DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
DİYARBAKIR ŞUBESİ
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
2014 YILI
ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ
RAPORU
29.01.2015
1
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
DEĞERLENDĠRME
Ġnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2014 Yılı Ġnsan Hakları
Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız.
2014 yılında yaĢam hakkı ihlalleri, iĢkence ve kötü muamele, düĢünce ve ifade özgürlüğü, basın
özgürlüğü, toplanma ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, kadına ve çocuklara yönelik Ģiddet,
ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar gibi pek çok değiĢik ve kategorik konularda açığa
çıkmıĢtır.
Bildiğiniz gibi 2013 yılında baĢlayan çözüm süreci ile birlikte, çatıĢma ortamından kaynaklı
ortaya çıkan ihlallerde bir azalma yaĢanmıĢtı. Kürt meselesinin Ģiddet yöntemlerinin dıĢında
demokratik yol ve yöntemlerle çözülme çabasının bir sonucu olarak, ihlallerde yaĢanan düĢüĢ,
ne yazık ki 2014 yılında çözüm sürecinde beklenilen adımların atılmaması nedeniyle tekrar
artıĢ göstermiĢtir.
Dünya deneyimlerinden de biliyoruz ki, çatıĢma süreçlerini uzlaĢmaya ve çözüme
dönüĢtürmek sanıldığı kadar kolay değil ve on yılları bulan bir süreçtir. Ancak barıĢın
tesisinin sağlanması adına, çatıĢmanın taraflarından beklenilen sorumluluklar ve yerine
getirilmesi gereken yükümlülüklerin olduğu da unutulmamalıdır.
BaĢta Kürdistan halkı olmak üzere Türkiye‟de bulunan tüm halklarda, yaĢanan savaĢın son
bulacağı ve yıllardır beklenen barıĢın tesis edileceği umudu; siyasal iktidarın çözüm sürecinde
meseleye yaklaĢım tarzı, kullanmıĢ olduğu dil ve çözümü kendi tekelinde tutma çabası
nedeniyle kırılmaya uğramıĢ, süreç ile ilgili kaygıların oluĢmasına yol açmıĢtır. BaĢladığı
günden bu yana hassas ve kırılgan yapısına yönelik yapıcı politikalar üretilmemesi nedeni ile
süreç içerisinde ilerleme kaydedilmemiĢ, bu da süreç içerisinde insan hakları ihlallerinin
yoğunca ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.
6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Kürdistan ve Türkiye kentlerinde, DAĠġ çetelerinin Kobanê‟ye
yönelik saldırılarını protesto eylemleri sırasında yaĢananlar, çözüm sürecinin ne kadar kırılgan
olduğunu bir kez daha bizlere göstermiĢtir. Olaylar sırasında çok sayıda kentte onlarca insan,
güvenlik güçlerinin uyguladığı Ģiddet sonucu ve kimliği belirsiz kiĢi ya da gruplarca yapılan
saldırılarda yaĢamını yitirmiĢ, yüzlercesi ise değiĢik biçimlerde yaralanmıĢtır. Aynı Ģekilde
yılın son günlerinde Cizre‟de, 4‟ü çocuk 6 yurttaĢın yaĢamını yitirdiği olaylar bu duruma
örnektir. Özellikle Cizre olaylarında yaĢamını yitiren yurttaĢlara iliĢkin, ölümlerin güvenlik
güçlerinin keyfi, kasti müdahalesi sonucu gerçekleĢtiği yönündeki tanık beyanları olmasına
rağmen, olaylarla ilgili etkin bir soruĢturma yürütülmemiĢ; hükümet yetkilileri de daha önce
yaĢanan benzer olaylarda olduğu gibi, ellerinde herhangi bir somut veri olmamasına rağmen,
kolluk kuvvetlerini aklama çabası içerisine girmiĢlerdir.
2014 yılında da demokratik gösteri ve hak arama mücadelesine yönelik bir tahammülsüzlüğün
had safhada olduğu raporumuzdaki istatistiklerle de ortadadır. 2014 yılı içeresinde bölgede
230 toplumsal gösteriye yönelik gerçekleĢen müdahaleler sırasında, bin 106 kiĢinin çeĢitli
Ģekillerde yaralandığı görülmektedir. Sadece Kobanê olayları sırasında 56‟sı çocuk 1128 kiĢi
gözaltına alınırken, yıl içersinde 444‟ü çocuk 3840 kiĢi gözaltına alınmıĢtır. 106‟sı çocuk 669
kiĢi ise tutuklanmıĢtır. Güvenlik güçlerinin toplumsal gösterilerde, dur ihtarına uymadığı
gerekçesiyle veya keyfi ve kasti bir biçimde gerçekleĢtirdiği müdahalelerde 19 sivil yurttaĢın
2
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yaĢamını yitirdiği, 30‟unun ise ağır biçimde yaralandığı görülen raporumuzda, orantısız güç
kullanımına baĢvurulduğu ve yasaların tanıdığı yetkilerin aĢıldığı tespit edilmiĢtir.
2014 yılında gerek gözaltında olsun, gerekse gözaltı yerleri dıĢında ve toplumsal olaylarda
olsun iĢkence ve kötü muamele haddini aĢan bir düzeye ulaĢmıĢtır. Özellikle toplumsal
olaylarda ve gözaltına alınma iĢlemleri sırasında vatandaĢların kolluk kuvvetleri tarafından
darp edilmeleri, iĢkencenin artık sokağa taĢtığını gözler önüne sermektedir. Can ve uzuv
kaybıyla sonuçlanan gaz bombası kullanımı, polisin hükümet ve yargının desteğini arkasına
alarak, aĢırı ve orantısız güç kullanımını aĢan “öldürme kastıyla” ateĢ açmaya dönüĢmüĢtür.
Raporumuzda ayrıntılı veriler ve bilanço incelendiğinde, „suç‟ unsuru içeren pek çok örnekle
karĢılaĢmak mümkündür. Ancak iĢlenen suçlarla ilgili güvenlik güçlerine yönelik cezasızlık
politikasının devam etmesi, güvenlik güçlerini cesaretlendirmektedir. Bu nedenle cezasızlık
politikasının, ihlallerin oluĢmasında çok önemli bir faktör olduğunu belirtmek istiyoruz.
Özellikle “iç güvenlik” paketiyle kolluğun yetkilerinin bu denli geniĢletilmesi durumunda,
kolluk güçlerince iĢlenen suçlarda ve hak ihlallerinde ciddi bir artıĢ olacağı, bu durumun
kamu düzenini sağlamaktan çok, baskıcı ve otoriter yönetim anlayıĢının devamı anlamına
geleceği ve demokratik yaĢamın inĢasına bir darbe olacağı açıktır. Kamu düzeni özgürlüklerin
arttırılması ve evrensel hukuk değerlerinin hayata geçirilmesi ile sağlanır.
ĠĢkence ve kötü muamele, sevk ve sürgünler, tecrit ve izolasyon, çeĢitli gerekçelerle
mahpusların haklarından yoksun bırakılmaları gibi çok sayıda ihlalin meydana geldiği
cezaevlerinde, sağlık hakkı ihlali ölümcül sonuçlar yaratmakta ve bunu iliĢkin hiçbir tedbir
alınmadığı görülmektedir. Belli aralıklarla güncelleyerek yayınladığımız hasta mahpuslar
listesi verilerine göre, cezaevlerinde 247‟si ağır 649 hasta mahpus bulunmaktadır. Ceza infaz
yasalarının uluslararası hukuk mevzuatı ile örtüĢmeyen bir içerik taĢıması, hasta mahpusların
tahliye edilmelerini veya uygun koĢullarda tedavi olmalarını engellemektedir. Hükümet
yetkilileri, yasal değiĢiklikler yapmak yerine; çoğunluğu siyasi olan hasta mahpusları çözüm
süreci bağlamında siyasi pazarlık konusu yapmakta, mahpuslarsa cezaevlerinde ölmektedirler.
Sadece 2014 Aralık ayı ile 2015 ocak ayı içerisinde 4 hasta mahpus yaĢamını yitirmiĢtir.
Postmodern bir idam türü olarak karĢımıza çıkarılan hasta mahpuslar ile ilgili sürecin, hiçbir
evrensel insan hakları ve hukuk değerleri ile bağdaĢmadığını belirtir, bu nedenle baĢta
hükümet olmak üzere, sorumlu tüm mekanizmalara bu konuda sorumluluk bilinciyle harekete
geçme ve gerekli mevzuat değiĢikliklerini yapma çağrısında bulunuyoruz.
Cezaevlerine yönelik ihlaller baĢlığında değinmemiz gereken bir önemli konu da Ġmralı
Cezaevi‟ndeki uygulamalardır. PKK Lideri Sayın Abdullah Öcalan‟a yönelik tecrit
uygulaması 2014 yılında da devam etmiĢtir. Sürecin baĢlaması ile birlikte bazı heyetler ile
görüĢmesi sağlanmıĢ olsa da, avukatları ile görüĢtürülmemiĢ olması hukuksuzluktur. 16
yıldan bu yana ağırlaĢtırılmıĢ bir tecrit ortamında tutulan Öcalan‟ın bu koĢullarda tutulması
hukuki olmayıp, gayri insanidir.
Son yıllarda kadınların yaĢam haklarına yönelik büyük artıĢlar yaĢanmaktadır. Sevgilinin,
babanın, erkek kardeĢin kadınların katili olduğu bir ülkede yaĢanmanın utancı içindeyiz.
Kadına yönelik Ģiddet, ister aile içi olsun, ister sokakta, ister gözaltında olsun; politiktir. Bu
sorun ancak ve ancak yeterli tedbirleri içeren ve cinsiyet eĢitliğini savunan geliĢmiĢ sosyal
politikaların oluĢturulmasıyla birlikte erkek egemen zihniyetiyle etkin mücadele edilerek
aĢılabilir. LGBTĠ bireylerine yönelik toplumsal alanda görünen homofobik ve nefret içeren
saldırılar yıl içersinde artıĢ göstermiĢ, artıĢ göstermesinde hükümet yetkililerinin değiĢik
3
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
zamanlarda ifade ettikleri söylemlerin bu artıĢta etkili olduğu tespit edilmiĢtir. LGBTĠ
bireylerine yönelik geliĢen insan hakkı ihlallerine yönelik, koruyucu önlemler içeren yasal
düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.
Toplumsal yaĢamımızın geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın karĢılaĢtığı hak ihlalleri,
geleceği kurgulama konusundaki umutlarımızda, kırılma yarattığını belirtmek isteriz.
Toplumsal gösterilerde, gözaltında ve gözaltı yerleri dıĢında çocuklara yönelik iĢkence ve
kötü muamele ihlallerinin yanı sıra, yıl içersinde onlarca çocuk polisin kurĢunlarının hedefi
haline gelmiĢ ve çoğu yaĢamını yitirmiĢtir. Ayrıca, yaĢamını yitiren çocuklarla ilgili hiçbir
etkin soruĢturma yapılmamıĢtır. 2014 yılı içerisinde 106 çocuk tutuklanmıĢtır. Bu durum hiç
Ģüphesiz geleceği kilitli kapıların ardında çürütmekle aynı anlamı taĢımaktadır. Diyarbakır‟da,
ailelerine kesilmek suretiyle 500 çocuğun hukuksuz bir Ģekilde idari para cezası ile
cezalandırılması ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 900‟e yakın çocuğun resmi internet
sitesinden bilgilerinin yayınlanması suretiyle fiĢlenmeleri tam anlamıyla birer skandaldır.
Hukukla ve hiçbir insani değerle bağdaĢmamaktadır.
Bir diğer önemli gördüğümüz konu ise, üniversiteler. Yıl içerisinde bölgemizdeki pek çok
üniversitede, özellikle Kürt öğrencilere yönelik ırkçı grupların saldırıları sonucu olaylar
yaĢanmıĢtır. Bu konu ile ilgili yapmıĢ olduğumuz izleme çalıĢmalarında, olaylarda güvenlik
güçlerinin olaylara müdahale konusunda taraflı davrandığı ya da sessiz kaldığı ve sonucunda
istenmeyen olayların yaĢandığı tarafımızdan tespit edilmiĢtir. Üniversitelerde güvenliği
sağlamak, baĢta üniversite idaresi olmak üzere hükümetin görevidir. Bu durumu karĢıt görüĢlü
öğrencilerin çatıĢması olarak yorumlamak ve hiçbir Ģey yapmamak, güvenliği sağlamak ile
ilgili sorumluluk üstlenmekten kaçınmaktır. Ayrıca üniversitelerde öğrencilerin toplumsal
meselelere yönelik görüĢlerini ifade etmeyi içeren basın açıklaması, yürüyüĢ, anma gibi
etkinliklere, üniversite idaresi tarafından soruĢturmalar açılmasını politik bir tutum olarak
gördüğümüzü ve bunun da üniversitelerde düĢünce ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılması
anlamı taĢıdığını ifade etmek isteriz.
YüzleĢme ve hakikatleri ortaya çıkararak adaleti sağlamak, çözüm süreci ile birlikte
demokratik barıĢçıl bir yaĢamın tesis edilmesi açısından en birincil görevdir. Bölgemizde
binlerle ifade edilen kayıp, toplu mezar ve faili meçhul cinayet olayları aradan geçen onca yıla
rağmen hala aydınlatılmamıĢ, bununla ilgili bir çaba gösterilmemiĢtir. Her Cumartesi günü
Ġstanbul, Diyarbakır baĢta olmak üzere çok sayıda kentte kayıplarının akıbetine ulaĢma
mücadelesi veren ailelerin adalet çağrılarına, devlet kulaklarını tıkamıĢtır. GeçmiĢle
yüzleĢmenin, toplumsal barıĢın inĢasında sağlayacağı katkılar açıktır. Bu nedenle, çözüm
sürecinde sağlanacak ilerlemenin, yakın tarihimizde yaĢanan insan hakları ihlallerinin ortaya
çıkarılması ile mümkün olacağını belirtiyor, bir kez daha “Hakikatleri AraĢtırma
Komisyonu”nun önemine vurgu yapmak istiyoruz.
Sizlerin aracılığı ile bölgede yaĢayan yurttaĢlara seslenmek istiyoruz;
Bu ülkede ihlaller, hayatımızdaki varlığını sürdürüyor. Ancak bilinmelidir ki, ihlallerle
yaĢamak zorunda değiliz ve hak arayıĢı içersinde olmak bunun bir yoludur. Size yöneltilen bir
haksızlığa karĢı çıkmak ve haklarınızı savunmak, insani bir tepkidir. Biz insan hakları
savunucuları ve aktivistleri olarak, daima yanınızdayız.
Bu temelde, barıĢ ve çözüm sürecinin müzakerelerle sürdürülmesi ve sonuç alınması yönünde
daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor, ülkemizde yaĢanan insan hakları
4
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ihlallerinin son bulduğu, toplumsal barıĢ ve özgürlüklerle dolu onurlu bir yaĢam temenni
ediyoruz.
ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ
DĠYARBAKIR ġUBESĠ
5
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
2012 YILI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU
YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ
ÖLÜ
YARALI
YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına Uymadığı
Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)
Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
19
30
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
9
68
CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR
8
5
TOPLUMSAL GÖSTERĠLERDE FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR
27
5
RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR
3
POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġÜPHELĠ ÖLÜMLERĠ
Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri
4
2
ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri
19
1
TOPLAM
23
3
Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi
1
19
SALDIRIYA UĞRAYANLAR
Gazeteci
8
Öğretmen / Öğretim Üyesi
3
Öğrenci
44
Yerel Yönetici
9
ĠĢçi
5
Ġnançları nedeniyle
3
Sağlık ÇalıĢanı
8
TOPLAM
1
99
Güvenlik Görevlisi
14
10
Silahlı Militan
9
6
Siviller
1
SĠLAHLI ÇATIġMALAR
TOPLAM
Not: Patlayıcılar sonucu ölen ve yaralanan güvenlik güçleri de bu rakama dâhildir.
24
16
SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR
20
39
6
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR
Erkek
1
2
Kadın
4
Çocuk
1
14
TOPLAM
2
20
Erkek
29
Kadın
9
Çocuk
6
TOPLAM
44
Kadın
4
TOPLAM
4
KUġKULU ÖLÜMLER
0
NAMUS CĠNAYETLERĠ
ĠNTĠHAR (Erkek)
29
6
ÇATIġMALI ORTAM NEDENĠYLE YAġANAN ĠHLALLER
Arazi, Yayla, Mera ve Otlak Yasağı
1
Militanların Cenazelerine Yönelik Uygulamalar
2
Ölünün Hatıratına Saygısızlık
2
Militanların Ailelerinden Tazminat Talebi
11
Toplu Mezar Ġddiaları
Mezar Sayısı
KiĢi Sayısı
7
130
Ortaya Çıkan Toplu Mezarlar
Mezar Sayısı
2
KiĢi Sayısı
240
KiĢi Sayısı
2
Ortaya Çıkan Gözaltında Kayıplar ve Yargısız Ġnfazlar
KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Kadın Ġntiharları
7
Ġntihar
29
TeĢebbüs
7
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar
Ölü
16
Yaralı/ġiddet
5
Taciz
1
Ölü
11
Yaralı/ġiddet
Tecavuz
4
6
Taciz
8
TOPLAM
87
Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar
ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Çocuk Ġntiharları
Ġntihar
12
TeĢebbüs
8
Yaralı/ġiddet
5
Tecavuz
1
Taciz
1
Ölü
3
Yaralı/ġiddet
2
Tecavuz
12
Taciz
3
TOPLAM
47
Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar
Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar
ĠġKENCE YASAĞI
ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ ve
CEZALANDIRMA
Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele
96
Köy korucuları tarafından yapılan iĢkence ve kötü muamele
4
Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele
116
Cezaevlerinde ĠĢkence
22
Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi
98
Tehdit Edilenler
36
8
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar
Okulda ġiddet
1106
2
TOPLAM
1480
KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Gözaltına Alınanlar
YetiĢkin
3396
Çocuk
444
TOPLAM
3840
YetiĢkin
563
Çocuk
106
TOPLAM
669
Tutuklananlar
Ev Baskınları
895
Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler
246
Örgüt Militanları Tarafından Alıkonulanlar
55
DÜġÜNCE ve ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Yasaklanan Etkinlikler
1
Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar
2
Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller
9
Anadilde Savunma Yasağı
4
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR
SoruĢturma Sayısı
19
KiĢi Sayısı
584
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR
Dava Sayısı
7
KiĢi Sayısı
169
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR
9
Dosya Sayısı
23
KiĢi Sayısı
724
TOPLAM
1542
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu
Siyasi Parti
29
Dernek
3
Eğitim ve Kültür Kurumu
3
Diğer
6
TOPLAM
41
Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu
Eğitim ve Kültür Kurumu
5
TOPLAM
5
TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler
Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler
230
3
TOPLAM
233
CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠHLALLER
Sevk Uygulamaları
56
Sağlık Hakkı Ġhlali
63
Aile GörüĢü Engellenenler
15
Tecrit ve Ġzolasyon
107
Disiplin Cezası Verilenler
75
HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler
80
Cezaevlerinde Diğer Ġhaller
10
TOPLAM
406
EKONOMĠK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELĠK ĠHLALLER
ĠĢ Kazaları
ĠĢ Kazalarında Ölenler
16
ĠĢ Kazalarında Yaralananlar
24
ĠĢten Çıkarılanlar
7757
Ġdari SoruĢturmalar
16
10
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Verilen Cezalar
28
Sürgün Edilenler
5
Ücreti Verilmeyenler
315
TOPLAM
8161
EĞĠTĠM HAKKINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma Açılanlar
725
Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar
101
Okuldan Atılan Öğrenciler
5
TOPLAM
831
ENGELLĠ HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Ġhlali
1
TOPLAM
1
AYRIMCILIK
Cinsel Yönelim Hakkı Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama
2
Etnik Köken Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama
1
TOPLAM
3
DĠĞER HAK ĠHLALLERĠ
Sağlık Hakkı Ġhlali
27
Mülkiyet Hakkı Ġhlali
6
Konut Hakkı Ġhlali
1
Çevre Hakkı Ġhlali
2
DĠĞER BAġVURULAR
135
TOPLAM ĠHLAL SAYISI
19614
Bu veriler, ĠHD Doğu -Güneydoğu Anadolu Bölge ġubelerinden, ġubemize yapılan
baĢvurulardan ve günlük gazeteler ile internet haber sitelerinden derlenmiĢtir.
2014 YILI içerisinde Diyarbakır ġubemize toplam 337 baĢvuru yapılmıĢtır.
11
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ AYRINTILI
VERĠLER
YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ
YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına
Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)
-Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Nur Mahallesi'nde devriye gezen akrep tipi polis aracından hiçbir
eylem olmamasına rağmen rasgele gaz bombası atıldı. Polisin attığı gaz bombası 11 yaĢındaki
Nihat Tadik'in gözüne isabet etti. Evinin önünde oyun oynayan Tadik yaralanarak ailesi
tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun
gözünün çevresinde morluklar oluĢtuğu bildirildi. (16.01.2014 / Ozgur-gundem.com / ANF)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyüne yakın Haburiçi (Xabur) köyünde 9
yaĢındaki AydiĢ Fak isimli bir çocuk, Habur Askeri Taburu yakınlarında, uzaklaĢması için
askerler tarafından atılan taĢ nedeniyle yaralandı. BaĢına aldığı darbeyle ağır yaralanan Fak'ın,
askeri helikopter ile ġırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı burada yapılan ilk müdahalenin
ardından ise Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. (06.02.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Suruç ilçesi Aligor Caddesi üzerinde eylem hazırlığında oldukları iddia edilen
gençlere polis silahla müdahale etti. Müdahalede V.Ç. adlı 16 yaĢındaki çocuk, kurĢunla
kalçasından yaralandı. Ġlk müdahalesi Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan V.Ç, ardından
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan çocuk, yolda
yürürken polisin aracı üzerine sürdüğünü ve çarpıp düĢürdükten sonra gelip yakından
kendisine kurĢun sıktığını söyledi. (16.02.2014 / ANF / Evrensel.net)
*Hakkâri'nin ġemdinli ilçesine bağlı YeĢilova (Naveroja) köyünde Federal Kürdistan
Bölgesi'ndeki akrabalarını ziyaret etmek için sınırın diğer tarafına geçen yurttaĢların dönüĢ
yolunun önü askerler tarafından kesilmiĢti. Köylüleri gözaltına almaya çalıĢan YeĢilova
Karakolu'nda görevli askerlerle yurttaĢlar arasında çıkan gerginlik taĢlı sopalı kavgaya
dönüĢtü. Kavgada, kafasına aldığı silah dipçiği sonucu Ferheng Dinç ve ismi öğrenilemeyen
bir yurttaĢ yaralandı. (21.02.2014 / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Diyarbakır Lice ilçesi Çalıbükü (Biryas) köyünde, karakol ve kalekol yapımlarını protesto
eden yurttaĢlara askerlerin açtğı çapraz ateĢ sonucu Ramazan Baran (24) ile Baki Akdemir
(50) isimli yurttaĢlar yaĢamını yitirdi, Abdullah Akkulun (19) isimli yurttaĢ ise ağır yaralandı.
(07.06.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr)
*11.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet ġah Akdemir, Ģu beyanlarda
bulundu: “KardeĢim olan Baki Akdemir, 1989 yılında köylerin boĢaltılması sonucu Adana‟ya
yerleĢmek zorunda kaldı. YaklaĢık olarak 3 yıldır kendi köyümüz olan Hedik Seyrek mezrasına
yerleĢmek için geri dönüĢ yaptı. Ancak süreçle beraber son dönemlerde karakol ve baĢlatılan
operasyonlara karĢı duran halk, sivil eylemler baĢlatmıĢtır. Sivil ve silahsız bir Ģekilde bir
daha savaĢ olmasın, insanlar ölmesin diye bunlara karĢı durmak için Lice Biryas köyündeki
askerlerle görüĢmek isterken askerlerin sivil halka karĢı açmıĢ olduğu ateĢ sonucu yaĢamını
yitirdi. Cenazesi köylüler tarafından olay yerinden alınarak Lice Devlet Hastanesine getirildi.
Diyarbakır‟dan gelen Savcı ve doktorlar tarafından otopsisi yapılarak hastaneden cenazesi
12
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tarafımızdan alındı defin ettik. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli iĢlemlerin
baĢlatılmasını talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Siirt'in BarıĢ mahallesinde bir grup genç, Lice'de askerin açtığı ateĢ sonucu sivil yurttaĢların
katledilmesini protesto etmek istedi. Gençlerin yürüyüĢüne polisin müdahalesi etmesi ve
gençlerinde polise karĢılık vermesi sonucu çatıĢmalar çıktı. Polisin yoğun gaz kullanımı
nedeniyle mahallede bulunan 80 yaĢındaki astım hastası Ramazan ErtaĢ isimli yurttaĢın,
yoğun gaza maruz kalarak nefes darlığı nedeniyle yaĢamını yitirdiği iddia edildi. (09.06.2014
/ ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın ErciĢ ilçesine bağlı Söğütlü (Sogitlî) Mahallesi'nde koyunlarını otlatmak için çıktığı
Akyurt mezrasında askerler tarafından önü kesilen Ahmet ĠĢgöz isimli çobanın, Hamur Ġlçe
Jandarma Komutanı YüzbaĢı Musa Atar tarafından darp edildiği iddia edildi. Aldığı darbeler
sonucu yaralanan ĠĢgöz, köylüler tarafından kaldırıldığı ErciĢ Devlet Hastanesi'ne ardından da
Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (21.06.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'nde Furkan (15) ve Ġbrahim
ÇavuĢ (16) adlı kardeĢler evlerine götürmek için hayvanlarını yolun karĢısına geçirirken, bir
polis aracı süratli bir Ģekilde karĢıya geçmekte olan ineklere çarptı. Ġneğin ölmesi üzerine
Furkan ve Ġbrahim kardeĢlerin polislere, "Neden süratli araba sürüyorsunuz" diye tepki
göstermesinin ardından çıkan tartıĢmada adı öğrenilemeyen resmi kıyafetli polis, belinden
çıkardığı silahıyla iki kardeĢin üzerine rastgele ateĢ açtı. Açılan ateĢ sonucu 15 yaĢındaki
Furkan karnından ağır yaralanırken, ağabeyi Ġbrahim ise bacağından yaralandı. Ambulans ile
Atatürk Üniversitesi Yakutiye AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeĢten durumu ağır
olan Furkan ameliyata alındı. Ancak Furkan ÇavuĢ tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. Ġbrahim ÇavuĢ ise Tedavisinin ardından taburcu edildi.
olayın ardından gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan ve Rizeli olduğu öğrenilen katil zanlısı
polis Ġ.Ö, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tarafından “Nefsi müdafaa kanunları çerçevesinde
adam öldürmek" gerekçesiyle tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
(17.07.2014 / Cnnturk.com / Zaman.com.tr / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr)
*Siirt'te Conkbayır mahallesinde, 17 Temmuz‟da yüzlerce kiĢi tarafından yapılan protesto
gösterisine müdahale eden polisin kullandığı gaz bombalarından etkilenerek kalp krizi geçiren
73 yaĢındaki Yusuf Özer, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde
yaĢamını yitirdi. (22.07.2014 / Ozgur-gundem.com / Birgun.net)
*Batman'ın Kozluk ilçesinde bağlı Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu önünde, Bitlis'ten 06
DY 926 plakalı otomobiliyle Batman'a gelmekte olan Serkan Sağıt'ın, kaçak sigara taĢıdığı
iddiasıyla Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu kontrol noktasında durdurulmak istendi.
Askerlerce yapılan "dur" ihtarına uymadığı ve kaçmaya baĢladığı iddia edilen Sağıt,
askerlerce durdurulmak için yola kapan atıldı. Bunun üzerine Sağıt'ın kullandığı otomobil
lastiklerinin kapana takılarak patlaması sonucu takla atarak devrildi. Sağıt‟ın, devrilen
otomobilin içinde yaĢamını yitirdiği belirtildi. (24.07.2014 / DHA)
*Hakkari-Van karayolunun KurubaĢ mevkisinde kontrol noktası kuran polis, kaçakçılık
yaptıkları iddia edilen bir minibüs ve aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan
araçlar polis tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Minibüs hızla bölgeden uzaklaĢırken,
kurĢunların hedefi olan 34 AS 0050 plakalı araç, taklalar atarak yolun kenarına savruldu. Olay
13
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir
yurttaĢ ağır yaralandı. (14.08.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriĢine yapılan Mahsum Korkmaz
büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleĢtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce
açılan ateĢ sonucu Mehdin TaĢkın (23), SavaĢ Topkaya (24) ve Ömer Dorudemir'in (17)
isimli gençler, isabet eden kurĢunlar sonucu ağır yaralandı. TaĢkın olay yerinde yaĢamını
yitirirken, vücuduna 4 kurĢun isabet ettiği tespit edilen Topkaya ise Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna iki kurĢun isabet eden Dorudemir ise
Diyarbakır Gazi YaĢargil Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavi
altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcısı A. Hakan Özdemir'in nezaretinde Mehdin
TaĢkın isimli gencin yapılan otopsisinde ise, TaĢkın'ın baĢının sol kısmından giren ve arka
kısmından çıkan kurĢunla yaĢamını yitirdiği belirtildi. (19.08.2014 / Radikal.com.tr /
Milliyet.com.tr / Haberturk.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında toplanan bir grup
çocuğun slogan attığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen polislerin, gaz bombaları ile çocuklara
müdahale ettiği kaydedildi. Müdahale sırasında evinin önünde oyun oynayan 9 yaĢındaki H.E.
isimli çocuk, kafasına isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle ağır yaralandı. Erçik,
Mardin Devlet Hastane'sinde tedavi altına alındı. (31.08.2014 / Milliyet.com.tr /
Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice Çalıbükü köyünde, 8 Haziran'da karakol ve kalekol yapımlarına karĢı
baĢlatılan protesto eylemleri sırasında askerlerin göstericilere ateĢ açması sonucu 2 yurttaĢın
hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan Abdullah Akkulu isimli yurttaĢ, tedavi gördüğü
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Akkulu‟nun vücuduna isabet eden
kurĢun yüzünden belden aĢağısı felç kalan ve yaralandığı tarihten bu yana yoğun bakım
ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi. (14.09.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ‟un
Varto ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırılarının protesto edildiği
gösterilere müdahale eden polis, Cumhuriyet Caddesi‟nde protesto gösterisi düzenleyen
kitlenin üzerine ateĢ açtı. Açılan ateĢ sonucu, 25 yaĢındaki Hakan Buksur isimli genç
kafasından vuruldu. Panzerden açıldığı iddia edilen ateĢ sonucu ağır yaralanan Buksur, olay
yerinde yaĢamını yitirdi. Buksur‟un cenazesi yurttaĢlar tarafından Devlet Hastanesi‟ne
kaldırıldı. (07.10.2014 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr)
*Siirt'te, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere
müdahale eden polisin açtığı ateĢ sonucu Davut Nas (17) isimli genç yaĢamını yitirdi. Nas'ın
cenazesi Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (08.10.2014 / Radikal.com.tr / Haberturk.com)
*Diyarbakır‟ın Bağlar ilçesi Fatih mahallesi 146. Sokak'ta, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye
yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere gerçekleĢen polis müdahalesinde 24
yaĢındaki Murat Dağ ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan
Dağ ve diğer yaralı, çevredeki yurttaĢlar tarafından önce bir apartman boĢluğuna alındı,
ardından da özel araç ile hastaneye götürüldü. Dağ, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi YaĢargil
Devlet Hastanesi'nde yaĢamını yitirdi. (10.10.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Kobanê'ye yönelik DAĠġ saldırılarını protesto
eylemlerinde çıkan olaylarda yaĢamını yitiren Bilal Gezer ile Sinan Toprak için açılan taziye
14
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
çadırına ziyarette bulanan yurttaĢların, taziyeden döndükleri sırada askerler tarafından
üzerlerine ateĢ açıldığı iddia edildi. Açılan ateĢ sonucu, 28 yaĢındaki Abdülkerim Seyhan
yaĢamını yitirken aralarında Dargeçit Belediye EĢ BaĢkanı Sinan Akan'ın da bulunduğu 3'ü
ağır olmak üzere 10 kiĢi yaralandı. (10.10.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com / Birgun.net)
NOT: Bir kiĢinin ölümü 10 kiĢinin de yaralanması üzerine Dargeçit Cumhuriyet BaĢsavcılığı
18 Aralık 2014 tarihinde soruĢturma açarak, olaya tanık olanların ifadelerine baĢvurdu.
*Diyarbakır‟da, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırılarının protesto gösterilere
müdahale eden polis attığı gaz bombası nedeniyle yaralana ve Dicle Üniversitesi Eğitim ve
AraĢtırma Hastanesi‟nde tedavi altına alınan Mesut MenekĢe (42), taburcu edildikten sonra
evinde fenalaĢarak hayatını kaybetti. (11.10.2014 / Ġmctv.com.tr / Hurriyet.com.tr /
Bianet.org)
*Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde 9 Ekim'de, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik
saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polisin açtığı ateĢ sonucu Yunus
AktaĢ (19) ve SavaĢ Yücedağ (19) adlı gençler ağır yaralandı. Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi kaldırılan 2 yaralıdan durumu ağır olan Yunus AktaĢ, tedavi gördüğü sırada
yaĢamını yitirdi. (11.10.2014 / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde 9 Ekim günü, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırılarının
protesto edildiği gösterilere müdahale eden polisin attığı gaz bombasından etkilenerek beyin
kanaması geçiren 28 yaĢındaki Aynur Kudin yaĢamını yitirdi. GölbaĢı Mahallesindeki gaz
bombalı polis saldırısında evinin bulunduğu binanın merdivenlerini kullanan Kudin düĢerek
ağır yaralanmıĢtı. Beyin kanaması teĢhisi konulan Kudin, Urfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne
7 gün boyunca tedavi gördü. (16.10.2014 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Kobanê direniĢine destek vermek amacıyla çıkan olaylarda
polisin Ģiddetini kınamak isteyen gençler ile polis arasında çatıĢmalar çıktı. Çıkan olaylarda
polisin gerçek silahlar ile gençlere müdahale ettiği belirtilirken, olaylar sırasında polisin
silahından çıktığı iddia edilen kurĢunlar ile ağır yaralanan E.T (17) isimli çocuk Sellahaddin
Eyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen E.T'nin
vücudunun çeĢitli yerlerinden kurĢunlar ile vurulduğu ve hayati tehlikesinin olduğu ifade
edildi. (21.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda baĢlatılan askeri operasyon sonrası, Silopi'nin BaĢak
mahallesinde operasyonları protesto eden gençlere polis müdahalesi ile baĢlayan olaylar
sırasında polislerin kullandığı gerçek mermilerin vücuduna kurĢun isabet etmesi sonucu Salih
Yiğit isimli genç, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. (29.10.2014 / DHA / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Abalı Jandarma Karakolu önünde barikat
kurup arama ve kimlik kontrolü yapan askerler "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen Muzaffer
Gürül isimli yurttaĢın kontrolündeki aracı taradı. Açılan ateĢ sonucu Gürül, kafasına isabet
eden bir kurĢunla ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi altına alınan Gürül,
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (11.11.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr /
Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Melikahmet Semti'nde, gösteri düzenleyen gençlere
yönelik polis müdahalesi yaĢandı. Müdahale sırasında silah da kullanan polislerin sıktığı
15
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kurĢunlar, 20 yaĢında olduğu belirtilen Baran Ġpek isimli bir gence isabet etti. Karnına ve sol
bacağına isabet eden kurĢunlarla ağır yaralandığı öğrenilen genç, olay sonrası Gazi YaĢargil
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ġpek, olay anını Ģöyle
anlattı: "Tevfik Fikret Ġlköğretim Okulu‟nun önünden arkadaĢlarla geçerken olaylar vardı.
Orada birden polisin üzerime ateĢ ettiğini gördüm. Sağa sola kaçmaya baĢladım. Üstüme ateĢ
etmesiyle zikzak çizmeye baĢladım. Öyle olmasaydı sıktıklarının hepsi bana isabet edecekti.
Ben kaçtım sonra baktım rastgele diğer arkadaĢlarıma da sıkmaya baĢladı. Benim olayla bir
ilgim yoktu. Sadece oradan geçiyordum. Beni hedef gözeterek vurdular" (28.11.2014 / DĠHA
/ Ġmctv.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde 6-7 Aralık 2013 tarihinde, polis müdahalesinde yaĢamını
yitiren M. ReĢit ĠĢbilir, Veysel ĠĢbilir ve Bemal Tokçu isimli yurttaĢları anmak için protesto
gösterisi düzenlemek isteyen yurttaĢlara polis sert müdahale bulundu. Müdahale ile baĢlayan
olaylarda, Ġpek Yolu üzerindeki Han Petrol yakınlarında polisin açtığı ateĢ sonucu Rojhat
Özdel isimli bir genç ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdel, yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabancı KavĢağı‟ndaki polis müdahalesi sırasında
ise, zırhlı araçlardan atılan gaz bombası kapsülü yoldan geçen VEDAġ Arıza Servisi'ne ait
aracın arka camına isabet etti. Aracın arka bölümünde oturan VEDAġ iĢçisi Ġlker Aslan adlı
yurttaĢ çenesinden yaralandı. Aslan, mesai arkadaĢları tarafından Yüksekova Devlet
Hastanesi‟ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (06.12.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr /
Aljazeera.com.tr / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Lice ilçesi‟nde bulunan Abalı Jandarma Karakolu'ndan “dur” ihtarına
uymadığı gerekçesiyle açıldığı iddia edilen ateĢ sonucu Abalı köyü nüfusuna kayıtlı ReĢit Kırt
(30) isimli yurttaĢ yaralandı. KurĢunun çenesine isabet etmesi sonucu yaralan Kırt, Diyarbakır
Gazi Yasargil AraĢtırma Hastanesi'ne getirilerek ameliyata alındı. Askerlerin neden ateĢ açtığı
ise öğrenilemedi. (08.12.2014 / Ġmctv.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
*12.12.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Emine Kırt, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim ReĢit Kırt, sabah saat 09.00‟da diĢ ağrısı çektiği için Diyarbakır DiĢ Hastanesine
gideceğini söyleyerek evden çıktı. Annem dıĢarıdaydı. Ağabeyim de karakola doğru gidiyordu.
Ana yola doğru gittiğini gördük. Ġki silah sesiyle annem çağırdı. Bende dıĢarı çıkıp baktım,
karakolun yanındaki kulübenin yanında ağabeyim ellerini kaldırmıĢtı. AteĢ etmeye devam
ettiler. Ben ve annem karakola doğru koĢtuk. Ben öndeydim. Askerler uzak dur gelme dediler.
Silahları bana doğrultular. Yolun yarısından geri dönerken üzerime üç el ateĢ açtılar. Ben
eğilerek ayrılmak zorunda kaldım. Köylülerde o esnada geldiler. Karakola doğru köylülerle
beraber yürüdük. Ama askerler bırakmadılar. Ağabeyimi yaralayarak ve yerden sürükleyerek
götürdüler. Bize ne olduğunu söyleyin dedik. Bir Ģey yok dediler. O esnada sadece köy
muhtarı Recep Kayran, yalnız gitti. Bizde dıĢarıda bekliyorduk. Muhtar taksi getirin dedi ve
4-5 köylümüzde ağabeyimle birlikte Diyarbakır Hastanesine getirdiler. Bizde arkalarında
yola çıktık ve hastaneye geldik. Ağabeyimin hiçbir suçu olmadan kendisine iĢkence edildi.
Bunu yapanlardan Ģikâyetçi ve davacıyız. Sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Bu konuda
sizden hukuki destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı araç konvoyunun ilçeye giriĢinden önce, akrep ve
TOMA'lar eski cezaevi kavĢağına konuĢlandırıldı ve onlarca zırhlı araçtan oluĢan askeri
konvoyun ilçeye girmesiyle beraber polis de, onlarca zırhlı araçla halka plastik mermi ve
tazyikli suyla saldırıda bulundu. Çıkan olaylar esnasında, 3 genç de eski sebze hali civarında
gözaltına aldı. Polisin rastgele attığı gaz bombaları KıĢla Mahallesi'nden bulunan Sağlık
Ocağı'ndaki sağlık çalıĢanlarını da etkiledi. Bu sırada sağlık ocağının penceresinden içeri
16
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
atılan gazdan etkilenen bir hemĢire, dengesini kaybederek merdivenlerde yuvarlandı. HemĢire
baygın bir halde ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.
(11.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Kadir Çakmak (16) isimli çocuk, polisin açtığı ateĢ
sonucu vücuduna isabet eden 3 kurĢunla yaĢamını yitirdi. Ġlçedeki Yoğurt Pazarı civarında
gece saatlerinde eylem yapan bir grup gence polisler gerçek silahlarla müdahale etti. Saldırı
sırasında duvarın arkasında olan ve oradan polislere bakmak için kafasını çıkaran 16
yaĢındaki Kadir Çakmak isimli çocuğun baĢına bu sırada iki kurĢun isabet etti. Ardından
göğsüne de kurĢun isabet eden Çakmak, olay yerinde yaĢamını yitirdi. (17.12.2014 /
Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr / T24.com.tr)
*12.12.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Çakmak, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Abdulkadir Çakmak, 16.12.2014 günü mahallede, polislerin açtığı ateĢ sonucu
yaĢamını yitirdi. Olay sırasında ben evdeydim. 2 küçük çocuk eve gelerek çocuğumun
vurulduğunu söyledi. Cenazesini Devlet Hastanesine götürmüĢler. Hastaneye gittiğimde
morga götürmüĢlerdir. Öğrendiğime göre olay yerinde bulunanlar ambulans çağırmıĢ ancak
polisler izin vermemiĢler. Bunun üzerine arada bulunanlar bir araçla hastaneye götürmüĢler.
Benim olaya iliĢkin bir görgüm yoktur. Oğlumun öldürülmesine iliĢkin soruĢturma
baĢlatılmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*ġırnak'ın Silopi ilçesi Ofis Mahallesi'nin Cezaevi Caddesi'nde, hiçbir toplumsal gösteri ve
kitle hareketliliği olmamasına rağmen rastgele gaz bombaları kullanan polis, Mesut Demirhan
(25) isimli yurttaĢı yaraladı. Yaralanan Demirhan mahalle sakinleri tarafından Silopi Devlet
Hastanesi'ne kaldırılırken, Demirhan‟ın gaz bombası kapsülünün sağ kaĢına isabet etmesi
sonucu yüzünde ĢiĢme ve yanıklar oluĢtuğu belirtildi. (20.12.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*ġırnak‟ın Ġdil ilçesinin Atakent Mahallesi‟nin Adile NaĢit Caddesi üzerinde dolaĢan akrep
tipi zırhlı araçlara küçük yaĢtaki çocukların taĢ atması üzerine, etrafa rastgele gaz bombası
atan polis 10 yaĢındaki ġ.Ġ.‟yi baĢından yaraladı. Kafatasının kırıldığı belirtiline ġ.Ġ.,
ambulansla kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi‟nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun
bakıma kaldırıldığı öğrenildi. (21.12.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
-Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
*ġırnak'a bağlı Kumçatı beldesinde BDP‟den EĢ Belediye BaĢkanı seçilen Mehmet Demir‟in
evine korucular tarafından saat 23.00 sıralarında silahlı ve taĢlı saldırı gerçekleĢtirildi.
Demir'in evine birçok mermi isabet ederken, evin camları atılan taĢlar sonucu kırıldı. ġans
eseri evde bulunanlar yaralanmazken, Demir'in kuzeni BeĢir Demir, korucular tarafından darp
edildi. (01.04.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Bismil Heyderli köyünde yaĢayan Aslan ailesinden 7 korucunun, ilçenin
ġentepe Mahallesi'nde ikamet eden Faik Gülsever'in evine kalaĢnikof silahlarla baskın
düzenlediği ve genç bir kadını zorla kaçırmaya çalıĢtığı öğrenildi. Genç kadını kaçırmaya
çalıĢan 7 kiĢi ile genç kadının babası Faik Gülsever arasında silahlı çatıĢma çıktığı belirtildi.
Polislerin olay yerine gelmesiyle çatıĢma sona ererken, çatıĢmada Faik Gülsever'in ağır
yaralandığı kaydedildi. (17.04.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
17
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Mardin'in Midyat ilçesinde bağlı Kutlubey köyünde Ali Alp adlı yurttaĢ, Ġdris Muğlu ve
Serkan Muğlu isimli korucular tarafından yolu kesilerek sopa ve yumruklarla darp edildi.
Maruz kaldığı saldırıyı telefonla akrabalarına haber veren Alp, olay yerine gelen akrabaları
tarafından Midyat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. (02.05.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karpuzlu Köyü'nde Metin Eren, Veysi Eren, Rahmi Deniz,
Sani Deniz ve Cihan IĢık isimli korucuların, köy kahvehanesine gelerek Ġdris Narin, Ramazan
Ġpek ile Mehmet Acar, ġeyhmus DurmuĢ, Yunus Erarslan, Kemal Yalçın, Mücahit Baran,
Musa Ġlik, Emin Acar ve ġeyhmus Ġpek isimli yurttaĢları darp ettikleri belirtildi. HPG
militanlarına ait kıyafetler giydikleri ve silahlı oldukları belirtilen korucuların, 10 köylüyü
silah zoruyla yere yatırıp ayakları ile köylülerin üzerine basıp, bellerinden çıkardıkları
kemerlerle dövdükleri ifade edildi. Koruların saldırısına uğrayan köylüler olaydan sonra,
kendilerine saldırıda bulunan korucular hakkında Kulp Cumhuriyet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulundu. (06.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin‟in Midyat ilçesinde, Lice‟de 2 yurttaĢların askerler tarafından öldürülmesini protesto
etmek amacıyla bir yürüyüĢ gerçekleĢtiren yurttaĢlara bir grup korucu tarafından otomotik
silahlarla saldırı gerçekleĢtirildi. YürüyüĢün düzenlendiği Cumhuriyet Mahallesine gelen sivil
bir araç içersinde bulunan korucular, araçtan inerek otomatik silahlarla ateĢ açtı. Bir korucu
ise hızla kitlenin arasına girerek belinden çıkardığı tabancayla 50 yaĢındaki MüĢerref Alper‟i
kalçasından, Yusuf Akyüz (23) ile Mesut Akyüz‟ü (17) de ayaklarından vurdu. Ardından
polis kitleye gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Yaralılar
yürüyüĢe katılan vatandaĢlar tarafından Midyat Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı. (10.06.2014 /
Haberturk.com / Ġmctv.com.tr)
*Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Kayadere köyünde koruculuk yapan 'Güven' ailesi ile akraba
olan 'Budak' ve 'Demirkıran' aileleri arasında, muhtarlık seçimleri döneminde husumet
baĢladı. Ġki ailenin gençlerinin önceki gün köy meydanındaki tartıĢması, taĢlı ve sopalı
kavgaya dönüĢtü. Ömerli Kaymakamının muhtar ve diğer aile üyeleriyle görüĢmesi ardından
olayın kapandığı düĢünüldü. Ancak Medeni Güven ile yakınları, teravih namazı için camiye
giden Budak ve Demirkıran aile fertlerinin aralarında bulunduğu kalabalığa, evlerinin
balkonundan otomatik silahlarla ateĢ açtı. Celil Demirkıran ve yeğenleri Ġzzettin Budak,
Ahmet Budak ve Figen Budak olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan aileninde
karĢılık vermesi üzerine 27 kiĢide yaralandı. (03.07.2014 / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
*ġırnak'ın BeytüĢabap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde korucubaĢı Tahir Adıyaman ile korucu
akrabaları, köyün yakınından geçen su ile bahçelerini suladıkları bahanesiyle Ramazan ve
Remzi Üce isimli kardeĢlerin evlerini basıp, sopalarla darp etti. (06.07.2014 / Ozgurgundem.com)
*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı KuĢburnu köyünde korucubaĢı Nurettin Demir, kardeĢi Mirza
Demir ve koruculuk yapan akrabalarının, aynı köyde korucu olmayan Altın ailesinin arazisini
zapt ederek onları köyden çıkartmak istemesi üzerine gerginlik çıktı. Gerginliğin büyümesi
üzerine Altın ailesine tırpanlar ile saldıran korucular, Altın ailesinden 7 kiĢiyi yaraladı. Söz
konusu saldırıda korucubaĢı Demir'in, "Benim arkamda devlet var. Siz kimsiniz. Hepinizi
öldürürüz. Siz BDP'lisiniz, bu köyde duramazsınız" dediği iddia edildi. Saldırıda yaralanan
18
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Rıdvan Altın, Deniz Altın, Selim Altın, Mehmet Altın, Mızgin Altın ve Rasime Altın,
Diyadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (16.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe (Liz) beldesinde BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyesi
Fatma Tanrıverdi ile oğlu Cebrail Tanrıverdi, yolda karĢılaĢtıkları Erhan Toral isimli bir
korucunun önce sözlü sonra fiziki saldırısına maruz kaldı. Kafasına aldığı darbeden sonra yere
yığılan Tanrıverdi'ye tekme ve yumruklarla saldırmaya devam eden korucunun, anne ve
oğlunu linç etmeye kalkıĢtığı öğrenildi. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan saldırıda
darp edilen anne Tanrıverdi, Bulanık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
(18.07.2014 / DĠHA)
*31.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cemal-Habib BaĢakçı, Ģu beyanlarda
bulundu: “14.07.2014 tarihinde Bucak Mahallesine bağlı ve köyümüzün arazisi olan yere
karpuz ve kavun ekmiĢtik. Tarlamıza geldiğim de tarlamız da 300-400 hayvan vardı. Bu
hayvanların yanında çoban vardı. Ben hayvanları ekili arazimizden uzaklaĢtırmak için
yaklaĢtığımda çobanlar itiraz etti ve burada otlatacağız hayvanlarımızı, dediler. Bunun
üzerine aramızda sözlü tartıĢma baĢladı. Daha sonra hayvanları orada çıkaramadık ve eve
gittik. Eve gittiğimizde bizi korucu olan Zübeyir YetiĢtiren aradı ve bana “siz nasıl bizi
araziden çıkarırsınız bu sizin yanınıza kalmaz, bundan sonra tarlanıza gidemezsiniz, bizim
köyden geçemezsiniz, Diyarbakır‟a da gidemezsiniz deyip” telefonu kapattı. Aynı gün içinde
Yusuf YetiĢtiren adlı korucu da beni arayarak aynı tehditlerde bulundu. Üç gün sonra
Diyarbakır‟a hayvanlarımızı satmaya geldik. Hayvanlarımızı sattıktan sonra köye geri
döndük. Arazimizin içinden geçerken bir koyun sürüsü yolumuzu kapattı. Biz hayvanları
ezmemek için durduğumuz da koyunların arasına saklanmıĢ 10 kiĢilik bir grup taĢ ve
sopalarla saldırmaya baĢladı. Arabamıza taĢlarla saldırdıkları için arabadan inmek zorunda
kaldık. Arabamızın arkasına 2 araç park etmiĢti. Bunlar üniformalı koruculardı. Arkadan bize
saldırdılar. Kafamıza vurulan taĢlardan dolayı bayıldı ve cebimde olan tüm paramı da
aldılar. Ancak kimin aldığını görmedim. Sonra uyandığım da yaralı olarak Çınar‟a bağlı
Karabudak karakoluna gittim. ġikâyetçi olduk. Karakoldan bizi Çınar devlet hastanesine
götürdüler. Vücudumuzda darp izleri vardır. Habib‟in kafası kırılmıĢ, Cemal‟in hem kafası
hem de göz çevresinde darp izleri bulunmaktadır. Bu saldırıdan sonra jandarma olay yerine
gitti. Biz saldırganlarla ilgili nasıl iĢlem yapıldığını bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla kimse
tutuklanmamıĢtır. Biz karakolda Ģikâyetçi olduğumuzu söyledik. Komutan “ben bu iĢi
hallederim” dedi. Bizim can güvenliğimiz yok. Bu konuda sizden hukuki yardım talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Güllüce (Sican) köyünde 5 Temmuz'da Nazlı Bidikçi (18)
isimli kadını kaçıran korucular, genç kadının akrabalarını silahla taradı. YaĢanan silahlı saldırı
sonucu Nazlı Bidikçi'nin amcası ġahabettin Bidikçi'nin ağır yaralandı. (23.08.2014 / Ozgurgundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Güllüce (Sican) köyünde 5 Temmuz'da Nazlı Bidikçi (18)
isimli kadını kaçıran korucular, 23 Ağustos‟ta genç kadının akrabalarına silahlı saldırıda
bulundu. Saldırıda 13 kurĢunla ağır yaralanan Bidikçi, tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaĢamını yitirdi. (07.09.2014 /
Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Siirt'in Kurtalan ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobane‟ye yönelik saldırılarını protesto etmek
için bir araya gelen binlerce yurttaĢa polis müdahalesi ardından, korucular tarafından silahlı
19
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
saldırı gerçekleĢti. Saldırıda, 2‟si çocuk, 3'ü kadın toplam 13 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı.
Yaralıların 4'ü Siirt Devlet Hastanesi'ne, 9'u ise Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. Yaralılardan Yusuf Çelik (17) ile MEYA-DER Kurtalan Temsilcisi Mehdi
Erdoğan (35) tedavi altına alındıkları Siirt Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağman
kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. Aynı saldırıda yaralanan ve yaĢamını yitiren Yusuf
Çelik‟in babası olduğu öğrenilen Necmettin Çelik isimli yurttaĢta yaĢamını yitirdi. (0709.10.2014 / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr / Haberturk.com)
*Siirt‟in Alan mahallesinde, IġĠD çetelerinin Kobane‟ye yönelik saldırılarını protesto etmek
amacıyla yapılan eylemlere müdahale ile baĢlayan olaylar sırasında, Kaymaz Petrol‟de
bulunan korucuların açtığı belirtilen ateĢ sonucu Kamil TaĢ, isimli yurttaĢ yaralandı. Siirt
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan TaĢ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaĢamını
yitirdi. (09.10.2014 / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr)
CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR
*Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulduğu tek kiĢilik hücrede kalp krizi geçiren, zamanında
müdahale edilmeyen ve 18 gün boyunca hastanede yaĢam mücadelesi veren 45 yaĢındaki
Seyithan TaĢkıran adlı politik hükümlü hayatını kaybetti. (04.01.2014 / Milliyet.com.tr /
Ozgur-gundem.com)
*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi tutsak Oktay Mert'in kaldığı koğuĢta, bedenini ateĢe
verdi. Sol kolu, sol bacağı ve karnında birinci dereceden yanık oluĢan Mert, ilk müdahalenin
ardından Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. (20.02.2014 /
Radikal.com.tr / Ozgur-gündem.com)
*Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kapasite fazlalılığı gerekçesi ile 20 adli hükümlü, istemleri
dıĢında sevk edilmelerine karĢı çıkarak isyan baĢlattı. Çıkan olaylarda 4 hükümlünün kırılan
camlardan yaralandığı öğrenildi. (20.02.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gündem.com)
*Mardin'in Midyat Ġlçesinde 36 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 7 yıldır kan kanseri teĢhisi
konulan hasta mahpus ġehmus Yetek (67), Ģuuru kaybettiği gerekçesiyle 9 Temmuz'da tahliye
edildi. Tahliye edildikten sonra ailesi tarafından Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi'nde tedavi altında alınan Yetek, tedaviyi cevap vermeyerek yaĢamını yitirdi.
(13.07.2014 / Ġmctv.com.tr / Birgun.net / Ozgur-gundem.com)
*2009 yılında yapılan “KCK” Kars operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve Ağrı M Tipi
Cezaevi'nde tutuklu bulunan Celal Kılıçaslan (57), 24 Eylül'de cezaevinde aniden fenalaĢarak
Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirmesinin ardından Erzurum Bölge
Eğitim AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edilen Kılıçaslan, yoğum Bakım Ünitesi'ne tedavisine
baĢlanmasından 2 sonra tahliye edildi. Hastanedeki tedavisi devam ettiği sırada, Kılıçarslan
yaĢamını yitirdi. (01.10.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Cezaevinde bulunduğu sırada beyninde tümör oluĢan ve vücudunun belden aĢağısı felçli olan
PKK davası hükümlüsü hasta mahpus Ramazan Özalp, 24 Mayıs'ta Adli Tıp Kurumu
tarafından verilen rapor ile cezaevinden tahliye edildi. Tahliye edilen Özalp, tedavi altına
alındığı hastanede yaĢamını yitirdi. (09.10.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com / Birgun.net)
*Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK‟li tutuklu Ahmet Aslan'ın (18) bulunduğu
koğuĢta intihar ettiği iddia edildi. Cezaevi arkadaĢlarının koğuĢta bulunmadığı bir anda intihar
20
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ettiği ileri sürülen Aslan'ın, 2 yıl önce Karayazı'da 2 arkadaĢıyla birlikte yakalandığı öğrenildi.
Aslan'ın tutuklandığında 18 yaĢın altında olduğu için yaklaĢık bir buçuk yıl Erzurum E Tipi
Kapalı Cezaevi'nde kaldığı, ardından H Tipi Cezaevi'ne sevk edildiği belirtildi. Aslan'ın
cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, haberi alan
Aslan'ın Doğubayazıt'ta ikamet eden ailesi de Erzurum'a hareket etti. (17.10.2014 / ANF /
Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ve bir tutuklu ile yaĢadığı tartıĢma sonucu hakkında
verilen 3 günlük hücre cezası nedeniyle hücrede bulunan ġevket Sanlav adlı hükümlü, kaldığı
hücrede ölü bulundu. Sanlav'ın kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. Sanlav‟ın ailesi,
ölümü kuĢkulu bularak cezaevi yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. (18.11.2014 /
DHA / Milliyet.com.tr)
*Urfa‟nın Akçakale ilçesinde bulunan Yarıaçık Cezaevi‟nde tutulan Ali Çakıcı isimli
hükümlü yaĢamını yitirdi. 1964 Urfa doğumlu olduğu öğrenilen ve 12 kiĢilik koğuĢta kalan
Çakıcı‟nın cenazesi sabah saatlerinde arkadaĢları tarafından yattığı ranzada bulundu. Aynı
cezaevinde kalan hükümlülerden alınan bilgiye göre; Çakıcı‟nın ağır astım hastası olduğu ve
acil hastaneye kaldırıldığı ve iğne yapıldıktan sonra tekrar koğuĢa getirildiği bildirildi.
(30.11.2014 / DĠHA / Evrensel.net)
*PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 2009 yılında Kandil'den Türkiye'ye gelen
BarıĢ Grubu üyelerinden Lütfü TaĢ, 2010 yılında hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
açılan dava kapsamında tutuklandı. 5 yıldır Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan
TaĢ, geçirdiği kalp krizi sonucu yaĢamını yitirdi. TaĢ'ın her hangi bir rahatsızlığının olmadığı
belirtildi. (31.12.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR
*Van'ın Muradiye ilçesinde, Özalp ilçesine bağlı Haceli köyünde ikamet eden MaĢallah
Aslan, hastaneye getirdikleri bebeklerinin yaĢadığını ve hastanede ihmalsizlik sonucu
yaĢamını yitirdiğini iddia etti. BaĢvuru üzerine Savcılık konu ile ilgili hastanede inceleme
baĢlattı. (27.01.2014 / DĠHA)
*Van‟ın Gürpınar Ġlçesi‟ne bağlı Yalınca Köyü Çeli Mezrası‟nda 1,5 yaĢındaki
Muharrem TaĢ isimli çocuk, yüksek ateĢ ve öksürük Ģikayetleriyle aniden rahatsızlandı. Aile,
mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyince, ilgilileri
telefonla arayarak yardım istedi. Ancak görevliler gelmeyince Muharrem TaĢ hayatını
kaybetti. Yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremedikleri için öldüğünü öne süren
ailesi TaĢ ailesi, Karayolları, sağlık ekipleri ve karakol görevlileri hakkında suç duyurusunda
bulundu. (07.02.2014 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Güzide
AkbaĢ, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumun hemen ardından çocukta solunum
yetmezliğini olduğunun tespit edilmesi ve hastanede Çocuk Uzman Doktor bulunmadığı
gerekçesi, bebek MaraĢ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin sevk edileceği ambulansta
oksijen tüpü bulunmadığı ve saatlerce bekletildiği, oksijen tüpü temin edildikten sonra yola
çıkan ambulansta yaĢamını yitirdiği belirtildi. (15.08.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġÜPHELĠ ÖLÜMLERĠ
-Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri
21
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak‟ın Silopi ilçesinde, Silopi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre
Ölmez, gümrük lojmanlarındaki evinde beylik tabancasıyla intihar etti. Ölmez'in cesedi,
otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (30.01.2014 / DHA / Aa.com.tr /
Samanyoluhaber.com)
*Elazığ'ın Keban Ġlçesi yolu üzerinde bulunan merkez Poyraz Jandarma Karakolu'nda,
Diyarbakır'ın Lice Ġlçesi nüfusuna kayıtlı er L.Y.‟nin, karın bölgesine bir el ateĢ ederek
kendini tüfekle vurduğu iddia edildi. Ağır yaralanan L.Y., karakola gelen 112 Acil Servis
ambulansı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. (19.05.2014 / Mynet.com /
Aksam.com.tr / Ajans23.com)
*Siirt‟in Kurtalan ilçesinde bunalıma giren ve Ġlçe Emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli
polis memuru Ġ.D. (46), ikamet ettiği evinde beylik silahıyla intihar etti. Ġ.D. olay yerinde
hayatını kaybetti. (04.07.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Dersim'in Ovacık ilçesinde bulunan KarĢılar Karakolu'nda görev yapan Bingöl'ün Solhan
nüfusuna kayıtlı jandarma komando er S.A.'nın, silahıyla kendini vurarak intihar etmek
istediği iddia edildi. Göğsünden aldığı kurĢun yarası ile ağır yaralandığı. Askeri helikopterle
Dersim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
(24.09.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Foto Film ġube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K,
Üçkuyular Mevki'nde bulunan TOKĠ konutlarındaki evinde ağır yaralı olarak bulundu. Ağır
yaralı olarak olay yerine sevk edilen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne
kaldırılan A.K, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.K'nin intihar
ettiği üzerinde duruluyor. (16.11.2014 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Van'ın TuĢba ilçesinde bulunan Ġskele Mahallesi'nde, Van Gölü sahiline gelen A.G. (25)
isimli uzman çavuĢ, beylik tabancasıyla baĢına bir el ateĢ ederek intihar giriĢiminde bulundu.
YurttaĢların yaralı olarak buldukları A.G. olay yerine çağrılan ambulans ile Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye
kaldırılan A.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. (21.12.2014 /
Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
-ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri
*Siirt merkeze bağlı Doğu KıĢlası'nda Ankara nüfusuna kayıtlı Yasin Yalabık isimli askerin
intihar ettiği iddia edildi. Kendisine zimmetli silahla intihar ettiği öne sürülen Yalabık'ın,
boynundan giren kurĢunun yüzünü parçaladığı belirtildi. KıĢladaki askerlerin silah sesini
duyması üzerine Yalabık'ın ağır yaralı olarak önce kıĢladaki revire, buradan ise Siirt Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. (11.02.2014 / DHA)
*Sivas F Tipi Kapalı Cezaevi'nde jandarma er olan Sinan Sezgin, nöbet kulübesinde G-3
piyade tüfeğiyle vurulmuĢ olarak bulundu. Ağır yaralanan Sezgin, ambulansla Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezgin hastanede yaĢamını yitirdi. Sezgin'in
cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Tekirdağ Çorlu nüfusuna
kayıtlı olduğu öğrenilen Sezgin'in intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı.
(09.03.2014 / Haberturk.com / Aksam.com.tr)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye Köy Karakolu'nda Sevgin Yiğit isimli
askerin, kendi silahıyla ile göğsüne ateĢ açarak intihar ettiği ileri sürüldü. Mardin Valiliği
22
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tarafından konuya iliĢkin yapılan açıklamada da Yiğit'in kendi silahıyla açtığı ateĢ sonucu
yaĢamını yitirdiği belirtildi. (17.04.2014 / Ozgur-gundem.com / Vicdaniret.org)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Kantar Karakolu Komutanı
Astsubay ÜstçavuĢ Kenan Salık (33) karakolda ölü bulundu. (21.04.2014 / Sabah.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*Edirne‟nin Uzunköprü ilçesinde 102‟inci Topçu Alayı‟nda yaklaĢık 9 aydır zorunlu askerlik
yapan Siirt‟li er Kasım Dündar (22), 19 Haziran günü gece saatlerinde alayın deposunda
üzerine yanıcı madde döküp, kendisini yaktığı iddia edildi. GATA‟da yoğun bakım ünitesinde
tedavi gören Dündar yaĢamını yitirdi. (26.06.2014 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Siirt Emniyet Müdürlüğü Çevik kuvvet Ģubesinde görevli polis memuru Ġhsan Özatağı, polis
evinde birlikte kaldıkları kendisine zimmetli tabancasını arkadaĢı Serdar KeleĢ‟e tanıtmak ve
nasıl çalıĢtığını göstermek isterken silahın aniden ateĢ aldığı iddia edildi. Silahın ateĢ
almasıyla kurĢunun alnına isabet ettiği KeleĢ, olay yerinde yaĢamını yitirdi. (12.07.2014 /
Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyünde bulunan 48. Hudut Tugay Komutanlığı'na
bağlı 5. Hudut Tabur Komutanlığı‟nda askerlik yapan piyade er Emin DaĢçı‟nın (21), nöbet
tuttuğu sırada asker arkadaĢının silahının kazayla ateĢ alması sonucu ağır yaralandığı iddia
edildi. ġırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırılan DaĢçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. (29.07.2014 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Yenisafak.com.tr)
*Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan ve ismi
öğrenilemeyen bir askerin, kendisini baĢından vurarak intihar ettiği iddia edildi. Bingöl
nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen asker ölümüyle ilgili Çınar Cumhuriyet BaĢsavcılığı
tarafından gönderilen savcının da askeriyeye girmesine askeri yetkililer tarafından izin
verilmediği ve olay yeri incelemesinin Diyarbakır'dan gelen askeri savcının yaptığı
öğrenildi. (26.08.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Urfa merkez Haliliye ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında oturan 20
yıllık polis memuru Davut PiĢkin‟in (47), beylik tabancasıyla intihar ettiği ileri sürüldü. 2 ay
önce Hatay'dan Urfa'ya atanan ve YeniĢehir Polis Merkezi'nde görevlendirilen polis memuru
Davut PiĢkin, evinde baĢından aldığı kurĢun yarası ile ölü halde bulundu. (27.08.2014 /
Milliyet.com.tr / Aksam.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe Köyü (Mahallesi)'nde bulunan Tepe Jandarma Karakolu'nda
görevli Mersin nüfusuna kayıtlı Haydar Yıldız (39), göğsüne isabet eden kurĢunla ağır
yaralandı. Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Yıldız'ın burada yapılan
müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yaĢamını yitirdiği öğrenildi. (25.09.2014 / DĠHA /
Ozgur-gundem.com)
*Kars Merkez KıĢlası'nda askerlik yapan topçu üsteğmen Sıttık Emre Koçyiğit (32), kıĢlada
kendisine ait odada kafasına tabancayla ateĢ edilmiĢ halde bulundu. Olay sonrası Kafkas
Üniversitesi Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçyiğit, yapılan ilk
müdahalenin ardından Ankara GATA'ya sevk edildi. GATA'da yapılan müdahalelere rağmen
Koçyiğit'in kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. (02.10.2014 / Milliyet.com.tr)
23
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde Tekeli 1'inci Ġç Güvenlik Piyade Taburu'nda görevli er Ömer
Dönmez‟in, kendi silahıyla intihar ettiği iddia edildi. Konya'nın Kulu ilçe nüfusuna kayıtlı
Dönmez'in cenazesi otopsi için ġemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili
soruĢturma baĢlatıldı. (14.10.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere (Qilaban) ilçesine bağlı Gülyazı (Bejê) Karakolu'nda askerlik yapan Ferhat
IĢık'ın, 29 Ekim'de nöbet tuttuğu esnada intihar ettiği iddia edildi. Diyarbakır'da yapılan
otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edilmek üzere Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi'ne getirildi. Askeri yetkililerin aileye verdiği bilgide, çocuklarının nöbet esnasında
tuvalette göğsüne sıktığı tek kurĢunla intihar ettiği iddia edildi. Ancak cenazeyi gören aile,
çocuklarının yüzünde darp izi olduğuna ve diĢlerinin de darptan dolayı kırıldığına dikkat
çekti. IĢık'ın cenazesini önce Uludere savcılığı ardından Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde
otopsi yapılmasına rağmen otopsi sonucu aileye verilmezken IĢık'ın ölüm nedeni ise aileye,
"AteĢli silah ile intihar ederek ölme" olarak bildirildi. (31.10.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgurgundem.com)
*Hakkari'de, Mardin'in Kızıltepe ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, ancak ismi açıklanmayan bir
askerin intihar ettiği iddia edildi. Askeri savcılık olayla ilgili soruĢturma baĢlattı. (13.11.2014
/ Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesi Gökçayır Mahallesi ile Rojava'nın Serêkaniyê bölgesi Tilxenzir
köyü arasında bulunan Boztepe Hudut Karakolu'nda görev yapan 3 asker nöbet tuttukları
kulede öldürülmüĢ halde bulundu. 3 askerin cenazesi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne
getirildi. Askerlerden birinin kafasında tek kurĢun ikisinin ise göğüslerine aldıkları tek
kurĢunla yaĢamını yitirdikleri bildirildi. Ölen askerlerin isimlerinin Ramazan Yel, Kadir
Yıldız ve Umut Aslan olduğu öğrenildi. Konuya iliĢkin açıklama yapan Urfa Valisi Ġzzetin
Küçük, olayın nasıl meydana geldiğinin belli olmadığını araĢtırmaların sürdüğünü söyledi.
Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, bir askerin diğer iki askeri
öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. (09.12.2014 / Sabah.com.tr/ Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr / Bbc.co.uk)
*Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Güney Kürdistan bölgesi sınırında bulunan Komando
Taburu'nda bir askerin kendi silahıyla intihar ettiği iddia edildi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi
nüfusuna kayıtlı Aykut Kaya isimli er gece saatlerinde nöbette olduğu sırada kendi silahıyla
intihar etti. (14.12.2014 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr / Mynet.com)
*ġırnak'ın Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugayı'nda görevli uzman çavuĢ Sedat
Atılgan'ın, arkadaĢının silahından çıktığı iddia edilen kurĢunun göğsüne isabet etmesi
nedeniyle ağır yaralandığı kaydedildi. Ağır yaralı olarak ġırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Antep nüfusuna kayıtlı 22 yaĢındaki Atılgan, tüm müdahalelere rağmen yaĢamını yitirdi.
YaĢanan olay ile ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (16.12.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr /
zaman.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uzunsırt Karakolu'nda, Ağrı Nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen
ve ismi öğrenilemeyen bir askerin (piyade er), sabah saatlerinde nöbet tuttuğu mevzide kendi
silahıyla intihar ettiği öne sürüldü. (23.12.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
SALDIRIYA UĞRAYANLAR
24
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
-Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi
*Van'ın Muradiye ilçesinde BDP Belediye EĢ BaĢkan adayı Safure GüneĢ'in, parti binasına
yakın bir yere park edilen aracı gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin saldırısına
uğradı. Aracın tekerlerinin parçalandığı saldırıyı kimin gerçekleĢtirdiği tespit edilemedi.
(22.01.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Dicle Kent civarında seçim çalıĢmaları yürüten 4 BDP'li genç,
AKP'li olduğu belirtilen 6 kiĢilik grubun sopalı saldırısına uğradı. AKP'li oldukları iddia
edilen grupta bulunan 3 kiĢinin de silahlı olduğu belirtilirken, elinde silah bulunan kiĢilerin
polislerin bulunduğu yöne doğru kaçtıkları, ancak bu 3 kiĢi arasından sadece bir kiĢinin
gözaltına aldığı belirtildi. Saldırıya karĢılık veren BDP'li gençlerden Mazlum Toprak,
yaralanarak Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı. (05.02.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde Yavuz Sultan Selim Ġlköğretim Okulu'nun korkuluklarına ve
elektrik direğine AKP bayrağını asmak isteyen ġefik Özer ve Özal Özer'e kimliği belirsiz kiĢi
veya kiĢilerce ateĢ açıldı. Av tüfeği ile açıldığı belirtilen ateĢ sonucunda yaralan 2 kiĢi
ġemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ġefik Özer'in kalçasına, Özal Özer'in ise baĢına isabet
eden saçmalardan yaralandığı öğrenildi. (21.02.2014 / Cumhuriyet.com.tr / T24.com.tr/)
*Van'ın Çaldıran ilçesinde, AKP‟lilerin gerçekleĢtirdiği büro açılıĢı etkinliğinde olaylar çıktı.
Vanyolu Caddesi'nde bulunan büronun açılıĢına katılan AKP'lilerin, caddenin diğer tarafında
bulunan BDP'nin seçim bürosu önünde duran yurttaĢlara sataĢması üzerine çıkan taĢlı sopalı
olaylar çıktı. Olaylar sırasında AKP'li Çaldıran Belediye BaĢkanı Ferman Yıldırım'ın kardeĢi
Ayhan Yıldırım, AKP'li belediye meclis üyesi ġefik Çakaner, ilçede koruculuk yapan
Seyithan Tırak ve Erginler köyü korucu baĢı ġefik AtaĢ yurttaĢlar üzerine silahla ateĢ açtı.
Uzun süren devam eden olaylarda, BDP yöneticisi Abubekir Atabay, yurttaĢlardan Zülküf
Erdal, Kerem Koç ve BeĢir Koç yaralandı. (22.02.2014 / Milliyet.com.tr / Kanald.com.tr)
*Erzurum‟un Köprüköy Ġlçesine bağlı Alaca köyünde, BDP encümeni Cengiz Kırmacı
kimliği belirsiz kiĢilerin saldırısına uğradı. (03.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi'nde bulunan Vatan Ġlköğretim Okulu'nda
BDP'liler ile bir grup arasında oy kullanma sırasında gerginlik yaĢandı. Çıkan gerginlikte
grup, BDP Ġlçe Belediye EĢ BaĢkan Adayı Mehmet ġah Teke ve avukatlara saldırdı.
(30.03.2014 / Milliyet.com.tr / Samanyoluhaber.com)
*Diyarbakır‟ın ÇüngüĢ ilçesinde, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ÇüngüĢ BDP
Belediye EĢ BaĢkan Adayı Niyazi Yiğit, ailesiyle birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. Bu esnada
CHP'li bir grup silah ve sopalarla BDP'li eĢ baĢkan adayına ve ailesine saldırdı. Çevredeki
yurttaĢlar da kavgaya dahil olurken, aileler arasında bir süre devam eden kavgada çok sayıda
kiĢinin yaralandığı belirtildi. (31.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Iğdır‟a bağlı Halfeli Beldesi‟nde aralarında Halfeli eski Belediye BaĢkan Yardımcısı Ahmet
Mengü ve Mengü‟nün ağabeyi Mehmet Mengü‟nün de bulunduğu bir grup BDP‟liye silahlı
saldırı yapıldı. AKP'liler tarafından yapıldığı iddia edilen saldırı sonucunda Mehmet Mengü
av tüfeğinden açılan ateĢ sonucu karnından yaralanırken, Ahmet Mengü‟nün ise
kaburgalarının kırıldığı belirtildi. (02.04.2014 / Radikal.com.tr / Aljazeera.com.tr)
25
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Ağrı‟nın Tererzan köyünde seçim çalıĢması yürüten BDP müĢahidi Nevzat CoĢkun, AKP‟li
olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. (22.05.2014 / DĠHA)
*Bingöl‟ün Karlıova ilçesi Kale Mahallesi'nde oturan Fethi Yalçın adlı bir kiĢi, sabah
saatlerinde evinden çıktığı sırada bir otomobilden açılan ateĢ sonucu yaĢamını yitirdi.
Vücudunun çeĢitli yerlerinde aldığı kurĢunlarla olay yerinde yaĢamını yitiren Fethi Yalçın'ın,
Hür Dava Partisi üyesi olduğu belirtildi. (22.10.2014 / Radikal.com.tr / Sabah.com.tr)
*Van'dan Doğubayazıt'a ailesi ile birlikte döndüğü sırada, HDP Doğubayazıt Ġlçe EĢ BaĢkanı
Ali Çakan'a yönelik silahlı saldırı giriĢiminde bulunuldu. Soğuksu köyünden itibaren 33 FR
773 plakalı araç tarafından takip edildiğini fark ettiğini belirten Çakan, takip edenlerin kim
olduğunu öğrenmek amacıyla aracını durdurduğunu söyledi. Çakan, sonrasında yaĢananları
ise Ģöyle anlattı: "Dün akĢam Van'dan Doğubayazıt'a giderken, 33 FR 773 plakalı
Volkswagen Caddy marka araçla takip edilip taciz edildim. Uzun süre takip edildikten sonra
araçtan inip takip edenlerle tartıĢtım. Neden takip edildiğimi sormama rağmen herhangi bir
cevap alamadım. Araçta iki kiĢi bulunmaktaydı. Biri silahla saldırmaya çalıĢtı. Aile bireylerim
bunu engelledi. Olayın normal bir trafik magandası olayı olduğunu sanmıyorum. Bu olayın
peĢini bırakmayacağım. Olayın takipçisi olacağım." Ġlçeye gelen Çakan, savcılığa giderek suç
duyurusundan bulundu. (06.11.2014 / DĠHA / Agrihurses.net)
*HDP Erzincan Ġl Örgütü tarafından MaraĢ katliamını kınamak amacıyla Cumhuriyet Caddesi
üzerinde bir araya gelen grubun düzenlemek istediği basın açıklamasına, ırkçı grup tarafından
istiklal marĢı okunarak saldırıda bulunuldu. Irkçı grubun saldırısında çok sayıda kiĢi
yaralanırken, HDP Ġl EĢ BaĢkanı Filiz Dikme Pakkan ise feci Ģekilde darp edildi. (26.12.2014
/ Hurriyet.com.tr / Ntv.com.tr / Milliyet.com.tr)
-Gazeteci
*Van‟da Ġskele Caddesi'nde evine giden Fırat Dağıtım çalıĢanı Ramazan Öter, Van Ticaret ve
Sanayi Odası (VATSO) civarında kimliği belirsiz kiĢiler tarafından darp edildi. Olayı anlatan
Öter, "Nereye gittiğimi sordular. Ben de eve gittiğimi söyledim. 'Ramazan sen değil misin,
nereden geliyorsun?' gibi sorular sordular. 'Niye bunları soruyorsunuz' dememle birlikte
üzerime atlamaları bir oldu" dedi. Kendine saldıranların sivil, kirli sakallı kiĢiler olduklarını
söyleyen Öter, "Bana saldırmaya baĢladıklarından arkada bir arabadan 5-6 kiĢi daha çıkıp
beni dövmeye baĢladı" dedi. Öter, kendisine saldıranların polis olabileceğinden
Ģüphelendiğini belirtti. (14.03.2014 / DĠHA)
*16.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ferat Mehmetoğlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben Kurdsat News adlı televizyonda muhabir olarak çalıĢmaktayım. Görevim gereği Kürtçe
eğitim veren okulda röportaj yapıyordum. AkĢam saatlerinde sivil ve resmi polisler okulu
basıp mühürlemek istediler. Tam da o esnada okulda bulunuyordum ve kameram kayıttaydı.
Polisler bana saldırdı ve Ģiddet uyguladı. Kameramın bir parçasını kırdılar. Darp edildim.
