014 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Siirt Emniyet Müdürlüğü Çevik kuvvet Ģubesinde görevli polis memuru Ġhsan Özatağı, polis
evinde birlikte kaldıkları kendisine zimmetli tabancasını arkadaĢı Serdar KeleĢ‟e tanıtmak ve
nasıl çalıĢtığını göstermek isterken silahın aniden ateĢ aldığı iddia edildi. Silahın ateĢ
almasıyla kurĢunun alnına isabet ettiği KeleĢ, olay yerinde yaĢamını yitirdi. (12.07.2014 /
Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyünde bulunan 48. Hudut Tugay Komutanlığı'na
bağlı 5. Hudut Tabur Komutanlığı‟nda askerlik yapan piyade er Emin DaĢçı‟nın (21), nöbet
tuttuğu sırada asker arkadaĢının silahının kazayla ateĢ alması sonucu ağır yaralandığı iddia
edildi. ġırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırılan DaĢçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. (29.07.2014 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Yenisafak.com.tr)
*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan ve ismi
öğrenilemeyen bir askerin, kendisini baĢından vurarak intihar ettiği iddia edildi. Bingöl
nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen asker ölümüyle ilgili Çınar Cumhuriyet BaĢsavcılığı
tarafından gönderilen savcının da askeriyeye girmesine askeri yetkililer tarafından izin
verilmediği ve olay yeri incelemesinin Diyarbakır'dan gelen askeri savcının yaptığı
öğrenildi. (26.08.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Urfa merkez Haliliye ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında oturan 20
yıllık polis memuru Davut PiĢkin‟in (47), beylik tabancasıyla intihar ettiği ileri sürüldü. 2 ay
önce Hatay'dan Urfa'ya atanan ve YeniĢehir Polis Merkezi'nde görevlendirilen polis memuru
Davut PiĢkin, evinde baĢından aldığı kurĢun yarası ile ölü halde bulundu. (27.08.2014 /
Milliyet.com.tr / Aksam.com.tr)
17
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe Köyü (Mahallesi)'nde bulunan Tepe Jandarma Karakolu'nda
görevli Mersin nüfusuna kayıtlı Haydar Yıldız (39), göğsüne isabet eden kurĢunla ağır
yaralandı. Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Yıldız'ın burada yapılan
müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yaĢamını yitirdiği öğrenildi. (25.09.2014 / DĠHA /
Ozgur-gundem.com)
SALDIRIYA UĞRAYANLAR
-Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi
*Van'ın Muradiye ilçesinde BDP Belediye EĢ BaĢkan adayı Safure GüneĢ'in, parti binasına
yakın bir yere park edilen aracı gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin saldırısına
uğradı. Aracın tekerlerinin parçalandığı saldırıyı kimin gerçekleĢtirdiği tespit edilemedi.
(22.01.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Dicle Kent civarında seçim çalıĢmaları yürüten 4 BDP'li genç,
AKP'li olduğu belirtilen 6 kiĢilik grubun sopalı saldırısına uğradı. AKP'li oldukları iddia
edilen grupta bulunan 3 kiĢinin de silahlı olduğu belirtilirken, elinde silah bulunan kiĢilerin
polislerin bulunduğu yöne doğru kaçtıkları, ancak bu 3 kiĢi arasından sadece bir kiĢinin
gözaltına aldığı belirtildi. Saldırıya karĢılık veren BDP'li gençlerden Mazlum Toprak,
yaralanarak Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı. (05.02.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde Yavuz Sultan Selim Ġlköğretim Okulu'nun korkuluklarına ve
elektrik direğine AKP bayrağını asmak isteyen ġefik Özer ve Özal Özer'e kimliği belirsiz kiĢi
veya kiĢilerce ateĢ açıldı. Av tüfeği ile açıldığı belirtilen ateĢ sonucunda yaralan 2 kiĢi
ġemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ġefik Özer'in kalçasına, Özal Özer'in ise baĢına isabet
eden saçmalardan yaralandığı öğrenildi. (21.02.2014 / Cumhuriyet.com.tr / T24.com.tr/)
*Van'ın Çaldıran ilçesinde, AKP‟lilerin gerçekleĢtirdiği büro açılıĢı etkinliğinde olaylar çıktı.
Vanyolu Caddesi'nde bulunan büronun açılıĢına katılan AKP'lilerin, caddenin diğer tarafında
bulunan BDP'nin seçim bürosu önünde duran yurttaĢlara sataĢması üzerine çıkan taĢlı sopalı
olaylar çıktı. Olaylar sırasında AKP'li Çaldıran Belediye BaĢkanı Ferman Yıldırım'ın kardeĢi
Ayhan Yıldırım, AKP'li belediye meclis üyesi ġefik Çakaner, ilçede koruculuk yapan
Seyithan Tırak ve Erginler köyü korucu baĢı ġefik AtaĢ yurttaĢlar üzerine silahla ateĢ açtı.
Uzun süren devam eden olaylarda, BDP yöneticisi Abubekir Atabay, yurttaĢlardan Zülküf
Erdal, Kerem Koç ve BeĢir Koç yaralandı. (22.02.2014 / Milliyet.com.tr / Kanald.com.tr)
*Erzurum‟un Köprüköy Ġlçesine bağlı Alaca köyünde, BDP encümeni Cengiz Kırmacı
kimliği belirsiz kiĢilerin saldırısına uğradı. (03.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi'nde bulunan Vatan Ġlköğretim Okulu'nda
BDP'liler ile bir grup arasında oy kullanma sırasında gerginlik yaĢandı. Çıkan gerginlikte
grup, BDP Ġlçe Belediye EĢ BaĢkan Adayı Mehmet ġah Teke ve avukatlara saldırdı.
(30.03.2014 / Milliyet.com.tr / Samanyoluhaber.com)
*Diyarbakır‟ın ÇüngüĢ ilçesinde, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ÇüngüĢ BDP
Belediye EĢ BaĢkan Adayı Niyazi Yiğit, ailesiyle birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. Bu esnada
CHP'li bir grup silah ve sopalarla BDP'li eĢ baĢkan adayına ve ailesine saldırdı. Çevredeki
yurttaĢlar da kavgaya dahil olurken, aileler arasında bir süre devam eden kavgada çok sayıda
kiĢinin yaralandığı belirtildi. (31.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
18
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Iğdır‟a bağlı Halfeli Beldesi‟nde aralarında Halfeli eski Belediye BaĢkan Yardımcısı Ahmet
Mengü ve Mengü‟nün ağabeyi Mehmet Mengü‟nün de bulunduğu bir grup BDP‟liye silahlı
saldırı yapıldı. AKP'liler tarafından yapıldığı iddia edilen saldırı sonucunda Mehmet Mengü
av tüfeğinden açılan ateĢ sonucu karnından yaralanırken, Ahmet Mengü‟nün ise
kaburgalarının kırıldığı belirtildi. (02.04.2014 / Radikal.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Ağrı‟nın Tererzan köyünde seçim çalıĢması yürüten BDP müĢahidi Nevzat CoĢkun, AKP‟li
olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. (22.05.2014 / DĠHA)
-Gazeteci
*Van‟da Ġskele Caddesi'nde evine giden Fırat Dağıtım çalıĢanı Ramazan Öter, Van Ticaret ve
Sanayi Odası (VATSO) civarında kimliği belirsiz kiĢiler tarafından darp edildi. Olayı anlatan
Öter, "Nereye gittiğimi sordular. Ben de eve gittiğimi söyledim. 'Ramazan sen değil misin,
nereden geliyorsun?' gibi sorular sordular. 'Niye bunları soruyorsunuz' dememle birlikte
üzerime atlamaları bir oldu" dedi. Kendine saldıranların sivil, kirli sakallı kiĢiler olduklarını
söyleyen Öter, "Bana saldırmaya baĢladıklarından arkada bir arabadan 5-6 kiĢi daha çıkıp
beni dövmeye baĢladı" dedi. Öter, kendisine saldıranların polis olabileceğinden
Ģüphelendiğini belirtti. (14.03.2014 / DĠHA)
*16.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ferat Mehmetoğlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben Kurdsat News adlı televizyonda muhabir olarak çalıĢmaktayım. Görevim gereği Kürtçe
eğitim veren okulda röportaj yapıyordum. AkĢam saatlerinde sivil ve resmi polisler okulu
basıp mühürlemek istediler. Tam da o esnada okulda bulunuyordum ve kameram kayıttaydı.
Polisler bana saldırdı ve Ģiddet uyguladı. Kameramın bir parçasını kırdılar. Darp edildim.
Darp eden polisler hakkında Bağlar Ġlçe Emniyet Müdürüne bizzat teĢhis edip Ģikâyetçi
oldum. Ancak, bizzat Ģüphelilerin de polis olması nedeniyle, iĢlemlerin ciddiye alınmaması ya
da geciktirilmesi endiĢesiyle savcılığınıza suç duyurusunda bulunma gereği duydum. Ayrıca
kamera kayıtlarını da ekte savcılığınıza sunuyorum. Polislerin bana uyguladığı bu insanlık
dıĢı muamelenin iĢkence suçunu oluĢturduğu aĢikârdır. Bana suçsuz yere iĢkence uygulayan
ve kamerama zarar veren görevlilerin tespiti ile haklarında yasal iĢlem baĢlatılması
gerekmektedir. Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı: a-) Ġl Emniyet Müdürlüğüne
müzekkere yazılarak olay esnasında görevli polislerin kimlik bilgilerinin ve teĢhise yarar
fotoğraflarının gönderilmesinin istenilmesini, b-) Olayın gerçekleĢtiği yere yakın mekânların olay
saatindeki güvenlik kamera kayıtlarının ivedi bir Ģekilde istenmesini, c-) Savcılığınızca tam teĢekküllü
bir hastaneye sevkim ile alınacak raporla birlikte Vücudumdaki hasarın tespiti için Diyarbakır
ATK sevk edilmemi, d-) Ekte sunmuĢ olduğum görüntülerin delil olarak dosyada muhafaza
altına alınmasını, Netice itibariyle bana iĢkence eden ve kamerama zarar veren kolluk
görevlilerinin tespiti ile haklarında yasal iĢlem baĢlatılmasına karar verilmesini talep
ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'da Valilik kararıyla polis tarafından mühürlenen, ardından halk tarafından mührü
sökülerek açılan Ferzad Kemanger Ġlkokulu‟nun bahçesinde bekleyiĢe geçen ve nöbet eylemi
baĢlatan yurttaĢlara polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla sert bir Ģekilde müdahalede
bulundu. etti. Müdahale sırasında yurttaĢların okulun içine girmesi sonrası polis de okulun
içine girerek onlarca kiĢiyi darp ederek gözaltına aldı. Müdahale sırasında Anadolu Ajansı
(AA) foto muhabiri Hüseyin BağıĢ kimliği belirsiz bir kiĢi tarafından bacağından bıçaklandı,
aynı ajansın muhabiri Aziz Aslan ise darp edildi. Yaralanan gazeteciler Selahaddin Eyyubi
Devlet Hastanesinde tedavi atına alındı. (17.09.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr /
T24.com.tr)
-Öğretmen / Öğretim Üyesi
19
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın ġehitlik ilçesinde bulunan ġehitlik Endüstri ve Meslek Lisesi'nden 4
öğretmenin bir öğrenci velisi tarafından saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Okul çıkıĢı seyir
halinde olan araçta bulunan öğretmenler Kenan GüneĢ, Emin Bars, Fethi Barut ve Tekin
Çolak'ın öğrenci velisi olan Ġbrahim Özgür isimli Ģahıs tarafından Urfa Kapı mevkiinde bıçak
ve sopalı saldırıya uğradığı kaydedildi. 9 sınıf öğrencisi olan Z. Özgür isimli öğrencinin
ağabeyi olduğu aktarılan Ġbrahim Özgür tarafından saldırıya maruz kalan öğretmenler, daha
önce saldırganın okula gelerek kız öğrencilere laf atarak hakaret ettiğini ve kendisine tepki
göstermeleri üzerine de hedef alındıklarını söyledi. (07.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Elazığ‟da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi poliklinikler giriĢinde kola otomatı iĢleten
E.E., otomat etrafında geniĢletme yaparak kantin alanı oluĢturmak istedi. Rektörlüğün söz
konusu alanda geniĢletmeye izin vermemesi üzerine, Rektör Prof Dr Kutbeddin Demirdağ'ın
kampüsteki konutuna giden iĢletmeci, güvenlik görevlilerine ''Ben, Rektör'ün misafiriyim''
diyerek kontrol noktasından geçti. Kapının önüne çıkan Demirdağ ile E.E. arasında itiĢme
yaĢandı. ĠtiĢme sırasında, Rektör Demirdağ, yüzüne yumruk darbesi aldı. ĠĢletmeci E.E.,
iddiaya göre, güvenlik görevlisi Özcan Akyürek‟i, arbede sırasında baĢından bıçakla hafif
yaraladı. (03.09.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Batman Cumhuriyet Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmeni M. Emin ġimĢek, 7'nci sınıf
öğrencisi E. M.'ye tokat atması üzerine öğrencinin ailesi okulu bastı. E.M.'nin yakınları okula
getirdikleri sopa ve kesici aletlerle öğretmenlere saldırdı. YaĢanan arbedede, Özgür Eğitim
Sen ġube BaĢkanı ve Okul Müdürü Mustafa Sevinçer, Müdür Yardımcısı Selman Çınar ve
öğretmen M. Emin ġimĢek darp edildi. YaĢanan saldırı ardından öğretmenler, Batman Bölge
Devlet Hastanesi'ndeki doktor kontrolünden sonra polis karakoluna giderek ifade verdi.
YaĢanan saldırının ardından olayı gerçekleĢtiren 4 kiĢi gözaltına alınırken, 2 kiĢinin ise
arandığı öğrenildi. (04.09.2014 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
-Öğrenci
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 2 Ocak‟ta kampüste, 30 kiĢi olduğu belirtilen ülkücü grup
tarafından Kürt öğrencilere yapılan saldırı gün boyu sürürken, farklı grupların ise öğrenci
evlerine saldırıda bulunduğu öğrenildi. Olayların baĢladığı gün olan 2 Ocak tarihinde akĢam
saatlerinde, YeniĢehir Elektrikçiler durağında bir Kürt öğrencinin evine yapılan saldırı
gerçekleĢirken, 3 Ocak günü ise Hacı Ahmet Mahallesi'nde Sevcan Tokgöz adlı Kürt
öğrencinin kaldığı eve saldırıda bulunuldu. Evin önüne araçlarla gelen 15-20 kiĢilik grup,
içeri girmek üzere kapıları tekmeleyerek zorladı. Grup, kapıyı açmayı baĢaramayınca evin
camlarını taĢladı. Tokgöz, telefonla arkadaĢlarına haber vermesi üzerine saldırganların olay
yerinden kaçtığını belirtti. (03.01.2014 / DĠHA / DHA / Hurriyet.com.tr)
*Ağrı'da Cumhuriyet Lisesi'nde okuyan V. Ayna, okuldan çıkıp evine gitmek istediği sırada
Eski Van Caddesi üzerinde önünü kesen kimliği belirsiz 3 saldırgan 'Bu seçimi size
kazandırmayız. Buraları size zindan ederiz' diyerek lise öğrencisi tehdit etti. Kendisini tehdit
eden söz konusu kiĢilere; "Burası bizim memleketimiz" cevabını verdiği esnada Ģahıslardan
iri yarı ve parmağında Osmanlı tuğrası sembolü bulunan bir yüzük takan kiĢinin kendisine
saldırdığını aktaran Ayna, yer düĢmesi sonrası diğer Ģahısların da kendisini yerdeyken darp
etmeye baĢladığını kaydetti. Öğrenci V.Ayna‟nın, Ağrı BDP Merkez Ġlçe BaĢkanı Nevzat
Ayna'nın kardeĢi olduğu öğrenildi. (08.01.2014 / DĠHA)
*MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi AvĢar Kampusu'nda Kürt olduğu belirtilen öğrencilere,
ülkücü gruplar tarafından saldırı gerçekleĢtirildi. Saldırılar sonucunda 9 Kürt öğrencinin
yaralandığı öğrenildi. (15.01.2014 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com)
20
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler, Cumhuriyet caddesi üzerinde
bulunan Öğretmen evi önünde 30-40 kiĢi oldukları belirtilen ırkçı bir grubun cam ĢiĢe ve
bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Orhan Öner ve Serdar Üzman isimli öğrenciler yaralandı.
ArkadaĢları tarafından hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin, 3 günlük iĢ göremez raporu
aldıkları belirtildi. (26.01.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*Kars'ta bir grup ülkücü, gece saatlerinde Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrencilerin
yaĢadığı evlere saldırı düzenledi. Merkez Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen saldırı
sonucunda, Ersin Dağ ve Yunus ÖzbaĢ isimli öğrenciler aldıkları bıçak darbeleri sonucunda
çeĢitli yerlerinden yaralandı. ArkadaĢları tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne götürülen Dağ
ve ÖzbaĢ tedavilerinin ardından taburcu edildi. (28.01.2014 / DĠHA / ANF)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Rahmi Kaya ve Emrullah PiĢkin isimli iki Kürt
öğrenci, okuldan çıktıktan sonra Faik Bey Caddesi üzerinden evlerine gittikleri sırada
Çamlıca Sokağı'nda ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Bıçaklarla saldıran ülkücü grup olay
yerinden kaçarak uzaklaĢırken, bıçak darbeleri ile hafif Ģekilde yaralanan Kaya ve PiĢkin ise
çevredekiler tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. (12.04.2014
/ Ozgur-gundem.com)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde 11 Nisan‟da, okul çıkıĢı evlerine giderken önlerini kesen
ülkücü bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kalarak yaralanan 2 öğrenci için, kampus
içerisinde protesto gösterisi düzenlemek istedi. Ülkücü bir grubun yine bıçaklı ve satırlı
saldırısına maruz kalan öğrencilerden Güven Kerenciler isimli bir öğrenci aldıkları bıçak
darbeleri ile yaralandı. Saldırının gerçekleĢtiği sırada ülkücü gruba herhangi bir müdahalede
bulunmayan polis, öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. Müdahale 20'de yakın öğrenci
gözaltına alındı. Yaralı arkadaĢlarını görmek üzere hastaneye giden bir grup öğrenci ise,
hastane önünde ülkücü grubun ikinci kez saldırısına uğradı ve saldırıda Adem Cavlanlar,
Erdal Gültekin ve Yener ErtaĢ isimli öğrenciler yaralandı. (13.04.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*15.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Baver Mızrak, Ġbrahim Kaçar, Özgür Çoban
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak, Ģu beyanlarda bulundu:
“14.04.2014 tarihinde Bilge Gençlik Kulübüne mensup bir grup Mimarlıkta bildiri ve afiĢ
dağıtmak istediler. Orada bulunan Agit isimli mimarlıkta okuyan birini tehdit ederek ismini
almıĢlar. Dicle Üniversite öğrenci derneğinden bir grup toplanıp tepki göstermiĢler. Bunun
üzerine orada bulunan polisler tarafından Bilge Gençlik mensupları dıĢarı çıkıyorlar. Bunun
üzerine Mimarlıktan Fen Fakültesine kadar dernek mensupları yürüyüp bu olayları protesto
etmek için yürüyüĢ sonrası basın açıklaması yapılacaktır denildi. Ertesi gün Bilge Gençlik
mensupları oldukları bir grup fakültenin kantininde bildiri dağıtıp orada bulunan kiĢilerin de
görüntülerini aldılar. Bizlerde tepki gösterdik. Bunun üzerine bıçak çekip tehdit ettiler. Bunun
üzerine kargaĢa yaĢanmaya baĢlayınca çıkıp gittiler. Dernek mensupları toplanıp yürüyüĢe
geçtiler. Eğitim fakültesi önünde polisler tarafından önümüz kesildi. ArkadaĢlar mimarlıkta
toplanıp Fen Fakültesine kadar yürüdük daha sonra basın açıklaması yaptık. Dağılırken
turnikeler ve camlar kırıldı. Polis müdahale etti. Polisler coplarla, demir sopalarla müdahale
edip bir sürü arkadaĢlarımız gözaltına alındı. Yaralı olanların da olduğu söylendi. Bu arada
plastik mermi de kullanıldı. Gözaltı yaĢandığı sırada arkadaĢlarımıza silah doğrultuldu. Bu
konuda sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
21
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi'nde okuyan ve ismi öğrenilemeyen bir Kürt öğrenci, 20
kiĢilik ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. ÇarĢı ortasında sıkıĢtırılıp darp edilen öğrencinin
burnu ve kafasının kırıldığı belirtildi. (15.05.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Siirt‟te, Manisa‟nın Soma ilçesinde yaĢanan maden faciasını protesto etmek amacıyla basın
açıklaması düzenlemek isteyen Botan Demokratik Öğrenci Derneği (BDÖ-DER) üyesi
öğrenciler, Hür Dava Partisi üyeleri oldukları belirtilen yaklaĢık 40 kiĢilik eli sopalı bir
grubun saldırısına uğradı. GerçekleĢen saldırıda Sinan Özer, Mithat GüneĢ ile soy isimleri
öğrenilemeyen Ömer, Abdullah ve Osman adlı 5 öğrenci çeĢitli yerlerinden yaralanarak
hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı maruz kalan Abdullah Dündar ve Mehmet Genç adlı öğrenciler
ise polis tarafından gözaltına alındı. (16.05.2014 / DĠHA)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Coğrafya ek binasına gelen kalabalık bir ülkücü grup,
küfürler ederek Kürt öğrencilere saldırdı. Kürt öğrencilerin karĢılık vermesi sonucu 3
saldırgan ülkücü yaralanırken, kampusa giren çevik kuvvet polisleri ise 42 Kürt öğrenciyi
cop, tekme ve tokatlarla darp ederek gözaltına aldı. (11.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Haberturk.com / Hurriyet.com.tr)
*12.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġükran CoĢkun, Ģu beyanlarda bulundu:
“Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan Songül CoĢkun, sınıfta
arkadaĢlarıyla ders çalıĢtığı sırada 11.06.2014 tarihinde ülkücü öğrenciler tarafından
sınıftan çıkarılarak darp edilmiĢtir. Bir grup ülkücü öğrenci Songül CoĢkun ve 2 arkadaĢını
dövmüĢlerdir. Olaydan sonra hastaneye gitmiĢ ancak diğer arkadaĢları gözaltına alındığı için
rapor almamıĢ sadece muayene olmuĢtur. ġuanda kolunda ödem oluĢtuğu için kolu alçıya
alınmıĢ ve çok ağır ağrılar çekmektedir. Ülkücü öğrenciler tarafından tehdit edildiği için
kaldığı yurda gidememekte ve Ģuanda bir arkadaĢının yanında kalmaktadır. Can güvenliği
olmadığı için bu saldırganlara karĢı bir önlem alınması için sizden yardım talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
-Yerel Yönetici
*Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe köyünde seçim günü Yıldırım ailesi arasında çıkan
muhtarlık kavgası nedeniyle yaĢanan husumeti aĢmak ve aileleri barıĢtırmak için yapılan barıĢ
yemeğine katılmak için köye giden BDP Artuklu Belediye EĢ BaĢkanı Emin Irmak göğsünden
vuruldu. BarıĢ yemeği sırasında aileler arasından çıkan tartıĢmanın silahlı kavgaya dönüĢmesi
üzerine atılan kurĢun Irmak'ın göğsüne isabet etti. (01.04.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr)
*ġırnak'a bağlı Kumçatı beldesinde BDP‟den EĢ Belediye BaĢkanı seçilen Mehmet Demir‟in
evine korucular tarafından saat 23.00 sıralarında silahlı ve taĢlı saldırı gerçekleĢtirildi.
Demir'in evine birçok mermi isabet ederken, evin camları atılan taĢlar sonucu kırıldı. ġans
eseri evde bulunanlar yaralanmazken, Demir'in kuzeni BeĢir Demir, korucular tarafından darp
edildi. (01.04.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'de BDP'li Kızıltepe Belediyesi EĢ BaĢkanı Ġsmail Asi, makam odasında silahlı
saldırıya uğradı. Alınan bilgilere göre, ziyaret etmek amacıyla belediye gelen iki kiĢi, makam
odasına girdikleri Asi'ye silahla ateĢ etmeye baĢladı. Silahlı saldırıda Asi, iki bacağından
aldığı kurĢunlarla yaralandı. (11.04.2014 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır Hani Belediyesi EĢ BaĢkanı Nevin Oktay, kimliği öğrenilemeyen bir kiĢi
tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Oktay'ın saldırı sonrası ilçede ilk kontrollerinin ardından
22
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Diyarbakır Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(13.04.2014 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Belediye Meclis üyesi Leyla Anık'ın evine kimliği
belirsiz kiĢi veya kiĢilerce ses bombası atıldı. Anık'ın eve girmesiyle ses bombası atılırken,
patlamanın Ģiddetiyle evin mutfak bölümünde ufak çaplı maddi hasar meydana geldiği
öğrenildi. (22.04.2014 / DHA)
*Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nde, BDP'li Belediye Meclis üyesi Hamit Soysal (38) ve Ġsmail Salin
isimli yurttaĢ, araçla seyir halinde iken önleri kesilen bir kimliği belirsiz bir grup tarafından
saldırıya uğradı. Saldırısı sonucu çeĢitli yerlerinden yaralanan Soydan ve Salin, Iğdır Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (09.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ViranĢehir Caddesi üzerinde AKP'li belediye baĢkanı
Menderes Atilla'nın aracının geçtiği sırada patlama meydana geldi. Bomba yüklü aracın
infilak etmesinden kaynaklandığı belirtilen patlamada AKP'li baĢkanının korumalığını yapan
3 polis memuru ve 1 sivil korumanın yaralandığı öğrenildi. (14.07.2014 / Hurriyet.com.tr /
Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
-ĠĢçi
*16.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen
bir yurttaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “15.07.2014 tarihi akĢam saat 19.00 civarında eli
satırlı 300‟e yakın bir topluluk (Hüda Par‟a yakınlıkları veya mensubu olduğu düĢünülen
kiĢiler) Dağ kapı Meydanı‟ndaki iftar çadırına saldırıp tahrip ettiler. Çadırdaki insanlara da
saldırıp, içlerinden biri zabıta olmak üzere 10‟a yakın kiĢiyi satırla ağır yaralamıĢlardır.
Çadır dönüĢünde eli satırlı kiĢiler, iftar çadırına yakın olan Medya fırınına saldırdılar ve
ReĢat OCAKLIK, Mustafa OCAKLIK, AlaattinOCAKLIK, Hasip OCAKLIK ve Azat
OCAKLIK adlı kiĢileri ağır yaralamıĢlardır. Saldırılar Laska Kırtasiye –Umut kırtasiye ve
Medya Fırını üçgeninde cereyan etmiĢtir. Laska ve Umut kırtasiyelerinin caddeye bakan
güvenlik kameraları görüntüleri alınıp incelediğinde saldırılar açıkça görülecektir. Olaylar
sürerken polisler, saldırganlara müdahale etmedi. Bu durumdan güç alan saldırganlar,
çevreye saldırmıĢlardır. Bu konuya la ilgili sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
-Ġnançları Nedeniyle
*Antep merkez ġahintepe ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde bulunan cemevinde vefat eden
Mehmet Ali Topak'ın cenazesini kaldıran Alevi yurttaĢların üzerine, yoldan geçen bir
motosikletten av tüfeğiyle ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucu cemevi önünde bulunan Levent
Topal (29) Ali Topal ve Ali ġenocak isimli yurttaĢlar yaralandı. Saldırıyı gerçekleĢtirenlerin,
saldırının ardından saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili soruĢturma
baĢlatıldı. (11.06.2014 / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr)
Doktor
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Özel Botan Hospital Hastanesi'nde çalıĢan göz doktoru Anıl Resmi
ile Hastane Müdürü Ferman Zaman arasında doktorların maĢlarını almadıkları gerekçesi ile
baĢlayan tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Sözlü baĢlayan tartıĢmanın ardından Hastane Müdürü
Zaman'ın, doktor Resmi'ye saldırdığı iddia edildi. (16.01.2014 / DĠHA / Cizrepostasi.com)
*Mardin‟in ilçesi Nusaybin‟de, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı Dr. Eren
Abatan, bir hastanın saldırısına maruz kaldı. Saldırı sırasından Abatan'ın parmaklarında
kırıkların oluĢtuğu belirtildi. (21.01.2014 / Hurriyet.com.tr / Posta.com.tr)
23
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır Ağız ve DiĢ Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Mustafa Tümerdem isimli diĢ
hekimi, rutbesi öğrenilemeyen bir TSK mensubu tarafından darp edildi. Tümerdem'in
gözünde ĢiĢlik ve morarma oluĢurken, saldırgan asker gözaltına alındı. (27.02.2014 /
Diyarbakirsoz.com)
*Diyarbakır Kadın ve Doğum Hastanesi'nde çalıĢan Dr. Ali Emre Tahaoğlu‟nun, bir hasta
yakını tarafından darp edildiği belirtildi. (22.04.2014 / DĠHA)
*Mardin-Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde Ġntaniye Doktoru olarak görev yapan Uzman Dr.
Berivan Tunca, hayatını kaybetmesi sonrası yakınlarınca hastane morguna kaldırılan bir
cenazenin Ģüpheli bir ölüme kurban gittiği kanısıyla otopsi için Cumhuriyet Savcısı'nın
hastaneye geliĢini beklendiği sırada cenaze sahiplerinin saldırısına maruz kalarak darp edildi.
(20.08.2014 / DĠHA / Evrensel.net)
*Kars‟ta düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere gelen SarıkamıĢ DayanıĢma Grubu BaĢkanı
Prof. Dr. Bingür Sönmez, ilçede gezindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların iki
kiĢi oldukları belirlenen saldırıda, kolundan ve ayağından yaralanan Sönmez Kars Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (24.08.2014 / Ntvmsnbc.com / Sabah.com.tr /
Zaman.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde, Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Halil
Ġbrahim TektaĢ, hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına maruz kalarak, darp edildi. (26.08.2014 /
DĠHA / Erganisoz.com)
Sağlık ÇalıĢanı
*Diyarbakır Gazi YaĢargil Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde görev yapan HemĢire
Hüsamettin Yılmaz, aynı hastanede görev yapan Genel Cerrah Sedat Damar‟ın ameliyat
makası kullanılarak gerçekleĢen saldırısına maruz kaldı. Makası boynuna saplamaya
çalıĢtığını ifade eden Yılmaz, saldırı esnasında etrafta bulunanların müdahalesiyle doktorun
amacına ulaĢamadığını söyledi. Saldırıya maruz kalan Yılmaz, Kayapınar Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü Huzur Polis Amirliği'ne giderek söz konusu doktor hakkında Ģikayetçi oldu.
(04.09.2014 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr)
SĠLAHLI ÇATIġMALAR
*Mardin‟in Dargeçit ilçesinde Özel Harekat Timleri ile HPG militanları arasında çıkan silahlı
çatıĢmada, karnına mermi isabet eden Fuat Zengin isimli polis yaralandı. (13.06.2014 /
Milliyet.com.tr / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr)
*Van BaĢkale ilçesinde bulunan Ġran sınırında çıkan silahlı çatıĢmada ġervan Koçer kod
isimli HPG militanı Alican Erikmen yaĢamını yitirdi. TSK sitesinden yapılan resmi
açıklamada yaĢamını yitiren HPG militanının Ġran Pastarları ile girilen çatıĢmada yaĢamını
yitirdiği iddia edilirken, HPG resmi sitesi ve BaĢkale‟de bulunan yurttaĢların verdiği bilgilere
göre ise HPG militanının TSK ile girilen çatıĢmada yaralı olarak ele geçirildiği, ardından da
infaz edildiği ileri sürüldü. (01.07.2014 / Radikal.com.tr / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında bulunan AĢağı Doruklu Karakolu ile Rojava sınırında
bulunan Altınköy (Hırbidehep) köyü arasındaki bölgede bulunan alanda, askerler ile HPG
militanları arasında çatıĢma çıktı. Edinilen bilgilere göre çıkan çatıĢmada, Adem DöğüĢğen,
24
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Berat Sağırkaya ve Yiğit ġahan isimli askerler ile Özgür Dildar kod isimli 1983 Van doğumlu
HPG militanı Harun Yıldız yaĢamını yitirdi. (14.07.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr)
*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yavuzlar köyü kırsalında, Dorutay Jandarma Karakolu'na bağlı
askerler ve köy korucuları ile HPG militanları arasında çatıĢma çıktı. Militanların geçiĢi
sırasında asker ve korucuların pusu kurması sonucu çıktığı belirtilen çatıĢmada, Ġran Xoy
kenti doğumlu ġahan Gabar kod isimli HPG Militanı Muhammed Hasanzade yaĢamını yitirdi.
(07.08.2014 / Radikal.com.tr / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*Van'ın Saray ilçesinde bulunan Türkiye-Ġran sınır hattında Yamanyurt Hudut Karakol
Komutanlığına bağlı askerler ile HPG militanları arasından çatıĢma çıktı. ÇatıĢmada Tokat‟ın
Zile ilçesi nüfusuna kayıtlı üsteğmen Emre As (23) yaĢamını yitirirken, 1 askerde yaralandı.
(20.08.2014 / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr)
*Ağrı'nın Diyadin Ġlçe Jandarma Karakol Komutanlığına HPG militanları tarafından uzun
namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Askerlerin karĢılık vermesiyle çıkan çatıĢmada 1‟i ağır 2
asker yaralandı. Yaralı askerler Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. (21.08.2014 /
Cnnturk.com / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriĢine yapılan Mahsum Korkmaz
büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleĢtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce ateĢ
açıldı. Açılan ateĢ sonucu Mehdin TaĢkın (23) isimli sivil yurttaĢ yaĢamını yitirken, 2 yurttaĢ
da ağır yaralandı. Düzenlenen askeri operasyona Mardin‟den takviye gelen birliğin içerisinde
yer aldığı belirtilen uzman çavuĢ Uğur Ġnal ise, karnına isabet eden kurĢun ile ağır yaralandı.
Silahını doldur-boĢalt yaparken kendini vurduğu iddia edilen Ġnal, ilk müdahalenin ardından
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ġnal, tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. Öte yandan PKK‟nin askeri yapılanması HPG, kendi web
sitesinden yaptığı açıklamada, mezarlıkta bulunan kitleye ateĢ açılması üzerine karĢılık
verdiklerini ve yaĢamını yitiren askerlerin olduğu iddiasında bulundu. (19.08.2014 /
Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Haberturk.com / Hezenparastin.com)
*ġırnak‟ın Silopi ilçesi Görümlü beldesi yakınlarındaki özel bir Ģirkete ait termik santrale,
HPG militanları tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleĢtirildiği ve
olayda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. (21.08.2014 / Ntvmsnbc.com /
Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Merkez Kayapınar ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ ġube Müdürlüğü'ne
bağlı ve devriye görevinde olan 2 polis aracı‟na, HPG Militanları tarafından uzun namlulu
silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ateĢ sonucu araçta bulunan 3 polis yaralandı. Olay ile
ilgili, kentin giriĢ ve çıkıĢları tutularak geniĢ çaplı operasyon baĢlatıldı. (26.09.2014 /
Milliyet.com.tr / Cnnturk.com / Aljazeera.com.tr)
*Bitlis‟te, Bitlis-Diyarbakır karayolu Arıcılık mevkiindeki polis noktasına HPG militanları
tarafından roketli ve uzun namlulu silahlarla ateĢ açıldı. Polis noktasında bulunan nöbetçilerin
karĢılık vermesi üzerine çatıĢma çıktı. YaklaĢık 10 dakika süren çatıĢmaya takviye olarak
giden polisleri taĢıyan zırhlı araç olay yerine yakın bir bölgede kaza yaptı. Kazada yaralanan
Fatih Sağır, Mustafa Aslan, Eyüp Emre, Ramazan Sancaktar ve Mustafa Kızılay isimli
polisler, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan
25
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
polislerden, Fatih Sağır, Mustafa Aslan ve Eyüp Emre Kan yapılan müdahalelere rağmen
yaĢamını yitirdi. (26.09.2014 / Radikal.com.tr / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR
*ġırnak‟ın Uludere ilçe Roboski köyü civarında bulunan Beyaz Tepe'de 15 nolu sınır taĢının
bulunduğu alanda "güvenlik yolu"nun yapılmaması için taciz ateĢi yapıldığı belirtildi. Açılan
ateĢe askerin de karĢılık vermesi üzerine kısa süreli çatıĢma yaĢandı. Meydana gelen
çatıĢmanın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda skorsky ve kobra tipi helikopter, sınır
hattını havadan ağır silahlarla taradı. Bu sırada sınır ticareti yapan 70‟e yakın yurttaĢ ise iki
ateĢ arasında kaldı. Açılan ateĢin arasında mahsur kalan 70'e yakın Roboskili yurttaĢa da
askerler tarafından ateĢ açıldığı belirtildi. Askerin açtığı ateĢ sonucu Nihat Encü'nün
ayağından hafif Ģekilde yaralandığı iddia edildi. (17.02.2014 / Milliyet.com.tr / T24.com.tr /
Taraf.com.tr)
*Rojava yurttaĢı iki aile Cizre sınırı üzerinden Türkiye'ye geçmek istediği sırada Katran
(Bazıxt) köyü civarında Ġpekyolu'na yakın bir yerde jandarma tarafından silahla tarandı.
Jandarmanın taraması sonucunda 8 kiĢiden oluĢan aileden Xerdal Hüseyin, Ala Ali isimli
kadınlar ve Melta Ali isimli Rojavalı yurttaĢlar ayaklarına sıkılan kurĢunlar nedeniyle
yaralandı. Yaralılar, katran köylüleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
(07.03.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*Rojava'nın Kobanî kentinden, akrabalarının bulunduğu Suruç ilçesine gelmek için Atmanek
köyü civarında sınırı geçmeye çalıĢan 32 yaĢındaki Kobanîli Eladinê Qavaz, askerler
tarafından vuruldu. Olay yerinde yaĢamını yitiren Qavaz'ın cenazesinin Kobanî'ye
götürüldüğü öğrenildi. (14.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Rojava'nın Kobani Kantonu'na ile Grê Spi (Til Ebyad) kentleri arasında kalan ve Urfa'nın
Suruç ilçesi ile sınır olan Kultep köyünde koyunlarını otlatan 16 yaĢındaki Ferman Salih‟in,
sürüden sınıra doğru kaçan 2 koyununu almak için sınıra doğru gittikten sonra koyunlarını
alıp geri dönerken askerler tarafından silahla bacağından vurulduğu belirtildi. Kobani
Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salih‟in durumunun iyi olduğu öğrenildi. (08.04.2014 /
ANF / Ozgur-gundem.com)
*Yanında bulunan babası ve iki çocuğu ile birlikte Rojava'nın Derik kentinden Türkiye
tarafına geçmek isteyen 28 yaĢındaki Saada Darwich isimli Rojava‟lı kadın, ġırnak'ın Cizre
ilçesine bağlı KuĢtepe Köyü ġabaniye mezrası yakınlarında Türk askerlerinin açtığı ateĢ
sonucu vuruldu. Karnından vurularak yaĢamının yitiren Darwich, ambulansla Cizre Devlet
Hastanesi morguna getirildi. (18.05.2014 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Türkiye'de yaĢayan ve babaannesini görmek için gittiği Rojava‟dan dönen 13 yaĢındaki Ali
Özdemir'in isimli çocuk, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki ġenyurt Sınır Kapısı mevkiinde
askerlerin açtığı ateĢ sonucu baĢından vuruldu. BaĢına gelen kurĢunun sağ Ģakağından girerek
sol Ģakağından çıkmasıyla her iki gözünü kaybettiği belirtilen Özdemir, Mardin Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (19.05.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com)
*Kilis'ten, Rojava‟nın Efrin Kantonu'na geçmek isteyen 18 yaĢındaki Ehmed Mihemed isimli
bir genç, sınırı geçtikten sonra kantonun ġera bölgesinde yer alan Dêrsiwane ve ġiltehtê
köyleri arasında Türk askerlerinin açtığı yaylım ateĢi sonucu karnından aldığı kurĢunlarla ağır
yaralandı. Efrin kentindeki Avrîn Hastanesi'ne kaldırılan Mihemed, tüm müdahalelere rağmen
yaĢamını yitirdi. (28.06.2014 / DĠHA)
26
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Rojava‟da sınırın 200 metre gerisinde tarlasında çalıĢan XurĢit Haci Ahmed (39) isimli
Rojava‟lı köylü, Katran Sınır Karakolu‟na bağlı askerler tarafından açılan ateĢ sonucu
yaĢamını yitirdi. (22.07.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
*Rojava-Kilis sınır hattında sınırı geçmeyen çalıĢan ve soyadı öğrenilemeyen 40 yaĢındaki
Hasan adlı kiĢinin, Kürt Dağı bölgesinde bulunan Süngütepe köyü civarında vurulduğu Türk
askerlerinin açtığı ateĢ sonucu ağır yaralandı. Tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Hasan, yolda yaĢamını yitirdi. (22.07.2014 / Ġmctv.com.tr / Evrensel.net)
*Rojava‟nın Kobeni Kantonu‟ndan Türkiye sınırına geçmek isteyen Cuman Bilal Osi (39)
isimli Rojava‟lı, askerlerin açtığı ateĢ sonucu ayağından vurularak yaralandı. Osi‟nin aĢırı kan
kaybından yaĢamını yitirdiği belirtildi. (06.08.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Rojava‟dan Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır hattından geçmek isteyen ve kaçakçı
oldukları belirtilen 3 kiĢi ile Telhamut Mülteci Kampı'na 5 kilometre uzaklıkta bulunan
AteĢoğlu Hudut Karakolu'na bağlı askerler arasında çatıĢma yaĢandığı belirtildi. Olayda 2 kiĢi
askerlerce sağ yakalanırken, 1992 doğumlu Yusuf Ġbrahim adlı kiĢi baĢına isabet eden
kurĢunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan Yusuf Ġbrahim kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet
Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaĢamını yitirdi. (07.08.2014 / Hurriyet.com.tr /
Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr)
*Ġran'ın Mirgever kasabasına bağlı Heleç köyü nüfusuna kayıtlı ve soy ismi öğrenilemeyen
Zero (24) isimli yurttaĢ, 2 gün önce kaybettiği hayvanlarını aramak için çıktığı arazide Ġran
askerlerin açtığı ateĢ sonucu yaralandı. Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Alan köyü
yakınlarında gerçekleĢen olayda ayağına kurĢun isabet eden Zero, yurttaĢlar tarafından sivil
araçlarla ġemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (10.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinin YeĢilova köyünde yaĢayan Dinç ailesi, Federal Kürdistan da
bulunan akrabalarını ziyaret ettikten sonra sınırı geçip evlerine gidecekleri sırada, MamreĢa
bölgesinde bulunan karakoldan askerler yurttaĢların üzerine ateĢ açtı. Açılan ateĢ sonucu aile
üyelerinden Ayhan, Sihat, Habib ve Fergeng isimli yurttaĢlar çeĢitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine gelen köylülerin yardımı ile yaralananlar, tedavi edilmek üzere Derecik Sağlık
Ocağı‟na götürüldü. (11.08.2014 / Evrensel.net)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde görev yapan Ġhlas Haber Ajansı (ĠHA) muhabiri Ayhan Dinç,
IġĠD üyesi olduğu ileri sürülen Ģahısların sınırdan geçeceği bilgisi üzerine sınırda yaĢanan
hareketliliği takip etmek amacıyla gittiği sınır hattında askerlerin açtığı ateĢ sonucu yaralandı.
Mermi isabet etmesi sonucu sol kolu kırılan ve ġemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına
alınan Dinç, sınıra henüz ulaĢmadan askerlerin ateĢ açtığını belirtti. (12.08.2014 / ĠHA /
Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
*Ġran‟ın Urmiye Ģehri Tıl Gever ilçesine bağlı Embe köyü nüfusuna kayıtlı Dêhkan Birudedî
adlı kiĢi, akraba ziyareti için Hakkari‟nin ġemdinli ilçesine bağlı Soğuksu köyüne gittiği
sırada, sınırda bulunan ġehidan bölgesinde Ġran askerlerinin açtığı ateĢ sonucu ağır yaralandı.
Göğsünden vurulan Birudedî‟nin Ġran askerleri tarafından Urmiye Devlet Hastanesi‟ne
götürüldüğü bildirildi. (19.08.2014 / Ozgur-gundem.com / Hawarnews.com)
*Rojava'dan Dêr Siwan köyünden Türkiye‟nin Kilis iline geçmeye çalıĢan Mihemed Eli (14)
isimli çocuk, Türk askerleri tarafından açılan ateĢ sonucu ağır yaralandı. Vücuduna 3
27
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kurĢunun isabet eden Eli, Efrin Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (04.09.2014 /
Ġmctv.com.tr / Hawarnews.com / Evrensel.net)
*Rojava‟nın Efrin Kantonu‟na bağlı Merseva köyünde ikamet eden Mustafa Husin‟in dün
akĢam Kilis‟e geçmek istediği sırada Süngütepe Bölük Komutanlığı‟na bağlı askerlerin açtığı
ateĢ sonucu yaĢamını yitirdiği belirtildi. Olay yerinde yaĢamını yitiren Husin‟in naaĢı
yakınları tarafından alınarak, Efrin‟e götürüldü. (04.09.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesi ile Federal Kürdistan Bölgesi sınır bölgesinde bulunan YeĢilova
köyünün Anadağ mezrasında askerler ile kaçakçılık yaptığı iddia edilen köylüler arasında
gerginlik yaĢandı. Köylülere gaz bombası ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında
askerin açtığı ateĢ sonucu Davut BeĢer isimli yurttaĢ kolundan yaralanırken, Ġbrahim BeĢer
isimli yurttaĢ ise askerler tarafından atılan gaz kapsülünün sırtına isabet etmesiyle yaralandı.
Yaralanan yurttaĢlar olay yerine gelen ambulanslarla Derecik Sağlık Ocağı'na götürülerek
tedavi altına alındı. (05.09.2014 / DĠHA/ Radikal.com.tr / Turkiyegazetesi.com.tr)
*Kobanê‟li yurttaĢlar, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarda
bulunması üzerine sınır hattına gelerek Urfa'nın Suruç ilçesine geçmek istedi. Bu sırada asker
ve polisler, IġĠD çetelerini protesto etmek amacıyla çadır eylemi baĢlatan yurttaĢlara gaz ve
tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında sınırda geçiĢ için bekleyen 45 yaĢındaki
Kobanê‟li Emine Bozan adlı kadın gazın etkisiyle mayınlı araziye geçti ve mayına basarak
yaralandı. Bozan, Urfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. (19.09.2014 / DĠHA /Ġmctv.com.tr)
*Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟na bağlı AĢme köyünden Serxetin AĢmeya Jorîn köyüne ailesi
ile birlikte geçmek isteyen 13 yaĢındaki Fatme Ġzettin Osman, Türk askerlerinin açtığı ateĢ
sonucu silahla vuruldu. Ağır yaralanan çocuk, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi
altına alındı. (21.09.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Suruç'un DewĢen köyünde direniĢ nöbeti tutan kitlenin üzerine, IġĠD çeteleri
tarafından havan topu atıldı. 6 adet havan topunun atıldığı saldırıda 4 adet havan topu
yurttaĢların bulunduğu bölgeye isabet etti. Hedef gözetilerek atılan havanlardan seken
Ģarapnel parçalarının isabet ettiği ġebnem Ay adlı kadın ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi
yaralandı. Yaralılar, DewĢen köyünde bulunan ilk yardım sağlık ekibince tedavi altına alındı.
Bir adet havan ise direniĢ nöbetindeki yurttaĢların araçlarının bulunduğu bölgeye isabet etti.
Bir araç paramparça olurken, üç araç da hasar gördü. (27.09.2014 / Ntvmsnbc.com /
Aljazeera.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Rojava'nın Cizirê Kantonu'nun Qerman köyünde yaĢayan ve Mardin'de bulunan
akrabalarının yanına gitmek için Ciwan Behçet, Meshut Ġsmail ve Xıdvan Emin isimli
yurttaĢlar, ġenyurt'a bağlı Karadoğan mevkinde sınırı geçmek istedi. Ancak Türk askerleri
tarafından yakalanan yurttaĢların askerler tarafından öldüresiye dövüldüğü belirtilildi. Feci
Ģekilde dövülen yurttaĢlardan Ciwan Behçet'in yaĢamını yitirdiği, Meshut Ġsmail ve Xıdvan
Emin isimli yurttaĢların da ağır yaralandığı öğrenilirken, öldüresiye dayak atan askerlerin
daha sonra Behcet'in cansız bedenini ve diğer iki yaralıyı sınır tellerinin üzerinden Rojava
sınırına attığı iddia edildi. (29.09.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve
YARALANMALAR
28
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Yağızoymak köyünde ikamet eden Yahya Olgaç (12)
isimli 6 sınıf öğrencisi çocuk 20 Ocak günü, hayvanlarını otlatmak için sabah evinden ayrıldı.
Köye bir kilometre uzaklıkta bulunan Yağızoymak Jandarma Taburu yakınlarında ne
olduğunu bilmediği bir metal parçası buldu. Bir süre cisimle oynayan Olgaç, bulduğu cismin
patlaması sonucu ağrı yaralandı. (23.01.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 13 yaĢındaki M.A isimli çocuk
arkadaĢları ile top oynadığı esnada, kimliği belirsiz kiĢiler tarafından eline verilen cismin
patlaması sonucu ağır yaralandı. Sağ eli ile sol gözü baĢta olmak üzere çeĢitli yerlerinden
yaralanan çocuk Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına
alındı. Sol gözünü kaybetme riskinin bulunduğunu belirten doktorlar, M.A'nın durumunun
ağır olduğunu belirtti. (13.02.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Nusaybin ilçesi‟nde bulunan sınır hattında oyun oynayan LaleĢ Çiftsüren (12)
isimli çocuk, hiçbir uyarı levhası olmayan alana girerek mayına bastı. Çiftsüren‟in sağ
ayağının topuk kısmının tamamen parçalandığı ve ayağın tarak kısmının ise sadece bir damar
üzerinde durduğu belirtildi. (23.02.2014 / Milliyet.com.tr / Trthaber.com / Zaman.com.tr)
NOT: 4 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede ameliyat edilen Çiftsüren’in sağ
ayağının bilek kısmından kesildiği belirtildi.
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin Koçyiğit köyünde pancar toplamaya
giden Sadık Tekin (38), mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sonrası Tekin'in sol
bacağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. (26.04.2014 / Sabah.com.tr /
Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Urfa merkezde bulunan Direkli Mahallesi'nde bir okulun yanında, el yapımı olduğu iddia
edilen bir patlayıcı infilak etmesi sonucu C.ġ. (4), M.K. (9) isimli çocuklar yaralandı.
Yaralanan iki çocuk, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (28.04.2014 / Haberturk.com
/ Ġmctv.com.tr)
*IġĠD‟in saldırıları nedeniyle Rojava‟nın Kobané Kenti‟nde bulunan köyünü terk ederek, 17
Temmuz‟da Urfa üzerinden Türkiye‟ye geçmeye çalıĢan Hatun Haso (35) isimli kadın,
askerlerin geçiĢe izin vermemesi üzerine girdiği mayınlı arazide meydana gelen patlama
sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının bacaklarını kaybetme riskinin olduğu
belirtildi. (23.07.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Hakkâri'nin ġemdinli ilçesi KarĢıyaka Mahallesi‟nde arkadaĢları oynadığı esnada bulduğu
cismi kurcalayan 7 yaĢındaki Muhammet Sav, cismin bir anda patlaması sonucu yaralandı.
Sav, Van Bölge Eğitim AraĢtırma Hastanesi‟ne sevk edilerek tedavi altına alındı. (01.07.2014
/ DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Zedika (BaĢak) köyü yakınlarında ava giden isimleri
öğrenilemeyen iki köylünün Silopi Belediyesi'ne ait çöp toplama sahası yakınlarında
buldukları bir cisim ellerinde patladı. YaĢanan patlamada yurttaĢlardan biri hayatını
kaybederken, yanında bulunan arkadaĢı ise ağır yaralandı. (21.08.2014 / DĠHA)
*IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarda bulunması üzerine sınır
hattına gelerek Urfa'nın Suruç ilçesine geçmek isteyen yurttaĢlar arasında bulunan 13
yaĢındaki Bilal ġexo isimli çocuk, MürĢitpınar Sınır Kapısı yakınında üzerine bastığı
mayınlardan birinin patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sonucu yüzünde ve vücudunun
29
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
çeĢitli yerlerinden ağır yaralandığı öğrenilen çocuk, Urfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve
AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (21.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*IġĠD çetecilerinin Rojava‟nını Kobané Kantonu‟na saldırıda bulunması üzerine, Urfa‟nın
Suruç Ġlçesi‟ne gelmeye çalıĢan ailelerin mayınlı araziye girmesi sonucu MürĢitpınar Sınır
Kapısı mevkiinde mayın patlaması yaĢandı. Patlamada Ahmed Mustafa (14), Mazhar
Mahmud (7) ve Diyar Eli (12) isimli Rojava‟lı çocuklar ağır yaralandı. Yaralılar, Urfa
Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde tedavi altına alındı. Çocuklardan
Mazhar Mahmud, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (24.09.2014 /
Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟na yönelik IġĠD saldırılarının artması üzerine sınırdan, Urfa‟nın
Suruç ilçesine geçmek isteyen 5 çocuk annesi 35 yaĢındaki Cemile ġexo isimli kadın, mayına
basarak ağır yaralandı. YPG güçleri tarafından bulunan ġexo, ilk tedavisinin
yapılması ardından, Urfa‟nın Suruç Ġlçesinde gönüllü doktorlar tarafından kurulan geçici
hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi süren ġexo‟nun bir bacağının koptuğu belirtildi.
(25.09.2014 / Bbc.co.uk / Ozgur-gundem.com)
KUġKULU ÖLÜMLER
a-) Erkek
*Urfa merkeze bağlı Göbeklitepe Köyü yakınlarından geçen Devlet Su ĠĢleri'ne ait sulama
kanalında bir otomobil bulunduğu ihbarı yapıldı. Ġhbar üzerine kanala giden jandarma,
otomobilde kan izlerinin bulunması üzerine jandarma ve polis sulama kanalında dalgıçlarla
baĢlatılan araĢtırmalar sonucu, sulama kanalında Ömer Kaymaz ile 300 metre uzağında Aysel
Övünçoğlu'na ait cesetlere ulaĢıldı. Sulama kanalından çıkarılan Ömer Kaymaz ile Aysel
Övünçoğlu'nun baĢlarına tabancayla birer el ateĢ edilerek öldürüldüğü belirlendi. Kaymaz ile
Övünçoğlu'nun, baĢlarına ateĢ edildikten sonra otomobilin sulama kanalına itilerek
düĢürüldüğünü ve cesetlerin akıntıyla sürüklendiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı
araĢtırmada öldürülen evli ve 1 çocuk babası Kaymaz'ın yaklaĢık 1 yıldır Övünçoğlu'yla
birlikte yaĢadığı belirlendi. (01.01.2014 / ANF / Posta.com.tr / Turkiyegazetesi.com.tr)
*Van'da, Van Belediyesi çok katlı otopark inĢaatının nöbetçi kulübesinde 20 yaĢlarında
olduğu belirtilen Ağrı nüfusuna kayıtlı Sezai Çelik isimli gencin tavana asılı vaziyette
cenazesi bulundu. Ġntihar eden gencin cenazesini gören yurttaĢlardan Alâeddin Bor, uzun
boylu, zayıf olan gencin ayaklarının yere değdiğine dikkat çekti. Gencin asılı bulunduğu
tavanın alçak olduğunu belirten Bor, ölümün Ģüpheli olduğunu söyledi. (02.01.2014 / DĠHA)
*Malatya‟nın Battalgazi ilçesi ġiĢman köyü yakınlarında, erkek Ģahsa ait bir ceset yurttaĢlar
tarafından bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma Ģahsın, Arguvan YazbaĢı
nüfusuna kayıtlı ve eĢinden boĢanmıĢ 46 yaĢındaki Recep K. isimli bir yurttaĢa ait olduğunu
tespit etti. ġahsa ait 34 ES 8740 plakalı aracın bulunamaması üzerine soruĢturmayı geniĢleten
jandarma ekipleri, Ģahsın gasp edilerek öldürüldüğü ve cesedinin yol kenarına atıldığı ihtimali
üzerinde durdu. (30.01.2014 / ĠHA / Malatyaolay.com)
*Elazığ'da 6 Kasım 2013 tarihinde evlerinden ayrılan ve yakın arkadaĢ oldukları belirtilen
Mehmet Tağ (19) Burak Çiçek ve Zülküf Bal'ın tüm aramalara rağmen bugüne kadar izlerine
rastlanmamıĢtı. Bu sabah saatlerinde Rızaiye Mahallesi Bora Sokak üzerinde bulunan ve
kullanılmayan tek katlı bir evin yıkılması için içeri giren iĢçiler, ağır kokular gelmesi üzerine
evde arama yaptı. Evin bodrum katına bakan iĢçiler, üç kiĢinin cesedi ile karĢılaĢtı. ĠĢçiler
30
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
bunun üzerine polise haber verdi. Cesetlerin bulunduğu binaya gelen polisler, bina çevresinde
aldıkları önlemlerin ardından binaya girerken, cesetlerin kayıp 3 gence ait olduğu belirtildi.
Olay yerinde açıklama yapan Elazığ Emniyet Müdürü Nihat ĠĢlek, soruĢturmanın sürdüğünü
belirterek, "Cesetler, kayıp gençlere ait. Ġlk bulgularda zehirlendiklerini tahmin ediyoruz.
Kesin ölüm nedenleri otopsi sonucu belirlenecek" dedi. (21.02.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kemberli köyü mevkiinde araç içerisinde silahla vurularak
öldürülmüĢ bir erkek cesedi bulundu. Köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan
araĢtırmalar sonucunda ölen kiĢinin Vedat Turan (22) olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi için
Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı.
(02.03.2014 / Milliyet.com.tr / Aksam.com.tr / Diyarbakirsoz.com)
*Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Yazgı (BarkûĢ) köyü nüfusuna kayıtlı Nezir Kaptu'nun, Silvan
ilçesine bağlı Hindês köyü yakınlarında aracı ile kaza yaptığı, ardından ortadan kaybolduğu
iddia edildi. Daha sonra yapılan arama çalıĢmalarında Kaptu, kaza yaptığı Hindês (Üçdirek)
ve Malê Gir mevkiine yaklaĢık 500 metre uzaklıkta bir ağaca iple asılı halde bulundu. Olayla
ilgili soruĢturma baĢlatıldığı bildirildi. (18.03.2014 / DĠHA)
*Van‟ın ErciĢ Ġlçesi‟ne bağlı Çelebibağı Mahallesi‟nde kırsal bir alanda toprağa yarı gömülü
bir cenaze bulundu. Yapılan ilk incelemede cenazenin, Muradiye nüfusuna kayıtlı 1989
doğumlu Cüneyt Özcan‟a ait olduğu ve bıçaklanıp yakıldıktan sonra toprağa gömüldüğü
ortaya çıktı. Konu ile ilgili ErciĢ Cumhuriyet Savcısı soruĢturma baĢlattı. (08.04.2014 /
DĠHA)
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Cemil Bostanoğlu,
Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında, Kedambastı mevkisi ağaçlık alanda ölü olarak
bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bostanoğlu'nun baĢına aldığı darbe
sonucu yaĢamını yitirdiği öğrenildi. Polis olaya iliĢkin soruĢturma baĢlattı. (19.04.2014 /
Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı YeĢiltepe mahallesinde bulunan Papatya Sokak'ta, cansız halde
bir genç bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, cesedin Bilal
Tur (18) isimli bir gence ait olduğu tespit ederek, gencin bıçaklanarak öldürüldüğünü
belirledi. Olayla ilgili ise soruĢturma baĢlatıldı. (10.06.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Siirt Eruh karayolu ve Botan Çayı yakınlarındaki TaĢbaĢı mevkiinde bir kiĢiye ait ayakkabı,
cüzdan, telefon ve elbise gören yurttaĢların durumu jandarmaya haber vermesi üzerine yapılan
aramada önce uçurumda parçalanmıĢ bir motosiklet ardından bir kiĢiye ait ceset bulundu.
Yapılan arama çalıĢmalarında uçurumda bulunan cesedin Metin Eldemir'e (33) ait olduğu
belirtilirken, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (13.06.2014 / Haberturk.com /
Yenisafak.com.tr/)
*Hakkari Yüksekova'ya 5 kilometre uzakta bulunan BeĢbulak köyünde bulunan okulun
bahçesinde kimliği belirsiz iki kiĢinin cesedi bulundu. Öldürüldükten sonra cenazelerin köy
okulunun bahçesine atıldığı belirtilirken, jandarma olay yerinde incelemelerde bulunuldu.
(14.06.2014 / DĠHA) NOT: Haberlerde cesetlerin cinsiyeti hakkında bilgi verilmemiĢ.
*Bir süre önce Ġstanbul'dan motosiklet turuna çıkan Engin Öksüz (33) ve Abdullah Türk (50),
Urfa'nın Halfeti (Xelfetî) ilçesine geldi. Halfeti'nin turist köylerinden olan ve büyük bir
bölümü sular altında olan Çekem köyünde bir evde kalan Öksüz ve Türk'ün kaldığı evden
31
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri tarafından durum polise bildirildi. Polisin yaptığı
aramada Türk'ün ve Öksüz'ün cansız bedenine ulaĢıldı. (24.07.2014 / Hurriyet.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*Van'ın ErciĢ ilçesine bağlı Deretan mezrasında hayvanlarını otlatan Ümit Dağ isimli çoban,
yüksek gerilim direğine yapılan salıncağın ipine asılı halde bulundu. Dağ'ın cenazesi savcılık
tarafından incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı. (09.09.2014 / DĠHA)
*ġırnak merkeze bağlı Üç Kiraz köyü yakınlarındaki yol kenarında kimliği belirsiz bir erkek
cenazesi bulundu. Cenaze, sabah saatlerinde çalıĢtıkları kömür ocaklarına gitmek üzere yola
çıkan iĢçiler tarafından bulundu. Ġncelemelerin ardından cesedin 45 yaĢındaki Nusret Temel‟e
ait olduğu ve Temel‟in baĢından tek kurĢunlu öldürüldüğü belirlendi. (16.09.2014 /
Milliyet.com.tr / Yenisafak.com.tr)
*Van'ın ErciĢ ilçesindeki göl kıyısında, sahilde yürüyüĢ yapan yurttaĢlar tarafından bıçak
darbeleri ile öldürülmüĢ bir erkek cesedi bulundu. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ceset üzerinde
yaptığı inceleme sonrasında, cesedin Siirt nüfusuna kayıtlı Mehmet YaĢar Gülmek (40) isimli
yurttaĢa ait olduğu belirtildi. Gülmek'in cesedini otopsi için ErciĢ Devlet Hastanesi morguna
kaldırılırken, olay ile ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (24.09.2014 / DĠHA)
b-) Kadın
*Urfa merkeze bağlı Göbeklitepe Köyü yakınlarından geçen Devlet Su ĠĢleri'ne ait sulama
kanalında bir otomobil bulunduğu ihbarı yapıldı. Ġhbar üzerine kanala giden jandarma,
otomobilde kan izlerinin bulunması üzerine jandarma ve polis sulama kanalında dalgıçlarla
baĢlatılan araĢtırmalar sonucu, sulama kanalında Ömer Kaymaz ile 300 metre uzağında Aysel
Övünçoğlu'na ait cesetlere ulaĢıldı. Sulama kanalından çıkarılan Ömer Kaymaz ile Aysel
Övünçoğlu'nun baĢlarına tabancayla birer el ateĢ edilerek öldürüldüğü belirlendi. Kaymaz ile
Övünçoğlu'nun, baĢlarına ateĢ edildikten sonra otomobilin sulama kanalına itilerek
düĢürüldüğünü ve cesetlerin akıntıyla sürüklendiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı
araĢtırmada öldürülen evli ve 1 çocuk babası Kaymaz'ın yaklaĢık 1 yıldır Övünçoğlu'yla
birlikte yaĢadığı belirlendi. (01.01.2014 / ANF / Posta.com.tr / Mynet.com)
*Siirt‟te, 18 ġubat‟ta ortadan kaybolan ve iki gün boyunca kendisinden haber alınamayan 70
yaĢındaki Kadri Biyan isimli yurttaĢ, Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu karĢısında bulunan
Kasaplar Deresi mevkisinde vatandaĢlar tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen
jandarma ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, Biyan'ın iple boğulduğu tespit edildi.
(20.02.2014 / ANF
*Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ġpek Mahallesi 14. Sokak'ta Songül Aydemir isimli kadın,
yakınları tarafından 8. katta kaldığı apartman dairesinde ölü bulundu. Vücudunda bıçak
darbesi bulunduğu belirtilen Aydemir'in cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin
ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniĢ çaplı
soruĢturma baĢlattı. (02.03.2014 / DHA / Haberturk.com / Aksam.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Güzelyurt (KeĢike) köyünde mide rahatsızlığı geçiren 19
yaĢındaki Fatma Orak, tedavi edilmek üzere getirildiği Batman Medikal Park Hastanesi'nde
iddiaya göre, fenalaĢtığı ve kusma nöbetine girmesi üzerine bulunduğu odanın camına
yöneldiği esnada dengesini kaybederek camdan düĢerek yaĢamını yitirdiği ileri sürüldü. Olay
esnasında hastanede genç kadının yanında bulunan yakınının, genç kadının ateĢini düĢürmek
üzere havluyu ıslatmak ve alnına koymak için lavaboya gittiğini ve döndüğü esnada ise genç
kadının düĢüĢ anına Ģahit olduğunu belirttiği kaydedildi. (18.03.2014 / DĠHA)
32
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Siirt-Eruh Karayolu TaĢbaĢı mevkiinde, yaklaĢık 300 metre uçurumun dibinde H.S. (22) adlı
genç bir kadına ait ceset bulundu. Ġl Acil Afet Durum Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olay
yerine gelen jandarma ekipleri, genç kızın cesedini bulunduğu yerden çıkardı.ParçalanmıĢ
halde bulunan ceset, olay yerinden alınarak Siirt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Savcılık, Ģüpheli olayla ilgili inceleme baĢlattı. (09.04.2014 / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 238 Sokak'ta ikamet eden evli ve 3 çocuk
annesi Songül Sönmez, evinde elektrik kablosu ile boğularak öldürülmüĢ halde bulundu. Olay
sırasında evdeki 3 çocuğun da bitiĢik evde bulunan akrabalarının evinde olduğu belirlendi.
Polis, öldürülen kadının eĢi Muhammed Sönmez'in ifadesine baĢvurmak üzere polis
merkezine götürdü. Sönmez'in ifadesinde, "Eve geldim anahtarımla kapıyı açtım. Bu sırada
eĢimi koridorda yatar vaziyette buldum. Yanına gidip kendisini çağırdım ama bana cevap
vermedi. Sonra sizi aradım" dediği öğrenildi. (18.05.2014 / DHA / Mynet.com)
*ġırnak'ın Ġdil ilçesi‟nin dıĢında bulunan bir dere yatağında bıçakla katledilmiĢ bir kadına ait
ceset bulundu. Cenazenin 30 yaĢlarında ve vücudunda birçok bıçak darbesi izinin olduğu
tespit edildi. YaklaĢık 20 gün kadar önce katledildiği düĢünülen kadına ait cenaze, otopsi için
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (13.07.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Urfa merkez Eyyubiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde yol kenarında 30 yaĢlarında bir kadın
cesedi bulundu. Boynundaki ip izinden boğularak öldürüldüğü tahmin edilen ve üzerinden
kimlik çıkmayan kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Urfa Adli Tıp Kurumu'na
kaldırıldı. Suriyeli sığınmacı olduğu düĢünülen kadının boynunun haricinde vücudunun çeĢitli
yerlerinde darp izlerine rastlandı. Kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü
araĢtırılıyor. (17.09.2014 / Milliyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
c-) Çocuk
*MuĢ'un Hasköy Ġlçesine bağlı Azıklı (Tiqmir) Köyü'nde yaĢayan Canses Öner (16), korucu
olan babası Cevdet Öner'in silahından çıkan kurĢunla ağır yaralandı. MuĢ Devlet Hastanesi'ne
kaldırılan Öner, tüm müdahelere rağmen kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. Öner'in cenazesi
otopsi iĢlemleri ardından ailesine teslim edilecek. Aile Öner'in intihar ettiğini öne sürdü. Adli
Tıp Savcısı'nın çocuğun ölümünü "Ģüpheli" bulması üzerine soruĢturma baĢlatıldığı bildirildi.
(02.02.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Ġdil ilçesine bağlı Zengilok (Yörük) köyünde arkadaĢlarıyla oyun oynamak üzere
evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nihat Eren (3) isimli çocuğun,
köylülerin baĢlattığı arama çalıĢmaları sonucunda Yörük köyü yakınlarındaki eski harabelerde
cansız bedenine ulaĢıldı. Vücudunun herhangi bir yerinde darp izinin olmadığı belirtildi.
Savcılığın ilk incelemesi ardından Eren‟in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. (21.06.2014 / Haberturk.com)
*Elazığ Merkeze bağlı Yılangeçiren köyünde yaĢayan Fatma (14) ve Elif Dur (16) kardeĢler,
sabah saatlerinde çıktıkları evden uzunca bir süre kendilerinden haber alınamaması üzerine
aileleri ve jandarma ekipleri tarafından baĢlatılan arama sonucu cenazelerine ulaĢıldı.
KardeĢlerden Elif‟in cenazesine köye yaklaĢık 5 kilometre uzaklıktaki bulunurken, diğer
kardeĢ Fatma‟nın cenazesi ise ablası Elif Dur‟un cesedinin bulunduğu yerin yaklaĢık 15 metre
uzağında bulundu. (25.06.2014 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com)
33
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Hakkari merkeze bağlı Medrese mahallesinde ailesiyle birlikte yaĢayan 11 yaĢında F.T.
isimli kız çocuğu, evlerinin çatısında ölü olarak bulundu. F.T'nin intihar ettiği iddia edildi.
(06.07.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
NOT: Hakkari Devlet Hastanesi‟nde hazırlanan ön otopsi raporunda, F.T' isimli çocuğun
vajinal bölge ve anüsünde ekimozlar (morluklar) oluĢtuğu tespit edildi. Yine boynunda da
ekimozlar bulunduğu tespit edilen F.T‟nin kesin ölüm nedeninin tespiti için vücudundan doku
örnekleri alındı.
*Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Sarıdam (Ataf) köyünde yaĢayan 14 yaĢındaki Nurhan Othan,
ailesi tarafından evin ahırında ölü bulundu. (04.08.2014 / ANF / Siirtolay.com)
ĠNTĠHAR ve TEġEBBÜS(Erkek)
*Diyarbakır‟ın YeniĢehir ilçesinde bir GSM Ģirketinin bayiliğini yapan Mustafa Ġnan isimli
yurttaĢ, akĢam saatlerinde iĢyerine girdikten sonra elektronik kumandalı kepenkleri
kapattıktan sonra, iĢyerinin alt katında baĢına ateĢ ederek intihar etti. (01.01.2014 / ANF /
Diyarbakirsoz.com)
*ġanlıurfa‟da BahĢçelievler Mahallesi 2. Sokakta bulunan 5 katlı Konak Apartmanın çatısına
çıkan Mehmet Dağ isimli Ģahıs, aracının haksız yere bağlanarak otoparka götürüldüğü, gerekli
iĢlemleri tamamlamasına rağmen aracının teslim edilmediğini ileri sürerek intihar giriĢiminde
bulundu. Polis müdür ve amirlerinin yanı sıra akraba ve tanıdıklarının da ikna çabaladığı Dağ,
aracının getirilmesi halinde intihardan vazgeçeceğini söyledi. Aracın getirilmesi için
çabalayan polisler aracın kendisine teslim edileceğini söyledi. Olay yerindeki avukatının da
aracı teslim alacağını söylemesi üzerine Dağ, yaklaĢık 1 saatlik çaba sonrası aĢağıya
atlamaktan vazgeçti. (06.01.2014 / Milliyet.com.tr)
*Erzurum‟un Yakutiye ilçesindeki Terminal Mahallesinde bulunan Adlliye Lojmanlarında,
Erzurum Adliyesi'nde 2.5 yıldır görev yapan Çocuk Mahkemesi Hakimi Alaattin Çambel,
henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı evinde yalnızken tabanca ile intihar etti. EĢi ve
kızının memleketi Manisa'da olduğu, oğlunun ise olay sırasında evde bulunmadığı belirlendi.
Çambel'in ölümüyle ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (20.01.2014 / Milliyet.com.tr)
*Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı (Anzaf) köyünde, 19 yaĢındaki Mehmet Çiftçi
isimli bir genç, evlerinin odunluğunda tavana asılı olarak cansız halde bulundu. Ġntihar ettiği
iddia edilen üniversite öğrencisi Çiftçi'nin cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemeleri
ardından sağlık ekiplerince Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi morguna
kaldırıldı. (03.02.2014 / Vanbulten.com)
*Van'da, Faruk Levent ĠĢ Merkezi'nin 5'inci katından düĢen Ömer Aydemir isimli genç ağır
yaralandı. Ġntihar ettiği öğrenilen Aydemir, tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi.
(27.02.2014 / ANF / Baskalenews.com)
*Kars'ın Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Ġstatistik Kurumu'nu (TÜĠK) mesainin
baĢlamasıyla birlikte basan Veysi Erim adlı kiĢi, 6 kiĢiyi öldürdü. TÜĠK‟te bir buçuk yıllık
memur sosyolog olarak çalıĢan Veysi Erim olduğu, saldırının ardından aynı silahı baĢına
dayayarak intihar etti. (19.03.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com)
*Batman Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden, Fettullah Sakar (31) adlı öğretmenin,
bilinmeyen bir nedenle intihar ettiği iddia edildi. (20.03.2014 / Haberturk.com /
Milliyet.com.tr)
34
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Ağrı‟nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde yaĢayan evli, iki çocuk babası Dilaver
Çetin (24), gece yarısından sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı baĢına dayadığı silahı
ateĢleyerek intihar etti. Çetin olay yerinde yaĢamını yitirdi. (27.03.2014 / DĠHA)
*Ağrı‟da bulunan Ġbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi Fikret Bozkurt'un, kaldığı evin
tavanın kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. (23.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın ErciĢ ilçesinde yer alan Peynirciler Pazarı'nda esnaflık yapan ve 3 günden bu yana
kayıp olan Hamit Karaman (37) isimli yurttaĢ, kimi pazar esnafının ortak olarak kullandığı
depoda, tavana asılı halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili cinayet olabileceği Ģüphesiyle
soruĢturma baĢlatılırken, Karaman'ın tefecilere yüklü miktarda borçlandığı iddia edildi.
(24.04.2014 / Milliyet.com.tr)
*Batman'da, Fatih Mahallesi 3332. Sokak'taki Esenler Apartmanı'nda Adil Kanat (22) adlı bir
genç, ikamet ettiği apartmanın 6. katına çıkarak, binanın teras katı giriĢinde bir süre oturdu.
Daha sonra Kanat‟ın, bilinmeyen bir nedenle üzerindeki silahı kafasına ateĢleyerek ihtihar
ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (29.04.2014 / DĠHA)
*Ağrı Belediyesi'nde sigortasız bir Ģekilde hayvan pazarında bekçi olarak çalıĢtırılan ve soy
ismi öğrenilemeyen Nurettin adlı iĢçi, 8 aydır maaĢı ödenmediği için belediye binasına
çıkarak intihar giriĢiminde bulundu. Belediye binasının en üst katına çıkan ve maaĢını
alamadığı için evine ekmek götüremediğini söyleyen iĢçi, olay yerine gelen polisler tarafından
ikna edildi. Ġntihar etmekten vazgeçen yurttaĢ, polisler tarafından ifadesi alınmak üzere Ağrı
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.05.2014 / DĠHA)
*Van'ın Saray ilçesine bağlı Beyaslan köyünde ikamet eden Dilaver AkbaĢ (55), köyde
yaĢayan Osman Kılıç adlı yurttaĢa ait samanlıkta asılı halde bulundu. Konu ile ilgili
soruĢturma baĢlatıldı. (09.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Batman'da Fatih Mahallesi 3318. sokakta bulunan bir evde, 23 yaĢındaki Batman
Üniversitesi Otomotiv Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Veysican Üner, bahçedeki ağaca bağladığı
iple yaĢamına intihar etti. Olay ile soruĢturulma baĢlatıldığı belirtildi. (11.05.2014 / Ozgurgundem.com)
*Mardin'in Derik ilçesinde, Bingöl‟de asker olduğu ve rapor alarak izne geldiği belirtilen Agit
Adar (21) isimli bir genç, ailesine ait zeytin bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu. Psikolojik
sorunları olduğu belirtilen Adar‟ın, intihar ettiği ileri sürüldü. (01.06.2014 / DĠHA /
Evrensel.net)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yeğeni olan N.E'ye (14) tecavüz ettiği gerekçesiyle Silvan 1.
Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Eleftoz (34) hakkında çıkarıldığı mahkemece
tutuklama kararı verildi. Hakimin tutukluluk kararını açıklaması sonrası, adliyenin tutuklama
iĢlemlerinin yapıldığı 3'üncü katına çıkarılan Eleftoz, burada tutanaklara imza attıktan sonra,
kaçmak üzere odanın açık penceresinden aĢağıya atladı. Eleftoz tedavi gördüğü hastanede
yaĢamını yitirdi. (06.06.2014 / Milliyet.com.tr / Mynet.com)
*Mardin‟in Kızıltepe ilçesi Musa Anter Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırınında çalıĢan
Ömer Özgün (18) adlı genç, iĢyerinde kendini bir iple tavana asarak intihar etti. (19.06.2014 /
DĠHA / Evrensel.net)
35
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde çobanlık yapan Cemal Kılınç (48)
isimli yurttaĢın ateĢli silahla intihar ettiği iddia edildi. EĢinin gözü önünde intihar ettiği
belirtilen Kılınç, olay yerinde yaĢamını yitirdi. (01.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı TaĢdelen köyünde ikamet eden Adil Özer (20) adlı yurttaĢın,
pompalı av tüfeğini ile karnına ateĢ ederek intihar ettiği iddia edildi. Köy sakinleri tarafından
Hastanesi‟ye götürülen Özer, tedavi altına alındı. Özer, iki günlük tedavinin ardından
yaĢamını yitirdi. (27.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Siphiye (Örensu) köyünde silahlı saldırısı sonucu 7 kiĢinin
ölümüyle sonuçlanan olayda saldırgan olduğu iddia edilen ve 2 gündür kendisinden haber
alınamayan Feyzi TaĢ isimli çobanın, katliamın yaĢandığı Siphiye köyünde kalan koyunlarını
almak için köye gittiği belirtildi. Köye gittiği sırada köylülerin tepkisiyle karĢılaĢan çoban
TaĢ'ın, katliam yerinde kendi silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği ileri sürüldü.
(04.08.2014 / Milliyet.com.tr)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Sürekli köyünde Ömer Kartal (19) isimli bir gencin,
babasının adına kayıtlı av tüfeği ile kendini vurarak intihara ettiği iddia edildi. Göğsünden
aldığı kurĢun darbesiyle ağır yaralanan Kartal, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. (11.08.2014 / DĠHA / Mardinlife.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısına çıkan
A.B. (24) isimli genç intihar etmek istedi. Silvan Belediyesi EĢ BaĢkanları ile görüĢmek
istediğini belirten genç, olay yerine gelen Silvan Belediyesi EĢ BaĢkanları MelikĢah Teke ve
Yüksel Bodakçi ile görüĢtükten sonra intihar etmekten vazgeçti. Silvan Devlet Hastanesi'nde
muayene edilen gencin, psikolojik ilaçlar kullandığı tespit edildi. (29.08.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Güral Caddesi'nde bulunan
Elif OcakbaĢı'nda çalıĢan Nurettin Elibal (25) isimli genç, sabah saatlerinde iĢ yerine gelen iĢ
arkadaĢları tarafından iĢ önlüğü ile tavana asılı halde bulundu. Olay yerine gelen Elibal ailesi
fertleri sinir krizleri geçirirken, cenaze Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
(05.09.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bağlar mahallesi Cenanlar caddesi üzerinde bulunan bir
binanın üçüncü katından atladığı iddia edilen akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen
Abdulhalim Ceylan (75) isimli yurttaĢ, ağır yaralandı. Bina giriĢinde bulunan merdivenlere
düĢerek ağır yaralanan Ceylan, çevredekiler tarafından Silvan Devlet Hastanesi Acil
Polikliniği'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen
Ceylan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (16.09.2014 / DĠHA)
ÇATIġMALI ORTAM NEDENĠYLE YAġANAN DĠĞER ĠHLALLER
ARAZĠ, YAYLA, MERA VE OTLAK YASAĞI
*Hakkâri'nin Meskan Dağı'na, Genel Kurmay BaĢkanlığı tarafından asker ve lojistik malzeme
sevk edildiği, iĢ makineleri gönderildiği ve çevresine tel örgü çekildiği, tel örgüden itibaren
400 metrelik alanın ise "askeri yasak bölge" ilan edildiği öğrenildi. (25.04.2014 / DĠHA)
MĠLĠTANLARIN CENAZELERĠNE YÖNELĠK UYGULAMALAR
36
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Uludere ilçesi Ortaköy (AruĢ) köyünde, 17 Temmuz 1990'da çıkan bir çatıĢmada
yaĢamlarını yitiren PKK'liler Lezgin Yiğit (Musa) ve Emin Demir'ın (Korkmaz) cenazeleri,
asker ve korucular tarafından çatıĢma bölgesinden alındıktan sonra getirildikleri köydeki
Ortaköy Karakolu'nun bahçesine gömüldü. Aradan geçen yıllar sonra, PKK'lilerin aileleri
MEYA-DER üyeleri ile birlikte 6 ay kadar önce Uludere Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvurura
bulunarak karakolda kazı yapılmasını istedi. Yapılan baĢvurunun savcılıkça onaylanması
üzerine bugün boĢaltılmıĢ durumunda bulunan karakol bahçesinde kazıya baĢlandı. Kazı
sırasında aileler de hazır bulundu. Yapılan kazılarda karakolun bahçe duvarının yanına
gömülmüĢ Yiğit ve Demir'in cenazelerine ulaĢıldı. Topraktan çıkarılan her iki cenazenin de
boyunlarına ip bağlanıldığı ve ellerinin arkadan bağlı bir Ģekilde toprağa gömüldüğü görüldü.
Çocuklarına ait cenazeleri alan aileler, Uludere Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada yapılan
savcılık iĢlemlerinin ardından cenazeler, aileler tarafından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp
Kurumu'na getirilmek üzere yola çıkarıldı. (23.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
ÖLÜNÜN HATIRATINA SAYGISIZLIK
*Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, Ermenilere ait bir mezarlık olduğu bilinen alanda, belediye
ekipleri tarafından askeriyeye su taĢımak için boru döĢenmek üzere kazı çalıĢması yapıldı.
Kazıya baĢlanmasından kısa bir süre sonra, 3 insana ait kafatası ve kemiklere rastlandı.
KarĢılaĢılan durum polise bildirildi. Gelen polisler, bölgeyi güvenlik Ģeridi ile çevirerek,
rastlanılan kemikleri topraktan çıkardı. Çıkarılan kemikler, bir yoğurt kovası ve çöp
poĢetlerine konuldu. Ardından da kazıya ara verilmeyerek, su boruları döĢenmeye devam
edildi. (19.04.2014 / Agos.com.tr / Ozgur-gundem.com)
MĠLĠTANLARIN AĠLELERĠNDEN TAZMĠNAT TALEBĠ
* ĠçiĢleri Bakanlığı'nın talebi üzerine, çatıĢmada yaĢamını yitiren askerlerin tazminat
paralarının ve kullanılan askeri malzemelerin bedelinin, yine aynı çatıĢmalarda yaĢamını
yitiren HGP militanlarının ailelerinden alınması talebiyle ErciĢ Asliye Ceza Mahkemesi'nde
dava açıldı. Mahkeme, 21 Temmuz 2005 tarihinde çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG
militanı Yücel Yorgun'un (Dıjwar Devrim) Van'ın Özalp ilçesine bağlı AĢağı Turgalı (Axuka
Jerî) köyünde yaĢamlarını sürdüren ailesinin her bir ferdinden (anne, baba ve 9 kardeĢ) 45'er
bin TL olmak üzere toplamda 495 bin TL tazminat alınmasını talep etti. Yorgun ailesinin tüm
hesaplarına devlet tarafından el konuldu. Sadece babadan kalma tek toprakları da hacizle
ellerinden alındı. (24.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
TOPLU MEZAR ĠDDĠALARI
*Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bulunan Gireciritê Mezarlığı'na 1992-2000 yılları arasında
Kulp, Lice ve Hazro kırsalında çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren 26 PKK'linin toplu olarak
gömüldüğü kaydedildi. Gireciritê Mezarlığı, ilçede halk arasında "Kimsesizler mezarlığı"
olarak isimlendirilirken, PKK'lilerin cenazelerinin askerler ve belediye çalıĢanları tarafından
dini vecibeleri yerine getirilmeden elbiseleri ile 60 cm kazılan mezarlara defnedildikleri
öğrenildi. Toplu mezarda bulunan 26 PKK'liden 9'unun isimleri yada kod adlarının "Mehmet
Sait Özay, Direj, Hebun, Nedim, Demhat, Karker, Bager, Vedat, Jiyan" olduğu belirtiliyor.
Hazro Belediyesi çalıĢanı 7 kiĢi tarafından defnedilen cenazelerin tanıklarından olan Y.B. adlı
yurttaĢ, PKK'lilerden 7'sinin Hazro'ya bağlı Bayırdüzü (Bazmar) köyü Serekani mıntıkasında
dağ ile ovanın kesiĢtiği yerden, 5'nin Ölgen köyüne bağlı KanipuĢkül mezrası Menzil
mıntıkasından, yine 5'nin Koçbaba köyü Henok (Hondof) bölgesinden getirildiğini ve 1
PKK'linin de Hondof'un Ankebir mezrasından kendisinin getirdiğini kaydetti. Hondof'un
Ankebir Mezrası'nda bulunan PKK'linin "Direj" kod adlı olduğunu belirten Y.B, PKK'linin
mermi ile kafasından yaralandığını ve cenazeyi Hazro'ya getirdiğinde mermi ile açılan
kafatasının askerler ve korucular tarafından küllük olarak kullanıldığını söyledi. Bunu fark
37
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
edince tepki göstermek istediğini belirten Y.B, komutanın kendisine 'Seni de böyle yaparım'
diyerek tekmelediğini vurguladı. Getirilen cenazeleri belediyeye haber verdiklerini ve
belediyenin 7 çalıĢanından birisinin de kendisi olduğunu ifade eden Y.B, yaĢadıklarını Ģöyle
anlattı: "ÇatıĢmada yaĢamını yitiren gerillaları askeri tabura getiriyorlardı. Taburda
üzerlerinde ne var ne yok hepsini alıyorlardı, iĢkence ediyorlardı. Ondan sonra bizi
çağırıyorlardı. Biz de alıp mezarlığa götürüyorduk. Askerlerde bizimle birlikte geliyordu.
Mezarların bir kısmını kazma ile bir kısmını da kepçe ile kazdık. YaklaĢık 60 cm mezar
kazıldı. Hepsini tek tek mezara koyduk. Kendi imkanlarımla naylon alıp, yüzlerine toprak
girmesin diye üzerlerine serdik. Bu Ģekilde gömdük." Getirilen cenazelerin silahla
vurulduğunu ancak tanınmayacak halde olduklarını kaydeden Y.B, cenazelerin parça parça
olduklarını belirtti. Bazı PKK'lilerin kulaklarının kesik olduğunu dile getiren Y.B, "Gelen
cenazelerden biri iki parça halindeydi. Kafası bir torbada, gövdesi ayrı bir torbadaydı. Birinin
kulağı kesilmiĢti. BaĢka bir gerilla panzerin arkasına kollarından bağlanmıĢ ve sürüklenmiĢti.
Kollarında deri ve et kalmamıĢtı hepsi sıyrılmıĢ sadece kemikler ve bağlı olan ipler
duruyordu. Bazılarını mezara koymak için taĢıyorduk ya kolu elimizde kalıyordu yada bacağı
elimizde kalıyordu. Parça parça olmuĢlardı" anlatımlarında bulundu. (10.04.2014 / DĠHA)
*11.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Metin Bekiroğlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“Nisan 1996 yılında Lice-Genç-Kulp üçgeninde yapılan “atmaca” operasyonun da çıkan
çatıĢmada yaĢamlarını yitirdiklerini iddia edilen PKK Militanlarına ait olduklarını ve
cesetlerinin Sorum Çayında bulunmaları sonucu “üçdamlar jandarma karakoluna” haber
verilmiĢtir. Karakolda görevli askerler tarafından alınıp karakol hudutları içinde bulunan
tamirhane “kademe” denilen yerin yanındaki su akıntısından kaynaklı oluĢan arkın yanında
bulunan tamirhane denilen yerde çok sayıda gerillanın gömülü olduğu iddia edilmektedir. Bu
konuyla ilgili tanık gösterilecektir.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Dersim'in Nazimiye ilçesinde bulunan Belediye Asri Mezarlığı'nın giriĢindeki boĢ alanda,
1991-97 yılları arasında farklı tarihlerde çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren PKK'lilere ait
olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu.1977'den 2001 yılına kadar Nazmiye
Belediyesi'nde tahsildar olarak çalıĢan ve yaĢamını yitiren PKK'lilerin defin iĢlemlerine
katılan Hıdır Akmaz, 1991 ile 1997 yılları arasında Nazimiye'ye bağlı Seter, Bali Mezra ve
AĢağı Doluca mevkilerinde çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren 30'a yakın PKK'linin
Nazimiye Belediye Asri Mezarlığı'nda bulunan boĢ alana toplu Ģekilde toprağa verildiğini
söyledi. 1991'den sonra Nazimiye'ye bağlı bölgelerde çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren
PKK'lilerin ilçede bulunan belediye mezarlığına getirildiğini ve burada toplu Ģekilde
gömüldüklerini söyleyen Akmaz, "1991 ile 1997 yılları arasında Seter, Turna Yolu, Bali
Mezra ve AĢağı Doluca'da vurulan PKK'lilerin cenazelerini buradaki asri mezarlığa getirdiler.
AĢağı Doluca'da vurulanlar, 1995'ten sonra vuruldular.1995 yılının Nisan ayında, yaz
ortasında toplu cenazeler geldi" dedi. PKK'lilerin defin iĢlemleri sırasında orada bulunan
asker ve korucular tarafından da baskıya maruz kaldıklarını belirten Akmaz, defin iĢlemine
katıldığı PKK'lilerin gömüldüğü yerleri tek tek göstererek, "3 kiĢi bir çukura, 5 kiĢi bir çukura
üstü örtülerek, toplu olarak defin edildi. Seter'de çıkan çatıĢmada yaĢamını yitirenleri ben
kendim gömdüm. Yerlerini de biliyorum. Hiç haberim olmasa da belediyede çalıĢtığım için
haber alıp, defin iĢlemlerine katılıyordum" diye konuĢtu. Mezarlıktaki boĢ alanda 30'a yakın
PKK'linin olduğunu söyleyen Akmaz, "Ortalama 30 kiĢi var. 3 kiĢi Seter dağında, 11 kiĢi
Doluca tarafında vuruldu. Onlar toplu olarak üçer, beĢer kiĢi üst üste atılıp, o Ģekilde
gömüldü" diye belirtti. 1994 yılında Turna Yolu ve Bali Mezrası'nda çıkan çatıĢmalarda
yaĢamını yitiren 4 PKK'linin de mezarlık içindeki boĢ alana gömüldüğünü belirten Akmaz,
"1994 yılında vurulan 7 kiĢinin daha olduğunu söylüyorlar. Defin iĢlemine ben katılmadığım
için haberim yok" dedi. YaĢamını yitiren PKK'lilerin defin iĢlemine asker ve korucuların da
38
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
katıldığını ifade eden Akmaz, Ģunları anlattı: "Kadınları ve erkekleri ayrı ayrı gömüyorduk.
Burada Suriyeli iki kiĢi de var. Onları defnederken, korucular ve askerler, 'Bunlar
sünnetsizdir, burada ne iĢleri var' diyerek gülüp, dalga geçiyorlardı." Mezarlık içindeki boĢ
alanda toplu mezar olduğunu ancak sayının tam olarak bilinmediğini söyleyen BDP Nazimiye
Ġlçe BaĢkanı Melek Dolaz ise, "Daha önce 20 ile 50 arasında PKK'linin olduğu ve toplu
olarak gömüldüğü söyleniyordu. Bu süre içinde aileleri tarafından alınanlar da olmuĢ. O
yüzden ne kadarı alındı ne kadarı burada bilgimiz yok" dedi. Dolaz, yetkili kurumlar
tarafından yasal giriĢimlerin baĢlatılması çağrısında bulundu. Öte yandan Nazimiye
Belediyesi tarafından yaĢamını yitiren PKK'liler için tutulan defin tutanakları ve mezarlık
krokileri de toplu mezar iddiasını doğruluyor. 1991 ile 1997 yıllarına ait olan mezarlık
krokilerinde, farklı tarihlerde yaĢamlarını yitiren PKK'lilere ait mezar yerlerinin aynı
olduğunun dikkat çekti. Defin tutanaklarında, "Güvenlik güçleri ile silahlı çatıĢmaya giren ve
ölü olarak ele geçirilen 'yasa dıĢı örgüt üyeleri'ne ait cesetler ilçe mezarlığında ekteki krokide
gösterildiği gibi 9 ve 10 nolu mezara gömülmüĢtür" ifadelerine yer veriliyor. (15.04.2014 /
DĠHA)
*Van'ın Özalp ilçesinde 15 Ağustos 1994 tarihinde, Kırkçalı (Hezare) köyü yakınındaki
Kırmızı Dere mezrasında bulunan Ahtedağ'da, 6 PKK militanı tank ve kobra tipi
helikopterlerle bombalanarak katledildikten sonra bir toplu mezara gömüldü. Görgü tanıkları,
6 PKK militanının üst üste atılarak gömüldüğünü, zamanla cenazelerin yabani hayvanlar
tarafından çıkarılması ve kimliği belirsiz kiĢilerce tahrip edilmesi nedeniyle kemikler toprak
yüzeyine çıktığını belirtti. (02.05.2014 / DĠHA)
*Siirt'in Eruh ilçesine bağlı KuĢdalı (ġawura) Köyü yakınlarında 90'lı yıllarda çıkan
çatıĢmalarda yaĢamını yitiren ve 9 kiĢi olduğu tahmin edilen PKK militanına ait toplu mezar
alanı tespit edildi. Güvenlik gerekçesi ismini vermeyen ve ĠHD Siirt ġubesine durumu
bildiren bir yurttaĢın gösterdiği alanda yapılan incelemelerde, araziye saçılmıĢ kemik ve
elbise parçaları bulunduğu belirtildi. (21.05.2014 / DĠHA)
ORTAYA ÇIKAN TOPLU MEZARLAR
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Ocak 2001'de gözaltına alınan ve kendilerinden bir daha haber
alınamayan HADEP Silopi Ġlçe BaĢkanı Serdar TanıĢ ve ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz için
Mardin'in Dargeçit ilçesindeki mezarlıkta yapılan kazı çalıĢmasında battaniye içerisinde bir
ceset bulundu. Battaniyeye sarılı halde gömülmüĢ bir kiĢiye ait kemiklerden DNA testi için
parçalar alınarak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (13.01.2014 /
Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com)
*Diyarbakır-Mardin karayolunun 45'inci kilometresinde bulunan Roma dönemine ait
Zerzevan Kalesi kalıntılarında yer alan yedi metre derinliğindeki bir su sarnıcında 20 kiĢiye
ait kafatası bulunuldu. Çınar Cumhuriyet Savcısı'nın da olay yerine gelerek incelemelerde
bulunmasının ardından, bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna
gönderildi. (07.02.2014 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*10.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Selim Gökçen, Ģu beyanlarda
bulundu: “Annemin dedesi babamın amcası olan (mahmudı Ahmet) Mahmut Aslan 1935
yılında Isparta‟da sürgünde kaldıktan sonra iki yıldan sonra memleketi olan Mardin
Kızıltepe‟ye geliyor. O dönem Mardin Valisi olan Fahri Onursal tarafından mahkeme kaydı
olmadan yargılama olmadan 16 kiĢiyle beraber 1937 yılının Nisan ayında Diyarbakır/Mardin
yolunda il sınırında Zerzevan kalesinin aĢağısında yeni yapılan Mardin yolunda kurĢuna
dizilerek öldürülüyorlar. Zerzevan kalesinde bulunan kemiklerin dedeme ait olduğunu
39
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
düĢünüyorum. Bu nedenle DNA Testiyle belirlenip cenazemizin tarafımıza verilmesini
istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Üçdamlar (Bawerd) ve Güldiken (Péçar) köyleri arasında
1994 ve 1995 yılları arasında çıkan bir çatıĢma sonucu yaĢamını yitiren 3 PKK'liye ait olduğu
belirtilen kemik ve elbise parçaları bulundu. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları kazıda,
PKK'lilere ait olan kemik ve elbise parçalarından Ģutık ve benzeri elbise parçalarını bir poĢet
içine koyarak aynı yere bıraktıkları öğrenildi. Konuya iliĢkin açıklama yapan ve ismini
vermek istemeyen bir köylü, 'ÇatıĢma günü ve öncesinde bölgede gerilla ve askerler arasında
çıkan çatıĢma sonucu ve havadan gerilla mevzilerini ateĢ altına alan bir helikopterin
düĢürülmesi sonucu, çatıĢma bölgesine yapılan takviye askeri sevkiyatı durdurmak için
Güldiken köyüne bir kilometre uzaklıktaki yolda temas yaĢandı ve çıkan çatıĢma sonucu 3
PKK gerillası yaĢamlarını yitirdi. Köyümüz daha önce askerler tarafından yakılarak
boĢaltılması sonucu gerilla cesetlerinin çatıĢma bölgesinde bırakıldı. Açıkta kalan cesetler
daha sonra Üçdamlar ve Güldiken köyleri yollarının grayderlerle açılarak geniĢletilmesi
sonucu açıkta bulunan gerillalara ait bir kısım kemik ve elbiselerinde yol çalıĢmaları sonucu
yol altında kaldı" diye belirtti. ÇatıĢmada yaĢamını yitirdiği belirtilen 3 PKK'liden birinin,
Diyarbakır Hazro ilçesi nüfusuna kayıtlı 1975 doğumlu Doktor Miran kod isimli Nevzat
Dolan (Aile sonradan Yücesoy soy ismini aldı) ile bir diğerinin Siirt Eruhlu olduğu bilgisi
bulunan Heqi kod adlı PKK'liler olduğu öğrenildi. (07.04.2014 / DĠHA)
*Dersim merkeze bağlı Alancık (RoĢnek) köyünde, resmi rakamlara göre 16 bin, gayrıresmi
rakamlara göre ise 70 bin kiĢinin katledildiği Dersim katliamına ait toplu mezar bulundu.