Darp eden polisler hakkında Bağlar Ġlçe Emniyet Müdürüne bizzat teĢhis edip Ģikâyetçi
oldum. Ancak, bizzat Ģüphelilerin de polis olması nedeniyle, iĢlemlerin ciddiye alınmaması ya
da geciktirilmesi endiĢesiyle savcılığınıza suç duyurusunda bulunma gereği duydum. Ayrıca
kamera kayıtlarını da ekte savcılığınıza sunuyorum. Polislerin bana uyguladığı bu insanlık
dıĢı muamelenin iĢkence suçunu oluĢturduğu aĢikârdır. Bana suçsuz yere iĢkence uygulayan
ve kamerama zarar veren görevlilerin tespiti ile haklarında yasal iĢlem baĢlatılması
gerekmektedir. Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı: a-) Ġl Emniyet Müdürlüğüne
müzekkere yazılarak olay esnasında görevli polislerin kimlik bilgilerinin ve teĢhise yarar
fotoğraflarının gönderilmesinin istenilmesini, b-) Olayın gerçekleĢtiği yere yakın mekânların olay
26
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
saatindeki güvenlik kamera kayıtlarının ivedi bir Ģekilde istenmesini, c-) Savcılığınızca tam teĢekküllü
bir hastaneye sevkim ile alınacak raporla birlikte Vücudumdaki hasarın tespiti için Diyarbakır
ATK sevk edilmemi, d-) Ekte sunmuĢ olduğum görüntülerin delil olarak dosyada muhafaza
altına alınmasını, Netice itibariyle bana iĢkence eden ve kamerama zarar veren kolluk
görevlilerinin tespiti ile haklarında yasal iĢlem baĢlatılmasına karar verilmesini talep
ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'da Valilik kararıyla polis tarafından mühürlenen, ardından halk tarafından mührü
sökülerek açılan Ferzad Kemanger Ġlkokulu‟nun bahçesinde bekleyiĢe geçen ve nöbet eylemi
baĢlatan yurttaĢlara polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla sert bir Ģekilde müdahalede
bulundu. etti. Müdahale sırasında yurttaĢların okulun içine girmesi sonrası polis de okulun
içine girerek onlarca kiĢiyi darp ederek gözaltına aldı. Müdahale sırasında Anadolu Ajansı
(AA) foto muhabiri Hüseyin BağıĢ kimliği belirsiz bir kiĢi tarafından bacağından bıçaklandı,
aynı ajansın muhabiri Aziz Aslan ise darp edildi. Yaralanan gazeteciler Selahaddin Eyyubi
Devlet Hastanesinde tedavi atına alındı. (17.09.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr /
T24.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik
saldırılarının protesto edildiği eylem sırasında haber takibi yapan Azadiya Welat gazetesi
muhabirleri Nihat Kutlu ve BiĢar Durgut ile JINHA muhabirleri Beritan Canözer, Sarya
Gözüoğlu isimli gazeteciler, Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen bir grubun bıçaklı saldırısına
uğradı. Habercilere, "Neden çekiyorsunuz" diyerek saldırmaya baĢlayan grup üyeleri, kadın
gazetecileri saçlarından çekerek darp ederken, BiĢar Durgut isimli gazeteciyi 8 bıçak
darbesiyle yaraladı. Durgut, ambulans ile Dicle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
(02.10.2014 / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
-Öğretmen / Öğretim Üyesi
*Diyarbakır'ın ġehitlik ilçesinde bulunan ġehitlik Endüstri ve Meslek Lisesi'nden 4
öğretmenin bir öğrenci velisi tarafından saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Okul çıkıĢı seyir
halinde olan araçta bulunan öğretmenler Kenan GüneĢ, Emin Bars, Fethi Barut ve Tekin
Çolak'ın öğrenci velisi olan Ġbrahim Özgür isimli Ģahıs tarafından Urfa Kapı mevkiinde bıçak
ve sopalı saldırıya uğradığı kaydedildi. 9 sınıf öğrencisi olan Z. Özgür isimli öğrencinin
ağabeyi olduğu aktarılan Ġbrahim Özgür tarafından saldırıya maruz kalan öğretmenler, daha
önce saldırganın okula gelerek kız öğrencilere laf atarak hakaret ettiğini ve kendisine tepki
göstermeleri üzerine de hedef alındıklarını söyledi. (07.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Elazığ‟da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi poliklinikler giriĢinde kola otomatı iĢleten
E.E., otomat etrafında geniĢletme yaparak kantin alanı oluĢturmak istedi. Rektörlüğün söz
konusu alanda geniĢletmeye izin vermemesi üzerine, Rektör Prof Dr Kutbeddin Demirdağ'ın
kampüsteki konutuna giden iĢletmeci, güvenlik görevlilerine ''Ben, Rektör'ün misafiriyim''
diyerek kontrol noktasından geçti. Kapının önüne çıkan Demirdağ ile E.E. arasında itiĢme
yaĢandı. ĠtiĢme sırasında, Rektör Demirdağ, yüzüne yumruk darbesi aldı. ĠĢletmeci E.E.,
iddiaya göre, güvenlik görevlisi Özcan Akyürek‟i, arbede sırasında baĢından bıçakla hafif
yaraladı. (03.09.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Batman Cumhuriyet Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmeni M. Emin ġimĢek, 7'nci sınıf
öğrencisi E. M.'ye tokat atması üzerine öğrencinin ailesi okulu bastı. E.M.'nin yakınları okula
getirdikleri sopa ve kesici aletlerle öğretmenlere saldırdı. YaĢanan arbedede, Özgür Eğitim
Sen ġube BaĢkanı ve Okul Müdürü Mustafa Sevinçer, Müdür Yardımcısı Selman Çınar ve
27
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
öğretmen M. Emin ġimĢek darp edildi. YaĢanan saldırı ardından öğretmenler, Batman Bölge
Devlet Hastanesi'ndeki doktor kontrolünden sonra polis karakoluna giderek ifade verdi.
YaĢanan saldırının ardından olayı gerçekleĢtiren 4 kiĢi gözaltına alınırken, 2 kiĢinin ise
arandığı öğrenildi. (04.09.2014 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
-Öğrenci
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 2 Ocak‟ta kampüste, 30 kiĢi olduğu belirtilen ülkücü grup
tarafından Kürt öğrencilere yapılan saldırı gün boyu sürürken, farklı grupların ise öğrenci
evlerine saldırıda bulunduğu öğrenildi. Olayların baĢladığı gün olan 2 Ocak tarihinde akĢam
saatlerinde, YeniĢehir Elektrikçiler durağında bir Kürt öğrencinin evine yapılan saldırı
gerçekleĢirken, 3 Ocak günü ise Hacı Ahmet Mahallesi'nde Sevcan Tokgöz adlı Kürt
öğrencinin kaldığı eve saldırıda bulunuldu. Evin önüne araçlarla gelen 15-20 kiĢilik grup,
içeri girmek üzere kapıları tekmeleyerek zorladı. Grup, kapıyı açmayı baĢaramayınca evin
camlarını taĢladı. Tokgöz, telefonla arkadaĢlarına haber vermesi üzerine saldırganların olay
yerinden kaçtığını belirtti. (03.01.2014 / DĠHA / DHA / Hurriyet.com.tr)
*Ağrı'da Cumhuriyet Lisesi'nde okuyan V. Ayna, okuldan çıkıp evine gitmek istediği sırada
Eski Van Caddesi üzerinde önünü kesen kimliği belirsiz 3 saldırgan 'Bu seçimi size
kazandırmayız. Buraları size zindan ederiz' diyerek lise öğrencisi tehdit etti. Kendisini tehdit
eden söz konusu kiĢilere; "Burası bizim memleketimiz" cevabını verdiği esnada Ģahıslardan
iri yarı ve parmağında Osmanlı tuğrası sembolü bulunan bir yüzük takan kiĢinin kendisine
saldırdığını aktaran Ayna, yer düĢmesi sonrası diğer Ģahısların da kendisini yerdeyken darp
etmeye baĢladığını kaydetti. Öğrenci V.Ayna‟nın, Ağrı BDP Merkez Ġlçe BaĢkanı Nevzat
Ayna'nın kardeĢi olduğu öğrenildi. (08.01.2014 / DĠHA)
*MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi AvĢar Kampusu'nda Kürt olduğu belirtilen öğrencilere,
ülkücü gruplar tarafından saldırı gerçekleĢtirildi. Saldırılar sonucunda 9 Kürt öğrencinin
yaralandığı öğrenildi. (15.01.2014 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler, Cumhuriyet caddesi üzerinde
bulunan Öğretmen evi önünde 30-40 kiĢi oldukları belirtilen ırkçı bir grubun cam ĢiĢe ve
bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Orhan Öner ve Serdar Üzman isimli öğrenciler yaralandı.
ArkadaĢları tarafından hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin, 3 günlük iĢ göremez raporu
aldıkları belirtildi. (26.01.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*Kars'ta bir grup ülkücü, gece saatlerinde Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrencilerin
yaĢadığı evlere saldırı düzenledi. Merkez Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen saldırı
sonucunda, Ersin Dağ ve Yunus ÖzbaĢ isimli öğrenciler aldıkları bıçak darbeleri sonucunda
çeĢitli yerlerinden yaralandı. ArkadaĢları tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne götürülen Dağ
ve ÖzbaĢ tedavilerinin ardından taburcu edildi. (28.01.2014 / DĠHA / ANF)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Rahmi Kaya ve Emrullah PiĢkin isimli iki Kürt
öğrenci, okuldan çıktıktan sonra Faik Bey Caddesi üzerinden evlerine gittikleri sırada
Çamlıca Sokağı'nda ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Bıçaklarla saldıran ülkücü grup olay
yerinden kaçarak uzaklaĢırken, bıçak darbeleri ile hafif Ģekilde yaralanan Kaya ve PiĢkin ise
çevredekiler tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. (12.04.2014
/ Ozgur-gundem.com)
28
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde 11 Nisan‟da, okul çıkıĢı evlerine giderken önlerini kesen
ülkücü bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kalarak yaralanan 2 öğrenci için, kampus
içerisinde protesto gösterisi düzenlemek istedi. Ülkücü bir grubun yine bıçaklı ve satırlı
saldırısına maruz kalan öğrencilerden Güven Kerenciler isimli bir öğrenci aldıkları bıçak
darbeleri ile yaralandı. Saldırının gerçekleĢtiği sırada ülkücü gruba herhangi bir müdahalede
bulunmayan polis, öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. Müdahale 20'de yakın öğrenci
gözaltına alındı. Yaralı arkadaĢlarını görmek üzere hastaneye giden bir grup öğrenci ise,
hastane önünde ülkücü grubun ikinci kez saldırısına uğradı ve saldırıda Adem Cavlanlar,
Erdal Gültekin ve Yener ErtaĢ isimli öğrenciler yaralandı. (13.04.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*15.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Baver Mızrak, Ġbrahim Kaçar, Özgür Çoban
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak, Ģu beyanlarda bulundu:
“14.04.2014 tarihinde Bilge Gençlik Kulübüne mensup bir grup Mimarlıkta bildiri ve afiĢ
dağıtmak istediler. Orada bulunan Agit isimli mimarlıkta okuyan birini tehdit ederek ismini
almıĢlar. Dicle Üniversite öğrenci derneğinden bir grup toplanıp tepki göstermiĢler. Bunun
üzerine orada bulunan polisler tarafından Bilge Gençlik mensupları dıĢarı çıkıyorlar. Bunun
üzerine Mimarlıktan Fen Fakültesine kadar dernek mensupları yürüyüp bu olayları protesto
etmek için yürüyüĢ sonrası basın açıklaması yapılacaktır denildi. Ertesi gün Bilge Gençlik
mensupları oldukları bir grup fakültenin kantininde bildiri dağıtıp orada bulunan kiĢilerin de
görüntülerini aldılar. Bizlerde tepki gösterdik. Bunun üzerine bıçak çekip tehdit ettiler. Bunun
üzerine kargaĢa yaĢanmaya baĢlayınca çıkıp gittiler. Dernek mensupları toplanıp yürüyüĢe
geçtiler. Eğitim fakültesi önünde polisler tarafından önümüz kesildi. ArkadaĢlar mimarlıkta
toplanıp Fen Fakültesine kadar yürüdük daha sonra basın açıklaması yaptık. Dağılırken
turnikeler ve camlar kırıldı. Polis müdahale etti. Polisler coplarla, demir sopalarla müdahale
edip bir sürü arkadaĢlarımız gözaltına alındı. Yaralı olanların da olduğu söylendi. Bu arada
plastik mermi de kullanıldı. Gözaltı yaĢandığı sırada arkadaĢlarımıza silah doğrultuldu. Bu
konuda sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi'nde okuyan ve ismi öğrenilemeyen bir Kürt öğrenci, 20
kiĢilik ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. ÇarĢı ortasında sıkıĢtırılıp darp edilen öğrencinin
burnu ve kafasının kırıldığı belirtildi. (15.05.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Siirt‟te, Manisa‟nın Soma ilçesinde yaĢanan maden faciasını protesto etmek amacıyla basın
açıklaması düzenlemek isteyen Botan Demokratik Öğrenci Derneği (BDÖ-DER) üyesi
öğrenciler, Hür Dava Partisi üyeleri oldukları belirtilen yaklaĢık 40 kiĢilik eli sopalı bir
grubun saldırısına uğradı. GerçekleĢen saldırıda Sinan Özer, Mithat GüneĢ ile soy isimleri
öğrenilemeyen Ömer, Abdullah ve Osman adlı 5 öğrenci çeĢitli yerlerinden yaralanarak
hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı maruz kalan Abdullah Dündar ve Mehmet Genç adlı öğrenciler
ise polis tarafından gözaltına alındı. (16.05.2014 / DĠHA)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Coğrafya ek binasına gelen kalabalık bir ülkücü grup,
küfürler ederek Kürt öğrencilere saldırdı. Kürt öğrencilerin karĢılık vermesi sonucu 3
saldırgan ülkücü yaralanırken, kampusa giren çevik kuvvet polisleri ise 42 Kürt öğrenciyi
cop, tekme ve tokatlarla darp ederek gözaltına aldı. (11.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Haberturk.com / Hurriyet.com.tr)
*12.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġükran CoĢkun, Ģu beyanlarda bulundu:
“Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan Songül CoĢkun, sınıfta
29
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
arkadaĢlarıyla ders çalıĢtığı sırada 11.06.2014 tarihinde ülkücü öğrenciler tarafından
sınıftan çıkarılarak darp edilmiĢtir. Bir grup ülkücü öğrenci Songül CoĢkun ve 2 arkadaĢını
dövmüĢlerdir. Olaydan sonra hastaneye gitmiĢ ancak diğer arkadaĢları gözaltına alındığı için
rapor almamıĢ sadece muayene olmuĢtur. ġuanda kolunda ödem oluĢtuğu için kolu alçıya
alınmıĢ ve çok ağır ağrılar çekmektedir. Ülkücü öğrenciler tarafından tehdit edildiği için
kaldığı yurda gidememekte ve Ģuanda bir arkadaĢının yanında kalmaktadır. Can güvenliği
olmadığı için bu saldırganlara karĢı bir önlem alınması için sizden yardım talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünde okuyan
Ömer E. isimli öğrenci, dersten çıktığı sırada üniversite içinde ırkçı bir grubun bıçaklı ve
satırlı saldırısına maruz kaldı. Saldırıda ağır yaralanan Ömer E., kampusa gelen ambulans ile
Turgut Özal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (17.10.2014 / ANF / Evrensel.net)
*MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi'nde akĢam saatlerinde ikinci öğretimde okuyan Kürt
öğrencilerin bindiği otobüse binen ülkücü bir grup telefonla arkadaĢlarını arayarak,
"Teröristlerin bindiği otobüse bindik çarĢıya gelin" diyerek, öğrencilere saldırıda bulundu.
(22.10.2014 / DĠHA)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 2 kadın Kürt öğrenci, kaldıkları Nene Hatun Kız Öğrenci
Yurtları'nda ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye göre; yurtta "Asena" kod
ismiyle tanınan ülkücü kiĢi, isimleri öğrenilemeyen 2 Kürt kadın öğrenciyle katinde
tartıĢmasıyla baĢlayan olayın ardından bir grup ülkücüyü toplayarak, B Blok'ta kalan
öğrencilerin kaldığı odayı basarak iki öğrenciyi darp etti. Olayın duyulması ardından saldırıya
maruz kalan kadın öğrenciler, ambulans ile hastaneye kaldırıldıkları öğrenilirken, saldırgan
grup hakkında ise herhangi bir iĢlem yapılmadığı öğrenildi. (04.11.2014 / DĠHA)
*Elazığ‟da, Fırat Üniversitesi ile Musa Anter Kültür ve Sanat Derneği üye öğrencileri,
Kobanê'ye yönelik devam eden IġĠD saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite
içerisinde basın açıklaması gerçekleĢtirmek isteyince ırkçı bir grubun taĢlı ve sopalı
saldırısına uğradı. Kısa sürede çatıĢmaya dönen saldırıda 2 öğrenci baĢına aldığı taĢ darbesiyle
yaralandı. Yaralı öğrencilerin Harput Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilirken, 3
öğrencinin de polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. (05.11.2014 / DĠHA /
Elazigyeniufuk.com)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi'nde okuyan 2 Kürt öğrenci, arkadaĢlarının evine gittikleri sırada
kendilerini takip eden yaklaĢık 10 kiĢilik ırkçı bir grubun saldırısına maruz kaldı. Merkez
Kavaklıbağ mahallesi Halep caddesi üzerinde yaĢanan olaydan, öğrenciler hafif sıyrıklarla
kurtulmayı baĢarırken, saldırgan grup daha sonra olay yerinden kaçtı. Saldırının duyulmasının
ardından olayın gerçekleĢtiği yere gelen öğrenciler, saldırıyı protesto etti. Olay yerine çevik
kuvvet ile sivil polisleri ile Öğrenciler arasında tartıĢmalar yaĢanırken, evlerine gitmek üzere
olay yerinden ayrılan 2 öğrencinin önü caddenin yaklaĢık 100 metre aĢağısında saldırıyı
gerçekleĢtiren ırkçı grup tarafından yeniden kesildi. Öğrencilere silah doğrultup öldürmekle
tehdit eden ırkçı grup, durumu fark eden diğer öğrencilerin kendilerine doğru yönelmesi
üzerine ara sokaklara doğru kaçtı. (12.11.2014 / Ġmctv.com.tr / Evrensel.net
*Antep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Agit Savrum, ilçe merkezinde 4
kiĢilik bir ülkücü grubun saldırısına maruz kaldığını söyledi. Evine giderken, yol
güzergahında bulunan Osmanlı Parkı yanında önünün grup tarafından kesildiğini belirten
30
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Savrum, grubun Kobanê'de yaĢamını yitiren bir YPG'linin cenazesine ve HDP kongresine
katıldığı gerekçesi ile kendisine saldırdığını ileri sürdü. Grup tarafından darp edildiğini
belirten Savrum'un yüzünde morluklar olduğu görülürken, kendisini darp eden kiĢilerin olay
yerinden kaçtığını aktardı. Olaydan sonra 155'i arayarak, yardım talebinde bulunduğunu ifade
eden Savrum, emniyette ifade verdikten sonra evine döndüğünü kaydetti. (13.11.2014 /
DĠHA)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi'nde okuyan 2 Kürt öğrenci, çarĢıdan eve gittikleri sırada merkez
PTT binası karĢısında bulunan cadde üzerinde ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Öğrencilerin
farklı yerlerinden yaralanması ile sonuçlanan saldırı, cadde üzerinde bulunan polislerin ırkçı
grupları olay yerinden uzaklaĢtırması ile sona erdi. Polisin gözaltı yapmaması dikkat çekti.
(30.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, ülkücü bir gurubun Faysal Alma isimli bir Kürt öğrenciyi
alıkoyması üzerine çıkan olaylarda, aralarında DĠHA Muhabiri Selman KeleĢ'in de bulunduğu
51 öğrenci gözaltına alınarak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan
arkadaĢları için emniyetin önüne beklerken ırkçı bir grubun bıçak ve sopalı saldırısına maruz
kalan Cengiz Tanku isimli öğrenci, vücudunun çeĢitli yerlerinde aldığı darbelerle yaralandı.
Saldırı sonrası Atatürk Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak müdahale edilen
Tanku'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (20.12.2014 / DĠHA / Evrensel.net)
*MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi'nde ülkücü öğrencilerin Kürt öğrencilere gerçekleĢtirdiği
saldırıda, boynundan ve vücudunun çeĢitli yerlerinden yaralanan Yüksel Tekin adlı Kürt
öğrenci, Necip Fazıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin'in tedavisi
devam ederken, üniversite giriĢinde toplanan ülkücü öğrenciler, ĠĠBF'ye doğru polis
kordonunda yürüyüĢe geçti. Kürtler ve PKK aleyhine sloganlarla yürüyen ülkücülerin
haberini alan Kürt öğrenciler, okulun yemekhanesine doğru hareket etti. Yemekhanenin
önünde bekleyen Kürt öğrencilere polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahaleye
baĢlayınca, ülkücüler de taĢ ve bıçaklar ile Kürt öğrencilere saldırdı. Saldırıda Mahmut adlı
öğrenci ayağından bıçak ile Abdurrahman adlı öğrenci ise kafasından taĢ ile yaralandı. Her iki
öğrenci de üniversitenin tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı. (24.12.2014 / Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr)
-Yerel Yönetici
*Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe köyünde seçim günü Yıldırım ailesi arasında çıkan
muhtarlık kavgası nedeniyle yaĢanan husumeti aĢmak ve aileleri barıĢtırmak için yapılan barıĢ
yemeğine katılmak için köye giden BDP Artuklu Belediye EĢ BaĢkanı Emin Irmak göğsünden
vuruldu. BarıĢ yemeği sırasında aileler arasından çıkan tartıĢmanın silahlı kavgaya dönüĢmesi
üzerine atılan kurĢun Irmak'ın göğsüne isabet etti. (01.04.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr)
*ġırnak'a bağlı Kumçatı beldesinde BDP‟den EĢ Belediye BaĢkanı seçilen Mehmet Demir‟in
evine korucular tarafından saat 23.00 sıralarında silahlı ve taĢlı saldırı gerçekleĢtirildi.
Demir'in evine birçok mermi isabet ederken, evin camları atılan taĢlar sonucu kırıldı. ġans
eseri evde bulunanlar yaralanmazken, Demir'in kuzeni BeĢir Demir, korucular tarafından darp
edildi. (01.04.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'de BDP'li Kızıltepe Belediyesi EĢ BaĢkanı Ġsmail Asi, makam odasında silahlı
saldırıya uğradı. Alınan bilgilere göre, ziyaret etmek amacıyla belediye gelen iki kiĢi, makam
31
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
odasına girdikleri Asi'ye silahla ateĢ etmeye baĢladı. Silahlı saldırıda Asi, iki bacağından
aldığı kurĢunlarla yaralandı. (11.04.2014 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır Hani Belediyesi EĢ BaĢkanı Nevin Oktay, kimliği öğrenilemeyen bir kiĢi
tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Oktay'ın saldırı sonrası ilçede ilk kontrollerinin ardından
Diyarbakır Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(13.04.2014 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Belediye Meclis üyesi Leyla Anık'ın evine kimliği
belirsiz kiĢi veya kiĢilerce ses bombası atıldı. Anık'ın eve girmesiyle ses bombası atılırken,
patlamanın Ģiddetiyle evin mutfak bölümünde ufak çaplı maddi hasar meydana geldiği
öğrenildi. (22.04.2014 / DHA)
*Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nde, BDP'li Belediye Meclis üyesi Hamit Soysal (38) ve Ġsmail Salin
isimli yurttaĢ, araçla seyir halinde iken önleri kesilen bir kimliği belirsiz bir grup tarafından
saldırıya uğradı. Saldırısı sonucu çeĢitli yerlerinden yaralanan Soydan ve Salin, Iğdır Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (09.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ViranĢehir Caddesi üzerinde AKP'li belediye baĢkanı
Menderes Atilla'nın aracının geçtiği sırada patlama meydana geldi. Bomba yüklü aracın
infilak etmesinden kaynaklandığı belirtilen patlamada AKP'li baĢkanının korumalığını yapan
3 polis memuru ve 1 sivil korumanın yaralandığı öğrenildi. (14.07.2014 / Hurriyet.com.tr /
Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Bitlis'in Mutki ilçesinde, AKP'li eski Belediye BaĢkanı Vahdettin Balak'ın kardeĢleri olduğu
belirtilen Ömer ve Serdar Barlak isimli kiĢiler, DBP'li Belediye Meclis üyesi SavaĢ KarataĢ'ın
(33) aracının önünü keserek, bıçaklı saldırıda bulundu. Ġlçedeki TOKĠ'lerde çıkan tartıĢma
sonucu gerçekleĢen saldırıda sırtına aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan KarataĢ, Mutki
Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(18.10.2014 / ANF / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt Belediyesi binası önünde sabah saatlerinde Belediye EĢ BaĢkanı Tuncer Bakırhan'ın
kullandığı resmi makam aracı, bir belediye çalıĢanını oğlu olduğu belirtilen Resul D.
tarafından tahrip edildi. ġahıs aracın camlarını tahrip ederek, aracın 4 lastiğini de kestikten
sonra olay yerinden kaçtığı bildirildi. Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yaĢanan
olay ile ilgili soruĢturma baĢlatırken, Siirt Belediyesi EĢ BaĢkanı Tuncer Bakırhan ise, Resul
D. ve yahut olayı gerçekleĢtirenlerle ilgili Ģikâyetçi olmayacaklarını aktardı. (09.12.2014 /
Radikal.com.tr / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
-ĠĢçi
*16.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen
bir yurttaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “15.07.2014 tarihi akĢam saat 19.00 civarında eli
satırlı 300‟e yakın bir topluluk (Hüda Par‟a yakınlıkları veya mensubu olduğu düĢünülen
kiĢiler) Dağ kapı Meydanı‟ndaki iftar çadırına saldırıp tahrip ettiler. Çadırdaki insanlara da
saldırıp, içlerinden biri zabıta olmak üzere 10‟a yakın kiĢiyi satırla ağır yaralamıĢlardır.
Çadır dönüĢünde eli satırlı kiĢiler, iftar çadırına yakın olan Medya fırınına saldırdılar ve
ReĢat OCAKLIK, Mustafa OCAKLIK, AlaattinOCAKLIK, Hasip OCAKLIK ve Azat
OCAKLIK adlı kiĢileri ağır yaralamıĢlardır. Saldırılar Laska Kırtasiye –Umut kırtasiye ve
Medya Fırını üçgeninde cereyan etmiĢtir. Laska ve Umut kırtasiyelerinin caddeye bakan
32
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
güvenlik kameraları görüntüleri alınıp incelediğinde saldırılar açıkça görülecektir. Olaylar
sürerken polisler, saldırganlara müdahale etmedi. Bu durumdan güç alan saldırganlar,
çevreye saldırmıĢlardır. Bu konuya la ilgili sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
-Ġnançları Nedeniyle
*Antep merkez ġahintepe ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde bulunan cemevinde vefat eden
Mehmet Ali Topak'ın cenazesini kaldıran Alevi yurttaĢların üzerine, yoldan geçen bir
motosikletten av tüfeğiyle ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucu cemevi önünde bulunan Levent
Topal (29) Ali Topal ve Ali ġenocak isimli yurttaĢlar yaralandı. Saldırıyı gerçekleĢtirenlerin,
saldırının ardından saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili soruĢturma
baĢlatıldı. (11.06.2014 / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr)
Doktor
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Özel Botan Hospital Hastanesi'nde çalıĢan göz doktoru Anıl Resmi
ile Hastane Müdürü Ferman Zaman arasında doktorların maĢlarını almadıkları gerekçesi ile
baĢlayan tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Sözlü baĢlayan tartıĢmanın ardından Hastane Müdürü
Zaman'ın, doktor Resmi'ye saldırdığı iddia edildi. (16.01.2014 / DĠHA / Cizrepostasi.com)
*Mardin‟in ilçesi Nusaybin‟de, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı Dr. Eren
Abatan, bir hastanın saldırısına maruz kaldı. Saldırı sırasından Abatan'ın parmaklarında
kırıkların oluĢtuğu belirtildi. (21.01.2014 / Hurriyet.com.tr / Posta.com.tr)
*Diyarbakır Ağız ve DiĢ Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Mustafa Tümerdem isimli diĢ
hekimi, rutbesi öğrenilemeyen bir TSK mensubu tarafından darp edildi. Tümerdem'in
gözünde ĢiĢlik ve morarma oluĢurken, saldırgan asker gözaltına alındı. (27.02.2014 /
Diyarbakirsoz.com)
*Diyarbakır Kadın ve Doğum Hastanesi'nde çalıĢan Dr. Ali Emre Tahaoğlu‟nun, bir hasta
yakını tarafından darp edildiği belirtildi. (22.04.2014 / DĠHA)
*Mardin-Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde Ġntaniye Doktoru olarak görev yapan Uzman Dr.
Berivan Tunca, hayatını kaybetmesi sonrası yakınlarınca hastane morguna kaldırılan bir
cenazenin Ģüpheli bir ölüme kurban gittiği kanısıyla otopsi için Cumhuriyet Savcısı'nın
hastaneye geliĢini beklendiği sırada cenaze sahiplerinin saldırısına maruz kalarak darp edildi.
(20.08.2014 / DĠHA / Evrensel.net)
*Kars‟ta düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere gelen SarıkamıĢ DayanıĢma Grubu BaĢkanı
Prof. Dr. Bingür Sönmez, ilçede gezindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların iki
kiĢi oldukları belirlenen saldırıda, kolundan ve ayağından yaralanan Sönmez Kars Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (24.08.2014 / Ntvmsnbc.com / Sabah.com.tr /
Zaman.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde, Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Halil
Ġbrahim TektaĢ, hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına maruz kalarak, darp edildi. (26.08.2014 /
DĠHA / Erganisoz.com)
Sağlık ÇalıĢanı
*Diyarbakır Gazi YaĢargil Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde görev yapan HemĢire
Hüsamettin Yılmaz, aynı hastanede görev yapan Genel Cerrah Sedat Damar‟ın ameliyat
33
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
makası kullanılarak gerçekleĢen saldırısına maruz kaldı. Makası boynuna saplamaya
çalıĢtığını ifade eden Yılmaz, saldırı esnasında etrafta bulunanların müdahalesiyle doktorun
amacına ulaĢamadığını söyledi. Saldırıya maruz kalan Yılmaz, Kayapınar Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü Huzur Polis Amirliği'ne giderek söz konusu doktor hakkında Ģikayetçi oldu.
(04.09.2014 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr)
TOPLUMSAL GÖSTERĠLERDE FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR
*IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟na yönelik gerçekleĢtirdiği saldırıları protesto
etmek ve AKP hükümetinin Kobanê‟ye yönelik politikalarına tepki göstermek amacıyla,
bölge kentlerinde 06-08 Ekim yapılan gösterilerde çıkan olaylarda kimliği belirsiz saldırılar
sonucu çok sayıda yurttaĢ yaĢamını yitirmiĢtir. (Kaynak: Ġstatistik bilginin ayrıntılı verilerine
ĠHD Diyarbakır ġubesi tarafından hazırlanan “Kobanê’ye Destek eylemleri Sırasında
Bölgede YaĢanan Olaylara ĠliĢkin AraĢtırma Raporu”
Diyarbakır
 Mahsun Çoban (21), Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen grupların silahlı saldırısı
sonucu - 7 Ekim 2014
 Mahmud Enes (55), Protestocular arasında bulunan kimliği belirsiz kiĢilerin silahlı
saldırısı sonucu / 8 Ekim
 Turan YavaĢ, Protestocular arasında bulunan kimliği belirsiz kiĢilerin silahlı saldırısı
sonucu / 8 Ekim
 Hüseyin Ahmet Dakak, Bir eve sığındığı sırada protestocular arasında bulunan kimliği
belirsiz kiĢilerin saldırısı sonucu / 8 Ekim
 Hasan Gökyöz, Bir eve sığındığı sırada protestocular arasında bulunan kimliği belirsiz
kiĢilerin saldırısı sonucu / 8 Ekim
 Riyad GüneĢ, Protestocular arasında bulunan kimliği belirsiz kiĢilerin silahlı saldırısı
sonucu / 8 Ekim
 Yasin Börü, Bir eve sığındığı sırada protestocular arasında bulunan kimliği belirsiz
kiĢilerin saldırısı sonucu / 8 Ekim
 Uğur Özbay, Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen grupların silahlı saldırısı sonucu / 9
Ekim
 Süleyman Kale, Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen grupların silahlı saldırısı sonucu / 9
Ekim
 Baver ġahanoğulları, Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen grupların silahlı saldırısı
sonucu / 9 Ekim
 Cumali GüneĢ, Protestocular arasında bulunan kimliği belirsiz kiĢilerin silahlı saldırısı
sonucu / 10 Ekim
Batman
 Emrah Demir (23), Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen grupların silahlı saldırısı sonucu
/ 7 Ekim
Van
 Hamdi Caner (55), Protestocular arasında bulunan kimliği belirsiz kiĢilerin silahlı
saldırısı sonucu / 8 Ekim
34
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Siirt
 ġakir Çal (39), AteĢli silah yaralanması sonucu / 23 Ekim
Mardin
 Kerem Karaaslan (22), Kimliği belirsiz kiĢilerin silahlı saldırısı sonucu / 7 Ekim
 Bilal Gezer, Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen grupların silahlı saldırısı sonucu /
Ekim
 Sinan Toprak, Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen grupların silahlı saldırısı sonucu /
Ekim
 Fehad Ġbrahim Elduveric, Kimliği belirsiz kiĢilerin silahlı saldırısı sonucu / 8 Ekim
Suudi Arabistan VatandaĢı
 Abdullah Muhamet Latif, Kimliği belirsiz kiĢilerin silahlı saldırısı sonucu / 8 Ekim
Suriye VatandaĢı
8
8
–
–
Antep
 Ömer Uçaker (27), Irkçı saldırılar sonucu / 9 Ekim
 Süleyman Balcı (15), Irkçı saldırılar sonucu / 9 Ekim
 ġahin Dağhan (24), Irkçı saldırılar sonucu / 9 Ekim
 Sevgi Alıcı (18), Olaylarda çıkan çatıĢmada seken merminin, evinde bulunduğu sırada
kendisine isabet etmesi sonucu / 9 Ekim
 Musa Bayram (26) / Irkçı saldırılar sonucu / 12 Ekim
*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde 27 Aralık‟ta PKK ile Hüda-Par yanlıları arasında çıkan silahlı
çatıĢmada Yasin Özer (19), çatıĢmaların ortasında kalan BarıĢ DalmıĢ (15) ile oğlu Hüda Par
yöneticisi olan Abdullah Deniz (65) yaĢamını yitirdi. 5 kiĢi de yaralandı. (28.12.2014 /
Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
SĠLAHLI ÇATIġMALAR
*Mardin‟in Dargeçit ilçesinde Özel Harekat Timleri ile HPG militanları arasında çıkan silahlı
çatıĢmada, karnına mermi isabet eden Fuat Zengin isimli polis yaralandı. (13.06.2014 /
Milliyet.com.tr / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr)
*Van BaĢkale ilçesinde bulunan Ġran sınırında çıkan silahlı çatıĢmada ġervan Koçer kod
isimli HPG militanı Alican Erikmen yaĢamını yitirdi. TSK sitesinden yapılan resmi
açıklamada yaĢamını yitiren HPG militanının Ġran Pastarları ile girilen çatıĢmada yaĢamını
yitirdiği iddia edilirken, HPG resmi sitesi ve BaĢkale‟de bulunan yurttaĢların verdiği bilgilere
göre ise HPG militanının TSK ile girilen çatıĢmada yaralı olarak ele geçirildiği, ardından da
infaz edildiği ileri sürüldü. (01.07.2014 / Radikal.com.tr / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında bulunan AĢağı Doruklu Karakolu ile Rojava sınırında
bulunan Altınköy (Hırbidehep) köyü arasındaki bölgede bulunan alanda, askerler ile HPG
militanları arasında çatıĢma çıktı. Edinilen bilgilere göre çıkan çatıĢmada, Adem DöğüĢğen,
Berat Sağırkaya ve Yiğit ġahan isimli askerler ile Özgür Dildar kod isimli 1983 Van doğumlu
HPG militanı Harun Yıldız yaĢamını yitirdi. (14.07.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr)
35
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yavuzlar köyü kırsalında, Dorutay Jandarma Karakolu'na bağlı
askerler ve köy korucuları ile HPG militanları arasında çatıĢma çıktı. Militanların geçiĢi
sırasında asker ve korucuların pusu kurması sonucu çıktığı belirtilen çatıĢmada, Ġran Xoy
kenti doğumlu ġahan Gabar kod isimli HPG Militanı Muhammed Hasanzade yaĢamını yitirdi.
(07.08.2014 / Radikal.com.tr / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*Van'ın Saray ilçesinde bulunan Türkiye-Ġran sınır hattında Yamanyurt Hudut Karakol
Komutanlığına bağlı askerler ile HPG militanları arasından çatıĢma çıktı. ÇatıĢmada Tokat‟ın
Zile ilçesi nüfusuna kayıtlı üsteğmen Emre As (23) yaĢamını yitirirken, 1 askerde yaralandı.
(20.08.2014 / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr)
*Ağrı'nın Diyadin Ġlçe Jandarma Karakol Komutanlığına HPG militanları tarafından uzun
namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Askerlerin karĢılık vermesiyle çıkan çatıĢmada 1‟i ağır 2
asker yaralandı. Yaralı askerler Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. (21.08.2014 /
Cnnturk.com / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriĢine yapılan Mahsum Korkmaz
büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleĢtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce ateĢ
açıldı. Açılan ateĢ sonucu Mehdin TaĢkın (23) isimli sivil yurttaĢ yaĢamını yitirken, 2 yurttaĢ
da ağır yaralandı. Düzenlenen askeri operasyona Mardin‟den takviye gelen birliğin içerisinde
yer aldığı belirtilen uzman çavuĢ Uğur Ġnal ise, karnına isabet eden kurĢun ile ağır yaralandı.
Silahını doldur-boĢalt yaparken kendini vurduğu iddia edilen Ġnal, ilk müdahalenin ardından
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ġnal, tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. Öte yandan PKK‟nin askeri yapılanması HPG, kendi web
sitesinden yaptığı açıklamada, mezarlıkta bulunan kitleye ateĢ açılması üzerine karĢılık
verdiklerini ve yaĢamını yitiren askerlerin olduğu iddiasında bulundu. (19.08.2014 /
Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Haberturk.com / Hezenparastin.com)
*ġırnak‟ın Silopi ilçesi Görümlü beldesi yakınlarındaki özel bir Ģirkete ait termik santrale,
HPG militanları tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleĢtirildiği ve
olayda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. (21.08.2014 / Ntvmsnbc.com /
Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Merkez Kayapınar ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ ġube Müdürlüğü'ne
bağlı ve devriye görevinde olan 2 polis aracı‟na, HPG Militanları tarafından uzun namlulu
silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ateĢ sonucu araçta bulunan 3 polis yaralandı. Olay ile
ilgili, kentin giriĢ ve çıkıĢları tutularak geniĢ çaplı operasyon baĢlatıldı. (26.09.2014 /
Milliyet.com.tr / Cnnturk.com / Aljazeera.com.tr)
*Bitlis‟te, Bitlis-Diyarbakır karayolu Arıcılık mevkiindeki polis noktasına HPG militanları
tarafından roketli ve uzun namlulu silahlarla ateĢ açıldı. Polis noktasında bulunan nöbetçilerin
karĢılık vermesi üzerine çatıĢma çıktı. YaklaĢık 10 dakika süren çatıĢmaya takviye olarak
giden polisleri taĢıyan zırhlı araç olay yerine yakın bir bölgede kaza yaptı. Kazada yaralanan
Fatih Sağır, Mustafa Aslan, Eyüp Emre, Ramazan Sancaktar ve Mustafa Kızılay isimli
polisler, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan
polislerden, Fatih Sağır, Mustafa Aslan ve Eyüp Emre Kan yapılan müdahalelere rağmen
yaĢamını yitirdi. (26.09.2014 / Radikal.com.tr / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
36
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Bingöl'ün YeniĢehir Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen Emniyet
Müdürü Atalay Ürker, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf ġahin, Komiser Hüseyin Hatipoğlu ve
koruma polisi Uğur Atlı, bölgeden geçen bir araç uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.
Saldırıda Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve koruma polis memuru Uğur Atlı yaralanırken,
Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf ġahin ile Komiser Hüseyin Hatipoğlu ise olay yerinde
yaĢamını yitirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri olay ile ilgili geniĢ güvenlik önlemi alırken,
ambulanslarla yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili geniĢ kapsamlı
soruĢturma baĢlatıldı. (09.10.2014 / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr/ Haberturk.com)
*Bingöl Valiliği, Ġl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve beraberindekilere yönelik yapılan
silahlı saldırı sonrasında saldırıyı gerçekleĢtirenleri ele geçirmek amacıyla düzenlenen
operasyonda, 4 militanın yaĢamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada "09 Ekim 2014 PerĢembe
günü saat 21:15'de Bingöl Ġl Merkezinde Ġl Emniyet Müdürü ve beraberindekilere yönelik
yapılan silahlı saldırı sonrasında saldırıyı gerçekleĢtirenleri ele geçirmek maksadıyla
baĢlatılan operasyon kapsamında, Genç Ġlçe giriĢinde meydana gelen silahlı çatıĢmada dört
(4) BTÖ mensubu ölü olarak ele geçirilmiĢtir."denildi. Sözkonu çatıĢmada yaĢamını
yitirenlerin HPG Militanları Ramazan Özmaskan, Emre Ekinci, ġahabettin NaĢ ile Milli
Eğitim Müdürlüğü‟nde memur olarak çalıĢan Ali Bozan isimli yurttaĢ olduğu öğrenildi.
(10.10.2014 / Bingol.gov.tr / Sabah.com.tr Haberturk.com)
*Diyarbakır'da askerlerin düzenlediği operasyonda HPG‟li oldukları iddia edilen 5 kiĢinin
yaralandığı, Silvan ilçesinde ise düzenlenen operasyonda HPG‟li olduğu iddia edilen bir
kiĢinin yaralı olarak yakalandığı iddia edildi. 10.10.2014 / Milliyet.com.tr/ Ntvmsnbc.com)
*Kars'ın Kağızman ilçesinde gece saat 23.00 sularında Erzurum yolunun 10'uncu
kilometresindeki Altıngedik konutları yakınlarında içinde HPG'lilerin bulunduğu bir araca
özel harekat polisleri tarafından pusu kuruldu. Açılan ateĢte HPG militanları Baran Ararat kod
isimli Ümit NekuĢ, ġervan ġaho kod isimli Hamit Cihangiri ve Tufan Tendürek kod isimli
Habip Koç yaĢamını yitirdi. YaĢamını yitiren HPG militanlarının cenazeleri, Erzurum Adli
Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kağızman Kaymakamı Musa Üçgül "Özel bir Ģirkete ait Tuzla
mevkisindeki hidroelektrik santraline saldırıldı. Olayı ihbar alarak santralin bulunduğu
bölgeye giden özel hareket ekiplerine ateĢ açılması üzerine çatıĢma çıktı. ÇatıĢmada, 3 PKK'lı
öldürüldü" Ģeklinde açıklamada bulundu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise, HES
binasına bir hafta önce saldırı olduğunu, olay sırasından herhangi bir saldırı gerçekleĢmediği
belirtildi. Olay yerinin (Altıngedik konutları) HES binasına uzak bir mesafede yer aldığı
kaydedildi. (24.10.2014 / DĠHA / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde Harunan Karakolu'nda görevli Jandarma Uzman ÇavuĢ
Ramazan Gülle ile erler Ramazan Köse ve Yunus Yılmaz, Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iĢ
merkezinin önünde bulundukları sırada kimliği belirsiz kiĢilerin silahlı saldırısı sonucu
yaĢamını yitirdi. (25.10.2014 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr / T24.com.tr)
*Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda görevli olduğu belirtilen Astsubay ÜstçavuĢ
Necdet Aydoğdu, eĢiyle birlikte alıĢveriĢ yapmak üzere gittiği Bağlar ilçesine bağlı Körhat
caddesi üzerinde kurulan pazarda silahlı saldırıya uğradı. Saat 16.30 sıralarında yaĢanan olaya
dair ulaĢılan bilgilere göre, eĢiyle birlikte alıĢveriĢ yaptığı sırada arkadan yüzleri maskeli iki
kiĢi tarafından açılan ateĢ sonucu Aydoğdu, baĢından ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Aydoğdu, tüm müdahalelere rağmen
yaĢamını yitirdi. (29.10.2014 Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr)
37
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR
*ġırnak‟ın Uludere ilçe Roboski köyü civarında bulunan Beyaz Tepe'de 15 nolu sınır taĢının
bulunduğu alanda "güvenlik yolu"nun yapılmaması için taciz ateĢi yapıldığı belirtildi. Açılan
ateĢe askerin de karĢılık vermesi üzerine kısa süreli çatıĢma yaĢandı. Meydana gelen
çatıĢmanın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda skorsky ve kobra tipi helikopter, sınır
hattını havadan ağır silahlarla taradı. Bu sırada sınır ticareti yapan 70‟e yakın yurttaĢ ise iki
ateĢ arasında kaldı. Açılan ateĢin arasında mahsur kalan 70'e yakın Roboskili yurttaĢa da
askerler tarafından ateĢ açıldığı belirtildi. Askerin açtığı ateĢ sonucu Nihat Encü'nün
ayağından hafif Ģekilde yaralandığı iddia edildi. (17.02.2014 / Milliyet.com.tr / T24.com.tr /
Taraf.com.tr)
*Rojava yurttaĢı iki aile Cizre sınırı üzerinden Türkiye'ye geçmek istediği sırada Katran
(Bazıxt) köyü civarında Ġpekyolu'na yakın bir yerde jandarma tarafından silahla tarandı.
Jandarmanın taraması sonucunda 8 kiĢiden oluĢan aileden Xerdal Hüseyin, Ala Ali isimli
kadınlar ve Melta Ali isimli Rojavalı yurttaĢlar ayaklarına sıkılan kurĢunlar nedeniyle
yaralandı. Yaralılar, katran köylüleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
(07.03.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*Rojava'nın Kobanî kentinden, akrabalarının bulunduğu Suruç ilçesine gelmek için Atmanek
köyü civarında sınırı geçmeye çalıĢan 32 yaĢındaki Kobanîli Eladinê Qavaz, askerler
tarafından vuruldu. Olay yerinde yaĢamını yitiren Qavaz'ın cenazesinin Kobanî'ye
götürüldüğü öğrenildi. (14.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Rojava'nın Kobani Kantonu'na ile Grê Spi (Til Ebyad) kentleri arasında kalan ve Urfa'nın
Suruç ilçesi ile sınır olan Kultep köyünde koyunlarını otlatan 16 yaĢındaki Ferman Salih‟in,
sürüden sınıra doğru kaçan 2 koyununu almak için sınıra doğru gittikten sonra koyunlarını
alıp geri dönerken askerler tarafından silahla bacağından vurulduğu belirtildi. Kobani
Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salih‟in durumunun iyi olduğu öğrenildi. (08.04.2014 /
ANF / Ozgur-gundem.com)
*Yanında bulunan babası ve iki çocuğu ile birlikte Rojava'nın Derik kentinden Türkiye
tarafına geçmek isteyen 28 yaĢındaki Saada Darwich isimli Rojava‟lı kadın, ġırnak'ın Cizre
ilçesine bağlı KuĢtepe Köyü ġabaniye mezrası yakınlarında Türk askerlerinin açtığı ateĢ
sonucu vuruldu. Karnından vurularak yaĢamının yitiren Darwich, ambulansla Cizre Devlet
Hastanesi morguna getirildi. (18.05.2014 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Türkiye'de yaĢayan ve babaannesini görmek için gittiği Rojava‟dan dönen 13 yaĢındaki Ali
Özdemir'in isimli çocuk, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki ġenyurt Sınır Kapısı mevkiinde
askerlerin açtığı ateĢ sonucu baĢından vuruldu. BaĢına gelen kurĢunun sağ Ģakağından girerek
sol Ģakağından çıkmasıyla her iki gözünü kaybettiği belirtilen Özdemir, Mardin Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (19.05.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com)
*Kilis'ten, Rojava‟nın Efrin Kantonu'na geçmek isteyen 18 yaĢındaki Ehmed Mihemed isimli
bir genç, sınırı geçtikten sonra kantonun ġera bölgesinde yer alan Dêrsiwane ve ġiltehtê
köyleri arasında Türk askerlerinin açtığı yaylım ateĢi sonucu karnından aldığı kurĢunlarla ağır
yaralandı. Efrin kentindeki Avrîn Hastanesi'ne kaldırılan Mihemed, tüm müdahalelere rağmen
yaĢamını yitirdi. (28.06.2014 / DĠHA)
38
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Rojava‟da sınırın 200 metre gerisinde tarlasında çalıĢan XurĢit Haci Ahmed (39) isimli
Rojava‟lı köylü, Katran Sınır Karakolu‟na bağlı askerler tarafından açılan ateĢ sonucu
yaĢamını yitirdi. (22.07.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
*Rojava-Kilis sınır hattında sınırı geçmeyen çalıĢan ve soyadı öğrenilemeyen 40 yaĢındaki
Hasan adlı kiĢinin, Kürt Dağı bölgesinde bulunan Süngütepe köyü civarında vurulduğu Türk
askerlerinin açtığı ateĢ sonucu ağır yaralandı. Tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Hasan, yolda yaĢamını yitirdi. (22.07.2014 / Ġmctv.com.tr / Evrensel.net)
*Rojava‟nın Kobeni Kantonu‟ndan Türkiye sınırına geçmek isteyen Cuman Bilal Osi (39)
isimli Rojava‟lı, askerlerin açtığı ateĢ sonucu ayağından vurularak yaralandı. Osi‟nin aĢırı kan
kaybından yaĢamını yitirdiği belirtildi. (06.08.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Rojava‟dan Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır hattından geçmek isteyen ve kaçakçı
oldukları belirtilen 3 kiĢi ile Telhamut Mülteci Kampı'na 5 kilometre uzaklıkta bulunan
AteĢoğlu Hudut Karakolu'na bağlı askerler arasında çatıĢma yaĢandığı belirtildi. Olayda 2 kiĢi
askerlerce sağ yakalanırken, 1992 doğumlu Yusuf Ġbrahim adlı kiĢi baĢına isabet eden
kurĢunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan Yusuf Ġbrahim kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet
Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaĢamını yitirdi. (07.08.2014 / Hurriyet.com.tr /
Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr)
*Ġran'ın Mirgever kasabasına bağlı Heleç köyü nüfusuna kayıtlı ve soy ismi öğrenilemeyen
Zero (24) isimli yurttaĢ, 2 gün önce kaybettiği hayvanlarını aramak için çıktığı arazide Ġran
askerlerin açtığı ateĢ sonucu yaralandı. Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Alan köyü
yakınlarında gerçekleĢen olayda ayağına kurĢun isabet eden Zero, yurttaĢlar tarafından sivil
araçlarla ġemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (10.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinin YeĢilova köyünde yaĢayan Dinç ailesi, Federal Kürdistan da
bulunan akrabalarını ziyaret ettikten sonra sınırı geçip evlerine gidecekleri sırada, MamreĢa
bölgesinde bulunan karakoldan askerler yurttaĢların üzerine ateĢ açtı. Açılan ateĢ sonucu aile
üyelerinden Ayhan, Sihat, Habib ve Fergeng isimli yurttaĢlar çeĢitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine gelen köylülerin yardımı ile yaralananlar, tedavi edilmek üzere Derecik Sağlık
Ocağı‟na götürüldü. (11.08.2014 / Evrensel.net)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde görev yapan Ġhlas Haber Ajansı (ĠHA) muhabiri Ayhan Dinç,
IġĠD üyesi olduğu ileri sürülen Ģahısların sınırdan geçeceği bilgisi üzerine sınırda yaĢanan
hareketliliği takip etmek amacıyla gittiği sınır hattında askerlerin açtığı ateĢ sonucu yaralandı.
Mermi isabet etmesi sonucu sol kolu kırılan ve ġemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına
alınan Dinç, sınıra henüz ulaĢmadan askerlerin ateĢ açtığını belirtti. (12.08.2014 / ĠHA /
Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
*Ġran‟ın Urmiye Ģehri Tıl Gever ilçesine bağlı Embe köyü nüfusuna kayıtlı Dêhkan Birudedî
adlı kiĢi, akraba ziyareti için Hakkari‟nin ġemdinli ilçesine bağlı Soğuksu köyüne gittiği
sırada, sınırda bulunan ġehidan bölgesinde Ġran askerlerinin açtığı ateĢ sonucu ağır yaralandı.
Göğsünden vurulan Birudedî‟nin Ġran askerleri tarafından Urmiye Devlet Hastanesi‟ne
götürüldüğü bildirildi. (19.08.2014 / Ozgur-gundem.com / Hawarnews.com)
*Rojava'dan Dêr Siwan köyünden Türkiye‟nin Kilis iline geçmeye çalıĢan Mihemed Eli (14)
isimli çocuk, Türk askerleri tarafından açılan ateĢ sonucu ağır yaralandı. Vücuduna 3
39
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kurĢunun isabet eden Eli, Efrin Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (04.09.2014 /
Ġmctv.com.tr / Hawarnews.com / Evrensel.net)
*Rojava‟nın Efrin Kantonu‟na bağlı Merseva köyünde ikamet eden Mustafa Husin‟in dün
akĢam Kilis‟e geçmek istediği sırada Süngütepe Bölük Komutanlığı‟na bağlı askerlerin açtığı
ateĢ sonucu yaĢamını yitirdiği belirtildi. Olay yerinde yaĢamını yitiren Husin‟in naaĢı
yakınları tarafından alınarak, Efrin‟e götürüldü. (04.09.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesi ile Federal Kürdistan Bölgesi sınır bölgesinde bulunan YeĢilova
köyünün Anadağ mezrasında askerler ile kaçakçılık yaptığı iddia edilen köylüler arasında
gerginlik yaĢandı. Köylülere gaz bombası ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında
askerin açtığı ateĢ sonucu Davut BeĢer isimli yurttaĢ kolundan yaralanırken, Ġbrahim BeĢer
isimli yurttaĢ ise askerler tarafından atılan gaz kapsülünün sırtına isabet etmesiyle yaralandı.
Yaralanan yurttaĢlar olay yerine gelen ambulanslarla Derecik Sağlık Ocağı'na götürülerek
tedavi altına alındı. (05.09.2014 / DĠHA/ Radikal.com.tr / Turkiyegazetesi.com.tr)
*Kobanê‟li yurttaĢlar, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarda
bulunması üzerine sınır hattına gelerek Urfa'nın Suruç ilçesine geçmek istedi. Bu sırada asker
ve polisler, IġĠD çetelerini protesto etmek amacıyla çadır eylemi baĢlatan yurttaĢlara gaz ve
tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında sınırda geçiĢ için bekleyen 45 yaĢındaki
Kobanê‟li Emine Bozan adlı kadın gazın etkisiyle mayınlı araziye geçti ve mayına basarak
yaralandı. Bozan, Urfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. (19.09.2014 / DĠHA /Ġmctv.com.tr)
*Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟na bağlı AĢme köyünden Serxetin AĢmeya Jorîn köyüne ailesi
ile birlikte geçmek isteyen 13 yaĢındaki Fatme Ġzettin Osman, Türk askerlerinin açtığı ateĢ
sonucu silahla vuruldu. Ağır yaralanan çocuk, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi
altına alındı. (21.09.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Suruç'un DewĢen köyünde direniĢ nöbeti tutan kitlenin üzerine, IġĠD çeteleri
tarafından havan topu atıldı. 6 adet havan topunun atıldığı saldırıda 4 adet havan topu
yurttaĢların bulunduğu bölgeye isabet etti. Hedef gözetilerek atılan havanlardan seken
Ģarapnel parçalarının isabet ettiği ġebnem Ay adlı kadın ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi
yaralandı. Yaralılar, DewĢen köyünde bulunan ilk yardım sağlık ekibince tedavi altına alındı.
Bir adet havan ise direniĢ nöbetindeki yurttaĢların araçlarının bulunduğu bölgeye isabet etti.
Bir araç paramparça olurken, üç araç da hasar gördü. (27.09.2014 / Ntvmsnbc.com /
Aljazeera.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Rojava'nın Cizirê Kantonu'nun Qerman köyünde yaĢayan ve Mardin'de bulunan
akrabalarının yanına gitmek için Ciwan Behçet, Meshut Ġsmail ve Xıdvan Emin isimli
yurttaĢlar, ġenyurt'a bağlı Karadoğan mevkinde sınırı geçmek istedi. Ancak Türk askerleri
tarafından yakalanan yurttaĢların askerler tarafından öldüresiye dövüldüğü belirtilildi. Feci
Ģekilde dövülen yurttaĢlardan Ciwan Behçet'in yaĢamını yitirdiği, Meshut Ġsmail ve Xıdvan
Emin isimli yurttaĢların da ağır yaralandığı öğrenilirken, öldüresiye dayak atan askerlerin
daha sonra Behcet'in cansız bedenini ve diğer iki yaralıyı sınır tellerinin üzerinden Rojava
sınırına attığı iddia edildi. (29.09.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesi‟nde, IġĠD çetelerinin Kobane Kantonu'na yönelik saldırıları
sırasında yaĢamını yitiren YPG'li Selman Turan için düzenlenen cenaze törenine katılan
40
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
onbinlerce kiĢi, tören ardından QamiĢlo-Nusaybin arasındaki sınırı kaldırarak sınırdan geçiĢ
yaptı. Kitlenin sınırdan geçisi sırasından askerler, ateĢ açarak müdahalede bulundu.
Askerlerin açtığı ateĢ sonucu QamiĢlo'nun Hileliye Mahallesi'nde oturan 8 yaĢındaki BeĢir
Remezan Arif isimli çocuk yaĢamını yitirdi. (09.10.2014 / DĠHA / Hawarnews.com)
*Terör örgütü IġĠD ile Kürt gruplar arasında Kobani bölgesindeki çatıĢmalar yoğunlaĢtı.
Suriye tarafından atılan bir havan topu mermisi, sınıra yaklaĢık 2 kilometre mesafedeki
Atmanek mahallesinde bir eve isabet etti. ÇatıĢmalardan kaçarak MürĢitPınar Sınır kapısına
gelen ġirvan Müslüm isimli 1 çocuk ile 3 kiĢi yaralandı. Ayağına mermi isabet etmesi sonucu
yaralanan 9 yaĢındaki ġirvan, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (05.10.2014 /
Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Rojava‟nın Kobanê Kantonunu tam karĢıdan gören Urfa‟nın Suruç ilçesi Etmanek Köyü'ne
IġĠD çeteleri tarafından ateĢ açıldı. Bu sırada yakınlarının yanında bulunan Kobanêli 23
yaĢındaki Ehmed Kalo boynundan aldığı mermiyle yaralandı. Kalo, ambulansla Suruç Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. Ġlk müdahalenin ardından Urfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve
AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalo'nun, omuzunda olan merminin omurilik bölgesinde
olduğu belirtildi. (27.10.2014 / Ġmctv.com.tr / Hawarnews.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi Siwêdê Köyü mevkiindeki ara bölgede araçlarının yanında duran
Kobanêli Necip ReĢad Seydî (32) adlı yurttaĢ, IġĠD çeteleri tarafından vurularak öldürüldüğü
belirtildi. Görgü tanıkları, Kobanê'nin Jibilfereç Köyü'nden olan Seydî'nin ara bölgedeki
aracının yanına giderken, IġĠD çeteleri tarafından baldırından vurulduğu ve sınırda bekleyen
Türk askerlerinin yaralı halde bekleyen Seydî'nin alınmasına 2 saat boyunca izin vermediği ve
bu nedenle kay kaybından yaĢamını yitirdiğini kaydetti. (03.11.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi Boydê köyünde insan zinciri oluĢturmak isteyen bir grup sanatçı
kitlesine, askerler gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Müdahale
sırasında aralarında sanatçılarında bulunduğu çok sayıda kiĢi yaralandı. Aynı anda sınırın öte
tarafında bulunan yurttaĢların üzerine de gaz bombası ve gerçek mermiler kullandığı
belirtilirken, ismi öğrenilemeyen bir kadının baĢından aldığı kurĢunla yaĢamını yitirdiği iddia
edildi. YaĢamını yitiren kiĢinin kimliğine ulaĢılamadı. (06.11.2014 / DĠHA)
*IġĠD çetelerinin Kobanê Kantonuna yönelik saldırılarına karĢı Urfa‟nın Suruç ilçesinde
bulunan sınır hatlarındaki köylerde destek eylemlerinde bulunan yurttaĢlara ve sınırın öte
tarafında bulunanlara yönelik polis ve askerler tarafından gaz bombalı ve gerçek mermili
müdahale gerçekleĢti. Müdahale sırasında sınır hattından Kobanê'ye geçmek istediği sırada
Kader (Kadriye) Ortakaya (28) isimli yurttaĢ, açılan ateĢ sonucu vurularak yaĢamını yitirdi.
(07.11.2014 / Radikal.com.tr / T24.com.tr / Milliyet.com.tr)
*IġĠD çetecileri ile YPG güçleri arasında devam eden Ģiddetli çatıĢmalar sırasında,
Kobanê'nin batısında bulunan TilĢeîr bölgesinde sınır hattında kalan binlerce Kobanêli
yurttaĢa IġĠD çeteleri tarafından havan topları ile saldırı gerçekleĢtirildi. Sivil yurttaĢların
kaldığı alana en az 5 havan topu atıldığı tespit edildi. Sivillerin bulunduğu alana düĢen havan
toplarının patlaması sonucu 7 yaĢındaki Dilber Ġbrahim, 1 çocuk babası 26 yaĢındaki Egit
Nebo ile 4 çocuk babası Nebo Elî isimli yurttaĢlar yaĢamını yitirirken, Ġbrahim Ġbrahim, Agıri
Ġbrahim, Mahmud Ebas isimli yurttaĢlar ise yaralandı. YaĢamını yitiren yurttaĢların cenazeleri
ve yaralı yurttaĢlar Kobanê'deki hastaneye kaldırıldı. (08.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
41
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*IġĠD çetecileri ile YPG güçleri arasında devam eden Ģiddetli çatıĢmalar sırasında,
Kobanê'nin batısında bulunan TilĢeîr bölgesinde sınır hattında araçlarının bulunduğu yerde
konumlanan Kobanêli yurttaĢlara IġĠD çeteleri tarafından havan toplarıyla saldırı gerçekleĢti.
PeĢ peĢe 3 kez atılan havanlı saldırıda, 17 yaĢındaki soyadı öğrenilemeyen Rezan ve 60
yaĢındaki Ubeyt Mihemed isimli yurttaĢlar yaĢamını yitirdi, 8 yaĢındaki ĠwaEbdo adlı çocuk
da kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi‟nde yaĢamını yitirdi. Vücutlarının çeĢitli yerlerine
isabet eden Ģarapnel parçaları nedeniyle AsîmanElî (50), Mihemed Bekir (21), Mistefe Adem
(13), Omer Elî (24), Munir Mehmud Ebdo (5), Ebdilkadir Xelîl (51), Munir Ebdo (50) ile
Evdila Qaso (24) isimli Kobanêli yurttaĢlar, Suruç Devlet Hastanesi‟nde tedavi altına alındı.
Ġkinci saldırıda yaralanan ve durumu hafif olan diğer siviller de Kobanê‟deki hastanede tedavi
altına alındı. (11.11.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı MelikbaĢ köyünde yaĢayan 10 çocuk babası Mehmet
Arıkboğa (45) isimli yurttaĢ, Ġran'dan Türkiye topraklarına geçmeye çalıĢtığı sırada kaçakçılık
yaptığı iddiası ile Türkiye tarafında bulunan askerlerin açtığı ateĢ sonucu, ensesinden aldığı
kurĢun ile olay yerinde yaĢamını yitirdi. Köye 5 kilometre uzaklıkta bulunan sınır hattında
öldürülen Arıkboğa'nın cenazesi otopsi iĢlemleri için Ġlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arıkboğa'nın, "dur" ihtarı dahi yapılmadan ateĢ açılarak vurulduğu iddia edildi. Olay yerinde
inceleme baĢlatıldı. (04.12.2014 / Hurriyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi ile Rojava‟nın Kobanê Kantonu arasında bulunan sınır hattında, 25
yaĢındaki Eso Salih Xillo sınırın Türkiye tarafından geçtiği sırada askeri panzer tarafından
kovalanmaya baĢladı. Bir süre yaĢanan kovalamacanın ardından panzer motosiklete çarptı ve
Xillo yere düĢtü. Ardından asker yere düĢen Xillo‟nun üzerine aracı sürerek ezdiği iddia
edildi. Yarım saat olay yerinde bekletilen Xillo olay yerine gelen ambulansa değil ezildiği
askeri araca bindirildi. Suruçla olayın yaĢandığı bölge arası 15 dakika olmasına rağmen
yaklaĢık 2 saat sonra Suruç Devlet Hastanesi‟ne getirilen Xillo‟nun durumunun ağır olduğu
bildirildi. Olay anını anlatan görgü tanıklarından Kobanêil Celal Bozan, kendisinin ara
bölgede bulunan aracına bakmaya geldiği sırada yaĢananlara tanık olduğunu söyledi. Askerin
bir süre yaĢanan kovalamacanın ardından yere düĢen Xillo‟yu kasıtlı olarak ezdiğini kaydeden
Bozan, “Çeteler çalmasın diye ara bölgede araçlarının baĢında duran çok sayıda insan var.
Bunlara asker ekmek yemek vermiyor. Aç susuzlar, Xillo ile telefonda konuĢtuk. Yemek almak
için motosikletle sınır geçiyor. Gözümüzle gördük önce motosiklete çarptı ardından yere
düĢünce kasıtlı olarak ezdiler” diye konuĢtu. Xillo, asker gözetiminde ambulansla Urfa‟ya
götürüldü. (05.12.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Kobanê'nin doğusunda kalan Qeremox köyüne bağlı Heyho mezrasından gelen DAĠġ
çetecileri Türkiye tarafından bulunan tren yolunun dibine kurdukları doçka ile Urfa‟nın Suruç
ilçesi Perepere köyünü kurĢun yağmuruna tuttu. YaklaĢık 2 saat boyunca kurĢun yağmuru
altında kalan köyde evinde kendini korumaya çalıĢan Ġslim Müso isimli 30 yaĢındaki
Kobanêli göğsüne aldığı mermi ile ağır yaralandı. Ağır yaralanan Müso çetecilerin saldırıyı
durdurmasının ardından köylüler tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müso'nun
çete saldırıları nedeniyle Kobanê'den gelerek Perepere köyüne sığınanlardan olduğu öğrenildi.
Müso Suruç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Urfa'ya sevk
edildi. (18.12.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve
YARALANMALAR
42
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Yağızoymak köyünde ikamet eden Yahya Olgaç (12)
isimli 6 sınıf öğrencisi çocuk 20 Ocak günü, hayvanlarını otlatmak için sabah evinden ayrıldı.
Köye bir kilometre uzaklıkta bulunan Yağızoymak Jandarma Taburu yakınlarında ne
olduğunu bilmediği bir metal parçası buldu. Bir süre cisimle oynayan Olgaç, bulduğu cismin
patlaması sonucu ağrı yaralandı. (23.01.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 13 yaĢındaki M.A isimli çocuk
arkadaĢları ile top oynadığı esnada, kimliği belirsiz kiĢiler tarafından eline verilen cismin
patlaması sonucu ağır yaralandı. Sağ eli ile sol gözü baĢta olmak üzere çeĢitli yerlerinden
yaralanan çocuk Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına
alındı. Sol gözünü kaybetme riskinin bulunduğunu belirten doktorlar, M.A'nın durumunun
ağır olduğunu belirtti. (13.02.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Nusaybin ilçesi‟nde bulunan sınır hattında oyun oynayan LaleĢ Çiftsüren (12)
isimli çocuk, hiçbir uyarı levhası olmayan alana girerek mayına bastı. Çiftsüren‟in sağ
ayağının topuk kısmının tamamen parçalandığı ve ayağın tarak kısmının ise sadece bir damar
üzerinde durduğu belirtildi. (23.02.2014 / Milliyet.com.tr / Trthaber.com / Zaman.com.tr)
NOT: 4 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede ameliyat edilen Çiftsüren’in sağ
ayağının bilek kısmından kesildiği belirtildi.
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin Koçyiğit köyünde pancar toplamaya
giden Sadık Tekin (38), mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sonrası Tekin'in sol
bacağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. (26.04.2014 / Sabah.com.tr /
Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Urfa merkezde bulunan Direkli Mahallesi'nde bir okulun yanında, el yapımı olduğu iddia
edilen bir patlayıcı infilak etmesi sonucu C.ġ. (4), M.K. (9) isimli çocuklar yaralandı.
Yaralanan iki çocuk, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (28.04.2014 / Haberturk.com
/ Ġmctv.com.tr)
*IġĠD‟in saldırıları nedeniyle Rojava‟nın Kobané Kenti‟nde bulunan köyünü terk ederek, 17
Temmuz‟da Urfa üzerinden Türkiye‟ye geçmeye çalıĢan Hatun Haso (35) isimli kadın,
askerlerin geçiĢe izin vermemesi üzerine girdiği mayınlı arazide meydana gelen patlama
sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının bacaklarını kaybetme riskinin olduğu
belirtildi. (23.07.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Hakkâri'nin ġemdinli ilçesi KarĢıyaka Mahallesi‟nde arkadaĢları oynadığı esnada bulduğu
cismi kurcalayan 7 yaĢındaki Muhammet Sav, cismin bir anda patlaması sonucu yaralandı.
Sav, Van Bölge Eğitim AraĢtırma Hastanesi‟ne sevk edilerek tedavi altına alındı. (01.07.2014
/ DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Zedika (BaĢak) köyü yakınlarında ava giden isimleri
öğrenilemeyen iki köylünün Silopi Belediyesi'ne ait çöp toplama sahası yakınlarında
buldukları bir cisim ellerinde patladı. YaĢanan patlamada yurttaĢlardan biri hayatını
kaybederken, yanında bulunan arkadaĢı ise ağır yaralandı. (21.08.2014 / DĠHA)
*IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarda bulunması üzerine sınır
hattına gelerek Urfa'nın Suruç ilçesine geçmek isteyen yurttaĢlar arasında bulunan 13
yaĢındaki Bilal ġexo isimli çocuk, MürĢitpınar Sınır Kapısı yakınında üzerine bastığı
43
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
mayınlardan birinin patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sonucu yüzünde ve vücudunun
çeĢitli yerlerinden ağır yaralandığı öğrenilen çocuk, Urfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve
AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (21.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*IġĠD çetecilerinin Rojava‟nını Kobané Kantonu‟na saldırıda bulunması üzerine, Urfa‟nın
Suruç Ġlçesi‟ne gelmeye çalıĢan ailelerin mayınlı araziye girmesi sonucu MürĢitpınar Sınır
Kapısı mevkiinde mayın patlaması yaĢandı. Patlamada Ahmed Mustafa (14), Mazhar
Mahmud (7) ve Diyar Eli (12) isimli Rojava‟lı çocuklar ağır yaralandı. Yaralılar, Urfa
Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde tedavi altına alındı. Çocuklardan
Mazhar Mahmud, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (24.09.2014 /
Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟na yönelik IġĠD saldırılarının artması üzerine sınırdan, Urfa‟nın
Suruç ilçesine geçmek isteyen 5 çocuk annesi 35 yaĢındaki Cemile ġexo isimli kadın, mayına
basarak ağır yaralandı. YPG güçleri tarafından bulunan ġexo, ilk tedavisinin
yapılması ardından, Urfa‟nın Suruç Ġlçesinde gönüllü doktorlar tarafından kurulan geçici
hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi süren ġexo‟nun bir bacağının koptuğu belirtildi.
(25.09.2014 / Bbc.co.uk / Ozgur-gundem.com)
*IġĠD çetelerinin Rojava'nın Kobanê Kantonu'na saldırılarından kaçan 5 çocuk annesi 35
yaĢındaki Cemîle ġexo, Eylül ayının ortalarında Kobanê'nin batısında bulunan TilĢeîr
bölgesinden Urfa‟nın Suruç sınırına 1 çocuğu kucağında 5 çocuğuyla birlikte geçmek isterken
mayına bastığı ve sağ ayağını diz altından kaybettiği öğrenildi. Cemîle ġexo, yaĢadıkları
köylerine IġĠD çetelerinin saldırısı sonucu çıktıklarını ve Kobanê'ye ulaĢmak için 3 geceyi
çölde geçirdiklerini söyledi. IġĠD'in saldırılarının burada da sürdüğünü ve bu nedenle Suruç'a
geçmek için çocuklarıyla beraber kendilerini sınıra vurduklarını dile getiren ġexo, sınırdaki
mayınlı alandan geçerken, sınırı geçmeye yakın bir noktada mayına bastığını belirtti. Mayın
patladığı sırada en ufak çocuğunun kucağında olduğunu ve birinin de elinden tuttuğunu
söyleyen ġexo, Ģans eseri çocuklarının kurtulduğunu ve sadece ufak sıyrıklar ile mayın
patlamasını atlattıklarını ifade etti. Mayının ayağında patlamasından sonra hastaneye
kaldırıldığını ve gördüğü tedavinin ardından sağ ayağının diz altından kesildiğini söyleyen
ġexo, bir süre sonra hastaneden taburcu edildiğini aktardı. (03.11.2014 / DĠHA /
Hawarnews.com)
*Rojava‟nın Kobanê Kantonu ile Urfa‟nın Suruç ilçesi sınır hattında ve Kobanê'nin TilĢeîr
Köyü‟nden sınıra 50 metre mesafede daha önce yerleĢtirilmiĢ bir mayın patladı. YaĢanan
patlamada 7 çocuk annesi Emîne Fewzî Nasan yaralandı. Ayağından yaralanan Nasan,
Kobanê'deki hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Patlayan mayının, Ottowa
SözleĢmesi'ne göre depolanması ve döĢenmesi yasak olan anti-personel mayını olduğu iddia
edildi. (05.11.2014 / Ġmctv.com.tr / Hawarnews.com)
KUġKULU ÖLÜMLER
a-) Erkek
*Urfa merkeze bağlı Göbeklitepe Köyü yakınlarından geçen Devlet Su ĠĢleri'ne ait sulama
kanalında bir otomobil bulunduğu ihbarı yapıldı. Ġhbar üzerine kanala giden jandarma,
otomobilde kan izlerinin bulunması üzerine jandarma ve polis sulama kanalında dalgıçlarla
baĢlatılan araĢtırmalar sonucu, sulama kanalında Ömer Kaymaz ile 300 metre uzağında Aysel
Övünçoğlu'na ait cesetlere ulaĢıldı. Sulama kanalından çıkarılan Ömer Kaymaz ile Aysel
44
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Övünçoğlu'nun baĢlarına tabancayla birer el ateĢ edilerek öldürüldüğü belirlendi. Kaymaz ile
Övünçoğlu'nun, baĢlarına ateĢ edildikten sonra otomobilin sulama kanalına itilerek
düĢürüldüğünü ve cesetlerin akıntıyla sürüklendiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı
araĢtırmada öldürülen evli ve 1 çocuk babası Kaymaz'ın yaklaĢık 1 yıldır Övünçoğlu'yla
birlikte yaĢadığı belirlendi. (01.01.2014 / ANF / Posta.com.tr / Turkiyegazetesi.com.tr)
*Van'da, Van Belediyesi çok katlı otopark inĢaatının nöbetçi kulübesinde 20 yaĢlarında
olduğu belirtilen Ağrı nüfusuna kayıtlı Sezai Çelik isimli gencin tavana asılı vaziyette
cenazesi bulundu. Ġntihar eden gencin cenazesini gören yurttaĢlardan Alâeddin Bor, uzun
boylu, zayıf olan gencin ayaklarının yere değdiğine dikkat çekti. Gencin asılı bulunduğu
tavanın alçak olduğunu belirten Bor, ölümün Ģüpheli olduğunu söyledi. (02.01.2014 / DĠHA)
*Malatya‟nın Battalgazi ilçesi ġiĢman köyü yakınlarında, erkek Ģahsa ait bir ceset yurttaĢlar
tarafından bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma Ģahsın, Arguvan YazbaĢı
nüfusuna kayıtlı ve eĢinden boĢanmıĢ 46 yaĢındaki Recep K. isimli bir yurttaĢa ait olduğunu
tespit etti. ġahsa ait 34 ES 8740 plakalı aracın bulunamaması üzerine soruĢturmayı geniĢleten
jandarma ekipleri, Ģahsın gasp edilerek öldürüldüğü ve cesedinin yol kenarına atıldığı ihtimali
üzerinde durdu. (30.01.2014 / ĠHA / Malatyaolay.com)
*Elazığ'da 6 Kasım 2013 tarihinde evlerinden ayrılan ve yakın arkadaĢ oldukları belirtilen
Mehmet Tağ (19) Burak Çiçek ve Zülküf Bal'ın tüm aramalara rağmen bugüne kadar izlerine
rastlanmamıĢtı. Bu sabah saatlerinde Rızaiye Mahallesi Bora Sokak üzerinde bulunan ve
kullanılmayan tek katlı bir evin yıkılması için içeri giren iĢçiler, ağır kokular gelmesi üzerine
evde arama yaptı. Evin bodrum katına bakan iĢçiler, üç kiĢinin cesedi ile karĢılaĢtı. ĠĢçiler
bunun üzerine polise haber verdi. Cesetlerin bulunduğu binaya gelen polisler, bina çevresinde
aldıkları önlemlerin ardından binaya girerken, cesetlerin kayıp 3 gence ait olduğu belirtildi.
Olay yerinde açıklama yapan Elazığ Emniyet Müdürü Nihat ĠĢlek, soruĢturmanın sürdüğünü
belirterek, "Cesetler, kayıp gençlere ait. Ġlk bulgularda zehirlendiklerini tahmin ediyoruz.
Kesin ölüm nedenleri otopsi sonucu belirlenecek" dedi. (21.02.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kemberli köyü mevkiinde araç içerisinde silahla vurularak
öldürülmüĢ bir erkek cesedi bulundu. Köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan
araĢtırmalar sonucunda ölen kiĢinin Vedat Turan (22) olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi için
Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı.
(02.03.2014 / Milliyet.com.tr / Aksam.com.tr / Diyarbakirsoz.com)
*Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Yazgı (BarkûĢ) köyü nüfusuna kayıtlı Nezir Kaptu'nun, Silvan
ilçesine bağlı Hindês köyü yakınlarında aracı ile kaza yaptığı, ardından ortadan kaybolduğu
iddia edildi. Daha sonra yapılan arama çalıĢmalarında Kaptu, kaza yaptığı Hindês (Üçdirek)
ve Malê Gir mevkiine yaklaĢık 500 metre uzaklıkta bir ağaca iple asılı halde bulundu. Olayla
ilgili soruĢturma baĢlatıldığı bildirildi. (18.03.2014 / DĠHA)
*Van‟ın ErciĢ Ġlçesi‟ne bağlı Çelebibağı Mahallesi‟nde kırsal bir alanda toprağa yarı gömülü
bir cenaze bulundu. Yapılan ilk incelemede cenazenin, Muradiye nüfusuna kayıtlı 1989
doğumlu Cüneyt Özcan‟a ait olduğu ve bıçaklanıp yakıldıktan sonra toprağa gömüldüğü
ortaya çıktı. Konu ile ilgili ErciĢ Cumhuriyet Savcısı soruĢturma baĢlattı. (08.04.2014 /
DĠHA)
45
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Cemil Bostanoğlu,
Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında, Kedambastı mevkisi ağaçlık alanda ölü olarak
bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bostanoğlu'nun baĢına aldığı darbe
sonucu yaĢamını yitirdiği öğrenildi. Polis olaya iliĢkin soruĢturma baĢlattı. (19.04.2014 /
Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı YeĢiltepe mahallesinde bulunan Papatya Sokak'ta, cansız halde
bir genç bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, cesedin Bilal
Tur (18) isimli bir gence ait olduğu tespit ederek, gencin bıçaklanarak öldürüldüğünü
belirledi. Olayla ilgili ise soruĢturma baĢlatıldı. (10.06.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Siirt Eruh karayolu ve Botan Çayı yakınlarındaki TaĢbaĢı mevkiinde bir kiĢiye ait ayakkabı,
cüzdan, telefon ve elbise gören yurttaĢların durumu jandarmaya haber vermesi üzerine yapılan
aramada önce uçurumda parçalanmıĢ bir motosiklet ardından bir kiĢiye ait ceset bulundu.
Yapılan arama çalıĢmalarında uçurumda bulunan cesedin Metin Eldemir'e (33) ait olduğu
belirtilirken, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (13.06.2014 / Haberturk.com /
Yenisafak.com.tr/)
*Hakkari Yüksekova'ya 5 kilometre uzakta bulunan BeĢbulak köyünde bulunan okulun
bahçesinde kimliği belirsiz iki kiĢinin cesedi bulundu. Öldürüldükten sonra cenazelerin köy
okulunun bahçesine atıldığı belirtilirken, jandarma olay yerinde incelemelerde bulunuldu.
(14.06.2014 / DĠHA) NOT: Haberlerde cesetlerin cinsiyeti hakkında bilgi verilmemiĢ.
*Bir süre önce Ġstanbul'dan motosiklet turuna çıkan Engin Öksüz (33) ve Abdullah Türk (50),
Urfa'nın Halfeti (Xelfetî) ilçesine geldi. Halfeti'nin turist köylerinden olan ve büyük bir
bölümü sular altında olan Çekem köyünde bir evde kalan Öksüz ve Türk'ün kaldığı evden
koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri tarafından durum polise bildirildi. Polisin yaptığı
aramada Türk'ün ve Öksüz'ün cansız bedenine ulaĢıldı. (24.07.2014 / Hurriyet.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*Van'ın ErciĢ ilçesine bağlı Deretan mezrasında hayvanlarını otlatan Ümit Dağ isimli çoban,
yüksek gerilim direğine yapılan salıncağın ipine asılı halde bulundu. Dağ'ın cenazesi savcılık
tarafından incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı. (09.09.2014 / DĠHA)
*ġırnak merkeze bağlı Üç Kiraz köyü yakınlarındaki yol kenarında kimliği belirsiz bir erkek
cenazesi bulundu. Cenaze, sabah saatlerinde çalıĢtıkları kömür ocaklarına gitmek üzere yola
çıkan iĢçiler tarafından bulundu. Ġncelemelerin ardından cesedin 45 yaĢındaki Nusret Temel‟e
ait olduğu ve Temel‟in baĢından tek kurĢunlu öldürüldüğü belirlendi. (16.09.2014 /
Milliyet.com.tr / Yenisafak.com.tr)
*Van'ın ErciĢ ilçesindeki göl kıyısında, sahilde yürüyüĢ yapan yurttaĢlar tarafından bıçak
darbeleri ile öldürülmüĢ bir erkek cesedi bulundu. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ceset üzerinde
yaptığı inceleme sonrasında, cesedin Siirt nüfusuna kayıtlı Mehmet YaĢar Gülmek (40) isimli
yurttaĢa ait olduğu belirtildi. Gülmek'in cesedini otopsi için ErciĢ Devlet Hastanesi morguna
kaldırılırken, olay ile ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (24.09.2014 / DĠHA)
*MuĢ'un Malazgirt ilçesine bağlı Dirimpınar (Xanik) köyünde Farız Yılmaz (30) isimli bir
yurttaĢ, çalıĢmak için gittiği tarlada ölü bulundu. Traktörünün yanında ölü halde bulunduğu
belirtilen Yılmaz'ın cenazesi olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma tarafından otopsi
için Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (08.10.2014 / AA / Musgundemi.com)
46
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Ilıca EĢme köyü mevkisinde 47 KD 393 plakalı aracının
içerisinde yanmıĢ halde ve Abdulkadir ġil isimli yurttaĢa ait olduğu tespit edilen bir ceset
bulundu. Ġlk belirlemelere göre aracın gaz kaçağı nedeniyle alev aldığı ifade edilirken, ġil'in
yapılan otopsisinde kafasında çatlaklar olduğu ve vücudunda delik izleri olduğu tespit edildi.
ġil‟in cinayete kurban gittiğinin anlaĢılması üzerine, olayla ilgili geniĢ çapta soruĢturma
baĢlatıldı. (21.10.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi Kanî Heyder mevkisindeki boĢ arazide,
1972 Çukurca doğumlu Abdulkadir Turan'a ait olduğu öğrenilen ceset bulundu. Cesedin baĢ
kısmının ezildiği öğrenilirken, olayla ilgi savcılık tarafından soruĢturma baĢlatıldı.
(23.10.2014 / ANF / Radikal.com.tr)
*Bitlis‟in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde Hizan yol üzerinde bulunan Güzeldere mevkisi
GeçitbaĢı (Sanis) köyün yakınlarında telefon direğine bağlı kurĢunlanarak öldürülmüĢ bir
erkek cesedi bulundu. Köylüler tarafından bulunan ve jandarmaya haber vermesi üzerine
otopsi için Tatvan Devlet Hastanesi‟ne kaldırılan cesedin, Bitlis'in Çeltikli köyünde koruculuk
yapan ve yaklaĢık 40 gündür kendisinden haber alınamayan Nihat Çaprak'a ait olduğu
öğrenildi. Olayla ilgili inceleme baĢlatıldı. (26.10.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Batman'ın GercüĢ ilçesinde 5 gün önce evden çıktıktan sonra kaybolan Down sendromu
hastası gencin cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerin yaptığı incelemede,
cesedin bir süre önce ailesinin kayıp baĢvurusunda bulunduğu zihinsel engelli Baki Irmak'a
(18) ait olduğunu belirledi. (08.11.2014 / CHA / Zaman.com.tr / Batmangazetesi.com)
*Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kaynaktepe köyü yakınlarında yurttaĢlar tarafından
üzerinde sadece iç çamaĢırı bulunan yol kenarına bırakılmıĢ kimliği belirsiz bir erkek cesedi
bulundu. 50 yaĢlarında bir Ģahsa ait olduğu belirtilen cenazeyi fark eden köylüler durumu
hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı bir
ekip, kriminal incelemelerde bulunurken, Çınar Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek
incelemeleri takip etti. Bulunan cenazeye iliĢkin yapılan ön incelemede, söz konusu Ģahsın
boğularak öldürüldüğü belirlendi. (14.11.2014 / DĠHA)
*Mardin‟in Kızıltepe ilçesine 40 kilometre mesafede bulanan Hacılar köyü mevkiinde mısır
ekili tarlasına giden bir vatandaĢ, yakılmıĢ iki erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine
olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Cesetlerin kime ait
olduğu belirlenemedi. (25.11.2014 / DHA / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır'ın Kayapınar Ġlçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 67. Sokak'ta ikamet eden
tuhafiye iĢletmecisi Hüsamettin T., yan komĢusuna evinin yedek anahtarını bıraktı. Ancak,
Hüsamettin T.'nin geri dönmemesi üzerine teyakkuza geçen komĢuları bir türlü iletiĢim
sağlayamadı. Çalan telefonunu da açmadığı görülen Hüsamettin T.'nin en son izine yine
telefon üzeri ulaĢıldı. Aranan Hüsamettin T.'nin evde çalınan telefonun sesinin dıĢardan
duyulması ile haber verilen polislerin evin kapısını çilingir yardımıyla açmaları sonucu
Hüsamettin T.'nin cansız bedeni bulundu. Hüsamettin T.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere
Diyarbakır Gazi YaĢargil Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olaya iliĢkin
soruĢturma baĢlatıldı. (02.12.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
47
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çukurca (Pagê) köyünde, 10 gündür kendisinden
haber alınamayan BarıĢ Geçirgen (20) isimli gencin cenazesi bulundu. Köylülerin günlerdir
bölgede aradığı Geçirgen, köye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Nehil Sazlığı'nın Tüsekan
bölgesinde bulundu. Kafasına bir el ateĢ edilmiĢ ve ayağına taĢ bağlanmıĢ bir vaziyette suda
bulunan Geçirgen'in cenazesi bölgeye çağrılan askerler tarafından sudan çıkarıldı. Geçirgen'in
cenazesi olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne
kaldırılacak. Öte yandan yaĢamını yitiren Geçirgen'in, ağabeyi EĢref Geçirgen tarafından
öldürüldüğü iddia edilirken, ağabey Geçirgen'in ise kaçtığı öğrenildi. (03.12.2014 /
Radikal.com.tr / Posta.com.tr)
*Van'ın Çaldıran ilçesinde, yurttaĢlar tarafından Doğubayazıt - Van Karayolu Demircik ile
BaĢeğmez mahalleleri arasında bulunan yol kenarına 30-35 yaĢlarında bir erkek cenazesi
bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Ġlçe
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ön otopsinin ardından Van'a gönderilen cenazenin,
yabancı uyruklu olduğu tahmin edilirken, üzerinde her hangi bir kimlik bulunamadı. Olay ile
ilgili inceleme baĢlatıldı. (04.12.2014 / Radikal.com.tr)
b-) Kadın
*Urfa merkeze bağlı Göbeklitepe Köyü yakınlarından geçen Devlet Su ĠĢleri'ne ait sulama
kanalında bir otomobil bulunduğu ihbarı yapıldı. Ġhbar üzerine kanala giden jandarma,
otomobilde kan izlerinin bulunması üzerine jandarma ve polis sulama kanalında dalgıçlarla
baĢlatılan araĢtırmalar sonucu, sulama kanalında Ömer Kaymaz ile 300 metre uzağında Aysel
Övünçoğlu'na ait cesetlere ulaĢıldı. Sulama kanalından çıkarılan Ömer Kaymaz ile Aysel
Övünçoğlu'nun baĢlarına tabancayla birer el ateĢ edilerek öldürüldüğü belirlendi. Kaymaz ile
Övünçoğlu'nun, baĢlarına ateĢ edildikten sonra otomobilin sulama kanalına itilerek
düĢürüldüğünü ve cesetlerin akıntıyla sürüklendiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı
araĢtırmada öldürülen evli ve 1 çocuk babası Kaymaz'ın yaklaĢık 1 yıldır Övünçoğlu'yla
birlikte yaĢadığı belirlendi. (01.01.2014 / ANF / Posta.com.tr / Mynet.com)
*Siirt‟te, 18 ġubat‟ta ortadan kaybolan ve iki gün boyunca kendisinden haber alınamayan 70
yaĢındaki Kadri Biyan isimli yurttaĢ, Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu karĢısında bulunan
Kasaplar Deresi mevkisinde vatandaĢlar tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen
jandarma ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, Biyan'ın iple boğulduğu tespit edildi.
(20.02.2014 / ANF)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ġpek Mahallesi 14. Sokak'ta Songül Aydemir isimli kadın,
yakınları tarafından 8. katta kaldığı apartman dairesinde ölü bulundu. Vücudunda bıçak
darbesi bulunduğu belirtilen Aydemir'in cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin
ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniĢ çaplı
soruĢturma baĢlattı. (02.03.2014 / DHA / Haberturk.com / Aksam.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Güzelyurt (KeĢike) köyünde mide rahatsızlığı geçiren 19
yaĢındaki Fatma Orak, tedavi edilmek üzere getirildiği Batman Medikal Park Hastanesi'nde
iddiaya göre, fenalaĢtığı ve kusma nöbetine girmesi üzerine bulunduğu odanın camına
yöneldiği esnada dengesini kaybederek camdan düĢerek yaĢamını yitirdiği ileri sürüldü. Olay
esnasında hastanede genç kadının yanında bulunan yakınının, genç kadının ateĢini düĢürmek
üzere havluyu ıslatmak ve alnına koymak için lavaboya gittiğini ve döndüğü esnada ise genç
kadının düĢüĢ anına Ģahit olduğunu belirttiği kaydedildi. (18.03.2014 / DĠHA)
48
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Siirt-Eruh Karayolu TaĢbaĢı mevkiinde, yaklaĢık 300 metre uçurumun dibinde H.S. (22) adlı
genç bir kadına ait ceset bulundu. Ġl Acil Afet Durum Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olay
yerine gelen jandarma ekipleri, genç kızın cesedini bulunduğu yerden çıkardı. ParçalanmıĢ
halde bulunan ceset, olay yerinden alınarak Siirt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Savcılık, Ģüpheli olayla ilgili inceleme baĢlattı. (09.04.2014 / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 238 Sokak'ta ikamet eden evli ve 3 çocuk
annesi Songül Sönmez, evinde elektrik kablosu ile boğularak öldürülmüĢ halde bulundu. Olay
sırasında evdeki 3 çocuğun da bitiĢik evde bulunan akrabalarının evinde olduğu belirlendi.
Polis, öldürülen kadının eĢi Muhammed Sönmez'in ifadesine baĢvurmak üzere polis
merkezine götürdü. Sönmez'in ifadesinde, "Eve geldim anahtarımla kapıyı açtım. Bu sırada
eĢimi koridorda yatar vaziyette buldum. Yanına gidip kendisini çağırdım ama bana cevap
vermedi. Sonra sizi aradım" dediği öğrenildi. (18.05.2014 / DHA / Mynet.com)
*ġırnak'ın Ġdil ilçesi‟nin dıĢında bulunan bir dere yatağında bıçakla katledilmiĢ bir kadına ait
ceset bulundu. Cenazenin 30 yaĢlarında ve vücudunda birçok bıçak darbesi izinin olduğu
tespit edildi. YaklaĢık 20 gün kadar önce katledildiği düĢünülen kadına ait cenaze, otopsi için
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (13.07.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Urfa merkez Eyyubiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde yol kenarında 30 yaĢlarında bir kadın
cesedi bulundu. Boynundaki ip izinden boğularak öldürüldüğü tahmin edilen ve üzerinden
kimlik çıkmayan kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Urfa Adli Tıp Kurumu'na
kaldırıldı. Suriyeli sığınmacı olduğu düĢünülen kadının boynunun haricinde vücudunun çeĢitli
yerlerinde darp izlerine rastlandı. Kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü
araĢtırılıyor. (17.09.2014 / Milliyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'ndeki Halit Okay Ġlköğretim Okulu
yakınlarında bir kadına ait cenaze bulundu. 30'lu yaĢlardaki bir kadına ait olduğu belirtilen
cenazenin kimliği belirlenemedi. (27.10.2014 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
c-) Çocuk
*MuĢ'un Hasköy Ġlçesine bağlı Azıklı (Tiqmir) Köyü'nde yaĢayan Canses Öner (16), korucu
olan babası Cevdet Öner'in silahından çıkan kurĢunla ağır yaralandı. MuĢ Devlet Hastanesi'ne
kaldırılan Öner, tüm müdahelere rağmen kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. Öner'in cenazesi
otopsi iĢlemleri ardından ailesine teslim edilecek. Aile Öner'in intihar ettiğini öne sürdü. Adli
Tıp Savcısı'nın çocuğun ölümünü "Ģüpheli" bulması üzerine soruĢturma baĢlatıldığı bildirildi.
(02.02.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Ġdil ilçesine bağlı Zengilok (Yörük) köyünde arkadaĢlarıyla oyun oynamak üzere
evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nihat Eren (3) isimli çocuğun,
köylülerin baĢlattığı arama çalıĢmaları sonucunda Yörük köyü yakınlarındaki eski harabelerde
cansız bedenine ulaĢıldı. Vücudunun herhangi bir yerinde darp izinin olmadığı belirtildi.
Savcılığın ilk incelemesi ardından Eren‟in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. (21.06.2014 / Haberturk.com)
*Elazığ Merkeze bağlı Yılangeçiren köyünde yaĢayan Fatma (14) ve Elif Dur (16) kardeĢler,
sabah saatlerinde çıktıkları evden uzunca bir süre kendilerinden haber alınamaması üzerine
aileleri ve jandarma ekipleri tarafından baĢlatılan arama sonucu cenazelerine ulaĢıldı.
49
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
KardeĢlerden Elif‟in cenazesine köye yaklaĢık 5 kilometre uzaklıktaki bulunurken, diğer
kardeĢ Fatma‟nın cenazesi ise ablası Elif Dur‟un cesedinin bulunduğu yerin yaklaĢık 15 metre
uzağında bulundu. (25.06.2014 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com)
*Hakkari merkeze bağlı Medrese mahallesinde ailesiyle birlikte yaĢayan 11 yaĢında F.T.
isimli kız çocuğu, evlerinin çatısında ölü olarak bulundu. F.T'nin intihar ettiği iddia edildi.
(06.07.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
NOT: Hakkari Devlet Hastanesi‟nde hazırlanan ön otopsi raporunda, F.T' isimli çocuğun
vajinal bölge ve anüsünde ekimozlar (morluklar) oluĢtuğu tespit edildi. Yine boynunda da
ekimozlar bulunduğu tespit edilen F.T‟nin kesin ölüm nedeninin tespiti için vücudundan doku
örnekleri alındı.
*Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Sarıdam (Ataf) köyünde yaĢayan 14 yaĢındaki Nurhan Othan,
ailesi tarafından evin ahırında ölü bulundu. (04.08.2014 / ANF / Siirtolay.com)
NAMUS CĠNAYETLERĠ
Kadın
*Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesinde, 2 yıl önce eĢinden boĢandıktan sonra eĢinin soy ismini
kullanmaya devam eden ve ailesi ile birlikte yaĢayan 1 çocuk annesi Yonca Bayburan (24)
hakkında “kötü yola düĢtü” dedikodarının çıktığı gerekçesiyle, 10 Aralık‟ta gece saatlerinde
kardeĢi Fırat Turan (18) ile tartıĢmaya baĢladı. TartıĢmanın büyümesi üzerine Turan, üzerinde
bulunan tabancayla ablasına ateĢ etti. Diğer aile fertleri tarafından Devlet Hastanesi‟ne
kaldırılan Bayburan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (12.01.2014 / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr / Kenthaber.com )
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesine bağlı Tekmeli Köyü Sergen Mezrası'nda yaĢayan ve yaklaĢık 5
ay önce, 3.5 aylık hamile olduğu fark edilen Hacire Göv, Ģiddet gördüğü ve ölümle tehdit
edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Kadın Sığınma Evi'ne götürülerek koruma altına alındı.
Amcaoğulları H. G ve C. G., temas kurarak olayın tatlıya bağlanacağını ve evine dönmesini
istedikleri Hacire'yi ikna etti. Kadın sığınma evinden ayrılarak amcaoğulları ile birlikte yola
çıkan Hacire Göv 5 gündür kayıptı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Hacire'nin aile
fertleri, kayıp olduğunu söyleyerek, jandarmaya baĢvurdu. Hacire'nin bulunabilmesi için
köyde arama çalıĢmalarını yürüten jandarma ekipleri namus cinayetinden Ģüphelenerek,
soruĢturmayı derinleĢtirdi. Hacire'nin sığınma evinden amcaoğulları tarafından alınarak, köye
doğru yola çıktıkları tespit edildi. Gözaltına alınan H. G. ve C. G. isimli iki kardeĢin suçlarını
itiraf etmesi üzerine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla köyün 2 kilometre ilerisindeki yaklaĢık 20
metre derinliğindeki kör kuyudan Hacire'nin cansız bedeni çıkarıldı. Otopsi yapılmak üzere
önce ViranĢehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hacire'nin boğazında ve vücudunun
farklı bölgelerinde ĢiĢlikler tespit edilirken, 8 aylık hamile olduğu belirlendi. Hacire'nin
cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Urfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde
otopsi yapıldı. Otopsinin ardından cenaze defnedilmek üzere köyüne doğru yola çıkarıldı.
(31.01.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr/ Haberturk.com)
*Urfa'nın YeĢildirek Mahallesi'nde 2 hafta önce sevdiği gençle evden kaçtıktan sonra ailesi
tarafından bulunarak eve getirilen Hatice D. (20) isimli genç kadın, 16 yaĢındaki kardeĢi
M.R.D. tarafından pompalı tüfekle baĢına ateĢ edilerek katledildiği ve M.R.D'nin daha sonra
ablasını öldürdüğünü polise bildirdiği iddia edildi. Olay yerine giden polisler pompalı tüfeğe
50
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
el koyarken, M.R.D ve diğer aile fertleri gözaltına alındı. (04.07.2014 / DHA /
Milliyet.com.tr)
*Gaziantep merkez GüneĢ Mahallesi‟nde, bulunduğu cezaevinden 7 günlük izin ile ayrılan
Hasan H. (28), fuhuĢ yapıp uyuĢturucu kullandığı iddiasıyla tartıĢtığı kız kardeĢi Gülay H.‟yi
(26) silahla vurarak öldürdü. Vücuduna isabet eden iki kurĢun ve darp izleri ile 295‟inci cadde
üzerinde yolda yatan yaralı bir halde bulunun Gülay H., Dr. Ersin Arslan Devlet
Hastanesi‟nde yoğun bakım ünitesinde kurtarılamayarak öldü. (03.09.2014 / Milliyet.com.tr
/ Hurriyet.com.tr)
ĠNTĠHAR ve TEġEBBÜS(Erkek)
*Diyarbakır‟ın YeniĢehir ilçesinde bir GSM Ģirketinin bayiliğini yapan Mustafa Ġnan isimli
yurttaĢ, akĢam saatlerinde iĢyerine girdikten sonra elektronik kumandalı kepenkleri
kapattıktan sonra, iĢyerinin alt katında baĢına ateĢ ederek intihar etti. (01.01.2014 / ANF /
Diyarbakirsoz.com)
*ġanlıurfa‟da BahĢçelievler Mahallesi 2. Sokakta bulunan 5 katlı Konak Apartmanın çatısına
çıkan Mehmet Dağ isimli Ģahıs, aracının haksız yere bağlanarak otoparka götürüldüğü, gerekli
iĢlemleri tamamlamasına rağmen aracının teslim edilmediğini ileri sürerek intihar giriĢiminde
bulundu. Polis müdür ve amirlerinin yanı sıra akraba ve tanıdıklarının da ikna çabaladığı Dağ,
aracının getirilmesi halinde intihardan vazgeçeceğini söyledi. Aracın getirilmesi için
çabalayan polisler aracın kendisine teslim edileceğini söyledi. Olay yerindeki avukatının da
aracı teslim alacağını söylemesi üzerine Dağ, yaklaĢık 1 saatlik çaba sonrası aĢağıya
atlamaktan vazgeçti. (06.01.2014 / Milliyet.com.tr)
*Erzurum‟un Yakutiye ilçesindeki Terminal Mahallesinde bulunan Adlliye Lojmanlarında,
Erzurum Adliyesi'nde 2.5 yıldır görev yapan Çocuk Mahkemesi Hakimi Alaattin Çambel,
henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı evinde yalnızken tabanca ile intihar etti. EĢi ve
kızının memleketi Manisa'da olduğu, oğlunun ise olay sırasında evde bulunmadığı belirlendi.
Çambel'in ölümüyle ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (20.01.2014 / Milliyet.com.tr)
*Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı (Anzaf) köyünde, 19 yaĢındaki Mehmet Çiftçi
isimli bir genç, evlerinin odunluğunda tavana asılı olarak cansız halde bulundu. Ġntihar ettiği
iddia edilen üniversite öğrencisi Çiftçi'nin cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemeleri
ardından sağlık ekiplerince Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi morguna
kaldırıldı. (03.02.2014 / Vanbulten.com)
*Van'da, Faruk Levent ĠĢ Merkezi'nin 5'inci katından düĢen Ömer Aydemir isimli genç ağır
yaralandı. Ġntihar ettiği öğrenilen Aydemir, tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi.
(27.02.2014 / ANF / Baskalenews.com)
*Kars'ın Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Ġstatistik Kurumu'nu (TÜĠK) mesainin
baĢlamasıyla birlikte basan Veysi Erim adlı kiĢi, 6 kiĢiyi öldürdü. TÜĠK‟te bir buçuk yıllık
memur sosyolog olarak çalıĢan Veysi Erim olduğu, saldırının ardından aynı silahı baĢına
dayayarak intihar etti. (19.03.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com)
*Batman Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden, Fettullah Sakar (31) adlı öğretmenin,
bilinmeyen bir nedenle intihar ettiği iddia edildi. (20.03.2014 / Haberturk.com /
Milliyet.com.tr)
51
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Ağrı‟nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde yaĢayan evli, iki çocuk babası Dilaver
Çetin (24), gece yarısından sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı baĢına dayadığı silahı
ateĢleyerek intihar etti. Çetin olay yerinde yaĢamını yitirdi. (27.03.2014 / DĠHA)
*Ağrı‟da bulunan Ġbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi Fikret Bozkurt'un, kaldığı evin
tavanın kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. (23.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın ErciĢ ilçesinde yer alan Peynirciler Pazarı'nda esnaflık yapan ve 3 günden bu yana
kayıp olan Hamit Karaman (37) isimli yurttaĢ, kimi pazar esnafının ortak olarak kullandığı
depoda, tavana asılı halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili cinayet olabileceği Ģüphesiyle
soruĢturma baĢlatılırken, Karaman'ın tefecilere yüklü miktarda borçlandığı iddia edildi.
(24.04.2014 / Milliyet.com.tr)
*Batman'da, Fatih Mahallesi 3332. Sokak'taki Esenler Apartmanı'nda Adil Kanat (22) adlı bir
genç, ikamet ettiği apartmanın 6. katına çıkarak, binanın teras katı giriĢinde bir süre oturdu.
Daha sonra Kanat‟ın, bilinmeyen bir nedenle üzerindeki silahı kafasına ateĢleyerek ihtihar
ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (29.04.2014 / DĠHA)
*Ağrı Belediyesi'nde sigortasız bir Ģekilde hayvan pazarında bekçi olarak çalıĢtırılan ve soy
ismi öğrenilemeyen Nurettin adlı iĢçi, 8 aydır maaĢı ödenmediği için belediye binasına
çıkarak intihar giriĢiminde bulundu. Belediye binasının en üst katına çıkan ve maaĢını
alamadığı için evine ekmek götüremediğini söyleyen iĢçi, olay yerine gelen polisler tarafından
ikna edildi. Ġntihar etmekten vazgeçen yurttaĢ, polisler tarafından ifadesi alınmak üzere Ağrı
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.05.2014 / DĠHA)
*Van'ın Saray ilçesine bağlı Beyaslan köyünde ikamet eden Dilaver AkbaĢ (55), köyde
yaĢayan Osman Kılıç adlı yurttaĢa ait samanlıkta asılı halde bulundu. Konu ile ilgili
soruĢturma baĢlatıldı. (09.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Batman'da Fatih Mahallesi 3318. sokakta bulunan bir evde, 23 yaĢındaki Batman
Üniversitesi Otomotiv Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Veysican Üner, bahçedeki ağaca bağladığı
iple yaĢamına intihar etti. Olay ile soruĢturulma baĢlatıldığı belirtildi. (11.05.2014 / Ozgurgundem.com)
*Mardin'in Derik ilçesinde, Bingöl‟de asker olduğu ve rapor alarak izne geldiği belirtilen Agit
Adar (21) isimli bir genç, ailesine ait zeytin bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu. Psikolojik
sorunları olduğu belirtilen Adar‟ın, intihar ettiği ileri sürüldü. (01.06.2014 / DĠHA /
Evrensel.net)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yeğeni olan N.E'ye (14) tecavüz ettiği gerekçesiyle Silvan 1.
Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Eleftoz (34) hakkında çıkarıldığı mahkemece
tutuklama kararı verildi. Hakimin tutukluluk kararını açıklaması sonrası, adliyenin tutuklama
iĢlemlerinin yapıldığı 3'üncü katına çıkarılan Eleftoz, burada tutanaklara imza attıktan sonra,
kaçmak üzere odanın açık penceresinden aĢağıya atladı. Eleftoz tedavi gördüğü hastanede
yaĢamını yitirdi. (06.06.2014 / Milliyet.com.tr / Mynet.com)
52
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Mardin‟in Kızıltepe ilçesi Musa Anter Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırınında çalıĢan
Ömer Özgün (18) adlı genç, iĢyerinde kendini bir iple tavana asarak intihar etti. (19.06.2014 /
DĠHA / Evrensel.net)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde çobanlık yapan Cemal Kılınç (48)
isimli yurttaĢın ateĢli silahla intihar ettiği iddia edildi. EĢinin gözü önünde intihar ettiği
belirtilen Kılınç, olay yerinde yaĢamını yitirdi. (01.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı TaĢdelen köyünde ikamet eden Adil Özer (20) adlı yurttaĢın,
pompalı av tüfeğini ile karnına ateĢ ederek intihar ettiği iddia edildi. Köy sakinleri tarafından
Hastanesi‟ye götürülen Özer, tedavi altına alındı. Özer, iki günlük tedavinin ardından
yaĢamını yitirdi. (27.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Siphiye (Örensu) köyünde silahlı saldırısı sonucu 7 kiĢinin
ölümüyle sonuçlanan olayda saldırgan olduğu iddia edilen ve 2 gündür kendisinden haber
alınamayan Feyzi TaĢ isimli çobanın, katliamın yaĢandığı Siphiye köyünde kalan koyunlarını
almak için köye gittiği belirtildi. Köye gittiği sırada köylülerin tepkisiyle karĢılaĢan çoban
TaĢ'ın, katliam yerinde kendi silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği ileri sürüldü.
(04.08.2014 / Milliyet.com.tr)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Sürekli köyünde Ömer Kartal (19) isimli bir gencin,
babasının adına kayıtlı av tüfeği ile kendini vurarak intihara ettiği iddia edildi. Göğsünden
aldığı kurĢun darbesiyle ağır yaralanan Kartal, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. (11.08.2014 / DĠHA / Mardinlife.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısına çıkan
A.B. (24) isimli genç intihar etmek istedi. Silvan Belediyesi EĢ BaĢkanları ile görüĢmek
istediğini belirten genç, olay yerine gelen Silvan Belediyesi EĢ BaĢkanları MelikĢah Teke ve
Yüksel Bodakçi ile görüĢtükten sonra intihar etmekten vazgeçti. Silvan Devlet Hastanesi'nde
muayene edilen gencin, psikolojik ilaçlar kullandığı tespit edildi. (29.08.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Güral Caddesi'nde bulunan
Elif OcakbaĢı'nda çalıĢan Nurettin Elibal (25) isimli genç, sabah saatlerinde iĢ yerine gelen iĢ
arkadaĢları tarafından iĢ önlüğü ile tavana asılı halde bulundu. Olay yerine gelen Elibal ailesi
fertleri sinir krizleri geçirirken, cenaze Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
(05.09.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bağlar mahallesi Cenanlar caddesi üzerinde bulunan bir
binanın üçüncü katından atladığı iddia edilen akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen
Abdulhalim Ceylan (75) isimli yurttaĢ, ağır yaralandı. Bina giriĢinde bulunan merdivenlere
düĢerek ağır yaralanan Ceylan, çevredekiler tarafından Silvan Devlet Hastanesi Acil
Polikliniği'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen
Ceylan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (16.09.2014 / DĠHA)
*Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Derince köyünde ikamet eden 19 yaĢındaki Muammer Bingöl
isimli genç, ailesi ile yaĢadığı evde bulunan av tüfeği ile intihar etti. Siirt Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına alınan Bingöl, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi.
(06.10.2014 / DĠHA / Siirtolay.com)
53
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde, 1994 doğumlu Ġkram Demir isimli genç, kendini iple tavana
asarak intihar etti. (14.10.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Batman'ın Meydan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir binanın birinci katında oturan
Eyüp Begiç (70) adlı yurttaĢ evinin odasında tavana astığı iple intihar etti. (22.10.2014 /
Milliyet.com.tr / Batmancagdas.com)
*Siirt merkezde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'na gelen 30 yaĢındaki
S.D. isimli yurttaĢ, yurtta bulunan bir kadın öğrenci ile görüĢmek istedi. Ancak kadın
öğrencinin kendisiyle görüĢmeyeceğini öğrenmesi üzerine S.D. belinden çıkardığı silahla
kafasına ateĢ ettiği belirtildi. YaĢanan olay üzerine öğrenci yurdu önüne çok sayıda polis sevk
edilirken, S.D'nin cenazesinin olay yerine gelen ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldığı ve olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldığı öğrenildi. (28.10.2014 / DHA / DĠHA)
*Mardin Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nde oturan Nizam Öğrendik (29), nedeni
bilinmeyen sebeplerden dolayı eĢiyle tartıĢtıktan sonra yanında bulunan silah kafasına 2 el
ateĢ ederek intihar etti. Ağır yaralanan Öğrendik, kardeĢi Nevzat Öğrendik tarafından
hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım servisine
alınan Öğrendik'in, beyin ölümünün gerçekleĢtirildiği belirtildi. (21.11.2014 / DĠHA)
*Van‟ın Abdurrahman Gazi Mahallesi‟nde, doğumuna 3 hafta kala tandır evinde eĢarbı ile
kendini asarak intihar ettiği iddia edilen Zübeyde Talay (19) isimli kadının eĢi Çetin Talay,
eĢinin acısına dayanamayarak intihar teĢebbüsünde bulundu. Evde taziye sırasında banyoda
kemerini tavana asarak intihar giriĢiminde bulunan Talay, kısa bir sürede ailesi tarafından fark
edilmesi üzerine ambulansla Dursun OdabaĢ Hastanesi‟ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenilen Talay‟ın psikolojik destek aldığı öğrenildi. (08.12.2014 / DĠHA)
*Hakkari‟nin Bicer Mahallesi GülüreĢ Baba Türbesi karĢısındaki 14 derslik bir okulun
inĢaatında tesisat iĢlerinde çalıĢan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Arslan (44) henüz
belirlenemeyen bir nedenden dolayı binanın zemin katında kalorifer borularına bağladığı ipi
boynuna geçirerek intihar ettiği iddia edildi. (08.12.2014 / DHA / Hakkarihabertv.com)
*Siirt'in Güres Caddesi üzerinde bulunan ve kendisine ait olduğu belirtilen iĢ yerinde, DilgeĢ
Bilek isimli genç yurttaĢın ateĢli silahla intihar ettiği iddia edildi. Bilek, olay yerinde yaĢamını
yitirdi. (10.12.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Mardin'in Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde oturan 27 yaĢındaki Aziz Sevinç
isimli yurttaĢın, evin tavanına astığı iple intihar ettiği iddia edildi. Ambulansla Nusaybin
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla
ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (11.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Bitlis‟in Adilcevaz ilçesi Harmantepe köyünde ikamet eden ve Bitlis‟in Ahlat ilçesinde
ücretli öğretmenlik yapan Orhan ġ. (24), köydeki evlerinde av tüfeğiyle kendini vurdu. Yaralı
olarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi‟ne kaldırılan Orhan ġ., yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı. (19.12.2014 / Milliyet.com.tr)
*Hakkâri'den 3 kilo metre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay
Komutanlığı yakınında bulunan bir bölgede ismi öğrenilemeyen bir gencin, yüksek bir
kayadan atlayarak intihar giriĢiminde bulunduğu ileri sürüldü. Yolda geçen bir araç sürücüsü
54
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tarafından kanlar içerisinde bulunan yaralı genç, olay yerine çağrılan ambulansla Hakkâri
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu
öğrenildi. (21.12.2014 / DĠHA)
ÇATIġMALI ORTAM NEDENĠYLE YAġANAN DĠĞER ĠHLALLER
ARAZĠ, YAYLA, MERA VE OTLAK YASAĞI
*Hakkâri'nin Meskan Dağı'na, Genel Kurmay BaĢkanlığı tarafından asker ve lojistik malzeme
sevk edildiği, iĢ makineleri gönderildiği ve çevresine tel örgü çekildiği, tel örgüden itibaren
400 metrelik alanın ise "askeri yasak bölge" ilan edildiği öğrenildi. (25.04.2014 / DĠHA)
MĠLĠTANLARIN CENAZELERĠNE YÖNELĠK UYGULAMALAR
*ġırnak'ın Uludere ilçesi Ortaköy (AruĢ) köyünde, 17 Temmuz 1990'da çıkan bir çatıĢmada
yaĢamlarını yitiren PKK'liler Lezgin Yiğit (Musa) ve Emin Demir'ın (Korkmaz) cenazeleri,
asker ve korucular tarafından çatıĢma bölgesinden alındıktan sonra getirildikleri köydeki
Ortaköy Karakolu'nun bahçesine gömüldü. Aradan geçen yıllar sonra, PKK'lilerin aileleri
MEYA-DER üyeleri ile birlikte 6 ay kadar önce Uludere Cumhuriyet Savcılığı'na baĢvurura
bulunarak karakolda kazı yapılmasını istedi. Yapılan baĢvurunun savcılıkça onaylanması
üzerine bugün boĢaltılmıĢ durumunda bulunan karakol bahçesinde kazıya baĢlandı. Kazı
sırasında aileler de hazır bulundu. Yapılan kazılarda karakolun bahçe duvarının yanına
gömülmüĢ Yiğit ve Demir'in cenazelerine ulaĢıldı. Topraktan çıkarılan her iki cenazenin de
boyunlarına ip bağlanıldığı ve ellerinin arkadan bağlı bir Ģekilde toprağa gömüldüğü görüldü.
Çocuklarına ait cenazeleri alan aileler, Uludere Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada yapılan
savcılık iĢlemlerinin ardından cenazeler, aileler tarafından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp
Kurumu'na getirilmek üzere yola çıkarıldı. (23.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
ÖLÜNÜN HATIRATINA SAYGISIZLIK
*Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, Ermenilere ait bir mezarlık olduğu bilinen alanda, belediye
ekipleri tarafından askeriyeye su taĢımak için boru döĢenmek üzere kazı çalıĢması yapıldı.
Kazıya baĢlanmasından kısa bir süre sonra, 3 insana ait kafatası ve kemiklere rastlandı.
KarĢılaĢılan durum polise bildirildi. Gelen polisler, bölgeyi güvenlik Ģeridi ile çevirerek,
rastlanılan kemikleri topraktan çıkardı. Çıkarılan kemikler, bir yoğurt kovası ve çöp
poĢetlerine konuldu. Ardından da kazıya ara verilmeyerek, su boruları döĢenmeye devam
edildi. (19.04.2014 / Agos.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında bulunan Bagok Dağı'nda PKK militanlarının
mezarlarının yer aldığı mezarlığın, askerler tarafından tahrip edildiği iddia edildi. Bogak
Dağında hayvan otlatan çobanlar, bölgede 2 saate yakın karadan ve havadan 3 helikopter ile
mezarlığın ağır silahlarla tarandığını ve kendilerinin de kaya altlarında saklanarak
korunduklarını söyledi. Askerlerin taradığı bölgede, bulunan su tankeri ile mezarlığın
duvarları atılan kurĢunlar nedeniyle tahrip olurken, mezarlıkların üzerinden ise askeri botların
ayak izleri görüldüğü belirtildi. (22.12.2014/ ANF / Ozgur-gundem.com)
MĠLĠTANLARIN AĠLELERĠNDEN TAZMĠNAT TALEBĠ
* ĠçiĢleri Bakanlığı'nın talebi üzerine, çatıĢmada yaĢamını yitiren askerlerin tazminat
paralarının ve kullanılan askeri malzemelerin bedelinin, yine aynı çatıĢmalarda yaĢamını
yitiren HGP militanlarının ailelerinden alınması talebiyle ErciĢ Asliye Ceza Mahkemesi'nde
dava açıldı. Mahkeme, 21 Temmuz 2005 tarihinde çıkan bir çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG
militanı Yücel Yorgun'un (Dıjwar Devrim) Van'ın Özalp ilçesine bağlı AĢağı Turgalı (Axuka
55
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Jerî) köyünde yaĢamlarını sürdüren ailesinin her bir ferdinden (anne, baba ve 9 kardeĢ) 45'er
bin TL olmak üzere toplamda 495 bin TL tazminat alınmasını talep etti. Yorgun ailesinin tüm
hesaplarına devlet tarafından el konuldu. Sadece babadan kalma tek toprakları da hacizle
ellerinden alındı. (24.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
TOPLU MEZAR ĠDDĠALARI
*Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bulunan Gireciritê Mezarlığı'na 1992-2000 yılları arasında
Kulp, Lice ve Hazro kırsalında çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren 26 PKK'linin toplu olarak
gömüldüğü kaydedildi. Gireciritê Mezarlığı, ilçede halk arasında "Kimsesizler mezarlığı"
olarak isimlendirilirken, PKK'lilerin cenazelerinin askerler ve belediye çalıĢanları tarafından
dini vecibeleri yerine getirilmeden elbiseleri ile 60 cm kazılan mezarlara defnedildikleri
öğrenildi. Toplu mezarda bulunan 26 PKK'liden 9'unun isimleri yada kod adlarının "Mehmet
Sait Özay, Direj, Hebun, Nedim, Demhat, Karker, Bager, Vedat, Jiyan" olduğu belirtiliyor.
Hazro Belediyesi çalıĢanı 7 kiĢi tarafından defnedilen cenazelerin tanıklarından olan Y.B. adlı
yurttaĢ, PKK'lilerden 7'sinin Hazro'ya bağlı Bayırdüzü (Bazmar) köyü Serekani mıntıkasında
dağ ile ovanın kesiĢtiği yerden, 5'nin Ölgen köyüne bağlı KanipuĢkül mezrası Menzil
mıntıkasından, yine 5'nin Koçbaba köyü Henok (Hondof) bölgesinden getirildiğini ve 1
PKK'linin de Hondof'un Ankebir mezrasından kendisinin getirdiğini kaydetti. Hondof'un
Ankebir Mezrası'nda bulunan PKK'linin "Direj" kod adlı olduğunu belirten Y.B, PKK'linin
mermi ile kafasından yaralandığını ve cenazeyi Hazro'ya getirdiğinde mermi ile açılan
kafatasının askerler ve korucular tarafından küllük olarak kullanıldığını söyledi. Bunu fark
edince tepki göstermek istediğini belirten Y.B, komutanın kendisine 'Seni de böyle yaparım'
diyerek tekmelediğini vurguladı. Getirilen cenazeleri belediyeye haber verdiklerini ve
belediyenin 7 çalıĢanından birisinin de kendisi olduğunu ifade eden Y.B, yaĢadıklarını Ģöyle
anlattı: "ÇatıĢmada yaĢamını yitiren gerillaları askeri tabura getiriyorlardı. Taburda
üzerlerinde ne var ne yok hepsini alıyorlardı, iĢkence ediyorlardı. Ondan sonra bizi
çağırıyorlardı. Biz de alıp mezarlığa götürüyorduk. Askerlerde bizimle birlikte geliyordu.
Mezarların bir kısmını kazma ile bir kısmını da kepçe ile kazdık. YaklaĢık 60 cm mezar
kazıldı. Hepsini tek tek mezara koyduk. Kendi imkanlarımla naylon alıp, yüzlerine toprak
girmesin diye üzerlerine serdik. Bu Ģekilde gömdük." Getirilen cenazelerin silahla
vurulduğunu ancak tanınmayacak halde olduklarını kaydeden Y.B, cenazelerin parça parça
olduklarını belirtti. Bazı PKK'lilerin kulaklarının kesik olduğunu dile getiren Y.B, "Gelen
cenazelerden biri iki parça halindeydi. Kafası bir torbada, gövdesi ayrı bir torbadaydı. Birinin
kulağı kesilmiĢti. BaĢka bir gerilla panzerin arkasına kollarından bağlanmıĢ ve sürüklenmiĢti.
Kollarında deri ve et kalmamıĢtı hepsi sıyrılmıĢ sadece kemikler ve bağlı olan ipler
duruyordu. Bazılarını mezara koymak için taĢıyorduk ya kolu elimizde kalıyordu yada bacağı
elimizde kalıyordu. Parça parça olmuĢlardı" anlatımlarında bulundu. (10.04.2014 / DĠHA)
*11.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Metin Bekiroğlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“Nisan 1996 yılında Lice-Genç-Kulp üçgeninde yapılan “atmaca” operasyonun da çıkan
çatıĢmada yaĢamlarını yitirdiklerini iddia edilen PKK Militanlarına ait olduklarını ve
cesetlerinin Sorum Çayında bulunmaları sonucu “üçdamlar jandarma karakoluna” haber
verilmiĢtir. Karakolda görevli askerler tarafından alınıp karakol hudutları içinde bulunan
tamirhane “kademe” denilen yerin yanındaki su akıntısından kaynaklı oluĢan arkın yanında
bulunan tamirhane denilen yerde çok sayıda gerillanın gömülü olduğu iddia edilmektedir. Bu
konuyla ilgili tanık gösterilecektir.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Dersim'in Nazimiye ilçesinde bulunan Belediye Asri Mezarlığı'nın giriĢindeki boĢ alanda,
1991-97 yılları arasında farklı tarihlerde çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren PKK'lilere ait
56
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu.1977'den 2001 yılına kadar Nazmiye
Belediyesi'nde tahsildar olarak çalıĢan ve yaĢamını yitiren PKK'lilerin defin iĢlemlerine
katılan Hıdır Akmaz, 1991 ile 1997 yılları arasında Nazimiye'ye bağlı Seter, Bali Mezra ve
AĢağı Doluca mevkilerinde çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren 30'a yakın PKK'linin
Nazimiye Belediye Asri Mezarlığı'nda bulunan boĢ alana toplu Ģekilde toprağa verildiğini
söyledi. 1991'den sonra Nazimiye'ye bağlı bölgelerde çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren
PKK'lilerin ilçede bulunan belediye mezarlığına getirildiğini ve burada toplu Ģekilde
gömüldüklerini söyleyen Akmaz, "1991 ile 1997 yılları arasında Seter, Turna Yolu, Bali
Mezra ve AĢağı Doluca'da vurulan PKK'lilerin cenazelerini buradaki asri mezarlığa getirdiler.
AĢağı Doluca'da vurulanlar, 1995'ten sonra vuruldular.1995 yılının Nisan ayında, yaz
ortasında toplu cenazeler geldi" dedi. PKK'lilerin defin iĢlemleri sırasında orada bulunan
asker ve korucular tarafından da baskıya maruz kaldıklarını belirten Akmaz, defin iĢlemine
katıldığı PKK'lilerin gömüldüğü yerleri tek tek göstererek, "3 kiĢi bir çukura, 5 kiĢi bir çukura
üstü örtülerek, toplu olarak defin edildi. Seter'de çıkan çatıĢmada yaĢamını yitirenleri ben
kendim gömdüm. Yerlerini de biliyorum. Hiç haberim olmasa da belediyede çalıĢtığım için
haber alıp, defin iĢlemlerine katılıyordum" diye konuĢtu. Mezarlıktaki boĢ alanda 30'a yakın
PKK'linin olduğunu söyleyen Akmaz, "Ortalama 30 kiĢi var. 3 kiĢi Seter dağında, 11 kiĢi
Doluca tarafında vuruldu. Onlar toplu olarak üçer, beĢer kiĢi üst üste atılıp, o Ģekilde
gömüldü" diye belirtti. 1994 yılında Turna Yolu ve Bali Mezrası'nda çıkan çatıĢmalarda
yaĢamını yitiren 4 PKK'linin de mezarlık içindeki boĢ alana gömüldüğünü belirten Akmaz,
"1994 yılında vurulan 7 kiĢinin daha olduğunu söylüyorlar. Defin iĢlemine ben katılmadığım
için haberim yok" dedi. YaĢamını yitiren PKK'lilerin defin iĢlemine asker ve korucuların da
katıldığını ifade eden Akmaz, Ģunları anlattı: "Kadınları ve erkekleri ayrı ayrı gömüyorduk.
Burada Suriyeli iki kiĢi de var. Onları defnederken, korucular ve askerler, 'Bunlar
sünnetsizdir, burada ne iĢleri var' diyerek gülüp, dalga geçiyorlardı." Mezarlık içindeki boĢ
alanda toplu mezar olduğunu ancak sayının tam olarak bilinmediğini söyleyen BDP Nazimiye
Ġlçe BaĢkanı Melek Dolaz ise, "Daha önce 20 ile 50 arasında PKK'linin olduğu ve toplu
olarak gömüldüğü söyleniyordu. Bu süre içinde aileleri tarafından alınanlar da olmuĢ. O
yüzden ne kadarı alındı ne kadarı burada bilgimiz yok" dedi. Dolaz, yetkili kurumlar
tarafından yasal giriĢimlerin baĢlatılması çağrısında bulundu. Öte yandan Nazimiye
Belediyesi tarafından yaĢamını yitiren PKK'liler için tutulan defin tutanakları ve mezarlık
krokileri de toplu mezar iddiasını doğruluyor. 1991 ile 1997 yıllarına ait olan mezarlık
krokilerinde, farklı tarihlerde yaĢamlarını yitiren PKK'lilere ait mezar yerlerinin aynı
olduğunun dikkat çekti. Defin tutanaklarında, "Güvenlik güçleri ile silahlı çatıĢmaya giren ve
ölü olarak ele geçirilen 'yasa dıĢı örgüt üyeleri'ne ait cesetler ilçe mezarlığında ekteki krokide
gösterildiği gibi 9 ve 10 nolu mezara gömülmüĢtür" ifadelerine yer veriliyor. (15.04.2014 /
DĠHA)
*Van'ın Özalp ilçesinde 15 Ağustos 1994 tarihinde, Kırkçalı (Hezare) köyü yakınındaki
Kırmızı Dere mezrasında bulunan Ahtedağ'da, 6 PKK militanı tank ve kobra tipi
helikopterlerle bombalanarak katledildikten sonra bir toplu mezara gömüldü. Görgü tanıkları,
6 PKK militanının üst üste atılarak gömüldüğünü, zamanla cenazelerin yabani hayvanlar
tarafından çıkarılması ve kimliği belirsiz kiĢilerce tahrip edilmesi nedeniyle kemikler toprak
yüzeyine çıktığını belirtti. (02.05.2014 / DĠHA)
*Siirt'in Eruh ilçesine bağlı KuĢdalı (ġawura) Köyü yakınlarında 90'lı yıllarda çıkan
çatıĢmalarda yaĢamını yitiren ve 9 kiĢi olduğu tahmin edilen PKK militanına ait toplu mezar
alanı tespit edildi. Güvenlik gerekçesi ismini vermeyen ve ĠHD Siirt ġubesine durumu
57
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
bildiren bir yurttaĢın gösterdiği alanda yapılan incelemelerde, araziye saçılmıĢ kemik ve
elbise parçaları bulunduğu belirtildi. (21.05.2014 / DĠHA)
*21.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hüseyin Ġdie, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yeğenim olan M. Sıddık Minas, 1991-92 yılında PKK saflarına katıldı ve kendisinden bir
daha haber alamadık. Yaptığım tüm çağrılara rağmen herhangi bir bilgiye ulaĢmadık. En son
Amed D Tipi Cezaevinde bulunan Ahmet Kolakan arkadaĢın anlatımıyla yeğenim Lice‟de
korucularla birlikte operasyona çıkan güvenlik güçleri ile PKK Militanları arasında çıkan
çatıĢmada 11 arkadaĢı ile birlikte yaĢamını yitirdiğini söyledi. Bu operasyon 30 Ağustos 1994
yılında Lice‟nin ReĢane bölgesinde olmuĢtur. YaĢamını yitiren bu yoldaĢların cenazeleri
korucular tarafından yakıldığını ve Lice‟nin ReĢane-Bamitne köyüne yakın bir yerde toplu
olarak gömüldüklerini söyledi. Sizden talebim bu köylere gidip incelemelerde bulunmanızdır.
Bu konuda gerekli bilgileri bize iletmenizi istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*MuĢ'un Balkır (Bêlatix) köyünde, etrafı tel örgülerle örülmüĢ bir toplu mezarın hikayesinin
peĢine düĢen Gıyasettin Güven isimli yurttaĢ, 15 yıldır köy köy gezerek, olayın tanıklarını ve
olaya dair bilgi sahibi kimseleri bulup, bildiklerini, gördüklerini ve duyduklarını kayıt altına
aldı. Güven, yaptığı çalıĢma sonucunda söz konusu toplu mezarda aralarında kendi
akrabalarının da olduğu Seyidan aĢiretine mensup 47 kiĢinin bulunduğunu ve bu kiĢilerin
1930 yılında Dereyurt (Qicix), Keçidere (Çaksor), OymataĢ (Kanicotk), Örencik (Tapi),
Gündoğan (Heftmexel), Aydoğan (Mele Qemera) köylerinden toplanarak katledilen kiĢiler
olduğunu tespit etti. (14.12.2014/ DĠHA)
ORTAYA ÇIKAN TOPLU MEZARLAR
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Ocak 2001'de gözaltına alınan ve kendilerinden bir daha haber
alınamayan HADEP Silopi Ġlçe BaĢkanı Serdar TanıĢ ve ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz için
Mardin'in Dargeçit ilçesindeki mezarlıkta yapılan kazı çalıĢmasında battaniye içerisinde bir
ceset bulundu. Battaniyeye sarılı halde gömülmüĢ bir kiĢiye ait kemiklerden DNA testi için
parçalar alınarak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (13.01.2014 /
Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com)
*Diyarbakır-Mardin karayolunun 45'inci kilometresinde bulunan Roma dönemine ait
Zerzevan Kalesi kalıntılarında yer alan yedi metre derinliğindeki bir su sarnıcında 20 kiĢiye
ait kafatası bulunuldu. Çınar Cumhuriyet Savcısı'nın da olay yerine gelerek incelemelerde
bulunmasının ardından, bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna
gönderildi. (07.02.2014 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*10.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Selim Gökçen, Ģu beyanlarda
bulundu: “Annemin dedesi babamın amcası olan (mahmudı Ahmet) Mahmut Aslan 1935
yılında Isparta‟da sürgünde kaldıktan sonra iki yıldan sonra memleketi olan Mardin
Kızıltepe‟ye geliyor. O dönem Mardin Valisi olan Fahri Onursal tarafından mahkeme kaydı
olmadan yargılama olmadan 16 kiĢiyle beraber 1937 yılının Nisan ayında Diyarbakır/Mardin
yolunda il sınırında Zerzevan kalesinin aĢağısında yeni yapılan Mardin yolunda kurĢuna
dizilerek öldürülüyorlar. Zerzevan kalesinde bulunan kemiklerin dedeme ait olduğunu
düĢünüyorum. Bu nedenle DNA Testiyle belirlenip cenazemizin tarafımıza verilmesini
istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Üçdamlar (Bawerd) ve Güldiken (Péçar) köyleri arasında
1994 ve 1995 yılları arasında çıkan bir çatıĢma sonucu yaĢamını yitiren 3 PKK'liye ait olduğu
belirtilen kemik ve elbise parçaları bulundu. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları kazıda,
58
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
PKK'lilere ait olan kemik ve elbise parçalarından Ģutık ve benzeri elbise parçalarını bir poĢet
içine koyarak aynı yere bıraktıkları öğrenildi. Konuya iliĢkin açıklama yapan ve ismini
vermek istemeyen bir köylü, 'ÇatıĢma günü ve öncesinde bölgede gerilla ve askerler arasında
çıkan çatıĢma sonucu ve havadan gerilla mevzilerini ateĢ altına alan bir helikopterin
düĢürülmesi sonucu, çatıĢma bölgesine yapılan takviye askeri sevkiyatı durdurmak için
Güldiken köyüne bir kilometre uzaklıktaki yolda temas yaĢandı ve çıkan çatıĢma sonucu 3
PKK gerillası yaĢamlarını yitirdi. Köyümüz daha önce askerler tarafından yakılarak
boĢaltılması sonucu gerilla cesetlerinin çatıĢma bölgesinde bırakıldı. Açıkta kalan cesetler
daha sonra Üçdamlar ve Güldiken köyleri yollarının grayderlerle açılarak geniĢletilmesi
sonucu açıkta bulunan gerillalara ait bir kısım kemik ve elbiselerinde yol çalıĢmaları sonucu
yol altında kaldı" diye belirtti. ÇatıĢmada yaĢamını yitirdiği belirtilen 3 PKK'liden birinin,
Diyarbakır Hazro ilçesi nüfusuna kayıtlı 1975 doğumlu Doktor Miran kod isimli Nevzat
Dolan (Aile sonradan Yücesoy soy ismini aldı) ile bir diğerinin Siirt Eruhlu olduğu bilgisi
bulunan Heqi kod adlı PKK'liler olduğu öğrenildi. (07.04.2014 / DĠHA)
*Dersim merkeze bağlı Alancık (RoĢnek) köyünde, resmi rakamlara göre 16 bin, gayrıresmi
rakamlara göre ise 70 bin kiĢinin katledildiği Dersim katliamına ait toplu mezar bulundu.
Toplu mezarlarda, kadın ve çocuklar ile erkeklerin ayrı yerlere toplu olarak gömüldükleri 200
kiĢiye ait olduğu belirtildi. Toplu mezar alanına yapılan kazı çalıĢmasında, toprağın üst
yüzeyine yakın bir bölgede insana ait kafatası, omurga, çene ve kaburga kemiklerine rastlandı.
Kazı çalıĢmalarının yapıldığı bir baĢka alanda ise, o dönemde kadınların boyunlarına
taktıkları mavi ve beyaz renkli boncuklar bulundu. Söz konusu toplu mezarın, katliama
tanıklık eden yaĢlıların anlatımları üzerinden yola çıkarak bulunduğu belirtildi. (02.05.2014 /
DĠHA)
*Bitlis‟in Mutki ilçesi Ocaklı (Pirnesin) köyü kırsalında meydana gelen heyelan sonucu bir
PKK'liye ait cenazenin bulunması ardından yapılan incelemede aynı bölgede 16 PKK'linin
toplu bir Ģekilde gömüldüğü ortaya çıktı. Toplu mezarın, 1994 yılında çıkan bir çatıĢma
sırasında, F-16 savaĢ uçaklarının bombardımanı sonucu yaĢamını yitiren ve askerler
tarafından toplu gömülen 16 PKK'liye ait olduğu belirtildi. Konuya iliĢkin incelemelerde
bulunmak için gittiği Ocaklı köyünde, bölgede yaĢayan yurttaĢlardan edindiği bilgileri aktaran
ĠHD Temsilcisi Hasan Ceylan, "Bölgedeki yurttaĢların anlatımına göre, 1994 yılında 5 adet F16 uçağıyla gündüz saat 8'den akĢam saat 5'e kadar bombardıman yapılmıĢ. O dönem Erdal
isimli PKK'linin komutasında olan 17 PKK'li bombalama sonucu hayatını kaybetmiĢ. Ve
toplu bir Ģekilde defnedilmiĢler. ġu an bir cenaze ortaya çıktı, diğer cenazeler de o
bölgededir" diye konuĢtu. (16.06.2014 / DĠHA/ Ġmctv.com.tr / Bitlisnews.com)
ORTAYA ÇIKAN GÖZALTINDA KAYIPLAR VE YARGISIZ ĠNFAZLAR
*03.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan Erkan, Ģu beyanlarda bulundu:
“14.10.1995 tarihinde Mardin ili Midyat ilçesi, Çalpınar köyünde güvenlik güçleri ile PKK
Militanları arasında çıkan çatıĢmada bir güvenlik görevlisi (asker) iki PKK Militanı, annem
ve babamla birlikte teyzemin evine misafirliğe giden kızım Fatma Erkan‟da vurularak
öldürüldü. Olaydan sonra kızım Fatma‟nın yanına bir silah bırakılarak PKK Militanı olarak
kayıtlara geçtiler. Oysa 13 yaĢında sivil ve ayağında terlik vardı. Militan olmadığına bütün
köy tanıktır. O dönemde korktuğumuz için cenazeye sahip çıkamadık. Söz konusu cenazenin
kızıma ait olduğuna dair elimde DNA testi sonuçları var. Kızımın sivil olduğu güvenlik
güçleri tarafından öldürüldü. Davacıyım. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
59
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*06.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Seyfettin Ağırman, Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam Cemil Ağırman, 1995 yılında Mardin‟in Midyat ilçesinde Çalpınar köyünde
yaĢıyordu. 16.11.1995 tarihinde köye gerillanın gelmesiyle operasyon yapılmıĢ olup,
operasyonda dayımın kızı Fatma ERKAN, sivil ve 14 yaĢında çocuk olmasına rağmen 2
gerilla ile birlikte öldürüldü ve kayıtlara örgüt üyesi olarak geçirildi. Kız kardeĢim Erhan
Ağırman‟da ayağından yaralandı. Ben o dönem Mersin‟deydim. Olayı duyduktan sonra
Midyat‟ta geldim. Midyat‟ta operasyon olduğunu söylediler. Köyümüz olan Çalpınar‟a
ulaĢtığımda beni, babam Cemil‟i, annem Hediye‟yi ve kardeĢim Cihan‟ı örgüte yardım ve
yataklık ettiğimiz gerekçesiyle gözaltına aldılar. Biz 14-15 gün gözaltında kaldık. Gözaltında
iken gözlerimizi bağlamıĢlardı. Biz gözaltındayken babamın örgüte yardım ettiği gerekçesiyle
onu yer göstermeye götürmüĢler. Bizim yardım etme durumumuz olmamasına rağmen babamı
yer göstermeye götürdükleri esnada bubi tuzağına basıp ölmüĢ olduğunu söylediler. Babam
ile ilgili dosya 16.11.1995 tarih ve 11995/530 Haz. (Midyat Cumhuriyet BaĢsavcılığı)
1995/131 sayılı görevsizlik kararı ile Diyarbakır DGM Savcılığına gönderilmiĢtir. O dönem
itibariyle sivil giyimli olan ve JĠTEM elemanı olan ve ismini Faik olarak bildiğimiz kiĢi
infazları gerçekleĢtiriyordu. Jandarma komutanı BinbaĢı Hilmi Kahraman o dönem itibariyle
Midyat Jandarma Komutanlığı yapıyordu ve Faik isimli kiĢi ile ortak hareket ediyordu.
Babam suçsuz olmasına rağmen babamı örgüt üyelerine yardım ve yataklık etmiĢ gibi
gösteren ve yer gösterme esnasında infaz eden kiĢi ve kiĢilerden Ģikâyetçiyim. Sizden bu
konuda hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
-Kadın Ġntiharları
*Ağrı'nın Diyadin ilçesi Ketanpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden ġükran Polat
(20) adlı kadın, odasında tavana asılı olarak cansız halde bulundu. 3 aylık niĢanlı olduğu
belirtilen Polat'ın intihar ettiği iddia edildi. (03.01.2014 / DĠHA)
*Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ikamet eden Hediye K. (25), Atatürk Baraj Gölü'ne atlayarak
intihar etti. Yanında bulunan annesi Gazal K.'nın haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma
ve sağlık ekipleri Hediye K.'yı sudan çıkardı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hediye
K.‟nın, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. (08.01.2014 / DĠHA)
*Siirt‟in Pervari ilçesine bağlı Düğümcüler köyünde, 11.5 yaĢında imam nikahıyla
evlendirilen ve 12.5 yaĢında anne olan 14 yaĢındaki Kader Erten, erken doğumla dünyaya
getirdiği ikinci bebeğinin ölümünün ardından, evinde tabancayla vurulmuĢ halde ölü bulundu.
(13.01.2014 / Radikal.com.tr / Sabah.com.tr / Haberturk.com)
*Siirt'te 5 çocuk annesi Fahriye Dündar'ın (49), Kooperatif Mahallesi'ndeki evinde kimsenin
bulunmadığı sırada tavana astığı bir ip ile intihar ettiği iddia edildi. Dündar'ın cenazesi olay
yerine gelen ambulansla otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili
soruĢturma baĢlatıldı. (22.01.2014 / Ozgur-gundem.com / Aksam.com.tr)
*Erzurum‟un Karaçoban ilçesinde ikamet eden 23 yaĢındaki N.G., evinin odasında tavana
asılı halde bulundu. Akrabaları tarafından bulunan ve ardından yapılan tüm müdahalelere
rağmen N.G. kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi. (05.02.2014 / DĠHA)
60
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesi ġırnak mahallesinde Altun Eroğlu (25) adlı kadın, yakınları
tarafından evinde çamaĢır ipi ile tavanı asılı halde bulundu. (05.02.2014 / DĠHA / Urfa.com)
*Siirt'in Kurtalan ilçesi Toytepe (Merce) köyünde 19 yaĢındaki Hande Dilek adındaki genç
kadının kendini silahla vurarak intihar ettiği iddia edildi. Ailesi tarafından Batman Bölge
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla
ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (19.02.2014 / Turkiyegazetesi.com.tr / Aksam.com.tr)
*Hakkari‟nin Dağgöl Mahallesi‟nde oturan 23 yaĢındaki üniversite öğrencisi Ç.Ç., evinin alt
katında bulunan ve kullanılmayan bodrumda tavana asılı halde bulundu. Kayıp ihbarı üzerine
baĢlatılan arama çalıĢmaları sonucu bulunan Ç.Ç.‟nin ulaĢılan cansız bedeni, cenaze Hakkari
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (18.03.2014 / Milliyet.com.tr)
*Ağrı'nın Diyadin ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaĢayan Hatice YaĢar (19) isimli genç kadının,
intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Silahla baĢına ateĢ ederek ağır yaralanan ve tedavi
altına alınan YaĢar‟ın, durumunun kritik olduğu öğrenildi. (28.03.2014 / DĠHA)
*Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde eĢinin ailesiyle birlikte ikamet eden
Ceylan Atalay (19) isimli kadın, evinin balkonunda asılı halde bulundu. Kağızman Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan Atalay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaĢamını yitirdi.
(08.04.2014 / Milliyet.com.tr / T24.com.tr/)
*Urfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ölçek Tepe köyünde yaĢayan 23 yaĢındaki Leyla Erdoğan'ın,
evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait tabancayı baĢına dayayıp ateĢlediği iddia edildi.
Ağır yaralan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. (21.04.2014 /
DHA)
*Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı BaĢaklı (Xuceti) köyünde, dedesi ve ninesi ile birlikte
yaĢayan 23 yaĢındaki Sanem Tanrıverdi adlı genç bir kadın, bir süre önce taĢındıkları
belirtilen boĢ durumdaki eski evlerinde, kendisini iple tavana asarak intihar ettiği ileri sürüldü.
(21.04.2014 / DĠHA)
*Batman'ın Pazaryeri Mahallesinde ikamet eden ve kayınvalidesiyle aynı evde oturan Hasret
Gündüz (24) adlı kadın, odasında tavana asılı iple intihar ettiği iddia edildi.
(02.05.2014 / Batmancagdas.com)
*15.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Tekdemir, Ģu beyanlarda bulundu:
“Kızım olan Azize Tekdemir, 11.05.2014 tarihinde evden ayrıldı. Öğlen saat 12.00 civarında
eĢim beni arayarak kızımın telefonuna ulaĢamadığını söyledi. Bizde kızımın sınavı
olduğundan telefonunun kapalı olabileceğini düĢündük. Gece boyu aradık. Gece saat 23.00
sıralarında Kayapınar AliĢan karakolundan bizi aradılar. Ġfademe baĢvurdular ve bu saatte
kadar bize niye haber vermedin dediler. Oysaki biz saat 09.00 gibi Huzurevleri karakoluna
baĢvurmuĢtuk. Kızıma ulaĢamadığımızı ve kayıp olduğunu söylemiĢtik. Daha sonra AliĢan
Karakoluna gelen bir ihbardan dolayı, benim kızımın eĢkaline uyan birinin D.Ü Tıp
Fakültesinde yattığını öğrendik. TeĢhis için gece saat 10.30‟da Huzurevleri karakolundan
polislerle birlikte hastaneye gittik ve kızım olduğunu öğrendik. Hastanede bize verdikleri
bilgiye göre kızım kendisini Musa Anter caddesi Metropol alı-veriĢ merkezinin karĢısındaki
inĢaat halindeki binadan kendisini aĢağı atmıĢ. ġuan Acil Yoğun Bakımda yatmaktadır. Hala
uyutulmakta ve kendisine gelmiĢ değildir. Kızımın bu durumu bize çok kuĢkulu gelmektedir.
61
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Çünkü kızımın bizimle herhangi bir sorunu yoktu. Yalnız 2 yıldır görüĢtüğü bir erkek arkadaĢı
vardı. Okulda da herhangi bir sıkıntısı yoktu. Kızımın neden intihara kalkıĢtığını bilmiyoruz.
Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, Z.T. isimli 20 yaĢındaki genç bir kadının evinde silahla intihar
giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Göğsüne isabet eden kurĢunla ağır yaralanan Z.T., Cizre
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruĢturma baĢlatıldı.
(19.05.2014 / DĠHA / Cizrepostasi.com)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesi Demirci Mahallesi'ne bağlı Hisar mezrasında Emine Karaçal (21)
isimli genç kadının, evde yalnız olduğu bir sırada silahla kendini vurduğu ileri sürüldü.
Karaçal ViranĢehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçal, yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. (22.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü yol ayrımında bulunan Balık tesisinde Sevim
Oslu (20) isimli genç kadının, kalaĢnikof silahla intihar ettiği iddia edildi. Uludere Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Oslu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (16.06.2014
/ DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Saray ilçesine bağlı Demirgöl (Ġngiz) köyünde yaĢayan 6 çocuk annesi Hanife Yüksel
(34) isimli kadın, evinin ahırında kendine tavana asarak intihar ettiği ileri sürüldü. Yüksel‟in
sürekli, eĢinden ve eĢinin ailesinden Ģiddet gördüğü belirtildi. (21.06.2014 / Ozgurgundem.com)
*Ağrı‟nın Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Mahallesi‟nde oturan Nesife Türkmen (21) isimli
kadının, evinin kömürlüğünde tavana bağladığı yazma ile intihar ettiği belirtildi. 10 yaĢındaki
yeğeni tarafından fark edilen Türkmen‟in cenazesi, otopsi için Doğubayazıt Devlet
Hastanesi‟ne kaldırıldı. (20.07.2014 / Milliyet.com.tr / Turkiyegazetesi.com.tr)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı AĢağı Kayalar köyünde, Sinem Torun (26) isimli genç
kadının, kendi odasında korucu olan babası H. Torun'un silahıyla kafasına bir el ateĢ ederek
intihar ettiği öne sürüldü. Torun‟un olay yerinde yaĢamını yitirdiği belirtildi. (31.07.2014 /
DĠHA)
*Urfa Birecik'e bağlı Bahçeönü Mahallesi'nde ailevi nedenlerden dolayı bunalımda olduğu
ileri sürülen Leyla Kızmaz (18) isimli kadının, evde kimsenin bulunmadığı sırada av tüfeğiyle
göğsüne ateĢ ederek intihar ettiği iddia edildi. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (15.08.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde ikamet eden S.T. (20) isimli genç kadının,
odasında av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. (21.08.2014 / Bitlisnews.com)
*Dersim merkeze bağlı Ambar Köyü'nde Aysel Çetin (30) isimli öğretmenin, bilinmeyen bir
nedenle av tüfeği ile kendini göğsünden vurarak intihar ettiği iddia edildi. Köylüler tarafından
öğretmen evinin arka tarafında derede yaĢamını yitirmiĢ Ģekilde bulunan Çetin‟in cenazesi,
otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp'a gönderildi. (28.08.2014 / DĠHA)
*Batman merkeze bağlı Bileyder köyünde yaĢayan ve 6 aylık hamile olduğu belirtilen Kader
Dilek isimli kadının, köydeki evinin odasında av tüfeği ile intihar teĢebbüsünde bulunduğu
62
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
iddia edildi. Av tüfeğinin ateĢ alması sonucu karnından ağır yaralanan Dilek, Batman Özel
Dünya Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen karnındaki 6
aylık olduğu belirtilen bebek yaĢamını yitirirdi. Anne D.‟nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
(30.08.2014 / AA/ Milliyet.com.tr)
*MuĢ'un Bulanık ilçesine bağlı ġehitveren köyünde 5 Eylül‟de, Pınar Akkaya isimli genç bir
kadın evinin odasında tavana asılı halde ölü bulundu. (08.09.2014 / DĠHA / Ozgurgundem.com)
*Siirt'te BarıĢ Mahallesi'nde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 17 yaĢında genç bir kadının,
kendisini odaya kapatarak av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. Olay ardından genç kadının
cenazesinin ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi yapılmak üzere
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. (08.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın ErciĢ ilçesinde bulunan Özel Med Tıp Hastanesi'nde anastezi teknisyeni Hanife
Bilgin (46) isimli bir kadının, hastanenin 5 katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.
Bilgin'in yaĢamını yitirmesiyle ilgili ErciĢ Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruĢturma
baĢlatıldı. (17.09.2014 / DĠHA / Haberercis.com)
*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Barbaros mahallesinde yaĢayan ve yaklaĢık iki ay önce
niĢanlandığı öğrenilen 21 yaĢındaki L.U. isimli kadın, evdeki aile bireylerine 'beni iki
saatliğine kimse rahatsız etmesin, niĢanlımla konuĢacağım' deyip odasına geçerek, kapıyı da
arkadan kilitledi. Aradan geçen süre içerisinde L.U. odasından dıĢarı çıkmayınca önce
kendisine seslenen ailesinin, karĢılık alamayınca kapıyı kırarak odaya girdiklerinde genç
kadının kendini tavana asarak intihar ettiğini gördükleri belirtildi. Durumun polise bildirilmesi
sonrası polis ile birlikte eve gelip incelemelerde bulunan Silopi Cumhuriyet BaĢsavcısı,
intihar iddiasıyla ilgili soruĢturma baĢlattı. (29.09.2014 / DĠHA)
*Siirt‟in Baykan Ġlçesi‟nde öğretmenlik yapan Kayseri Nüfusuna kayıtlı Elif Ġpek Koçtürk
isimli öğretmen, girdiği bunalım sonucu intihar etti. Kent merkezindeki polisevinin 4‟üncü
katındaki kalan ve bulunduğu odanın penceresinden atladığı ileri sürülen Koçtürk, olay
yerinde yaĢamını yitirdi. (10.10.2014 / DHA / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Binpınar (Qerqerut) köyünde 6 çocuk annesi ġakire
Elma (50) adlı kadının, evinde av tüfeğiyle karnına ateĢ açarak intihar ettiği iddia edildi.
Ġddialara göre Elma‟nın yaĢadığı evden gelen silah sesi ile birlikte Elma‟nın bulunduğu odaya
giden ailesi Elma‟nın cansız bedeni ile karĢılaĢtı. Elma'nın ölüm nedeni bilinmezken cenazesi
otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (05.11.2014 / DĠHA)
*Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Servisi'nde yatan babaannesine
refakatçilik yapan C.B. (17) adlı genç kadının, bir anda bulunduğu üçüncü katın
penceresinden atlayarak intihar teĢebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Beton zemine düĢerek
ağır yaralanan genç kadın, acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı. (21.11.2014 /
Milliyet.com.tr)
*Van'ın Saray ilçesine bağlı Çartak köyünde Nesrin Yüksel (18) isimli genç kadının, odasında
bulunan ve babasına ait olduğu belirtilen av tüfeğiyle göğsüne ateĢ ederek intihar ettiği öne
sürüldü. Odadan gelen silah sesi üzerine ailesi tarafından yaĢamını yitirmiĢ bir vaziyette
bulunan Yüksel'in cenazesi, Ġlçe Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi iĢlemlerinin ardından Van'a
gönderildi. Yüksel'in 3 aydır niĢanlı olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme baĢlatıldı.
63
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
(04.12.2014 / DHA / Cnnturk.com)
*Van'ın merkez TuĢba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, ikamet ettiği apartmanın
3'üncü katından bugün atladığı iddia edilen S.A (24) isimli kadın ağır yaralandı. Olay yerine
çağrılan ambulansla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi Yoğun Bakım
Ünitesi'ne kaldırılan S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay ile ilgili inceleme
baĢlatıldı. (05.12.2014 / ANF)
*Van'ın ErciĢ ilçesinde, ErçiĢ Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak çalıĢtığı öğrenilen
bir çocuk annesi Z.Ç. (25) isimli kadının, Sahilkent Mahallesi TOKĠ konutlarındaki evinin
banyosunda silahla intihar giriĢiminde bulunduğu ileri sürüldü. Ağır yaralanan Z.Ç., eĢi
tarafından hastaneye kaldırıldı. ErciĢ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan ilk
müdahalenin ardından Van Bölge ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edilen Z.Ç.'nin sağlık
durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı.
(15.12.2014 / Habervantv.com)
*Siirt'in Pervari ilçesine bağlı GümüĢören köyünde, 2 ay önce evlendiği belirtilen 18
yaĢındaki Güzel Boz Selçuk isimli kadının öğleden sonra silahla intihar ettiği iddia edildi.
Karın bölgesinden ağır yaralanan Selçuk, tedavi için kaldırıldığı hastane yolunda yaĢamını
yitirdi. (20.12.2014 / DĠHA)
*Mardin Nusaybin'de KıĢla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, ailesi ile birlikte oturan 18
yaĢındaki GülĢah Elçioğlu, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Bunalım sonucu tabanca
ile intihar giriĢiminde bulundu. Elçioğlu, ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne
götürüldüğü sırada ambulansın içersinde yaĢamını yitirdi. Olay ile ilgili soruĢturma baĢlatıldı.
(22.12.2014 / DHA / Cnnturk.com)
-Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar
*04.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran S.Ġ., Ģu beyanlarda bulundu: “Benim babam
beni isteğimin dıĢında Almanya‟da oturan S.Ġ. adlı akrabamızla zorla niĢanlandırdı. Ben 16
yaĢındayım, evlendirmek istedikleri kiĢi de benden 14-15 yaĢ büyüktür. Babam ablalarımı ve
halamı da zorla evlendirdi. Babam ekonomik çıkarları için bizim mutsuzluğumuzu
düĢünmeden bizi harcıyor. Ben ısrarla niĢanı atmak istedim ancak buna izin vermediler.
Benden habersiz nüfusta ölümümü göstererek farklı bir isimle yani S. olarak değiĢtirilip sahte
resmi nikâh yaptılar. Babam tarafından evlendirmek istenen kiĢiyi de amcası olan Yahya
Ġncekan, nüfusta zihinsel özürlü olarak göstermiĢtir. Y.Ġ., sürekli olarak sahtekârlık yaparak
kendi menfaati doğrultusunda hareket ediyor. Ben babamdan ve beni zorla sahte evlilik
evrakları düzenleyip Almanya‟ya götürmek isteyen Y.Ġ.‟den davacıyım. ġuan bir yakınımın
yanında kalmaktayım. Ayrıca en son yaptığım kemik testi sonucunda 17 yaĢ ve üzeri olduğum
tespit edildi. Yakınımın yanında güvendeyim. Sığınma evi veya koruma konusunda bir
talebim yoktur. Ancak organizasyonu yapan Y.Ġ. ve S.Ġ.‟den Ģikâyetçiyim. Y. Ģuanda
Erzurum‟da, S.‟de Almanya‟da kalmaktadır. Bu kiĢilerden Ģikâyetçiyim. Ayrıca evliliğimin
iptalini istiyorum. Ben yaĢadığım rahatsızlıktan dolayı hafızam çok iyi değil. Ancak ben resmi
bir kuruma gidip herhangi bir imza atmadım. Bir cafeye bazı evraklar getirdiler bende o
evrakları imzaladım. Ayrıca Almanca kursuna gitmememe rağmen bu konuda sahte
sertifikada düzenlenilmiĢtir. Erzurum ĠHD‟ye baĢvurduğumu öğrenen Y. ĠHD‟yi arayıp tehdit
etmiĢtir. Ayrıca kaldığım yerin ailem tarafından bilinmemesi gerekiyor. Burada olduğumu
öğrenirlerse can güvenliğim risk altına girer. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
64
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Urfa merkeze bağlı Seksenören köyünde yaĢayan Zehra Algın (33) isimli kadın, eĢi Übeyid
Algın'ın bıçaklı saldırısına uğradı. 10 yerinden bıçak darbeleri alan ve 4 aylık hamile olan
Algın, köye çağırılan sağlık ekipleri tarafından Urfa Mehmet Akif Ġnan Hastanesi'ne
kaldırıldı. Algın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (11.01.2014 / Cnnturk.com /
Ntvmsnbc.com)
*Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesinde, 2 yıl önce eĢinden boĢandıktan sonra eĢinin soy ismini
kullanmaya devam eden ve ailesi ile birlikte yaĢayan 1 çocuk annesi Yonca Bayburan (24)
hakkında “kötü yola düĢtü” dedikodarının çıktığı gerekçesiyle, 10 Aralık‟ta gece saatlerinde
kardeĢi Fırat Turan (18) ile tartıĢmaya baĢladı. TartıĢmanın büyümesi üzerine Turan, üzerinde
bulunan tabancayla ablasına ateĢ etti. Diğer aile fertleri tarafından Devlet Hastanesi‟ne
kaldırılan Bayburan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (12.01.2014 / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr / Kenthaber.com )
*Kars merkeze bağlı Hamzagerek köyünde yaĢayan Gülsenem Yuca, boĢanma davası açtığı
eĢi ve aynı zamanda halasının oğlu YaĢar Yuca tarafından katledildi. Gülsenem Yuca'yı köy
minibüsünde gören katil YaĢar Yuca, yolcuların gözü önünde, evden getirdiği av tüfeğini
eĢinin Ģakağına dayayarak, ateĢ açtı. (15.01.2014 / Radikal.com.tr / Sabah.com.tr /
Nntvmsnbc.com)
*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesi 2. Akkoyunlu Sokağı'nda ikamet eden Hacı Ebrem ve eĢi
Bahar Ebrem arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Hacı
Ebrem, kavga sırasında eĢini sırtından bıçakladı. Yaralanan Ebrem, olay yerine gelen sağlık
ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (23.01.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır merkez Kayapınar Ġlçesi Huzurevleri Mahallesi 133‟üncü sokakta, Veysi Turan
isimli kiĢi 9 aylık hamile eĢi Mübarek Turan‟ın doğum sancıları artınca hastaneye götürdü. 4
yaĢında bir kızı da bulunan Mübarek Turan, ikinci kızını sağlıklı olarak dünyaya getirdi. EĢini
ve bebeğini eve getiren Veysi Turan, gece saatlerinde eĢinin ve çocuklarının uyuduğu bir
saatte, evde bulunan üçlü elektrik prizinin kablosunu kesti. Kablonun fiĢini prize takarken,
kestiği uçlarını ise uyuyan eĢinin Ģakaklarına tuttu. Mübarek Turan, akıma kapılarak yaĢamını
yitirdi. Veysi Turan olaydan sonra ‟155 Polis Ġmdat‟ hattını arayarak eĢini öldürdüğünü
söyledi. Eve gelen polisler, baĢ kısmı kömürleĢmiĢ kadının cesedini bulurken, Veysi Turan
gözaltına alındı. (25.01.2014 / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi merkezinde Ġsmail BeĢikçi Caddesi'nde bulunan bir binanın
3'üncü katında yaĢayan ve ücretli öğretmenlik yaptığı belirtilen Sunay D.', 5 ay önce evlendiği
eĢi Edibe D.'yi darp ederek eve kilitledi. KomĢularının durumu yetkililere bildirmesi üzerine
olay yerine gelen polis ve Acil Servis ekipleri, Edibe D.'yi bir odada baygın halde buldu. 5
aylık hamile olduğu öğrenilen Edibe D. ilk müdahalenin ardından Doğubayazıt Devlet
Hastanesi'ne kaldırılırken, Sunay D. ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (29.01.2014 / Sabah.com.tr / Aksam.com.tr)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesine bağlı Tekmeli Köyü Sergen Mezrası'nda yaĢayan ve yaklaĢık 5
ay önce, 3.5 aylık hamile olduğu fark edilen Hacire Göv, Ģiddet gördüğü ve ölümle tehdit
edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Kadın Sığınma Evi'ne götürülerek koruma altına alındı.
Amcaoğulları H. G ve C. G., temas kurarak olayın tatlıya bağlanacağını ve evine dönmesini
istedikleri Hacire'yi ikna etti. Kadın sığınma evinden ayrılarak amcaoğulları ile birlikte yola
65
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
çıkan Hacire Göv 5 gündür kayıptı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Hacire'nin aile
fertleri, kayıp olduğunu söyleyerek, jandarmaya baĢvurdu. Hacire'nin bulunabilmesi için
köyde arama çalıĢmalarını yürüten jandarma ekipleri namus cinayetinden Ģüphelenerek,
soruĢturmayı derinleĢtirdi. Hacire'nin sığınma evinden amcaoğulları tarafından alınarak, köye
doğru yola çıktıkları tespit edildi. Gözaltına alınan H. G. ve C. G. isimli iki kardeĢin suçlarını
itiraf etmesi üzerine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla köyün 2 kilometre ilerisindeki yaklaĢık 20
metre derinliğindeki kör kuyudan Hacire'nin cansız bedeni çıkarıldı. Otopsi yapılmak üzere
önce ViranĢehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hacire'nin boğazında ve vücudunun
farklı bölgelerinde ĢiĢlikler tespit edilirken, 8 aylık hamile olduğu belirlendi. Hacire'nin
cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Urfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde
otopsi yapıldı. Otopsinin ardından cenaze defnedilmek üzere köyüne doğru yola çıkarıldı.
(31.01.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr/ Haberturk.com)
*Batman'ın Sapanlı ve Bağlıca köyleri arasındaki bulunan yol üzerinde, köy korucuları
tarafından bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Güle Algan isimli
yurttaĢa ait olduğu belirlenen ceset, GercüĢ Devlet Hastanesindeki ilk incelemenin ardından
otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma tarafında baĢlatılan
soruĢturmada kapsamında Algan'ın imam nikâhlı eĢi Ali Kemal Deniz (56) gözaltına alındı.