Toplu mezarlarda, kadın ve çocuklar ile erkeklerin ayrı yerlere toplu olarak gömüldükleri 200
kiĢiye ait olduğu belirtildi. Toplu mezar alanına yapılan kazı çalıĢmasında, toprağın üst
yüzeyine yakın bir bölgede insana ait kafatası, omurga, çene ve kaburga kemiklerine rastlandı.
Kazı çalıĢmalarının yapıldığı bir baĢka alanda ise, o dönemde kadınların boyunlarına
taktıkları mavi ve beyaz renkli boncuklar bulundu. Söz konusu toplu mezarın, katliama
tanıklık eden yaĢlıların anlatımları üzerinden yola çıkarak bulunduğu belirtildi. (02.05.2014 /
DĠHA)
*Bitlis‟in Mutki ilçesi Ocaklı (Pirnesin) köyü kırsalında meydana gelen heyelan sonucu bir
PKK'liye ait cenazenin bulunması ardından yapılan incelemede aynı bölgede 16 PKK'linin
toplu bir Ģekilde gömüldüğü ortaya çıktı. Toplu mezarın, 1994 yılında çıkan bir çatıĢma
sırasında, F-16 savaĢ uçaklarının bombardımanı sonucu yaĢamını yitiren ve askerler
tarafından toplu gömülen 16 PKK'liye ait olduğu belirtildi. Konuya iliĢkin incelemelerde
bulunmak için gittiği Ocaklı köyünde, bölgede yaĢayan yurttaĢlardan edindiği bilgileri aktaran
ĠHD Temsilcisi Hasan Ceylan, "Bölgedeki yurttaĢların anlatımına göre, 1994 yılında 5 adet F16 uçağıyla gündüz saat 8'den akĢam saat 5'e kadar bombardıman yapılmıĢ. O dönem Erdal
isimli PKK'linin komutasında olan 17 PKK'li bombalama sonucu hayatını kaybetmiĢ. Ve
toplu bir Ģekilde defnedilmiĢler. ġu an bir cenaze ortaya çıktı, diğer cenazeler de o
bölgededir" diye konuĢtu. (16.06.2014 / DĠHA/ Ġmctv.com.tr / Bitlisnews.com)
ORTAYA ÇIKAN GÖZALTINDA KAYIPLAR VE YARGISIZ ĠNFAZLAR
*03.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan Erkan, Ģu beyanlarda bulundu:
“14.10.1995 tarihinde Mardin ili Midyat ilçesi, Çalpınar köyünde güvenlik güçleri ile PKK
Militanları arasında çıkan çatıĢmada bir güvenlik görevlisi (asker) iki PKK Militanı, annem
ve babamla birlikte teyzemin evine misafirliğe giden kızım Fatma Erkan‟da vurularak
öldürüldü. Olaydan sonra kızım Fatma‟nın yanına bir silah bırakılarak PKK Militanı olarak
kayıtlara geçtiler. Oysa 13 yaĢında sivil ve ayağında terlik vardı. Militan olmadığına bütün
40
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
köy tanıktır. O dönemde korktuğumuz için cenazeye sahip çıkamadık. Söz konusu cenazenin
kızıma ait olduğuna dair elimde DNA testi sonuçları var. Kızımın sivil olduğu güvenlik
güçleri tarafından öldürüldü. Davacıyım. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*06.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Seyfettin Ağırman, Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam Cemil Ağırman, 1995 yılında Mardin‟in Midyat ilçesinde Çalpınar köyünde
yaĢıyordu. 16.11.1995 tarihinde köye gerillanın gelmesiyle operasyon yapılmıĢ olup,
operasyonda dayımın kızı Fatma ERKAN, sivil ve 14 yaĢında çocuk olmasına rağmen 2
gerilla ile birlikte öldürüldü ve kayıtlara örgüt üyesi olarak geçirildi. Kız kardeĢim Erhan
Ağırman‟da ayağından yaralandı. Ben o dönem Mersin‟deydim. Olayı duyduktan sonra
Midyat‟ta geldim. Midyat‟ta operasyon olduğunu söylediler. Köyümüz olan Çalpınar‟a
ulaĢtığımda beni, babam Cemil‟i, annem Hediye‟yi ve kardeĢim Cihan‟ı örgüte yardım ve
yataklık ettiğimiz gerekçesiyle gözaltına aldılar. Biz 14-15 gün gözaltında kaldık. Gözaltında
iken gözlerimizi bağlamıĢlardı. Biz gözaltındayken babamın örgüte yardım ettiği gerekçesiyle
onu yer göstermeye götürmüĢler. Bizim yardım etme durumumuz olmamasına rağmen babamı
yer göstermeye götürdükleri esnada bubi tuzağına basıp ölmüĢ olduğunu söylediler. Babam
ile ilgili dosya 16.11.1995 tarih ve 11995/530 Haz. (Midyat Cumhuriyet BaĢsavcılığı)
1995/131 sayılı görevsizlik kararı ile Diyarbakır DGM Savcılığına gönderilmiĢtir. O dönem
itibariyle sivil giyimli olan ve JĠTEM elemanı olan ve ismini Faik olarak bildiğimiz kiĢi
infazları gerçekleĢtiriyordu. Jandarma komutanı BinbaĢı Hilmi Kahraman o dönem itibariyle
Midyat Jandarma Komutanlığı yapıyordu ve Faik isimli kiĢi ile ortak hareket ediyordu.
Babam suçsuz olmasına rağmen babamı örgüt üyelerine yardım ve yataklık etmiĢ gibi
gösteren ve yer gösterme esnasında infaz eden kiĢi ve kiĢilerden Ģikâyetçiyim. Sizden bu
konuda hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
-Kadın Ġntiharları
*Ağrı'nın Diyadin ilçesi Ketanpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden ġükran Polat
(20) adlı kadın, odasında tavana asılı olarak cansız halde bulundu. 3 aylık niĢanlı olduğu
belirtilen Polat'ın intihar ettiği iddia edildi. (03.01.2014 / DĠHA)
*Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ikamet eden Hediye K. (25), Atatürk Baraj Gölü'ne atlayarak
intihar etti. Yanında bulunan annesi Gazal K.'nın haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma
ve sağlık ekipleri Hediye K.'yı sudan çıkardı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hediye
K.‟nın, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. (08.01.2014 / DĠHA)
*Siirt‟in Pervari ilçesine bağlı Düğümcüler köyünde, 11.5 yaĢında imam nikahıyla
evlendirilen ve 12.5 yaĢında anne olan 14 yaĢındaki Kader Erten, erken doğumla dünyaya
getirdiği ikinci bebeğinin ölümünün ardından, evinde tabancayla vurulmuĢ halde ölü bulundu.
(13.01.2014 / Radikal.com.tr / Sabah.com.tr / Haberturk.com)
*Siirt'te 5 çocuk annesi Fahriye Dündar'ın (49), Kooperatif Mahallesi'ndeki evinde kimsenin
bulunmadığı sırada tavana astığı bir ip ile intihar ettiği iddia edildi. Dündar'ın cenazesi olay
yerine gelen ambulansla otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili
soruĢturma baĢlatıldı. (22.01.2014 / Ozgur-gundem.com / Aksam.com.tr)
41
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Erzurum‟un Karaçoban ilçesinde ikamet eden 23 yaĢındaki N.G., evinin odasında tavana
asılı halde bulundu. Akrabaları tarafından bulunan ve ardından yapılan tüm müdahalelere
rağmen N.G. kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. (05.02.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesi ġırnak mahallesinde Altun Eroğlu (25) adlı kadın, yakınları
tarafından evinde çamaĢır ipi ile tavanı asılı halde bulundu. (05.02.2014 / DĠHA / Urfa.com)
*Siirt'in Kurtalan ilçesi Toytepe (Merce) köyünde 19 yaĢındaki Hande Dilek adındaki genç
kadının kendini silahla vurarak intihar ettiği iddia edildi. Ailesi tarafından Batman Bölge
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla
ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (19.02.2014 / Turkiyegazetesi.com.tr / Aksam.com.tr)
*Hakkari‟nin Dağgöl Mahallesi‟nde oturan 23 yaĢındaki üniversite öğrencisi Ç.Ç., evinin alt
katında bulunan ve kullanılmayan bodrumda tavana asılı halde bulundu. Kayıp ihbarı üzerine
baĢlatılan arama çalıĢmaları sonucu bulunan Ç.Ç.‟nin ulaĢılan cansız bedeni, cenaze Hakkari
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (18.03.2014 / Milliyet.com.tr)
*Ağrı'nın Diyadin ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaĢayan Hatice YaĢar (19) isimli genç kadının,
intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Silahla baĢına ateĢ ederek ağır yaralanan ve tedavi
altına alınan YaĢar‟ın, durumunun kritik olduğu öğrenildi. (28.03.2014 / DĠHA)
*Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde eĢinin ailesiyle birlikte ikamet eden
Ceylan Atalay (19) isimli kadın, evinin balkonunda asılı halde bulundu. Kağızman Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan Atalay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi.
(08.04.2014 / Milliyet.com.tr / T24.com.tr/)
*Urfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ölçek Tepe köyünde yaĢayan 23 yaĢındaki Leyla Erdoğan'ın,
evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait tabancayı baĢına dayayıp ateĢlediği iddia edildi.
Ağır yaralan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. (21.04.2014 /
DHA)
*Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı BaĢaklı (Xuceti) köyünde, dedesi ve ninesi ile birlikte
yaĢayan 23 yaĢındaki Sanem Tanrıverdi adlı genç bir kadın, bir süre önce taĢındıkları
belirtilen boĢ durumdaki eski evlerinde, kendisini iple tavana asarak intihar ettiği ileri sürüldü.
(21.04.2014 / DĠHA)
*Batman'ın Pazaryeri Mahallesinde ikamet eden ve kayınvalidesiyle aynı evde oturan Hasret
Gündüz (24) adlı kadın, odasında tavana asılı iple intihar ettiği iddia edildi.
(02.05.2014 / Batmancagdas.com)
*15.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Tekdemir, Ģu beyanlarda bulundu:
“Kızım olan Azize Tekdemir, 11.05.2014 tarihinde evden ayrıldı. Öğlen saat 12.00 civarında
eĢim beni arayarak kızımın telefonuna ulaĢamadığını söyledi. Bizde kızımın sınavı
olduğundan telefonunun kapalı olabileceğini düĢündük. Gece boyu aradık. Gece saat 23.00
sıralarında Kayapınar AliĢan karakolundan bizi aradılar. Ġfademe baĢvurdular ve bu saatte
kadar bize niye haber vermedin dediler. Oysaki biz saat 09.00 gibi Huzurevleri karakoluna
baĢvurmuĢtuk. Kızıma ulaĢamadığımızı ve kayıp olduğunu söylemiĢtik. Daha sonra AliĢan
Karakoluna gelen bir ihbardan dolayı, benim kızımın eĢkaline uyan birinin D.Ü Tıp
Fakültesinde yattığını öğrendik. TeĢhis için gece saat 10.30‟da Huzurevleri karakolundan
polislerle birlikte hastaneye gittik ve kızım olduğunu öğrendik. Hastanede bize verdikleri
42
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
bilgiye göre kızım kendisini Musa Anter caddesi Metropol alı-veriĢ merkezinin karĢısındaki
inĢaat halindeki binadan kendisini aĢağı atmıĢ. ġuan Acil Yoğun Bakımda yatmaktadır. Hala
uyutulmakta ve kendisine gelmiĢ değildir. Kızımın bu durumu bize çok kuĢkulu gelmektedir.
Çünkü kızımın bizimle herhangi bir sorunu yoktu. Yalnız 2 yıldır görüĢtüğü bir erkek arkadaĢı
vardı. Okulda da herhangi bir sıkıntısı yoktu. Kızımın neden intihara kalkıĢtığını bilmiyoruz.
Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, Z.T. isimli 20 yaĢındaki genç bir kadının evinde silahla intihar
giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Göğsüne isabet eden kurĢunla ağır yaralanan Z.T., Cizre
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruĢturma baĢlatıldı.
(19.05.2014 / DĠHA / Cizrepostasi.com)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesi Demirci Mahallesi'ne bağlı Hisar mezrasında Emine Karaçal (21)
isimli genç kadının, evde yalnız olduğu bir sırada silahla kendini vurduğu ileri sürüldü.
Karaçal ViranĢehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçal, yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. (22.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü yol ayrımında bulunan Balık tesisinde Sevim
Oslu (20) isimli genç kadının, kalaĢnikof silahla intihar ettiği iddia edildi. Uludere Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Oslu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (16.06.2014
/ DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Saray ilçesine bağlı Demirgöl (Ġngiz) köyünde yaĢayan 6 çocuk annesi Hanife Yüksel
(34) isimli kadın, evinin ahırında kendine tavana asarak intihar ettiği ileri sürüldü. Yüksel‟in
sürekli, eĢinden ve eĢinin ailesinden Ģiddet gördüğü belirtildi. (21.06.2014 / Ozgurgundem.com)
*Ağrı‟nın Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Mahallesi‟nde oturan Nesife Türkmen (21) isimli
kadının, evinin kömürlüğünde tavana bağladığı yazma ile intihar ettiği belirtildi. 10 yaĢındaki
yeğeni tarafından fark edilen Türkmen‟in cenazesi, otopsi için Doğubayazıt Devlet
Hastanesi‟ne kaldırıldı. (20.07.2014 / Milliyet.com.tr / Turkiyegazetesi.com.tr)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı AĢağı Kayalar köyünde, Sinem Torun (26) isimli genç
kadının, kendi odasında korucu olan babası H. Torun'un silahıyla kafasına bir el ateĢ ederek
intihar ettiği öne sürüldü. Torun‟un olay yerinde yaĢamını yitirdiği belirtildi. (31.07.2014 /
DĠHA)
*Urfa Birecik'e bağlı Bahçeönü Mahallesi'nde ailevi nedenlerden dolayı bunalımda olduğu
ileri sürülen Leyla Kızmaz (18) isimli kadının, evde kimsenin bulunmadığı sırada av tüfeğiyle
göğsüne ateĢ ederek intihar ettiği iddia edildi. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (15.08.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde ikamet eden S.T. (20) isimli genç kadının,
odasında av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. (21.08.2014 / Bitlisnews.com)
*Dersim merkeze bağlı Ambar Köyü'nde Aysel Çetin (30) isimli öğretmenin, bilinmeyen bir
nedenle av tüfeği ile kendini göğsünden vurarak intihar ettiği iddia edildi. Köylüler tarafından
öğretmen evinin arka tarafında derede yaĢamını yitirmiĢ Ģekilde bulunan Çetin‟in cenazesi,
otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp'a gönderildi. (28.08.2014 / DĠHA)
43
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Batman merkeze bağlı Bileyder köyünde yaĢayan ve 6 aylık hamile olduğu belirtilen Kader
Dilek isimli kadının, köydeki evinin odasında av tüfeği ile intihar teĢebbüsünde bulunduğu
iddia edildi. Av tüfeğinin ateĢ alması sonucu karnından ağır yaralanan Dilek, Batman Özel
Dünya Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen karnındaki 6
aylık olduğu belirtilen bebek yaĢamını yitirirdi. Anne D.‟nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
(30.08.2014 / AA/ Milliyet.com.tr)
*MuĢ'un Bulanık ilçesine bağlı ġehitveren köyünde 5 Eylül‟de, Pınar Akkaya isimli genç bir
kadın evinin odasında tavana asılı halde ölü bulundu. (08.09.2014 / DĠHA / Ozgurgundem.com)
*Siirt'te BarıĢ Mahallesi'nde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 17 yaĢında genç bir kadının,
kendisini odaya kapatarak av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. Olay ardından genç kadının
cenazesinin ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi yapılmak üzere
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. (08.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın ErciĢ ilçesinde bulunan Özel Med Tıp Hastanesi'nde anastezi teknisyeni Hanife
Bilgin (46) isimli bir kadının, hastanenin 5 katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.
Bilgin'in yaĢamını yitirmesiyle ilgili ErciĢ Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruĢturma
baĢlatıldı. (17.09.2014 / DĠHA / Haberercis.com)
*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Barbaros mahallesinde yaĢayan ve yaklaĢık iki ay önce
niĢanlandığı öğrenilen 21 yaĢındaki L.U. isimli kadın, evdeki aile bireylerine 'beni iki
saatliğine kimse rahatsız etmesin, niĢanlımla konuĢacağım' deyip odasına geçerek, kapıyı da
arkadan kilitledi. Aradan geçen süre içerisinde L.U. odasından dıĢarı çıkmayınca önce
kendisine seslenen ailesinin, karĢılık alamayınca kapıyı kırarak odaya girdiklerinde genç
kadının kendini tavana asarak intihar ettiğini gördükleri belirtildi. Durumun polise bildirilmesi
sonrası polis ile birlikte eve gelip incelemelerde bulunan Silopi Cumhuriyet BaĢsavcısı,
intihar iddiasıyla ilgili soruĢturma baĢlattı. (29.09.2014 / DĠHA)
-Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar
*04.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran S.Ġ., Ģu beyanlarda bulundu: “Benim babam
beni isteğimin dıĢında Almanya‟da oturan S.Ġ. adlı akrabamızla zorla niĢanlandırdı. Ben 16
yaĢındayım, evlendirmek istedikleri kiĢi de benden 14-15 yaĢ büyüktür. Babam ablalarımı ve
halamı da zorla evlendirdi. Babam ekonomik çıkarları için bizim mutsuzluğumuzu
düĢünmeden bizi harcıyor. Ben ısrarla niĢanı atmak istedim ancak buna izin vermediler.
Benden habersiz nüfusta ölümümü göstererek farklı bir isimle yani S. olarak değiĢtirilip sahte
resmi nikâh yaptılar. Babam tarafından evlendirmek istenen kiĢiyi de amcası olan Yahya
Ġncekan, nüfusta zihinsel özürlü olarak göstermiĢtir. Y.Ġ., sürekli olarak sahtekârlık yaparak
kendi menfaati doğrultusunda hareket ediyor. Ben babamdan ve beni zorla sahte evlilik
evrakları düzenleyip Almanya‟ya götürmek isteyen Y.Ġ.‟den davacıyım. ġuan bir yakınımın
yanında kalmaktayım. Ayrıca en son yaptığım kemik testi sonucunda 17 yaĢ ve üzeri olduğum
tespit edildi. Yakınımın yanında güvendeyim. Sığınma evi veya koruma konusunda bir
talebim yoktur. Ancak organizasyonu yapan Y.Ġ. ve S.Ġ.‟den Ģikâyetçiyim. Y. Ģuanda
Erzurum‟da, S.‟de Almanya‟da kalmaktadır. Bu kiĢilerden Ģikâyetçiyim. Ayrıca evliliğimin
iptalini istiyorum. Ben yaĢadığım rahatsızlıktan dolayı hafızam çok iyi değil. Ancak ben resmi
bir kuruma gidip herhangi bir imza atmadım. Bir cafeye bazı evraklar getirdiler bende o
evrakları imzaladım. Ayrıca Almanca kursuna gitmememe rağmen bu konuda sahte
sertifikada düzenlenilmiĢtir. Erzurum ĠHD‟ye baĢvurduğumu öğrenen Y. ĠHD‟yi arayıp tehdit
etmiĢtir. Ayrıca kaldığım yerin ailem tarafından bilinmemesi gerekiyor. Burada olduğumu
44
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
öğrenirlerse can güvenliğim risk altına girer. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Urfa merkeze bağlı Seksenören köyünde yaĢayan Zehra Algın (33) isimli kadın, eĢi Übeyid
Algın'ın bıçaklı saldırısına uğradı. 10 yerinden bıçak darbeleri alan ve 4 aylık hamile olan
Algın, köye çağırılan sağlık ekipleri tarafından Urfa Mehmet Akif Ġnan Hastanesi'ne
kaldırıldı. Algın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (11.01.2014 / Cnnturk.com /
Ntvmsnbc.com)
*Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesinde, 2 yıl önce eĢinden boĢandıktan sonra eĢinin soy ismini
kullanmaya devam eden ve ailesi ile birlikte yaĢayan 1 çocuk annesi Yonca Bayburan (24)
hakkında “kötü yola düĢtü” dedikodarının çıktığı gerekçesiyle, 10 Aralık‟ta gece saatlerinde
kardeĢi Fırat Turan (18) ile tartıĢmaya baĢladı. TartıĢmanın büyümesi üzerine Turan, üzerinde
bulunan tabancayla ablasına ateĢ etti. Diğer aile fertleri tarafından Devlet Hastanesi‟ne
kaldırılan Bayburan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (12.01.2014 / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr / Kenthaber.com )
*Kars merkeze bağlı Hamzagerek köyünde yaĢayan Gülsenem Yuca, boĢanma davası açtığı
eĢi ve aynı zamanda halasının oğlu YaĢar Yuca tarafından katledildi. Gülsenem Yuca'yı köy
minibüsünde gören katil YaĢar Yuca, yolcuların gözü önünde, evden getirdiği av tüfeğini
eĢinin Ģakağına dayayarak, ateĢ açtı. (15.01.2014 / Radikal.com.tr / Sabah.com.tr /
Nntvmsnbc.com)
*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesi 2. Akkoyunlu Sokağı'nda ikamet eden Hacı Ebrem ve eĢi
Bahar Ebrem arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Hacı
Ebrem, kavga sırasında eĢini sırtından bıçakladı. Yaralanan Ebrem, olay yerine gelen sağlık
ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (23.01.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır merkez Kayapınar Ġlçesi Huzurevleri Mahallesi 133‟üncü sokakta, Veysi Turan
isimli kiĢi 9 aylık hamile eĢi Mübarek Turan‟ın doğum sancıları artınca hastaneye götürdü. 4
yaĢında bir kızı da bulunan Mübarek Turan, ikinci kızını sağlıklı olarak dünyaya getirdi. EĢini
ve bebeğini eve getiren Veysi Turan, gece saatlerinde eĢinin ve çocuklarının uyuduğu bir
saatte, evde bulunan üçlü elektrik prizinin kablosunu kesti. Kablonun fiĢini prize takarken,
kestiği uçlarını ise uyuyan eĢinin Ģakaklarına tuttu. Mübarek Turan, akıma kapılarak yaĢamını
yitirdi. Veysi Turan olaydan sonra ‟155 Polis Ġmdat‟ hattını arayarak eĢini öldürdüğünü
söyledi. Eve gelen polisler, baĢ kısmı kömürleĢmiĢ kadının cesedini bulurken, Veysi Turan
gözaltına alındı. (25.01.2014 / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi merkezinde Ġsmail BeĢikçi Caddesi'nde bulunan bir binanın
3'üncü katında yaĢayan ve ücretli öğretmenlik yaptığı belirtilen Sunay D.', 5 ay önce evlendiği
eĢi Edibe D.'yi darp ederek eve kilitledi. KomĢularının durumu yetkililere bildirmesi üzerine
olay yerine gelen polis ve Acil Servis ekipleri, Edibe D.'yi bir odada baygın halde buldu. 5
aylık hamile olduğu öğrenilen Edibe D. ilk müdahalenin ardından Doğubayazıt Devlet
Hastanesi'ne kaldırılırken, Sunay D. ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (29.01.2014 / Sabah.com.tr / Aksam.com.tr)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesine bağlı Tekmeli Köyü Sergen Mezrası'nda yaĢayan ve yaklaĢık 5
ay önce, 3.5 aylık hamile olduğu fark edilen Hacire Göv, Ģiddet gördüğü ve ölümle tehdit
edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Kadın Sığınma Evi'ne götürülerek koruma altına alındı.
Amcaoğulları H. G ve C. G., temas kurarak olayın tatlıya bağlanacağını ve evine dönmesini
45
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
istedikleri Hacire'yi ikna etti. Kadın sığınma evinden ayrılarak amcaoğulları ile birlikte yola
çıkan Hacire Göv 5 gündür kayıptı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Hacire'nin aile
fertleri, kayıp olduğunu söyleyerek, jandarmaya baĢvurdu. Hacire'nin bulunabilmesi için
köyde arama çalıĢmalarını yürüten jandarma ekipleri namus cinayetinden Ģüphelenerek,
soruĢturmayı derinleĢtirdi. Hacire'nin sığınma evinden amcaoğulları tarafından alınarak, köye
doğru yola çıktıkları tespit edildi. Gözaltına alınan H. G. ve C. G. isimli iki kardeĢin suçlarını
itiraf etmesi üzerine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla köyün 2 kilometre ilerisindeki yaklaĢık 20
metre derinliğindeki kör kuyudan Hacire'nin cansız bedeni çıkarıldı. Otopsi yapılmak üzere
önce ViranĢehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hacire'nin boğazında ve vücudunun
farklı bölgelerinde ĢiĢlikler tespit edilirken, 8 aylık hamile olduğu belirlendi. Hacire'nin
cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Urfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde
otopsi yapıldı. Otopsinin ardından cenaze defnedilmek üzere köyüne doğru yola çıkarıldı.
(31.01.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr/ Haberturk.com)
*Batman'ın Sapanlı ve Bağlıca köyleri arasındaki bulunan yol üzerinde, köy korucuları
tarafından bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Güle Algan isimli
yurttaĢa ait olduğu belirlenen ceset, GercüĢ Devlet Hastanesindeki ilk incelemenin ardından
otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma tarafında baĢlatılan
soruĢturmada kapsamında Algan'ın imam nikâhlı eĢi Ali Kemal Deniz (56) gözaltına alındı.
(04.02.2014 / DĠHA / ANF)
*Elazığ‟da, çocukların velayetini almak için açtığı davanın görüldüğü duruĢmaya katılan
Ayten Demir, duruĢma ardından adliye binasından çıktığı sırada eski eĢinin kardeĢi Ahmet A.
tarafından kurĢun yağmuruna tutuldu. Saldırıda 6 kurĢunla ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaĢamını yitirdi. (11.03.2014 / Hurriyet.com.tr /
Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr)
*Urfa'nın YeĢildirek Mahallesi'nde 2 hafta önce sevdiği gençle evden kaçtıktan sonra ailesi
tarafından bulunarak eve getirilen Hatice D. (20) isimli genç kadın, 16 yaĢındaki kardeĢi
M.R.D. tarafından pompalı tüfekle baĢına ateĢ edilerek katledildiği ve M.R.D'nin daha sonra
ablasını öldürdüğünü polise bildirdiği iddia edildi. Olay yerine giden polisler pompalı tüfeğe
el koyarken, M.R.D ve diğer aile fertleri gözaltına alındı. (04.07.2014 / DHA /
Milliyet.com.tr)
*Dersim'de Özgür Timtik (39) isimli Ģahıs, 37 yaĢındaki eĢi Meral Timtik'i tabanca ile
baĢından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Timtik, savcılıkta verdiği ifade de eĢinin intihar
ettiğini ileri sürdü. (26.08.2014 / DĠHA / Evrensel.net)
*Gaziantep merkez GüneĢ Mahallesi‟nde, bulunduğu cezaevinden 7 günlük izin ile ayrılan
Hasan H. (28), fuhuĢ yapıp uyuĢturucu kullandığı iddiasıyla tartıĢtığı kız kardeĢi Gülay H.‟yi
(26) silahla vurarak öldürdü. Vücuduna isabet eden iki kurĢun ve darp izleri ile 295‟inci cadde
üzerinde yolda yatan yaralı bir halde bulunun Gülay H., Dr. Ersin Arslan Devlet
Hastanesi‟nde yoğun bakım ünitesinde kurtarılamayarak öldü. (03.09.2014 / Milliyet.com.tr
/ Hurriyet.com.tr)
*05.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sibel Tatar, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim
olan Mehmet Tatar ile 8 yıldır evliyiz. Bu evliliğimizden 2 çocuğum dünyaya geldi. Oğlum 5,
kızım 2 yaĢındadır. Evlendiğimizden beri Mehmet bana hep kötü davrandı. Yemediğim dayak
kalmadı. Çocuğumdan hamileyken yediğim dayaktan düĢük yapma tehlikesi geçirdim.
Defalarca Ģikâyette bulundum. Mahkemeye çıkarıldık. Ceza verildi. Cezaevinden çıktıktan
46
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
sonra da değiĢen hiçbir Ģey olmadı. Hem kıskançlık yapıyor hem de uyuĢturucu madde
kullanıyor. Doktorlar tarafından Ģizofren hastalığı teĢhisi konuldu. BoĢanma davası açtım.
DĠKASUM‟a gittim. 2 ay kaldıktan sonra araya BDP girdi ve bizi tekrar eĢimle barıĢtırdılar.
BDP biz takipçisi olacağız, tedavi edeceğiz, dediler ama yapmadılar ve iĢkence yine devam
etti. EĢim Kayapınar Belediyesinde çaycı olarak çalıĢıyor. EĢimden boĢanmak istiyorum. Bu
konu sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*MuĢ'un Bulanık ilçesine bağlı ġehittahir köyünde ikamet eden ikamet eden Nezahat Yolcu
ve eĢi Abdusselam Yolcu, ticari taksi ile ilçe merkezine doğru seyahat ettikleri sırada
bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıĢmaya baĢladı. TartıĢma esnasında ön koltukta oturan
Abdusselam Yolcu, yanında taĢıdığı pompalı silahı çıkararak eĢi Nezahat Yolcu'ya ateĢ etti.
Göğsüne isabet eden kurĢunla ağır yaralanan 7 çocuk annesi Yolcu, olay yerinde hayatını
kaybetti. Katlettiği eĢinin cenazesini taksiden çıkarıp yolun ortasına bırakan Yolcu, daha
sonra taksi Ģoförünü rehin alarak olay yerinden kaçtı. Bölgeden geçen araç sürücülerinin
haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Yolcu'nun cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinden
alıkonulan taksi Ģoförü, serbest bırakıldıktan sonra Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade
verdi. (08.09.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi'ne bağlı ĠskenderpaĢa Mahallesi Azizoğlu 2. Çıkmaz sokakta
bulunan evlerinde 40 yaĢlarında ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir kadın, oturduğu evde eĢi ve
eĢinin yakınlarıyla tartıĢmaya baĢladı. TartıĢmanın büyümesiyle aile fertlerinden biri, belinden
çıkardığı kuru sıkıdan bozma silahla kadını ağır yaraladı. Suriye‟li kadın olay yerinde
yaĢamını yitirdi. (20.09.2014 / DHA / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
-Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar
*Diyarbakır'da stajyer avukatlık yapan Aylin K. isimli kadın, yanında stajyer olarak çalıĢtığı
avukat Sedat Y. tarafından sistematik bir biçimde taciz edildiğini iddia etti. Aylin K.,
yaĢadıkları ile ilgili Ģunları söyledi: " Avukat Sedat Y'nin yanında staj eğitimini almak için
çalıĢtım. Kendisinin önceki süreçte milletvekilliği süreci, hala siyasete yakın olması ve yaĢı
gibi nedenlerden dolayı bir güven oluĢturdu. Bende bu Ģekilde iĢe baĢladım. BaĢlarda çok
belirgin bir taciz yoktu, ne olduğunu tam anlamlandıramıyordum. Taciz zaman içinde dozunu
arttıran bir Ģekilde sistematik oldu aslında" (21.01.2014 / JINHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da dershaneye giden 19 yaĢındaki Sevilay Sülüntay arkadaĢlarıyla birlikte tarihi
surları gezmek için, merkez Sur ilçesi Ali PaĢa mahallesinde bulunan Yedi kardeĢler burcuna
çıktı. Surlarda gezen Sülüntay ve arkadaĢlarının yanına, bu sırada bölgede sürekli gezen ve
adı bilinmeyen akıl sağlığı yerinde olmayan kiĢinin yaklaĢtığı belirtildi. Sözkonusu kiĢinin
itmesi sonucu, genç kadın yaklaĢık 15 metre yükseklikten yere çakıldı. Ağır yaralanan genç
kadın ambulansla Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, genç kadını iterek
ölümüne neden olan kiĢiyi gözaltına aldı. (22.01.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr /
Haberturk.com)
*Diyarbakır‟ın Merkez YeniĢehir Ġlçesi Ali Emiri 4‟ncü sokaktaki bir apartman dairesinde
ikamet eden Nezrife Ergen (90) isimli yaĢlı kadın evinde ölü bulundu. Polis evde yaptığı
incelemede, Ergen‟in kendi eĢarbıyla boğularak öldürüldüğünü ve evinin belli bölgelerinin
aranarak dağıtıldığını tespit etti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığından gizlilik kararı çıkan ve
devam eden soruĢturma neticesinde polis, apartman giriĢine bakan 4 mobese kamerasında
47
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Nezrife Ergen‟in oturduğu binaya elleri boĢ giren daha sonra elleri dolu çıkan biri kadın 2
kiĢiyi tespit etti. Ergen‟in yakınlarına gösteren polis, görüntülerdeki kiĢinin Ergen‟in torunu
Süreyya Turhanlı olduğunu, yanındaki kiĢiyi tanımadıklarını belirledi. Polis, Turhanlı‟nın
Antalya‟daki adresinde olmadığını öğrendi. SoruĢturmayı derinleĢtiren Cinayet bürosu
ekipleri, Süreyya Turhanlı ile erkek arkadaĢı Zeynettin KardaĢ‟ın Adana‟da olduğunu tespit
etti. Bulundukları adrese baskın düzenleyen polis, Turhanlı ve KardaĢ‟ı gözaltına alırken,
çalınan para ve antika altını buldu. Polis sorgusunda yaĢlı kadını boğarak öldürmek suretiyle
cinayeti soygun amaçlı iĢlediklerini ve paranın bir kısmını harcadıklarını itiraf eden zanlılar,
mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (20.02.2014 / Milliyet.com.tr)
*Antep‟te, 18 ġubat günü kaybolduğu ihbarı yapılan Sevda BaĢar isimli kadının, Yağdöver
köyünde ikamet eden Ethem O. ile yaĢadığının tespit edilmesi üzerine arama çalıĢmaları
baĢlatıldı. Ethem O.' nun Yağdöver köyündeki bağ evinin bahçesinde iĢ makinalarıyla yapılan
kazıda, Sevda B.'ye ait ceset toprağa gömülmüĢ halde bulundu. Yapılan incelemede kadının
av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. 2 gün önce yurt dıĢına çıktığı öğrenilen
Ethem O.'nun yakalanması için arama kararı çıkartıldığı bildirildi. (21.02.2014 / ĠHA /
Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır‟da bulunan Dicle Üniversitesi Selehaddin Eyyübi Kız Öğrenci yurduna, akĢam
saatlerinde yürüyen giden iki kadın öğrenciye yaklaĢan kapkaççılar, öğrencilerin önünü
keserek taciz etti. Kapkaççılar daha sonra, öğrencilerin telefon ve çantalarını da alarak olay
yerinden kaçtı. Üniversite güvenliğini sağlayan özel güvenlikçilerin ise, olaya müdahale
etmediği belirtildi. (24.02.2014 / DĠHA)
*Van'da 28 yaĢındaki G.K. isimli kadına Roza Mühendislik Ģirketinin sahibi mütahit Celal Y.
(58) tecavüz giriĢiminde bulundu. Ġktisat mezunu G.K, Çaldıran'da ücretli öğretmenlik
yaptığını ve yerine kadrolu öğretmen atandığı için ĠġKUR üzerinden TuĢba Plaza'da bulunan
Roza Mühendislik Ģirketine yönlendirildiğini anlattı. Roza Mühendislik Ģirketinde sekreter
olarak 22 ġubat'ta iĢe baĢlayan G.K, Ģirket sahibi olan Y'nin yalnız kaldıkları bir anda
kendisine, "Yan taraftaki bina benim sen gel orada kal" dediğini aktardı. Y'nin kendisine
"Dosya hazırlayacağız bu akĢama sen de bana yardım et" dediğini söyleyen G.K, Y'nin
kendisine saldırdığını belirtti. (26.02.2014 / DĠHA)
*Dersim Üniversitesi'nde okuyan N.B. adlı öğrencinin, üniversitede çalıĢan Cengiz Ç.
tarafından taciz edildiği iddia edildi. Dersim Üniversitesi Öğrenci Konseyi BaĢkanlığı konuya
iliĢkin Dersim Belediyesi Konferans Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Konsey adına
açıklamayı okuyan Ferhat Güven, N.B. ve ailesinin Cengiz Ç. tarafından taciz ve tehdit
edildiğini belirterek, "Tacizci Ģahsın ailesi, arkadaĢımıza, 'Dersim'i terk edeceksin. Okulunu
dondurup gideceksin' Ģeklinde tehditlerde bulunmuĢtur" diye konuĢtu. YaĢanan taciz olayını
anlatan Güven, N.B.'nin Cengiz Ç. tarafından bıçak zoruyla üniversiteden çıkarılarak eve
götürülerek taciz edildiğini söyledi. Güven, ayrıca N.B'nin kendi çabalarıyla Cengiz Ç.'den
kurtulduğunu söyledi. (27.03.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*12.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġule Karaçalı, Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam olan Durdu ve Ağabeyim Mustafa Karaçalı‟dan sürekli Ģiddet görüyorum. Beni
istemediğim biriyle zorla evlendirmek istediler. Bende korktuğum için evden ayrıldım.
Tanımadığım Emre diye biri bana yardım etmek vaadiyle kandırıp tecavüze kalkıĢtı. Ancak
kaçıp aynı binada kalan Emrah Ġlhan adında birinin evinde kaldım. Bu kiĢi beni MaraĢ‟taki
ĠHD‟ye yönlendirdi. Oradan buraya Nazif adında kiĢiyle geldim. Babam ve ağabeyim beni
ölümle tehdit ediyorlar. Can güvenliğim olmadığı için sığınma evinde kalmak istiyorum.
48
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Ayrıca herhangi bir darp ve sağlık sorunum bulunmamaktadır. Bu konuda sizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Tunceli‟de gizli tutulan tecavüz olayı dün ortaya çıktı. 27 yaĢındaki B.G., erkek arkadaĢları
18 yaĢındaki A.Y. ve diğer iki arkadaĢı ile kendi evinde birlikte içki içerek bir süre eğlendi.
Ġki erkek arkadaĢ saat 02.00‟da evi terk ettikten sonra B.G. bıçak zoruyla A.Y.‟ye tecavüz etti.
Zorla tecavüze uğrayan A.Y. sabah polise giderek durumu bildirince eve baskın düzenleyen
polis uyumakta olan B.G.‟yi gözaltına aldı. A.Y.‟nin hastanede yapılan muayene ve
incelemesinde tecavüze uğradığı belirlendi. Savcılığa çıkarılan B.G., tutuklanma talebiyle
gönderildiği nöbetçi mahkeme tarafından yapılan sorgulamasında tacavüz olayını kabul
ederek "Alkollüydüm ne yaptığımın farkında değildim" dediği öğrenildi. B.G. daha sonra
tutuklanarak Tunceli kapalı cezaevine gönderildi. (06.05.2014 / Cnnturk.com /
Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*10.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran H.B., Ģu beyanlarda bulundu: “YaklaĢık 1-1,5
ay önce kızım Z.B., ödevini arkadaĢından alacağını söyleyerek akĢam saatlerinde evden
ayrıldı ve yaklaĢık yarım saat sonra döndü. Birkaç gün sonra okulda öğretmenine tecavüze
uğradığını anlatmıĢ. Bizlerde öğretmen ve müdürünün durumu öğrenmesi üzerine haberdar
olduk. Kızımın telefonu yoktur. Benim telefonumdan bazen görüĢür. Oğlum telefondan
mesajlara bakınca, ödevini getirdim, gelip parktan al Ģeklinde bir mesaj olduğunu gördük.
Kızıma tecavüz eden T.‟in babası ve ailedeki birçok kiĢi kadrolu korucudur. Bizim ailemiz de
de çok sayıda gerilla ve Ģehit var. Bu nedenle de bu aile ile hiçbir iliĢkimiz yok. Ancak
okuldan dolayı kızımla tanıĢıyorlarmıĢ. Kızımı Hatay‟da bulunan abla ve ağabeyinin yanına
gönderdik. Burada Savcılığa baĢvuruda bulunmuĢlardır. Karakol bizden kızımın kıyafetlerini
istedi. Bende poĢet içerisine bıraktığı kıyafetlerini teslim ettim. Ben ve babası da karakolda
ifade verdik. Sanıktan ve ailesinden Ģikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek talep
ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Batman Bölge Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde stajyerlik yapan ve soyadı
öğrenilmeyen D. isimli Sağlık Lisesi öğrencisi, hastanenin acil servisinde çalıĢan L. A. adlı
kiĢi tarafından hastanede bulunan kadınların EDG odasına götürdüğü ve burada tecavüz
giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Zorla kendisini L.A.'dan kurtardığını belirten D., hastane
önünde bekleyen polislere L.A hakkında Ģikayette bulundu. ġikayet üzerine polis, L.A. „yı
gözaltına aldı. (12.05.2014 / DĠHA / Batmanmedya.com)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sabaha karĢı 04.00 sularında HPG militanlarının giydiği
giysiden giyerek hırsızlık amacıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve giren Neçirvan Bozkurt
adlı kiĢi, evde bulunan değerli eĢyaları çaldı. Bozkurt ardından da silah doğrultarak 3 çocuk
annesi ev sahibine tecavüz etmek istedi. Kadının karĢı koyması üzerine elindeki bıçağı evdeki
çocuğun boğazına dayayan Ģahıs, tehdit yoluyla kadına tecavüz etti. Bozkurt'un evden
ayrıldığı esnada kadının çığlık atması üzerine mahalle sakinleri Ģahsı fark ederek kovaladı. Bu
esnada mahallede bulunan polisler tarafından yakalanan Ģahıs, Yüksekova Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (25.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt Üniversitesi'nde isimleri öğrenilemeyen 2 kadın öğrenci, iki hocalarının not bahanesiyle
kendilerini zorla cinsel istismara zorladıklarını belirtti. Kadın öğrencilerin Siirt Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaları üzerine, Eğitim Fakültesi'nde bir araĢtırma görevlisi
ile bir öğretim görevlisinin odalarına baskın düzenlendi. Odalara yapılan aramaların ardından
2 öğretim görevlisi gözaltına alındı. (21.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
49
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*03.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran K.S., Ģu beyanlarda bulundu: “YaklaĢık iki yıl
önce Fatih Bey‟in sekreteri olarak Halk Sağlığı Müdürlüğünde iĢe baĢladım. Fatih Mehmet
Aslan Müdürün yanında çalıĢtığım süre zarfında sürekli mahrem bölgeme baktığını
hissediyordum. Ama inanmak istemedim. Bir gün Fatih Müdüre dosyaları imzalatmaya
giderken bana “Kübra, sürekli seyahat ediyorum. EĢimi her yere götüremiyorum. Senin
baban yok, korunmaya kollanmaya ihtiyacın var. Ben seni metresim değil, imam nikâhlı karım
yaparım” dedi. Ben duyduklarım karĢısında Ģoke oldum ve kendisine “kızı yaĢında olduğumu,
bunu duymamıĢ olayım”dedim. Fatih Müdür bu olaydan sonra saçlarıma, kıyafetime, aileme
hayatıma hakaret boyutunda, psikolojimi bozacak boyuta geldi. Bana sürekli “kontes, kaltak,
pavyon karısı” demeye baĢladı. YaĢanan birçok olaydan sonra onu müdür yardımcısı “Ahmet
Nursi Cengiz”den ricada bulunarak benim yerimi değiĢtirmesi konusunda talepte bulundum.
BulaĢıcı olmayan hastalıklar ve programlar Ģubesine geçtim. Sonra geçtiğim Ģubenin hemen
yanında kendine oda kurdu ve bana “kurtulamazsın” dedi ve baskılarını Dr. Handan
Erdoğan ġube Müdürüm vasıtasıyla devam etti. Bu süre zarfında kiĢiliğime, özel hayatıma her
türlü saldırı oldu. Artık dayanamadığım için “intihar ettim” ve neyse ki ölmedim. Yoğun
bakımda kaldığım süre zarfında artık ne olursa olsun bu baskılara susmayacağım kararını
aldım ve BĠMER „e Ģikâyet dilekçeleri sundum. Sonra Valiliğe Ģikâyet dilekçesi yazdım.
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Bu süreden sonra ailem aracılığıyla
tehditler baĢladı, dilekçemi geri çekmem yönünde annem üzerinde Fatih Mehmet aslan büyük
baskılar kurdu. Dilekçemi verdiğim günün ertesi annem, ablam, eniĢtem, Ġdari Mali ĠĢler
ġube müdürü Rıdvan ġeniz ve Fatih Müdür Batıkentin ilerisinde buluĢup, anneme “kızın
davadan vazgeçsin, memuriyetten ve her Ģeyinden “olur dedi. Ailem üzerinden bana baskıları
devam etmektedir. Bu konuda bana destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Örensu (Suphiyê) köyünde çobanlık yapan Seydi ile Methi
TaĢ isimli iki kardeĢ, köyün bir kilometre ötesinde koyunlarını sağmaya giden berîvanların
üzerine otomatik av tüfeğiyle ateĢ açtı. Saldırıda Selime Efe (40), Sadiye Tunla (45), Leyla
GüneĢ (17), Sultan Efe (17), Bilal Efe (14), Mehmet Tunla (12), Osman ġen (19) isimli kiĢiler
yaĢamını yitirdi. (02.08.2014 / Milliyet.com.tr)
*11.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran T.K., Ģu beyanlarda bulundu: “Amcam kızı
olan Kelime Kaya, yaklaĢık 2 aydan beri evde huzursuz görüyorduk. Sebebini sorduğumuzda
hemen sinirleniyordu. Sürekli içine kapanık bir haldeydi. Israrlarımızın sonucu bize ne
olduğunu söyledi. 2 ay önce Süleyman Askan diye biri ile tanıĢtıkları söyledi. Bu Ģahısta bizim
eski köylülerdendir. Amcamın kızı Kelime‟ye telefon ederek ismini değiĢtirip o Ģekilde
konuĢmuĢ. Kelime‟ye „seni tanıyor ve beğeniyorum‟ diyerek görüĢme teklif etmiĢtir.
Kelime‟de teklifini kabul ederek kendisiyle görüĢmeyi kabul etmiĢ. Bu Ģahıs Bağlar Sağlık
Ocağı yanındaki sokağı adres göstererek ve kendisini tanıyabilmesi için araba (21 GN 770)
farlarını dörtlü bir Ģekilde yakıp söndürerek kendisini araca almıĢ. Arabaya bindirdiği gibi
onu Seyrantepe de bulunan ve ağaçlıklar içindeki yıkık bir evde tecavüz etmiĢtir. Tecavüz
ettikten sonra kendisini tehdit ederek, tekrar eve getiriyor. Bu olay birkaç defa tekrarlanıyor.
En son çok geç bir saatte eve geldiğinde kendisine bize ne olduğunu ve her Ģeyi anlatması için
zorladık. Olayı baĢtan sona kadar bize anlattı. Bizde Savcılığa Ģikâyet için baĢvuruda
bulunduk. Bu Ģahsı serbest bıraktılar. Amcamın kızını da sığınma evine yerleĢtirdiler. Serbest
bırakılan Süleyman Askan, gözümüzün içine baka baka gezmektedir. Her an bir olay
yaĢanabilir. Bu konuda bize hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
50
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*11.09.2014 tarihinde Ģubemize telefon ile baĢvuran X kiĢi, Ģu beyanlarda bulundu:
“Kayapınar Belediyesi BDP il teĢkilatı karĢısı Velat Erdem Sitesinde oturduğunu söyleyen bir
vatandaĢ, yine aynı sitede babasıyla birlikte kalan bir kadının (Fatma Yanık) silahla
yaralandığı ve korkutulduğunu söyledi. Yine iddiaya göre Çeysa plazanın sahibi Mehmet
Çelik‟in yaptığı veya yaptırdığını söylemektedir. Yine iddiasına göre kadının daha önce
evlenip boĢandığı, Mehmet Çelik‟in Ģirketinde çalıĢtığı ve bir süre kendisiyle birlikte olduğu
ama ayrılmak için de bu olayların ikinci defadır baĢına geldiği söylemektedir. Kadının çok
mağdur olduğunu ve yardım edilmesi gerektiğini bu konuda bizden destek talep etmektedir.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
-Çocuk Ġntiharları
*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı TaĢbasamak (Mirzecan) köyünde, evin tavanına iple asılı
bulunan ve intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edilen 12 yaĢındaki kız çocuğu E.Ö., Diyadin
Devlet Hastanesi'nden Van'da Özel Lokman Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğum bakım servisine
kaldırılan E.Ö.'nün, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
(07.02.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde AbdulkadirpaĢa Mahallesi Büyükkaya Çıkmazı Sokak'ta
oturan 16 yaĢındaki M.G., evlerinin bahçesinde üzerine benzin dökerek kendini yaktığı ve
Malatya Ġnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili
polisin soruĢturma baĢlatıldı. (24.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak Dicle Mahallesi'nde 16 yaĢındaki Ferhat Uğur‟un, mahallede bulunan Orman ĠĢletme
Müdürlüğü'nün arka bahçesindeki araç garajının tavan demirlerine kendini asarak ihtihar
ettiği iddia edildi. Yakınları, Uğur‟un bir süredir bunalımda olduğunu belirtti. (12.03.2014 /
Milliyet.com.tr / Aksam.com.tr)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 10. sınıf öğrencisi
Ö.Ç. (16) isimli çocuk, eğitim gördüğü okulun yanındaki inĢaatın dördüncü katından
atlayarak intihar etti. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan gencin yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. (09.04.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Atatürk Teknik Endüstri ve Meslek Lisesi 2'inci sınıfta
okuyan F.S'nin (16), evde bulunan tabanca ile intihar ettiği iddia edildi. Olay sonrası
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan F.S'nin yaĢama
döndürülmesi için halen tedavisi sürerken, beyin ölümünün gerçekleĢtiği öğrenildi.
(10.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaĢayan ilköğretim 7'nci
sınıf öğrencisi 11 yaĢındaki A.A'nın, evlerinin yan tarafından bulunan ahırda tavanına asılı
bulundu. Ġntihar ettiği ileri sürülen A.A., Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konu ile ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (12.04.2014 /
Diyarbakirsoz.com)
*Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Akçasır Mahallesi Tekneval Caddesi Kup Sokağı mevkiinde
bulunan evinin tavanına asılı olarak bulunan 14 yaĢındaki Ç.H. adlı çocuğun intihar ettiği
iddia edildi. (20.04.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
51
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 yaĢındaki lise öğrencisi E.K,
babasına ait av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. Kılıç, olay yerinde yaĢamını yitirdi.
(21.04.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
*Mardin'in Nusaybin ilçesi Zeynelabidin Mahallesi'nde oturan 16 yaĢındaki Serhat Gezer
isimli çocuk, evin odasında tabancayla intihar giriĢiminde bulundu. Aile fertleri tarafından
Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, ardından da Kızıltepe'de özel bir hastaneye sevk
edilen S.G.', tedavi altına alındı. (04.05.2014 / DĠHA)
NOT: Gezer, 11 Mayıs’ta tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi.
*Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde K.Y. (16) adlı genç bir kadın, evinin bulunduğu binanın
dördüncü katından atlayarak, intihar teĢebbüsünde bulundu. Ağır yaralanan K.Y, olaydan
sonra Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesine kaldırıldı. K.Y'nin intihar
sebebi öğrenilmezken, sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi. (09.05.2014 / Ozgurgundem.com / Batmanmedya.com)
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesi Cumhuriyet mahallesinde 16 yaĢındaki lise öğrencisi E.K., babasına ait af
tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. (15.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
-Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar
*Diyarbakır'da 14 yaĢında 5 sınıf öğrencisi F. Ġsimli kız çocuğu, okuldan alınıp zorla
evlendirilmeye çalıĢıldı. Mir Yıldız Düğün Salonu'nda düğünün yapıldığı sırada, Ģikayet
üzerine düğün salonuna gelen polis ekipleri, F. ve evlendirilmek istenen kiĢiyi kemik testi
yapmak üzere savcılığa götürdü. F.'nin kemik yaĢının 15'in altında çıkması durumunda,
ailesinden alınıp Sosyal Hizmetler Kurumu'na verileceği belirtildi. (11.05.2014 / DĠHA /
Guneydoguguncel.com)
*Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı XırapreĢ köyünde koyunları otlatmaktan dönen 13 yaĢındaki
S.Ö'nün 16 yaĢındaki kuzeni E.Ö.'nin cinsel istismarına maruz kaldığı ileri sürüldü. Cinsel
istismara maruz kalan S.Ö'nün durumunun ailesi tarafından fark edilmesi üzerine Siverek
Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. S.Ö.'nün maruz kaldığı cinsel istismar olayını hemĢirelere
anlatması üzerine kuzeni E.Ö. gözaltına alındı. Cinsel istismarın ardından kanaması olan S.Ö.
Harran Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak, Çocuk Cerrahi servisinde
tedavi altına alındı. (16.05.2014 / DĠHA)
*Batman'ın merkez PınarbaĢı Mahallesi'nde 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaĢındaki Ç. T. isimli
kız çocuğu, evde temizlik yapmadığı gerekçesiyle üvey annesi F.T. tarafından uygulanan
Ģiddet sonucu darp edildi. Üvey annesinin elinden güçlükle kurtularak komĢularına sığınan ve
Ç.T., Batman Bölge Devlet Hastane'sinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk
müdahalede küçük kızın sopa ile darp edilmesinden ötürü kafasında ve sol kolunda kırıkların,
sırtında da ısırık izlerinden kaynaklı morluklar oluĢtuğu tespit edildi. Kafasına vurulan sopa
darbeleri ile Ç.T'nin kırılan kafasına 12 dikiĢ atıldı. ġiddete maruz kalan Ç.T, hastane polisine
verdiği ifade, öz annesi ile babasının ayrılması üzerine bir yıldır birlikte yaĢadığı üvey annesi
F.T tarafından sürekli olarak Ģiddet gördüğünü belirtti. Ç.T'nin polise verdiği ifade üzerine
üvey anne F.T., polis tarafından gözaltına alındı. (01.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*14.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.Ġ., Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim Hediye
Çelik ile 4 yıldan beri birlikteyiz. Bu birliktelikten 2 çocuğumuz oldu. Bir sorunumuz olmadan
geçiniyorduk. Ancak 4 Ay önce bir tartıĢmadan dolayı evden ayrıldı. Sığınma evine gittiğini
52
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
öğrendim. Sonra olay mahkemeye intikal etti, ancak barıĢtık. Tekrar birlikteliğimizi devam
ettirdik. 04.07.2014 tarihinde çarĢıdaydım. Ablamla beni aradı, gel çocuklarına sahip çık
dedi. Eve geldiğimde çocuğumuzun saçını çekmiĢti ve çocuk ağlıyordu. Bunun üzerine
tartıĢtık evden ayrıldı gitti. Bende karakola çocuğumun saçını dipten koparmıĢ ve dövmüĢ
diye Ģikâyette bulundum. Bunun üzerine polis çocukları istedi, bende onlara çocukları teslim
ettim. Karakol da anneye vererek o günden beri çocuklarımdan haber alamıyorum. Bu
konuda sizden yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
-Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar Çocuğa Yönelik ġiddet, Tecavüz ve Taciz
*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesi Seyrantepe semtinde bulunan ġehit BaĢkomiser Fatih Özdil
Ġlköğretim Okulu'nun yakınlarında dolaĢan esmer tenli, uzun boylu, zayıf yapılı 25 yaĢlarında
erkek Ģahıs sabah okula gelen erkek çocuklarını tehditle alıkoyduğu öğrenildi. Çocuklardan
birinin 3 Aralık'ta okula geç kalması üzerine sınıf öğretmeni Nalan Almakkaya, "Niye geç
kaldığını" sordu. Bunun üzerine söz konusu çocuk ve 2 arkadaĢı yaĢadıklarını öğretmenlerine
anlattı. Almakkaya, çocuklarla birlikte Güven Polis Merkezi Emniyet Amirliği'ne giderek
Ģikayetçi oldu. Burada ifade veren çocuklar, saldırgan Ģahsın sürekli okul çevresinde
dolaĢtığını, okula geldikleri esnada ellerinden yakaladığını 10 dakika çekiĢtirerek, bir
Ģantiyeye götürdüğünü, burada kendisine pantolonunu çıkarmasını söylediğini, kendisinin
çıkarmadığını Ģahsın kendisine "seni köpeklere atarım" dediğini, tekrar çekerek götürdüğü
sırada elinden kurtulduğunu ve okula gelerek, durumu öğretmenine anlattığını beyan etti.
(01.01.2014 / DĠHA)
*Dersim'in Pertek ilçesinde Hamit Polat (40) isimli köy korucusunun, 12 yaĢındaki S.A isimli
çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Aynı zamanda Pertek'in Çataksu köyü ve
mezralarında taĢımalı sistemle okula giden öğrencileri, Pınarlar köyündeki Gazi Osman PaĢa
Ġlköğretim Okulu'ndan alıp aynı güzergahta bulunan köylere dağıtarak servis Ģoförlüğü
yaptığı öğrenilen Hamit Polat'ın, ders bitiminde Çataksu'ya bağlı mezralara uğrayarak
öğrencileri bıraktığı ve serviste tek kalan S.A'yı Köçekler mezrası yakınına götürerek burada
cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. S.A'nın bağırması üzerine durumu fark eden
yurttaĢların olaya müdahale ettiği ve Polat'ın olay yerine çağırılan jandarmaya teslim ettiği
öğrenilirken, Dersim Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından ifadesi alınan Polat'ın tutuklanarak
Elazığ E Tipi Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi. (23.01.2014 / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır 'ın Ergani ilçesine bağlı AĢağı Kuyular köyünde 3 buçuk yaĢındaki çocuğun,
ailesi tarafından yoğun kanaması olduğu için hastaneye kaldırıldığı ve tecavüze uğradığı
anlaĢıldığı belirtildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu
öğrenildi. Jandarma konu ile ilgili köyde soruĢturma baĢlattı. (31.01.2014 / DĠHA /
Evrensel.net)
*24.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran N.Ö., Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım M.Ö., 13
yaĢında olmasına rağmen 3 yaĢındaki bir çocuğun zekâsına sahiptir. YaklaĢık 15 gün önce
Pazartesi, kızım yanımda perdeciye girdim. Perde bakarken kızım para isteyip bakkala
gideceğini söyledi. Perdecideyken kızım bakkala gitti. Ben perdeciden çıkıp bakkala gittim.
Yakındaki bakkalda kızım yoktu. Diğer sokaktaki bakkala girdim. Bakkalda kimse yoktu.
Dükkânın arka tarafı depoydu ve orada perde vardı. Perdenin kıpırdadığını görünce
Ģüphelendim ve perdeyi açtım. Perdenin arkasında kızımın pantolonu ve iç çamaĢırı aĢağı
indirilmiĢ, bakkalcının cinsel organı dıĢarıdaydı. Kızımın elleri kilitlenmiĢ, sımsıkıydı. Ben
bağırınca adam iç çamaĢırını çekti. Bende kızımı toparladım. Adam ayağıma kapanıp
yalvardı. O sırada baĢka adam içeri girdi. Bunlar konuĢup, anlatılırsa sen de kızlarında rezil
53
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
olursunuz dedi. Kızımı alıp eve gittim. Korkumdan eĢime söyleyemedim. Adama dükkânını
kapatıp gideceksin dedim. Diğer gün dükkânını açık görünce gidip dükkânı dağıttım. Buradan
gideceksin dedim. Aracı olan bazı Ģahıslar benimle görüĢüp, olayı kapatmak için 6.000 TL
önerdiler. Ben kabul etmedim. Ama adam buradan gidecek dedim. Diğer gün adam kolunda
eĢi ile evin önünden geçtiler. EĢi bana parmak salladı. Bende bağırıp hakaret ettim. Bağırıp
hakaret etmemi tüm mahalle duydu. Bunun üzerine eĢimin arkadaĢı olan ġ.‟yi eve çağırıp
olayı anlattım. O da polisi çağırdı ve olayı eĢime anlattı. Karakolda ifade verdim. Kızım hem
hastanede hem de Adli Tıp‟ta muayene oldu. Adamın adı Vahap‟tır. ġuanda tutukludur. Kızı
beni aradı. Babamın raporlarını temize çekip, seni de maddi ve manevi bitiririz dediler. Bu
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*26.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.D., Ģu beyanlarda bulundu: “Ben Ģuan
Kayapınar ĠMKB Ġmam Hatip Lisesinde okuyorum. 10. Sınıftayım.8. sınıftayken Kayapınar
ilköğretim okulundayken, Ġngilizce öğretmenimiz Saadettin Dolas, bana yönelik olarak
yakınlık gösterip ilgilenmeye baĢladı. Beni sevdiğini söyleyince ben de etkilendim ve yakınlık
hissettim. Kendisi 35 yaĢlarında ve evliydi. Kendisi Afyon‟luydu. Bana sürekli boĢanıp
benimle evleneceğini söyledi. Ben de kendisine inandım. DıĢarıda görüĢmenin tehlikeli
olacağını söylediğinden evinde görüĢüyorduk. Ġlk gittiğimde vücuduma dokunmaya çalıĢtı.
Ben karĢı çıkınca zorla beni yere atıp soymaya baĢladı. Arkadan iliĢki gerçekleĢti. 2-3 defa
gerçekleĢti. Okulda proje odasında da birçok kez gerçekleĢti. Okuldaki odasında sürekli
oluyordu. Beni kandırdığını hissedince eĢiyle görüĢmeye gittim. EĢi ayrılacaklarını söyledi.
Ancak isteyerek cevap vermiyordu. Hala evleneceğimizi söylüyordu. Ama ben yalan olduğunu
öğrendim. Ben rahatsızlanıp hastanelik oldum. Adamdan Ģikâyetçi oldum. Bunun üzerine
ailem ile görüĢüp benimle evleneceğini söyledim. Ancak eĢi ayrılmayacağını ve tayinlerinin
çıktığını söyledi. Çocuk Ģubede ifade verdim. Ailemden annem ve ablam olayı biliyor. Annem
Ģikâyetten vazgeçmemi istiyor. Babam öğrenirse beni öldürür. Yarın beni Bursa‟ya
gönderiyorlar. Annem Ģikâyetçi olmadığından dolayı vekâlet vermez. Ben bu adamın
cezalandırılmasını istiyorum. Tebligatların da verdiğim adrese gelmesini istiyorum. Babam
öğrenmemeli. Olay savcılığa yansıtıldığından dolayı Aliemiri Anadolu Lisesi müdür
yardımcısı olayı biliyor. Çünkü en son bu okulda görevliydi. Rehberlik servisi de biliyor.
Aramızda duygusal iliĢki olduğunu Gurbet KARADAġ‟ta biliyor. Psikolojimin bozulduğunu
öğretmenlerim de biliyor. Pınar Hoca‟ya konuyu anlatmıĢtım. En son gittiğim gün adamın
evinin site kamerasından da tespit edilebilir. Telefonlardan da görüĢmelerimiz tespit
edilebilir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe beldesinde bulunan Tepe Bucağı Ġlköğretim
okulunda okuyan B.V. (14) adlı çocuğun, cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Edinilen
bilgilere göre, psikolojik sorunlar yaĢayan B.V. adlı erkek çocuk, ailesi tarafından
Diyarbakır'a psikologa götürüldü. B.V, kendisiyle görüĢen psikologa, okuduğu okulda ve okul
çevresinde bulunan çocuklar tarafından cinsel istismara maruz kaldığını anlattı. YaĢananların
ortaya çıkması üzerine B.V. adlı çocuğun psikolog gözetiminde Bismil Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'na baĢvurması üzerine olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. BaĢlatılan soruĢturma
kapsamında cinsel istismar olayına adı karıĢan 19 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan
çocukların Tepe ve Bismil Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından ifadeleri alındıktan
sonra Bismil Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiği öğrenildi. Alınan ifadelerin ardından 10
çocuk serbest bırakılırken, 9'u ise tutuklama istemi ile Diyarbakır Çocuk Mahkemesi'ne sevk
edildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen B.V. ve annesinin ise koruma altına alındığı
öğrenildi. (11.04.2014 / Cumhuriyet.com.tr / Milliyet.com.tr)
54
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Hasırlı Mahallesi'nde, 7 yaĢındaki M.S'nin, Bayram A.
tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. 14 Nisan Pazartesi günü balık avlamak için
Dicle Nehri kenarına giden Bayram A, yanına komĢusunun çocukları olan 7 yaĢındaki M.S.'yi
de aldı. Bayram A'nın, balık avlama sırasında yanında götürdüğü M.S'ye cinsel istismarda
bulunduğu ileri sürüldü. Olay esnasında yoldan geçen yurttaĢların duruma müdahale ederek
M.S'yi kurtardığı öğrenildi. M.S'nin olayı ailesine anlatması ve ailenin karakola baĢvurası
üzerine Bayram A. gözaltına alındı. Ailenin anlatımına göre, M.S'nin, ilk günler sürekli
kusma, karın ağrısı yaĢadığı ve uykusunda sürekli "Beni kesme, beni bıçaklama" Ģeklinde
sayıkladığı belirtildi. Olayın yaĢandığı gün gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Bayram
A, tahlil sonuçlarının beklenmesi için mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(18.04.2014 / Diyarbakirsoz.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaĢayan M.A.Y. (5) adlı
erkek bir çocuğun 23 Nisan'da, sokakta oyun oynarken rahatsızlanması üzerine annesi
tarafından Silvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan doktor muayenesinde
M.A.Y'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi ve rapor tutuldu. Hastanede ortaya çıkan
olayın ardından 5 yaĢındaki çocuğun beyanlarına göre, aynı mahallede yaĢayan Ö.Y. (14),
gözaltına alındı. Mahkeme, suça sürüklenen çocuk'un üzerine atılı suçu iĢlediği hususunda
kuvvetli suç Ģüphesinin hâsıl olduğu" gerekçesiyle Ö.Y.‟nin tutuklanmasına karar verdi.
(25.04.2014 / DĠHA)
*Van'ın BaĢkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi‟nde, sabah saatlerinde okula giden 7'nci sınıf
öğrencisi Taner Kaya (12), kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce kalaĢnikof marka silahla
taranarak öldürüldü. 16 kurĢunun isabet ettiği çocuk, olay yerinde yaĢamını yitirdi.
(25.04.2014 / Hurriyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*MuĢ'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde çobanlık yapan 16 yaĢındaki Ömer Tarhan
isimli çocuk, büyükbaĢ hayvanları otlatmaya gittiği köye yakın bir arazide baĢından tüfekle
vurulmuĢ halde bulundu. (11.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesinde, 8 yaĢında B.K. isimli küçük bir erkek çocuğuna,
H.G (28) isimli bir Ģahıs tarafından tevacüz edildiği iddia edildi. Evlerinin bulunduğu sokakta
oyun oynayan ilkokul öğrencileri M.Y (8), M.ġ.D. (8) ve B.K (8) isimli erkek çocukların
yanına aracıyla H.G. isimli Ģahıs, çocuklardan koyunlarını aracına bindirmek için yardım
istedi. Kendilerinden yardım isteyen H.G'nin çocuklardan M.Y'nin komĢusu olması üzerine,
çocuklar H.G'nin aracına bindi. H.G, aracına binen çocuklardan M.Y. ve M.ġ.D'yi Ġdil-Cizre
Karayolu'nun Düzova (Hoser) Köyü yakınlarında, biraz beklemelerini söyleyerek araçtan
indirdikten sonra yanına sadece B.K'yi alarak yanlarından uzaklaĢtı. Ġddiaya göre
uzaklaĢtıktan sonra H.G, B.K'ya tacavüz etti. Tecavüz ettiği ileri sürülen B.K'yi, olayı
kimseye anlatmaması yönünde tehdit de ettiği belirtilirken, H.G, daha sonra aracına binerek
olay yerinden uzaklaĢtı. Tecavüze maruz kaldığı belirtilen B.K. de yürüyerek iki arkadaĢının
yanına geri geldi. Her üç çocuğu, bir süre sonra yoldan aracıyla geçen çocuklardan birinin bir
yakını fark ederek, Cizre'ye geri getirdi. Yolda baĢına gelenleri anlatan B.K. ve iki çocuk,
geldikleri ilçe merkezinde yaĢadıklarını polise anlattı. Çocukların anlatımları üzerine harekete
geçen polisler, H.G'yi yakalamak için çalıĢma baĢlattı. Ġlk olarak MOBESSE kameralarını
inceleyen polis, çocuklarının ifadelerini doğrulayan kayıtlara ulaĢtı ve H.G'ye ait aracın
plakasını belirledi. Aracın sahibini saptayan polis, bir kiĢiyi gözaltına aldı. Ancak gözaltına
alınan kiĢinin aracını bir baĢkasına sattığı ortaya çıkınca bu kez de aracı satın alan H.G'nin
kimliği belirlenerek yakalanması için çalıĢma baĢlatıldı. Bir süre sonra yakalanan H.G. ilçe
emniyet müdürlüğüne getirildi. H.G'yi teĢhis eden çocukların beyanı üzerine H.G gözaltına
55
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
alındı. Olayı duyan çocukların yakınları ve ilçe sakinleri ise karakolun önüne gelerek, sanığın
kendilerine verilmesini istedi. Gösterilen tepkilerin büyümesi üzerine H.G, Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'nden gizlice çıkarılarak baĢka bir yere götürüldü. (11.05.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Siverek ilçesinde 14 yaĢındaki Z.Ġ. isimli bir kız çocuğu, üvey annesinden gördüğü
Ģiddet nedeniyle sığındığı ve tanıdığı erkeklerin cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edildi.
Kendisi ile bağlantı kuran 4 erkeğinde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan Z.Ġ.,
ifadesinde erkeklerin aĢk ve evlilik vaatleri ile kendisini kandırdığını, takma isim
kullandıklarını belirtti. Ġsimlerini ve soy isimlerini doğru olarak bilmediğini söylediği
Ģahısların istismarına maruz kaldığını belirtin Z.Ġ. anlatımlarından yola çıkan polis, M.Ġ., M.T.
ve ġ.Ç. isimli kiĢileri gözaltına aldı. Siverek Cumhuriyet Savcığı'nda ifadeleri alınan zanlılar,
Sulh Ceza Mahkemesi'ne tutuklanma istemiyle sevk edildi. Mahkeme her 3 zanlıyı da
"Çocuğa nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutukladı. (12.05.2014 / Sabah.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Eski Karayolları harabelerinde, C.K. (15) aynı
mahallede oturan 9-10 yaĢlarındaki Ġ.K. isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu.
Ġ.K.,‟nin durumu anlatması üzerine aile Ģikayetçi oldu. Polis, cinsel istismarda bulunduğu
iddia edilen C.K. ve babası A.K.'yi gözaltına aldı. (16.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesi Zeynel Abidin Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iĢ yerlerinin
önünde bekleyen 10 yaĢındaki Rojavalı Muhammed Süleyman isimli bir çocuk göğsüne isabet
eden kurĢunla vuruldu. Süleyman, olay yerinde yaĢamını yitirirken, görgü tanıkları silah
sesinin cadde üzerinde bulunan dükkanların içerisinden geldiğini belirtti. Bazıları ise
Süleyman'ın önünde vurulduğu dükkanın yan tarafında bulunan iĢ yeri sahibinin silahını
temizlerken ateĢ aldığı ve 10 yaĢındaki Süleyman‟ın yere yığıldığını ileri sürdü. Süleyman'ın
cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.
(15.07.2014 / DHA / Posta.com.tr / Zaman.com.tr)
*Diyarbakır'da, 27 Mayıs 2013 günü kendisine ait oto tamir dükkanında yanında çırak olarak
çalıĢan 14 yaĢındaki M.ġ. ile karĢılaĢan 29 yaĢındaki F.Y, evine götürdüğü çocuğa bıçak zoru
ile tecavüz etti. Küçük çocuğun maruz kaldığı olayı anlattığı ailesinin Ģikayeti üzerine F.Y.
polislerce gözaltına alındı. Rapor için Adli Tıp Kurumu ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen
M,ġ'nin ise vücudunda dayak izleri ve anüsünde zorlamaya bağlı yırtıklar tespit edildi.
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Ģüphelinin 15 yaĢından küçük mağdura patronu olmanın
verdiği nüfuzu kötüye kullanarak ve silahla tehdit ederek fiili livata yoluyla cinsel istismarda
bulunduğu belirtildi. Hazırladığı iddianamede, Ģüphelinin bu Ģekilde silahlı olarak kiĢiyi
hürriyetinden yoksun kılma suçunu iĢlediği vurgulayan savcı, Ģüpheli F,Y'nin 55 yıla kadar
hapisle cezalandırılması talebinde bulundu. (04.09.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr /
Haberturk.com)
*Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Ġmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Alper Tarık P. isimli
öğretmenin, öğrencisi olduğu öğrenilen K.K. adlı 16 yaĢındaki kız çocuğuna Tatvan ilçesi
kırsal alanında araç içerisinde cinsel istismarda bulunurken, HPG militanları tarafından
yakalandığı belirtildi. HPG tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın 28 Ağustos PerĢembe
günü yaĢandığını, öğretmenin ve öğrencinin alıkonulduğu kaydedildi. Öğretmenin bir daha
suç tekrarında bulunmaması konusunda uyarıldıktan sonra serbest bırakıldığı, istismara maruz
kalan çocuğun ise ailesine teslim edildiği belirtildi. (04.09.2014 / Ozgur-gundem.com /
Bitlisnews.com)
56
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki halasının evine misafirliğe giden 14 yaĢındaki kız çocuğu Ü.M.
iddiaya göre 3 kiĢi tarafından kaçırıldı. Ü.M.'nin annesi, kızının kaçırdığını iddia ettiği 17
yaĢındaki Ġ.E.'nin bir yıldır kızını takip ettiğini ve 4 gün önce de iki arkadaĢıyla beraber kızını
kaçırdıklarını söyledi. Ġddiaya göre; dört gün önce Ġ.E. adlı kiĢi ve iki arkadaĢı tarafından
kaçırılan Ü.M. kaçırıldıktan sonra iĢkenceye maruz kaldı. Ü.M.'nin annesi kızının
götürüldüğü evde elleri ve ağzının bağlandığını, kollarının jiletlenerek, vücudunda sigara
söndürülerek, iĢkence gördüğünü aktardı. Anne, "Kızım "beni bırakmazsan kendimi
öldürürüm" demiĢ, Ġ.E. ise, "Dur sen kendini öldürme ben seni öldüreceğim demiĢ ve kollarını
jiletlemeye baĢlayıp sigara söndürmüĢ" dedi. Kızlarını Ġ.E. kaçırmasından Ģüphelendiklerini
ve Ġ.E.'nin ailesini aradıklarını söyleyen anne, Ġ.E.'nin kendilerine kızlarının yerini söyledikten
sonra kaçtığını belirtti. Ġ.E.'nin tarif ettikleri yere giden aile ise kızlarının ellerini bağlı bir
Ģekilde buldu. Olayın polise bildirilmesinin ardından Bingöl'de yakalanan Ġ.E polislerce
yakalanarak Diyarbakır'a getirildi. Kendisine yardım eden iki kiĢinin ise halen arandığı
belirtildi. (25.09.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi Tülgar Sokak'ta oyun oynayan çocukların
arasına giren sakallı bir kiĢi "Allahu ekber" diyerek elindeki satırla çocuklardan 12 yaĢındaki
Dilan Kaderci'yi satırla sırtından ve kolundan yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Olay yerine
çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kaderci‟nin
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halkın tepkisi üzerine olay yerine gelen polisler, saldırgan
34 yaĢındaki M.M.U.'yu gözaltına alarak ÇarĢı Karakolu'na götürdü. Olayın görgü
tanıklarından, Cigerxwîn Gürpınar, "Adam geldi kazağının içinden satırı çıkardı, oyun
oynayan çocukların arasına daldı, 'Allahu ekber" diyerek iki üç defa kızın üzerine satırı vurdu,
sonra kaçıp gitti. Kız baĢını tutarak buraya geldi kanı durdurmaya çalıĢtık, durduramadık"
diye anlattı. (25.09.2014 / Radikal / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
ĠġKENCE YASAĞI
ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ
ve CEZALANDIRMA
-Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele
*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde, 30 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin hile ve usulsüzlük
yaparak seçimleri kazandığı gerekçesiyle protesto gösterilerinde gözaltına alınan M.G. (17), ,
polisler tarafından kötü muamele, darp ve iĢkenceye maruz kaldığını belirtti. Markette
bulunduğu sırada gözaltına alınarak ilçe emniyet karakoluna götürüldüğünü belirten M.G.,
gözaltında 5-6 polisin kendisine saldırdığını söyledi. Üzerinde bulunan bütün kıyafetlerin
kanlar içinde kaldığını, bu nedenle polislerin üzerindeki elbiseleri soyarak aldığını belirtti.
(03.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*09.05.2014 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Aslan
Ablay, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 1976 Mardin nüfusuna kayıtlı ama ġanlıurfa‟nın
Ceylanpınar ilçesinde ikamet ediyorum. KardeĢlerimle birlikte derin su kuyuları açma iĢi ile
ilgili sondaj çalıĢmaları yapıyoruz. Ağır sorumluluklar gerektiren sondaj sektörü bundan
kaynaklı yaralanmalar ve hatta ölümler yaĢanmaktadır. Öncelikli olarak can güvenliği esas
alınır. Tüm iĢ kurumlarında olduğu gibi bizde tıbbi malzeme bulundurmak zorundayız. Ġhale
yolu ile aldığımız iĢ sözleĢmelerinde tıbbi malzeme bulundurmak açık olarak belirtilmektedir.
Ancak ağabeyimin evine yapılan baskında dört poĢet içindeki pamuk, eldiven, sargı bezi, yara
bandı Ģeklindeki tıbbi malzemelerimize el koyup, ağabeyimi, yengemi ve kardeĢimi emniyete
57
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
götürüp, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Bu olaydan beĢ gün sonra yolda
yürürken polislerce gözaltına alındım. Emniyette kaldığım dört gün boyunca beni her iki
kolumdan kalorifer borusuna kelepçeleyerek, küfür ederek, müzik dinleterek, tuvalete
çıkarmayarak, çenemi ve boynumu sıkarak bir sürü hakaret ettiler. Bana evdeki pamuk, sargı
bezi v.b gibi tıbbi malzemeleri neden bulundurduğumu sordular. Kendilerine kardeĢlerimle
birlikte sondaj iĢi yaptığımızı, yaptığımız bu iĢlerin resmi dairelerde ihale usulü ile aldığımızı
ve iĢ sözleĢmesinde tıbbi malzeme bulundurmak mecburiyeti olduğunu bu nedenle bu
malzemeleri bulundurmak zorunda olduğumuzu söyledim. Ve her iĢ bitiminde olduğu gibi
daha hijyenik olsun diye kendi iĢ arabalarımızdan toplayıp evimize götürdüğümüzü ve kendi
malzemelerimiz olduğunu defalarca söyledim. Daha sonra asker kaçağı olduğu için Suriye‟ye
kaçan ve telefonu dinlenen bir Ģahıs ile telefonumdan görüĢme yapıldığını ve bu tıbbi
malzemeleri oraya götüreceğimi söylediler. Kendilerine o Ģahsı tanımadığımı, Suriye rejim
uçaklarının ilçemiz Ceylanpınar‟ın karĢısında bulunan “Serekaniye” kasabasını
bombalandığında binlerce insanın sınırı aĢarak ülkemize geçtiğini gelen Suriye
vatandaĢlarının yaĢanan kargaĢada ailelerini kaybettiklerini söyledim. Telefonumu defalarca
istediklerini, bende devletin bu vatandaĢlara her türlü yardımı yaptığını bundan dolayı bir
sakınca görmediğimi söyledim. Tamamen insani amaçlı olarak telefonumu kendilerine verip,
ailelerini aramaları için yardımcı olduğumu, kiminle ne konuĢtuklarını bilmediğimi söyledim.
Ağabeyimin evinde buldukları malzemeleri Suriye‟ye göndereceğimi bahane ederek
23.12.2014 tarihinde göstermelik bir yargılamayla tutuklandım. Sınır da yaĢanan savaĢta
birçok yaralı vatandaĢ devlet ambulansları tarafından alınıp tedavi ediliyorlar. Bizler
Ceylanpınar halkı olarak ülkemize sığınan bu insanlara kucak açıp evlerimize aldık ve halk
olarak seferber olduk. Ġnsani olarak elimizden gelen her Ģeyi yaptık. O bölgede yaĢayan biri
olarak çok Ģeye Ģahit oldum. Ġnsani olarak Türkiye‟de bulunan birçok kurum ve kuruluĢ
yardım gönderdi. Bu malzemeleri Suriye‟ye gönderme gibi bir derdim olsaydı bu kurumlarla
irtibata geçer gönderirdim. Öyle bir niyetim olsaydı yolgeçen hanına dönen sınırdan çoktan
gönderirdim. Eğer bunları bulundurmak suç ise devlet ve bu malzemeleri toplayan kurumlar
suç iĢlemiĢtir. Bu konuda sizinle bir görüĢme olanağı olursa kendimi ve bazı Ģeyleri daha
ifade edebileceğimi düĢünüyorum. Bu konuyla ilgili bana yardımcı olmanızı istiyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*27.05.2014 tarihinde Ģubemize Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde baĢvuran Serdar
Bakır, Ģu beyanlarda bulundu: “07.10.2013 tarihinde Ģüpheli olarak gözaltına alındım.
Polisler tarafından iĢkence edildim. Vücudum da halen iĢkence izleri bellidir. Malatya Kamu
Hastaneleri Kurumu tarafından da iĢkence edildiğim tespit edilmiĢtir. Bu konuyu ĠçiĢleri
Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına bildirmenizi ve uluslar arası kuruluĢlara Türkiye‟de halen
iĢkence olduğunu özellikle Avrupa Konseyi C.P.T ĠĢkence Önleme Komitesine bildirmenizi
istiyorum. Bu konu ile ilgili hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, 21 Eylül günü polis tarafından gözaltına alınan 2
kiĢiden 16 yaĢındaki lise öğrencisi H.A.‟nın gözaltında iĢkenceye maruz kaldığı öğrenildi.
Çocuk olmasına rağmen elleri kelepçelenen ve Van Emniyet Müdürlüğü Siyasi ġube'ye
götürülen H.A.', Emniyet Müdürlüğü‟nde 2 saat boyunca ayakta, yüzü duvara dönük Ģekilde
bekletildiğini ve odaya gelen giden her polisin kendisini tokatladığını, küfür ve hakaret
ettiğini dile getirdi. Uzun bir süre bekletildikten sonra ismini bilmediği, ama Emniyet Müdürü
olduğunu bildiği kiĢi tarafından tehdit edildiğini dile getiren H.A., "Gözaltına alınırken beni
çok dövdüler. Elbiselerim yırtıldı. Emniyette gelen geçen üstümü çekiĢtirdi ve dövdü. Daha
sonra müdürün yanına götürdüler. Müdür, 'Eylemde kimle birlikteydin. ArkadaĢlarının ismini
bana vermezsen seni elektriğe veririm' diyerek, bana tokat attı. Beni çok korkuttular. Bir daha
cezaevinden çıkamayacağımı ve yıllarca hapiste kalacağımı bana söylediler. Fotoğraflar
58
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
gösterip birileri üzerinde ifade vermemi istedik. Korkudan tanımadığım birinin ismini
verdim" dedi. Gece geç saatlere kadar tutulduğu Siyasi ġube Müdürlüğü'nden Van Emniyet
Müdürlüğü Çocuk ġube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü aktaran H.A., "Oradaki polisler sürekli
bana küfür ettiler. Tokat atıp kağıtları imzalamamı istedi. Okumama izin vermediler. Ne
yazdığını bilmediğim bir sürü Ģeye imza attım. Gece de çok soğuk bir odada sabaha kadar
tutuldum" diye aktardı. Çıkarıldığı savcılıkta polisin asılsız iddiaları ile karĢılaĢtığını söyleyen
H.A., "Küfür ve dayak zoruyla imzalattıkları kağıtlarda üzerimde molotofkokteyli ve bıçak
yakalandığı yazıyordu. Yazanların doğru olmadığını ve polisler okutmadan zorla imzalattığını
söyledim. Savcı, 'Polis yalan söyler mi?' diye sorunca ben de evet dedim. Bunun üzerine savcı
da beni azarladı" dedi. (26.09.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük mühimmat deposundan,
IġĠD çetelerine silah yardımı yapıldığı iddiaları üzerine mühimmat deposuna yürüyen halka
polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sonucu gözaltına alınan
28 kiĢiden 4 genç, gözaltında polislerin Ģiddetine maruz kaldı. Gençlerin bel boyun kısmında
polis Ģiddetinden dolayı doku zedelenmesinin olduğu öğrenilirken, Ģiddete iliĢkin
doktorlardan darp raporu verildiği öğrenildi. (26.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Suruç ilçesi sınır hattında, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê saldırılarını protesto
etmek amacıyla direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlara gerçekleĢen asker ve polis müdahalesi sonucu
55 kiĢi kiĢi gözaltına alındı. Daha sonra tamamının serbest bırakıldığı gözaltına alınan
yurttaĢlar, polisin gözaltındakilere zorla Türk bayrağını öptürmeyi dayattığı ve
gözaltındakilerin yan yana dizilerek bedenlerinden ay yıldızı oluĢturmaya zorlandıkları iddia
edildi. (30.09.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
- Köy Korucuları Tarafından Yapılan ĠĢkence ve Kötü Muamele
*30.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vedat-Abdulkadir Özpınar, Ģu beyanlarda
bulundu: “Ben yukarı da belirtmiĢ olduğum adreste ikamet etmekteyim. Ağabeyim
Abdulkadir Özpınar ile birlikte ALKAN CAM, isimli iĢ yeri iĢletiyoruz. Olaydan 4 gün önce
Vahit Kaya, isimli kiĢinin oğlu Sedat Kaya iĢyerime gelerek PVC fiyatlarının fiyat listesini
ağabeyime sordu. Daha sonra iĢyerinden ayrılarak baĢka yerlerden fiyat araĢtırması
yaptıktan sonra tekrar bizim bulunduğumuz iĢyerine gelerek ağabeyimin belirttiği fiyattan çok
daha düĢük bir fiyattan ağabeyimle ticaret yapmak istediler. Bizler kabul etmedik. Bize
hitaben siz beni kandırdınız diyerek ayrıldı ve bir süre sonra iĢyerimize telefon açarak bana
ana avrat küfür etti ve kendisini belirlediği fiyattan alıĢ-veriĢ yapmaz isem beni öldüreceğini
söyleyerek tehdit etti. Bize kendinize güveniyorsanız on gözlü köprüye gelin size gününüzü
göstereceğiz dedikten sonra telefonu kapattı. Bugün yani, 29.05.2014 günü saat 08.30
sıralarında ağabeyimle birlikte ġehitlik 208. Sokaktaki adresimizden iĢ yerimize giderken
sonra nerden çıktıklarını görmediğimiz Vahit-Sedat-Vedat-Erol ve Ramazan Kaya isimli
Ģahıslar arabamızın önünü kestiler. Vahit Kaya daha biz arabamıza binmeden aracımızın
kapılarını kapatıp beni ve ağabeyimi aĢağıya indirip darp ettiler. Silahlarını çekip bize
doğrulttular. Bizi darp ettikleri sırada tehditlerine devam ettiler. Bana ve ağabeyime, biz
korucuyuz, biz devletiz, sizi ve dükkânınızı keleĢlerle tarayacağız diyerek tehditlerine devam
ettiler. Çevreden gelen vatandaĢlar bizleri onların elinden kurtardılar. Sonra bu Ģahıslar
plakasını alamadığımız gri renkli Fiat Doblo marka araca istikametinizi bilmediğimiz yere
doğru giderek uzaklaĢtılar. Bu Ģahıslardan davacı ve Ģikâyetçiyiz. Bunlarla hiçbir Ģekilde
uzlaĢmak istemiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
59
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Güllüce (Sican) köyünde yaĢayan 18 yaĢındaki Nazlı
Bidikçi isimli genç kadın 5 Temmuz‟da, köy korucuları tarafından sebepsiz bir Ģekilde
kaçırıldı. Kızının 5 Temmuz akĢam 17.00 sıralarında hayvancılık iĢi ile uğraĢırken
kaçırıldığını ifade anne Nursel Bidikçi, köye beyaz bir araçla gelen ġemsettin, Kenan,
Muhyettin, Muammer ve Abdulkadir Serikli adlı korucular tarafından kaçırıldığını iddia etti.
Kaçırılma olayına müdahalede bulunmaya çalıĢtıklarını belirten anne Bidikçi, “Ben ve
çocuklarım kızımın kaçırılmasına müdahale etmek isterken, Nezir Serikli adlı kiĢi uzun
namlulu silahla üzerimize ateĢ açtı. ġans eseri kurtulduk. Çıkan olayın ardından karakola
haber verdik. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sıkılan kurĢunların boĢ kovanlarını bile
görmelerine rağmen yaptığımız tüm baĢvurular sonuçsuz kaldı" diye konuĢtu. (23.07.2014 /
Ozgur-gundem.com / Milliyet.com.tr)
-Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 29 Aralık'ta Roboski katliamının ikinci yıl dönümünü ve
cezaevlerindeki hasta tutsakların durumuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢ ile
ilgili haber takibi yapan Silvan Mezopotamya Gazetesi muhabiri Kadri ġimĢek, polisler
tarafından darp edildi. Aynı gün gözaltına ve ardından serbest bırakılan ġimĢek, gözaltına
alınıp götürüldüğü zırhlı polis aracında da polislerin kendisini darp etmeye devam ettiğini
kaydetti. ġimĢek, "Haberi takip ederken polis beni darp ederek gözaltına aldı. Zorla araca
bindirildim. Fotoğraf makinemi ve basın kartımı aldılar" dedi. Gözaltına alındıktan sonra önce
Silvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ardından Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ifade eden
ġimĢek, ardından tekrar emniyete götürüldüğünü söyledi. (01.01.2014 / DĠHA / ĠHA)
*Batman'da Word Market önünde dilenen Suriyeli mülteci bir çocuğun, sivil bir polis
tarafından tekme ve yumruklarla darp edildiği iddia edildi. Olayın yaĢandığı yerde bulunan
esnaf Ramazan Baytar isimli yurttaĢın, çocuğun darp edilmekten kurtarıldığı belirtildi. Ġddia
edilen darp olayının Word Market‟in güvenlik kameralarına kaydedildiği ifade edildi.
(18.01.2014 / DĠHA)
*Van Valiliği'ne gelerek Vali Nezih Doğan ile görüĢmek istediğini belirten ve soy adı
öğrenilemeyen Fikret isimli yurttaĢ, görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre valililik
binasının giriĢinde görevli polisler tarafından darp edildi. Polis tarafından durdurulan ve içeri
girmesine izin verilmeyen yurttaĢın ısrarı üzerine, polislerce tekme tokat dövüldüğü belirtildi.
Polis saldırısı sonucu vücudunun çeĢitli yerlerinde yaralanan yurttaĢ, uzun süre Valilik
bahçesinde beklediği ve olay yerine çağırılan ambulansa binmeyi reddettiği kaydedildi.
YurttaĢın, gelen yakınları tarafından olay yerinden uzaklaĢtırıldığı öğrenildi. (12.02.2014 /
DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümü dolayısıyla gerçekleĢtirilen yürüyüĢe, polisin gaz bombaları ve tazyikli su ile
müdahale etmesi üzerine polis ve gençler arasında çatıĢma çıktı. Müdahale ve çatıĢma
sırasında haber takibi yapan Dicle Haber Ajansı (DĠHA) Muhabiri Abdulkadir Turay‟ın,
çekim yaptığı esnada polislerin yanına gelerek kimlik ve kamerasını istediği, bunun üzerine
basın kartını polislere gösteren Turay'ın zorla kamerasının alınmak istendiği ve kamerasını
vermek istemeyen Turay‟ın polis tarafından darp edildiği belirtildi. (12.02.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Ġdil ilçesinde 15 ġubat‟ta, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin
yıldönümünü protesto eden gençlere polis müdahalesi ile baĢlayan olaylar, gece geç saatlerde
bitmek üzereyken Turgut Özal Mahallesi'ni ablukaya alan özel harekat polisleri, ziyarete
gittikleri yakınlarının evinden ayrılmak üzere olan bir aileyi ablukaya aldı. Küçük
çocuklarıyla birlikte durdurulan ve GBT kontrolü yapılan aile fertlerinden DTP Eski Ġlçe
60
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
BaĢkanı Faik Kaplan, Gaziantep Islahiye ilçesinde asker olan ve izinli olarak ailesini ziyarete
gelen Ġbrahim Akay ile Ahmet Akay ve Celile Akay özel harekat polislerinin sözlü ve fiziki
saldırısına maruz kaldı. Yakınlarının özel harekat polisleri tarafından darp edildiğini gören
diğer aile fertleri olaya müdahale etmek isteyince onlarda hakaretlerin hedefi
oldu. (16.02.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Derecik (Rubarok) beldesi Samanlı (Mavan) köyü ile
BaĢak (Heran) köyü arasında arazilerine giden yurttaĢları durduran Samanlı Karakolu‟na bağlı
askerler, kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla sopalarla yurttaĢları darp ettiği iddia edildi.
(25.03.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seçimde yapılan hilelere yurttaĢların protesto gösterisinde
bulunması üzerine polis müdahalesi ile baĢlayan olaylarda, aralarında çocuklarında bulunduğu
22 kiĢi gözaltına alındı. Olaylar sırasında çalıĢtığı inĢaata giderken polisin durdurduğu 15
yaĢındaki C. G., isimli bir çocuğun üzerinde kimlik bulunmadığı gerekçesi ile polis Ģiddetine
maruz kaldığı öğrenildi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C. G.‟nin ayakları, göğsü,
kafası ve yüzünden darp edildiği belirtildi. (02.04.2014 / DĠHA)
*09.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran N.E., Ģu beyanlarda bulundu: “Geçen
ÇarĢamba günü Bağlarda gömlek diktirmek için bir terziye gittim. Ġlk kez gittiğim bu terzide,
terzi gömleğimi diktirdiği sırada bende kanepede oturdum. Ġçeriye sivil giyimli iki kiĢi girdi.
Benden kimlik istediler. Buna itiraz ettim. Kimsiniz hangi hakla neden kimliğimi istiyorsunuz
dedim. Polis olduklarını söylediler. Polislere benzemiyorlardı. Polisten çok serseri tiplere
benziyorlardı. Terzi benim müĢterimdir dediyse de onu da dinlemediler. Çok korkmuĢtum.
Kimliğimi vermek istemememin sebebi polis olduklarına inanmamıĢtım. Kimliklerini
gösterdiler. Ancak sahte olduğunu düĢündüğüm için yine inanmadım. Bayan olduğum için
baĢıma baĢka bir Ģey gelir endiĢesiyle karĢılık verdim ve kendilerine inanmadığımı söyledim.