(04.02.2014 / DĠHA / ANF)
*Elazığ‟da, çocukların velayetini almak için açtığı davanın görüldüğü duruĢmaya katılan
Ayten Demir, duruĢma ardından adliye binasından çıktığı sırada eski eĢinin kardeĢi Ahmet A.
tarafından kurĢun yağmuruna tutuldu. Saldırıda 6 kurĢunla ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaĢamını yitirdi. (11.03.2014 / Hurriyet.com.tr /
Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr)
*Urfa'nın YeĢildirek Mahallesi'nde 2 hafta önce sevdiği gençle evden kaçtıktan sonra ailesi
tarafından bulunarak eve getirilen Hatice D. (20) isimli genç kadın, 16 yaĢındaki kardeĢi
M.R.D. tarafından pompalı tüfekle baĢına ateĢ edilerek katledildiği ve M.R.D'nin daha sonra
ablasını öldürdüğünü polise bildirdiği iddia edildi. Olay yerine giden polisler pompalı tüfeğe
el koyarken, M.R.D ve diğer aile fertleri gözaltına alındı. (04.07.2014 / DHA /
Milliyet.com.tr)
*Dersim'de Özgür Timtik (39) isimli Ģahıs, 37 yaĢındaki eĢi Meral Timtik'i tabanca ile
baĢından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Timtik, savcılıkta verdiği ifade de eĢinin intihar
ettiğini ileri sürdü. (26.08.2014 / DĠHA / Evrensel.net)
*Gaziantep merkez GüneĢ Mahallesi‟nde, bulunduğu cezaevinden 7 günlük izin ile ayrılan
Hasan H. (28), fuhuĢ yapıp uyuĢturucu kullandığı iddiasıyla tartıĢtığı kız kardeĢi Gülay H.‟yi
(26) silahla vurarak öldürdü. Vücuduna isabet eden iki kurĢun ve darp izleri ile 295‟inci cadde
üzerinde yolda yatan yaralı bir halde bulunun Gülay H., Dr. Ersin Arslan Devlet
Hastanesi‟nde yoğun bakım ünitesinde kurtarılamayarak öldü. (03.09.2014 / Milliyet.com.tr
/ Hurriyet.com.tr)
*05.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sibel Tatar, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim
olan Mehmet Tatar ile 8 yıldır evliyiz. Bu evliliğimizden 2 çocuğum dünyaya geldi. Oğlum 5,
kızım 2 yaĢındadır. Evlendiğimizden beri Mehmet bana hep kötü davrandı. Yemediğim dayak
kalmadı. Çocuğumdan hamileyken yediğim dayaktan düĢük yapma tehlikesi geçirdim.
Defalarca Ģikâyette bulundum. Mahkemeye çıkarıldık. Ceza verildi. Cezaevinden çıktıktan
66
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
sonra da değiĢen hiçbir Ģey olmadı. Hem kıskançlık yapıyor hem de uyuĢturucu madde
kullanıyor. Doktorlar tarafından Ģizofren hastalığı teĢhisi konuldu. BoĢanma davası açtım.
DĠKASUM‟a gittim. 2 ay kaldıktan sonra araya BDP girdi ve bizi tekrar eĢimle barıĢtırdılar.
BDP biz takipçisi olacağız, tedavi edeceğiz, dediler ama yapmadılar ve iĢkence yine devam
etti. EĢim Kayapınar Belediyesinde çaycı olarak çalıĢıyor. EĢimden boĢanmak istiyorum. Bu
konu sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*MuĢ'un Bulanık ilçesine bağlı ġehittahir köyünde ikamet eden ikamet eden Nezahat Yolcu
ve eĢi Abdusselam Yolcu, ticari taksi ile ilçe merkezine doğru seyahat ettikleri sırada
bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıĢmaya baĢladı. TartıĢma esnasında ön koltukta oturan
Abdusselam Yolcu, yanında taĢıdığı pompalı silahı çıkararak eĢi Nezahat Yolcu'ya ateĢ etti.
Göğsüne isabet eden kurĢunla ağır yaralanan 7 çocuk annesi Yolcu, olay yerinde hayatını
kaybetti. Katlettiği eĢinin cenazesini taksiden çıkarıp yolun ortasına bırakan Yolcu, daha
sonra taksi Ģoförünü rehin alarak olay yerinden kaçtı. Bölgeden geçen araç sürücülerinin
haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Yolcu'nun cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinden
alıkonulan taksi Ģoförü, serbest bırakıldıktan sonra Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade
verdi. (08.09.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi'ne bağlı ĠskenderpaĢa Mahallesi Azizoğlu 2. Çıkmaz sokakta
bulunan evlerinde 40 yaĢlarında ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir kadın, oturduğu evde eĢi ve
eĢinin yakınlarıyla tartıĢmaya baĢladı. TartıĢmanın büyümesiyle aile fertlerinden biri, belinden
çıkardığı kuru sıkıdan bozma silahla kadını ağır yaraladı. Suriye‟li kadın olay yerinde
yaĢamını yitirdi. (20.09.2014 / DHA / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Gaziantep‟in Ġslahiye ilçesi Cevdet PaĢa mahallesinde eĢiyle problem yaĢayan ve evinden
uzaklaĢtırma cezası bulunan Ġsmail Köse, eĢi Elif Köse‟yi sokak ortasında bıçakladı. Yapılan
ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralı olarak Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi‟ne sevk
edilen Elif Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda yaĢamını yitirdi. (01.10.2014 / ĠHA
/ Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr / Posta.com.tr)
*Iğdır‟da, Ģiddetli geçimsizlik nedeniyle eĢiyle bir süredir ayrı yaĢayan ve boĢanma davaları
devam eden Bilgehan Abul, eĢiyle görüĢmek için kaynanasının Konaklı Mahallesi'ndeki evine
gitti. EĢi Aynur Abul (23) ile görüĢtüğü sırada tartıĢma çıktı. Bu sırada kaynanası Ġnci Avcı'yı
(39) da çağıran Abul, yanında getirdiği av tüfeğiyle ateĢ etmeye baĢladı. Vücudunun çeĢitli
yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan anne ve kızı, komĢuların haber
vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Avcı, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Abul'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinden kaçtığı
belirtilen Bilgehan Abul'un yakalanması için geniĢ çaplı soruĢturma baĢlatıldı. (28.10.2014 /
Radikal.com.tr / Sabah.com.tr)
*Van'da Rahmi Ören adlı kiĢi, Edremit Ġlçesi Yeni TOKĠ Yol güzergahı üzerinde, isminin
Cumali Çapar olduğu tespit edilen bir kiĢinin boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Van
Dursun OdabaĢı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne giden Ören, burada Beyin Cerrahi
Bölümü'nde yatmakta olan eĢi Filiz Ören'nin de boğazını keserek öldürdü. EĢini öldürdükten
sonra hastaneden kaçmaya çalıĢan kiĢi polisler tarafından gözaltına alınarak Van Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü. (30.11.2014 / Taraf.com.tr / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
67
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaĢayan Börü çifti arasında nedeni
öğrenilemeyen bir tartıĢma yaĢandı. TartıĢma sırasında evde bulunan ruhsatsız silahını alan
Ramazan Börü, eĢi Emine Börü'ye ateĢ açtı. Göğsüne ve karnına kurĢun isabet eden Emine
Börü, olay yerinde yaĢamını yitirdi. Daha sonra arabasını yakmak isteyen, ardından iĢyerini
kurĢunladıktan sonra olay yerinden ayrılan Börü‟nün yakalanması için çalıĢma baĢlatıldı.
(01.12.2014 / DHA / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr)
*Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı AkmeĢe Mecidiye köyünde kendisinden 37 yaĢ büyük eĢi
Abdulhadi Hakan'ın 11 Temmuz'da balta ile saldırması sonucu komaya giren AyĢe Hakan
(27), yoğun bakımda tutulduğu Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde yaĢamını
yitirdi. (02.12.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
-Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar
*Diyarbakır'da stajyer avukatlık yapan Aylin K. isimli kadın, yanında stajyer olarak çalıĢtığı
avukat Sedat Y. tarafından sistematik bir biçimde taciz edildiğini iddia etti. Aylin K.,
yaĢadıkları ile ilgili Ģunları söyledi: " Avukat Sedat Y'nin yanında staj eğitimini almak için
çalıĢtım. Kendisinin önceki süreçte milletvekilliği süreci, hala siyasete yakın olması ve yaĢı
gibi nedenlerden dolayı bir güven oluĢturdu. Bende bu Ģekilde iĢe baĢladım. BaĢlarda çok
belirgin bir taciz yoktu, ne olduğunu tam anlamlandıramıyordum. Taciz zaman içinde dozunu
arttıran bir Ģekilde sistematik oldu aslında" (21.01.2014 / JINHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da dershaneye giden 19 yaĢındaki Sevilay Sülüntay arkadaĢlarıyla birlikte tarihi
surları gezmek için, merkez Sur ilçesi Ali PaĢa mahallesinde bulunan Yedi kardeĢler burcuna
çıktı. Surlarda gezen Sülüntay ve arkadaĢlarının yanına, bu sırada bölgede sürekli gezen ve
adı bilinmeyen akıl sağlığı yerinde olmayan kiĢinin yaklaĢtığı belirtildi. Sözkonusu kiĢinin
itmesi sonucu, genç kadın yaklaĢık 15 metre yükseklikten yere çakıldı. Ağır yaralanan genç
kadın ambulansla Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, genç kadını iterek
ölümüne neden olan kiĢiyi gözaltına aldı. (22.01.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr /
Haberturk.com)
*Diyarbakır‟ın Merkez YeniĢehir Ġlçesi Ali Emiri 4‟ncü sokaktaki bir apartman dairesinde
ikamet eden Nezrife Ergen (90) isimli yaĢlı kadın evinde ölü bulundu. Polis evde yaptığı
incelemede, Ergen‟in kendi eĢarbıyla boğularak öldürüldüğünü ve evinin belli bölgelerinin
aranarak dağıtıldığını tespit etti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığından gizlilik kararı çıkan ve
devam eden soruĢturma neticesinde polis, apartman giriĢine bakan 4 mobese kamerasında
Nezrife Ergen‟in oturduğu binaya elleri boĢ giren daha sonra elleri dolu çıkan biri kadın 2
kiĢiyi tespit etti. Ergen‟in yakınlarına gösteren polis, görüntülerdeki kiĢinin Ergen‟in torunu
Süreyya Turhanlı olduğunu, yanındaki kiĢiyi tanımadıklarını belirledi. Polis, Turhanlı‟nın
Antalya‟daki adresinde olmadığını öğrendi. SoruĢturmayı derinleĢtiren Cinayet bürosu
ekipleri, Süreyya Turhanlı ile erkek arkadaĢı Zeynettin KardaĢ‟ın Adana‟da olduğunu tespit
etti. Bulundukları adrese baskın düzenleyen polis, Turhanlı ve KardaĢ‟ı gözaltına alırken,
çalınan para ve antika altını buldu. Polis sorgusunda yaĢlı kadını boğarak öldürmek suretiyle
cinayeti soygun amaçlı iĢlediklerini ve paranın bir kısmını harcadıklarını itiraf eden zanlılar,
mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (20.02.2014 / Milliyet.com.tr)
*Antep‟te, 18 ġubat günü kaybolduğu ihbarı yapılan Sevda BaĢar isimli kadının, Yağdöver
köyünde ikamet eden Ethem O. ile yaĢadığının tespit edilmesi üzerine arama çalıĢmaları
68
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
baĢlatıldı. Ethem O.' nun Yağdöver köyündeki bağ evinin bahçesinde iĢ makinalarıyla yapılan
kazıda, Sevda B.'ye ait ceset toprağa gömülmüĢ halde bulundu. Yapılan incelemede kadının
av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. 2 gün önce yurt dıĢına çıktığı öğrenilen
Ethem O.'nun yakalanması için arama kararı çıkartıldığı bildirildi. (21.02.2014 / ĠHA /
Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır‟da bulunan Dicle Üniversitesi Selehaddin Eyyübi Kız Öğrenci yurduna, akĢam
saatlerinde yürüyen giden iki kadın öğrenciye yaklaĢan kapkaççılar, öğrencilerin önünü
keserek taciz etti. Kapkaççılar daha sonra, öğrencilerin telefon ve çantalarını da alarak olay
yerinden kaçtı. Üniversite güvenliğini sağlayan özel güvenlikçilerin ise, olaya müdahale
etmediği belirtildi. (24.02.2014 / DĠHA)
*Van'da 28 yaĢındaki G.K. isimli kadına Roza Mühendislik Ģirketinin sahibi mütahit Celal Y.
(58) tecavüz giriĢiminde bulundu. Ġktisat mezunu G.K, Çaldıran'da ücretli öğretmenlik
yaptığını ve yerine kadrolu öğretmen atandığı için ĠġKUR üzerinden TuĢba Plaza'da bulunan
Roza Mühendislik Ģirketine yönlendirildiğini anlattı. Roza Mühendislik Ģirketinde sekreter
olarak 22 ġubat'ta iĢe baĢlayan G.K, Ģirket sahibi olan Y'nin yalnız kaldıkları bir anda
kendisine, "Yan taraftaki bina benim sen gel orada kal" dediğini aktardı. Y'nin kendisine
"Dosya hazırlayacağız bu akĢama sen de bana yardım et" dediğini söyleyen G.K, Y'nin
kendisine saldırdığını belirtti. (26.02.2014 / DĠHA)
*Dersim Üniversitesi'nde okuyan N.B. adlı öğrencinin, üniversitede çalıĢan Cengiz Ç.
tarafından taciz edildiği iddia edildi. Dersim Üniversitesi Öğrenci Konseyi BaĢkanlığı konuya
iliĢkin Dersim Belediyesi Konferans Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Konsey adına
açıklamayı okuyan Ferhat Güven, N.B. ve ailesinin Cengiz Ç. tarafından taciz ve tehdit
edildiğini belirterek, "Tacizci Ģahsın ailesi, arkadaĢımıza, 'Dersim'i terk edeceksin. Okulunu
dondurup gideceksin' Ģeklinde tehditlerde bulunmuĢtur" diye konuĢtu. YaĢanan taciz olayını
anlatan Güven, N.B.'nin Cengiz Ç. tarafından bıçak zoruyla üniversiteden çıkarılarak eve
götürülerek taciz edildiğini söyledi. Güven, ayrıca N.B'nin kendi çabalarıyla Cengiz Ç.'den
kurtulduğunu söyledi. (27.03.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*12.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġule Karaçalı, Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam olan Durdu ve Ağabeyim Mustafa Karaçalı‟dan sürekli Ģiddet görüyorum. Beni
istemediğim biriyle zorla evlendirmek istediler. Bende korktuğum için evden ayrıldım.
Tanımadığım Emre diye biri bana yardım etmek vaadiyle kandırıp tecavüze kalkıĢtı. Ancak
kaçıp aynı binada kalan Emrah Ġlhan adında birinin evinde kaldım. Bu kiĢi beni MaraĢ‟taki
ĠHD‟ye yönlendirdi. Oradan buraya Nazif adında kiĢiyle geldim. Babam ve ağabeyim beni
ölümle tehdit ediyorlar. Can güvenliğim olmadığı için sığınma evinde kalmak istiyorum.
Ayrıca herhangi bir darp ve sağlık sorunum bulunmamaktadır. Bu konuda sizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Tunceli‟de gizli tutulan tecavüz olayı dün ortaya çıktı. 27 yaĢındaki B.G., erkek arkadaĢları
18 yaĢındaki A.Y. ve diğer iki arkadaĢı ile kendi evinde birlikte içki içerek bir süre eğlendi.
Ġki erkek arkadaĢ saat 02.00‟da evi terk ettikten sonra B.G. bıçak zoruyla A.Y.‟ye tecavüz etti.
Zorla tecavüze uğrayan A.Y. sabah polise giderek durumu bildirince eve baskın düzenleyen
polis uyumakta olan B.G.‟yi gözaltına aldı. A.Y.‟nin hastanede yapılan muayene ve
incelemesinde tecavüze uğradığı belirlendi. Savcılığa çıkarılan B.G., tutuklanma talebiyle
gönderildiği nöbetçi mahkeme tarafından yapılan sorgulamasında tacavüz olayını kabul
ederek "Alkollüydüm ne yaptığımın farkında değildim" dediği öğrenildi. B.G. daha sonra
69
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tutuklanarak Tunceli kapalı cezaevine
Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
gönderildi. (06.05.2014
/
Cnnturk.com
/
*10.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran H.B., Ģu beyanlarda bulundu: “YaklaĢık 1-1,5
ay önce kızım Z.B., ödevini arkadaĢından alacağını söyleyerek akĢam saatlerinde evden
ayrıldı ve yaklaĢık yarım saat sonra döndü. Birkaç gün sonra okulda öğretmenine tecavüze
uğradığını anlatmıĢ. Bizlerde öğretmen ve müdürünün durumu öğrenmesi üzerine haberdar
olduk. Kızımın telefonu yoktur. Benim telefonumdan bazen görüĢür. Oğlum telefondan
mesajlara bakınca, ödevini getirdim, gelip parktan al Ģeklinde bir mesaj olduğunu gördük.
Kızıma tecavüz eden T.‟in babası ve ailedeki birçok kiĢi kadrolu korucudur. Bizim ailemiz de
de çok sayıda gerilla ve Ģehit var. Bu nedenle de bu aile ile hiçbir iliĢkimiz yok. Ancak
okuldan dolayı kızımla tanıĢıyorlarmıĢ. Kızımı Hatay‟da bulunan abla ve ağabeyinin yanına
gönderdik. Burada Savcılığa baĢvuruda bulunmuĢlardır. Karakol bizden kızımın kıyafetlerini
istedi. Bende poĢet içerisine bıraktığı kıyafetlerini teslim ettim. Ben ve babası da karakolda
ifade verdik. Sanıktan ve ailesinden Ģikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek talep
ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Batman Bölge Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde stajyerlik yapan ve soyadı
öğrenilmeyen D. isimli Sağlık Lisesi öğrencisi, hastanenin acil servisinde çalıĢan L. A. adlı
kiĢi tarafından hastanede bulunan kadınların EDG odasına götürdüğü ve burada tecavüz
giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Zorla kendisini L.A.'dan kurtardığını belirten D., hastane
önünde bekleyen polislere L.A hakkında Ģikayette bulundu. ġikayet üzerine polis, L.A. „yı
gözaltına aldı. (12.05.2014 / DĠHA / Batmanmedya.com)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sabaha karĢı 04.00 sularında HPG militanlarının giydiği
giysiden giyerek hırsızlık amacıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve giren Neçirvan Bozkurt
adlı kiĢi, evde bulunan değerli eĢyaları çaldı. Bozkurt ardından da silah doğrultarak 3 çocuk
annesi ev sahibine tecavüz etmek istedi. Kadının karĢı koyması üzerine elindeki bıçağı evdeki
çocuğun boğazına dayayan Ģahıs, tehdit yoluyla kadına tecavüz etti. Bozkurt'un evden
ayrıldığı esnada kadının çığlık atması üzerine mahalle sakinleri Ģahsı fark ederek kovaladı. Bu
esnada mahallede bulunan polisler tarafından yakalanan Ģahıs, Yüksekova Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (25.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt Üniversitesi'nde isimleri öğrenilemeyen 2 kadın öğrenci, iki hocalarının not bahanesiyle
kendilerini zorla cinsel istismara zorladıklarını belirtti. Kadın öğrencilerin Siirt Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaları üzerine, Eğitim Fakültesi'nde bir araĢtırma görevlisi
ile bir öğretim görevlisinin odalarına baskın düzenlendi. Odalara yapılan aramaların ardından
2 öğretim görevlisi gözaltına alındı. (21.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*03.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran K.S., Ģu beyanlarda bulundu: “YaklaĢık iki yıl
önce Fatih Bey‟in sekreteri olarak Halk Sağlığı Müdürlüğünde iĢe baĢladım. Fatih Mehmet
Aslan Müdürün yanında çalıĢtığım süre zarfında sürekli mahrem bölgeme baktığını
hissediyordum. Ama inanmak istemedim. Bir gün Fatih Müdüre dosyaları imzalatmaya
giderken bana “Kübra, sürekli seyahat ediyorum. EĢimi her yere götüremiyorum. Senin
baban yok, korunmaya kollanmaya ihtiyacın var. Ben seni metresim değil, imam nikâhlı karım
yaparım” dedi. Ben duyduklarım karĢısında Ģoke oldum ve kendisine “kızı yaĢında olduğumu,
bunu duymamıĢ olayım”dedim. Fatih Müdür bu olaydan sonra saçlarıma, kıyafetime, aileme
hayatıma hakaret boyutunda, psikolojimi bozacak boyuta geldi. Bana sürekli “kontes, kaltak,
pavyon karısı” demeye baĢladı. YaĢanan birçok olaydan sonra onu müdür yardımcısı “Ahmet
70
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Nursi Cengiz”den ricada bulunarak benim yerimi değiĢtirmesi konusunda talepte bulundum.
BulaĢıcı olmayan hastalıklar ve programlar Ģubesine geçtim. Sonra geçtiğim Ģubenin hemen
yanında kendine oda kurdu ve bana “kurtulamazsın” dedi ve baskılarını Dr. Handan
Erdoğan ġube Müdürüm vasıtasıyla devam etti. Bu süre zarfında kiĢiliğime, özel hayatıma her
türlü saldırı oldu. Artık dayanamadığım için “intihar ettim” ve neyse ki ölmedim. Yoğun
bakımda kaldığım süre zarfında artık ne olursa olsun bu baskılara susmayacağım kararını
aldım ve BĠMER „e Ģikâyet dilekçeleri sundum. Sonra Valiliğe Ģikâyet dilekçesi yazdım.
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Bu süreden sonra ailem aracılığıyla
tehditler baĢladı, dilekçemi geri çekmem yönünde annem üzerinde Fatih Mehmet aslan büyük
baskılar kurdu. Dilekçemi verdiğim günün ertesi annem, ablam, eniĢtem, Ġdari Mali ĠĢler
ġube müdürü Rıdvan ġeniz ve Fatih Müdür Batıkentin ilerisinde buluĢup, anneme “kızın
davadan vazgeçsin, memuriyetten ve her Ģeyinden “olur dedi. Ailem üzerinden bana baskıları
devam etmektedir. Bu konuda bana destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Örensu (Suphiyê) köyünde çobanlık yapan Seydi ile Methi
TaĢ isimli iki kardeĢ, köyün bir kilometre ötesinde koyunlarını sağmaya giden berîvanların
üzerine otomatik av tüfeğiyle ateĢ açtı. Saldırıda Selime Efe (40), Sadiye Tunla (45), Leyla
GüneĢ (17), Sultan Efe (17), Bilal Efe (14), Mehmet Tunla (12), Osman ġen (19) isimli kiĢiler
yaĢamını yitirdi. (02.08.2014 / Milliyet.com.tr)
*11.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran T.K., Ģu beyanlarda bulundu: “Amcam kızı
olan Kelime Kaya, yaklaĢık 2 aydan beri evde huzursuz görüyorduk. Sebebini sorduğumuzda
hemen sinirleniyordu. Sürekli içine kapanık bir haldeydi. Israrlarımızın sonucu bize ne
olduğunu söyledi. 2 ay önce Süleyman Askan diye biri ile tanıĢtıkları söyledi. Bu Ģahısta bizim
eski köylülerdendir. Amcamın kızı Kelime‟ye telefon ederek ismini değiĢtirip o Ģekilde
konuĢmuĢ. Kelime‟ye „seni tanıyor ve beğeniyorum‟ diyerek görüĢme teklif etmiĢtir.
Kelime‟de teklifini kabul ederek kendisiyle görüĢmeyi kabul etmiĢ. Bu Ģahıs Bağlar Sağlık
Ocağı yanındaki sokağı adres göstererek ve kendisini tanıyabilmesi için araba (21 GN 770)
farlarını dörtlü bir Ģekilde yakıp söndürerek kendisini araca almıĢ. Arabaya bindirdiği gibi
onu Seyrantepe de bulunan ve ağaçlıklar içindeki yıkık bir evde tecavüz etmiĢtir. Tecavüz
ettikten sonra kendisini tehdit ederek, tekrar eve getiriyor. Bu olay birkaç defa tekrarlanıyor.
En son çok geç bir saatte eve geldiğinde kendisine bize ne olduğunu ve her Ģeyi anlatması için
zorladık. Olayı baĢtan sona kadar bize anlattı. Bizde Savcılığa Ģikâyet için baĢvuruda
bulunduk. Bu Ģahsı serbest bıraktılar. Amcamın kızını da sığınma evine yerleĢtirdiler. Serbest
bırakılan Süleyman Askan, gözümüzün içine baka baka gezmektedir. Her an bir olay
yaĢanabilir. Bu konuda bize hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*11.09.2014 tarihinde Ģubemize telefon ile baĢvuran X kiĢi, Ģu beyanlarda bulundu:
“Kayapınar Belediyesi BDP il teĢkilatı karĢısı Velat Erdem Sitesinde oturduğunu söyleyen bir
vatandaĢ, yine aynı sitede babasıyla birlikte kalan bir kadının (Fatma Yanık) silahla
yaralandığı ve korkutulduğunu söyledi. Yine iddiaya göre Çeysa plazanın sahibi Mehmet
Çelik‟in yaptığı veya yaptırdığını söylemektedir. Yine iddiasına göre kadının daha önce
evlenip boĢandığı, Mehmet Çelik‟in Ģirketinde çalıĢtığı ve bir süre kendisiyle birlikte olduğu
ama ayrılmak için de bu olayların ikinci defadır baĢına geldiği söylemektedir. Kadının çok
mağdur olduğunu ve yardım edilmesi gerektiğini bu konuda bizden destek talep etmektedir.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
71
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van BaĢkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi'nde yaĢayan 38 yaĢındaki Sönmez Tulun, Ģiddet
gördüğü gerekçesiyle 2 yıl önce eĢi Ramazan Yalav‟dan boĢandı. Davanın sonuçlanmasının
ardından baba evine taĢınan Tulun, çocuğunun eğitim gördüğü Böğrüpek Ġlkokuluna gittiği
sırada, kendisini takip eden Yalav‟ın silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahla ağır
yaralanan Tulun, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Genç kadının sağlık durumunun
ciddiyetini koruduğu belirtildi. (28.10.2014 / DHA / Radikal.com.tr / Posta.com.tr)
*Urfa‟nın Ahmet Erseven mahallesi‟nde yaĢayan 3 çocuk annesi Saadet Hayırlı, 15 Eylül‟de
kızını okula bıraktıktan sonra bir daha eve dönmedi. Hayırlı‟nın cenazesi 11 Ekim‟de DSĠ‟ye
ait bir sulama kanalında bulundu. BaĢlatılan soruĢturma kapsamında cinayeti, Hayırlı‟nın
akrabası olan Mehmet Cengiz K. isimli Ģahıs tarafından iĢlendiği belirlendi. Polis tarafından
gözaltına K. alınan ifadesinde, Hayırlı‟nın kolunda bulunan 4 Altın bileziği aldıktan sonra
öldürdüğü ve halıya sararak sulama kanalına attığını itiraf ettiği belirtildi. (30.10.2014 / DHA
/ Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*15.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sema Saylan, Ģu beyanlarda bulundu: “ Ben,
Diyarbakır Doğa Hayvan Dostları Derneğinin baĢkanıyım. Derneğimizin bulunduğu bina,
tarihi Diyarbakır evi olup, bu bina Milli Emlak Müdürlüğü tarafından derneğimize kiraya
verilmiĢtir. Ancak Ahmet Gündüz, bu binanın kendisine ait olduğunu iddia etmektedir. Üç gün
önce ben, Hasan Karahan, ve Volkan Akyıldız adlı bir yöneticimiz dernekte otururken, Ahmet
Gündüz adlı kiĢi karĢı kaldırımdan yürüyüp, ellerini sallayarak “burayı boĢaltın, yoksa
Bingöllüler sizi…” diyerek sinkaflı küfürler etmiĢtir. Dün yine otururken, Ahmet Gündüz ve
iki kiĢi derneğe doğru geldiler. Biri karĢıda bekledi ve kibarca ben borcunu almayayım
dedim. Biz onunla konuĢurken, Ahmet Gündüz “Allahu Ekber” deyip bardakları kırdı ve
derneğin en üst kısmına çıktı. Orada bulunan masaları ve sandalyeleri dağıttı. Yukarıdan
bana doğru sandalye attı. Bu olaya mikro kredi de çalıĢan (aynı binada) kadınlar Ģahit
oldular. Kadınlar polisi aradılar, polis geldi, ancak ciddi bir müdahalede bulunmadılar.
Onların yanında, Ahmet Gündüz, küfürlerine devam ettirdi. Daha sonra polisler onu etkisiz
hale getirdiler. Ancak soruĢturma iĢlemlerini ciddiyetsiz bir Ģekilde yaptılar. Hatta saat üçten
gece on bire kadar bizi, Sur ve YeniĢehir Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne getirip, götürdüler. Hatta
önce “0506 481 22 98” nolu telefondan kendisini polis olarak tanıtan, bir kiĢi “ biz Ahmet
Gündüz‟ü hastaneye götürürken benzinlikten kaçtı. Yanımda mı? Diye sordu. Bu bile
soruĢturmanın ciddiyetini ortaya koyuyor. BaĢıma bir iĢ gelirse Ahmet Gündüz ve ona göz
yuman polislerdir. Derneğinizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Hakkari'nin bir köyünde ikamet eden 15 yaĢındaki S.K. isimli genç kadının, evli Hazım
Ġncin isimli Ģahıs tarafından tecavüze maruz kaldığı ortaya çıktı. S.K., Ramazan ayından bir
hafta önce hayvanlarını otlatmak için gittiği köy ormanlığında Ġncin tarafından darp edilerek
tecavüze maruz kaldı. Evli ve çocuk sahibi olan Ġncin'in tecavüzüne maruz kalan S.K.
yaĢadıklarını toplumun ön yargıları ve aile korkusu nedeniyle aylarca kimseye anlatamadı.
Tecavüzüne maruz kaldığı Ġncin tarafından "Olayı birini anlatırsan hepinizi öldürürüm"
Ģeklinde tehdit edilen S.K.'nin maruz kaldıkları, kaldırıldığı hastanede ortaya çıktı.
Rahatsızlanan S.K. tedavi için kaldırıldığı hastanede hamile olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya
çıkmasının ardından gözaltına alınan Ġncin, 15 gün önce tutuklanarak Hakkâri Cezaevi'ne
gönderildi. Hamile olduğu öğrenilen S.K. ise kürtaj olma kararı alırken, Adli Tıp Kurumu
tarafından yapılan DNA testi ile tecavüz olayı bir kez daha doğrulandı. YaĢadıklarından
dolayı psikolojik sorunlar yaĢamaya baĢlayan S.K. için ise Ģu ana kadar herhangi bir
psikolojik bir destek verilmezken, S.K. aynı köyde yaĢamaya devam ediyor. YaĢanan tecavüz
olayının duyulmaması için Ġncin ailesinin, S.K.'nin ailesine tecavüzcüsü ile evlenmesi ya da
72
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
para karĢılığı susmalarınnı teklif ettiği iddia edildi. ġu an Hakkari Cezaevi'nde tutulan Ġncin'in
kısa bir süre sonra yargılaması beklenirken, S.K.'nin ailesi de Ġncin'in bırakılacağı endiĢesi
yaĢıyor. YaĢadığı dehĢet anları ile ilgili konuĢan S.K., Ġncin'in kendisini darp ederek zorla
tecavüz ettiğini belirterek, tecavüz esnasında köylülerin duyması için bağırdığını ancak
kimsenin sesini duymadığını kaydetti. S.K., "Tecavüzden sonra Ġncin, kimseye bir Ģey
söylememem için beni ve ailemi ile öldürmekle tehdit etti" dedi. (06.12.2014 / DĠHA / Ozgurgundem.com)
*Van'ın ErciĢ ilçesinde Yukarı TOKĠ Adnan Menderes Mahallesi'nde BüĢra Çiftçi (20) isimli
kadın, evinde kalbine ve boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralı olarak bulundu.
Eve giren hırsız tarafından saldırıya uğradığı belirtilen Çiftçi, komĢularının haber vermesi
üzerine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç aylık evli olduğu belirtilen Çiftçi, yapılan
müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise çaldığı altınlar ile yakalandı.
(09.12.2014 / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com / Radikal.com.tr)
*Mardin‟in Derik ilçesinde Kız Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi H.Ç. (19) adlı genç kadın,
okul çıkıĢı Burç Mahallesi'nde bulunan evine dönerken, servis aracının önünü kesen üç kiĢi
tarafından zorla kaçırıldı. Öğrenci taĢıyan servis aracının yolu, Yukarı Mezra Mahallesi
giriĢinde üç kiĢi tarafından kesildi. Servis Ģoförü ve araçta bulunan öğrencilerin gözü önünde
lise son sınıf öğrencisi H.Ç. silah zoru ile ve darp edilerek araçtan indirildi. H.Ç'yi araçlarına
bindiren kiĢiler, olay yerinden hızla uzaklaĢtı. Servis Ģoförü ve öğrencilerin ihbarı üzerine,
H.Ç'yi kaçıran araç ViranĢehir giriĢinde askerler tarafından durduruldu. Araçta bulunan Resul
Oruç (21) adlı kiĢi gözaltına alınırken, yine araçta bulunan H.Ç. ifadesinin ardından ailesine
teslim edildi. (26.12.2014 / DĠHA)
*Van merkeze bağlı Vali Mithatbey Mahallesi'nde yaĢayan 32 yaĢındaki Dilek Ö. adlı kadın,
daha önce boĢandığı Nihat Ö. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Dilek Ö. olay
yerinde yaĢamını yitirdi. (29.12.2014 / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr)
ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER
-Çocuk Ġntiharları
*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı TaĢbasamak (Mirzecan) köyünde, evin tavanına iple asılı
bulunan ve intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edilen 12 yaĢındaki kız çocuğu E.Ö., Diyadin
Devlet Hastanesi'nden Van'da Özel Lokman Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğum bakım servisine
kaldırılan E.Ö.'nün, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
(07.02.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde AbdulkadirpaĢa Mahallesi Büyükkaya Çıkmazı Sokak'ta
oturan 16 yaĢındaki M.G., evlerinin bahçesinde üzerine benzin dökerek kendini yaktığı ve
Malatya Ġnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili
polisin soruĢturma baĢlatıldı. (24.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak Dicle Mahallesi'nde 16 yaĢındaki Ferhat Uğur‟un, mahallede bulunan Orman ĠĢletme
Müdürlüğü'nün arka bahçesindeki araç garajının tavan demirlerine kendini asarak ihtihar
ettiği iddia edildi. Yakınları, Uğur‟un bir süredir bunalımda olduğunu belirtti. (12.03.2014 /
Milliyet.com.tr / Aksam.com.tr)
73
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 10. sınıf öğrencisi
Ö.Ç. (16) isimli çocuk, eğitim gördüğü okulun yanındaki inĢaatın dördüncü katından
atlayarak intihar etti. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan gencin yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. (09.04.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Atatürk Teknik Endüstri ve Meslek Lisesi 2'inci sınıfta
okuyan F.S'nin (16), evde bulunan tabanca ile intihar ettiği iddia edildi. Olay sonrası
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan F.S'nin yaĢama
döndürülmesi için halen tedavisi sürerken, beyin ölümünün gerçekleĢtiği öğrenildi.
(10.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaĢayan ilköğretim 7'nci
sınıf öğrencisi 11 yaĢındaki A.A'nın, evlerinin yan tarafından bulunan ahırda tavanına asılı
bulundu. Ġntihar ettiği ileri sürülen A.A., Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konu ile ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (12.04.2014 /
Diyarbakirsoz.com)
*Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Akçasır Mahallesi Tekneval Caddesi Kup Sokağı mevkiinde
bulunan evinin tavanına asılı olarak bulunan 14 yaĢındaki Ç.H. adlı çocuğun intihar ettiği
iddia edildi. (20.04.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 yaĢındaki lise öğrencisi E.K,
babasına ait av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. Kılıç, olay yerinde yaĢamını yitirdi.
(21.04.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
*Mardin'in Nusaybin ilçesi Zeynelabidin Mahallesi'nde oturan 16 yaĢındaki Serhat Gezer
isimli çocuk, evin odasında tabancayla intihar giriĢiminde bulundu. Aile fertleri tarafından
Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, ardından da Kızıltepe'de özel bir hastaneye sevk
edilen S.G.', tedavi altına alındı. (04.05.2014 / DĠHA)
NOT: Gezer, 11 Mayıs’ta tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi.
*Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde K.Y. (16) adlı genç bir kadın, evinin bulunduğu binanın
dördüncü katından atlayarak, intihar teĢebbüsünde bulundu. Ağır yaralanan K.Y, olaydan
sonra Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesine kaldırıldı. K.Y'nin intihar
sebebi öğrenilmezken, sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi. (09.05.2014 / Ozgurgundem.com / Batmanmedya.com)
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesi Cumhuriyet mahallesinde 16 yaĢındaki lise öğrencisi E.K., babasına ait af
tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. (15.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Batman‟ın Belde Mahallesinde 13 yaĢındaki N.E. isimli kız çocuğunun, bilinmeyen bir
nedenle evinin bulunduğu 6. kattan kendini atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Batman Bölge
Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan N.E tüm müdahalelere rağmen, kurtarılmayarak
yaĢamını yitirdi. Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırırken, olay ile ilgili soruĢturma
baĢlatıldı. (05.11.2014 / DĠHA / Evrensel.net)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çetikli köyünde yaĢayan R.Y. (15) isimli genç bir kız,
evde kimsenin olmadığı sırada silahı kafasına dayayarak intihar etmek istedi. Duydukları silah
sesi üzerine eve koĢan komĢuları genç kızı kanlar içerisinde yerde buldu. Hemen özel araçla
74
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.R.Y.'nin hayati
tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniĢ çapta soruĢturma baĢlatıldı. (11.11.2014 /
Milliyet.com.tr)
*Mardin‟in Midyat ilçesinde 13 yaĢındaki bir kız çocuğu, 7 katlı binanın son katına çıkarak
intihar etmek istedi. Seyitler Mahallesi Cumhuriyet bulvarında meydana gelen olayda,
çevredeki vatandaĢların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis H.Ç.‟nin yanına çıkarak, genç kızı
ikna etmeye çalıĢtı. Polisin uzun uğraĢları sonucu 13 yaĢındaki kız çocuğu, intihar etmekten
vazgeçti. H.Ç., daha sonra polis aracına bindirilerek Çocuk Büro Amirliği‟ne götürüldü.
H.Ç.‟nin intihar etme isteği öğrenilemezken, olayla ilgili geniĢ çapta soruĢturma baĢlatıldı.
(19.11.2014 / Milliyet.com.tr / Mardinlife.com)
*Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde ikamet eden Umut Özçelik (17) adlı
genç, evde kimsenin bulunmadığı bir sırada pompalı tüfekle intihar etti. Özçelik'in 6 ay kadar
önce evden kaçıp Ġstanbul'a gittiği ve bonzai adlı uyuĢturucu madde kullanmaya baĢladığı
belirtildi. (30.11.2014 / DĠHA / Karliovahaber.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 13 yaĢındaki K.Y. isimli bir kız çocuğunun, bilinmeyen bir
sebepten dolayı evlerindeki bir odaya kapanıp, ardından ilaç içerek intihar ettiği iddia edildi.
Uzun süren odadan çıkmayan K.Y'yi merak eden diğer aile bireyleri, seslenmelerine karĢılık
cevap alamayınca kapıyı kırarak odaya girdiklerinde K.Y'yi baygın halde buldu. Nusaybin
Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan çocuğun midesi yıkandı. Ardından da ambulansla
Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine devam edildi. (07.12.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır‟ın Hazro ilçesinde, eĢi tarafından 11 Aralık‟ta bıçaklı saldırıya uğrayan ve
boğazından yaralanan 17 yaĢındaki Delal Satiç'in, tedavisinin ardından ailesinin evine gittiği
belirtildi. Hazro'nun Yerigüzel köyünde bir kaç gün kalan Satiç'in, ailesinin tekrar kendisini
eĢinin evine götürmek istemesi üzerine pompalı tüfekle intihar ettiği iddia edildi. YaĢamını
yitiren Satiç'in cenazesi Hazro Sağlık Ocağı'na kaldırılırken, cenazenin otopsi yapılmak üzere
Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi. (15.12.2014 / ANF / Diyarbakirsoz.com)
*Batman‟da Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Petrol Lisesi‟nde okuyan son sınıf öğrencisi
K.S, okulda karıĢtığı kavga nedeniyle okul idaresi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiğini
öğrenince, iddiaya göre okulun 3. katından atlayarak ihtihar giriĢimde bulunda. Yaralanan
K.S, çevredekilerin yardımıyla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına
alındı. (25.12.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesinin TaĢdelen köyünde, E.E. (14) isimli çocuğun evde bulunan av
tüfeği ile kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi. Silah sesi üzerine odaya giren aile fertleri
tarafından yaralı halde Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.E., tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (27.12.2014 / DĠHA / Sirnakhaber.com.tr)
*Van'ın Muradiye ilçesi Seraç Mahallesi'nde Fettah Sezan (14) isimli bir çocuk, odasında
bulunan av tüfeği ile kafasına ateĢ ederek intihar ettiği iddia edildi. Olay yerinde yaĢamını
yitiren Sezan‟ın cenazesi Hastaneye kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme baĢlatıldı.
(30.12.2014 / DHA / Haberturk.com / Turkiyegazetesi.com.tr)
-Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar
75
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'da 14 yaĢında 5 sınıf öğrencisi F. Ġsimli kız çocuğu, okuldan alınıp zorla
evlendirilmeye çalıĢıldı. Mir Yıldız Düğün Salonu'nda düğünün yapıldığı sırada, Ģikayet
üzerine düğün salonuna gelen polis ekipleri, F. ve evlendirilmek istenen kiĢiyi kemik testi
yapmak üzere savcılığa götürdü. F.'nin kemik yaĢının 15'in altında çıkması durumunda,
ailesinden alınıp Sosyal Hizmetler Kurumu'na verileceği belirtildi. (11.05.2014 / DĠHA /
Guneydoguguncel.com)
*Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı XırapreĢ köyünde koyunları otlatmaktan dönen 13 yaĢındaki
S.Ö'nün 16 yaĢındaki kuzeni E.Ö.'nin cinsel istismarına maruz kaldığı ileri sürüldü. Cinsel
istismara maruz kalan S.Ö'nün durumunun ailesi tarafından fark edilmesi üzerine Siverek
Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. S.Ö.'nün maruz kaldığı cinsel istismar olayını hemĢirelere
anlatması üzerine kuzeni E.Ö. gözaltına alındı. Cinsel istismarın ardından kanaması olan S.Ö.
Harran Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak, Çocuk Cerrahi servisinde
tedavi altına alındı. (16.05.2014 / DĠHA)
*Batman'ın merkez PınarbaĢı Mahallesi'nde 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaĢındaki Ç. T. isimli
kız çocuğu, evde temizlik yapmadığı gerekçesiyle üvey annesi F.T. tarafından uygulanan
Ģiddet sonucu darp edildi. Üvey annesinin elinden güçlükle kurtularak komĢularına sığınan ve
Ç.T., Batman Bölge Devlet Hastane'sinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk
müdahalede küçük kızın sopa ile darp edilmesinden ötürü kafasında ve sol kolunda kırıkların,
sırtında da ısırık izlerinden kaynaklı morluklar oluĢtuğu tespit edildi. Kafasına vurulan sopa
darbeleri ile Ç.T'nin kırılan kafasına 12 dikiĢ atıldı. ġiddete maruz kalan Ç.T, hastane polisine
verdiği ifade, öz annesi ile babasının ayrılması üzerine bir yıldır birlikte yaĢadığı üvey annesi
F.T tarafından sürekli olarak Ģiddet gördüğünü belirtti. Ç.T'nin polise verdiği ifade üzerine
üvey anne F.T., polis tarafından gözaltına alındı. (01.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*14.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.Ġ., Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim Hediye
Çelik ile 4 yıldan beri birlikteyiz. Bu birliktelikten 2 çocuğumuz oldu. Bir sorunumuz olmadan
geçiniyorduk. Ancak 4 Ay önce bir tartıĢmadan dolayı evden ayrıldı. Sığınma evine gittiğini
öğrendim. Sonra olay mahkemeye intikal etti, ancak barıĢtık. Tekrar birlikteliğimizi devam
ettirdik. 04.07.2014 tarihinde çarĢıdaydım. Ablamla beni aradı, gel çocuklarına sahip çık
dedi. Eve geldiğimde çocuğumuzun saçını çekmiĢti ve çocuk ağlıyordu. Bunun üzerine
tartıĢtık evden ayrıldı gitti. Bende karakola çocuğumun saçını dipten koparmıĢ ve dövmüĢ
diye Ģikâyette bulundum. Bunun üzerine polis çocukları istedi, bende onlara çocukları teslim
ettim. Karakol da anneye vererek o günden beri çocuklarımdan haber alamıyorum. Bu
konuda sizden yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
-Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar Çocuğa Yönelik ġiddet, Tecavüz ve Taciz
*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesi Seyrantepe semtinde bulunan ġehit BaĢkomiser Fatih Özdil
Ġlköğretim Okulu'nun yakınlarında dolaĢan esmer tenli, uzun boylu, zayıf yapılı 25 yaĢlarında
erkek Ģahıs sabah okula gelen erkek çocuklarını tehditle alıkoyduğu öğrenildi. Çocuklardan
birinin 3 Aralık'ta okula geç kalması üzerine sınıf öğretmeni Nalan Almakkaya, "Niye geç
kaldığını" sordu. Bunun üzerine söz konusu çocuk ve 2 arkadaĢı yaĢadıklarını öğretmenlerine
anlattı. Almakkaya, çocuklarla birlikte Güven Polis Merkezi Emniyet Amirliği'ne giderek
Ģikayetçi oldu. Burada ifade veren çocuklar, saldırgan Ģahsın sürekli okul çevresinde
dolaĢtığını, okula geldikleri esnada ellerinden yakaladığını 10 dakika çekiĢtirerek, bir
Ģantiyeye götürdüğünü, burada kendisine pantolonunu çıkarmasını söylediğini, kendisinin
çıkarmadığını Ģahsın kendisine "seni köpeklere atarım" dediğini, tekrar çekerek götürdüğü
76
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
sırada elinden kurtulduğunu ve okula gelerek, durumu öğretmenine anlattığını beyan etti.
(01.01.2014 / DĠHA)
*Dersim'in Pertek ilçesinde Hamit Polat (40) isimli köy korucusunun, 12 yaĢındaki S.A isimli
çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Aynı zamanda Pertek'in Çataksu köyü ve
mezralarında taĢımalı sistemle okula giden öğrencileri, Pınarlar köyündeki Gazi Osman PaĢa
Ġlköğretim Okulu'ndan alıp aynı güzergahta bulunan köylere dağıtarak servis Ģoförlüğü
yaptığı öğrenilen Hamit Polat'ın, ders bitiminde Çataksu'ya bağlı mezralara uğrayarak
öğrencileri bıraktığı ve serviste tek kalan S.A'yı Köçekler mezrası yakınına götürerek burada
cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. S.A'nın bağırması üzerine durumu fark eden
yurttaĢların olaya müdahale ettiği ve Polat'ın olay yerine çağırılan jandarmaya teslim ettiği
öğrenilirken, Dersim Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından ifadesi alınan Polat'ın tutuklanarak
Elazığ E Tipi Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi. (23.01.2014 / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır 'ın Ergani ilçesine bağlı AĢağı Kuyular köyünde 3 buçuk yaĢındaki çocuğun,
ailesi tarafından yoğun kanaması olduğu için hastaneye kaldırıldığı ve tecavüze uğradığı
anlaĢıldığı belirtildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu
öğrenildi. Jandarma konu ile ilgili köyde soruĢturma baĢlattı. (31.01.2014 / DĠHA /
Evrensel.net)
*24.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran N.Ö., Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım M.Ö., 13
yaĢında olmasına rağmen 3 yaĢındaki bir çocuğun zekâsına sahiptir. YaklaĢık 15 gün önce
Pazartesi, kızım yanımda perdeciye girdim. Perde bakarken kızım para isteyip bakkala
gideceğini söyledi. Perdecideyken kızım bakkala gitti. Ben perdeciden çıkıp bakkala gittim.
Yakındaki bakkalda kızım yoktu. Diğer sokaktaki bakkala girdim. Bakkalda kimse yoktu.
Dükkânın arka tarafı depoydu ve orada perde vardı. Perdenin kıpırdadığını görünce
Ģüphelendim ve perdeyi açtım. Perdenin arkasında kızımın pantolonu ve iç çamaĢırı aĢağı
indirilmiĢ, bakkalcının cinsel organı dıĢarıdaydı. Kızımın elleri kilitlenmiĢ, sımsıkıydı. Ben
bağırınca adam iç çamaĢırını çekti. Bende kızımı toparladım. Adam ayağıma kapanıp
yalvardı. O sırada baĢka adam içeri girdi. Bunlar konuĢup, anlatılırsa sen de kızlarında rezil
olursunuz dedi. Kızımı alıp eve gittim. Korkumdan eĢime söyleyemedim. Adama dükkânını
kapatıp gideceksin dedim. Diğer gün dükkânını açık görünce gidip dükkânı dağıttım. Buradan
gideceksin dedim. Aracı olan bazı Ģahıslar benimle görüĢüp, olayı kapatmak için 6.000 TL
önerdiler. Ben kabul etmedim. Ama adam buradan gidecek dedim. Diğer gün adam kolunda
eĢi ile evin önünden geçtiler. EĢi bana parmak salladı. Bende bağırıp hakaret ettim. Bağırıp
hakaret etmemi tüm mahalle duydu. Bunun üzerine eĢimin arkadaĢı olan ġ.‟yi eve çağırıp
olayı anlattım. O da polisi çağırdı ve olayı eĢime anlattı. Karakolda ifade verdim. Kızım hem
hastanede hem de Adli Tıp‟ta muayene oldu. Adamın adı Vahap‟tır. ġuanda tutukludur. Kızı
beni aradı. Babamın raporlarını temize çekip, seni de maddi ve manevi bitiririz dediler. Bu
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*26.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.D., Ģu beyanlarda bulundu: “Ben Ģuan
Kayapınar ĠMKB Ġmam Hatip Lisesinde okuyorum. 10. Sınıftayım.8. sınıftayken Kayapınar
ilköğretim okulundayken, Ġngilizce öğretmenimiz Saadettin Dolas, bana yönelik olarak
yakınlık gösterip ilgilenmeye baĢladı. Beni sevdiğini söyleyince ben de etkilendim ve yakınlık
hissettim. Kendisi 35 yaĢlarında ve evliydi. Kendisi Afyon‟luydu. Bana sürekli boĢanıp
benimle evleneceğini söyledi. Ben de kendisine inandım. DıĢarıda görüĢmenin tehlikeli
olacağını söylediğinden evinde görüĢüyorduk. Ġlk gittiğimde vücuduma dokunmaya çalıĢtı.
77
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Ben karĢı çıkınca zorla beni yere atıp soymaya baĢladı. Arkadan iliĢki gerçekleĢti. 2-3 defa
gerçekleĢti. Okulda proje odasında da birçok kez gerçekleĢti. Okuldaki odasında sürekli
oluyordu. Beni kandırdığını hissedince eĢiyle görüĢmeye gittim. EĢi ayrılacaklarını söyledi.
Ancak isteyerek cevap vermiyordu. Hala evleneceğimizi söylüyordu. Ama ben yalan olduğunu
öğrendim. Ben rahatsızlanıp hastanelik oldum. Adamdan Ģikâyetçi oldum. Bunun üzerine
ailem ile görüĢüp benimle evleneceğini söyledim. Ancak eĢi ayrılmayacağını ve tayinlerinin
çıktığını söyledi. Çocuk Ģubede ifade verdim. Ailemden annem ve ablam olayı biliyor. Annem
Ģikâyetten vazgeçmemi istiyor. Babam öğrenirse beni öldürür. Yarın beni Bursa‟ya
gönderiyorlar. Annem Ģikâyetçi olmadığından dolayı vekâlet vermez. Ben bu adamın
cezalandırılmasını istiyorum. Tebligatların da verdiğim adrese gelmesini istiyorum. Babam
öğrenmemeli. Olay savcılığa yansıtıldığından dolayı Aliemiri Anadolu Lisesi müdür
yardımcısı olayı biliyor. Çünkü en son bu okulda görevliydi. Rehberlik servisi de biliyor.
Aramızda duygusal iliĢki olduğunu Gurbet KARADAġ‟ta biliyor. Psikolojimin bozulduğunu
öğretmenlerim de biliyor. Pınar Hoca‟ya konuyu anlatmıĢtım. En son gittiğim gün adamın
evinin site kamerasından da tespit edilebilir. Telefonlardan da görüĢmelerimiz tespit
edilebilir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe beldesinde bulunan Tepe Bucağı Ġlköğretim
okulunda okuyan B.V. (14) adlı çocuğun, cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Edinilen
bilgilere göre, psikolojik sorunlar yaĢayan B.V. adlı erkek çocuk, ailesi tarafından
Diyarbakır'a psikologa götürüldü. B.V, kendisiyle görüĢen psikologa, okuduğu okulda ve okul
çevresinde bulunan çocuklar tarafından cinsel istismara maruz kaldığını anlattı. YaĢananların
ortaya çıkması üzerine B.V. adlı çocuğun psikolog gözetiminde Bismil Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'na baĢvurması üzerine olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. BaĢlatılan soruĢturma
kapsamında cinsel istismar olayına adı karıĢan 19 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan
çocukların Tepe ve Bismil Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından ifadeleri alındıktan
sonra Bismil Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiği öğrenildi. Alınan ifadelerin ardından 10
çocuk serbest bırakılırken, 9'u ise tutuklama istemi ile Diyarbakır Çocuk Mahkemesi'ne sevk
edildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen B.V. ve annesinin ise koruma altına alındığı
öğrenildi. (11.04.2014 / Cumhuriyet.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Hasırlı Mahallesi'nde, 7 yaĢındaki M.S'nin, Bayram A.
tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. 14 Nisan Pazartesi günü balık avlamak için
Dicle Nehri kenarına giden Bayram A, yanına komĢusunun çocukları olan 7 yaĢındaki M.S.'yi
de aldı. Bayram A'nın, balık avlama sırasında yanında götürdüğü M.S'ye cinsel istismarda
bulunduğu ileri sürüldü. Olay esnasında yoldan geçen yurttaĢların duruma müdahale ederek
M.S'yi kurtardığı öğrenildi. M.S'nin olayı ailesine anlatması ve ailenin karakola baĢvurası
üzerine Bayram A. gözaltına alındı. Ailenin anlatımına göre, M.S'nin, ilk günler sürekli
kusma, karın ağrısı yaĢadığı ve uykusunda sürekli "Beni kesme, beni bıçaklama" Ģeklinde
sayıkladığı belirtildi. Olayın yaĢandığı gün gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Bayram
A, tahlil sonuçlarının beklenmesi için mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(18.04.2014 / Diyarbakirsoz.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaĢayan M.A.Y. (5) adlı
erkek bir çocuğun 23 Nisan'da, sokakta oyun oynarken rahatsızlanması üzerine annesi
tarafından Silvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan doktor muayenesinde
M.A.Y'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi ve rapor tutuldu. Hastanede ortaya çıkan
olayın ardından 5 yaĢındaki çocuğun beyanlarına göre, aynı mahallede yaĢayan Ö.Y. (14),
gözaltına alındı. Mahkeme, suça sürüklenen çocuk'un üzerine atılı suçu iĢlediği hususunda
78
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kuvvetli suç Ģüphesinin hâsıl olduğu" gerekçesiyle Ö.Y.‟nin tutuklanmasına karar verdi.
(25.04.2014 / DĠHA)
*Van'ın BaĢkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi‟nde, sabah saatlerinde okula giden 7'nci sınıf
öğrencisi Taner Kaya (12), kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce kalaĢnikof marka silahla
taranarak öldürüldü. 16 kurĢunun isabet ettiği çocuk, olay yerinde yaĢamını yitirdi.
(25.04.2014 / Hurriyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*MuĢ'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde çobanlık yapan 16 yaĢındaki Ömer Tarhan
isimli çocuk, büyükbaĢ hayvanları otlatmaya gittiği köye yakın bir arazide baĢından tüfekle
vurulmuĢ halde bulundu. (11.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesinde, 8 yaĢında B.K. isimli küçük bir erkek çocuğuna,
H.G (28) isimli bir Ģahıs tarafından tevacüz edildiği iddia edildi. Evlerinin bulunduğu sokakta
oyun oynayan ilkokul öğrencileri M.Y (8), M.ġ.D. (8) ve B.K (8) isimli erkek çocukların
yanına aracıyla H.G. isimli Ģahıs, çocuklardan koyunlarını aracına bindirmek için yardım
istedi. Kendilerinden yardım isteyen H.G'nin çocuklardan M.Y'nin komĢusu olması üzerine,
çocuklar H.G'nin aracına bindi. H.G, aracına binen çocuklardan M.Y. ve M.ġ.D'yi Ġdil-Cizre
Karayolu'nun Düzova (Hoser) Köyü yakınlarında, biraz beklemelerini söyleyerek araçtan
indirdikten sonra yanına sadece B.K'yi alarak yanlarından uzaklaĢtı. Ġddiaya göre
uzaklaĢtıktan sonra H.G, B.K'ya tacavüz etti. Tecavüz ettiği ileri sürülen B.K'yi, olayı
kimseye anlatmaması yönünde tehdit de ettiği belirtilirken, H.G, daha sonra aracına binerek
olay yerinden uzaklaĢtı. Tecavüze maruz kaldığı belirtilen B.K. de yürüyerek iki arkadaĢının
yanına geri geldi. Her üç çocuğu, bir süre sonra yoldan aracıyla geçen çocuklardan birinin bir
yakını fark ederek, Cizre'ye geri getirdi. Yolda baĢına gelenleri anlatan B.K. ve iki çocuk,
geldikleri ilçe merkezinde yaĢadıklarını polise anlattı. Çocukların anlatımları üzerine harekete
geçen polisler, H.G'yi yakalamak için çalıĢma baĢlattı. Ġlk olarak MOBESSE kameralarını
inceleyen polis, çocuklarının ifadelerini doğrulayan kayıtlara ulaĢtı ve H.G'ye ait aracın
plakasını belirledi. Aracın sahibini saptayan polis, bir kiĢiyi gözaltına aldı. Ancak gözaltına
alınan kiĢinin aracını bir baĢkasına sattığı ortaya çıkınca bu kez de aracı satın alan H.G'nin
kimliği belirlenerek yakalanması için çalıĢma baĢlatıldı. Bir süre sonra yakalanan H.G. ilçe
emniyet müdürlüğüne getirildi. H.G'yi teĢhis eden çocukların beyanı üzerine H.G gözaltına
alındı. Olayı duyan çocukların yakınları ve ilçe sakinleri ise karakolun önüne gelerek, sanığın
kendilerine verilmesini istedi. Gösterilen tepkilerin büyümesi üzerine H.G, Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'nden gizlice çıkarılarak baĢka bir yere götürüldü. (11.05.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Siverek ilçesinde 14 yaĢındaki Z.Ġ. isimli bir kız çocuğu, üvey annesinden gördüğü
Ģiddet nedeniyle sığındığı ve tanıdığı erkeklerin cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edildi.
Kendisi ile bağlantı kuran 4 erkeğinde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan Z.Ġ.,
ifadesinde erkeklerin aĢk ve evlilik vaatleri ile kendisini kandırdığını, takma isim
kullandıklarını belirtti. Ġsimlerini ve soy isimlerini doğru olarak bilmediğini söylediği
Ģahısların istismarına maruz kaldığını belirtin Z.Ġ. anlatımlarından yola çıkan polis, M.Ġ., M.T.
ve ġ.Ç. isimli kiĢileri gözaltına aldı. Siverek Cumhuriyet Savcığı'nda ifadeleri alınan zanlılar,
Sulh Ceza Mahkemesi'ne tutuklanma istemiyle sevk edildi. Mahkeme her 3 zanlıyı da
"Çocuğa nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutukladı. (12.05.2014 / Sabah.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Eski Karayolları harabelerinde, C.K. (15) aynı
mahallede oturan 9-10 yaĢlarındaki Ġ.K. isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu.
79
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Ġ.K.,‟nin durumu anlatması üzerine aile Ģikayetçi oldu. Polis, cinsel istismarda bulunduğu
iddia edilen C.K. ve babası A.K.'yi gözaltına aldı. (16.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesi Zeynel Abidin Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iĢ yerlerinin
önünde bekleyen 10 yaĢındaki Rojavalı Muhammed Süleyman isimli bir çocuk göğsüne isabet
eden kurĢunla vuruldu. Süleyman, olay yerinde yaĢamını yitirirken, görgü tanıkları silah
sesinin cadde üzerinde bulunan dükkanların içerisinden geldiğini belirtti. Bazıları ise
Süleyman'ın önünde vurulduğu dükkanın yan tarafında bulunan iĢ yeri sahibinin silahını
temizlerken ateĢ aldığı ve 10 yaĢındaki Süleyman‟ın yere yığıldığını ileri sürdü. Süleyman'ın
cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.
(15.07.2014 / DHA / Posta.com.tr / Zaman.com.tr)
*Diyarbakır'da, 27 Mayıs 2013 günü kendisine ait oto tamir dükkanında yanında çırak olarak
çalıĢan 14 yaĢındaki M.ġ. ile karĢılaĢan 29 yaĢındaki F.Y, evine götürdüğü çocuğa bıçak zoru
ile tecavüz etti. Küçük çocuğun maruz kaldığı olayı anlattığı ailesinin Ģikayeti üzerine F.Y.
polislerce gözaltına alındı. Rapor için Adli Tıp Kurumu ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen
M,ġ'nin ise vücudunda dayak izleri ve anüsünde zorlamaya bağlı yırtıklar tespit edildi.
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Ģüphelinin 15 yaĢından küçük mağdura patronu olmanın
verdiği nüfuzu kötüye kullanarak ve silahla tehdit ederek fiili livata yoluyla cinsel istismarda
bulunduğu belirtildi. Hazırladığı iddianamede, Ģüphelinin bu Ģekilde silahlı olarak kiĢiyi
hürriyetinden yoksun kılma suçunu iĢlediği vurgulayan savcı, Ģüpheli F,Y'nin 55 yıla kadar
hapisle cezalandırılması talebinde bulundu. (04.09.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr /
Haberturk.com)
*Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Ġmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Alper Tarık P. isimli
öğretmenin, öğrencisi olduğu öğrenilen K.K. adlı 16 yaĢındaki kız çocuğuna Tatvan ilçesi
kırsal alanında araç içerisinde cinsel istismarda bulunurken, HPG militanları tarafından
yakalandığı belirtildi. HPG tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın 28 Ağustos PerĢembe
günü yaĢandığını, öğretmenin ve öğrencinin alıkonulduğu kaydedildi. Öğretmenin bir daha
suç tekrarında bulunmaması konusunda uyarıldıktan sonra serbest bırakıldığı, istismara maruz
kalan çocuğun ise ailesine teslim edildiği belirtildi. (04.09.2014 / Ozgur-gundem.com /
Bitlisnews.com)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki halasının evine misafirliğe giden 14 yaĢındaki kız çocuğu Ü.M.
iddiaya göre 3 kiĢi tarafından kaçırıldı. Ü.M.'nin annesi, kızının kaçırdığını iddia ettiği 17
yaĢındaki Ġ.E.'nin bir yıldır kızını takip ettiğini ve 4 gün önce de iki arkadaĢıyla beraber kızını
kaçırdıklarını söyledi. Ġddiaya göre; dört gün önce Ġ.E. adlı kiĢi ve iki arkadaĢı tarafından
kaçırılan Ü.M. kaçırıldıktan sonra iĢkenceye maruz kaldı. Ü.M.'nin annesi kızının
götürüldüğü evde elleri ve ağzının bağlandığını, kollarının jiletlenerek, vücudunda sigara
söndürülerek, iĢkence gördüğünü aktardı. Anne, "Kızım "beni bırakmazsan kendimi
öldürürüm" demiĢ, Ġ.E. ise, "Dur sen kendini öldürme ben seni öldüreceğim demiĢ ve kollarını
jiletlemeye baĢlayıp sigara söndürmüĢ" dedi. Kızlarını Ġ.E. kaçırmasından Ģüphelendiklerini
ve Ġ.E.'nin ailesini aradıklarını söyleyen anne, Ġ.E.'nin kendilerine kızlarının yerini söyledikten
sonra kaçtığını belirtti. Ġ.E.'nin tarif ettikleri yere giden aile ise kızlarının ellerini bağlı bir
Ģekilde buldu. Olayın polise bildirilmesinin ardından Bingöl'de yakalanan Ġ.E polislerce
yakalanarak Diyarbakır'a getirildi. Kendisine yardım eden iki kiĢinin ise halen arandığı
belirtildi. (25.09.2014 / DĠHA)
80
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi Tülgar Sokak'ta oyun oynayan çocukların
arasına giren sakallı bir kiĢi "Allahu ekber" diyerek elindeki satırla çocuklardan 12 yaĢındaki
Dilan Kaderci'yi satırla sırtından ve kolundan yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Olay yerine
çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kaderci‟nin
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halkın tepkisi üzerine olay yerine gelen polisler, saldırgan
34 yaĢındaki M.M.U.'yu gözaltına alarak ÇarĢı Karakolu'na götürdü. Olayın görgü
tanıklarından, Cigerxwîn Gürpınar, "Adam geldi kazağının içinden satırı çıkardı, oyun
oynayan çocukların arasına daldı, 'Allahu ekber" diyerek iki üç defa kızın üzerine satırı vurdu,
sonra kaçıp gitti. Kız baĢını tutarak buraya geldi kanı durdurmaya çalıĢtık, durduramadık"
diye anlattı. (25.09.2014 / Radikal / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*16.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hasan Kaderci, Ģu beyanlarda bulundu:
“Diyarbakır Sur ilçesinde esnaflık yapmaktayım. 25 Eylül günü öğle saatlerinde kızım Dilan
KADERCĠ, yanıma gelerek bir süre çalıĢtığım dükkânda oturdu. Biraz yanımda kaldıktan
sonra eve gitti. Aradan 3-5 dakika geçmeden kızımın baĢının kanadığını, bir arkadaĢımın
haber vermesiyle öğrendim. Ben oyun oynayıp düĢtüğünü zannettim. Çırağımı göndererek
olayı tam olarak öğrenmesini ve kızımı dükkâna getirmesini tembihledim. Çırak koĢarak ve
çok heyecanlı bir Ģekilde dükkâna geri geldi ve kızımın kanlar içerisinde olduğunu belirtti.
Olay yerine gittiğimde kızımın kafasına tampon yapıldığını gördüm. Çevredekilerden biri
eline diğeri ise kafasına tampon yapıyordu. Kızımın ve çevredekilerin anlatımlarından, kızıma
saldırıldığını anladım. Kızıma saldıranın kim olduğunu bilmiyorum. Kızıma bunu sana kim
yaptı diye sorduğumda, bana; sakallı, Ģalvarlı ve ben ĠġĠD‟liyim diye bağıran elinde satır
bulunan bir Ģahsın Allah u Ekber diye bağırarak kendisine saldırdığını anlattı. ġahsın, satırı
kızıma her vuruĢunda tekbir getirdiğini ve zıplayarak daha sert darbeler vurduğunu
çevredekiler ve kızımın anlatımlarından öğrendim. Kızımı gecikmeksizin ambulansla Dicle
Üniversitesine kaldırdık. Ġlk aĢamada yediği satır darbeleri nedeniyle hayati tehlikesi
mevcuttu. Kafasından ve omzundan darbeler alan kızım, 2 defa omzundan, 1‟er defa ise
kafasından ve elinden ameliyat oldu. Halen tedavisi sürmektedir. GerçekleĢen bu vahim olay
neticesinde henüz 12 yaĢında olan kızım ölümden zor kurtulmuĢ ve hastanede zorlu bir tedavi
süreci geçirmekte olup saldırının fiziksel ve psikolojik etkisi belki de geçmeyecektir. Kızıma
yapılan ve ölümünü kasteden bu vahĢi saldırının sorumlu veya sorumlular hakkında gerekli
cezai ve yasal iĢlemler yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirttiğim hususların araĢtırılarak
kızımın yaralanmasına sebebiyet veren Ģahısların tespiti ve tespit edilen Ģahıslar hakkında
yasal iĢlemlerin yapılarak kamu davasının açılmasını ve cezalandırılmasını talep ederim.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesi TepebaĢı Mahallesi Anafartalar Ortaokulu'nda 5'inci sınıf
öğrencisi 11 yaĢındaki Z.O. adlı öğrencinin öğretmeni A.K. tarafından taciz edildiği iddia
edildi. Ġddia üzerine okula gelen öğrenci yakınları ve vatandaĢlar, öğretmeni linç etmek istedi.
Olay yerine gelen polisler öğretmeni gözaltına alırken, kitleyi biber gazı ile dağıtmak istemesi
üzerine kitle polise taĢlarla karĢılık verdi. Z.O.'nun dayısı V.A., öğretmenin daha öncede kız
öğrencileri bodrum katına indirerek tacizde bulunduğu iddiası ile defalarca Ģikâyette
bulunduklarını, ancak yönetimin hiçbir Ģey yapmadığını söyledi. Bir an önce gerekenin
yapılmasını isteyen V.A., öğretmenin gerekli cezayı almasını talep etti. Olayla ilgili
soruĢturma baĢlatıldı. (30.10.2014 / DĠHA)
ĠġKENCE YASAĞI
81
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ
ve CEZALANDIRMA
-Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele
*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde, 30 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin hile ve usulsüzlük
yaparak seçimleri kazandığı gerekçesiyle protesto gösterilerinde gözaltına alınan M.G. (17), ,
polisler tarafından kötü muamele, darp ve iĢkenceye maruz kaldığını belirtti. Markette
bulunduğu sırada gözaltına alınarak ilçe emniyet karakoluna götürüldüğünü belirten M.G.,
gözaltında 5-6 polisin kendisine saldırdığını söyledi. Üzerinde bulunan bütün kıyafetlerin
kanlar içinde kaldığını, bu nedenle polislerin üzerindeki elbiseleri soyarak aldığını belirtti.
(03.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*09.05.2014 tarihinde Ģubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden baĢvuran Aslan
Ablay, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 1976 Mardin nüfusuna kayıtlı ama ġanlıurfa‟nın
Ceylanpınar ilçesinde ikamet ediyorum. KardeĢlerimle birlikte derin su kuyuları açma iĢi ile
ilgili sondaj çalıĢmaları yapıyoruz. Ağır sorumluluklar gerektiren sondaj sektörü bundan
kaynaklı yaralanmalar ve hatta ölümler yaĢanmaktadır. Öncelikli olarak can güvenliği esas
alınır. Tüm iĢ kurumlarında olduğu gibi bizde tıbbi malzeme bulundurmak zorundayız. Ġhale
yolu ile aldığımız iĢ sözleĢmelerinde tıbbi malzeme bulundurmak açık olarak belirtilmektedir.
Ancak ağabeyimin evine yapılan baskında dört poĢet içindeki pamuk, eldiven, sargı bezi, yara
bandı Ģeklindeki tıbbi malzemelerimize el koyup, ağabeyimi, yengemi ve kardeĢimi emniyete
götürüp, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Bu olaydan beĢ gün sonra yolda
yürürken polislerce gözaltına alındım. Emniyette kaldığım dört gün boyunca beni her iki
kolumdan kalorifer borusuna kelepçeleyerek, küfür ederek, müzik dinleterek, tuvalete
çıkarmayarak, çenemi ve boynumu sıkarak bir sürü hakaret ettiler. Bana evdeki pamuk, sargı
bezi v.b gibi tıbbi malzemeleri neden bulundurduğumu sordular. Kendilerine kardeĢlerimle
birlikte sondaj iĢi yaptığımızı, yaptığımız bu iĢlerin resmi dairelerde ihale usulü ile aldığımızı
ve iĢ sözleĢmesinde tıbbi malzeme bulundurmak mecburiyeti olduğunu bu nedenle bu
malzemeleri bulundurmak zorunda olduğumuzu söyledim. Ve her iĢ bitiminde olduğu gibi
daha hijyenik olsun diye kendi iĢ arabalarımızdan toplayıp evimize götürdüğümüzü ve kendi
malzemelerimiz olduğunu defalarca söyledim. Daha sonra asker kaçağı olduğu için Suriye‟ye
kaçan ve telefonu dinlenen bir Ģahıs ile telefonumdan görüĢme yapıldığını ve bu tıbbi
malzemeleri oraya götüreceğimi söylediler. Kendilerine o Ģahsı tanımadığımı, Suriye rejim
uçaklarının ilçemiz Ceylanpınar‟ın karĢısında bulunan “Serekaniye” kasabasını
bombalandığında binlerce insanın sınırı aĢarak ülkemize geçtiğini gelen Suriye
vatandaĢlarının yaĢanan kargaĢada ailelerini kaybettiklerini söyledim. Telefonumu defalarca
istediklerini, bende devletin bu vatandaĢlara her türlü yardımı yaptığını bundan dolayı bir
sakınca görmediğimi söyledim. Tamamen insani amaçlı olarak telefonumu kendilerine verip,
ailelerini aramaları için yardımcı olduğumu, kiminle ne konuĢtuklarını bilmediğimi söyledim.
Ağabeyimin evinde buldukları malzemeleri Suriye‟ye göndereceğimi bahane ederek
23.12.2014 tarihinde göstermelik bir yargılamayla tutuklandım. Sınır da yaĢanan savaĢta
birçok yaralı vatandaĢ devlet ambulansları tarafından alınıp tedavi ediliyorlar. Bizler
Ceylanpınar halkı olarak ülkemize sığınan bu insanlara kucak açıp evlerimize aldık ve halk
olarak seferber olduk. Ġnsani olarak elimizden gelen her Ģeyi yaptık. O bölgede yaĢayan biri
olarak çok Ģeye Ģahit oldum. Ġnsani olarak Türkiye‟de bulunan birçok kurum ve kuruluĢ
yardım gönderdi. Bu malzemeleri Suriye‟ye gönderme gibi bir derdim olsaydı bu kurumlarla
irtibata geçer gönderirdim. Öyle bir niyetim olsaydı yolgeçen hanına dönen sınırdan çoktan
gönderirdim. Eğer bunları bulundurmak suç ise devlet ve bu malzemeleri toplayan kurumlar
suç iĢlemiĢtir. Bu konuda sizinle bir görüĢme olanağı olursa kendimi ve bazı Ģeyleri daha
82
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ifade edebileceğimi düĢünüyorum. Bu konuyla ilgili bana yardımcı olmanızı istiyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*27.05.2014 tarihinde Ģubemize Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde baĢvuran Serdar
Bakır, Ģu beyanlarda bulundu: “07.10.2013 tarihinde Ģüpheli olarak gözaltına alındım.
Polisler tarafından iĢkence edildim. Vücudum da halen iĢkence izleri bellidir. Malatya Kamu
Hastaneleri Kurumu tarafından da iĢkence edildiğim tespit edilmiĢtir. Bu konuyu ĠçiĢleri
Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına bildirmenizi ve uluslar arası kuruluĢlara Türkiye‟de halen
iĢkence olduğunu özellikle Avrupa Konseyi C.P.T ĠĢkence Önleme Komitesine bildirmenizi
istiyorum. Bu konu ile ilgili hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, 21 Eylül günü polis tarafından gözaltına alınan 2
kiĢiden 16 yaĢındaki lise öğrencisi H.A.‟nın gözaltında iĢkenceye maruz kaldığı öğrenildi.
Çocuk olmasına rağmen elleri kelepçelenen ve Van Emniyet Müdürlüğü Siyasi ġube'ye
götürülen H.A.', Emniyet Müdürlüğü‟nde 2 saat boyunca ayakta, yüzü duvara dönük Ģekilde
bekletildiğini ve odaya gelen giden her polisin kendisini tokatladığını, küfür ve hakaret
ettiğini dile getirdi. Uzun bir süre bekletildikten sonra ismini bilmediği, ama Emniyet Müdürü
olduğunu bildiği kiĢi tarafından tehdit edildiğini dile getiren H.A., "Gözaltına alınırken beni
çok dövdüler. Elbiselerim yırtıldı. Emniyette gelen geçen üstümü çekiĢtirdi ve dövdü. Daha
sonra müdürün yanına götürdüler. Müdür, 'Eylemde kimle birlikteydin. ArkadaĢlarının ismini
bana vermezsen seni elektriğe veririm' diyerek, bana tokat attı. Beni çok korkuttular. Bir daha
cezaevinden çıkamayacağımı ve yıllarca hapiste kalacağımı bana söylediler. Fotoğraflar
gösterip birileri üzerinde ifade vermemi istedik. Korkudan tanımadığım birinin ismini
verdim" dedi. Gece geç saatlere kadar tutulduğu Siyasi ġube Müdürlüğü'nden Van Emniyet
Müdürlüğü Çocuk ġube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü aktaran H.A., "Oradaki polisler sürekli
bana küfür ettiler. Tokat atıp kağıtları imzalamamı istedi. Okumama izin vermediler. Ne
yazdığını bilmediğim bir sürü Ģeye imza attım. Gece de çok soğuk bir odada sabaha kadar
tutuldum" diye aktardı. Çıkarıldığı savcılıkta polisin asılsız iddiaları ile karĢılaĢtığını söyleyen
H.A., "Küfür ve dayak zoruyla imzalattıkları kağıtlarda üzerimde molotofkokteyli ve bıçak
yakalandığı yazıyordu. Yazanların doğru olmadığını ve polisler okutmadan zorla imzalattığını
söyledim. Savcı, 'Polis yalan söyler mi?' diye sorunca ben de evet dedim. Bunun üzerine savcı
da beni azarladı" dedi. (26.09.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük mühimmat deposundan,
IġĠD çetelerine silah yardımı yapıldığı iddiaları üzerine mühimmat deposuna yürüyen halka
polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sonucu gözaltına alınan
28 kiĢiden 4 genç, gözaltında polislerin Ģiddetine maruz kaldı. Gençlerin bel boyun kısmında
polis Ģiddetinden dolayı doku zedelenmesinin olduğu öğrenilirken, Ģiddete iliĢkin
doktorlardan darp raporu verildiği öğrenildi. (26.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Suruç ilçesi sınır hattında, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê saldırılarını protesto
etmek amacıyla direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlara gerçekleĢen asker ve polis müdahalesi sonucu
55 kiĢi kiĢi gözaltına alındı. Daha sonra tamamının serbest bırakıldığı gözaltına alınan
yurttaĢlar, polisin gözaltındakilere zorla Türk bayrağını öptürmeyi dayattığı ve
gözaltındakilerin yan yana dizilerek bedenlerinden ay yıldızı oluĢturmaya zorlandıkları iddia
edildi. (30.09.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi DewĢen ve Bethe köyünde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik
saldırılarını protesto etmek amacıyla baĢlatılan nöbet eyleminde bulunan Yasin Turan,
83
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Mehmet Nezir Duman, Nurullah Akdoğan, Vedat Kural, Ubeydullah Bakır, Selman Yakut,
Umut Akdoğan, L.Y. ve T.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kiĢi, askerler tarafından gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar önce Mertismail Karakolu'na daha sonra ise MürĢitpınar Sınır
Karakolu‟na götürüldü. Karakol'da iĢkence ve hakaretlere maruz kalan yurttaĢlardan 4'ü
Birecik Jandarma Karakolu'na, 6 yurttaĢ ise Suruç Ġlçe Jandarma Karakolu'nda nezarete
alındı. "Örgüt propagandası yapmak ve yol kesmek" iddiası ile gözaltına alınan 10 kiĢi, 30
saatin ardından Suruç Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemede denetimli serbestlik ile serbest
bırakıldı. Gözaltına alınan yurttaĢlar, ağaç gölgesinde oturdukları sırada karĢıdan askeri aracın
geldiğini gördüklerini, ancak hiç bir Ģekilde kaçmadıklarını, araçlardan inen askerlerin
kendilerini zorla araçlara koyduklarını söyledi. Mertismail Karakolu'na götürülürken yolda
askerlerin dipçikli saldırısına maruz kaldığını, askerlerin sürekli hakaret ettiğini söyleyen
yurttaĢlar, Mertismail Karakolu'na gittiklerinde burada ellerini bağlayarak diz üstünde
çökerttiklerini ve yüzlerinin duvara doğru dönük olduğunu belirtti. 2 saat süresince bu Ģekilde
kaldıklarını, sürekli tekme, tokatlı saldırıya uğradıklarını dile getiren yurttaĢlar, buradaki
iĢkencenin ardından ayaklarının uyuĢmasından dolayı ayağa kalkamadıklarını, kendilerini
sürükleyerek araçlara bindirdiklerini ve MürĢitpınar Sınır Karakolu'na götürüldüklerini
belirtti. Gözaltında ki yurttaĢlar, "Sınır karakolunda bize sürekli iĢkence yapıldı. Sivil olan iki
kiĢi tarafından ifademiz alındı. Bu iki kiĢi sürekli bize hakaretlerde bulundu. 'Sizi IġĠD'e
vereceğiz' deyip ırkçı hakaretler ettiler" diye belirtti. (03.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*13.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulmenaf Eken, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Serhat EKEN, 08.10.2014 tarihinde Silvan Cumhuriyet BaĢsavcılığının 2014/2012
soruĢturma sayılı dosyasında Silvan‟da yaĢanan toplumsal olaylar nedeniyle sokakta
gözaltına alındı. Daha sonra Silvan Sulh Ceza Hâkimliğinin 09.10.2014 tarih ve
2014/16Sorgu sayılı kararıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine
gönderilmiĢtir. Bizler, onu son olarak 09.10.2014 tarihinde saat, 23.30 sıralarında Silvan
Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ Büro Amirliğinde gördük. Gördüğümüzde sırtında bacağında ve
vücudunun değiĢik yerlerinde darp izi vardı. Yürümekte de zorlanıyordu. Öğrendiğimiz
kadarıyla gözaltı iĢlemi sırasında hakkında hazırlanan darp - cebir raporunda oğlumun
vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izine rastlamadığı yönünde rapor hazırlanmıĢtır.
Ancak, oğlumun ağır bir Ģekilde darp edildiği net olarak görülmekteydi. Bu bağlamda; Bu
olaydan sorumlu olan güvenlik güçleri için gerekli soruĢturma iĢlemlerinin ĠVEDĠLĠKLE
yürütülmesini ve öncelikle oğlumun tam teĢekküllü bir hastaneye sevkini ve Vücudundaki
hasarın tespiti için Diyarbakır ATK’ya gönderilmesini, ayrıca1-) Oğlum Serhat EKEN‟in
müĢteki olarak beyanının alınmasını, 2-) Silvan Cumhuriyet BaĢsavcılığının 2014/2012
soruĢturma sayılı dosyasının dosyanız arasına alınmasını, 3 -) Silvan Emniyet Müdürlüğünün
oğlumun yakalama saatinden, cezaevine götürülme saatine kadarki güvenlik kamera
kayıtlarının silinme ihtimaline binaen DERHAL celp edilmesini, 4-) Oğlumun beyanında
tarif edeceği ve Silvan Cumhuriyet BaĢsavcılığının 2014/2012 soruĢturma sayılı
dosyasından tespit edilecek (yakalama iĢlemini gerçekleĢtiren kolluk görevlileri ve
soruĢturma dosyasında görev alan diğer kolluk görevlileri) kolluk görevlilerinin
fotoğraflarının teĢhise dayanak olması açısından, ilgili birimlerden istenmesini, 5-) Yapılacak
tahkikat sonucunda Ģüpheliler hakkında kamu adına cezalandırılmaları istemiyle dava
açılmasını talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Van‟da, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırılarını protesto eylemlerine polis
müdahalesi ile baĢlayan olaylarda gözaltına alınan Y.K. (13) isimli çocuğun, iĢkenceye ve
kötü muameleye maruz kaldığı, çene, bel, el ve kasık bölgesinin yanı sıra vücudunun çeĢitli
yerlerinden aldığı cop darbeleri ile yaralandığı belirtildi. YaĢadıklarını DĠHA‟ya anlatan Y.K.
84
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
(13), "Polisler beni zırhlı araca bindirirken ellerimi plastik kelepçe ile arkadan bağladılar.
Evden çıkarken, arkadaĢlarımla mahalle de oyun oynadığım misketler vardı. Onlar cebimde
duruyordu. Beni gözaltına alırken, baktım cebime sapan koydular. Polislerden biri, 'sen bu
sapanla bizlere misket atıyorsun' dedi. Polislerin beni dövmeleri beni çocuk Ģubesine
götürmelerine kadar sürdü. Birisi ayağıyla boğazımı sıkarken, bir diğeri böbreklerime elleyip,
'böbreklerini yerinden çıkarayım mı ?' diyordu. Çocuk Ģubesine teslim edildikten sonra, orada
mavi gözlü ĢiĢman bir polis vardı. Bu defa o beni dövmeye baĢladı. Anneme ve Öcalan'a
küfür ederek beni dövdü" Ģeklinde konuĢtu. Nezarethanede yanıma 5 çocuk daha getirdiler.
Birisinin kolunu kırmıĢtılar. Çocukların ellerinde plastik kelepçe vardı. Kısa bir süre sonra 2
kadın polis geldi. Ellerinde cop vardı. Kolu kırık olan arkadaĢımıza bu 2 kadın polis
tarafından Ģiddet uygulandı. Bu Ģiddet gözlerimizin önünde oldu. Bize çok kötü davrandılar,
fayansın üzerinde yatırdılar. Biz 6 kiĢiydik bize sadece 2 battaniye verdiler. Sabah sadece
kahvaltılık verdiler, akĢama doğru ise her birimize sadece birer parça kuru ekmek verdiler"
diye konuĢtu. (13.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır Kulp ilçesinde Tepecik köyünde bulunan ve YPG saflarında hayatını kaybeden
kardeĢleri Fırat Bulut'un (Sait Düzcü) mezarını ziyaret ettikten sonra Diyarbakır'a dönmek
üzere yola çıkan ağabeyleri Temirhan Bulut (35) ve Metin Bulut (25), askerlerin iĢkencesine
maruz kaldığı iddia edildi. Ġçinde bulundukları aracı Lice-Kulp arasında bulunan Zeyrek
Jandarma Karakolu önünde kurulan kontrol noktasında durduran askerler, kimlik kontrolü
yapıp, üst ve araç araması yaptı. Uygulamanın ardından araçlarına binip yollarına devam
etmek üzere oldukları sırada kardeĢler yeniden durduruldu. Bu esnada isminin Muhittin Dinç
olduğu belirtilen karakol komutanı tarafından ağabeylere kardeĢleri Fırat'ın nasıl, ne zaman ve
nerede öldürüldüğü soruları yöneltildi. Ağabeylerden Temirhan Bulut, sorulan sorular
konusunda bir bilgileri olmadığı karĢılığını verdiği sırada Karakol Komutanı Dinç tarafından
yüzüne biber gazı sıkıldığını sonrasında da komutanın askerlerine kendisini hemen karakola
götürmeleri emrini verdiğini söyledi. YaklaĢık on asker tarafından kardeĢiyle birlikte tekme
tokat dövülerek karakola götürüldüğünü anlatan ağabey, burada da elleri kelepçelenerek
kameraların önünde saatlerce iĢkenceye ve hakaretlere maruz kaldıklarını ifade etti. Bulut
kardeĢlerin avukatlığını yapan Av. Meral DanıĢ BeĢtaĢ, kamera kayıtlarında müvekkillerinin
açıkça dövüldükleri ve iĢkenceye uğradıkları görülmesine, saatlerce keyfi bir Ģekilde karakol,
savcılık ve mahkemeye sevk edilerek adli kontrol uygulamasına tabi tutulmasına rağmen
karakol komutanın ifadesine de dahi baĢvurulmadığını belirtti. (23.10.2014 / DĠHA / Ozgurgundem.com)
*28.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran AyĢe KayaĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Bahattin KayaĢ, 07.10.2014 tarihinde, saat 18:00 sıralarında kardeĢi Müzeyyen‟i arayarak
dıĢarıda olaylar var eve geliyorum dedi. Gelmeyince, merak ettik, saat 01:00‟de TEM ġube
müdürlüğünden polis memurları babasını arayıp, çocuğunuz göz altında dediler. Oğlum, üç
gün sonra mahkemeye çıkarılıp tutuklandı. Oğlum mahkemeye getirildiğinde yüzü gözü
morluk içerisindeydi. 16.10.2014 tarihinde savcılıktan izin alarak cezaevine görüĢmeye gittik,
durumu iyi değildi, çocuğumun zaten psikolojik rahatsızlıkları var. Derneğinizden, oğluma
iĢkencede bulunan Ģahısların cezalandırılması için hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Eczacılar Sokağı'nda konuĢlanan ve bekleyiĢlerini
sürdüren zırhlı araç eĢliğindeki polislerin, bir çocuğu emniyete götürerek darp ettiği iddia
edildi. Yüksekova 50. Yıl Ġlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaĢındaki S.I.'nın okul çıkıĢında
evine giderken, polisler tarafından alınarak emniyete götürüldüğü ve emniyette dövüldüğü
85
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ileri sürüldü. Emniyette dövüldükten sonra serbest bırakılan ve korktuğu için sürekli ağlayan
S.I. yaĢadıklarını Ģöyle anlattı: "Okul dağıldığı sırada eczacılar sokağından arkadaĢlarımla
eve giderken ĢakalaĢıyorduk. Bu esnada top sakallı ve kel bir polis zırhlı araçtan inerek beni
dövmeye baĢladı. Daha sonra beni emniyete alarak kapı arkasında yüzüme yumruk, tokat
atarak dövmeye devam etti. Okul çantamı da attılar. Beni sonradan çıkararak tekrar yola
bıraktılar. Çok korktum canım yanıyor." S.I.'nın ağabeyi Giyas I. ise, "Ġlkokula giden çocuğun
polis tarafından alınıp emniyete iĢkenceye maruz bırakılmasına anlam veremiyoruz. Ben bu
olayın peĢini
bırakmayacağım. Olayla
ilgili
Ģikayette bulunacağım"
diye
konuĢtu. (18.11.2014 / DĠHA / Sirnakhaber.com.tr)
*Van'da 3 Aralık‟ta, kent merkezindeki birçok eve ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ)
bulunan öğrenci yurtlarına polis tarafından düzenlenen baskınlarda, 15 öğrenci gözaltına
alındı. Van Emniyet Müdürlüğü TEM ġubesi'ndeki götürülen öğrenciler, gözaltında kendileri
ile görüĢen avukatlara, iĢkence ve kötü muamele gördüklerini belirtti. (04.12.2014 / DĠHA /
Milliyet.com.tr)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, ülkücü bir gurubun Faysal Alma isimli bir Kürt öğrenciyi
alıkoyması üzerine çıkan olaylarda, aralarında DĠHA Muhabiri Selman KeleĢ'in de bulunduğu
51 öğrenci gözaltına alınarak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü‟nde
tamamlana iĢlemlerin ardından öğrenciler serbest bırakıldı. Haber takibi yaptığı esnada cop ile
darp edilerek gözaltına alınan DĠHA muhabiri KeleĢ, kartını gösterip, basın mensubu
olduğunu söylemesine rağmen polislerin sözlü ve fiziki Ģiddetine maruz kaldı. Polisin
hakaretlerine maruz kaldığını dile getiren KeleĢ, polislerin gözaltı süresince, "Oğlum kime
çalıĢtığınızı biliyoruz" diyerek, küfür ve hakaretler savurduğunu söyledi. (20.12.2014 /
DĠHA)
*Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde düzenlenen Roboski katliamı protesto eylemine katıldığı
gerekçesi 28 Aralık'ta gözaltına alınan R.E. (16) adlı çocuk, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme
tarafından tutuklandı. R.E'nin babası Hasan E., gözaltı aĢamasında psikolojik ve fiziki iĢkence
uygulandığını söyledi. Baba Engin E., "Polis, eyleme katılan çocukların isimlerini vermesi
için tehdit etmiĢler. Oğluma 'Eğer isimleri vermezsen, seni IġĠD'e vereceğiz' denmiĢ" diye
konuĢtu. (31.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
- Köy Korucuları Tarafından Yapılan ĠĢkence ve Kötü Muamele
*30.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Vedat-Abdulkadir Özpınar, Ģu beyanlarda
bulundu: “Ben yukarı da belirtmiĢ olduğum adreste ikamet etmekteyim. Ağabeyim
Abdulkadir Özpınar ile birlikte ALKAN CAM, isimli iĢ yeri iĢletiyoruz. Olaydan 4 gün önce
Vahit Kaya, isimli kiĢinin oğlu Sedat Kaya iĢyerime gelerek PVC fiyatlarının fiyat listesini
ağabeyime sordu. Daha sonra iĢyerinden ayrılarak baĢka yerlerden fiyat araĢtırması
yaptıktan sonra tekrar bizim bulunduğumuz iĢyerine gelerek ağabeyimin belirttiği fiyattan çok
daha düĢük bir fiyattan ağabeyimle ticaret yapmak istediler. Bizler kabul etmedik. Bize
hitaben siz beni kandırdınız diyerek ayrıldı ve bir süre sonra iĢyerimize telefon açarak bana
ana avrat küfür etti ve kendisini belirlediği fiyattan alıĢ-veriĢ yapmaz isem beni öldüreceğini
söyleyerek tehdit etti. Bize kendinize güveniyorsanız on gözlü köprüye gelin size gününüzü
göstereceğiz dedikten sonra telefonu kapattı. Bugün yani, 29.05.2014 günü saat 08.30
sıralarında ağabeyimle birlikte ġehitlik 208. Sokaktaki adresimizden iĢ yerimize giderken
sonra nerden çıktıklarını görmediğimiz Vahit-Sedat-Vedat-Erol ve Ramazan Kaya isimli
Ģahıslar arabamızın önünü kestiler. Vahit Kaya daha biz arabamıza binmeden aracımızın
kapılarını kapatıp beni ve ağabeyimi aĢağıya indirip darp ettiler. Silahlarını çekip bize
86
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
doğrulttular. Bizi darp ettikleri sırada tehditlerine devam ettiler. Bana ve ağabeyime, biz
korucuyuz, biz devletiz, sizi ve dükkânınızı keleĢlerle tarayacağız diyerek tehditlerine devam
ettiler. Çevreden gelen vatandaĢlar bizleri onların elinden kurtardılar. Sonra bu Ģahıslar
plakasını alamadığımız gri renkli Fiat Doblo marka araca istikametinizi bilmediğimiz yere
doğru giderek uzaklaĢtılar. Bu Ģahıslardan davacı ve Ģikâyetçiyiz. Bunlarla hiçbir Ģekilde
uzlaĢmak istemiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Güllüce (Sican) köyünde yaĢayan 18 yaĢındaki Nazlı
Bidikçi isimli genç kadın 5 Temmuz‟da, köy korucuları tarafından sebepsiz bir Ģekilde
kaçırıldı. Kızının 5 Temmuz akĢam 17.00 sıralarında hayvancılık iĢi ile uğraĢırken
kaçırıldığını ifade anne Nursel Bidikçi, köye beyaz bir araçla gelen ġemsettin, Kenan,
Muhyettin, Muammer ve Abdulkadir Serikli adlı korucular tarafından kaçırıldığını iddia etti.
Kaçırılma olayına müdahalede bulunmaya çalıĢtıklarını belirten anne Bidikçi, “Ben ve
çocuklarım kızımın kaçırılmasına müdahale etmek isterken, Nezir Serikli adlı kiĢi uzun
namlulu silahla üzerimize ateĢ açtı. ġans eseri kurtulduk. Çıkan olayın ardından karakola
haber verdik. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sıkılan kurĢunların boĢ kovanlarını bile
görmelerine rağmen yaptığımız tüm baĢvurular sonuçsuz kaldı" diye konuĢtu. (23.07.2014 /
Ozgur-gundem.com / Milliyet.com.tr)
*Erzurum'un Karaçoban ilçesinde ikamet eden Vecheddin Aydın (52) adlı yurttaĢ, bir
arkadaĢı ile hayvan götürmek için Ağrı'ya giderken bir grup köy korucusu tarafından
tarafından durdurularak 17 bin TL'si gasp edildi. Aydın, paralarını gasp eden grubun, bölgede
adları sık sık hırsızla bilinen Bulanık'ın YazbaĢı köyü KarmıĢlı (Kortegül) mezrasında ikamet
eden ve korucu olan Acar ailesi olduğunu ileri sürdü. PKK adını kullanan grubun kendilerine
küfürler ederek ceplerindeki tüm parayı aldığını anlatan Aydın, “Ağrı'ya hayvan
götürüyorduk. KaleĢnikof marka silahlarla önümüzü kestiler. Bizi arabadan indirdiler. Bize
'PKK'liyiz' dediler. Sonra baktım bunlar bu yörenin Ģivesini konuĢuyorlar. Kortegul
mezrasındakiler. Tanıyordum da sivil giyinilmiĢ kiĢilerdi. Hem darp ettiler hem de hakaret
ettiler. Çok acemi oldukları belliydi. Ellerini ceplerimize koydular 8 bin Tl paramı aldılar.
ArkadaĢımınsa 9 bin TL'ye yakın parası vardı, onu da aldılar. GiyiniĢleri, konuĢmaları ve
tipleri o köyün çocukları olduğuna yüzde 100 eminim. Aktuzla'da Ģahıslardan birini tarif
ettiğimde bana Doğan'dır ismi dediler. Herkes bölgede bunları tanır zaten. Aynı gece Aktuzla
Karakolu'na Ģikayet edecektim, ama benimle aynı Ģeyleri yaĢayanlara Karakol Komutanı,
'Bizim bölgemize girmiyor' ya da 'Gecedir çıkamıyoruz' demiĢ. Ben de gitmedim artık. Çünkü
bir sonuç alamayacağımı biliyordum” diye konuĢtu. (01.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
-Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 29 Aralık'ta Roboski katliamının ikinci yıl dönümünü ve
cezaevlerindeki hasta tutsakların durumuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢ ile
ilgili haber takibi yapan Silvan Mezopotamya Gazetesi muhabiri Kadri ġimĢek, polisler
tarafından darp edildi. Aynı gün gözaltına ve ardından serbest bırakılan ġimĢek, gözaltına
alınıp götürüldüğü zırhlı polis aracında da polislerin kendisini darp etmeye devam ettiğini
kaydetti. ġimĢek, "Haberi takip ederken polis beni darp ederek gözaltına aldı. Zorla araca
bindirildim. Fotoğraf makinemi ve basın kartımı aldılar" dedi. Gözaltına alındıktan sonra önce
Silvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ardından Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ifade eden
ġimĢek, ardından tekrar emniyete götürüldüğünü söyledi. (01.01.2014 / DĠHA / ĠHA)
87
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Batman'da Word Market önünde dilenen Suriyeli mülteci bir çocuğun, sivil bir polis
tarafından tekme ve yumruklarla darp edildiği iddia edildi. Olayın yaĢandığı yerde bulunan
esnaf Ramazan Baytar isimli yurttaĢın, çocuğun darp edilmekten kurtarıldığı belirtildi. Ġddia
edilen darp olayının Word Market‟in güvenlik kameralarına kaydedildiği ifade edildi.
(18.01.2014 / DĠHA)
*Van Valiliği'ne gelerek Vali Nezih Doğan ile görüĢmek istediğini belirten ve soy adı
öğrenilemeyen Fikret isimli yurttaĢ, görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre valililik
binasının giriĢinde görevli polisler tarafından darp edildi. Polis tarafından durdurulan ve içeri
girmesine izin verilmeyen yurttaĢın ısrarı üzerine, polislerce tekme tokat dövüldüğü belirtildi.
Polis saldırısı sonucu vücudunun çeĢitli yerlerinde yaralanan yurttaĢ, uzun süre Valilik
bahçesinde beklediği ve olay yerine çağırılan ambulansa binmeyi reddettiği kaydedildi.
YurttaĢın, gelen yakınları tarafından olay yerinden uzaklaĢtırıldığı öğrenildi. (12.02.2014 /
DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümü dolayısıyla gerçekleĢtirilen yürüyüĢe, polisin gaz bombaları ve tazyikli su ile
müdahale etmesi üzerine polis ve gençler arasında çatıĢma çıktı. Müdahale ve çatıĢma
sırasında haber takibi yapan Dicle Haber Ajansı (DĠHA) Muhabiri Abdulkadir Turay‟ın,
çekim yaptığı esnada polislerin yanına gelerek kimlik ve kamerasını istediği, bunun üzerine
basın kartını polislere gösteren Turay'ın zorla kamerasının alınmak istendiği ve kamerasını
vermek istemeyen Turay‟ın polis tarafından darp edildiği belirtildi. (12.02.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Ġdil ilçesinde 15 ġubat‟ta, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin
yıldönümünü protesto eden gençlere polis müdahalesi ile baĢlayan olaylar, gece geç saatlerde
bitmek üzereyken Turgut Özal Mahallesi'ni ablukaya alan özel harekat polisleri, ziyarete
gittikleri yakınlarının evinden ayrılmak üzere olan bir aileyi ablukaya aldı. Küçük
çocuklarıyla birlikte durdurulan ve GBT kontrolü yapılan aile fertlerinden DTP Eski Ġlçe
BaĢkanı Faik Kaplan, Gaziantep Islahiye ilçesinde asker olan ve izinli olarak ailesini ziyarete
gelen Ġbrahim Akay ile Ahmet Akay ve Celile Akay özel harekat polislerinin sözlü ve fiziki
saldırısına maruz kaldı. Yakınlarının özel harekat polisleri tarafından darp edildiğini gören
diğer aile fertleri olaya müdahale etmek isteyince onlarda hakaretlerin hedefi
oldu. (16.02.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Derecik (Rubarok) beldesi Samanlı (Mavan) köyü ile
BaĢak (Heran) köyü arasında arazilerine giden yurttaĢları durduran Samanlı Karakolu‟na bağlı
askerler, kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla sopalarla yurttaĢları darp ettiği iddia edildi.
(25.03.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seçimde yapılan hilelere yurttaĢların protesto gösterisinde
bulunması üzerine polis müdahalesi ile baĢlayan olaylarda, aralarında çocuklarında bulunduğu
22 kiĢi gözaltına alındı. Olaylar sırasında çalıĢtığı inĢaata giderken polisin durdurduğu 15
yaĢındaki C. G., isimli bir çocuğun üzerinde kimlik bulunmadığı gerekçesi ile polis Ģiddetine
maruz kaldığı öğrenildi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C. G.‟nin ayakları, göğsü,
kafası ve yüzünden darp edildiği belirtildi. (02.04.2014 / DĠHA)
*09.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran N.E., Ģu beyanlarda bulundu: “Geçen
ÇarĢamba günü Bağlarda gömlek diktirmek için bir terziye gittim. Ġlk kez gittiğim bu terzide,
terzi gömleğimi diktirdiği sırada bende kanepede oturdum. Ġçeriye sivil giyimli iki kiĢi girdi.
Benden kimlik istediler. Buna itiraz ettim. Kimsiniz hangi hakla neden kimliğimi istiyorsunuz
88
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
dedim. Polis olduklarını söylediler. Polislere benzemiyorlardı. Polisten çok serseri tiplere
benziyorlardı. Terzi benim müĢterimdir dediyse de onu da dinlemediler. Çok korkmuĢtum.
Kimliğimi vermek istemememin sebebi polis olduklarına inanmamıĢtım. Kimliklerini
gösterdiler. Ancak sahte olduğunu düĢündüğüm için yine inanmadım. Bayan olduğum için
baĢıma baĢka bir Ģey gelir endiĢesiyle karĢılık verdim ve kendilerine inanmadığımı söyledim.
Suçum nedir diye sordum, onlarda bana „sen belki teröristsin, belki de çantanda bomba
taĢıyorsun‟ diyerek küfür etmeye baĢladılar. 0nlardan biri uzun boylu orta kiloda diğeri ise
orta boylu ve gözlüklüydü. Gözlüklü olan sessiz kalırken, esmer olan polis hakaret ve
küfürlerine devam ediyordu. Bana insan muamelesi yapmıĢ olsalardı ben onlara kimliğimi ve
ismimi de söylerdim. Ancak eĢkıya gibi davrandılar. Daha sonra siyah bir arabayla iki kiĢi
daha geldi bunlardan biri daha da esmer yani zenci gibiydi. Bu daha da kötü davranmaya
baĢladı. Beni darp ederek araca zorla bindirdiler. Arabanın içinde yanımda oturup beni yan
oturtup o iki esmer polis biri kafamı bastırıyordu diğeri ise kollarımı arkama doğru itiyordu.
Canımı çok yaktılar. Sırtıma vurup ayağımı da incittiler. Sonra onlardan biri Ģoförün yanına
geçti. Beni ġehitlik karakoluna götürdüler. YaklaĢık 2 saat karakolda kaldım. Çok
korktuğumdan dolayı kendime ait hiçbir Ģey hatırlayamıyordum. Daha sonra TC Numaramı
hatırladım ve onlara söyledim. Bana „baĢka birinin TC numarasını vermediğinden emin
misin?‟ diye sordular. Orada da çok hakaret ettiler. Haksız yere hiçbir suçum yokken dar
edildim. Hakarete uğradım. Gece uyuyamıyorum. KonuĢamıyorum ve kekeme oldum. Bu
konuda hem psikolojik tedavi hem de hukuki desteklerinizi bekliyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde kimlik kontrolü yapan polislerin Serkan Değerli isimli bir
yurttaĢı darp ettiği iddia edildi. Kimlik kontrolü sırasında polislerin hakaretine maruz kalarak
darp edildiğini belirten Değerli, Devlet Hastanesi'nden kendisine darp raporu aldı.
(15.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Meskan Dağı'nda yapılacak askeri karakola karĢı dağda çadır kurmak amacıyla
bölgeye araçlarla hareket eden yüzlerce kiĢi, kent çıkıĢında bulunan Depin polis kontrol
noktasında durduruldu. Hem kimlik hem de araç kontrolü gerçekleĢtiren polis, araçlarda
bulunan PKK ve KCK bayraklarına el koyması kitle ile polis arasında gerginliğe neden oldu.
YaĢanan gerginliği görüntülemek isteyen Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Behçet
Dalmaz, polis tarafından darp edilirken, kamerası da polisler tarafından kırıldı. (26.04.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Kıran, Berçelan, Yenimahalle, Pehlivan, Tekser, Keklikpınar mahallelerinde
bulunan çok sayıda eve eĢ zamanlı düzenlenen baskınlar sırasında Edibe Özdinç isimli
yurttaĢ, özel hareket timleri tarafından namlulu silah dipçiğiyle darp edildiği
belirtildi. (29.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa merkez Eyyubiye ilçesi Yakubiye Mahallesi'nde baĢka çocuklar ile tartıĢan 14
yaĢındaki yeğeni Eyyüp Orhan'ı almaya giden 27 yaĢındaki Ramazan Kapat, olay yerine gelen
polislerin kendisini Ģehir dıĢında bir mağaraya götürüp dövdüklerini iddia etti. Daha sonra
gözaltı iĢlemi için Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Kapat'a, "Kafasında çizik, ayakta
1 santimetrelik morarma" raporu verildi. Kendisini 63 A 2840, 63 A 2842 ve 63 A 2843
plakalı araçlar ile Yakubiye'nin üst tarafında ki dağlarda bulunan Kırklar Mağarası'na
götürüldüğünü ileri süren Kapat, "Ne için beni dağa götürdüklerini baĢta anlamamıĢtım.
Kafama neyle vurduklarını görmedim. Kafam kanamaya baĢlayınca ayaklarıma joplar ile
89
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
vurmaya baĢladılar. Sonra beni alıp Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdüler. (02.05.2014 /
DĠHA)
*02.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zeynep Duman, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisiyim. 30.04.2014 tarihinde
mazeret sınavlarına hazırlanmak için Dicle Üniversitesi Kütüphanesine doğru giderken büyük
bir kargaĢa ile karĢılaĢtım. Üniversitede olaylar çıkmıĢtı ve ben de kendimi o kargaĢanın
içinde buldum. Hizbullahçı olarak tabir edilen bir grup üniversiteye girerek öğrencilere
saldırıyor ve ortalıkta rahat bir Ģekilde dolanıyorlardı. Çoğunun elinde satır, belinde silah
vardı ve bu Ģekilde öğrenciler üzerinde korku ve panik yaratmak için üniversitede
dolaĢıyorlardı. Polis memurları tarafından Hizbullahçı grubun bu tavırları nedeni ile
gözaltına alınması gerekirken, polisler olaya karıĢmayan ve Dicle Üniversitesi öğrencilerini
gözaltına almaya baĢladı. Ben de polise bizim güvenliğimiz sağlamanız ve bizi saldırılardan
korumanız gerekirken, Üniversiteye saldıran ve öğrenci olmayan grubu savunuyorsunuz
dedim. Polislerden biri sert bir dille „ Çık git buradan, kaĢınıyor musun, seni de alırım, b..
yiyorsunuz, göz altında göreceksiniz‟ Ģeklinde tehditler savurmaya baĢladı. Ġğrenç ve sinkaflı
cümlelerle devam etti. ArkadaĢım Murat ĠPEK de polislerin sinkaflı cümlelerine karĢın, bir
kadınla bu üslupta konuĢmamaları gerektiğini hatırlattı. Bunun üzerine polisler tarafından
Murat ĠPEK arkadaĢım darp edilmeye ve dövülmeye baĢlandı. ArkadaĢımı yerde tekmelediler,
yerlerde sürüklediler yerde kelepçe takmalarına rağmen biber gazı sıktılar. Gözlerim ve
ensem çok kötü yanıyordu. Saçım gözümü kapatmıĢtı, saçımı gözümden alayım derken elim
kelepçeden sıyrıldı, çünkü kelepçe geniĢti. Daha sonradan bir kelepçe daha getirdiler. Beni
Eğitim AraĢtırma Hastanesine de kelepçeli götürdüler ve kadın doktor beni kelepçeli bir
Ģekilde muayene etti. Kelepçelerle birlikte Polis Okulunun içindeki TEM ġube Müdürlüğüne
götürüldük. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunda her ne kadar polislere zor kullanma yetkisi
tanınmıĢ ise de, bu polislerin orantılı müdahaleyi aĢacak Ģekilde keyfi ve kasti davranarak
görevlerini kötüye kullanma haklarının olduğu anlamına gelmemektedir. Polisler tarafından
Kanunun verdiği yetkinin aĢılması sureti ile yapılan keyfi ve kasti davranıĢlar, ilgili memurlar
hakkında yasal iĢlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle beni darp eden, hakaret eden
biber gazı sıkan, keyfi Ģekilde kelepçe takan ve kötü muamelede bulunan polis memurlarının
tespiti ile haklarında yasal iĢlem baĢlatılmasını talep etmekteyim. Yukarıda arz ve izah olunan
nedenlerden ötürü; Beni darp eden, hakaret eden, biber gazı sıkan, keyfi bir Ģekilde kelepçe
takan ve kötü muamelede bulunan tüm memurların tespiti ile haklarında yasal iĢlem
yapılmasına karar verilmesini talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*02.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Ġpek, Ģu beyanlarda bulundu:
“30.04.2014 tarihinde Dicle Üniversitesinde Bilge Gençlik Kulübü tarafından yapılan
yürüyüĢe katılmamıĢ olmama rağmen, polisler tarafından gözaltına alındım. Benimle beraber
6 kiĢi gözaltına alındı. Polis memurları tarafından polis memurları tarafından bize yönelik
hakaret edildi ve üniversite bahçesinde bekletildik. Polis memurlarına bize bu Ģekilde hakaret
etme haklarının olmadığını ve kız arkadaĢlara yönelik olarak yakıĢıksız ifadeler
kullanmamaları gerektiğini söylemem üzerine polisler bana saldırdılar, dövdüler, yerlerde
sürüklediler, üzerime çullandılar. Bu polislerden birinin yaka kartını hafızamda tuttum. Beni
darp eden, yerlerde sürükleyen, hakaret eden polislerden binin yaka numarası 232541 idi.
Bizi keyfi olarak gözaltına alan polis memurları daha sonradan bizi emniyete götürdüler.
Sonradan darp-cebir raporunun aldırılması için Hastaneye sevk ettiler. Benim darp
edildiğime dair raporlarım mevcuttur. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunda her ne kadar
polislere zor kullanma yetkisi tanınmıĢ ise de, bu polislerin orantılı müdahaleyi aĢacak
Ģekilde keyfi ve kasti davranarak görevlerini kötüye kullanma haklarının olduğu anlamına
90
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
gelmemektedir. Polisler tarafından Kanunun verdiği yetkinin aĢılması sureti ile yapılan keyfi
ve kasti davranıĢlar, ilgili memurlar hakkında yasal iĢlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu
nedenle beni darp eden, hakaret eden ve kötü muamelede bulunan polis memurlarının tespiti
ile haklarında ayasal iĢlem baĢlatılmasını talep etmekteyim. Yukarıda arz ve izah olunan
nedenlerden ötürü; a-) 232541 yaka numaralı polis memurunun tespiti için ilgili yerlere
müzekkere yazılmasına, b-) Beni darp eden, hakaret eden, kötü muamelede bulunan tüm
memurların tespiti ile haklarında yasal iĢlem yapılmasına karar verilmesini talep ederim.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Ağrı'nın Cumhuriyet Caddesi'nde bir grup genci durduran polisler, boynunda BDP amblemi
bulunan Turgut Tutal'dan kolyesini çıkarmasını istedi. Gençlerin buna karĢı çıkması üzerine
polisler ile gençler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir polis, silahının kabzasıyla baĢına
vurduğu Tutal'ı baĢından yaraladı. Yaralanan Tutal çevredekiler tarafından Ağrı Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. (24.05.2014 / DĠHA)
*26.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cihan Demir, Ģu beyanlarda bulundu:
“24.05.2014 tarihinde saat 18.00 – 18.30 civarında yukarıda belirttiğim adreste uyuduğum
sırada eĢim beni uyandırarak kardeĢimin birileri tarafından dövüldüğünü söyledi. Bunun
üzerine dıĢarı çıktım. Bu sırada kardeĢimin sivil polisler tarafından dövüldüğünü gördüm.
Ben ilk etapta bu Ģahısların polis olduklarını anlayamadım ve kardeĢimi ellerinden
kurtarmaya çalıĢtım. Bu sırada, siyah ceketli kot pantolonlu, beyaz tiĢörtlü ve siyah kunduralı
daha sonradan polis olduğunu anladığım 1.80 – 1.85 boylarındaki siyah saçlı Ģahıs bana
karĢı iki el silah sıktı. Ancak, bana değmedi, ben dengemi kaybettim. Bu kez, aynı Ģahıs
silahın kabzasıyla baĢımın sol kulak üstü kısmına vurdu ve kafam yarıldı. Sokaktaki su
birikintisinin içerisine düĢtüm, düĢmem üzerine birkaç kez daha silahla baĢıma vurdu. Daha
sonra saçlarımdan çeke çeke ve ite kaka beni KuruçeĢme Ġstikametinden – Dört yol
istikametine doğru götürdü. Ayrıca ana avrat küfretti. Cadde üzerinde bulunan EĢref
Marketin karĢısında getirdikleri sırada siyah tiĢörtlü, kot pantolonlu siyah ayakkabılı kilolu
polis gözüme biber gazı sıktı. Ben de düĢtüm, yerdeyken de beni ilk darp eden polis
tekmelemeye baĢladı. BaĢımı yumruklayıp, yere vurdu. Bir süre üzerimde oturduktan sonra
beni yerde sürükleyerek EĢref Marketin köĢesindeki beyaz kangoo tipi araca götürdü. Aracın
yanında ben yerde iken gri tiĢörtlü, kot pantolonlu polis de sırtıma vurdu. Arabaya koyduktan
sonra da birkaç kez yumrukladı. Bu Ģekilde beni araca bindirdiler. Tüm bu anlattıklarım
arkadaĢım tarafından telefonla kayıt altına alınmıĢtır. Arabayla beni karakola götürürken
de mavi gömlekli altında siyah beyaz tiĢörtlü kahverengi pantolonlu ve sakallı polis coplarla
beni dövdü. Ters kelepçeli Ģekilde halde beni Ġstasyonun karĢısındaki Bağlar Polis Amirliğine
götürdüler. Beni ilk döven polis, beni arabadan çıkarıp karakolun içerisine soktu,
nezarethanenin önünde arkadan tekmeledi. Ben merdivenlerden aĢağıya düĢtüm. KaĢım da
duvara denk geldi. Nezarethanenin içerisinde de söz konusu siyah ceketli mavi gömlekli, gri
tiĢörtlü ve biber gazı sıkan polisler tekme tokat beni ve kardeĢimi dövdüler. Ben üç kez
kustum. Komiser gelip kelepçelerimi açtı ve bana su verdi. Sonra hastaneye sevk edildim,
hastaneden sonra On Nisan Polis Karakoluna oradan da tekrar Bağlar karakoluna
götürüldüm. Ġfadem alınıp gece geç saatlerde serbest bırakıldım.
Hastanede benim
ısrarlarım üzerine darp edildiğime dair rapor verildi. Ancak raporu bana vermediler. Dava
açılınca Savcılığa göndeririz dediler. Bu arada darp olayında polisin hastaneye gelip ifademi
alması gerekirken gelmediler. Bağlar Ġlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduklarını
düĢündüğüm ve bu olaydan sorumlu olan güvenlik güçleri için gerekli soruĢturma
iĢlemlerinin ĠVEDĠLĠKLE yürütülmesini ve ayrıca; 1-) Vücudumdaki hasarın tespiti için
Savcılık kanalıyla Diyarbakır ATK sevk edilmemi 2-) Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma
91
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Hastanesi Acil Bölümü Servisinden raporumun istenmesini, 3-) Ekte sunmuĢ olduğum
görüntülerin delil olarak dosyada muhafaza altına alınmasını, 4-) Emniyet Müdürlüğünün
güvenlik kameralarının 24.05.2014 tarih 18.00‟den sonraki kayıtlarının celp edilmesini, 5-)
Yapılacak tahkikat sonucunda Ģüpheliler hakkında kamu adına cezalandırılmaları istemiyle
dava açılmasını talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Ağrı'da, iptal edilen ve 1 Haziran‟da tekrar yapılan yerel seçimlerin gerçekleĢtiği sırada,
görevli oldukları 100. Yıl Mahallesi'ndeki Ġsmet Ömer Ġlköğretim Okulu'na gitmek isteyen
BDP müĢahitleri Ali Çarboğa ve Mehmet Çarboğa, polisler tarafından engellendi.
Engellemeye karĢı çıkan BDP müĢahitlerin polis tarafından darp edildiği öğrenildi.
Yüzlerinden aldıkları darbelerle hafif Ģekilde yaralandıklarını belirten Ali Çarboğa, "Önce
içeriye girebilirsiniz dediler, ama daha sonra tekrar engellendim. Orada vekiller vardı. AKP
Grup BaĢkan Vekili Süleyman Soylu vardı. Onların hedef göstermesiyle polisler saldırdı"
diye konuĢtu. Ağrı Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından Ali ve Mehmet
Çarboğa isimli yurttaĢlar, polis tarafından gözaltına alındı. (01.06.2014 / Ozgurgundem.com)
*Van'ın Çaldıran ilçesinde, köydeki arazilerine giden Adil ve Muhsin Güzel kardeĢler,
askerlerin kendilerini darp ettiğini ileri sürdü. Ortatepe Karakolu'nda görev yapan askerler
tarafından darp edildiklerini belirten Adil Güzel, "Tarlaya taĢ ayıklamaya giden kardeĢime
yardım için ben de yanına gittim. Oraya vardığımda askerler kardeĢimi aralarına alıp
dövüyorlardı. Darp eden askerlere 'Niye dövüyorsunuz' deyince rütbelilerden biri 'Siz
kaçakçısınız, kaçakçı olduğunuz için' cevabını verdi" dedi. KardeĢini korumak için üzerine
atladığını söyleyen Güzel, bu sefer de kendisinin darp edildiğini belirterek, "BaĢımı korumaya
çalıĢırken koluma sert darbeler aldım. Koluma aldığım darbeler yüzünden kolum kırıldı.
Askerler bayıltana kadar beni dövdüler. Baygın halde bizi araca bindirerek Çaldıran Devlet
Hastanesi'ne götürdüler" diye kaydetti. Konu ile ilgili bilgi almaya çalıĢtığımız askeri
yetkililer konuĢmazken, olayla ilgili Çaldıran Cumhuriyet BaĢsavcılığı soruĢturma baĢlattı.
(05.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Gaziler Semtinde, Cizre Nuh firmasına ait
Ģehirlerarası otobüsü bir polis aracı tarafından önce sıkıĢtırıldığı, daha sonra polisler
tarafından durdurulduğu ve yolcuların da aralarında bulunduğu firma çalıĢanlarının darp ettiği
iddia edildi. Darp olayının ardından polisin yolculardan 3 kiĢiyi de gözaltına alındığı
öğrenildi. (23.06.2014 / DĠHA)
*Kars'ın Kağızman ilçesinde, 26 Haziran günü yolda yürüdükleri sırada GBT kontrolü için
Erhan Ġlkan, Muhammet Emin Ġlkan ve Cihan KarataĢ adlı gençleri durduran polisler,
üzerinde kimlik bulunmayan Muhammet Emin Ġlkan ve arkadaĢlarını hem sokak ortasında
hem de gözaltına alarak götürdükleri Kağızman Emniyet Müdürlüğü'nde darp etti. Kendilerini
darp eden Sefa ve Razık adlı polisler hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan
gençlerden Muhammet Emin Ġlkan, kimliği üzerinde olmadığı için TC kimlik numarasını
söylediğini, bu esnada polislerden birinin "Sen neden bana dik dik bakıyorsun" diye
bağırdığını ve ardından copla saldırarak iki arkadaĢı ile birlikte gözaltına aldığını anlattı.
Elleri arkadan kelepçeli halde Kağızman Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüklerini
söyleyen Ġlkan, elleri kelepçeli olmasına rağmen hakarete ve Ģiddete maruz kaldığını belirtti.
(28.06.2014 / DĠHA)
92
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*01.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ali Akyıldız, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
Halk Sağlık Müdürlüğünde çalıĢıyorum. Bu gün sabah 07.00 sularında Diyarbakır‟dan MuĢ‟a
giderken Lice yolunda bir grup tarafından önleri kesilip arabalarının anahtarları alarak
bekletmektedirler. Telefonla yaptığım görüĢmelerde gece askerler tarafından çadırlara
yapılan müdahalede alınan flama ve bayraklarının geri alınması için bu eylemi
gerçekleĢtirdiklerini söylediler. EĢim, çocuklarım ve komĢularımız da mağdur durumdadırlar.
Küçük çocuklar var. Serbest bırakılmaları için sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Dinç, Ģu beyanlarda bulundu:
“11.07.2014 günü saat 19.20-30 civarında Diclekent Bulvarından Diclekent istikametine
doğru aracımla gitmekte iken, Cigerxun Kültür Merkezini geçip, trafik ıĢıklarına varmaya 20
metre kala, aracı sollama nedeniyle aynı istikamete doğru gitmekte olan baĢka bir araç
görünmesiyle tartıĢmaya baĢladık. Sonra bu tartıĢma kavgaya dönüĢtü. Bu esnada yine
aracıyla tesadüfen geçmekte olan ağabeyim Muharrem Dinç‟te olay yerine geldi. Ağabeyimin
gelmesiyle birlikte resmi üniformalı zayıf, 1.70 boylarında siyah saçlı olan bir polis geldi.
Gelir, gelmez ağabeyimin elini tuttu ve küfür etti. Hemen ardından 15-20 polis geldi. Bu
polislerden "Yunus” diye tabir edilenler bize müdahalede bulundu. 4-5 Yunus boğazımı sıkıp,
karnıma yumruk salladılar. Bunu gören yengem “ağabeyimin aracından inip, vurmayın “
dedi. Bunu söylemesi üzerine daha sonra ismini karakoldan Erdoğan Kartal olarak
öğrendiğimiz polis, ağabeyim eĢinin hamile olduğunu söylemesine rağmen aldırıĢ etmeyip,
yengemi itti. Sarsıldı ancak düĢmedi. Bu polise ağabeyim tepki göstermesi üzerine o da küfür
etmeye baĢladı. Ağabeyimin üzerine doğru yürüyüp elini silaha doğru götürdü. Kafana
sıkarım seni öldürürüm” dedi. Ağabeyim de refleksle ve korkuyla silahı polisten aldı.
Göğsüne dayayıp, karnının üstüne yere yattı. Daha sonra sayılarını ve yüzlerini
hatırlayamadığımız yunuslar ağabeyimin üzerine saldırıp, tekme tokat dövdüler. Vücudunun
değiĢik yerlerine bastılar. Ağabeyim boğuluyorum, nefes alamıyorum demesine rağmen uzun
süre dövdüler. Ağabeyim nefessiz kaldı. Halk tepki verince bıraktılar. Ağabeyimin kafasına
dipçiklerle vurdular. Hatta gözü kan toplayıp, kaĢını yardılar. Daha sonra ikimizi polis
otosuna koydular. 15 dakikaya yakın bir süre ekip otosunda beklettiler. Ağabeyim nefes
alamadığını söyleyerek kapıyı açtı. Ancak kapıyı yine sertçe kapattılar. EĢim tepki gösterince
onun kolunu da kırdılar. Hatta halkın arasında tepki veren birini de döverek ekip otosuna
aldılar. Bir iki dakika onun tutup tekrar serbest bıraktılar. Karakolda Erdoğan adlı polis
elindeki silahı göstererek “senin kafana sıkarım” diyerek ağabeyimi tehdit etti. Bizi önce
AraĢtırma Hastanesine götürdüler oradan da Huzur Karakoluna götürdüler. Bir gece
nezarethanede kaldık. Ertesi gün mahkeme tarafından adli kontrol, tedbiriyle serbest kaldık.
Bizler polislerden Ģikâyetçi olduğumuzu belirttik. Bizi darp eden polisleri teĢhis ettik.
AraĢtırma Hastanesinde ve mahkeme öncesi Devlet Hastanesinde darp raporu aldık. Bu
konuda duyarlı olmanızı ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Rojava halkıyla dayanıĢmak amacıyla, Rojava geçmek isteyen Seyda Perinçek ve Koma
Çarneva Grubu üyesi Serhad isimli Kürt sanatçılar, Mardin'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçeleri
arasındaki sınırda bulunan ġevreĢkê köyü mevkiinden Rojava'ya geçmeye çalıĢtıkları sırada
Türk askerleri tarafından yakalandıklarını ve silah dipçikleriyle darp edildiklerini söyledi.
(16.07.2014 / DĠHA)
*21.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fevzi Demir, Ģu beyanlarda bulundu:
“13.03.2014 tarihin Toralı köyüne düğüne gittim. Düğün esnasında Mahmut YaĢar‟ın evine
93
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
giderken yolda silahlı bir grup tarafından 2 araçla beni alıp bir kampa götürdüler. O kampta
5 gün boyunca bana iĢkence yapıldı. BaĢımı, diĢimi ve kolumu kırdılar. Vücudumun değiĢik
yerlerine iĢkence sonucu morarmalar oluĢtu. Bunu bana neden yapıyorsunuz değimde bana
oğlumun 2 ay boyunca Topçular Karakolunda çalıĢtığını söylediler. 5. Günün sonunda bana
kendilerince para cezası verdiler. 600 bin dolar dediler. Köyümüzü hepsini satsam bu kadar
yapmaz dedim. 6. gün bittikten sonra beni alıp baĢka kampa götürdüler. Kampta Turkcell
servisinde çalıĢan ili kiĢi daha bulunmaktaydı. YaklaĢık olarak 64 gün kaldım. Bu süre
sonunda gözümü bağlayıp beni mahkemeye götürdüler. Orada tekrar yargılandım ve bana
para cezası olarak 200 milyar ödememi söylediler. Bu kadar param olmadığı söyledim. O
zaman beni köy mahkemesine götürüp orada yargılanacağımı söylediler. Beni köye
götürdüler. Köylüler beni affetti. Bana 20 milyar vereceğimi söyleyerek serbest bıraktılar. 2o
milyarı verdim ancak Ģimdi tekrar o kadar miktar istiyorlar. Benim param yok. Bütün
mallarım zaten icralıktır. Ne yapacağımı bilemiyorum bu konuda bana destek sunmanız talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Urfa‟nın Birecik ilçesinde, IġĠD çetelerinin Rojava'nın Kobanê Kantonu'na yönelik
gerçekleĢtirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla açılan çadırların bulunduğu alandan
Diyarbakır‟a dönmek üzere ayrılan Cüneyt Özil, Ersin Yolu, Suna Vartak, Fikret Kocakaplan
ve Mürsel Farisoğulları isimli yurttaĢlar, "ihbar" gerekçesiyle seyir halindeki araçları
Siverek'te polislerce durduruldu. Polis tarafından darp edildikleri ileri sürülen 5 kiĢi, gözaltına
alındı. Fikret Kocakaplan isimli yurttaĢ yüzünden feci Ģekilde darp edilmesinden ötürü
Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yüzüne 5 dikiĢ atılan Kocakaplan, diğer
yurttaĢlarla beraber Siverek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (22.07.2014 / Ozgurgundem.com)
*20.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Nazlı Ürün, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
anneme bakmak için eski Ģeyler toplayarak geçimimizi sağlıyorum.19.08.2014 tarihinde
topladığım eskileri Ģehitlikteki eski alana saat 07.30 „da götürüp eĢyaları sattım ve eve doğru
gidiyordum. Bağlar karakolunun önü kalabalıktı. Karakolun karĢısında bir bakkal açıktı,
oradan sigara aldım ve eve gidiyordum. Karakolun ara sokağında giderken orda bir patlama
sesi geldi. Polisler geldi, beni tutup yere attılar, ellerimim bağladılar, bomba atmıĢsın
görüntülerin var dediler boğazımı sıktılar, bana tekme atıyorlardı. Göğsüme, sırtıma,
yanlarıma ve yüzüme vurmaya baĢladılar. Her ne kadar ben eskiciyim dedimse de, vurmaya
devam ettiler. Ben „eskilerimi eski alanda sattım geldim, bak param da yanım da‟ dedim ise
de sürekli vurdular. Sonra bir arabaya koydular, arabada da vuruyorlardı. Sonra dağ
kapıdaki devlet hastanesine götürdüler, oradan da çocuk Ģubeye götürdüler. Orda yazdıkları
4 sayfayı imzalattılar. O yazan kiĢi yanıma gelip bana bomba atanı ve silah sıkanı söylesen,
seni bırakırız dediler. Bende bilmiyorum dedim. Sonra bir ekip gelip beni saat 12.15 gibi eve
bıraktılar. Bana iĢkence yapanlardan Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Van merkezde bulunan Cumhuriyet Caddesi üzerinde aracını park etmeye çalıĢan Seyhan
Duman adlı yurttaĢ, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıĢtığı polisler tarafından darp edildi.
BaĢından, sırtından ve kollarından yaralanan Duman, suç duyurusunda bulunmak amacıyla bir
özel hastaneye giderek darp raporu aldı. Hastanede vakanın polise bildirilmesi üzerine,
hastaneye gelen polisler dumanı gözaltına aldı. (30.08.2014 / DĠHA)
*IġĠD çetelerinin Rojava'nın Kabanê Kantonu'na yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla
Urfa‟nın Suruç ilçesinde baĢlatılan çadır eylemi katılmak üzere Mardin'in Dargeçit ilçesinden
94
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yola çıkan DBP Dargeçit Ġlçe EĢ BaĢkanı Abdurahman Aslan ve beraberindekiler, sivil polis
tarafından ilçe merkezi ile Aligor Mahallesi arasında oluĢturulan kontrol noktasında
durduruldu. Grubun yola devam etmesine izin verilmemesi üzerine gerginlik yaĢandı. Polisler,
Ġlçe BaĢkanı Aslan'ı tartaklarken, Dargeçit Belediye basınında çalıĢan gazeteci Faruk
Siyahkoç olanları görüntülemek isterken bir polis yüzene kafa atarak darp etti. (24.09.2014 /
DĠHA)
*Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟nda, IġĠD çetelerine karĢı devam eden çatıĢmalarda hayatını
kaybeden YPJ üyesi Sozdâr Ġsa'nın Suruç'ta bulunan ailesi, cenazeyi defnetmek için
Kobanê'ye geçmek istemeleri asker engeline takıldı. Boydê köyündeki Yumurtalık sınır
kapısında dünden bu yana bekleyen aile, askerlerin hakaretlerine maruz kalarak, darp edildi.
Ġsa'nın annesi EmĢa Ġsa, "Sınırı geçmek istedik, ancak askerler tarafından engellendik ve
askerler bize silah doğrultarak, 'Neden kızını gönderdin, göndermesiydin' dedi. Bizi darp
ederek uzaklaĢtırdı. Benim canım, kızımın canından daha değerli değil, ucunda ölüm de olsa
kızımın cenazesine katılacağım" dedi. Baba Mustafa Ġsa ise sınırı geçmek istediklerini, ancak
askerler tarafından taĢlandıklarını söyledi. Ġsa, "Askerler bizi taĢladıktan sonra biz gitmedik.
Tabi kızımın cenazesini defnetmek istediğimi söyledim. Ama bize silah doğrultular ve hakaret
ederek bizi sınırdan uzaklaĢtırdılar" dedi. (06.10.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*10.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hakan Çiçek, Ģu beyanlarda bulundu: “
09.10.2014 saat 20.00 sularında Ofiste yolda yürürken silahlı sivil biri bizi durdurmak
isteyince panik yapıp kaçarken havaya silahla ateĢ etti. Durduğumuzda bizi darp edip, yerden
sürükleyerek YeniĢehir karakoluna götürüldük. Karakolda bir daha darp edildim. Sonra
hastaneye götürüldüm. Darp edildiğimi söyleyince, darp raporu tutuldu. Sivil olan polisin dur
ihtarına uymadığından dolayı 189.00 TL para cezası yazıldı. Sivil ve silahlı olduğundan
dolayı korkup kaçtım. Beni yakalayıp darp edilip ayni zamanda para cezası verilmesini kabul
etmiyorum. Ayrıca basında darp görüntülerim mevcuttur. Bu konuda sizden hukuki destek
sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)3
*Urfa‟nın Suruç ilçesi Boyde köyünde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla baĢlatılan nöbet eyleminde bulunan yurttaĢların kaldıkları çadır ve
evlere, asker ve polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında yaĢları 40 ila 70 arasında
değiĢen Emin ġahin, Mehmet Ekinci, Mehmet Cemal Sain ile isimleri öğrenilemeyen 4
yurttaĢı sığındıkları bir evden çıkaran özel harekat polisleri, yurttaĢları darp etti. Saldırıya
maruz kalan yurttaĢlar, daha sonra ayakkabılarının çıkarılarak falakaya yatırıldıklarını
kaydetti. Bir yurttaĢın 4 bin TL, birinin 200 dolar, bir diğerinin ise 200 lirasının gasp edildiği
ileri sürdü. (10.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Ġdil ilçesinde haber takibi yaptığı sırada 5 özel harekat polisi tarafından önü kesilen
DĠHA Muhabiri Mehmet Zeki Çiçek saldırıya uğradığı ve basın göstermesine rağmen darp
edildiği belirtildi. (10.10.2014 / DĠHA)
*Van'ın Yalı Mahallesi'nde bulunan Çimen Cami önünde oturan Kasım Yayan (20) ile Davut
Yayan adlı kuzenlerin, sivil polisler tarafından darp edildiği kaydedildi. ArkadaĢlarıyla
birlikte cami önünde oturan Yayan kuzenlerin yanına yaklaĢan sivil aracın, mahallede olay
olmamasına rağmen gençlere saldırmaya baĢladığı ifade edildi. Havaya ve gençlerin ayak
diplerine silah sıkan polislerin, Davut Yayan'ın kafasına coplarla vurduğu ve dudağını
patlattığı, kafasında ve burnunda kırıklar oluĢtuğu belirtildi. Kasım Yayan'ın ise, ayak
95
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
diplerine sıkılan silahın Ģarapnel parçası sonucu dizinden yaralandığı, darp sonucu vücudu ve
yüzünde morluk ve ĢiĢlikler oluĢtuğu kaydedildi. Mahalleli gençlerin gözaltına alınmasını
engellerken, kuzenler yurttaĢlar tarafında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun
OdabaĢ Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. (11.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*14.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Halit Pınar, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben ve EĢref adında arıcı arkadaĢımla birlikte Karlıova merkezde, arı kovanlarını, ortağım
olan Ramazan Aylan adına kayıtlı bulunan 36 EV 104 plakalı kamyona yükledik. Genç
giriĢinde köprünün yanında yol kapalıydı. Köprüde askerler ve panzerler vardı. Önümüzde
beyaz bir cornet fort marka bir araç vardı. Tarih 09.10.2014 saat 20.00 civarıydı. Köprüde
durduk. Önümdeki araçta durmuĢtu. Bir anda önümüzdeki aracı ve bizim aracı taramaya
baĢladılar. O esnada ne biz ne de öndeki araçta inen kimse olmadı. Kendimizi korumak için
eğildik. Yarım saatten fazla silah sıktılar. Yaralandığımı hissettim. Polislere bağırdık ve arıcı
olduğumuzu söyledik. Araçtan inmemizi söylediler. Araçtan inince öndeki araçtan bir genç
düĢtü. Ben yolun kenarında yüzükoyun Ģekilde yatıyordum. ArkadaĢım halen aracın içindeydi.
Sonra o da inince bize tekrardan ateĢ etmeye baĢladılar. Mermi bize isabet etmedi. Ben
olduğum yerde kaldım. ArkadaĢım aracın altına tekerleklerin yanında kendini mermilerden
sakınmaya çalıĢıyordu. YaklaĢık iki saat yerde kaldım. Daha sonra polisler bana seslendiler.
Ben cevap verince, soyunmamı ve ellerimi yukarı kaldırarak onlara doğru gelmemi istediler.
Dediklerini yaptım. ArkadaĢımın yanına götürdüler. ArkadaĢımın yerde kelepçeli yattığını
gördüm. Bana arkadan kelepçe takıp yere attılar. Hemen akabinde 6-7 asker, bunlar özel
timde olabilir. Bilmiyorum. Bana silah dipçikleri, tekmelerle vurmaya baĢladılar. Ben,
kamyonumun olduğunu, arı kovanı taĢıdığımı anlatmaya çalıĢıyordum. Ama vurmaya devam
ediyorlardı. Özellikle kafama vuruyorlardı. Sonra bayılmıĢım. Hastanede gözümü açtım.
Hastaneye nasıl ve kim tarafından getirildiğimi bilmiyorum. Hastaneden sonrasını çok
hatırlamıyorum. Sonrasında Bingöl‟den Diyarbakır hastanesine getirildim. Diyarbakır
Üniversite Hastanesinde 3 gece kaldım. 3 gecenin sonunda doktor beni taburcu etti ve eve
gitmemi istediler. Sol ayağımda halen kurĢun parçası var. Vücudum ve baĢımda halen ağrılar
mevcuttur. Nefes darlığım var. Ayrıca sol kulağımda iĢitme kaybı da var. Bize yapılan bu
iĢkenceyi kabul etmiyorum. Bu konuda hakkımı aramanız için sizden hukuki destek talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*16.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran ġeref GüneĢ, Ģu beyanlarda bulundu:
“09.10.2014 tarihinde, Karlıova‟dan Diyarbakır‟a, Mehmet Halit Pınar ile birlikte
gidiyorduk. Ben arıcıyım, Mehmet ise kamyon Ģoförüdür. Karlıova‟da arıları kovanlarla
birlikte kamyona yüklemiĢtik. Genç ilçesine 1 km kala gece saat 21.22 sıralarında yol
kontrolüne takıldık. Biz de durduk. Özel harekât polisleri, panzerlerle köprünün orda
duruyorlardı. Önümüzde beyaz renkli doblo olduğunu düĢündüğüm bir araba vardı.
Önümüzde o araba bizde onun arkasında duruyorduk. Kimlik kontrolü yapıldığını zannederek
kimliklerimizi hazır ettik. Bir anda bize ateĢ açıldı. Kamyonun içine, üzerine, onlarca mermi
isabet etti. Öndeki arabayı da taradılar. Biz araç içerisinde eğildik. ArkadaĢım ayağından
yaralandığını söyledi. AteĢ biraz kesilince biz kendimizi arabadan dıĢarıya attık ve yerde
uzandık. Biz arıcıyız diye bağırdık. Polisler bize “yaklaĢın, ellerinizi kaldırın” dediler. Ben
ellerimi kaldırıp, polislere doğru gittim. Ben arıcıyım olaylarla hiçbir ilgimizin olmadığını
söyledim. Elimi kelepçelediler. Beni dövmediler. ArkadaĢımı çağırdılar. O kamyonun diğer
tarafındaydı. Mehmet ellerini kaldırıp, bize doğru geldi. Üzerini aradılar. Ellerini
kelepçelemek istediler. Mehmet yaralı olduğunu ve hastaneye gitmek istediğini söyleyince
sertçe ellerini kelepçeleyip, ona vurmaya baĢladılar. Ben yüzükoyun yatıyordum. Olayı
kısmen gördüğüm için kaç kiĢinin vurduğunu, nasıl dövdüklerini tam olarak görmedim. Önde
96
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
bulunan araçtaki kiĢileri görmedim. Ben bir Ģey daha söylemek istiyorum. Biz araçtan
indikten sonra da bize silah sıkmaya devam ettiler. KurĢunlar yanımıza isabet ediyordu.
Korkudan hareket edemiyordum. Olaydan sonra ambulans geldi ve bizi ambulansa koyup,
Bingöl Devlet Hastanesine götürdüler. Mehmet‟in durumu çok kötüydü. Ayağı yaralıydı.
Yüzü, BaĢı ve gözü ĢiĢmiĢti. Daha sonra ailesine haber verdim. Benim tansiyonum
yükselmiĢti. Birlikte hastanede kaldık. Mehmet‟i Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler.
Ben de Diyarbakır‟a döndüm. Arılarım 16-20 saat kapalı kaldıklarından çoğu öldü. Zararım
mevcuttur. Diyeceklerim bunlardan ibarettir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Yalım, Trafo ve Saraçoğlu mahallelerine sivil
polis ve özel harekat polisleri tarafından birçok eve, kapıları balyozlarla kırılarak baskın
düzenlendi. ġahin Baydağ, Ramazan Akman, Veysi Bingül, Cebrail Bingül, Ahmet Bingül,
ġeyhmus Bingül, Ali Bingül, Nurullah Yılmaz, Ruken Yılmaz, Gülbin Günay ile isimleri
öğrenilemeyen Akar ve Kurt soy isimli iki yurttaĢ baskınlarda gözaltına alındı. Ev baskınları
sırasında gözaltına alınan ailelerden ġahin Baydağ'ın annesi Emine Baydağ, polislerin
evlerinin kapısını kırdığını ve evlerinde arama yapıldığı sırada çocuğu ġahin Baydağ'ın darp
edildiğini söyledi. Anne Baydağ, en az 100 kar maskeli polisin evlerine baskın yaptığını ifade
ederek, "Balyozlarla evimizin kapısını girdiler. Evin içinde ġahin'i darp etmeye baĢladılar.
Buna engel olmaya çalıĢtık. ġahin'i yere yatırmıĢlardı, ellerini kelepçelemiĢlerdi. Polisler onu
dövüyordu. Biz engel olduktan sonra, oğlumu polis aracına bindirip götürdüler" dedi.
(15.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*22.10.2014 Tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Deniz Kazan, Ģu beyanlarda
bulundu: “17.10.2014 tarihinde Tunceli Merkez Yeni Mahallede ikamet ettiği evim, sabah
saat 05.00 civarında Özel Harekat Timleri ve polislerce basıldı. Baskın sırasında polisler
silahlarını ev halkına (5 ve 12 yaĢlarındaki iki çocuğuma da) doğrultarak yere yatırdı.
Muhtarla birlikte içeriye giren polisle, ev aramasından sonra, somut hiçbir delil
bulunmamasına rağmen beni 24 saat gözaltında tuttular daha sonra da serbest bıraktılar.
ġubenizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Dersim ġubesi)
*23.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Satık, Ģu beyanlarda bulundu: “2013
yılında BaĢbakanın, Kantar kavĢağı açılıĢı sonrasında yapılan mitingde, sözde babam Hasan
Sattık, halkın mitinge gitmemesi için bildiri dağıtmıĢ. Babam böyle bir iddiayı ret etti. Buna
rağmen hakkında dava açılan mahkemeye avukat aracılığıyla mazeret dilekçesi yazdırdık.
Ama mahkemeye gitmediği için 23.10.2014 saat 03.00 civarında evimize polisler tarafından
baskın düzenledi. KomĢuların söylediğine göre zırhlı araçlarla gelen polisler hem babama
karĢı kaba kuvvet uygulanmıĢ (yerde sürükleyerek, elleri kelepçeli ve tekmeleyerek) hem de
evi oldukça dağıtmıĢlardır. Biz babamın bu Ģekilde alınmasını insani bulmuyoruz. Bu konuda
sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Antep'te 9 Ekim gecesi meydana gelen Kobanê olayları ve 2012-2013 yıllarında düzenlenen
etkinliklere katıldıkları gerekçesi evine baskın yapılan yurttaĢlardan Zeynep Kaygusuz,
kendisi ve ailesinin polis iĢkencesine maruz kaldığını kaydetti. Evinin yüzü maskeli onlarca
polisin baskınına uğradığını, polislerin baskın sırasında kendisinin ve çocuklarının baĢına
silah dayayarak, evde arama gerçekleĢtirdiğini kaydetti. Bu sırada polislerin sözlü hakaretine
de uğradıklarını ifade eden Kaygusuz, "Bize sürekli 'Silahı nereye sakladınız, onu çıkarın,
çıkarmazsanız hepinizi öldürürüz' dediler. Elektronik cihazlar ile bir Ģeyler aradılar. Beni yere
attılar. Çocuklarımı kelepçelediler. Bizden ne isteniyor" dedi. (30.10.2014 / DĠHA)
97
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van‟da, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü kapsamında düzenlenen yürüyüĢ sonrası birçok
gerçekleĢen gaz bombalı müdahalenin ardından polis, Ġpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir
(Xaçort) ile Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi‟nde evlere baskınlar düzenleyerek çok
sayıda kiĢiyi darp ederek gözaltına aldı. Polis, Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi Sürmeli Sokak‟ta
oturan Remziye Kurt adlı kadının yüzüne plastik mermi sıkarken, evde bulunan 10 yaĢındaki
B. Kurt‟u da darp etti. Darp edilen kadın ve çocuk, komĢuları tarafından Van Bölge Eğitim ve
AraĢtırma Hastanesi‟ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kurt, polisin kendilerini
hedef alarak vahĢice saldırdığını dile getirdi. Evine gaz bombası atıldıktan sonra polislerin
evin içine girerek yüzüne plastik mermi sıkarak hakaret ettiğini dile getiren Kurt, kendilerinin
hedef seçildiğini belirtti. Plastik merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yere düĢtüğünü
anlatan Kurt, kaynının 10 yaĢındaki kızının da polisler tarafından darp edildiğini söyledi. Sağ
ve sol elinde ezilmeler olan çocuğun kanlar içinde kaldığını belirten Kurt, polisin mahallede
terör estirdiğini vurguladı. Aynı gün Süphan Mahallesi‟nde bulunan evine gittiği esnada
zırhlı araç ve onlarca polis tarafından durdurularak darp edildiğini anlatan inĢaat iĢçisi
Abdullah Çiçek ise “Polis araçla önümü kesti. 9 özel harekat polisi elindeki sopa ve silah
dipçikleriyle bana vurmaya baĢladılar. Sırtıma ve kafama vurdular” dedi. Darp edildikten
daha zırhlı araca konularak araç içinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığını dile getiren
Çiçek, kendisini döven polislerin, “ġimdi seni ıssız bir yere götürüp kafana sıkarız” diye
tehditler yağdırdığını da ileri sürdü. Çiçek, uzun süre darp edildikten sonra mahallenin
çıkıĢında zırhlı araçtan atılarak serbest bırakıldığını aktardı. (01.11.2014 / Ozgurgundem.com)
*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı KoĢuyolu Parkı'nda oturan ve isimleri
öğrenilemeyen iki genç, kendi aralarında kavgaya tutuĢtu. O sırada parkın yakınından
geçmekte olan bir sivil polis aracından inen ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki sivil
polis, yanlarına geldiği gibi gençleri bir anda dövmeye baĢladı. Ġki polisin gençleri dövmesine
o sırada arabada bekleyen diğer birkaç polis de eklendi. Yere yatırılan gençler, polisler
tarafından uzun bir süre sopalarla dövülürken, polislerin Ģiddetine tepki gösteren ve engel
olmak isteyen çevredeki yurttaĢlar da polisin hakaretine maruz kaldı. Uzun süre Ģiddete maruz
kalan gençler gözaltına alındı. (02.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi, KardeĢlik Caddesi üzerinde özel harekat
polisleri, 2 çocuğu gerekçe göstermeden gözaltına almak istedi. Polisler, çocukları yakalayıp
darp ederken, darp etmesine engel olmak isteyen yurttaĢlara da polisler saldırdı. Bunun
üzerinde polisler kitleye hakaretler edip, sağa sola ateĢ açmaya baĢladı. Cadde üzerinde
temizlik yapan belediye çalıĢanları Aziz Dal, Muhammet Güler ve Abdullah Balçık, polisin
tutumuna tepki gösterdi. Bunun üzerine polisler belediye çalıĢanlarına da saldırmaya baĢladı.
Polisler, 3 belediye iĢçisi ve isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu darp etti. Bir belediye çalıĢanını
ve bir çocuğu ağır yaralayan polisler, 5 yurttaĢı uzun bir süre dövüp yarım saat de olay
yerinde yaralı bir Ģekilde beklettikten sonra gözaltına alarak 10 Nisan Polis Karakolu'na
götürdü. Olayın görgü tanığı Enver Göktürk adlı yurttaĢ, polislerin 5 yurttaĢı tekmelerle ve
uzun namlulu silahlarla dövdüğünü belirterek, dövdükleri bir belediye çalıĢanının ağzına ise
silah namlusu koyarak tehdit ettiğini dile getirdi. (02.11.2014 / DĠHA)
*03.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ayhan Karatekin, Ģu beyanlarda bulundu:
“01.11.2014 gecesi saat 03.00 – 04.00 sıralarında, 25 – 30 kiĢilik kar maskeli özel harekât
timleri evimizi bastı. KardeĢim Yusuf KARATEKĠN‟e arkanı dön dediler, o da döndü. Ben de
“kardeĢimi nereye götürüyorsunuz “dedim ancak cevap alamadım. Bunu birkaç kez daha
sorunca “çok konuĢuyorsunuz” deyip, bana ve kardeĢime tekme tokatla fiziki Ģiddet uygulayıp
98
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kafamıza dipçiklerle vurdular. Kafamıza silah dayayıp “kıpırdarsanız sizi öldürürüz” dediler.
Bizleri yere yatırıp, üzerimize bastılar ve ters kelepçe yaptılar. Bu sırada eve sivil polisler de
geldiler. Ben ve kardeĢim evin farklı noktalarına alındık. KardeĢim antredeydi. Ben ise
salondaydım. SarıĢın yeĢil gözlü, siyah deri ceketli, kısa boylu, kirli sakallı, kot pantolonlu
bir sivil polis de özel harekât polisleriyle birlikte kardeĢime vurduğunu, Özel harekâtçılardan
biri sivil polise çekil oradan dedikten sonra, onu yerden kaldırıp dıĢ kapının öndeki panjurun
kasasına kafasını vurduklarını sonradan kardeĢimden öğrendim. Daha sonra bizi binanın
giriĢinde beklettiler, kardeĢimi ambulansla hastaneye götürdüler ama beni yaklaĢık bir saat
daha bina giriĢinde beklettiler, evdeki arama sona erdikten sonra beni çevik kuvvetin
bulunduğu emniyet binasına götürdüler bir süre bahçede beklettikten sonra, Selahattin Eyyubi
Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdüler. Darp raporundan sonra beni tekrar çevik
kuvvetin bulunduğu yere götürdüler. ( TEM Ģube Müdürlüğü) oradan da Bağlar Emniyet
Müdürlüğüne götürdüler. Saat 10.00 – 11.00 sıralarında kollukta serbest bırakıldım. Bana
uygulanan Ģiddet nedeniyle bir haftalık iĢ göremezlik raporu aldım. O da dilekçem ekindedir.
Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*03.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yusuf Karatekin, Ģu beyanlarda bulundu:
“01.11.2014 gecesi saat 03.00 – 04.00 sıralarında, 25 – 30 kiĢilik kar maskeli özel harekât
timleri evimizi bastı. Bana arkanı dön dediler, ben de döndüm. Ağabeyim Ayhan KARATEKĠN
de kardeĢimi nereye götürüyorsunuz dedi ancak cevap alamadı. Ağabeyim bunu birkaç kez
daha sorunca çok konuĢuyorsunuz deyip, bana ve ağabeyime tekme tokatla fiziki Ģiddet
uygulayıp kafamıza dipçiklerle vurdular. Kafamıza silah dayayıp “kıpırdarsanız sizi
öldürürüz” dediler. Bizleri yere yatırıp, üzerimize bastılar ve ters kelepçe yaptılar. Bu sırada
eve sivil polisler de geldiler. SarıĢın yeĢil gözlü, siyah deri ceketli, kısa boylu, kirli sakallı, kot
pantolonlu bir sivil polis de özel harekât polisleriyle birlikte bana vurdu. Özel
harekâtçılardan biri sivil polise çekil oradan dedikten sonra, beni yerden kaldırıp dıĢ kapının
öndeki panjurun kasasına kafamı vurdu. Daha sonra beni binanın giriĢinde beklettiler, gelen
ambulansa bindirip, beni Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdüler. Ben
hastaneye gittiğimde her yerimde darp ve kanama olmasına rağmen doktor, kelepçelerimi
çözdürmedi ve sadece kafama dikiĢ attı. Kafama toplam yedi dikiĢ atılmıĢ durumdadır.
Hastane çıkıĢında, beni çevik kuvvete götürdüler. Orada gözaltındayken, oradaki polisler
kafama ne olduğunu sordular. Ben de “eve gelen özel harekâtçılar yaptı.” Dediğimde onlar
da “normaldir” bu deyip “bizim de geçen gün ast subayımız öldürüldü.” dediler. Sonra
kendi aralarında gülüĢtüler. Saat 17.00 – 18.00 sıralarında kollukta serbest bırakıldım.
Gözaltından çıktıktan sonra da kendim aynı hastaneye giderek darp – cebir raporu aldım. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Antep'in ġahinbey Ġlçesi'ne bağlı Vatan Mahallesi'nde ikamet eden Halime AtaĢ (38) adlı
yurttaĢın evine baskın düzenleyen yüzü maskeli polislerin, AtaĢ ve 5 çocuğuna Ģiddet
uyguladığı belirtildi. Evinin kapsının polisler tarafından kırıldığını ve Kendisinin ile birlikte
çocuklarının yere yatırılarak, baĢlarına silah dayandırıldığını kaydeden AtaĢ, " Bize küfürler
ederek, baĢımızı dahi kaldırmamıza izin vermeden evden çıkana kadar bize silah doğrultular.
Sanki çok büyük bir suç iĢlemiĢiz gibi davrandılar. Bize iĢkence ettiler. Buna ne hakları var"
diye belirtti. (04.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da Rojavalı'ların tedavi gördüğü Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi ve Bağlar
Belediyesi'ne bağlı Kardelen Ana Çocuk Sağlık Merkezi'ne sivil ve çevik kuvvet polisleri
tarafından baskın düzenlendi. Sağlık Merkezi'nin kapılarını kırarak içeri giren polisler, sağlık
Merkezi çalıĢanlarına silah doğrultup yere yatırarak tartakladı. Polisler, hiçbir gerekçe
99
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
göstermeden sağlık merkezinde tedavi gören yaklaĢık 15 Kobanê'liyi tartaklayarak
fotoğraflarını çekti ve parmak izlerini aldı. (05.11.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesi'nde, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü eylemi sonrası polisin
müdahalesinde gözaltına alınan 3 çocuktan C.Ö, polis ve özel harekat timlerinin iĢkencesine
maruz kaldığını söyledi. Polis ve özel harekât polisi tarafından iĢkence gördüğünü iddia eden
C.Ö, Ģunları anlattı: "1 Kasım Dünya Kobanê Günü'ne destek vermek için ilçe giriĢinde
Kobanê lehine slogan attık, olayı duyan polis olay yerine gelerek bize müdahale etti. Gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahale edince biz de polise karĢılık olarak taĢ attık. O an polisler
bize yaklaĢtı ve havaya ateĢ ederek bize 'Durun yoksa vururuz' dediler. Ben de kaçamadım ve
yere uzandım. Polis beni yakaladığında bana tekme tokatlarla giriĢtiler. Panzere kadar beni
yerlerde sürükleyen polisler beni panzere vurdu. Sonra panzere bindirdikten sonra içerde
kafama vurdular. Gözümü yüzümü bu hale getirdiler. Panzerde silahın dipçiğiyle kafama
vuruyorlardı. Ġsim söylememi istediler, ben de söylemedim. Emniyete yetiĢtiğimizde de özel
harekât polisleri dizilmiĢ ve önlerinde geçtiğimde bana hepsi tekme tokatla vurdular. Sonra
beni hastaneye götürdüler ve bana 'Sakın beni dövdüler deme, inĢaatta düĢtüm' diyeceksin
tehdidiyle korkuttular" diyerek yaĢadıklarını anlattı. (05.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*05.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fahri Öz, Ģu beyanlarda bulundu: “67.10.2014 tarihinde Diyarbakır‟daki olaylardan sonra sokağa çıkma yasağı kalkmıĢtı.
Benimde 500 evler giriĢinde “pirozcan” diye bir büfem var. Oğlum Cihan Öz, 13.10.2014
tarihinde büfeyi açmaya gitmiĢti. Saat 18.00‟de BarıĢ kahvesinden tost istemiĢlerdi. Oğlum
onlara tostları verdikten sonra büfeye dönerken panzerler ve tomalar 500 evlere doğru
giderek su ve gaz atmaya baĢladılar. Çocuğumda duvarın altında eğilerek ağzını ve burnunu
kapatıyorken polisler tarafından alınıp arabaya koyuyorlar. Arabanın içinde çocuğu döverek
hakaretlerde bulunmuĢlardır. Devlet hastanesine götürdüler. Daha sonra çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğum büfede benim yanımda çalıĢıyordu.
Çocuğum suçsuzdur. Polisler tarafından büfemin camları da hep kırıldı. 500 evler muhtarı da
çocuğumu tanır ve durumunu bilir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*05.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Muhlis Bal, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Halis Bal, Ġstanbul‟da çalıĢmaktaydı. Bayramın 4. Günü eve geldi. Bayramdan 2 gün
sonra amcasının evinden dönerken slogan atan bir grupla karĢı karĢıya geliyor. O sırada
polislerde slogan atan bu gruba müdahale de bulunuyor. Müdahale sırasında herkes kaçıyor.
Oğlum da kaçarken çıkmaz bir sokakta polisler tarafından darp edilerek (burun ve kol
kırılması gibi) gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak Diyarbakır D
Tipi Cezaevine gönderildi. Oğlumu haksız yere üstelik darp ve hakaret edilerek alındığını
biliyorum. Oğlum buraya misafir olarak geldi ve olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen
tesadüfen orada bulunmaktaydı. Ayrıca tanıklarımızda vardır. Olay anında oradaydılar ve
tanıklık edebileceklerini de söylemektedirler. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*06.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Menice Ülük, Ģu beyanlarda bulundu:
“31.10.2014 tarihinde saat 01.00 civarında yaklaĢık 35 yüzü maskeli polis tarafından evimize
baskın yapıldı. Bu polislerden sadece 2 kiĢinin yüzü maskeli değildi. Evimizin her yerini
dağıtıp eĢyaları kırıp birbirine kattılar. O esnada eĢim hasta olmasına rağmen yere yatırıp
eĢimin baĢına bastılar. Bu duruma ben de itiraz edince polisler bize dönerek “Ģerefsizler”
diyip ağır küfürler edip hakaret ettiler. Beni de itip yere düĢürdüler. Evde bulunan oğlum
100
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Mahmut‟u kelepçeleyip yüzünü duvara dayattıktan sonra saat 02.00 civarında götürdüler.
01.11.2014 tarihinde saat 18.00 sularında oğlum ensesinde ve sırtında morluklar içinde eve
döndü. Oğluma 3 saat iĢkence etmiĢler. Oğluma yapılan bu iĢkencelerden sonra bile oğlumu
sokakta takip ediyorlar. Söz konusu baskın yüzünden evimizdeki dolaplar, mobilyalar ve
kiĢisel eĢyalarım kırılıp yere saçıldığından zararın tazmini gerekmektedir. Bana, eĢime ve
oğluma karĢı uygulanan darp ve Ģiddet nedeniyle eylemi gerçekleĢtiren güvenlik görevlilerin
tespit edilmesi ve cezalandırılmaları gerekmektedir. Oğlumun karakola götürüldüğü saatten
(2.00 ve sonrası) itibaren darp olayını gören kamera görüntüleri incelenildiğinde iĢkence
yapan ve darp eden polisler açıkça görülecektir. Bu nedenle darp olayını gören kamera
kayıtlarının ivedilikle tespit edilmesini talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Erzurum‟da, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen eĢ zamanlı düzenlenen ev
baskınlarında çoğu öğrenci 17 kiĢinin gözaltına alındı. Operasyonda, polislerin evlerde
bulunanlara küfür ve hakaretlerde bulunduğu ileri sürüldü. Öğrencilerin evlerini basan
polislerin, girdikleri bir evde kimseyi gözaltına almadığı, ancak evde bulunanları darp ettiği
ortaya çıktı. Evde bulunan Ġ.B. adlı öğrenci, polislerin kendisini bir odaya kapatarak, kendileri
hakkında Ģikayetçi olmamaları konusunda tehdit ettiğini ve "Üzerine bir Ģarjör boĢaltırım
senin" dediğini dile getirdi. Can güvenliklerinin olmadığı belirten Ġ.B, polisin kendileri için
bir tehdit unsuru oluğunu söyledi. Ġ.B. "Can güvenliğimiz yok. Sadece benim değil, 'Ben
Kürt'üm' diyebilen kimsenin can güvenliği yok. Polis bizlerin can güvenliği konusunda bir
tehdittir. Beni tekme tokat döverek kendileri hakkında Ģikayetçi olursam, öldürüleceğimi ima
ettiler. 'Üzerine bir Ģarjör boĢaltırım senin', 'Dağa çıkarken ailenle vedalaĢ' gibi sözler
kullandılar" diye konuĢtu. (11.11. 2014 / Ozgur-gundem.com)
*11.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Hanifi Çekikoğlu, Ģu beyanlarda
bulundu: “Asker uğurlamaya giderken yolda duran araç‟a korna çaldım. Korna çaldığım
arabadan inen ve daha sonra sivil polis olduklarını öğrendiğim kiĢiler tarafından darp
edildim. Bu saldırı sırasında, yanımda bulunan annem de bu kiĢiler tarafından darp edildi.