Suçum nedir diye sordum, onlarda bana „sen belki teröristsin, belki de çantanda bomba
taĢıyorsun‟ diyerek küfür etmeye baĢladılar. 0nlardan biri uzun boylu orta kiloda diğeri ise
orta boylu ve gözlüklüydü. Gözlüklü olan sessiz kalırken, esmer olan polis hakaret ve
küfürlerine devam ediyordu. Bana insan muamelesi yapmıĢ olsalardı ben onlara kimliğimi ve
ismimi de söylerdim. Ancak eĢkıya gibi davrandılar. Daha sonra siyah bir arabayla iki kiĢi
daha geldi bunlardan biri daha da esmer yani zenci gibiydi. Bu daha da kötü davranmaya
baĢladı. Beni darp ederek araca zorla bindirdiler. Arabanın içinde yanımda oturup beni yan
oturtup o iki esmer polis biri kafamı bastırıyordu diğeri ise kollarımı arkama doğru itiyordu.
Canımı çok yaktılar. Sırtıma vurup ayağımı da incittiler. Sonra onlardan biri Ģoförün yanına
geçti. Beni ġehitlik karakoluna götürdüler. YaklaĢık 2 saat karakolda kaldım. Çok
korktuğumdan dolayı kendime ait hiçbir Ģey hatırlayamıyordum. Daha sonra TC Numaramı
hatırladım ve onlara söyledim. Bana „baĢka birinin TC numarasını vermediğinden emin
misin?‟ diye sordular. Orada da çok hakaret ettiler. Haksız yere hiçbir suçum yokken dar
edildim. Hakarete uğradım. Gece uyuyamıyorum. KonuĢamıyorum ve kekeme oldum. Bu
konuda hem psikolojik tedavi hem de hukuki desteklerinizi bekliyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde kimlik kontrolü yapan polislerin Serkan Değerli isimli bir
yurttaĢı darp ettiği iddia edildi. Kimlik kontrolü sırasında polislerin hakaretine maruz kalarak
darp edildiğini belirten Değerli, Devlet Hastanesi'nden kendisine darp raporu aldı.
(15.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
61
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Hakkari'nin Meskan Dağı'nda yapılacak askeri karakola karĢı dağda çadır kurmak amacıyla
bölgeye araçlarla hareket eden yüzlerce kiĢi, kent çıkıĢında bulunan Depin polis kontrol
noktasında durduruldu. Hem kimlik hem de araç kontrolü gerçekleĢtiren polis, araçlarda
bulunan PKK ve KCK bayraklarına el koyması kitle ile polis arasında gerginliğe neden oldu.
YaĢanan gerginliği görüntülemek isteyen Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Behçet
Dalmaz, polis tarafından darp edilirken, kamerası da polisler tarafından kırıldı. (26.04.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Kıran, Berçelan, Yenimahalle, Pehlivan, Tekser, Keklikpınar mahallelerinde
bulunan çok sayıda eve eĢ zamanlı düzenlenen baskınlar sırasında Edibe Özdinç isimli
yurttaĢ, özel hareket timleri tarafından namlulu silah dipçiğiyle darp edildiği
belirtildi. (29.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa merkez Eyyubiye ilçesi Yakubiye Mahallesi'nde baĢka çocuklar ile tartıĢan 14
yaĢındaki yeğeni Eyyüp Orhan'ı almaya giden 27 yaĢındaki Ramazan Kapat, olay yerine gelen
polislerin kendisini Ģehir dıĢında bir mağaraya götürüp dövdüklerini iddia etti. Daha sonra
gözaltı iĢlemi için Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Kapat'a, "Kafasında çizik, ayakta
1 santimetrelik morarma" raporu verildi. Kendisini 63 A 2840, 63 A 2842 ve 63 A 2843
plakalı araçlar ile Yakubiye'nin üst tarafında ki dağlarda bulunan Kırklar Mağarası'na
götürüldüğünü ileri süren Kapat, "Ne için beni dağa götürdüklerini baĢta anlamamıĢtım.
Kafama neyle vurduklarını görmedim. Kafam kanamaya baĢlayınca ayaklarıma joplar ile
vurmaya baĢladılar. Sonra beni alıp Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdüler. (02.05.2014 /
DĠHA)
*02.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zeynep Duman, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisiyim. 30.04.2014 tarihinde
mazeret sınavlarına hazırlanmak için Dicle Üniversitesi Kütüphanesine doğru giderken büyük
bir kargaĢa ile karĢılaĢtım. Üniversitede olaylar çıkmıĢtı ve ben de kendimi o kargaĢanın
içinde buldum. Hizbullahçı olarak tabir edilen bir grup üniversiteye girerek öğrencilere
saldırıyor ve ortalıkta rahat bir Ģekilde dolanıyorlardı. Çoğunun elinde satır, belinde silah
vardı ve bu Ģekilde öğrenciler üzerinde korku ve panik yaratmak için üniversitede
dolaĢıyorlardı. Polis memurları tarafından Hizbullahçı grubun bu tavırları nedeni ile
gözaltına alınması gerekirken, polisler olaya karıĢmayan ve Dicle Üniversitesi öğrencilerini
gözaltına almaya baĢladı. Ben de polise bizim güvenliğimiz sağlamanız ve bizi saldırılardan
korumanız gerekirken, Üniversiteye saldıran ve öğrenci olmayan grubu savunuyorsunuz
dedim. Polislerden biri sert bir dille „ Çık git buradan, kaĢınıyor musun, seni de alırım, b..
yiyorsunuz, göz altında göreceksiniz‟ Ģeklinde tehditler savurmaya baĢladı. Ġğrenç ve sinkaflı
cümlelerle devam etti. ArkadaĢım Murat ĠPEK de polislerin sinkaflı cümlelerine karĢın, bir
kadınla bu üslupta konuĢmamaları gerektiğini hatırlattı. Bunun üzerine polisler tarafından
Murat ĠPEK arkadaĢım darp edilmeye ve dövülmeye baĢlandı. ArkadaĢımı yerde tekmelediler,
yerlerde sürüklediler yerde kelepçe takmalarına rağmen biber gazı sıktılar. Gözlerim ve
ensem çok kötü yanıyordu. Saçım gözümü kapatmıĢtı, saçımı gözümden alayım derken elim
kelepçeden sıyrıldı, çünkü kelepçe geniĢti. Daha sonradan bir kelepçe daha getirdiler. Beni
Eğitim AraĢtırma Hastanesine de kelepçeli götürdüler ve kadın doktor beni kelepçeli bir
Ģekilde muayene etti. Kelepçelerle birlikte Polis Okulunun içindeki TEM ġube Müdürlüğüne
götürüldük. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunda her ne kadar polislere zor kullanma yetkisi
tanınmıĢ ise de, bu polislerin orantılı müdahaleyi aĢacak Ģekilde keyfi ve kasti davranarak
görevlerini kötüye kullanma haklarının olduğu anlamına gelmemektedir. Polisler tarafından
Kanunun verdiği yetkinin aĢılması sureti ile yapılan keyfi ve kasti davranıĢlar, ilgili memurlar
hakkında yasal iĢlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle beni darp eden, hakaret eden
62
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
biber gazı sıkan, keyfi Ģekilde kelepçe takan ve kötü muamelede bulunan polis memurlarının
tespiti ile haklarında yasal iĢlem baĢlatılmasını talep etmekteyim. Yukarıda arz ve izah olunan
nedenlerden ötürü; Beni darp eden, hakaret eden, biber gazı sıkan, keyfi bir Ģekilde kelepçe
takan ve kötü muamelede bulunan tüm memurların tespiti ile haklarında yasal iĢlem
yapılmasına karar verilmesini talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*02.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Ġpek, Ģu beyanlarda bulundu:
“30.04.2014 tarihinde Dicle Üniversitesinde Bilge Gençlik Kulübü tarafından yapılan
yürüyüĢe katılmamıĢ olmama rağmen, polisler tarafından gözaltına alındım. Benimle beraber
6 kiĢi gözaltına alındı. Polis memurları tarafından polis memurları tarafından bize yönelik
hakaret edildi ve üniversite bahçesinde bekletildik. Polis memurlarına bize bu Ģekilde hakaret
etme haklarının olmadığını ve kız arkadaĢlara yönelik olarak yakıĢıksız ifadeler
kullanmamaları gerektiğini söylemem üzerine polisler bana saldırdılar, dövdüler, yerlerde
sürüklediler, üzerime çullandılar. Bu polislerden birinin yaka kartını hafızamda tuttum. Beni
darp eden, yerlerde sürükleyen, hakaret eden polislerden binin yaka numarası 232541 idi.
Bizi keyfi olarak gözaltına alan polis memurları daha sonradan bizi emniyete götürdüler.
Sonradan darp-cebir raporunun aldırılması için Hastaneye sevk ettiler. Benim darp
edildiğime dair raporlarım mevcuttur. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunda her ne kadar
polislere zor kullanma yetkisi tanınmıĢ ise de, bu polislerin orantılı müdahaleyi aĢacak
Ģekilde keyfi ve kasti davranarak görevlerini kötüye kullanma haklarının olduğu anlamına
gelmemektedir. Polisler tarafından Kanunun verdiği yetkinin aĢılması sureti ile yapılan keyfi
ve kasti davranıĢlar, ilgili memurlar hakkında yasal iĢlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu
nedenle beni darp eden, hakaret eden ve kötü muamelede bulunan polis memurlarının tespiti
ile haklarında ayasal iĢlem baĢlatılmasını talep etmekteyim. Yukarıda arz ve izah olunan
nedenlerden ötürü; a-) 232541 yaka numaralı polis memurunun tespiti için ilgili yerlere
müzekkere yazılmasına, b-) Beni darp eden, hakaret eden, kötü muamelede bulunan tüm
memurların tespiti ile haklarında yasal iĢlem yapılmasına karar verilmesini talep ederim.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Ağrı'nın Cumhuriyet Caddesi'nde bir grup genci durduran polisler, boynunda BDP amblemi
bulunan Turgut Tutal'dan kolyesini çıkarmasını istedi. Gençlerin buna karĢı çıkması üzerine
polisler ile gençler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir polis, silahının kabzasıyla baĢına
vurduğu Tutal'ı baĢından yaraladı. Yaralanan Tutal çevredekiler tarafından Ağrı Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. (24.05.2014 / DĠHA)
*26.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cihan Demir, Ģu beyanlarda bulundu:
“24.05.2014 tarihinde saat 18.00 – 18.30 civarında yukarıda belirttiğim adreste uyuduğum
sırada eĢim beni uyandırarak kardeĢimin birileri tarafından dövüldüğünü söyledi. Bunun
üzerine dıĢarı çıktım. Bu sırada kardeĢimin sivil polisler tarafından dövüldüğünü gördüm.
Ben ilk etapta bu Ģahısların polis olduklarını anlayamadım ve kardeĢimi ellerinden
kurtarmaya çalıĢtım. Bu sırada, siyah ceketli kot pantolonlu, beyaz tiĢörtlü ve siyah kunduralı
daha sonradan polis olduğunu anladığım 1.80 – 1.85 boylarındaki siyah saçlı Ģahıs bana
karĢı iki el silah sıktı. Ancak, bana değmedi, ben dengemi kaybettim. Bu kez, aynı Ģahıs
silahın kabzasıyla baĢımın sol kulak üstü kısmına vurdu ve kafam yarıldı. Sokaktaki su
birikintisinin içerisine düĢtüm, düĢmem üzerine birkaç kez daha silahla baĢıma vurdu. Daha
sonra saçlarımdan çeke çeke ve ite kaka beni KuruçeĢme Ġstikametinden – Dört yol
istikametine doğru götürdü. Ayrıca ana avrat küfretti. Cadde üzerinde bulunan EĢref
Marketin karĢısında getirdikleri sırada siyah tiĢörtlü, kot pantolonlu siyah ayakkabılı kilolu
polis gözüme biber gazı sıktı. Ben de düĢtüm, yerdeyken de beni ilk darp eden polis
tekmelemeye baĢladı. BaĢımı yumruklayıp, yere vurdu. Bir süre üzerimde oturduktan sonra
63
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
beni yerde sürükleyerek EĢref Marketin köĢesindeki beyaz kangoo tipi araca götürdü. Aracın
yanında ben yerde iken gri tiĢörtlü, kot pantolonlu polis de sırtıma vurdu. Arabaya koyduktan
sonra da birkaç kez yumrukladı. Bu Ģekilde beni araca bindirdiler. Tüm bu anlattıklarım
arkadaĢım tarafından telefonla kayıt altına alınmıĢtır. Arabayla beni karakola götürürken
de mavi gömlekli altında siyah beyaz tiĢörtlü kahverengi pantolonlu ve sakallı polis coplarla
beni dövdü. Ters kelepçeli Ģekilde halde beni Ġstasyonun karĢısındaki Bağlar Polis Amirliğine
götürdüler. Beni ilk döven polis, beni arabadan çıkarıp karakolun içerisine soktu,
nezarethanenin önünde arkadan tekmeledi. Ben merdivenlerden aĢağıya düĢtüm. KaĢım da
duvara denk geldi. Nezarethanenin içerisinde de söz konusu siyah ceketli mavi gömlekli, gri
tiĢörtlü ve biber gazı sıkan polisler tekme tokat beni ve kardeĢimi dövdüler. Ben üç kez
kustum. Komiser gelip kelepçelerimi açtı ve bana su verdi. Sonra hastaneye sevk edildim,
hastaneden sonra On Nisan Polis Karakoluna oradan da tekrar Bağlar karakoluna
götürüldüm. Ġfadem alınıp gece geç saatlerde serbest bırakıldım.
Hastanede benim
ısrarlarım üzerine darp edildiğime dair rapor verildi. Ancak raporu bana vermediler. Dava
açılınca Savcılığa göndeririz dediler. Bu arada darp olayında polisin hastaneye gelip ifademi
alması gerekirken gelmediler. Bağlar Ġlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduklarını
düĢündüğüm ve bu olaydan sorumlu olan güvenlik güçleri için gerekli soruĢturma
iĢlemlerinin ĠVEDĠLĠKLE yürütülmesini ve ayrıca; 1-) Vücudumdaki hasarın tespiti için
Savcılık kanalıyla Diyarbakır ATK sevk edilmemi 2-) Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi Acil Bölümü Servisinden raporumun istenmesini, 3-) Ekte sunmuĢ olduğum
görüntülerin delil olarak dosyada muhafaza altına alınmasını, 4-) Emniyet Müdürlüğünün
güvenlik kameralarının 24.05.2014 tarih 18.00‟den sonraki kayıtlarının celp edilmesini, 5-)
Yapılacak tahkikat sonucunda Ģüpheliler hakkında kamu adına cezalandırılmaları istemiyle
dava açılmasını talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Ağrı'da, iptal edilen ve 1 Haziran‟da tekrar yapılan yerel seçimlerin gerçekleĢtiği sırada,
görevli oldukları 100. Yıl Mahallesi'ndeki Ġsmet Ömer Ġlköğretim Okulu'na gitmek isteyen
BDP müĢahitleri Ali Çarboğa ve Mehmet Çarboğa, polisler tarafından engellendi.
Engellemeye karĢı çıkan BDP müĢahitlerin polis tarafından darp edildiği öğrenildi.
Yüzlerinden aldıkları darbelerle hafif Ģekilde yaralandıklarını belirten Ali Çarboğa, "Önce
içeriye girebilirsiniz dediler, ama daha sonra tekrar engellendim. Orada vekiller vardı. AKP
Grup BaĢkan Vekili Süleyman Soylu vardı. Onların hedef göstermesiyle polisler saldırdı"
diye konuĢtu. Ağrı Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından Ali ve Mehmet
Çarboğa isimli yurttaĢlar, polis tarafından gözaltına alındı. (01.06.2014 / Ozgurgundem.com)
*Van'ın Çaldıran ilçesinde, köydeki arazilerine giden Adil ve Muhsin Güzel kardeĢler,
askerlerin kendilerini darp ettiğini ileri sürdü. Ortatepe Karakolu'nda görev yapan askerler
tarafından darp edildiklerini belirten Adil Güzel, "Tarlaya taĢ ayıklamaya giden kardeĢime
yardım için ben de yanına gittim. Oraya vardığımda askerler kardeĢimi aralarına alıp
dövüyorlardı. Darp eden askerlere 'Niye dövüyorsunuz' deyince rütbelilerden biri 'Siz
kaçakçısınız, kaçakçı olduğunuz için' cevabını verdi" dedi. KardeĢini korumak için üzerine
atladığını söyleyen Güzel, bu sefer de kendisinin darp edildiğini belirterek, "BaĢımı korumaya
çalıĢırken koluma sert darbeler aldım. Koluma aldığım darbeler yüzünden kolum kırıldı.
Askerler bayıltana kadar beni dövdüler. Baygın halde bizi araca bindirerek Çaldıran Devlet
Hastanesi'ne götürdüler" diye kaydetti. Konu ile ilgili bilgi almaya çalıĢtığımız askeri
yetkililer konuĢmazken, olayla ilgili Çaldıran Cumhuriyet BaĢsavcılığı soruĢturma baĢlattı.
(05.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
64
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Gaziler Semtinde, Cizre Nuh firmasına ait
Ģehirlerarası otobüsü bir polis aracı tarafından önce sıkıĢtırıldığı, daha sonra polisler
tarafından durdurulduğu ve yolcuların da aralarında bulunduğu firma çalıĢanlarının darp ettiği
iddia edildi. Darp olayının ardından polisin yolculardan 3 kiĢiyi de gözaltına alındığı
öğrenildi. (23.06.2014 / DĠHA)
*Kars'ın Kağızman ilçesinde, 26 Haziran günü yolda yürüdükleri sırada GBT kontrolü için
Erhan Ġlkan, Muhammet Emin Ġlkan ve Cihan KarataĢ adlı gençleri durduran polisler,
üzerinde kimlik bulunmayan Muhammet Emin Ġlkan ve arkadaĢlarını hem sokak ortasında
hem de gözaltına alarak götürdükleri Kağızman Emniyet Müdürlüğü'nde darp etti. Kendilerini
darp eden Sefa ve Razık adlı polisler hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan
gençlerden Muhammet Emin Ġlkan, kimliği üzerinde olmadığı için TC kimlik numarasını
söylediğini, bu esnada polislerden birinin "Sen neden bana dik dik bakıyorsun" diye
bağırdığını ve ardından copla saldırarak iki arkadaĢı ile birlikte gözaltına aldığını anlattı.
Elleri arkadan kelepçeli halde Kağızman Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüklerini
söyleyen Ġlkan, elleri kelepçeli olmasına rağmen hakarete ve Ģiddete maruz kaldığını belirtti.
(28.06.2014 / DĠHA)
*01.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ali Akyıldız, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
Halk Sağlık Müdürlüğünde çalıĢıyorum. Bu gün sabah 07.00 sularında Diyarbakır‟dan MuĢ‟a
giderken Lice yolunda bir grup tarafından önleri kesilip arabalarının anahtarları alarak
bekletmektedirler. Telefonla yaptığım görüĢmelerde gece askerler tarafından çadırlara
yapılan müdahalede alınan flama ve bayraklarının geri alınması için bu eylemi
gerçekleĢtirdiklerini söylediler. EĢim, çocuklarım ve komĢularımız da mağdur durumdadırlar.
Küçük çocuklar var. Serbest bırakılmaları için sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Dinç, Ģu beyanlarda bulundu:
“11.07.2014 günü saat 19.20-30 civarında Diclekent Bulvarından Diclekent istikametine
doğru aracımla gitmekte iken, Cigerxun Kültür Merkezini geçip, trafik ıĢıklarına varmaya 20
metre kala, aracı sollama nedeniyle aynı istikamete doğru gitmekte olan baĢka bir araç
görünmesiyle tartıĢmaya baĢladık. Sonra bu tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Bu esnada yine
aracıyla tesadüfen geçmekte olan ağabeyim Muharrem Dinç‟te olay yerine geldi. Ağabeyimin
gelmesiyle birlikte resmi üniformalı zayıf, 1.70 boylarında siyah saçlı olan bir polis geldi.
Gelir, gelmez ağabeyimin elini tuttu ve küfür etti. Hemen ardından 15-20 polis geldi. Bu
polislerden "Yunus” diye tabir edilenler bize müdahalede bulundu. 4-5 Yunus boğazımı sıkıp,
karnıma yumruk salladılar. Bunu gören yengem “ağabeyimin aracından inip, vurmayın “
dedi. Bunu söylemesi üzerine daha sonra ismini karakoldan Erdoğan Kartal olarak
öğrendiğimiz polis, ağabeyim eĢinin hamile olduğunu söylemesine rağmen aldırıĢ etmeyip,
yengemi itti. Sarsıldı ancak düĢmedi. Bu polise ağabeyim tepki göstermesi üzerine o da küfür
etmeye baĢladı. Ağabeyimin üzerine doğru yürüyüp elini silaha doğru götürdü. Kafana
sıkarım seni öldürürüm” dedi. Ağabeyim de refleksle ve korkuyla silahı polisten aldı.
Göğsüne dayayıp, karnının üstüne yere yattı. Daha sonra sayılarını ve yüzlerini
hatırlayamadığımız yunuslar ağabeyimin üzerine saldırıp, tekme tokat dövdüler. Vücudunun
değiĢik yerlerine bastılar. Ağabeyim boğuluyorum, nefes alamıyorum demesine rağmen uzun
süre dövdüler. Ağabeyim nefessiz kaldı. Halk tepki verince bıraktılar. Ağabeyimin kafasına
dipçiklerle vurdular. Hatta gözü kan toplayıp, kaĢını yardılar. Daha sonra ikimizi polis
otosuna koydular. 15 dakikaya yakın bir süre ekip otosunda beklettiler. Ağabeyim nefes
alamadığını söyleyerek kapıyı açtı. Ancak kapıyı yine sertçe kapattılar. EĢim tepki gösterince
onun kolunu da kırdılar. Hatta halkın arasında tepki veren birini de döverek ekip otosuna
65
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
aldılar. Bir iki dakika onun tutup tekrar serbest bıraktılar. Karakolda Erdoğan adlı polis
elindeki silahı göstererek “senin kafana sıkarım” diyerek ağabeyimi tehdit etti. Bizi önce
AraĢtırma Hastanesine götürdüler oradan da Huzur Karakoluna götürdüler. Bir gece
nezarethanede kaldık. Ertesi gün mahkeme tarafından adli kontrol, tedbiriyle serbest kaldık.
Bizler polislerden Ģikâyetçi olduğumuzu belirttik. Bizi darp eden polisleri teĢhis ettik.
AraĢtırma Hastanesinde ve mahkeme öncesi Devlet Hastanesinde darp raporu aldık. Bu
konuda duyarlı olmanızı ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Rojava halkıyla dayanıĢmak amacıyla, Rojava geçmek isteyen Seyda Perinçek ve Koma
Çarneva Grubu üyesi Serhad isimli Kürt sanatçılar, Mardin'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçeleri
arasındaki sınırda bulunan ġevreĢkê köyü mevkiinden Rojava'ya geçmeye çalıĢtıkları sırada
Türk askerleri tarafından yakalandıklarını ve silah dipçikleriyle darp edildiklerini söyledi.
(16.07.2014 / DĠHA)
*21.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fevzi Demir, Ģu beyanlarda bulundu:
“13.03.2014 tarihin Toralı köyüne düğüne gittim. Düğün esnasında Mahmut YaĢar‟ın evine
giderken yolda silahlı bir grup tarafından 2 araçla beni alıp bir kampa götürdüler. O kampta
5 gün boyunca bana iĢkence yapıldı. BaĢımı, diĢimi ve kolumu kırdılar. Vücudumun değiĢik
yerlerine iĢkence sonucu morarmalar oluĢtu. Bunu bana neden yapıyorsunuz değimde bana
oğlumun 2 ay boyunca Topçular Karakolunda çalıĢtığını söylediler. 5. Günün sonunda bana
kendilerince para cezası verdiler. 600 bin dolar dediler. Köyümüzü hepsini satsam bu kadar
yapmaz dedim. 6. gün bittikten sonra beni alıp baĢka kampa götürdüler. Kampta Turkcell
servisinde çalıĢan ili kiĢi daha bulunmaktaydı. YaklaĢık olarak 64 gün kaldım. Bu süre
sonunda gözümü bağlayıp beni mahkemeye götürdüler. Orada tekrar yargılandım ve bana
para cezası olarak 200 milyar ödememi söylediler. Bu kadar param olmadığı söyledim. O
zaman beni köy mahkemesine götürüp orada yargılanacağımı söylediler. Beni köye
götürdüler. Köylüler beni affetti. Bana 20 milyar vereceğimi söyleyerek serbest bıraktılar. 2o
milyarı verdim ancak Ģimdi tekrar o kadar miktar istiyorlar. Benim param yok. Bütün
mallarım zaten icralıktır. Ne yapacağımı bilemiyorum bu konuda bana destek sunmanız talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Urfa‟nın Birecik ilçesinde, IġĠD çetelerinin Rojava'nın Kobanê Kantonu'na yönelik
gerçekleĢtirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla açılan çadırların bulunduğu alandan
Diyarbakır‟a dönmek üzere ayrılan Cüneyt Özil, Ersin Yolu, Suna Vartak, Fikret Kocakaplan
ve Mürsel Farisoğulları isimli yurttaĢlar, "ihbar" gerekçesiyle seyir halindeki araçları
Siverek'te polislerce durduruldu. Polis tarafından darp edildikleri ileri sürülen 5 kiĢi, gözaltına
alındı. Fikret Kocakaplan isimli yurttaĢ yüzünden feci Ģekilde darp edilmesinden ötürü
Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yüzüne 5 dikiĢ atılan Kocakaplan, diğer
yurttaĢlarla beraber Siverek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (22.07.2014 / Ozgurgundem.com)
*20.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nazlı Ürün, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
anneme bakmak için eski Ģeyler toplayarak geçimimizi sağlıyorum.19.08.2014 tarihinde
topladığım eskileri Ģehitlikteki eski alana saat 07.30 „da götürüp eĢyaları sattım ve eve doğru
gidiyordum. Bağlar karakolunun önü kalabalıktı. Karakolun karĢısında bir bakkal açıktı,
oradan sigara aldım ve eve gidiyordum. Karakolun ara sokağında giderken orda bir patlama
sesi geldi. Polisler geldi, beni tutup yere attılar, ellerimim bağladılar, bomba atmıĢsın
görüntülerin var dediler boğazımı sıktılar, bana tekme atıyorlardı. Göğsüme, sırtıma,
yanlarıma ve yüzüme vurmaya baĢladılar. Her ne kadar ben eskiciyim dedimse de, vurmaya
66
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
devam ettiler. Ben „eskilerimi eski alanda sattım geldim, bak param da yanım da‟ dedim ise
de sürekli vurdular. Sonra bir arabaya koydular, arabada da vuruyorlardı. Sonra dağ
kapıdaki devlet hastanesine götürdüler, oradan da çocuk Ģubeye götürdüler. Orda yazdıkları
4 sayfayı imzalattılar. O yazan kiĢi yanıma gelip bana bomba atanı ve silah sıkanı söylesen,
seni bırakırız dediler. Bende bilmiyorum dedim. Sonra bir ekip gelip beni saat 12.15 gibi eve
bıraktılar. Bana iĢkence yapanlardan Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Van merkezde bulunan Cumhuriyet Caddesi üzerinde aracını park etmeye çalıĢan Seyhan
Duman adlı yurttaĢ, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıĢtığı polisler tarafından darp edildi.
BaĢından, sırtından ve kollarından yaralanan Duman, suç duyurusunda bulunmak amacıyla bir
özel hastaneye giderek darp raporu aldı. Hastanede vakanın polise bildirilmesi üzerine,
hastaneye gelen polisler dumanı gözaltına aldı. (30.08.2014 / DĠHA)
*IġĠD çetelerinin Rojava'nın Kabanê Kantonu'na yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla
Urfa‟nın Suruç ilçesinde baĢlatılan çadır eylemi katılmak üzere Mardin'in Dargeçit ilçesinden
yola çıkan DBP Dargeçit Ġlçe EĢ BaĢkanı Abdurahman Aslan ve beraberindekiler, sivil polis
tarafından ilçe merkezi ile Aligor Mahallesi arasında oluĢturulan kontrol noktasında
durduruldu. Grubun yola devam etmesine izin verilmemesi üzerine gerginlik yaĢandı. Polisler,
Ġlçe BaĢkanı Aslan'ı tartaklarken, Dargeçit Belediye basınında çalıĢan gazeteci Faruk
Siyahkoç olanları görüntülemek isterken bir polis yüzene kafa atarak darp etti. (24.09.2014 /
DĠHA)
-Cezaevlerinde ĠĢkence
*14.01.2014 tarihinde Ģubemize Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Fax ile
baĢvuru da bulunan Yılmaz Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: “Kurumda bulunan siyasi
arkadaĢlarımızla beraber, adli mahkûm arkadaĢlar 15.12.2013 tarihinden bu yana açlık
grevine baĢlamıĢ olup ve Ģahsım da bu tarihten bu yana açlık grevindeyim. Bu açlık grevini
tetikleyen konular yazılamayacak vahim konuların sebebiyle baĢlamıĢtır. Yetkililer tarafından
psikolojik baskılar, Ģiddetler hakaretler her gittikçe artmaktadır ve hücrelerde suçlu suçsuz
insanları üst üste tıkmıĢ vaziyette tutmaktadırlar. KovuĢturmanın selameti açısından
konularla ilgili daha detaylı ifademin alınabilmesi için ifade vermek istiyorum ve ailem
tarafından sizlere sunulacak dilekçemin de iĢleme konularak gereğinin yapılmasını talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Göğercin Taruk, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Yılmaz TARUK, 19.12.2013 tarihinde kurum 2. Müdürleri, baĢ memurları bulunduğu
T -2 odasına giderek ellerini kelepçeleyerek yarım saat iĢkence etmiĢler, bunu savcı bilmesine
rağmen müdahalede bulunmamıĢtır. Yaralı olduğu halde hastaneye götürülmüyor ve Ģu anda
hücrede tutuluyor. Sorumlu yetkililerden Ģikâyetçiyiz. Sorumlular; Selim Korkut, Cezaevi
Savcısı Mehmet Emin, Kurum Müdürü Talha ve 2. Müdür Rıdvan.” Dilekçemde belirttiğim
kiĢiler ve gardiyanlar, oğlumun her iki elini bağlayıp yerde sürükleyerek koğuĢtan çıkarıp
baĢka bir odaya götürüp coplarla dövüp ve yumruklamıĢlardır. BaĢını yere koyup botlarla
baĢını ezmiĢlerdir. Bununla yetinmeyip sinkaflı küfürler etmiĢlerdir. Dilekçemde belirttiğim
kiĢiler ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve derneğinizin bu konuda
hukuki destek sağlamasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulhalim Tanrıkulu, Ģu beyanlarda
bulundu: “Yeğenim olan, Tamer TANRIKULU Bingöl Cezaevindeyken kazılan tünel
sonucunda kaçtılar. Yapılan aranma ve operasyon sonucunda yakalanıp Çankırı F Tipi
67
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Cezaevine nakledildi. Ancak burada kendisine psikolojik baskı ve iĢkence uygulamaktalar.
Sürekli arama yapılıp huzursuz ediliyor. Yeğenimin böyle keyfi uygulamalara maruz
bırakılması bizi daha da endiĢelendirmektedir. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep
etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*28.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülnaz Eroğlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Ahmet EROĞLU, 5 yıl önce Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde gasptan dolayı 20 yıl
ceza aldı. 2 yıldan beri Ġstanbul Silivri Cezaevine gönderildi. Bana periyodik olarak açtığı
telefonda Silivri Cezaevinde bizi tehdit ediyorlar. Burası Silivri, dediklerimizi yapmak
zorundasınız, yapmazsanız baĢınıza neler geleceğini tahmin edersiniz. YumuĢak oda denilen
bir yer var oraya götürüp bizi dövüyorlar. Orda kamera da yok. Bize doğulusunuz diyorlar ve
bu yüzden üzerimize daha fazla geliyorlar. Oğlumun baĢına bir Ģey gelirse yetkililer hakkında
davacıyım. Bu konuda ĠHD‟ den hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*10.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halil MemiĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Sezai MEMĠġ, Ģu anda Bandırma M Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Ancak oğlum ve 7
arkadaĢı adli suçlular arasında kalmaktadır. Bunu kabul etmediklerinden siyasi hükümlü ve
tutukluların bulunduğu T tipine gitmek istediklerinden dolayı baskı, kötü muamele ve
iĢkenceye varan hakarete ve uygulamalara maruz kalıyor. Bu nedenle oğlumun adli
suçluların koğuĢundan çıkarılarak, siyası tutukluların kaldığı koğuĢa gitmek istiyor. Bu
konuda derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Enver Elaldı, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Osman ELALDI, yaklaĢık olarak 5 yıldan beri cezaevinde cezasını infaz etmektedir.
Oğlum Ģuan da Ġzmir Aliğa Kapalı Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır.
08/02/2014 tarihinde telefon ile görüĢtüğünde bizzat cezaevi müdürüyle problem yaĢadığını
kendisine sürekli hücre cezasının verildiğini, hücrede falakaya yatırıldığını, çenesinin
kırıldığını ancak bunlara rağmen hastaneye sevk edilmediğini kendisine yemek bile
verilmediğini; cezaevinde can güvenliğinin olmadığını ve her an baĢına bir olay
gelebileceğini belirtti. Oğlum cezaevinde can güvenliğinin olmadığını eğer istenmeyen bir
durum olursa sorumlusunun cezaevi müdürü olduğunu bize açık bir Ģekilde belirtti. Biz bu
aĢamada ne yapacağımızı bilmiyoruz ve oğlumun can güvenliğinden endiĢe duymaktayız.
Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına rağmen birde
bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da endiĢe duymaktayız. Bu
konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*24.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Meliha TEKEL-Mekiye YÜCE-Hediye ĠPEK,
adına Meliha Tekel, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim olan Felemez Tekel, Bolu T Tipi
Kapalı Cezaevinde tutukludur. 13 ġubat PerĢembe günü cezaevinde ağır hasta olan bir
arkadaĢlarının hastaneye götürülmemesi üzerine çıkan tartıĢma sonucunda cezaevi infaz
koruma memurları sopa, tekme ve yumruklarla siyasi koğuĢlarda kalan tutsakları darp
ediyorlar. Olayı önce aynı gün telefon görüĢmesi yapan diğer mahkûmların ailelerinden daha
sonra da 20.02.2014‟te eĢimle yaptığım telefon görüĢmesinde bana anlattı. Aynı gece eĢim ve
bir arkadaĢını hücreye atmıĢlar ve eĢimin anlattığına göre kendilerini darp ettikten 4 gün
sonra muayeneye götürülmüĢler. EĢim infaz koruma memurları tarafından küfür, hakaret ve
kötü muameleye sürekli maruz kaldıklarını anlattı. EĢimin hayatından endiĢe
duyuyorum.13.02.2014 tarihinde eĢim ve arkadaĢlarına yönelik yapılan saldırıdan dolayı
Ģikâyetçiyim. Bu hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi amacı ile derneğinizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
68
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*18.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Ali Burun, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Arafat Burun, Elazığ E Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasını infaz
etmektedir.18.04.2014 tarihinde yani bugün saat 12.00‟de beni telefon ile arayarak iĢkence
gördüğünü her tarafının morardığını söyledi. ĠĢkenceden dolayı fazlaca mağdur olduğunu ve
bu iĢkencenin daha da artabileceği kaygılarını dile getirdi. Ancak telefon ile fazla
konuĢamadığından ayrıntıları anlatamadı. Bu konunun aciliyetine dikkat çekmenizi istiyor bu
nedenlerden dolayı derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*29.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Faysal Tura, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim Remzi TURA, halen GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak
kalmaktadır. Bana 25.04.2014 tarihinde göndermiĢ olduğu faksta kendisine cezaevi
idaresince psikolojik baskı yapıldığını, bu nedenle açlık grevine girdiğini belirtmiĢtir. Tam
olarak ne zamandan beri grevde olduğunu bilmiyorum. Telefon görüĢmelerinde de rahat
konuĢamadığını, tedirgin olduğunu gözlemledik. Ağabeyim ayrıca yüksek tansiyon hastasıdır.
Ağabeyimin hayatından endiĢe duymaktayız. Bu nedenle derneğinizden hukuki destek talep
etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*02.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hakki Boltan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Civan Boltan, 24 Nisan 2012 tarihinde Lice-Genç ilçeleri arasında çıkan
çatıĢmada yaralı olarak yakalandı. Diyarbakır D Tipi cezaevine gönderildi. Tedavisi
Diyarbakır AraĢtırma Hastanesinde yapıldı. Daha sonra tedavi amaçlı olarak Ankara‟ya sevk
edildi. Kafasında Ģarapnel parçaları olduğundan dolayı tedaviye cevap vermediği gibi
durumu da iyi değildir. Gözlerinde biri görmüyor. Bir kolu yok. Bütün bunlara rağmen
26.06.2014 tarihinde Anakara Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildi. Cezaevine
girerken çıplak arama, darp etme, yaralarının olduğu yerlere vurarak iĢkence edildi. ġuanda
yatakta kalkacak durumda değildir. ArkadaĢları tarafından ihtiyaçları karĢılanmaktadır.
Bunu yapanlardan davacıyız. Tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*18.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Emine Denli, Ģu beyanlarda bulundu: “
Çocuklarım olan Mehmet ve ġeyhmus Denli, 15-20 gün önce kâğıt toplama iĢi yaparken
gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Çocuklarım tutuklandıktan sonra Diyarbakır E Tipi
Kapalı Cezaevine gönderildiler. Çocuklarım cezaevinde adli tutuklu ve hükümlü çocukların
kaldığı 10 nolu koğuĢta tutulmaktadırlar. Ġki oğlum da koğuĢtaki mahkûmlar tarafından kötü
muameleye tabi tutulmaktadır. Kendilerinden para istenilmekte olup, elleri ve ayakları
bağlanarak sopalarla dayak atılmakta ve çok yoğun psikolojik baskıya maruz kalmaktadırlar.
Çocuklarıma gönderdiğim elbiseler cezaevinde diğer mahkûmlar tarafından alıkonulmakta ve
gardiyanlar bu duruma sessiz kalmaktadırlar. Ayrıca cezaevinde çocuklarımın baĢı su
kovasına daldırılıp nefessiz bırakılmak suretiyle iĢkence uygulamaktadırlar. Uygulanan bu
Ģiddetten ötürü oğlum Mehmet 7 defa bayılmıĢtır. Belirttiğim nedenlerden dolayı çocuklarım
içinde bulundukları durum nedeni hayatlarından endiĢe etmekteyim. Bu nedenlerden dolayı
sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*19.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ali Cengiz, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Edip Cengiz Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevinde mahpustur.19.07.2014 tarihinde telefon
görüĢmemiz vardı. Oğlum telefonda kendisine 3 gündür iĢkence yapıldığını, kendisine bir Ģey
olursa Ġsmet, YaĢar, Mustafa isimli Ģahısların sorumlu olduğunu belirtti. Daha sonra telefon
kapandı. Telefon kapandığı için ayrıntıları soramadım. Ancak kendisine iĢkence yapan ve
isimlerini verdiği Ģahısların gardiyan olabileceğini düĢünüyorum. Oğlumun ne durumda
olduğunu merak ediyorum ve kendisiyle ilgili hayati tehlikesi olduğu konusunda kaygılarım
69
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
bulunmaktadır. Oğlumun durumunun araĢtırılarak sorumlular hakkında yasal iĢlemlerin
yapılmasını istiyorum. Bu nedenle derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan 11 çocuğun onur kırıcı tehditlere ve psikolojik
baskılara maruz kaldığı ortaya çıktı. Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde 4 ay önce çıkan bir
olay sırasında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 15 yaĢındaki R.A.'nın tutulduğu Van M
Tipi Kapalı Cezaevi'nde gardiyan ve cezaevi yönetiminin baskısına maruz kaldığı belirtildi.
R.A.'nın görüĢüne giden annesi Besê Aydoğan, oğlunun “Anne, 'Gardiyanlar bizim
odalarımıza girip tehdit ettiler bizi dövmeye çalıĢtılar. Bizim karĢılık vermemizi istediler.
Provokasyon yapmak istediler ama biz karĢılık vermedik' dediğini aktardı. (09.08.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*23.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hevidar BozkuĢ, Ģu beyanlarda bulundu:
“Erdal Polat, 2008 yılında Diyarbakır‟da patlayan Final dershanesi olayında tutuklanıp
mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 9 kez ağırlaĢtırılmıĢ mahpusla yargılandı. Ġlk cezaevi
Diyarbakır D Tipi daha sonra Bandırma M Tipi- Bandırma T 1 Cezaevine gönderildi.
Bandırma T 1‟de adli tutuklular tarafından sözlü taciz ve hakarete maruz kaldığını söyledi.
Ġdareye bildirmesine rağmen kendisi siyasi bir mahkûm olduğundan idare bilinçli olarak bir
çözüm bulmadı. Kendisi buna karĢı yaĢananları protesto etmek için bulunduğu tek kiĢilik
hücrede 1 ay boyunca 1 saatlik havalandırmaya çıkmadı. Ben vasisi olarak telefonla
görüĢtüm, cezaevindeki olay böyle devam ederse açlık grevine gireceğini söyledi. Bu konuda
sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*28.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yılmaz Taruk, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢlerim olan Burhan-Cevdet Taruk, Ģuanda Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi Ġnfaz
Kurumunda B-11 koğuĢunda cezalarını infaz etmektedirler. Bende 2008 yılından beri burada
cezamı infaz etmekteyim. Cezaevi Savcısı dâhil, üst makamdaki yetkililerin 12 Eylüllü
aratmayan davranıĢlarından dolayı, Ģikâyetlerimle yerlerinin değiĢimini sağladım. Fakat
Ģuan kurum yetkilileri kardeĢlerimin gerek hücre cezaları almaları için ve kendilerine zarar
vermeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Yerli mahkûmları üzerlerine saldırtıyorlar. Ayrıca
kendilerini intihara kadar sürükletiyorlar. Ve daha vahim konuların olması sebebiyle
kardeĢlerimin ifadesine baĢvurulmasını istiyorum. Onlarında skandal olacak ifadelerinin
olduğunu göreceksiniz. Bu konu ile ilgili ailemle bağlantı kurmanızı istiyorum. Kendilerine
bilgi verilmesini rica ediyorum. Yapılacak her paylaĢım onların gözyaĢlarının dinmesine
sebep olacaktır. Yapılan incelemelerin sonrası diğer mahkûmların da iĢkence, kötü muamele,
hakaret ve onur kırıcı davranıĢların oluĢmasını engelleyecektir. Bu konuda gerekli desteği
sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Alcu, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Erkan Alcu, yaklaĢık 3 yıldır cezaevinde kalmaktadır. ġuanda Yozgat kapalı cezaevinde
bulunmaktadır. Kendisiyle yaptığım telefon görüĢmesinde, cezaevinde görevlilerin kendisine
kötü davrandığını, iĢkence yaptığını beyan etmektedir. Aynı Ģekilde cezaevindeki görevlilerin
farklı politik görüĢte olduğunu, bundan kaynaklı kendisini itirafçı olmaya zorladıklarını
söyledi. Yine bu sorunlardan kaynaklı, haksız ve hukuka aykırı bir Ģekilde 50 günden fazladır
kendisinin tek kiĢilik bir bölümde tutulduğunu ve tehdit edildiğini söyledi. bu görevliler
tarafından kendisine bir zarar verileceğini belirtmektedir. Bu durum onun psikolojik olarak
çökmesine neden olmaktadır. Sağlık sorunları yaĢamaktayım ve maddi olarak da durumum iyi
değildir. Sağlık sorunlarımın olduğunu belirten raporlarım da mevcuttur. BelirtmiĢ olduğum
hususlar çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır‟a ya da MuĢ, Adıyaman
70
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim. GerçekleĢecek olan nakilde tüm yol
masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtirim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan siyasi tutuklu ve hükümlüler, aileleri aracılığıyla
gönderdikleri mektupta cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarıyla karĢı karĢıya kaldıklarını
duyurdu. Mektupta, cezaevi idaresinin 18 yaĢ altı siyasi tutuklulara karĢı uygulamalara
değinilen mektupta, çocuk tutuklulara marĢ ezberletilmeye çalıĢıldığı, sıraya dizildiği, ayakta
sayım yaptırmaya zorlandıkları, hakarete maruz kalıp, dövmekle tehdit edildikleri ifade edildi.
Adil tutukluların da baskılarla karĢılaĢtığını uygulamaların anlatıldığı mektupta, iĢkence
yapılarak tehdit edildiği, süngerli odalara atıldıkları ve disiplin cezası adı altında aylarca
hücrelerde tutuldukları belirtildi. (29.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
-Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi
*Van'ın Muradiye ilçesinde 4 Ocak‟ta saat 16.00 sularında Muradiye ġehir Stadyumu
civarında beklerken 8 polisin kendilerini çağırdığını, ardından polislerin kendilerine ajanlık
teklifinde bulunduğunu belirten 3 genç, teklifi reddetmeleri nedeniyle darp edildiklerini iddia
etti. (05.01.2014 / DĠHA)
*Van‟da, Emrah isimli yurttaĢ, 3 gün önce 0535 394 61 15 numaralı telefondan arandığını ve
isminin Ferhat olduğunu söyleyen bir polisin kendisini karakola çağırdığını söyledi. Karakola
gittiğinde ajanlık teklifi ile karĢılaĢtığını söyleyen yurttaĢ, bunu kabul etmemesi üzerine tehdit
edildiğini dile getirdi. (05.01.2014 / DĠHA)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi (ĠÜ) öğrencileri tarafından 27 Aralık 2013 tarihinde kampus
içersinde düzenlenen Roboski katliamı protestosu nedeni ile, Malatya Cumhuriyet
BaĢsavcılığı tarafından 44 öğrenci hakkında soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma kapsamında
Emniyet Müdürlüğüne ifade vermek için çağrılan öğrenciler, polisin kendilerini ajanlık
teklifinde bulunduğu iddiasını ileri sürdü. (10.01.2014 / ANF / Evrensel.net)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde, Nurullah Kara, A.D, M.K. ve N.T. isimli BDP Ergani
Gençlik Meclisi üyelerinin polis tarafından aileleri aracılığı ile tehdit edildiklerini ve
ajanlaĢtırılmaya çalıĢıldıklarını iddia etti. Gençler, polisin ailelerini telefonla arayarak ya da
ikamet ettikleri evlere giderek, "Oğlunuz partiye gitmesin, basın açıklamalarının sonu
kırsaldır" Ģeklinde ifadeler kullandıklarını belirtti. Polislerin fiziksel tacizine de maruz
kaldıklarını ifade eden gençler ajanlık dayatmalarına maruz kaldıklarını iddia etti. (26.03.2014
/ DĠHA)
*18.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Güler Deniz, Ģu beyanlarda bulundu: “Mart
ayı içerisinde tarihini tam olarak hatırlayamadığım bir gün de, Jiyan Kadın Semt Pazarında
çalıĢtığım yere bir kadın ve bir erkek müĢteri olarak geldi. AlıĢ-veriĢ yaparken sohbet ederek
benim iĢimle ilgili bilgiler aldılar. Ben baĢka tezgâha uğramadan direk yanıma gelmeleri
dikkatimi çekmelerine rağmen farklı bir Ģey düĢünmeden sordukları sorulara cevap verdim.
Valilikte çalıĢtıklarını söylediler. Kadın isminin Öykü, erke olanı ise Murat olarak söylediler.
YaklaĢık bir hafta sonra ikisi birlikte gelerek alıĢveriĢ yaptılar. Bir önceki görüĢmede ben
onlara iĢlerin kötü gittiğini kapatacağımı söylemiĢtim. Ġkinci geliĢlerinde alıĢveriĢ esnasında
bana bir iĢ tekliflerinin olduğunu, valiliğin anketlerini yapmamı söylediler. Telefon
numaralarımı aldılar ve gittiler. Bir hafta sonra beni arayarak iĢ için konuĢmak istediklerini,
Diclekentte bulunan Madoya gelmemi istediler. Murat isimli olan beni 05349185168 nolu
telefondan aradı. Onlarla Madoda 17.30 civarında buluĢtum. Ġki kâğıt çıkararak bu projeyle
ilgili çalıĢtıklarını, AB Projesi olduğunu, BarıĢ sürecinde dil konusunda halkın ne istediğine
iliĢkin bir çalıĢma yaptıklarını söylediler. Kâğıdı verdiler okumam için ve ne düĢündüğümü
71
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
merak ettiklerini, bana bir takım sorular soracaklarını ve cevaplamamı istediler. Ankete
benzer bir Ģey vermediler. Pazara geldiklerin de ben yapmıĢ olduğum iĢlerle ilgili, aldığım
kültür sanatla ilgili, aldığım eğitimlerden, Kardelen kadın evinde bir süre çalıĢtığımı, Eğitim
Destek Evinde eğitmenlik yaptığımı, Cigerxun Kültür Merkezinde Halk danslarıyla ilgili
eğitim aldığımı söylemiĢtim. Ben ankete iliĢkin nasıl bir çalıĢma yapacağımı sordum. Onlar
anket doldurmayacağımı haftalık olarak görüĢmelerimizin olacağını, bir takım
değerlendirmeler hakkında bilgi vermemi istediklerini söylediler. Bunların arasında örneğin;
seçimle ilgili, newrozla ilgili, 8 Mart ile ilgili, konferanslarla ilgili bilgi vermemi istediler.
GörüĢmelerin sohbet Ģeklinde olacağını, bu görüĢmelerin üst derecedeki amirlerine
ileteceğini, karĢılığını alacağımı söylediler. Anket olmayacağını söyleyince ben biraz
Ģüphelendim. Daha sonra beni tekrar arayıp CV getireceklerini söylediler. Bir hafta sonra
beni arayarak saat 17.30‟da Cezaevi üst köĢede bulunan Migros‟a gitmemi söylediler. Ben
Migros‟a gittim. Erkek olan isminin Murat olduğunu söyleyen kiĢi, ilk görüĢmede
Ağrı/Doğubayazıtlı olduğunu söylemiĢti. Genelde konuĢmaları o yapıyordu. Diğer kadın
arada konuĢuyordu. Bu görüĢmede Newroz ve 8 Mart‟la ilgili sorular sorup kendisi
değerlendirme yapıyordu. Çantasında CV çıkarıp doldurmamı istedi. Ben kâğıdı açmadan
çantama koydum. Evde kâğıdı açtığımda içinden 300 TL para çıktı. CV‟de benimle ilgili ad,
soyadın, hangi kurumlarda çalıĢtığımı, ne tür belgelerimin olduğuna iliĢkin sorular vardı.
Ben bunları doldurdum. Bir hafta sonra yine aradılar. Ben annemin rahatsız olduğunu
söyleyerek gitmedim. Beni her hafta ÇarĢamba günü arıyorlardı. Bir hafta sonra ÇarĢamba
günü tekrar aradılar. Ben dersimin olduğunu gelemeyeceğimi söyleyince ertesi gün yani
PerĢembe günü görüĢmemi istediler. PerĢembe günü saat 19.30‟da Ofis‟te Askerlik ġubesinin
karĢısında bulunan Sadık Künefeye gitmemi söylediler. Ben gidemeyeceğimi söyleyince çok
ısrar ettiler. Ben o gün gittim. Önce normal sohbet ettiler. Ben zamanımın olmadığını gitmem
gerektiğini söyleyince bana benimle açık konuĢacaklarını, direk BaĢbakanlığa bağlı
olduklarını söylediler. Önce buraya geldiğimden kimsenin haberi olup olmadığını sordular.
Ben kimsenin bilmediğini söyleyince konuĢmaya baĢladılar. Bana devlet Güler Deniz‟in kim
olduğunu biliyor, ne iĢ yaptığını, nerelere gittiğini biliyor. Bu nedenle açık konuĢacağını,
bana istediğim kadar maaĢ vereceklerini, borçlarımın hepsini kapatacağını, onlarla
çalıĢmamı istediklerini söylediler. Ben de ne iĢ yapacağımı sordum. Bana hiçbir Ģey olmamıĢ
gibi Bağlar Eğitim Destek Evine, kardelen Kadın Evine, Cigerxun Kültür Sanat Merkezine
gitmemi ve orada yapılanları, gençlerin neler yaptığını onlarla paylaĢmamı istediler. Ben bu
kurumlarla bir ilgimin kalmadığını, çalıĢtığımı vaktimin olmadığını söyledim. Daha önce
çalıĢtığım için bu kurumlara rahatlıkla girebileceğimi söyleyerek emeğimin karĢılığını
alacağımı söylediler. Bu tekliften ne anladığımı sordular. Bende bu teklifin ajanlık olduğunu,
bunu yapmayacağımı söyledim. Murat simli Ģahıs kabul etmediğini söyleyince benim sağlık
durumumu, ailemin sağlık durumunu bildiğini, ailemin sağlığı için karar vermemi ve kabul
etmemi söyledi. Ben tedirgin oldum ve onlara bir hafta sonra kararımı vereceğimi söyledim.
Kadın benim yanlıĢ anladığımı kabul etmiyorsan bile haftalık görüĢmelerimiz devam etsin
dedi. Ben ısrarla bir hafta sonra cevabımı vereceğimi söyledim. Beni bir hafta sonra yani
16.04.2014 tarihinde saat 15.00-16.00 civarında aradılar. MeĢgule aldım. Bir daha arayınca
açmadım. Bir daha aramadılar. Ancak ben takip edildiğimi düĢünüyorum. Telefonumun
dinlendiğini düĢünüyorum. Ailemin ve benim baĢıma bir iĢ gelmesinden korkuyorum. Bu
kiĢilerden Ģikâyetçi olmak istiyorum. GörüĢtüğüm Ģahıslardan erkek olanı kısa boylu, kilolu,
yaklaĢık 1,65-1.70 cm civarında kıvırcık saçlı, saçları geriye doğru, kumral biriydi. Öykü
isimli kadın ise kısa boylu, kilolu, saçı omuz hizasında bakımlı bir bayandı. Kadının boyun
kısmında belirgin bir dövme vardı. Kadın hep kısa etek giyiyordu. BaĢıma herhangi bir Ģey
gelirse ya da ailemin baĢına bir Ģey gelirse sorumluları bu Ģahıslardır. Bu nedenle bu
kiĢilerden Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
72
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*25.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran R.A., Ģu beyanlarda bulundu: “YaklaĢık 1 yıl
önce 2 kiĢi dükkânıma geldi. BaĢta kendilerini müĢteri olarak tanıttılar. Ġlk geliĢlerinde
birinin polis, diğerinin kardeĢi olduğunu söylediler. ĠĢle ilgili olmayıp farklı bir Ģekilde
muhabbet kurmaya çalıĢtılar. Sadece iĢle ilgili olduklarını düĢündüğümden, ikinci
geliĢlerinde tek kiĢi olarak geldi ve ilk kiĢiyle gelen aynı kiĢiydi. YaklaĢık 9-10 ay önce ikinci
geliĢi oldu. Ġstihbarattan geldiğini söyledi. Bana üniversite de siyasi olaylara karıĢan kiĢilerin
isimlerini söylememi istedi. Bende tanımıyorum diye cevap verdim. Daha sonra muhabbet
kurmaya çalıĢtılar. Ama iĢim olduğunu ve çıkmalarını istedim. Ġkinci geliĢinde isminin
“Mustafa” olduğunu söyledi. Üçüncü geliĢlerinde (24.07.2014) saat 15.30-16.00 civarında
(0536 016 28 03) numaralı telefonla beni aradılar. “Sizin” dükkânınızdayım bir iĢim var
senle, buraya gel” demeleri üzerine iĢyerime gittim. Gittiğimde aynı kiĢiyle karĢılaĢtım.
Tekrardan muhabbet kurmaya çalıĢtı. Muhabbet kurmasına izin vermedim. ĠĢim olduğunu
söyleyip kalkmalarını istedim. Bu Ģahıs 1.80 boylarında sarıĢın, kısa saçlı, salasız, küçük
burunlu, hafif yapılı ve Ģık giyimliydi. Bu kiĢiden Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki
destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*29.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran H.A., Ģu beyanlarda bulundu: “Huzurevlerinde
Mekso “meslek edindirme” kurslarına gidiyordum. Bu mekso valilik bünyesinde olduğu için
baĢvurular Emniyette Çocuk ġubeye yapılıyordu. Kurslar baĢladıktan sonra kurs ortalarına
doğru çocuk Ģube “dosyaların eksik” diye beni çağırdılar. Bende gittim. Çocuk Ģubeye
girdiğim gibi kimliğimi istediler. Terörle mücadelede görev yaptığını söyleyen Hamza isimli
Ģahıs „bize yardımcı ol‟ dedi. Orada oturan iki aileyi gösterdi. Bu ailelerden birinin oğlu,
diğerinin de kızı gerillada olduğunu söyledi. „Bu ailelerin durumu periĢan biz kimsenin
çocuğunu dağa gitmesini istemiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olursan seviniriz‟ dedi.
„Eylemlerde sana malzeme vereceğiz ve bize karĢı kullanacaksın, o zaman seni aralarına
alacaklar. Bize onlardan bilgi verirsen sana haftada 600 TL vereceğiz. Onlardan birini
yakalatırsan sana 30.000 TL vereceğiz‟. Ben kabul etmedim. Dayımın gazi olduğunu öne
sürdüm. Ülkücü olduğunu öne sürdüm. Benin BDP‟ye gittiğimi görürse ailem iç içe gireceğini
söyledim. Bana ellerinde görüntülerimin olduğunu söylediler. Bende CHP Mitingine gittiğimi
de söyledim. „Niye onları da göstermiyorsunuz‟ dedim. „Seni araĢtırdık kim olduğunu, nasıl
bir aile olduğunu biliyoruz‟ dediler. „Bize yardımcı ol, bizde sana yardımcı olalım‟ dediler.
Tekliflerini kabul etmediğim için davalı olup, beni meksa‟dan attılar. Takibe aldılar.
Telefonla da tehdit ettiler. Diyarbakır‟ı terk etmek zorunda kaldım ve Ģuanda tekrar
Diyarbakır‟a geldim. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Kürtçe eğitim veren Dibistan a Seretayî Ferzad Kemanger‟i
mühürlemek isteyen polise karĢı direndiği sırada gözaltına 41 kiĢi, götürüldükleri Emniyet
Müdürlüğü‟nde "sohbet odası" denilen bir odada ajanslaĢtırmaya maruz kaldıklarını ifade etti.
Savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılan Y.Ç. isimli yurttaĢ, polisin kendisine 'telefon
numaranı ver buranın dıĢında seninle görüĢelim ve beraber bir çay içer, sohbet ederiz. Bize bu
konuda yardımcı olur bilgi getirirsin' diyerek ajanlaĢtırma teklifinde bulunduğunu söyledi.
Y.Ç, bu teklifi reddettiğinde ise ellerinde görüntüsü olduğunu ileri süren polislerin, onlara
yardım etmemesi halinde görüntülerini savcılığa verileceğini söyleyip korkutarak üzerinde
baskı kurmaya çalıĢtığını anlattı. Ajanlık dayatmasına maruz kaldığını söyleyen R.A. isimli
bir baĢka genç ise, polislerin kendisini daha önce yargılandığı bir davası ile tehdit edip, 'Bize
yardım edersen biz de senin dıĢarı çıkmana yardım ederiz ve sen dıĢardan bize bilgi getirirsin'
dediğini aktardı. Bunun yanı sıra farklı Ģeylerle de psikolojik baskı yapılıp ajanlık yapma
73
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
dayatmasında bulunulduğunu dile getiren R.A, sonrasında yeniden görüĢmek üzere telefon
numarasının istendiğini belirtti. (19.09.2014 / DĠHA)
-Tehdit Edilenler
*02.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Asuman Tutmaz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yeğenim olan Ramazan Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk SHMYO Radyoloji
bölümünde okumakta olup, Ģuanda ikinci sınıftadır. Afyon‟da ASE Erkek Öğrenci Yurdunda
kalmaktadır. Afyon‟a gittiği günden beri, Kürt kimliğinden dolayı sürekli baskı görmekte,
tehditlerle karĢılaĢmaktadır. En son yaklaĢık bir hafta önce basına da yansıyan olayda, iki
Kürt öğrenci kızın ülkücüler tarafından saldırıya uğraması sırasında poliste olayı görmezden
gelmiĢtir. O sırada orada bulunan yeğenim kızları koruduğu için o gece, ülkücülerle birlikte
polislerde yurdun kapısına dayanarak yeğenimi tehdit etmiĢlerdir. Yurt idaresi bu duruma
kayıtsız kalarak, aksine yeğenime zorla yurtta kalması için baskı yapmıĢlardır. Yeğenimin can
güvenliği olmadığından dolayı yurtta kalmak istemiyor. Ama idare “sen ölsen de burada
kalmak zorundasın” diyorlar. Çünkü senet imzalandığı için ve borcundan dolayı salıvermek
istemiyorlar. Yeğenim ve onun gibi olan Kürt öğrencilerin can güvenliği yoktur. Sizden bu
konuda destekçi olmanızı ve kamuoyuyla paylaĢmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nde okuyan ve güvenlik nedeniyle
isimlerini vermek istemeyen G.M. ve E.G. isimli öğrenciler, kampuste bulundukları sırada
polisin kendilerini ülkücü gruplara parmakla iĢaret ederek hedef haline getirdiğini belirtti.
Daha sonra bu grupların, öğrencileri evlerine kadar takip ettiğini, yanlarında araba ile
geçerken korna çalarak tacize ettiklerini ifade etti. (23.01.2014 / DĠHA)
*03.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġsmail Eskin, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben,
Dicle Haber Ajansında (DĠHA) muhabir olarak çalıĢmaktayım. 31.01.2014 – 03.02.2014
tarihleri arasında çeĢitli bölgesel yayın yapan gazete ve haber ajanslarında ( Hizbullah‟a
yakın) 30.01.2014 tarihinde Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde meydana gelen olayların
provokatörü olarak gösterilmekteyim. Yine facebook sosyal paylaĢım sitesinden fotoğraflarım
kopyalanarak Lice olayları esnasında saldırıya uğrayan ve görüntüsü basına yansıyan kiĢinin
fotoğrafıyla yan yana konularak o kiĢinin ben olduğum söylenerek sosyal paylaĢım sitelerinde
dolaĢtırılmaktadır. Oysa benim bu olaylarla herhangi bir alakam olmaması bir yana ben o
sıralarda Lice ilçesinde bile değildim. Olayların yaĢandığı saatlerde ben yukarıda verdiğim
adreste bulunan ajansımda baĢka konularla ilgili haber hazırlıyordum. Zaten olaylarda
görülen kiĢinin ben olmadığı açıkça ortadadır. Olayla ilgili çekilmiĢ görüntülerden de bu
durum daha sağlıklı bir Ģekilde tespit edilebilir. Site ve gazetelerinde gazetecilik etiğiyle
bağdaĢmayan bir Ģekilde doğruluğunu teyit etmeden haber yapan söz konusu basın
organlarının yetkilileri açık bir Ģekilde Ģahsımı hedef göstermekte, Ģahsıma hakaret etmekte,
Hizbullah Terör Örgütünün korkutucu gücü kullanarak, beni sindirmeye çalıĢmaktadırlar.
Yine, söz konusu yayınlardan sonra, Hizbullah Terör Örgütü üye ve yandaĢları çeĢitli haber
siteleri ve sosyal paylaĢım sitelerinde tarafıma ağır hakaretler etmekte ve tehditler
savurmaktadırlar. Bunlardan biri de Enes GENÇ adlı Ģahıstır. Söz konusu Ģahıs, olaylarla
hiçbir bağım olmamasına rağmen kiĢisel Facebook hesabıma 31.01.2014 tarihinde “ Ulan,
haysiyetsiz insan Huda – Par‟ı sahipsiz mi sandın? Bütün fotoğraflarını kaydettik. Elbet
Diyarbakır‟a gelirsin sen.” diyerek açık bir Ģekilde beni tehdit etmiĢtir. Bu yayın ve
tehditlerin organize bir Ģekilde yürütüldüğünü düĢünmekteyim. Hizbullah Terör Örgütüyle
ilgili daha önce yapmıĢ olduğum haberlerden dolayı benden bu Ģekilde intikam alınmak
istenmektedir. Objektif bir gazeteci olarak, Ģahsım ve çalıĢtığım kurum ve gazetecilik mesleği
engellenmek istenmektedir.
Söz konusu yayın ve tehditler yüzünden can güvenliğim
74
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tehlikededir. BaĢıma kötü bir Ģey gelecek olur ise sorumluları bu yayınları yapan Ģahıslar ve
Hizbullah Terör Örgütüdür. Yukarıda belirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde gerekli
güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve soruĢturma iĢlemlerinin yürütülerek, sorumlular
hakkında kamu adına dava açılmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*CHP'nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belde Belediye BaĢkan Adayı Cemal Bulut, seçim yatırımı
olarak 'ihtiyacı olan' yurttaĢlara kömür dağıtması olayını haberleĢtiren Dicle Haber Ajansı
(DĠHA) muhabiri Rojda Korkmaz'ı tehdit etti. Korkmaz'ı telefonla arayan Bulut, kömürleri
kendisinin dağıttığını doğruladığını inkar ederek, "Telefonun ben de. Seninle görüĢeceğiz"
diyerek Korkmaz'ı tehdit etti. (08.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*20.02.2014 tarihinde Ģubemize Diyarbakır E Tipi Cezaevinden baĢvuran Naciye AtaĢ,
Ģu beyanlarda bulundu: “Ergani Ġlçesinde on gün önce 10 ġubatta meydana gelen ve
kayınvalidesini öldürmekle suçlanan, tutuklanıp Ģuanda cezaevinde bulunan Melek
Karadayı‟nın dramı medyada anlatılanlardan çok farklıdır. Ġki aile arasında kalıp kurban
olarak seçilmiĢ bir kadın ve üç çocuğu, kendisi Ģimdi hapiste ve çocukları da yurda
kalmaktadır. ġuanda kimsesiz ve çocuklarından uzakta, cezaevinde bile öldürülmekten
korkuyor. Ġki aile arasında kalmıĢ olan kadın Ģimdi de medyanın hedefinde, yaĢadığı travma
yetmiyormuĢ gibi her gün gazetelerde kendi haberlerini görmesi ruh halini daha da bozuyor.
Kendisine yardım edilmesini istiyor. Bir töre cinayeti olan bu durumun bir kılıfa
uydurulduğunu kendisinin ve çocuklarının hedef olduğunu ayrıca her iki aile tarafından da
kurban olarak seçildiğini ve Ģimdi de hedefte olup öldürülmekten korktuğunu söyleyip
sizlerden yardım talep ediyor. Çünkü artık kimsesi de yok, 13 yaĢında evlendirildiğinden
eğitim de görmemiĢtir. Durumu medyada anlatılanlardan çok farklı, lütfen bana yardımcı
olun, diyor. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan BDP'nin seçim bürosunun, polisler
tarafından akĢam saatlerine basıldığı, bürodaki parti bayrakları ve PKK Lideri Abdullah
Öcalan'ın fotoğraflarına el konulduğu öğrenildi. Seçim Bürosu çalıĢanı Mehmet ġerif Salman,
polisler tarafından tehditlere maruz kaldığını ve tutuklanmakla tehdit edildiğini söyledi.
(21.02.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'da 23 ġubat'ta, Dicle Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Ziya Gökalp
Yurdu'nda kalan 2 kadın öğrenci gasp edilerek tacize maruz kaldı. YaĢanan taciz olayının
güvenlik kulübesi önünde olmasına dikkat çeken üniversite öğrencisi Sibel Alpay, yaĢananlar
yurt güvenliğinin önünde olmasına rağmen güvenliğin müdahalede bulunmadığını, tepki
gösterdiği içinde yurt yetkilileri tarafından, yurttan atılmakla tehdit edildiğini belirtti.
(26.02.2014 / DĠHA)
*07.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Serpil Polat, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızı
Özlem KarataĢ 01.03.2014 tarihinde kafasına silah dayanmak suretiyle tehdit edilmiĢtir.
Derneğinizden konu ile ilgili hukuki yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Elazığ ġubesi)
*Elazığ‟da, Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nin içerisinde bulunan kantin kapısına 7
Mart'ta, fakültenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirlenmeyen kiĢi veya kiĢiler tarafından
tehdit içerikli mektup bırakıldığı belirtildi. Kantini iĢleten Rıdvan Aydın isimli yurttaĢ,
mektubun içeriğinde, "Tuncelili olup Elazığ'da ikamet eden Alevi kökenli biri olduğunuzu
biliyoruz. 2 buçuk yıldan beridir kantinimizde sahte görüĢ ve düĢüncede olan insanları bir
arada, uyum içerisinde tutma gayreti gösterdiğinizi gördük. Bu durum bir anlamında toplumda
75
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
saygı ile karĢılansa da bizlerde derin Ģüpheler bırakmaktadır" ifadelerinin yer aldığını belirtti.
(22.03.2014 / DĠHA)
*Van‟ın merkez TuĢba ilçesine bağlı ġemsibey Mahallesi‟nde, kimliği belirsiz kiĢilerce
tarafından Erkan Gür isimli yurttaĢın evinin kapısına kırmızı boya ile çarpı iĢareti konuldu.
(26.03.2014 / DĠHA)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi‟nde okuyan Kürt öğrenciyi ülkücüler ölümle tehdit etti. Daha
önce de ülkücüler tarafından saldırıya uğrayan ve dudağına dikiĢ atılan Coğrafya Bölümü son
sınıf öğrencisi ġaban AteĢ, Ģikayetini geri çekmemesi üzerine kampüs içindeki cafede
otururken yanına gelen bir grup ülkücü tarafından tehdit edildi. Konuya iliĢkin konuĢan AteĢ,
“ArkadaĢlarımla Üniversitenin içinde bulunan kafe de otururken yanımıza gelen ülkücü
gruptakiler, Ģikâyetimi geri çekmemi istediler. „ġikâyetini geri çekmezsen bunu hayatınla
ödersin‟ Ģeklinde beni ölümle tehdit ettiler” diye konuĢtu. (06.04.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan ġehit Ali Temel Kültür Merkezi'nde çalıĢan, aynı
zamanda Dengê Jinên Azad'ın solisti olan Kudret Uçuk, kendisini polis olarak tanıtan 3 kiĢi
tarafından tehdit edildiğini iddia etti. 25 Nisan günü kendisini polis olarak tanıtanların
tehdidiyle karĢı karĢıya kaldığını söyleyen Uçuk, "O gün kuruma gittiğim sırada sokakta
birden üç kiĢi tarafından durduruldum. Onları ilk defa görüyordum. Bana polis olduklarını
söyleyerek, 'Biz senin ne yaptığını biliyoruz. Bunun için de kurumdan ayrılmanı istiyoruz.
Ayrılmadığın takdirde seni bir daha bu Ģekilde uyarmayacağız' dediler. Ben de kendilerine
'Ben hiçbir Ģekilde kurumdan ayrılmayacağım. Çünkü ben sadece bir sanatçıyım ve sanatımı
icra ediyorum. Oradan ayrılmamı gerektirecek hiçbir Ģeyde bulamıyorum. Eğer sırf Ģarkı
söylediğim için beni tehdit ediyorsanız ben de hiçbir Ģekilde ayrılmam' dedim" diyerek,
karĢılaĢtığı durumu anlattı. (28.04.2014 / DĠHA)
*Erzurum'da polis, düzenlenen basın açıklamalarına katılan 15 Kürt öğrencilerin ailelerini
arayarak, katılmamaları yönünde tehdit ettikleri belirtildi. Polislerin "Çocuklarınız yasa dıĢı
eyleme ve gösterilere katılmakta. Böyle devam ederse sizin ve çocuklarınız için iyi olmaz"
dediklerini aktaran öğrencilerden D.K, ailesinin tedirgin olduğunu ve kendisinin de can
güvenliğinin olmadığına belirtti. (15.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*19.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ozan-Bünyamin Demir, Ģu beyanlarda
bulundu: “16.06.2014 tarihinde 15:00 sıralarında yukarıda belirttiğim adresin sokak
baĢında arkadaĢlarım Mehmet ÖZDEMĠR ve Doğan AYDOĞAN ile oturduğumuz esnada iki
sivil polis yanımıza yanaĢıp burada ne yaptığımızı sordular. Bu polislerden biri pembe
gömlekli, mavi kot pantolonlu biraz uzun, mavi gözlü, kel ( saçlarının ortası dökülmüĢ,
yanlarını da kendisi jiletlemiĢ) 35 – 40 yaĢlarında, baĢında beyaz bir Ģapka olan, diğeri ise,
siyah saçlı, hafif zayıf 30 yaĢlarında gözlüklü kırmızı tiĢörtlü, siyah kumaĢ pantolon, siyah
kundura giyen kirli sakallı Ģahıslardı. Bizler de “Oturuyoruz.” Dedik. Sonra bir polis aracı
yanımıza yanaĢtı ve üçümüzü de ġehitlik karakoluna götürdüler. Orada mahalleden bildiğimiz
Hakan isimli 30 – 35 yaĢlarında beyaz tiĢörtlü mavi kot pantolonlu kısa boylu, dolgun,
kahverengi saçlı kirli sakallı polis ve yanında birkaç polis daha var iken, “sokak baĢında
neden oturuyorsunuz, size orada oturmayacaksınız demedik mi?” Tarzında Ģeyler söyledi.
Bizler de sokak evimizin önüdür, öylesine oturuyorduk dedik. Sonra baĢka bir polise
fotoğraflarımızı çektirip; bize okutmadıkları bir kâğıt imzalattılar. Sonra serbest bıraktılar.
Yine, 18.06.2014 tarihinde, saat 16:00 – 17:00 sıralarında bizim evin yakınındaki Berat
Ġnternet Cafede iken, iki polis geldi biri kapıda bekledi diğeri ise içeri girdi. Ġçeri giren
Hakan Ġsimli polisti ve dıĢarıdaki sivil polisi ( bu polis, sakallı 170 – 175 boylarında, hafif
76
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
dolgun alnının üst tarafındaki saçları dökülmüĢ 30 – 35 yaĢlarındaydı.) göstererek onun
yanına git dedi. Ben de onun yanına gittim ve beni kapının önündeki 21 EJ 572 plakalı araca
bindirdiler. O sırada kardeĢim Bünyamin DEMĠR geldi ve ağabeyimi neden aldınız nereye
götürüyorsunuz dedi. Bunun üzerine kardeĢimi de araca bindirdiler. Bunu gören ağabeyim
Cihan DEMĠR, polis aracının önüne gelerek kardeĢlerimi nereye götürüyorsunuz dedi. Hakan
isimli polis de çok istiyorsan gel onları karakoldan al dedi ve ağabeyime sinkaflı küfürler etti.
Daha sonra bizi Bağlar Karakoluna götürdüler. Orada bizi bir süre beklettikten sonra Devlet
Hastanesine götürüp rapor aldıktan sonra tekrar karakola götürdüler. Bizlerin karakola
götürüldüğünü duyan annem ve amcam Ramazan GEZER de karakolun önüne gelmiĢlerdi.
Polisler bize okutmadan bir kağıt imzalattılar. Polislerden Hakan “ağabeyiniz Cihanla iĢimiz
daha bitmedi, onunla hesaplaĢacağız.” Bizi almaya gelen amcama da dönüp daha “cihanla
hesabımız bitmedi” dedi ve bizi serbest bıraktılar. Söz konusu polisler, sık sık beni ve ailemi
rahatsız etmekte ve üzerimde psikolojik baskı kurmaktadır. Ağabeyim Cihan DEMĠR,
24.05.2014 tarihinde polisler tarafından sokak ortasında feci bir Ģekilde darp edildi.
ĠĢkenceye uğratıldı. Ağabeyim de bu polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntüleri
basına da yansımıĢ, hatta valilikçe yapılan açıklamada bu polislerin görevlerinden
uzaklaĢtırıldığı belirtilmiĢti. Ben, bize yapılan bu muamelenin bundan kaynaklandığını
düĢünmekteyim. Sistematik olarak üzerimizde baskı kuran polislerin fiili iĢkence suçunu
oluĢturmaktadır. Aynı zamanda, haksız bir Ģekilde bizleri karakola götürüp serbest
bırakmaları görevi kötüye kullanma suçunu oluĢturmaktadır. Bununla birlikte ağabeyime
karĢı hakaret suçunu iĢlemiĢler, ağabeyim üzerinden bizi de tehdit etmiĢlerdir. Bu bağlamda;
bu olaydan sorumlu olan güvenlik güçleri için gerekli soruĢturma iĢlemlerinin ĠVEDĠLĠKLE
yürütülmesini ve ayrıca;1-) Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden, 21 EJ 572 plakalı aracın
18.06.2014 tarihinde ve olay saatinde hangi polislerce kullanıldığının sorulmasını, 2 -)
Tariflerime uyan polislerin fotoğraflarının teĢhise dayanak olması açısından, Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğünden istenmesini,3-) Bağlar Polis Karakolunun güvenlik kameralarının
16.06.2014 tarihinde 15:00‟ten sonraki kayıtlarının celp edilmesini,4-) ġehitlik
Karakolunun güvenlik kameralarının 18.06.2014 tarihinde, saat 16:00‟dan sonraki
kayıtlarının celp edilmesini,5-) Yapılacak tahkikat sonucunda Ģüpheliler hakkında kamu
adına cezalandırılmaları istemiyle dava açılmasını talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Van ErciĢ'te AFAD Van Ġl Müdürü Cafer Giyik'in, yakını Ġhsan Türköz'e, köy merasının
tahsis edilmesine iliĢkin müfettiĢ raporları ile kanıtlanan yolsuzluğu gündeme getiren DĠHA
ErciĢ muhabiri Ġdris Yılmaz, yolsuzlukta adı geçen Türköz'ün kardeĢi ReĢit Türköz tarafından
tehdit edildi. ErciĢ Kaymakamlığı önünde otobüs bekleyen Yılmaz‟ın yanına gelen Türköz,
"Burası aĢiret memleketidir. Sen ecelinle oynadın. Baltayı taĢı vurdun. Bu günden sonra sana
huzur vermeyeceğiz" diyerek tehdit etti. YaĢanan durumun ĢaĢkınlığını yaĢayan Yılmaz'ın,
Ģahısa kim olduğunu sorması üzerine, "Marcas köyünde yaptığın haberi biliyorsan, benim de
kim olduğumu biliyorsundur. Seninle hesaplaĢacağız" Ģeklinde konuĢarak tehditlerine devam
belirtildi. (07.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesindeki Ofis semtinde bulunan kafelere "Hizbullahî cemaat"
imzasıyla tehdit notları bırakıldı. Notlar, kapıların altından kimliği belirsiz kiĢilerce atıldığı
belirtildi. Notlarda, "Bir daha Ramazan ayı içinde açtığınız tespit edilirse kendinizi yok
biliniz" içerikli tehditlere yer verildi. Tehdit notları bırakılan kafelerden bir olan "Ġkinci Yeni"
adlı kafenin, tehdit notundan iki gün önce kimliği belirsiz beĢ saldırgan tarafından taĢlı
saldırıya maruz kaldığı belirtildi. (18.07.2014 / DĠHA)
*Van'ın Hacibekir (Xaçort) Mahallesi'nde yaĢayan bir yurttaĢın evinin giriĢ kapısına "X" ve
Arapça alfabesine benzer bir harf ile iĢaretler atıldı. Ġsminin açıklanmasından istemeyen din
77
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
alimi olan yurttaĢ, Hizbullah ve IġĠD çeteleri tarafından ailesinin hedef haline getirilmesinden
kaygılandığını dile getirdi. (25.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı Etmanik köyü yakınlarda yurttaĢlara polis tarafından
gerçekleĢen müdahale sırasında, polisin yurttaĢların sığındığı civardaki evlere gaz bombası
attığı ve sık sık "hepinizi öldüreceğiz, canınızı ve ruhlarınızı alacağız" Ģeklinde yapılan
anonslarla tehdit edildikleri belirtildi. (22.09.2014 / DĠHA)
-Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Feridun mahallesinde bulunan Diyarbakır caddesi üzerinde,
Paris'te katledilen 3 kadın siyasetçinin faillerinin bulunması talebiyle gösteri düzenlemek
isteyen eylem yapan bir gruba, polisler müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Yakup
Müjde (16) ve Bilal Meygil (14) isimli çocuklar gözaltına alındı. Polislerin gözaltına aldığı
Müjdeci'yi darp ettiği öğrenildi. (10.01.2014 / DĠHA)
*ġırnak Valisi'nin, Roboski ile Federal Kürdistan Bölgesi sınırına yapılmak istenen "Güvenlik
yolu"nu denetlemek için geldiği bilgisini alan Roboski köylüleri, Roboski katliamında 34
kiĢinin yaĢamını yitirdiği 15 Nolu sınır taĢına doğru yürüyüĢe geçti. Roboskililerin sınırın alt
kısmına varması üzerine askerler, Roboski‟li köylülere gaz bombaları ile müdahale etti.
Köyüllerin yürüyüĢü devam ederken, askerler kitlenin üzerine silahlarla ateĢ açtığı bildirildi.
BaĢına gaz bombası isabet eden Serhat Encü (17) isimli yurttaĢ ağır yaralandı. (15.01.2014 /
Cumhuriyet.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*BDP Van Ġl Örgütü tarafından kent merkezinde "Rojava halklarının Cenevre2'de kimlik ve
statüleri tanınsın" sloganı ile düzenlediğin mitingin sona ermesi ile birlikte polis, mitinge
katılan yurttaĢlara plastik mermi ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polisin attığı plastik
mermi sonucu bir genç bacağından yaralandı. (15.01.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesi BahçebaĢı Mahallesi'nde 28 Ocak‟ta ev baskınları
sonucu gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla
tutuklanan 5 kiĢi için, protesto amaçlı adliye binası önünde bekleyiĢe geçen kitleye polis, gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında BDP Mardin Ġl EĢ
BaĢkan Yardımcısı Mehmet Doğan polisin attığı iddia edilen taĢlardan dolayı kafasından
aldığı darbe ile yaralandığı belirtildi. Yaralanan Doğan, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne
kaldırılırken, müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen 2 yurttaĢ gözaltına alındı. (29.01.2014 /
DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢ yıldönümü olan
15 ġubat'ı protesto etmek amacıyla Nur Mahallesi'nde bulunan BDP Seçim Bürosu önünde
toplanan çok sayıda yurttaĢ, Cudi Mahallesi'ne doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢe geçen kitleye
polis, hiç bir uyarı yapmadan gaz bombası, plastik mermi ile müdahale etti. Müdahale
sırasında JĠNHA muhabiri Mizgin Tabu kafasına gelen cisimle yaralandı. (15.02.2014 /
Birgun.net / Ozgur-gundem.com)
*Batman‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünde yapılan
protestolara polisin müdahalesi ile baĢlayan olaylarda, polisin bir evin içine attığı gaz bombası
sonucunda gazdan zehirlenen iki bebek Batman Devlet Hastanesi'nden yapılan tedavilerinin
ardından taburcu edildi. Olaylar esnasında gözüne gaz fiĢeği isabet eden Ömer Erkmen adlı
genç ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fakültesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından
Erkmen'in sol gözünü kaybettiği öğrenildi. (16.02.2014 / ANF / Birgun.net)
78
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü ile Federal Kürdistan Bölgesi sınırında çıkan
çatıĢmaları engellemek amacıyla canlı kalkan eylemi baĢlatan kitleye ekserler gaz bombaları
ile müdahalede bulundu. Müdahalede bir basın mensubu dizine çarpan gaz bombası fiĢeği ile
hafif Ģekilde yaralanırken, Emine Ürek isimli yurttaĢ gazlı müdahalenin etkisiyle fenalaĢıp
baygınlık geçirdi. (25.02.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Sabancı Ġlköğretim Okulu‟nun dağılıĢı
sırasında okul önünden geçen polislere ait zırhlı araçları protesto eden öğrencilere, polis
plastik mermilerle müdahalede bulundu. Bu sırada çocuğunu almak için okula gelen Sultan
Koyu (35) ile Yusuf Yardımcı isimli öğrenci, kafalarına isabet eden plastik mermiler sonucu
yaralandı. (05.03.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı ġenoba beldesi Ayyıldız mahallesinde, askeri aracın her
akĢam mahallede devriye gezmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine mahallelilere hakaretlerde
bulunan askerler evlere "Kaçakçılık yapıldığı" gerekçisiyle baskın yaptı. YurttaĢların tepki
göstermesi üzerine, askerler gaz bombası kullanarak havaya ateĢ açtı. Askerin attığı gaz
kapsülü isabet eden hamile Seyran Bulut ile Kazım Bulut, Ferdi Bulut, Ahmet Bulut, Kerem
Bulut çeĢitli yerlerinde yaralandı. (07.03.2014 / ANF)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde binlerce kadının katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
mitinginin ardından alanının yakınında bulunan Ahmet Kaya köprüsünde bir grup gence polis
gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 13 yaĢındaki A.Ç adlı çocuk gözüne isabet
eden gaz bombasıyla yaralandı. (08.03.2014 / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapımı tamamlanan Avalı (Korxa) Jandarma Karakolu'nu
protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce yurttaĢa karakol önünde, polis ve askerler
tarafından gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahalede bulunuldu. Müdahaleye esnasında
4 yurttaĢ çeĢitli yerlerinden yaralandı. (09.03.2014 / Radikal.com.tr)
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, bir kadın öğrencinin minibüs Ģoförü tarafından taciz
edilmesi üzerine olaylar çıktı. Aynı gün akĢam saatlerinde yurt binası önünde toplanan çok
sayıda öğrenci, Rektörlük binasına doğru yürüyüĢe geçti. Rektörlük önüne gelerek, Rektör
Peyami Battal ile görüĢmek isteyen öğrencilere polisler tarafından TOMA ve gaz bombaları
ile müdahale edildi. Müdahale sırasında 26 öğrencinin gözaltına alınırken, 5 öğrenci ise hafif
Ģekilde yaralandı. (15.03.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Konak Mahallesi'nde devriye gezen akrep tipi zırhlı polis aracından
çevreye rastgele gaz bombası atıldı. Atılan gaz bombalarından biri 20 yaĢındaki Gülsüm
Malgaz isimli kadına isabet etti. Kafasından yaralanan Malgaz, yurttaĢlar tarafından Cizre
Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada kafasına beĢ dikiĢ atılan Malgaz'ın
durumunun iyi olduğu ve acil serviste tedavi edildikten sonra taburcu edileceği öğrenildi.
(15.03.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Otogar yanında bulunan Newroz alanında düzenlenen Newroz
mitinginin ardından Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüĢe geçen binlerce kiĢiye, zırhlı
araçlarla barikat kuran polisler tarafından gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede
bulunuldu. Müdahale sırasında Hamdullah BaĢak (16) isimli sağır ve dilsiz bir çocuk, gaz
fiĢeği kapsülünün çenesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. (17.03.2014 / DĠHA)
79
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*26.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fikri Ezer, Ģu beyanlarda bulundu:
“25.03.2014 tarihinde BDP‟nin mitingi vardı. Yeğenim olan Mehmet Ezer‟de orada
bulunuyordu. Mitingin bitiminden yaklaĢık 1 saat sonra olaylar çıkmaya baĢladı. Miting
alanına 10 metre uzaklıktaki bir sokakta polis tomaları tarafından çocuklara su sıkılıyor ve
orada bulunan yeğenime de denk geliyor. Bu arada polis arabasından inen bir polis hedef
seçilerek çocuğun arkasından gaz fiĢeği sıkılıyor ve çocuğun sağ kulak arkasına değiyor. O
yaralı haliyle tomalardan su sıkılmaya devam ediliyor. Orada bulunan halk tarafından
hastaneye kaldırılıyor. Oradan da Dicle Üniversitesine getiriliyor. Yeğenim hala Dicle
Üniversitesi Beyin Cerarrahi bölümü yoğun bakım servisinde bulunmaktadır. Bu konuda
sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde MEGAM-DER ve DÜO-DER üyesi öğrenciler, 6 PKK
militanı için yapılan taziyeyi ziyaret etmek amacıyla Bismil Belediyesi önünde toplanarak,
taziye yerine doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢ güzergâhında öğrencilerin geçiĢine izin
vermeyen polis, havaya ateĢ açarak öğrencilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale
sırasında haberi takibinde bulunan DĠHA Diyarbakır Muhabiri ġerife Oruç, polisler tarafından
darp edildi. (26.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 Mart‟ta BDP tarafından düzenlenen mitingin ardından polis
müdahalesi ile baĢlayan olayların yarattığı gerginlik devam ederken, olayların 26 Mart akĢamı
da devam ettiği ve çıkan olaylarda, polis gençlere plastik mermi ile müdahalede bulundu.
Haberi takibinde bulunan DĠHA Silvan Muhabiri Serhat Yüce'nin, plastik mermilerden birinin
kendisine isabet etmesi sonucu sağ kaburgasından hafif yaralandı belirtildi. (26.03.2014 /
DĠHA)
*Van Merkez‟de, AKP‟nin seçim çalıĢmaları kapsamında düzenlediği mitingine katılan
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan konuĢmasının ardından araçla kentten ayrılırken,
Cumhuriyet Caddesi‟nde biriken binlerce yurttaĢ tarafından protesto edildi. Bunun üzerine
çok sayıda polis, plastik mermilerle kitleye müdahalede bulundu. Müdahale sırasında ismi
öğrenilemeyen bir genç, baĢına isabet eden plastik mermi nedeni ile ağır yaralandı. Kentte
olaylar devam ederken, mitingin düzenlendiği BeĢyol Meydanı‟nda polis defalarca havaya
ateĢ açtı. Bu esnada Grand Otel‟in teras katında bulunan otel çalıĢanı Kadir Ġnan (26) adlı
yurttaĢ göğsünden vurularak ağır yaralandı. (27.03.2014 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr /
Radikal.com.tr)
*Van'da Cumhuriyet Caddesinde bulunun BDP seçim bürosu önünde kutlama yapan
partililere polis müdahale etti. YaĢanan çatıĢmalar sırasında bir çocuk polisin kullandığı
plastik mermi ile gözünden yaralandı. (31.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Birecik ilçesinde yapılan yerel seçimlerde usulsüzlük ve hile yapıldığına dair
BDP‟liler tarafından Ġlçe Seçim Kurulu‟na yapılan itirazın reddedilmesini ateĢ yakarak yolu
trafiğe kapatan kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
Müdahaleye gençlerinde karĢılık verdiği olaylar sırasında, 15 yaĢında N.K. isimli bir çocuk
polis tarafından atılan gaz kapsülünün sağ gözüne isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Birecik
Devlet Hastanesi, ardından da Malatya Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk
edilen N.K.‟nin 3 saat süren ameliyatın ardından sol gözünü kaybettiği açıklandı. (02.04.2014
/ Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*BDP Van Ġl Örgütü‟nün, Ağrı‟da BDP‟nin yerel seçimleri kazanmasının ardından yapılan
itirazları protesto etmek için binlerce kiĢinin katılımıyla yaptığı basın açıklamasından sonra,
80
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Feqiyê Teyran Parkı‟ndan BeĢyol‟a yapmak istediği yürüyüĢe polis, TOMA ve tazyikli su ile
müdahale de bulundu. Müdahale sırasında Van BDP il yöneticisi Ġskender Kutluk ile Hakan
Delen ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi hafif yaralandı. (06.04.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*ĠĢten çıkarılan ve hakları için DEDAġ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü önünde oturma eylemi
baĢlatan 50 DEDAġ iĢçisine polis müdahale etti. ĠĢ makinelerinin DEDAġ'a geçmesine izin
vermeyen iĢçilere müdahale eden polis, ismi öğrenilemeyen bir iĢçiyi yaraladı. (07.04.2014 /
DHA / Haberturk.com)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi kanal üstü bölgesinde toplanan yüzlerce genç, seçim
hileleri iddiaları ve Kato Dağı'nda BDP'lilere yapılan asker müdahalesini protesto etmek
amacıyla gösteri düzenledi. Gençlerin gösteri yaptığı bölgeye TOMA ve Akrep tipi zırhlı
araçlarla gelen polisler, hiçbir uyarıda bulunmadan gençlere gaz bombası ve tazyikli suyla
müdahale etti. Bu sırada Akrep tipi zırhlı araç, 12 yaĢındaki A.O. adlı çocuğu arkadan çarptı
ve yere düĢtürdü. Yere düĢen ve kafası yarılan A.O. çevredeki yurttaĢların yardımıyla
ambulansla Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (07.04.2014 /
Cumhuriyet.com.tr / Birgun.net / Bianet.org)
*ġırnak'ta Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen onlarca gencin, 30 Mart‟ta yerel
seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine protesto amacıyla gerçekleĢtirilen yürüyüĢe polis,
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Bu esnada olayları evinin balkonundan
seyreden Polat Tekinalp (18) isimli genç, polisin attığı gaz bombası kapsülünün baĢına isabet
etmesi sonucu yaralandı. (08.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari Yeni Mahalle'de bir grup gencin, Meskan Dağı'ndaki karakol yapımını protesto
eylemine polisin müdahale ettiği sırada A.K. (15) isimli bir çocuk, çıkan olayları evinin
damından izlerken polisin sıktığı plastik mermisinin kendisine isabet etmesi sonucu damdan
düĢerek yaralandı. (13.04.2014 / DĠHA)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto eden
yüzlerce genç, polis TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla olay yerine gelen polisin tazyikli su
ile gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı. YaklaĢık 4 saat süren çatıĢmada, 1 polis
kafasından aldığı taĢ darbesi ile yaralandı. Olaylar sona erdikten sonra mahalleye zırhlı araçlar
ve TOMA'larla giren polisler, araçlarından inerek 4 çocuğu gözaltına alırken, 5 yaĢlarındaki
bir çocuğu da feci Ģekilde darp etti. (13.04.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'ne polisle giden belediye çalıĢanları,
yurttaĢların direniĢi ile karĢılaĢtı. Evlerini yıktırmak istemeyen mahalle sakinlerine polis, gaz
bombası ve tazyikli su müdahale etti. Müdahalede 10 yurttaĢ yaralanırken, yaralanan
yurttaĢların arasında bulunan ve hamile olan Semra GöktaĢ adlı kadının ise düĢük yaptığı
belirtildi. (19.04.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesi YeniĢehir Mahallesi'nde polisin Akrep tipi zırhlı aracının geçiĢi sırada
bir çocuğun araca taĢ attığı ileri sürüldü. Bunun üzerine sivil polislerin de Süleyman Demirel
Ġlköğretim Okulu bahçesinde oyun oynayan öğrencilere gaz bombası atması sonucu çocuklar
fenalaĢarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu sırada bahçede oynayan 12 çocuk gaz
bombasının etkisiyle baygınlık geçirdi. Öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken,
yaĢları 10 ile 12 arasında olan öğrencilere oksijen verildi. (21.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
81
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Dersimde, merkeze bağlı Sütlüce (Tülük) köyünde bulunan Kırmızıdağ mevkiine yapımına
baĢlanan kalekol inĢaatını protesto etmek isteyen sivil toplum örgütü kuruluĢlar ve sivil
yurttaĢlar yürüyüĢ düzenledi. YürüyüĢün ardından askerler gaz bombaları ve plastik
mermilerle yurttaĢlara müdahale etti. Müdahale sırasında çıkan olaylarda 2 yurttaĢ
yaralandı. (26.04.2014 / ANF)
*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde yüzlerce genç, bölgede yapımı süren karakolları ve Rojava
sınırına kazılan hendekleri protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösterinin
düzenlendiği mahalleye sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında polisin attığı gaz bombası
S.A(10) isimli çocuğun boğazına isabet ederek boğazını parçaladı. Ağır yaralanan çocuk
çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. (11.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde yurttaĢların baĢlattığı karakol
protestolarına karĢı yapılan polis ve asker müdahalesini protesto etmek isteyen bir grup gence
polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede sırasında N.C isimli
15 yaĢındaki çocuk, gaz bombası fiĢeği ile baĢından vurularak yaralandı. Polisin yoğun gaz
kullanması sonucu yurttaĢlar da gazdan etkilendi. (03.06.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar mahallesinde, karakol ve kalekol yapımlarını protesto
etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen gençlere polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik
mermilerle müdahalede bulundu. Gençlerin müdahaleye karĢılık vermesi ile birlikte yaĢanan
olaylar çıktı. Olaylar sırasında polisler tarafından sıkılan plastik mermiler nedeniyle 1gazeteci
ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢ yaralandı. (04.06.2014 / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com /
T24.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto eden bir grup gence polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle
etti. Çıkan olaylarda, Bağlar mahallesinde Gülay ġikav isimli bir kadın atılan gaz
bombasından etkilenerek yaralandı. Gece saat 03.00 sularında Diyarbakır-Bitlis-Batman
karayolunda ateĢ yakarak gösteriyi sürdüren gençlerden 1 kiĢi polis tarafından gözaltına
alındı. (09.06.2014 / DĠHA)
*Batman‟da, Lice'de iki yurttaĢın ölümüne neden olan asker müdahalesini kınamak isteyen
BDP, HDP Batman il örgütleri ile kentteki bazı sivil toplum örgütleri, AKP Batman Ġl
BaĢkanlığı'na siyah çelenk bırakmak için yürüyüĢ düzenledi. YürüyüĢe geçen kitle polis
tarafından engellenirken, kitlenin tepki göstermesi yaĢanan gerginlik sırasında BDP Batman Ġl
EĢ BaĢkanı Serdar Atalay polis tarafından tartaklanarak darp edildi. (09.06.2014 / Ozgurgundem.comA)
*Erzurum'un MahallebaĢı semtinde biraraya gelen çok sayıda yurttaĢın, Lice‟de 2 yurttaĢın
asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirmek
istediği basın açıklamasına polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale ile
birlikte çıkan olaylarda ismi öğrenilemeyen bir genç kafasına gaz bombası kapsülünün isabet
etmesi sonucu yaralandı. (09.06.2014 / DĠHA)
*BDP Van Ġl Örgütü'nün çağrısı üzerine çok sayıda yurttaĢ Feqiye Teyran Parkı'nda biraraya
gelerek, Lice‟de 2 yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek
amacıyla yürüyüĢe geçti. MaraĢ Caddesi'nde varan kitle burada basın açıklaması yaptığı
sırada polisin, tazyikli su ve gaz bombası ile gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı. Yoğun
82
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
gaz bombası kullanılan müdahale sırasında gazdan etkilenen bir esnaf, polise tepki göstermek
isteyince polis tarafından darp edildi. (09.06.2014 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi'nde, Lice'deki 2 yurttaĢın ölümüyle sonuçlanan asker müdahalesini
protesto etmek isteyen yurttaĢlara yönelik gerçekleĢen polis müdahalesinde, polisin sıktığı gaz
bombasının kapsülü Sur Mahallesi'ndeki bir evin camına isabet etti. Camı kırarak içeri düĢen
gaz bombasının kapsülü evde yaĢayan 6 yaĢındaki Furkan AvĢar isimli çocuğun sol gözüne
isabet etti. (09.06.2014 / Haberturk.com / Aljazeera.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*ġırnak'ın Ömer Kavak Meydanı'nda, 2 yurttaĢın ölümüyle sonuçlanan asker müdahalesini
protesto gösterilerinde polisin attığı iki gaz bombası kapsülü 15 yaĢındaki Mahsun Balık
isimli çocuğa isabet etti. Ağır yaralanan Balık, ġırnak Devlet hastanesine kaldırılırdı.