Bize hakaretler edildi. Derneğimizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Van
ġubesi)
*13.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ensari Doğan, Ģu beyanlarda bulundu: “1
Aralık 2013 tarihinde acemi birliğini yapmak üzere Erzincan‟da askerliğe baĢladım. 20 Ocak
2014 tarihinde usta birliği için Siirt‟te askerliğimi yapmaya devam ettim. Askerliğimin
bitimine 8 gün kala 5 Kasım 2014 tarihinde Diyarbakır 7. Kolordu komutanlığına
gönderildim. Diyarbakır 7. Kolorduya geliĢimin 5. günü olan 9 Kasım 2014 tarihinde burada
tanıĢtığım asker Faruk„a bir telefon geldi. Faruk Telefonla konuĢtuktan sonra ağlamaya
baĢladı ve yanımdan uzaklaĢarak gitti. Bende ne olduğunu merak edip peĢinden gittim ve
abisinin vefat ettiğini öğrendim. Bu nedenle arkadaĢım Faruk‟ın izin iĢlemlerini hal ederken
yanında bulunmak istedim. Bizi nöbetçi subaya gönderdiler. KTM‟de bulunan Öz Diyarbakır
otobüs firmasının bilet satıĢ noktasına gittik, orda fax numarasını almaya çalıĢırken 6-7 asker
bize jopla saldırmaya baĢladılar. KarĢılık vermeden geri çekildim, arkadaĢlarım zarar
görmesin diye kalabalık yere doğru koĢtum. Bu esnada askerler bana saldırmaya devam
ediyorlardı. Bu panikle orada bulunan gazinoya dalarak elime bir bıçak aldım ve havaya
kaldırarak beni kurtarın diye bağırdım. Daha sonra bıçağı elimden alıp beni dıĢarı
çıkardılar. Akabinde beni darp edenler “ namaza niyaza küfür etti” diyerek komutana Ģikâyet
ettiler. Daha sonra beni bir odaya kapatıp 5 asker 4 uzman çavuĢ 1 saat boyunca darp ettiler.
Aldığım darbeler sonucu sol kulağım zarar gördü, duymakta zorluk çekmekteyim. Sol gözüm
morardı. Doktora çıkmak istedim, ceza alırsın ve askerliğin uzar deyip tehdit ederek izin
101
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
vermediler. Askerliğimin bitmesine 3 gün kaldığı için bende korktum ve doktora gitmedim ve
o gün rapor alamadım.12 Kasım 2014 tarihinde tezkeremi aldım. 13 Kasım 2014 tarihinde
rapor almak için Diyarbakır Asker Hastanesine gittim. Orada doktor bulunmadığı için beni
Diyarbakır Devlet Hastanesine gönderdiler (Dağkapı), orada darp raporu aldım. Raporum
Ģuan hastane kayıtlarında mevcuttur. Bu raporun istenmesini talep ediyorum. Askerde
uğradığım saldırı nedeniyle vücudumda meydana gelen yaralanmanın tespiti için Adli Tıp‟a
sevkimi talep ediyorum. Yukarıda belirttiğim hususların araĢtırılarak beni darp eden asker ve
uzman çavuĢların tespiti ve tespit edilenler hakkında yasal iĢlemlerin yapılarak dava
açılmasını talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*24.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Eylem BaĢlangıç, Ģu beyanlarda bulundu:
“24.11.2014 tarihinde saat 02.00 sularında polisler tarafından kayınımın evine baskın yapıldı
ve yapılan baskın sonucunda kayınım Ramazan BaĢlangıç hırpalanıp, darp edilerek gözaltına
alındı. Polisler kapıyı kırarak içeri girdiler. Ramazan‟ın ablası Bipolar hastasıdır. O
baskından dolayı korktuğu için durumu kötüleĢti. Ablasının eĢine de hakaret edilerek darp
edildi. Onunda darp raporu mevcuttur. Bütün aile korku ve endiĢe ile Ramazan‟ın gözaltına
alınmasını izliyordu. Ellerinden hiçbir Ģey gelmiyordu. B u durumu size bildirmek istedim. Bu
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Hakkari'nin Yüksekova'da ilçesinde polis kurĢunu ile katledilen Rojhat Özdel isimli yurttaĢ
için yapılması planlanan protesto yürüyüĢü için, kent merkezinde anons aracıyla duyuru
yapan 3 genç polis tarafından durdurularak, önce darp edildi ardından da gözaltına alındı.
Polis ayrıca, anons aracına da el koydu. Gençlerin darp ediliĢine tepki gösteren yurttaĢlara da
polis, gazlı müdahalede bulundu. (07.12.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟da, özel bir Ģirkette kurye olarak çalıĢan Serdar Kale adlı yurttaĢ, bulunduğu
Ģirkete gelen bir paketi, Bağlar ilçesinde bulunan Bağcılar Mahallesi'ndeki Cudi sitesine
götürdü. Paketi teslim edeceği kiĢinin evinin bulunduğu binaya girdiği sırada Kale, bina
giriĢinde tanımadığı bir kiĢi tarafından 2 Aralık günü darp edilerek, hakarete maruz kaldı.
Kimliği belirsiz kiĢi Kale'yi darp ettiği sırada "Narkotik Ģubeden Musa" olduğunu söyledi.
Daha sonra Kale'yi GBT kontrolüne tabi tutan sivil polis olduğu belirtilen kiĢinin Kale'ye,
"seni öldürürüm" Ģeklinde tehdit ettiği belirtildi. Polis olduğu belirtilen kiĢi, daha sonra 21
KN 472 plakalı Cornet tipi bir araca binerek olayın yaĢandığı yerden ayrıldı. Kale, konuya
iliĢkin avukatı Keziban Yılmaz aracılığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulundu. Yılmaz, "Musa" isimli Ģahsın, müvekkiline karĢı sahip olduğu nüfuzu
kötüye kullanmak suretiyle iĢlediği "Kasten yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Haksız arama"
ve "Görevi kötüye kullanma" suçları ile TCK'nin ilgili diğer maddeleri gereğince
cezalandırılmasını istedi. (09.12.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'in Eruh ilçesinde belediye hizmet binası civarında "kimlik kontrolü" yapan özel harekât
polisleri, lise öğrencisi Nadir Aksu isimli genci feci Ģekilde darp etti. Aksu okuldan eve gittiği
esnada özel harekât polislerinin önünden geçtiğini ve bu sırada sorgusuz-sualsiz kendisine
saldırılarak darp edilmeye baĢlandığını söyledi. Feci Ģekilde darp edilmesi nedeniyle olay
yerinde kendisinden geçtiğini ve gözlerini Siirt Devlet Hastanesi'nde açtığını belirten Aksu,
burada yapılan müdahalenin ardından kafatasında meydana gelen çökmeden kaynaklı
Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. (09.12.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Hasırlı Mahalle Meclisi'ne sivil ve özel harekat polisleri
tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında polisin, mahalle meclisinde Kobanê‟de ki
102
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
çatıĢmalarda yaralanan ve tedavileri yapılan üç Rojavalı'ya saldırıda bulunduğu ve yaralı
bölgelere silah dipçikleriyle vurduğu ileri sürüldü. Mahalle meclisinde Kobanêli yaralıların
tedavilerini yapan sağlık emekçisi RahĢan Ergin‟in de aynı Ģiddete maruz kalarak darp
edildiği belirtildi. (26.12.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
-Cezaevlerinde ĠĢkence
*14.01.2014 tarihinde Ģubemize Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Fax ile
baĢvuru da bulunan Yılmaz Taruk, Ģu beyanlarda bulundu: “Kurumda bulunan siyasi
arkadaĢlarımızla beraber, adli mahkûm arkadaĢlar 15.12.2013 tarihinden bu yana açlık
grevine baĢlamıĢ olup ve Ģahsım da bu tarihten bu yana açlık grevindeyim. Bu açlık grevini
tetikleyen konular yazılamayacak vahim konuların sebebiyle baĢlamıĢtır. Yetkililer tarafından
psikolojik baskılar, Ģiddetler hakaretler her gittikçe artmaktadır ve hücrelerde suçlu suçsuz
insanları üst üste tıkmıĢ vaziyette tutmaktadırlar. KovuĢturmanın selameti açısından
konularla ilgili daha detaylı ifademin alınabilmesi için ifade vermek istiyorum ve ailem
tarafından sizlere sunulacak dilekçemin de iĢleme konularak gereğinin yapılmasını talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Göğercin Taruk, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Yılmaz TARUK, 19.12.2013 tarihinde kurum 2. Müdürleri, baĢ memurları bulunduğu
T -2 odasına giderek ellerini kelepçeleyerek yarım saat iĢkence etmiĢler, bunu savcı bilmesine
rağmen müdahalede bulunmamıĢtır. Yaralı olduğu halde hastaneye götürülmüyor ve Ģu anda
hücrede tutuluyor. Sorumlu yetkililerden Ģikâyetçiyiz. Sorumlular; Selim Korkut, Cezaevi
Savcısı Mehmet Emin, Kurum Müdürü Talha ve 2. Müdür Rıdvan.” Dilekçemde belirttiğim
kiĢiler ve gardiyanlar, oğlumun her iki elini bağlayıp yerde sürükleyerek koğuĢtan çıkarıp
baĢka bir odaya götürüp coplarla dövüp ve yumruklamıĢlardır. BaĢını yere koyup botlarla
baĢını ezmiĢlerdir. Bununla yetinmeyip sinkaflı küfürler etmiĢlerdir. Dilekçemde belirttiğim
kiĢiler ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve derneğinizin bu konuda
hukuki destek sağlamasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*27.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abdulhalim Tanrıkulu, Ģu beyanlarda
bulundu: “Yeğenim olan, Tamer TANRIKULU Bingöl Cezaevindeyken kazılan tünel
sonucunda kaçtılar. Yapılan aranma ve operasyon sonucunda yakalanıp Çankırı F Tipi
Cezaevine nakledildi. Ancak burada kendisine psikolojik baskı ve iĢkence uygulamaktalar.
Sürekli arama yapılıp huzursuz ediliyor. Yeğenimin böyle keyfi uygulamalara maruz
bırakılması bizi daha da endiĢelendirmektedir. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep
etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*28.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülnaz Eroğlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Ahmet EROĞLU, 5 yıl önce Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde gasptan dolayı 20 yıl
ceza aldı. 2 yıldan beri Ġstanbul Silivri Cezaevine gönderildi. Bana periyodik olarak açtığı
telefonda Silivri Cezaevinde bizi tehdit ediyorlar. Burası Silivri, dediklerimizi yapmak
zorundasınız, yapmazsanız baĢınıza neler geleceğini tahmin edersiniz. YumuĢak oda denilen
bir yer var oraya götürüp bizi dövüyorlar. Orda kamera da yok. Bize doğulusunuz diyorlar ve
bu yüzden üzerimize daha fazla geliyorlar. Oğlumun baĢına bir Ģey gelirse yetkililer hakkında
davacıyım. Bu konuda ĠHD‟ den hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*10.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halil MemiĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Sezai MEMĠġ, Ģu anda Bandırma M Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Ancak oğlum ve 7
arkadaĢı adli suçlular arasında kalmaktadır. Bunu kabul etmediklerinden siyasi hükümlü ve
103
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tutukluların bulunduğu T tipine gitmek istediklerinden dolayı baskı, kötü muamele ve
iĢkenceye varan hakarete ve uygulamalara maruz kalıyor. Bu nedenle oğlumun adli
suçluların koğuĢundan çıkarılarak, siyası tutukluların kaldığı koğuĢa gitmek istiyor. Bu
konuda derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Enver Elaldı, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Osman ELALDI, yaklaĢık olarak 5 yıldan beri cezaevinde cezasını infaz etmektedir.
Oğlum Ģuan da Ġzmir Aliğa Kapalı Ġnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır.
08/02/2014 tarihinde telefon ile görüĢtüğünde bizzat cezaevi müdürüyle problem yaĢadığını
kendisine sürekli hücre cezasının verildiğini, hücrede falakaya yatırıldığını, çenesinin
kırıldığını ancak bunlara rağmen hastaneye sevk edilmediğini kendisine yemek bile
verilmediğini; cezaevinde can güvenliğinin olmadığını ve her an baĢına bir olay
gelebileceğini belirtti. Oğlum cezaevinde can güvenliğinin olmadığını eğer istenmeyen bir
durum olursa sorumlusunun cezaevi müdürü olduğunu bize açık bir Ģekilde belirtti. Biz bu
aĢamada ne yapacağımızı bilmiyoruz ve oğlumun can güvenliğinden endiĢe duymaktayız.
Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına rağmen birde
bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da endiĢe duymaktayız. Bu
konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*24.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Meliha TEKEL-Mekiye YÜCE-Hediye ĠPEK,
adına Meliha Tekel, Ģu beyanlarda bulundu: “EĢim olan Felemez Tekel, Bolu T Tipi
Kapalı Cezaevinde tutukludur. 13 ġubat PerĢembe günü cezaevinde ağır hasta olan bir
arkadaĢlarının hastaneye götürülmemesi üzerine çıkan tartıĢma sonucunda cezaevi infaz
koruma memurları sopa, tekme ve yumruklarla siyasi koğuĢlarda kalan tutsakları darp
ediyorlar. Olayı önce aynı gün telefon görüĢmesi yapan diğer mahkûmların ailelerinden daha
sonra da 20.02.2014‟te eĢimle yaptığım telefon görüĢmesinde bana anlattı. Aynı gece eĢim ve
bir arkadaĢını hücreye atmıĢlar ve eĢimin anlattığına göre kendilerini darp ettikten 4 gün
sonra muayeneye götürülmüĢler. EĢim infaz koruma memurları tarafından küfür, hakaret ve
kötü muameleye sürekli maruz kaldıklarını anlattı. EĢimin hayatından endiĢe
duyuyorum.13.02.2014 tarihinde eĢim ve arkadaĢlarına yönelik yapılan saldırıdan dolayı
Ģikâyetçiyim. Bu hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi amacı ile derneğinizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*18.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Ali Burun, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Arafat Burun, Elazığ E Tipi Kapalı Ġnfaz Kurumunda cezasını infaz
etmektedir.18.04.2014 tarihinde yani bugün saat 12.00‟de beni telefon ile arayarak iĢkence
gördüğünü her tarafının morardığını söyledi. ĠĢkenceden dolayı fazlaca mağdur olduğunu ve
bu iĢkencenin daha da artabileceği kaygılarını dile getirdi. Ancak telefon ile fazla
konuĢamadığından ayrıntıları anlatamadı. Bu konunun aciliyetine dikkat çekmenizi istiyor bu
nedenlerden dolayı derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*29.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Faysal Tura, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim Remzi TURA, halen GümüĢhane E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak
kalmaktadır. Bana 25.04.2014 tarihinde göndermiĢ olduğu faksta kendisine cezaevi
idaresince psikolojik baskı yapıldığını, bu nedenle açlık grevine girdiğini belirtmiĢtir. Tam
olarak ne zamandan beri grevde olduğunu bilmiyorum. Telefon görüĢmelerinde de rahat
konuĢamadığını, tedirgin olduğunu gözlemledik. Ağabeyim ayrıca yüksek tansiyon hastasıdır.
Ağabeyimin hayatından endiĢe duymaktayız. Bu nedenle derneğinizden hukuki destek talep
etmekteyim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
104
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*02.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hakki Boltan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Civan Boltan, 24 Nisan 2012 tarihinde Lice-Genç ilçeleri arasında çıkan
çatıĢmada yaralı olarak yakalandı. Diyarbakır D Tipi cezaevine gönderildi. Tedavisi
Diyarbakır AraĢtırma Hastanesinde yapıldı. Daha sonra tedavi amaçlı olarak Ankara‟ya sevk
edildi. Kafasında Ģarapnel parçaları olduğundan dolayı tedaviye cevap vermediği gibi
durumu da iyi değildir. Gözlerinde biri görmüyor. Bir kolu yok. Bütün bunlara rağmen
26.06.2014 tarihinde Anakara Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildi. Cezaevine
girerken çıplak arama, darp etme, yaralarının olduğu yerlere vurarak iĢkence edildi. ġuanda
yatakta kalkacak durumda değildir. ArkadaĢları tarafından ihtiyaçları karĢılanmaktadır.
Bunu yapanlardan davacıyız. Tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*18.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Emine Denli, Ģu beyanlarda bulundu: “
Çocuklarım olan Mehmet ve ġeyhmus Denli, 15-20 gün önce kâğıt toplama iĢi yaparken
gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Çocuklarım tutuklandıktan sonra Diyarbakır E Tipi
Kapalı Cezaevine gönderildiler. Çocuklarım cezaevinde adli tutuklu ve hükümlü çocukların
kaldığı 10 nolu koğuĢta tutulmaktadırlar. Ġki oğlum da koğuĢtaki mahkûmlar tarafından kötü
muameleye tabi tutulmaktadır. Kendilerinden para istenilmekte olup, elleri ve ayakları
bağlanarak sopalarla dayak atılmakta ve çok yoğun psikolojik baskıya maruz kalmaktadırlar.
Çocuklarıma gönderdiğim elbiseler cezaevinde diğer mahkûmlar tarafından alıkonulmakta ve
gardiyanlar bu duruma sessiz kalmaktadırlar. Ayrıca cezaevinde çocuklarımın baĢı su
kovasına daldırılıp nefessiz bırakılmak suretiyle iĢkence uygulamaktadırlar. Uygulanan bu
Ģiddetten ötürü oğlum Mehmet 7 defa bayılmıĢtır. Belirttiğim nedenlerden dolayı çocuklarım
içinde bulundukları durum nedeni hayatlarından endiĢe etmekteyim. Bu nedenlerden dolayı
sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*19.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ali Cengiz, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Edip Cengiz Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevinde mahpustur.19.07.2014 tarihinde telefon
görüĢmemiz vardı. Oğlum telefonda kendisine 3 gündür iĢkence yapıldığını, kendisine bir Ģey
olursa Ġsmet, YaĢar, Mustafa isimli Ģahısların sorumlu olduğunu belirtti. Daha sonra telefon
kapandı. Telefon kapandığı için ayrıntıları soramadım. Ancak kendisine iĢkence yapan ve
isimlerini verdiği Ģahısların gardiyan olabileceğini düĢünüyorum. Oğlumun ne durumda
olduğunu merak ediyorum ve kendisiyle ilgili hayati tehlikesi olduğu konusunda kaygılarım
bulunmaktadır. Oğlumun durumunun araĢtırılarak sorumlular hakkında yasal iĢlemlerin
yapılmasını istiyorum. Bu nedenle derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan 11 çocuğun onur kırıcı tehditlere ve psikolojik
baskılara maruz kaldığı ortaya çıktı. Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde 4 ay önce çıkan bir
olay sırasında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 15 yaĢındaki R.A.'nın tutulduğu Van M
Tipi Kapalı Cezaevi'nde gardiyan ve cezaevi yönetiminin baskısına maruz kaldığı belirtildi.
R.A.'nın görüĢüne giden annesi Besê Aydoğan, oğlunun “Anne, 'Gardiyanlar bizim
odalarımıza girip tehdit ettiler bizi dövmeye çalıĢtılar. Bizim karĢılık vermemizi istediler.
Provokasyon yapmak istediler ama biz karĢılık vermedik' dediğini aktardı. (09.08.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*23.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hevidar BozkuĢ, Ģu beyanlarda bulundu:
“Erdal Polat, 2008 yılında Diyarbakır‟da patlayan Final dershanesi olayında tutuklanıp
105
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 9 kez ağırlaĢtırılmıĢ mahpusla yargılandı. Ġlk cezaevi
Diyarbakır D Tipi daha sonra Bandırma M Tipi- Bandırma T 1 Cezaevine gönderildi.
Bandırma T 1‟de adli tutuklular tarafından sözlü taciz ve hakarete maruz kaldığını söyledi.
Ġdareye bildirmesine rağmen kendisi siyasi bir mahkûm olduğundan idare bilinçli olarak bir
çözüm bulmadı. Kendisi buna karĢı yaĢananları protesto etmek için bulunduğu tek kiĢilik
hücrede 1 ay boyunca 1 saatlik havalandırmaya çıkmadı. Ben vasisi olarak telefonla
görüĢtüm, cezaevindeki olay böyle devam ederse açlık grevine gireceğini söyledi. Bu konuda
sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*28.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yılmaz Taruk, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢlerim olan Burhan-Cevdet Taruk, Ģuanda Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi Ġnfaz
Kurumunda B-11 koğuĢunda cezalarını infaz etmektedirler. Bende 2008 yılından beri burada
cezamı infaz etmekteyim. Cezaevi Savcısı dâhil, üst makamdaki yetkililerin 12 Eylüllü
aratmayan davranıĢlarından dolayı, Ģikâyetlerimle yerlerinin değiĢimini sağladım. Fakat
Ģuan kurum yetkilileri kardeĢlerimin gerek hücre cezaları almaları için ve kendilerine zarar
vermeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Yerli mahkûmları üzerlerine saldırtıyorlar. Ayrıca
kendilerini intihara kadar sürükletiyorlar. Ve daha vahim konuların olması sebebiyle
kardeĢlerimin ifadesine baĢvurulmasını istiyorum. Onlarında skandal olacak ifadelerinin
olduğunu göreceksiniz. Bu konu ile ilgili ailemle bağlantı kurmanızı istiyorum. Kendilerine
bilgi verilmesini rica ediyorum. Yapılacak her paylaĢım onların gözyaĢlarının dinmesine
sebep olacaktır. Yapılan incelemelerin sonrası diğer mahkûmların da iĢkence, kötü muamele,
hakaret ve onur kırıcı davranıĢların oluĢmasını engelleyecektir. Bu konuda gerekli desteği
sağlamanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sultan Alcu, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Erkan Alcu, yaklaĢık 3 yıldır cezaevinde kalmaktadır. ġuanda Yozgat kapalı cezaevinde
bulunmaktadır. Kendisiyle yaptığım telefon görüĢmesinde, cezaevinde görevlilerin kendisine
kötü davrandığını, iĢkence yaptığını beyan etmektedir. Aynı Ģekilde cezaevindeki görevlilerin
farklı politik görüĢte olduğunu, bundan kaynaklı kendisini itirafçı olmaya zorladıklarını
söyledi. Yine bu sorunlardan kaynaklı, haksız ve hukuka aykırı bir Ģekilde 50 günden fazladır
kendisinin tek kiĢilik bir bölümde tutulduğunu ve tehdit edildiğini söyledi. bu görevliler
tarafından kendisine bir zarar verileceğini belirtmektedir. Bu durum onun psikolojik olarak
çökmesine neden olmaktadır. Sağlık sorunları yaĢamaktayım ve maddi olarak da durumum iyi
değildir. Sağlık sorunlarımın olduğunu belirten raporlarım da mevcuttur. BelirtmiĢ olduğum
hususlar çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır‟a ya da MuĢ, Adıyaman
illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim. GerçekleĢecek olan nakilde tüm yol
masraflarının tarafımca karĢılanacağını belirtirim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan siyasi tutuklu ve hükümlüler, aileleri aracılığıyla
gönderdikleri mektupta cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarıyla karĢı karĢıya kaldıklarını
duyurdu. Mektupta, cezaevi idaresinin 18 yaĢ altı siyasi tutuklulara karĢı uygulamalara
değinilen mektupta, çocuk tutuklulara marĢ ezberletilmeye çalıĢıldığı, sıraya dizildiği, ayakta
sayım yaptırmaya zorlandıkları, hakarete maruz kalıp, dövmekle tehdit edildikleri ifade edildi.
Adil tutukluların da baskılarla karĢılaĢtığını uygulamaların anlatıldığı mektupta, iĢkence
yapılarak tehdit edildiği, süngerli odalara atıldıkları ve disiplin cezası adı altında aylarca
hücrelerde tutuldukları belirtildi. (29.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*28.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Cemil Aslanhan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Vahit Aslanhan, 2006 yılından beri almıĢ olduğu 13 yıllık cezayı değiĢik
106
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
illerdeki cezaevlerinde yattı. ġuan da Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinde kalmaktadır.
25.10.2014 tarihinde ablasını arayarak “benim burada can güvenliğim yok. Ben açlık grevine
baĢladığım için gardiyanlar bana sürekli hakaret ediyorlar. Onlardan bir Ģey isteyince
bağırıp, çağırıp beni azarlıyorlar. Ben tek baĢıma bir odada kalıyorum. Bir defasında
gardiyanlar kendi aralarında bunu götürüp yok edelim Ģeklinde konuĢma gerçekleĢti. Ben
oğlumu hayatından endiĢe duymaktayım. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*18.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mehmet Aydın, Ģu beyanlarda bulundu:
“Sivas Cezaevinde bulunan kardeĢim Abdullah AYDIN ve Ramazan GÜVEN isimli arkadaĢı
cezaevindeki 30-40 kiĢilik grup tarafından „neden bize güldünüz‟ bahanesi ile dövülmüĢ olup,
hakaret ve küfre maruz kalmıĢtır. Bu grup tarafından kardeĢim ve arkadaĢına yönelik olarak
„pis Kürtler siz Sivas‟ta yaĢayamazsınız‟ Ģeklinde tehditler savrulmuĢtur. KoğuĢta görevli
bulunan cezaevi çalıĢanları tarafından olaya hiçbir Ģekilde müdahale olmamıĢ, kardeĢim ve
arkadaĢı bu saldırılardan korunmak amacı ile diğer infaz koruma memurlarının odasına
sığınmak istemiĢ ancak mahkûmlar hem kardeĢim ile arkadaĢını hem de olaya müdahale
etmek isteyen infaz koruma memurlarını dövmüĢler. Bu görüntüler cezaevi idaresinin kamera
kayıtlarında da mevcuttur. KardeĢim ve arkadaĢı darp edilmenin etkisi ile bayılmıĢ olup
ambulans çağrılmıĢ ve Sivas Numune Hastanesine götürülmüĢlerdir. Acil giriĢinde de
mahkûmların aileleri tarafından darp edilmek istenmiĢler. Açık cezaevi olduğu için bu olayı
kardeĢini darp eden mahkûmlar kendi ailelerine haber vermiĢtir. Aileleri kardeĢime yönelik
olarak Ģikâyetinizden vazgeçin yoksa sizi öldürürüz‟ diye tehdit etmiĢler. Bu durum Hastane
kamera kayıtlarında da tespitlidir. Bu olay nedeni ile tedavileri yapılmadan güvenlik
gerekçesi ile Sivas kapalı cezaevine götürülmüĢler. Darp edenlerden 2 kiĢi Sivas Kapalı
Cezaevine gönderilmiĢ olup, 38 kiĢi Açık Cezaevinde kalmaya devam etmiĢtir. Batman‟dan
Sivas‟a kardeĢimi görmeye gittiğimde acil Doktoru ile görüĢtüm. KardeĢim hakkında bilgi
istedim ancak bana raporunu veremeyeceklerini, raporu Savcılık ve jandarmaya verdiklerini
söylediler. Sonradan bilgi almak için olayın olduğu Açık Cezaevine gittim. Ġnfaz Koruma
Memurları, bunlar size de saldırır gidin dedi, ondan sonra da kardeĢimin gönderilmiĢ olduğu
kapalı cezaevine gittik. KardeĢimle görüĢtüm ve bana olayları bu Ģekilde anlattı. Müdüre
kardeĢimi kapalı cezaevine gönderenlerden Ģikâyetçi olduğumu söyledim. Bana kamera
kayıtlarına bakıp kiĢileri tespit ettiklerini ve olayın Savcılığa yansıdığını söyledi. Saldıran
mahkûmlardan 5-6 kiĢinin de kapalı cezaevine gönderildiğini aktardı. Savcı ile görüĢtüm.
Savcı delilleri topladıklarını ve iĢlemlerin yapılacağını söyledi. KardeĢim halen Sivas Kapalı
Cezaevinde olup, ne onun ne de arkadaĢı Ramazan GÜVEN‟in can güvenliği vardır. Benim de
Sivas‟a giderken mahkûmların aileleri nedeni ile can güvenliğim bulunmamaktadır. Onun için
kardeĢim ile ilgili olarak yasal iĢlemlerin yapılmasını, daha güvenli bir cezaevine nakli için
derneğinizin hukuksal yardım sağlamasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*ġırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nden ayağındaki ĢiĢlik ve ağrılardan duyduğu Ģikayet
nedeniyle tedavi olmak amacıyla ġırnak Devlet Hastanesi'ne getirilen Süleyman Katar (75)
adlı tutuklunun, iddiaya göre hastanede karĢılaĢtıkları bir yakınına selam vermek isterken,
görevli uzman çavuĢun yumruklu saldırısına maruz kaldı. Tedavi edilmeden cezaevine
götürülen Katar'a, cezaevi idaresi tarafından da iki ay görüĢ yasağı cezası verildiği belirtildi.
Konuya iliĢkin konuĢan Katar'ın oğlu Ferhan Katar, babasının hastalığı nedeniyle hastaneye
sevk edilirken, bir akrabası tarafından tesadüfen görüldüğünü, yakınının kendisine selam
vermek için yaklaĢtığı esnada görevli uzman çavuĢ tarafından engellemeye çalıĢtığını belirtti.
Katar, "Babamı engelleyen uzman çavuĢ iki yumruk atmıĢ. Bunun üzerine babam da uzman
çavuĢa karĢılık vermiĢ. Daha sonra hastanedeki insanlar sloganlar atarak askerlerin üzerine
107
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yürümüĢ. Bunun üzerine görevli askerler babamın tedavisine izin vermeyerek cezaevine geri
götürdü" dedi. (31.12.2014 / DĠHA / Evrensel.net / Cizrepostasi.com)
-Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi
*Van'ın Muradiye ilçesinde 4 Ocak‟ta saat 16.00 sularında Muradiye ġehir Stadyumu
civarında beklerken 8 polisin kendilerini çağırdığını, ardından polislerin kendilerine ajanlık
teklifinde bulunduğunu belirten 3 genç, teklifi reddetmeleri nedeniyle darp edildiklerini iddia
etti. (05.01.2014 / DĠHA)
*Van‟da, Emrah isimli yurttaĢ, 3 gün önce 0535 394 61 15 numaralı telefondan arandığını ve
isminin Ferhat olduğunu söyleyen bir polisin kendisini karakola çağırdığını söyledi. Karakola
gittiğinde ajanlık teklifi ile karĢılaĢtığını söyleyen yurttaĢ, bunu kabul etmemesi üzerine tehdit
edildiğini dile getirdi. (05.01.2014 / DĠHA)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi (ĠÜ) öğrencileri tarafından 27 Aralık 2013 tarihinde kampus
içersinde düzenlenen Roboski katliamı protestosu nedeni ile, Malatya Cumhuriyet
BaĢsavcılığı tarafından 44 öğrenci hakkında soruĢturma baĢlatıldı. SoruĢturma kapsamında
Emniyet Müdürlüğüne ifade vermek için çağrılan öğrenciler, polisin kendilerini ajanlık
teklifinde bulunduğu iddiasını ileri sürdü. (10.01.2014 / ANF / Evrensel.net)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde, Nurullah Kara, A.D, M.K. ve N.T. isimli BDP Ergani
Gençlik Meclisi üyelerinin polis tarafından aileleri aracılığı ile tehdit edildiklerini ve
ajanlaĢtırılmaya çalıĢıldıklarını iddia etti. Gençler, polisin ailelerini telefonla arayarak ya da
ikamet ettikleri evlere giderek, "Oğlunuz partiye gitmesin, basın açıklamalarının sonu
kırsaldır" Ģeklinde ifadeler kullandıklarını belirtti. Polislerin fiziksel tacizine de maruz
kaldıklarını ifade eden gençler ajanlık dayatmalarına maruz kaldıklarını iddia etti. (26.03.2014
/ DĠHA)
*18.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Güler Deniz, Ģu beyanlarda bulundu: “Mart
ayı içerisinde tarihini tam olarak hatırlayamadığım bir gün de, Jiyan Kadın Semt Pazarında
çalıĢtığım yere bir kadın ve bir erkek müĢteri olarak geldi. AlıĢ-veriĢ yaparken sohbet ederek
benim iĢimle ilgili bilgiler aldılar. Ben baĢka tezgâha uğramadan direk yanıma gelmeleri
dikkatimi çekmelerine rağmen farklı bir Ģey düĢünmeden sordukları sorulara cevap verdim.
Valilikte çalıĢtıklarını söylediler. Kadın isminin Öykü, erke olanı ise Murat olarak söylediler.
YaklaĢık bir hafta sonra ikisi birlikte gelerek alıĢveriĢ yaptılar. Bir önceki görüĢmede ben
onlara iĢlerin kötü gittiğini kapatacağımı söylemiĢtim. Ġkinci geliĢlerinde alıĢveriĢ esnasında
bana bir iĢ tekliflerinin olduğunu, valiliğin anketlerini yapmamı söylediler. Telefon
numaralarımı aldılar ve gittiler. Bir hafta sonra beni arayarak iĢ için konuĢmak istediklerini,
Diclekentte bulunan Madoya gelmemi istediler. Murat isimli olan beni 05349185168 nolu
telefondan aradı. Onlarla Madoda 17.30 civarında buluĢtum. Ġki kâğıt çıkararak bu projeyle
ilgili çalıĢtıklarını, AB Projesi olduğunu, BarıĢ sürecinde dil konusunda halkın ne istediğine
iliĢkin bir çalıĢma yaptıklarını söylediler. Kâğıdı verdiler okumam için ve ne düĢündüğümü
merak ettiklerini, bana bir takım sorular soracaklarını ve cevaplamamı istediler. Ankete
benzer bir Ģey vermediler. Pazara geldiklerin de ben yapmıĢ olduğum iĢlerle ilgili, aldığım
kültür sanatla ilgili, aldığım eğitimlerden, Kardelen kadın evinde bir süre çalıĢtığımı, Eğitim
Destek Evinde eğitmenlik yaptığımı, Cigerxun Kültür Merkezinde Halk danslarıyla ilgili
eğitim aldığımı söylemiĢtim. Ben ankete iliĢkin nasıl bir çalıĢma yapacağımı sordum. Onlar
anket doldurmayacağımı haftalık olarak görüĢmelerimizin olacağını, bir takım
değerlendirmeler hakkında bilgi vermemi istediklerini söylediler. Bunların arasında örneğin;
108
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
seçimle ilgili, newrozla ilgili, 8 Mart ile ilgili, konferanslarla ilgili bilgi vermemi istediler.
GörüĢmelerin sohbet Ģeklinde olacağını, bu görüĢmelerin üst derecedeki amirlerine
ileteceğini, karĢılığını alacağımı söylediler. Anket olmayacağını söyleyince ben biraz
Ģüphelendim. Daha sonra beni tekrar arayıp CV getireceklerini söylediler. Bir hafta sonra
beni arayarak saat 17.30‟da Cezaevi üst köĢede bulunan Migros‟a gitmemi söylediler. Ben
Migros‟a gittim. Erkek olan isminin Murat olduğunu söyleyen kiĢi, ilk görüĢmede
Ağrı/Doğubayazıtlı olduğunu söylemiĢti. Genelde konuĢmaları o yapıyordu. Diğer kadın
arada konuĢuyordu. Bu görüĢmede Newroz ve 8 Mart‟la ilgili sorular sorup kendisi
değerlendirme yapıyordu. Çantasında CV çıkarıp doldurmamı istedi. Ben kâğıdı açmadan
çantama koydum. Evde kâğıdı açtığımda içinden 300 TL para çıktı. CV‟de benimle ilgili ad,
soyadın, hangi kurumlarda çalıĢtığımı, ne tür belgelerimin olduğuna iliĢkin sorular vardı.
Ben bunları doldurdum. Bir hafta sonra yine aradılar. Ben annemin rahatsız olduğunu
söyleyerek gitmedim. Beni her hafta ÇarĢamba günü arıyorlardı. Bir hafta sonra ÇarĢamba
günü tekrar aradılar. Ben dersimin olduğunu gelemeyeceğimi söyleyince ertesi gün yani
PerĢembe günü görüĢmemi istediler. PerĢembe günü saat 19.30‟da Ofis‟te Askerlik ġubesinin
karĢısında bulunan Sadık Künefeye gitmemi söylediler. Ben gidemeyeceğimi söyleyince çok
ısrar ettiler. Ben o gün gittim. Önce normal sohbet ettiler. Ben zamanımın olmadığını gitmem
gerektiğini söyleyince bana benimle açık konuĢacaklarını, direk BaĢbakanlığa bağlı
olduklarını söylediler. Önce buraya geldiğimden kimsenin haberi olup olmadığını sordular.
Ben kimsenin bilmediğini söyleyince konuĢmaya baĢladılar. Bana devlet Güler Deniz‟in kim
olduğunu biliyor, ne iĢ yaptığını, nerelere gittiğini biliyor. Bu nedenle açık konuĢacağını,
bana istediğim kadar maaĢ vereceklerini, borçlarımın hepsini kapatacağını, onlarla
çalıĢmamı istediklerini söylediler. Ben de ne iĢ yapacağımı sordum. Bana hiçbir Ģey olmamıĢ
gibi Bağlar Eğitim Destek Evine, kardelen Kadın Evine, Cigerxun Kültür Sanat Merkezine
gitmemi ve orada yapılanları, gençlerin neler yaptığını onlarla paylaĢmamı istediler. Ben bu
kurumlarla bir ilgimin kalmadığını, çalıĢtığımı vaktimin olmadığını söyledim. Daha önce
çalıĢtığım için bu kurumlara rahatlıkla girebileceğimi söyleyerek emeğimin karĢılığını
alacağımı söylediler. Bu tekliften ne anladığımı sordular. Bende bu teklifin ajanlık olduğunu,
bunu yapmayacağımı söyledim. Murat simli Ģahıs kabul etmediğini söyleyince benim sağlık
durumumu, ailemin sağlık durumunu bildiğini, ailemin sağlığı için karar vermemi ve kabul
etmemi söyledi. Ben tedirgin oldum ve onlara bir hafta sonra kararımı vereceğimi söyledim.
Kadın benim yanlıĢ anladığımı kabul etmiyorsan bile haftalık görüĢmelerimiz devam etsin
dedi. Ben ısrarla bir hafta sonra cevabımı vereceğimi söyledim. Beni bir hafta sonra yani
16.04.2014 tarihinde saat 15.00-16.00 civarında aradılar. MeĢgule aldım. Bir daha arayınca
açmadım. Bir daha aramadılar. Ancak ben takip edildiğimi düĢünüyorum. Telefonumun
dinlendiğini düĢünüyorum. Ailemin ve benim baĢıma bir iĢ gelmesinden korkuyorum. Bu
kiĢilerden Ģikâyetçi olmak istiyorum. GörüĢtüğüm Ģahıslardan erkek olanı kısa boylu, kilolu,
yaklaĢık 1,65-1.70 cm civarında kıvırcık saçlı, saçları geriye doğru, kumral biriydi. Öykü
isimli kadın ise kısa boylu, kilolu, saçı omuz hizasında bakımlı bir bayandı. Kadının boyun
kısmında belirgin bir dövme vardı. Kadın hep kısa etek giyiyordu. BaĢıma herhangi bir Ģey
gelirse ya da ailemin baĢına bir Ģey gelirse sorumluları bu Ģahıslardır. Bu nedenle bu
kiĢilerden Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*25.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran R.A., Ģu beyanlarda bulundu: “YaklaĢık 1 yıl
önce 2 kiĢi dükkânıma geldi. BaĢta kendilerini müĢteri olarak tanıttılar. Ġlk geliĢlerinde
birinin polis, diğerinin kardeĢi olduğunu söylediler. ĠĢle ilgili olmayıp farklı bir Ģekilde
muhabbet kurmaya çalıĢtılar. Sadece iĢle ilgili olduklarını düĢündüğümden, ikinci
geliĢlerinde tek kiĢi olarak geldi ve ilk kiĢiyle gelen aynı kiĢiydi. YaklaĢık 9-10 ay önce ikinci
109
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
geliĢi oldu. Ġstihbarattan geldiğini söyledi. Bana üniversite de siyasi olaylara karıĢan kiĢilerin
isimlerini söylememi istedi. Bende tanımıyorum diye cevap verdim. Daha sonra muhabbet
kurmaya çalıĢtılar. Ama iĢim olduğunu ve çıkmalarını istedim. Ġkinci geliĢinde isminin
“Mustafa” olduğunu söyledi. Üçüncü geliĢlerinde (24.07.2014) saat 15.30-16.00 civarında
(0536 016 28 03) numaralı telefonla beni aradılar. “Sizin” dükkânınızdayım bir iĢim var
senle, buraya gel” demeleri üzerine iĢyerime gittim. Gittiğimde aynı kiĢiyle karĢılaĢtım.
Tekrardan muhabbet kurmaya çalıĢtı. Muhabbet kurmasına izin vermedim. ĠĢim olduğunu
söyleyip kalkmalarını istedim. Bu Ģahıs 1.80 boylarında sarıĢın, kısa saçlı, salasız, küçük
burunlu, hafif yapılı ve Ģık giyimliydi. Bu kiĢiden Ģikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki
destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*29.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran H.A., Ģu beyanlarda bulundu: “Huzurevlerinde
Mekso “meslek edindirme” kurslarına gidiyordum. Bu mekso valilik bünyesinde olduğu için
baĢvurular Emniyette Çocuk ġubeye yapılıyordu. Kurslar baĢladıktan sonra kurs ortalarına
doğru çocuk Ģube “dosyaların eksik” diye beni çağırdılar. Bende gittim. Çocuk Ģubeye
girdiğim gibi kimliğimi istediler. Terörle mücadelede görev yaptığını söyleyen Hamza isimli
Ģahıs „bize yardımcı ol‟ dedi. Orada oturan iki aileyi gösterdi. Bu ailelerden birinin oğlu,
diğerinin de kızı gerillada olduğunu söyledi. „Bu ailelerin durumu periĢan biz kimsenin
çocuğunu dağa gitmesini istemiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olursan seviniriz‟ dedi.
„Eylemlerde sana malzeme vereceğiz ve bize karĢı kullanacaksın, o zaman seni aralarına
alacaklar. Bize onlardan bilgi verirsen sana haftada 600 TL vereceğiz. Onlardan birini
yakalatırsan sana 30.000 TL vereceğiz‟. Ben kabul etmedim. Dayımın gazi olduğunu öne
sürdüm. Ülkücü olduğunu öne sürdüm. Benin BDP‟ye gittiğimi görürse ailem iç içe gireceğini
söyledim. Bana ellerinde görüntülerimin olduğunu söylediler. Bende CHP Mitingine gittiğimi
de söyledim. „Niye onları da göstermiyorsunuz‟ dedim. „Seni araĢtırdık kim olduğunu, nasıl
bir aile olduğunu biliyoruz‟ dediler. „Bize yardımcı ol, bizde sana yardımcı olalım‟ dediler.
Tekliflerini kabul etmediğim için davalı olup, beni meksa‟dan attılar. Takibe aldılar.
Telefonla da tehdit ettiler. Diyarbakır‟ı terk etmek zorunda kaldım ve Ģuanda tekrar
Diyarbakır‟a geldim. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Kürtçe eğitim veren Dibistan a Seretayî Ferzad Kemanger‟i
mühürlemek isteyen polise karĢı direndiği sırada gözaltına 41 kiĢi, götürüldükleri Emniyet
Müdürlüğü‟nde "sohbet odası" denilen bir odada ajanslaĢtırmaya maruz kaldıklarını ifade etti.
Savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılan Y.Ç. isimli yurttaĢ, polisin kendisine 'telefon
numaranı ver buranın dıĢında seninle görüĢelim ve beraber bir çay içer, sohbet ederiz. Bize bu
konuda yardımcı olur bilgi getirirsin' diyerek ajanlaĢtırma teklifinde bulunduğunu söyledi.
Y.Ç, bu teklifi reddettiğinde ise ellerinde görüntüsü olduğunu ileri süren polislerin, onlara
yardım etmemesi halinde görüntülerini savcılığa verileceğini söyleyip korkutarak üzerinde
baskı kurmaya çalıĢtığını anlattı. Ajanlık dayatmasına maruz kaldığını söyleyen R.A. isimli
bir baĢka genç ise, polislerin kendisini daha önce yargılandığı bir davası ile tehdit edip, 'Bize
yardım edersen biz de senin dıĢarı çıkmana yardım ederiz ve sen dıĢardan bize bilgi getirirsin'
dediğini aktardı. Bunun yanı sıra farklı Ģeylerle de psikolojik baskı yapılıp ajanlık yapma
dayatmasında bulunulduğunu dile getiren R.A, sonrasında yeniden görüĢmek üzere telefon
numarasının istendiğini belirtti. (19.09.2014 / DĠHA)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kobanê protestolarında polisin müdahalesi sonucu
gözaltına alınarak tutuklanan ve Ağrı M Tipi Cezaevi'ne götürülen Ġsmet Adıgüzel'in (18)
cezaevi yönetimi tarafından revire götürüleceği söylenerek, tanımadığı kiĢilerle
110
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
görüĢtürülerek ifadesi alınmaya çalıĢıldığı ileri sürüldü. Konuya iliĢkin bilgi veren Anne
Perihan Adıgüzel "Oğlumu hukuksuz bir Ģekilde sorgulamaya götürmüĢler. Oğlumu görmeye
gittiğimde bana durumu anlattı. 'Revire götüreceğiz' diye baĢka odaya götürmüĢler.
Tanımadığı kiĢilerin fotoğraflarını gösterip 'Kim bunlar' diye zorluyorlar. Ne hakları var
çocuklarımıza böyle yapıyorlar. Onlar daha çocuk. Çocukların mahkûmiyetinden ellerine ne
geçecek" diye konuĢtu. (08.11.2014 / DĠHA)
*24.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hüseyin Eski, Ģu beyanlarda bulundu:“Ahlat
hapishanesinde bulunan yeğenim Ahmet Eski, 3 ay önce Bitlis hapishanesine gönderildi.
Burada yeğenine itirafçılık dayatılmıĢ, ancak kabul etmeyince 40 gün hücre cezası verilmiĢ.
Derneğimizden yardım talebinde bulunuyorum.”(ĠHD Van ġubesi)
-Tehdit Edilenler
*02.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Asuman Tutmaz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yeğenim olan Ramazan Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk SHMYO Radyoloji
bölümünde okumakta olup, Ģuanda ikinci sınıftadır. Afyon‟da ASE Erkek Öğrenci Yurdunda
kalmaktadır. Afyon‟a gittiği günden beri, Kürt kimliğinden dolayı sürekli baskı görmekte,
tehditlerle karĢılaĢmaktadır. En son yaklaĢık bir hafta önce basına da yansıyan olayda, iki
Kürt öğrenci kızın ülkücüler tarafından saldırıya uğraması sırasında poliste olayı görmezden
gelmiĢtir. O sırada orada bulunan yeğenim kızları koruduğu için o gece, ülkücülerle birlikte
polislerde yurdun kapısına dayanarak yeğenimi tehdit etmiĢlerdir. Yurt idaresi bu duruma
kayıtsız kalarak, aksine yeğenime zorla yurtta kalması için baskı yapmıĢlardır. Yeğenimin can
güvenliği olmadığından dolayı yurtta kalmak istemiyor. Ama idare “sen ölsen de burada
kalmak zorundasın” diyorlar. Çünkü senet imzalandığı için ve borcundan dolayı salıvermek
istemiyorlar. Yeğenim ve onun gibi olan Kürt öğrencilerin can güvenliği yoktur. Sizden bu
konuda destekçi olmanızı ve kamuoyuyla paylaĢmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nde okuyan ve güvenlik nedeniyle
isimlerini vermek istemeyen G.M. ve E.G. isimli öğrenciler, kampuste bulundukları sırada
polisin kendilerini ülkücü gruplara parmakla iĢaret ederek hedef haline getirdiğini belirtti.
Daha sonra bu grupların, öğrencileri evlerine kadar takip ettiğini, yanlarında araba ile
geçerken korna çalarak tacize ettiklerini ifade etti. (23.01.2014 / DĠHA)
*03.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġsmail Eskin, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben,
Dicle Haber Ajansında (DĠHA) muhabir olarak çalıĢmaktayım. 31.01.2014 – 03.02.2014
tarihleri arasında çeĢitli bölgesel yayın yapan gazete ve haber ajanslarında ( Hizbullah‟a
yakın) 30.01.2014 tarihinde Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde meydana gelen olayların
provokatörü olarak gösterilmekteyim. Yine facebook sosyal paylaĢım sitesinden fotoğraflarım
kopyalanarak Lice olayları esnasında saldırıya uğrayan ve görüntüsü basına yansıyan kiĢinin
fotoğrafıyla yan yana konularak o kiĢinin ben olduğum söylenerek sosyal paylaĢım sitelerinde
dolaĢtırılmaktadır. Oysa benim bu olaylarla herhangi bir alakam olmaması bir yana ben o
sıralarda Lice ilçesinde bile değildim. Olayların yaĢandığı saatlerde ben yukarıda verdiğim
adreste bulunan ajansımda baĢka konularla ilgili haber hazırlıyordum. Zaten olaylarda
görülen kiĢinin ben olmadığı açıkça ortadadır. Olayla ilgili çekilmiĢ görüntülerden de bu
durum daha sağlıklı bir Ģekilde tespit edilebilir. Site ve gazetelerinde gazetecilik etiğiyle
bağdaĢmayan bir Ģekilde doğruluğunu teyit etmeden haber yapan söz konusu basın
organlarının yetkilileri açık bir Ģekilde Ģahsımı hedef göstermekte, Ģahsıma hakaret etmekte,
111
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Hizbullah Terör Örgütünün korkutucu gücü kullanarak, beni sindirmeye çalıĢmaktadırlar.
Yine, söz konusu yayınlardan sonra, Hizbullah Terör Örgütü üye ve yandaĢları çeĢitli haber
siteleri ve sosyal paylaĢım sitelerinde tarafıma ağır hakaretler etmekte ve tehditler
savurmaktadırlar. Bunlardan biri de Enes GENÇ adlı Ģahıstır. Söz konusu Ģahıs, olaylarla
hiçbir bağım olmamasına rağmen kiĢisel Facebook hesabıma 31.01.2014 tarihinde “ Ulan,
haysiyetsiz insan Huda – Par‟ı sahipsiz mi sandın? Bütün fotoğraflarını kaydettik. Elbet
Diyarbakır‟a gelirsin sen.” diyerek açık bir Ģekilde beni tehdit etmiĢtir. Bu yayın ve
tehditlerin organize bir Ģekilde yürütüldüğünü düĢünmekteyim. Hizbullah Terör Örgütüyle
ilgili daha önce yapmıĢ olduğum haberlerden dolayı benden bu Ģekilde intikam alınmak
istenmektedir. Objektif bir gazeteci olarak, Ģahsım ve çalıĢtığım kurum ve gazetecilik mesleği
engellenmek istenmektedir.
Söz konusu yayın ve tehditler yüzünden can güvenliğim
tehlikededir. BaĢıma kötü bir Ģey gelecek olur ise sorumluları bu yayınları yapan Ģahıslar ve
Hizbullah Terör Örgütüdür. Yukarıda belirtmiĢ olduğum hususlar çerçevesinde gerekli
güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve soruĢturma iĢlemlerinin yürütülerek, sorumlular
hakkında kamu adına dava açılmasını talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*CHP'nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belde Belediye BaĢkan Adayı Cemal Bulut, seçim yatırımı
olarak 'ihtiyacı olan' yurttaĢlara kömür dağıtması olayını haberleĢtiren Dicle Haber Ajansı
(DĠHA) muhabiri Rojda Korkmaz'ı tehdit etti. Korkmaz'ı telefonla arayan Bulut, kömürleri
kendisinin dağıttığını doğruladığını inkar ederek, "Telefonun ben de. Seninle görüĢeceğiz"
diyerek Korkmaz'ı tehdit etti. (08.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*20.02.2014 tarihinde Ģubemize Diyarbakır E Tipi Cezaevinden baĢvuran Naciye AtaĢ,
Ģu beyanlarda bulundu: “Ergani Ġlçesinde on gün önce 10 ġubatta meydana gelen ve
kayınvalidesini öldürmekle suçlanan, tutuklanıp Ģuanda cezaevinde bulunan Melek
Karadayı‟nın dramı medyada anlatılanlardan çok farklıdır. Ġki aile arasında kalıp kurban
olarak seçilmiĢ bir kadın ve üç çocuğu, kendisi Ģimdi hapiste ve çocukları da yurda
kalmaktadır. ġuanda kimsesiz ve çocuklarından uzakta, cezaevinde bile öldürülmekten
korkuyor. Ġki aile arasında kalmıĢ olan kadın Ģimdi de medyanın hedefinde, yaĢadığı travma
yetmiyormuĢ gibi her gün gazetelerde kendi haberlerini görmesi ruh halini daha da bozuyor.
Kendisine yardım edilmesini istiyor. Bir töre cinayeti olan bu durumun bir kılıfa
uydurulduğunu kendisinin ve çocuklarının hedef olduğunu ayrıca her iki aile tarafından da
kurban olarak seçildiğini ve Ģimdi de hedefte olup öldürülmekten korktuğunu söyleyip
sizlerden yardım talep ediyor. Çünkü artık kimsesi de yok, 13 yaĢında evlendirildiğinden
eğitim de görmemiĢtir. Durumu medyada anlatılanlardan çok farklı, lütfen bana yardımcı
olun, diyor. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan BDP'nin seçim bürosunun, polisler
tarafından akĢam saatlerine basıldığı, bürodaki parti bayrakları ve PKK Lideri Abdullah
Öcalan'ın fotoğraflarına el konulduğu öğrenildi. Seçim Bürosu çalıĢanı Mehmet ġerif Salman,
polisler tarafından tehditlere maruz kaldığını ve tutuklanmakla tehdit edildiğini söyledi.
(21.02.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'da 23 ġubat'ta, Dicle Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Ziya Gökalp
Yurdu'nda kalan 2 kadın öğrenci gasp edilerek tacize maruz kaldı. YaĢanan taciz olayının
güvenlik kulübesi önünde olmasına dikkat çeken üniversite öğrencisi Sibel Alpay, yaĢananlar
yurt güvenliğinin önünde olmasına rağmen güvenliğin müdahalede bulunmadığını, tepki
gösterdiği içinde yurt yetkilileri tarafından, yurttan atılmakla tehdit edildiğini belirtti.
(26.02.2014 / DĠHA)
112
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*07.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Serpil Polat, Ģu beyanlarda bulundu: “Kızı
Özlem KarataĢ 01.03.2014 tarihinde kafasına silah dayanmak suretiyle tehdit edilmiĢtir.
Derneğinizden konu ile ilgili hukuki yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Elazığ ġubesi)
*Elazığ‟da, Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nin içerisinde bulunan kantin kapısına 7
Mart'ta, fakültenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirlenmeyen kiĢi veya kiĢiler tarafından
tehdit içerikli mektup bırakıldığı belirtildi. Kantini iĢleten Rıdvan Aydın isimli yurttaĢ,
mektubun içeriğinde, "Tuncelili olup Elazığ'da ikamet eden Alevi kökenli biri olduğunuzu
biliyoruz. 2 buçuk yıldan beridir kantinimizde sahte görüĢ ve düĢüncede olan insanları bir
arada, uyum içerisinde tutma gayreti gösterdiğinizi gördük. Bu durum bir anlamında toplumda
saygı ile karĢılansa da bizlerde derin Ģüpheler bırakmaktadır" ifadelerinin yer aldığını belirtti.
(22.03.2014 / DĠHA)
*Van‟ın merkez TuĢba ilçesine bağlı ġemsibey Mahallesi‟nde, kimliği belirsiz kiĢilerce
tarafından Erkan Gür isimli yurttaĢın evinin kapısına kırmızı boya ile çarpı iĢareti konuldu.
(26.03.2014 / DĠHA)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi‟nde okuyan Kürt öğrenciyi ülkücüler ölümle tehdit etti. Daha
önce de ülkücüler tarafından saldırıya uğrayan ve dudağına dikiĢ atılan Coğrafya Bölümü son
sınıf öğrencisi ġaban AteĢ, Ģikayetini geri çekmemesi üzerine kampüs içindeki cafede
otururken yanına gelen bir grup ülkücü tarafından tehdit edildi. Konuya iliĢkin konuĢan AteĢ,
“ArkadaĢlarımla Üniversitenin içinde bulunan kafe de otururken yanımıza gelen ülkücü
gruptakiler, Ģikâyetimi geri çekmemi istediler. „ġikâyetini geri çekmezsen bunu hayatınla
ödersin‟ Ģeklinde beni ölümle tehdit ettiler” diye konuĢtu. (06.04.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan ġehit Ali Temel Kültür Merkezi'nde çalıĢan, aynı
zamanda Dengê Jinên Azad'ın solisti olan Kudret Uçuk, kendisini polis olarak tanıtan 3 kiĢi
tarafından tehdit edildiğini iddia etti. 25 Nisan günü kendisini polis olarak tanıtanların
tehdidiyle karĢı karĢıya kaldığını söyleyen Uçuk, "O gün kuruma gittiğim sırada sokakta
birden üç kiĢi tarafından durduruldum. Onları ilk defa görüyordum. Bana polis olduklarını
söyleyerek, 'Biz senin ne yaptığını biliyoruz. Bunun için de kurumdan ayrılmanı istiyoruz.
Ayrılmadığın takdirde seni bir daha bu Ģekilde uyarmayacağız' dediler. Ben de kendilerine
'Ben hiçbir Ģekilde kurumdan ayrılmayacağım. Çünkü ben sadece bir sanatçıyım ve sanatımı
icra ediyorum. Oradan ayrılmamı gerektirecek hiçbir Ģeyde bulamıyorum. Eğer sırf Ģarkı
söylediğim için beni tehdit ediyorsanız ben de hiçbir Ģekilde ayrılmam' dedim" diyerek,
karĢılaĢtığı durumu anlattı. (28.04.2014 / DĠHA)
*Erzurum'da polis, düzenlenen basın açıklamalarına katılan 15 Kürt öğrencilerin ailelerini
arayarak, katılmamaları yönünde tehdit ettikleri belirtildi. Polislerin "Çocuklarınız yasa dıĢı
eyleme ve gösterilere katılmakta. Böyle devam ederse sizin ve çocuklarınız için iyi olmaz"
dediklerini aktaran öğrencilerden D.K, ailesinin tedirgin olduğunu ve kendisinin de can
güvenliğinin olmadığına belirtti. (15.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*19.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ozan-Bünyamin Demir, Ģu beyanlarda
bulundu: “16.06.2014 tarihinde 15:00 sıralarında yukarıda belirttiğim adresin sokak
baĢında arkadaĢlarım Mehmet ÖZDEMĠR ve Doğan AYDOĞAN ile oturduğumuz esnada iki
sivil polis yanımıza yanaĢıp burada ne yaptığımızı sordular. Bu polislerden biri pembe
gömlekli, mavi kot pantolonlu biraz uzun, mavi gözlü, kel ( saçlarının ortası dökülmüĢ,
113
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yanlarını da kendisi jiletlemiĢ) 35 – 40 yaĢlarında, baĢında beyaz bir Ģapka olan, diğeri ise,
siyah saçlı, hafif zayıf 30 yaĢlarında gözlüklü kırmızı tiĢörtlü, siyah kumaĢ pantolon, siyah
kundura giyen kirli sakallı Ģahıslardı. Bizler de “Oturuyoruz.” Dedik. Sonra bir polis aracı
yanımıza yanaĢtı ve üçümüzü de ġehitlik karakoluna götürdüler. Orada mahalleden bildiğimiz
Hakan isimli 30 – 35 yaĢlarında beyaz tiĢörtlü mavi kot pantolonlu kısa boylu, dolgun,
kahverengi saçlı kirli sakallı polis ve yanında birkaç polis daha var iken, “sokak baĢında
neden oturuyorsunuz, size orada oturmayacaksınız demedik mi?” Tarzında Ģeyler söyledi.
Bizler de sokak evimizin önüdür, öylesine oturuyorduk dedik. Sonra baĢka bir polise
fotoğraflarımızı çektirip; bize okutmadıkları bir kâğıt imzalattılar. Sonra serbest bıraktılar.
Yine, 18.06.2014 tarihinde, saat 16:00 – 17:00 sıralarında bizim evin yakınındaki Berat
Ġnternet Cafede iken, iki polis geldi biri kapıda bekledi diğeri ise içeri girdi. Ġçeri giren
Hakan Ġsimli polisti ve dıĢarıdaki sivil polisi ( bu polis, sakallı 170 – 175 boylarında, hafif
dolgun alnının üst tarafındaki saçları dökülmüĢ 30 – 35 yaĢlarındaydı.) göstererek onun
yanına git dedi. Ben de onun yanına gittim ve beni kapının önündeki 21 EJ 572 plakalı araca
bindirdiler. O sırada kardeĢim Bünyamin DEMĠR geldi ve ağabeyimi neden aldınız nereye
götürüyorsunuz dedi. Bunun üzerine kardeĢimi de araca bindirdiler. Bunu gören ağabeyim
Cihan DEMĠR, polis aracının önüne gelerek kardeĢlerimi nereye götürüyorsunuz dedi. Hakan
isimli polis de çok istiyorsan gel onları karakoldan al dedi ve ağabeyime sinkaflı küfürler etti.
Daha sonra bizi Bağlar Karakoluna götürdüler. Orada bizi bir süre beklettikten sonra Devlet
Hastanesine götürüp rapor aldıktan sonra tekrar karakola götürdüler. Bizlerin karakola
götürüldüğünü duyan annem ve amcam Ramazan GEZER de karakolun önüne gelmiĢlerdi.
Polisler bize okutmadan bir kağıt imzalattılar. Polislerden Hakan “ağabeyiniz Cihanla iĢimiz
daha bitmedi, onunla hesaplaĢacağız.” Bizi almaya gelen amcama da dönüp daha “cihanla
hesabımız bitmedi” dedi ve bizi serbest bıraktılar. Söz konusu polisler, sık sık beni ve ailemi
rahatsız etmekte ve üzerimde psikolojik baskı kurmaktadır. Ağabeyim Cihan DEMĠR,
24.05.2014 tarihinde polisler tarafından sokak ortasında feci bir Ģekilde darp edildi.
ĠĢkenceye uğratıldı. Ağabeyim de bu polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntüleri
basına da yansımıĢ, hatta valilikçe yapılan açıklamada bu polislerin görevlerinden
uzaklaĢtırıldığı belirtilmiĢti. Ben, bize yapılan bu muamelenin bundan kaynaklandığını
düĢünmekteyim. Sistematik olarak üzerimizde baskı kuran polislerin fiili iĢkence suçunu
oluĢturmaktadır. Aynı zamanda, haksız bir Ģekilde bizleri karakola götürüp serbest
bırakmaları görevi kötüye kullanma suçunu oluĢturmaktadır. Bununla birlikte ağabeyime
karĢı hakaret suçunu iĢlemiĢler, ağabeyim üzerinden bizi de tehdit etmiĢlerdir. Bu bağlamda;
bu olaydan sorumlu olan güvenlik güçleri için gerekli soruĢturma iĢlemlerinin ĠVEDĠLĠKLE
yürütülmesini ve ayrıca;1-) Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden, 21 EJ 572 plakalı aracın
18.06.2014 tarihinde ve olay saatinde hangi polislerce kullanıldığının sorulmasını, 2 -)
Tariflerime uyan polislerin fotoğraflarının teĢhise dayanak olması açısından, Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğünden istenmesini,3-) Bağlar Polis Karakolunun güvenlik kameralarının
16.06.2014 tarihinde 15:00‟ten sonraki kayıtlarının celp edilmesini,4-) ġehitlik
Karakolunun güvenlik kameralarının 18.06.2014 tarihinde, saat 16:00‟dan sonraki
kayıtlarının celp edilmesini,5-) Yapılacak tahkikat sonucunda Ģüpheliler hakkında kamu
adına cezalandırılmaları istemiyle dava açılmasını talep ederim.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Van ErciĢ'te AFAD Van Ġl Müdürü Cafer Giyik'in, yakını Ġhsan Türköz'e, köy merasının
tahsis edilmesine iliĢkin müfettiĢ raporları ile kanıtlanan yolsuzluğu gündeme getiren DĠHA
ErciĢ muhabiri Ġdris Yılmaz, yolsuzlukta adı geçen Türköz'ün kardeĢi ReĢit Türköz tarafından
tehdit edildi. ErciĢ Kaymakamlığı önünde otobüs bekleyen Yılmaz‟ın yanına gelen Türköz,
"Burası aĢiret memleketidir. Sen ecelinle oynadın. Baltayı taĢı vurdun. Bu günden sonra sana
huzur vermeyeceğiz" diyerek tehdit etti. YaĢanan durumun ĢaĢkınlığını yaĢayan Yılmaz'ın,
114
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Ģahısa kim olduğunu sorması üzerine, "Marcas köyünde yaptığın haberi biliyorsan, benim de
kim olduğumu biliyorsundur. Seninle hesaplaĢacağız" Ģeklinde konuĢarak tehditlerine devam
belirtildi. (07.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesindeki Ofis semtinde bulunan kafelere "Hizbullahî cemaat"
imzasıyla tehdit notları bırakıldı. Notlar, kapıların altından kimliği belirsiz kiĢilerce atıldığı
belirtildi. Notlarda, "Bir daha Ramazan ayı içinde açtığınız tespit edilirse kendinizi yok
biliniz" içerikli tehditlere yer verildi. Tehdit notları bırakılan kafelerden bir olan "Ġkinci Yeni"
adlı kafenin, tehdit notundan iki gün önce kimliği belirsiz beĢ saldırgan tarafından taĢlı
saldırıya maruz kaldığı belirtildi. (18.07.2014 / DĠHA)
*Van'ın Hacibekir (Xaçort) Mahallesi'nde yaĢayan bir yurttaĢın evinin giriĢ kapısına "X" ve
Arapça alfabesine benzer bir harf ile iĢaretler atıldı. Ġsminin açıklanmasından istemeyen din
alimi olan yurttaĢ, Hizbullah ve IġĠD çeteleri tarafından ailesinin hedef haline getirilmesinden
kaygılandığını dile getirdi. (25.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı Etmanik köyü yakınlarda yurttaĢlara polis tarafından
gerçekleĢen müdahale sırasında, polisin yurttaĢların sığındığı civardaki evlere gaz bombası
attığı ve sık sık "hepinizi öldüreceğiz, canınızı ve ruhlarınızı alacağız" Ģeklinde yapılan
anonslarla tehdit edildikleri belirtildi. (22.09.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Suruç ilçesi sınır hattında bulunan DewĢen köyünde 4 sivil otobüs ile gelen
askerler, köyde Kobanê‟ye destek eylemlerinde bulunan 5 kiĢiyi gözaltına aldı. YurttaĢları
gözaltına alan askeri yetkililerle görüĢen HDP'li milletvekilleri Ġbrahim Ayhan ve Aysel
Tuğluk‟un, askeri yetkililerin, "Bir saate kadar burada kalırsanız hepinizi dağıtırız" Ģeklinde
tehdit ettiği belirtildi. "Bizler milletvekiliyiz" diyen vekillere, asker Ģu tehditlerde bulundu:
"Ne olursanız olun bir saate kadar sizi burada görmek istemiyoruz. Burada görürsek
dağıtırız." (01.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*09.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Halef ÇaruĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Hüseyin ÇARUġ, hakkında 08.10.2014 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve internet
sitelerinde oğlumun fotoğrafı gösterilmiĢtir. Bu siteler oğlumun 7.10.2014 tarihinde
Diyarbakır da gerçekleĢen olaylar neticesinde ölen bir kiĢinin faili olarak hedef
gösterilmektedir. Bu basın yayın ve internet sitelerinde eski ve yeni hali olarak iki fotoğraf
gösterilmiĢtir ancak gösterilen fotoğraflardan biri oğluma ait değildir. Olaylarda olduğunu
gösterdikleri fotoğraf oğluma ait olmayıp görev yapan bir basın çalıĢanıdır. Eski hali olarak
gösterilen fotoğraf oğluma aittir ancak olayda çekilen fotoğraf oğluma ait olmayıp sözünü
ettiğimiz basın mensubuna aittir. Zaten savcılık araĢtırması ve incelemesinde bu durum
ortaya çıkacaktır. Aile olarak bu hedef gösterilmekten dolayı can güvenliği tehlikesiyle karĢı
karĢıyayız. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde can güvenliğimizin korunması, Oğlumu
hedef gösteren kiĢi veya kiĢiler hakkında gerekli soruĢturmanın yapılması ve
cezalandırılmasını istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan ve can güvenliği nedeniyle ismini vermek
istemeyen G. A. isimli kadın öğrenci, kaldığı Nene Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda
ülkücü olduğu belirtilen ve "Asena" olarak tanınan Rabia isimli kadının tehditlerine maruz
kaldığını iddia etti. ĠletiĢim Fakültesi öğrencisi G. A. "Kız öğrenci yurtlarından sorumlu
'Asena' dedikleri Antalyalı Rabia isimli öğrenci gelip, 'Bütün Kürtler ölsün gebersin' diyerek,
Kürtleri aĢağılayıcı hakaretler savurdu. Ben de tepki göstererek uyarıda bulundum, bana
115
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
dönerek tehditkar bir tavırla, 'Sen göreceksin seni yurdundan attıracağım' diye tehdit etti.
Buna benzer olaylar çok sık yaĢanıyor ve hep yurtlardan kovulan, mağdur olan Kürt
öğrenciler oluyor. Benim de bu yönden can güvenliğim yok. BaĢıma bir Ģeyin gelmesinden
ülkücüler ve onlarla birlikte hareket eden yurt görevlileri sorumludur" diye konuĢtu.
(21.10.2014 / DĠHA)
*17.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ramazan Kamaç, Ģu beyanlarda bulundu:
“05.11.2014 tarihinde Tem Ģube tarafında gözaltına alındım ve Savcılık soruĢturması sonrası
serbest bırakıldım. Ondan sonra sürekli takip edildim. 16.11.2014 tarihinde babama ait
prefabrik eve girilmiĢ, elektronik malzemenin 4 tanesinin kabloları kesilmiĢ ve fiĢ baĢları yan
yana dizilmiĢ. Bu Ģekilde bana ve aileme tehdit mesajı verildiğini düĢünüyorum. ġubenizden
hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” (ĠHD Van ġubesi)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan ve can güvenliği nedeniyle ismini açıklamaktan
kaçınan E.A. isimli Kürt öğrenci, polis tarafından takip edilerek, tartaklanıp tehdit edildiğini
iddia etti. Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik
bölümü öğrencisi ve DĠHA muhabiri Mensur Kücükkarga ile 5 öğrenci için, 22 Kasım'da
cezaevi önünde yapılan açıklamanın ardından sivil polislerin kendisini takip ettiğini anlatan
E.A., polislerce tartaklanarak, "Sen elimize bir gün düĢersin merak etme. Gözümüz üzerinde"
tehdidine maruz kaldığını söyledi. Açıklama sonrası merkez Palandöken ilçesi YeniĢehir
Semti'nde bulunun evinin yakınlarına kadar, gri bir kornet marka araba ile takip edildiğini ve
en son önü kesildiğini dile getiren E.A., kimliğini alıp GBT'sini sorgulayan sivil polislerin,
kolunu çevirerek, arabaya yaslayıp, "Senin ne iĢlerle uğraĢtığını biliyoruz" sözlerinin ardından
tehditler savurduğunu kaydetti. (26.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'ya bağlı Fatih, Yüzüncü Yıl Ve Kazım Karabekir mahallelerinde ikamet eden
yurttaĢlar, polis ve özel harekat timleri tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. 6-7 Ekim'de
Kobanê'ye destek amaçlı yapılan eylemler sonrası birçok merkezde olduğu gibi Ağrı'da ev
baskınları sonrası gözaltılar yaĢandı. Gözaltına alınan kiĢilerin denetim serbestliği ile
bırakılmasının ardından, gözaltların yaĢandığı mahallelerde polisin terör estirdiği belirtildi.
Mahallede polis baskısı altında olduklarını dile getiren Hayrettin Budak, Muhammet Karagöz
(18), Berat Karaman (30) ve F.A (15), DBP Ġl BaĢkanlığı'na giderek yardım talebinde
bulundu. Gece saatlerinde zırhlı araçlarla mahalleye gelen polis ve özel harekat timleri
tarafından tehdit edildikleri iddia eden Budak, "Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Polisler bize 'Sizi
yaĢatmayacağız. Burası size mezar olacak. Ya öleceksiniz yada dağa gidin' diyorlar. Can
güvenliğimiz yok ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuĢtu. (06.12.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis kurĢunu ile yaĢamını yitiren Rojhat Özdel isimli
yurttaĢ için BDP öncülüğünde Hakkari‟de yapılan protesto yürüyüĢünde haber takibi yapan
Dicle Haber Ajansı Stajyer Muhabiri Beritan Yıldıztan polis tarafından gözaltına alındı.
Yıldıztan gözaltına alındığı sırada, gözaltına alınmasına karĢı çıkan basın çalıĢanlarına ise
polis silah çekerek tehdit etti. (08.12.2014 / DĠHA / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr)
-Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Feridun mahallesinde bulunan Diyarbakır caddesi üzerinde,
Paris'te katledilen 3 kadın siyasetçinin faillerinin bulunması talebiyle gösteri düzenlemek
isteyen eylem yapan bir gruba, polisler müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Yakup
Müjde (16) ve Bilal Meygil (14) isimli çocuklar gözaltına alındı. Polislerin gözaltına aldığı
Müjdeci'yi darp ettiği öğrenildi. (10.01.2014 / DĠHA)
116
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak Valisi'nin, Roboski ile Federal Kürdistan Bölgesi sınırına yapılmak istenen "Güvenlik
yolu"nu denetlemek için geldiği bilgisini alan Roboski köylüleri, Roboski katliamında 34
kiĢinin yaĢamını yitirdiği 15 Nolu sınır taĢına doğru yürüyüĢe geçti. Roboskililerin sınırın alt
kısmına varması üzerine askerler, Roboski‟li köylülere gaz bombaları ile müdahale etti.
Köyüllerin yürüyüĢü devam ederken, askerler kitlenin üzerine silahlarla ateĢ açtığı bildirildi.
BaĢına gaz bombası isabet eden Serhat Encü (17) isimli yurttaĢ ağır yaralandı. (15.01.2014 /
Cumhuriyet.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*BDP Van Ġl Örgütü tarafından kent merkezinde "Rojava halklarının Cenevre2'de kimlik ve
statüleri tanınsın" sloganı ile düzenlediğin mitingin sona ermesi ile birlikte polis, mitinge
katılan yurttaĢlara plastik mermi ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polisin attığı plastik
mermi sonucu bir genç bacağından yaralandı. (15.01.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesi BahçebaĢı Mahallesi'nde 28 Ocak‟ta ev baskınları
sonucu gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla
tutuklanan 5 kiĢi için, protesto amaçlı adliye binası önünde bekleyiĢe geçen kitleye polis, gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında BDP Mardin Ġl EĢ
BaĢkan Yardımcısı Mehmet Doğan polisin attığı iddia edilen taĢlardan dolayı kafasından
aldığı darbe ile yaralandığı belirtildi. Yaralanan Doğan, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne
kaldırılırken, müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen 2 yurttaĢ gözaltına alındı. (29.01.2014 /
DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢ yıldönümü olan
15 ġubat'ı protesto etmek amacıyla Nur Mahallesi'nde bulunan BDP Seçim Bürosu önünde
toplanan çok sayıda yurttaĢ, Cudi Mahallesi'ne doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢe geçen kitleye
polis, hiç bir uyarı yapmadan gaz bombası, plastik mermi ile müdahale etti. Müdahale
sırasında JĠNHA muhabiri Mizgin Tabu kafasına gelen cisimle yaralandı. (15.02.2014 /
Birgun.net / Ozgur-gundem.com)
*Batman‟da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünde yapılan
protestolara polisin müdahalesi ile baĢlayan olaylarda, polisin bir evin içine attığı gaz bombası
sonucunda gazdan zehirlenen iki bebek Batman Devlet Hastanesi'nden yapılan tedavilerinin
ardından taburcu edildi. Olaylar esnasında gözüne gaz fiĢeği isabet eden Ömer Erkmen adlı
genç ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fakültesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından
Erkmen'in sol gözünü kaybettiği öğrenildi. (16.02.2014 / ANF / Birgun.net)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü ile Federal Kürdistan Bölgesi sınırında çıkan
çatıĢmaları engellemek amacıyla canlı kalkan eylemi baĢlatan kitleye ekserler gaz bombaları
ile müdahalede bulundu. Müdahalede bir basın mensubu dizine çarpan gaz bombası fiĢeği ile
hafif Ģekilde yaralanırken, Emine Ürek isimli yurttaĢ gazlı müdahalenin etkisiyle fenalaĢıp
baygınlık geçirdi. (25.02.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Sabancı Ġlköğretim Okulu‟nun dağılıĢı
sırasında okul önünden geçen polislere ait zırhlı araçları protesto eden öğrencilere, polis
plastik mermilerle müdahalede bulundu. Bu sırada çocuğunu almak için okula gelen Sultan
Koyu (35) ile Yusuf Yardımcı isimli öğrenci, kafalarına isabet eden plastik mermiler sonucu
yaralandı. (05.03.2014 / DĠHA)
117
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı ġenoba beldesi Ayyıldız mahallesinde, askeri aracın her
akĢam mahallede devriye gezmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine mahallelilere hakaretlerde
bulunan askerler evlere "Kaçakçılık yapıldığı" gerekçisiyle baskın yaptı. YurttaĢların tepki
göstermesi üzerine, askerler gaz bombası kullanarak havaya ateĢ açtı. Askerin attığı gaz
kapsülü isabet eden hamile Seyran Bulut ile Kazım Bulut, Ferdi Bulut, Ahmet Bulut, Kerem
Bulut çeĢitli yerlerinde yaralandı. (07.03.2014 / ANF)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde binlerce kadının katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
mitinginin ardından alanının yakınında bulunan Ahmet Kaya köprüsünde bir grup gence polis
gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 13 yaĢındaki A.Ç adlı çocuk gözüne isabet
eden gaz bombasıyla yaralandı. (08.03.2014 / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapımı tamamlanan Avalı (Korxa) Jandarma Karakolu'nu
protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce yurttaĢa karakol önünde, polis ve askerler
tarafından gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahalede bulunuldu. Müdahaleye esnasında
4 yurttaĢ çeĢitli yerlerinden yaralandı. (09.03.2014 / Radikal.com.tr)
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, bir kadın öğrencinin minibüs Ģoförü tarafından taciz
edilmesi üzerine olaylar çıktı. Aynı gün akĢam saatlerinde yurt binası önünde toplanan çok
sayıda öğrenci, Rektörlük binasına doğru yürüyüĢe geçti. Rektörlük önüne gelerek, Rektör
Peyami Battal ile görüĢmek isteyen öğrencilere polisler tarafından TOMA ve gaz bombaları
ile müdahale edildi. Müdahale sırasında 26 öğrencinin gözaltına alınırken, 5 öğrenci ise hafif
Ģekilde yaralandı. (15.03.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Konak Mahallesi'nde devriye gezen akrep tipi zırhlı polis aracından
çevreye rastgele gaz bombası atıldı. Atılan gaz bombalarından biri 20 yaĢındaki Gülsüm
Malgaz isimli kadına isabet etti. Kafasından yaralanan Malgaz, yurttaĢlar tarafından Cizre
Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada kafasına beĢ dikiĢ atılan Malgaz'ın
durumunun iyi olduğu ve acil serviste tedavi edildikten sonra taburcu edileceği öğrenildi.
(15.03.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Otogar yanında bulunan Newroz alanında düzenlenen Newroz
mitinginin ardından Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüĢe geçen binlerce kiĢiye, zırhlı
araçlarla barikat kuran polisler tarafından gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede
bulunuldu. Müdahale sırasında Hamdullah BaĢak (16) isimli sağır ve dilsiz bir çocuk, gaz
fiĢeği kapsülünün çenesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. (17.03.2014 / DĠHA)
*26.03.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fikri Ezer, Ģu beyanlarda bulundu:
“25.03.2014 tarihinde BDP‟nin mitingi vardı. Yeğenim olan Mehmet Ezer‟de orada
bulunuyordu. Mitingin bitiminden yaklaĢık 1 saat sonra olaylar çıkmaya baĢladı. Miting
alanına 10 metre uzaklıktaki bir sokakta polis tomaları tarafından çocuklara su sıkılıyor ve
orada bulunan yeğenime de denk geliyor. Bu arada polis arabasından inen bir polis hedef
seçilerek çocuğun arkasından gaz fiĢeği sıkılıyor ve çocuğun sağ kulak arkasına değiyor. O
yaralı haliyle tomalardan su sıkılmaya devam ediliyor. Orada bulunan halk tarafından
hastaneye kaldırılıyor. Oradan da Dicle Üniversitesine getiriliyor. Yeğenim hala Dicle
Üniversitesi Beyin Cerarrahi bölümü yoğun bakım servisinde bulunmaktadır. Bu konuda
sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
118
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde MEGAM-DER ve DÜO-DER üyesi öğrenciler, 6 PKK
militanı için yapılan taziyeyi ziyaret etmek amacıyla Bismil Belediyesi önünde toplanarak,
taziye yerine doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢ güzergâhında öğrencilerin geçiĢine izin
vermeyen polis, havaya ateĢ açarak öğrencilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale
sırasında haberi takibinde bulunan DĠHA Diyarbakır Muhabiri ġerife Oruç, polisler tarafından
darp edildi. (26.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 Mart‟ta BDP tarafından düzenlenen mitingin ardından polis
müdahalesi ile baĢlayan olayların yarattığı gerginlik devam ederken, olayların 26 Mart akĢamı
da devam ettiği ve çıkan olaylarda, polis gençlere plastik mermi ile müdahalede bulundu.
Haberi takibinde bulunan DĠHA Silvan Muhabiri Serhat Yüce'nin, plastik mermilerden birinin
kendisine isabet etmesi sonucu sağ kaburgasından hafif yaralandı belirtildi. (26.03.2014 /
DĠHA)
*Van Merkez‟de, AKP‟nin seçim çalıĢmaları kapsamında düzenlediği mitingine katılan
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan konuĢmasının ardından araçla kentten ayrılırken,
Cumhuriyet Caddesi‟nde biriken binlerce yurttaĢ tarafından protesto edildi. Bunun üzerine
çok sayıda polis, plastik mermilerle kitleye müdahalede bulundu. Müdahale sırasında ismi
öğrenilemeyen bir genç, baĢına isabet eden plastik mermi nedeni ile ağır yaralandı. Kentte
olaylar devam ederken, mitingin düzenlendiği BeĢyol Meydanı‟nda polis defalarca havaya
ateĢ açtı. Bu esnada Grand Otel‟in teras katında bulunan otel çalıĢanı Kadir Ġnan (26) adlı
yurttaĢ göğsünden vurularak ağır yaralandı. (27.03.2014 / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr /
Radikal.com.tr)
*Van'da Cumhuriyet Caddesinde bulunun BDP seçim bürosu önünde kutlama yapan
partililere polis müdahale etti. YaĢanan çatıĢmalar sırasında bir çocuk polisin kullandığı
plastik mermi ile gözünden yaralandı. (31.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Birecik ilçesinde yapılan yerel seçimlerde usulsüzlük ve hile yapıldığına dair
BDP‟liler tarafından Ġlçe Seçim Kurulu‟na yapılan itirazın reddedilmesini ateĢ yakarak yolu
trafiğe kapatan kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
Müdahaleye gençlerinde karĢılık verdiği olaylar sırasında, 15 yaĢında N.K. isimli bir çocuk
polis tarafından atılan gaz kapsülünün sağ gözüne isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Birecik
Devlet Hastanesi, ardından da Malatya Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk
edilen N.K.‟nin 3 saat süren ameliyatın ardından sol gözünü kaybettiği açıklandı. (02.04.2014
/ Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*BDP Van Ġl Örgütü‟nün, Ağrı‟da BDP‟nin yerel seçimleri kazanmasının ardından yapılan
itirazları protesto etmek için binlerce kiĢinin katılımıyla yaptığı basın açıklamasından sonra,
Feqiyê Teyran Parkı‟ndan BeĢyol‟a yapmak istediği yürüyüĢe polis, TOMA ve tazyikli su ile
müdahale de bulundu. Müdahale sırasında Van BDP il yöneticisi Ġskender Kutluk ile Hakan
Delen ve ismi öğrenilemeyen bir kiĢi hafif yaralandı. (06.04.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*ĠĢten çıkarılan ve hakları için DEDAġ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü önünde oturma eylemi
baĢlatan 50 DEDAġ iĢçisine polis müdahale etti. ĠĢ makinelerinin DEDAġ'a geçmesine izin
vermeyen iĢçilere müdahale eden polis, ismi öğrenilemeyen bir iĢçiyi yaraladı. (07.04.2014 /
DHA / Haberturk.com)
119
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi kanal üstü bölgesinde toplanan yüzlerce genç, seçim
hileleri iddiaları ve Kato Dağı'nda BDP'lilere yapılan asker müdahalesini protesto etmek
amacıyla gösteri düzenledi. Gençlerin gösteri yaptığı bölgeye TOMA ve Akrep tipi zırhlı
araçlarla gelen polisler, hiçbir uyarıda bulunmadan gençlere gaz bombası ve tazyikli suyla
müdahale etti. Bu sırada Akrep tipi zırhlı araç, 12 yaĢındaki A.O. adlı çocuğu arkadan çarptı
ve yere düĢtürdü. Yere düĢen ve kafası yarılan A.O. çevredeki yurttaĢların yardımıyla
ambulansla Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (07.04.2014 /
Cumhuriyet.com.tr / Birgun.net / Bianet.org)
*ġırnak'ta Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen onlarca gencin, 30 Mart‟ta yerel
seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine protesto amacıyla gerçekleĢtirilen yürüyüĢe polis,
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Bu esnada olayları evinin balkonundan
seyreden Polat Tekinalp (18) isimli genç, polisin attığı gaz bombası kapsülünün baĢına isabet
etmesi sonucu yaralandı. (08.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari Yeni Mahalle'de bir grup gencin, Meskan Dağı'ndaki karakol yapımını protesto
eylemine polisin müdahale ettiği sırada A.K. (15) isimli bir çocuk, çıkan olayları evinin
damından izlerken polisin sıktığı plastik mermisinin kendisine isabet etmesi sonucu damdan
düĢerek yaralandı. (13.04.2014 / DĠHA)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto eden
yüzlerce genç, polis TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla olay yerine gelen polisin tazyikli su
ile gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı. YaklaĢık 4 saat süren çatıĢmada, 1 polis
kafasından aldığı taĢ darbesi ile yaralandı. Olaylar sona erdikten sonra mahalleye zırhlı araçlar
ve TOMA'larla giren polisler, araçlarından inerek 4 çocuğu gözaltına alırken, 5 yaĢlarındaki
bir çocuğu da feci Ģekilde darp etti. (13.04.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'ne polisle giden belediye çalıĢanları,
yurttaĢların direniĢi ile karĢılaĢtı. Evlerini yıktırmak istemeyen mahalle sakinlerine polis, gaz
bombası ve tazyikli su müdahale etti. Müdahalede 10 yurttaĢ yaralanırken, yaralanan
yurttaĢların arasında bulunan ve hamile olan Semra GöktaĢ adlı kadının ise düĢük yaptığı
belirtildi. (19.04.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesi YeniĢehir Mahallesi'nde polisin Akrep tipi zırhlı aracının geçiĢi sırada
bir çocuğun araca taĢ attığı ileri sürüldü. Bunun üzerine sivil polislerin de Süleyman Demirel
Ġlköğretim Okulu bahçesinde oyun oynayan öğrencilere gaz bombası atması sonucu çocuklar
fenalaĢarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu sırada bahçede oynayan 12 çocuk gaz
bombasının etkisiyle baygınlık geçirdi. Öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken,
yaĢları 10 ile 12 arasında olan öğrencilere oksijen verildi. (21.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Dersimde, merkeze bağlı Sütlüce (Tülük) köyünde bulunan Kırmızıdağ mevkiine yapımına
baĢlanan kalekol inĢaatını protesto etmek isteyen sivil toplum örgütü kuruluĢlar ve sivil
yurttaĢlar yürüyüĢ düzenledi. YürüyüĢün ardından askerler gaz bombaları ve plastik
mermilerle yurttaĢlara müdahale etti. Müdahale sırasında çıkan olaylarda 2 yurttaĢ
yaralandı. (26.04.2014 / ANF)
*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde yüzlerce genç, bölgede yapımı süren karakolları ve Rojava
sınırına kazılan hendekleri protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösterinin
düzenlendiği mahalleye sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi, gaz
120
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında polisin attığı gaz bombası
S.A(10) isimli çocuğun boğazına isabet ederek boğazını parçaladı. Ağır yaralanan çocuk
çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. (11.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde yurttaĢların baĢlattığı karakol
protestolarına karĢı yapılan polis ve asker müdahalesini protesto etmek isteyen bir grup gence
polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede sırasında N.C isimli
15 yaĢındaki çocuk, gaz bombası fiĢeği ile baĢından vurularak yaralandı. Polisin yoğun gaz
kullanması sonucu yurttaĢlar da gazdan etkilendi. (03.06.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar mahallesinde, karakol ve kalekol yapımlarını protesto
etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen gençlere polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik
mermilerle müdahalede bulundu. Gençlerin müdahaleye karĢılık vermesi ile birlikte yaĢanan
olaylar çıktı. Olaylar sırasında polisler tarafından sıkılan plastik mermiler nedeniyle 1gazeteci
ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢ yaralandı. (04.06.2014 / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com /
T24.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto eden bir grup gence polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle
etti. Çıkan olaylarda, Bağlar mahallesinde Gülay ġikav isimli bir kadın atılan gaz
bombasından etkilenerek yaralandı. Gece saat 03.00 sularında Diyarbakır-Bitlis-Batman
karayolunda ateĢ yakarak gösteriyi sürdüren gençlerden 1 kiĢi polis tarafından gözaltına
alındı. (09.06.2014 / DĠHA)
*Batman‟da, Lice'de iki yurttaĢın ölümüne neden olan asker müdahalesini kınamak isteyen
BDP, HDP Batman il örgütleri ile kentteki bazı sivil toplum örgütleri, AKP Batman Ġl
BaĢkanlığı'na siyah çelenk bırakmak için yürüyüĢ düzenledi. YürüyüĢe geçen kitle polis
tarafından engellenirken, kitlenin tepki göstermesi yaĢanan gerginlik sırasında BDP Batman Ġl
EĢ BaĢkanı Serdar Atalay polis tarafından tartaklanarak darp edildi. (09.06.2014 / Ozgurgundem.comA)
*Erzurum'un MahallebaĢı semtinde biraraya gelen çok sayıda yurttaĢın, Lice‟de 2 yurttaĢın
asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirmek
istediği basın açıklamasına polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale ile
birlikte çıkan olaylarda ismi öğrenilemeyen bir genç kafasına gaz bombası kapsülünün isabet
etmesi sonucu yaralandı. (09.06.2014 / DĠHA)
*BDP Van Ġl Örgütü'nün çağrısı üzerine çok sayıda yurttaĢ Feqiye Teyran Parkı'nda biraraya
gelerek, Lice‟de 2 yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek
amacıyla yürüyüĢe geçti. MaraĢ Caddesi'nde varan kitle burada basın açıklaması yaptığı
sırada polisin, tazyikli su ve gaz bombası ile gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı. Yoğun
gaz bombası kullanılan müdahale sırasında gazdan etkilenen bir esnaf, polise tepki göstermek
isteyince polis tarafından darp edildi. (09.06.2014 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi'nde, Lice'deki 2 yurttaĢın ölümüyle sonuçlanan asker müdahalesini
protesto etmek isteyen yurttaĢlara yönelik gerçekleĢen polis müdahalesinde, polisin sıktığı gaz
bombasının kapsülü Sur Mahallesi'ndeki bir evin camına isabet etti. Camı kırarak içeri düĢen
gaz bombasının kapsülü evde yaĢayan 6 yaĢındaki Furkan AvĢar isimli çocuğun sol gözüne
isabet etti. (09.06.2014 / Haberturk.com / Aljazeera.com.tr / Ġmctv.com.tr)
121
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Ömer Kavak Meydanı'nda, 2 yurttaĢın ölümüyle sonuçlanan asker müdahalesini
protesto gösterilerinde polisin attığı iki gaz bombası kapsülü 15 yaĢındaki Mahsun Balık
isimli çocuğa isabet etti. Ağır yaralanan Balık, ġırnak Devlet hastanesine kaldırılırdı.
(10.06.2014 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*MuĢ'un Varto ilçesinde halkın karakol yapımlarına ve Lice'deki sivil ölümlere tepki
göstermek amacıyla Varto-Karlıova-Erzurum karayolunda baĢlattığı gösteriye asker ve polis,
gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su müdahale etti. Müdahale sırasında 35 ve 50
yaĢlarında olduğu belirtilen ancak isimleri öğrenilemeyen iki kadın, vücutlarına isabet eden
gaz bombası ile yaralandı. Aynı müdahalede isimleri öğrenilemeyen iki genç baĢlarına isabet
eden gaz bombası kapsülü ile ağır yaralandı. Yaralananlar olay yerinde bulunan ambulanslarla
Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (10.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Coğrafya ek binasına gelen kalabalık bir ülkücü grup,
küfürler ederek Kürt öğrencilere saldırdı. Kürt öğrencilerin karĢılık vermesi sonucu 3
saldırgan ülkücü yaralanırken, kampusa giren çevik kuvvet polisleri ise 42 Kürt öğrenciyi
cop, tekme ve tokatlarla darp ederek gözaltına aldı. YaĢananları görüntülemeye çalıĢan DĠHA
muhabirleri Selman KeleĢ ve Gencay Mihyaz ise basın kartlarını göstermelerine rağmen
polislerin, küfür, tekme tokat müdahalesine maruz kaldı. (11.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Haberturk.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Ovası karayolunda karakol ve kalekol inĢaatlarını protesto
etmek amacıyla eylem yapmaya baĢlayan yurttaĢlara, askerler gerçek mermi ve gaz bombaları
ile müdahale etti. Çıkan olaylarda, askerlerin kullandığı gerçek mermilerden birinin ismi
öğrenilemeyen bir yurttaĢın sağ koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. (14.06.2014 / DĠHA)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde bulunan Ġran sınırında çıkan çatıĢmada ġervan Koçer kod isimli
HPG militanı Alican Erikmen‟in yaĢamını yitirmesini protesto eden yüzlerce kiĢiye polis,
tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. Olayların yatıĢması için
polislerle görüĢmek isteyen BDP'liler ile seçilmiĢler de polisin müdahalesine maruz kaldı.
BDP Ġlçe EĢ BaĢkanı Senar YeĢilırmak ile Belediye EĢ BaĢkanı Ġhsan Güler'e önce TOMA ile
su sıkan polisler, ardından cop ve biber gazı ile müdahaleyi sürdürdü. YeĢilırmak‟ın ayağına
plastik mermi de isabet ettiği belirtildi. Olayları görüntüleyen DĠHA Muhabiri Aziz Oruç da
polisin müdahalesi sonucu sol elinden yaralandı. (03.07.2014 / Radikal.com.tr /
Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Urfa'nın Süleymaniye Mahallesi'nde bir araya gelen yurttaĢlar yaĢanan elektrik kesintilerini
protesto etmek etti. Protesto gösterisine polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. Müdahaleye maruz kalan yurttaĢlardan isimleri öğrenilemeyen 2 kiĢi gazdan
etkilenerek yaralandı. (08.07.2014 / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Van depremi sonrası ĠġKUR tarafından iĢe alınan, ancak 13 Haziran'da iĢlerine son verilen 7
bin 286 iĢçi, baĢlattıkları oturma eyleminin 32. gününde Feqiyê Teyran Parkı'nda basın
açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Cumhuriyet Caddesi'nden Van Valiliği'ne yürümek
isteyen iĢçilere polis, plastik mermi, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale
sırasından plastik mermi isabet etmesi sonucunda ayağından yaralanan ve tazyikli sudan
etkilen etkilenen 2 iĢçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (17.07.2014 / Milliyet.com.tr /
Ntvmsnbc.com)
122
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Siirt'te Conkbayır mahallesinde, 16 Temmuzda 2011'de meydana gelen çatıĢmada yaĢamını
yitiren Demhat kod isimli HPG militanı Mahfuz Aykaç için anma töreni düzenlemek isteyen
yüzlerce kiĢiye polis, tazyikli su, gaz bombası ve biber gazı ile müdahale etti. Polisin yürüyüĢ
yapmak isteyen gruba karĢı yoğun bir Ģekilde biber gazı kullanması nedeniyle gazdan
etkilenen 73 yaĢındaki Yusuf Özer, kalp krizi geçirdi. Özer, Siirt Devlet Hastanesi kaldırılarak
tedavi altına alındı. (17.07.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Urfa‟nın Suruç'un Çengelli (Alizeran) köyünde 10 bin yurttaĢ tarafından, IġĠD çetelerinin
Rojava‟nın Kobanê kentine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla açtıkları çadırlara
baskın düzenledi. YurttaĢlara polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulunurken,
çadırları ise ateĢe verdiği belirtildi. Müdahale sırasında biri gazeteci olmak üzere 2'si ağır
toplam 30 kiĢinin yaralandığı belirtildi. Urfa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan
Mehmet ġirinabak isimli Mardin'in Kızıltepe ilçesinden eylem alanına gelen bir yurttaĢın gaz
kapsülünün çenesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandığını, JĠNHA muhabiri ġehriban
Aslan'ın ise sert bir cismin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. (20.07.2014 /
DHA / Milliyet.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Birecik ilçesine bağlı sınırda bulunan AĢme köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın
Kobanê kentine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla açılan çadırlara yüzlerce polis
ve asker, zırhlı araçlar eĢliğinde gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. Müdahale alanına gitmek isteyen ancak izin verilmeyen basın mensuplarına ile HDP
Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟a, polis ve asker cop ve kalkanlarla saldırarak darp
etti. (20.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ziyaret köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
Kantonu'na yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kurulan direniĢ çadırına yüzlerce
polis ve asker tarafından yoğun gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale edildi.
Müdahalede askerler tarafından sivil bir araç tahrip edildi, darp edilen iki kiĢi ise ağır Ģekilde
yaralandı. (21.07.2014 / DHA / Ozgur-gundem.com)
*24.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Tevfik Demir, Ģu beyanlarda bulundu: “Biz
10.07.2014 tarihinden itibaren Urfa‟nın Bilecik ilçesinde sınırda çadır eylemi baĢlattık ve ben
aktif olarak çadırda kaldım. 20.07.2014 tarihinde Türk askerleri tarafından çadırımız
engellenmek istenerek bize saldırı gerçekleĢtirdiler. Ancak ben 20.07.2014 tarihindeki
saldırıdan etkilendim. 21.07.2014 tarihinde sabah saat 05.20 sularında çadırlarımıza baskın
düzenlendi. Çadırlarımız yakılıp yıkıldı, yiyeceklerimize zarar verildi, arabalarımızın
tekerlekleri bıçakla parçalandı. Su tankerlerimizi aĢağıya doğru devirdiler. 13 arabayı
aĢağıya yuvarladılar ve her yeri savaĢ alanına döndürdüler. Ben bu arada kalabalığın
içerisindeydim. Gaz sıktıklarından dolayı ben sığınağa yanaĢtım. Saat 06.00 gibi 6-7 askerin
ve polisin içinde kendimi buldum. Bunlar bana var güçleriyle saldırıyorlardı. Ben hepsinden
darbe yedim. Coplarla ve taĢlarla beni öldüresiye dövüyorlardı. Ben onlardan kaçmak için
tepeye doğru tırmandıkça bana saldıran asker ve polis sayısında çoğalıyordu ve hepsinden
iĢkence görmeye devam ettim. Ben bu esnada baĢıma ve vücuduma aldığım darbe etkisiyle
baygınlık geçirdim. Ben toplan 45 dakika ve sayıları 17‟e varan asker ve polisten iĢkence
gördüm. Vücudumda darbe izleri oluĢtu. Ayrıca bu esnada sürekli çok ağır küfürler ederek
psikolojik iĢkence uyguladılar. Belirttiğim gibi coplarla üzerime saldırırlarken kulağımda
hedef alındığından kulağımda ağır darbe almıĢ oldu. Daha sonra beni arabaya bindirerek
gözaltına aldılar. Akabinde beni hastaneye getirip, karakola götürdüler. Hastanede askerler
123
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
eĢliğinde gittiğimde doktor tarafından önlem alınmadığı gibi tedavi de edilmedim. Herhangi
bir film ya da muayene edilmedim. Bana darp ve cebir diye kafamın filmini çekmek
istemediğini ve masrafın fazla olabilir diye herhangi bir iĢlem yapılmak istenmedi. Ben
karakoldan serbest kalınca arkadaĢlarla bir daha aynı hastaneye gittik. Aynı doktor
bulunuyordu. Kendisi bize “ben askerin yanında korkumdan sisinle ilgilenemedim ben de
vicdan azabı çekiyordum” dedi ve beni muayene etti. Doktordan sonra karakolu telefonla
arayarak ilk raporun gerçek öyküyü yansıtmadığını ve ilk raporu kendisine getirmeleri
gerektiğini belirtti. Karakoldaki raporu getirmeyeceklerini, raporun kendileri için uygun
olduğunu belirttiler. Doktor da bunun üzerine yeni bir rapor bize verdi. Aynı rapordan da
hastanedeki görevli polis memuruna vermemi ve bu raporun geçerli olduğunu söyledi. Doktor
beni buradan KBB Bölümüne sevk etti. KBB Bölümünden kulağımın durumu ile ilgili rapor
verdiler. Sağ kulağımda eskiden çok az bir iĢitme kaybı vardı. Ancak Ģimdi tamamıyla
duymuyorum. Olaydan kaynaklı olarak manevi olarak zarar gördüğüm gibi bir kulağımda
duymamaya baĢlamıĢtır. Olaya iliĢkin görüntü kayıtları basına yansıdı. Olay kayıtları
incelendiğinde ve doktor raporları incelendiğinde haklılığım ortaya çıkacaktır. Bu konuda
sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*25.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Behzat Adıgüzel, Ģu beyanlarda bulundu:
“20.07.2014 tarihinde Suruç ilçesi Ziyaret köyünde çadırda bulunurken, sabah saat 05.30
sularında çadıra polisler tarafından saldırı gerçekleĢtirildi. Benim bulunduğum çadırda 16
kiĢi yaralandı. Polisler burnuma yönelik olarak keyfi ve kasıtlı gaz fiĢeğini 50-70 metreden
sıktı ve ben kendimden geçtim. Çadırda bulunanlar beni Birecik devlet hastanesine
götürdüler. Orada müdahale edilmedi ve ben kendi imkânlarımla Diyarbakır Devlet Acil‟ine
geldim. Hastane polisi gelerek Birecik‟te Adli Tıp raporunun tutulması gerektiğini söyledi.
Bende tedavi olma amacı ile Üçkuyu Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine gittim. Ġlk müdahale
orada yapıldı. Belli bir süre sonra kontrole gelmemi ve gerekirse ameliyat edeceklerini
söylediler. Polislerin keyfi, kasti ve öldürme amaçlı saldırısı neticesinde burnum kırılmıĢtır.
Ancak ben savcılığa Ģikâyette bulunmak için değil, bu durumun raporlarınıza yansıması için
yapıyorum. Bunun dıĢında herhangi bir talebim yoktur. AHĠM‟e baĢvurma hakkım varsa
baĢvuruda bulunmak istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*ġırnak‟ın Silopi ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kiĢi, Silopi-Habur karayolunu trafiğe
kapatarak elektrik kesintilerini protesto etmek istedi. Protesto gösterisine polis, çok sayıda
akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'lar ile tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.
Polisin kullandığı gaz bombası kapsülünü Tosun ailesinden evine isabet etti. Camı kırarak
evin içine düĢen gaz bombasının etkisiyle, Nergis ve Sadık Tosun çifti baygınlık geçirdi.
Çevredeki yurttaĢların yardım ettiği Tosun çifti, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(30.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Çaldıran ilçesinde, Van‟ın Özlap ilçesi kırsalında çıkan çatıĢmada Ġran Xoy kenti
doğumlu ġahan Gabar kod isimli HPG Militanı Muhammed Hasanzade‟nin yaĢamını
yitirmesi üzerine protesto gösterisi düzenleyen gruba polis, biber gazı, tazyikli su ve gaz
bombası ile müdahalede bulundu. Müdahaleye grubunda karĢılık vermesi üzerine çıkan
olaylarda Erdal Akçik isimli yurttaĢ, gözüne isabet eden gaz kapsülü sonucu yaralandı.
(08.08.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın merkez YeniĢehir ilçesine bağlı Fiskaya Mahallesi'nde bir araya gelen onlarca
genç, Lice'de yaĢanan olayları protesto etti. Protesto eylemine gaz bombaları, tazyikli su ve
124
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
gerçek mermilerle müdahale eden polisin sıktığı gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu, Ö.E.
(17) isimli genç ağır yaralandı. (19.08.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır Lice ilçesinde PKK mezarlığının giriĢine dikilen Mahsum Korkmaz (Agit)
büstünün yıkımı sırasında askerlerce sivil halka ateĢ açılmasını, Varto-Karlıova-Erzurum
karayolunu trafiğe kapatarak protesto eden binlerce yurttaĢa asker ve polisler, çok sayıda
zırhlı araç eĢliğinde gaz bombaları, tazyikli su ve gerçek mermilerle müdahale etti. Asker ve
polislerin gerçek mermilerle sürdürdüğü müdahale sırasında, 4 yurttaĢ gaz bombası fiĢeğinin
isabet etmesi sonucu olmak üzere 14 kiĢi yaralandı. (22.08.2014 / Hurriyet.com.tr /
Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Güvendik Mahallesi'nde, Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde
bulunan PKK mezarlığına dikilen Mahsum Korkmaz büstünün askerlerce indirilmesi sırasında
yaĢanan olayları protesto etmek amacıyla bir araya gelen çok sayıda yurttaĢ, ilçe merkezine
yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. YürüyüĢ halindeki kitle Belediye binası önünde bekleyen polisin
tazyikli su ve biber gazlı müdahalesine maruz kaldı. Müdahaleye kitlenin de karĢılık veremesi
üzerine çıkan olaylarda 2 kiĢi hafif Ģekilde yaralandı. (23.08.2014 / DĠHA)
*Mardin‟in Derik Ġlçesi'ndeki çiftçiler, Üçyol mevkiinde elektrik kesintilerini protesto
amacıyla taĢlardan kurdukları barikatlarla karayolunu trafiğe kapattı. Jandarma yetkilileri ile
çiftçiler arasında süren görüĢmeler olumsuz sonuçlandı. Çevik kuvvet polisi ve jandarma
ekipleri, karayolunu açmak için çiftçilere gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.
Müdahale sırasında çiftçilerden 25 yaĢındaki Fayık ġengel, yüzüne isabet eden gaz bombası
fiĢeğiyle yaralandı. (26.08.2014 / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla MardinKızıltepe karayolunu trafiğe kapatarak eylem yapan yüzlerce çiftçiye polis ve askerler, gaz
bombası, tazyikli su ve plastik mermi sıkarak müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 5 kiĢi
yaralandı. Koluna gaz bombası kapsülü isabet eden Sait Ablay, Mardin Devlet Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi altına alındı. (28.08.2014 / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr /
Cnnturk.com)
*Van'da Ġġ-KUR tarafından iĢten çıkarılan mağdur iĢçiler, Faqiyê Teyran Park‟ında 85
gündür sürdürdükleri oturma eyleminin ardından Ankara'ya yürümek isteyince polis sert
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8 iĢçi yaralandı. (06.09.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Van‟da ĠġKUR tarafından iĢlerine son verilen ve 13 Haziran'dan bu yana Feqiyê Teyran
Parkı'nda oturma eylemi yapan yüzlerce iĢçinin Van‟dan Ankara‟ya baĢlattıkları yürüyüĢe
polis, Van‟ın Edremit ilçesinde “Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri Yasası”na aykırı olduğu
gerekçesiyle biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede 6 iĢçi yaralandı,
iĢçilerin sözcülüğünü yapan Ethem Altın ise gözaltına alındı. (10.09.2014 / Radikal.com.tr /
T24.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Göçmenler Caddesi 87. Sokak‟ta, Kürtçe‟nin
anadil olması talebiyle baĢlatılan okul boykotlarına destek vermek amacıyla eylem yapmak
isteyen gençlere polis, gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Sivil polisler ve çevik
kuvvetin gözaltına almak istediği gençlerin kaçması üzerine, polisin gençleri gerçek
mermilerle taramaya devam ettiği, bu sırada 2 gencin silahla vurularak yaralandığı belirtildi.
(13.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
125
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Urfa‟nın Suruç ile Rojava‟nın Kobanê kentleri arasında kalan sınır hattında IġĠD çetelerinin
Rojava‟nın Kobanê saldırılarını protesto etmek isteyen yurttaĢlara polis ve askerler gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında HDP Bitlis Milletvekili
Hüsamettin Zenderlioğlu ile birisi ensesinden aldığı gaz kapsülü sonucu olmak üzere 2 kiĢi
ağır yaralandı. (21.09.2014 / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı Etmanik köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis ve askerler, gaz
bombaları, tazyikli su ve gerçek mermiler ile müdahalede bulundu. Gün boyu süren
saldırılarda 15 kiĢi yaralanırken, 1'i Alman ve 5'i kadın 21 kiĢi gözaltına alındı. Edinilen
bilgilere göre olay anında polis ve askerlerin müdahale sırasında yaralananlar Ģunlar:
-Polis müdahaleyi takip için alanda bulunan basın mensupları ve gazetecilere gaz bombaları
ile müdahale etti, çekim yapmalarını engelledi. Ayaklarına gaz bombası kapsülü isabet eden
Turabi KiĢin isimli gazeteci ile ismi öğrenilemeyen Hürriyet gazetesi muhabiri yaralandı.
-Müdahale sırasında soyadı öğrenilemeyen Dilan isimli bir kadın bacağına gelen gaz
bombasıyla yaralanarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
-Müdahale sırasında polis ve askerlerin, gözaltına alınan göstericileri feci Ģekilde dövüldüğü
haberciler tarafından görüntülendi. Giysilerinden Rojavalı olduğu anlaĢılan bir kiĢi askerler
tarafından tartaklanarak ve yerden sürüklenerek askeri araca götürdüğü görüldü.
-Cihan Akdemir isimli bir yurttaĢ ayağına gelen gaz kapsülü ile yaralanarak hastaneye
kaldırıldı.
-Hayrettin Kaçak isimli bir yurttaĢ ise kalbine isabet eden gaz bombası kapsülü ile yaralandı
ve hastaneye kaldırıldı.
-Ġsmi öğrenilmeyen genç bir yurttaĢ ise, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yüzü kanlar
içinde olan gencin bütün itirazlarına rağmen apar topar bir askeri aracın içine konulduğu
görüldü.
-Müdahale sırasında alanda haber takibi yapan yabancı bir basın mensubu, polis ve
jandarmaların
Ģiddetine
maruz
kalarak
darp
edildi.
-Müdahale sırasında polis ve jandarma, yanlız yakaladıkları bazı yurttaĢları zırhlı araçlara
alarak feci Ģekilde darp ettikleri görüldü. Bu Ģekilde darp edilen ve yaralanan Davut Tali
isimli yurttaĢın da hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.
-Müdahale sırasında polis panzerinin Ozan Doğu isimli bir gence çaptığı ve gencin ağır
yaralandığı, tedavi edilmek üzere Suruç Devlet hastanesine götürüldüğü öğrenildi.
-Müdahale sırasında asker ve polisler HDP ġırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız‟a, 10
metrelik yakın bir mesafeden gaz bombasıyla ateĢ ettikten sonra, yumruklayarak darp etti.
(21-22.09.2014 / Ozgur-gundem.com.tr / Ġmctv.com.tr / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Antep'te, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê saldırıları protesto etmek amacıyla DBP
ġahinbey ilçe binası önünde bir araya gelen binlerce yurttaĢ, Vatan Mahallesi'ne yürüdü.
YürüyüĢün ardından okunan basın açıklamasından sonra yurttaĢlara polis, gaz bombaları ve
tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 4 kiĢinin çeĢitli yerlerine gaz fiĢeği
kapsülünün isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenilirken, kulağına gaz fiĢeği çarpması
sonucu ağır yaralanan Segman AktaĢ isimli yurttaĢ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yoğun gaz bombası kullanımından dolayı ve bir eve isabet gaz kapsülünün gazından
fenalaĢan 16 yaĢındaki Rabia BaĢ Özel YaĢam Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
(22.09.2014 / DĠHA)
126
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
* Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı DewĢen köyünde, , IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında yoğun gaz bombası atılması
sonucu yaralanan 60 yaĢlarındaki iki yaĢlı yurttaĢ, gazetecilerin araçlarına sığındı.
Saldırılarına burada da devam eden polis ve askerler, yaralı yaĢlılardan birini gözaltına
alırken, diğerini ise darp ettikten sonra olay yerinde bıraktı. Rojava‟lı olduğu belirtilen Berzo
Huseyin (16) isimli çocuk ise polisin tazyikli su ile saldırması sonucu belinin kırıldığı ve
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. (23.09.2014 / Ozgurgundem.com)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük mühimmat deposundan,
IġĠD çetelerine silah yardımı yapıldığı iddiaları üzerine mühimmat deposuna yürüyen halka
polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalesi sırasında baĢına gaz
bombası isabet etmesi sonucu Gülten Orak isimli bir kadın ağır yaralandı. Orak, Ergani
Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Bölge Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi'ne sevk edildi. (26.09.2014 / Haberturk.com / Ozgur-gundem.com)
*IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, Urfa‟nın
Suruç ilçesine bağlı ve sınır hattı üzerinde bulunan Etmanik, DewĢen, Bedhê ve Qop
köylerinde direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlara asker ve polisler, tazyikli su ve gaz bombalarıyla
müdahalede bulundu. Her köye ayrı ayrı müdahalenin gerçekleĢtiği belirtilirken, Etmanik
köyündeki müdahale sırasında Kobané‟den gelen 24 yaĢındaki Cemile Süleyman isimli
Rojava‟lı yurttaĢ, baĢına isabet eden gaz fiĢeği sonrası ağır yaralandı. Diyarbakır eski
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman Baydemir‟in ambulansa yetiĢtirdiği Süleyman‟a ilk
müdahale köyde yapıldı. Ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi‟ne
sevk edilen Süleyman‟ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu
öğrenildi. DewĢen köyündeki müdahale sırasında Antalya‟dan gelerek direniĢ nöbetine
katıldığı öğrenilen 55 yaĢındaki bir kiĢi, polis ve askerler tarafından feci bir Ģekilde dövülerek
darp edildi. Qop köyündeki müdahalede ise soyadı öğrenilemeyen Deniz adlı bir genç
göğsüne isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle yaralanarak, tedavi altına alınmak üzere
Suruç Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı. Müdahale sırasında 25 kiĢinin atılan gaz bombası ve
plastik mermilerden yaralandığı kaydedildi. Müdahalede gözaltına alınan ve darp edilenlerin
getirildiği Suruç Devlet Hastanesi'nde fotoğraf çeken gazeteci Esra Çiftçi, polisler tarafından
darp edildi. (29.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
* IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, Urfa‟nın
Suruç ilçesi sınırında direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlar sabah saatlerinde kahvaltı ettikleri sırada
polis ve askerler, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında atılan gaz
bombası kapsülünün isabet etmesi sonucu, 1'i boynundan ve 1'i sırtından olmak üzere isimleri
öğrenilemeyen iki kiĢi yaralandı. (30.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'de kent merkezinde bulunan Gazi ve Dağgöl mahallelerinde, çocuk yaĢlardaki bir
grubun zırhlı araçlara taĢ atması üzerine polisin rastgele attığı gaz bombaları iki eve isabet
etti. Gazi Mahallesi'nde oturan Sebahattin Beyter ve Dağgöl Mahallesi'nde Nedim Akdoğan
adlı yurttaĢa ait evlere isabet eden gaz bombaları, her iki evde bulunan 6 aile ferdinin gaz
bombaları ile zehirlendiği belirtildi. 6 kiĢi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Evlere isabet
eden gaz kapsülleri küçük çaplı yangına da sebep oldu. (30.09.2014 / DĠHA)
127
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
* Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla gerçekleĢen binlerce kiĢinin gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe polis, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Kitlenin de polisini müdahalesine karĢılık
vermesi ile birlikte çatıĢma çıktı. ÇatıĢmada sırasında bir internet kafenin önünde olayları
izleyen Rehber Delen (21) isimli genç, polisin rastgele attığı gaz bombası kapsülünün yüzüne
isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevrede bulunanlar tarafından Nusaybin Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan genç ameliyata alındı. (30.09.2014 / Taraf.com.tr / Cnnturk.com /
Hurriyet.com.tr)
*Malatya Emek ve Demokrasi Platformu‟ne üye yurttaĢlar, IġĠD çetelerinin saldırılarına
maruz kalan Kobanê ve ġengal halkıyla dayanıĢmak amacıyla Malatya merkez Emeksiz Üst
KavĢağı'nda çadır açtı. Açılan çadır, çevik kuvvet polislerince yerinden söküldü. Polisin
müdahalesine direnen yurttaĢlar darp edildi. Boyun ameliyatı olduğu öğrenilen Latife UlutaĢ
isimli yurttaĢ, kafasına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Yaralanan kadın çağrılan ambulansla
Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (01.10.2014 / DĠHA)
*DBP Van Ġl Örgütü öncülüğünde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek
amacıyla AKP Ġl Örgütü‟ne yürümek isteyen ve Feqîyê Teyran Parkı'na bir araya gelen
yurttaĢlara polis, gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle ile müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında Azad Dilek isimli bir genç burnundan ve ismi öğrenilmeyen engelli bir
genç ise gözünden yaralandı. (02.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'in Kurtalan ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobane‟ye yönelik saldırılarını protesto etmek
için bir araya gelen binlerce yurttaĢa polis müdahalesi ardından, korucular tarafından silahlı
saldırı gerçekleĢti. Saldırıda, 2‟si çocuk, 3'ü kadın toplam 13 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı.
Yaralıların 4'ü Siirt Devlet Hastanesi'ne, 9'u ise Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. (07.10.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Hakkari, Van, Ağrı, Eruzurum, Ardahan, Urfa, MuĢ,
Dersim kent merkezlerinde ve ilçelerinde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırıları
protesto eylemlerine yönelik baĢlayan olaylar ile ilgili, ĠHD Diyarbakır ġubesi tarafından 0613 Ekim tarihinde hazırlanana araĢtırma raporunun verilerine göre, gerçekleĢen
müdahalelerde 801 kiĢi yaralandı.(Kaynak: Ġstatistik bilginin ayrıntılı verilerine ĠHD
Diyarbakır ġubesi tarafından hazırlanan “Kobanê’ye Destek eylemleri Sırasında Bölgede
YaĢanan Olaylara ĠliĢkin AraĢtırma Raporu”
*Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırıları protesto
eylemlerine yönelik baĢlayan olaylar sırasında, polisin silahlı müdahalesi sonucu Ġbrahim
Kılıç (20) isimli genç bacağından iki kurĢunla yaralandı. (09.10.2014 / DĠHA)
*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde bir araya gelen binlerce kiĢi, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik
saldırılarını ve PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Suriye‟den çıkıĢının yıldönümünü olması
nedeniyle protesto amaçlı yürüyüĢ düzenledi. Polis, yürüyüĢ halindeki kitleye müdahalede
bulundu. Müdahale sırasında polisin kitleye af tüfekleri ateĢ açtığı iddia edildi. Müdahale
sırasında 20 kiĢi yaralandı. (09.10.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesi‟nde, IġĠD çetelerinin Kobane Kantonu'na yönelik saldırıları
sırasında yaĢamını yitiren YPG'li Selman Turan için düzenlenen cenaze törenine katılan
onbinlerce kiĢi, tören ardından QamiĢlo-Nusaybin arasındaki sınırı kaldırarak sınırdan geçiĢ
128
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yaptı. Kitlenin sınırdan geçisi sırasından askerler, ateĢ açarak müdahalede bulundu.
Askerlerin açtığı ateĢ sonucu QamiĢlo'nun Hileliye Mahallesi'nde oturan 8 yaĢındaki BeĢir
Remezan Arif isimli çocuk yaĢamını yitirdi. Müdahalede 13 kiĢinin mermi ve gaz bombaları
ile yaralandığı belirtilirdi. Yaralılardan 10'unun Nusaybin'den, 3'ünün ise QamiĢlo'dan olduğu
öğrenildi. (09.10.2014 / DĠHA / Hawarnews.com)
*Antep'te ırkçı grupların ġahinbey ve ġehit Kamil DBP ilçe binalarını ateĢe vererek saldırıda
bulunmasını kınamak amacıyla, ġehit Kamil DBP ilçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce
kiĢi basın açıklaması ile protesto etmek istedi. Açıklamadan önce ġehit Kamil DBP ilçe binası
önünde toplanan kitleye polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahalesi sırasında
Mustafa Tunç adlı yurttaĢ, gaz kapsülünün çarpması sonucu yaralandı. (10.10.2014 / DĠHA)
*13.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kudret Gülen, Ģu beyanlarda bulundu:
“07.10.2014 tarihinde saat 12.30‟da oturduğumuz evimizde ikamet ediyorduk. Kobaniye
destek için yapılan eylemde polis tarafından atılan biber gazları evimizin içine isabet etti ve
beraberinde yangın çıktı. Biz içerde 2 çocuk, 1 zihinsel engelli, anne ve iki kadın olmak üzere
toplam beĢ kiĢi bulunuyorduk. Çıkan yangından zor bela kendimizi dıĢarı attık. 2 çocuk içerde
kaldı. KardeĢim Halil 2 çocuğu çıkarmaya çalıĢırken elini kırılan cama vurdu ve kesilmesine
neden oldu. Ġçerde kimse kimseyi görecek durumda değildi. Herkes baygınlık geçirdi. Evde 2
oda ve salonumuz yandı. O esnada komĢumuz itfaiyeyi aradı ancak polislerin itfaiyeye izin
vermediğini söyledi. Çünkü sürekli gaz atılıyordu. O yüzden itfaiye müdahale edemiyordu.
Buna komĢularımız Ģahittirler. Annem baygınlık geçirdi. Devlet aciline götürdük. Orada
müdahale edildi. Polislerden Ģikâyetçiyiz. Ayrıca zarar ziyanımızın tespitinin yapılmasını
sizden hukuki olarak talepte bulunuyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*MuĢ‟ta, Dünya Kobanê Günü amacıyla etkinlikler düzenleyen kitleye polis, gaz bombaları
ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, 11 yaĢındaki E.A. isimli çocuk ayağına gaz
kapsülü isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan E.A., MuĢ Devlet Hastanesi‟nde tedavi
altına alındı. (01.11.2014 / ANF / DĠHA)
*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü nedeniyle yürüyüĢ
düzenleyen kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çıkan
olaylarda C.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğun gözaltına alındığı ve gözaltına alırken
darp edildiği belirtildi. (01.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi Boydê köyünde insan zinciri oluĢturmak isteyen bir grup sanatçı
kitlesine, askerler gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Müdahale
sırasında sanatçılardan Ali Baran ve Adil Aslan ile 75 yaĢındaki Mustafa Kılıç ve Naif Aslan
adlı yurttaĢlar ayaklarından yararlanarak hastaneye kaldırıldı. (06.11.2014 /
Cumhuriyet.com.tr / Bianet.org)
*Hakkari‟de, Eğitim Sen Hakkari ġubesi Memur-Sen'in ve AKP'nin kentte tüm kurumlarda
baĢlatmıĢ olduğu kadrolaĢmaya karĢı yürüyüĢ düzenledi. KESK ġubeler Platformu binası
önünde baĢlayan yürüyüĢe polis, gaz bombaları, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etti.
Müdahale sırasında Egitim Sen ġube EĢ BaĢkanı Süleyman AĢkan'nın da aralarında
bulunduğu 8 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(06.11.2014 / DĠHA / Sendika.org)
129
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*02.12.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hayri Solmaz, Ģu beyanlarda bulundu:
“30.11.2014 günü, Hani Ġlçe merkezinde akĢam saat 18.30 sıralarında biz kahvede
oturuyorduk. Olaylar çıktı. Kalabalık vardı. ÇarĢı‟nın ortasında polisler müdahale edip, ateĢ
etmeye baĢladı. Polis rastgele gaz fiĢeği atıyordu ve silah sesleri de geliyordu. Hepimiz bir
yerlere sığındık. Ben oğlumu aradım cevap vermedi. Eve gitmeye çalıĢırken, sokakta beni
tanıyan biri Mustafa‟nın yaralandığını söyledi. Oğlum evden ablasına gitmek için çıkmıĢtı.
Olaylardan habersizdi. Polis müdahalesi çok sert olduğundan olay içinde olan olmayan
herkes kaçıp bir yerlere sığınıyordu. Olaylar ilçe merkezinde olduğundan herkes olayların
arasında kaldı. Ben kahveden kaçıp eve giderken oğlumun yaralandığını öğrendim. Sonradan
görgü tanıklarından öğrendiğime göre; yakalandığında etrafında bulunan siviller de
ambulans çağırmıĢ ama ambulans gelmeyince bir araca bindirip, hastaneye götürmeye
çalıĢmıĢlar. Ancak çoğu yerler kapalı olduğundan, uzun süre sokaklarda dolaĢmak zorunda
kalmıĢlar. Uzun süre kan kaybettikten sonra hastaneye ulaĢmıĢlar. Dicle Üniversitesi
Hastanesine sevk edildi. Alnında, gözlerinin tam üzerinde bir yarası var. Ġçinde sert bir cisim
var. Ne isabet ettiğini bilmiyoruz. Sol gözü tamamen çıkmıĢ, diğer gözü de büyük oranda
hasar görmüĢ. Riskli olduğu için Ģuanda kafasında bulunan cisim çıkarılamıyor. Vücudunun
diğer kısımlarında herhangi bir yara mevcut değildir. Polisler ilk olay olduğunda hastane
önünde elinde patlayıcı patladığını söylediler. Valilikte aynı Ģekilde açıklama yaptı. Ancak
oğlumun elinde herhangi bir yara söz konusu değildir. Oğlum biraz kendine gelince
konuĢturmaya çalıĢtım. Bana gaz fiĢeğinin isabet ettiğini söyledi. Oğlumu bu hale
getirenlerden Ģikâyetçiyim ve hukuki desteğinizi talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*ġırnak'ın Cudi Mahallesi'nde, Rojava'nın Kobanê Kantonu'na DAĠġ çetelerinin Türkiye
üzerinden saldırıldığı iddialarına karĢın protesto gösterisi düzenleyen gençlere polis, plastik
mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Polis müdahalesine gençlerin karĢılık vermesi ile
çatıĢmaya dönüĢen olaylarda, polisin bir eve gaz bombası atması sonucu evde bulunan astım
hastası Hürriyet Turan (39) adlı yurttaĢ ve 3 yaĢındaki çocuğu Rojda Turan fenalaĢarak ġırnak
Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan 64 yaĢındaki Zeynep
Benek, "Gaz bombasının içerideki etkisinden kurtulmak için bir odaya kapandık ve odanın
içerisine gaz sızmasın diye kapının altına battaniye sıkıĢtırdık ve pencereleri açarak dıĢarıda
komĢulardan ve çevredekilerden yardım istedik" diye konuĢtu. (07.12.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Mezbahane Sokak‟ta bir araya gelen ve çoğunluğu
kadınlarından oluĢan binlerce kiĢi, Kobanê‟ye yönelik IġĠD çetelerinin saldırılarını protesto
etmek amacıyla Nusaybin Caddesi üzerinde yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. YürüyüĢün gerçekleĢtiği
sırada yurttaĢlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, polisin
attığı gaz bombası 9 yaĢındaki A.E. isimli çocuğun kafasına isabet etti. Yaralanan çocuk,
çevredekiler tarafından Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(07.12.2014 / Bianet.org / Trthaber.com / Hurriyet.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova'da ilçesinde polis kurĢunu ile katledilen Rojhat Özdel isimli yurttaĢ
için, ġırnak'ın Cizre ilçesinde protesto gösterisine polisin müdahalesi sonucu, 11 yaĢındaki
Serkan Uca isimli çocuk baĢına isabet eden gaz kapsülü ile yaralandı. BaĢından aldığı
darbeyle kanlar içerisinde kalan Uca, Cizre Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine
kaldırıldı. (07.12.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Ardahan'ın Göle ilçesinde, çeĢitli tarihlerde yaĢamını yitiren PKK militanlarının
defnedilmesi için yapılan "ġehit Ahmet Güler ġehitlik Mezarlığı”nın duvarlarını yıkan
askerler tepki göstermek amacıyla, Ardahan merkez, Göle ve köylerden mezarlığın bulunduğu
130
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
alana doğru yola çıkan yurttaĢlar, Ardahan'ın giriĢinde askerler tarafından durduruldu.
YurttaĢların geçiĢine izin verilmemesi üzerine araçlardan inen yurttaĢlar, yürüyüĢe geçti.
YurttaĢlar yürüyüĢü engellemeye çalıĢan askerler, gaz bombaları ve tazyikli su ile
müdahalede bulundu. Müdahalede çok sayıda kiĢi atılan gazdan etkilenirken, Gülseri Yılmaz
(50) isimli kadın fenalık geçirdi. Yılmaz, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (11.12.2014
/ DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde çok sayıda genç, gözaltı ve tutuklamalar ile Cizre'de DBP‟nin
anons aracına yönelik gerçekleĢen saldırıyı protesto etmek amacıyla Nusaybin Caddesi'nde
gösteri düzenledi. Gösteriye müdahale eden polis, gençlere hiç bir uyarı yapmadan gaz
bombası ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Gençlerinde müdahaleye karĢılık
vermesi üzerine, olaylar kısa sürede ilçenin tamamına yayıldı. Yafes Caddesi'nde polisler
gerçek mermiler ve gaz bombası ile bir kez daha müdahalede bulunurken, Metin Bayar (19)
isimli genç yüzünde aldığı gerçek mermi ile hafif yaralandı. Yüzünü sıyıran mermi ile
yaralanan Bayar, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayar'ın
durumunun iyi olduğu belirtildi. (14.12.2014 / Ġmctv.com.tr / Evrensel.net)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, Cizre'de yaĢanan olayları protesto etmek amacıyla gösteri
düzenleyen bir grup gence polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında
polisin açtığı ateĢ sonucu Musa Azma isimli gencin göğsünden yaralandığı belirtildi. Ağır
yaralanan Azma, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. (27.12.2014 / ANF
/Ozgur-gundem.com)
-Okulda ġiddet
*Batman Cumhuriyet Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmeni M. Emin ġimĢek, iddiaya göre
kavga eden öğrencileri ayırdığı sırada 7'nci sınıf öğrencisi E. M.'ye tokat attı. Bunun üzerine
öğrencinin ailesi sopa ve kesici aletlerle okulda bulunan öğretmenlere saldırdı. YaĢanan
saldırı ardından öğretmenler, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ndeki doktor kontrolünden
sonra polis karakoluna giderek ifade verdi. (04.09.2014 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr)
*Bitlis merkezde bulunan Anadolu Lisesi'nde okuyan bir grup öğrenci arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesinin ardından okula gelen polisler, öğrencilere yakın mesafeden biber gazı
sıktıktan sonra silah dipçikleri ile darp etti. Öğrencilerin polis tarafından darp edilmesini
önlemek isteyen öğretmenlere polisin hakaretine ve saldırısına maruz kaldı. Polis
müdahalesinden yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. (07.11.2014 / Ozgurgundem.com)
KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK ĠHLALLER
GÖZALTINA ALINANLAR – TUTUKLANANLAR - EV BASKINLARI
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde evlere baskın düzenleyen özel harekat timi ve sivil polisler, Konak
ve Nur mahallelerinde ikamet eden Serhat Akman, Ramazan Biriman ve Veysi Sansak isimli
yurttaĢları, YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. (06.01.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınlarında, BDP
Hakkari il yöneticisi SavaĢ ġahin, Hakkari Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Buzan, Nasır
131
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Dönder ve Bünyamin Dönder isimli yurttaĢlar, „örgüte yardım ettikleri‟ gerekçesi ile gözaltına
alındı. (07.01.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde bazı evlere eĢ zamanlı yapılan baskınlarda 5 kiĢi, Rojava
sınırına yapılan duvar inĢaatı protestosuna katılanlarla ilgili yürütülen soruĢturma kapsamında
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2 çocuk Nusaybin Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nda
serbest bırakılırken, 3 çocuk ise Nöbetçi Çocuk Mahkemesi‟nde "örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı. Çocuklar, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (07.01.2014 /
DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde polisler tarafından yapılan ev baskınlarında Erdoğan ile AyĢe
Gültekin, AyĢegül Parlak ve Hasan Bozkurt isimli 4 yurttaĢ gözaltına alındı. Paris'te
katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi için yapılan anmaya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına
alındığı öğrenilen 4 kiĢi, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (08.01.2014 / Ozgurgundem.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 Ocak‟ta, BDP Silvan Belediyesi EĢ BaĢkanları aday tanıtımı
mitingi öncesinde Malabadi Anadolu Lisesi öğrencileri ve polisler arasında çıkan gerginlik
yaĢandı. Çıkan olaylarda Ahmet Solmaz (19) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun
ardından Silvan Adliyesi‟ne çıkarılan Solmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (09.01.2014
/ ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Feridun mahallesinde bulunan Diyarbakır caddesi üzerinde 10
Ocak‟ta, Paris'te katledilen 3 kadın siyasetçinin faillerinin bulunması talebiyle gösteri
düzenlemek isteyen eylem yapan bir gruba, polisler müdahalede bulundu. Müdahale sırasında
Yakup Müjde (16) ve Bilal Meygil (14) isimli çocuklar gözaltına alındı. Polislerin gözaltına
aldığı Müjdeci'yi darp ettiği öğrenildi. Adliyeye çıkarılan ve savcılıktaki verilen ifadelerin
ardından Bilal Meygil isimli çocuk serbest bırakılırken, "görevini yaptırmamak için
direnmek" suçlamasıyla savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Yakup Müjde isimli
çocuk tutuklandı. (11.01.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünden Uludere Ġlçesine giderken, ilçe giriĢinde
kurulan polis noktasında yapılan kimlik kontrolünün ardından Ahmet Enc (19) isimli genç
gözaltına alındı. 2011 yılında gerçekleĢen Roboski Katliamında sonra köyde saldırıya uğrayan
Uludere Kaymakamı ile ilgili gözaltına alındığı belirtilen Enc, Uludere Savcılığı'nda ifadesi
alındıktan sonra serbest bırakıldı. (15.01.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Dicle Üniversitesi (DÜ) Veterinerlik Bölümü son sınıf öğrencisi Müjdat Yakut, arkadaĢı ile
görüĢmek için Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gitti. Tutuklu arkadaĢıyla görüĢen Yakut, cezaevi
çıkıĢında polisler tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen Yakut, daha
önce hakkında açılan ve sonuçlanan davadan aldığı cezası onandığı gerekçesiyle tutuklanarak
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (16.01.2014 / DĠHA)
*Siirt'in Kurtalan ilçesinde önceki gün "KCK üyesi" olduklar iddiasıyla evlerine yapılan
baskınla gözaltına alınan 7 kiĢi, emniyetteki iĢlemlerinin ardından Siirt Cumhuriyet
Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından 4 kiĢi serbest
bırakılırken, Kamuran Mecit (18) Abdullah Alp (20) ve Halit Baydan (18) ise, "KCK gençlik
yapılanması içinde yer almak" ve "Örgüt üyesi olmak", "Patlayıcı madde bulundurmak ve
kullanmak" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, aynı gerekçelerle 3 kiĢinin
132
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tutuklanmasına karar vererek, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.
(17.01.2014 / / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü‟nde, baskın düzenleyen askerler, bir süre
evlerde arama yaptıktan sonra Faruk Encü, Kerem Enc, Yılmaz Enc, Hikmet Alma, Cevher
Üren, Celal Encü, Servet Encü isimli yurttaĢları gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Gülyazı
Tugay Komutanlığı'na götürüldü. (19.01.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr)
*Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde bazı evlere operasyon düzenlendi.
Baskınlarda M.Ġ., B.Y. ve F.G. gözaltına alındı. 3 yurttaĢın " Örgütsel faaliyetlere katıldıkları"
iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edildi. EĢzamanlı olarak Siirt'te de polis ekiplerince
düzenlenen ev baskınlarında M.U. ve A.U. adlı 2 kiĢi gözaltına alındı. Iğdır Emniyet
Müdürlüğünde tutulan 5 kiĢinin DHKP-C adına "silah zoruyla gasp, Ģehrin değiĢik yerlerine
bomba süsü verilen pankart asma, duvar yazıları yazma ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları"
iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. (23.01.2014 / ĠHA / ANF / Samanyoluhaber.com)
*Bitlis‟in Hizan ilçe merkezinde gözaltına alınan Bayram Çelik adlı yurttaĢ, Hizan
Cumhuriyet Savcılığı‟ndaki iĢlemlerinin ardından Van‟a sevk edildi. Van Adliyesi‟nde
mahkemeye çıkarılan Çelik, 2012 Newroz‟unda hakkında açılan bir davada verilen cezanın
Yargıtay tarafından onanması sonucu tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (24.01.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*BDP Hakkari Ġl Örgütü öncülüğünde Cizîrê Kantonu'nun ilan ettiği özerkliği kutlamak ve
Nusaybin-QamıĢlo sınırına örülen duvarı protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢe polis
müdahale etti. Müdahale sırasında ismi öğrenilmeyen bir çocuk polisler tarafından gözaltına
alındı. (26.01.2014 / DĠHA / Milliyet.com.tr)
*Mardin'in Midyat ilçesinde 22 Ocak 2013 tarihinde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren HPG
militanı Ġdris Turan'ın (NorĢin Bagok) ailesinin evine baskın düzenleyen polisler, Turan'ın
annesi Naciye ve babası Sadık Turan‟ı gözaltına alındı. Midyat Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülen Turan çiftinin, çocukları olan HPG militanı Ġdris Turan için yaptırılan anıt mezarla
"Örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. (27.01.2014 /
DĠHA)
*Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Marine (Eski Hisar) köyünde Girmeli Karakolu'na bağlı
askerler tarafından yapılan ev baskınlarında Umran Ufak, Nuretin Aslan ve Ġstanbul'da olan
Özlem BaĢak'ın evine basın gerçekleĢtirildi. Yapılan ev baskınlarının ardından Umran Ufak
ve Nurettin Aslan gözaltına alınırken, Özlem BaĢak ise evde bulunmadığı için gözaltına
alınmadı. 2 kiĢinin HPG militanlarının geri çekilme sürecinde Bagok Dağı'nda
gerçekleĢtirilen kutlamalara yöresel kıyafetlerle katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı
belirtildildi. (28.01.2014 / DĠHA)
*Mardin‟in Dargeçit (Kerboran) ilçesi BahçebaĢı Mahallesi'nde çok sayıda çevik kuvvet
polisi tarafından düzenlenen ev baskınlarında Siraç Çetin, Ferhat oğuz, Abdurrahman
Ağırman, Mehmet Çelik, Emrullah Alpaydın isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlarla hangi gerekçe ile gözaltına alındıkları öğrenilmezken, Mardin Ġl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldükleri belirtildi. (28.01.2014 / DĠHA)
133
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Ağrı‟dan, Doğubeyazıt ilçesine giden ve soyadı öğrenilemeyen Sinan isimli BDP Gençlik
Meclisi çalıĢanının yolda, TEM ġube polisleri tarafından Erzurum Cumhuriyet Savcılığı
talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi. (28.01.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesi BahçebaĢı Mahallesi'nde düzenlenen ev baskınlarında
gözaltına alınan Siraç Çetin, Ferhat oğuz, Abdurrahman Ağırman, Mehmet Çelik, Emrullah
Alpaydın isimli yurttaĢlar "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlar Midyat
M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yapılan tututlamaları protesto etmek amacıyla adliye
binası önünde bekleyen kitleye polis müdahelesi gerçekleĢirken, müdahale sırasınada ismi
öğrenilemeyen iki yurttaĢ gözaltına alındı. (29.01.2014 / DĠHA / Haber7.com)
*Erzurum Cumhuriyet Savcısı'nın açtığı soruĢturma kapsamında Ağrı ve Doğubayazıt'ta ev
baskınları gerçekleĢtirildi. Ağrı kent merkezinde bulunan Cezaevi Mahallesi'nde Baran Acar
ve Çetin Çelik, Doğubayazıt'ta ise BDP Gençlik Meclisi çalıĢanı Sinan Can isimli yurttaĢlar
gözaltına alındı. (30.01.2014 / DĠHA)
*Van‟da 29 Ocak‟ta Hacıbekir (Xaçort), KarĢıyaka, KurubaĢ ve ġabaniye mahallelerinde
polis tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 5 çocuktan 2‟si Van Emniyet
Müdürlüğü Çocuk ġube‟de serbest bırakıldı, 3 çocuk ise Van Adliyesi‟ne sevk edildi. Savcılık
iĢlemlerinin ardından bir çocuk serbest bırakılırken, 2‟si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi
mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki iĢlemleri tamamlanan R.B. (16) ile M.D. (15),
“patlayıcı madde bulundurmak” iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟ne
gönderildi. (31.01.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde özel harekât timleri ve polisler tarafından bir eve
baskın düzenledi. Evi ablukaya alan polisler, evde arama yaptı. Ev aramasının ardından ev
sahibi Abdulhamit Poçal (29) ile birlikte Kahraman Aktay (20), Abbas Babat (44) ve R.B (16)
isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kiĢi, Cizre Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.02.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van‟da Fırat Dağıtım çalıĢanı Ramazan Öter, AlipaĢa Mahallesi‟ndeki evine gittiği sırada
polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Öter'in
Emniyet Müdürlüğü TEM ġubesi‟ne götürüldü. (06.02.2014 / ANF)
*Hakkâri'nin ġemdinli ilçesine içinde BDP'li bir grubun bulunduğu araç, ilçe çıkıĢında
bulunan Hayal Köprüsü'nde polisler tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapan polis,
grupta yer alan Hasan Erduran isimli yurttaĢı, hakkında açılan bir davada ifade vermediği
iddiasıyla gözaltına aldı. (06.02.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan babası Murat O.'yu ziyaret eden oğlu
A.O (14), hakkında daha önce açılmıĢ bir davadan dolayı ifade vermediği gerekçesiyle
gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.O. Diyarbakır Çocuk ġube Müdürlüğü'ne götürüldü.
(07.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak‟ın Cizre Ġlçesi Sur Mahallesi'nde 5 ġubat'ta polis ve özel harekat timleri tarafından bir
eve yapılan baskında göz altına alınan 4 kiĢiden Kahraman Aktay (20), "Örgüte üye olmak"
iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (07.02.2014 / DĠHA)
134
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesinde, halı saha maçından dönen ve yaĢları 18'den küçük olan A.D,
E.Y ile Erhan Alaca, Nurullah Kara, Abbas Akhatun, ġadi Yaman ve Erdal Yalçın isimli BDP
Ergani Gençlik Meclisi üyesi gençler, sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı alınma
nedenleri öğrenilemeyen gençler, Ergani Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (08.02.2014 /
ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkâri‟nin Yüksekova Ġlçesinde bulunan Esentepe Mahallesi‟nde polis tarafından yapılan
ev baskınlarında, Ğusret Elter, Cumhur Çetinkaya ve Harun Akçiçek adlı yurttaĢlar gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar Yüksekova Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (08.02.2014 /
DĠHA)
*Hakkâri‟ninYüksekova Ġlçesinde, Yüksekova Belediyesi‟nde zabıta olarak çalıĢan Cumali
Tekinalp 2006 yılında açılan davada hakkında “PKK'ye yardım yataklık” gerekçesiyle verilen
ve Yargıtay tarafından onaylanan 3 yıl 6 aylık ceza nedeniyle tutuklanarak Hakkari Kapalı
Cezaevi‟ne gönderildi. (08.02.2014 / DĠHA)
*Mardin‟in Midyat Ġlçesinde, BDP Midyat Ġlçe yöneticisi Yusuf Akyüz, TEM Ģubeye bağlı
polisler tarafından, "araçta bomba var" ihbarı üzerine aracı durdurularak arama yapıldı.
Yapılan aramanın ardından Akyüz'ün aracında bir adet tabanca Ģarjörü bulundu. Akyüz
Midyat ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (09.02.2014 /
DĠHA)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi‟nde 7 ġubat günü yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan 3 kiĢiden Ömer Çetinkaya adlı genç, “Örgüte eleman
kazandırmak” iddiasıyla tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. (09.02.2014 /
Ozgur-gundem.com
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde 7 ġubat‟ta akĢam saatlerinde halı saha maçından dönerken,
sivil polisler tarafından 2'si 18 yaĢından küçük olmak üzere 6 kiĢi gözaltına alınmıĢtı. 6
kiĢiden Nurullah Kara, Abbas Akhatun ve ġadi Yaman isimli yurttaĢlar, "Patlayıcı madde
bulundurmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (09.02.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla Nur Mahallesi'nde yapılan ev
baskınlarında BeĢir Goral ve M. Y. adlı çocuk gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri biri çocuk
2 kiĢi, Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (11.02.2014 / DĠHA)
*Siirt'in Ulus Mahallesi'nden polis aracını taĢladığı gerekçesiyle 15 yaĢındaki S.T. gözaltına
alınarak, Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubeye götürüldü. (12.02.2014 / DĠHA)
*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Güngör Mahallesi'nde bulunan HurĢit Canan (80) isimli
yurttaĢın evine kar maskeli özel hareket polisleri tarafından baskın düzenlendi. Canan‟ın oğlu
Bedirhan Canan‟ın arandığı gerekçesi ile düzenlenen baskında, Canan‟ın oğlunun evde
bulunamaması nedeniyle kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi. (12.02.2014 / DĠHA)
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanım Kumral, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yakınlarım olan Azmi, M. Emin ve Ümit Kumral bugün 12.02.2014 tarihinde ikamet ettikleri
evlerine polisler tarafından gözaltına alındılar. Önce Lice Emniyet müdürlüğüne, oradan da
135
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
saat 11.00- 11.30‟da Diyarbakır Emniyet müdürlüğüne gönderildiler. Neden, niçin alındığını
bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenlemek isteyen çok sayıda kiĢiye, polis gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Olaylar sırasında 4 kiĢi gözaltına alındı.
(13.02.2014 / Sabah.com.tr / )
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi‟nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye
getiriliĢinin 15‟inci yıldönümü protestoları kapsamında düzenlenen yürüyüĢe polisin sert
müdahalesi sonucu isimleri öğrenilemeyen 5 çocuk ile SavaĢ Kartal isimli yurttaĢ gözaltına
alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube‟ye götürülen 5 çocuk daha sonra serbest
bırakıldı. (14.02.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'dan Malatya'ya gitmekte olan yolcu otobüsünde bulunan Yasin ErtaĢ adlı yurttaĢ,
Baskil-Keban yol ayrımında yol kontrolü yapan askerler tarafından gözaltına alındı.
Askerlerin ErtaĢ'ı, araması olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi. (14.02.2014 /
DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde bulunana ġehit Harun Boy ve KarĢıyaka mahallelerinde bazı evlere
düzenlenen baskınlarda, Ġbrahim Değer (22), A.K. (15), Y.Y. (15), M.ġ.Y. (17), C.S. (14) ve
soyadı öğrenilmeyen S. (12) adlı çocuk gözaltına alındı. Baskınların nedeni öğrenilmezken,
gözaltına alınanlar Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (15.02.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Derik ilçesinden Diyarbakır'a, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye
getiriliĢinin yıl dönümünü protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirilecek protesto eylemine
katılmak amacıyla gelen Hüseyin Akay (24), Ramazan Güray (27), Veysi Kılınç (22) ve
Nevroz Kılınç'ın (18) içersinde bulunduğu araç polisler tarafından kent giriĢinde durduruldu.
YurttaĢlar ve polisler arasında yaĢanan tartıĢmanın ardından 4 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (15.02.2014 / ANF /
DĠHA)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi‟nde, 13 ġubat akĢamı PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın
Türkiye‟ye getiriliĢinin 15‟inci yıldönümü protesto eden gruba polisin müdahalesi sonucu
gözaltına alınan SavaĢ Kartal isimli genç, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
(15.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Ġstanbul "KCK" ana davasında tutuksuz yargılanan BDP Genel Merkez ÇalıĢanı Sabriye
Orak, Hakkari'nin ġemdinli ilçesi ile Derecik (Rûbarok) beldesi arasında seçim çalıĢması
yürütürken Ortaklar (Bêsosin) karakolu askerleri tarafından gözaltına alındı. Orak'ın,
yargılandığı davada çıkan tutuklama kararı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkari
Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldıktan sonra tutuklanan Orak'ın, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne
gönderildiği öğrenildi. (16.02.2014 / DĠHA)
*Batman'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünde yapılan
protestolara polisin müdahalesi ile baĢlayan olaylarda 6 çocuk gözaltına alındı. (16.02.2014 /
Ozgur-gundem.com)
136
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Diyarbakır'ın Çermik, ÇüngüĢ, Eğil ve Ergani ilçelerinde seçim çalıĢmaları yürüten BDP
Diyarbakır Ġl Yöneticisi YaĢar Topdemir, Çermik'ten ÇüngüĢ'e geçerken ilçe çıkıĢında polis
tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi ise üzerinde çıkan 8 bin TL olduğu
belirtilen Topdemir'in Çermik Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu bildirildi. (16.02.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Van'da Yakup Alagöz ile Fırat Çetin' isimli yurttaĢlar polis tarafından gözaltına alınarak Van
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (16.02.2014 / DĠHA)
*Van'da 15 ġubat protestoları sırasında gözaltına alınan 12 kiĢi Van Emniyet
Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 12
kiĢiden 10‟u serbest bırakıldı. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne tutuklanmaları istemiyle
gönderilen Ġsmet Bayram ve Mehmet AĢan isimli yurttaĢlar ise, tutuklanarak Van F tipi
Cezaevi'ne gönderildi. (17.02.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Bağlar Belediyesi Basın Birimi'nde çalıĢan Merdan Berk'e, hakkında Ġstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından açılmıĢ davası olduğu gerekçesiyle yol tutuklaması verildi. Ġfade
vermek için Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden Berk, hakkında verilmiĢ yol
tutuklaması kararı nedeniyle tutuklanarak Ġstanbul'a gönderildi. Berk'in hakkında "Örgüt
üyeliği" iddiasıyla dava açıldı. (17.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde 15 ġubat sabahı ġehit Harun Boy ve KarĢıyaka mahallelerinde
birçok eve eĢ zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 6 yurttaĢ, emniyetteki
iĢlemlerinin ardından Silopi Adliyesi'ne sevk edildi. 4'ü çocuk 5 kiĢi "Örgüte üye olmak",
"Patlayıcı madde bulundurmak", "Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanununa muhalefet" ve
"Polise mukavemet" iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(17.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde YeĢildere mahallesinde bir eve polis tarafından düzenlenen
baskında, 14 yıl kesinleĢmiĢ cezası bulunan Zeki Karagöz gözaltına alındı. Aynı mahallede
bir baĢka eve yapılan baskında ise aranan kiĢiyi bulamayan polisler, aranan kiĢinin eĢi Bahar
Aslan'ı gözaltına aldı. Ġlçede bulunan Esentepe Mahallesi'nde ise Avdi Tekin adlı yurttaĢ
evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı. Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen
yurttaĢlar ile ilgili gözaltı iĢlemlerinin, Van yetkili mahkemelerinin talimatıyla yapıldığı
öğrenildi. (18.02.2014 / DĠHA)
*Van'da Erek Lisesi'nde okuyan 15 yaĢındaki A.K., okuldan çıktığı sırada polisler tarafından
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen lise öğrencisi, Van Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (18.02.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesi Med Kültür Sanat Merkezi binasının önünde resmi polis aracının
önlerine kırması sonucu küçük çaplı kazaya karıĢan Fırat Dağıtım'ın çalıĢanları Mustafa
GöktaĢ ve Vedat Derin, olay mahalline gelen sivil polisler tarafından zorla araca bindirilerek
gözaltına alındı. Gözaltına alınan dağıtımcılar, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü.
(18.02.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Suruç ilçesinde önceki gece eylem hazırlığında oldukları iddiası ile polis, 15
yaĢındaki V.Ç'yi silahla yaralamıĢ, ağabeyi Mustafa Çelik, Emrah Kurttekin ve Yunsu
Acıoğlu'nu da gözaltına almıĢtı. Emniyetteki iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından Suruç
137
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Adliyesi‟ne sevk edilen 3 kiĢi, "Örgüte üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiaları
ile tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (18.02.2014 / DĠHA)
*Hakkâri‟nin Yüksekova ilçesinde bulunan YeĢildere ve Esentepe mahallelerinde yapılan ev
baskınları sonucu gözaltına alınan 3 kiĢi, emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi. Bahar Aslan isimli yurttaĢ serbest bırakılırken, 14 yıl kesinleĢmiĢ cezası
bulunduğu belirtilen Zeki Karagöz ile 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleĢtiği belirtilen Avdi Tekin
ise tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. (20.02.2014 / DĠHA)
*Urfa‟da, Harran Üniversitesi (HRÜ) öğrencisi Hamza Özer, öğlen saatlerinde polisler
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilmeyen Özer, Sarayönü
Karakol'una götürüldü. (24.02.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Suruç ilçesinde Hürriyet, Dikili, Cumhuriyet mahallelerinde düzenlenen ev
baskınlarından Ferhat Karatay, Talat Demirbilekli, Baran Ġpek, Murat ġeyli ve soyadları
öğrenilemeyen Mehmet ve Erdal adlı gençler gözaltına alındı. BDP gençlik çalıĢanı olduğu
öğrenilen kiĢiler, Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürdü. (25.02.2014 / ANF)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde YeĢildere Mahallesi'nde düzenlenen baskınlarında, Miraç
Öztunç, Abdullah Öztunç ve soyadı öğrenilemeyen Alaaddin adlı yurttaĢ gözaltına alındı.
Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 kiĢiden Miraç Öztunç hakkında 6 yıl 3 ay
kesinleĢmiĢ hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. 2 yurttaĢ ise Emniyetteki iĢlemelerinin ardından serbest bırakıldı. (27.02.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Fırat Haber Ajansı (ANF) Bitlis Muhabiri HiĢyar Barzan ġerefhanoğlu, Bitlis merkezde
haber takibi sırasında Bitlis Emniyet Müdürlüğü TEM ġubesi‟ne bağlı olduklarını belirten
sivil polisler tarafından gözaltına alındı. (27.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Suruç ilçesinde 25 ġubat‟ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Ferhat
Karatay, Talat Demirbilekli, Baran Ġpek, Murat ġeyli ve Mehmet Özlü Suruç Adliyesine
çıkarıldı. Savcıya ifade veren 5 genç, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle
nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren gençlerden Talat
Demirbilekli, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken, diğer 4 genç serbest bırakıldı.
Tutuklanan Demirbilekli, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (28.02.2014 / DĠHA)
*Van'da, kent merkezinde polis tarafından durdurulan Taner Orhan ve Fatih Ergün isimli
yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Orhan ve Ergün, Van Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (03.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi'nde MÖDER tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü etkinliğine, ülkücü bir grubun saldırması sonucunda çıkan olaylara polisin müdahale
etmesi sonucu 50 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. TMK 10. Madde ile Yetkili
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen öğrenciler, ifade iĢlemlerinin ardından Malatya Devlet
Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. (05.03.2014 /
Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
138
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Çetin Altay, Aysun
Gücüyener, Muzaffer Ödük, Sami Karaçay, Ferit Karabulut ve Fırat DurmuĢ gözaltına alındı.
Gözaltına alınan öğrenciler, Ahlat Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (05.03.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde 6 ġubat‟ta, ilçede bulunan bir internet kafeye baskın
düzenleyen polisler, daha önce sivil polis aracını taĢladıkları gerekçesiyle Y.Ç., B.Ç., M.S.,
S.U., M.Y., F.Y. ve Y.Ö. isimli çocukları gözaltına aldı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 7 çocuk, Savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (08.03.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*MuĢ'un Bulanık Ġlçesi'ne bağlı Erentepe (Liz) Beldesi'nde, jandarma ekipleri tarafından
evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan Metin Baltık isimli yurttaĢ, önceden kesinleĢmiĢ
cezası nedeni ile tutuklanarak MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (09.03.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da "Öcalan'a Özgürlük" imza kampanyası kapsamında Urfa Yolu üzeri Zarakoğlu
Caddesi'nde bulunan YaĢam Kent Sitesi'ne geldikleri sırada 2 kiĢi, Ģikâyet edildikleri
gerekçesi ile sivil polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. (09.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde evine düzenlenen polis baskını sonucu, BDP üyesi M.
Tahir Eleftoz gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemeyen Eleftoz, ġehitlik
Polis Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi. (11.03.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencisi P.E., Kız Meslek Lisesi'ne giderken polisler
tarafından okul kapısında durduruldu. Ġfade vermesi gerektiği gerekçesiyle gözaltına alınan
P.E., Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (11.03.2014 / DĠHA)
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, bir kadın öğrencinin minibüs Ģoförü tarafından taciz
edilmesi üzerine olaylar çıktı. Aynı gün akĢam saatlerinde yurt binası önünde toplanan çok
sayıda öğrenci, Rektörlük binasına doğru yürüyüĢe geçti. Rektörlük önüne gelerek, Rektör
Peyami Battal ile görüĢmek isteyen öğrencilere polisler tarafından TOMA ve gaz bombaları
ile müdahale edildi. Müdahale sırasında 26 öğrencinin gözaltına alındı. (Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr)
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesinde, hakkında “kesinleĢmiĢ hapis cezası” olduğu gerekçesi ile
gözaltına alınan Ali Çoban isimli yurttaĢ, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından
onandığının yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
götürüldü. (17.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılacak olan Newroz Bayramı'na katılmak için Ġsviçre'den
Türkiye'ye gelen 9 kiĢilik heyet, Antep'in Yavuzeli Ġlçesi'nde kurulan polis arama noktasında,
çantalarında üzerinde "Kürdistan" yazılı atkılar bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
(18.03.2014 / DĠHA / ANF)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinin ġah Mahallesi Fevzi Çakmak Sokağı'nda pimi çekilmiĢ halde
sokağa atılan el bombası ile ilgili açılan soruĢturmada kapsamında düzenlenen ev baskınları
sonucunda Nurettin BaĢaran, Abdurrahman Budak, Ġrfan Demirci, ġilan Tetik ve ġükrü Ġçke
isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından adliyeye
139
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
sevk edilen 5 kiĢiden 2‟si serbest bırakılırken, Abdurrahman Budak, Nurettin BaĢaran ve Ġrfan
Demirci isimli yurttaĢlar ise "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı
Cezaevine gönderildi. (19.03.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi 200‟e yakın kiĢi, Hevsel Bahçeleri ağaç kıyımına
karĢı baĢlatılan nöbet eylemine destek vermek ve Diyarbakır'a gelmek için tren garından
bekledikleri sırada polis müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sırasında polis, 2 öğrenciyi
gözaltına aldı. (19.03.2014 / DĠHA)
*Van‟ın ErciĢ Ġlçesi YeĢilova Mahallesi'nde yurttaĢların AKP'lilere tepki göstermesiyle
yaĢanan gerginliği önlemek amacıyla mahalleye giden BDP ErciĢ Ġlçe Yöneticisi Kenan UtlaĢ
ile BDP Seçim Komisyonu üyesi Ġshak Yılmaz gözaltına alındı. UtlaĢ ile Yılmaz,
götürüldükleri ErciĢ Emniyet Müdürlüğü‟ndeki iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
(20.03.2014 / DĠHA)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ġl Emniyet Müdürlüğü bağlı polisler tarafından
gerçekleĢtirilen ev baskınlarında Mehmet Aslan, Ferhat Bozdemir, Mehmet ġahin ve ġahin
Akkurt isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. (21.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'a gitmekte olan karayolunda kurulan arama noktasında durdurulan Serhat Dadak,
Fatma TanıĢ, Ömer Ürün yurttaĢlar ile ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢ gözaltına alındı.
Gözaltına alınma nedenleri öğrenilemeyen 4 yurttaĢ, Cizre Emniyet Müdürlüğü'ndeki
iĢlemlerinin ardından Cizre Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi savcılık tarafından ifadeleri
yurttaĢlar, daha sonra serbest bırakıldı. (24.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde MEGAM-DER ve DÜO-DER üyesi öğrenciler, 6 PKK
militanı için yapılan taziyeyi ziyaret etmek amacıyla Bismil Belediyesi önünde toplanarak,
taziye yerine doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢ güzergâhında öğrencilerin geçiĢine izin
vermeyen polis, havaya ateĢ açarak öğrencilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Bir süre
devam eden müdahalenin sonunda 2 öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. (26.03.2014 /
DĠHA / ANF)
*Urfa'da oy pusulası örneği dağıttıkları iddiasıyla 4 kiĢi gözaltına alındı. TOKĠ Mevkii'nde
gözaltına alınan Muhammed Ağırel, Emir Ağırman, Sabri Fırat ve Ġbrahim Halil Kuluadlı
kiĢiler, Urfa AsayiĢ ġube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. (26.03.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde özel harekât polisleri ve çevik kuvvet polisleri eĢliğinde KarĢıyaka,
Barbaros ve ġehit Harunboy mahallelerine yapılan baskınlarında, ġehmus Kıran (20), Davut
Tanrıkulu (17), Ozan Tokay (18), Serhat Özerkek (19), Fırat Oflaz (19), Hamza Arzuman
(17), S.K (17), Mahsum Baltacı (18) ve ismi öğrenilmeyen bir kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Baskınların gerekçesi
öğrenilemedi. (27.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde çatıĢmalarda yaĢamını yitiren PKK militanlarının bulunduğu
mezarlıkta düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere seyahat eden yurttaĢlar, Lice-Bingöl
karayolunda jandarma ve polisler tarafından kurulan arama noktasında durduruldu. GBT
sorgulamasına tabi tutulan iki yurttaĢ hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına
alındı. (28.03.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
140
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde önceki gün özel harekât polisleri ve sivil polisler eĢliğinde
gerçekleĢtirilen ev baskınlarında 9 kiĢi gözaltına alınmıĢtı. KarĢıyaka, Barbaros ve ġehit
Harun boy mahallelerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 8 kiĢi Silopi Adliyesi'ne
sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 8 kiĢi serbest bırakıldı. Serhat Kartal ise Nöbetçi Hakimliği
çıkarıldı. Kartal, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(28.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Atatürk Lisesi'nde oy kullandıktan sonra dıĢarı çıkan Ferfure
Özbay isimli yurttaĢ, arama kararı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan
Özbay'ın Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (30.03.2014 / DĠHA)
*Van Kalecik TOKĠ'de bulunan Hüma Hatun Kız Teknik ve Meslek Lisesi önündeki
kulübede silahları ile bekleyen korucuları görüntüledikleri gerekçesiyle DĠHA Muhabiri
Kayser Tekin ile JĠNHA Muhabiri Hicret Çiftçi gözaltına alındı. YaklaĢık iki saat alıkonulan
gazeteciler, Van Baro BaĢkanı Av. Murat Timur‟un askerlerle görüĢmesi üzerine serbest
bırakıldı. (30.03.2014 / DĠHA)
*Ġstanbul'dan ġırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık Beldesi'ne gelen Çetin Erzen ve
Kerem Aydın adlı yurttaĢlar, oy kullanma iĢlemlerini tamamladıktan sonra polisler tarafından
gözaltına alındı. Kerem Aydın, "Yoklama kaçağı" gerekçesiyle, Çetin Erzen ise Ġstanbul 30.