(10.06.2014 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*MuĢ'un Varto ilçesinde halkın karakol yapımlarına ve Lice'deki sivil ölümlere tepki
göstermek amacıyla Varto-Karlıova-Erzurum karayolunda baĢlattığı gösteriye asker ve polis,
gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su müdahale etti. Müdahale sırasında 35 ve 50
yaĢlarında olduğu belirtilen ancak isimleri öğrenilemeyen iki kadın, vücutlarına isabet eden
gaz bombası ile yaralandı. Aynı müdahalede isimleri öğrenilemeyen iki genç baĢlarına isabet
eden gaz bombası kapsülü ile ağır yaralandı. Yaralananlar olay yerinde bulunan ambulanslarla
Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (10.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Coğrafya ek binasına gelen kalabalık bir ülkücü grup,
küfürler ederek Kürt öğrencilere saldırdı. Kürt öğrencilerin karĢılık vermesi sonucu 3
saldırgan ülkücü yaralanırken, kampusa giren çevik kuvvet polisleri ise 42 Kürt öğrenciyi
cop, tekme ve tokatlarla darp ederek gözaltına aldı. YaĢananları görüntülemeye çalıĢan DĠHA
muhabirleri Selman KeleĢ ve Gencay Mihyaz ise basın kartlarını göstermelerine rağmen
polislerin, küfür, tekme tokat müdahalesine maruz kaldı. (11.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Haberturk.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Ovası karayolunda karakol ve kalekol inĢaatlarını protesto
etmek amacıyla eylem yapmaya baĢlayan yurttaĢlara, askerler gerçek mermi ve gaz bombaları
ile müdahale etti. Çıkan olaylarda, askerlerin kullandığı gerçek mermilerden birinin ismi
öğrenilemeyen bir yurttaĢın sağ koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. (14.06.2014 / DĠHA)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde bulunan Ġran sınırında çıkan çatıĢmada ġervan Koçer kod isimli
HPG militanı Alican Erikmen‟in yaĢamını yitirmesini protesto eden yüzlerce kiĢiye polis,
tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. Olayların yatıĢması için
polislerle görüĢmek isteyen BDP'liler ile seçilmiĢler de polisin müdahalesine maruz kaldı.
BDP Ġlçe EĢ BaĢkanı Senar YeĢilırmak ile Belediye EĢ BaĢkanı Ġhsan Güler'e önce TOMA ile
su sıkan polisler, ardından cop ve biber gazı ile müdahaleyi sürdürdü. YeĢilırmak‟ın ayağına
plastik mermi de isabet ettiği belirtildi. Olayları görüntüleyen DĠHA Muhabiri Aziz Oruç da
polisin müdahalesi sonucu sol elinden yaralandı. (03.07.2014 / Radikal.com.tr /
Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Urfa'nın Süleymaniye Mahallesi'nde bir araya gelen yurttaĢlar yaĢanan elektrik kesintilerini
protesto etmek etti. Protesto gösterisine polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. Müdahaleye maruz kalan yurttaĢlardan isimleri öğrenilemeyen 2 kiĢi gazdan
etkilenerek yaralandı. (08.07.2014 / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
83
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van depremi sonrası ĠġKUR tarafından iĢe alınan, ancak 13 Haziran'da iĢlerine son verilen 7
bin 286 iĢçi, baĢlattıkları oturma eyleminin 32. gününde Feqiyê Teyran Parkı'nda basın
açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Cumhuriyet Caddesi'nden Van Valiliği'ne yürümek
isteyen iĢçilere polis, plastik mermi, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale
sırasından plastik mermi isabet etmesi sonucunda ayağından yaralanan ve tazyikli sudan
etkilen etkilenen 2 iĢçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (17.07.2014 / Milliyet.com.tr /
Ntvmsnbc.com)
*Siirt'te Conkbayır mahallesinde, 16 Temmuzda 2011'de meydana gelen çatıĢmada yaĢamını
yitiren Demhat kod isimli HPG militanı Mahfuz Aykaç için anma töreni düzenlemek isteyen
yüzlerce kiĢiye polis, tazyikli su, gaz bombası ve biber gazı ile müdahale etti. Polisin yürüyüĢ
yapmak isteyen gruba karĢı yoğun bir Ģekilde biber gazı kullanması nedeniyle gazdan
etkilenen 73 yaĢındaki Yusuf Özer, kalp krizi geçirdi. Özer, Siirt Devlet Hastanesi kaldırılarak
tedavi altına alındı. (17.07.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Urfa‟nın Suruç'un Çengelli (Alizeran) köyünde 10 bin yurttaĢ tarafından, IġĠD çetelerinin
Rojava‟nın Kobanê kentine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla açtıkları çadırlara
baskın düzenledi. YurttaĢlara polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulunurken,
çadırları ise ateĢe verdiği belirtildi. Müdahale sırasında biri gazeteci olmak üzere 2'si ağır
toplam 30 kiĢinin yaralandığı belirtildi. Urfa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan
Mehmet ġirinabak isimli Mardin'in Kızıltepe ilçesinden eylem alanına gelen bir yurttaĢın gaz
kapsülünün çenesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandığını, JĠNHA muhabiri ġehriban
Aslan'ın ise sert bir cismin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. (20.07.2014 /
DHA / Milliyet.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Birecik ilçesine bağlı sınırda bulunan AĢme köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın
Kobanê kentine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla açılan çadırlara yüzlerce polis
ve asker, zırhlı araçlar eĢliğinde gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. Müdahale alanına gitmek isteyen ancak izin verilmeyen basın mensuplarına ile HDP
Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟a, polis ve asker cop ve kalkanlarla saldırarak darp
etti. (20.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ziyaret köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
Kantonu'na yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kurulan direniĢ çadırına yüzlerce
polis ve asker tarafından yoğun gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale edildi.
Müdahalede askerler tarafından sivil bir araç tahrip edildi, darp edilen iki kiĢi ise ağır Ģekilde
yaralandı. (21.07.2014 / DHA / Ozgur-gundem.com)
*24.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Tevfik Demir, Ģu beyanlarda bulundu: “Biz
10.07.2014 tarihinden itibaren Urfa‟nın Bilecik ilçesinde sınırda çadır eylemi baĢlattık ve ben
aktif olarak çadırda kaldım. 20.07.2014 tarihinde Türk askerleri tarafından çadırımız
engellenmek istenerek bize saldırı gerçekleĢtirdiler. Ancak ben 20.07.2014 tarihindeki
saldırıdan etkilendim. 21.07.2014 tarihinde sabah saat 05.20 sularında çadırlarımıza baskın
düzenlendi. Çadırlarımız yakılıp yıkıldı, yiyeceklerimize zarar verildi, arabalarımızın
tekerlekleri bıçakla parçalandı. Su tankerlerimizi aĢağıya doğru devirdiler. 13 arabayı
aĢağıya yuvarladılar ve her yeri savaĢ alanına döndürdüler. Ben bu arada kalabalığın
içerisindeydim. Gaz sıktıklarından dolayı ben sığınağa yanaĢtım. Saat 06.00 gibi 6-7 askerin
ve polisin içinde kendimi buldum. Bunlar bana var güçleriyle saldırıyorlardı. Ben hepsinden
darbe yedim. Coplarla ve taĢlarla beni öldüresiye dövüyorlardı. Ben onlardan kaçmak için
tepeye doğru tırmandıkça bana saldıran asker ve polis sayısında çoğalıyordu ve hepsinden
84
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
iĢkence görmeye devam ettim. Ben bu esnada baĢıma ve vücuduma aldığım darbe etkisiyle
baygınlık geçirdim. Ben toplan 45 dakika ve sayıları 17‟e varan asker ve polisten iĢkence
gördüm. Vücudumda darbe izleri oluĢtu. Ayrıca bu esnada sürekli çok ağır küfürler ederek
psikolojik iĢkence uyguladılar. Belirttiğim gibi coplarla üzerime saldırırlarken kulağımda
hedef alındığından kulağımda ağır darbe almıĢ oldu. Daha sonra beni arabaya bindirerek
gözaltına aldılar. Akabinde beni hastaneye getirip, karakola götürdüler. Hastanede askerler
eĢliğinde gittiğimde doktor tarafından önlem alınmadığı gibi tedavi de edilmedim. Herhangi
bir film ya da muayene edilmedim. Bana darp ve cebir diye kafamın filmini çekmek
istemediğini ve masrafın fazla olabilir diye herhangi bir iĢlem yapılmak istenmedi. Ben
karakoldan serbest kalınca arkadaĢlarla bir daha aynı hastaneye gittik. Aynı doktor
bulunuyordu. Kendisi bize “ben askerin yanında korkumdan sisinle ilgilenemedim ben de
vicdan azabı çekiyordum” dedi ve beni muayene etti. Doktordan sonra karakolu telefonla
arayarak ilk raporun gerçek öyküyü yansıtmadığını ve ilk raporu kendisine getirmeleri
gerektiğini belirtti. Karakoldaki raporu getirmeyeceklerini, raporun kendileri için uygun
olduğunu belirttiler. Doktor da bunun üzerine yeni bir rapor bize verdi. Aynı rapordan da
hastanedeki görevli polis memuruna vermemi ve bu raporun geçerli olduğunu söyledi. Doktor
beni buradan KBB Bölümüne sevk etti. KBB Bölümünden kulağımın durumu ile ilgili rapor
verdiler. Sağ kulağımda eskiden çok az bir iĢitme kaybı vardı. Ancak Ģimdi tamamıyla
duymuyorum. Olaydan kaynaklı olarak manevi olarak zarar gördüğüm gibi bir kulağımda
duymamaya baĢlamıĢtır. Olaya iliĢkin görüntü kayıtları basına yansıdı. Olay kayıtları
incelendiğinde ve doktor raporları incelendiğinde haklılığım ortaya çıkacaktır. Bu konuda
sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*25.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Behzat Adıgüzel, Ģu beyanlarda bulundu:
“20.07.2014 tarihinde Suruç ilçesi Ziyaret köyünde çadırda bulunurken, sabah saat 05.30
sularında çadıra polisler tarafından saldırı gerçekleĢtirildi. Benim bulunduğum çadırda 16
kiĢi yaralandı. Polisler burnuma yönelik olarak keyfi ve kasıtlı gaz fiĢeğini 50-70 metreden
sıktı ve ben kendimden geçtim. Çadırda bulunanlar beni Birecik devlet hastanesine
götürdüler. Orada müdahale edilmedi ve ben kendi imkânlarımla Diyarbakır Devlet Acil‟ine
geldim. Hastane polisi gelerek Birecik‟te Adli Tıp raporunun tutulması gerektiğini söyledi.
Bende tedavi olma amacı ile Üçkuyu Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine gittim. Ġlk müdahale
orada yapıldı. Belli bir süre sonra kontrole gelmemi ve gerekirse ameliyat edeceklerini
söylediler. Polislerin keyfi, kasti ve öldürme amaçlı saldırısı neticesinde burnum kırılmıĢtır.
Ancak ben savcılığa Ģikâyette bulunmak için değil, bu durumun raporlarınıza yansıması için
yapıyorum. Bunun dıĢında herhangi bir talebim yoktur. AHĠM‟e baĢvurma hakkım varsa
baĢvuruda bulunmak istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*ġırnak‟ın Silopi ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kiĢi, Silopi-Habur karayolunu trafiğe
kapatarak elektrik kesintilerini protesto etmek istedi. Protesto gösterisine polis, çok sayıda
akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'lar ile tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.
Polisin kullandığı gaz bombası kapsülünü Tosun ailesinden evine isabet etti. Camı kırarak
evin içine düĢen gaz bombasının etkisiyle, Nergis ve Sadık Tosun çifti baygınlık geçirdi.
Çevredeki yurttaĢların yardım ettiği Tosun çifti, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(30.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Çaldıran ilçesinde, Van‟ın Özlap ilçesi kırsalında çıkan çatıĢmada Ġran Xoy kenti
doğumlu ġahan Gabar kod isimli HPG Militanı Muhammed Hasanzade‟nin yaĢamını
yitirmesi üzerine protesto gösterisi düzenleyen gruba polis, biber gazı, tazyikli su ve gaz
bombası ile müdahalede bulundu. Müdahaleye grubunda karĢılık vermesi üzerine çıkan
olaylarda Erdal Akçik isimli yurttaĢ, gözüne isabet eden gaz kapsülü sonucu yaralandı.
85
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
(08.08.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın merkez YeniĢehir ilçesine bağlı Fiskaya Mahallesi'nde bir araya gelen onlarca
genç, Lice'de yaĢanan olayları protesto etti. Protesto eylemine gaz bombaları, tazyikli su ve
gerçek mermilerle müdahale eden polisin sıktığı gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu, Ö.E.
(17) isimli genç ağır yaralandı. (19.08.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır Lice ilçesinde PKK mezarlığının giriĢine dikilen Mahsum Korkmaz (Agit)
büstünün yıkımı sırasında askerlerce sivil halka ateĢ açılmasını, Varto-Karlıova-Erzurum
karayolunu trafiğe kapatarak protesto eden binlerce yurttaĢa asker ve polisler, çok sayıda
zırhlı araç eĢliğinde gaz bombaları, tazyikli su ve gerçek mermilerle müdahale etti. Asker ve
polislerin gerçek mermilerle sürdürdüğü müdahale sırasında, 4 yurttaĢ gaz bombası fiĢeğinin
isabet etmesi sonucu olmak üzere 14 kiĢi yaralandı. (22.08.2014 / Hurriyet.com.tr /
Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Güvendik Mahallesi'nde, Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde
bulunan PKK mezarlığına dikilen Mahsum Korkmaz büstünün askerlerce indirilmesi sırasında
yaĢanan olayları protesto etmek amacıyla bir araya gelen çok sayıda yurttaĢ, ilçe merkezine
yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. YürüyüĢ halindeki kitle Belediye binası önünde bekleyen polisin
tazyikli su ve biber gazlı müdahalesine maruz kaldı. Müdahaleye kitlenin de karĢılık veremesi
üzerine çıkan olaylarda 2 kiĢi hafif Ģekilde yaralandı. (23.08.2014 / DĠHA)
*Mardin‟in Derik Ġlçesi'ndeki çiftçiler, Üçyol mevkiinde elektrik kesintilerini protesto
amacıyla taĢlardan kurdukları barikatlarla karayolunu trafiğe kapattı. Jandarma yetkilileri ile
çiftçiler arasında süren görüĢmeler olumsuz sonuçlandı. Çevik kuvvet polisi ve jandarma
ekipleri, karayolunu açmak için çiftçilere gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.
Müdahale sırasında çiftçilerden 25 yaĢındaki Fayık ġengel, yüzüne isabet eden gaz bombası
fiĢeğiyle yaralandı. (26.08.2014 / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla MardinKızıltepe karayolunu trafiğe kapatarak eylem yapan yüzlerce çiftçiye polis ve askerler, gaz
bombası, tazyikli su ve plastik mermi sıkarak müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 5 kiĢi
yaralandı. Koluna gaz bombası kapsülü isabet eden Sait Ablay, Mardin Devlet Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi altına alındı. (28.08.2014 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr /
Cnnturk.com)
*Van'da Ġġ-KUR tarafından iĢten çıkarılan mağdur iĢçiler, Faqiyê Teyran Park‟ında 85
gündür sürdürdükleri oturma eyleminin ardından Ankara'ya yürümek isteyince polis sert
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8 iĢçi yaralandı. (06.09.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Van‟da ĠġKUR tarafından iĢlerine son verilen ve 13 Haziran'dan bu yana Feqiyê Teyran
Parkı'nda oturma eylemi yapan yüzlerce iĢçinin Van‟dan Ankara‟ya baĢlattıkları yürüyüĢe
polis, Van‟ın Edremit ilçesinde “Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri Yasası”na aykırı olduğu
gerekçesiyle biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede 6 iĢçi yaralandı,
iĢçilerin sözcülüğünü yapan Ethem Altın ise gözaltına alındı. (10.09.2014 / Radikal.com.tr /
T24.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Göçmenler Caddesi 87. Sokak‟ta, Kürtçe‟nin
anadil olması talebiyle baĢlatılan okul boykotlarına destek vermek amacıyla eylem yapmak
isteyen gençlere polis, gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Sivil polisler ve çevik
86
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kuvvetin gözaltına almak istediği gençlerin kaçması üzerine, polisin gençleri gerçek
mermilerle taramaya devam ettiği, bu sırada 2 gencin silahla vurularak yaralandığı belirtildi.
(13.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ile Rojava‟nın Kobanê kentleri arasında kalan sınır hattında IġĠD çetelerinin
Rojava‟nın Kobanê saldırılarını protesto etmek isteyen yurttaĢlara polis ve askerler gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında HDP Bitlis Milletvekili
Hüsamettin Zenderlioğlu ile birisi ensesinden aldığı gaz kapsülü sonucu olmak üzere 2 kiĢi
ağır yaralandı. (21.09.2014 / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı Etmanik köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis ve askerler, gaz
bombaları, tazyikli su ve gerçek mermiler ile müdahalede bulundu. Gün boyu süren
saldırılarda 15 kiĢi yaralanırken, 1'i Alman ve 5'i kadın 21 kiĢi gözaltına alındı. Edinilen
bilgilere göre olay anında polis ve askerlerin müdahale sırasında yaralananlar Ģunlar:
-Polis müdahaleyi takip için alanda bulunan basın mensupları ve gazetecilere gaz bombaları
ile müdahale etti, çekim yapmalarını engelledi. Ayaklarına gaz bombası kapsülü isabet eden
Turabi KiĢin isimli gazeteci ile ismi öğrenilemeyen Hürriyet gazetesi muhabiri yaralandı.
-Müdahale sırasında soyadı öğrenilemeyen Dilan isimli bir kadın bacağına gelen gaz
bombasıyla yaralanarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
-Müdahale sırasında polis ve askerlerin, gözaltına alınan göstericileri feci Ģekilde dövüldüğü
haberciler tarafından görüntülendi. Giysilerinden Rojavalı olduğu anlaĢılan bir kiĢi askerler
tarafından tartaklanarak ve yerden sürüklenerek askeri araca götürdüğü görüldü.
-Cihan Akdemir isimli bir yurttaĢ ayağına gelen gaz kapsülü ile yaralanarak hastaneye
kaldırıldı.
-Hayrettin Kaçak isimli bir yurttaĢ ise kalbine isabet eden gaz bombası kapsülü ile yaralandı
ve hastaneye kaldırıldı.
-Ġsmi öğrenilmeyen genç bir yurttaĢ ise, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yüzü kanlar
içinde olan gencin bütün itirazlarına rağmen apar topar bir askeri aracın içine konulduğu
görüldü.
-Müdahale sırasında alanda haber takibi yapan yabancı bir basın mensubu, polis ve
jandarmaların
Ģiddetine
maruz
kalarak
darp
edildi.
-Müdahale sırasında polis ve jandarma, yanlız yakaladıkları bazı yurttaĢları zırhlı araçlara
alarak feci Ģekilde darp ettikleri görüldü. Bu Ģekilde darp edilen ve yaralanan Davut Tali
isimli yurttaĢın da hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.
-Müdahale sırasında polis panzerinin Ozan Doğu isimli bir gence çaptığı ve gencin ağır
yaralandığı, tedavi edilmek üzere Suruç Devlet hastanesine götürüldüğü öğrenildi.
-Müdahale sırasında asker ve polisler HDP ġırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız‟a, 10
metrelik yakın bir mesafeden gaz bombasıyla ateĢ ettikten sonra, yumruklayarak darp etti.
(21-22.09.2014 / Ozgur-gundem.com.tr / Ġmctv.com.tr / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Antep'te, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê saldırıları protesto etmek amacıyla DBP
ġahinbey ilçe binası önünde bir araya gelen binlerce yurttaĢ, Vatan Mahallesi'ne yürüdü.
YürüyüĢün ardından okunan basın açıklamasından sonra yurttaĢlara polis, gaz bombaları ve
tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 4 kiĢinin çeĢitli yerlerine gaz fiĢeği
kapsülünün isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenilirken, kulağına gaz fiĢeği çarpması
sonucu ağır yaralanan Segman AktaĢ isimli yurttaĢ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yoğun gaz bombası kullanımından dolayı ve bir eve isabet gaz kapsülünün gazından
fenalaĢan 16 yaĢındaki Rabia BaĢ Özel YaĢam Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
(22.09.2014 / DĠHA)
87
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
* Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı DewĢen köyünde, , IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında yoğun gaz bombası atılması
sonucu yaralanan 60 yaĢlarındaki iki yaĢlı yurttaĢ, gazetecilerin araçlarına sığındı.
Saldırılarına burada da devam eden polis ve askerler, yaralı yaĢlılardan birini gözaltına
alırken, diğerini ise darp ettikten sonra olay yerinde bıraktı. Rojava‟lı olduğu belirtilen Berzo
Huseyin (16) isimli çocuk ise polisin tazyikli su ile saldırması sonucu belinin kırıldığı ve
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. (23.09.2014 / Ozgurgundem.com)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük mühimmat deposundan,
IġĠD çetelerine silah yardımı yapıldığı iddiaları üzerine mühimmat deposuna yürüyen halka
polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalesi sırasında baĢına gaz
bombası isabet etmesi sonucu Gülten Orak isimli bir kadın ağır yaralandı. Orak, Ergani
Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Bölge Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi'ne sevk edildi. (26.09.2014 / Haberturk.com / Ozgur-gundem.com)
*IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, Urfa‟nın
Suruç ilçesine bağlı ve sınır hattı üzerinde bulunan Etmanik, DewĢen, Bedhê ve Qop
köylerinde direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlara asker ve polisler, tazyikli su ve gaz bombalarıyla
müdahalede bulundu. Her köye ayrı ayrı müdahalenin gerçekleĢtiği belirtilirken, Etmanik
köyündeki müdahale sırasında Kobané‟den gelen 24 yaĢındaki Cemile Süleyman isimli
Rojava‟lı yurttaĢ, baĢına isabet eden gaz fiĢeği sonrası ağır yaralandı. Diyarbakır eski
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir‟in ambulansa yetiĢtirdiği Süleyman‟a ilk
müdahale köyde yapıldı. Ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi‟ne
sevk edilen Süleyman‟ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu
öğrenildi. DewĢen köyündeki müdahale sırasında Antalya‟dan gelerek direniĢ nöbetine
katıldığı öğrenilen 55 yaĢındaki bir kiĢi, polis ve askerler tarafından feci bir Ģekilde dövülerek
darp edildi. Qop köyündeki müdahalede ise soyadı öğrenilemeyen Deniz adlı bir genç
göğsüne isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle yaralanarak, tedavi altına alınmak üzere
Suruç Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı. Müdahale sırasında 25 kiĢinin atılan gaz bombası ve
plastik mermilerden yaralandığı kaydedildi. Müdahalede gözaltına alınan ve darp edilenlerin
getirildiği Suruç Devlet Hastanesi'nde fotoğraf çeken gazeteci Esra Çiftçi, polisler tarafından
darp edildi. (29.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
* IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, Urfa‟nın
Suruç ilçesi sınırında direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlar sabah saatlerinde kahvaltı ettikleri sırada
polis ve askerler, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında atılan gaz
bombası kapsülünün isabet etmesi sonucu, 1'i boynundan ve 1'i sırtından olmak üzere isimleri
öğrenilemeyen iki kiĢi yaralandı. (30.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'de kent merkezinde bulunan Gazi ve Dağgöl mahallelerinde, çocuk yaĢlardaki bir
grubun zırhlı araçlara taĢ atması üzerine polisin rastgele attığı gaz bombaları iki eve isabet
etti. Gazi Mahallesi'nde oturan Sebahattin Beyter ve Dağgöl Mahallesi'nde Nedim Akdoğan
adlı yurttaĢa ait evlere isabet eden gaz bombaları, her iki evde bulunan 6 aile ferdinin gaz
bombaları ile zehirlendiği belirtildi. 6 kiĢi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Evlere isabet
eden gaz kapsülleri küçük çaplı yangına da sebep oldu. (30.09.2014 / DĠHA)
88
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
* Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla gerçekleĢen binlerce kiĢinin gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe polis, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Kitlenin de polisini müdahalesine karĢılık
vermesi ile birlikte çatıĢma çıktı. ÇatıĢmada sırasında bir internet kafenin önünde olayları
izleyen Rehber Delen (21) isimli genç, polisin rastgele attığı gaz bombası kapsülünün yüzüne
isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevrede bulunanlar tarafından Nusaybin Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan genç ameliyata alındı. (30.09.2014 / Taraf.com.tr / Cnnturk.com /
Hurriyet.com.tr)
-Okulda ġiddet
*Batman Cumhuriyet Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmeni M. Emin ġimĢek, iddiaya göre
kavga eden öğrencileri ayırdığı sırada 7'nci sınıf öğrencisi E. M.'ye tokat attı. Bunun üzerine
öğrencinin ailesi sopa ve kesici aletlerle okulda bulunan öğretmenlere saldırdı. YaĢanan
saldırı ardından öğretmenler, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ndeki doktor kontrolünden
sonra polis karakoluna giderek ifade verdi. (04.09.2014 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr)
KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK ĠHLALLER
GÖZALTINA ALINANLAR – TUTUKLANANLAR - EV BASKINLARI
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde evlere baskın düzenleyen özel harekat timi ve sivil polisler, Konak
ve Nur mahallelerinde ikamet eden Serhat Akman, Ramazan Biriman ve Veysi Sansak isimli
yurttaĢları, YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. (06.01.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınlarında, BDP
Hakkari il yöneticisi SavaĢ ġahin, Hakkari Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Buzan, Nasır
Dönder ve Bünyamin Dönder isimli yurttaĢlar, „örgüte yardım ettikleri‟ gerekçesi ile gözaltına
alındı. (07.01.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde bazı evlere eĢ zamanlı yapılan baskınlarda 5 kiĢi, Rojava
sınırına yapılan duvar inĢaatı protestosuna katılanlarla ilgili yürütülen soruĢturma kapsamında
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2 çocuk Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nda
serbest bırakılırken, 3 çocuk ise Nöbetçi Çocuk Mahkemesi‟nde "örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı. Çocuklar, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (07.01.2014 /
DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde polisler tarafından yapılan ev baskınlarında Erdoğan ile AyĢe
Gültekin, AyĢegül Parlak ve Hasan Bozkurt isimli 4 yurttaĢ gözaltına alındı. Paris'te
katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi için yapılan anmaya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına
alındığı öğrenilen 4 kiĢi, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (08.01.2014 / Ozgurgundem.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 Ocak‟ta, BDP Silvan Belediyesi EĢ BaĢkanları aday tanıtımı
mitingi öncesinde Malabadi Anadolu Lisesi öğrencileri ve polisler arasında çıkan gerginlik
yaĢandı. Çıkan olaylarda Ahmet Solmaz (19) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun
ardından Silvan Adliyesi‟ne çıkarılan Solmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (09.01.2014
/ ANF / Ozgur-gundem.com)
89
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Feridun mahallesinde bulunan Diyarbakır caddesi üzerinde 10
Ocak‟ta, Paris'te katledilen 3 kadın siyasetçinin faillerinin bulunması talebiyle gösteri
düzenlemek isteyen eylem yapan bir gruba, polisler müdahalede bulundu. Müdahale sırasında
Yakup Müjde (16) ve Bilal Meygil (14) isimli çocuklar gözaltına alındı. Polislerin gözaltına
aldığı Müjdeci'yi darp ettiği öğrenildi. Adliyeye çıkarılan ve savcılıktaki verilen ifadelerin
ardından Bilal Meygil isimli çocuk serbest bırakılırken, "görevini yaptırmamak için
direnmek" suçlamasıyla savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Yakup Müjde isimli
çocuk tutuklandı. (11.01.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünden Uludere Ġlçesine giderken, ilçe giriĢinde
kurulan polis noktasında yapılan kimlik kontrolünün ardından Ahmet Enc (19) isimli genç
gözaltına alındı. 2011 yılında gerçekleĢen Roboski Katliamında sonra köyde saldırıya uğrayan
Uludere Kaymakamı ile ilgili gözaltına alındığı belirtilen Enc, Uludere Savcılığı'nda ifadesi
alındıktan sonra serbest bırakıldı. (15.01.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Dicle Üniversitesi (DÜ) Veterinerlik Bölümü son sınıf öğrencisi Müjdat Yakut, arkadaĢı ile
görüĢmek için Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gitti. Tutuklu arkadaĢıyla görüĢen Yakut, cezaevi
çıkıĢında polisler tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen Yakut, daha
önce hakkında açılan ve sonuçlanan davadan aldığı cezası onandığı gerekçesiyle tutuklanarak
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (16.01.2014 / DĠHA)
*Siirt'in Kurtalan ilçesinde önceki gün "KCK üyesi" olduklar iddiasıyla evlerine yapılan
baskınla gözaltına alınan 7 kiĢi, emniyetteki iĢlemlerinin ardından Siirt Cumhuriyet
Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından 4 kiĢi serbest
bırakılırken, Kamuran Mecit (18) Abdullah Alp (20) ve Halit Baydan (18) ise, "KCK gençlik
yapılanması içinde yer almak" ve "Örgüt üyesi olmak", "Patlayıcı madde bulundurmak ve
kullanmak" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, aynı gerekçelerle 3 kiĢinin
tutuklanmasına karar vererek, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.
(17.01.2014 / / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü‟nde, baskın düzenleyen askerler, bir süre
evlerde arama yaptıktan sonra Faruk Encü, Kerem Enc, Yılmaz Enc, Hikmet Alma, Cevher
Üren, Celal Encü, Servet Encü isimli yurttaĢları gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Gülyazı
Tugay Komutanlığı'na götürüldü. (19.01.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr)
*Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde bazı evlere operasyon düzenlendi.
Baskınlarda M.Ġ., B.Y. ve F.G. gözaltına alındı. 3 yurttaĢın " Örgütsel faaliyetlere katıldıkları"
iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edildi. EĢzamanlı olarak Siirt'te de polis ekiplerince
düzenlenen ev baskınlarında M.U. ve A.U. adlı 2 kiĢi gözaltına alındı. Iğdır Emniyet
Müdürlüğünde tutulan 5 kiĢinin DHKP-C adına "silah zoruyla gasp, Ģehrin değiĢik yerlerine
bomba süsü verilen pankart asma, duvar yazıları yazma ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları"
iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. (23.01.2014 / ĠHA / ANF / Samanyoluhaber.com)
*Bitlis‟in Hizan ilçe merkezinde gözaltına alınan Bayram Çelik adlı yurttaĢ, Hizan
Cumhuriyet Savcılığı‟ndaki iĢlemlerinin ardından Van‟a sevk edildi. Van Adliyesi‟nde
mahkemeye çıkarılan Çelik, 2012 Newroz‟unda hakkında açılan bir davada verilen cezanın
Yargıtay tarafından onanması sonucu tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (24.01.2014 /
Ozgur-gundem.com)
90
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*BDP Hakkari Ġl Örgütü öncülüğünde Cizîrê Kantonu'nun ilan ettiği özerkliği kutlamak ve
Nusaybin-QamıĢlo sınırına örülen duvarı protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢe polis
müdahale etti. Müdahale sırasında ismi öğrenilmeyen bir çocuk polisler tarafından gözaltına
alındı. (26.01.2014 / DĠHA / Milliyet.com.tr)
*Mardin'in Midyat ilçesinde 22 Ocak 2013 tarihinde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG
militanı Ġdris Turan'ın (NorĢin Bagok) ailesinin evine baskın düzenleyen polisler, Turan'ın
annesi Naciye ve babası Sadık Turan‟ı gözaltına alındı. Midyat Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülen Turan çiftinin, çocukları olan HPG militanı Ġdris Turan için yaptırılan anıt mezarla
"Örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. (27.01.2014 /
DĠHA)
*Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Marine (Eski Hisar) köyünde Girmeli Karakolu'na bağlı
askerler tarafından yapılan ev baskınlarında Umran Ufak, Nuretin Aslan ve Ġstanbul'da olan
Özlem BaĢak'ın evine basın gerçekleĢtirildi. Yapılan ev baskınlarının ardından Umran Ufak
ve Nurettin Aslan gözaltına alınırken, Özlem BaĢak ise evde bulunmadığı için gözaltına
alınmadı. 2 kiĢinin HPG militanlarının geri çekilme sürecinde Bagok Dağı'nda
gerçekleĢtirilen kutlamalara yöresel kıyafetlerle katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı
belirtildildi. (28.01.2014 / DĠHA)
*Mardin‟in Dargeçit (Kerboran) ilçesi BahçebaĢı Mahallesi'nde çok sayıda çevik kuvvet
polisi tarafından düzenlenen ev baskınlarında Siraç Çetin, Ferhat oğuz, Abdurrahman
Ağırman, Mehmet Çelik, Emrullah Alpaydın isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlarla hangi gerekçe ile gözaltına alındıkları öğrenilmezken, Mardin Ġl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldükleri belirtildi. (28.01.2014 / DĠHA)
*Ağrı‟dan, Doğubeyazıt ilçesine giden ve soyadı öğrenilemeyen Sinan isimli BDP Gençlik
Meclisi çalıĢanının yolda, TEM ġube polisleri tarafından Erzurum Cumhuriyet Savcılığı
talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi. (28.01.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesi BahçebaĢı Mahallesi'nde düzenlenen ev baskınlarında
gözaltına alınan Siraç Çetin, Ferhat oğuz, Abdurrahman Ağırman, Mehmet Çelik, Emrullah
Alpaydın isimli yurttaĢlar "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlar Midyat
M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yapılan tututlamaları protesto etmek amacıyla adliye
binası önünde bekleyen kitleye polis müdahelesi gerçekleĢirken, müdahale sırasınada ismi
öğrenilemeyen iki yurttaĢ gözaltına alındı. (29.01.2014 / DĠHA / Haber7.com)
*Erzurum Cumhuriyet Savcısı'nın açtığı soruĢturma kapsamında Ağrı ve Doğubayazıt'ta ev
baskınları gerçekleĢtirildi. Ağrı kent merkezinde bulunan Cezaevi Mahallesi'nde Baran Acar
ve Çetin Çelik, Doğubayazıt'ta ise BDP Gençlik Meclisi çalıĢanı Sinan Can isimli yurttaĢlar
gözaltına alındı. (30.01.2014 / DĠHA)
*Van‟da 29 Ocak‟ta Hacıbekir (Xaçort), KarĢıyaka, KurubaĢ ve ġabaniye mahallelerinde
polis tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 5 çocuktan 2‟si Van Emniyet
Müdürlüğü Çocuk ġube‟de serbest bırakıldı, 3 çocuk ise Van Adliyesi‟ne sevk edildi. Savcılık
iĢlemlerinin ardından bir çocuk serbest bırakılırken, 2‟si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi
mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki iĢlemleri tamamlanan R.B. (16) ile M.D. (15),
“patlayıcı madde bulundurmak” iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟ne
gönderildi. (31.01.2014 / DĠHA)
91
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde özel harekât timleri ve polisler tarafından bir eve
baskın düzenledi. Evi ablukaya alan polisler, evde arama yaptı. Ev aramasının ardından ev
sahibi Abdulhamit Poçal (29) ile birlikte Kahraman Aktay (20), Abbas Babat (44) ve R.B (16)
isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kiĢi, Cizre Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.02.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van‟da Fırat Dağıtım çalıĢanı Ramazan Öter, AlipaĢa Mahallesi‟ndeki evine gittiği sırada
polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Öter'in
Emniyet Müdürlüğü TEM ġubesi‟ne götürüldü. (06.02.2014 / ANF)
*Hakkâri'nin ġemdinli ilçesine içinde BDP'li bir grubun bulunduğu araç, ilçe çıkıĢında
bulunan Hayal Köprüsü'nde polisler tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapan polis,
grupta yer alan Hasan Erduran isimli yurttaĢı, hakkında açılan bir davada ifade vermediği
iddiasıyla gözaltına aldı. (06.02.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan babası Murat O.'yu ziyaret eden oğlu
A.O (14), hakkında daha önce açılmıĢ bir davadan dolayı ifade vermediği gerekçesiyle
gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.O. Diyarbakır Çocuk ġube Müdürlüğü'ne götürüldü.
(07.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi Sur Mahallesi'nde 5 ġubat'ta polis ve özel harekat timleri tarafından bir
eve yapılan baskında göz altına alınan 4 kiĢiden Kahraman Aktay (20), "Örgüte üye olmak"
iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (07.02.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesinde, halı saha maçından dönen ve yaĢları 18'den küçük olan A.D,
E.Y ile Erhan Alaca, Nurullah Kara, Abbas Akhatun, ġadi Yaman ve Erdal Yalçın isimli BDP
Ergani Gençlik Meclisi üyesi gençler, sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı alınma
nedenleri öğrenilemeyen gençler, Ergani Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (08.02.2014 /
ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesinde bulunan Esentepe Mahallesi‟nde polis tarafından yapılan
ev baskınlarında, Ğusret Elter, Cumhur Çetinkaya ve Harun Akçiçek adlı yurttaĢlar gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar Yüksekova Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (08.02.2014 /
DĠHA)
*Hakkâri‟ninYüksekova Ġlçesinde, Yüksekova Belediyesi‟nde zabıta olarak çalıĢan Cumali
Tekinalp 2006 yılında açılan davada hakkında “PKK'ye yardım yataklık” gerekçesiyle verilen
ve Yargıtay tarafından onaylanan 3 yıl 6 aylık ceza nedeniyle tutuklanarak Hakkari Kapalı
Cezaevi‟ne gönderildi. (08.02.2014 / DĠHA)
*Mardin‟in Midyat Ġlçesinde, BDP Midyat Ġlçe yöneticisi Yusuf Akyüz, TEM Ģubeye bağlı
polisler tarafından, "araçta bomba var" ihbarı üzerine aracı durdurularak arama yapıldı.
Yapılan aramanın ardından Akyüz'ün aracında bir adet tabanca Ģarjörü bulundu. Akyüz
Midyat ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (09.02.2014 /
DĠHA)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi‟nde 7 ġubat günü yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan 3 kiĢiden Ömer Çetinkaya adlı genç, “Örgüte eleman
kazandırmak” iddiasıyla tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. (09.02.2014 /
Ozgur-gundem.com
92
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde 7 ġubat‟ta akĢam saatlerinde halı saha maçından dönerken,
sivil polisler tarafından 2'si 18 yaĢından küçük olmak üzere 6 kiĢi gözaltına alınmıĢtı. 6
kiĢiden Nurullah Kara, Abbas Akhatun ve ġadi Yaman isimli yurttaĢlar, "Patlayıcı madde
bulundurmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (09.02.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla Nur Mahallesi'nde yapılan ev
baskınlarında BeĢir Goral ve M. Y. adlı çocuk gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri biri çocuk
2 kiĢi, Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (11.02.2014 / DĠHA)
*Siirt'in Ulus Mahallesi'nden polis aracını taĢladığı gerekçesiyle 15 yaĢındaki S.T. gözaltına
alınarak, Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubeye götürüldü. (12.02.2014 / DĠHA)
*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Güngör Mahallesi'nde bulunan HurĢit Canan (80) isimli
yurttaĢın evine kar maskeli özel hareket polisleri tarafından baskın düzenlendi. Canan‟ın oğlu
Bedirhan Canan‟ın arandığı gerekçesi ile düzenlenen baskında, Canan‟ın oğlunun evde
bulunamaması nedeniyle kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi. (12.02.2014 / DĠHA)
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanım Kumral, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yakınlarım olan Azmi, M. Emin ve Ümit Kumral bugün 12.02.2014 tarihinde ikamet ettikleri
evlerine polisler tarafından gözaltına alındılar. Önce Lice Emniyet müdürlüğüne, oradan da
saat 11.00- 11.30‟da Diyarbakır Emniyet müdürlüğüne gönderildiler. Neden, niçin alındığını
bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenlemek isteyen çok sayıda kiĢiye, polis gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Olaylar sırasında 4 kiĢi gözaltına alındı.
(13.02.2014 / Sabah.com.tr / )
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi‟nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye
getiriliĢinin 15‟inci yıldönümü protestoları kapsamında düzenlenen yürüyüĢe polisin sert
müdahalesi sonucu isimleri öğrenilemeyen 5 çocuk ile SavaĢ Kartal isimli yurttaĢ gözaltına
alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube‟ye götürülen 5 çocuk daha sonra serbest
bırakıldı. (14.02.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'dan Malatya'ya gitmekte olan yolcu otobüsünde bulunan Yasin ErtaĢ adlı yurttaĢ,
Baskil-Keban yol ayrımında yol kontrolü yapan askerler tarafından gözaltına alındı.
Askerlerin ErtaĢ'ı, araması olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi. (14.02.2014 /
DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde bulunana ġehit Harun Boy ve KarĢıyaka mahallelerinde bazı evlere
düzenlenen baskınlarda, Ġbrahim Değer (22), A.K. (15), Y.Y. (15), M.ġ.Y. (17), C.S. (14) ve
soyadı öğrenilmeyen S. (12) adlı çocuk gözaltına alındı. Baskınların nedeni öğrenilmezken,
gözaltına alınanlar Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (15.02.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Derik ilçesinden Diyarbakır'a, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye
getiriliĢinin yıl dönümünü protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirilecek protesto eylemine
katılmak amacıyla gelen Hüseyin Akay (24), Ramazan Güray (27), Veysi Kılınç (22) ve
Nevroz Kılınç'ın (18) içersinde bulunduğu araç polisler tarafından kent giriĢinde durduruldu.
93
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
YurttaĢlar ve polisler arasında yaĢanan tartıĢmanın ardından 4 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (15.02.2014 / ANF /
DĠHA)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi‟nde, 13 ġubat akĢamı PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın
Türkiye‟ye getiriliĢinin 15‟inci yıldönümü protesto eden gruba polisin müdahalesi sonucu
gözaltına alınan SavaĢ Kartal isimli genç, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
(15.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Ġstanbul "KCK" ana davasında tutuksuz yargılanan BDP Genel Merkez ÇalıĢanı Sabriye
Orak, Hakkari'nin ġemdinli ilçesi ile Derecik (Rûbarok) beldesi arasında seçim çalıĢması
yürütürken Ortaklar (Bêsosin) karakolu askerleri tarafından gözaltına alındı. Orak'ın,
yargılandığı davada çıkan tutuklama kararı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkari
Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldıktan sonra tutuklanan Orak'ın, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne
gönderildiği öğrenildi. (16.02.2014 / DĠHA)
*Batman'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünde yapılan
protestolara polisin müdahalesi ile baĢlayan olaylarda 6 çocuk gözaltına alındı. (16.02.2014 /
Ozgur-gundem.com)
Diyarbakır'ın Çermik, ÇüngüĢ, Eğil ve Ergani ilçelerinde seçim çalıĢmaları yürüten BDP
Diyarbakır Ġl Yöneticisi YaĢar Topdemir, Çermik'ten ÇüngüĢ'e geçerken ilçe çıkıĢında polis
tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi ise üzerinde çıkan 8 bin TL olduğu
belirtilen Topdemir'in Çermik Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu bildirildi. (16.02.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Van'da Yakup Alagöz ile Fırat Çetin' isimli yurttaĢlar polis tarafından gözaltına alınarak Van
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (16.02.2014 / DĠHA)
*Van'da 15 ġubat protestoları sırasında gözaltına alınan 12 kiĢi Van Emniyet
Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 12
kiĢiden 10‟u serbest bırakıldı. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne tutuklanmaları istemiyle
gönderilen Ġsmet Bayram ve Mehmet AĢan isimli yurttaĢlar ise, tutuklanarak Van F tipi
Cezaevi'ne gönderildi. (17.02.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Bağlar Belediyesi Basın Birimi'nde çalıĢan Merdan Berk'e, hakkında Ġstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından açılmıĢ davası olduğu gerekçesiyle yol tutuklaması verildi. Ġfade
vermek için Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden Berk, hakkında verilmiĢ yol
tutuklaması kararı nedeniyle tutuklanarak Ġstanbul'a gönderildi. Berk'in hakkında "Örgüt
üyeliği" iddiasıyla dava açıldı. (17.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde 15 ġubat sabahı ġehit Harun Boy ve KarĢıyaka mahallelerinde
birçok eve eĢ zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 6 yurttaĢ, emniyetteki
iĢlemlerinin ardından Silopi Adliyesi'ne sevk edildi. 4'ü çocuk 5 kiĢi "Örgüte üye olmak",
"Patlayıcı madde bulundurmak", "Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanununa muhalefet" ve
"Polise mukavemet" iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(17.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde YeĢildere mahallesinde bir eve polis tarafından düzenlenen
baskında, 14 yıl kesinleĢmiĢ cezası bulunan Zeki Karagöz gözaltına alındı. Aynı mahallede
94
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
bir baĢka eve yapılan baskında ise aranan kiĢiyi bulamayan polisler, aranan kiĢinin eĢi Bahar
Aslan'ı gözaltına aldı. Ġlçede bulunan Esentepe Mahallesi'nde ise Avdi Tekin adlı yurttaĢ
evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı. Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen
yurttaĢlar ile ilgili gözaltı iĢlemlerinin, Van yetkili mahkemelerinin talimatıyla yapıldığı
öğrenildi. (18.02.2014 / DĠHA)
*Van'da Erek Lisesi'nde okuyan 15 yaĢındaki A.K., okuldan çıktığı sırada polisler tarafından
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen lise öğrencisi, Van Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (18.02.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesi Med Kültür Sanat Merkezi binasının önünde resmi polis aracının
önlerine kırması sonucu küçük çaplı kazaya karıĢan Fırat Dağıtım'ın çalıĢanları Mustafa
GöktaĢ ve Vedat Derin, olay mahalline gelen sivil polisler tarafından zorla araca bindirilerek
gözaltına alındı. Gözaltına alınan dağıtımcılar, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü.
(18.02.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Suruç ilçesinde önceki gece eylem hazırlığında oldukları iddiası ile polis, 15
yaĢındaki V.Ç'yi silahla yaralamıĢ, ağabeyi Mustafa Çelik, Emrah Kurttekin ve Yunsu
Acıoğlu'nu da gözaltına almıĢtı. Emniyetteki iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından Suruç
Adliyesi‟ne sevk edilen 3 kiĢi, "Örgüte üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiaları
ile tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (18.02.2014 / DĠHA)
*Hakkâri‟nin Yüksekova ilçesinde bulunan YeĢildere ve Esentepe mahallelerinde yapılan ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 3 kiĢi, emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi. Bahar Aslan isimli yurttaĢ serbest bırakılırken, 14 yıl kesinleĢmiĢ cezası
bulunduğu belirtilen Zeki Karagöz ile 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleĢtiği belirtilen Avdi Tekin
ise tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. (20.02.2014 / DĠHA)
*Urfa‟da, Harran Üniversitesi (HRÜ) öğrencisi Hamza Özer, öğlen saatlerinde polisler
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilmeyen Özer, Sarayönü
Karakol'una götürüldü. (24.02.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Suruç ilçesinde Hürriyet, Dikili, Cumhuriyet mahallelerinde düzenlenen ev
baskınlarından Ferhat Karatay, Talat Demirbilekli, Baran Ġpek, Murat ġeyli ve soyadları
öğrenilemeyen Mehmet ve Erdal adlı gençler gözaltına alındı. BDP gençlik çalıĢanı olduğu
öğrenilen kiĢiler, Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürdü. (25.02.2014 / ANF)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde YeĢildere Mahallesi'nde düzenlenen baskınlarında, Miraç
Öztunç, Abdullah Öztunç ve soyadı öğrenilemeyen Alaaddin adlı yurttaĢ gözaltına alındı.
Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 kiĢiden Miraç Öztunç hakkında 6 yıl 3 ay
kesinleĢmiĢ hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. 2 yurttaĢ ise Emniyetteki iĢlemelerinin ardından serbest bırakıldı. (27.02.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Fırat Haber Ajansı (ANF) Bitlis Muhabiri HiĢyar Barzan ġerefhanoğlu, Bitlis merkezde
haber takibi sırasında Bitlis Emniyet Müdürlüğü TEM ġubesi‟ne bağlı olduklarını belirten
sivil polisler tarafından gözaltına alındı. (27.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Suruç ilçesinde 25 ġubat‟ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Ferhat
Karatay, Talat Demirbilekli, Baran Ġpek, Murat ġeyli ve Mehmet Özlü Suruç Adliyesine
95
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
çıkarıldı. Savcıya ifade veren 5 genç, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle
nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren gençlerden Talat
Demirbilekli, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken, diğer 4 genç serbest bırakıldı.
Tutuklanan Demirbilekli, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (28.02.2014 / DĠHA)
*Van'da, kent merkezinde polis tarafından durdurulan Taner Orhan ve Fatih Ergün isimli
yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Orhan ve Ergün, Van Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (03.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi'nde MÖDER tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü etkinliğine, ülkücü bir grubun saldırması sonucunda çıkan olaylara polisin müdahale
etmesi sonucu 50 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. TMK 10. Madde ile Yetkili
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen öğrenciler, ifade iĢlemlerinin ardından Malatya Devlet
Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. (05.03.2014 /
Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
*Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Çetin Altay, Aysun
Gücüyener, Muzaffer Ödük, Sami Karaçay, Ferit Karabulut ve Fırat DurmuĢ gözaltına alındı.
Gözaltına alınan öğrenciler, Ahlat Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (05.03.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde 6 ġubat‟ta, ilçede bulunan bir internet kafeye baskın
düzenleyen polisler, daha önce sivil polis aracını taĢladıkları gerekçesiyle Y.Ç., B.Ç., M.S.,
S.U., M.Y., F.Y. ve Y.Ö. isimli çocukları gözaltına aldı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 7 çocuk, Savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (08.03.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*MuĢ'un Bulanık Ġlçesi'ne bağlı Erentepe (Liz) Beldesi'nde, jandarma ekipleri tarafından
evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan Metin Baltık isimli yurttaĢ, önceden kesinleĢmiĢ
cezası nedeni ile tutuklanarak MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (09.03.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da "Öcalan'a Özgürlük" imza kampanyası kapsamında Urfa Yolu üzeri Zarakoğlu
Caddesi'nde bulunan YaĢam Kent Sitesi'ne geldikleri sırada 2 kiĢi, Ģikâyet edildikleri
gerekçesi ile sivil polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. (09.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde evine düzenlenen polis baskını sonucu, BDP üyesi M.
Tahir Eleftoz gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemeyen Eleftoz, ġehitlik
Polis Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi. (11.03.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencisi P.E., Kız Meslek Lisesi'ne giderken polisler
tarafından okul kapısında durduruldu. Ġfade vermesi gerektiği gerekçesiyle gözaltına alınan
P.E., Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (11.03.2014 / DĠHA)
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, bir kadın öğrencinin minibüs Ģoförü tarafından taciz
edilmesi üzerine olaylar çıktı. Aynı gün akĢam saatlerinde yurt binası önünde toplanan çok
sayıda öğrenci, Rektörlük binasına doğru yürüyüĢe geçti. Rektörlük önüne gelerek, Rektör
Peyami Battal ile görüĢmek isteyen öğrencilere polisler tarafından TOMA ve gaz bombaları
ile müdahale edildi. Müdahale sırasında 26 öğrencinin gözaltına alındı. (Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr)
96
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesinde, hakkında “kesinleĢmiĢ hapis cezası” olduğu gerekçesi ile
gözaltına alınan Ali Çoban isimli yurttaĢ, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından
onandığının yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
götürüldü. (17.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılacak olan Newroz Bayramı'na katılmak için Ġsviçre'den
Türkiye'ye gelen 9 kiĢilik heyet, Antep'in Yavuzeli Ġlçesi'nde kurulan polis arama noktasında,
çantalarında üzerinde "Kürdistan" yazılı atkılar bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
(18.03.2014 / DĠHA / ANF)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinin ġah Mahallesi Fevzi Çakmak Sokağı'nda pimi çekilmiĢ halde
sokağa atılan el bombası ile ilgili açılan soruĢturmada kapsamında düzenlenen ev baskınları
sonucunda Nurettin BaĢaran, Abdurrahman Budak, Ġrfan Demirci, ġilan Tetik ve ġükrü Ġçke
isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen 5 kiĢiden 2‟si serbest bırakılırken, Abdurrahman Budak, Nurettin BaĢaran ve Ġrfan
Demirci isimli yurttaĢlar ise "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı
Cezaevine gönderildi. (19.03.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi 200‟e yakın kiĢi, Hevsel Bahçeleri ağaç kıyımına
karĢı baĢlatılan nöbet eylemine destek vermek ve Diyarbakır'a gelmek için tren garından
bekledikleri sırada polis müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sırasında polis, 2 öğrenciyi
gözaltına aldı. (19.03.2014 / DĠHA)
*Van‟ın ErciĢ Ġlçesi YeĢilova Mahallesi'nde yurttaĢların AKP'lilere tepki göstermesiyle
yaĢanan gerginliği önlemek amacıyla mahalleye giden BDP ErciĢ Ġlçe Yöneticisi Kenan UtlaĢ
ile BDP Seçim Komisyonu üyesi Ġshak Yılmaz gözaltına alındı. UtlaĢ ile Yılmaz,
götürüldükleri ErciĢ Emniyet Müdürlüğü‟ndeki iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
(20.03.2014 / DĠHA)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ġl Emniyet Müdürlüğü bağlı polisler tarafından
gerçekleĢtirilen ev baskınlarında Mehmet Aslan, Ferhat Bozdemir, Mehmet ġahin ve ġahin
Akkurt isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. (21.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'a gitmekte olan karayolunda kurulan arama noktasında durdurulan Serhat Dadak,
Fatma TanıĢ, Ömer Ürün yurttaĢlar ile ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢ gözaltına alındı.
Gözaltına alınma nedenleri öğrenilemeyen 4 yurttaĢ, Cizre Emniyet Müdürlüğü'ndeki
iĢlemlerinin ardından Cizre Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi savcılık tarafından ifadeleri
yurttaĢlar, daha sonra serbest bırakıldı. (24.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde MEGAM-DER ve DÜO-DER üyesi öğrenciler, 6 PKK
militanı için yapılan taziyeyi ziyaret etmek amacıyla Bismil Belediyesi önünde toplanarak,
taziye yerine doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢ güzergâhında öğrencilerin geçiĢine izin
vermeyen polis, havaya ateĢ açarak öğrencilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Bir süre
devam eden müdahalenin sonunda 2 öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. (26.03.2014 /
DĠHA / ANF)
*Urfa'da oy pusulası örneği dağıttıkları iddiasıyla 4 kiĢi gözaltına alındı. TOKĠ Mevkii'nde
gözaltına alınan Muhammed Ağırel, Emir Ağırman, Sabri Fırat ve Ġbrahim Halil Kuluadlı
kiĢiler, Urfa AsayiĢ ġube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (26.03.2014 / DĠHA)
97
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde özel harekât polisleri ve çevik kuvvet polisleri eĢliğinde KarĢıyaka,
Barbaros ve ġehit Harunboy mahallelerine yapılan baskınlarında, ġehmus Kıran (20), Davut
Tanrıkulu (17), Ozan Tokay (18), Serhat Özerkek (19), Fırat Oflaz (19), Hamza Arzuman
(17), S.K (17), Mahsum Baltacı (18) ve ismi öğrenilmeyen bir kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Baskınların gerekçesi
öğrenilemedi. (27.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde çatıĢmalarda yaĢamını yitiren PKK militanlarının bulunduğu
mezarlıkta düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere seyahat eden yurttaĢlar, Lice-Bingöl
karayolunda jandarma ve polisler tarafından kurulan arama noktasında durduruldu. GBT
sorgulamasına tabi tutulan iki yurttaĢ hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına
alındı. (28.03.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde önceki gün özel harekât polisleri ve sivil polisler eĢliğinde
gerçekleĢtirilen ev baskınlarında 9 kiĢi gözaltına alınmıĢtı. KarĢıyaka, Barbaros ve ġehit
Harun boy mahallelerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 8 kiĢi Silopi Adliyesi'ne
sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 8 kiĢi serbest bırakıldı. Serhat Kartal ise Nöbetçi Hakimliği
çıkarıldı. Kartal, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(28.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Atatürk Lisesi'nde oy kullandıktan sonra dıĢarı çıkan Ferfure
Özbay isimli yurttaĢ, arama kararı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan
Özbay'ın Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (30.03.2014 / DĠHA)
*Van Kalecik TOKĠ'de bulunan Hüma Hatun Kız Teknik ve Meslek Lisesi önündeki
kulübede silahları ile bekleyen korucuları görüntüledikleri gerekçesiyle DĠHA Muhabiri
Kayser Tekin ile JĠNHA Muhabiri Hicret Çiftçi gözaltına alındı. YaklaĢık iki saat alıkonulan
gazeteciler, Van Baro BaĢkanı Av. Murat Timur‟un askerlerle görüĢmesi üzerine serbest
bırakıldı. (30.03.2014 / DĠHA)
*Ġstanbul'dan ġırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık Beldesi'ne gelen Çetin Erzen ve
Kerem Aydın adlı yurttaĢlar, oy kullanma iĢlemlerini tamamladıktan sonra polisler tarafından
gözaltına alındı. Kerem Aydın, "Yoklama kaçağı" gerekçesiyle, Çetin Erzen ise Ġstanbul 30.
Sulh Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği tutuklama kararı nedeniyle gözaltına alındığı
belirtildi. Güçlükonak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Kerem Aydın, serbest
bırakılırken, Çetin Erzen adlı yurttaĢın ise hala emniyette tutulduğu öğrenildi. (30.03.2014 /
ANF)
*Batman'da oy vermek için sandık baĢına giden Mesut ġen, Zeki Tekin isimli yurttaĢlar ile
ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢ, oy kullanma iĢlemi sırasından çeĢitli gerekçelerle gözaltına
alındılar. (30.03.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın ErciĢ ilçesi YeĢilova Mahallesi‟nde bir grup BDP‟li genç, seçim sonuçlarını yolda
ateĢ yakarak kutlamak istedi. Kutlamalar sırasında polisler, gençlere müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında Ġshak Yılmaz, soyadı öğrenilmeyen Murat ve ismi öğrenilemeyen bir
genç ile E.Y. isimli bir çocuk gözaltına aldı. (30.03.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seçim hileleri yapıldığı gerekçesiyle binlerce yurttaĢın ilçe
adliye binası önündeki protesto gösterisinde bulunmasına, çevre illerden destek olmak
98
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
amacıyla giden 14 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ve aralarında DĠHA
Muhabiri Mehmet Sıddık Damar‟ında bulunduğu ve ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen 14
kiĢinin isimleri Ģöyle: Mehmet Sıddık Damar, Hamdullah Doğan, Ercan Bardakçı, Fevzi Acar,
Ġdris Cengiz, Mehmet Asalan, Gürkan Atagün, Osman Çetinkaya ile isimleri öğrenilemeyen 6
kiĢi. (31.03.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Midyat ilçesinde Ģehir turu atan AKP'lilerin BDP'li gençlere sözlü tacizi ile
baĢlayan tartıĢma ve sonrasında kavgaya dönüĢen olaya, olay yerine gelen polisler BDP‟li
gençlere tazyikli su ve gaz bombası müdahale etti. Cumhuriyet Mahallesi ve Midyat
Dörtyol'da baĢlayan olaylarda polis müdahalesine gençlerinde karĢılık vermesi sonucu
çatıĢma çıktı. Olaylarda isimleri öğrenilemeyen 6 kiĢi gözaltına alındı. (31.03.2014 / Ozgurgundem.com)
*Bitlis‟in Ahlat ilçesinde seçimlerde BDP‟nin kazanması ardından yapılan itiraz sonucu ilçe
belediyesinin AKP‟ye verilmesi ardından yaĢanan olaylarda, 2‟si çocuk 38 kiĢi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan 9‟u Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ndeki iĢlemlerinin ardından
serbest bırakıldı. Ahlat Emniyet Müdürlüğü‟nde yer olmadığı gerekçesiyle 7‟si Tatvan
Emniyet Müdürlüğü‟nde, 11‟inin Jandarma Ahlat Ġlçe Komutanlığı‟nda ve 11‟inin de Ahlat
Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (02.04.2014 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seçimde yapılan hilelere yurttaĢların protesto gösterisinde
bulunması üzerine polis müdahalesi ile baĢlayan olaylarda, aralarında çocuklarında bulunduğu
24 kiĢi gözaltına alındı. (02.04.2014 / Cnnturk.com / Sabah.com.tr)
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesinde BDP‟nin yerel seçimleri kazanması üzerine ilçede
kutlamalarda bulunan yurttaĢlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Karacadağ,
Derik ve Eski Urfa caddelerine yayılan ve polis ile yurttaĢlar arasında karĢılıklı çatıĢmalara
dönüĢen olaylar sırasında, isimleri öğrenilemeyen 13 kiĢiyi gözaltına aldı. (02.04.2014 /
Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediyeyi AKP'nin kazandığının açıklanmasının ardından, "seçime
hile karıĢtırıldığı" gerekçesiyle kararı protesto eden yurttaĢlara polisin müdahalesiyle baĢlayan
olaylarda gözaltına alınan 2‟si çocuk 38 kiĢiden, B.G, Fesih Koçbay, Ġzzettin Tokova, Ahmet
Yıldız, Ġsmail Güllü, Cevdet Ġçler, Refik Yıldırım, Gökhan Yıldızlı ve Abdullah Demir isimli
yurttaĢlar “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek” iddiası ile tutuklandı.
(03.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*BDP Genel Merkez çalıĢanı Ömer Faruk ÇalıĢkan'ın içinde bulunduğu ve MuĢ'tan Amara'ya
doğru yola çıkan otobüs, il çıkıĢında polislerce durduruldu. ÇalıĢkan, hakkında açılan bir dava
nedeniyle gözaltına alındı. (03.04.2014 / DĠHA)
*Kars'ın Kağızman ilçesinde seçim sonuçlarında çıkan usulsüzlükler sonucu ilçede yaĢan
olaylar sırasında ġahin Mahallesi'nde bulunan evlerine giden BDP çalıĢanları Sinan Kaya,
Kenan Çil ve Cesim Çay gözaltına alındı. (04.04.2014 / DĠHA)
*BDP MYK Üyesi Hüseyin Koçuk Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Kepez mevkiinde polislerce
gözaltına alındı. Koçuk'un, 2003 yılında yargılandığı ve onanmıĢ 1 yıl 9 aylık bir cezası
olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. (04.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
99
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı'da oyların yeniden sayılması ve kentin günlerdir polis
ablukasına alınmasına tepki gösteren yüzlerce kiĢiye polisin müdahalesiyle baĢlayan
olaylarda, 1‟çocuk 8 kiĢi gözaltına alındı. (04.04.2014 / DĠHA)
*Ağrı ve Ceylanpınar baĢta olmak üzere birçok il ve ilçedeki seçim hilelerini yapıldığı
iddiaları üzerine, Lice-Bingöl karayolunu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenleyen
yüzlere genç, bölgeye çok sayıda askeri zırhlı araçla sevk edilen askerlerin gaz bombalı
müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sırasında 25 kiĢinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlardan 15'i Lice askeri birliklerine götürülürken, 10 kiĢi ise askeri araçlarda
bekletildikleri bildirildi. (05.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) mahallesinde, Hakkari, Dersim ve Bingöl‟de yapımına baĢlanan
karakol inĢaatlarını protesto etmek amacıyla düzenlediği protesto gösterisine, polis tazyikli su
ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 10 çocuk gözaltına alındı.
Emniyette alınan ifadelerin ardından çocuklar serbest bırakıldı. (05.04.2014 / ANF / DĠHA)
*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde yaĢanan seçim hilelerini protesto etmek amacıyla, Erzurum
Hınıs'tan gelen ve ilçeye girmek isteyen BDP'li meclis üyeleri Yunus Demir, Yılmaz Polat,
Halit Yılmaz ve Ferit Peker polisler tarafından gözaltına alındı. (09.04.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutsak yakını ile görüĢmek isteyen ve ismi
öğrenilmeyen bir yurttaĢ, "gardiyanlar ile tartıĢtığı" gerekçesi ile polisler tarafından
tartaklanarak gözaltına alındı. Cezaevi ziyaretçi giriĢi kapısında yaĢanan polis Ģiddetini cep
telefonu ile çekmek isteyen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Dilovan Bulut ise,
polislerce darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 2 kiĢinin Bağlar Polis
Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi. (10.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Roboski katliamında yaĢamını yitiren M. Ali Tosun'un kardeĢi vicdani retçi Ġlhan Tosun,
pasaport iĢlemleri gerçekleĢtirmek üzere Pazartesi günü gittiği ġırnak Emniyet
Müdürlüğü'nde, polisler tarafından zorla askerlik Ģubesine götürüldü. 4 gün gözaltında tutulan
Tosun, ġırnak askerlik Ģubesindeki iĢlemleri ardından askere gitmesi koĢulu ile bugün serbest
bırakıldı. (11.04.2014 / DĠHA)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Rahmi Kaya ve Emrullah PiĢkin isimli Kürt
öğrencilere yönelik ülkücü bir grup tarafından gerçekleĢtirilen bıçaklı saldırıyı protesto etmek
amacıyla yürüyüĢ gerçekleĢtiren yüzlerce öğrenciye polis, tarafından müdahale edildi. Çıkan
arbedede ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler Kars
Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (12.04.2014 / DĠHA)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde ülkücü bir grubun tarafından gerçekleĢen saldırıyı protesto
etmek isteyen Kürt öğrencilere müdahale eden polisin, müdahalesini protesto etmek isteyen
öğrencilere, ülkücü bir grup bıçak ve satırlarla saldırdı. Saldırıda aldığı bıçak darbeleri sonucu
yaralanan Güven Kerenciler isimli bir öğrenci, Kars Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Saldırının gerçekleĢtiği sırada ülkücü gruba herhangi bir müdahalede bulunmayan polis, Kürt
öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. Müdahale 20 öğrenci gözaltına alındı. (13.04.2014
/ Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto eden
yüzlerce genç, polis TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla olay yerine gelen polisin tazyikli su
ile gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı. YaklaĢık 4 saat süren çatıĢmada, 1 polis
100
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kafasından aldığı taĢ darbesi ile yaralandı. Olaylar sona erdikten sonra mahalleye zırhlı araçlar
ve TOMA'larla giren polisler, araçlarından inerek 4 çocuğu gözaltına alındı. (13.04.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde, polis müdahalesinde gözaltına alınan BarıĢ Altunel isimli
öğrenci, “adam yaralamak” iddiasıyla tutuklandı. (14.04.2014 / DĠHA)
*Dicle üniversitesinde, Hüda-par üyesi oldukları iddia edilen bir grup tarafından üniversite
içersinde gerçekleĢtirilen bıçaklı saldırıyı protesto etmek amacıyla basın açıklaması
düzenleyen öğrencilere polis, coplarla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 62 öğrenci
darp edilerek gözaltına alındı. (15.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Batman'da, Hür Dava Partisi üyeleri tarafından düzenlenen silahlı bir saldırı sonucu
yaĢamını yitiren Özcan Temel‟e iliĢkin açılan davanın ikinci duruĢmasına katılmak için
Batman Adliyesi'ne gelen Temel'in 17 yaĢındaki yeğeni F. Temel, gözaltına alındı. Batman Ġl
Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerden sonra savcılığa çıkarılan F. Temel, "Patlayıcı madde
bulundurduğu" iddiasıyla tutuklandı. (17.04.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde özel harekât timleri ve sivil polislerin de aralarında bulunduğu çok
sayıda polis, evlere baskınlar düzenledi. Baskınlarda D.Ö (17), B.T. (15), S.Ç. (17), M.Ö (16)
ve Yusuf Yanık (18), Sabri Çete (36), Mehmet Sait Arslan (20) ve Tayfun Geçit'in (18)
gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk 8 kiĢi‟den
6‟sı savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Cizre Ağır Ceza
Mahkemesi'ne sevk edilen S.Ç ve M.Ö. isimli çocuklar "örgüte üye olmak" iddiasıyla
tutuklandı. Tutuklanan çocuklar Mardin ve Midyat cezaevlerine gönderildi. (18.04.2014 /
DĠHA)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde, Rojava'nın Federal Kürdistan sınırına KDP tarafından
hendek kazılmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombası
ve plastik mermilerle müdahale etti. Müdahale sırasında Y.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir
çocuk gözaltına aldı. (21.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Erzurum Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından baĢlatılan
soruĢturmada, "Karlıdağ" adlı gizli tanığın beyanları doğrultusunda 22 Nisan günü 17 eve
düzenlenen baskınlarda 12 yurttaĢ gözaltına alındı. Baskınlarında gözaltına alınan Ġsa Dursun,
Kemal Demir ve Mehmet Demir adlı yurttaĢlar, Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan
iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer yurttaĢlardan bir kısmı adli
kontrol Ģartı ile serbest bırakılırken, Ġsa Demir, Bahattin Demir, Mehmet Demir, Ahmet
Dursun ve Ahmet TaĢçı isimli yurttaĢlar ise "örgüte yardım etmek" ve "örgüte lojistik destek"
iddiaları ile tutuklandı. Tutuklananlar M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (25.04.2014 /
DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi Mescit Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yolu trafiğe kapatarak
eylem yaptı. Eylemin ardından mahalleyi abluka altına alan polisler, B.M (15), Ö.B.(13) ve
E.B. (14) isimli çocukları gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar ifadeleri alınmak üzere
Silvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (26.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi‟nde bölgedeki karakol yapımlarını ve Rojava sınırına
örülen hendekleri protesto etmek isteyen onlarca gence polis, tazyikli su ile müdahale etti.
Gençlerinde müdahaleye karĢılık vermesi ile çatıĢmaya dönüĢen olaylar esnasında, DĠHA
101
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Muhabiri Kayser Tekin ve çocuklarında aralarında bulunduğu 9 kiĢi polis tarafından gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar Van Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (27.04.2014 / ANF)
*Mardin‟in Dargeçit ilçesinde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polis ve özel hareket timleri
tarafından TepebaĢı Mahallesi‟nde oturan BDP‟li Dargeçit Belediye meclis üyesi Yüksel
Oğuz‟un evine baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan kimsenin olmadığı belirtildi.
(28.04.2014 / DĠHA)
*Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve özel harekat timleri
tarafından 7 eve eĢ zamanlı gerçekleĢirilen baskınlarda BDP Bitlis Yöneticisi Mazlum Akgün,
Bedir Alican, Mehmet ġirin CoĢkun, Ferhat Aydemir, Sinan Kılıçkıran, Agit Akbay ve Yalçın
Aysal gözaltına alındı. Evine baskın yapılan Erdal Temel adlı yurttaĢ ise evde bulunmadığı
için gözaltına alınmadığı belirtildi. Baskınların, 15 ġubat tarihinde ilçede çıkan olaylara
katıldıkları iddiası ile gerçekleĢtirildiği belirtilirken, gözaltına alınan 7 kiĢi Tatvan Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (29.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Kıran, Berçelan, Yenimahalle, Pehlivan, Tekser, Keklikpınar mahallelerinde
bulunan çok sayıda eve eĢ zamanlı baskınlar düzenleyen polis, Meskan Dağı'na gittikleri
gerekçesiyle Azat Kurt, Rojhat Akdağ, Menav Biçer, Ramazan Duman, F.Z. (14), Y.Ö. (16)
isimli yurttaĢlar ile ve ismi öğrenilemeyen 2 genç yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınan
gençler Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (29.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'de, karakol yapımını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinliklere katılmak
amacıyla Meskan Dağı'na gitmek isteyen Yüksekova Belediyesi meclis üyesi Erol Aydın ile
Fehim Kına adlı yurttaĢlar Hakkari giriĢinde bulunan Depin polis arama noktasında, isimleri
öğrenilemeyen 3 yurttaĢ ise Yeniköy arama noktasında askerler tarafından gözaltına alındı.
(01.05.2014 / ANF / DĠHA)
*Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kiĢinin tutuklanmasını
protesto eden gruba, polisin müdahalesi sonucu yaĢanan olaylara karıĢtıkları iddiasıyla 2'si
çocuk 5 kiĢi gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kiĢiden
4‟ü serbest bırakılırken, Bitlis Eren Üniversitesi Harita Kadastro 1. sınıf öğrencisi Nihat
Tarhan, tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (02.05.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde, Veterinerlik Fakültesi'ne zorla girmeye çalıĢan polislerle
bu duruma tepki gösteren öğrenciler arasından gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında Veterinerlik
Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mehmet ReĢat Akçan isimli öğrenci, polisler tarafından gözaltına
alınarak Sur Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (02.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'de 29 Nisan‟da çok sayıda eve özel harekat polisleri tarafından gerçekleĢtirilen eĢ
zamanlı baskınlarda "Meskan Dağı'na gittikleri" gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kiĢiden 7‟si
serbest bırakalırken, Ramazan Duman isimli yurttaĢ tutuklanarak Van F Tipi Cezaevine
gönderildi. (02.05.2014 / DĠHA)
*Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Akalın Köyü'nden ilçe merkezine minübüs ile seyahat
eden Dicle Haber Ajansı (DĠHA) Ġngilizce servisi editörü Nedim Türfent, ilçe giriĢinde
polislerce kurulan kontrol noktasında durduruldu. Durdurulan minibüsteki yolcuların GBT
kontrolünü yapan polisler, hakkında arama kararı olduğu gerekçesi ile Türfent'i gözaltına aldı.
(04.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
102
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, karakol yapımlarını protesto etmek amacıyla
gösteri düzenleyen gençlere polis müdahalesi gerçekleĢtir. Müdahale sırasından ismi
öğrenilemeyen 10 çocuk, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. (04.05.2014 / Ozgurgundem.com)
*Ağrı'nın Diyadin ilçesi ile ilçeye bağlı Boyalan (Kurtika) köyünde Doğubayazıt Savcılığı'nın
talimatıyla polis ve asker tarafından eĢ zamanlı ev baskınlarında, Yavuz Aslan (25), Yakup
Ġdacı (23) ile annesi Zübeyde Ġdacı (52), Zorbey Çiftçi (27), Fatih Demir ve aynı soruĢturma
kapsamında TaĢlıçay ilçesinde BDP Ġlçe Yöneticisi Ġdris IĢık isimli yurttaĢlar gözaltına alındı.
(07.05.2014 / ANF)
*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı ġehit Harun Boy ve Cudi mahallelerindeki bazı evlere çok
sayıda polis ve özel harekat timi tarafından düzenlenen baskınlarda, S.T.(17), Cüneyt
Tayboğa (22), Mehmet Aytu (19) ve ismi öğrenilmeyen bir yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltına
alınanların Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi. (08.05.2014 / DĠHA / ANF)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü birinci sınıf öğrencisi
Vedat Yılmaz, fakültede Siyasi ġube Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından hiçbir gerekçe
gösterilmeden yaka paça gözaltına alındı. (08.05.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde 8 Mayıs‟ta Özel Hareket Polisleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında S.T. (17), Cüneyt Tayboğa (22), Mehmet Aytu (19) ve ismi öğrenilmeyen bir
genç gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerin ardından Silopi Adliyesi'ne
getirilen gençler, Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. 4
kiĢiden 17 yaĢındaki S.T., YDG-H üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanırken, diğer üç kiĢi ise
serbest bırakıldı. (10.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünden ġırnak kent merkezine gitmekte olan
ġırnak Ġl Genel Meclisi üyesi Ġrfan Enç, ġenova beldesi yakınında oluĢturulan askeri arama
noktasında gözaltına alındı. (12.05.2014 / DĠHA)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Örgütün gençlik yapılanmasına üye olma", "Örgüt üyeliği"
ve "Kamu malına zarar verme" iddiasıyla polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında
Mehmet Arslan, Umut Örs, Feyzi Özhan, Muhammet Güven, Adem Öztürk, Ünal Aydemir,
Ömer Avcı ve Köksal Koç isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. (13.05.2014 / DĠHA / ANF)
*Batman'ın GercüĢ ilçesine bağlı Dereiçi (BilexĢê) köyünde asker ve özel hareket timleri
tarafından düzenlenen ev baskınında Mehmet Gelir ve eĢi Saadet Gelir gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Gelir çifti, GercüĢ Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.
(14.05.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum'da, Soma'daki maden faciasında yaĢamını yitirenler için yapılan eyleme destek
veren Atatürk Üniversitesi öğrencileri Fatih Yılmaz ve Ġbrahim Bingöl, evlerine gitmek üzere
bindikleri ticari taksiden indirilerek polis tarafından gözaltına alındı. (15.05.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır‟da, Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen facia
tepki göstermek amacıyla yürüyüĢ gerçekleĢtirmek isteyen gençlere polis, müdahale bulundu.
Gençlerinde polise karĢılık vermesi ile çatıĢmanın dönüĢen olaylarda ismi öğrenilemeyen bir
genç, polisler tarafından gözaltına alındı. (15.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
103
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Dersim‟de, Soma'da yaĢanan maden faciasını protesto gösterilerinde 2 kiĢi gözaltına alındı.
(15.05.2014 / DĠHA)
*Siirt‟te, Manisa‟nın Soma ilçesinde yaĢanan maden faciasını protesto etmek amacıyla basın
açıklaması düzenlemek isteyen Botan Demokratik Öğrenci Derneği (BDÖ-DER) üyesi
öğrencilerine, eli sopalı yaklaĢık 40 kiĢilik bir grup saldırıda bulundu. Saldırıya maruz kalan
öğrencilerden Abdullah Dündar ve Mehmet Genç adlı öğrenciler polis tarafından gözaltına
alındı. (16.05.2014 / DĠHA)
*Batman Petrol Mahallesi Cizre Caddesi'nde 18 Mayıs‟ta yapılan yürüyüĢe yönelik
gerçekleĢtirilen polis müdahalesinin ardından Ahmet Arif Yöyler isimli bir genç polisler
tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından Savcılığa çıkarılan
Yöyler, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. "Kuvvetli suç Ģüphesi
olması" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla tutuklanan Yöyler, Batman M Tipi Cezaevi'ne
gönderildi. (20.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'te özel tim ve polisler tarafından gerçekleĢtirilen eĢ zamanlı ev baskınlarında, Ferhat
Çelik, S.B, Ġ.A, S.ġ, F.B, F.Y, S.G, N.C, A.T, S.D, M.C, O.Ö. ile babası Ġbrahim Ö. ve
isimleri öğrenilemeyen 7 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16‟sı çocuk 20 kiĢi Siirt
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (21.05.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı‟nın Tererzan köyünde seçim çalıĢması yürüten BDP müĢahidi Nevzat CoĢkun, AKP‟li
olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Grubun ardından jandarmayı köye çağırarak
BDP'li CoĢkun'u Ģikayet etmesi üzerine, jandarma ÇoĢkun‟u "örgüt propagandası yapmak"
iddiasıyla gözaltına aldı. (22.05.2014 / DĠHA)
*Ġstanbul Okmeydanı‟nda 2 kiĢinin yaĢamını yitirdiği olayları, Dersim kent merkezinde
protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢ ve gösterilere katıldıkları iddiasıyla, çok sayıda
eve düzenlenen baskınlarda 5 kiĢi gözaltına alındı. (25.05.2014 / Milliyet.com.tr)
*Dersim'de TEM ġube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Demokratik Halklar Federasyonu (DHF)
binasına ve kimi üyelerinin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda, Evrim Konak, Murat Kur,
Deniz Kırbağ ve Hıdır Yıldız isimli DHF üyeleri gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerinin
ardından mahkemeye çıkarılan 4 kiĢiden üçü serbest bırakılırken, Onur Polat isimli bir kiĢi
tutuklanarak cezaevinde gönderildi. (26.05.2014 / ANF)
*Dersim kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda, Gezi direniĢinin birinci
yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen yurttaĢlara polis gaz bombaları ve
tazyikli suyla müdahale etti. YurttaĢlarında polis müdahalesine karĢılık vermesi ile çıkan
olaylarda 3 kiĢi gözaltına alındı. (01.06.2014 / Radikal.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesinde çok sayıda eve düzenlenen baskınlarda, isimleri öğrenilemeyen
13 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(01.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'da, iptal edilen ve 1 Haziran‟da tekrar yapılan yerel seçimlerin gerçekleĢtiği sırada,
görevli oldukları 100. Yıl Mahallesi'ndeki Ġsmet Ömer Ġlköğretim Okulu'na gitmek isterken,
polis tarafından darp edilen BDP müĢahitleri Ali Çarboğa ve Mehmet Çarboğa, Ağrı Devlet
Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. (01.06.2014 /
Ozgur-gundem.com)
104
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Muradiye Mahallesi'nde gözaltına alınan BDP eski il genel meclis
üyesi Niyazi Erdoğan, köydeki akrabalarının evine gitmek isterken aracı durdurularak
gözaltına alındı. Çıkarıldığı Lice Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından "örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etmek" iddiasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan
Erdoğan, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (01.06.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı ġenlik köyünden Lice'ye doğru seyir halinde olan bir araç,
Abalı Jandarma Karakolu'na yakın bir bölgede askerler tarafından durduruldu. Durdurulan
araçta yapılan aramanın ardından, araç içersinde seyahat eden BDP Lice Belediye Meclis
üyesi Arif Önkol, Ekrem Önkol ve Süphi Özbek isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. "Silahla
askere taciz ateĢi açtığı" iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenilen 3 kiĢi, Lice Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 kiĢiden
2‟si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ekrem Önkol "yürüyüĢ kanununa
muhalefet" gerekçesiyle sevk edildiği Mahkeme tarafından tutuklandı. (02.06.2014 / DĠHA /
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice ilçesindeki yapılan asker müdahalesini protesto etmek
amacıyla yapılan yürüyüĢe gaz bombaları ile müdahale eden polis ile tartıĢan Müslüm Tayar
(19) ile Erman Ölçer (30) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. YurttaĢlardan Ölçer, savcılıktaki
ifadesinin ardından 'Adli kontrol' uygulamasıyla serbest bırakılırken, Tayar ise sevk edildiği
Silvan Sulh Ceza Mahkemesi'ne tarafından 'Polise mukavemet' iddiasıyla tutuklandı.
(02.06.2014 / Milliyet.com.tr)
*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin kaldığı ev ve yurtlara polis
tarafından düzenlenen baskınlarda, Kayhan Alptekin ve Canan Karaman isimli öğrenciler
gözaltına alındı. Ġki öğrenci Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (03.06.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, özel hareket ve sivil polisler tarafından Ofis Mahallesi'nde
bulunan evine baskın düzenlenen BDP üyesi Selim Özmen gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi
öğrenilmeyen Özmen, Silopi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (04.06.2014 / DĠHA)
*Siirt'te aralarında KYK yurtları, öğrenci evleri ve Siirt Botan Demokratik Öğrenciler
Derneği (BDÖ-DER) de bulunduğu 17 ayrı adrese polis tarafından düzenlenen baskınlarda 16
öğrenci gözaltına alındı. Baskınların gerekçesi hakkında bilgi edinilemezken, 16 öğrenci Siirt
Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (04.06.2014 / DHA / Milliyet.com.tr /
Aljazeera.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi YeĢildere Mahallesi'nde polis ve özel harekat timleri
tarafından yapılan ev baskınlarında Seher Karagöz, Gülistan Eraslan ile ismi öğrenilemeyen 3
kadın gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 5 kadın, Hakkari Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.06.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan Safa ve Saray mahallelerinde özel hareket polislerinin
de aralarında bulunduğu çok sayıda polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Dargeçit
Belediye Meclis üyesi Mehmet ġerif Toprak ile oğlu Ömer Toprak (18) ve Mehmet Emin
Oğuz 'un (20) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan yurttaĢların Mardin Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (05.06.2014 / DĠHA)
105
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Hakkari'nin Meskan Dağı'nda yapımına devam edilen karakol ve askeri yığınağa karĢı
protesto amaçlı kurulan çadırlarda nöbet eyleminin tutulduğu alandan dönen Metin Korkmaz,
Ġsmail Güldal, Cabbar Akar, Kemal Duman, Mervan Duman, Mustafa Duman, Hasan YetiĢ,
Hamit Korkmaz, Emin AkuĢ, Ali ġimĢek, Selman ġimĢek, Halit Akar, Neriman Kanat,
Süleyman Kanat ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, "slogan attıkları" gerekçesi ile HakkariÇukurca yolu üzerinde bulunan Üzümcü Karakolu askerleri tarafından gözaltına alındı.
(05.06.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'de, Yeniköprü Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerce yapılan yol kontrolleri
sırasında 2'si kadın 3 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 3 kiĢi, Hakkari
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.06.2014 / DĠHA)
*ġırnak‟ın Ġdil ilçesinde, 1996 yılında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitirdiği açıklanan PKK'li
Songül Sonya Akçam için, ailesi tarafından kurulan taziye ziyaretinde açılan çadıra asılan
posterler ve bayrakları gerekçe gösteren polisin, Akçam'ın ağabeyi Bahattin ve amcası Teyfik
Akçam‟ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan amca-yeğen, alınan ifadelerinin ardından serbest
bırakıldı. (06.06.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'te üniversite öğrencilerine yönelik 4 Haziran'da gerçekleĢen ev baskınlarında gözaltına
alınan ve haklarında alınan ek gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler
Abdullah Dündar, Mücahit Ongullu, Ġdris Adsız ve Ömer Erdoğan "örgüte eleman
kazandırmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan öğrenciler, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
götürüldü. (06.06.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Safa ve Saray mahallelerinde polis tarafından
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Dargeçit Belediye Meclis üyesi Mehmet ġerif
Toprak ile oğlu Ömer Toprak (18) ve Mehmet Emin Oğuz (20), 28 Mayıs günü eski korucu
baĢı Mehmet Uğurtay'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında gizli tanık ifadeleri olduğu
gerekçesiyle tutuklandı. (06.06.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
*Rojava‟nın Dirbesiye Sınır Kapısı‟ndan Türkiye‟ye geçiĢ yapan, Suriye‟yi
DemokratikleĢtirme Kürt Ġnisiyatifi üyeleri Rojava Halk Meclisi EĢ BaĢkanı Abdulselam
Ehmed, Suriye Kürtleri Sol Partisi Genel Sekreteri Mehemede Muse, TEV-DEM DıĢ ĠliĢkiler
üyesi Çınar Salih ve BeĢira‟dan oluĢan heyet pasaportları olmadığı gerekçesiyle gözaltına
alınarak Mardin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar ġube‟ye götürüldü. (07.06.2014 / DĠHA)
*Hakkari'de 5 Haziran‟da, Yeniköprü Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerce yapılan yol
kontrolleri sırasında gözaltına alınan 3 kiĢiden YaĢar GümüĢ “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüte
eleman kazandırmak” iddialarıyla tutuklandı. (07.06.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice‟de karakol inĢaatlarını protesto eden yurttaĢlara destek
amacıyla yapılan gösterilerde 3‟ü çocuk 5 kiĢi gözaltına alındı. 3 çocuk serbest bırakılırken,
Hanifi Katkat ve Serdar Çeliktemel isimli gençler ise, Silvan 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce
"polise mukavemet" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlar Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟ne
gönderildi. (07.06.2014 / Ozgur-gundem.com/ Ġmctv.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi YeĢildere Mahallesi'nde, 4 Haziran günü polis ve özel harekat
polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kadın 4‟ü serbest
bırakılırken, 6 çocuk annesi Seher Karagöz ise "Örgüte yardım yataklık ve örgüte eleman
kazandırmak" iddialarıyla tutuklandı. (07.06.2014 / Ġmctv.com.tr)
106
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden, Lice‟de askerin açtığı ateĢ sonucu 2 kiĢinin yaĢamını
yitirdiği olayların yaĢandığı yere gitmek üzere yola çıkan 10 yurttaĢ, Kocaköy ilçesi giriĢinde
jandarma tarafından oluĢturulan kontrol noktasında durduruldu. Kimlik kontrolüne tabi
tutulan yurttaĢlar ardından gözaltına alınarak, Kocaköy Jandarma Karakolu'na götürüldü.
(08.06.2014 / DĠHA)
*Çocukları PKK saflarına katılan ailelerin Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi önünde yaptığı
eyleme, tepki göstermek isteyen bir yurttaĢ polisler tarafından gözaltına alındı. (08.06.2014 /
DĠHA)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesi Abdulkadir PaĢa ve Dicle mahallerinde bulunan 2 eve polisler
tarafından düzenlenen baskınlarda, Gule Çelik ile kızı Ğelat Çelik, Hükmiye Acar ve kızı
Ruken Acar, Nevaf AkbaĢ ve kızı ġehriban AkbaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
Nusaybin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından
6 kiĢi Nusaybin Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı‟nca sevk edildi. Alınan ifadelerinin ardından
Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 6 kiĢiden 5‟i serbest bırakılırken, Nevaf AkbaĢ isimli
yurttaĢ "Örgüte yardım ve yataklık yapmak" iddiasıyla tutuklandı. (08.06.2014 / ĠHA /
Ozgur-gundem.com)
*Dersim‟in Gazik Mahallesi'nde, Lice'de 2 kiĢinin yaĢamını yitirdiği asker müdahalesini
protesto etmek amacıyla gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 7 kiĢinin gözaltına alındığı
öğrenildi. (09.06.2014 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr / Ttrthaber.com)
*Hakkari‟nin bir çok mahallesinde, Lice‟de 2 kiĢinin asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesi protesto edildi. Protesto gösterilerini müdahale eden polis, Pehlivan Mahallesi'nde
S.Ö. (17) isimli bir çocuğu gözaltına aldı. (09.06.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto eden bir grup gence polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle
etti. Gece saat 03.00 sularında Diyarbakır-Bitlis-Batman karayolunda ateĢ yakarak gösteriyi
sürdüren gençlerden 1 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. (09.06.2014 / DĠHA)
*Hakkari'de, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto
etmek amacıyla yapılan yürüyüĢün ardından polisin kitleye müdahalesi sonrasında, 3 çocuk
toplam 4 kiĢi gözaltına alındı. (09.06.2014 / Ozgur-gundem.com/ Ġmctv.com.tr)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinin çıkıĢında kurulan polis kontrol noktasında durdurulan Ömer
Uçar, Yılmaz Uçar ve soyadları öğrenilemeyen Nejdet ve Zeki isimli yurttaĢlar gözaltına
alındı. (10.06.2014 / DĠHA)
*MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan Kürt
öğrenciler ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. MaraĢ Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polisler,
yurtta kalan 54 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı. (10.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Aljazeera.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi'nde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere katıldıkları iddiasıyla 3'ü çocuk 7
kiĢinin gözaltına alındığı öğrenildi. (10.06.2014 / DĠHA)
107
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
* Van giriĢine polis kontrol noktasında seyahat ettiği Ģehirler arası otobüsten indirilen
Demokratik Modernite dergisi çalıĢanı Serhat Turan isimli yurttaĢ, gözaltı altına alınarak Van
Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (10.06.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde bulunan YeniĢehir, Ofis ve Cudi mahallelerinde bazı evlere polis
tarafından yapılan baskınlarda 8'i çocuk 11 kiĢi gözaltına alındı. 8 çocuğun serbest
bırakılırken, Hakim Avcı (19) ġehmuz Barkın (19) Veysi Timurbağı (18) isimli yurttaĢlar ise
"Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet" ve "Polise mukavemet etmek"
iddiasıyla tutuklandı. (10.06.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi'nde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini amacıyla yapılan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle suriye uyruklu A.
H. (15) ikamet ettiği evinde, F. Y. (16) ise ilçe merkezindeki babasına ait iĢyerinde gözaltına
alındı. Gözaltına alınan çocuklar, Silvan Sulh Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt üyesi olmamakla
beraber örgüt adına eylem yapma", "TaĢ ve molotofkokteyli atma" iddialarıyla tutuklandı.
(10.06.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟da, Eğitim Sen Diyarbakır ġube EĢ BaĢkanı Yıldırım Arslan ile SES Diyarbakır
ġube EĢ BaĢkanı Ramazan Kaval, Kayapınar ilçesi Memorial Hastanesi yakınında "BarıĢ
istiyoruz", "Lice katliamı aydınlansın" pankartları astıkları sırada polis tarafından gözaltına
alındı. (10.06.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, düzenlenen yürüyüĢe korucular
tarafından ateĢ açılmasını protesto eden yurttaĢlara polis ve jandarma ekipleri biber gazı,
plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında ġahbedin Akıncı (25) isimli
yurttaĢ ile ismi öğrenilemeyen 15 yaĢlarında bir çocuk gözaltına alındı. (10.06.2014 / DĠHA)
*Dersim‟in Gazik Mahallesi'nde, Lice'de 2 kiĢinin yaĢamını yitirdiği asker müdahalesini
protesto etmek amacıyla gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kiĢiden 3‟ü
"kuvvetli suç Ģüphesi" bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(11.06.2014 / CHA / Zaman.com.tr)
*Van'da 9 Haziran‟da, BDP tarafından Feqiye Teyran Parkı'nda düzenlenmek istenen ancak
polisin müdahalesi olayların çıktığı Lice protestosun yürüyüĢünde 6‟sı çocuk 11 kiĢi gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 6 çocuk, Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube'deki iĢlemlerin
ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 5 yetiĢkin ise çıkarıldıkları savcılıkça serbest
bırakıldı. (11.06.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, BDP ġırnak il yöneticisi Hazım Kılınç, hakkında "örgüt üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla 3 yıl 9 ay verilen hapis cezasının
Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi tarafından onaylanması üzerine, ġırnak giriĢinde bulunan polis
kontrol noktasında gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede iĢlemleri tamamlanan Kılınç,
tutuklanarak ġırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (11.06.2014 / DĠHA)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Coğrafya ek binasına gelen kalabalık bir ülkücü grup,
küfürler ederek öğrencilere saldırdı. Kampusa giren çevik kuvvet polisi, 42 öğrenciyi darp
ederek gözaltına aldı. (11.06.2014 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi'nde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına 3'ü
108
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
çocuk 7 kiĢinin savcılıkta alınan ifadelerinin ardından Bismil Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk
edildi. Mahkeme, Fırat AteĢ (16), Mustafa Kırkız (16), Ömer Sallı (16), Ramazan Aksu, Ali
TaĢ, Ramazan Sırımsı ve Deniz Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. (11.06.2014 /
DĠHA)
*Urfa'nın Bozova ilçesinde DĠHA Muhabiri Dilan Çelik ve Hasan TaĢ isimli yurttaĢ, polis
tarafından gözaltına alınarak Bozova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. TaĢ, sabah saatlerinde
serbest bırakılırken, Çelik ise Emniyet Müdürlüğünde tutuluyor. (12.06.2014 / DĠHA)
*Dersim'de Esentepe Mahallesi'nde, aralarında lise öğrencilerin de bulunduğu 13 kiĢilik bir
genç grup mahallede oturdukları sırada yanlarına gelen polisler tarafından herhangi gerekçe
gösterilmeden gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler, Dersim Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (13.06.2014 / DĠHA)
*Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı SarıbaĢak köyünde gerçekleĢtirilen yol kapatma eylemini
gerekçe gösteren askerler, aralarında BDP Karakoçan Ġlçe EĢ BaĢkanı Efraim Gündüz'ün de
bulunduğu 15 kiĢiyi gözaltına aldı. SarıbaĢak Jandarma Karakolu‟na götürülen 15 kiĢi
iĢlemlerin ardından serbest bırakıldı. (14.06.2014 / DĠHA)
*Hakkari kent merkezinde polis tarafından eĢ zamanlı düzenlenen ev baskınlarında 2‟si çocuk
7 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kiĢi Hakkari Emniyet Müdürlüğü TEM ġube'sine,
R.K. ve R.B isimli çocuklar ise Çocuk ġubesine götürüldü. (14.06.2014 / Milliyet.com.tr)
*Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı SarıbaĢak köyünde, gerçekleĢen yol kapatma eylemi
eylemi gerekçe gösterilerek BDP Karakoçan Gençlik Meclisi çalıĢanları Düzgün Aydın, Uğur
Faikoğlu ve Kadir Kevser isimli gençler polisler tarafından gözaltına alındı. (15.06.2014 /
DĠHA)
*16.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abidin Çakar, Ģu beyanlarda bulundu:
“14.06.2014 tarihinde Silvan Merkez de çıkan olaylarda 12 yaĢında olan yeğenim Osman
Çakar, gözaltına alındı. Gözaltından sonra Diyarbakır‟a sevk edildiği bilgisi verildi.
Yeğenimin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı SarıbaĢak köyünde karakol yapımlarını protesto etmek
amacıyla gerçekleĢen eylemlerin ardından, aralarında BDP Elazığ Ġl EĢ BaĢkanı Turan
Çelik‟inde bulunduğu 8 kiĢi polisler tarafından gözaltına alındı. Karakoçan Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan 8 kiĢiden BDP Karakoçan Ġlçe
BaĢkanı Efraim Gürbüz, BDP Ġlçe Gençlik Meclisi üyeleri Oğur Faikoğlu, Kadir Kevser ve
Düzgün Aydın, parti üyesi Mehmet Yalçın "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak Elazığ
E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (18.06.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dostki alanında bulunan Kelanê tepesinde yapımı süren
kalekola karĢı BDP öncülüğünde toplanan bir grup konvoy halinde bölgeye hareket etti.
Yüksekova-Dağlıca yol ayrımında TEM polisleri tarafından durdurulan konvoy‟da
bulunanların kimlik tespiti yapıldı. Aramada üzerinde kuru sıkı tabanca bulunduğu iddiasıyla
S.K. (16) isimli bir çocuk gözaltına alındı. (19.06.2014 / DĠHA / ANF)
*Urfa Ceylanpınar ilçesinde, polis tarafından 30 eve eĢ zamanlı düzenlenen baskınlarda
Mustafa Göv, Ġbrahim Halil Ertan, Ömer IĢıklı, Mehmet Albayrak, Ali Aydın, Recep
109
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Tutuman, Zeynel Solak, Mehmet Yolcu, Hüseyin Kaplan, Orhan Kaya, Ahmet Aslan isimli
yurttaĢlar ile ismi öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı. (21.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice direniĢine destek vermek ve karakol inĢaatlarını protesto
etmek için yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mikail Gülmez (20) isimli
yurttaĢ, çıkarıldığı mahkeme tarafından "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.
(22.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Gaziler Semtinde, Cizre Nuh firmasına ait
Ģehirlerarası otobüsü bir polis aracı tarafından önce sıkıĢtırıldığı, daha sonra polisler
tarafından durdurulduğu ve yolcuların da aralarında bulunduğu firma çalıĢanlarının darp ettiği
iddia edildi. Darp olayının ardından polisin yolculardan 3 kiĢiyi de gözaltına alındığı
öğrenildi. (23.06.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2013 yılında Kayacık Karakolu'nun yapımını protesto ettiği
sırada askerler tarafından vurularak yaĢamını yitiren 19 yaĢındaki Medeni Yıldırım'ı anmak
için Lice‟ye gitmek isteyen yurttaĢlar Diyarbakır-Hani yol ayrımında durduruldu. Savcılık
talimatıyla oluĢturulan kontrol noktasında araçlarda bulananları tek tek GBT kontrolünden
geçiren polisler, üzerinde kimlikleri olmadıkları gerekçesiyle 2'si çocuk 6 kiĢiyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınan Ġbrahim Yıldız, Saniye Yıldız, Muhammed Yapsün ve soy isimleri
öğrenilemeyen Adnan ve 18 yaĢından küçük olan F. ve Y. isimli çocuklar Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (28.06.2014 / DĠHA)
*Van'ın Merkezde bulunan Hacıbekir Mahallesi'nde, polis tarafından 7 eve eĢ zamanlı
düzenlenen baskınlarda T.Y. (17) isimli bir çocuk gözaltına alındı. (02.07.2014 / DĠHA)
*Siirt'te BarıĢ Mahallesi'nde polisler tarafından düzenlenen ev baskınlarında ReĢit Yıldırım
(22) ve Abdullah Asus (18) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan
iĢlemlerin ardından savcılığa çıkartılan yurttaĢlardan Yıldırım serbest bırakılırken, Asus ise
"örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(03.07.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi tarafından Silvan-Diyarbakır hattına belediye tarafından 2
servis konulması ve daha ucuz fiyata taĢımacılığa baĢlaması üzerine aynı hatta özel
taĢımacılık yapan Ģoförlerin, kazançlarının azaldığını gerekçe göstererek belediye binasına
saldırıda bulundu. 3 güvenlik personelinin yaralandığı saldırıda, olaya karıĢtıkları
gerekçesiyle polis tarafından emniyete ifade vermeye çağrılan Kasım Yalçın, Eyüp Özkol,
Mehmet Agit Bilir, Kasım Altep, Yasin Baytar, Fatih YokuĢ, Berat Ernes, Serdar Erdemirci
ve BiĢar Ġçli isimli belediye çalıĢanları gözaltına alındı. (04.07.2014 / ANF / Milliyet.com.tr)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ġervan Koçer kod isimli HPG
Militanı Alican Erikmen‟in yaĢamını yitirmesi, Van‟da yapılan bir yürüĢüyle protesto edildi.
YürüyüĢe gaz bombaları, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede bulunan polis, BDP Ġl
Yöneticisi Ahmet Teker ile Bedri IĢık isimli yurttaĢları gözaltına aldı. Teker ve IĢık,
emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (05.07.2014 / Ozgurgundem.com)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesi ġenyurt kavĢağında polislerce durdurulan araçta gözaltına alınan 7
kiĢiden 4'ü tutuklandı. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile
110
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
mahkemeye sevk edilen Gülizar Akad, Sosın AlkaĢ, Faruk Tan ve ile isimleri öğrenilemeyen
3 kiĢiden, Gülizar Akad, Sosın AlkaĢ, Faruk Tan ve ismi öğrenilemeyen 1 kiĢi "Örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla tutuklandı. (10.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Kayapınar Ġlçesi Dicle Kent Bulvarı'nda kendisine ait aracıyla seyir
halindeyken bir baĢka aracın hatalı sollama yapması sonucu araç sürücüsüyle tartıĢan
Ramazan Dinç'in (32), tartıĢma esnasında olay yerine gelen yunus polisleri tarafından darp
edildi. Uzun süre polisler tarafından darp edilen Dinç'i ağabeyi Muharrem Dinç (35) ile 4
aylık hamile olan eĢi Emanet Dinç'in de olay yerine gelerek duruma tepki gösterdi. Bu esnada
yaĢanan sözlü tartıĢma sırasında ağabey Dinç'in de darp edildiği ve 4 aylık hamile olan eĢi
Dinç'in tartakladığı belirtildi. Hastaneden darp roparu alan Dinç kardeĢler, Huzurevleri
Semti'ndeki polis karakoluna götürülerek ifadeleri alındı. Kendilerini darp eden polisleri de
teĢhis eden 3 kiĢi, bekletildikleri karakolda savcılık talimatıyla gözaltına alındı. (12.07.2014 /
DĠHA)
*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne görüĢe giden KURDÎ-DER ErciĢ ġube BaĢkanı Erol Cengiz,
"örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiası ile yargılandığı davada
hakkında verilen 2 yıl 9 ay hapis cezasının onaylanması nedeniyle cezaevi giriĢinde gözaltına
alındı. Cengiz, adliyeye sevk edilerek Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (12.07.2014 /
DĠHA / ANF)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar semtinde, Rojava gerçekleĢen IġĠD saldırılarına
tepki amacıyla Diyarbakır'dan Urfa'nın Suruç ilçesine yapılmak istenen yürüyüĢ için bildiri
dağıtan 2'si kadın 3 kiĢi gözaltında alındı. Gözaltına alınanlardan, ġehmuz Doğru ve Keziban
Özgezer Bağlar Polis Karakolu'na, 16 yaĢındaki Z. D. isimli çocuk ise Diyarbakır Çocuk ġube
Müdürlüğü'ne götürüldü. (12.07.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde AKP'li belediye baĢkanı Menderes Atilla'nın aracının geçiĢi
sırasında yaĢanan patlamanın gerçekleĢen ev baskınlarında Osman Fırat ve Harun Dağtekin
isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Patlamayla ilgisi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki
yurttaĢ, Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.07.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Birecik ilçesinde, IġĠD çetelerinin Rojava'nın Kobanê Kantonu'na yönelik
gerçekleĢtirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla açılan çadırların bulunduğu alandan
Diyarbakır‟a dönmek üzere ayrılan Cüneyt Özil, Ersin Yolu, Suna Vartak, Fikret Kocakaplan
ve Mürsel Farisoğulları isimli yurttaĢlar, "ihbar" gerekçesiyle seyir halindeki araçları
Siverek'te polislerce durduruldu. Polis tarafından darp edildikleri ileri sürülen 5 kiĢi, gözaltına
alındı. (22.07.2014 / DĠHA)
Mardin'in Nusaybin ilçesinden Suriye'ye kaçak yollardan geçmeye çalıĢan Radikal gazetesi
muhabiri Serkan Ocak ile Star gazetesinden Kemal GümüĢ, askerler tarafından yakalandı.
Askerlerin 20 mermi havaya sıkarak sınırda yakaladığı iki gazeteci jandarma tarafından 5 saat
gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Gazetecilere yasadıĢı yollardan sınırı
geçtikleri gerekçesiyle bir milyar para cezası verildi. (26.07.2014 / DĠHA)
*Van'da AKP'nin CumhurbaĢkanı Adayı BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği
miting sırasında Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan bini aĢkın kiĢinin protesto eylemine
polisin müdahalesi ile baĢlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden olaylarda 7'si
çocuk 16 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların F.A, K.A, Ö.Ç ve ismi öğrenilemeyen 4
çocuk ile Ġbrahim Elter (19), Naif Kaçak (50) ve ismi öğrenilemeyen 7 kiĢi olduğu belirtildi.
111
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
(01.08.2014 / Ozgur-gundem.com / Ntvmsnbc.com)
*ġırnak'ta düzenlenen Berxbir Festivali'ne katılmak isteyen yurttaĢların bulunduğu aracı
durduran jandarma, araçta bulunan DBP Kadın Meclisi üyesi Müslüme Kalkan ve ismi
öğrenilemeyen 2 çocuğu gözaltına aldı. (01.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Siirt‟in Conkbayır Mahallesi'nde bulunan evlerine gittikleri sırada Yusuf Ulu ve Ferhat
Toprak (19) adlı gençler polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemleri
tamamlandıktan sonra adliye sevk edilen iki kiĢiden Ferhat Toprak, “Polise mukavemet ve taĢ
atmak” gerekçesi ile tutukladı. (04.08.2014 / ANF / Siirtnews.com)
*HDP‟nin CumhurbaĢkanı adayı Selahattin DemirtaĢ için Van Valiliği‟nin yasağına rağmen
Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleĢtirilen mitingin ardından yurttaĢlara polis, biber gazı,
tazyikli su, plastik mermi ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 3 kiĢi polis tarafından
gözaltına alındı. (05.08.2014 / Ġmctv.com.tr / Milliyet.com.tr)
*MuĢ‟un Bulanık ilçesinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı çok sayıda polis tarafından
Ġnönü ve AslanpaĢa caddelerinde bulunan kahvehanelere düzenlenen baskınlarda, Ekrem
Aydın, Hakan Aydın ve ismi öğrenilemeyen bir genç yapılan kimlik kontrollerinin ardından
gözaltına aldı. Gençler Emniyet Müdürlüğü‟nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
(06.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 7 Haziran polislerin göstericilere müdahalesi ile baĢlayan
olaylarda yaĢamını yitiren Ramazan Baran ile Baki Akdemir'in cenaze töreninde, 2'nci Hava
Kuvvet Komutanlığı'nda direği asılı bayrak indirilmiĢti. Bayrak olayı ile ilgili Ģüpheli olarak
gözaltına alınan Ömer Mutlu isimli yurttaĢ, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Bayrak
Kanunu'na muhalefet", "Örgüt adına suç iĢlemek" iddialarıyla tutuklandı. (10.08.2014 /
Sabah.com.tr / Haberturk.com / Ntvmsnbc.com / )
*Kilis Deli Orman köyü yakınlarındaki sınır hattında Suriyeli mültecilerin geçiĢini izleyen
DĠHA Antep Muhabiri Nazım DaĢtan, askerler tarafından durduruldu. 1'inci ve 2'inci askeri
alan olduğu gerekçesi ile fotoğraf çekmelerinin yasak olduğunu belirten askerler, DaĢtan‟ı
gözaltına aldı. Makinesine el konulan DaĢtan, daha sonra serbest bırakıldı. (14.08.2014 /
DĠHA)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinden ilçeye gelen M. Sadık Geylani ve
Ġslam Geylani'nin içinde bulunduğu araç, Hayal Köprüsü (Pira Xiyal) mevkisindeki polis
kontrol noktasında durduruldu. Kimlik kontrolünün ardından 2 yurttaĢ, "PKK'ye yardım
ettikleri" iddiasıyla gözaltına alındı. ġemdinli Emniyet Müdürlüğü tamamlanan iĢlemlerin
ardından Adliyeye sevk edilen yurttaĢlardan Ġslam Geylani savcılıkta serbest bırakılırken, M.
Sadık Geylani ise nöbetçi mahkemeye tarafından tutuklandı. (14.08.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde 30 Mart yerel seçimleri sonrasında yaĢanan olaylara
karıĢtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan H.B., K.Y., A.K. C.K. ve Mazlum Dağtekin isimli
yurttaĢlar, Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'ndeki tamamlanan iĢlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan 5 gencin tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkeme,
Mazlum Dağtekin isimli yurttaĢı "Kamu malına zarar vermek" iddiası ile tutuklarken, diğer 4
genci ise serbest bıraktı. (14.08.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
112
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Siirt'tin Pervari ilçesine bağlı GümüĢören (Uzim) köyünden bulunan 7 yurttaĢ kendilerine ait
armutları satmak amacıyla Van'a doğru yola çıktı. YurttaĢların içinde bulunduğu minibüs
Pervari ilçesine bağlı Beğendik (Bedar) beldesi giriĢinde kurulan askeri arama noktasında
durduruldu. Yapılan kontrolden sonra 7 yurttaĢ gözaltına alınarak Pervari Ġlçe Jandarma
Komutanlığı'na götürüldü. Daha sonra 3 kiĢinin serbest bırakıldığı öğrenilirken, Kasım
TaĢkın, Mustafa Erbek, Ahmet TaĢkın ve Aslan Erbek isimli yurttaĢların gözaltı iĢlemlerinin
devam ettiği belirtildi. Gözaltıların gerekçesi konusunda bilgi alınamadı. (15.08.2014 / ANF /
Ġmctv.com.tr)
*Siirt'in ġirvan ilçesi giriĢinde yapılan kimlik kontrolü sırasında 4 genç, Demokratik
Yurtsever Gençlik dergisi bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. 4 genç buradan
ġirvan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (15.08.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Silvan Barajı'nda çalıĢan Cuma Tabak adlı
mühendisin alıkonulma olayına karıĢtıkları Ģüphesiyle 4 kiĢi gözaltına alındı. Sadık Nakçi
(25), Ġhsan Cesur (43), Hakkı YetiĢkin (22) ve tamirci olan Veysel Emre Kaya (26) adli kiĢiler
mühendis kaçırılma olayında beyaz renk Opel Astra model bir aracın kullanıldığı gerekçesiyle
gözaltına aldı. Diyarbakır yapılan gözaltı iĢleminin ardından Silvan Merkez Jandarma
Karakolu'na getirilen kiĢiler savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Ġhsan
Cesur (43), Hakkı YetiĢkin (22) ve tamirci olan Veysel Emre Kaya (26) serbest bırakılırken,
tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Sadık Nakçi (25) ise tutuklanarak
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (16.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'de IġĠD çetelerinin saldırıları nedeniyle sınır köylerine sığınan Êzidî mültecilere
yardım kampanyası için DBP'nin resmi anons aracından duyuru yapan DBP il yöneticileri
Beyrullah Çiftçi, Ġlhan Kaynak, Beytullah Çiftçi, “Anons aracından halkı galeyana
getirdikleri, Atatürk heykeline saldırılara teĢvik ettikleri” iddiasıyla polis tarafından gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 3 kiĢi daha sonra serbest bırakıldı. (21.08.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Lice'de çıkan olayları protesto eden gruba Hür Dava Partisi
üyelerinin saldırısı ile baĢlayan olayların ardından, polis DBP Karlıova Gençlik Meclisi
çalıĢanı Ali Ünsal isimli genci çarĢı merkezinde yürüdüğü sırada gözaltına alındı.
(21.08.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi'nde motosikletle dolaĢtıkları sırada Kaniya
Navin Parkı önünde kendilerini durduran polislerce öğrenilemeyen bir sebepten dolayı
gözaltına alınan Yakup YetiĢkin (25) ve Hüseyin Baykara (20) isimli yurttaĢlar, Emniyet
Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından dün savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin
mahkemeye sevk edilen iki yurttaĢ öğrenilemeyen bir nedenle tutuklandı. (21.08.2014 /
DĠHA)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Lice'deki meydana gelen asker polis saldırısını kınamak
amacıyla protesto gösterisi düzenleyen gençler, polisin silahlı müdahalesine maruz kaldı.
Müdahale sonrası aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kiĢi gözaltına alındı. Bismil Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü‟ne götürülen 9 kiĢinin isimlerinin M.E., Cengiz Kızıltay, Mehmet
Yaprak, Lokman TaĢ, Hasan Bakır, Ahmet Çiçek, Welat DurmuĢ, Cengiz Örün ve Mehmet
Birgüler olduğu öğrenildi. (22.08.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
113
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gözaltına alınan A.D. isimli yurttaĢ, Hakkari Emniyet
Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktan "örgüte eleman
kazandırdığı" iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen A.D, tutuklanarak
Hakkari Cezaevi'ne götürüldü. (23.08.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ve YeniĢehir ilçelerinde polis tarafından düzenlenen
baskınlarda Mehmet Akgök, Süleyman Ayhan, Murat Yapsur, Mehmet ġah Selli, Murat
Çiçek isimli gençler ile ismi öğrenilemeyen 2 kiĢi gözaltına alındı. Diyarbakır Ġl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülen gençlerin, kentte peĢ peĢe yaĢanan iki polis cinayetiyle ilgili olduğu
belirtildi. (28.08.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*28.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Musa Çiçek, Ģu beyanlarda bulundu:
“28.08.2014 tarihinde sabah saat 04.45 civarında büyük bir gürültüyle uyandım. Evimin
kapısı kırılarak içeri giren kiĢiler yere yatın dediler. Ne olduğunu sorduk kimseden cevap
alamadık. Cevap alamadığımız gibi bize bağırmaya devam ettiler. „Kimsiniz‟ dediğim de
bana „Terörle Mücadeleden geliyoruz‟ dediler. YaklaĢık 25 kiĢiden oluĢmaktaydılar. Hepsinin
yüzü kapalıydı. Evde ben, eĢim, kızım ve oğlum bulunuyorduk. Evde ne var ne yok hepsini
dağıttılar. Tüm eĢyalarımızı kırıp, dağıttılar. Oğluma ait fotoğrafını ve bilgisayarını kırdılar.
Oğlumu alıp, götürdüler. Evden ayrıldıklarında saat 07.00 idi. Daha sonra basın geldi. Evin
halini görüntülediler. Tüm sormalarımıza rağmen neden evimize baskın düzenlediklerini
söylemediler. Bu konuyu size bildirmek istedik.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*29.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran RuĢen Altun, Ģu beyanlarda bulundu:
“ArkadaĢım olan Adem Özkan, 28.08.2014 tarihinde saat 12.00‟dan sonra kendisine bir türlü
ulaĢamadık. Her yerde araĢtırma yaptık ama kendisinden haber alamadık. Gece saat 24.00
sularında Emniyetten aradığını söyleyen bir Ģahıs arkadaĢımızın gözaltında olduğu söylenildi.
ArkadaĢımızın durumunu ve niçin gözaltına alındığını bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde 3 gün boyunca elektrik kesintilerini protesto eden
çiftçilere gerçekleĢen müdahalenin ardından isimli öğrenilemeyen 9 kiĢi, "Gösteri ve YürüyüĢ
Kanunu'na Muhalefet Etmek" gerekçesiyle gözaltına alındı. (29.08.2014 / Ozgurgundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Adem Özkan isimli genç,
Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen polis olayı ile ilgisi bulunduğu gerekçesiyle
gözaltına alındı. (29.08.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Van merkezde bulunan Cumhuriyet Caddesi üzerinde aracını park etmeye çalıĢan Seyhan
Duman adlı yurttaĢ, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıĢtığı polisler tarafından darp edildi.
BaĢından, sırtından ve kollarından yaralanan Duman, suç duyurusunda bulunmak amacıyla bir
özel hastaneye giderek darp raporu aldı. Hastahanede vakanın polise bildirilmesi üzerine
hastaneye gelen polisler dumanı gözaltına aldı. (30.08.2014 / DĠHA)
*Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polisler tarafından birçok eve düzenlenen eĢ zamanlı
baskınlarda 6 kiĢi gözaltında alındı. Gözaltına alınan Hüseyin Doğan, Kenan Kafdağlı,
Ahmet Ġnce, Sait Özdemir, Ġnan Parlak ve Hasan Ayık Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülürdü. (02.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
114
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Siirt'e bağlı ġemsê Köyü‟nde yapımına baĢlanan PKK mezarlığının askerlerce yıkılması
ardından, 4 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. (03.09.2014
/ Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akalın (Bajêrge) köyünde ikamet eden Hacara
Türfent'in ve Hacara Türfent isimli yurttaĢların evine özel harekat polisleri tarafından baskın
düzenlendi. Evde arama yapan polisler, Ümit Özcan isimli bir kiĢiyi aradıklarını belirterek,
yanlıĢ adrese baskın yaptıklarını iddia etti. Tutanak tutan polisler olay yerinden uzaklaĢtı.
(04.09.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un Hınıs ilçesinde gerçekleĢen Lice protestosuna müdahale ile baĢlayan olaylarla
ilgisi bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından düzenlenen ev baskınlarda HDP Ġlçe EĢ
BaĢkanı Ruhi Özyurt, Fatih Adsız, Ġbrahim Özbek, Turan Oruç, Zakir Oruç, Uğur Dinç, Enes
Akduman, Muhsin Küçükkaya, BarıĢ KuĢarslan, Yılmaz Gülçiçek ve Sezai Bingöl isimli
yurttaĢlar gözaltına alındı. (04.09.2014 / Ġmctv.com.tr / Evrensel.net)
* Van'da Ġġ-KUR tarafından iĢten çıkarılan mağdur iĢçiler, Faqiyê Teyran Park‟ında 85
gündür sürdürdükleri oturma eyleminin ardından Ankara'ya yürümek isteyince polis sert
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8 iĢçi yaralanırken, 100 iĢçide gözaltına alındı. Van
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iĢçiler, iĢlemlerin ardından gece saatlerinde serbest
bırakıldı. (07.09.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
*Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 28 Ağustos‟ta Lice'de çıkan olaylarını protesto edildiği eyleme
yapılan polis müdahalesi sonrası çıkan olaylarla ilgisi olduğu iddiasıyla Naim Küçükkaya
isimli yurttaĢ ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Küçükkaya, tutuklama talebiyle
çıkarıldığı mahkemede, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Hınıs Cezaevi'ne
gönderildi. (09.09.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Van‟da ĠġKUR tarafından iĢlerine son verilen ve 13 Haziran'dan bu yana Feqiyê Teyran
Parkı'nda oturma eylemi yapan yüzlerce iĢçinin Van‟dan Ankara‟ya baĢlattıkları yürüyüĢe
polis, Van‟ın Edremit ilçesinde “Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri Yasası”na aykırı olduğu
gerekçesiyle biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede 6 iĢçi yaralandı,
iĢçilerin sözcülüğünü yapan Ethem Altın ise gözaltına alındı. (10.09.2014 / Ġmctv.com.tr /
Radikal.com.tr / T24.com.tr)
*Siirt'in Conkbayır mahallesinde 11 Eylül tarihinde, Faysal Eren, Mehmet AĢkara, Siirt
Belediyesi çalıĢanlarından ġaban Sercan, zabıta personeli ReĢit Yılmaz ve ismi öğrenilmeyen
bir yurttaĢın içinde bulunduğu otomobil sivil polislerce durduruldu. Yapılan GBT
kontrolünün ardından 5 kiĢi gözaltına alınarak Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü‟nde ki iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri savcılıkta
ifadeleri alınan 5 kiĢi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Faysal Esen, Mehmet
AĢkara, Zabıta memurları Sait Kılıçaslan, ReĢit Yılmaz'ı "hürriyeti tehdit" iddiasıyla
tutuklama kararı verirken, belediye çalıĢanı ġaban Sercan serbest bırakıldı. Tutuklanan 4 kiĢi
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Görgü tanıkları, 5 kiĢinin gençlerin mahallede
"fuhuĢ yaptırdıkları" iddia edilen kiĢiler ile tartıĢtığı ve tartıĢma ardından gözaltına
alındıklarını ileri sürdü. (12.09.2014 / ANF / DĠHA)
*Diyarbakır‟ın Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Göçmenler Caddesi 87. Sokak‟ta, Kürtçe‟nin
anadil olması talebiyle baĢlatılan okul boykotlarına destek vermek amacıyla eylem yapmak
isteyen gençlere polis, gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Sivil polisler ve çevik
115
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kuvvetin gözaltına almak istediği gençlerin kaçması üzerine, polisin gençleri gerçek
mermilerle taramaya devam ettiği, bu sırada 2 gencin silahla vurularak yaralandığı belirtildi.
Müdahale sırasında 3 genç gözaltına alındı. (13.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde polis ve özel hareket ekipleri, evde hiç kimse
bulunmamasına ve komĢularının uyarılarına Necmettin Altan isimli yurttaĢın evine, kapıları
kırarak baskın düzenledi. Uzun süre arama yapan polisler, kimseyi bulamayınca evden ayrıldı.
(13.09.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Seyvan
Kaya (18) isimli yurttaĢ gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan iĢlemlerin
savcılığa çıkarılan Kaya, Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk
edildi. Kaya Mahkeme tarafından "Gösteri ve yürüyüĢ kanununa muhalefet", "Polise
mukavemet" suçlamaları tutuklanarak, Hakkari M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(14.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'dan Hakkari'ye giden Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Fırat Keser, Yeniköprü civarında
yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. (14.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da Valilik kararıyla polis tarafından mühürlenen, ardından halk tarafından mührü
sökülerek açılan Ferzad Kemanger Ġlkokulu‟nun bahçesinde bekleyiĢe geçen ve nöbet eylemi
baĢlatan yurttaĢlara polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla sert bir Ģekilde müdahalede
bulundu. Müdahale sırasında aralarında öğretmen ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de
bulunduğu 41 kiĢi gözaltına alındı. (17.09.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr /
T24.com.tr)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ersin Bazyel ile Hukuk
Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Zelal Karabalık, ders kaydını yapmak üzere evlerinden
çıktıkları sırada takip edildikleri sivil polisler tarafından YeniĢehir Semti'nde gözaltına alındı.
"Örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan öğrenciler, Erzurum Emniyet
Müdürlüğü Siyasi ġube'ye götürüldü. (18.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesinde 15 Eylül günü hakkında "ihbar olduğu" gerekçesiyle
Yunus Özak isimli genç polis tarafından gözaltına alındı. Özak, 16 Eylül günü çıkartıldığı
Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "örgüt üyesi olma" ve "tehlikeli madde
bulundurma" gerekçesiyle tutuklandı. (18.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*18.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Seyfettin Söyler, Ģu beyanlarda bulundu:
“17.09.2014 tarihinde Diyarbakır‟da açılan Ferzad Kemanger ilköğretim okulu önünde
bulunan oğlum Muhsin Söyler, polisler tarafından gözaltına alındı. Polisler evi arayarak
oğlumun gözaltında olduğunu söyledi. Oğlumun niçin gözaltına alındığını bilmiyoruz ve
akıbetinden de haberdar değiliz. Bu konuda bize hukuki destek sağlamanızı talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Van'ın Hacibekir (Xacort) Mahallesi'nde hiçbir toplumsal olay olmamasına rağmen polis
zırhlı araçlarla devriye gezerek geliĢi güzel sokaklara gaz bombası attı. Polisin bu tutumuna
tepki gösteren Mahalliler zırhlı araçların önüne oturarak polisin mahallede geliĢi güzel gaz
bombasına atmasına tepki gösterdi. Mahalle‟linin tepkisine tazyikli su sıkarak cevap veren
polis, 16 yaĢındaki lise öğrencisi H.A. ile zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan A.A.
(19) isimli gençler gözaltına alındı. (21.09.2014 / DĠHA)
116
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Ağrı ve Diyadin Emniyet müdürlükleri tarafından, Diyadin ilçe merkezindeki iĢ yerlerinde
kimlik ve üst araması yapıldı. Özel harekat timlerinin de katıldığı uygulama sırasında
üzerinde kimlik bulunmayan Fırat TaĢtan (18) adlı genç gözaltına alındı. (22.09.2014 /
DĠHA)
*Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı Etmanik köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis ve askerler, gaz
bombaları, tazyikli su ve gerçek mermiler ile müdahalede bulundu. Gün boyu süren
saldırılarda 15 kiĢi yaralanırken, 1'i Alman ve 5'i kadın 21 kiĢi gözaltına alındı. (23.09.2014 /
Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, sivil ve özel hârekat polisleri çok sayıda eve düzenledikleri eĢ
zamanlı baskınlarda, A.B. (17), M.B. (17), T.B. (16), Ramazan EğilmiĢ (19), HaĢim Saltık
(22), Mehmet Çağdavul (20) ve Bedrettin Adıgüzel (22) isimli yurttaĢları gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar, Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (23.09.2014 / Ozgurgundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı DewĢen köyünde, , IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede sırasında ismi öğrenilemeyen 7 yurttaĢ
gözaltına alındı. (23.09.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
* Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı DewĢen köyünde, , IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında yoğun gaz bombası atılması
sonucu yaralanan 60 yaĢlarındaki iki yaĢlı yurttaĢ, gazetecilerin araçlarına sığındı.
Saldırılarına burada da devam eden polis ve askerler, yaralı yaĢlılardan birini gözaltına
alırken, diğerini ise darp ettikten sonra olay yerinde bıraktı. (23.09.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*IġĠD çetelerinin Rojava'nın Kabanê Kantonu'na yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla
Urfa‟nın Suruç ilçesinde baĢlatılan çadır eylemi katılmak üzere Mardin'in Dargeçit ilçesinden
yola çıkan DBP Dargeçit Ġlçe EĢ BaĢkanı Abdurahman Aslan ve beraberindekiler, sivil polis
tarafından ilçe merkezi ile Aligor Mahallesi arasında oluĢturulan kontrol noktasında
durduruldu. Polis ve grup arasında yaĢanan gerginliğin ardından DBP Dargeçit Ġlçe BaĢkanı
Aslan, polisler tarafından gözaltına alındı. (24.09.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un Hınıs ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP Ġlçe
Yöneticisi Yüksel Özyurt ile Turan Oruç isimli yurttaĢlar "Örgüt adına para toplamak" iddiası
ile gözaltına alındı. Hınıs Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen gözaltındaki yurttaĢlardan
Oruç, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (25.09.2014 / Ozgurgundem.com)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük mühimmat deposundan,
IġĠD çetelerine silah yardımı yapıldığı iddiaları üzerine mühimmat deposuna yürüyen halka
polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale ardından aralarında
Ergani Belediyesi EĢ BaĢkanı Aygün TaĢkın, Dicle Belediyesi EĢ BaĢkanı Fevziye Arukan ve
Eğil Belediyesi EĢ BaĢkanı Petek Çapanoğlu'nun bulunduğu 28 kiĢi gözaltına alındı.
117
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Gözaltına alınanlar Ergani Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (26.09.2014 / Haberturk.com /
Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Edremit ilçesine bağlı ġehit Fırat Mahallesi ile Ġpekyolu ilçesine bağlı ġafak
Mahallesi'nde bazı evlere baskın düzenleyen polis, Recep Temizel, Hozan IĢık ile ismi
öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin yaĢının 18'den küçük
olduğu belirtildi. Savcılıktaki ifade iĢlemlerinden sonra 4 kiĢi serbest bırakılırken, tutuklanma
talebi ile mahkemeye sevk edilen 18 yaĢındaki Hozan IĢık, "Ġzinsiz yürüyüĢ ve gösteriye
katılmak"
suçlamasıyla
tutuklanarak,
Van
F
Tipi
Cezaevi'ne
gönderildi.
(27.09.2014 / DĠHA)
*Iğdır'ın çarĢı merkezinde ve Özgür Mahallesi'nde polis tarafından birçok eve baskın
düzenlenen baskınlarda, Hasan Koçuk, Yavuz Çakmak, Mizgin Sevinç, SavaĢ Özcan ve
Volkan Demir isimli yurttaĢlar ile isimleri öğrenilemeyen 4 yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltı
nedeni hakkında bilgi edilemezken, yurttaĢların Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü
öğrenildi. (27.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟nu yönelik saldırılarını ve ve
çetelere verdiği destek nedeniyle AKP hükümetini protesto etmek amacıyla DBP Ġl Örgütü
binası önünden AKP Ġl TeĢkilatı'na yürümek isteyen yurttaĢlara polis, gaz bombası ve tazyikli
su ile müdahale etti. Müdahale sonrası aralarında SavaĢ Sekmen isimli bir gencinde
bulunduğu 4 kiĢi, darp edilerek göz altına alındı. (27.09.2014 / DHA / Radikal.com.tr /
Ġmctv.com.tr)
*Van'dan Yüksekova'ya gelen üniversite öğrencisi DılgeĢ YaĢar (20) isimli genç, Yeniköprü
Arama Noktası‟nda askerler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen
YaĢar, Hakkari Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (27.09.2014 / DĠHA)
*Dersim'de 1996 yılında gerçekleĢtirdiği fedai eylemde yaĢamını yitiren Zilan Kod isimil
PKK‟li Zeynep Kınacı'nın (Zilan) heykelini yaptıkları gerekçesiyle Ezgi Taran, Ramazan
Doğan ve Adem Toprak isimli yurttaĢlar polis tarafından gözaltına alındı. Savcılıkta alınan
ifadelerin ardından Taran serbest bırakılırken, Doğan ve Toprak tutuklama istemiyle
mahkemeye sevk edildi. Mahkemede alınan ifadelerinin ardından Doğan ve Toprak serbest
bırakıldı. (28.09.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesinde bulunan silah deposundan IġĠD'e silah yardımı yapıldığı
iddiaları üzerine TSK'ye ait mühimmat deposuna yapılan yürüyüĢe polis müdahalesi sonucu
gözaltına alınan 28 kiĢiden 25'i Emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılığa
sevk edilen, Ahmet Ecer, Melih Özkan, Heci Zeytun isimli gençler hakkında ise “örgüte
patlayıcı madde temin etmek” ve “Örgüt üyesi olmak” gerekçesi ile Ergani Sulh Ceza
Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verildi. (28.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Iğdır merkez ve merkeze bağlı Özgür Mahallesinde 27 Eylül tarihinde yapılan ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 7 kiĢi emniyetteki sorgularının ardından Iğdır Savcılığı‟na çıkarıldı.
Savcılık tarafından ifadelerinin alınmasından sonra tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye
sevk edilen 7 kiĢiden SavaĢ Özcan ile Volkan Demir serbest bırakılırken, Hasan Koçuk,
Mizgin Sevinç, Serkan Çakmak, Yavuz Çakmak ve Ġlyas Sipan Saysal “Örgüte üyeliği ” ve
“Kamu malına zarar vermek” iddialarıyla tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevine gönderildi.
(29.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
118
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, Urfa‟nın
Suruç ilçesine bağlı ve sınır hattı üzerinde bulunan Etmanik, DewĢen, Bedhê ve Qop
köylerinde direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlara asker ve polisler, tazyikli su ve gaz bombalarıyla
müdahalede bulundu. Her köye ayrı ayrı müdahalenin gerçekleĢtiği belirtilirken, gerçekleĢen
müdahalelerde 55 kiĢinin gözaltına alındığı kaydedildi. Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülen 55 kiĢiden 31'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 24'ü ise
savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifade veren 24 kiĢi de daha sonra serbest bırakıldı. (30.09.2014 /
DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Mehmet Karakoç isimli yurttaĢ, evine giderken polislerce
yolda durdurulduktan sonra gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından
adliye getirilen Karakoç, savcılıkça alınan ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle sevk
edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Adli kontrol Ģartıyla serbest bırakılan gencin,
26 Eylül'de ilçede bulunan askeriyeye ait mühimmat deposundan IġĠD'e silah yardımı
yapıldığı iddiaları üzerine yapılan yürüyüĢe katılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
(30.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
GÖZALTINA ALINAN SIĞINMACI VE GÖÇMENLER
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dıĢı yollarla geçtiği iddiası ile gözaltına alınan 2‟si
kadın 7 Suriye‟liye ait çantalarda yapılan aramalarda uzun namlulu silahlara ait bin 160
mermi yakalandı. Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nda iĢlemleri tamamlanan 7 kiĢi, daha sonra
Ceylanpınar Adliyesi'ne sevk edildi. (13.01.2014 / DĠHA)
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Naif (Nayef) Meskko, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Osman Meskko, 5 ay önce Suriye‟deki çatıĢmalı ortamdan kaçıp Türkiye‟ye
geçerken Urfa-Suruç‟ta yakalandı. KardeĢimin durumunu merak ediyorum. Niçin alındığını
bilmiyorum. Kendisiyle görüĢmenin sağlanması için gerekenin yapılmasını sizden talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Urfa'nın Akçakale ilçesi sınır kapısında 2 Mayıs 2013 tarihinde Rojava'nın Girê Sipî
(Tilebyad) tarafından polis noktasına açılan ateĢ sonucu polis Ferhat Avcı'nın yaĢamını
yitirmiĢti. Yürütülen soruĢturma kapsamında 20 Nisan‟da, Urfa'nın YeniĢehir ve Fevzi
Çakmak mahallelerinde yapılan ev baskınlarında Ġsmail Uba, Umar Alumeyr (32) ve ağabeyi
Yasin Alumeyr (41) isimli 3 Rojava‟lı gözaltına alındı. Urfa Adliyesi'ne sevk edilen
Rojava‟lılardan Ġsmail Uba serbest bırakılırken, Alumeyr kardeĢler tutuklanarak Urfa E Tipi
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (22.04.2014 / DĠHA)
*Suriyeli olduğu belirtilen 3'ü çocuk 7 kiĢinin Federal Kürdistan Bölgesi'nden Türkiye'ye
geçtikten sonra ġırnak'ın Uludere ilçesindeki Kanca mevkiinde yapılan yol kontrol noktasında
askerlere teslim olduğu iddia edildi. 2 gündür Uludere Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nda
gözaltında tutulan ve mülteci oldukları belirtilen 7 kiĢi sağlık kontrollerinin ardından, ġırnak
Ġl Emniyet Müdürlüğü Yabancı ġube'ye götürüldü. (21.05.2014 / DĠHA)
*Musul kentine bağlı ġengal'e IġĠD çetelerini saldırıları sonucu göç ederek ġırnak‟ın Uludere
ilçesi Andaç köyüne sığınan 25 Êzidî yurttaĢ, Habur-2 köyünde askerlerce yapılan yol kontrol
noktasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Êzidî yurttaĢlar, Gülyazı Alay Komutanlığı'na
götürüldü. (11.08.2014 / Ozgur-gündem.com / Ġmctv.com.tr)
*Rojava‟nın Kobanê Kantonuna bağlı Karamezra köyünden 300 küçükbaĢ hayvanı ile 3 gün
süren zorlu yolculuktan sonra Suruç'un Oğan (DikmetaĢ) köyüne gelen Ebdullah Hemed
119
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Ehmet, sınırı geçerken gözaltına alındı. ĠĢkence gördüğünü belirten Ehmet, gözaltında
bulunduğu sırada hayvanlarının askerler tarafından çalındığını iddia etti. Ehmed, askerlerin
uyguladığı iĢkence ve çalınan hayvanlarından sonra Kobanê Serxet (MürĢitpınar) Sınır
Kapısı'na gelerek, Kobanê kentine geri döndü. (24.09.2014 / DĠHA)
ÖRGÜT MĠLĠTANLARI TARAFINDAN ALIKONULANLAR
*ġırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesine bağlı Çevrimli (Gêrê) köyünde ikamet eden ve 6
Nisan‟da Gabar dağı eteklerindeki Koçer yurttaĢlardan alacaklarını tahsil etmek için
evlerinden ayrılan köy korucusu Nimet Özbey ve yakınları Emin Özbey ile Abdullatif Özbey,
HPG militanları tarafından alıkonulduğu iddia edildi. (06.04.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr)
NOT: Alıkonulan 3 kiĢinin, 12 Nisan‟da serbest bırakıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu
öğrenildi.
*ġırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesine bağlı Fındıkbeldesi ile Eruh yolu üzerinde yer alan
Fındık'a bağlı GümüĢyazı Mahallesi ile Çetinkaya köyü arasındaki baraj yolu yapımını
üstlenen Diyar-Yollar Ģirketi çalıĢanı Suat ve Fuat Yılmaz kardeĢler ile Cihat AktaĢ'ın
HPG'liler tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. (15.04.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
*17.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mustafa Açmaz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yeğenlerim olan Arif ve Abdurrahman GülĢen, Arıcak/Bukardi Beldesinde oturmaktalar.
Diyarbakır‟a 16.04.2014 tarihinde taziye için gelmiĢtiler. Diyarbakır‟dan Dicle‟ye yani
köylerine dönerlerken köy giriĢinde silahlı PKK Militanları tarafından alıkonuldular.
Yeğenlerimin yanında bulunan ve isimleri Abid Doğrul-Hasan Temizsoylu olan kiĢileri de
aldılar. Bizler aileleri olarak endiĢe ediyoruz. Yeğenlerimin ve yanlarında bulunan kiĢilerin
serbest bırakılması için sizden bir çağrıda bulunmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı köyünde yapımı tamamlanan "Kalekol" ve
karakolların güvenlik yolu çalıĢmalarında bulunan iĢ makinelerin sahibi olan ve Hani ilçesi
nüfusuna kayıtlı Fevzi Demir isimli yurttaĢın, Hani'ye bağlı Turalı köyünde HPG militanları
tarafından alıkonulduğu iddia edildi. (22.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*27.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ali Yiğitoğlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“23.04.2014 tarihinde oğlum olan Tamer Yiğitoğlu, Akça ĠnĢaatta tarafından Lice‟ye bağlı
Dolunay Köyünde Baz Ġstasyonu sökmek için gittikleri yolda 2 sivil kiĢi tarafından oğlumu ve
yanında bulunan 6 arkadaĢını da alarak bulundukları yerden ayrılıyorlar. Bir süre sonra
bunlardan 5 kiĢi serbest bırakılıyor. Bırakılan kiĢilerin söylediklerine göre oğlumu ve diğer
arkadaĢını PKK Militanları alıkoyduğunu belirttiler. O günden beri kendilerinden bir daha
haber alamadık. YaĢamlarından endiĢe ediyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu konuda
sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mustafa Adli, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan M. Ġhsan Adli, “Yenifidan” isimli bir inĢaat Ģirketinde çalıĢmaktadır. Ġhale
usulü Ģirket tarafından alınan inĢaat çalıĢmalarında inĢaat mühendisi olarak görev
almaktaydı. En son aldığı bir karakol yapımında çalıĢmak üzere bulundu. Bildiğimiz
kadarıyla bu karakollar Hazro‟da Bağdere, Lice‟de Abalı isimli karakollardır. En son 19
Nisan 2014 günü ağabeyim kendi özel aracıyla sabah saat 9.00‟da evden çıktı ve iĢyerine
varmadan kendisinden ve aracından bir daha haber alınamadı. Ağabeyimin akıbetine
120
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
endiĢeyle merak etmekteyiz. Bizim tahminimize göre ağabeyimi karakol inĢaatında çalıĢtığı
için örgüt (PKK) tarafından götürüldüğüdür. Biran evvel ağabeyime kavuĢmak istiyoruz. Bu
konuda destek sunmanız talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Osman ġeker, Ģu beyanlarda
bulundu: “Muhtarlık mesleğimden dolayı 4 Mayıs 2014 günü PKK militanları olduğunu
söyleyen kiĢiler beni alıkoydular. Beni tehdit ettiler. 75 bin TL para istediler. Dayımdan da
125 bin TL para istediler. ÇarĢamba günü vermediğim taktir de beni öldüreceklerini
söylediler. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Siirt ġubesi)
*ġırnak'ın Görmeç köyü yakınlarında bulunan ġırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığı Görmeç
4. Motorize Piyade Taburu'na bağlı askeri üs bölgesinin yol yapımını üstlenen firmaya ait bir
servis aracı, Görmeç köyü yakınlarında terk edilmiĢ halde bulundu. Araçta yer alan 9 iĢçinin
ise HPG militanları tarafından alıkonulduğu iddia edildi. (15.05.2014 / DĠHA) NOT:
Alıkonulanların 17 Mayıs’ta serbest bırakıldığı belirtildi.
*26.05.2014 tarihinde derneğimize baĢvuruda bulunan Divan Bulut, Ģu beyanlarda
bulundu: “Yeğeni Zeki Siner, Merkeze bağlı Konalga Köyünde ağaç kestiği için PKK
militanları tarafından kaçırıldı. Derneğinizin yeğenimin akıbetini araĢtırması ve gereken
giriĢimlerde bulunması için yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Bitlis ġubesi)
*Siirt‟in Eruh Ġlçesine bağlı Yerliçoban Köyü muhtarı Ġzzettin Yardım'ın, 2 PKK militanı
tarafından alıkonulduğu iddia edildi. Yardım‟ın, militanlar tarafından bir süre alıkonulduktan
sonra serbest bırakıldığı belirtildi. (04.06.2014 / Radikal.com.tr / Cnnturk.com /
Milliyet.com.tr)
*Dersim‟in Pülümür ilçesi Kırmızıköprü köyündeki yapımına devam eden edilen karakol
inĢaatına hazır beton taĢıyan 5 Ģoför ile 1 firma yetkilisinin HPG militanları tarafından
alıkonulduğu iddia edildi. (17.06.2014 / DHA / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı ġenoba beldesi Besta bölgesinde, ormanlık alanda ağaç
kesimi yapan 5‟i aynı aileye mensup 7 kiĢinin, HPG militanları tarafından alıkonuldu.
(17.06.2014 / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com / Haberturk.com) NOT: Alıkonulan 7 kiĢi,
25 Haziran tarihinde serbest bırakıldı.
*Hakkâri‟nin ġemdinli ilçesi merkezinde ikamet eden eski Korucu Derneği BaĢkanı M. Emin
Özer, ilçeye bağlı Kayalar köyünde oturan emekli korucu Ġsa Eren ve Tekeli köyüne bağlı
Tanyolu mezrasında ikamet eden Ömer Yüce, Tanyolu mezrası yakınlarında bulunan Meydan
Yaylası'nda HPG militanları tarafından alıkonulduğu iddia edildi. (04.07.2014 / Sabah.com.tr
/ Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde Mecit Bozkurt (48) adlı korucunun HPG militanları tarafında
alıkonulduğu iddia edildi. Yıllardır koruculuk yapan Bozkurt'un ilçe merkezinde alıkonulduğu
ve kendisinden halen haber alınamadığı bildirildi. (18.07.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın ErciĢ ilçesi Zilan deresinde yapımı süren HES inĢaatı‟na baskın yapan HPG
militanlarının, biri bekçi 2 çalıĢanı alıkoyduğu iddia edildi. (06.08.2014 / Cnnturk.com /
Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
NOT: Bekçiler 09 Ağustos’ta serbest bırakıldı.
121
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde yapımı devam eden Silvan Barajı'nda çalıĢan ve mühendis
olduğu belirtilen bir kiĢinin Boyunlu köyünden Silvan'a geldiği sırada alıkonulduğu iddia
edildi. (10.08.2014 / Milliyet.com.tr)
*Mardin'in Dargeçit ile ġırnak'ın Güçlükonak ilçeleri arasında yapımına devam edilen Ilısu
Barajı inĢaatında çalıĢan Hacı Üzeyir Bulut ile aralarında saha formeninin bulunduğu 4 kiĢi
HPG militanları tarafından alıkonuldu. (22.08.2014 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com)
NOT: ĠĢçiler 26 Ağustos’ta serbest bırakıldı.
*ġırnak'ın Silopi Ġlçesi Görümlü beldesi yakınlarındaki özel bir Ģirkete ait termik santralde
çalıĢan Çin uyruklu 3 kiĢi, HPG militanları tarafından alıkonuldu. (25.08.2014 /
Ntvmsnbc.com / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.trm)
*Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi beldesinde bulunan özel bir Ģirkete ait karayolu Ģantiyesi
silahlı bir grup tarafından basıldı. ġantiyede çalıĢanlara yol yapımı konusunda uyarıda
bulunduğu belirtilen silahlı grup, Ģantiyedeki 2 iĢ makinesini ateĢe verdi. Ardından da 2 iĢçiyi
alıkoyan grup, Ģantiyeden ayrıldı. (23.08.2014 / Kanaldhaber.com.tr / Radikal.com.tr)
NOT: ĠĢçiler 27 Ağustos’ta serbest bırakıldı.
*01.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sefer Yazar, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Sıtkı Yazar, 15.08.2014 tarihinde Polo‟dan Arıcağ‟a gitmek üzere evden ayrıldı ve o
günden beri kendisinden haber alamadık. Emniyet ve askeriyeye de baĢvuruda bulunduk
oradan da bir sonuç alamadık. Oğlumun aracını Arıcak-Bukardı Beldesin de bulundu ama
oğlumdan bir haber almıĢ değiliz. Aldığımız bilgilere göre PKK Militanları tarafından
alıkonulduğu haberi verildi. Ben çocuğumun hayatından endiĢe ediyorum. Hiçbir suçu yok.
Niye alıkonulduğunu bilmiyoruz. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü (Arnês) köyü Zînikan mezrasında iĢçileri ile
birlikte orman kesimi yapan müteahhit Ġsmail Hakkı Atilla isimli kiĢinin, HPG militanları
tarafından alıkonulduğu iddia edildi. Konuyla ilgili bilgi veren ismini vermek istemeyen bir
iĢçi, "Biz ormanlık alanda çalıĢırken yanımıza silahlı kiĢiler geldi. Ġsmail Hakkı Atilla'ya 'Biz
daha önce seni orman kesmemen yönünde uyarmadık mı?' diye sordular. Ġsmail Hakkı Atilla
'Evet uyardınız' Ģeklinde yanıtlayınca 'O halde bizimle geliyorsun' diyerek yanlarına alıp
gittiler" dedi. (12.09.2014 / Zaman.com.tr / Aksam.com.tr)
ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
-Yasaklanan Etkinlikler
*Malatya‟da bulunan Ġnönü Üniversitesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ümit Cihan
Tarho Futbol Turnuvası'na, üniversite yönetimi tarafından geçen yıl "Ümit Cihan Tarho
Onurumuzdur" pankartının açılması ve turnuvaya solcu ve Kürt öğrencilerin katılması
gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Turnuvayı yapmakta kararlı olan üniversite öğrencileri,
kampus içerisinde oturma eylemi baĢlattı. (28.04.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
-Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar
*Diyarbakır TMK 10. Madde ile Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcılığı, BDP Diyarbakır Ġl Örgütü
tarafından 15 ġubat uluslararası komplosu kınamak amacıyla kurulacak halk kürsüsü
etkinliklerine çağrı amacıyla hazırlanan afiĢlerde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan
122
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
posterleri için toplatma kararı çıkardı. (11.02.2014 / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com /
Ntvmsnbc.com)
*BDP Batman Ġl Örgütü binasına asılan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 10 metre
uzunluğundaki posteri, polisler tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden sökülerek götürüldü.
(16.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
-TV, Radyo ve gazetelere verilen cezalar
*Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplama kamplarına gitmekten kurtulan Yahudi bir
piyanisti anlatan Yönetmen Roman Polanski imzalı "Piyanist" filmini gösterdiği için
Diyarbakır'da yayın yapan Özgür Gün TV'ye uyarı cezası verildi. 14 Ağustos'ta 20.54-23.24
saatleri arasında yayınladığı filmin baĢlangıcında kullanılan +18 sembolünün daha sonra
ekrandan kaldırılması gerekçe gösterilerek verilen uyarı cezası, kurulda 4 üyenin red oyuna
karĢılık 5 oy ile kabul edildi. (14.09.2014 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr)
-Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller
*Batman‟da, Suriye Can Kültür Derneği tarafından organize edilen Kürdistan Gazetesi'nin
116. yıldönümü panelinde sunuculuk yapan Murat Ekinci, Kürtçe Ģiir okuması nedeniyle Ġl
Kültür Turizm Müdürü M. Ġhsan Aslanlı'ın müdahalesi ile sahneden indirildiği illeri sürüldü.
Yöresel kıyafetle sunuculuk yapan Murat Ekinci'ye "Bu kıyafetleri giymene kim izin verdi"
diye tepki gösteren Aslanlı'nın, kültür merkezinde sadece kültürel faaliyetlere izin
verebileceklerini ifade ettiği belirtildi. Aslanlı'nın, Kültür Merkezi'nin yöresel kıyafetlerle
siyasi Kürtçe Ģiirlerin okunması için uygun yer olmadığını söylediği de kaydedildi. Ġl
müdürüne tepki gösteren yöresel kıyafetle gecede sunum yapan Ekinci, "Kürdistan
Gazetesi'nin yıldönümünde yöresel kıyafet giymek kadar doğal bir Ģey yok. Gecede yöresel
kıyafet yerine smokin mi giyseydim” diye konuĢtu. (25.04.2014 / DĠHA)
*5 yıl önce Batman'da doğan çocuğuna Asiwa ismini vermek isteyen Dicle Anter, baĢvurduğu
nüfus müdürlüğünden olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Dicle Anter'de kızını Asiwa ismini
vermekte ısrar ederek aynı zamanda Ġsveç vatandaĢı olması nedeniyle konsolosluğa baĢvurdu
ve kızı Asiwa için Ġsveç kimliği aldı. (23.07.2014 / Taraf.com.tr / Radikal.com.tr /
Zaman.com.tr)
*Antep‟te 17 Temmuz'da bir erkek çocuğu olan ġenay ve Mustafa Gök çifti, çocuklarına
Bawer Serdar ismini vermek istedi. Ancak ailenin bu istemi, Antep Nüfus Müdürlüğü
tarafından " W" harfinin Türk alfabesine uygun olmadığı gerekçesi ile reddedildi. Bunun
üzerine " Q, W ve X" harflerinin yasak olmadığını belirterek Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri
Genel Müdürlüğü'ne baĢvuran Gök çiftine, bu defa verilen yanıt "Türk Harflerinin Kabul ve
Tatbiki hakkında kanun gereğince Türk alfabesine uygun olmak Ģartıyla bir sınırlama
getirilmemiĢtir. Bilgi edinme baĢvuru formunda çocuğunuza vermek istediğiniz adın
konulması mümkün değildir " Ģeklinde oldu. Aile, çocuklarının ismini sadece Serdar olarak
kimliğe yazdırmak zorunda bırakıldı. (30.07.2014 / DĠHA)
*20 Eylül 2013'te dünyaya gelen çocuğuna "yaĢam umudu" anlamına gelen "Warjin" ismini
veren Çelik ailesi, kimlik için defalarca Diyarbakır Ġl Nüfus Müdürlüğü'ne baĢvurmasına
rağmen ismindeki "W" harfinden dolayı bir sonuç alamadı. Warjin bebeğin annesi Sebahat
Altun Çelik, bebeğine kimlik çıkaramadığı için 11 aydır, sağlık hizmetlerinden
yararlanamadığını belirtti. (16.08.2014 / DĠHA)
*Batman'da AyĢe Çetin ve gelini QamiĢlolu Bêrivan Ahmet, rahatsızlıkları üzerine gittikleri
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Türkçe bilmedikleri için nefret söylemine
123
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
maruz kaldı. 203 Nolu polikliniğe giden her iki kadın, Türkçe bilmedikleri için
rahatsızlıklarını Kürtçe anlatmaya çalıĢtıkları Serpil Akgün adlı hemĢirenin 'Türkçe
bilmiyorsanız gidin öğrenin de gelin' sözlerine maruz kalarak azarlandı. Hastane yönetimi söz
konusu suçlanan hemĢire hakkında disiplin soruĢturması baĢlatacaklarını kaydetti.
(17.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da ikamet eden Muhsin ve Laima BaĢer, 2008 yılında dünyaya gelen bebeklerine
Kürtçede "yurt" anlamına gelen "Welat" ismini vermek istedi. Ancak Diyarbakır Ġl Nüfus
Müdürlüğü, "W" harfinin Türkçe alfabede bulunmadığını gerekçe göstererek ismi reddetti.
Müdürlüğün talebi reddetmesi üzerine kararın iptali için Diyarbakır 2. Ġdare Mahkemesi'ne
baĢvuran BaĢer çiftinin bu talebi 15 Ekim 2009'da tarihli mahkeme kararında "W harfinin
Türk harfleri arasında bulunmaması" gerekçesiyle reddedildi. Aile, avukatları aracığıyla Ġdare
Mahkemesi'nin verdiği bu kararı, DanıĢtay'a taĢıdı. BaĢvurunun ardından DanıĢtay Onuncu
Dairesi, Ġdare Mahkemesi'nin verdiği karara atıfta bulunarak kararı onayladı. (23.09.2014 /
DĠHA)
-Anadilde Savunma Yasağı
*KCK operasyonları kapmasında yargılanan 2'si tutuklu 4 Kürt siyasetçi hakkında "örgüt
üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın duruĢması Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Kürt siyasetçiler duruĢmada Kürt savunma yapmak istediklerini belirterek, tercüman
ücreti olan 30 TL'yi yatırmayacaklarını mahkeme heyetine iletti. Bunun üzerine mahkeme
heyeti, tercüman ücreti ödemedikleri için Kaya ve GüneĢ'in savunmalarını almadan
duruĢmayı erteledi. (07.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR
*Van Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Van Festivalinde sahne alan Kürt ozan Ali Baran‟ın (58)
sahne aldığı sırada PKK lideri Abdullah Öcalan ile PKK militanlarına selam gönderdiği ve
Dersim katliamına atıfta bulunan parçalar seslendirdiği için, örgüt propagandası yaptığı
gerekçe gösterilerek hakkında soruĢturma açıldı. (08.01.2014 / ANF)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi (ĠÜ) öğrencileri tarafından 27 Aralık 2013 tarihinde kampus
içersinde düzenlenen Roboski katliamı protestosu nedeni ile, Malatya Cumhuriyet
BaĢsavcılığı tarafından 44 öğrenci hakkında soruĢturma baĢlatıldı. (10.01.2014 / Ozgurgundem.com / Evrensel.net)
*Antep Üniversitesi'nde Roboskî ve Aydın Erdem katliamını protesto eden yaklaĢık 72
öğrenciye hem üniversite idaresi, hem de Antep Emniyeti tarafından soruĢturma açıldı.
(25.01.2014 / DĠHA)
*Urfa‟da, Harran Üniversitesi‟nde okuyan yaklaĢık 200 öğrenci hakkında "2011 sayılı
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve üniversite içinde "toplu Ģarkı
söylemek", "halay çekmek", "öğrencilerin huzurunu" bozduğu iddiasıyla adli ve idari
soruĢturma açıldığı öğrenildi. (28.01.2014 / DĠHA)
*Dersim'de, Malatya Özel Yetkili Savcılığı tarafından, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 6
Aralık'ta polisin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitiren 2 kiĢi için düzenlenen protesto yürüyüĢe
katıldıkları ve "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla BDP Ġl Örgütü üyesi Necla Kılıç ve
9 kiĢi hakkından soruĢturma açıldı. (15.02.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
124
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Diyarbakır‟da bulunan Dicle Üniversitesi öğrencisi 72 kiĢi hakkında, üniversite kampusunda
gerçekleĢtirilen etkinlikler gerekçe gösterilerek soruĢturma açıldı. Haklarından soruĢturma
baĢlatılan öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı. (12.03.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Halfeti Cumhuriyet Savcılığı, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlaması
çerçevesinde 4 Nisan 2013 tarihinde Amara'da gerçekleĢtirilen etkinliğe soruĢturma baĢlattı.
SoruĢturma kapsamında TUHAD-FED Genel BaĢkanı Zübeyde Teker ifade vermek üzere
Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı. (15.04.2014 / DĠHA /ANF)
*Malatya‟da Gezi eylemlerini örgütledikleri ve MLKP militanlarının cenaze törenlerine
katıldıkları gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Malatya Ġl BaĢkanı Ayhan Yener,
Merkez Ġlçe BaĢkanı AyĢe IĢık ve il yöneticileri Serdar Yücekaya ile Hikmet KırıktaĢ
hakkında Malatya Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. (19.04.2014 /
DĠHA)
*MuĢ Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Bulanık Belediyesi EĢ BaĢkanı Rahmi Çelik hakkında 8 ayrı
açıklama ve yürüyüĢe katılarak "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruĢturma baĢlattı.
(06.05.2014 / DĠHA)
*Bingöl‟ün Solhan Ġlçesinde gerçekleĢtirilen Newroz etkinliğine katıldıkları ve PKK bayrağı
açtıkları iddiasıyla biri çocuk 24 kiĢi hakkında soruĢturma baĢlatıldı. (06.05.2014 / ANF)
*Batman'da, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) öncülüğünde düzenlenen 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü mitinginin Tertip Komitesi üyeleri Leyla Orak, Vildan Ergül, Pelda
Bal, Esma Efetürk, Zelife Bulut, Berivan Helen IĢık hakkında savcılık tarafından soruĢturma
açıldı. (07.05.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Malatya Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Ġnönü Üniversitesinde okuyan ve Malatya Özgür Öğrenci
Derneği üyesi olan 15 üniversite öğrencisi hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla soruĢturma baĢlattı. (08.05.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Siirt'te merkeze bağlı Conbayır mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'nda
görevli olan 9'u Eğitim Sen üyesi 11 öğretmen hakkında "mobese" isimli bir gizli tanığın
ifadesi doğrultusunda "KCK/TM yapılanması içinde yer aldıkları" iddiasıyla savcılıkça
soruĢturma açıldı. (28.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Siverek ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle
baĢlatılan "Öcalan'a Özgürlük" kampanyası çerçevesinde, imza toplamak amacıyla 27
Haziran'da kurulan stantta görevli Kadri Aker ve Ramazan Sakar isimli yurttaĢlar hakkında
soruĢturma açıldı. (06.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Halil Geçgel adlı tutsağın talep ettiği gazete sayfayı ve
fotoğrafları gönderen Azadiya Welat Gazetesi Haber Müdürü Abdurrahman Gök hakkında,
Bolu Ġnfaz Hakimliği tarafından soruĢturma baĢlatıldı. Ġnfaz Hakimliği gerekçeli kararında
Ģunları ifade etti: "Hükümlüye Abdurrahman Gök isimli Ģahıs tarafından 3 adet fotoğraf bir de
Kürtçe basılmıĢ Dengê Welat isimli gazetenin bir sayfalık fotokopisinin gönderildiği,
fotoğraflarda yasa dıĢı PKK örgütünün kontrol noktalarının resmedildiği 3 fotoğraftan ikisinin
bu Ģekilde olduğu, 3. fotoğrafın ise arkasında Kürtçe beyanlar bulunduğu görülmüĢ, gelen
125
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
mektup zarf içerisinde bulunan materyallerle birlikte bilirkiĢi incelemesine tevdi edilmiĢ…
Söz konusu kontrol noktasının bombalanmasıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı
güvenlik güçleri tarafından bombalanması üzerine yeniden yapıldığı hususunda yazı ve
beyanların bulunduğu bombalanmanın maliyeti ile ilgili olarak bazı açıklamaların yer
aldığı…" (18.07.2014 / DĠHA)
*Dersim merkeze bağlı Sütlüce köyü yakınlarında yapımına devam edilen Kalekol inĢaatı, 26
Nisan tarihinde kentteki sivil toplum kuruluĢları, siyasi partiler ve çok sayıda yurttaĢın
katılımı ile protesto edilmiĢti. Sütlüce Jandarma Karakolu tarafından Dersim Belediyesi EĢ
BaĢkanı Nurhayat Altun'un da aralarında bulunduğu 53 kiĢiye "YaĢa dıĢı eylem yapmak" ve
"Örgüte üye olmak" iddiasıyla olduğu soruĢturma açıldığı öğrenildi. (02.09.2014 / Ozgurgundem.com)
*Manisa'nın Soma ilçesinde yaĢanan maden faciasını 2 günlük ders boykotu ile protesto eden
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 47 kiĢi hakkında soruĢturma açıldı. 20 Mayıs 2014
tarihli yazıda Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nün 17 öğrenciye, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlüğü‟nün ise 30 öğrenciye soruĢturma açıldığı belirtildi. (28.09.2014 / Ġmctv.com.tr /
Evrensel.net)
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR
*Antep 4. Ağır Ceza Mahkemesi talimatıyla, Antep'te yerel müzisyenlik yapan Tahir Özmen
ve 5 kiĢi hakkında, Kürtçe parçalar söylediği için "Örgüt propagandası" suçlamasıyla dava
açıldı. (12.01.2014 / / Ozgur-gundem.com)
*Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 15 Temmuz 2012 tarihinde çıkan yangınla ilgili Mardin
Savcılığı tarafından yürütülen soruĢturma tamamlandı. „Yangın planlı çıkarıldı‟ iddiasına
dayandırılarak hazırlanan iddianame kapsamında, 80 tutuklu hakkında dava açıldı.
(10.06.2014 / DĠHA)
*Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan 22 öğrenci hakkında "Örgüt propagandası"
yaptıkları iddiasıyla baĢlatılan soruĢturma, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'nce sunulan
iddianamenin kabul edilmesi sonucu dava açıldı. (15.06.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Kilis'in Deliosman köyü yakınlarında 14 Ağustos 2014 tarihinde Suriyeli mültecilerin
geçiĢini ile ilgili haber takibi yaptığı için hakkında soruĢturma baĢlatılan Dicle Haber Ajansı
(DĠHA) Muhabiri Nazım DaĢtan‟a, Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.
(11.09.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
ġırnak'ın Uludere ilçesinde, 1 Haziran‟da polis tarafından yapılan ev baskınlarını protesto
etmek amacıyla Kaymakamlık lojmanını taĢladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 çocuk,
çıkarıldıkları Uludere Asliye Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadeleri sonrası serbest bırakılmıĢtı.
Serbest bırakılan bu çocuklardan 9'u hakkında ġırnak Çocuk Mahkemesi tarafından
"yaralama", "kamu malına zarar verme", "örgüt propagandası yapmak", "dağıtma sırasında
görevi yaptırmama veya tehditle mukavette bulunma", "görevi yaptırmamak için direnme"
suçlamalarıyla dava açıldı. (30.09.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR
*Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2011 yılında gözaltına alınarak tutuklanan ve 2 yıl aradan
sonra mahkeme tarafından tahliye edilen dönemin BDP'li yöneticileri Ġmdat Derin, Suphi
Çetinkaya, Hacı Çetin, Sıddık Güzel, Süleyman Yorgun Sehem Akgül'ün Van 5. Ağır Ceza
126
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Mahkemesi, davayı karara bağladı. Mahkeme her bir kiĢiye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
(09.01.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari ile Hakkari‟nin Yüksekova ilçesi arasında bulunan ve 2010 yılında „askeri geçici
güvenlik bölgesi‟ ilan edilen Cilo Dağı‟na tırmanan Hacı Tansu, Nuri Tunç ile Abdulkerim
Tekçe ve Ömer Özer isimli dağcılara, Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi‟nce 3‟er ay hapis ve
450‟Ģer lira para cezasına verildi. (09.01.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde
335 tutuklu ve hükümlü hasar gören binadan panikleyerek çıkmıĢtı. Ailelerini gören
tutukluların bir çoğu cezaevine geri dönmüĢtü. Depremin etkisi geçtikten sonra cezaevine
dönen birçok tutukluya, 11 gün hücre cezası verildi. Depremde ailesini merak eden Abdullah
Bilici de cezaevinden bir kilometre uzaklıkta olan ailesini görmesinin ardından cezaevine geri
dönmesine rağmen Van 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Cezaevinden firar ettiği ve
yaĢanan artçı sarsıntılarda yaĢanan kaos ortamından yararlanarak firar giriĢiminde bulunduğu"
iddiası ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. (01.03.2014 / DĠHA)
*Van'da, 22 Mart 2008 tarihinde yapılmak istenen Newroz kutlamaları Van Valiliği
tarafından yasaklanınca gerçekleĢen polis müdahalesi ile kent merkezinde olaylar yaĢanmıĢtı.
Çok sayıda sivil yurttaĢın yaralandığı olaylarda, polisin kullandığı silahtan çıkan merminin
isabet etmesi sonucu iki yurttaĢ yaĢamını yitirmiĢti. Olayların ardından Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi'nin Zeve Kampüsü'nde bulunan MelikĢah Öğrenci Yurdu'nun açılıĢı için kente
gelen dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i protesto eden 61 öğrenci hakkında ise
dava açıldı. Öğrencilerin protesto sırasında "Newroz katili", "Katil Çelik üniversiteden defol",
"Van senden utanıyor" sloganlarını attıkları gerekçesiyle, "Kamu görevlisine alenen hakaret"
ve "Ġstiklal MarĢı'nı alenen aĢağılama" iddiasıyla açılan dava 6 yılın sonunda karara bağlandı.
Davanın görüldüğü Van Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, yargılanan öğrenciler Abdullah
Ölmez, Yavuz Akça, Bayram Kuzu, Faris Demir, Salih ġahin, BarıĢ Tosun, Ferci Aslankan
hakkında birer yıl hapis cezası ve toplam 32 bin 900 TL para cezası verildi. 54 öğrenciye
verilen birer yıllık ceza ise ertelendi. (21.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Elazığ'da 2011 yılında öğrenci derneğinde Kürtçe ders verdikleri gerekçesiyle evlerine polis
tarafından düzenlenen baskın sonrası 5 öğrenci tutuklanmıĢtı. Çıkarıldığı mahkemece "örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderilmiĢti. Öğrencilerden Tacettin Tuna, ÖYM'lerin kaldırılmasının ardından dava
dosyasının Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi sonrası 7 Nisan'da görülen ilk
duruĢmada, "uzun tutukluluk" süresi göz önüne alınarak tahliye edildi. Diğer dört öğrenciden
Diyadin Akbak ve Mehmet Yiğit 9'ar yıl, BarıĢ Tekin ve BarıĢ Bilen isimli öğrenciler ise 6 yıl
3'er ay hapis cezası aldı. (21.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Türkiye ve bölge cezaevlerinde, 12 Eylül 2012 tarihinde baĢlayan ve 68 gün süren açlık
grevine destek olmak için Derik ilçe merkezinde basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüĢe
geçen 62 yurttaĢ hakkında "2911 sayılı gösteri ve yürüyüĢ yasasına muhalefet etmek"
gerekçesi ile dava açıldı. Derik Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Nisan‟da görülen karar
duruĢmasında, aralarında Fırat Dağıtım çalıĢanı Yasemin Yılmaz'ın da bulunduğu 62 kiĢi
hakkında 1 yıl 6'Ģar ay ceza hapis cezası verdi. (01.05.2014 / Ozgur-gundem.com))
*Diyarbakır'ın Lice Belediyesi EĢ BaĢkanı Rezan Zuğurli, 2010 ve 2011 yıllarında öğrenci
olduğu sırada 3 ayrı eyleme katıldığı gerekçesiyle hakkında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
açılan davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. (07.05.2014 / Radikal.com.tr / Taraf.com.tr /
Milliyet.com.tr)
127
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Antep'te Kürt televizyon kanalları olan Nuçe TV ve MMC'nin kapanmasını protesto etmek
amacıyla 30 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile
Durri Kaygusuz, Zeliha ġavur ve isimleri öğrenilemeyen 10 yurttaĢ hakkında "örgüt
propagandası" yaptıkları iddiasıyla açılan davanın karar duruĢması görüldü. Antep 5. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruĢmasında, 12 kiĢi hakkında " Örgüt propagandası"
suçlamasıyla 12 kiĢiye 2 yıl 1'er ay ceza verildi. (16.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'te, 15 Ekim 2013 günü "Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla gözaltına alınan ve
daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Sabri Bark, Musa Kurhan ve Abdurrahman
Nas'ın yargılandığı davanın karar duruĢması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sabri
Bark, Musa Kurhan ve Abdurrahman Nas'a "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç
iĢlemek" iddiasıyla 6'Ģar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Hapis cezası alan tutuklu sanıkların
cezaları ertelenerek tahliyelerine karar verildi. (06.06.2014 / DĠHA)
*Erzurum'da 17 Mart 2014‟te Kazım Yurdalan Mahallesi'nde düzenlenen Newroz
kutlamalarına ırkçı bir grubun müdahalesi ardından baĢlayan ve polisin müdahalesi ile
büyüyen olaylarda 7‟si öğrenci 14 kiĢi hakkı dava açıldı. "Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri
kanununa muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlilerine
görevlerinden dolayı hakaret" iddialarıyla Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
karar duruĢmasında, mahkeme tutuksuz yargılanan Betullah U., Serhat B., Abdulkerim G.,
Sefa S., Servet K., Osman K.,Osman E., Tayfur K., Metin A., Ramazan Ç., Remzi A., Albay
M., Tekin Y., ve Süleyman Y. hakkında 22'Ģer ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme,
cezaları 5 yıl erteledi. (11.06.2014 / DĠHA)
*Dersim‟de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu bir pankart asarak "örgüt
propagandası yaptıkları" iddiasıyla haklarında açılan davanın görüldüğü karar duruĢmasında,
BDP Dersim Ġl EĢ BaĢkanı Ergin Doğru ve ESP Dersim Ġl BaĢkanı Ekber Kaya'ya 10 hapis
cezası verildi. (19.06.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*15 Nisan‟da Rojava sınırına kazılan hendek ve örülen duvarı protesto etmek amacıyla Dicle
Üniversitesi‟nde yapılan yürüyüĢ ve basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle, haklarında
dava açılan Ümit Dayan, Özge Can ve Gazi Som isimli öğrencilere, 1'er yıl 8'er ay hapis
cezası verildi. (03.07.2014 / Ozgur-gundem.com / Yeniozgurpolitika.org)
*5 yıl önce Batman'da doğan çocuğuna Asiwa ismini vermek isteyen Dicle Anter, baĢvurduğu
nüfus müdürlüğünden olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Dicle Anter'de kızını Asiwa ismini
vermekte ısrar ederek aynı zamanda Ġsveç vatandaĢı olması nedeniyle konsolosluğa baĢvurdu
ve kızı Asiwa için Ġsveç kimliği aldı. Bu zamana kadar kendi topraklarında, ailesinin verdiği
ismiyle yaĢayan Asiwa, kısa bir süre önce babasıyla bir ziyaret için Azerbaycan'a gitti. Geri
dönüĢte Anter ve kızı Asiwa, 12 Temmuz'da Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriĢ
yaparken, kapı görevlileri "Türkiye'de yasal kalıĢ süresini ihlal ettiği ve oturma izni için
Yabancılar ġube Müdürlüğü'ne baĢvurmadığı" gerekçesiyle Asiwa'ya 677.50 TL para cezası
kesti. (23.07.2014 / Taraf.com.tr / Radikal.com.tr / Zaman.com.tr)
*BaĢbakan Recep Tayip Erdoğan'ın 2008 yılında Diyarbakır'a geliĢini protesto eden
yurttaĢlardan Mustafa Tosun, RojğeĢ Bayram, Medeni Fidan, Murat Alay, Nurettin Oynak,
adlı yurttaĢlar gözaltına alınarak tutuklanandı. Ardından haklarında "Polise mukavemet ve
devlet malına zarar vermek", "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" ile
"2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" iddialarıyla dava açıldı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza
128
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Mahkemesi'nde yargılanan 5 kiĢi 2011 ġubat ayında tahliye edildi. Mahkeme, tutuksuz olarak
yargılanan 5 kiĢi hakkında "Polise mukavemet etmek ve devlet malına zarar vermek"
suçlamasıyla her biri için 190 bin 561 TL para cezası verdi. (08.08.2014 / Ozgurgundem.com)
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek ve Kültür Kurumu
*BDP Nizip Ġlçe Örgütü'nün merkezi seçim bürosuna gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi
yada kiĢiler tarafından taĢlı saldırı gerçekleĢtirildi. BDP Nizip Ġlçe Örgütü yöneticisi Erkan
ġahin, polise haber verilmesi üzerine olay yerinde incelemelerin yapıldığını belirtti. ġahin,
polisten edindiklerin bilgilere saldırının 4 yada 5 kiĢi tarafından gerçekleĢtirildiğini kaydetti.
(22.01.2014 / ANF / DĠHA)
*BDP Antep Ġl Örgütü binası gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin saldırısına
uğradı. Ġstasyon Caddesi'nde bulunan parti binasının kapısını kırarak içeriye girerek
saldırgan/saldırganlar, içeride bulunan eĢyaları tahrip ederken, bir diz üstü bilgisayar, 4 adet
bağıĢ makbuzu ve bazı kayıt evrakları da yanlarında götürdü. (24.01.2014 / Ozgurgundem.com)
*BDP Elazığ Ġl binasının kapısını kırarak içeri giren kimliği öğrenilemeyen bir saldırgan,
binanın ikinci kata çıkarak kapıya molotof kokteyli attı. Gözaltına alınarak Ġl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülen saldırgan, "Akli dengesi yerinde olmadığı" ve "Alkollü" olduğu
gerekçesi ile serbest bırakıldı. (02.02.2014 / Cnnturk.com / Haberturk.com / Taraf.com.tr)
*Erzurum‟un Çat Ġlçesinde, BDP Çat Ġlçe binasına saldırıda bulunan kimliği belirsiz kiĢi ya
da kiĢiler, binanın camlarını kırarak parti tabelasını yerinden söktü, ardından da parti
binasının duvarlarına sprey boya ile Türk bayrağı çizdi. Parti binasına yönelik yapılan saldırı
ile ilgili BDP‟li yöneticiler, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne giderek Ģikâyette bulundu.
(02.02.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın GevaĢ Ġlçesi Atatürk Caddesi'nde, 4 katlı bir binanın 1 ve 2'nci katında bulunan AK
Parti ve Hüda-Par'a, kimliği belirsiz kiĢilerce molotof atıldı. 2'nci katta bulunan Hüda-Par'ın
bulunduğu Ġlçe BaĢkanlığına 2 molotof kokteyli isabet ederken, binanın 1'inci katında bulunan
AK Parti Ġlçe BaĢkanlığı'na ise 4 molotof kokteyli atıldı. Olay yerine gelen polis binada
parmak izi alıp, kapsamlı soruĢturma baĢlattı. (03.02.2014 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr
/ Hurriyet.com.tr)
*Van'ın Edremit ilçesinde, Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulanan BDP ilçe binasına kimliği
belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce saldırı yapıldı. Saldırıda binanın camları kırıldı. (10.02.2014 /
DĠHA)
*Mardin'in Midyat ilçesine bağlı OrtaçarĢı Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kiĢi yada kiĢilerce
BDP'nin seçim anonsu aracına saldırı düzenlendi. Saldırıda seçim aracında maddi hasar
meydana geldiği belirtilirken, araçta bulunanlardan yaralananların olmadığı bildirildi.
(19.02.2014 / DĠHA)
129
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Erzurum‟un merkez Yakutiye ilçesi MahallebaĢı semtinde bulunan ve daha tam olarak açılıĢı
yapılmayan BDP‟ye ait seçim bürosu kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce bira ĢiĢeleri ve
taĢlarla saldırıya uğradı. (23.02.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe Ġlçesinde, BDP'ye ait seçim bürosuna kimliği belirsiz kiĢilerce iki ses
bombası atıldı. Büro kapalı olduğu sırada düzenlenen saldırıda maddi hasar meydana geldi.
Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili soruĢturma baĢlattı. (02.03.2014 / DHA /
Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
*Ağrı Kütüphane Caddesi‟nde bulunan BDP seçim irtibat bürosu, kimliği belisiz kiĢi ya da
kiĢilerin saldırısına uğradı. (05.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan AKP seçim bürosuna gece
saat 21.00 civarında kimliği belirsiz kiĢilerce el yapımı olduğu belirtilen bomba atıldı. Büyük
bir gürültü ile patlayan bomba büroda maddi hasara neden oldu. (13.03.2014 / ANF / DĠHA)
*Erzurum Yakutiye ilçesinde Dağ Mahallesi'nde seçim çalıĢması yürüten BDP seçim aracı,
ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. 3 araçla önü kesilen BDP'nin aracına sopa ve taĢlarla
saldıran 15 kiĢilik ırkçı grubun, aracı Ģoförüyle birlikte uçurumdan atmak istediği belirtildi.
Mahallelinin müdahalesiyle aracın uçurumdan atılmasının önlendiği olaya dair bilgi veren
BDP Yakutiye Belediye BaĢkan Adayı Ayhan Yılmaz, saldırının kendilerini çalıĢmaktan alı
koymak amacıyla yapıldığını belirtti. (16.03.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın merkez ilçesi TuĢba'da, BDP'nin seçim çalıĢmaları kapsamında Ġstasyon ve Ġskele
mahallelerinde açtığı seçim bürolarına yönelik gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi veya
kiĢilerce saldırı gerçekleĢtirildi. Meydana gelen saldırılarda seçim bürolarının camları
kırılarak bürolar tahrip edildi. (17.03.2014 / DĠHA)
*Erzurum MahallebaĢı Semti‟nde açılan BDP‟nin seçim bürosununu önünde toplanan
yaklaĢık 50 kiĢi ellerindeki taĢ, sopa ve satırlarla seçim bürosuna saldırıda bulundu. Saldırıda
seçim bürosu tahrip edilirken, etrafta bulunan esnaflarında camları kırıldı. (18.03.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da merkez Kayapınar Ġlçesi'nde bulunan Ak Parti Ġl binasına 100 metre mesafede
iki adet ses bombası patladı. Yüzleri poĢu ile sarılı iki kiĢinin fırlattığı bomba nedeniyle
yoldan geçen 2 kiĢi hafif Ģekilde yaralandı. (18.03.2014 / Milliyet.com.tr /
Cumhuriyet.com.tr)
*Bitlis'in Güroymak ilçesinde Belediye Eğitim Destek Evi akĢam saatlerinde kimliği belirsiz
kiĢi yada kiĢiler tarafından ateĢe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Ġçinde öğrencilerin olması nedeniyle yaralananın
olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Polis yangın çıkan binada inceleme yaptı.
(31.03.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde, AKP'nin seçim sonuçlarına itiraz kararını protesto etmek için
Adliye binası önünde bir araya gelen binlerce kiĢi, protesto ardından dağılmaya baĢladığı
sırada polisin, TOMA ve biber gazıyla gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı. Müdahalenin
ardından dağılan yurttaĢlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan AKP Ġlçe binasına
molotofkokteyli attı. Ġlçe binasında çıkan yangın ile maddi hasar meydana geldi. (02.04.2014 /
Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
130
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır‟ın Bağlar ilçesinde, HÜDA-PAR Bağlar Ġlçe binasına gelen yüzleri kapalı bir
grup, binaya ses bombası ve molotof kokteyli attı. Cento Caddesi üzerinde bulunan ilçe
binasına atılan ses bombası ve molotof kokteylinin ardından grubun, olay yerine gelen polis
aracına da molotof kokteyli attıkları belirtildi. (15.04.2014 / ĠHA / Mynet.com)
*Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinde belediyeye ait Kültür Sanat Merkezi gece
saatlerinde, kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce kundaklanarak ateĢe verildi. (21.04.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Bingöl'de, Alperen Ocakları Derneği üyeleri, ülkücüler ve koruculardan oluĢan bir grup,
Diyarbakır'da 2. Taktik Hava Komutanlığı'ndaki bayrağın indirilmesine tepki göstermek
amacıyla Bingöl-Genç karayolu üzerinde toplandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesine gidip bayrak
asmak isteyen grup, polis ve askerler tarafından geri çevrildi. Grup, daha sonra BDP Bingöl Ġl
Örgütü önünden geçtikleri sırada yanlarında bulunan pompalı tüfekler ile hava ateĢ açtı.
Grubun kullandığı araçlar içerisinde kaleĢnikof marka silah ve pompalı tüfeklerin olduğunu
da görüldü. Polis tarafından BDP il binası çembere alındı. (13.06.2014 / Sabah.com.tr /
Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, kadınlara sorunları alanında faaliyetler yürüten Amida Kadın
DanıĢmanlık Merkezi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi yada kiĢilerin ses bombalı
saldırısına maruz kaldı. (27.06.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi tarafından Silvan-Diyarbakır arasında yolcu taĢıması için
2 aracın tahsis edilmesi üzerine aynı hatta özel olarak çalıĢan Ģoförler, zarar ettiklerini öne
sürerek belediye binasına saldırıda bulundu. Saldırıyı duyan ve olay yerine gelerek belediyeyi
sahiplenmek isteyen ve saldırganlara tepki göstermek isteyen yurttaĢlara polis, gaz bombası
ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polis basın mensuplarının da
hedef alındığı görüldü. (04.07.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesi ġehitlik Semti'nde Hür Dava Partisi üyeleri oldukları belirtilen
bir grubun, Özgür YurttaĢ Derneği ile bir kahvehaneye saldırı düzenlediği kaydedildi.
Saldırının döner bıçakları, satır ve sopalarla yapıldığı belirtilirken, grubun mahallede
yurttaĢlara da saldırdığı ifade edildi. Saldırı sırasında derneğin camlarını kırılırken,
saldırganlar biri dernekte olmak üzere 7 yurttaĢı darp ederek yaraladı. Polis, saldırgan gruba
gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (17.07.2014 / Cumhuriyet.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Kayapınar ilçesi Huzur Evleri Mahallesi‟nde bulunan Huzur Evleri Özgür
YurttaĢ Derneği‟ne saat 22.00-22.30 sularında Hür Dava Partisi üyeleri oldukları belirtilen 3040 kiĢilik bir grup tarafından saldırıldı. Saldırgan güruhun ellerinde silah, sopa, döner
bıçakları ve kesici aletler olduğu ve derneğin cam ve çerçevesini indirdikleri belirtildi.
Saldırganlara çevredeki kahvehanelerde oturan yurttaĢların tepki gösterdiği ve bunun üzerine
dernek çevresinden uzaklaĢtıkları, ancak ileride yeniden toplandıkları bildirildi. Saldırı
üzerine olay yerine gelen polislere de bir polis amirinin “müdahale etmeyin” ve sadece “geri
çekilin” dediği belirtildi. Saldırgan grubun mahallede bekleyiĢini sürdürdüğü ve mahalledeki
gerginliğin devam ettiği bildirildi. (19.07.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, DBP Ġlçe Örgütü binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce
gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleĢtirildi. Saldırı ile birlikte ilçe binasının camlarının
131
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kırıldığı ve sonrasında polis tarafından yapılan incelemede 6 adet tabanca mermisinin parti
binasına isabet ettiği belirtildi. 3 mermi camlardan geçerek parti içindeki odalara, 3 merminin
ise dıĢ duvarlara isabet ettiği kaydedildi. (01.08.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*KURDĠ-DER Adıyaman ġubesi ait tabela, kimliği kiĢi veya belirsiz kiĢiler tarafından
yerinde söküldü. Tabelayı yerinden söken saldırganlar, daha sonra ezerek tahrip etti.
(01.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Iğdır Belediyesi tarafından kentin giriĢine yerleĢtirilen Kürtçe ve Türkçe "HoĢ geldiniz - Hûn
bi xêr hatin" yazılı tabela, kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce yerinden sökülüp taĢlarla
kırıldıktan sonra, yolun kenarına atılmıĢ halde bulundu. Olay ile ilgili konuĢan görgü
tanıklarından O.B. adlı yurttaĢ, “Sabah erken saatlerde Ģehir içi minibüsle olay yerinden
geçerken tabelanın o Ģekilde kırık ve yakılmıĢ halde olduğunu gördük. Bizden önce gelen
yurttaĢlar ise bizlere üzerinde bir de Türk bayrağı olduğunu söyledi” diye konuĢtu.
(23.08.2014 / DĠHA)
Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek ve Kültür Kurumu
*Diyarbakır‟ın Kulp Ġlçesinde faaliyet gösteren Andok Kültür Sanat Derneği hakkında,
Kürtçe kurs verdiği gerekçesiyle kapatma davası açıldı. (02.02.2014 / Ozgur-gundem.com /
Evrensel.net)
*Derik Belediyesi tarafından 2012 yılında, ilçede yaĢayan yoksul ve dar gelirli ailelerin
öğrencilerine eğitim vermek amacıyla açılan Gula Sor Eğitim ve Bilim Evi, Derik
Kaymakamlığı tarafından kapatıldı. Derik Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün, Derik
Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, açılan Gula Sor Bilim ve Kültür Evi'nin izinsiz eğitim
faaliyeti yürüttüğü sebebiyle Kaymakamlık tarafından kapatma kararı verildiği kaydedildi.
(25.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, KURDĠ-DER, DTK ve Eğitim Sen Diyarbakır ġubesi
tarafından merkez Bağlar ilçesinde Kürtçe eğitim veren Dibistana Seretayî a Ferzad
Kemangar-Ferzad Kemanger Ġlkokulu hakkında soruĢturma baĢlattı. SoruĢturmanın TCK'nin,
"Ġzinsiz eğitim kurumu açmak" ve "Örgüt adına suç iĢlemek" maddeleri kapsamında açıldığı
öğrenildi. Açılan soruĢturmanın ardından okulun kapısı polis tarafından mühürlendi.
(15.09.2014 / Ntvmsnbc.com / Taraf.com.tr / Sabah.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan ve Kürtçe eğitim veren Dibistana Seretayî a BerîvanBerivan Ġlkokulu‟nun kapısı polis tarafından mühürlendi. Okulu mühürleyen polisler, duvarda
asılı okul tabelasını yerinden söktü. ġırnak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denetleme
yapılmadan, ġırnak Valiliği'ne okulun uygun olmadığı yönünde dilekçe yazıldığı öğrenildi.
(16.09.2014 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Hakkari Yüksekova ilçesinde açılan ve Kürtçe eğitim veren ÜveyĢ Ana Ġlköğretim Okulu,
polis tarafından savcılık kararı gerekçe gösterilerek mühürlendi. (16.09.2014 /
Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler
132
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde bir grup genç, Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi ile Askeri
Savcılığın Roboski katliamına iliĢkin verdiği "takipsizlik" kararını meĢaleli yürüyüĢ ile
protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Ġpek yolu üzerinde önlem alan polis gençlere gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (08.01.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 Ocak‟ta, BDP Silvan Belediyesi EĢ BaĢkanları aday tanıtımı
mitingi öncesinde Malabadi Anadolu Lisesi öğrencileri ve polisler arasında çıkan gerginlik
yaĢandı. Çıkan olaylarda Ahmet Solmaz (19) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun
ardından Silvan Adliyesi getirilen Solmaz hakkında çıkarılan tutuklama kararı üzerine, AsayiĢ
Büro Amirliği'ne götürülen Solmaz'ı yürüyerek takip eden gençlere polis tazyikli suyla
müdahale etti. (09.01.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Feridun mahallesinde bulunan Diyarbakır caddesi üzerinde,
Paris'te katledilen 3 kadın siyasetçinin faillerinin bulunması talebiyle gösteri düzenlemek
isteyen eylem yapan bir gruba, polisler müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Yakup
Müjde (16) ve Bilal Meygil (14) isimli çocuklar gözaltına alındı. Polislerin gözaltına aldığı
Müjdeci'yi darp ettiği öğrenildi. (10.01.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, cezaevinden tahliye edilen BDP ġırnak Milletvekili Selma
Irmak, Mardin Milletvekilleri Gülser Yıldırım ile Erol Dora karĢılanması amacıyla miting
düzenlendi. Düzenlenmek miting öncesi polis, BDP Dargeçit Ġlçe binası önünde bir araya
gelen ve Ilısu caddesi varan yüzlerce kiĢiye gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. Kitlenin polise taĢlarla karĢılık vermesi üzerine, polis ile kitle arasında çatıĢmalar
yaĢandı. (12.01.2014 / DĠHA)
*ġırnak Valisi'nin, Roboski ile Federal Kürdistan Bölgesi sınırına yapılmak istenen "Güvenlik
yolu"nu denetlemek için geldiği bilgisini alan Roboski köylüleri, Roboski katliamında 34
kiĢinin yaĢamını yitirdiği 15 Nolu sınır taĢına doğru yürüyüĢe geçti. Roboskililerin sınırın alt
kısmına varması üzerine askerler, Roboski‟li köylülere gaz bombaları ile müdahale etti.
Köyüllerin yürüyüĢü devam ederken, askerler kitlenin üzerine silahlarla ateĢ açtığı bildirildi.
BaĢına gaz bombası isabet eden Serhat Encü (17) isimli yurttaĢ ağır yaralandı. (15.01.2014 /
Cumhuriyet.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*BDP Van Ġl Örgütü tarafından kent merkezinde "Rojava halklarının Cenevre2'de kimlik ve
statüleri tanınsın" sloganı ile düzenlediğin mitingin sona ermesi ile birlikte polis, mitinge
katılan yurttaĢlara plastik mermi ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polisin attığı plastik
mermi sonucu bir genç bacağından yaralandı. (15.01.2014 / Ozgur-gundem.com /
Hurriyet.com.tr)
*BDP Hakkari Ġl Örgütü öncülüğünde Cizîrê Kantonu'nun ilan ettiği özerkliği kutlamak ve
Nusaybin-QamıĢlo sınırına örülen duvarı protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢe polis
müdahale etti. Polis müdahalesi olaylar yayıldığı Keklikpınar, Yenimahalle ve Berçelan
mahallerinde, ismi öğrenilmeyen bir çocuk polisler tarafından gözaltına alındı. (26.01.2014 /
DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesi BahçebaĢı Mahallesi'nde 28 Ocak‟ta ev baskınları
sonucu gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla
tutuklanan 5 kiĢi için, protesto amaçlı adliye binası önünde bekleyiĢe geçen kitleye polis, gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında BDP Mardin Ġl EĢ
BaĢkan Yardımcısı Mehmet Doğan polisin attığı iddia edilen taĢlardan dolayı kafasından
133
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
aldığı darbe ile yaralandığı belirtildi. Yaralanan Doğan, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne
kaldırılırken, müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen 2 yurttaĢ gözaltına alındı. (29.01.2014 /
DĠHA)
*Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl polislerin panzerle ezmesi sonucunda katledilen ġahin Öner'in
ölüm yıl dönümünü protesto amacıyla, Ben u Sen Mahallesi'nden Mardin Kapı'ya
gerçekleĢtirilmek istenilen yürüyüĢe polis, ġehitlik Mezarlığı'nda gaz bombaları ve tazyikli su
ile müdahale etti. (10.02.2014 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com / Taraf.com.tr)
*Hakkari Yüksekova ilçesinde binlerce yurttaĢ, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye
getiriliĢinin 15‟inci yıldönümünde protesto gösterisi düzenlemek amacıyla protesto gösterisi
düzenlemek istedi. Oslo Oteli önünde polis tarafından zırhlı araçlarla durdurulan kitlenin
yürüyüĢüne izin verilmedi. Bunun üzerine tekrardan yürümek isteyen kitleye, polis biber gazı
ve ses bombaları ile müdahale etti. (13.02.2014 / DHA / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenlemek isteyen binlerce kiĢiye, çarĢı
merkezine doğru yürüyüĢe geçti. ÇarĢı merkezinde basın açıklaması düzenleyen kitleye, basın
açıklamasının ardından polis tarafından gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede
bulunuldu. (13.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
* Van merkezde bulunan Nuda Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek, PKK Lideri
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢin yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ
düzenleyen binlerce kiĢiye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
(13.02.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
* ġırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen binlerce kiĢiye, polis gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahale etti. (13.02.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenlemek isteyen çok sayıda kiĢiye, polis gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Olaylar sırasında 4 kiĢi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların serbest bırakılması için Emniyet Müdürlüğü önüne yürümek isteyen
kitleye, polis ikinci kez müdahalede bulundu. (13.02.2014 / Milliyet.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢ yıldönümü olan
15 ġubat'ı kınamak amacıyla Nur Mahallesi'nde bulunan BDP Seçim Bürosu önünde toplanan
çok sayıda yurttaĢ, Cudi Mahallesi'ne doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢe geçen kitleye, Cudi
Mahallesi Mezbahane Sokak'ta zırhlı araçlarla barikat kuran polisler tarafından, hiç bir uyarı
yapılmadan gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale edildi. (15.02.2014 / Milliyet.com.tr
/ Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır‟da Batıkent Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kiĢi, PKK Lideri Abdullah
Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünde protesto amacıyla Bağlar Dörtyol‟a doğru
yürüyüĢ düzenledi. YürüyüĢe geçen kitleye polis, Ġskanevleri Caddesi'nde gaz bombaları
tazyikli su ile müdahale etti. (15.02.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Van'da, BDP Ġl Örgütü'nün çağrısı ile, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini
protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce yurttaĢ yürüyüĢ düzenledi. YürüyüĢ ardında
134
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından kitle tekrar Cumhuriyet Caddesi'ne yürümek
isterken, polis TOMA ve zırhlı araçlarla kitlenin önünü kesti. Kitlenin yürümekte ısrar etmesi
üzerine polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. (15.02.2014 / Milliyet.com.tr
/ Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü
olan 15 ġubat'ı protesto etmek amacıyla Nur Mahallesi'nde bulunan BDP Cizre ilçe Örgütü
binası önünde toplanan binlerce yurttaĢ Cudi Mahallesi'ndeki BDP seçim bürosuna doğru
yürüyüĢe geçti. YürüyüĢ halinde Cudi Mahallesi BDP seçim bürosu önüne gelen kitleye
polisler, gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. (15.02.2014 / Milliyet.com.tr)
*Batman'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümünde protesto
gösterisi düzenlemek amacıyla Batman Belediye binası önünde bir araya gelen binlerce kiĢi,
Sanat Sokağı'na doğru yürüyüĢe geçti. Sloganlar eĢliğinde yürüyüĢe geçen kitleye polis,
Diyarbakır Caddesi'nde gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. (15.02.2014 /
Radikal.com.tr
/
Milliyet.com.tr
/
Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla BDP Silopi Ġlçe binası önünde bir araya gelen binlerce
kiĢi Sanat Sokağı'na doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢe geçen kitleye polis, Sanat Sokağı
giriĢinde gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale bulundu. (15.02.2014 / Radikal.com.tr)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla BDP Kızıltepe Ġlçe binası önünde bir araya gelen binlerce
Ġpek Yolu'na doğru yürüyüĢe geçti. Sloganlar eĢliğinde yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (15.02.2014 / Milliyet.com.tr)
*Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin
yıldönümünde protesto düzenlemek amacıyla, BDP seçim bürosu önünde bir araya gelen
yüzlerce yurttaĢ, AVM yönüne doğru yürüyüĢe geçti. Hizan Durağı civarına ulaĢan kitleye
polis, hiçbir uyarıda bulunmadan gaz bombası, cop ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında çenesine gaz bombası isabet eden bir yurttaĢ ağır yaralandı. Ġsmi
öğrenilemeyen yaralı Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (15.02.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin
yıldönümünde protesto düzenlemek amacıyla Özgürlük meydanında bir araya binlerce kiĢi,
Ġpek Yolu'na doğru yürüyüĢe geçti. Burada yapılan basın açıklamasının ardından kitle, tekrar
Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüĢe geçti. Özgürlük Meydanı'na varan kitleye polis tazyikli
su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (15.02.2014 / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü ile Federal Kürdistan Bölgesi sınırında çıkan
çatıĢmaları engellemek amacıyla canlı kalkan eylemi baĢlatan kitleye ekserler gaz bombaları
ile müdahalede bulundu. Müdahalede bir basın mensubu dizine çarpan gaz bombası fiĢeği ile
hafif Ģekilde yaralanırken, Emine Ürek isimli yurttaĢ gazlı müdahalenin etkisiyle fenalaĢıp
baygınlık geçirdi. (25.02.2014 / DĠHA)
Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde karakol yapımını protesto etmek amacıyla çeĢitli kentlerden
Lice‟ye gelen binlerce kiĢi, protesto eylemini gerçekleĢtirmek istedikleri Abalı (Korxa)
Karakolu'na az bir mesafe kala jandarma ve zırhlı polis araçlarıyla tarafından durduruldu.
135
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Güvenlik gerekçesiyle yürüyüĢe izin verilmeyince, araçlarından inerek yola yürümek isteyen
kitleye, polis ve jandarma tarafından gaz bombaları ile müdahalede bulunuldu. (28.02.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, BDP Ġl Örgütü tarafından Rojava sınırında yapılmak istenen
duvar inĢaatını protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklaması ardından yürüyüĢ yapmak
isteyen kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (28.02.2014 /
DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟da BDP‟liler, „Öcalan'a Özgürlük‟ talebiyle baĢlatılan imza kampanyasının
destek vermek amacıyla Bağlar Ġlçesinde bulunan 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde
imza standı açtı. YurttaĢların imza verdiği standın kaldırıldığı sırada, polis tarafından
kampanyanın yasaklandığı gerekçe gösterilerek imza listelerine el konulmak istendi. Buna
izin vermeyen yurttaĢlar ile polis arasında arbede yaĢandı. (01.03.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde BDP'nin seçim bürosuna kimliği belirsiz kiĢiler tarafından ses
bombası atılmasını protesto etmek için seçim bürosundan Ġpek Yolu'na yürüyüĢ
gerçekleĢtirmek isteyen yüzlerce yurttaĢ, Özgürlük Meydanı'nda polisler tarafından
engellendi. Kitlenin yürüyüĢ yapmak için ısrar etmesi üzerine polisler tazyikli su ve gaz
fiĢekleri ile kitleye müdahale etti. Saldırı esnasında Hüda-Par üyelerinin BDP'lilere tekbir
eĢliğinde saldırması dikkat çekti. (02.03.2014 / Milliyet)
*Van‟ın Edremit ilçesinde, AKP Van BüyükĢehir Belediye BaĢkan adayı Osman Nuri
Gülaçar zırhlı polis araçları ile gelmesini yurttaĢlar tepki göstererek protesto etti. Ġddaaya
göre, zafer iĢaretleri yaparak protesto gösterisinde bulunan yurttaĢlara, Gülaçar'ın korumaları
ve polisler tarafından silah ve biber gazı sıkılarak müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında
yurttaĢların darp edildiği belirtildi. (03.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Sabancı Ġlköğretim Okulu‟nun dağılıĢı
sırasında okul önünden geçen polislere ait zırhlı araçları protesto eden öğrencilere, polis
plastik mermilerle müdahalede bulundu. Bu sırada çocuğunu almak için okula gelen Sultan
Koyu (35) ile Yusuf Yardımcı isimli öğrenci, kafalarına isabet eden plastik mermiler sonucu
yaralandı. (05.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı ġenoba beldesi Ayyıldız mahallesinde, askeri aracın her
akĢam mahallede devriye gezmesine tepki gösteren yurttaĢlar, "Neden her akĢam
geliyorsunuz?" diye askerlerle tepki gösterdi. Bunun üzerine mahallelilere hakaretlerde
bulunan askerler evlere "Kaçakçılık yapıldığı" gerekçisiyle baskın yaptı. YurttaĢların tepki
göstermesi üzerine mahallede gerginlik büyüdü. Olayların büyümesi üzerine askerler gaz
bombası kullanarak, havaya ateĢ açtı. Askerin attığı gaz kapsülü isabet eden hamile Seyran
Bulut ile Kazım Bulut, Ferdi Bulut, Ahmet Bulut, Kerem Bulut çeĢitli yerlerinde yaralandı.
(07.03.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde binlerce kadının katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
mitinginin ardından alanının yakınında bulunan Ahmet Kaya köprüsünde bir grup gence polis
gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 13 yaĢındaki A.Ç adlı çocuk gözüne isabet
eden gaz bombasıyla yaralandı. (08.03.2014 / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapımı tamamlanan Avalı (Korxa) Jandarma Karakolu'nu
protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce yurttaĢa karakol önünde, polis ve askerler
136
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tarafından gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahalede bulunuldu. Müdahaleye esnasında
4 yurttaĢ çeĢitli yerlerinden yaralandı. (09.03.2014 / DĠHA)
*Dersim'de, polis müdahalesi sonucu yaĢamını yitiren Berkin Elvan binlerce lise öğrencisi
dersleri boykot ederek merkezde yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. YurttaĢların da destek verdiği eylem
düzenlenen basın açıklaması ile devam etti. Yapılan açıklamanın ardından Sanat Sokağı'na
doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (12.03.2014 /
Cnnturk.com / Zaman.com.tr)
*Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesinde, Berkin Elvan‟ın polis tarafından katledilmesini protesto
etmek amacıyla yürüyüĢ düzenlemek isteyen binlerce kiĢiye polis, yürüyüĢ yapıldığı
esnasında gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (14.03.2014 / DHA /
Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, bir kadın öğrencinin minibüs Ģoförü tarafından taciz
edilmesi üzerine olaylar çıktı. Aynı gün akĢam saatlerinde yurt binası önünde toplanan çok
sayıda öğrenci, Rektörlük binasına doğru yürüyüĢe geçti. Rektörlük önüne gelerek, Rektör
Peyami Battal ile görüĢmek isteyen öğrencilere polisler tarafından TOMA ve gaz bombaları
ile müdahale edildi. Müdahale sırasında 26 öğrencinin gözaltına alınırken, 5 öğrenci ise hafif
Ģekilde yaralandı. (15.03.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Batman‟da yüz binlerce kiĢi tarafından kutlanan Newroz Bayramı mitingi sonrası, otogar
istikametine doğru dağılan kitleye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti.
(17.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Otogar yanında bulunan Newroz alanında düzenlenen Newroz
mitinginin ardından Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüĢe geçen binlerce kiĢiye, zırhlı
araçlarla barikat kuran polisler tarafından gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede
bulunuldu. Müdahale sırasında Hamdullah BaĢak (16) isimli sağır ve dilsiz bir çocuk, gaz
fiĢeği kapsülünün çenesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. (17.03.2014 / ANF)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde on binlerce yurttaĢ tarafından kutlanan Newroz kutlaması
ardından, alandan ayrılan kitleye çevrede zırhlı araçlarla barikat kuran polisler tarafından gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahale edildi. (19.03.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde MEGAM-DER ve DÜO-DER üyesi öğrenciler, 6 PKK
militanı için açılan taziyeyi ziyaret etmek amacıyla Bismil Belediyesi önünde toplanarak,
taziye yerine doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢ güzergahında öğrencilerin geçiĢine izin
vermeyen polis, havaya ateĢ açarak öğrencilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale
sırasında haberi takibinde bulunan DĠHA Diyarbakır Muhabiri ġerife Oruç isimli gazeteci
polisler tarafından darp edildi. Bir süre devam müdahalenin sonunda iki öğrenci polis
tarafından gözaltına alındı. (26.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 Mart‟ta BDP tarafından düzenlenen mitingin ardından polis
müdahalesi ile baĢlayan olayların yarattığı gerginlik devam ederken, olayların 26 Mart akĢamı
da devam ettiği ve çıkan olaylarda, polis gençlere plastik mermi ile müdahalede bulundu.
Haberi takibinde bulunan DĠHA Silvan Muhabiri Serhat Yüce'nin, plastik mermilerden birinin
kendisine isabet etmesi sonucu sağ kaburgasından hafif yaralandı belirtildi. (26.03.2014 /
DĠHA)
137
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van Merkez‟de, AKP‟nin seçim çalıĢmaları kapsamında düzenlediği mitingine katılan
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan konuĢmasının ardından araçla kentten ayrılırken,
Cumhuriyet Caddesi‟nde biriken binlerce yurttaĢ tarafından protesto edildi. Bunun üzerine
çok sayıda polis, plastik mermilerle kitleye müdahalede bulundu. (27.03.2014 / Cnnturk.com
/ Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Van‟da seçim sonrası sandık sonuçları açıklanmaya baĢlarken BDP‟nin Cumhuriyet Caddesi
üzerinde bulunan seçim bürosu önünde toplanan ve seçim zaferini kutlayan binlerce kiĢiye
polis müdahale etti. (30.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın ErciĢ ilçesi YeĢilova Mahallesi‟nde bir grup BDP‟li genç, seçim sonuçlarını yolda
ateĢ yakarak kutlamak istedi. Kutlamalar sırasında polisler, gençlere müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında 1‟i çocuk 4 kiĢi gözaltına alındı. (30.03.2014 / ANF / DĠHA)
*Bitlis'in Ahlat ilçesinde BDP'nin kazanmasının açıklanmasının ardından AKP'nin seçim
sonucuna itiraz ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Ahlat Adliyesi önünde toplanan binlerce kiĢiye
polis tazyikli su ile müdahalede bulundu. (31.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Kars'ın Kağızman ilçesinde BDP'nin kaybetmesinin ardından ilçe meydanında bir araya
gelen binlerce kiĢiye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. (31.03.2014 /
DĠHA)
*Mardin'in Midyat ilçesinde Ģehir turu atan AKP'lilerin BDP'li gençlere sözlü tacizi ile
baĢlayan tartıĢma ve sonrasında kavgaya dönüĢen olaya, olay yerine gelen polisler BDP‟li
gençlere tazyikli su ve gaz bombası müdahale etti. Cumhuriyet Mahallesi ve Midyat
Dörtyol'da baĢlayan olaylarda polis müdahalesine gençlerinde karĢılık vermesi sonucu
çatıĢma çıktı. (31.03.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Bitlis‟in Ahlat ilçesinde yerel seçimlerdeki yapıldığı iddia edilen usulsüzlükleri protesto
etmek amacıyla BDP Seçim Bürosu önünde bekleyen binlerce kiĢi, polisin tazyikli su ve gaz
bombalı müdahalesine maruz kaldı. (01.04.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Urfa‟nın Birecik ilçesinde yapılan yerel seçimlerde usulsüzlük ve hile yapıldığına dair
BDP‟liler tarafından Ġlçe Seçim Kurulu‟na yapılan itirazın reddedilmesini ateĢ yakarak yolu
trafiğe kapatan kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
Müdahaleye gençlerinde karĢılık verdiği olaylar sırasında, 15 yaĢında N.K. isimli bir çocuk
polis tarafından atılan gaz kapsülünün sağ gözüne isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
(02.04.2014 / / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde AKP'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine, AKP'nin
itiraz kararını protesto etmek için Adliye binası önünde bir araya gelen binlerce kiĢi, protesto
ardından dağılmaya baĢladığı sırada polisin, TOMA ve biber gazıyla gerçekleĢtirdiği
müdahaleye maruz kaldı. (02.04.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr)
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesinde BDP‟nin yerel seçimleri kazanması üzerine ilçede
kutlamalarda bulunan yurttaĢlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Karacadağ,
Derik ve Eski Urfa caddelerine yayılan ve polis ile yurttaĢlar arasında karĢılıklı çatıĢmalara
dönüĢen olaylar sırasında, isimleri öğrenilemeyen 13 kiĢiyi gözaltına aldı. (02.04.2014 /
Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
138
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Ağrı ve Ceylanpınar baĢta olmak üzere birçok il ve ilçedeki seçim hilelerini yapıldığı
iddiaları üzerine, Lice-Bingöl karayolunu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenleyen
yüzlere genç, bölgeye çok sayıda askeri zırhlı araçla sevk edilen askerlerin gaz bombalı
müdahalesine maruz kaldı. (05.04.2014 / Cnnturk.com / Sabah.com.tr)
*BDP Van Ġl Örgütü‟nün, Ağrı‟da BDP‟nin yerel seçimleri kazanmasının ardından yapılan
itirazları protesto etmek için binlerce kiĢinin katılımıyla yaptığı basın açıklamasından sonra,
Feqiyê Teyran Parkı‟ndan BeĢyol‟a yapmak istediği yürüyüĢe polis, TOMA ve tazyikli su ile
müdahale de bulundu. (06.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, Ağrı, Ceylanpınar, Ahlat gibi merkezlerde yerel seçimlerde
hile yapıldığı iddialarına tepki göstermek amacıyla Fırat Mahallesi‟nden Ġpekyolu‟na
yürümek isteyen kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
(06.04.2014 / ANF / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi ve BaĢak mahallelerinde bir grup gencin, seçim
hileleri yapıldığı iddialarını protesto etmek amacıyla yapmak istediği yürüyüĢe polis, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (06.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*ĠĢten çıkarılan ve hakları için DEDAġ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü önünde oturma eylemi
baĢlatan 50 DEDAġ iĢçisine polis müdahale etti. (07.04.2014 / DHA / Haberturk.com)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi kanal üstü bölgesinde toplanan yüzlerce genç, seçim
hileleri iddiaları ve Kato Dağı'nda BDP'lilere yapılan asker müdahalesini protesto etmek
amacıyla gösteri düzenledi. Gençlerin gösteri yaptığı bölgeye TOMA ve Akrep tipi zırhlı
araçlarla gelen polisler, hiçbir uyarıda bulunmadan gençlere gaz bombası ve tazyikli suyla
müdahale etti. (07.04.2014 / Cumhuriyet.com.tr / Birgun.net / Bianet.org)
*ġırnak'ta Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen onlarca gencin, 30 Mart‟ta yerel
seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine protesto amacıyla gerçekleĢtirilen yürüyüĢe polis,
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (08.04.2014 / DĠHA)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde okul çıkında bir araya yüzlerce öğrencinin, seçim hileleri
ile Hakkari'deki karakol inĢaatları protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe polis,
plastik mermi ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (08.04.2014 / DĠHA)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde 11 Nisan‟da, okul çıkıĢı evlerine giderken önlerini kesen
ülkücü bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kalarak yaralanan 2 öğrenci için, kampus
içerisinde protesto gösterisi düzenlemek istedi. Ülkücü bir grubun yine bıçaklı ve satırlı
saldırısına maruz kalan öğrencilerden Güven Kerenciler isimli bir öğrenci aldıkları bıçak
darbeleri ile yaralandı. Saldırının gerçekleĢtiği sırada ülkücü gruba herhangi bir müdahalede
bulunmayan polis, öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. Müdahale 20'de yakın öğrenci
gözaltına alındı. Yaralı arkadaĢlarını görmek üzere hastaneye giden bir grup öğrenci ise,
hastane önünde ülkücü grubun ikinci kez saldırısına uğradı ve saldırıda Adem Cavlanlar,
Erdal Gültekin ve Yener ErtaĢ isimli öğrenciler yaralandı. (13.04.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto eden
yüzlerce genç, TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlar olay yerine gelen polisin tazyikli su ile
müdahalesine maruz kaldı. (13.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
139
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Dicle üniversitesinde, Hüda-par üyesi oldukları iddia edilen bir grup tarafından üniversite
içersinde gerçekleĢtirdikleri bıçaklı saldırıyı protesto etmek amacıyla basın açıklaması
düzenleyen öğrencilere polis, coplarla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında fakülte
binasına giren öğrenciler, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. (15.04.2014 / DĠHA)
*Dersim'de asimilasyon ve yozlaĢmaya karĢı Sanat Sokağı'nda toplanan ve kent merkezinde
bulunan birahanelere yürüyüĢ düzenlemek isteyen BDP Gençlik Meclisi üyelerine polis, gaz
bombaları ile müdahalede bulundu. (17.04.2014 / DĠHA / ANF)
*Urfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'ne polisle giden belediye çalıĢanları,
yurttaĢların direniĢi ile karĢılaĢtı. Evlerini yıktırmak istemeyen mahalle sakinlerine polis, gaz
bombası ve tazyikli su müdahale etti. (19.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde, 2011 yılında YSK protestoları sırasında polis kurĢunuyla
yaĢamını yitiren Halil Ġbrahim Oruç için yaĢamını yitirdiği yerde anma etkinliği
gerçekleĢtirmek isteyen binlerce kiĢi yürüyüĢe geçtiği sırada, polisin, tazyikli su ve gaz
bombalı müdahalesine maruz kaldı. (20.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde, Rojava'nın Federal Kürdistan sınırına KDP tarafından
hendek kazılmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombası
ve plastik mermilerle müdahale etti. (21.04.2014 / DĠHA)
*Mardin Kızıltepe'de, 1995 yılında gözaltına kaybedilmesinden yıllar sonra ilçeye bağlı
Aysun köyünde bir kuyuda bulunan kemiklerin DNA testi sonucu Mehmet Emin Abak‟a ait
olduğunun kesinleĢmesi üzerine Abak'ın aile bireyleri, kemiklerini teslim almak için Kızıltepe
Adliyesi'ne geldi. Aile bireylerinin, adliye içerisinde slogan atması üzerine polis, biber gazı
müdahale etti. Polisler aile bireylerini adliyenin dıĢına çıkarttı. (25.04.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı köyünde kalekol yapımını protesto etmek amacıyla
kurulan çadırda eyleminde, çok sayıda genç Abalı Karakolu'na 200 metre kala yol kapatma
eylemi gerçekleĢtirdi. Eylem yerine gelen çok sayıda asker ve polis gençlere, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahale etti. (26.04.2014 / ANF / DĠHA)
*Dersimde, merkeze bağlı Sütlüce (Tülük) köyünde bulunan Kırmızıdağ mevkiine yapımına
baĢlanan kalekol inĢaatını protesto etmek isteyen sivil toplum örgütü kuruluĢlar ve sivil
yurttaĢlar yürüyüĢ düzenledi. YürüyüĢün ardından askerler gaz bombaları ve plastik
mermilerle yurttaĢlara müdahale etti. (26.04.2014 / ANF)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi‟nde bölgedeki karakol yapımlarını ve Rojava sınırına
örülen hendekleri protesto etmek isteyen onlarca gence polis, tazyikli su ile müdahale etti.
(27.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Meskan Dağı'nda askeri karakol yapılması protesto etmek ve 1 Mayıs
kutlamamalarını gerçekleĢtirmek isteyen BDP Ġl Örgütü ve emek örgütü üyelerinden oluĢan
yüzlerce kiĢinin cadır kurma hazırlığı içersinde iken askerlerin, hiçbir uyarıda yapılmadan
gerçekleĢtirdiği gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. (01.05.2014 / Aa.com.tr /
Milliyet.com.tr / Haberturk.com)
140
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*BDP Gençlik Meclisi'nin çağrısı ile Urfa'nın Suruç ilçesinde Rojava‟ya destek amacıyla sınır
hattına düzenlenen yürüyüĢe katılan yüzlerce asker ve polisler, gaz bombaları ve tazyikli su
ile müdahale etti. Polisin kullandığı tazyikli suyun, yurttaĢların vücutlarında yanıklara neden
olduğu belirtildi. (07.05.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi Coğrafya bölümü birinci sınıf öğrencisi Vedat Yılmaz'ın derse
girmek istediği sırada TEM ġube Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yaka paça gözaltına
alınmasını MahallebaĢı Semtinde bir araya gelerek protesto etmek isteyen öğrencilere polis,
gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. (09.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde yüzlerce genç, bölgede yapımı süren karakolları ve Rojava
sınırına kazılan hendekleri protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösterinin
düzenlendiği mahalleye sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. (11.05.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yaĢındaki B.K. isimli çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddialar
üzerine, olayını protesto etmek amacıyla yürüyüĢe geçen yüzlerce kiĢiye polis, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (12.05.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟da, Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen facia
tepki göstermek amacıyla yürüyüĢ gerçekleĢtirmek isteyen gençlere polis, müdahale bulundu.
(15.05.2014 / DHA / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Dersim Cumhuriyet Caddesi'nde Uğur Kurt‟un polis tarafından vurulmasını protesto etmek
amacıyla yürüyüĢ düzenlemek isteyen bir gruba polis, gaz bombalarıyla müdahale etti.
(25.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Çeper köyünde, bölgedeki askeri hareketliliği ve
yapımı devam eden karakol inĢaatlarını protesto eden yurttaĢlara askerler, tazyikli su ve gaz
bombalarıyla müdahale etti. (26.05.2014 / DĠHA)
*Dersim kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda, Gezi direniĢinin birinci
yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen yurttaĢlara polis gaz bombaları ve
tazyikli suyla müdahale etti. (01.06.2014 / Milliyet.com.tr)
*Batman'ın Bağlar Mahallesinde bulunan Koçerler Bulvarı'nda, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde
yurttaĢlara yönelik yapılan asker müdahalesini protesto etmek etmek amacıyla yürüyüĢ
düzenlemek isteyen bir grup gence polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede
bulundu. (01.06.2014 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com)
*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde yurttaĢların baĢlattığı karakol
protestolarına karĢı yapılan polis ve asker müdahalesini protesto etmek isteyen bir grup gence
polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede sırasında N.C isimli
15 yaĢındaki çocuk, gaz bombası fiĢeği ile baĢından vurularak yaralandı. Polisin yoğun gaz
kullanması sonucu yurttaĢlar da gazdan etkilendi. (03.06.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesi, karakol ve kalekol yapımlarını protesto etmek amacıyla çadır
eylemi baĢlatan yurttaĢlara, Cellik mezrasını 3 koldan kuĢatan asker ve polisler tarafından gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahale edildi. (04.06.2014 / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr)
141
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar mahallesinde, karakol ve kalekol yapımlarını protesto
etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen gençlere polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik
mermilerle müdahalede bulundu. (04.06.2014 / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com /
T24.com.tr)
*Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kargapazarı köyünde, karakol ve kalekol yapımlarını protesto
etmek isteyen yurttaĢalara asker ve polis tarafından gaz bombası, tazyikli su ve plastik
mermilerle müdahalede bulunuldu. (04.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Safa ve Saray mahallelerinde polis tarafından
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Dargeçit Belediye Meclis üyesi Mehmet ġerif
Toprak ile oğlu Ömer Toprak (18) ve Mehmet Emin Oğuz (20), 28 Mayıs günü eski korucu
baĢı Mehmet Uğurtay'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında gizli tanık ifadeleri olduğu
gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklanma kararının verildiği sırada Adliye binası önünde bulunan
yüzlerce kiĢi, kararı sloganlarla protesto etti. YurttaĢların protesto gösterisine polis, gaz
bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (06.06.2014 / DĠHA)
*Lice'de askerler açtığı ateĢ sonucunu yaĢamını yitiren Ramazan Baran (24) ve müdahale
sırasında yaralanan yurttaĢlar getirildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önüne
giden yurttaĢlara polis, gaz bombaları ile müdahale etti. (07.06.2014 / Radikal.com.tr)
*Van'ın Çatak ilçesinde, yapımı süren 4 askeri karakola karĢı 3 Haziran'da ġeytan Deresi
mevkisine kurulan çadırlarda kalan yurttaĢlara polis, Akrep ve Kobra tipi zırhlı araçlar ve
TOMA‟lar eĢliğinde gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (07.06.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki yurttaĢın askerin açtığı ateĢ sonucu öldürülmesini protesto
etmek amacıyla, Hakkari kent merkezinde bir çok noktada yürüyüĢ düzenlendi. Pehlivan,
Gazi, Keklikpınar, Alife ve DerviĢ mahallelerinde yapılan protesto gösterilerine polis, gaz
bombaları ile müdahalede bulundu. (08.06.2014 / DĠHA)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde Lice ilçesinde iki yurttaĢın askerin açtığı ateĢ
sonucu öldürülmesini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen yüzlerce kiĢiye polis,
tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. Müdahale sırasında polisin attığı
gaz bombalarının ev ve dükkanlara isabet ettiği görülürken, aralarında çocukların da
bulunduğu çok sayıda kiĢi etkilendi. (08.06.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Lice ilçesinde iki yurttaĢın askerin açtığı ateĢ sonucu
öldürülmesini protesto etmek amacıyla BDP Yüksekova Ġlçe Örgütü öncülüğünde basın
açıklaması düzenleyen binlerce yurttaĢa polis, gaz bombaları müdahale etti. (08.06.2014 /
DĠHA)
*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, BDP Cizre Ġlçe örgütü öncülüğünde Lice‟de iki yurttaĢın askerin
açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen binlerce
yurttaĢa polis, gaz bombası ve tazyikle su ile müdahalede bulundu. (08.06.2014 /
Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi'nde, Lice‟de iki yurttaĢın askerin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto etmek isteyen yurttaĢlara polis, gaz bombası, tazyikli su ve plastik
mermilerle müdahale etti. (08.06.2014 / DĠHA)
142
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Dersim‟in Gazik Mahallesi'nde, Lice'de 2 kiĢinin yaĢamını yitirdiği asker müdahalesini
protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, biber gazı ve tazyikli suyla
müdahale etti. (09.06.2014 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr / Ttrthaber.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto eden bir grup gence polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle
etti. (09.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum'un MahallebaĢı semtinde biraraya gelen çok sayıda yurttaĢın, Lice‟de 2 yurttaĢın
asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirmek
istediği basın açıklamasına polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. (09.06.2014 /
DĠHA)
*BDP Van Ġl Örgütü'nün çağrısı üzerine çok sayıda yurttaĢ Feqiye Teyran Parkı'nda biraraya
gelerek, Lice‟de 2 yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek
amacıyla yürüyüĢe geçti. MaraĢ Caddesi'nde varan kitle burada basın açıklaması yaptığı
sırada polisin, tazyikli su ve gaz bombası ile gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı.
(09.06.2014 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟da BDP Bağlar Ġlçe Örgütü önünde toplanan yüzlerce kiĢi, Lice‟de 2 yurttaĢın
asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüĢe
polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. (09.06.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde bazı siyasi parti ve STK üyesi yüzlerce kiĢinin, Lice‟de 2
yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek amacıyla düzenlediği
yürüyüĢe polis, hiç bir uyarı yapmadan gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
(10.06.2014 / DĠHA)
*MuĢ'un Varto ilçesinde halkın karakol yapımlarına ve Lice'deki sivil ölümlere tepki
göstermek amacıyla Varto-Karlıova-Erzurum karayolunda baĢlattığı gösteriye asker ve polis,
gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su müdahale etti. (10.06.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*Mardin'in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen yürüyüĢe, önce bir grup
korucu tarafından otomotik silahlarla ateĢ açıldı. Ardından da polis ve jandarma ekipleri biber
gazı, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etti. (10.06.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, Lice protestosuna polis müdahalesiyle baĢlayan olayların
ardından, YeniĢehir Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis, Ġ.ġ. (13), D.B. (17),
Hakim Avcı (19), ġehmuz Barkın (19) ve Veysi Timurbağı (18) isimli yurttaĢları gözaltına
aldı. (10.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Siverek ilçesinde tarımsal desteklemelere el konulması ardından TEDAġ'ın
Selimpınar Mahallesi'ndeki binası önünde bir araya gelen binlerce çiftçi, Diyarbakır Siverek
Karayolu'nu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi. Binanın önünde duran çevik
kuvvet polisleri, TOMA ve gaz bombaları ile çiftçilere müdahalede etti. (11.06.2014 / Ozgurgundem.com)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Coğrafya ek binasına gelen kalabalık bir ülkücü grup,
küfürler ederek Kürt öğrencilere saldırdı. Kürt öğrencilerin karĢılık vermesi sonucu 3
143
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
saldırgan ülkücü yaralanırken, kampusa giren çevik kuvvet polisleri ise 42 Kürt öğrenciyi
cop, tekme ve tokatlarla darp ederek gözaltına aldı. (11.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr / Haberturk.com)
*Mardin‟in Dargeçit Ġlçesinde, BDP Dargeçit Ġlçe Örgütünün çağrısıyla Lice‟de 2 yurttaĢın
askerler tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla yüzlerce kiĢi tarafından yürüyüĢ ve
oturma eylemi düzenlendi. Parti binası önünden Dargeçit-Mardin yoluna kadar yürüyen
yurttaĢlar, Dargeçit Ilısı Barajı çevre yolu kenarında çadır kurdu. Çadırda bulunan yüzlerce
kiĢiye asker ve polis, gaz bombaları ile müdahale etti. (12.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Ovası karayolunda karakol ve kalekol inĢaatlarını protesto
etmek amacıyla eylem yapmaya baĢlayan yurttaĢlara, askerler gerçek mermi ve gaz bombaları
ile müdahale etti. (14.06.2014 / DĠHA)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde bulunan Ġran sınırında çıkan çatıĢmada ġervan Koçer kod isimli
HPG militanı Alican Erikmen‟in yaĢamını yitirmesini protesto eden yüzlerce kiĢiye polis,
tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu.(03.07.2014 / Radikal.com.tr
/ Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi tarafından Silvan-Diyarbakır arasında yolcu taĢıması için
2 aracın tahsis edilmesi üzerine aynı hatta özel olarak çalıĢan Ģoförler, zarar ettiklerini öne
sürerek belediye binasına saldırıda bulundu. Saldırıyı duyan ve olay yerine gelerek belediyeyi
sahiplenmek isteyen ve saldırganlara tepki göstermek isteyen yurttaĢlara polis, gaz bombası
ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polis basın mensuplarının da
hedef alındığı görüldü. (04.07.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*ġırnak‟ın Silopi ilçesinde yaĢanan elektik kesintilerini protesto etmek amacıyla, ilçe dıĢında
bulunan DEDAġ binası önünde bir araya gelen gruba polis, tazyikli su ve biber gaz ile
müdahale etti. (04.07.2014 / AA/ Haberturk.com)
*Van‟ın BaĢkale ilçesine bağlı Sualtı mezrasında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ġervan
Koçer kod isimli HPG Militanı Alican Erikmen‟in yaĢamını yitirmesi ile ilgili protesto amaçlı
BDP Van Ġl Örgütü öncülüğünde yürüyüĢ düzenleyen binlerce yurttaĢa polis, yürüĢüyün
ardından yapılan basın açıklamasından sonra tazyikli suyla, gaz bombası ve plastik
mermilerle müdahalede bulundu. (04.07.2014 / Radikal.com.tr / Sabah.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*Urfa'nın Süleymaniye Mahallesi'nde bir araya gelen yurttaĢlar yaĢanan elektrik kesintilerini
protesto etmek etti. Protesto gösterisine polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. (08.07.2014 / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Van depremi sonrası ĠġKUR tarafından iĢe alınan ancak 13 Haziran'da iĢlerine son verilen 7
bin 286 iĢçi, protesto amaçlı Van Valiliği‟ne yürümek istedi. YürüyüĢe izin vermeyen polis
iĢçilere, plastik mermi, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. (10.07.2014 /
Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com)
*Van'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde IġĠD çetelerinin Kobanê
Kantonu'na dönük saldırılarını kınamak amacıyla bir yürüyüĢ gerçekleĢtirildi. YürüyüĢün
ardından yapılan basın açıklamasının ardından dağılan kitleye polis, tazyikli su ve gaz
bombası ile müdahale etti. (12.07.2014 / DĠHA / ANF)
144
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde bulunan ġirin Bulvarında DBP, HDP, sivil toplum örgütü
temsilcileri ve yüzlerce yurttaĢ bir araya gelerek, Nusaybin-QamiĢlo sınırına çadır kurmak
amacıyla sınıra yürümek istedi. Yürümelerine izin verilmeyen kitleye polis, tazyikli su ve gaz
bombaları ile müdahalede bulundu. (14.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda, Büyük ġehir Belediyesi tarafından verilmek istenen iftar
çadırına Hüda-Par'lı oldukları belirtilen bir grubun kesici aletlerle saldırması sonucu, iftar
çadırında bekleyen 2‟si ağır 7 yurttaĢ yaralandı. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi‟ne tedavi
altına alınan yaralıların yakınları, hastane önünde beklediği sırada polisin gaz bombalı
müdahalesine maruz kaldı. (15.07.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Zaman.com.tr)
*Siirt'te Conkbayır mahallesinde, 16 Temmuzda 2011'de meydana gelen çatıĢmada yaĢamını
yitiren Demhat kod isimli HPG militanı Mahfuz Aykaç için anma töreni düzenlemek isteyen
yüzlerce kiĢiye polis, tazyikli su, gaz bombası ve biber gazı ile müdahale etti. (17.07.2014 /
Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Van depremi sonrası ĠġKUR tarafından iĢe alınan, ancak 13 Haziran'da iĢlerine son verilen 7
bin 286 iĢçi, baĢlattıkları oturma eyleminin 32. gününde Feqiyê Teyran Parkı'nda basın
açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Cumhuriyet Caddesi'nden Van Valiliği'ne yürümek
isteyen iĢçilere polis, plastik mermi, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. (17.07.2014 /
Milliyet.com.tr / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'da Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) öncülüğünde bir araya gelen
binlerce kiĢi, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê kentine yönelik saldırılarını kınamak
amacıyla KoĢuyolu Park'ından Anıt Park'ına kadar yürüyüĢ gerçekleĢtirildi. Ofis Caddesi'ne
doğru yürüyen kitlenin önü TOMA, akrep tipi zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri
tarafından kesildi. Yürümekte ısrar eden kitleye polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede
bulundu. (17.07.2014 / DĠHA)
*Ağrı‟nın Doğubeyazıt ilçesinde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê kentine yönelik
saldırılarını protesto etmek amacıyla DBP Doğubayazıt Ġlçe Örgütü tarafından yürüyüĢ
binlerce kiĢinin katıldığı bir yürüyüĢ gerçekleĢtirildi. ÇarĢı boyunca esnafların da alkıĢlarla
destek verdiği yürüyüĢün ardından, DBP ilçe binasından geri dönen halka polis, tazyikli su ve
gaz bombaları ile müdahale etti. (19.07.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç'un Çengelli (Alizeran) köyünde 10 bin yurttaĢ tarafından, IġĠD çetelerinin
Rojava‟nın Kobanê kentine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla açtıkları çadırlara
baskın düzenledi. YurttaĢlara polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulunurken,
çadırları ise ateĢe verdiği belirtildi. (20.07.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Birecik'in Ziyaret köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê kentine yönelik
saldırılarını protesto etmek amacıyla açılan çadırlara baskın düzenleyen polis, asker ve çevik
kuvvet ekipleri sert müdahalede bulundu. Baskında çadırlarda bulunan yurttaĢlara yönelik
yoğun gaz bombası kullanıldı. Çadırlara yönelen polis ve asker ile çevik kuvvet çadırları
yerlerinden sökmeye çalıĢtı. 2 çadırın demirleri söken ve brandalarını yırtan polis ve askerler,
çadırları kullanılamaz hale getirdi. Çadırda bulunan sandalye, masa ve kullanım eĢyalarını
yerlere atarak kırdı. Çevredeki sivil halka ait araçlara cop ve silah dipçikleri ile vurarak hasar
verdi. (20.07.2014 / DĠHA)
145
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Urfa'nın Birecik ilçesine bağlı sınırda bulunan AĢme köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın
Kobanê kentine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla açılan çadırlara yüzlerce polis
ve asker, zırhlı araçlar eĢliğinde gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. Müdahale alanına gitmek isteyen ancak izin verilmeyen basın mensuplarına ile HDP
Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟a, polis ve asker cop ve kalkanlarla saldırarak darp
etti. (20.07.2014 / DĠHA / Milliyet.com.tr)
*Urfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ziyaret köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
Kantonu'na yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kurulan direniĢ çadırına yüzlerce
polis ve asker tarafından yoğun gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale edildi.
(21.07.2014
/
DHA
/
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Dicle ilçesinde, kalekol, HES ve baraj yapımlarını protesto etmek amacıyla bir
arayan gelen yüzlerce kiĢinin gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe polis, tazyikli su ve gaz bombası ile
müdahalede bulundu. (30.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak‟ın Silopi ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kiĢi, Silopi-Habur karayolunu trafiğe
kapatarak elektrik kesintilerini protesto etmek istedi. Protesto gösterisine polis, çok sayıda
akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'lar ile tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.
(30.07.2014 / DĠHA)
*AKP'nin CumhurbaĢkanı Adayı BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Van BeĢyol
Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan bini aĢkın
kiĢi, protesto gösterisi düzenledi. Erdoğan'ın konuĢması ardından Cumhuriyet ve MaraĢ
caddeleri, Sanat Sokağı ve ara sokakta polis gruba, plastik mermi, tazyikli su ve biber gazı ile
müdahalede bulundu. (31.07.2014 / DHA / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*HDP'nin CumhurbaĢkanı adayı Selahattin DemirtaĢ'ın seçim çalıĢmaları kapsamında,
Antep'te gerçekleĢtirilen miting sonrası dağılan kitleye ırkçı bir grubun saldırı düzenlenmesi,
Antep‟te onlarca genç tarafından bir yürüyüĢle protesto edilmek istendi. YürüyüĢe izin
vermeyen polisler gençlere biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (03.08.2014 /
DĠHA)
*HDP‟nin CumhurbaĢkanı adayı Selahattin DemirtaĢ için yapılmak istenen mitingin Van
Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen, miting Cumhuriyet Caddesi'ne gelen on binlerle
kiĢi tarafından gerçekleĢtirildi. Miting sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde açılan seçim
bürosunun önünde toplanan yurttaĢlara polis biber gazı, tazyikli su, plastik mermi ile
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polisin yurttaĢlara sert müdahalede bulunduğu,
esnafın camlarını kırıp hakaretlerde bulunduğu belirtildi. . Cumhuriyet Caddesi üzerinde
parfüm iĢiyle uğraĢan Fırat Özel, müdahale sonrasında polisin kendilerine tepki gösterdiğini
ve camlarını kırıp kendilerini tehdit ettiğini belirtti. (05.08.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yavuzlar köyü kırsalında, Dorutay Jandarma Karakolu'na bağlı
askerler ve köy korucuları ile HPG militanları arasında çatıĢma çıktı. Militanların geçiĢi
sırasında asker ve korucuların pusu kurması sonucu çıktığı belirtilen çatıĢmada, Ġran Xoy
kenti doğumlu ġahan Gabar kod isimli HPG Militanı Muhammed Hasanzade yaĢamını yitirdi.
Özalp ilçesi merkezinde bulunan Atatürk Caddesi'nde toplanan ve HPG militanın yaĢamını
yitirmesini protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenlemek isteyen yüzlerce yurttaĢa
polis, TOMA'larla tazyikli su sıkarak, biber gazı ile müdahalede bulundu. (07.08.2014 /
Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Cnnturk.com)
146
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van'ın Çaldıran ilçesinde, Van‟ın Özlap ilçesi kırsalında çıkan çatıĢmada Ġran Xoy kenti
doğumlu ġahan Gabar kod isimli HPG Militanı Muhammed Hasanzade‟nin yaĢamını
yitirmesi üzerine protesto gösterisi düzenleyen gruba polis, biber gazı, tazyikli su ve gaz
bombası ile müdahalede bulundu. (08.08.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Rojava sınırına yakın Fedaral Kürdistan Bölgesi‟nde bulanan Rabia kentinde, Irak ġam
Ġslam Devleti (IġĠD) çetelerine karĢı yaĢanan çatıĢmada yaĢamını yitiren Silav Amed kod
isimli YPJ militanı Fatma Akın'ın Diyarbakır'a getirilen cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na
götürülerek defnedildi. Binlerce kiĢinin katıldığı cenaze töreninin ardından yüzlerce yurttaĢ
kent merkezine doğru sloganlar eĢliğinde yürüyüĢe geçti. Oryıl kavĢağına gelen yüzlerce
kiĢiye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (08.08.2014 /
Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinden geçen uluslar arası Ġpekyolu'nda çiftçiler,
günlerdir elektriksiz kaldıkları için traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı. Kızıltepe ve
Nusaybin üç yol mevkiinde oturma eylemi yapan yüzlerce köylü ve çiftçiye asker ve polisler,
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (19.08.2014 / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriĢine yapılan Mahsum Korkmaz
büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleĢtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce
gerçek mermilerle ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucu Mehdin TaĢkın (23) vücuduna isabet eden
kurĢunlar nedeniyle olay yerinde yaĢamını yitirirken, SavaĢ Topkaya (24) isimli genç ise
vücuduna 4 kurĢun isabet ederek ağır yaralandı. (19.08.2014 / Haberturk.com /
Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriĢine yapılan Mahsum Korkmaz
büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleĢtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce
gerçek mermilerle ateĢ açılmasını protesto edildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melik Ahmet
Caddesi üzerine protesto gösterisi düzenleyen yüzlerce gence polis, tazyikli su, gaz bombaları
ve gerçek mermiler ile müdahalede bulundu. Gençlerinde müdahaleye karĢılık vermesi
üzerine çatıĢma çıktı. (19.08.2014 / DĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriĢine yapılan Mahsum Korkmaz
büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleĢtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce
gerçek mermilerle ateĢ açılması, Diyarbakır KoĢuyolu parkında bir araya gelen binlerce
kiĢinin Ġstasyon meydanına kadar gerçekleĢtirdiği yürüyüĢle protesto edildi. Ġstasyon
meydanında yapılan basın açıklamasının ardından kitle Bağlar‟a doğru yürüyüĢünü sürdürdü.
Göçmenler Caddesi‟ne ulaĢan kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede
bulundu. Müdahaleye kitlenin da karĢılık vermesi üzerine çatıĢma çıktı. (19.08.2014 / Ozgurgundem.com / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır Lice ilçesinde PKK mezarlığının giriĢine dikilen Mahsum Korkmaz (Agit)
büstünün yıkımı sırasında askerlerce sivil halka ateĢ açılmasını, Varto-Karlıova-Erzurum
karayolunu trafiğe kapatarak protesto eden binlerce yurttaĢa asker ve polisler, çok sayıda
zırhlı araç eĢliğinde gaz bombaları, tazyikli su ve gerçek mermilerle müdahale etti. Asker ve
polislerin gerçek mermilerle sürdürdüğü müdahale sırasında, 4 yurttaĢ gaz bombası fiĢeğinin
isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. KurĢunların hedefi olmamak için ağaç ve kaya
parçalarının arkalarına yurttaĢlardan 10 kiĢinin yaralandığı belirtilirken, yurttaĢlarında
147
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
müdahaleye karĢılık vermesi ile birlikte çatıĢma yaĢandığı öğrenildi. (22.08.2014 /
Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Van'ın Akköprü Mahallesi'nde, Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığına
dikilen Mahsum Korkmaz büstünün askerlerce indirilmesi sırasında yaĢanan olayları protesto
etmek amacıyla bir araya gelen gençler Demokratik Halk Derneği önünden tren yoluna kadar
meĢaleli yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. Buradan yapılan basın açıklamasının ardından tren yoluna
doğru tekrar yürüyüĢe geçen gençlere polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti.
(23.08.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Güvendik Mahallesi'nde, Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde
bulunan PKK mezarlığına dikilen Mahsum Korkmaz büstünün askerlerce indirilmesi sırasında
yaĢanan olayları protesto etmek amacıyla bir araya gelen çok sayıda yurttaĢ, ilçe merkezine
yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. YürüyüĢ halindeki kitle Belediye binası önünde bekleyen polisin
tazyikli su ve biber gazlı müdahalesine maruz kaldı. Müdahaleye kitlenin de karĢılık veremesi
üzerine çıkan olaylarda 2 kiĢi hafif Ģekilde yaralandı. (23.08.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un merkez ilçesi Yakutiye'de bulunan MahallebaĢı Semti'nde, ġengal halkı ile
dayanıĢmak amacıyla Eftelya Kültür Sanat Derneği yöneticilerinin açtıkları standa, izin
alınmadan açıldığı gerekçesiyle sivil ve çevik kuvvet polisleri müdahalede bulundu. Polisler
standı kırarak, stantta bulunan döviz ve ġengal katliamından kaçanların durumlarını anlatan
fotoğrafları yırttı. Gıda, çocuk ve kadın bezi malzemelerini bulunduğu yardım kolilerini
yırtarak tahrip eden polisler, stantta bulunan ve karĢı çıkmaya çalıĢan 2 öğrenciyi darp etti.
(24.08.2014 / DĠHA)
*Mardin‟in Derik Ġlçesi'ndeki çiftçiler, Üçyol mevkiinde elektrik kesintilerini protesto
amacıyla taĢlardan kurdukları barikatlarla karayolunu trafiğe kapattı. Jandarma yetkilileri ile
çiftçiler arasında süren görüĢmeler olumsuz sonuçlandı. Çevik kuvvet polisi ve jandarma
ekipleri, karayolunu açmak için çiftçilere gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.
Müdahale sırasında çiftçilerden 25 yaĢındaki Fayık ġengel, yüzüne isabet eden gaz bombası
fiĢeğiyle yaralandı. (26.08.2014 / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla MardinKızıltepe karayolunu trafiğe kapatarak eylem yapan yüzlerce çiftçiye polis ve askerler, gaz
bombası, tazyikli su ve plastik mermi sıkarak müdahalede bulundu. (28.08.2014 /
Haberturk.com / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde bulunan Fırat Mahallesi Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında 1
Eylül Dünya BarıĢ Günü nedeniyle yürüyüĢ düzenleyen kitleye polis, gaz bombaları ve
tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında gaz bombası kapsülünün yüzünün sağ
tarafına isabet ettiği belirtilen H.E. (9) isimli çocuk ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi
Acil Servisi‟ne kaldırılan H.E., durumunun ağır olması üzerine Mardin Devlet Hastanesi‟ne
sevkedildi. (01.09.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Van'da Ġġ-KUR tarafından iĢten çıkarılan mağdur iĢçiler, Faqiyê Teyran Park‟ında 85
gündür sürdürdükleri oturma eyleminin ardından Ankara'ya yürümek isteyince polis sert
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8 iĢçi yaralandı. (06.09.2014 / Ġmctv.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü sınır bölgelerine sevk edilen yüzlerce asker,
ġırit Yaylası'nda bulunan 15 nolu sınır taĢı civarında boĢ katırlarıyla sınırı geçerek Roboski
148
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
köyüne dönmek isteyen yurttaĢlara gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale etti.
Müdahaleyi duyan ve sınır hattına gelen yüzlerce yurttaĢa da gaz bombası ve gerçek
mermilerle müdahalede bulunuldu. (09.09.2014 / Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
*Van‟da ĠġKUR tarafından iĢlerine son verilen ve 13 Haziran'dan bu yana Feqiyê Teyran
Parkı'nda oturma eylemi yapan yüzlerce iĢçinin Van‟dan Ankara‟ya baĢlattıkları yürüyüĢe
polis, Van‟ın Edremit ilçesinde “Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri Yasası”na aykırı olduğu
gerekçesiyle biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede 6 iĢçi yaralandı,
iĢçilerin sözcülüğünü yapan Ethem Altın ise gözaltına alındı. (10.09.2014 / Radikal.com.tr /
T24.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Göçmenler Caddesi 87. Sokak‟ta, Kürtçe‟nin
anadil olması talebiyle baĢlatılan okul boykotlarına destek vermek amacıyla eylem yapmak
isteyen gençlere polis, gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Sivil polisler ve çevik
kuvvetin gözaltına almak istediği gençlerin kaçması üzerine, polisin gençleri gerçek
mermilerle taramaya devam ettiği, bu sırada 2 gencin silahla vurularak yaralandığı belirtildi.
(13.09.2014 / DĠHA)
*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Esenyurt Mahallesi'nde açılan ve Kürtçe Eğitim veren
Dibistana Seretayî a Dayika UveyĢ - ÜveyĢ Ana Ġlköğretim Okulu'nu ikinci kez mühürlemek
isteyen özel harekat timleri ile buna engel olmak isteyen gençler arasında gerginlik yaĢandır.
Geri çekilen polisler bir süre sonra okul önünde bekleyiĢlerine devam eden gençlere, biber
gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (17.09.2014 / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr)
*Diyarbakır'da Valilik kararıyla polis tarafından mühürlenen, ardından halk tarafından mührü
sökülerek açılan Ferzad Kemanger Ġlkokulu‟nun bahçesinde bekleyiĢe geçen ve nöbet eylemi
baĢlatan yurttaĢlara polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla sert bir Ģekilde müdahalede bulundu
etti. (17.09.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / T24.com.tr)
*Urfa'nın Suruç ilçesine bağlı DikmetaĢ köyünde, Rojava‟nın Kobanê Kantonu'na saldıran
IġĠD çetelerinin karĢı direnen halka destek vermek ve dayanıĢmak amacıyla çadır eylemi
baĢlatan yurttaĢlara polis ve askerler, hiçbir uyarıda bile bulunmadan biber gazı ve tazyikli su
müdahalede bulundu. (19.09.2014 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr)
*IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê saldırıları ardından kaçarak MürĢit Pınar Sınır Kapısı'na
gelen ve geçiĢlerine izin verilmeyen Kobanêli yurttaĢlar ile onlara destek vermek için sınır
hattına gelen yurttaĢlara polis ve askerler gaz bombaları ile müdahale bulundu. (21.09.2014 /
Ġmctv.com.tr / Radikal.com.tr)
*Urfa‟nın Suruç ile Rojava‟nın Kobanê kentleri arasında kalan sınır hattında IġĠD çetelerinin
Rojava‟nın Kobanê saldırılarını protesto etmek isteyen yurttaĢlara polis ve askerler gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (21.09.2014 / Radikal.com.tr /
Ġmctv.com.tr)
*Van'ın Hacibekir (Xacort) Mahallesi'nde hiçbir toplumsal olay olmamasına rağmen polis
zırhlı araçlarla devriye gezerek geliĢi güzel sokaklara gaz bombası attı. Polisin bu tutumuna
tepki gösteren Mahalliler zırhlı araçların önüne oturarak polisin mahallede geliĢi güzel gaz
bombasına atmasına tepki gösterdi. (21.09.2014 / DĠHA)
149
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê saldırıları protesto etmek amacıyla açılan çadır
eylemlerine katılmak amacıyla Diyarbakır‟dan çok sayıda araçla yola çıkan yurttaĢlar,
Urfa'nın Suruç ilçesi Aligor beldesi giriĢinde polisin, gaz bombası ve tazyikli su ile
gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı. (21.09.2014 Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Antep'te, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê saldırıları protesto etmek amacıyla DBP
ġahinbey ilçe binası önünde bir araya gelen binlerce yurttaĢ, Vatan Mahallesi'ne yürüdü.
YürüyüĢün ardından okunan basın açıklamasından sonra yurttaĢlara polis, gaz bombaları ve
tazyikli su ile müdahalede bulundu. (22.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*DBP Van Ġl Örgütü önünde bir araya gelen yüzlerce kiĢinin, Rojava'nın Kobanê kantonuna
yönelik IġĠD çetelerinin saldırılarını protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirmek istediği
yürüyüĢe polis, gaz bombası ile müdahale etti. (22.09.2014 / Radikal.com.tr)
*34 sivil yurttaĢın hayatını kaybettiği Roboski katliamının 1000'inci gününde, katliamın
yaĢandığı 15 nolu sınır taĢında yakınlarını anmak yapmak isteyen Roboskili aileler, katliamın
yaĢandığı sınır hattına yürüdükleri sırada askerlerin gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı.
(23.09.2014 / Cnnturk.com)
*Diyarbakır Hani Ġlçesi Merkez Park civarında bir araya gelerek IġĠD çetelerinin Rojava'nın
Kobanê kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup gence polis, biber gazı
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (23.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı DewĢen köyünde, , IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (23.09.2014 / Ġmctv.com.tr / Zaman.com.tr)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi Tülgar Sokak'ta oyun oynayan çocukların
arasına giren sakallı bir kiĢi "Allahu ekber" diyerek elindeki satırla çocuklardan 12 yaĢındaki
Dilan Kaderci'yi satırla sırtından ve kolundan yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Olay yerine
çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kaderci‟nin
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halkın tepkisi üzerine olay yerine gelen polisler, saldırgan
34 yaĢındaki M.M.U.'yu gözaltına alarak ÇarĢı Karakolu'na götürdü. Karakol önüne gelerek
olayı protesto eden kitleye polis, gaz bombaları ve coplarla saldırdı. (25.09.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un Tekman ilçesinde, IġĠD çeteleri Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟na yönelik
saldırılarını protesto etmek amacıyla 3 bin kiĢinin düzenlemek istediğe yürüyüĢe polis,
tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. (26.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobane Kantonu‟na yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen
ve MürĢitpınar Sınır Kapısı'nda bekleyiĢe geçen binlerce kiĢiye asker ve polis, gaz bombası,
tazyikli su ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu. (26.09.2014 / Trtturk.com /
Haberturk.com / Cumhuriyet.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük mühimmat deposundan,
IġĠD çetelerine silah yardımı yapıldığı iddiaları üzerine mühimmat deposuna yürüyen halka
polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (26.09.2014 / Haberturk.com /
Ozgur-gundem.com)
150
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*IġĠD çetelerinin saldırılarına karĢı Kobanê‟de baĢlatılan direniĢine destek olmak amacıyla,
Urfa‟nın Suruç'un ilçesinde bulunan MürĢitpınar Sınır Kapısından Kobanê‟ye geçmek isteyen
yaklaĢık 3 bin kiĢi, Boydê köyü sınırından dönüĢ yapmak istedikleri sırada polis ve askerlerin,
gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. KarĢılıklı çatıĢmaya dönüĢün olaylar, yapılan
görüĢmelerin ardından yurttaĢların 10'ar kiĢilik gruplar Ģeklinde geçiĢlerine izin veriler son
buldu. (26.09.2014 / Haberturk.com / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'da, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟nu yönelik saldırılarını ve ve
çetelere verdiği destek nedeniyle AKP hükümetini protesto etmek isteyen yurttaĢlar, DBP Ġl
Örgütü binası önünden AKP Ġl TeĢkilatı'na yürümek istedi. YürüyüĢe geçen kitlenin önü,
DBP binasının yakın bir mesafede zırhlı araçlarla yola kurulan barikatla polisler tarafından
kesildi. Engelini protesto eden kitle adına DBP Ġl EĢ BaĢkanlığı tarafından yapılan
açıklamanın ardından dağılmak üzere olan kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli su ile
müdahale etti. (27.09.2014 / DHA / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, IġĠD çetecilerinin Kobanê Kantonu'na dönük saldırılarını protesto
etmek amacıyla yürüyüĢe geçen binlerce kiĢiye polis, tazyikli su, gaz bombaları ve plastik
mermilerle müdahalede bulundu. (27.09.2014 / Milliyet.com.tr)
*Rojava‟nın Kobanê Kantonu'na yönelik IġĠD saldırılarında yaĢamını yitiren Rojhat Peyanis
kod adlı YPG savaĢçısı ReĢit Alper'in cenazesi Urfa'nın Suruç sınır kapısından alınarak
memleketi Hakkari'ye doğru yola çıkarıldı. Cenaze konvoyunun ġırnak‟ın Cizre ilçesinden
geçtiği sırada cenazeyi karĢılayan yüzlerce yurttaĢa polis, gaz bombaları ve tayzikli su ile
müdahale etti. (28.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, Urfa‟nın
Suruç ilçesine bağlı ve sınır hattı üzerinde bulunan Etmanik, DewĢen, Bedhê ve Qop
köylerinde direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlara asker ve polisler, tazyikli su ve gaz bombalarıyla
müdahalede bulundu. Her köye ayrı ayrı müdahalenin gerçekleĢtiği belirtildi. (29.09.2014 /
Ġmctv.com.tr / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, Urfa‟nın
Suruç ilçesi sınırında direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlar sabah saatlerinde kahvaltı ettikleri sırada
polis ve askerler, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (30.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
* Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla gerçekleĢen binlerce kiĢinin gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe polis, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Kitlenin de polisini müdahalesine karĢılık
vermesi ile birlikte çatıĢma çıktı. ÇatıĢmada sırasında bir internet kafenin önünde olayları
izleyen Rehber Delen (21) isimli genç, polisin rastgele attığı gaz bombası kapsülünün yüzüne
isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevrede bulunanlar tarafından Nusaybin Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan genç ameliyata alındı. Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde de aynı amaçla
gerçekleĢen yürüyüĢe polis, polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
(30.09.2014 / Taraf.com.tr / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr)
Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler
*HDP‟nin CumhurbaĢkanı adayı Selahattin DemirtaĢ için düzenlemek isteği miting için
yapılan baĢvuru, Van Valiliği tarafından red edildi. (03.08.2014 / DĠHA)
151
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠHLALLER
Sevk Uygulamaları
*Çankırı E Tipi Cezaevi'nden, Diyadin Kapalı Cezaevi'ne gönderilen siyasi tutsak Hakan
Karayel adli tutukluların yanına konulmayı kabul etmeyince Erzurum H Tipi Kapalı
Cezaevi'ne sürgün edildi. DĠHA‟ya gönderdiği mektupta yaĢanan durumu aktaran Karayel,
cezasının bir yılın altına düĢtüğü için Diyadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildiğini; ancak
cezaevi yönetiminin "kapasite dolu" gerekçesiyle kendisini adli tutukluların bulunduğu odaya
koymak istediğini anlattı. (18.01.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kapasite fazlalılığı gerekçe gösterilerek 20 adli hükümlü,
istemleri dıĢında Giresun'daki cezaevlerine gönderildi. (20.02.2014 / Ġmctv.com.tr)
*MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Emrah Abi, Abdo ġex, ġerafettin Demir, Abdulbaki
Tekin ve Mehmet Cin isimli PKK davasından tutuklu 5 kiĢi, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne
sürgün edildi. (15.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan Memduh Özdemir, Caner Doğan, Haluk Bor,
Yavuz Evin, Abdulcabbar AltuntaĢ, Metin Gezen, Ferhan Olumiymirzayen, Rıdvan Turan ve
Aziz Temel isimli PKK davasından tutuklu ve hükümlüler, Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟ne
sevk edildi. (25.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*02.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hakki Boltan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Civan Boltan, 24 Nisan 2012 tarihinde Lice-Genç ilçeleri arasında çıkan
çatıĢmada yaralı olarak yakalandı. Diyarbakır D Tipi cezaevine gönderildi. Tedavisi
Diyarbakır AraĢtırma Hastanesinde yapıldı. Daha sonra tedavi amaçlı olarak Ankara‟ya sevk
edildi. Kafasında Ģarapnel parçaları olduğundan dolayı tedaviye cevap vermediği gibi
durumu da iyi değildir. Gözlerinde biri görmüyor. Bir kolu yok. Bütün bunlara rağmen
26.06.2014 tarihinde Anakara Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildi. Cezaevine
girerken çıplak arama, darp etme, yaralarının olduğu yerlere vurarak iĢkence edildi. ġuanda
yatakta kalkacak durumda değildir. ArkadaĢları tarafından ihtiyaçları karĢılanmaktadır.
Bunu yapanlardan davacıyız. Tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
Sağlık Hakkı Ġhlali
*Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde, Epilepsi ve Kronik Karaciğer hastalığı bulunan
Selahattin Elper isimli tutuklu, diĢ tedavisi için Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine
sevk edildi. Burada uzman doktor yerine stajyer doktorlar tarafından diĢleri çekildi. Elper'in
diĢ etlerinde apseler oluĢunca yeniden aynı hastaneye sevk edildi. Elper'in ameliyat
edilmesine karar verildi ancak ameliyatı gerçekleĢtirecek olan uzman doktor Elper'i ''ameliyat
sırasında bana zarar verebilir' diyerek kelepçeli halde ameliyat etmek istedi. Bu durumu kabul
etmeyen Elper, ameliyat edilmedi. (01.01.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com )
*06.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġzzettin Bayram, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Emrah Bayram, 2009 yılında evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber
alamadık. Yaptığımız araĢtırma sonucunda PKK Örgütüne katılım sağladığını öğrendik.
Katıldıktan 45 gün sonra Bitlis‟in bir köyünde askerlerle girdiği çatıĢma sonucunda yaralı
olarak ele geçirildi. Yakalandığı tarihte 16 yaĢındaydı. Ancak mahkeme kardeĢimin yaĢını
büyüterek 46 yıl ceza verdi. YaĢının 3 kez itiraz etmemize rağmen sonuç değiĢmedi. Cezası
Yargıtay‟da dört ay önce onandı. MuĢ cezaevinde kalıyordu. En son 2 ay önce Tekirdağ‟a
152
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
sevk edildi. KardeĢimin göz ve bel rahatsızlığı Ģikâyetleri var. Yeterince muayene edilmediğini
ve tedavisinin yapılmadığını söylemektedir. Sizden kardeĢimin sağlık sorunlarının giderilmesi
konusunda cezaevi yönetimine ve Adalet Bakanlığına dilekçe yazmanızı talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*09.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Enver Aydınalp, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Engin Aydınalp, Ģuan Adıyaman E Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Sağlık
sorunları nedeniyle cezaevinde kalması sağlığının daha da bozulmasına neden olmaktadır.
Her geçen gün yaĢam koĢullarında zorlamalar yaĢamaktadır. Sağlığıyla ilgili raporları da
mevcuttur. Bir de ağabeyimi hasta tutsaklar listesine alınmasını istiyoruz. Bu konuda duyarlı
olup, gerekli hukuki desteğin sağlanmasını istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yusuf Akgönül, Ģu beyanlarda bulundu:
“Veysi Akgönül, 2004 yılında, Bağlar Dörtyol KavĢağında Hikmet Fidan adlı Ģâhısı
öldürmekle yargılandı ve yargılandığı davadan 2 kez müebbet hapis cezası aldı. Halen
Erzurum H Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevinde kaldığı süre içerisinde birçok
hastalık kendisinde belirdi. Doktorların verdiği raporlardan da anlaĢılacağı gibi cezaevinde
kalması mümkün değildir. Birçok hastalığı sebebiyle kendisini hasta tutsaklar listesine
almanızı istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*15.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadri Aralan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Erdal Aralan, yaklaĢık 5 yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum
Diyarbakır, Batman ve Kandıra cezaevlerinde kaldıktan sonra Ģuanda E Tipi cezaevinde
bulunmaktadır. Oğlum hasta olup, psikolojik sorunları bulunmaktadır. 08.01.2014 tarihinde
oğlumu görmek üzere görüĢüne gittim ancak görüĢ odasına oğlumu arkadaĢları koluna
girerek getirdiler. Oğlum çok bitkin görünüyordu ve ayakta duramıyordu. Kendisine
hakaretler yapıldığını, baĢının ağrıdığını, yemek yiyemediğini söyledi. GörüĢten sonra
cezaevi müdürüyle görüĢtüm; oğlumun durumuyla ilgileneceğini söyledi. Ancak oğlumu
hastaneye götürmemiĢler. Oğlumun tedavisinin yapılmasını istiyorum. Kurumunuzdan hukuki
destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*17.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran GülliĢah Kargılı, Ģu beyanlarda bulundu:
“EĢim olan ġemsettin Kargılı, 20 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Birçok hastalıkla beraber
böbrek yetmezliğinden kaynaklı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Diyarbakır Dicle
Üniversitesine sevk edildi. Böbrek hastalığı ileri derecede olup, böbreklerinde kitle oluĢmuĢ
ve bu kitlede kanser riski bulunmuĢtur. Bundan kaynaklı acil olarak ameliyat edilmesi
gerekmektedir. Doktorların ifadesiyle hasta koğuĢu olmadığından dolayı ameliyatın yapılması
mümkün olmadığını söyledi. Cezaevi idaresi ameliyatın Elazığ veya Gaziantep‟te
yapılabileceğini ifade ettiler. Ama eĢim ameliyatının baĢka bir ilde yapılmasını istemiyor.
Diyarbakır dıĢında ameliyatının yapılmamasından kaynaklı gerekçe; daha önce tedavi amaçlı
Elazığ hastanesine götürülürken elleri kelepçeli bir Ģekilde anjiyonun yapılmasıdır. Biz
ameliyatının baĢka bir ilde yapılmasını istemiyoruz. Ameliyatın Dicle Üniversitesi veya
Diyarbakır AraĢtırma Hastanesinde yapılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım
talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*17.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Velat Yalçın, Ģu beyanlarda bulundu: “Babam
olan Adnan Yalçın, 1996 yılında PKK davasından yakalandı ve müebbet hapis cezası verildi.
YaklaĢık olarak 18 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Bugüne kadar Adana, MaraĢ, Konya,
Antep, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır cezaevlerinde bulundu. Babam bunca yıl cezaevinde
153
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kaldığı için birçok sağlık sorunu ortaya çıktı. Bunlar bel fıtığı, Hepatit B ve kolon kanseridir.
En son kolon kanseri ameliyatı esnasında kalp krizi geçirdi. Bundan sonra hastalığından
kaynaklı kemoterapiye baĢlanacaktır. Sağlıklı bir tedavi ortamı gerekecektir. Bu konuda
sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*23.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nurcan Yalçın, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Adnan Yalçın, 1996 yılında yargılandığı davadan müebbet cezası aldı.
ġuanda da cezaevinde bulunmaktadır. Ağabeyim cezaevinde kaldığı süre içinde birçok
hastalığa yakalandı. Bu hastalıklardan biri de “kolon kanser”idir. Bu hastalık nedeniyle
Ģuanda üç kuyular AraĢtırma Hastanesinde tedaviye alındı. 10 gün önce bir operasyon
geçirdi. Ameliyattan sonra hastanenin bodrum katında bir odada tutulmaktadır. Kaldığı oda
sağlıklı bir insanın dahi kalamayacağı fiziksel koĢullarda olmasına rağmen ağabeyim hala
orada tutulmaktadır. Daha sağlıklı koĢullarda tedavisinin yapılabilmesi için sizden konuya
hâkim olmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*24.01.2014 tarihinde Ģubemize Silivri L Tipi Kapalı 6 Nolu Cezaevinden baĢvuran
Selçuk Yıldızhan, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben Diyarbakır Ergani doğumluyum. Elinizde
bulunan hasta tutsaklar listesinde yer alıyorum. Sağ ve sol gözümde %75 oranında görme
bozukluğu mevcuttur. Yani engelli olduğumu belirten raporlarımda sizde bulunmaktadır. 23
Ocak günü Özgür Gündem Gazetesinde “hasta tutsaklara çağrı” baĢlıklı haberinizi okudum
ve bu haberle sizlere baĢvuruda bulundum. Ayrıca 29 Kasım 2013 tarihinde yapılan toplu
sürgünler nedeniyle adresimde değiĢiklik oldu. Bunu belirtmek istedim. Bunun dıĢında
hastalıklarımla alakalı bizzat Adalet Bakanlığının talimatıyla Adli Tıp Kurumuna sevk
edildim. Büyük uğraĢlardan sonra oradan gelen raporları sizlere gönderdim. Bulunduğum
cezaevinin kampus içindeki hastaneye muayene için sevk edildim. Daha sonra göz doktoruna
göründüm. Doktor bana sol gözümün görme yetkisini kaybettiğim ile karĢı karĢıya olduğumu
söyledi. Ancak Edirne AraĢtırma hastanesindeki göz doktorunun böyle bir telkinde
bulunmadığını kendisine söyledim. Doktor bana Edirne‟deki doktorların bana yalan
söylediklerini, beni baĢlarından salmak için öyle demiĢ olabileceklerini beyan etti.
Kampustaki doktor ısrarla kör kalma ile karĢı karĢıya olduğumu ve beni tam TeĢekkül bir
hastaneye sevk edeceğini söyledi. Ancak ne zaman sevk edileceğim belli değil. YaklaĢık olarak
bir aydır cezaevindeki revire çıkmak istediğimi belirten bir dilekçe yazmama rağmen
revirdeki doktorlar keyfi muamele ile dilekçeme cevap vermemektedirler. GöndermiĢ
olduğum raporlar yeterlimi değil mi bu konuda beni bilgilendirmenizi istiyorum. Ayrıca tam
teĢekküllü bir hastanede tedavimin yapılması için CumhurbaĢkanlığına ve Adalet Bakanlığına
raporlarımla birlikte tekrardan baĢvuruda bulunacağım. Sizde beni adıma ilgili yerlere
raporlarımı sunarsanız çok sevinirim bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Besra Orak, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Ferit Orak, yargılandığı bir davadan dolayı 16 yıl cezaya çarptırıldı. Oğlum 2008
yılından buyana cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevindeyken kendini yakma eylemi
gerçekleĢtirdi. Vücudunda % 45 oranında yanıklar mevcuttur. Yakma eyleminden sonra çok
ciddi hastalıklar belirdi. ġuanda sağlık sorunları yaĢamakta olup raporları da mevcuttur.
Oğlum bu olaydan sonra Siirt Cezaevine gönderildi. YaklaĢık 1 yıl Siirt cezaevinde kaldıktan
sonra Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Oğlum Ferit ve 7 arkadaĢı cezaevi
idaresi tarafından keyfi olarak yasal hakları ellerinden alınmıĢ durumdadır. Hasta olanlar
hastaneye götürülmemekte, kapalı ve açık ziyaret ortamında ailelerle temaslarına izin
verilmemektedir. Yasal olmadığı halde askerler ziyaret esnasında aile ve mahkûmların
baĢında beklemektedirler. Cezaevinde hak hukuk tanımayan cezaevi idaresi mahkûmların
154
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
dilekçelerini, mektuplarını göndermeyip, dıĢarıyla irtibatları kasıtlı olarak engelleniyor. Aile
ziyaretlerinde adli ve siyasi mahkûmların ziyaret saatleri aynı saatlerde yapılmakta olup, bu
da siyasi mahkûm ailelerini riske koymaktadır. Hem oğlum hem de arkadaĢları çok ağır
tecrit altındalar. Bununla hem biz hem de çocuklarımız cezalandırılmak isteniyor. Bu nedenle
sizden cezaevine bir heyetin gitmesi ve durumu netleĢtirmesi için destek talebinde
bulunuyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hevidar BozkuĢ, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yakınım olan Erdal Polat, 2008 yılında tutuklandı ve yargılama sonucunda müebbet hapis
cezasına çarptırıldı. Erdal, Bandırma M Tipi Cezaevinden hiçbir gerekçe gösterilmeden T 1
cezaevine gönderildi. EĢyalarını dahi toplamasına izin verilmedi. EĢyaları arkadaĢları
tarafından posta yoluyla göndermelerine rağmen cezaevi idaresi bazı eĢyalarını teslim
etmemiĢtir. Kendisi ciddi sağlık sorunları yaĢamaktadır. Vücudunda Ģarapnel parçaları
bulunmakta olup, tedavisi Ġzmir‟de yapılabilmektedir. Vücudundaki Ģarapnel parçaları
nedeniyle kendi ihtiyaçlarını göremiyor. Ciddi bir tedavi söz konusu olmazsa felç olma
durumu var. Tek hücrede tutulmaktadır. Sosyal hiçbir aktiviteden yararlanamıyor. Kendi
Ġhtiyaçlarını tek baĢına gideremediğinden koğuĢ arkadaĢları bakmaktadır. Tedavisinin tam
yapılabilmesi için naklinin Ġzmir iline yapılması ya da yanına bakması için bir mahkûm
verilmesini talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sıtkı Baran, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Metin Baran, yaklaĢık 2,5 yıldan beri yargılandığı mahkemece tutuklanmıĢ olup, halen
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Dosyası Ģuan Yargıtay aĢamasında
olup halen kesinleĢmemiĢtir. Benim oğlum cezaevine girmeden öncede rahatsızlıkları
bulunmaktaydı. Ancak cezaevine girdikten sonra rahatsızlıları iyice belirginleĢti. ġuan iki
kulağından da rahatsızlığı bulunmaktadır. Doktorlar kulak zarının patlamıĢ olduğunu ve
beraberinde beyine zarar verdiğini belirtmiĢtir. Ancak bu teĢhislere rağmen oğlumun tedavisi
yapılmamaktadır. Hastaneye sevki bir türlü çıkarılmamakta ve tedavisi her seferinde yarım
kalmaktadır. Oğlum iĢitme zorluğu çektiği gibi beyinsel bir zararın doğmaması açısından
tedavisinin biran önce yapılmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cihan Ay, Ģu beyanlarda bulundu: “KardeĢim
Ayetullah AY Kırıkkale Hacılar F Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir.
26.01.2014 tarihinde yaptığımız telefon görüĢmesinde karın bölgesinde ve midesinde ciddi
rahatsızlığının olduğunu revire sevk edildiğini, revir doktoru hastaneye sevkini sağlamasına
rağmen cezaevi idaresi hastaneye götürmekten imtina ediyorlar. Bu konuda derneğinizden
hukuki yardım talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*28.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hayriye Tekin, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Halis Tekin, 19.05.1994 yılında Bitlis‟te çıkan bir çatıĢma sonucu yaralı olarak
ele geçirildi. Vücudunun değiĢik yerlerinde Ģarapnel parçaları bulunmaktadır. Yapılan
tedaviler sonucu iyileĢme göstermiĢti. Uzun süredir cezaevinde kaldığından dolayı birçok
rahatsızlığı oluĢtu. ġuan da, idrar yolları, akciğer, hemoroit ve benzeri rahatsızlıkları
mevcuttur. 21.01.2014 tarihinde heyete alındı ve kendisine rapor verildi. Ancak oğlumun sizin
oluĢturmuĢ olduğu hasta tutsaklar listesine alınmasını, tedavisinin tekrar baĢlatılmasını ve
uzun süreli tutukluktan dolayı serbest bırakılması için sizden hukuki destek talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*03.06.02.2014 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Cezaevinden baĢvuran Halis
Tekin, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaĢık olarak 20 yıldır cezaevinde bulunmaktayım.
155
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Cezaevinde geçen bunca yıl birçok sağlık sorunlarıyla karĢı karĢıya gelmekteyim. 1994 yılının
Mayıs ayında yaralı olarak yakalandım. Ameliyat oldum. Gördüğüm iĢkenceler sonucu
ameliyatlı bölge (testis ve kasıklar) patladı. Tedavi edilmeden yara kendiliğinden kapandı.
Tutukluluk koĢullarında tedavi olma imkânım olmadı. Uzun süre cezaevinde olmamdan
kaynaklı birçok hastalığa yakalandım. Ameliyatlar geçirdim. Tedavi gördüğüm ve Ģuanda
tedavimin devam ettiği rahatsızlıklarım Ģunlardır; üroloji, akciğerde nödül tespiti, bel fıtığı,
astım, reflü, spastik kolon, psikiyatri, kronik tonsilit, faranjit ve kulakta iĢitme sorunum
mevcuttur. Bu hastalıklarımla ilgili belirli tarihlerde Adalet Bakanlığına dilekçelerle
baĢvuruda bulundum. GöndermiĢ olduğum mektuplarımda tüm raporlarım bulunmaktadır. Bu
konuda gerekli hukuki iĢlemlerini baĢlatmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*08.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Muazzez Filiz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam olan Ömer Filiz, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak
kalmaktadır.04.02.2014 günü Akciğer rahatsızlığı Ģikâyetiyle Diyarbakır Devlet Eğitim ve
AraĢtırma Hastanesine sevk ediliyor. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonucunda
Akciğer Kanseri Ģüphesiyle 07.02.2014 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk
ediliyor. Buradaki doktorlar tarafından yapılan tedavi neticesinde tarafımıza verilen bilgiye
göre hastanın (babamın)en az 10 gün süre ile hastanede kalıp tedavi görmesi gerektiğini
belirtmiĢlerdir. Ancak doktorların bu yöndeki tedavi uygulama yöntemi, cezaevi yönetimi
tarafından güvenliğinin sağlanmayacağı yönündeki gerekçe ile reddedilmiĢtir. Ancak
babamın sağlık durumu çok ağır olup (raporları ekte sunulmuĢtur) bir an önce Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu konuda hukuki destek talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*10.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġemsettin Kargılı, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben 48 yaĢındayım. Evliyim ve beĢ çocuğum var. 1993 yılında iĢyerindeyken gözaltına
alındım. 53 gün süren ve her türlü iĢkenceye maruz kaldığım bir gözaltı sürecinden sonra
tutuklanıp Diyarbakır E Tipi Cezaevine konuldum. Daha sonra düzmece bir yargılamayla
müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Cezaevinde geçen bu 21 yıl boyunca iĢkenceli
sürgünlerle karĢılaĢtım. Diyarbakır, Amasya, Bolu ve Siirt Cezaevlerinde kaldım. Gerek
sorgudaki yoğun iĢkence ve sürgünler yine cezaevlerinin kötü koĢulları bünyemde kalıcı
hasarlara yol açtı. Ve uzun suredir ciddi sağlık sorunlarıyla boğuĢuyorum. YaklaĢık 5 yıldır
kalp yetmezliğine bağlı solunum sorununu yaĢıyorum. Ġki kez anjiyo oldum. Ancak herhangi
bir Ģekildi ciddi bir tedavi görmedim. Yetersiz beslenmeye bağlı olarak sindirim sistemiyle
ilgili gastrit ve bağırsak rahatsızlığı yaĢıyorum. Yine ilk yakalandığım zaman, gözaltındaki
yoğun iĢkenceye bağlı olarak sırt kaslarımda kas yırtılması olduğundan sürekli ağrı
mevcuttur. BaĢımdan aldığım darbeler nedeniyle sağ kolumu yeterli derecede
kullanamıyorum. Bazen de tamamen his kaybı yaĢanabiliyor. Bütün bu rahatsızlıklarım
nedeniyle ciddi psikolojik rahatsızlıkta yaĢamaktayım. Bundan dolayı 6 yıldır düzenli olarak
her ay Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatr Kliniğinde tedavi görmekteyim. Bütün bu
hastalıklarım hastanelerde kayıtlar mevcuttur. Bu hastalıklarımdan dolayı üç kez Ġstanbul
Adli Tıp‟a götürüldüm. Ancak siyasi sebepleri öne sürerek raporlarım kabul edilmedi. En son
2013 Aralık ayında, Diyarbakır AraĢtırma Hastanesinde yapılan tetkiklerde, sağ böbreğimde
kanser teĢhisi konuldu. Ve doktorların kanser teĢhisi koyup; böbreğimin hemen alınması
gerektiği, aksi takdirde geçen her dakikanın aleyhime olduğunu belirtmelerine rağmen
cezaevindeki bürokratik iĢlemler nedeniyle hastanede verilen tarihlerde ameliyat yapılmadı.
Ancak 2 ay sonra Diyarbakır Devlet Hastanesinde sağ böbreğim alındı ve bir hafta sonra
cezaevine gönderildim. ġuanda cezaevinde tek baĢıma kendi ihtiyaçlarımı karĢılayamıyorum.
Hastalığım ciddi olup, kalıcı ve süreklidir. Daha da önemlisi bundan sonra tedavimin nasıl
olacağı konusunda kuĢkuluyum. Çünkü radyoterapi ve kemoterapi süreci baĢlayacak ve
156
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
bunlar ciddidir. Fakat mevcut cezaevi koĢulları, beslenme ve hijyen sorunu bu tedavi sürecine
uygun değildir. DıĢarıda ve imkanları geliĢkin bir hastane ortamında tedavi edilirsem
iyileĢme Ģansım vardır. Aksi durumda her an hayatımı kaybedebilirim. Bu hususta gerekli
duyarlılığı göstermenizi talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ömer Filiz, bir ay boyunca kan kustuğu için
31 Ocak akĢam saatlerinde Dicle AraĢtırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Filiz, yapılan
tetkikler sonucunda zatüre (pnömoni) ve akciğer kanseri (AC CA) ön tanısıyla Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne sevk edildi. Filiz, 5 gün sonra
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırıldı ve yatırıldı. Ertesi gün Filiz, Göğüs
Hastalıkları Polikliniği'nde tutuklu koğuĢu bulunmaması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle
cezaevine geri götürüldü. (12.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġrfan Çelik, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan GülĢen ÇELĠK, yaklaĢık iki yıldır cezaevinde olup, Ģuan Siirt Kapalı Ġnfaz
Kurumunda hükümlüdür. 07/02/2014 tarihinde yapmıĢ olduğumuz telefon görüĢmesinde hasta
olduğunu, Diyarbakır‟a sevk edildiğini, hastalığının ise soğuk ve sıcak sudan kaynaklı olarak
oluĢtuğunu bu durumun ileride damar patlamasına ve hatta parmaklarının kesilmesine neden
olabileceğinin doktorlarca kendisine iletildiğini belirtmiĢtir. KardeĢimin öncelikle tam
teĢekküllü bir hastaneye sevk edilmesi ile rahatsızlığının belirlenmesini hastalığına neden
olan soğuk ve sıcak su uygulamasının sosyal hukuk devletine yaraĢır Ģekilde sona
erdirilmesini istemekteyiz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde aileleri aracılığı ile bir açıklama yapan siyasi tutuklular,
cezaevi idaresi tarafından verilen yemeklerde böcek çıktığını, bu nedenle gelen yemekleri
ayıklayarak yemeye çalıĢtıklarını belirtti. (13.02.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com )
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mümtaz Çerçel, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Yılmaz Çerçel, 17.03.1993 yılında Silvan‟a bağlı Düzalan köyünde
yakalandı. Diyarbakır‟a getirildi. Jitem‟de sorgulandı. 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesince tutuklanarak E Tipi cezaevine konuldu. 2 yıl kaldıktan sonra 1 Nolu DGM
tarafından müebbet ağır hapis cezası verildi. Daha sonra Bartın cezaevine sevk edildi. 2002
yılına kadar Bartın Cezaevinde tutuldu. Hastalığı nedeniyle 1998 yılından beri Bartın Devlet
hastanesine sevki yapıldı. Daha sonra Kocaeli/Kandıra F 2 Tipi cezaevine sevk edildi.
Buradan da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevk edilerek tedavi edilmek
istendi. Tüm hastaneler tipik psikonaz-kronik Ģizofren hastasıdır tanısı konuldu. Ailenin
sürekli ilgili makamlara baĢvuruları sonucu Adli Tıp Kurumu Ġstanbul‟a sevk etti. Hem
arkadaĢlarının hem ailenin gözlemleri, hastane raporları ve hatta cezaevi idaresinin bilgi ve
gözlemleri gerçekliği açık olarak kardeĢimin hasta olduğunu göstermektedir. En son 3.Adli
Tıp Kurumunun cezaevinde kalamaz raporu sonucu Diyarbakır 4 Nolu DGM‟sinin kararı ile
Ģifası tebeyyün edinceye kadar serbest bırakıldı. Ancak daha sonra yeni çıkan bir yasa
gerekçesiyle tekrar cezaevine konuldu. Ġtirazlarımız sonucu tekrar Manisa Ruh ve Sinir
hastalıkları hastanesine sevk ettiler. Orada bir süre kaldıktan sonra yeniden Manisa E Tipi
kapalı cezaevine konuldu. Özetle 17 Mart 1993 tarihinde beri kardeĢim hasta olarak
cezaevinde hükümlü olarak yatmaktadır. Annem kardeĢimin bu halini gördüğü için kahrından
yaĢamını yitirdi. Bu konuda gerekenin yapılmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
157
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*21.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Naime Karabulut, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Abdurrahman KARABULUT, 3 yıldır tutuklu olup, Ģuan Bolu T Tipi Kapalı
Cezaevinde kalmaktadır. Geçen hafta PerĢembe günü oğlumla beraber toplam 4 kiĢinin elleri
ve ayakları kelepçeli Ģekilde hücreye atıldığını oğlumdan öğrendim. Oğlumun cezaevinde
bulunan hasta arkadaĢlarının hastaneye sevkini talep etmesi ve bu taleplerinin yerine
gelmemesi nedeni ile 3 günlük açlık grevine girmiĢ olması nedeni ile cezaevi yöneticileri
tarafından hücre cezası ile cezalandırılmıĢtır. Oğlumla beraber 3 arkadaĢını daha hücreye
kapatmıĢlar. Hücreye kapatılanlardan ikisinin adını Felemez ve Ahmet olarak biliyorum.
Oğlumla beraber 4 arkadaĢına kötü muamelede bulunulması ve insanlık onuru ile
bağdaĢmayan iĢkence eyleminin gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu hukuka aykırı uygulamalara son
verilmesi amacı ile derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*21.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülsüm Kanak, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Yalçın KANAK, 3 yıldır tutuklu olup, Ģuan Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde
kalmaktadır. Geçen hafta PerĢembe günü oğlumla beraber toplam 4 kiĢinin elleri ve ayakları
kelepçeli Ģekilde hücreye atıldığını oğlumdan öğrendim. Oğlumun cezaevinde bulunan hasta
arkadaĢlarının hastaneye sevkini talep etmesi ve bu taleplerinin yerine gelmemsi nedeni ile 3
günlük açlık grevine girmiĢ olması nedeni ile cezaevi yöneticileri tarafından hücre cezası ile
cezalandırılmıĢtır. Oğlumla beraber 3 arkadaĢını daha hücreye kapatmıĢlar. Hücreye
kapatılanlardan ikisinin adını Felemez ve Ahmet olarak biliyorum. Oğlumla beraber 4
arkadaĢına kötü muamelede bulunulması ve insanlık onuru ile bağdaĢmayan iĢkence
eyleminin gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi amacı ile
derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*24.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan AvĢar, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim ġükran AVġAR ġakran Aliağa Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir.
KardeĢimin cezasının bitmesine 1,5 yıl kalmıĢtır. KardeĢim cezaevinde yaĢadığı rahatsızlıktan
dolayı psikolojisi bozulmuĢ durumdadır. Ayrıca kardeĢim saldırgan davranıĢlar
göstermektedir. Birlikte kaldığı mahkûm arkadaĢlarına saldırmakta bu durumda da
arkadaĢları tedbir olarak ranzalara bağlayıp etkisiz hale getirmek istemektedirler. Bilinci
yerinde olmadığından haftalık telefon görüĢmesine çıkamıyor; ancak arkadaĢlarının
yardımıyla kendisiyle görüĢebiliyoruz. KardeĢimin sağlık durumu cezaevinde kalmaya uygun
değildir. Ġlaçlarla uyuĢturulup etkisizleĢtiriliyor. Ancak ilaçların etkisi sona erdiğinde daha
da saldırganlaĢıyor ve kötü oluyor. KardeĢimin bir an önce cezaevinden çıkarılarak tam
teĢekküllü hastaneye sevk edilmesi ve Bu konuda acil önlem alınmasını derneğinizden talep
etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Aslan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Hacı Aslan, yaklaĢık olarak 1 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Psikolojik
rahatsızlığı mevcuttur. GümüĢhane cezaevinden Bolu Cezaevine sürgün edildi. Gerek
GümüĢhane Cezaevi idaresi gerekse Adalet Bakanlığı ile görüĢmeler yaptık. Yaptığımız
görüĢmeler de kayıt altına alınıyor. Ağabeyimle yaptığımız haftalık görüĢmelerimiz de onun
talepleri ve istekleri değiĢmektedir. ÇeliĢkili konuĢmalar yapmaktadır. Tüm görüĢmelerimiz
hiçbir konuĢması birbirini tutmamaktadır. Tehditler ve Ģantajlarla susturulmaya çalıĢıyor.
Ağabeyimin durumuna iliĢkin bizde bir tedirginlik oluĢmuĢtur. Sağlığı gün gittikçe daha da
kötüleĢiyor. KonuĢmaları, davranıĢları panorayak olduğu yöndedir. Ağabeyimin sağlık
taramasından geçirilip gerekli tedavinin baĢlatılması için sizden bu konuda duyarlı olmanızı
talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
158
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*28.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remzi Mutlu, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Mehmet Mutlu, yaklaĢık olarak 22 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. 36 yıl müebbet hapis
cezasına mahkûm edildi. Cezaevinde kaldığı süre içerisinde psikolojisi bozuldu. Sürekli
olarak Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görüyordu. Ancak 28.02.2014
tarihinde yaptığımız haftalık telefon görüĢmesinde durumunun iyi olmadığını ve tedavisinin
yapılmadığını ve bir aydan beri ilaç verilmediğini, ilaç verilmediği zaman durumunun daha
da kötüleĢtiğini söyledi. Oğlumun tedavisinin tekrardan baĢlatılması için sizden gerekli
hukuki yardımın yapılmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*02.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hicran Karakoç, Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam Burhan KARAKOÇ, 2011 Ekim ayından beri Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli
Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Altı ay önce sağ ve sol kasıklarına fıtık teĢhisi konuldu.
Hekimler, bağırsaklarıyla ilgili olarak ciddi sorunlar yaĢayabileceği kanaatiyle ameliyat
olması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Sağlık durumu her geçen gün kötüye gitmektedir. Ayrıca
prostat sorunu da baĢladı. Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde tetkikleri yapıldı. Ġlaç
tedavisine baĢlandı. Tedavi bitiminde ameliyat günü bile verilmiĢti ama hala bu konuda bir
geliĢme yaĢanmadı. Babamın sağlık durumu bizi endiĢelendirmektedir. Bu konuda
derneğinizden destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*10.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Davut Özaykan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Ferhat Özaykan, 2013 yılı Haziran ayında Diyarbakır‟dan Ġstanbul‟a giderken
yakalandı ve Diyarbakır D Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumuna gönderildi. Oğlum burada 4 ay
cezasını infaz etti. Buradan Edirne Kapalı Ġnfaz Kurumuna nakil baĢlığı altında gönderildi.
Oğlum halen Edirne Kapalı Ġnfaz Kurumunda bulunmakta ve burada ciddi sağlık sorunları ile
mücadele etmektedir. Oğlumun ekte raporlarını sunduğumuz üzere çeĢitli hastalıkları
bulunmakta ancak tedavisi ihmal edilmek istenmekte ve tedavi edilmemektedir. Biz ailesi
olarak kaygılanmaktayız ve bir an önce tam teĢekküllü hastaneye sevk edilmesini istemekteyiz.
Bu konuda derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*07.04.2014 tarihinde Ģubemize Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevinde mektupla baĢvuran
Murat Eren, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevinde cezamı infaz
etmekteyim. Bulunduğum cezaevinden naklim için yazdığım sevk dilekçeme 4 ay olacak cevap
gelmedi. Burada cezaevi müdürüne çıkıp dilekçemin cevabının gelmediğini en azında bir üst
yazı ile dilekçemin akıbetinin ne olduğunu tarafıma tebliğ edilmesini istedim. Ama cezaevi
müdürü ilgilenemeyeceğini yazmıĢ olduğum dilekçemin cezaevinden çıkmayacağını ve ne
halin varsa gör gibi tavırlar takındı. Cezaevinde birçok hastalığa yakalandım. Bunların
baĢında kronik böbrek yetmezliği, tansiyon ve kalp hastalığı bulunmaktadır. Cezaevinde
revire ayda bir kere çıkma hakkı tanımıĢlardır. Tansiyonumu da kendi imkânlarımla
ölçebiliyorum. Sağlığım hakkında Adalet Bakanlığına ve Türkiye‟deki kurumların çoğuna
dilekçe ile baĢvuruda bulunmama rağmen herhangi bir cevap almıĢ değilim. Bu konuda
duyarlı olmanızı ve hukuki destek sunmanızı istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*11.04.2014 tarihinde Ģubemize Karaman M Tipi Cezaevinden baĢvuran Cihan
Özyıldız, Ģu beyanlarda bulundu: “Bizler 10 PKK hükümlüsü olarak 8 Mart 2013 tarihinde
hiçbir gerekçe belirtilmeden Bingöl Cezaevinden Ģu anda bulunduğumuz Karaman M Tipi
Cezaevine sürgün edildik. Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine getirildiğimiz günden beri hak
ihlalleri ile karĢı karĢıyayız. Cezaevi idaresi bizlere ideolojik yaklaĢmakta, siyasal ve etnik
kimliğimize karĢı özel yaklaĢımlar sergilenmektedir. BaĢta kurum 1. Müdürü Ġshak YILDIRIM
ve cezaevi idaresi yaĢadığımız sıkıntıların çözülmemesi için ellerinden gelen her Ģeyi
yapıyorlar. Çözüm bekleyen ve sizden hukuki yardım istediğimiz konuları ara baĢlıklar
159
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
altında Ģöyle özetleyebiliriz; 1-) Birçoğumuzun ciddi sağlık sorunları var, çünkü her birimiz
yaklaĢık 20 yıldır cezaevindeyiz. ġimdiye kadar sağlıklı bir tedavi görmediğimiz için
hastalıklarımız kronikleĢmiĢtir. Hal böyle iken kuruma gelen doktor ayaküstü bir tedavi
uygulayıp, ağrı kesici v.b. ilaçlarla tedaviyi geçiĢtiriyor. Buna rağmen çoğu sefer bize ayrılan
revire çıkma gününde – ki bunu da 15 günde bir yapıyorlar. – revire çıkarılmadığımız gibi,
revire-doktora muayeneye çıkma talepli dilekçelerimiz iĢleme konulmayarak, revir doktoruna
çıkıĢımız engelleniyor. En önemlisi de hastaneye yapılan sevklerimiz hem cezaevi kapısında
hem de hastanenin içinde dıĢ güvenlikten sorumlu askerlerce bilinçli bir Ģekilde engelleniyor.
Cezaevi kapısında x-raydan geçirilip askerlerce çıplak elle ince aramadan geçiriliyoruz. Bu
arama esnasında tahrik edici, incitici, hatta tacize varan yaklaĢım ve tutumları olmaktadır.
Hastane içerisinde tam muayene olacağımız esnada ilgili doktorun odasının kapısında insan
onurunu ve kimliğini rencide edecek Ģekilde yüzümüz duvara çevrilmek istenmektedir. Bu
uygulamalarla teĢhir edilmekteyiz. Bu durumu kabul etmediğimiz zamanlarda hastanede
tedavi edilmeden, muayene kapısından geri çevrilip cezaevine geri getiriliyoruz. Duvara
döndürmedikleri zaman da kelepçelerimiz açılmayarak tedavimiz engellenmektedir. Yine,
çoğu zaman bizimle hastaneye gelen refakatçi c.evi sağlık personeli, dosyalarımızla birlikte
doktorlara PKK‟li olduğumuzu söylemektedir. Bu nedenle doktorlar, tedavilerimizi olduğu
gibi yapmamakta, ayaküstü hiçbir sağlık kontrolünden geçirmeden, tahlillerimizi almadan
“bir Ģeyin yok.” Denilerek cezaevine geri gönderilmekteyiz. Belirttiğim bu uygulamalar
bilinçli ve cezaevi idaresi ile askerlerce koordineli bir Ģekilde adeta iĢ bölümü yapılarak
gerçekleĢtirilmektedir. Kısacası bizler için hastaneye gidiĢ – geliĢ tam bir ruhsal ve fiziki
iĢkenceye dönüĢtürülüyor, tedavimiz bu Ģekilde engellendiği için hastalıklarımız
kronikleĢmektedir. Mesela en son kalp hastası olduğum için – ki bir sefer anjiyo olmuĢ bir
hastayım, hastaneye, göğüs ve kalp bölümüne sevk edilmiĢtim. 24 Mart 2014 tarihinde
hastaneye sevk için X- Raydan geçip asker araması yapıldıktan sonra bana, “jilet arayacağız,
çoraplarını çıkaracaksın!” Dayatması oldu. Siyasi olduğumu, jilet v.b. ile iĢimin olmadığını
üstelik x-raydan geçtiğimi, bu uygulamanın keyfi olduğunu belirttim. Bana “ o zaman, biz de
seni hastaneye götürmeyiz.” Diyerek beni hastaneye götürmediler. Bu durum, idari bölümün
koridorunda gerçekleĢmesine rağmen idarecilerden hiç kimse bu duruma müdahale
etmediler. Ben müdüre sorunumu iletmek istediğimde 20 – 30 gardiyan baĢıma üĢüĢerek beni
zorla odama götürdüler. Daha sonra da bu olayda dolayı hakkımda disiplin cezası verdiler.
Savcılığa yaptığımız baĢvurular da sonuçsuz kalmakta her defasında takipsizlik kararı
verilmektedir. 2-) Anadilimiz olan Kürtçe ile yazdığımız mektuplar günlerce hatta haftalarca
postaya verilmemektedir. Kurumda bu mektuplarımızı tercüme edebilecek müdür ve personel
bulunmasına rağmen, “anlaĢılmıyor.” Bahanesiyle mektuplarımız, Ģiir ve öykü türü
yazılarımız emniyete gönderilerek oradan gelecek cevap beklenmektedir. Bizlere açıkça
“Türkçe yazın, hiç beklemeyecek.” denilmektedir. 3-) Biz, burada bulunan PKK‟lılardan 8‟i
Diyarbakır, 2‟si ise Rojavalı‟dır. Bu nedenle, ailelerimiz çok sık ziyaretimize
gelememektedirler. Bu nedenlere dayanarak sevk talebinde bulunduğumuzda bu taleplerimiz
ret edilmektedir. Yine, ailelerimizle görüĢme saatimiz de mevzuata aykırı bir Ģekilde yarım
saatle sınırlı tutuluyor. 4-) Kurum bünyesinde hiçbir sosyal etkinlik ve kültürel faaliyete izin
verilmemektedir. Kurumdaki bilgisayar v.b. araç ve gereçlerden muaf tutuluyoruz. 5-)
dıĢarıda satılan, yasak olmayan ve ücretini kendimizin ödediği süreli yayın ve kitaplardan
yararlandırılmıyoruz. Bu yayınlar Emniyete gönderilerek ya verilmiyor ya da verildiğinde
güncelliğini yitiriyor. Ancak, Fethullah Gülen cemaatine yakın yayınlar, bizzat kurum 1.
müdürü tarafından ücretsiz bir Ģekilde cezaevine dağıtılmaktadır. Bunu Fethullah Gülen
cemaatine mensup olduğunu bildiğimiz kurum öğretmeni Evren Tanrıkulu adlı kiĢi ile birlikte
yapmaktadır. 25 Mart 2014 tarihinde bu ve buna benzer sorunlarımızı cezaevi savcısının da
hazır olduğu bir ortamda konuĢurken kurum 1. Müdürü Ġshak YILDIRIM‟ın Ģu sözlerini
manidar buluyorum: “ Kürt sorunu çözülürse siz ve Öcalan dıĢarı çıkarsanız bu sefer benim
160
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
gibiler silah alıp dağa çıkarız. ”Çözüm sürecine, bu cemaatin dıĢarıdaki yapısı gibi bu
cezaevindeki yapısı da karĢıdır. Her türlü provokasyonu yapabilecek durumdadırlar ve bizler
bu konuda endiĢeliyiz. Bu nedenle sizlerden hukuki destek ve duyarlılık talep ediyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*18.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Selvi Ok, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim
Tuncay Ok‟la 17.04.2014 tarihinde yaptığım görüĢmede kendisi 16.04.2014 tarihinde sosyal
etkinlik sırasında futbol oynarken ufak bir kaza geçirdiğini ve kaburgalarında zedelenme ve
kırık olabileceğini söyledi. Kendisinin revire götürüldüğünü doktorun kaburga kırığı
nedeniyle Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine sevkinin yapıldığını ancak buradaki
doktorun kendisini kelepçeli tedavi etmek istediğini ve kendisinin bu durumu kabul etmediğini
söyledi. Doktora kelepçesiz tedavi hakkının bulunduğunu bunu kabul etmeyeceğini söyleyince
doktorun kendisini tedavi etmeden geri gönderdiğini söyledi. Ben eĢimin sağlık durumu
konusunda endiĢe duyuyorum. Sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*18.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nurullah Müftüoğlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Ġsmail Hakkı MÜFTÜOĞLU, 3 aydan beri Ġzmir Buca E Tipi Kapalı Ġnfaz
Kurumunda cezasını infaz etmektedir. 17.04.2014 tarihli telefon görüĢmemizde kendisine
karĢı cezaevi yönetimince keyfi davranıĢlar sergilendiğini, keyfi olarak kendisine hücre cezası
verildiğini, sağlık sorunları olmasına rağmen tedavisinin sağlanmadığını ve bu isteğinin
reddedildiğini belirtmiĢtir. Ayrıca kardeĢim bir haftadır açlık grevinde olduğunu ve açlık
grevini ölüm orucuna dönüĢtüreceğini belirmiĢtir. KardeĢimin belirttiği durum bizleri
fazlasıyla kaygılandırmıĢ bulunmakta olup kardeĢimin bir an önce tam teĢekküllü hastanede
tedavi edilmesinin sağlanması ve sağlık hakkından yararlanması ve kötü muamelelerin sona
erdirilmesi için bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*25.04.2014 tarihinde Ģubemize Van F Tipi Cezaevinden baĢvuran ġeyhmus Demirel, Ģu
beyanlarda bulundu: “Ben Ģuanda Van F Tipi Cezaevinde bulunmaktayım. Cezaevinden
kaldığı süre içinde birçok hastalığa yakalandım. Bunların baĢında kalp rahatsızlığı, sara
hastalığa ve ayrıca yakın bir tarihte Diyarbakır AraĢtırma Hastanesinde ayağımda ameliyat
olacağım. Devamlı ilaç kullanıyorum. Bir ayağım diğer ayağımdan 11 santim daha kısadır.
Sakat olan ayağım çok zayıf ve güçsüzdür. Bundan dolayı yürümekte zorluk çekiyorum.
Hastanenin bana vermiĢ olduğu 5 tane raporum var. Bu raporlarım hala Adli Tıpa
gitmemiĢtir. Bu konuda bana hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*12.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadri Aralan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Erdal ARALAN, 16.05.2009 tarihinden beri cezaevinde cezasını infaz etmektedir.
Ceza almadan önce de oğlumun psikolojik rahatsızlıkları vardı ve sürekli ilaç alıyordu.
Cezaevinde kaldığı cezaevlerinde psikolojik sorunları daha da ilerledi ve zaman zaman
hastanelere tedavi için gönderildiği halde Ģuanda Ģuurunu kaybetmiĢ durumdadır. Oğlum
Elazığ ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kimseyi tanımayarak ve herkesten korkarak
tedavi edilmeye çalıĢılıyor. Ġki aydır konuya iliĢkin olarak oğlumun sağlık durumunun ne
aĢamada olduğuna yönelik cezaevi savcılığına, cezaevine müdürlüğüne dilekçe ile baĢvuruda
bulunmama rağmen bu konuda kimse beni bilgilendirmiyor. Hastanede de oğlumun sağlık
durumunu gösterir raporlar yine tarafımca istenmesine rağmen bana verilmiyor. Bir baba
olarak benim en doğal hakkım olan bilgiler benden saklanmaya çalıĢılıyor benimle
paylaĢılmıyor. Ben hem oğlumun tedavisinin sağlanması için hem de oğlumun sağlık
161
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
durumunun benimle paylaĢılması için derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*16.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nurcan Tekin, Ģu beyanlarda bulundu:
“Benim kayınpederim, Mansur TEKĠN; yaklaĢık olarak 5 yıldır cezaevinde hükümlü olarak
bulunmaktadır. Son olarak da Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine nakledilmiĢtir.
Kayınpederim panhipopitirahis hastası olup %60 engellidir. Buna iliĢkin raporu da
baĢvurumda derneğinize sunuyorum. Bu hastalığından kaynaklı olarak 17 ay önce Ankara‟da
ameliyat olmuĢtur. Bunun yanında böbreklerinde taĢ olup, ameliyattan sonra da yüz felci
geçirmiĢtir. Gözleri çok fazla görmemekte ve psikolojik rahatsızlıkları da mevcuttur.
Kullandığı psikolojik haplar nedeniyle vücudu aĢırı derecede ĢiĢmiĢ durumdadır. Tek baĢına
cezaevinde hayatını idame ettirememekte olup baĢka suçtan tutuklu eĢim Ġzzet TEKĠN,
bakımını yapmaktadır. Bizler, bu durumunun göz önünde bulundurularak infazının
ertelenmesini talep ediyoruz. Bu konuda derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.
Bu
konuda derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*16.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadri Aralan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Erdal ARALAN, 15.01.2014 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden Elazığ
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine tedavi amacıyla gönderilmiĢ olup 8 gün boyunca yatak
olmaması sebebi öne sürülerek cezaevi psikiyatr koğuĢunda tutulmuĢtur. 23.1.2014 tarihinde
Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınmıĢ ve 2 aya yakın Elazığ‟da
kalmıĢtır. Buradan da ġırnak T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderilmiĢtir. Bu süreye
iliĢkin hazırlanan sağlık kurulu raporunu Diyarbakır Cezaevi müdürü, Diyarbakır
Cumhuriyet BaĢsavcısından, ġırnak Savcılığından ve ġırnak cezaevi müdüründen istememe
rağmen rapor gönderilmemiĢtir. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcısından dilekçeyle Elazığ
Ruh ve Sinir Hastalıkları sağlık raporu istememe rağmen savcılık Dicle Üniversitesi Tıp
fakültesinin 1 günlük ayakta alınan tedaviye iliĢkin raporu göndermiĢtir. Ayrıca Diyarbakır
valisinden de rapor ve oğlumun naklini istedim. Maddi durumum yoktur ve ġırnak‟a gidip
gelemiyorum. Diyarbakır veya ilçelerine nakil istiyorum. Ayrıca oğlumun tedavilerine iliĢkin
raporların tarafıma gönderilmesini istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*11.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġehmus Yetek, Ģu beyanlarda bulundu: “70
yaĢındayım ve 17 yıldır cezaevinde olan hasta bir hükümlüyüm. Daha önce 4 sefer ameliyat
geçirmiĢtim. Ayrıca Ģeker, yüksek tansiyon ve kalp hastasıyım. Bütün vücudum ĢiĢmiĢ
durumdadır. Yemek yiyemiyor ve yürüyemiyorum. ArkadaĢlarım beni tuvalete götürüyor.
Dayanılmaz acılar içindeyim ve ölüm döĢeğindeyim. Acilen tam teĢekküllü bir hastaneye
yatırılıp doktor kontrolünde tedavimin yapılmasını istiyorum. Ve ayrıca kalan cezamı evimde
çekmek istiyorum. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*17.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nedime Ġpek, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Recep Ġpek, 31.05.2014 tarihinde saat 16.00 civarında 5 Nisan Mah.de bulunan parkta
otururken polisler tarafından etrafı sarılarak gözaltına alındı. Gözaltındayken polislerce darp
edildi. Bir gece gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Diyarbakır E
Tipi Cezaevine gönderildi. 12.06.2014 tarihinde oğlum Mardin cezaevine sek edildi.
16.06.2014 tarihinde oğlum ile yaptığım açık görüĢte oğlumun durumunun iyi olmadığını
gördüm. Oğlumun kalp rahatsızlığı bulunmaktadır. Bu durumunu defalarca cezaevi idaresine
bildirmesine rağmen revire çıkarılmamaktadır. Oğlumun durumundan endiĢe ediyoruz. Bu
konuda gerekli duyarlılığı göstermenizi talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
162
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*01.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zozan Çiçek, Ģu beyanlarda bulundu: “Babam
Ekrem Çiçek, yaklaĢık 1 yıldır KCK Davasından Diyarbakır D tipi cezaevinde tutuklu olarak
kalmaktadır. YaklaĢık 1 ay önce beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 1 hafta önce
tansiyon ilacı vermemelerinden dolayı beyin kanamsı geçirdi. Felç olduktan sonra beyin
kanamsı geçiriyor. ġuan Eğitim AraĢtırma Hastanesinde kalmaktadır. ġuan Ģuuru açık
olduğundan dolayı hemen cezaevine götüreceklerini hastane yetkilileri bize bildirdi. Babamın
sağlık durumu çok kötü, felçli, tansiyon hastası ve en son beyin kanaması geçirdikten sonra
durumu daha da kötüleĢti. Kendi zorunlu ihtiyaçlarını karĢılayamıyor. Sol eli kırık olup bu
elini kullanamadığı gibi sağ tarafı da felçlidir. Ailesi olarak ancak izinle görebiliyoruz.
Babamın bu durumundan endiĢe ediyoruz. Hayati tehlikesini atlatmıĢ değildir. En azından
sağlık durumu iyileĢinceye kadar hastanede tedavisi gerçekleĢsin istiyoruz. Cezaevinde
Hepatit C hastalığı tekrar ortaya çıktı. Cezaevinde beyin kanaması geçirmeden önce de kendi
kiĢisel ihtiyaçlarını karĢılayamıyordu. Cezaevindeki arkadaĢları temizliğini yapıyordu.
Tedavisinin hastanede devam etmesi için sizden destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklulara verilen yemeklerin sağlıksız ve
beslenmeye uygun olmadığı ifade edildi. I-4 koğuĢunda bulunan bir tutuklunun görüĢçüsü
olan Yahya Gengeç adlı yurttaĢ, kendisine aktarılan hak ihlallerini DĠHA‟ya anlattı. Gengeç,
tutukluların verdiği bilgilere göre cezaevi müdürünün değiĢmesiyle sosyal rutin haklarında
kısıtlamanın olduğu, koğuĢta bulundukları sayı oranında kendilerine yemek verilmediği,
verilen yemeklerin hijyenik olmadığı ve çok yağlı olduğunu ifade etti. (24.07.2014 / DĠHA)
*11.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Baz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yeğenim olan Ferhat Baz, akli dengesi yerinde olmamasına rağmen Ġstanbul‟da aldığı bir
cezadan dolayı cezaevinde yatmaktadır. Yeğenimin babası Ģehittir, annesi de yaĢamını yitirdi.
Yeğenim 2007 yılında uzun süre kaybolması üzerine kayıp baĢvurusunda bulunmuĢtum.
BaĢvurum üzerine Bakırköy akıl hastanesinde olduğunu öğrendim. Gidip yeğenimi eve
getirdim. Akli dengesi yerinde olmaması ve etrafına zarar vermesi nedeni ile tekrar hastaneye
yatırdık. Belli bir süre Elazığ‟da kaldıktan sonra en son Özel Diyarbakır Özürlü Bakım
merkezine yerleĢtirildi. Uzun süredir Bakım merkezinde kalmaktaydı. YaklaĢık 20 gün önce
görüĢüne gittiğimde, polislerin gelip, kesinleĢen cezasından dolayı cezaevine götürdükleri
bildirildi. Diyarbakır E Tipi cezaevinde 1 kez görüĢtük.2. kez görüĢüne gittiğimizde Silvan
cezaevine gönderildiği bildirildi. Yeğenim akli dengesi yerinde değildir. Sürekli bakım altında
tutulmazsa hastalığının ilerlemesi söz konusudur. Tedavisinin sürekli yapılmaması kendine
zarar vermesine de neden olacaktır. Valilik kararı ve sağlık kurulu raporu ektedir. Bu konuda
sizden hukuki yardım talep etmekteyiz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan siyasi kadın tutuklular, Dicle Haber Ajansı‟na
(DĠHA) mektup yazarak cezaevinde sağlık hakkı ihlallerine maruz kaldıklarını belirtti.
Tutuklular adına Melek Bozkaya tarafından yazılan mektupta, haftalarca baĢvuruda
bulunmalarına rağmen revire ve diĢ doktoruna çıkarılmadıklarını ya da "Doktor yoktur.
Ġzindedir. Acil iĢi çıktı" gibi bahaneler ile tedavilerinin yapılmadığını kaydetti. Mektubunda,
aciliyet taĢıyan rahatsızlık durumunda bile idare tarafından bir müdahale yapılmadığını dile
getiren Bozkaya, hastane gidiĢlerinde nezarethanede kelepçelerin çıkartılmaması ve muayene
esnasında erkek jandarmanın muayene odasından kasten çıkmaması gibi uygulamalarla
karĢılaĢtıklarını belirtti. (18.08.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*24.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet ġerif Kortak, Ģu beyanlarda
bulundu: “ KardeĢim Remezan KORTAK, 1996 yılından beri PKK hükümlüsü olup, halen
163
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. KardeĢim en son 22.08.2014 tarihinde
telefonla yaptığımız görüĢmede yaklaĢık bir hafta önce cezaevi idaresinin kendilerine
verdikleri yemek nedeniyle mide bulantısı yaĢadıklarını ve kustuklarını, gözlerinin
karardığını, hastaneye gitmek istediklerinde, ancak tedavilerinin kelepçeli yapılacağının
söylendiğini, bu nedenle hastaneye gidemediklerini bize söyledi. Yemeklerin zaten çok kötü
çıktığını, çoğu zaman yemeklerden sinek, böcek vb. Ģeylerin çıktığını, bununla birlikte cezaevi
müdürünün tayin olduğunu kurumda Ģu anda müdür bulunmadığını bu nedenle bir otorite
boĢluğu oluĢtuğunu ve infaz koruma memurlarının vicdanlarına kaldıklarını beyan etmiĢtir.
Bu nedenle kardeĢim ve arkadaĢlarının hastaneye sevki ile yaĢadıkları hak ihlallerinin
sonlanması, sorumluların cezalandırılması için derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*09.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kutbettin Akan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Osman Akan, 2013 yılı Ağustos ayında gözaltına alındı ve çıkarıldığı
mahkemece sonucu yargılanıp cezaevine gönderildi. Tutuklama gerekçeleri ise kardeĢimin
PKK Örgüne finansman sağladığı öne sürüdüler. KardeĢim kötü olan cezaevi koĢullarından
kaynaklı gırtlak kanserine yakalandı. KardeĢimi 10.08.2014 tarihinde Ankara Numune
Hastanesine yatırdıklarını bize bildirdiler. 09.09.2014 tarihinde ameliyat edildi. Hastanenin
vermiĢ olduğu rapora göre tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu konuda gerekli giriĢimlerde
bulunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Erzurum‟da bulunan Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Mukaddes Çelik, Leyla Sonkur,
Necibe Armin, Nejla Çorlu, Hediye Camiye isimli kadın siyasi tutuklular, avukatları aracılığı
ile cezaevinde yaĢadıkları hak ihlallerini paylaĢtı. Revire ve hastaneye götürülen tutukların
kelepçeli muayene edildiklerini söyleyen kadın tutuklular, cezaevi yönetiminin kelepçeli
tedaviyi kabul etmeyen tutuklular hakkında ise disiplin soruĢturması baĢlatıp, cezalar
verdiğini söyledi. (12.09.2014 / DĠHA)
*Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ufuk Demir (36) adlı hasta mahpus,
tedavisi için gittiği Atatürk Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde Buğra K. adlı
doktorun, "Nasıl olur da devlet bu teröristin cihazını karĢılar. Olabilecek iĢ mi bu" diyerek
cezaevine gönderdiği ortaya çıktı. Demir, kendisine yapılan insanlık dıĢı muameleyi ĠHD
Erzurum ġubesi'ne gönderdiği mektupta dile getirerek, kamuoyuna duyarlılık çağrısında
bulundu. Demir, gönderdiği mektupta 26 Ağustos günü uyku esnasında oksijen yetersizliği
olarak bilinen "Obströktif uyku apne sendromu" hastalığından ötürü kendisine daha önceden
takılan uyku apne cihazının ayarlarının yanlıĢ yapılması üzerine, ağırlaĢan hastalığından
dolayı kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Bölümü'nde Buğra K. adlı doktor tarafından kendisine, "Nasıl olur da devlet bu teröristin
cihazını karĢılar. Olabilecek iĢ mi bu" dediğini ve tedavisinin yapılmadan cezaevine geri
gönderildiğini aktardı. (22.09.2014 / DĠHA)
*ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan siyasi tutuklu ve hükümlüler, aileleri aracılığıyla
gönderdikleri mektupta cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarıyla karĢı karĢıya kaldıklarını
duyurdu. Gönderilen mektupta, tutuklu-hükümlüler için hayati önemde olan revirin yeterli
derecede faaliyete sokulmadığını belirtildi. Görevli doktorun haftada 1-2 saat cezaevine
uğradığını ve basit bir sağlık sorununa dahi doğru dürüst bir müdahalede bulunulmadığı,
hastalıklara yanlıĢ teĢhis konulduğunu ve yanlıĢ ilaçların verildiği ifade edildi. Mektupta,
sıcak suyun verilmediğini, koğuĢlara verilen suyun günlük yaĢam ihtiyaçlarını karĢılamadığını
belirten tutuklular, verilen suyun rengi de sarı olduğu ve gaz-mazot koktuğu ifade etti. BaĢka
imkanları olmadığından mecburen bu suyu kullanmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun
164
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ciddi anlamda kaĢıntı, saç dökülmesi vb. hastalıklara yol açıldığı kaydedildi. (29.09.2014 /
ANF / Ozgur-gundem.com)
Aile GörüĢü Engellenenler
*17.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Dilan Soylu, Ģu beyanlarda bulundu: “Annem
Meryem Soylu, 04.04.2014 tarihinden beri hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktadır.
DeğiĢik cezaevlerinde bulunmaktadır. DeğiĢik cezaevlerinde kaldıktan sonra son olarak
Gebze Cezaevine nakledildi. Halen de Gebze Cezaevinde kalmaktadır. Ben yaklaĢık 25
gündür Gebze‟deydim. Bu zaman dilimi içerisinde iki kez annemi görme Ģansım oldu. Ancak
08.07.2014 tarihinde annemin görüĢüne gittiğimde safra kesesinde iltihap bulunduğu
gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Hastanede annemi görmek için gittiğimde izin
verilmedi. Savcılıktan izin almam gerektiğini belirttiler. Bende savcılığa gidip izin istedim
ancak talebim reddedildi. Bu karara itiraz etmeme rağmen sonuç değiĢmedi. 15.07.2014
tarihinde hastaneye tekrar gittiğimde annemin ameliyata alındığını belirttiler. Savcılığa
görüĢme için tekrar baĢvuruda bulundum keyfi olarak tekrar reddetti ve beni tersledi.
Annemin mahpus koğuĢunda kötü Ģartlarda kaldığını öğrendim. Annemin sağlığından endiĢe
etmekteyim. Bu durumunun kamuoyuyla paylaĢılmasını ve annemin uygun Ģartlarda
tedavisinin sağlanmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
Tecrit ve Ġzolasyon
*Van'ın ErciĢ ilçesine bağlı Çelebibağı Beldesi'nde, yargılandığı davadan aldığı cezanın
onanması sonucu Kasım ayında tutuklanan Doğan ġengil'in gönderildiği Sivas E Tipi Kapalı
Cezaevi'nde, adli tutukluların bulunduğu bir bölümde tek kiĢilik bir koğuĢa konulduğu
belirtildi. (04.01.2014 / ANF)
*06.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Meliha Özçelik, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Hamza Özçelik, 01.08.2013 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde
arkadaĢını görmeye gittiğinde daha önce aldığı ve kesinleĢen cezası nedeniyle tutuklandı.
Oğlum yaklaĢık olarak 1,5 ay önce Balıkesir Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevine nakli yapıldı.
04.01.2014 tarihinde oğlum bizi arayarak cezaevinde müdür ve gardiyanlar tarafından baskı
uygulandığın, hücreye attıklarını, baskılardan dolayı açlık grevine baĢladığını, can
güvenliğinin olmadığını, her an baĢına bir Ģey gelir korkusu taĢıdığını ve size baĢvuruda
bulunmamı istedi. Oğlumun yaĢamıyla ilgili ciddi kaygılar taĢımaktayım. Bu konuda sizden
hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*10.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cemil Aslanhan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Vahit Arslanhan, iĢlediği suçtan dolayı yargılandığı mahkemece suçlu bulunup
yaklaĢık 13 yıl 2 ay cezaya çarptırıldı. Uzun zamandır cezaevinde bulunmaktadır. En son
GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevine oradan da Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine
gönderilmiĢtir. Midyat‟ta kendisine itirafçılık dayatıldı ancak oğlum bunu kabul etmedi.
Bunun üzerine Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumuna sevk edildi.
Kendisi Ģu anda Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tek
baĢına koğuĢta tutulmaktadır. Ancak oğlum, arkadaĢlarının yanına geçmek istemektedir.
Buna karĢılık; Bu talebi cezaevi idaresince kabul edilmemektedir. Oğlumun bu Ģartlarda
can güvenliği yoktur. Daha önce Murat ASLANHAN adındaki oğlumun da Zonguldak
Cezaevinde intihar ettiği gerekçesiyle cenazesi bizlere verilmiĢti. Hem bizler hem de oğlum
Vahit aynı akıbete uğramaktan endiĢe duymaktayız. Bununla birlikte oğlumun tek baĢına
tutulması zaten baĢlı baĢına bir iĢkencedir. Bu nedenle öncelikle oğlum Vahit‟e uygulanan
psikolojik baskının ortadan kaldırılması ve kendisiyle aynı konumdaki mahpusların yanına
geçirilmesi ve maddi durumum el vermediği için kendisini 6 aydır göremediğimden oğlumun
165
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Ġkamet ettiğimiz Diyarbakır iline yakın bir cezaevine sevki için derneğinizden hukuki destek
talep etmekteyim” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.01.2014 tarihinde Ģubemize Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Fax ile
baĢvuru da bulunan Yılmaz Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: “Kurumda bulunan siyasi
arkadaĢlarımızla beraber, adli mahkûm arkadaĢlar 15.12.2013 tarihinden bu yana açlık
grevine baĢlamıĢ olup ve Ģahsım da bu tarihten bu yana açlık grevindeyim. Bu açlık grevini
tetikleyen konular yazılamayacak vahim konuların sebebiyle baĢlamıĢtır. Yetkililer tarafından
psikolojik baskılar, Ģiddetler hakaretler her gittikçe artmaktadır ve hücrelerde suçlu suçsuz
insanları üst üste tıkmıĢ vaziyette tutmaktadırlar. KovuĢturmanın selameti açısından
konularla ilgili daha detaylı ifademin alınabilmesi için ifade vermek istiyorum ve ailem
tarafından sizlere sunulacak dilekçemin de iĢleme konularak gereğinin yapılmasını talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Göğercin Taruk, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Yılmaz TARUK, 19.12.2013 tarihinde kurum 2. Müdürleri, baĢ memurları bulunduğu
T -2 odasına giderek ellerini kelepçeleyerek yarım saat iĢkence etmiĢler, bunu savcı bilmesine
rağmen müdahalede bulunmamıĢtır. Yaralı olduğu halde hastaneye götürülmüyor ve Ģu anda
hücrede tutuluyor. Sorumlu yetkililerden Ģikâyetçiyiz. Sorumlular; Selim Korkut, Cezaevi
Savcısı Mehmet Emin, Kurum Müdürü Talha ve 2. Müdür Rıdvan.” Dilekçemde belirttiğim
kiĢiler ve gardiyanlar, oğlumun her iki elini bağlayıp yerde sürükleyerek koğuĢtan çıkarıp
baĢka bir odaya götürüp coplarla dövüp ve yumruklamıĢlardır. BaĢını yere koyup botlarla
baĢını ezmiĢlerdir. Bununla yetinmeyip sinkaflı küfürler etmiĢlerdir. Dilekçemde belirttiğim
kiĢiler ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve derneğinizin bu konuda
hukuki destek sağlamasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*16.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sabahat Güler, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Gökhan Güler uyuĢturucu madde bulundurulmak yargılandığı mahkemece 6 yıl 8 ay
hapis cezasına çarptırılmıĢtır. YaklaĢık 1 yıldır cezaevinde cezasının infaz etmektedir. Son 8
aydır da NevĢehir E tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Bugün yani
16.01.2014 tarihinde evi arayarak “beni sürekli tek hücreye atıyorlar, sürekli bana hakaret
ediyorlar ayrıca bu bilgileri kimse ile paylamamam konusunda beni tehdit ediyorlar, ben
burada ölürsem sorumlusu cezaevi müdürü ve cezaevi savcısıdır.” Dedi. Ayrıca oğlum ile
Kürtçe konuĢtuğu için susması için seslenildiğini duydum. Ben oğlumun bu durumda
olmasından dolayı çok üzülmekteyim. Ben oğlumun hayati durumundan endiĢelenmekteyim.
Eğer oğlumun cezaevinde baĢına bir Ģey gelirse bu durumdan devlet yetkilileri sorumludur.
Bu durumun hassasiyetle göz önüne alınması gerekir. Ayrıca bizim maddi anlamda
imkânlarımız kısıtlı oluĢundan kaynaklı olarak cezaevine oğlumun görüĢüne gidememekteyim.
Özellikle oğlumun son anlattığı olaydan dolayı ziyaretine gidemediğimiz eĢimin naklinin
Diyarbakır veya Mardin, Midyat veya Batman ilerinde bulunan cezaevlerinden birine
naklinin yapılmasını saygılarımla talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Enver Elaldı, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Osman ELALDI, yaklaĢık olarak 5 yıldan beri cezaevinde cezasını infaz etmektedir.
Oğlum Ģuan da Ġzmir Aliğa Kapalı Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır.
08/02/2014 tarihinde telefon ile görüĢtüğünde bizzat cezaevi müdürüyle problem yaĢadığını
kendisine sürekli hücre cezasının verildiğini, hücrede falakaya yatırıldığını, çenesinin
kırıldığını ancak bunlara rağmen hastaneye sevk edilmediğini kendisine yemek bile
verilmediğini; cezaevinde can güvenliğinin olmadığını ve her an baĢına bir olay
gelebileceğini belirtti. Oğlum cezaevinde can güvenliğinin olmadığını eğer istenmeyen bir
166
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
durum olursa sorumlusunun cezaevi müdürü olduğunu bize açık bir Ģekilde belirtti. Biz bu
aĢamada ne yapacağımızı bilmiyoruz ve oğlumun can güvenliğinden endiĢe duymaktayız.
Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına rağmen birde
bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da endiĢe duymaktayız. Bu
konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*21.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Naime Karabulut, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Abdurrahman KARABULUT, 3 yıldır tutuklu olup, Ģuan Bolu T Tipi Kapalı
Cezaevinde kalmaktadır. Geçen hafta PerĢembe günü oğlumla beraber toplam 4 kiĢinin elleri
ve ayakları kelepçeli Ģekilde hücreye atıldığını oğlumdan öğrendim. Oğlumun cezaevinde
bulunan hasta arkadaĢlarının hastaneye sevkini talep etmesi ve bu taleplerinin yerine
gelmemesi nedeni ile 3 günlük açlık grevine girmiĢ olması nedeni ile cezaevi yöneticileri
tarafından hücre cezası ile cezalandırılmıĢtır. Oğlumla beraber 3 arkadaĢını daha hücreye
kapatmıĢlar. Hücreye kapatılanlardan ikisinin adını Felemez ve Ahmet olarak biliyorum.
Oğlumla beraber 4 arkadaĢına kötü muamelede bulunulması ve insanlık onuru ile
bağdaĢmayan iĢkence eyleminin gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu hukuka aykırı uygulamalara son
verilmesi amacı ile derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*21.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülsüm Kanak, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Yalçın KANAK, 3 yıldır tutuklu olup, Ģuan Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde
kalmaktadır. Geçen hafta PerĢembe günü oğlumla beraber toplam 4 kiĢinin elleri ve ayakları
kelepçeli Ģekilde hücreye atıldığını oğlumdan öğrendim. Oğlumun cezaevinde bulunan hasta
arkadaĢlarının hastaneye sevkini talep etmesi ve bu taleplerinin yerine gelmemsi nedeni ile 3
günlük açlık grevine girmiĢ olması nedeni ile cezaevi yöneticileri tarafından hücre cezası ile
cezalandırılmıĢtır. Oğlumla beraber 3 arkadaĢını daha hücreye kapatmıĢlar. Hücreye
kapatılanlardan ikisinin adını Felemez ve Ahmet olarak biliyorum. Oğlumla beraber 4
arkadaĢına kötü muamelede bulunulması ve insanlık onuru ile bağdaĢmayan iĢkence
eyleminin gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi amacı ile
derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Van'ın Saray ilçesine bağlı Baltepe köyünde 8 ay önce gözaltına alınan ve "örgüt adına para
topladığı" iddiası ile tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Hacı ġahin (61)
adlı tutsağa hücre cezası verildiği öğrenildi. (15.03.2014 / DĠHA)
*TUYAD-DER Van ġubesi tarafından yapılan basın toplantısında, Van F Tipi Cezaevi'nde
bulunan 70 tutukluya havalandırma duvarlarına delik açtıkları gerekçesi ile hücre cezası
verildiği belirtildi. (17.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum Oltu T Tipi Cezaevi'nde bulunan kadın siyasi tutuklular, ĠHD Erzurum ġubesi'ne
mektup göndererek, cezaevi yönetimi tarafından tecrit ile tehdit edildiklerini belirtti. Kadın
tutuklular mektupta, 3 kadın tutuklunun hücreye alınarak, akıbetleri hakkında kendilerine
bilgi verilmediğini kaydetti. (29.04.2014 / DĠHA)
*30.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Meliha DağkuĢu, Ģu beyanlarda bulundu:
“EĢim olan Mehmet DağkuĢu, daha önce Bayburt cezaevinde iken, iĢkence edilip elini
kırdılar, oradan GümüĢhane‟ye, GümüĢhane‟den de Elbistan cezaevine sürüldü. YaklaĢık 4
aydır Sivas E tipi Cezaevine sürüldü. Ancak kaldığı Sivas Cezaevinde 25.04.2014 tarihinde
yaptığımız telefon görüĢmesinde cezaevinde kendisine ve beraberindeki 3 arkadaĢına baskı ve
hakaret edildiğini, kendilerini tek hücreye atıldıklarını, koğuĢa almadıklarını söylemiĢtir. Bu
167
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
nedenle eĢimin yaĢadığı hak ihlalinin giderilmesi için derneğinizden hukuki destek talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Siirt E Tipi Kapalı Ceza Evi idaresi 15 yaĢındaki F.A. isimli siyasi tutuklu çocuğa, kaldığı
koğuĢta slogan attığı gerekçesiyle tecrit cezası verdi. F.A., ĠHD Siirt ġubesi'ne gönderdiği
mektupta, bir hafta önce tek baĢına bir hücreye alınarak tecrit edildiğini, idare tarafından
kendisine uygulanan baskı nedeniyle psikolojisinin bozulduğu anlattı. (17.06.2014 / DĠHA)
*17.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Behçet YaĢar, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
ġuan Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Bingöl Cezaevindeki firar olaylarından
sonra oğlum Bolu Cezaevine sürgün edilmiĢtir. Oğlum ve arkadaĢlarına bu olay nedeni ile
sürekli olarak keyfi hücre cezaları verilmektedir. Bahsi geçen cezalar idare tarafından keyfi
olarak uygulanmaktadır. ġuan oğlum dâhil her bir Ģahsa 20 Ģer gün hücre cezaları
verilmiĢtir. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan siyasi tutuklu ve hükümlüler, aileleri aracılığıyla
gönderdikleri mektupta cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarıyla karĢı karĢıya kaldıklarını
duyurdu. Mektupta, MLKP dosyasından hüküm almıĢ Celal Mezarcı adlı siyasi tutuklunun
PKK davasından tutuklu bulunanların kaldığı koğuĢa alınmaması için, yaklaĢık iki aydır
hukuksuz bir Ģekilde tek kiĢilik hücrede tutulduğu kaydedildi. (29.09.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
Disiplin Cezası Verilenler
*Van'ın Saray ilçesine bağlı Baltepe köyünde 8 ay önce gözaltına alınan ve "örgüt adına para
topladığı" iddiası ile tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Hacı ġahin (61)
adlı tutsağa hücre cezası verildiği öğrenildi. (15.03.2014 / DĠHA)
*TUYAD-DER Van ġubesi tarafından yapılan basın toplantısında, Van F Tipi Cezaevi'nde
bulunan 70 tutukluya havalandırma duvarlarına delik açtıkları gerekçesi ile hücre cezası
verildiği belirtildi. (17.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Siirt E Tipi Kapalı Ceza Evi idaresi 15 yaĢındaki F.A. isimli siyasi tutuklu çocuğa, kaldığı
koğuĢta slogan attığı gerekçesiyle tecrit cezası verdi. F.A., ĠHD Siirt ġubesi'ne gönderdiği
mektupta, bir hafta önce tek baĢına bir hücreye alınarak tecrit edildiğini, idare tarafından
kendisine uygulanan baskı nedeniyle psikolojisinin bozulduğu anlattı. (17.06.2014 / DĠHA)
*17.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Behçet YaĢar, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
ġuan Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Bingöl Cezaevindeki firar olaylarından
sonra oğlum Bolu Cezaevine sürgün edilmiĢtir. Oğlum ve arkadaĢlarına bu olay nedeni ile
sürekli olarak keyfi hücre cezaları verilmektedir. Bahsi geçen cezalar idare tarafından keyfi
olarak uygulanmaktadır. ġuan oğlum dâhil her bir Ģahsa 20 Ģer gün hücre cezaları
verilmiĢtir. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
HaberleĢme v.b. Hakları Engellenenler
*27.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Besra Orak, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Ferit Orak, yargılandığı bir davadan dolayı 16 yıl cezaya çarptırıldı. Oğlum 2008
yılından buyana cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevindeyken kendini yakma eylemi
gerçekleĢtirdi. Vücudunda % 45 oranında yanıklar mevcuttur. Yakma eyleminden sonra çok
ciddi hastalıklar belirdi. ġuanda sağlık sorunları yaĢamakta olup raporları da mevcuttur.
168
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Oğlum bu olaydan sonra Siirt Cezaevine gönderildi. YaklaĢık 1 yıl Siirt cezaevinde kaldıktan
sonra Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Oğlum Ferit ve 7 arkadaĢı cezaevi
idaresi tarafından keyfi olarak yasal hakları ellerinden alınmıĢ durumdadır. Hasta olanlar
hastaneye götürülmemekte, kapalı ve açık ziyaret ortamında ailelerle temaslarına izin
verilmemektedir. Yasal olmadığı halde askerler ziyaret esnasında aile ve mahkûmların
baĢında beklemektedirler. Cezaevinde hak hukuk tanımayan cezaevi idaresi mahkûmların
dilekçelerini, mektuplarını göndermeyip, dıĢarıyla irtibatları kasıtlı olarak engelleniyor. Aile
ziyaretlerinde adli ve siyasi mahkûmların ziyaret saatleri aynı saatlerde yapılmakta olup, bu
da siyasi mahkûm ailelerini riske koymaktadır. Hem oğlum hem de arkadaĢları çok ağır
tecrit altındalar. Bununla hem biz hem de çocuklarımız cezalandırılmak isteniyor. Bu nedenle
sizden cezaevine bir heyetin gitmesi ve durumu netleĢtirmesi için destek talebinde
bulunuyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fikriye Karabacak, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Nevzat KARABACAK, 2006 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır. 18 yıl
ceza aldı. 2,5 ay önce Siirt Cezaevinden Bandırma Cezaevine gönderildi. Bize göndermiĢ
olduğu mektubunda cezaevinde yaĢadıkları sorunları dile getirdi. “Bu sorunların baĢını
yapılan sürgünler çekmektedir. Buraya geldiğimizden beri cezaevi tarafından onur kırıcı,
rencide edici, bin bir türlü uygulamalara maruz bırakılıp, mağdur edilmekteyiz. Deyim
yerindeyse tecrit içinde tecrit yaĢamakta ve hiçbir hukuki hakkımızdan yararlanamamaktayız.
Hiçbir sosyal aktivitemiz olmayıp, hobi haklarımızda elimizden alınmaktadır. Ayrıca revir ve
hastaneye dahi gidiĢlerimiz onur kırıcı uygulamaya dönüĢmektedir. Bu yönlü dayatmalardan
dolayı çıkamıyoruz. Birçok arkadaĢımız hasta olmalarına rağmen ilaçları dahi
verilmemektedir. Dilekçeleri taleplerimize karĢılık ise ya uygulamaları kabul edersiniz ya da
çıkamazsınız denilmektedir. Kaldı ki cezaevi müdürünün kendisi “ sizleri rahat
ettirmeyeceğiz” biçiminde tehditler, tavırlar sergilemektedir. Bundan önce ve Ģuanda da bunu
yapmaktadır. Ziyaretlere çıkamıyoruz. Ziyaretlerde çoğu tanıdık-akraba olmalarına rağmen
kendi ziyaretçilerimizin dıĢında selam vermemiz dahi yasaktır. Açık görüĢ selamlarında
asker-gardiyan denetiminde kalıyoruz. Ancak askerlerin girmesi yasak olmasına rağmen
giriyor. Salonun ortasına maslar diziliyor, ailelerimizle yakın temas etmemiz yasaklanıyor,
hatta yan yana oturmamıza bile izin verilmiyor. Son iki-üç haftadır bu uygulamaları o denli
sıklaĢtırdılar ki artık telefona dahi çıkamıyor ve dıĢarıyla hiçbir iliĢkimiz, iletiĢimimiz
kalmamıĢtır. ĠletiĢim demiĢken mektuplarımız dahi onlarca gün idarede kalıyor. Tecritli
durumda olan mahkûmlara uygulanmayacak her türlü haksızlığa maruz kalmaktayız. ġuan da
çok zor durumdayız. Biran önce bu haksız uygulamaların son bulması için sizden hukuki
yardım talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*03.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Rabia Yılmaz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan ġehmus Yılmaz, Ģuanda Gaziantep kapalı cezaevinde bulunmaktadır. Ancak bir
aydan beridir kendisiyle telefonda haftalık görüĢmelerimiz olmadı. Oğlumun durumunu
merak ediyoruz. Durumu hakkında bilgi almak için sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*22.05.2014 tarihinde Ģubemize Bandırma 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinden mektupla
baĢvuran Serdar Batur, Ģu beyanlarda bulundu : “6 ay önce 40 arkadaĢla birlikte kendi
isteğimiz dıĢında Siirt E Tipi Cezaevinden, Bandırma Kapalı Cezaevine sürgün edildik.
Geldiğimiz ilk günden itibaren Adalet Bakanlığı‟nın genelgesine rağmen, haftalık 10 saat
sosyal aktivite yapma hakkı, sohbet(hobi), atölye, kurs, spor vb. hiçbir haktan
yararlandırılmıyoruz. Yararlandırılmadığımız gibi yan odada bulunan akrabalarımızla
görüĢme izni verilmemektedir. Ayrıca arkadaĢımız mahkemeye götürüldüğünde adli
169
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
suçluların bulunduğu bekleme odasına konularak saldırıya zemin hazırlandı. En son bir
arkadaĢımız linç edilmek istendi. Yaptığımız bütün baĢvurular sonuçsuz kalmaktadır.
Derneğinizden yardım talebinde bulunuyoruz” (ĠHD Siirt ġubesi)
*10.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Serdar Bakır, Ģu beyanlarda bulundu: “Bana
tebliğ edilen ve Malatya cumhuriyet baĢsavcılığı tarafından bana yapılan iĢkenceye karĢı
“kovuĢturmaya yer olmadığına dair” kararına karĢı 15 gün yasal süre içinde Elazığ Ağır
Ceza Mahkemesine yapmıĢ olduğum itiraz cezaevi tarafında bilinçli bir Ģekilde
gönderilmemiĢtir. Sizin yazınız bana ulaĢtığında bende Elazığ Ağır Ceza Mahkemesinin
kararını istemem neticesinde itiraz dilekçem gönderilmediğini öğrendim. Benim avukatımda
olmadığı için kendim de tutsak olduğumdan kendimi savunacak yeterince imkânlara sahip
değilim. Derneğinize kapalı göndermek istediğim mektuplarım açılmaktadır. Sizin de bana
göndermiĢ olduğunuz mektuplar açılıp bana verilmektedir. Ancak cezaevi görüldü kaĢesi
vurulmamaktadır. Dilekçelerimin gönderilmediğini ve hukuki mücadelem danıĢıklı ve
dönüĢümlü bir Ģekilde engellenmektedir. BaĢta C.P.T olmak üzere uluslar arası kuruluĢlara
bildirmenizi istiyorum. Mağduriyetimin giderilmesi için gerekli giriĢimlerde bulunmanızı
saygılarım ile talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Antep H Tipi cezaevinde kalan 10 siyasi tutukluya, Rojava'ya yapılan saldırıları protesto
etmek amacıyla yaptıkları 2 günlük açlık grevi gerekçe gösterilerek cezaevi yönetimi
tarafından 1 aylık telefon ve görüĢ yasağı cezası verildi. (09.08.2014 / DĠHA)
*Erzurum‟da bulunan Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Mukaddes Çelik, Leyla Sonkur,
Necibe Armin, Nejla Çorlu, Hediye Camiye isimli kadın siyasi tutuklular, avukatları aracılığı
ile cezaevinde yaĢadıkları hak ihlallerini paylaĢtı. Kadın tutuklular, kendilerine gelen Kürtçe
mektupların, "Komisyon yok" gerekçesi ile verilmediğini, cezaevi'ne gönderilen Azadiya
Welat gazetesinin gecikmeli olarak 3-4 günde bir verildiğini, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile
yapılan görüĢmeler sonrasında gazetelerin verilmediğini, Denge ve ĠMC TV gibi kanalların
izlenmemesi için kanallar merkezi sistemden çıkarılarak izlemeye engellendiği belirtildi.
(12.09.2014 / DĠHA)
Cezaevlerinde Diğer Ġhaller
*07.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Burhan GizlenmiĢ, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Agit GizlenmiĢ, yargılandığı mahkemece 10,5 yıl ceza aldı. KardeĢim Ģuanda
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz ederken ġubat 2013 tarihinde Ġnebolu M
Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumuna Sevk edilmiĢtir. Sevk esnasında kardeĢim ve arkadaĢları hak
ihlallerine maruz kalmıĢlardır. KardeĢim Ġnebolu Cezaevine girerken odalarda kameraların
olduğunu görünce, kameralarla gözetlemenin insan haklarına Aykırı olduğunu
düĢündüğünden kamerayı söküp cezaevi yönetimine teslim etmiĢtir. Cezaevi idaresi bunun
üzerine kardeĢim hakkında idari soruĢturma baĢlatmıĢ ve hakkında kamu davası açılmıĢtır.
KardeĢimin uğradığı hak ihlallerinin biran önce giderilmesi ve cezaevindeki yaĢam
alanlarının daraltılması sisteminin sona ermesi için derneğinizden hukuki yardım talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Canan Güler, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan A.Selam Güler, 21 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. 2,5 ay önce Bandırma
Cezaevine gönderildi. Bize göndermiĢ olduğu mektubunda cezaevinde yaĢadıkları sorunları
dile getirdi. “Bu sorunların baĢında yapılan „sürgünler‟ çekmektedir. Buraya geldiğimizden
beri cezaevi tarafından onur kırıcı, rencide edici, bin bir türlü uygulamalara maruz bırakılıp,
mağdur edilmekteyiz. Deyim yerindeyse tecrit içinde tecrit yaĢamakta ve hiçbir hukuki
170
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
hakkımızdan yararlanamamaktayız. Hiçbir sosyal aktivitemiz olmayıp, hobi haklarımızda
elimizden alınmaktadır. Ayrıca revir ve hastaneye dahi gidiĢlerimiz onur kırıcı uygulamaya
dönüĢmektedir. Bu yönlü dayatmalardan dolayı çıkamıyoruz. Birçok arkadaĢımız hasta
olmalarına rağmen ilaçları dahi verilmemektedir. Dilekçeleri taleplerimize karĢılık ise ya
uygulamaları kabul edersiniz ya da çıkamazsınız denilmektedir. Kaldı ki cezaevi müdürünün
kendisi “ sizleri rahat ettirmeyeceğiz” biçiminde tehditler, tavırlar sergilemektedir. Bundan
önce ve Ģuanda da bunu yapmaktadır. Ziyaretlere çıkamıyoruz. Ziyaretlerde çoğu tanıdıkakraba olmalarına rağmen kendi ziyaretçilerimizin dıĢında selam vermemiz dahi yasaktır.
Açık görüĢ selamlarında asker-gardiyan denetiminde kalıyoruz. Ancak askerlerin girmesi
yasak olmasına rağmen giriyor. Salonun ortasına maslar diziliyor, ailelerimizle yakın temas
etmemiz yasaklanıyor, hatta yan yana oturmamıza bile izin verilmiyor. Son iki-üç haftadır bu
uygulamaları o denli sıklaĢtırdılar ki artık telefona dahi çıkamıyor ve dıĢarıyla hiçbir
iliĢkimiz, iletiĢimimiz kalmamıĢtır. ĠletiĢim demiĢken mektuplarımız dahi onlarca gün idarede
kalıyor. Tecritli durumda olan mahkûmlara uygulanmayacak her türlü haksızlığa maruz
kalmaktayız. ġuan da çok zor durumdayız. Biran önce bu haksız uygulamaların son bulması
için sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*29.01.2014 tarihinde Ģubemize Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran
Emrah Bayram, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 10.11.1994 doğumluyum. Nüfus kimliğimde
de bu tarih yazılıdır. Ben 27.09.2009 yılında Bitlis‟te yakalandım. Üç gün gözaltında kaldım.
Bu üç gün boyunca elim ve ayağımı kelepçelediler. Üç gün yüz üstü beton üzerinde beni
bıraktılar. Darp edildim. Üç gün sonra beni mahkemeye çıkartılar. Mahkeme hiç ilgim
olmayan bir çatıĢmayı üzerime atıp beni tutuklayıp, Bitlis cezaevine gönderdi. Ben
yakalandığım zaman henüz 14 yaĢındaydım. Çocuk sayılırdım. Mahkeme bu içi boĢ ve hiçbir
gerçekle alakası olmayan suçtan dolayı beni 46 yıl 5 ay cezaya mahkûm etti. Van 3. Ağır ceza
mahkemesi kimliğime, doğum tarihime bakmadan yaĢımı 22 göstererek 11 Eylül 2012
tarihinde beni 46 yıl 5 ay cezaya tabii tuttu. Normalde çocuk mahkemesinde yargılanmam
gerekirken Van 3. Ağır ceza mahkemesi beni yargıladı. Mahkeme yaĢımı dikkatte almadan 8-9
yıl yaĢımı büyüterek ve tutuklanma tarihini de hesaba katmadan ciddi bir hukuksuzluk
yaparak 22 yaĢındaymıĢım gibi göstererek beni bu ağır cezaya mahkûm etti. Kendi Ana
Dilimde Savunma yapmak istediğim için benim cezamdan hiçbir indirim bile yapmadı. Ben
halen 19-20 yaĢındayım. Bir ay önce MuĢ Cezaevinden buraya 60 arkadaĢımla beraber
sürgün edildim. Burada beni 21 yaĢ altı oda da tuttular. ġimdi beni yetiĢkinlerin bulunduğu
odaya almıĢlar. Zaten beĢ yıla yakın bir süredir cezaevindeyim ve beni hep ocuk odasında
tuttular. Diğer yanda da mahkeme ciddi bir hukuksuzluk yaparak benim yaĢımı büyüterek
beni ağır cezaya tabii tuttu. Ġki-üç ay öncede Yargıtay tarafından bu cezam onaylandı. Yani
Yargıtay‟da bu hukuksuzluğa onay vermiĢtir. Yargıtay‟ın onay vermesinin nedeni ise sözde
devletin bir bölüm toprağını kendime ayırmıĢım. Benim avukatım olmadığı için Anayasa
mahkemesine baĢvuramadım ve zamanım da çok az kalmıĢtır. BeĢ yıla yakındır
cezaevindeyim. Halen 20 yaĢımı doldurmuĢ değilim. Ben Ģunu anladım ki bu ülkede biz,
Kürtler çocukta olsak, gençte olsak, yaĢlı da olsak, Kürt kimliğimizden dolayı düĢman
muamelesiyle karĢılaĢıyoruz. Hukuk, adalet ve yasalar benim gibi Kürt çocukları için
iĢlenilmiyor. Böylesi bir yargı sisteminden hiçbir istemiyorum. Umudum da yok. Ama bu
yargı sistemi bari kendi yasalarına, hukukuna biraz saygısı olsun. Cezalandırıyorsalar da bir
kılıf uydursunlar. Bu konuda ilgili olan tüm kurumlara duyarlılık göstermesini istiyorum. Bu
konuda sizlerden yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*20.02.2014 tarihinde Ģubemize Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuruda
bulunan Hüseyin Hakan, Ģu beyanlarda bulundu: “Daha önce Tokat Cezaevinde
yaĢadığım sorunları dile getirmiĢtim. Ancak cinsel kimliğimle ilgili herhangi bir durumu size
171
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
söyleyemedim. Ancak Ģuanda ben ve arkadaĢım hem Kürt olmamız hem de PKK davasında
hükümlü olarak tutuklu olmamız birde trans birey olma gerçekliğimiz eklenince kaldığımız
cezaevinde baĢımıza getirilmedik Ģey bırakılmıyor. Bu gerçekliğimiz Ģahsımıza yönelik ve
cinsel kimliğimizden dolayı ayrımcılığa, hak gaspına uğratılmaktayız. Daha önce kaldığımız
Kocaeli T Tip cezaevinde de aynı uygulamalarla karĢılaĢtık. En son bizi Tekirdağ 2 Nolu F
Tipi cezaevine sürgün ettiler. Bize ait birçok özel eĢyalarımızı tarafımıza verilmedi. ġuan
burada da benzer ve tekrar biçiminde uygulamalara ve ayrımcılığa tabi tutulmaktayız. Cinsel
kimliğimizden dolayı her türlü çifte standartlık uygulanmaktadır. Bizim gibi aynı konumda
olan mahkûmlara sunulan imkân, olanaklar bize sunulmamaktadır. Sağlık raporlarımız
olmasına rağmen psikiyatriye gönderilmekteyim. Hiçbir bakım malzememiz bize
verilmemektedir. Cinsel kimliğimizi bize karĢı sadece aleyhimize olan durumlarda
kullanıyorlar. Ayrıca hastaneye sevkim olmasına rağmen 3 aydır gönderilmiyorum. Bu
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Malatya Üniversitesi'nde okurken geçtiğimiz yıl tutuklanan ve iki hafta önce cezaevinden
tahliye olan Ġbrahim Demir adlı öğrenci, Malatya Cezaevi'nde gardiyanların hemen hemen her
saatte ve keyfi bir biçimde üst ve koğuĢ aramaları gerçekleĢtirdiğini belirtti. Gardiyanların
hem koğuĢta hem de havalandırma bahçesinde tutukluların ortak yaĢam alanlarında vakit
geçirmesini de keyfi bir biçimde yasakladığını söyleyen Demir ayrıca, kendilerini ziyarete
gelen yakınlarının gardiyanlar tarafından arama bahanesi ile tacize uğradığını kaydetti.
(14.03.2014 / DĠHA)
*20.08.2014 tarihinde Ģubemize Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Mehmet
Akdemir, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaĢık 7 aydır Diyarbakır cezaevinden Giresun
cezaevine sürgün edildim. Bayram dolayısıyla Bakanlık tarafından açık aile görüĢü verildi.
Ailem de benim için Diyarbakır‟dan görüĢ için geldiler. Ailem içeri girerken cezaevi
kapısından çıplak aramaya tabi tutuldular. Annem ve eĢim elbiseleri çıkarılıp, kadın
koğuĢundan diğer kadın mahkûmların elbiselerini giydirdiler. GörüĢlerin normalde 45 dakika
iken ben çıplak aramaya tabii tutulduğum için 30 dakika görüĢme yapabildik. Yani bu zülüm
değil de nedir. Daha önce de idarenin ayrımcılık yaptığını söylediğimizde bizi tersliyorlar.
Burada uğradığım ayrımcılıktan dolayı sizden yardım talep ediyoruz. Bu cezaevinde değiĢik
nedenlerden dolayı ben ve doğulu olan arkadaĢlarımın üzerinden baskı uygulanmaktadır. Bu
konuyla ilgili gerekli iĢlemlerin baĢlatılması için sizden hukuki destek talep ediyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*02.09.2014 tarihinde Ģubemize Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Vedat
Tekin, Ģu beyanlarda bulundu: “Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinden faks ile baĢvuruda
bulunan Vedat Tekin, yine aynı cezaevinde bulunan arkadaĢları ve Suriye vatandaĢı olan
Macit Ahmet, Hasan AĢa adına yapmıĢ olduğu baĢvuru ek‟te sunulmuĢtur.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Erzurum‟da bulunan Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Mukaddes Çelik, Leyla Sonkur,
Necibe Armin, Nejla Çorlu, Hediye Camiye isimli kadın siyasi tutuklular, avukatları aracılığı
ile cezaevinde yaĢadıkları hak ihlallerini paylaĢtı. "Melike" ismindeki gardiyanın "üst
araması" adı altında fiziki tacizine maruz kaldıklarını anlatan kadın tutuklular, üst araması
yapan kadın gardiyanların tutsak kadınların göğüslerini sıkarak, vücutlarındaki hassas yerlere
bilerek dokunduğunu ve bu Ģekilde tutsakların direncini kırmaya çalıĢtığını belirtti. Bu
duruma karĢı çıktıklarında ise söz konusu gardiyanın "Siz kim oluyorsunuz burada müdür
benim, emirleri ben veririm" tehdidi ile karĢılaĢtığını dile getirdi. (12.09.2014 / Ozgurgundem.com)
172
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*29.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Cemal Dayı, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Kutbettin Dayı, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak
bulunmaktadır. 26.09.2014 tarihinde elimize geçen mektubunda cezaevinde yaĢadığı
sıkıntılardan dolayı açlık grevine baĢladığını belirtmiĢtir. Aynı gün kendisiyle telefon
görüĢmesi de gerçekleĢtirdik. Halen açlık grevine devam ettiğini söyledi. KardeĢimin
hayatından endiĢe etmekteyiz. Bu nedenlerden dolayı sizden hukuki destek talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
EKONOMĠK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELĠK ĠHLALLER
ĠĢ Kazalarında Ölen ve Yaralananlar
*Siirt'in ġirvan ilçesine bağlı Maden köyünde bulunan ve Park Elektrik Anonim ġirketi
tarafından iĢletilen maden ocağında, 50 metre yükseklikten üzerine kaya parçasının düĢmesi
sonucu iĢ makinesi çalıĢanı Sabri Polat (34) yaralandı. Araçta sıkıĢan Polat'ın, iĢ arkadaĢları
tarafından çıkarılarak, maden ocağına ait ambulans ile ġirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı
belirtildi. (23.01.2014 / Birgun.net)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, TĠGEM (Tarım ĠĢletme Müdürlüğü) GümüĢsu ĠĢletmesi'nde
taĢeron firma iĢçisi olarak çalıĢan 24 yaĢındaki Halil Karaca isimli iĢçi ayağını, bakımını
yaptığı gübre makinesine kaptırdı. Kazada ayağı bileğinin üst kısmından kesilen ve hayati
tehlikesi bulunmayan Karaca, önce Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Adana'ya
sevk edildi. (19.03.2014 / ANF / DĠHA)
*Urfa'nın Selahaddin Eyubi Mahallesi'nde 14 katlı inĢaatın 9‟uncu katından çalıĢan 16
yaĢındaki çocuk iĢçi Ali Fırat Belder, 9‟uncu katın iskelesinde dıĢ cephe çalıĢmalarından
bulunduğu sırada, dengesini kaybederek yere düĢtü. Belder, olay yerine yaĢamını yitirdi.
Olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (21.03.2014 / Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
*Van'ın ErciĢ ilçesinde bir inĢaatta çalıĢan Recep Akın adlı iĢçi, asansör boĢluğuna düĢtü.
Ağır yaralanan Akın, ambulansla Van'da bulunan Özel Ġstanbul Hastanesi'ne kaldırıldı.
(13.05.2014 / ANF / DĠHA)
*MaraĢ‟ta, AfĢin-Elbistan Linyitleri (AEL) ĠĢletme Müdürlüğü kömür stok sahasında çalıĢan
Ali Çankay (24), teknik bir arızayı gidermek için girdiği bant yolunda, tambur diye tabir
edilen mekanizmanın çarpması sonucu ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Çankay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (01.06.2014 / Haberturk.com /
Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
*ġırnak merkeze bağlı Toptepe (Avka Masiya) köyü Cudi Dağı eteklerinde bulunan 1 nolu
kömür ocağında meydana gelen göçükte, Ġbrahim Sağnak (30) isimli maden iĢçisi yaĢamını
yitirdi. (03.06.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir inĢaat firmasında kaynakçı olarak çalıĢan Mehmet Ali
Yaman, Sanayi Mahallesi'nde bulunan sitenin tabelasını astığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (04.06.2014 / Ozgurgundem.com)
173
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Elazığ'ın AbdullahpaĢa Mahallesinde bir inĢaatta çalıĢan 48 yaĢındaki Zülfü Yıldırım isimli
vatandaĢ, inĢaattan düĢerek hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zülfü
yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (06.06.2014 / Bianet.org / Kanal23.com)
*ġırnak'a bağlı Banîye Gilindor köyünde bulunan ve bir Ģahsa ait olan kömür ocağında gaz
sıkıĢmasından dolayı meydana gelen göçüğün altında kalan Ahmet Baysal, Emin Baysal ve
Selahattin Uçar adlı yaĢamını yitirdi. (11.06.2014 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr /
sabah.com.tr)
*Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı YeniĢehir Mahallesi'nin Vali Ozan Caddesi üzerinde
yer alan bir inĢatta çalıĢan 18 yaĢındaki Ġlhan Kan, üst katlara kum taĢıyan asansörün altından
geçtiği esnada halatları koparak aĢağı doğru düĢen asansörün altında kaldı. Üzerine kum
asansörü düĢen genç iĢçi ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kafasına demir parçaları
saplandığı belirlenen iĢçi, tedavi altına alındı. DüĢen asansörde ikinci bir güvenlik halatının
bulunmadığı gibi, iĢçilerin iĢ güvenliğini sağlayacak kasklarının da olmadığı öğrenildi.
(18.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde prefabrik inĢaat kalıpları yapan bir üretim merkezindeki
çökme sonucu ağır yaralanan 28 yaĢındaki Hasan Demir, Suriye uyruklu Mustafa Ömer Cemil
ve 49 yaĢındaki Ġhsan Kılıç isimli iĢçiler ağır yaralandı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına alınan iĢçilerden Hasan Demir yaĢamını yitirdi. Cemil‟in yoğun bakım
ünitesindeki tedavisini sürdüğü, Kılıç‟ın ise taburcu edildiği belirtildi. (25.06.2014 / DĠHA)
*Urfa Akçakale‟de DEDAġ‟a ait trafo merkezinde onarım yapan 30 yaĢındaki Salih AfĢin,
elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. (04.08.2014 / DĠHA / Evrensel.net/)
*Urfa'nın Osmanlı Mahallesi 3200. Sokak'ta bir evin terasında çalıĢan Mehmet Can (18) ve
Nail Buğday (34) isimli iĢçiler, ellerindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına temas
etmesi sonucu yüksek gerilim akımına kapıldı. Ağır yaralanan iĢçiler, tedavi edilmek üzere
Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (07.08.2014 / Evrensel.net /
Sendika.org)
*ġırnak‟ta merkeze bağlı Toptepe Köyü yakınlarında açık usulle kömür çıkarılan 1 No‟lu
Ocak‟ta göçük meydana geldi. Olayda Mehmet Mağrur (39) ve Êzidî olduğu öğrenilen Sait
Bercen (44) hafif Ģekilde, Sabri Mağrur (50) ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruĢturma
baĢlatıldı. (03.09.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Haberturk.com)
*Erzurum'un Pasinler ve ġenkaya ilçeleri arasında bulunan Karaorman bölgesinde, yol
çalıĢmasında çalıĢan Muhsin Ağrıdağı (38) isimli iĢ makinesi operatörü, arızalanan aracı tamir
etmeye çalıĢırken kepçenin ağzının üzerine düĢmesi sonucu yaĢamını yitirdi. (09.09.2014 /
Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*Urfa'nın Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek amacıyla akĢam
saatlerinde, elektrik direğe çıkan elektrik iĢçisi Habip Kılıç (40), akıma kapıldı. Mahallede
yaĢayan yurttaĢlar tarafından direğe asılı bulunan Kılıç, olay yerinde yaĢamını yitirdi.
(11.09.2014 / Milliyet.com.tr)
*ġırnak‟ın Cudi dağı eteğinde yer alan Toptepe mevkinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında
meydana gelen göçükte 7 iĢçi göçük altında kaldı. Toprak altında kalan 7 iĢçiden 6‟sı meydan
174
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
gelen göçükten kendi imkanları ile toprak altından yaralı olarak kurtulduğu öğrenilirken,
Mehmet Ata Kutlu (36) isimli iĢçi ise, arkadaĢlarının 15 dakika süren çabaları sonucu toprak
altından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Kuyudan çıkarıldıktan sonra ambulansla ġırnak Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan Kutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaĢamını
yitirdi. Diğer 6 iĢçinin aynı hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu belirtildi.
(21.09.2014 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr)
ĠĢten Çıkarılanlar
*ġırnak‟ın Güçlükonak Merkez 1 No‟lu Aile Sağlığı Merkezi‟nde çalıĢan Dr. Mehmet Zeki
Türe‟nin aile hekimliği sözleĢmesinin, kaymakamın evine kaymakamın eĢini tedavi etmek
için gitmediği gerekçesiyle feshedildiği belirtildi. (04.03.2014 / Milliyet.com.tr)
*Van'ın Çaldıran ilçesinde, ĠġKUR'a yaptığı baĢvuru üzerine PTT Kargo Servisi'nde
çalıĢmaya baĢlayan Burhan Demir isimli yurttaĢ, bir yıl sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden
iĢten çıkarıldı. (20.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır‟da, Dicle Elektrik Dağıtım A.ġ'de (DEDAġ) arıza onarım-bakım iĢçilerinin hak
gasplarına karĢı kurum binasını iĢgal etmesinin ardından, kurum yetkilileri ile yapılan
görüĢmeler neticesine 18 iĢçinin iĢine son verildiği belirtildi. (12.04.2014 / DĠHA)
*Van‟da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından 'Toplum Yararına ÇalıĢma
Projesi' (TYÇP) kapsamında Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠĢ-kur) tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü
baĢta olmak üzer çeĢitli kurumlarda iĢe alınan 7 bin 286 iĢçinin iĢlerine son verildi.
(21.06.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Taraf.com.tr)
*30 Mart yerel seçimlerinde BDP'den AKP'ye geçen Ceylanpınar Belediyesi'nde çalıĢan 140
taĢeron iĢçinin hiçbir gerekçe gösterilmeden iĢten çıkartıldığı belirtildi. Ġddiaya göre iĢten
çıkarılanların yerine, AKP‟ye yakın kiĢilerin iĢe alındığı kaydedildi. (02.07.2014 / DĠHA /
CHA)
*Van'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında taĢeron olarak çalıĢan temizlik
görevlisi 304 iĢçinin, ödenek olmadığı gerekçesiyle iĢlerine son verildi. ĠĢten çıkarılan iĢçiler,
Dabbağoğlu Park‟ında bir araya gelerek oturma eylemi baĢlattı. (04.09.2014 / Ozgurgundem.com / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'da doğalgaz dağıtımı yapan DiyarGaz ġirketi Sayaç ĠĢlemleri Birimi'nde çalıĢan
iĢçiler, fazla mesainin kaldırılması yada mesai saatleri dıĢındaki çalıĢma ücretinin ödenmesi
talebini yetkililere ileten 6 iĢçi, hiçbir gerekçe gösterilmeden iĢten çıkarıldı. (09.09.2014 /
DĠHA)
*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde GAP projesi kapsamında 4 Mayıs 2012 tarihinde yapımına
baĢlanılan Silvan Barajı, HPG militanlarının uyarılarının ardından çalıĢmalarını durdurdu.
Baraj inĢaatının durdurulması üzerine çalıĢan 250 iĢçinin iĢine yürütücü firma olan Ġlci
Holding tarafından son verildi. (18.09.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
Verilen Cezalar
*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde görev yapan KESK'e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri (Eğitim
Sen) üye 27 öğretmen hakkında 9 Kasım 2012'te yapılan basın açıklamasına katıldıkları
gerekçesiyle soruĢturma açıldı. "Basın açıklamalarına katıldıkları" gerekçesiyle Ġl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından disiplin soruĢturması baĢlatılan öğretmenler hakkında karar
geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Aralarında okul müdür ve yardımcılarının da bulunduğu
175
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
27öğretmen hakkında "Uyarı" cezası verildi. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tebliği edilen
cezanın gerekçesi ise "Eğitim Sen tarafından ilçemizde yapılan basın açıklamasına
katıldığınız tespit edilmiĢtir" denildi. (09.03.2014 / DĠHA)
*Dicle Üniversitesi (DÜ) Tarım Yüksek Meslek Okulu Bölüm Sekreteri ve Eğitim Sen
Temsilcisi Eren AktaĢ'a, doktor raporu olmasına rağmen "Özürsüz ve izinsiz olarak görev
yerini terk etme" gerekçesiyle Rektörlük tarafından hakkında açılan soruĢturma sonucunda
"uyarı ve kınama" cezası verildi. (24.04.2014 / DĠHA)
Sürgün Edilenler
*Erzurum‟un Karaçoban Ġlçesine bağlı Binpınar köyünde Mustafa Engin isimli öğretmen,
öğrencileri ile daha iyi iletiĢim kurmak amacıyla Kürtçe öğrenmek istediği için okuldan
sürgün edildiğini iddia etti. (28.02.2014 / Radikal.com.tr)
*MaraĢ‟ın Elbistan Ġlçesinde bulunan Elbistan Devlet Hastanesi'nde psikolog olarak görev
yapan Umut Yılmaz, 15 Mayıs'ta KESK'in aldığı grev kararına uyarak 1 saatliğine iĢ bıraktı
ve düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Hastane yönetimi Yılmaz hakkında soruĢturma
açarak uyarı cezası ile birlikte bir baĢka hastaneye (Göksun Devlet Hastanesi) sürgün edildi.
(06.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi'nde çalıĢan KESK eski
yöneticilerinden HemĢir A. Aziz Yural, DiĢ Hekimi Ali Sezer ve DiĢ Hekimi Harun Dağdelen
"Kurumun huzurunu bozdukları" iddiasıyla sürgün edildi. DiĢ Hekimi Ali Sezer ġırnak‟ın
Uludere Devlet Hastanesi'ne, DiĢ Hekimi Harun Dağdelen ve HemĢir A. Aziz Yural ġırnak‟ın
BeytüĢĢebap Devlet Hastanesi'ne Sürgün edildi. (11.09.2014 / DĠHA)
Ücreti verilmeyenler
*Erzurum'da yayın yapan Kardelen TV‟nin, kanalda stajyer olarak çalıĢan 35 kiĢinin
civarında Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi öğrencisini sigortasız çalıĢtırdıkları ve
ücretlerini ödemedikleri iddia edildi. (05.02.2014 / DĠHA)
*09.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ali Duman, Ģu beyanlarda bulundu: “Bizler
Dicle EDAġ‟ta çalıĢan sendikalı iĢçileriz. Elektirik dağıtım Ģirketi hakkımızı gasp etmektedir.
Fazla mesai yaptırıp, ücretlerimiz zamanın da verilmemektedir. Bizde bu haksızlığa göz
yummuyoruz. Bu nedenlerden dolayı 06.04.2014 tarihinde beri greve baĢlamıĢ bulunmaktayız.
ÖzelleĢtirilen elektrik dağıtım Ģirketleri EKZĠM Holding tarafından alınmıĢ olup, Akdeniz
grup tarafından taĢeron firmaya yüklenmiĢtir. Ancak zamanında maaĢlar verilmediği gibi
yemek, yol parası da karĢılanmamaktadır. Sorunlarımızın bilinmesi ve manevi destek
sağlanmanızı istiyoruz. Bu konuda gerekli duyarlılığı göstermenizi istiyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde GAP projesi kapsamında 4 Mayıs 2012 tarihinde yapımına
baĢlanılan Silvan Barajı, HPG militanlarının uyarılarının ardından çalıĢmalarını durdurdu.
Baraj inĢaatının durdurulması üzerine çalıĢan 250 iĢçinin iĢine yürütücü firma olan Ġlci
Holding tarafından son verildi. ĠĢlerine son verilen iĢçilerin ücretlerinin ise Ģirket tarafından
ödenmediği iddia edildi. ĠĢten çıkarılan iĢçilerden biri olan Mehmet Cangönül,
mağduriyetlerinin giderilmesi için Ģirket yetkililerini aradıklarında her seferinde farklı bir
bahane ile karĢılaĢtıklarını söyledi. 250 iĢçiden yaklaĢık 60'ının Ģirket bünyesinde, geri
kalanların ise kendisi gibi taĢeron olarak çalıĢtırıldığını belirten Cangönül, ne kendilerine ne
de bağlı bulundukları taĢeron Ģirket yetkililerine herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.
(18.09.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
176
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
EĞĠTĠM HAKKINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma Açılanlar
*Antep Üniversitesi'nde Roboskî ve Aydın Erdem katliamını protesto eden yaklaĢık 72
öğrenciye hem üniversite idaresi hem de Antep Emniyeti tarafından soruĢturma açıldı.
(25.01.2014
/
DĠHA)
*Antep'de Dicle Haber Ajansı (DĠHA) Muhabiri ve aynı zamanda Güzel Sanat Fakültesi
öğrencisi Nazım DaĢtan hakkında, "Ġllegal bir eyleme katıldığı" iddiasıyla soruĢturma
baĢlatıldı. DaĢtan, kendisine soruĢturma kararını tebliğ eden Bölüm BaĢkanına "Ben bu
eylemlere basın mensubu olarak katılıyorum. Ayrıca bu üniversitede hocalarından tutun
polislere kadar herkes beni tanıyor.1-2 yıldır üniversitede bu tür eylemleri takip ediyorum.
Yapılan eylem de yasadıĢı bir eylem değildir. Öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak,
yaptığı bir eylemdir" dediği kaydedildi. (25.01.2014 / DĠHA)
*Urfa‟da, Harran Üniversitesi‟nde okuyan yaklaĢık 200 öğrenci hakkında "2011 sayılı
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve üniversite içinde "toplu Ģarkı
söylemek", "halay çekmek", "öğrencilerin huzurunu" bozduğu iddiasıyla adli ve idari
soruĢturma açıldığı öğrenildi. (28.01.2014 / DĠHA)
*MuĢ Alparslan Üniversitesi'nde 20 Mart'ta düzenlenen Newroz kutlamalarının izinsiz
düzenlendiği gerekçesi ile kutlamalara katılan 100 öğrenci hakkında, üniversite yönetimi
tarafından soruĢturma açıldı. (08.04.2014 / ANF)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi. 28 Aralık 2013 tarihinde, 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere
Roboskî köyünde TSK'ya ait savaĢ uçaklarıyla 34 sivil yurttaĢın katledilmesinin yıl
dönümünü, üniversite kampüs alanı içerisinde gerçekleĢtirilen yürüyüĢ ve basın açıklamasıyla
kınayan öğrencilerden 44'üne Malatya TMK 10. madde ile görevli Cumhuriyet Savcılığı
tarafından "Örgüt propagandası yapmak" suçlamalarından soruĢturma açılmıĢtı.
44 öğrenci hakkında Kredi ve Yurtlar Bölge Müdürlüğü ve Malatya Ġnönü Üniversitesi
Rektörlüğü de aynı gerekçelerle soruĢturma açıldı. (10.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde, 9 Nisan günü ırkçı gurupların Kürt öğrencilere saldırmasının
ardından çıkan olaylara karıĢtıkları iddiasıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan 7 Kürt
öğrenciye yurt idaresi tarafından soruĢturma açıldı. (25.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Kars‟ta, Kafkas Üniversitesi‟nde 9 Nisan‟da üniversite çıkan olaylara iliĢkin, üniversite
yönetimi tarafından 94 öğrenci hakkında soruĢturma açıldı. (07.05.2014 / Ozgurgundem.com)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi idaresi, Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi için 9 Ocak
2013 tarihinde MahallebaĢı Meydanı'nda düzenlenen yürüyüĢe katıldıkları gerekçesiyle 10
öğrenci hakkında disiplin soruĢturması açtı. (17.06.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt Üniversitesi'nde okuyan 17 öğrenci hakkında, üniversite rektörlüğü tarafından politik
gerekçelerle soruĢturma açıldı. SoruĢturma kararını bir basın açıklaması ile protesto eden
öğrenciler, 16 Mayıs'ta Siirt Üniversitesi'nde yaĢanan olaylar ardından bu soruĢturmaların
177
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
baĢlatıldığını ve üniversite yönetiminin öğrenciler üzerinde psikolojik baskı oluĢturmaya
çalıĢtığını belirtti. (19.08.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Manisa'nın Soma ilçesinde yaĢanan maden faciasını 2 günlük ders boykotu ile protesto eden
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 47 kiĢi hakkında soruĢturma açıldı. 20 Mayıs 2014
tarihli yazıda Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nün 17 öğrenciye, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlüğü‟nün ise 30 öğrenciye soruĢturma açıldığı belirtildi. (28.09.2014 / Ġmctv.com.tr /
Evrensel.net)
Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, Vanlı depremzedelerin durumuna dikkat çekmek için,
"Van üĢüyor sessiz kalma" standı açtıkları sırada ülkücü grubun saldırısına uğrayan
öğrencilere, Rektörlük tarafından açılan soruĢturmalar sonucu uzaklaĢtırma ve kınama cezası
verildi. Saldırgan gruptan hiçbirine soruĢturma açılmazken, soruĢturma sonucu iki öğrenci
kınama cezası alırken, gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Elif AydoğmuĢ ise iki hafta
uzaklaĢtırılma cezası aldı. (09.04.2014 / DĠHA)
*Dicle Üniversitesi'nde 15 Nisan‟da, Rojava sınırına kazılan hendek ve örülen duvarı protesto
etmek amacıyla yaptıkları yürüyüĢ ve basın açıklaması yapan 53 öğrenci hakkında üniversite
yönetimi tarafından baĢlatılan soruĢturmada, öğrencilere "Örgüt propagandası yapmak" ve
"kamu malına zarar vermek" iddiasıyla 3 ile 6 ay arasında değiĢen uzaklaĢtırma cezaları
verildi. Aynı öğrenciler hakkında Diyarbakır 4 ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan
davalarda da ceza verildi. (03.07.2014 / DĠHA)
*Malataya‟da bulunan Ġnönü üniversitesi 44 öğrenci hakkında 2013 yılında "örgüt
propagandası" yaptıkları iddiasıyla haklarında açılan soruĢturmanın devam ettiği sırada,
soruĢturmaya tabi 10 öğrenci bulundukları Battalgazi Erkek ve Kız Öğrenci Yurdu'ndan,
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya Bölge Müdürlüğü'nce yurttan atılarak bursları
kesildi. (23.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ Alparslan Üniversitesi öğrencilerinin 20 Mart 2014 tarihinde, üniversite kampüsünde
düzenledikleri Newroz kutlamasına üniversite yönetimi tarafından açılan disiplin
soruĢturmasında, etkinliğe katılan 35 öğrenciye uzaklaĢtırma cezası verildi. 7 öğrenciye birer
dönem, 8 öğrenciye birer ay, 3 öğrenciye 15'er gün, 17 öğrenciye ise birer hafta uzaklaĢtırma
verildiği öğrenildi. (29.09.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
Okuldan Atılan Öğrenciler
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan Meryem A., isimli
öğrenci "PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla, Vedat Y., Fatih Y., Önder Ç., Sinan D. ve
Vefa I. isimli öğrenciler de çeĢitli gerekçeler gösterilerek kaldıkları yurttan atıldı. (14.06.2014
/ Ozgur-gundem.com)
ENGELLĠ HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Diğer Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Ġhlali
*10.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vedat Can, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben dört
aydan beri Diyarbakır Seyrantepe Toplu Konut özürlü bakım merkezinde kalmaktayım. Ancak
oradaki çalıĢan personeller tarafından bana 09.03.2014 tarihinde iĢkence ettiler. Boğazımı
sıktılar. Bunu müdüre söyledim. Oda ben karıĢmam dedi ve ilgilenmedi. Erol dayı diye bir
178
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yaĢlı var ona da iĢkence ettiklerini gördüm. Ben özürlüyüm onun için orada kalmaktayım.
Kaldığımız yerde bizi sevmiyorlar. Banyoya götürdüklerinde soğuk su üzerimize döküyorlar.
Orada can güvenliğimiz yok. Ne zaman ne yapacakları belli değil. Yöneticilerde
ilgilenmiyorlar. Ben onlardan Ģikâyetçiyim. Sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
AYRIMCILIK
Cinsel Tercih Nedeniyle Ayrımcılığa uğrama
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Temmuz 2012 tarihinde babası ve 2 amcası tarafından
katledilen eĢcinsel Rosin Çiçek davasınını 15'inci duruĢması Diyarbakır 3. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. DuruĢmada, Çiçek'in ailesinin LGBT bireylere sözlü hakarette
bulunması üzerine tartıĢma çıktı. (10.02.2014 / Taraf.com.tr)
*14.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Keskesor LGBT Diyarbakır OluĢumu, Ģu
beyanlarda bulundu: “Bizler Diyarbakır‟daki anti homofobi ve anti transfobiyi temel alan
LGBT oluĢumuyuz. 8 Mart 2014 tarihinde Diyarbakır Ġstasyon Meydanında yapılan 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü mitingine kendi flama ve pankartlarımızla katıldık. Miting esnasında
flamalarımız bazı kiĢiler tarafından kaldırıldı ve birkaç basın mensubu tarafından bu durum
fotoğraflandı. Daha sonra Doğru Haber adlı gazetenin www. doğruhaber.com.tr internet
sitelerinde bizleri hedef gösteren ibareler yer almıĢtır. Bizler bu durumdan endiĢe
duymaktayız. Bu konudan dolayı sizden hukuki destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
Etnik Köken Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama
*04.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remziye Kutlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Murat Kutlu, 04 Kasım 2013 tarihinde vatani görevini yapmak üzere Ġzmir
Bornova‟ya gitti. Oradan da Sakarya‟ya gönderildi. Askerlik görevini yaptığı sırada koğuĢ
arkadaĢları tarafından kötü bir Ģekilde darp edildi. Nedeni ise Kürt olmasından kaynaklıydı.
Dayak sırasında oğlumun burnu kırılmıĢ ve bıçaklanmıĢtı. Kendisiyle 01.08.2014 tarihinde
görüĢmeye gittim. Oğlumu Gölcük-Konca Cezaevine gönderdiğini orada öğrendim. Oğlumu
görüĢmeye getirdiklerinde sandalyede kelepçeli haliyle getirdiler. GörüĢme sırasında askerler
yanımızda olduğu için konuĢamıyordu. KonuĢtuğu zaman hemen susturuluyordu. Oğlum
Ģuanda Kocaeli-Gölcük-Konca Cezaevinde yaralı haliyle tutuklu olarak bulunmaktadır.
Oğlumu bu hale getirenlerden davacı ve Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
DĠĞER HAK ĠHLALLERĠ
SAĞLIK HAKKI ĠHLALĠ
*Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Sevindik köyünde, kronik solunum yetmezliği bulunan ve
yüzde 97 özürlü olan Emine Aker (9) isimli çocuk, oksijen konsantratörü ile hayata
tutunurken yaĢanan elektrik kesintileri yüzünden hayati tehlike yaĢıyor. 2 yıldır oksijen
konsantratörüne bağlı yaĢayan Aker, elektrik kesildiği zaman ise cihaz jeneratör ile
çalıĢtırılıyor. Baba Cafer Aker, hemen hemen her gün köyde 4-5 saat elektriklerin kesik
olduğunu belirterek, "Jeneratör için aldığımız benzin parasına yetiĢemiyoruz" dedi. DEDAġ
yetkililerini her aradıklarında 'arıza var' yanıtı aldıklarını söyleyen Aker, "Artık bu soruna bir
çözüm bulunmasını istiyorum" dedi. (27.08.2014 / DĠHA / Evrensel.net)
MÜLKĠYET HAKKI ĠHLALĠ
179
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*08.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fikret Kaçar, Ģu beyanlarda bulundu: “Bizler
AlitaĢ Köyü KarataĢ mezrasında oturuyoruz. Oturduğumuz mezra dedelerimizin oturduğu bir
yerleĢim yeridir. 100 yıldan bir süredir KarataĢ mezrası bizim ve dedelerimizin yerleĢim
yeridir. Biz orada hayvancılıkla uğraĢıyoruz. Ekili arazilerimizde bulunmaktadır. Ancak
gerek bizim köy gerekse ekili araziler köy mezrası olarak tapusuz kaydedilmiĢti. 07.04.2014
tarihinde Ergani merkez komutanı mezramıza gönderdiği bir askeri araç ile beni, Abdulaziz
ve Mehmet Kaçar‟ı alıp Kaymakamlığa götürdüler. Bizi yaklaĢık 2 saat kapıda bekletip
kaymakam ile merkez komutanı içeride görüĢme yaptıktan sonra bizi de içeri aldılar. Ġçeri
girer girmez bizi oturtup “mezrayı niye Ģimdiye kadar boĢaltmadınız ve Ģimdiye kadar
boĢaltmanız gerekiyordu. Derhal boĢaltın dedi.” Biz sebebini sorunca orada poligon
yapılacak. Ayrıca asayiĢi sağlamada zorluk çekiyoruz dedi. Bize köyün boĢaltılması
hususunda herhangi bir yazılı tebligat yapılmamıĢtır. Bu durum Ergani merkez komutanın
kiĢisel husumetinden kaynaklandığını düĢünüyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kaymakam
bize köyü boĢaltın dediğinde “benim 300 büyük, 700 küçükbaĢ hayvanım var nereye
gidebilirim” dediğimde merkez komutanı bana sen gideceğin yeri bilirsin” dedi.
Kaymakamda cumaya kadar yani 11.04.2014 tarihine kadar köyü boĢaltın dedi. Merkez
komutanı sizleri boĢaltmak için alaydaki askerlerim hazır dedi. Yani bize resmen tehdit etti.
Ne yapacağımız konusunda bize hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Batman'ın BeĢiri ilçesinde bulunan Karabulut ailesinin, ilçeye bağlı Qorixê köyünde
Êzidîlere ait olduğu belirtilen toprakları asker gözetiminde sürdüğü izinsiz sürdüğü öğrenildi.
Köy muhtarı Erhan Tagay, “Sürülmek istenen araziler Êzidî yurttaĢlara ait. Yıllardır biz bu
Karabulut ailesi korkusundan arazimizi süremiyoruz. Bugün aile fertleri Ġlhan ve Ferhan
Karabulut öncülüğünde köye baskın yaptılar ve arazileri zorla sürmeye baĢladılar. Bu büyük
bir hukuksuzluk ve insanlık ahlakına uymayan bir davranıĢtır. Köye askerler gelmiĢ, bu aileyi
engellemesi gerekirken adeta onların gözetiminde araziyi sürüyorlar. Bizde Ģuanda onları
izlemek zorunda kalıyoruz. Bize sahip çıkacak kimse yok" diyerek tepki gösterdi. (26.04.2014
/ DĠHA)
*10.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nuri Altun, Ģu beyanlarda bulundu: “Mardin
Savur ilçesine bağlı Karaköy Köyünde bulunan ve bana ait arazilerimin, Tarım Sulama
Kanalları Projesi nedeniyle arazilerin birleĢtirilmesi kapsamında ve köyde bu amaçla çalıĢan
ETAP FĠRMASI ve aramızda husumet bulunan kiĢilerle anlaĢarak toplulaĢtırmada usulsüzlük
yapmıĢlardır. Böylece arazilerimi köyün en ücra ve çorak bölgelerinde göstermiĢ ve köyün
bütün haklarından beni mahrum bırakmıĢlardır. Bakanlık olarak hem mazlum hem de
haksızlığa uğramıĢ insanların haklarını savunmadaki hassasiyetinizi bildiğim için mevcut
durumu bilgilerinize sunar bu anlamda iĢin takipçisi olmanız noktasında en kısa zamanda
bana dönmenizi rica eder olası halde hukuki süreci baĢlatmak üzere gerekli mercilere
baĢvuracağımı, bu anlamda bana destek sunmanızı talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Urfa'nın Birecik ilçesi Ziyaret ve Çiçekalan köyleri arasında kalan tepede, IġĠD çetelerinin
Kobane Kantonu‟na yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır nöbeti eylemi
baĢlatılmıĢtı. Çadır nöbetine, polis ve askerlerin zırhlı araçlar ile 20 ve 21 Temmuz günlerinde
gaz bombalı ve tazyikli su ile gerçekleĢtirdiği müdahalede, Müslüm Yavuz adlı yurttaĢın fıstık
bahçesinin talan edildiği belirtildi. 38 yaĢındaki Yavuz, yurttaĢların boĢ arazide eylem
yaptığını, eylem yaptıkları süre içersinde de bahçesine zarar vermediklerini, ancak asker ve
polislerinse ise müdahale sırasında tarlada ekili bulunan 300 fıstık ağacının fidelerini zırhlı
araçlar ile ezerek zarar verdiklerini söyledi. (30.07.2014 / DĠHA)
180
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ÇEVRE HAKKI ĠHLALĠ
*16.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulkerim Seçkin, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben Ģuanda Mevlana Halit Mah. Hatboyu Cad. 448. Sok. Asır 2 Blokta ikamet etmekteyim.
Ġkamet ettiğim binanın önünde bulunan ciğer ve köftecilerce iĢgal edilmiĢ durumdadır.
Binamız ciğer ve köfte dumanının altında kalmakta ve yayılan kokudan tüm bina sakinleri
rahatsızlık duymaktadırlar. Hatta binada pencerelerimizi bile açamıyoruz. Kaldırımı iĢgal
etmeleri 3 aydan fazla süredir devam etmektedir. Belediye nezdinde giriĢimde bulunmamıza
rağmen bir geliĢme kaydedemedik. Ben bu nedenle tüm bina sakinleri adına mağduriyetimizin
biran önce giderilmesi adına sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Van‟ın ErciĢ ilçesinde, özel bir hastane hastalardan alınmıĢ kanlı enjektörleri ve tıbbi
atıkları, hiçbir koruyucu önlem almadan rastgele sokağa atıyor. YurttaĢlar, bu durumun ilçe
halkının sağlığını tehdit ettiğini belirtirken, hastane yetkilileri ise durumun basını
ilgilendirmediğini ifade etti. Ġlçe Sağlık Müdürlüğü konu hakkında rapor tutularak gerekli
incelemelerin baĢlatılacağını belirtti. (22.01.2014 / DĠHA)
NOT: Konu ile ilgili 25 Ocak tarihinde, Van Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruĢturma
baĢlatıldı.
DĠĞER BAġVURULAR
*06.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saliha Gül Yıldız, Ģu beyanlarda bulundu:
“EĢim Muhammet YILDIZ, yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay ceza almıĢtır. EĢim Ģimdi Adli
hükümlü olarak Tokat T Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. EĢim
cezaevine girdiğinde kızım on beĢ günlüktü. Dolayısıyla kızım babası ile cezaevinde
tanıĢmıĢtır. Ben çalıĢmadığımdan eĢim cezaevine girdiğinden beri ailenin geçimini idame
edememekteyim. Ekonomik durumumuz çok kötü bizler çevremizdeki vatandaĢların yardımları
sayesinde geçinebiliyoruz. Bu nedenle de ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinden çok uzakta olan
Tokat Ġline gidip eĢimi ziyaret etmemiz mümkün değildir. Ben yukarıda da belirttiğim üzere
kızım babası ile cezaevinde tanıĢmıĢtır. ġimdi her seferinde babasının yanına gitmek istediğini
yinelemektedir. Kızımın bu çok basit isteğini bile ekonomik nedenlerden dolayı
karĢılayamamaktayım. EĢim en azından yakın bir cezaevinde olduğu takdirde kendisini
ziyaret etme Ģansını elde etmiĢ olacağız. EĢim cezaevine girdikten sonra benim de sağlık
durumum kötüleĢmeye baĢladı. Ben hasta olduğum için de eĢimi görmeye gidemiyorum.
Rahatsızlığımdan uzun yolculuk yapamıyorum. Ben bir anne olarak eĢim tutuklu da olsa
mahkûm da olsa suçlu da olsa onu görmek istiyorum. Çocuğum babasını çok özlüyor. EĢimin
bizlere ihtiyacı var bu nedenle tüm bu hususlar dikkate alınarak ( nakil ücretini de tarafımca
karĢılanacağını da belirterek) eĢimin Diyarbakır iline veya Mardin, Siirt, Batman illerinde
bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ederim.”
(ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*06.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Arzu Bozyıl, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim
Sedat BOZYIL, yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay ceza almıĢtır. EĢim Ģimdi Tekirdağ 2 Nolu
T Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Benim bir kızım bulunmaktadır.
Bizim bir kızımız bulunmaktadır. Kızım babası ile cezaevinde zaman geçirmek istemektedir.
Ben çalıĢmadığımdan eĢim cezaevine girdiğinden beri ailenin geçimini idame
edememekteyim. Ekonomik durumumuz çok kötü bizler çevremizdeki vatandaĢların yardımları
sayesinde geçinebiliyoruz. Bu nedenle de ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinden çok uzakta olan
Tokat Ġline gidip eĢimi ziyaret etmemiz mümkün değildir. ġimdi her seferinde babasının
181
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yanına gitmek istediğini yinelemektedir. Kızımın bu çok basit isteğini bile ekonomik
nedenlerden dolayı karĢılayamamaktayım. EĢim en azından yakın bir cezaevinde olduğu
takdirde kendisini ziyaret etme Ģansını elde etmiĢ olacağız. EĢim cezaevine girdikten sonra
benim de sağlık durumum kötüleĢmeye baĢladı. Ben hasta olduğum için de eĢimi görmeye
gidemiyorum. Rahatsızlığımdan uzun yolculuk yapamıyorum. Ben bir anne olarak eĢim
tutuklu da olsa mahkûm da olsa suçlu da olsa onu görmek istiyorum. Çocuğum babasını çok
özlüyor. EĢimin bizlere ihtiyacı var bu nedenle tüm bu hususlar dikkate alınarak ( nakil
ücretini de tarafımca karĢılanacağını da belirterek) eĢimin Diyarbakır iline veya Mardin,
Siirt, Batman illerinde bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep
ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*06.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġsa Topuz, Ģu beyanlarda bulundu: “KardeĢim
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yargılaması sonucunda kesin inandırıcı bir delilinin
olmamasına rağmen 7 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Benim kardeĢim hiç yoktan bu
cezayı aldı ve bu nedenle ben ve ailem Ģuan da çok zor durumdayız. Sizden yargıyla ilgili
bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*10.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran YaĢar Baran, Ģu beyanlarda bulundu: “1994
yılında Lice Esenli köyünde Mustafa Bulut ile birlikte gözaltına alındım ve çeĢitli iĢkencelere
maruz kaldım. Daha sonra 9 kiĢiyle birlikte serbest bırakıldık. Mustafa Bulut ise gözaltında
kaybedildi. Ben hem olayın tanığı hem de mağduruyum. ġubenizin avukatlarından Av. Serdar
Çelebi‟nin takip ettiği davaya müdahil olmak istiyorum. Aynı zamanda bu olayla ilgili Avrupa
Ġnsan Hakları Mahkemesine yapmıĢ olduğum Ģikâyet dilekçem (71474/2013) incelenmeye
alınmıĢtır ve davam devam etmektedir. Sizden müdafilik giriĢimin iĢleme konulmasını
istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*10.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulkadir Onay, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben 16 yaĢındayım. Biz 6 kardeĢiz en büyük çocuk benim, küçük kardeĢim 5 yaĢındadır.
Babam 6 yıldır tutukludur. Babam tutuklandığında ben 10 yaĢındaydım, küçük kardeĢim daha
doğmamıĢtı. Annem kendisine hamileydi. Babam inĢaatlarda çalıĢarak geçimimizi sağlıyordu.
Babam tutuklandıktan sonra ekonomik durumumuz iyice kötüleĢti. Ancak en azında baĢımızda
annemiz vardı. Annem mevsimlik iĢçiliğe baĢladı. Mayıs ayında Bismil‟de pamuk deposunda
çalıĢtırılmak üzere mütahit tarafından transit pikaba 44 iĢçi bindiriliyor. Araba Bismil Tepe
yolunda kaza geçirdi. Kazada annem yaĢamını yitirdi. Bu kazada iĢçilerin çoğu yaralandı. Biz
6 kardeĢ hem annesiz kaldık hem de babam cezaevinde olduğundan ve bize de çok uzakta
olması nedeniyle görme Ģansımız yoktur. Dayılarım ve teyzelerim bize sahip çıkıyor. Ancak
babamıza ihtiyacımız var. Babam 16 yıl ceza aldı. Biz 6 kardeĢin talebi babamın serbest
bırakılması için CumhurbaĢkanı yetkisini kullanmasını istiyoruz. Bunu babam için değil,
küçük kardeĢlerim ve insanlık için yapmasını istiyorum. Eğer bunu yapmıyorlarsa hiç
olmazsa babamın naklini Diyarbakır‟a alınmasını ve onun görüĢüne gitmeyi istiyoruz. Bana
ve kardeĢlerime moral olur. Bizim anne babaya ihtiyacımız var. Benim ve kardeĢlerimin
geleceği ne olacak bilmiyorum. Ayrıca ekonomik problemlerimizde çok var. Biz yurtlara asla
gitmek istemiyoruz. Ancak yetkililerden isteğimiz bizi babamıza kavuĢtursun ona çok
ihtiyacımız var. Bu konuda kurumunuzdan bana ve kardeĢlerime yardımcı olmanızı talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*11.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Dilan (Almanya/Hamburg), Ģu beyanlarda
bulundu: “21 Eylül 2011 tarihinde sitenizde gördüğüm bir haber üzerine sizinle iletiĢime
geçmek istedim. Halam olan Emel Çelebi, 1991 yılında PKK Örgütüne Katılım sağladığını
öğrendik. O tarihten bu yana kendisinden haber alamadık. Yaptığımız araĢtırma sonucunda
182
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
12 Ağustos 1992 yılında çıkan bir çatıĢma sonucu yaĢamını yitirdiğini ve Ağrı‟nın Hamur
ilçesi Musabey köyünde bir toplu mezarda olduğunu öğrendik. Bu toplu mezar açıldı mı onu
öğrenmek istiyoruz. Açılmadıysa da mezarı açtırmak için ne yapmamız konusunda tarafımıza
bilgi vermenizi istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”
(ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*20.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Naciye AtaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
yaklaĢık 5 aydır Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tutukluyum. Daha fazla
susarsam pisipisine gideceğim. Bana yardımcı olun. Kimseye de haber veremedim. En kısa
zamanda sizinle görüĢmek istiyorum. Burada çıldırmak üzereyim. Bana yardımcı olmanızı
istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*25.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saibe Noyan, Ģu beyanlarda bulundu: “Benim
çocuklarım Erdal NOYAN ile Nusret NOYAN ayrı ayrı tarihlerde ayrı olaylardan dolayı
yargılandığı mahkemelerce ceza aldılar. Aldıkları cezaları oğlum Erdal Siirt ilinde bulunan
Ceza Ġnfaz Kurumunda; oğlum Nusret ise Elazığ ilinde bulunan Keban Ceza Ġnfaz
Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Ben hipertansiyon hastasıyım ayrıca yolculuk yapmaya
engel diğer hastalıklarım da bulunmaktadır. Yine ekonomik olarak durumumuz baĢkalarının
yardımlarıyla geçinebilecek durumdadır. Ancak yapılan yardımlarda sadece temel
ihtiyaçlarımıza cevaz vermektedir. Dolayısıyla ben ekonomik nedenlerden de çocuklarımın
ziyaretine gidememekteyim. Ayrıca her iki çocuğumun ayrı cezaevinde olması bu durumu
daha da zorlaĢtırmaktadır. Bilindiği üzere ceza kanunu Ģahsidir ve cezayı ancak suçu
iĢleyenler infaz ederler ki bu yönde ıslah edildikleri kabul edilmektedir. Ancak benim her iki
oğlumun ayrı ayrı Ģehirlerde cezalarını infaz etmeleri aileleri olarak bizlere de ceza verilmiĢ
olmaktadır. Zira cezaevine gitmek -hem de böylesi ekonomik kaygılarım yoğun olduğu bir
durumdayken- çocuklarımı görememek benim için ayrı cezadır. Kaldı ki çocuklarımın ayrı
ayrı cezaevlerinde bulunmaları ve bizim ikamet ettiğimiz ilden de uzak olmaları Anayasada
korunan aile birliğimizin parçalanmasına da neden olmaktadır. Tüm bu hususlar göz önünde
bulundurulduğunda çocuklarımın aynı cezaevlerine nakledilmesi ile Bismil, Mardin ve Midyat
ilçelerine nakillerini talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fouzi Baker, Ģu beyanlarda bulundu: “Bizler,
Suriye ülkesi vatandaĢı olup, Suriye‟nin Afrin Ģehrine bağlı Kefardel köyünde ikamet
etmekteyiz. Oğlumuz olan Cihad Baker Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda
tutuklu olarak kalmaktadır. Oğlumuz ile görüĢebilmek için 05.02.2014 gününe kadar
Türkiye‟de bulunacağımızdan, bu tarihe kadar oğlum ile görüĢümün sağlanmasını talep
etmekteyiz. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan oğlumuz Cihad Baker ile
cezaevinde görüĢebilmek için Bakanlık izni gerekmektedir. 03.02.2014 tarihine kadar,
Diyarbakır ilinde bulunacağımızdan, bu tarihe kadar, görüĢmenin sağlanması için gerekli
görüĢ izninin verilmesini talep etmekteyiz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*03.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġhsan Çelik, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim Murat Çelik ve adını bilmediğim bir arkadaĢıyla birlikte bir tesiste çalıĢmak üzere
Aralık 2012 tarihinde Balıkkesir‟e çalıĢmak için gittiler. 3-4 ay boyunca telefonla
görüĢüyorduk. Ancak ondan sonra haber alamadık. Mayıs 2013 tarihinde kardeĢimin
arkadaĢı Suriye‟de vurularak öldürüldü. Öldürüldüğünü ailemden duydum. 2013‟ün Haziran
ayında NUÇE TV‟de kardeĢimi gördük. KardeĢimle bir röportaj yapılmıĢtı. “Kandırıldığını
Suriye‟ye çalıĢmak için geldiğini baĢka bir amacının olmadığını” söylüyordu. KardeĢim
Suriye‟nin Kürt Bölgesin de (Rojava) Kürtlerin elinde tutuluyordu. 22 Aralık 2013 tarihinde
kardeĢimi bulmak için pasaportunu alarak Halep‟te bulunan bir yakınımız aracılığıyla
183
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Suriye‟ye gitti. Gittiğinden beri babamdan da haber alamıyoruz. Halep‟teki tanıdığımıza
telefon açıp babamın durumunu sorduk. Bize Halep‟e geldiğini oradan da Afrin‟e gittiğini
söyledi. Ondan sonra kendisinin de haber alamadığını söyledi. KardeĢim ve babamın
bulunması için sizden destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*06.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulcelil Önen, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Mehmet Önen, 2012 yılında uzun süreli devam eden açlık grevleri sonlarında
üzerine ifade verildiği için KuruçeĢme de bulunan lokantamızda benim yanımda gözaltına
(sivil polislerce özel bir araçla) aldılar. KardeĢim 3 ay Diyarbakır D Tipi cezaevinde kaldı.
Sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manisa‟da acemi birliğini tamamladı.
Daha sonra Malatya‟ya verildi. Ġzinli mahkeme için Diyarbakır‟a gelip döndükten 15 gün
sonra Kars SarıkamıĢ‟a gönderilip, dosyasına da sakıncalıdır ibaresini koyuyorlar. Bu
durumun kayıtlarınızda bulunmasını istiyoruz. Ayrıca “sakıncalıdır ibaresi” güvenliği
açısından bizi düĢündürüyor. Hukuki olarak ne yapabiliriz. Bu konuda bize yardımcı olmanızı
istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*11.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vesile Sayım, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Ferhat Tulci, 6 yıldır Bayburt Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Ancak 10.02.2014 tarihinde
benimle yaptığı telefon görüĢmesinde 2 hafta hücre cezası aldığını o yüzden kendilerine
telefon edemediğini, yanında kalan bir kiĢinin kendisine musallat olduğunu baĢına bir Ģey
gelirse o ve cezaevi müdüründen bilinmesini gerektiğini dile getirdi. Bu durumu defalarca
idareye söylemesine rağmen ilgilenmediklerine, hastaneye göndermediklerini, nakil talebi
için sunduğu dilekçenin iĢleme konulmadığını belirtmiĢtir. Ben de yaĢlı, kalp ve Ģeker
hastasıyım. Bu nedenle oğlumu göremiyorum. Maddi durumum da iyi değildir. 6 yıldır
oğlumu göremedim ve oğlumu çok özlemekteyim. Oğlumun Diyarbakır, Mardin ve Batman
illerinden birindeki cezaevine naklinin sağlanması için gerekli iĢlemlerin yapılmasını talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġ.D., Ģu beyanlarda bulundu: “Ben Derik
Cezaevinde kalmakta iken, yanımıza Mardin E Tipi cezaevinden gelen NeĢat Avcı, yanında
Mardin cezaevinde kalan bir korucunun itirafı olan 2 sayfalık mektubu getirdi. Mektupta
korucu oldukları zaman gördüklerini yazıyor. Bu mektubu değerlendirmek için size
gönderiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Ġlbey-Mehmet Mahfuz Aydın, Ģu
beyanlarda bulundu: “Biz Kulp Ġlçesi köy sakinleriyiz. Köyümüzde ikamet etmeyen bazı
Ģahıslar, köy muhtarımız tarafından köyde ikamet ediyormuĢ gibi gösterip, ikamet edeni de
göstermeyip kayıtlarını silmiĢtir. Köy muhtarımız olan Tarık BaĢer‟i 2009 yılında seçtik.
Daha öncede babası Vehbi BaĢer muhtarlık yapıyordu. 22 yıldır muhtarlığı çeĢitli oyunlarla
ellerinde tutuyorlar. Alaca/Aktulum‟da bulunan boĢ bir barınağı KABA ailesi kendilerinmiĢ
gibi gösterip üstüne kondular. Bu ailenin hiçbir ferdi köyde ikamet etmemektedirler. Köyde
ikamet eden AYDIN ve DURMUġ ailesinin kaydını sildiler. 21-30.01.2014 tarihinde iki kez
Kulp Cumhuriyet BaĢsavcılığına baĢvuruda bulunduk ancak hiçbir sonuç alamadık. 2014
seçimlerinde oy kullanmayı düĢünmüyoruz. Oy kullanma hakkımız elimizden planlı bir Ģekilde
alındı. Alaca köyü doksanlı yıllarda boĢaltıldı. Köye dönüĢlerde tüm resmi kurumlara
baĢvuruda bulunduk sonucunu bekliyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vasıf Ölçen, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Ġlyas Ölçen, 25.09.2011 tarihinde Siirt Pervari bölgesinde Güvenlik Güçleriyle girdikleri
184
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
çatıĢmada yaĢamını yitirmiĢtir. Malatya Cumhuriyet BaĢsavcılığınca defin ve nakil ruhsatı
verilerek oğlumun cenazesini alıp defnettik. Ancak nüfusta halen sağ görülmektedir. Nüfus
müdürlüğüne ve savcılığa yaptığım baĢvurulara rağmen oğlumun nüfustan düĢürülmesi yani
ölümü verilmesi için sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*17.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġeyhmus Bedir, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
Dicle Cad. ġehitlik Mah. 70 Sok. Engin Apt. Kat:7 No:25 YeniĢehir adresinde ikamet
etmekteyim. Ekte fotokopisini sunmuĢ olduğum Ocak 2014‟e ait elektrik borcum yanlıĢ okuma
sonucunda 875.00 TL olarak tespit edilmiĢtir. Dicle EDAġ‟a konuyla ilgili 20.01.201404,13,17.02.2014 tarihlerinde yaptığım yazılı baĢvurularıma herhangi bir cevap verilmedi.
Ben sayacımın yeniden kontrol edilerek yanlıĢlığın düzeltilmesini talep ediyorum. Bu konuda
sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*18.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Kaçmaz, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Saadet Kaçmaz, 2005 yılında evden ayrıldı bir daha kendisinden haber
alamadık. Daha sonra 1996 yılında Akdağ bölgesinde çıkan bir çatıĢmada yaĢamını
yitirdiğini öğrendik. Yaptığımız araĢtırmalarda cenazelerin Bingöl/Genç ilçesinde Kupar
Mezarlığı denilen yerde gömüldüğünü ve Savcılık tarafından 2010 yılında bu mezarların
açıldığını DNA incelemesi yapılarak tespit edilen cenazelerin ailelere teslim edildiğini, diğer
cenazelerin numaralandırılarak yine aynı mezarlığa gömüldükleri bilgisine ulaĢtık. KardeĢim
Saadet Kaçmaz‟ın da bu mezarlardan birinde olabileceği düĢünüyoruz. Bu nedenle babam
Mehmet Kaçmaz‟dan kan örneği alınarak DNA incelemesi için Adli Tıp raporu alınması ve
yapılacak tespit neticesinde kardeĢime ait kemiklerin bize verilmesi için gerekli iĢlemlerin
yapılmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*18.02.2014 tarihinde Ģubemize Trabzon/Bahçecik E Tipi Cezaevinden baĢvuran Aydın
Elverdi, Ģu beyanlarda bulundu: “03.02.2014 tarihinden buyana ölüm orucundayım.
Talebim Diyarbakır cezaevine sevk edilene kadar eylemime devam edeceğim. Size birçok faks
gönderdim, yeterli bilgilendirici cevap alamadım. Durumum gittikçe kötüleĢmektedir. Bu
durumda ölsem bile Diyarbakır cezaevine sevkim gerçekleĢene kadar devam edecektir.
Bakanlığın talebi ise sanki Diyarbakır‟da hiç hastane yokmuĢ gibi davranmaktadırlar.
Burada tedavi olmam gerektiğini belirterek beni zorunlu olarak tutmaktadırlar. Tedavim keyfi
olarak ihmal edilmektedir. Bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum.”
(ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*20.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadir Tatlı, Ģu beyanlarda bulundu: “Annem
ve babam Silvan‟ın Güzeldere köyünde ikamet etmektedirler. Bu gün (13 Ocak 2014) telefonla
babamla konuĢtum. Babamın söylediğine göre devlet tarafından bana tazminat davası
açılmıĢ. Ancak babamın okuma yazması olmadığından dolayı olayın ne olduğu tam olarak
bilmemektedir. Konuyu bende tam olarak anlamıĢ değilim. Bu yüzden aileme ulaĢmanız için
irtibat telefonunu size bildiriyorum. Evraklarıma ulaĢıp bana gerekli bilgi vermenizi talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*21.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Haci Tekin, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Mehmet TEKĠN‟in toplamında 36 yıllık mahkûmiyeti bulunmakta olup
Ģuanda Alanya L Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda (Mahmutlar) hükümlü olarak cezasını infaz
etmektedir. Ağabeyim cezaevinde kaldığından dolayı psikolojik olarak çok kötü durumdadır.
Bunun yanında ağabeyimin beyinde kist bulunmaktadır. Bu nedenle de durumu daha da
kötüleĢmektedir. Ağabeyim cezaevinde olduğundan tedavisi yapılamıyor ayrıca Ağabeyim tam
185
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
teĢekküllü bir hastaneye sevk edilmiyor. Ancak ağabeyimin yakalandığı hastalığın düzenli
aralıklarla tedavisinin sağlanması gerekmektedir. Bulunduğu ilçede tam teĢekküllü hastane
olmaması gerekçe gösterilerek tam teĢekkülü hastaneye sevki sağlanmıyor. Ağabeyimin
rahatsızlığı, ekteki raporlar incelendiğinde ciddiye alınmasını gerektirecek derecede ağır
olduğu görülecektir. Ayrıca ailemin maddi olanaklarım da çok kısıtlıdır. Tüm bu sorunlar ve
Alanya‟nın mesafe olarak uzak olması nedeni ile ağabeyimi ziyarete gidememekteyiz.
Yukarıda anlatılan bilgiler ıĢığında, yaĢadığımız üzücü olaylar ve öznel durumları göz
önünde bulundurularak (nakil ücretini de tarafımca karĢılanacağını da belirterek) ağabeyim
Mehmet TEKĠN‟in nâkilinin tam teĢekküllü hastanenin de bulunduğu ve ikamet ettiğimiz
Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Batman, Mardin illerinden birine naklinin
sağlanmasını talep etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*24.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Biçer, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Recep BĠÇER, Ģuanda Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda
hükümlü olarak cezasını infaz etmektedir. Ağabeyim cezaevinde kaldığından dolayı psikolojik
olarak çok kötü durumdadır. Bunun yanında tedavi amaçlı olarak gittiği hastanelerde verilen
sağlık raporlarında Sınır Zekâ+Davranım Bozukluğu +Madde Kötüye Kullanma teĢhisi
mevcuttur. Bu nedenle de durumu daha da kötüleĢmektedir. Oğlum cezaevinde olduğundan
tedavisi yapılamıyor ayrıca oğlum tam teĢekküllü bir hastaneye sevk edilmiyor. Ayrıca
oğlumun teĢhis edilen hastalığın düzenli aralıklarla tedavisinin sağlanması gerekmektedir.
Oğlumun rahatsızlığı, ekteki raporlar incelendiğinde ciddiye alınmasını gerektirecek
derecede ağır olduğu görülecektir. Ayrıca uzak mesafede olması ve maddi olanaklarımızın
kısıtlı olmasından dolayı oğlumun ziyaretine gidememekteyiz. EĢim yani oğlumun annesi de
kalp rahatsızlığı bulunmaktadır. Ekteki sağlık kurulu raporunda da belirtildiği üzere eĢimin
kalp rahatsızlığından kaynaklı olarak hipertansiyon rahatsızlığı da mevcuttur. Yukarıda
anlatılan bilgiler ıĢığında, yaĢadığımız üzücü olaylar ve öznel durumları göz önünde
bulundurularak (nakil ücretini de tarafımca karĢılanacağını da belirterek) ağabeyim
Mehmet TEKĠN‟in nâkilinin tam teĢekküllü hastanenin de bulunduğu ve ikamet ettiğimiz
Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Batman, Mardin illerinden birine naklinin
sağlanmasını talep etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*26.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halime Topuz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Ġhsan TOPUZ, 2008 yılından bu yana Ġran Zenca Merkez Cezaevinde
kalmaktadır. Bizimle yaptığı telefon görüĢmesinde bize „çok zor durum durumdayız.
YaĢadıklarımız, çekilecek gibi değil. Bu nedenle açlık grevine baĢladık. Burada can
güvenliğimiz bulunmamaktadır‟ diye belirtmiĢtir. Bu nedenle oğlum Ġhsan TOPUZ‟un
Türkiye‟ye getirilmesi için derneğinizden destek ve giriĢimlerde bulunmasını talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.02.2014 tarihinde Ģubemize Ordu E Tipi Cezaevinden baĢvuran Neytullah Özkan,
Ģu beyanlarda bulundu: “2007 yılının 5. Ayında Diyarbakır‟da yaĢanan bir cinayet olayında
zanlı olarak gösterilip Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıktan sonra tutuklanıp
cezaevine gönderildim. Olayın yaĢandığı tarihte güvenlik kameraları bulunuyordu. Savcılığa
yapmıĢ olduğum baĢvuruda kamera görüntülerin incelenmesini talep ettim. Ancak bütün
çabalarım sonuçsuz kaldı. Bu görüntüler incelendiğinde gerçek suçluların ortaya çıkacağı
kesindir. Benimde masumiyetimin kanıtı bu kayıtlardadır. Sizden bu konu ile ilgili kamera
kayıtlarının alınıp yeniden yargılanmamın yolunun açılmasında bana bir yol gösterip
yardımcı olmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
186
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*28.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġahan Arslan, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Erdal Arslan 17 Ekim 2013 tarihinde Bingöl Üniversitesinde okuduğu sırada
okula gelen sivil polisler tarafından gözaltına alınmak istenmiĢ. KardeĢim gözaltına
alınmamak için okuldan kaçtı. Polisler silahla kovalamıĢlardır. O günden beri kardeĢimden
haber alamıyoruz. Hayatından endiĢe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep
ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*28.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nesime Sevinç, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim
olan Muhyeddin Sevinç 21 yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Kendisi son bir
yıldır Karaman M Tipi Cezaevinde kalmaktadır. EĢimin görüĢlerine mesafenin uzaklığı ve
maddi imkânsızlıklardan dolayı sürekli gidemiyoruz. Oğlumla beraber eĢimin açık ve kapalı
görüĢlerine gitmek istiyoruz ancak kendisi ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinden uzak illere sevk
edildiğinden görüĢlere gidememekteyiz. Oğlum da bende cezaevine gidemediğimiz için çok
üzülüyoruz. Manevi anlamda eĢime destek sunamıyoruz ve bu mağduriyetimizin giderilmesi
açısından eĢimin Siverek, ġırnak, Adıyaman illerinden herhangi birine naklinin sağlanması
talep ediyoruz. Nakil iĢleminin sağlanması halinde nakil ücreti de tarafımızca
karĢılanacaktır.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*03.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Süreyya Turhallı, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben Ģuanda Diyarbakır E Tipi Cezaevinde 5 yaĢında oğlumla kalmaktayım. Çok zor ve kötü
durumdayım. DıĢarıda annem ve babamın da can güvenliği yoktur. Dile getiremeyeceğim
kadar kötü durumdayım. Ayrıca iki oğlumda daha var onlarda sokakta ve yardım edebilecek
hiç kimsemiz yok. Cezaevinde yaĢamım oldukça zor geçiyor. Kendime biçtiğim süre çok azdır.
Çünkü bütün gücümü yitirdim. Son umudum siz kaldınız. Bana hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*03.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hayriye Bayram, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Aydın Elverdi, 6 yıldır cezasını infaz etmektedir. Oğlum Ģuan Rize L Tipi Kapalı
cezaevinde bulunmaktadır. Oğlumun astım, Ģeker ve böbrek yetmezliği yanında baĢka
hastalıları da mevcuttur. Oğlumla yaptığım son telefon görüĢmesinde sağlık durumunun
oldukça kötü olduğunu ve hastalıkları gittikçe ağırlaĢtığını söyledi. Ben oğlumun bu durumda
olmasından dolayı çok üzülmekteyim. Ben oğlumun hayati durumundan endiĢe ediyorum. Tüm
bu yaĢadıklarımız bir yana 4 yıldır oğlumla yüz yüze görüĢemedim. Rize cezaevi ikamet
ettiğimiz Diyarbakır iline mesafe olarak çok uzaktır ve gitme ihtimalimiz maalesef olmuyor.
Ayrıca ekonomik olarak hayatımızı idame ettirecek gücümüz bulunmamaktadır. Ekonomik
nedenlerden dolayı oğlumu görememekteyim. Hem sağlık sorunlarımdan hem de maddi
imkânsızlıklardan dolayı oğlumun naklinin Diyarbakır, Mardin, Midyat veya Batman
illerinde bulunan cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*04.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Layiha-Erol Öztürk, Ģu beyanlarda bulundu:
“EĢim olan Vasıf Öztürk, 1 Haziran 1994 tarihinde Salkımlı köyünde Efendi ġen ve Cembeli
Tuncer ile birlikte tutuklanmıĢ, o günden beri kendisinden bir daha haber alamadık. 14 Mart
1997 tarihinde oğlum Savcılığa baĢvurarak eĢimin kayıp olduğunu ve faillerinin tespitini
istemiĢtir. Dosya o günden beri Askeri Savcılıktadır. Ancak oğlumun bana söylediğine göre
dosyaya görevsizlik kararı verilerek dosya Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığına
gönderilmiĢtir. Biz bu aĢamada sizden dosyada vekillerimiz olarak dosyanın takibini
yapmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
187
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*04.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Majed Said, Ģu beyanlarda bulundu: “Benim
ağabeyim olan Serbest Said 1992 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. ġu anda Karaman M
Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Ben Suriye‟de yaĢıyorum. Ağabeyim ile görüĢebilmek
için Türkiye‟ye geldim. Ağabeyim ile çok uzun süredir görüĢemedim ve Türkiye‟ye çok zor
koĢullarda gelebiliyorum. Türkiye‟de kalma sürem çok kısıtlı ve 12.03.2014 günü
Karaman‟da olacağım. Ayrıca, belli aralıklar ile Türkiye‟ye gelip ağabeyim ile görüĢmeyi
düĢünüyorum. Her geldiğimde izin istemek ve izni beklemek benim açımdan önemli bir zaman
kaybına neden olmaktadır. Bu bakımdan verilecek görüĢme izninin genel ve sürekli geçerli
olacak Ģekilde verilmesini talep etmekteyim. Ağabeyim Serbest Said ile 12.03.2014 günü ve
sonrasında geldiğim zamanlarda bulunduğu Karaman M Tipi Cezaevinde görüĢebilmem için
gerekli iznin verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*05.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vildan Özyürük, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yargılanmam sonucunda mahkeme tarafından 10 ay 50 gün ceza aldım. Bu cezam denetimli
serbestliğe çevrildi. Bu yasa gereği 15 gün yatıp çıkacaktım. Ancak koğuĢta bir kavga sonucu
mağdur olup, haksızlığa uğramama rağmen müdürler “suçu üzerine kabul edersen” 15 gün
kınama cezası sonucu çıkarsın dediler ve kandırdılar. YaklaĢık 50 gündür hala içerdeyim.
Nereye, nasıl baĢvuracağımı bilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*07.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Recep Tanrıverdi, Ģu beyanlarda bulundu:
“Benim ağabeyim olan Cengiz Tanrıverdi, demirci ustasıdır. 08.03.1999 yılında çalıĢtığı
sırada iĢ arkadaĢıyla birlikte üzerlerine 7 tonluk bir boru düĢtü. ArkadaĢı vefat etti. Kendisi
ağır yaralandı. Bu kazadan dolayı dalağı alındı. Bir süre sonra iyileĢti. 2010 yılında Kasım
ayının 1‟inde iĢ dönüĢü eve gelirken birden yere yığılmıĢ, vatandaĢlar tarafından hastaneye
götürülmüĢtür. Hastanede yapılan müdahale sonucunda beyin kanaması geçirdiğini öğrendik.
ġuanda sağ tarafında kısmi felç ve konuĢmasında ağırlaĢma mevcuttur. Ağabeyim 27.01.2014
tarihinde daha önceki bir dosyasından dolayı evinin önünde polis memurları tarafından
gözaltına alındı. KesinleĢen cezası nedeniyle Diyarbakır D Tipi Cezaevinde hükümlüdür.
Derneğinizden ağabeyimin tedavilerinin gerektiği gibi yapılması ve Diyarbakır‟da kalması
gerekli hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*10.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yasemin Moray, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim Mürsel Mamuk, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır.
Ailem ile birlikte Diyarbakır ilinde ikamet etmekteyiz. Annem ve babam hem çok yaĢlı hem de
sağlık sorunları yaĢamaktadırlar. Ayrıca ekonomik olarak da birçok sıkıntı yaĢamaktayız.
Tüm bu koĢullardan dolayı kardeĢimin görüĢlerine gitmemiz mümkün olamamaktadır.
KardeĢimi görememek annem ve babamı çok fazla üzmekte ve hastalıklarının ilerlemesine
neden olmaktadır. BelirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde kardeĢimin, ikamet ettiğimiz
Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın olan Bingöl veya Adıyaman illerinden birine naklinin
sağlanmasını talep etmekteyim. Annem ve babama ait sağlık raporları ektedir. Nakil
durumunda nakil masrafları d tarafımızca karĢılanacaktır.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*11.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Rumeysa Köstekçi, Ģu beyanlarda bulundu:
“08.10.2013 tarihinde Diyarbakır‟dan Ġstanbul‟a doğru gidiyordum. Çantamda kaçak sigara
ve kol saati gibi eĢyaları alıp tekrar Ġstanbul‟a gidiyordum. Ancak arkadaĢım bana çantayı
Elazığ‟a götürmem gerektiğini söyledi. Elazığ‟a doğru giderken yolda jandarmalar
tarafından aracımız durduruldu. Aracımız aranmaya baĢlandı. Çantamı da ararken içinde
uyuĢturucu madde bulundu. ġok oldum. Jandarmalar beni gözaltına aldılar. Ancak çantanın
içinde uyuĢturucu olduğunu bilmiyordum. Bana çantayı veren Ģahıs Zeki Baran olduğunu
188
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
söyledim. Zeki Baran‟da alındı ve bütün bu söylediklerimi de kendisi de kabul etti. Suçsuz
yere 5 aydır cezaevinde bulunuyorum. Daha 19 yaĢındayım hayatım karardı, geleceğim
ayaklar altına alındı. Ayrıca yeni evlenmiĢtim. ġuan boĢanma aĢamasındayım. Hiçbir suçum
yok ve bunu ispatlayamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Bana çantayı veren Ģahıs her Ģeyi
itiraf etti. Ben kendimi yeterince ifade edemiyorum. Hiçbir alakam yokken kendimi suçun
ortasında buldum. Bu yaĢıma kadar alkol ve uyuĢturucuyu ağzıma almıĢ değilim. Çok
periĢanım ailem dahi beni dıĢlamıĢ durumda bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*13.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Necmettin Ertan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Ömer Ertan, Gaziantep Askerlik ġubesi, muhabere bölümünde askerliğini devam
ettirmekteydi. 05.12.2013 tarihinde izne geldi. 15.12.2013 tarihinde evden ayrıldı ve bir daha
kendisinden haber alamadık. Kendisinin üzerinde 0538 640 71 73 nolu benim adıma kayıtlı
olan telefon bulunuyordu. Hem ilgili karakola, hem de Cumhuriyet Savcılığına baĢvurdum.
Özellikle telefonumun kayıtlarının incelenmesini belirttim. Savcılık aynı dilekçeyi ilgili
askerlik Ģubesine de gönderdi. Ama oğlum birliğinde değil ve Ģu ana kadar da kendisinden
haber alamadık. Not: oğlum askerdeyken, Kürtçe konuĢtuğu için baskı gördüğünü ve
huzursuz olduğunu belirtmiĢtir. ġuanda askerde olan arkadaĢları da bunu doğruladı.
Oğlumun akıbeti hakkında sizden destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*13.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Rahime Ġnce, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan M. YaĢar ĠNCE, 1992 yılında Ġstanbul‟daki evimizden gece polislerce kardeĢi ile birlikte
gözaltına alındı. 5 yıl mahkemeleri devam etti. 1997 yılında tahliye edildiler. YaĢar 15 gün
sonra evden birden kayboldu. 1999 Nisan 19‟unda Dersim/Geyiksu/Çat Deresinde çıkan bir
çatıĢmada yaralı olarak ele geçirildiği ve köylülerin tanıklığına göre havadan helikopterle
atıldığını söylediler. Aynı çatıĢmada halasıoğlu Serdar Mert Ģehit olmuĢtu. Serdar‟la birlikte
5 kiĢinin mezarı yan yanadır. Munzur çayının önünde yeri bellidir. Oğlumun akıbeti hakkında
sizden destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*17.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Behnam Lajvared, Ģu beyanlarda bulundu:
“Biz Türkiye‟de bulunan bir grup Ġranlı Kürt aktif siyasetçileriz. Biz Ġran‟ın zalim
politikalarına karĢı çıktığımız özgürlük ve demokrasi mücadelesinde bulunduğumuz için
rejimin buna karĢı olan idam ve ölüm tutumu yüzünden topraklarımızı terk etmek zorunda
kaldık. Türkiye‟ye mülteci olarak sığındık. Bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde bu durumdan
dolayı birçok Kürt siyasetçi Ġran rejimi tarafından idam edilmiĢ ve iĢkenceler maruz
bırakılmıĢ ve Kürtler üzerinde olan sert baskıları gün geçtikçe artmıĢtır. ġimdiye kadar
Ġran‟da en fazla zulüm ve baskılara maruz kalmıĢ halk Kürtlerdir. Biz de bu duruma karĢı
çıktığımız için uzun bir süredir çok zor Ģartlar altında Türkiye‟de yaĢamaya çalıĢıyoruz. Bu
yaĢadıklarımıza rağmen BirleĢmiĢ Milletler (UNCHR) bizi mülteci statüsüne almasına
rağmen çok uzun bir süredir bizi üçüncü bir ülkeye yerleĢtirememiĢtir. Bu durum gün geçtikçe
psikolojik ve güvenlik sorunlarımızı artırmıĢtır. Tüm itirazlarımıza rağmen bu durumumuzdan
herhangi bir değiĢiklikte bulunulmamıĢtır. Biz Kürt ve siyasetçi olduğumuz için Amerika,
Avustralya ve Kanada gibi ülkeler bizi kabul etmemektedir. Bu ülkeler her sene çok sayıda
Ġranlı mülteciyi Türkiye‟den almaktadır. Biz Kürt siyasi mültecilerin Ġran‟da durumumuz
konsolosluklar tarafından bilindiği için bizi kabul etmiyorlar. BirleĢmiĢ milletler tarafından
yapılan bu ayırımcı tutum BM düĢüncesi ve kanunlarıyla tamamen çeliĢmektedir. Uluslar
arası Ġnsan Hakları ve BM‟in 1.2. maddelerinde belirtilmiĢtir ki her insan din, mezhep,
milliyet ve siyasi düĢünceler bakımından eĢittir. Herhangi bir insan bu konulardan dolayı
ülkesinden çıkmıĢsa mülteci statüsündedir. BirleĢmiĢ milletlerin uzun zamandır tutunduğu bu
davranıĢına karĢı son çaremiz olarak bu dilekçeyi size yazdık. Gerçek Ģu ki çok zor
189
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
durumdayız ve BirleĢmiĢ Milletler gelecek konusunda bizi tatmin edecek bir tutum
sergilememektedir. Bizler içlerinde aile ve çocuklar olmak üzere toplamda 26 kiĢiyiz ve
aramızda aldığımız ortak bir kararla bir dizi eylemlerde bulunacağız. Bunlardan biri
17.03.2014 tarihiyle baĢlayacağımız açlık grevidir. Bu tür protestoların gerek insani gerekse
de devlet bazlı olarak çok ciddi sıkıntılar çıkardığının farkındayız ama dediğimiz gibi baĢka
bir çaremizde kalmadı. Yılardır yarı insani bir hayat yaĢıyoruz ve bunun artık son bulmasını
istiyoruz. Haklı olduğumuz bu konuda iĢlerin daha da büyümeden ve kötü sonuçlar
çıkarmadan bize yardımcı olmanız ve üçüncü bir ülkeye sığınmamız konusunda bize yardımcı
olmanızı istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*17.03.2014 tarihinde Ağrı Temsilciliğimiz, kendilerine baĢvuruda bulunan Alihan
Özçakar’ın baĢvurusunu Ģu açıklama ile özetlemiĢtir: “Temsilciliğimizin bulunduğu Ağrı
ili Tutak ilçesi Doçkaya Köyü halkından Alihan Özçakar, 06.03.2014 günü temsilciliğimize
kayıp baĢvurusunda bulunmuĢtur. Yapılan baĢvuruda üniversite eğitimini sürdüren Metin
Özçakar (oğlu)‟nun 27.02.2014 tarihinden beri kayıp olduğu ve o günden beri kendisinden
haber alınamadığını belirterek, oğlunun bulunması için yardım talebinde bulunmuĢtur.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*18.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sevda Güngör, Ģu beyanlarda bulundu:
“NiĢanlım olan Suwar Ali Abdurrahman, 17.05.2014 tarihinde yapılacak nikâhımız için
gerekli evrakları tamamlamak üzere Süleymaniye‟ye gitmek üzere 10.03.2014 tarihinde yola
çıktı. 12.03.2014 tarihinde beni telefonla aradı. Zaho‟da olduğunu oradan da Duhok‟a
gideceğini söyledi ve o sırada telefon kapandı. Kendisi halepçe mağdurudur. Özellikle bu
nedenle yaĢamından endiĢe ediyorum. Kendisinden haber alamıyorum. Bu konuda sizden
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*19.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hakan Ercan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam olan Mekki Ercan, bekçilik yapmakta iken 20.10.1993 tarihinde bilmediğimiz kiĢiler
tarafından vuruldu ve ağır bir Ģekilde yaralandı. Bu yaralanmadan sonra babam 10 yıl
yatağa bağımlı olarak kaldı. 10 yıl sonra yaĢamını yitirdi. Savcılık soruĢturmasında bir
sonuca ulaĢılamadı. Ancak olayın Hizbullah tarafından gerçekleĢtirildiğini biliyoruz. Babam
anlatmıĢtı. Babamın yaralanmasına ve ölümüne neden olan Ģahıslardan davacı ve
Ģikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*22.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbahim YaĢar, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
2008-2009 yıllarında 4 kez gözaltına alındım ve yargılanmadan hemen sonra serbest
bırakıldım. Gözaltına alındığımda ciddi bir psikolojik baskıya maruz kaldım. En son
11.07.2012 tarihinde yine gözaltına alındım iki dosyadan 13 yıl 9 ay ceza aldım ve Erzurum
cezaevine gönderildim. Yargıtay tarafından cezam bozuldu ve 28.01.2014 tarihinde serbest
bırakıldım. Cezaevine girmeden önce psikolojik sorunlarımın yanında %42 görmeme
rahatsızlığım vardı. Ancak bu rahatsızlıklarım cezaevinde daha da arttı. Tedavimin yapılması
için sizden yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*25.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulkadir Çoğalan, Ģu beyanlarda bulundu:
“5. Nisan mah. Emek Cad. LefkoĢe Sok. Ördegök Apt. C Blok Kat:6 No: 19 Nolu daire bana
aittir. Bizim C Blok‟un tüm elektrik panosu Deas tarafından değiĢtirilip anahtar takıldı.
Dairelerin kabloları yanlıĢ takılmıĢtı. YanlıĢlık, pano iĢini TedaĢtan olan mütahitler
tarafından yapılmıĢtır. Bu yanlıĢlıktan dolayı 500 TL ceza geldi. Yarısını ben, yarısını
komĢum ödedi. Haksız yere bizden ceza alındı. Bu konunun basına yansımasını istiyorum. Bu
konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
190
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*27.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet ġirin Tunç, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben 2004 yılında Ġzmir Askeri Hastanesi BaĢtabipliğinin 3 Kasım 2004 tarihli raporu ile
skolyoz, hipertansiyon, sol ayak bileğimdeki hareket kısıtlığı nedeni ile askerliğe elveriĢli
olmadığı yönünde rapor aldım ve askere gitmedim. Ancak 31 Ocak 2014 tarihinde Ağrı
Askerlik ġubesi tarafından, hakkımda 2004 yılında verilen rapor nedeniyle ileri tetkik ve
tedavi, muayene için Güzelyazı Askeri Hastanesine baĢvurmam istenmiĢtir. 2004 yılında
hakkımda “askerliğe elveriĢli değil” Ģeklinde verilen rapor usulüne uygun rapor olmasına
karĢın, aradan 10 yıl geçtikten sonra bu Ģekilde hakkımda iĢlem yapılmak istenmesi hukuka
aykırıdır. Bu nedenle sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*01.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Morgül, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Faruk Morgül, yaklaĢık olarak 2 yıldır Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı
Cezaevinde kalmaktadır. Yasal olarak 2 yılı kalanların Açık Cezaevine nakledilmesi
gerekirken cezaevi idaresi tarafından bu hakkı gasp ediliyor. Ağabeyimin açık cezaevine
nakledilmemesinin sebebi de Diyarbakır/Liceli oluĢudur. Ağabeyimin açık cezaevine naklinin
yapılması için sizden gereğinin yapılmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*01.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ekrem Belek, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Mahlep Belek, 05.09.2006 yılında ikamet ettiği ġenyuva köyünde saat 13.00
civarında evden ayrıldı ve o günden beri kendisinden hiçbir haber alamadık. Yaptığımız tüm
giriĢimlerimize rağmen herhangi bir bilgiye ulaĢamadık. Yaptığımız tüm resmi baĢvurularda
da bir sonuç alamadık. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*07.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yahya Yücesoy (Dalan), Ģu beyanlarda
bulundu: “KardeĢim olan Nevzet Dolan, 1992 yılında PKK Örgütüne katıldı. 1995 yılında
Lice‟ye bağlı Üçdamlar ve Güldiken köyleri arasında çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitirdiğini
öğrendik. Hazro ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındım. Bu haberi
onlardan öğrendim. Ayrıca beraberinde olan kırsaldaki arkadaĢları da bize haber gönderdi.
ÇeĢitli nedenlerden dolayı o zaman cenazemizi alamadık. Ancak 07.04.2014 tarihinde DĠHA
Ajansından çıkan bir haberde cenazelere ait kemiklerin kaybolma tehlikesi olduğu duyurusu
yapıldı. Bizde cenazemizi almak istiyoruz. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*07.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Enver Güzel-Fahrettin Çiçek, Ģu beyanlarda
bulundu: “Bizler Diyarbakır ili Kulp Ġlçesine bağlı Hamzalı köyü mezrasında ikamet
etmekteyiz. YerleĢim yerimiz dere kenarında olup yaklaĢık 50 haneden oluĢup, 1000 kiĢilik
nüfusa sahibiz. TaĢınmazlarımızın çoğu da bu dere yatağının bulunduğu yerdedir. Bu 50
hanenin içinde göç eden ailelerde yaz aylarında gelip taĢınmazlarını iĢleterek geçimlerini
sağlamaya çalıĢmaktadır. YerleĢim yerimizin tek geçim kaynağı hayvancılık ve tarımcılıktır.
Sında çayı üzerinde bir HES kurma çalıĢması için alt yapıların hazırlıklarına baĢlanmıĢ ve
yapılacak bu çalıĢma sonucu yerleĢim yerimizin haritadan silinmesi demektir. Köyümüzün alt
tarafında yapılacak olan baraj bizim taĢınmazlarımız ile mezramızın tamamı su altında
kalacaktır. Biz yerleĢim yerlerimize zarar verilmeden yapılabilecek HES‟e karĢı değiliz. Ama
bize zarar verecekse yapılacak HES‟e karĢıyız. Çünkü yerleĢim yerlerimizin sular altına
girmesini istemiyoruz. Biz zaten fakir ve yardıma muhtaç insanlarız. Bir de yerimizden
olursak geçimlerimizi sağlamayacak duruma geleceğimiz gibi bizler için toplu bir intihar gibi
olur. Bu nedenle köyümüzde HES yapılmasını istemiyoruz. Bu mağduriyetimizin göz önüne
alınarak bize yardımcı olmanızı istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
191
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*09.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mahsum Ortaç, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/19922 Esas sayılı dosyasında yapılan yargılama
neticesinde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek suçundan dolayı 12 yıl
hapis cezası ile cezalandırıldım. 3 yıl tutuklu kaldım. Dosyamı temyize gönderdim. Özel
Yetkili Mahkemelerin kaldırılmıĢ olması nedeniyle Yargıtay‟dan dosyam normal Ağır Ceza
Mahkemesine gönderilmesini talep etmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek
istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*09.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulgafur AteĢ, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢlerim Mehmet ve Ġbrahim ATEġ 22 yıldır hükümlü olarak cezalanırını infaz
etmektedirler. ġuan da Balıkesir L Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezalarını infaz
etmektedirler. Annem ile babam yaĢları itibariyle kendilerini ziyarete gidememektedirler.
Ayrıca ikisinin da sağlık problemleri bulunmakta olup bu sağlık problemleri yolculuk
yapmalarına engel olmaktadır. Annem yatalak olup yatağa mahkûm durumdadır.(Ek: Rapor
örneği) Babam ise kalçasında protezi bulunmakta, tansiyon epilepsi ve kalp yetmezliği
rahatsızları mevcuttur. Annem ve babamın rahatsızları bir yana çocuklarını uzun süre
görememeleri kendilerini daha da üzmekte ve bu durum da rahatsızlarını daha da
artırmaktadır. Belirttiğimiz üzere anne ve babamın yolculuğa elveriĢli olmayan
hastalıklarının olması mesafenin uzaklığı ve maddi imkânsızlıklardan dolayı kardeĢlerimi
ziyarete gidememekteyiz. Annem ile babam maddi olarak kendi geçimlerini idame ettirecek
durumları da bulunmamaktadır. Tüm bu yaĢanan olumsuz durumlar bizleri derinden
üzmektedir. Bilindiği üzere cezaevine bulunan tutuklu& hükümlülerle beraber ailelerde
cezalandırılmıĢçasına muamele görmektedirler. Özellikle sevk baĢlığı adı altında
kardeĢlerimiz bizlerden çok uzak Ģehirlere sevk edilmiĢ ve akabinde bizlerde ziyaretlerine
gidemeyerek bizlerde cezalandırılmıĢ bulunmaktayız. Manevi anlamda kardeĢlerimize destek
sunamıyoruz ve bu mağduriyetimizin giderilmesi açısından kardeĢlerimin Batman, Mardin
Bingöl, Urfa illerinden herhangi birine naklinin sağlanması talep ediyoruz. Nakil iĢleminin
sağlanması halinde nakil ücreti de tarafımızca karĢılanacaktır.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*18.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nurullah Müftüoğlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“2008‟in Mart ayında iĢlemiĢ olduğum bir suçtan dolayı cezaevine girdim. Bu iĢlediğim
suçtan bir gün sonra baĢka bir suç daha iĢlendi. Ġki kiĢi misafirlikten dönen bir ailenin yolunu
kesip, bunları gasp etmiĢ ve bir kiĢiyi de bıçaklamıĢlardı. Yaralanan kiĢinin ailesi karakolda
beni gördüklerinde “bu değildi” diye ifade verdiler. Daha sonra ifadelerini değiĢtirip “biz
karakolda korktuğumuz için bu değildir dedik” fakat oğlumuzu bıçaklayıp gasp eden budur”
Ģeklinde ifade verdiler. Bu nedenle 6 yıl 8 ay ceza aldım. Dosya Yargıtay tarafından
onaylandıktan sonra bu aileden biri benim evime gidip “biz o ifadeleri vermedik. Polisler
kafalarına göre yazıp bize imzalattılar. Bizim okuma yazmamız olmadığı için anlamadık,
demiĢ. Bende o aileme bütün bunları Savcıya anlatın dedim. Önce kabul etmediler ancak
Ģimdi ifade vermeyi kabul ediyorlar. Ben daha önce Suruç‟ta DEHAP ve DTP‟de çaycı olarak
çalıĢtığım için o polislerle tanıĢıyorduk. Beni bir kaç defa orada çalıĢmamam için tehdit
etmiĢlerdi. Ben istediklerini yapmadığım için böyle bir suçu üzerime attılar. Maddi durumum
kötü olduğu için avukat tutamadım. Burada görüĢtüğüm bir savcı mutlaka bir avukat tutmam
gerektiğini söyledi. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*18.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ali Ġhsan Çelik, Ģu beyanlarda bulundu:
“2011 yılının 15 ġubat olayları protestosu gösterisi sırasında oğlum Suat Çelik‟te orada
bulunuyordu. Gösteri bitimi sonrasında oğlum gözaltına alındı. Terörle Mücadele ġubesinde
ifadesi alındıktan sonra Savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemesi devam etti ve sonuçta 2 yıl
192
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
17 ay 20 gün hapis cezası verildi. Oğlum Ģuan Batman M Tipi cezaevindedir. Biz bu kararı
kabul etmiyoruz. Çünkü oğlum çocukluğunda menenjit hastalığı geçirdi. Aklı dengesi yerinde
değildir. Bununla ilgili 2 raporu vardır. Ceza ehliyeti olmamasına rağmen böyle bir cezayı
kabul etmiyoruz. Gerekli raporları ve karar fotokopileri verdiğim eklerde mevcuttur. Bu
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*18.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halim Kaymaz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Cihan Kaymaz, 2011 yılından beri cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır.
11.04.2014 tarihinde görüĢüne gittim. Bana kaldığı koğuĢta arkadaĢlarıyla anlaĢamadığını ve
bunu cezaevi idaresiyle görüĢüp tek bir odaya alınmak istediğini söyledi. Oğlum psikolojik
olarak hiç iyi değil ve bana yaĢadıkları hiçbir sorunu anlatmıyor. Oğlum ile görüĢmenizi ve
bu konuya ilgili bize yardımcı olmanızı istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*28.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanife DanıĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Hakan DanıĢ, Ģuanda Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak
kalmaktadır. Oğlumu 3 yıldır sağlık sorunlarım ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle
göremiyorum. EĢim de aynı durumdadır. EĢimin raporlarından da anlaĢılacağı gibi, %82
özürlüdür. Ġkimiz de sağlık sorunlarımızdan ve maddi durumumuz elvermediği için
çocuğumuzu görmeye gidemiyoruz ve oğlumu çok özlüyorum. Oğlumuzun da bize ihtiyacı
olduğunu bildiğimizden üzülüyoruz ve bu durum sağlık durumumuz da olumsuz etkiliyor. Bu
nedenle belirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde nakil ücreti tarafımızca karĢılanmak üzere,
oğlumuzun ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline veya yakın illerden Batman ve Mardin illerinden
birine naklinin sağlanmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*28.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Güllü Kahraman, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Yılmaz Kahraman, Kırıkkale F Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Kırıkkale‟nin
ikamet ettiğim Diyarbakır iline uzak olması, ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaĢıyor
olmamız ve özellikle benim sağlık sorunlarım nedeni ile oğlumun ziyaretine gitmem mümkün
olmuyor. YaĢadığım çok sayıda sağlık probleminden kaynaklı, %60 oranında özür durumum
söz konusudur. Bu husus ekte sunmuĢ olduğum sağlık kurulu raporunda da açıkça
belirtilmiĢtir. Bu koĢullarda oğlumu görmeye gitmem mümkün değildir. Bu durumun yarattığı
manevi sıkıntılarda hastalıklarımın ilerlemesine neden olmaktadır. Bu nedenle oğlumun
naklinin Diyarbakır ili veya buraya yakın Gaziantep, ġanlıurfa, Siirt illerinden herhangi
birine naklinin sağlanmasını talep ediyorum. Nakil iĢleminin sağlanması halinde nakil ücreti
de tarafımızca karĢılanacaktır.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*03.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Selami Eren, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Fırat Aydın Eren, 23 Nisan‟da pikniğe gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Gittikleri
piknik yerinde kadın gerillalarla karĢılaĢtıkları ve onlardan etkilenerek kendileriyle birlikte
katılım sağlandığı bildirildi. Çocuğum 16 yaĢından küçük olması sebebiyle PKK‟nin
imzaladığı Cenevre antlaĢması gereğince ailesine geri verilmesi gerekmektedir. Çocuğum 15
yaĢında olup, vücudunun değiĢik yerlerinde kırıklar mevcuttur. Çocuğumda kemik kırılması
hastalığı bulunmaktadır. Çocuğumun gittiği gün sağ el parmağında kırılma vardı ve
hastaneye gitmek zorundaydı. Ayrıca kontrol röntgeni çekilmeden çıkmıĢtı. Ayrıca çocukta
irsi olarak göz tembelliği bulunmaktadır. Çocuğun yaĢı ve sağlık durumu göz önünde
bulundurularak bize teslim edilmesini istiyoruz. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*05.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Bekir Orak, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Ferit Orak, 2008 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır. YaklaĢık olarak 1,5 yıldır
193
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevindedir. Kendisiyle birlikte 8 PKK hükümlüsü de aynı
cezaevindedir. Gittiklerinden beri devamlı hak ihlaline uğramaktadırlar. Buna iliĢkin olarak
defalarca derneğinize baĢvuruda bulunduk. Derneğinizce yapılan tüm giriĢimlere
durumlarından herhangi bir değiĢiklik olmamıĢtır. Son olarak 27 Nisan 2014 tarihinde
cezaevindeki baskılara karĢı tek baĢına açlık grevine girmiĢtir. Oğlum aynı zamanda hasta
mahpuslar listesinde de yer almaktadır. Oğlumun hayatından endiĢe duymaktayım.
Derneğinizden bir an evvel bir heyet oluĢturularak oğlum ve yetkililerle görüĢüp, yaĢadıkları
hak ihlallerinin giderilmesi için giriĢimlerde bulunulmasını talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*06.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Enver Kocakaya, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Fahrettin KOCAKAYA almıĢ olduğu cezadan dolayı Ģu anda Denizli D Tipi Kapalı
Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. EĢimin çok sayıda hastalığı olup, oğlumuzu
görememek eĢimi daha fazla üzmekte ve hastalığının ilerlemesine neden olmaktadır.
Ekonomik imkânsızlıklardan dolayı ben de görüĢlere gidememekteyim. Bu nedenle belirtmiĢ
olduğum hususlar çerçevesinde nakil ücreti tarafımca karĢılanmak üzere, oğlumuzun ikamet
ettiğimiz Diyarbakır iline veya yakın illerden Bingöl ve Mardin illerinden birine naklinin
sağlanmasını talep etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Metin Opan, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim
olan Nazan Dikici Opan, 2008 yılında 8 Mart gününde Sayın Abdullah Öcalan‟ın sağlığı için
pankart taĢıdığından dolayı kendisine 10 ay ceza verildi. Cezası Yargıtay tarafından onandı.
10 Mayıs 2014 tarihinde eve yapılan baskında alınarak cezaevine gönderildi. Benim 3
yaĢında ve 2 yaĢında küçük çocuklarım var. Bu yaĢtaki çocukların anneye ihtiyacı var. Yani
bakıma muhtaçtırlar. EĢim cezaevine girdikten sonra çocuklarımla birlikte periĢan
durumdayız. Bu nedenlerden dolayı cezasının ertelenmesi için baĢvuruda bulunduk. Ancak
eĢimin cezası ertelenmese çocuklarımla birlikte cezasını infaz edecektir. Bu da çocuklarımın
psikolojik durumunu oldukça etkileyecektir. Sizden bu konu ile ilgili hukuki destek talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Gündüz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Kızım olan Halime Gündüz, 23 Nisan‟da pikniğe gideceğini söyleyerek evden ayrıldı ve
kendisinden bir daha haber alamadık. Yaptığımız araĢtırmalar sonunda PKK Örgütüne
katıldığını öğrendik. Çocuğum henüz 16 yaĢındadır. Çocuk olduğundan dolayı bırakılmasını
istiyoruz. Bu konuda bize destek sunmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulkerim Ürün, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Abdulaziz Ürün, 1998 yılında PKK‟ye katılmıĢ ve Mayıs 2005 yılında Siirt
merkezinde çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitirmiĢtir. O tarihte Cumhuriyet Savcılığı Siirt
Belediyesine müzakere yazarak, DNA Testi sonuçlanıncaya kadar ağabeyimin Siirt merkez
mezarlığına gömülmesi uygun görülmüĢtür. Bunun üzerine ağabeyimin Siirt merkez
mezarlığına gömülmüĢtür. Adli Tıp‟ta yapılan DNA Testi sonucu yaĢamını yitiren kiĢinin
ağabeyim Abdulaziz Ürün olduğu tespit edilmiĢtir. Bu nedenle Abdulaziz‟in ailesi olarak
cenazemizi teslim almak ve Mardin Ġli Midyat Ġlçesi Doğançay köyüne defnetmek istiyoruz.
Ağabeyimi Abdulaziz‟in cenazesinin bize teslim edilmesi için gereğinin yapılmasını talep
ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*19.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halil Bayuk, Ģu beyanlarda bulundu: “Amcam
Polat Bayuk, 4 aydan beri Silvan Akpınar firmasında proje müdürü olarak görev yaparken
16.05.2014 tarihinde Silvan merkezden saat 16.00 civarında alınıp götürülmüĢler. Bu bilgiyi
Ģantiyede görevliler tarafından bize verildi. Kimler tarafından alındığını bilmiyoruz.
194
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Amcamızın hayatından endiĢe duyuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız tüm araĢtırmalara
rağmen herhangi bir bilgiye ulaĢamadık. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*20.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġafi Hayme, Ģu beyanlarda bulundu: “22
Kasım 2011 tarihinde evime baskın düzenlenerek gözaltına alındım. Mahkemelerde KCK
Bağlar grubuna eklendim. Gözaltı süresince psikolojik baskı uygulandı. Cezaevinde kaldığım
süre içerisinde rahatsızlıklarım oluĢtu. Zaman zaman hastaneye gönderildim ancak sağlıklı
bir tedavim yapılmadı. 4 Nisan 2014 tarihinde tahliye edildim. Ancak rahatsızlıklarım devam
etmektedir. Bu nedenlerden dolayı tedavi olmak için sizden yardım talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*20.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Veysel Öztürk, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Hüseyin Öztürk, Dicle Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği 3. Sınıfta
okumaktadır. 15 Mayıs 2014 günü okula gitmek için evden çıktı. Öğlen saat 13.00 civarında
eve gelmiĢ, sonra tekrar fotokopi çekmek üzere evden ayrılmıĢ. Bu bilgiyi bize ev arkadaĢı
verdi. Sonra ev arkadaĢı 15.30 civarında telefonla arayıp “gel çay içelim diye” kardeĢim
tamam diyerek iĢinin çok az kaldığını bittiği gibi geleceğini söylemiĢ. Daha sonra birkaç defa
aramıĢ ama telefonuna ulaĢılmıyormuĢ. Daha sonra akĢam saat 22.00 civarında ev arkadaĢı
beni cepten aradı ve kendisine ulaĢamadığını bildirdi. O günden beridir kardeĢimden bir
haber alamadık. Bu konuda sizden destek sunmanızı istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*21.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Ali Alkan, Ģu beyanlarda bulundu:
“8 Nisan 2012 tarihinde Manisa / Salihli‟ye giderken gözaltına alındım. Salihli cezaevi
giriĢinde hakaretler edilerek, çıplak arama yapılmak istendi ancak buna direndim ve çıplak
aramayı kabul etmedim. Bir hafta Salihli cezaevinde kaldıktan sonra beni eli kelepçeli olarak
ringle Diyarbakır D Tipi Cezaevine getirdiler. Bağlar KCK dosyasından yargılandım ve 6
Mayıs 2014 tarihinde tahliye edildim. Cezaevinde kaldığım süre zarfında menüsküs, akciğer
hastalığı, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı rahatsızlıklarım oluĢtu ve rahatsızlıklarım hala devam
ediyor. Sağlık güvencem olmadığından tedavimin yapılması için sizden yardım talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*22.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġpek Özbahçivan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Kızım olan Sara Özbahçivan, 22.04.2014 tarihinde Lice‟de Korha köyünde yapılan karakol
yapımına engel olmak için açılan çadıra bilgimiz dıĢında okuldan çıkıp gitmiĢ. O günden beri
tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Ancak edindiğimiz duyumlara göre PKK Örgütüne
katıldığı söylendi. Kızımın yaĢı küçük ve hastadır. Kızımın bize geri verilmesini istiyoruz. Bu
konuda sizden destek istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*?/05/2014 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Abuzet Erdem, Ģu beyanlarda
bulundu: “ 8 Haziran 2013 yılında PKK militanları tarafından alıkonuldum, herhangi bir
kötü muameleyle maruz kalmadım. PKK militanlarının cenazelerinin gömüleceği bir mezarlık
yapmam konusunda beni zorladılar. Ben de kaldığım 90 gün boyunca bu mezarlığı yaptım. 8
Eylül 2013 tarihinde serbest bırakıldım, Aynı gün Siirt giriĢinde polisler tarafından gözaltına
alındım. 1 gün gözaltında kaldım. 6 polis tarafından iĢkence ve kötü muameleyle maruz
kaldım. Savcının yanında bile iĢkence yaptılar. Özellikle Kemal komiser denen Ģahıs bana
hakaret ve iĢkence yapılması için talimat veriyordu. 8 ay cezaevinde kaldım. 2 Mayıs 2014
tarihinde serbest bırakıldım. Gözaltında maruz kaldığım iĢkence ve kötü muameleden
kaynaklı polislerden davacıyım. ġubenizden destek talebinde bulunuyorum” (ĠHD Siirt
ġubesi)
195
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*02.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġbrahim Müslüm, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben aslen Suriye vatandaĢı olup, Ģuanda Gaziantep ilinde ikamet etmekteyim. KardeĢim olan
Halil Müslüm, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak
bulunmaktadır. KardeĢim ile görüĢebilmem için Bakanlık izni gerekmektedir. Diyarbakır D
Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan kardeĢim Halil Müslüm ile 03-.06.06.2014 tarihinde
görüĢebilme imkânım var. KardeĢimle görüĢmenin sağlanması için görüĢ ve iznin verilmesini
talep etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*05.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Orhan Karaca, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
1997 yılında Mardin Kızıltepe‟de gözaltına alındım. 10 gün gözaltında kaldıktan sonra
tutuklanıp cezaevine gönderildim ve 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye dildim. En son
2004 yılında yine Kızıltepe‟de gözaltına alındım. Gözaltında kaldığım süre içerisinde birçok
iĢkencelere tabi tutuldum. Yargılanamam sonucunda tutuklandım ve tekrar cezaevine
gönderildim. Bana 9,5 yıl ceza kesildi. Birçok cezaevine sürgün edildim. Cezaevi sürecinde
birçok kere açlık grevine girdim. Cezaevi koĢulların kötü olması nedeniyle fiziksel ve
psikolojik rahatsızlıklar geçirdim. Ayrıca baĢ dönmeleri ve bel ağrısı hastalıklarda bende
oluĢtu. 30.10.2013 tarihinde tahliye dildim. Rahatsızlılarım devam ediyor. Sağlık güvencem
yok. Tedavimin yapılması için sizden destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mohammad Amın Boroukanlouy Madlou, Ģu
beyanlarda bulundu: “ Ben Ġran vatandaĢı olup, Ġran‟ın Çaldıran kentinde ikamet
etmekteyim. Oğlum olan Yakup Boroukanlouv Madlou, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz
Kurumunda tutuklu olarak kalmaktadır. Maddi durumum elvermediğinden Türkiye‟de fazla
kalma Ģansımın da bulunmadığı gözetilerek 18.06.2014 tarihine kadar oğlum ile
görüĢebilmem için gerekli iznin verilmesini talep etmekteyim. Oğlum ile görüĢebilmem için
Bakanlık izni gerekmektedir. 18.06.2014 tarihine kadar Diyarbakır ilinde bulunacağımdan,
bu tarihe kadar, görüĢmenin sağlanması için gerekli görüĢ izni verilmesini talep etmekteyim.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*16.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan Vasfi Oktay, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Baran Oktay, Cuma günü yani (12.06.2014) tarihinde saat 11.00‟dan bu yana
kendisinden haber alamıyoruz. Telefonu kapalıdır. Kendisine ulaĢamıyoruz. ArkadaĢları da
nerede olduğuna dair bilgi sahibi değildirler. Bu konuya iliĢkin olarak bu aĢamada sadece
baĢvurunun olmasını istiyorum. Daha sonraki aĢamalarda elimize geçecek olan bilgileri
sizinle paylaĢacağım. Ayrıca sizden de destek sunmanızı istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*17.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġükriye Karadeniz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Süleyman KARADENĠZ, karıĢtığı bir kavga olayı nedeni ile adam öldürmeye
teĢebbüs suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Önceki dönemlerde Diyarbakır E Tipi Kapalı
Cezaevinde olup, Ģimdi Tokat Cezaevine gönderilmiĢtir. Ben ev hanımıyım ve kocam iĢsizdir.
Benim Süleyman hariç 5 çocuğum daha vardır. Ben maddi imkânsızlıklardan ve çocuklarımın
küçük olmasından kaynaklı olarak Tokat‟ta oğlumu ziyarete gidemiyorum. Bu nedenle
oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır‟a yakın illerdeki cezaevlerinden birine naklinin
yapılmasını talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*17.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran A.A., Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım ġ.N.A. eĢi
M.H.A. tarafından öldürülmüĢ ve çocukları bakıma muhtaç bir Ģekilde sahipsiz kalmıĢlardır.
Ġzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2011/1402 E-2011/1269 K Sayılı dosya üzerinden
196
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
verilen karar ve S.A. torunlarım M., E., A. ve B.‟ye vasi olarak atanmıĢtır. Torunlarımdan
E.A. vasisi olan S.A.‟nın yanında kalmaktadır. Ancak diğer torunlarım M., A. ve B. benimle
birlikte kalmaktadırlar. Ayrıca torunum M.A. ile ilgili Diyarbakır Çocuk Hastalıkları
Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen rapor ile % 50 oranında özürlü
olduğu teĢhisi yapılmıĢtır. Torunlarım M., A., B. benimle beraber Diyarbakır ilinde ikamet
etmektedir. Vasileri olan S.A. Ġzmir ilinde ikamet etmektedir. Çocukların vasileri ile farklı
illerde yaĢamaları kendileri ile ilgili iĢlemlerin yapılması konusunda aksaklıklar yaĢamamıza
sebep olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı torunlarımın vasisi olarak atanmam konusunda
karar verilmesini talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*18.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sıddık Ay, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
terzilik yaparak hayatımı idame ettiriyorum. 5 yıl önce oturduğum apartmanda Ģuan kapıcılık
yapan eski komĢularım gelerek polislerin beni sorduğunu ve arama yapmak istediklerini
beyan ettiklerini söylediler. Polislerin beni neden aradıklarını bilmiyorum. Hakkımda
herhangi bir soruĢturma açılıp açılmadığından da haberim yok. Bu konuda sizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*10.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Özlem Buzak , Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam Hayri Buzak, 04.07.2014 tarihinde saat 16.00 civarında mobilyacı arkadaĢı olan
Hanifi Gezer‟le beraber Mersin‟e mobilya almak maksadı ile 07HLH 21 plakalı BMV
arabayla gittiler. Mersin‟de halamın oğlu Rıfat Yıldız ile görüĢtükten sonra 07.07.2014
tarihinde iftardan sonra yola tekrar çıkacağını söyleyerek oradan ayrılıyorlar. Sonradan
duyduğumuza göre Mersin‟de saat 21.00‟da çıkmıĢlar Gaziantep Nurdağı arasında Dinç
Mevlüt Usta Dinlenme Tesislerinde mola veriyorlar, orda yatıyorlar. Yanındaki arkadaĢı
sabah kalktığında saat ( 07.00) yanında yoktu. Arıyor bulamıyor, kendisi tek baĢına yola
devam edip geliyor. Bizi, jandarmayı, emniyeti bilgilendirmiyor o günden beri babamdan
haber alamıyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*16.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran A.Kadir Kaya, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Mehmet Kaya, Ramazan ayı baĢında askerden raporlu olarak eve geldi. Oğlum
dıĢarı gezmek için çıktığında yaklaĢık 8 kiĢinin saldırısına uğramıĢtır. BaĢına silah dipçiğiyle
demir çubukla vurulmuĢ ve kafasına 7 dikiĢ atılmıĢtır. Hastanede bu yaralanmadan dolayı 4
gün tedavi görmüĢtür. Bu sebeple savcılığa olaydan hemen sonra Ģikâyet etmeme rağmen
yaralayanlar hakkında herhangi bir iĢlem yapılmamıĢtır. Olayı gerçekleĢtirenler dıĢarı da
alenen gezmektedirler. Karakola sormaya gittiğimde ise bana aramaları çıkmıĢ fakat iĢlem ve
ifadeleri alınmamıĢ. Oğlum ile onlar dıĢarıda karĢılaĢtıklarında yine saldırıda bulunabilirler
bu yüzden gerekli iĢlemin yapılmasını ve savcılıktan tutuklanmasını istiyorum. Oğlum 8
kiĢiyle beraber ağır saldırıda bulunanların yargılanmasını istiyorum. Bu yüzden Ġnsan
Hakları Derneğinden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*17.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdurrahman Oral, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Seyran Oral, 19 Mart 1994 yılında MaraĢ ili Göksun ilçesine bağlı HataĢ
köyü kırsalında çıkan bir çatıĢmada arkadaĢları Abdurrezak AKMAN ve Rahmi TALAYHAN
ile birlikte yaĢamını yitirdiğini öğrendik. Ancak mezarının tam olarak nerede olduğunu
bilmiyoruz. KardeĢimin mezarının bulunmasını ve cenazesinin tarafımıza verilmesi için sizden
bu konuda hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*21.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran GülĢen Bıçakçı, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Hasan Bıçakçı‟nın (ġoreĢ), 1997 yılında Yunanistan üzerinden PKK
197
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Örgütüne katılım sağladığını ve 1999 yılının Sonbaharında Gare‟de KDP ve Türkiye‟nin
ortak bir operasyonunda hayatını yitirdiğini biliyoruz. Operasyonu tam tarihini bilmemekle
birlikte 9 Kasım 1999 tarihinde olduğu bilgisini aldık. Serxebun dergisinde 9 Kasım olarak
geçiyordu. Biz ağabeyimin yaĢamını yitirdiğini çok sonra öğrendik. Öğrendikten sonra
yaptığımız tüm araĢtırmalar sonuçsuz kaldı. Hiçbir yerden sağlıklı bir bilgi alamadık. Bazı
kesimler Ģahadete ulaĢtığını söylerken bazıları ise yaralı olduğunu ve bir daha da kendisine
ulaĢamadıklarını söylemektedirler. Birde KDP‟li yetkililerle görüĢmemiz gerektiği de
söylenilmektedir. Türkiye‟de yaptığımız baĢvurular sonuçsuz kaldı. Daha sonra farklı bir
bilgiye ulaĢtık. 2013 yılında Baran kod adlı kiĢi ile irtibata geçtik. Bu Ģahısta militan ve
ağabeyimle aynı çatıĢmada birlikte olduğunu ve bu çatıĢma sonucunda ağabeyimin yaĢamını
yitirdiğini ve örgütten ayrılan bir Ģahısın onun defnettiğini söyledi. Operasyon gece saat
03.00 sularında ve ani baskın sonucu 16 kiĢinin yaĢamını yitirdiğini ve bunların içinde
ağabeyimin de olduğunu söyledi. Kendisine onun olduğu kesin midir deyince biraz çeliĢkiye
düĢtü. Ancak daha sonra emin olduğunu söyledi. Bu bölgenin adının Kanimasi olduğunu
söyledi. Ben bu baĢvuruyu Nisan 2014 tarihinde MEYA-DER‟e de gönderdim. Ancak bir bilgi
almıĢ değiliz. Bu konuda hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*24.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Saadet Aktoprak, Ģu beyanlarda bulundu:
“31.05.2014 tarihinde cinayet suçundan dolayı tutuklandım ve yargılamam sonucunda
müebbet hapis cezası ile cezalandırıldım. Dosyam Ģuan Yargıtay‟dadır. Benim 2, 6, v3 8
yaĢında Ġsmail, Esra, Muhammed adında 3 çocuğum var. Ancak ben cezaevine girdikten
sonra eĢim Abdullah sadece bir defa görüĢüme geldi. Olayla ilgim olup, olmadığını sordu.
Ben de kaçamak cevaplar verdim. Sanırım bana çok kızdı ve kırıldı. Çünkü bana “seni
korkutmuĢlar senin bu olayla bir bağlantın olduğunu düĢünmüyorum” dedi. Bir daha da beni
görmeye gelmedi. Çocuklarımı da hiç getirmedi. Çocuklarım hiç durmadıklarını ve beni
istediklerini dile getirdi. Ben çocuklarımın hepsini görmek istiyorum. 02-04.08.2014
tarihlerinde açık görüĢlerim var. Sizden eĢimle görüĢmenizi ve çocuklarımı getirmesini
sağlamanız için destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*04.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Erdem Güler, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim
olan Gökhan Güler, NevĢehir cezaevindeyken yaklaĢık 6 ay önce cezaevinde gardiyan ve
cezaevi müdürü tarafından Ģiddet görmekte olduğunu telefonla bana söyledi. Derneğinize o
tarihlerde yine baĢvurmuĢtum. EĢimle bu gün telefon konuĢmamızda kendisinin can
güvenliğinin olmadığını, gardiyanlar ve müdür tarafından darp edildiğini söyledi. Ayrıca
darp ve Ģiddet cezaevi kameralarında mevcuttur. Burada kaldığım sürede bana bir Ģeyler
yapacaklarını söyledi ve bu yüzden bu cezaevinden naklimi istiyorum dedi. ġiddet
gerçekleĢtireceklerini cezalandıracaklarını ve eĢimin can güvenliğinden endiĢe ettiğimden
naklimi talep ediyorum. Bu yüzden ĠHD‟den hukuki yardım talep ediyorum. EĢim ölüm
orucuna girdiğini söyledi. NOT: Nakil ücreti aile tarafından karĢılanmamaktadır. NOT:
Daha önceki baĢvuruya 19.02.2014 tarih ve 28655 sayılı yazı ile cevap vermiĢ olup,
baĢvuruya iliĢkin bütün iddiaların cevabı yazıda bulunmaktadır.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*04.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nasır GüneĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “ Babam
Kulp Ġlçesi Ayhan köyü muhtarıdır. 01.08.2014 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğü onu
çağırdı. Karakola gittiğinde ona Diyarbakır‟dan gelen istihbarata göre „PKK seni, üç
çocuğunu ve gelinini öldürecek, eğer istersen sana koruma veririz‟ demiĢler. Babamda „ben
koruma falan istemiyorum. Benim ne devletle ne de PKK ile bir sorunum yok‟ demiĢ. „Bu bize
karĢı bir komplodur. Bana ve çocuklarıma bir Ģey olursa sorumlusu sizlersiniz ve bundan
sonra evimin çevresinde gezen olursa müdahale ederim‟ demiĢ. Emniyetten çıktıktan sonra
198
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
jandarma çağırdı. Aynı Ģeyleri ilçe komutanı da söyledi. Onlara da „bana ve çocuklarıma
herhangi bir Ģey olursa sorumlusu sizlersiniz‟ demiĢ. Bayram günü Kaymakamlığa
bayramlaĢmaya gittim. Kaymakam da bana „karakola gittiniz mi‟ dedi. Bende gittim dedim.
Kaymakamın da bilgisi dâhilindedir. Ayrıca bizim köyümüz daha önce 1992 yılında devletin
kolluk görevlileri tarafından yakılmıĢtı. Bizde bunun üzerine Adana‟ya göç ettik. 1999 yılında
bizler yeniden köyümüze döndük. O dönemde 20 haneye yakın bir topluluk köye döndü.
Bunların hemen hemen yarısı da korucudur. Bizler köye döndükten sonra farklı tarihlerde
JĠTEM‟ci olduğunu düĢündüğüm kiĢiler 4 kez beni kaçırıp, daha önce PKK‟ye katılmıĢ olan
kardeĢim ve amcam oğlunu sordu. Benin onlarla irtibatlı olduğumu iddia ediyorlardı. Yine
Balikan AĢiretine mensup korucular tarafından sürekli tehdit ediliyorduk. Son seçimlerde
BDP‟ye oy verdik. Ancak AKP Kulp ilçe BaĢkanı Mehmet Nergiz ve taraftarları bu durumdan
rahatsız oldular. YaklaĢan CumhurbaĢkanlığı Seçimleri nedeniyle de bizleri korkutuyor
olabilirler. Değdim gibi bu güne kadar PKK tarafından tehdit edilmedik. PKK‟nin bizleri
öldürmesini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Bu konuda gerekli hukuki iĢlemlerin
yapılamasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*04.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nevzat Ulusal, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan SavaĢ Ulusal, 2 Haziran 2014 tarihinde evden ayrıldı. AkĢam eve gelmeyince
aramaya baĢladık. Aldığımız duyuma göre PKK Örgütüne katılım sağladığını öğrendik.
Oğlum hasta baĢında kitle vardı. Epilepsi hastası, zaman zaman bayılıyor durumu çok kötü ve
aynı zamanda 15 yaĢında çocuk ve daha yeni liseye baĢlayacaktı. Çocuğumun bu durumunun
göz önüne alınıp bize teslim edilmesi için sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*07.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Bircan Ekinci, Ģu beyanlarda bulundu: “19
Aralık 2006 yılında kardeĢim Asuman Ekinci evden ayrıldı. O günden beri aramalarımıza
rağmen bulamadık. Ancak 60 gün sonra gelen bir telefonla PKK‟ye katıldığı söylendi, onun
dıĢında bu güne kadar kendisinden haber alamadık. Ancak 5 ay önce sivil polis, TEM‟den
geldiklerini söyleyerek evimize gelmiĢler. Evde babam vardı ve emniyete gidip ifade vermiĢ.
Sorduğumuzda Asumanla ilgili olduğunu söyledi. Babamın okuryazarlığı yok, ona bir kâğıt
imzalatmıĢlar ve bırakmıĢlar. Bu geliĢler devam etti. En son yine 5 ağustos 2014‟te evimize
gelmiĢler. Erkek kardeĢim evde yalnız kalıyordu, ona da Asuman‟ı sormuĢlar. Benim
telefonumu alıp gitmiĢler. 06.08.2014‟te telefonla beni arayıp baban ifadeye gelmemiĢ,
ifadeye gelsin dediler. Ben geleceğimi söyledim, sonra babam gitmiĢ. Yine bir kâğıt
imzalatmıĢlar. Sonra 0505 346 02 68 nolu telefonla beni arayan Hasan isminde biri, „babanız
geldi sizin gelmenize gerek yok‟ dediler. Bende „babam okuryazar değil, olanları bana
anlatın‟ dedim. Asuman‟la ilgili telsiz görüĢmesi dinlenmiĢ, açıklama yapmıĢ. Onun için
bende „8 yıldan beri görüĢmediğimizi sizde biliyorsunuz‟ dedim. Bu konuda bizi rahatsız
etmeyin dedim. Annem kanser hastası, bu iliĢkiler onu ciddi anlamda sarsar. Karaciğer nakli
oldu. Bu konuda sizden hukuki destek istiyoruz ve bunlardan Ģikâyetçiyim.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*08.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Uçakan, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
09.04.2014 tarihinde PKK Örgütüne katılım sağladım. 4 ay kırsalda kaldım. Hasta olduğum
için geri geldim. Hakkari‟de Ġnsan Hakları Derneği yardımı ile Terörle Mücadele ġubesine
gittim. Daha sonra Diyarbakır‟a geldim. Diyarbakır‟da Terörle Mücadele ġubesi amcam
oğluna telefon açıp emniyete gelmemizi istedi. Amcam oğluna bir telefon numarası bıraktı.
Ancak ben tek baĢıma ifadeye gitmek istemiyorum. Bu konuda sizden bana eĢlik etmenizi ve
hukuki boyutuyla ilgilenmenizi talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
199
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*11.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zeyneddin Akan, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Mustafa Akan, 2011 yılında PKK‟ye katıldı. O tarihten beri de kendisinden
haber alamadık. Ancak 09.08.2014 tarihinde gece geç saatlerde Derik Emniyet
Müdürlüğünden aradılar ve babamın çok acil bir Ģekilde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ġubesine gitmesi gerektiğini söylediler. Ancak gece yarısı olması nedeniyle
bizler gece gitmedik. 10.09.2014 günü öğle saatlerinde emniyete gittiğimizde bana “Mustafa
Akan nerede” diye sordu. Bende 2011 yılından beri kayıp olduğunu, kendisinden haber
alamadığımızı söyledim. Bana Ģimdi görsem tanıyıp tanımayacağımı sordu. Bende
tanıyabileceğimi söyledim. Bunun üzerine hastanede çekilmiĢ yaralı halde, vücudunun değiĢik
terlerinde dikiĢ bulunan, baĢ kısmında yanık izleri görünen bir Ģahsın fotoğrafını gösterdiler.
Gösterdikleri Ģahıs kardeĢim Mustafa Akan‟dı. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla kardeĢim
Rojava‟da bir çatıĢmada yaralanmıĢ, 4 gündür de Fırat Caddesinde bulunan Memorial
HastanesindeymiĢ. Bizler hastaneye gittiğimizde yoğun bir güvenlik önlemi vardı. KardeĢimi
bize göstermediler. Savcılıktan izin alıp ancak bu Ģekilde görebilirsiniz dediler. Bizler
hastanedeki kiĢinin kardeĢim olup olmadığını ve kardeĢim ise durumundan haberdar olmak
istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*11.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Azat Ġpek-Mirvay Ġpek, Ģu beyanlarda
bulundu: “09.08.2014 saat 02.30‟da kapıya biri geldi ve birini sordu10-15 dk. Sonra kapıya
dört kiĢi geldi ve Kürtçe kimsin, ne yapıyorsun, burada ne iĢin var gibi sorular sordu.
Kafaları güzeldi ellerinde bira ĢiĢeleri vardı kötü bir Ģey olduğunu anladık ve kapıyı hemen
kapattık. Kapıya vurup küfür etmeye baĢladılar. Pencereden sokağa baktığımızda sokakta 3040 kiĢilik bir grup vardı. Polisi aradık 10 dk. Ġçinde polis geldi ve kapıdakiler polisle kavga
etmeye baĢladılar. Sonra biz 155‟ten destek ekip istedik geldi ve kalabalığı dağıttı ve
bazılarını alıp götürdüler 4-5 dk. Sonra kapıya tekrar 6 kiĢi geldi kapıyı daha sert vurup
kırmaya çalıĢtılar. Tekrar polisi aradık gelen ekip bunları götürmek yerine ikna etmeye
çalıĢtılar ve dağıttılar. Daha sonra polisler kapıya gelip bizi emniyete götürmek yerine nereye
gideceksiniz diye sordu. Taksiyi arayın sizi götürsün dediler. ArkadaĢım siz bizi götürmeyecek
misiniz? dediğinde, memur seni nereye götüreyim dedi, taksi ara gelip götürsün dedi. AĢağıda
komĢular ve esnaf dağılmayınca polisler bizi bir arkadaĢın evine götürdü. ġu an bir arkadaĢın
evinde kalıyoruz, özel eĢyalarımızı alamıyoruz, evimize hatta semte giremiyoruz. Can
güvenliğimiz yok, yanında kaldığımız arkadaĢın da can güvenliği yok, barınma
problemlerimiz var. ĠĢ ve para sıkıntımız var. Buradan göç etmek zorundayız. Bize yapılan
linç giriĢiminden BDP‟nin fuhuĢa karĢı yürüyüĢünden ve mitinglerinden sonra tahrik olup
heyecanlanan bireylerin yaptığını, esnafların da iĢin içinde olduğunu düĢünüyorum. Bundan
kaynaklı net bir Ģekilde Ģikâyetçi olacağım kiĢileri tanımıyorum. Konu hakkında ilgili
birimlerle görüĢülmesini, can güvenliğimin sağlanmasını, göç etmemeyi, barınma
problemime çözüm üretmesini ve istihdam alanlarının yaratılmasını talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*12.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġzzetin Çiftçi, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Adar Çiftçi, 08.08.2014 tarihinde evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber
alamadık. Yaptığımız araĢtırmaya göre PKK‟ye katılım sağladığı bilgisine ulaĢtık. Benim
çocuğum henüz 15 yaĢında olup hala çocuktur. Onun öylesi bir örgütün içine girmesini
istemiyorum. Çocuğumun geri gönderilmesini istiyorum. Ailece periĢan durumdayız. Bu
konuda sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Ali Yazici, Ģu beyanlarda bulundu:
“EĢim olan Neriman‟ın önceki evliliğinden olan ve bizimle yaĢayan oğlu Furkan Biber, 22
Temmuz 2014 günü evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alamadık. Yaptığımız
200
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
araĢtırmalar sonucunda PKK Örgütüne katıldığını öğrendik. En azından bu kanaate vardım.
Çocuğumuzun yaĢı küçük olduğu gibi, zihinsel engellidir. Sağlık raporunda normale göre
%68 oranında geç öğrenme ve geliĢme sorunu vardır. Ankara Emniyeti Çocuk ġube Müdürü
bize sınırı bir grup ile geçtiğini söyledi. Çocuğumuzun zihinsel engelli olmasından kaynaklı
büyük sorunlar yaĢayacağını düĢünüyoruz. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*25.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġafi Hayme, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Bejan Hayme, 2012 yılının sonbahar mevsiminde 64 kiĢiyle birlikte Diyarbakır D Tipi Kapalı
Cezaevinden Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Edirne ilinin ikamet ettiğim
Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması, eĢimin ve benim sağlık sorunlarımızın olması,
yaĢlı olmamız, maddi imkânlarımızın kısıtlı olması nedeniyle oğlumuzu görmeye gidemiyoruz.
Oğlumun tek ziyaretçileri bizleriz. Oğlumuzun bizi görmeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz.
Kendisinin görüĢlerine gidemememiz bizi çok üzmektedir. BelirtmiĢ olduğum hususlar
çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır‟a yakın illerden birine
naklinin sağlanmasını talep etmekteyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*26.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġzzetin Çiftçi, Ģu beyanlarda bulundu: “2006
tarihinden bu yana kızım Asuman Ekinci‟den haber alamamaktayım. Geçen süre zarfında
Emniyet Yetkilileri tarafından kızımın örgüte katıldığını öğrendim. Buna iliĢkin olarak TEM
ġube Müdürü tarafından defalarca ifadeye çağrıldım. Konuya iliĢkin olarak bildiklerimi
anlattım. Geçen süre zarfında kızımdan haber alamamamızdan kaynaklı ailecek derin
üzüntüler yaĢamaktayız. EĢim bu duruma daha fazla direnç gösteremeyip, çeĢitli hastalıklar
yaĢamaktadır. Son olarak karaciğer yetmezliği teĢhisi ile hastaneye yatırıldı. 05.02.2014
tarihinde kendisine karaciğer nakli yapılmıĢtır. Gerek eĢimin hastalığı gerekse de kızımdan
haber alamayıĢımızdan kaynaklı olarak son derece zor zamanlar yaĢıyoruz. Bir de bunlara
son 4-5 ayda artan polis tacizleri de eklenince psikolojik olarak ağır travmalar yaĢıyoruz.
YaĢanan bu tacizlerin ailemin güvenliği ve sağlığı için derhal son verilmesini talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Remzi Arı, Ģu beyanlarda bulundu:
“Amcamoğlu olan Veli Arı, 13 Temmuz 2014 tarihinde Suruç‟ta kurulan çadır eylemine
gittikten sonra oradan da Suriye tarafına Kobani‟de bulunan YPG SavaĢçılarına katıldığını
öğrendik. Amcamoğlu babasının tek oğlu ve babası vefat ettiği için annesiyle yaĢıyor. Bunun
üzerine annesi Kobani‟ye gitti ve oğlunu arada aramalar sonucunda buldu. Bizi arayarak
oğlunu bulduğunu söyledi. Yalnız YPG SavaĢçıları oğlunu kendisine vermediğini söyledi.
Amcamoğlu beni de arayarak Ģuanda Fırat‟ın kuzeyinde Baras köyünde olduğunu söyledi.
Bunun üzerine sizden Veli‟yi almamız noktasında gerekli iletiĢimleri sağlamanızı ve annesine
teslim edilmesi için sizden yardım talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*02.09.2014 tarihinde Ġstanbul Ģubemiz aracılığı ile Ģubemize baĢvuruda bulunan
Rahime Kahraman, Ģu beyanlarda bulundu: “Botan Bölgesinde 7 militan arkadaĢ olarak
çatıĢmada Ģehit düĢüyorlar. Büyük su bölgesinde 2 arkadaĢı halk sahipleniyor ve belediyenin
bilgisi dâhilinde gömülüyorlar. (Fazlı Yıldırım, Kod adı: Sertaç-Rahime Kahraman Kod adı:
Saadet) ikisini aynı yere gömüyorlar. Fakat Ģuan halk tarafından Rahime‟ye verilen isim
Zahide ve mezar isimsiz bu yüzden muallâkta kaldı. ġırnak halkının yaĢlıları ve oradaki
birkaç kiĢinin anlatımları mezarın % 90 bize ait olduğunu gösteriyor. Fakat halk ismine
Zahide dediği için yine acaba diyoruz. Bundan dolayı ivedilikle beraber mezarın açılıp
gerekli merciler eĢliğinde DNA yapılmasını istiyoruz. Kendi imkânlarımızla bulduğumuz
201
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
mezar Ģuan ġırnak merkezde bulunuyor ve iki kiĢilerdir. Not: Rahime Kahraman‟ı (o dönem
asker kontrolü altında muayene eden Doktor Metin, kızlık raporunu “bakire‟dir diye
verdiğinde devlet tarafından iĢkence görüyor ve sonrasında gerillaya katılıyor. ġuan o Doktor
Hatay cezaevinde bulunmaktadır. Bu konuda bize yardımcı olmanızı talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*05.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran M. Emin Toklar, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Efekan Toklar, 5 Mart 2014 günü sabah servise binerek okuluna gitti. Sonradan
öğrendik ki derse girmeden okuldan ayrılmıĢ ve o günden beridir kendisinden bir daha haber
alamadık. Oğlum sara hastasıdır. Yaptığımız araĢtırmalara oğlumun PKK‟ye katıldığını
öğrendik. EĢimle birlikte Kandil‟e kadar gittik ve oradaki yetkililerle görüĢtük. Oğlumuzun
küçük olduğunu, hasta olduğunu, en azından görmek istediğimizi söyledik. Ama hiçbir sonuç
alamadık. o civarda 5 gün geçirdik ancak oğlumuzu göremedik. Bu konuda sizden bize destek
sunmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*09.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Enver Kocakaya, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Fahrettin Kocakaya, 2006‟dan beri cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum daha önce
Adana Kürkçüler cezaevindeydi. Oğlum yaklaĢık 3-4 yıldır Denizli D Tipi ceza evine
götürüldü. Ve halen ordadır. Ġlk baĢlarda oğlum ile beraber kalan 4-5 mahkûm daha vardı.
Ancak Ģuan oğlum ile kalan kimse yok. Oğlum siyasi bir tutukludur ve Denizli cezaevinde
Ģuan siyasi mahkûm olarak tek kalmıĢtır. Son 3 ay içinde oğlumun yanına baĢka bir mahkûm
götürülmüĢtür. Ancak Ģahsın kim olduğunu bilmiyoruz ve oğlumuzun, siyasi mahkûm olarak
tek kalmıĢ olması, cezaevinde adli mahkûmların olması, dolayısıyla hayatından endiĢe
ediyoruz.
Denizli Cezaevinde baĢka siyasi mahkûmların olmaması, Denizli ilinin
ikametimizin olduğu Diyarbakır iline çok uzak olması, benim ve eĢimin yaĢı ve hasta olmamız
ve ayrıca bizler için ciddi bir problem olan ekonomik sıkıntılardan kaynaklı oğlumuzu
ziyarete gidemiyoruz. Bütün bu saydığım nedenler neticesinde oğlum Fahrattin Kocakaya‟nın
ikametimiz olan Diyarbakır iline naklini istiyoruz. ġayet bu mümkün olmasa ikametimiz olan
Diyarbakır iline yakın Midyat, Batman, Bingöl Cezaevlerine naklinin sağlanmasını talep
etmekteyiz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*10.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Melek Özdemir, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Ģuanda 13 yaĢındadır. Babasının isteğiyle halasını tüfekle yaraladı. Bende annesi
olarak ona engel olmak için tüfeği tuttum. Tüfeği tuttuğum için parmak izim de çıkmıĢ. Bu
yüzden mahkeme beni suçladı. Bana hapis cezası verildi. 6 çocuğum var ve ben bu cezayı
çekersem çocuklarım mağdur olur. ĠĢlemediğim bir suçtan dolayı ben bu çocukları mağdur
edip, cezaevine girmek istemiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*15.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Serhat Özmen, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
Mahir ve 2 arkadaĢ ile birlikte Antalya‟da bir barda oturuyorduk. Sonra meydana geçtik.
Orada otururken biri bize bakıyordu. Mahir onu çağırıp, “ne bakıyorsun” dedi ve o da
“sanane” dedi. Ben ve arkadaĢım Vedat, Mahir‟i sakinleĢtirdik. O kiĢi gitti ve döndüğünde
yanında birilerini de getirdi. Getirdiği kiĢi Mahir‟e arkamdan niye küfür atıyorsun diyerek
çıkıĢtı. Bizde küfür atmadık, dedik. Mahir ona kızdı. O kiĢi de Mahir‟in yüzüne tekme attı.
Oradaki kalabalık bizi ayırdı. Oradan biri Vedat‟ın kafasına ĢiĢe attı. Mahir‟de ĢiĢeyi yerden
alıp, onlardan birine fırlattı. Ġleriden bardan birçok kiĢi üstümüze geldi. Biri Mahir‟i
tekmeliyordu. O anda birileri polis diye bağırınca herkes dağıldı. Mahir yerde baygın
yatıyordu. Onu hastaneye kaldırdık. Bizi de emniyete götürdüler. Bu olayın birçok suçlusu
var. Olayın aydınlatılması için sizden yardım talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
202
ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*16.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġadiye Hayme, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Arif HAYME, 3 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır. Ġlk yılı Diyarbakır D tipi son iki
yılını ise Bayburt M tipi cezaevinde devam etmektedir. Ayrıca bir oğlumda Edirne cezaevinde
kalmaktadır. Hasta olduğum ve maddi durumumuzun kötü olmasından dolayı ve babalarının
iĢsiz olmasından dolayı görüĢlerine gidemiyorum. Bu nedenle oğlum Arif HAYME‟ nin
naklinin Diyarbakır, Batman, ġırnak illerinden birine yapılmasını talep ediyorum. Nakil
masrafını yatırmayı kabul ediyorum. Naklinin sağlanması için gereğinin yapılmasını talep
ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*24.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sibel AktaĢ-Ceylan Gülen, Ģu beyanlarda
bulundu: “Biz Abdulmenaf Mencikoğlu ile LGBT Bireyleri olarak Diyarbakır OluĢumunun
düzenlediği bir etkinlik esnasında tanıĢtık. Abdulmenaf‟ın kadınsı giyim tarzı vardı. Bu giyim
tarzı ve cinsel kimliği nedeniyle ailesi bir süreden sonra Abdulmenaf‟a Ģiddet uygulamaya
baĢladı. Abdulmenaf‟ın arkadaĢlarına anlattığı kadarı ile ağabeyi, ailesi ve amcası
tarafından cinsel eğilimi nedeniyle Ģiddet görmüĢ olup, Diyarbakır Çocuk ġube Müdürlüğüne
giderek bu yönlü Ģikayette bulunmuĢtur. Daha sonradan Savcılık tarafından yurda
yerleĢtirilen Abdulmenaf ile en son Eray isimli arkadaĢımız kullanmıĢ olduğu 0531 992 82 13
numaralı telefon ile görüĢme gerçekleĢtirmiĢtir. Bu görüĢmede Abdulmenaf, kaldığı yurttan
izin aldığını ve ailesinin yanına geleceğini beyan etmiĢtir. Bu tarihten sonrada Abdulmenaf‟a
hiçbir Ģekilde ulaĢamadık. Ailesinden daha önceden de cinsel eğilim nedeni ile Ģiddet gören
Abdulmenaf, gördüğü Ģiddet nedeniyle Savcılıkça koruma altına alınmıĢ olup, ailesinin
yanına dönmesi halinde ailesi tarafından Ģiddet görme hatta öldürülme tehlikesi mevcut
bulunduğundan, Abdulmenaf‟ın akıbeti ile ilgili sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*29.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran YeĢim Ġncedursun, Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam olan Ġbrahim Ġncedursun, 1994 yılında 11 ya da 12 Eylül tarihinde Genç‟e bağlı
Murtazam köyünde bir operasyonda yaĢamını yitirmiĢtir. YaĢamını yitirdiğini, hürriyet
gazetesinden öğrendik. Ancak o tarihten sonra hiçbir Ģekilde cenazesine ulaĢamadık. Bizler
yaptığımız araĢtırmada sağ olarak yakalanıp, sonradan infaz edildiklerini öğrendik. Biz bu
durumu köylülerden öğrendik. Köylüler infaz eylemini Bolu Tugayına bağlı askerlerin
gerçekleĢtirdiğini söyledi. Bizler 24.09.2014 tarihinde infaz eyleminin gerçekleĢtiği köye
gittik. Köylülerle birlikte dağlık arazide yaklaĢık olarak 8 km yürüdük ve alanda yaptığımız
araĢtırmada elbise parçalarına rastladık. Bu durumu fotoğrafladık. Bizler babamın
cenazesinin tarafımıza teĢhisini talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
ĠHD DĠYARBAKIR ġUBESĠ
DOKÜMANTASYON BĠRĠMĠ
203
Download

2014 yılı ilk 9 ay bölge insan hakları ihlalleri raporu