Sulh Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği tutuklama kararı nedeniyle gözaltına alındığı
belirtildi. Güçlükonak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Kerem Aydın, serbest
bırakılırken, Çetin Erzen adlı yurttaĢın ise hala emniyette tutulduğu öğrenildi. (30.03.2014 /
ANF)
*Batman'da oy vermek için sandık baĢına giden Mesut ġen, Zeki Tekin isimli yurttaĢlar ile
ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢ, oy kullanma iĢlemi sırasından çeĢitli gerekçelerle gözaltına
alındılar. (30.03.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın ErciĢ ilçesi YeĢilova Mahallesi‟nde bir grup BDP‟li genç, seçim sonuçlarını yolda
ateĢ yakarak kutlamak istedi. Kutlamalar sırasında polisler, gençlere müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında Ġshak Yılmaz, soyadı öğrenilmeyen Murat ve ismi öğrenilemeyen bir
genç ile E.Y. isimli bir çocuk gözaltına aldı. (30.03.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seçim hileleri yapıldığı gerekçesiyle binlerce yurttaĢın ilçe
adliye binası önündeki protesto gösterisinde bulunmasına, çevre illerden destek olmak
amacıyla giden 14 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ve aralarında DĠHA
Muhabiri Mehmet Sıddık Damar‟ında bulunduğu ve ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen 14
kiĢinin isimleri Ģöyle: Mehmet Sıddık Damar, Hamdullah Doğan, Ercan Bardakçı, Fevzi Acar,
Ġdris Cengiz, Mehmet Asalan, Gürkan Atagün, Osman Çetinkaya ile isimleri öğrenilemeyen 6
kiĢi. (31.03.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Midyat ilçesinde Ģehir turu atan AKP'lilerin BDP'li gençlere sözlü tacizi ile
baĢlayan tartıĢma ve sonrasında kavgaya dönüĢen olaya, olay yerine gelen polisler BDP‟li
gençlere tazyikli su ve gaz bombası müdahale etti. Cumhuriyet Mahallesi ve Midyat
Dörtyol'da baĢlayan olaylarda polis müdahalesine gençlerinde karĢılık vermesi sonucu
çatıĢma çıktı. Olaylarda isimleri öğrenilemeyen 6 kiĢi gözaltına alındı. (31.03.2014 / Ozgurgundem.com)
141
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Bitlis‟in Ahlat ilçesinde seçimlerde BDP‟nin kazanması ardından yapılan itiraz sonucu ilçe
belediyesinin AKP‟ye verilmesi ardından yaĢanan olaylarda, 2‟si çocuk 38 kiĢi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan 9‟u Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ndeki iĢlemlerinin ardından
serbest bırakıldı. Ahlat Emniyet Müdürlüğü‟nde yer olmadığı gerekçesiyle 7‟si Tatvan
Emniyet Müdürlüğü‟nde, 11‟inin Jandarma Ahlat Ġlçe Komutanlığı‟nda ve 11‟inin de Ahlat
Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (02.04.2014 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seçimde yapılan hilelere yurttaĢların protesto gösterisinde
bulunması üzerine polis müdahalesi ile baĢlayan olaylarda, aralarında çocuklarında bulunduğu
24 kiĢi gözaltına alındı. (02.04.2014 / Cnnturk.com / Sabah.com.tr)
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesinde BDP‟nin yerel seçimleri kazanması üzerine ilçede
kutlamalarda bulunan yurttaĢlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Karacadağ,
Derik ve Eski Urfa caddelerine yayılan ve polis ile yurttaĢlar arasında karĢılıklı çatıĢmalara
dönüĢen olaylar sırasında, isimleri öğrenilemeyen 13 kiĢiyi gözaltına aldı. (02.04.2014 /
Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediyeyi AKP'nin kazandığının açıklanmasının ardından, "seçime
hile karıĢtırıldığı" gerekçesiyle kararı protesto eden yurttaĢlara polisin müdahalesiyle baĢlayan
olaylarda gözaltına alınan 2‟si çocuk 38 kiĢiden, B.G, Fesih Koçbay, Ġzzettin Tokova, Ahmet
Yıldız, Ġsmail Güllü, Cevdet Ġçler, Refik Yıldırım, Gökhan Yıldızlı ve Abdullah Demir isimli
yurttaĢlar “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek” iddiası ile tutuklandı.
(03.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*BDP Genel Merkez çalıĢanı Ömer Faruk ÇalıĢkan'ın içinde bulunduğu ve MuĢ'tan Amara'ya
doğru yola çıkan otobüs, il çıkıĢında polislerce durduruldu. ÇalıĢkan, hakkında açılan bir dava
nedeniyle gözaltına alındı. (03.04.2014 / DĠHA)
*Kars'ın Kağızman ilçesinde seçim sonuçlarında çıkan usulsüzlükler sonucu ilçede yaĢan
olaylar sırasında ġahin Mahallesi'nde bulunan evlerine giden BDP çalıĢanları Sinan Kaya,
Kenan Çil ve Cesim Çay gözaltına alındı. (04.04.2014 / DĠHA)
*BDP MYK Üyesi Hüseyin Koçuk Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Kepez mevkiinde polislerce
gözaltına alındı. Koçuk'un, 2003 yılında yargılandığı ve onanmıĢ 1 yıl 9 aylık bir cezası
olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. (04.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı'da oyların yeniden sayılması ve kentin günlerdir polis
ablukasına alınmasına tepki gösteren yüzlerce kiĢiye polisin müdahalesiyle baĢlayan
olaylarda, 1‟çocuk 8 kiĢi gözaltına alındı. (04.04.2014 / DĠHA)
*Ağrı ve Ceylanpınar baĢta olmak üzere birçok il ve ilçedeki seçim hilelerini yapıldığı
iddiaları üzerine, Lice-Bingöl karayolunu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenleyen
yüzlere genç, bölgeye çok sayıda askeri zırhlı araçla sevk edilen askerlerin gaz bombalı
müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sırasında 25 kiĢinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlardan 15'i Lice askeri birliklerine götürülürken, 10 kiĢi ise askeri araçlarda
bekletildikleri bildirildi. (05.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) mahallesinde, Hakkari, Dersim ve Bingöl‟de yapımına baĢlanan
karakol inĢaatlarını protesto etmek amacıyla düzenlediği protesto gösterisine, polis tazyikli su
142
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 10 çocuk gözaltına alındı.
Emniyette alınan ifadelerin ardından çocuklar serbest bırakıldı. (05.04.2014 / ANF / DĠHA)
*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde yaĢanan seçim hilelerini protesto etmek amacıyla, Erzurum
Hınıs'tan gelen ve ilçeye girmek isteyen BDP'li meclis üyeleri Yunus Demir, Yılmaz Polat,
Halit Yılmaz ve Ferit Peker polisler tarafından gözaltına alındı. (09.04.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutsak yakını ile görüĢmek isteyen ve ismi
öğrenilmeyen bir yurttaĢ, "gardiyanlar ile tartıĢtığı" gerekçesi ile polisler tarafından
tartaklanarak gözaltına alındı. Cezaevi ziyaretçi giriĢi kapısında yaĢanan polis Ģiddetini cep
telefonu ile çekmek isteyen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Dilovan Bulut ise,
polislerce darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 2 kiĢinin Bağlar Polis
Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi. (10.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Roboski katliamında yaĢamını yitiren M. Ali Tosun'un kardeĢi vicdani retçi Ġlhan Tosun,
pasaport iĢlemleri gerçekleĢtirmek üzere Pazartesi günü gittiği ġırnak Emniyet
Müdürlüğü'nde, polisler tarafından zorla askerlik Ģubesine götürüldü. 4 gün gözaltında tutulan
Tosun, ġırnak askerlik Ģubesindeki iĢlemleri ardından askere gitmesi koĢulu ile bugün serbest
bırakıldı. (11.04.2014 / DĠHA)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Rahmi Kaya ve Emrullah PiĢkin isimli Kürt
öğrencilere yönelik ülkücü bir grup tarafından gerçekleĢtirilen bıçaklı saldırıyı protesto etmek
amacıyla yürüyüĢ gerçekleĢtiren yüzlerce öğrenciye polis, tarafından müdahale edildi. Çıkan
arbedede ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler Kars
Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (12.04.2014 / DĠHA)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde ülkücü bir grubun tarafından gerçekleĢen saldırıyı protesto
etmek isteyen Kürt öğrencilere müdahale eden polisin, müdahalesini protesto etmek isteyen
öğrencilere, ülkücü bir grup bıçak ve satırlarla saldırdı. Saldırıda aldığı bıçak darbeleri sonucu
yaralanan Güven Kerenciler isimli bir öğrenci, Kars Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Saldırının gerçekleĢtiği sırada ülkücü gruba herhangi bir müdahalede bulunmayan polis, Kürt
öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. Müdahale 20 öğrenci gözaltına alındı. (13.04.2014
/ Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto eden
yüzlerce genç, polis TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla olay yerine gelen polisin tazyikli su
ile gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı. YaklaĢık 4 saat süren çatıĢmada, 1 polis
kafasından aldığı taĢ darbesi ile yaralandı. Olaylar sona erdikten sonra mahalleye zırhlı araçlar
ve TOMA'larla giren polisler, araçlarından inerek 4 çocuğu gözaltına alındı. (13.04.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde, polis müdahalesinde gözaltına alınan BarıĢ Altunel isimli
öğrenci, “adam yaralamak” iddiasıyla tutuklandı. (14.04.2014 / DĠHA)
*Dicle üniversitesinde, Hüda-par üyesi oldukları iddia edilen bir grup tarafından üniversite
içersinde gerçekleĢtirilen bıçaklı saldırıyı protesto etmek amacıyla basın açıklaması
düzenleyen öğrencilere polis, coplarla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 62 öğrenci
darp edilerek gözaltına alındı. (15.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
143
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Batman'da, Hür Dava Partisi üyeleri tarafından düzenlenen silahlı bir saldırı sonucu
yaĢamını yitiren Özcan Temel‟e iliĢkin açılan davanın ikinci duruĢmasına katılmak için
Batman Adliyesi'ne gelen Temel'in 17 yaĢındaki yeğeni F. Temel, gözaltına alındı. Batman Ġl
Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerden sonra savcılığa çıkarılan F. Temel, "Patlayıcı madde
bulundurduğu" iddiasıyla tutuklandı. (17.04.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde özel harekât timleri ve sivil polislerin de aralarında bulunduğu çok
sayıda polis, evlere baskınlar düzenledi. Baskınlarda D.Ö (17), B.T. (15), S.Ç. (17), M.Ö (16)
ve Yusuf Yanık (18), Sabri Çete (36), Mehmet Sait Arslan (20) ve Tayfun Geçit'in (18)
gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk 8 kiĢi‟den
6‟sı savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Cizre Ağır Ceza
Mahkemesi'ne sevk edilen S.Ç ve M.Ö. isimli çocuklar "örgüte üye olmak" iddiasıyla
tutuklandı. Tutuklanan çocuklar Mardin ve Midyat cezaevlerine gönderildi. (18.04.2014 /
DĠHA)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde, Rojava'nın Federal Kürdistan sınırına KDP tarafından
hendek kazılmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombası
ve plastik mermilerle müdahale etti. Müdahale sırasında Y.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir
çocuk gözaltına aldı. (21.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Erzurum Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından baĢlatılan
soruĢturmada, "Karlıdağ" adlı gizli tanığın beyanları doğrultusunda 22 Nisan günü 17 eve
düzenlenen baskınlarda 12 yurttaĢ gözaltına alındı. Baskınlarında gözaltına alınan Ġsa Dursun,
Kemal Demir ve Mehmet Demir adlı yurttaĢlar, Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan
iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer yurttaĢlardan bir kısmı adli
kontrol Ģartı ile serbest bırakılırken, Ġsa Demir, Bahattin Demir, Mehmet Demir, Ahmet
Dursun ve Ahmet TaĢçı isimli yurttaĢlar ise "örgüte yardım etmek" ve "örgüte lojistik destek"
iddiaları ile tutuklandı. Tutuklananlar M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (25.04.2014 /
DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi Mescit Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yolu trafiğe kapatarak
eylem yaptı. Eylemin ardından mahalleyi abluka altına alan polisler, B.M (15), Ö.B.(13) ve
E.B. (14) isimli çocukları gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar ifadeleri alınmak üzere
Silvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (26.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi‟nde bölgedeki karakol yapımlarını ve Rojava sınırına
örülen hendekleri protesto etmek isteyen onlarca gence polis, tazyikli su ile müdahale etti.
Gençlerinde müdahaleye karĢılık vermesi ile çatıĢmaya dönüĢen olaylar esnasında, DĠHA
Muhabiri Kayser Tekin ve çocuklarında aralarında bulunduğu 9 kiĢi polis tarafından gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar Van Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (27.04.2014 / ANF)
*Mardin‟in Dargeçit ilçesinde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polis ve özel hareket timleri
tarafından TepebaĢı Mahallesi‟nde oturan BDP‟li Dargeçit Belediye meclis üyesi Yüksel
Oğuz‟un evine baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan kimsenin olmadığı belirtildi.
(28.04.2014 / DĠHA)
*Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve özel harekat timleri
tarafından 7 eve eĢ zamanlı gerçekleĢirilen baskınlarda BDP Bitlis Yöneticisi Mazlum Akgün,
Bedir Alican, Mehmet ġirin CoĢkun, Ferhat Aydemir, Sinan Kılıçkıran, Agit Akbay ve Yalçın
144
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Aysal gözaltına alındı. Evine baskın yapılan Erdal Temel adlı yurttaĢ ise evde bulunmadığı
için gözaltına alınmadığı belirtildi. Baskınların, 15 ġubat tarihinde ilçede çıkan olaylara
katıldıkları iddiası ile gerçekleĢtirildiği belirtilirken, gözaltına alınan 7 kiĢi Tatvan Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (29.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Kıran, Berçelan, Yenimahalle, Pehlivan, Tekser, Keklikpınar mahallelerinde
bulunan çok sayıda eve eĢ zamanlı baskınlar düzenleyen polis, Meskan Dağı'na gittikleri
gerekçesiyle Azat Kurt, Rojhat Akdağ, Menav Biçer, Ramazan Duman, F.Z. (14), Y.Ö. (16)
isimli yurttaĢlar ile ve ismi öğrenilemeyen 2 genç yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınan
gençler Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (29.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'de, karakol yapımını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinliklere katılmak
amacıyla Meskan Dağı'na gitmek isteyen Yüksekova Belediyesi meclis üyesi Erol Aydın ile
Fehim Kına adlı yurttaĢlar Hakkari giriĢinde bulunan Depin polis arama noktasında, isimleri
öğrenilemeyen 3 yurttaĢ ise Yeniköy arama noktasında askerler tarafından gözaltına alındı.
(01.05.2014 / ANF / DĠHA)
*Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kiĢinin tutuklanmasını
protesto eden gruba, polisin müdahalesi sonucu yaĢanan olaylara karıĢtıkları iddiasıyla 2'si
çocuk 5 kiĢi gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kiĢiden
4‟ü serbest bırakılırken, Bitlis Eren Üniversitesi Harita Kadastro 1. sınıf öğrencisi Nihat
Tarhan, tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (02.05.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde, Veterinerlik Fakültesi'ne zorla girmeye çalıĢan polislerle
bu duruma tepki gösteren öğrenciler arasından gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında Veterinerlik
Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mehmet ReĢat Akçan isimli öğrenci, polisler tarafından gözaltına
alınarak Sur Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (02.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'de 29 Nisan‟da çok sayıda eve özel harekat polisleri tarafından gerçekleĢtirilen eĢ
zamanlı baskınlarda "Meskan Dağı'na gittikleri" gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kiĢiden 7‟si
serbest bırakalırken, Ramazan Duman isimli yurttaĢ tutuklanarak Van F Tipi Cezaevine
gönderildi. (02.05.2014 / DĠHA)
*Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Akalın Köyü'nden ilçe merkezine minübüs ile seyahat
eden Dicle Haber Ajansı (DĠHA) Ġngilizce servisi editörü Nedim Türfent, ilçe giriĢinde
polislerce kurulan kontrol noktasında durduruldu. Durdurulan minibüsteki yolcuların GBT
kontrolünü yapan polisler, hakkında arama kararı olduğu gerekçesi ile Türfent'i gözaltına aldı.
(04.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, karakol yapımlarını protesto etmek amacıyla
gösteri düzenleyen gençlere polis müdahalesi gerçekleĢtir. Müdahale sırasından ismi
öğrenilemeyen 10 çocuk, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. (04.05.2014 / Ozgurgundem.com)
*Ağrı'nın Diyadin ilçesi ile ilçeye bağlı Boyalan (Kurtika) köyünde Doğubayazıt Savcılığı'nın
talimatıyla polis ve asker tarafından eĢ zamanlı ev baskınlarında, Yavuz Aslan (25), Yakup
Ġdacı (23) ile annesi Zübeyde Ġdacı (52), Zorbey Çiftçi (27), Fatih Demir ve aynı soruĢturma
145
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kapsamında TaĢlıçay ilçesinde BDP Ġlçe Yöneticisi Ġdris IĢık isimli yurttaĢlar gözaltına alındı.
(07.05.2014 / ANF)
*ġırnak'ın Silopi ilçesine bağlı ġehit Harun Boy ve Cudi mahallelerindeki bazı evlere çok
sayıda polis ve özel harekat timi tarafından düzenlenen baskınlarda, S.T.(17), Cüneyt
Tayboğa (22), Mehmet Aytu (19) ve ismi öğrenilmeyen bir yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltına
alınanların Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi. (08.05.2014 / DĠHA / ANF)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü birinci sınıf öğrencisi
Vedat Yılmaz, fakültede Siyasi ġube Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından hiçbir gerekçe
gösterilmeden yaka paça gözaltına alındı. (08.05.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde 8 Mayıs‟ta Özel Hareket Polisleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında S.T. (17), Cüneyt Tayboğa (22), Mehmet Aytu (19) ve ismi öğrenilmeyen bir
genç gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerin ardından Silopi Adliyesi'ne
getirilen gençler, Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. 4
kiĢiden 17 yaĢındaki S.T., YDG-H üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanırken, diğer üç kiĢi ise
serbest bırakıldı. (10.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünden ġırnak kent merkezine gitmekte olan
ġırnak Ġl Genel Meclisi üyesi Ġrfan Enç, ġenova beldesi yakınında oluĢturulan askeri arama
noktasında gözaltına alındı. (12.05.2014 / DĠHA)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Örgütün gençlik yapılanmasına üye olma", "Örgüt üyeliği"
ve "Kamu malına zarar verme" iddiasıyla polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında
Mehmet Arslan, Umut Örs, Feyzi Özhan, Muhammet Güven, Adem Öztürk, Ünal Aydemir,
Ömer Avcı ve Köksal Koç isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. (13.05.2014 / DĠHA / ANF)
*Batman'ın GercüĢ ilçesine bağlı Dereiçi (BilexĢê) köyünde asker ve özel hareket timleri
tarafından düzenlenen ev baskınında Mehmet Gelir ve eĢi Saadet Gelir gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Gelir çifti, GercüĢ Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.
(14.05.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum'da, Soma'daki maden faciasında yaĢamını yitirenler için yapılan eyleme destek
veren Atatürk Üniversitesi öğrencileri Fatih Yılmaz ve Ġbrahim Bingöl, evlerine gitmek üzere
bindikleri ticari taksiden indirilerek polis tarafından gözaltına alındı. (15.05.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır‟da, Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen facia
tepki göstermek amacıyla yürüyüĢ gerçekleĢtirmek isteyen gençlere polis, müdahale bulundu.
Gençlerinde polise karĢılık vermesi ile çatıĢmanın dönüĢen olaylarda ismi öğrenilemeyen bir
genç, polisler tarafından gözaltına alındı. (15.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Dersim‟de, Soma'da yaĢanan maden faciasını protesto gösterilerinde 2 kiĢi gözaltına alındı.
(15.05.2014 / DĠHA)
*Siirt‟te, Manisa‟nın Soma ilçesinde yaĢanan maden faciasını protesto etmek amacıyla basın
açıklaması düzenlemek isteyen Botan Demokratik Öğrenci Derneği (BDÖ-DER) üyesi
öğrencilerine, eli sopalı yaklaĢık 40 kiĢilik bir grup saldırıda bulundu. Saldırıya maruz kalan
146
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
öğrencilerden Abdullah Dündar ve Mehmet Genç adlı öğrenciler polis tarafından gözaltına
alındı. (16.05.2014 / DĠHA)
*Batman Petrol Mahallesi Cizre Caddesi'nde 18 Mayıs‟ta yapılan yürüyüĢe yönelik
gerçekleĢtirilen polis müdahalesinin ardından Ahmet Arif Yöyler isimli bir genç polisler
tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından Savcılığa çıkarılan
Yöyler, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. "Kuvvetli suç Ģüphesi
olması" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla tutuklanan Yöyler, Batman M Tipi Cezaevi'ne
gönderildi. (20.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'te özel tim ve polisler tarafından gerçekleĢtirilen eĢ zamanlı ev baskınlarında, Ferhat
Çelik, S.B, Ġ.A, S.ġ, F.B, F.Y, S.G, N.C, A.T, S.D, M.C, O.Ö. ile babası Ġbrahim Ö. ve
isimleri öğrenilemeyen 7 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16‟sı çocuk 20 kiĢi Siirt
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (21.05.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı‟nın Tererzan köyünde seçim çalıĢması yürüten BDP müĢahidi Nevzat CoĢkun, AKP‟li
olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Grubun ardından jandarmayı köye çağırarak
BDP'li CoĢkun'u Ģikayet etmesi üzerine, jandarma ÇoĢkun‟u "örgüt propagandası yapmak"
iddiasıyla gözaltına aldı. (22.05.2014 / DĠHA)
*Ġstanbul Okmeydanı‟nda 2 kiĢinin yaĢamını yitirdiği olayları, Dersim kent merkezinde
protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢ ve gösterilere katıldıkları iddiasıyla, çok sayıda
eve düzenlenen baskınlarda 5 kiĢi gözaltına alındı. (25.05.2014 / Milliyet.com.tr)
*Dersim'de TEM ġube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Demokratik Halklar Federasyonu (DHF)
binasına ve kimi üyelerinin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda, Evrim Konak, Murat Kur,
Deniz Kırbağ ve Hıdır Yıldız isimli DHF üyeleri gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerinin
ardından mahkemeye çıkarılan 4 kiĢiden üçü serbest bırakılırken, Onur Polat isimli bir kiĢi
tutuklanarak cezaevinde gönderildi. (26.05.2014 / ANF)
*Dersim kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda, Gezi direniĢinin birinci
yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen yurttaĢlara polis gaz bombaları ve
tazyikli suyla müdahale etti. YurttaĢlarında polis müdahalesine karĢılık vermesi ile çıkan
olaylarda 3 kiĢi gözaltına alındı. (01.06.2014 / Radikal.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesinde çok sayıda eve düzenlenen baskınlarda, isimleri öğrenilemeyen
13 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(01.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'da, iptal edilen ve 1 Haziran‟da tekrar yapılan yerel seçimlerin gerçekleĢtiği sırada,
görevli oldukları 100. Yıl Mahallesi'ndeki Ġsmet Ömer Ġlköğretim Okulu'na gitmek isterken,
polis tarafından darp edilen BDP müĢahitleri Ali Çarboğa ve Mehmet Çarboğa, Ağrı Devlet
Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. (01.06.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Muradiye Mahallesi'nde gözaltına alınan BDP eski il genel meclis
üyesi Niyazi Erdoğan, köydeki akrabalarının evine gitmek isterken aracı durdurularak
gözaltına alındı. Çıkarıldığı Lice Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından "örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etmek" iddiasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan
Erdoğan, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (01.06.2014 / DĠHA)
147
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı ġenlik köyünden Lice'ye doğru seyir halinde olan bir araç,
Abalı Jandarma Karakolu'na yakın bir bölgede askerler tarafından durduruldu. Durdurulan
araçta yapılan aramanın ardından, araç içersinde seyahat eden BDP Lice Belediye Meclis
üyesi Arif Önkol, Ekrem Önkol ve Süphi Özbek isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. "Silahla
askere taciz ateĢi açtığı" iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenilen 3 kiĢi, Lice Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 kiĢiden
2‟si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ekrem Önkol "yürüyüĢ kanununa
muhalefet" gerekçesiyle sevk edildiği Mahkeme tarafından tutuklandı. (02.06.2014 / DĠHA /
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice ilçesindeki yapılan asker müdahalesini protesto etmek
amacıyla yapılan yürüyüĢe gaz bombaları ile müdahale eden polis ile tartıĢan Müslüm Tayar
(19) ile Erman Ölçer (30) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. YurttaĢlardan Ölçer, savcılıktaki
ifadesinin ardından 'Adli kontrol' uygulamasıyla serbest bırakılırken, Tayar ise sevk edildiği
Silvan Sulh Ceza Mahkemesi'ne tarafından 'Polise mukavemet' iddiasıyla tutuklandı.
(02.06.2014 / Milliyet.com.tr)
*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin kaldığı ev ve yurtlara polis
tarafından düzenlenen baskınlarda, Kayhan Alptekin ve Canan Karaman isimli öğrenciler
gözaltına alındı. Ġki öğrenci Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (03.06.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, özel hareket ve sivil polisler tarafından Ofis Mahallesi'nde
bulunan evine baskın düzenlenen BDP üyesi Selim Özmen gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi
öğrenilmeyen Özmen, Silopi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (04.06.2014 / DĠHA)
*Siirt'te aralarında KYK yurtları, öğrenci evleri ve Siirt Botan Demokratik Öğrenciler
Derneği (BDÖ-DER) de bulunduğu 17 ayrı adrese polis tarafından düzenlenen baskınlarda 16
öğrenci gözaltına alındı. Baskınların gerekçesi hakkında bilgi edinilemezken, 16 öğrenci Siirt
Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (04.06.2014 / DHA / Milliyet.com.tr /
Aljazeera.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi YeĢildere Mahallesi'nde polis ve özel harekat timleri
tarafından yapılan ev baskınlarında Seher Karagöz, Gülistan Eraslan ile ismi öğrenilemeyen 3
kadın gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 5 kadın, Hakkari Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.06.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan Safa ve Saray mahallelerinde özel hareket polislerinin
de aralarında bulunduğu çok sayıda polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Dargeçit
Belediye Meclis üyesi Mehmet ġerif Toprak ile oğlu Ömer Toprak (18) ve Mehmet Emin
Oğuz 'un (20) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan yurttaĢların Mardin Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (05.06.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin Meskan Dağı'nda yapımına devam edilen karakol ve askeri yığınağa karĢı
protesto amaçlı kurulan çadırlarda nöbet eyleminin tutulduğu alandan dönen Metin Korkmaz,
Ġsmail Güldal, Cabbar Akar, Kemal Duman, Mervan Duman, Mustafa Duman, Hasan YetiĢ,
Hamit Korkmaz, Emin AkuĢ, Ali ġimĢek, Selman ġimĢek, Halit Akar, Neriman Kanat,
Süleyman Kanat ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, "slogan attıkları" gerekçesi ile Hakkari-
148
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Çukurca yolu üzerinde bulunan Üzümcü Karakolu askerleri tarafından gözaltına alındı.
(05.06.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'de, Yeniköprü Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerce yapılan yol kontrolleri
sırasında 2'si kadın 3 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 3 kiĢi, Hakkari
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.06.2014 / DĠHA)
*ġırnak‟ın Ġdil ilçesinde, 1996 yılında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitirdiği açıklanan PKK'li
Songül Sonya Akçam için, ailesi tarafından kurulan taziye ziyaretinde açılan çadıra asılan
posterler ve bayrakları gerekçe gösteren polisin, Akçam'ın ağabeyi Bahattin ve amcası Teyfik
Akçam‟ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan amca-yeğen, alınan ifadelerinin ardından serbest
bırakıldı. (06.06.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'te üniversite öğrencilerine yönelik 4 Haziran'da gerçekleĢen ev baskınlarında gözaltına
alınan ve haklarında alınan ek gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler
Abdullah Dündar, Mücahit Ongullu, Ġdris Adsız ve Ömer Erdoğan "örgüte eleman
kazandırmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan öğrenciler, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
götürüldü. (06.06.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Safa ve Saray mahallelerinde polis tarafından
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Dargeçit Belediye Meclis üyesi Mehmet ġerif
Toprak ile oğlu Ömer Toprak (18) ve Mehmet Emin Oğuz (20), 28 Mayıs günü eski korucu
baĢı Mehmet Uğurtay'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında gizli tanık ifadeleri olduğu
gerekçesiyle tutuklandı. (06.06.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
*Rojava‟nın Dirbesiye Sınır Kapısı‟ndan Türkiye‟ye geçiĢ yapan, Suriye‟yi
DemokratikleĢtirme Kürt Ġnisiyatifi üyeleri Rojava Halk Meclisi EĢ BaĢkanı Abdulselam
Ehmed, Suriye Kürtleri Sol Partisi Genel Sekreteri Mehemede Muse, TEV-DEM DıĢ ĠliĢkiler
üyesi Çınar Salih ve BeĢira‟dan oluĢan heyet pasaportları olmadığı gerekçesiyle gözaltına
alınarak Mardin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar ġube‟ye götürüldü. (07.06.2014 / DĠHA)
*Hakkari'de 5 Haziran‟da, Yeniköprü Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerce yapılan yol
kontrolleri sırasında gözaltına alınan 3 kiĢiden YaĢar GümüĢ “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüte
eleman kazandırmak” iddialarıyla tutuklandı. (07.06.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice‟de karakol inĢaatlarını protesto eden yurttaĢlara destek
amacıyla yapılan gösterilerde 3‟ü çocuk 5 kiĢi gözaltına alındı. 3 çocuk serbest bırakılırken,
Hanifi Katkat ve Serdar Çeliktemel isimli gençler ise, Silvan 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce
"polise mukavemet" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlar Diyarbakır E Tipi Cezaevi‟ne
gönderildi. (07.06.2014 / Ozgur-gundem.com/ Ġmctv.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi YeĢildere Mahallesi'nde, 4 Haziran günü polis ve özel harekat
polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kadın 4‟ü serbest
bırakılırken, 6 çocuk annesi Seher Karagöz ise "Örgüte yardım yataklık ve örgüte eleman
kazandırmak" iddialarıyla tutuklandı. (07.06.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden, Lice‟de askerin açtığı ateĢ sonucu 2 kiĢinin yaĢamını
yitirdiği olayların yaĢandığı yere gitmek üzere yola çıkan 10 yurttaĢ, Kocaköy ilçesi giriĢinde
jandarma tarafından oluĢturulan kontrol noktasında durduruldu. Kimlik kontrolüne tabi
149
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tutulan yurttaĢlar ardından gözaltına alınarak, Kocaköy Jandarma Karakolu'na götürüldü.
(08.06.2014 / DĠHA)
*Çocukları PKK saflarına katılan ailelerin Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi önünde yaptığı
eyleme, tepki göstermek isteyen bir yurttaĢ polisler tarafından gözaltına alındı. (08.06.2014 /
DĠHA)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesi Abdulkadir PaĢa ve Dicle mahallerinde bulunan 2 eve polisler
tarafından düzenlenen baskınlarda, Gule Çelik ile kızı Ğelat Çelik, Hükmiye Acar ve kızı
Ruken Acar, Nevaf AkbaĢ ve kızı ġehriban AkbaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
Nusaybin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından
6 kiĢi Nusaybin Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı‟nca sevk edildi. Alınan ifadelerinin ardından
Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 6 kiĢiden 5‟i serbest bırakılırken, Nevaf AkbaĢ isimli
yurttaĢ "Örgüte yardım ve yataklık yapmak" iddiasıyla tutuklandı. (08.06.2014 / ĠHA /
Ozgur-gundem.com)
*Dersim‟in Gazik Mahallesi'nde, Lice'de 2 kiĢinin yaĢamını yitirdiği asker müdahalesini
protesto etmek amacıyla gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 7 kiĢinin gözaltına alındığı
öğrenildi. (09.06.2014 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr / Ttrthaber.com)
*Hakkari‟nin bir çok mahallesinde, Lice‟de 2 kiĢinin asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesi protesto edildi. Protesto gösterilerini müdahale eden polis, Pehlivan Mahallesi'nde
S.Ö. (17) isimli bir çocuğu gözaltına aldı. (09.06.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto eden bir grup gence polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle
etti. Gece saat 03.00 sularında Diyarbakır-Bitlis-Batman karayolunda ateĢ yakarak gösteriyi
sürdüren gençlerden 1 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. (09.06.2014 / DĠHA)
*Hakkari'de, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto
etmek amacıyla yapılan yürüyüĢün ardından polisin kitleye müdahalesi sonrasında, 3 çocuk
toplam 4 kiĢi gözaltına alındı. (09.06.2014 / Ozgur-gundem.com/ Ġmctv.com.tr)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinin çıkıĢında kurulan polis kontrol noktasında durdurulan Ömer
Uçar, Yılmaz Uçar ve soyadları öğrenilemeyen Nejdet ve Zeki isimli yurttaĢlar gözaltına
alındı. (10.06.2014 / DĠHA)
*MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan Kürt
öğrenciler ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. MaraĢ Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı polisler,
yurtta kalan 54 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı. (10.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Aljazeera.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi'nde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere katıldıkları iddiasıyla 3'ü çocuk 7
kiĢinin gözaltına alındığı öğrenildi. (10.06.2014 / DĠHA)
* Van giriĢine polis kontrol noktasında seyahat ettiği Ģehirler arası otobüsten indirilen
Demokratik Modernite dergisi çalıĢanı Serhat Turan isimli yurttaĢ, gözaltı altına alınarak Van
Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (10.06.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
150
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde bulunan YeniĢehir, Ofis ve Cudi mahallelerinde bazı evlere polis
tarafından yapılan baskınlarda 8'i çocuk 11 kiĢi gözaltına alındı. 8 çocuğun serbest
bırakılırken, Hakim Avcı (19) ġehmuz Barkın (19) Veysi Timurbağı (18) isimli yurttaĢlar ise
"Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet" ve "Polise mukavemet etmek"
iddiasıyla tutuklandı. (10.06.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan Ġlçesi'nde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini amacıyla yapılan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle suriye uyruklu A.
H. (15) ikamet ettiği evinde, F. Y. (16) ise ilçe merkezindeki babasına ait iĢyerinde gözaltına
alındı. Gözaltına alınan çocuklar, Silvan Sulh Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt üyesi olmamakla
beraber örgüt adına eylem yapma", "TaĢ ve molotofkokteyli atma" iddialarıyla tutuklandı.
(10.06.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟da, Eğitim Sen Diyarbakır ġube EĢ BaĢkanı Yıldırım Arslan ile SES Diyarbakır
ġube EĢ BaĢkanı Ramazan Kaval, Kayapınar ilçesi Memorial Hastanesi yakınında "BarıĢ
istiyoruz", "Lice katliamı aydınlansın" pankartları astıkları sırada polis tarafından gözaltına
alındı. (10.06.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, düzenlenen yürüyüĢe korucular
tarafından ateĢ açılmasını protesto eden yurttaĢlara polis ve jandarma ekipleri biber gazı,
plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında ġahbedin Akıncı (25) isimli
yurttaĢ ile ismi öğrenilemeyen 15 yaĢlarında bir çocuk gözaltına alındı. (10.06.2014 / DĠHA)
*Dersim‟in Gazik Mahallesi'nde, Lice'de 2 kiĢinin yaĢamını yitirdiği asker müdahalesini
protesto etmek amacıyla gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kiĢiden 3‟ü
"kuvvetli suç Ģüphesi" bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(11.06.2014 / CHA / Zaman.com.tr)
*Van'da 9 Haziran‟da, BDP tarafından Feqiye Teyran Parkı'nda düzenlenmek istenen ancak
polisin müdahalesi olayların çıktığı Lice protestosun yürüyüĢünde 6‟sı çocuk 11 kiĢi gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 6 çocuk, Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube'deki iĢlemlerin
ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 5 yetiĢkin ise çıkarıldıkları savcılıkça serbest
bırakıldı. (11.06.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, BDP ġırnak il yöneticisi Hazım Kılınç, hakkında "örgüt üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla 3 yıl 9 ay verilen hapis cezasının
Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi tarafından onaylanması üzerine, ġırnak giriĢinde bulunan polis
kontrol noktasında gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede iĢlemleri tamamlanan Kılınç,
tutuklanarak ġırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (11.06.2014 / DĠHA)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Coğrafya ek binasına gelen kalabalık bir ülkücü grup,
küfürler ederek öğrencilere saldırdı. Kampusa giren çevik kuvvet polisi, 42 öğrenciyi darp
ederek gözaltına aldı. (11.06.2014 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi'nde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına 3'ü
çocuk 7 kiĢinin savcılıkta alınan ifadelerinin ardından Bismil Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk
edildi. Mahkeme, Fırat AteĢ (16), Mustafa Kırkız (16), Ömer Sallı (16), Ramazan Aksu, Ali
151
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
TaĢ, Ramazan Sırımsı ve Deniz Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. (11.06.2014 /
DĠHA)
*Urfa'nın Bozova ilçesinde DĠHA Muhabiri Dilan Çelik ve Hasan TaĢ isimli yurttaĢ, polis
tarafından gözaltına alınarak Bozova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. TaĢ, sabah saatlerinde
serbest bırakılırken, Çelik ise Emniyet Müdürlüğünde tutuluyor. (12.06.2014 / DĠHA)
*Dersim'de Esentepe Mahallesi'nde, aralarında lise öğrencilerin de bulunduğu 13 kiĢilik bir
genç grup mahallede oturdukları sırada yanlarına gelen polisler tarafından herhangi gerekçe
gösterilmeden gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler, Dersim Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (13.06.2014 / DĠHA)
*Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı SarıbaĢak köyünde gerçekleĢtirilen yol kapatma eylemini
gerekçe gösteren askerler, aralarında BDP Karakoçan Ġlçe EĢ BaĢkanı Efraim Gündüz'ün de
bulunduğu 15 kiĢiyi gözaltına aldı. SarıbaĢak Jandarma Karakolu‟na götürülen 15 kiĢi
iĢlemlerin ardından serbest bırakıldı. (14.06.2014 / DĠHA)
*Hakkari kent merkezinde polis tarafından eĢ zamanlı düzenlenen ev baskınlarında 2‟si çocuk
7 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kiĢi Hakkari Emniyet Müdürlüğü TEM ġube'sine,
R.K. ve R.B isimli çocuklar ise Çocuk ġubesine götürüldü. (14.06.2014 / Milliyet.com.tr)
*Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı SarıbaĢak köyünde, gerçekleĢen yol kapatma eylemi
eylemi gerekçe gösterilerek BDP Karakoçan Gençlik Meclisi çalıĢanları Düzgün Aydın, Uğur
Faikoğlu ve Kadir Kevser isimli gençler polisler tarafından gözaltına alındı. (15.06.2014 /
DĠHA)
*16.06.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Abidin Çakar, Ģu beyanlarda bulundu:
“14.06.2014 tarihinde Silvan Merkez de çıkan olaylarda 12 yaĢında olan yeğenim Osman
Çakar, gözaltına alındı. Gözaltından sonra Diyarbakır‟a sevk edildiği bilgisi verildi.
Yeğenimin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı SarıbaĢak köyünde karakol yapımlarını protesto etmek
amacıyla gerçekleĢen eylemlerin ardından, aralarında BDP Elazığ Ġl EĢ BaĢkanı Turan
Çelik‟inde bulunduğu 8 kiĢi polisler tarafından gözaltına alındı. Karakoçan Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan 8 kiĢiden BDP Karakoçan Ġlçe
BaĢkanı Efraim Gürbüz, BDP Ġlçe Gençlik Meclisi üyeleri Oğur Faikoğlu, Kadir Kevser ve
Düzgün Aydın, parti üyesi Mehmet Yalçın "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak Elazığ
E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (18.06.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dostki alanında bulunan Kelanê tepesinde yapımı süren
kalekola karĢı BDP öncülüğünde toplanan bir grup konvoy halinde bölgeye hareket etti.
Yüksekova-Dağlıca yol ayrımında TEM polisleri tarafından durdurulan konvoy‟da
bulunanların kimlik tespiti yapıldı. Aramada üzerinde kuru sıkı tabanca bulunduğu iddiasıyla
S.K. (16) isimli bir çocuk gözaltına alındı. (19.06.2014 / DĠHA / ANF)
*Urfa Ceylanpınar ilçesinde, polis tarafından 30 eve eĢ zamanlı düzenlenen baskınlarda
Mustafa Göv, Ġbrahim Halil Ertan, Ömer IĢıklı, Mehmet Albayrak, Ali Aydın, Recep
Tutuman, Zeynel Solak, Mehmet Yolcu, Hüseyin Kaplan, Orhan Kaya, Ahmet Aslan isimli
152
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yurttaĢlar ile ismi öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı. (21.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice direniĢine destek vermek ve karakol inĢaatlarını protesto
etmek için yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mikail Gülmez (20) isimli
yurttaĢ, çıkarıldığı mahkeme tarafından "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.
(22.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Gaziler Semtinde, Cizre Nuh firmasına ait
Ģehirlerarası otobüsü bir polis aracı tarafından önce sıkıĢtırıldığı, daha sonra polisler
tarafından durdurulduğu ve yolcuların da aralarında bulunduğu firma çalıĢanlarının darp ettiği
iddia edildi. Darp olayının ardından polisin yolculardan 3 kiĢiyi de gözaltına alındığı
öğrenildi. (23.06.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2013 yılında Kayacık Karakolu'nun yapımını protesto ettiği
sırada askerler tarafından vurularak yaĢamını yitiren 19 yaĢındaki Medeni Yıldırım'ı anmak
için Lice‟ye gitmek isteyen yurttaĢlar Diyarbakır-Hani yol ayrımında durduruldu. Savcılık
talimatıyla oluĢturulan kontrol noktasında araçlarda bulananları tek tek GBT kontrolünden
geçiren polisler, üzerinde kimlikleri olmadıkları gerekçesiyle 2'si çocuk 6 kiĢiyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınan Ġbrahim Yıldız, Saniye Yıldız, Muhammed Yapsün ve soy isimleri
öğrenilemeyen Adnan ve 18 yaĢından küçük olan F. ve Y. isimli çocuklar Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (28.06.2014 / DĠHA)
*Van'ın Merkezde bulunan Hacıbekir Mahallesi'nde, polis tarafından 7 eve eĢ zamanlı
düzenlenen baskınlarda T.Y. (17) isimli bir çocuk gözaltına alındı. (02.07.2014 / DĠHA)
*Siirt'te BarıĢ Mahallesi'nde polisler tarafından düzenlenen ev baskınlarında ReĢit Yıldırım
(22) ve Abdullah Asus (18) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan
iĢlemlerin ardından savcılığa çıkartılan yurttaĢlardan Yıldırım serbest bırakılırken, Asus ise
"örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(03.07.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi tarafından Silvan-Diyarbakır hattına belediye tarafından 2
servis konulması ve daha ucuz fiyata taĢımacılığa baĢlaması üzerine aynı hatta özel
taĢımacılık yapan Ģoförlerin, kazançlarının azaldığını gerekçe göstererek belediye binasına
saldırıda bulundu. 3 güvenlik personelinin yaralandığı saldırıda, olaya karıĢtıkları
gerekçesiyle polis tarafından emniyete ifade vermeye çağrılan Kasım Yalçın, Eyüp Özkol,
Mehmet Agit Bilir, Kasım Altep, Yasin Baytar, Fatih YokuĢ, Berat Ernes, Serdar Erdemirci
ve BiĢar Ġçli isimli belediye çalıĢanları gözaltına alındı. (04.07.2014 / ANF / Milliyet.com.tr)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ġervan Koçer kod isimli HPG
Militanı Alican Erikmen‟in yaĢamını yitirmesi, Van‟da yapılan bir yürüĢüyle protesto edildi.
YürüyüĢe gaz bombaları, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede bulunan polis, BDP Ġl
Yöneticisi Ahmet Teker ile Bedri IĢık isimli yurttaĢları gözaltına aldı. Teker ve IĢık,
emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (05.07.2014 / Ozgurgundem.com)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesi ġenyurt kavĢağında polislerce durdurulan araçta gözaltına alınan 7
kiĢiden 4'ü tutuklandı. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile
153
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
mahkemeye sevk edilen Gülizar Akad, Sosın AlkaĢ, Faruk Tan ve ile isimleri öğrenilemeyen
3 kiĢiden, Gülizar Akad, Sosın AlkaĢ, Faruk Tan ve ismi öğrenilemeyen 1 kiĢi "Örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla tutuklandı. (10.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Kayapınar Ġlçesi Dicle Kent Bulvarı'nda kendisine ait aracıyla seyir
halindeyken bir baĢka aracın hatalı sollama yapması sonucu araç sürücüsüyle tartıĢan
Ramazan Dinç'in (32), tartıĢma esnasında olay yerine gelen yunus polisleri tarafından darp
edildi. Uzun süre polisler tarafından darp edilen Dinç'i ağabeyi Muharrem Dinç (35) ile 4
aylık hamile olan eĢi Emanet Dinç'in de olay yerine gelerek duruma tepki gösterdi. Bu esnada
yaĢanan sözlü tartıĢma sırasında ağabey Dinç'in de darp edildiği ve 4 aylık hamile olan eĢi
Dinç'in tartakladığı belirtildi. Hastaneden darp roparu alan Dinç kardeĢler, Huzurevleri
Semti'ndeki polis karakoluna götürülerek ifadeleri alındı. Kendilerini darp eden polisleri de
teĢhis eden 3 kiĢi, bekletildikleri karakolda savcılık talimatıyla gözaltına alındı. (12.07.2014 /
DĠHA)
*Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne görüĢe giden KURDÎ-DER ErciĢ ġube BaĢkanı Erol Cengiz,
"örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiası ile yargılandığı davada
hakkında verilen 2 yıl 9 ay hapis cezasının onaylanması nedeniyle cezaevi giriĢinde gözaltına
alındı. Cengiz, adliyeye sevk edilerek Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (12.07.2014 /
DĠHA / ANF)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar semtinde, Rojava gerçekleĢen IġĠD saldırılarına
tepki amacıyla Diyarbakır'dan Urfa'nın Suruç ilçesine yapılmak istenen yürüyüĢ için bildiri
dağıtan 2'si kadın 3 kiĢi gözaltında alındı. Gözaltına alınanlardan, ġehmuz Doğru ve Keziban
Özgezer Bağlar Polis Karakolu'na, 16 yaĢındaki Z. D. isimli çocuk ise Diyarbakır Çocuk ġube
Müdürlüğü'ne götürüldü. (12.07.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde AKP'li belediye baĢkanı Menderes Atilla'nın aracının geçiĢi
sırasında yaĢanan patlamanın gerçekleĢen ev baskınlarında Osman Fırat ve Harun Dağtekin
isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Patlamayla ilgisi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki
yurttaĢ, Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (14.07.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Birecik ilçesinde, IġĠD çetelerinin Rojava'nın Kobanê Kantonu'na yönelik
gerçekleĢtirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla açılan çadırların bulunduğu alandan
Diyarbakır‟a dönmek üzere ayrılan Cüneyt Özil, Ersin Yolu, Suna Vartak, Fikret Kocakaplan
ve Mürsel Farisoğulları isimli yurttaĢlar, "ihbar" gerekçesiyle seyir halindeki araçları
Siverek'te polislerce durduruldu. Polis tarafından darp edildikleri ileri sürülen 5 kiĢi, gözaltına
alındı. (22.07.2014 / DĠHA)
Mardin'in Nusaybin ilçesinden Suriye'ye kaçak yollardan geçmeye çalıĢan Radikal gazetesi
muhabiri Serkan Ocak ile Star gazetesinden Kemal GümüĢ, askerler tarafından yakalandı.
Askerlerin 20 mermi havaya sıkarak sınırda yakaladığı iki gazeteci jandarma tarafından 5 saat
gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Gazetecilere yasadıĢı yollardan sınırı
geçtikleri gerekçesiyle bir milyar para cezası verildi. (26.07.2014 / DĠHA)
*Van'da AKP'nin CumhurbaĢkanı Adayı BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği
miting sırasında Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan bini aĢkın kiĢinin protesto eylemine
polisin müdahalesi ile baĢlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden olaylarda 7'si
154
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
çocuk 16 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların F.A, K.A, Ö.Ç ve ismi öğrenilemeyen 4
çocuk ile Ġbrahim Elter (19), Naif Kaçak (50) ve ismi öğrenilemeyen 7 kiĢi olduğu belirtildi.
(01.08.2014 / Ozgur-gundem.com / Ntvmsnbc.com)
*ġırnak'ta düzenlenen Berxbir Festivali'ne katılmak isteyen yurttaĢların bulunduğu aracı
durduran jandarma, araçta bulunan DBP Kadın Meclisi üyesi Müslüme Kalkan ve ismi
öğrenilemeyen 2 çocuğu gözaltına aldı. (01.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Siirt‟in Conkbayır Mahallesi'nde bulunan evlerine gittikleri sırada Yusuf Ulu ve Ferhat
Toprak (19) adlı gençler polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemleri
tamamlandıktan sonra adliye sevk edilen iki kiĢiden Ferhat Toprak, “Polise mukavemet ve taĢ
atmak” gerekçesi ile tutukladı. (04.08.2014 / ANF / Siirtnews.com)
*HDP‟nin CumhurbaĢkanı adayı Selahattin DemirtaĢ için Van Valiliği‟nin yasağına rağmen
Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleĢtirilen mitingin ardından yurttaĢlara polis, biber gazı,
tazyikli su, plastik mermi ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 3 kiĢi polis tarafından
gözaltına alındı. (05.08.2014 / Ġmctv.com.tr / Milliyet.com.tr)
*MuĢ‟un Bulanık ilçesinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne bağlı çok sayıda polis tarafından
Ġnönü ve AslanpaĢa caddelerinde bulunan kahvehanelere düzenlenen baskınlarda, Ekrem
Aydın, Hakan Aydın ve ismi öğrenilemeyen bir genç yapılan kimlik kontrollerinin ardından
gözaltına aldı. Gençler Emniyet Müdürlüğü‟nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
(06.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 7 Haziran polislerin göstericilere müdahalesi ile baĢlayan
olaylarda yaĢamını yitiren Ramazan Baran ile Baki Akdemir'in cenaze töreninde, 2'nci Hava
Kuvvet Komutanlığı'nda direği asılı bayrak indirilmiĢti. Bayrak olayı ile ilgili Ģüpheli olarak
gözaltına alınan Ömer Mutlu isimli yurttaĢ, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Bayrak
Kanunu'na muhalefet", "Örgüt adına suç iĢlemek" iddialarıyla tutuklandı. (10.08.2014 /
Sabah.com.tr / Haberturk.com / Ntvmsnbc.com / )
*Kilis Deli Orman köyü yakınlarındaki sınır hattında Suriyeli mültecilerin geçiĢini izleyen
DĠHA Antep Muhabiri Nazım DaĢtan, askerler tarafından durduruldu. 1'inci ve 2'inci askeri
alan olduğu gerekçesi ile fotoğraf çekmelerinin yasak olduğunu belirten askerler, DaĢtan‟ı
gözaltına aldı. Makinesine el konulan DaĢtan, daha sonra serbest bırakıldı. (14.08.2014 /
DĠHA)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinden ilçeye gelen M. Sadık Geylani ve
Ġslam Geylani'nin içinde bulunduğu araç, Hayal Köprüsü (Pira Xiyal) mevkisindeki polis
kontrol noktasında durduruldu. Kimlik kontrolünün ardından 2 yurttaĢ, "PKK'ye yardım
ettikleri" iddiasıyla gözaltına alındı. ġemdinli Emniyet Müdürlüğü tamamlanan iĢlemlerin
ardından Adliyeye sevk edilen yurttaĢlardan Ġslam Geylani savcılıkta serbest bırakılırken, M.
Sadık Geylani ise nöbetçi mahkemeye tarafından tutuklandı. (14.08.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesinde 30 Mart yerel seçimleri sonrasında yaĢanan olaylara
karıĢtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan H.B., K.Y., A.K. C.K. ve Mazlum Dağtekin isimli
yurttaĢlar, Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'ndeki tamamlanan iĢlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan 5 gencin tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkeme,
155
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Mazlum Dağtekin isimli yurttaĢı "Kamu malına zarar vermek" iddiası ile tutuklarken, diğer 4
genci ise serbest bıraktı. (14.08.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'tin Pervari ilçesine bağlı GümüĢören (Uzim) köyünden bulunan 7 yurttaĢ kendilerine ait
armutları satmak amacıyla Van'a doğru yola çıktı. YurttaĢların içinde bulunduğu minibüs
Pervari ilçesine bağlı Beğendik (Bedar) beldesi giriĢinde kurulan askeri arama noktasında
durduruldu. Yapılan kontrolden sonra 7 yurttaĢ gözaltına alınarak Pervari Ġlçe Jandarma
Komutanlığı'na götürüldü. Daha sonra 3 kiĢinin serbest bırakıldığı öğrenilirken, Kasım
TaĢkın, Mustafa Erbek, Ahmet TaĢkın ve Aslan Erbek isimli yurttaĢların gözaltı iĢlemlerinin
devam ettiği belirtildi. Gözaltıların gerekçesi konusunda bilgi alınamadı. (15.08.2014 / ANF /
Ġmctv.com.tr)
*Siirt'in ġirvan ilçesi giriĢinde yapılan kimlik kontrolü sırasında 4 genç, Demokratik
Yurtsever Gençlik dergisi bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. 4 genç buradan
ġirvan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (15.08.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Silvan Barajı'nda çalıĢan Cuma Tabak adlı
mühendisin alıkonulma olayına karıĢtıkları Ģüphesiyle 4 kiĢi gözaltına alındı. Sadık Nakçi
(25), Ġhsan Cesur (43), Hakkı YetiĢkin (22) ve tamirci olan Veysel Emre Kaya (26) adli kiĢiler
mühendis kaçırılma olayında beyaz renk Opel Astra model bir aracın kullanıldığı gerekçesiyle
gözaltına aldı. Diyarbakır yapılan gözaltı iĢleminin ardından Silvan Merkez Jandarma
Karakolu'na getirilen kiĢiler savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Ġhsan
Cesur (43), Hakkı YetiĢkin (22) ve tamirci olan Veysel Emre Kaya (26) serbest bırakılırken,
tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Sadık Nakçi (25) ise tutuklanarak
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (16.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'de IġĠD çetelerinin saldırıları nedeniyle sınır köylerine sığınan Êzidî mültecilere
yardım kampanyası için DBP'nin resmi anons aracından duyuru yapan DBP il yöneticileri
Beyrullah Çiftçi, Ġlhan Kaynak, Beytullah Çiftçi, “Anons aracından halkı galeyana
getirdikleri, Atatürk heykeline saldırılara teĢvik ettikleri” iddiasıyla polis tarafından gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 3 kiĢi daha sonra serbest bırakıldı. (21.08.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Lice'de çıkan olayları protesto eden gruba Hür Dava Partisi
üyelerinin saldırısı ile baĢlayan olayların ardından, polis DBP Karlıova Gençlik Meclisi
çalıĢanı Ali Ünsal isimli genci çarĢı merkezinde yürüdüğü sırada gözaltına alındı.
(21.08.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi'nde motosikletle dolaĢtıkları sırada Kaniya
Navin Parkı önünde kendilerini durduran polislerce öğrenilemeyen bir sebepten dolayı
gözaltına alınan Yakup YetiĢkin (25) ve Hüseyin Baykara (20) isimli yurttaĢlar, Emniyet
Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından dün savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin
mahkemeye sevk edilen iki yurttaĢ öğrenilemeyen bir nedenle tutuklandı. (21.08.2014 /
DĠHA)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Lice'deki meydana gelen asker polis saldırısını kınamak
amacıyla protesto gösterisi düzenleyen gençler, polisin silahlı müdahalesine maruz kaldı.
Müdahale sonrası aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kiĢi gözaltına alındı. Bismil Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü‟ne götürülen 9 kiĢinin isimlerinin M.E., Cengiz Kızıltay, Mehmet
156
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Yaprak, Lokman TaĢ, Hasan Bakır, Ahmet Çiçek, Welat DurmuĢ, Cengiz Örün ve Mehmet
Birgüler olduğu öğrenildi. (22.08.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gözaltına alınan A.D. isimli yurttaĢ, Hakkari Emniyet
Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktan "örgüte eleman
kazandırdığı" iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen A.D, tutuklanarak
Hakkari Cezaevi'ne götürüldü. (23.08.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ve YeniĢehir ilçelerinde polis tarafından düzenlenen
baskınlarda Mehmet Akgök, Süleyman Ayhan, Murat Yapsur, Mehmet ġah Selli, Murat
Çiçek isimli gençler ile ismi öğrenilemeyen 2 kiĢi gözaltına alındı. Diyarbakır Ġl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülen gençlerin, kentte peĢ peĢe yaĢanan iki polis cinayetiyle ilgili olduğu
belirtildi. (28.08.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*28.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Musa Çiçek, Ģu beyanlarda bulundu:
“28.08.2014 tarihinde sabah saat 04.45 civarında büyük bir gürültüyle uyandım. Evimin
kapısı kırılarak içeri giren kiĢiler yere yatın dediler. Ne olduğunu sorduk kimseden cevap
alamadık. Cevap alamadığımız gibi bize bağırmaya devam ettiler. „Kimsiniz‟ dediğim de
bana „Terörle Mücadeleden geliyoruz‟ dediler. YaklaĢık 25 kiĢiden oluĢmaktaydılar. Hepsinin
yüzü kapalıydı. Evde ben, eĢim, kızım ve oğlum bulunuyorduk. Evde ne var ne yok hepsini
dağıttılar. Tüm eĢyalarımızı kırıp, dağıttılar. Oğluma ait fotoğrafını ve bilgisayarını kırdılar.
Oğlumu alıp, götürdüler. Evden ayrıldıklarında saat 07.00 idi. Daha sonra basın geldi. Evin
halini görüntülediler. Tüm sormalarımıza rağmen neden evimize baskın düzenlediklerini
söylemediler. Bu konuyu size bildirmek istedik.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*29.08.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran RuĢen Altun, Ģu beyanlarda bulundu:
“ArkadaĢım olan Adem Özkan, 28.08.2014 tarihinde saat 12.00‟dan sonra kendisine bir türlü
ulaĢamadık. Her yerde araĢtırma yaptık ama kendisinden haber alamadık. Gece saat 24.00
sularında Emniyetten aradığını söyleyen bir Ģahıs arkadaĢımızın gözaltında olduğu söylenildi.
ArkadaĢımızın durumunu ve niçin gözaltına alındığını bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde 3 gün boyunca elektrik kesintilerini protesto eden
çiftçilere gerçekleĢen müdahalenin ardından isimli öğrenilemeyen 9 kiĢi, "Gösteri ve YürüyüĢ
Kanunu'na Muhalefet Etmek" gerekçesiyle gözaltına alındı. (29.08.2014 / Ozgurgundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Adem Özkan isimli genç,
Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen polis olayı ile ilgisi bulunduğu gerekçesiyle
gözaltına alındı. (29.08.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Van merkezde bulunan Cumhuriyet Caddesi üzerinde aracını park etmeye çalıĢan Seyhan
Duman adlı yurttaĢ, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıĢtığı polisler tarafından darp edildi.
BaĢından, sırtından ve kollarından yaralanan Duman, suç duyurusunda bulunmak amacıyla bir
özel hastaneye giderek darp raporu aldı. Hastahanede vakanın polise bildirilmesi üzerine
hastaneye gelen polisler dumanı gözaltına aldı. (30.08.2014 / DĠHA)
*Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polisler tarafından birçok eve düzenlenen eĢ zamanlı
baskınlarda 6 kiĢi gözaltında alındı. Gözaltına alınan Hüseyin Doğan, Kenan Kafdağlı,
157
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Ahmet Ġnce, Sait Özdemir, Ġnan Parlak ve Hasan Ayık Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülürdü. (02.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'e bağlı ġemsê Köyü‟nde yapımına baĢlanan PKK mezarlığının askerlerce yıkılması
ardından, 4 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. (03.09.2014
/ Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akalın (Bajêrge) köyünde ikamet eden Hacara
Türfent'in ve Hacara Türfent isimli yurttaĢların evine özel harekat polisleri tarafından baskın
düzenlendi. Evde arama yapan polisler, Ümit Özcan isimli bir kiĢiyi aradıklarını belirterek,
yanlıĢ adrese baskın yaptıklarını iddia etti. Tutanak tutan polisler olay yerinden uzaklaĢtı.
(04.09.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un Hınıs ilçesinde gerçekleĢen Lice protestosuna müdahale ile baĢlayan olaylarla
ilgisi bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından düzenlenen ev baskınlarda HDP Ġlçe EĢ
BaĢkanı Ruhi Özyurt, Fatih Adsız, Ġbrahim Özbek, Turan Oruç, Zakir Oruç, Uğur Dinç, Enes
Akduman, Muhsin Küçükkaya, BarıĢ KuĢarslan, Yılmaz Gülçiçek ve Sezai Bingöl isimli
yurttaĢlar gözaltına alındı. (04.09.2014 / Ġmctv.com.tr / Evrensel.net)
* Van'da Ġġ-KUR tarafından iĢten çıkarılan mağdur iĢçiler, Faqiyê Teyran Park‟ında 85
gündür sürdürdükleri oturma eyleminin ardından Ankara'ya yürümek isteyince polis sert
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8 iĢçi yaralanırken, 100 iĢçide gözaltına alındı. Van
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iĢçiler, iĢlemlerin ardından gece saatlerinde serbest
bırakıldı. (07.09.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
*Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 28 Ağustos‟ta Lice'de çıkan olaylarını protesto edildiği eyleme
yapılan polis müdahalesi sonrası çıkan olaylarla ilgisi olduğu iddiasıyla Naim Küçükkaya
isimli yurttaĢ ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Küçükkaya, tutuklama talebiyle
çıkarıldığı mahkemede, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Hınıs Cezaevi'ne
gönderildi. (09.09.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Van‟da ĠġKUR tarafından iĢlerine son verilen ve 13 Haziran'dan bu yana Feqiyê Teyran
Parkı'nda oturma eylemi yapan yüzlerce iĢçinin Van‟dan Ankara‟ya baĢlattıkları yürüyüĢe
polis, Van‟ın Edremit ilçesinde “Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri Yasası”na aykırı olduğu
gerekçesiyle biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede 6 iĢçi yaralandı,
iĢçilerin sözcülüğünü yapan Ethem Altın ise gözaltına alındı. (10.09.2014 / Ġmctv.com.tr /
Radikal.com.tr / T24.com.tr)
*Siirt'in Conkbayır mahallesinde 11 Eylül tarihinde, Faysal Eren, Mehmet AĢkara, Siirt
Belediyesi çalıĢanlarından ġaban Sercan, zabıta personeli ReĢit Yılmaz ve ismi öğrenilmeyen
bir yurttaĢın içinde bulunduğu otomobil sivil polislerce durduruldu. Yapılan GBT
kontrolünün ardından 5 kiĢi gözaltına alınarak Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü‟nde ki iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri savcılıkta
ifadeleri alınan 5 kiĢi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Faysal Esen, Mehmet
AĢkara, Zabıta memurları Sait Kılıçaslan, ReĢit Yılmaz'ı "hürriyeti tehdit" iddiasıyla
tutuklama kararı verirken, belediye çalıĢanı ġaban Sercan serbest bırakıldı. Tutuklanan 4 kiĢi
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Görgü tanıkları, 5 kiĢinin gençlerin mahallede
"fuhuĢ yaptırdıkları" iddia edilen kiĢiler ile tartıĢtığı ve tartıĢma ardından gözaltına
alındıklarını ileri sürdü. (12.09.2014 / ANF / DĠHA)
158
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır‟ın Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Göçmenler Caddesi 87. Sokak‟ta, Kürtçe‟nin
anadil olması talebiyle baĢlatılan okul boykotlarına destek vermek amacıyla eylem yapmak
isteyen gençlere polis, gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Sivil polisler ve çevik
kuvvetin gözaltına almak istediği gençlerin kaçması üzerine, polisin gençleri gerçek
mermilerle taramaya devam ettiği, bu sırada 2 gencin silahla vurularak yaralandığı belirtildi.
Müdahale sırasında 3 genç gözaltına alındı. (13.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde polis ve özel hareket ekipleri, evde hiç kimse
bulunmamasına ve komĢularının uyarılarına Necmettin Altan isimli yurttaĢın evine, kapıları
kırarak baskın düzenledi. Uzun süre arama yapan polisler, kimseyi bulamayınca evden ayrıldı.
(13.09.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Seyvan
Kaya (18) isimli yurttaĢ gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan iĢlemlerin
savcılığa çıkarılan Kaya, Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk
edildi. Kaya Mahkeme tarafından "Gösteri ve yürüyüĢ kanununa muhalefet", "Polise
mukavemet" suçlamaları tutuklanarak, Hakkari M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(14.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'dan Hakkari'ye giden Özgür Halk Dergisi çalıĢanı Fırat Keser, Yeniköprü civarında
yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. (14.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da Valilik kararıyla polis tarafından mühürlenen, ardından halk tarafından mührü
sökülerek açılan Ferzad Kemanger Ġlkokulu‟nun bahçesinde bekleyiĢe geçen ve nöbet eylemi
baĢlatan yurttaĢlara polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla sert bir Ģekilde müdahalede
bulundu. Müdahale sırasında aralarında öğretmen ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de
bulunduğu 41 kiĢi gözaltına alındı. (17.09.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr /
T24.com.tr)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ersin Bazyel ile Hukuk
Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Zelal Karabalık, ders kaydını yapmak üzere evlerinden
çıktıkları sırada takip edildikleri sivil polisler tarafından YeniĢehir Semti'nde gözaltına alındı.
"Örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan öğrenciler, Erzurum Emniyet
Müdürlüğü Siyasi ġube'ye götürüldü. (18.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesinde 15 Eylül günü hakkında "ihbar olduğu" gerekçesiyle
Yunus Özak isimli genç polis tarafından gözaltına alındı. Özak, 16 Eylül günü çıkartıldığı
Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "örgüt üyesi olma" ve "tehlikeli madde
bulundurma" gerekçesiyle tutuklandı. (18.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*18.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Seyfettin Söyler, Ģu beyanlarda bulundu:
“17.09.2014 tarihinde Diyarbakır‟da açılan Ferzad Kemanger ilköğretim okulu önünde
bulunan oğlum Muhsin Söyler, polisler tarafından gözaltına alındı. Polisler evi arayarak
oğlumun gözaltında olduğunu söyledi. Oğlumun niçin gözaltına alındığını bilmiyoruz ve
akıbetinden de haberdar değiliz. Bu konuda bize hukuki destek sağlamanızı talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
159
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van'ın Hacibekir (Xacort) Mahallesi'nde hiçbir toplumsal olay olmamasına rağmen polis
zırhlı araçlarla devriye gezerek geliĢi güzel sokaklara gaz bombası attı. Polisin bu tutumuna
tepki gösteren Mahalliler zırhlı araçların önüne oturarak polisin mahallede geliĢi güzel gaz
bombasına atmasına tepki gösterdi. Mahalle‟linin tepkisine tazyikli su sıkarak cevap veren
polis, 16 yaĢındaki lise öğrencisi H.A. ile zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan A.A.
(19) isimli gençler gözaltına alındı. (21.09.2014 / DĠHA)
*Ağrı ve Diyadin Emniyet müdürlükleri tarafından, Diyadin ilçe merkezindeki iĢ yerlerinde
kimlik ve üst araması yapıldı. Özel harekat timlerinin de katıldığı uygulama sırasında
üzerinde kimlik bulunmayan Fırat TaĢtan (18) adlı genç gözaltına alındı. (22.09.2014 /
DĠHA)
*Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı Etmanik köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis ve askerler, gaz
bombaları, tazyikli su ve gerçek mermiler ile müdahalede bulundu. Gün boyu süren
saldırılarda 15 kiĢi yaralanırken, 1'i Alman ve 5'i kadın 21 kiĢi gözaltına alındı. (23.09.2014 /
Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, sivil ve özel hârekat polisleri çok sayıda eve düzenledikleri eĢ
zamanlı baskınlarda, A.B. (17), M.B. (17), T.B. (16), Ramazan EğilmiĢ (19), HaĢim Saltık
(22), Mehmet Çağdavul (20) ve Bedrettin Adıgüzel (22) isimli yurttaĢları gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar, Cizre Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (23.09.2014 / Ozgurgundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı DewĢen köyünde, , IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede sırasında ismi öğrenilemeyen 7 yurttaĢ
gözaltına alındı. (23.09.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
* Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı DewĢen köyünde, , IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında yoğun gaz bombası atılması
sonucu yaralanan 60 yaĢlarındaki iki yaĢlı yurttaĢ, gazetecilerin araçlarına sığındı.
Saldırılarına burada da devam eden polis ve askerler, yaralı yaĢlılardan birini gözaltına
alırken, diğerini ise darp ettikten sonra olay yerinde bıraktı. (23.09.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*IġĠD çetelerinin Rojava'nın Kabanê Kantonu'na yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla
Urfa‟nın Suruç ilçesinde baĢlatılan çadır eylemi katılmak üzere Mardin'in Dargeçit ilçesinden
yola çıkan DBP Dargeçit Ġlçe EĢ BaĢkanı Abdurahman Aslan ve beraberindekiler, sivil polis
tarafından ilçe merkezi ile Aligor Mahallesi arasında oluĢturulan kontrol noktasında
durduruldu. Polis ve grup arasında yaĢanan gerginliğin ardından DBP Dargeçit Ġlçe BaĢkanı
Aslan, polisler tarafından gözaltına alındı. (24.09.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un Hınıs ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP Ġlçe
Yöneticisi Yüksel Özyurt ile Turan Oruç isimli yurttaĢlar "Örgüt adına para toplamak" iddiası
ile gözaltına alındı. Hınıs Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen gözaltındaki yurttaĢlardan
Oruç, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (25.09.2014 / Ozgurgundem.com)
160
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük mühimmat deposundan,
IġĠD çetelerine silah yardımı yapıldığı iddiaları üzerine mühimmat deposuna yürüyen halka
polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale ardından aralarında
Ergani Belediyesi EĢ BaĢkanı Aygün TaĢkın, Dicle Belediyesi EĢ BaĢkanı Fevziye Arukan ve
Eğil Belediyesi EĢ BaĢkanı Petek Çapanoğlu'nun bulunduğu 28 kiĢi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar Ergani Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (26.09.2014 / Haberturk.com /
Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Edremit ilçesine bağlı ġehit Fırat Mahallesi ile Ġpekyolu ilçesine bağlı ġafak
Mahallesi'nde bazı evlere baskın düzenleyen polis, Recep Temizel, Hozan IĢık ile ismi
öğrenilemeyen 3 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin yaĢının 18'den küçük
olduğu belirtildi. Savcılıktaki ifade iĢlemlerinden sonra 4 kiĢi serbest bırakılırken, tutuklanma
talebi ile mahkemeye sevk edilen 18 yaĢındaki Hozan IĢık, "Ġzinsiz yürüyüĢ ve gösteriye
katılmak"
suçlamasıyla
tutuklanarak,
Van
F
Tipi
Cezaevi'ne
gönderildi.
(27.09.2014 / DĠHA)
*Iğdır'ın çarĢı merkezinde ve Özgür Mahallesi'nde polis tarafından birçok eve baskın
düzenlenen baskınlarda, Hasan Koçuk, Yavuz Çakmak, Mizgin Sevinç, SavaĢ Özcan ve
Volkan Demir isimli yurttaĢlar ile isimleri öğrenilemeyen 4 yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltı
nedeni hakkında bilgi edilemezken, yurttaĢların Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü
öğrenildi. (27.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟nu yönelik saldırılarını ve ve
çetelere verdiği destek nedeniyle AKP hükümetini protesto etmek amacıyla DBP Ġl Örgütü
binası önünden AKP Ġl TeĢkilatı'na yürümek isteyen yurttaĢlara polis, gaz bombası ve tazyikli
su ile müdahale etti. Müdahale sonrası aralarında SavaĢ Sekmen isimli bir gencinde
bulunduğu 4 kiĢi, darp edilerek göz altına alındı. (27.09.2014 / DHA / Radikal.com.tr /
Ġmctv.com.tr)
*Van'dan Yüksekova'ya gelen üniversite öğrencisi DılgeĢ YaĢar (20) isimli genç, Yeniköprü
Arama Noktası‟nda askerler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen
YaĢar, Hakkari Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (27.09.2014 / DĠHA)
*Dersim'de 1996 yılında gerçekleĢtirdiği fedai eylemde yaĢamını yitiren Zilan Kod isimil
PKK‟li Zeynep Kınacı'nın (Zilan) heykelini yaptıkları gerekçesiyle Ezgi Taran, Ramazan
Doğan ve Adem Toprak isimli yurttaĢlar polis tarafından gözaltına alındı. Savcılıkta alınan
ifadelerin ardından Taran serbest bırakılırken, Doğan ve Toprak tutuklama istemiyle
mahkemeye sevk edildi. Mahkemede alınan ifadelerinin ardından Doğan ve Toprak serbest
bırakıldı. (28.09.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Ergani Ġlçesinde bulunan silah deposundan IġĠD'e silah yardımı yapıldığı
iddiaları üzerine TSK'ye ait mühimmat deposuna yapılan yürüyüĢe polis müdahalesi sonucu
gözaltına alınan 28 kiĢiden 25'i Emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılığa
sevk edilen, Ahmet Ecer, Melih Özkan, Heci Zeytun isimli gençler hakkında ise “örgüte
patlayıcı madde temin etmek” ve “Örgüt üyesi olmak” gerekçesi ile Ergani Sulh Ceza
Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verildi. (28.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
161
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Iğdır merkez ve merkeze bağlı Özgür Mahallesinde 27 Eylül tarihinde yapılan ev baskınları
sonucu gözaltına alınan 7 kiĢi emniyetteki sorgularının ardından Iğdır Savcılığı‟na çıkarıldı.
Savcılık tarafından ifadelerinin alınmasından sonra tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye
sevk edilen 7 kiĢiden SavaĢ Özcan ile Volkan Demir serbest bırakılırken, Hasan Koçuk,
Mizgin Sevinç, Serkan Çakmak, Yavuz Çakmak ve Ġlyas Sipan Saysal “Örgüte üyeliği ” ve
“Kamu malına zarar vermek” iddialarıyla tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevine gönderildi.
(29.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, Urfa‟nın
Suruç ilçesine bağlı ve sınır hattı üzerinde bulunan Etmanik, DewĢen, Bedhê ve Qop
köylerinde direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlara asker ve polisler, tazyikli su ve gaz bombalarıyla
müdahalede bulundu. Her köye ayrı ayrı müdahalenin gerçekleĢtiği belirtilirken, gerçekleĢen
müdahalelerde 55 kiĢinin gözaltına alındığı kaydedildi. Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülen 55 kiĢiden 31'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 24'ü ise
savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifade veren 24 kiĢi de daha sonra serbest bırakıldı. (30.09.2014 /
DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Mehmet Karakoç isimli yurttaĢ, evine giderken polislerce
yolda durdurulduktan sonra gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından
adliye getirilen Karakoç, savcılıkça alınan ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle sevk
edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Adli kontrol Ģartıyla serbest bırakılan gencin,
26 Eylül'de ilçede bulunan askeriyeye ait mühimmat deposundan IġĠD'e silah yardımı
yapıldığı iddiaları üzerine yapılan yürüyüĢe katılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
(30.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Suruç ilçesi sınır hattında bulunan DewĢen köyünde 4 sivil otobüs ile gelen
askerler, köyde Kobanê‟ye destek eylemlerinde bulunan 5 kiĢiyi gözaltına aldı. (01.10.2014 /
DĠHA)
*Hakkari'nin Geçitli köyüne taziye ziyaretinde bulunmak üzere seyir halinde olan ve
içerisinde BDP ve HDP'li yöneticilerinde de bulunduğu araçlar Depin bölgesinde polis
tarafından durduruldu. Polis tarafından araçlarda bulunan yurttaĢlara kimlik kontrolü‟nün
ardından Bedrettin Erdoğan isimli yurttaĢ gözaltına alındı. (01.10.2014 / Ozgurgundem.com)
*Diyarbakır‟ın Kayapınar ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla, Nafiye-Ömer ġevki Cizrelioğlu Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi'nde okuyan bir grup öğrenci okul bahçesinde toplanarak slogan atmaya baĢladı.
Açıklama yapmak isteyen öğrencilere, okula gelen polislerce müdahale edildi. Müdahale
üzerine yaklaĢık 13 öğrencinin gözaltına alındı. Çocuk ġube Müdürlüğü'ne götürülen
öğrenciler, daha sonra serbest bırakıldı. (02.10.2014 / DĠHA)
*Ağrı Emniyet Müdürlüğü Siyasi ġube ve Diyadin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler,
Ġlçedeki tüm iĢ yerlerine baskın düzenleyerek üst araması yaptı. (02.10.2014 / ANF)
*Van Akköprü Mahallesi‟nde kurulu olan Rojava ile DayanıĢma çadırını basan polis 2 kiĢiyi
gözaltına aldı. (02.10.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
162
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*DBP Van Ġl Örgütü öncülüğünde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek
amacıyla AKP Ġl Örgütü‟ne yürümek isteyen ve Feqîyê Teyran Parkı'na bir araya gelen
yurttaĢlara polis, gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle ile müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında çıkan oylarda 8'i çocuk 16 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8
çocuğun gece saatlerinde serbest bırakıldı. (02.10.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobane‟ye yönelik saldırılarını protesto
etmek amacıyla Bağlar mahallesi Eğitim caddesinde yürüyüĢ yapan gençlere polis, polis gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 11'i çocuk 16 kiĢi darp
edilerek gözaltına alındı. (02.10.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik
saldırılarının protesto edildiği eylemler sırasında, H.S., S.K., Y.D. isimli çocuklarında
bulunduğu 4‟ü çocuk 12 kiĢi gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından Adliyeye
getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 1 kiĢi serbest bırakılırken, 11 kiĢi tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilenlerden 7'si "örgüt
üyesi" olmak iddiasıyla tutuklandı. Ġsmi öğrenilemeyen çocuklardan biri ise, farklı bir
dosyadan cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklananların isimleri Ģöyle: Tahir
Varlık, Mehmet Ekin, Hasan Sağlık, Yılmaz Akyol, Mehmet Hakkı Kurul, Yunus Doğri,
Sercan Kartal. (03.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi Boyde köyünde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla baĢlatılan nöbet eylemine katılan 17 yaĢındaki Rêber YaĢar isimli
çocuk askerler tarafından gözaltına alınarak, MürĢitpınar Sınır Karakolu'na götürüldü. Gözaltı
gerekçesi öğrenilemedi. (03.10.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi DewĢen ve Bethe köyünde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik
saldırılarını protesto etmek amacıyla baĢlatılan nöbet eyleminde bulunan Yasin Turan,
Mehmet Nezir Duman, Nurullah Akdoğan, Vedat Kural, Ubeydullah Bakır, Selman Yakut,
Umut Akdoğan, L.Y. ve T.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kiĢi, askerler tarafından gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar, MürĢitpınar Sınır Karakolu‟na götürüldü. (03.10.2014 / Ozgurgundem.com / Ġmctv.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Kurban Bayramı tatillerini Luna Parkta geçirmek isteyen ve burada
gondol diye tabir edilen eğlence aracına binen çocuklar, gondolun bir tarafında bağlı
bulunduğu demir halatların kopmasıyla kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine
polisin zırhlı araç ile gelmesine tepki gösteren yurttaĢlara polis, gaz bombası ve tazyikli su
kullanarak yaptığı müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, yaĢları 7 ile 11 arasında değiĢen
17 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar Cizre Emniyeti Müdürlüğü‟ne götürüldü.
(05.10.2014 / DĠHA)
*Siirt'in merkez BarıĢ mahallesinde IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto
eden gençlere yönelik polis müdahalesi sırasında Cengiz IĢık, Cengiz Çelepkolu, Sinan
Dayan, Özgür Özer ve M.B isimli bir çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra
emniyet müdürlüğüne götürüldü. (06.10.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Hakkari, Van, Ağrı, Eruzurum, Ardahan, Urfa, MuĢ,
Dersim kent merkezlerinde ve ilçelerinde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırıları
protesto eylemlerine yönelik baĢlayan olaylar ile ilgili, ĠHD Diyarbakır ġubesi tarafından 06-
163
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
13 Ekim tarihinde hazırlanana araĢtırma raporunun verilerine göre 56‟sı çocuk 1128 kiĢi
gözaltına alınmıĢ, 34‟ü çocuk 221 kiĢi tutuklanmıĢtır.(Kaynak: Ġstatistik bilginin ayrıntılı
verilerine ĠHD Diyarbakır ġubesi tarafından hazırlanan “Kobanê’ye Destek eylemleri
Sırasında Bölgede YaĢanan Olaylara ĠliĢkin AraĢtırma Raporu”)
*Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kiĢi, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın
Suriye‟den çıkıĢının yıldönümünü olması nedeniyle protesto amaçlı basın açıklaması
düzenledi. Basın açıklaması düzenleyen kitleye polis, gaz bombası ve biber gazı ile
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Muhyettin TaĢ, Musa Talu ve Muhyettin Pagaylı
isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan iĢlemlerinin Mahkemeye çıkarılan 3
yurttaĢ tutuklandı. (09.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Bingöl'de Emniyet yetkililerine düzenlenen saldırı ile ilgileri olduğu gerekçesiyle, kentte
düzenlenen operasyon kapsamında bazı öğrenci evlerine baskın düzenleyen polis, Murat
Karaca, Yunus Bulut ve Necmetin Demir isimli öğrencileri gözaltına alındı. (10.10.2014 /
DĠHA)
*Batman'ın Sason ilçesine bağlı Koçkaya köyünün Uluağaç mezrasına asker, korucu ve özel
harekât timleri tarafından baskın düzenlendi. KardeĢ olan Mehmet ġirin Çakıcı ve Enver
Çakıcı isimli yurttaĢların evlerine düzenlenen baskında, Mehmet ġirin Çakıcı (42) gözaltına
alınarak Sason Jandarma Karakolu'na götürüldü. (11.10.2014 / DĠHA)
*Hakkari'de DBP'nin resmi anons aracı Yenimahalle'ye gittiği sırada, MĠT binası önünde
polis tarafından durduruldu. Polis, 6 DBP yöneticisi ile DĠHA muhabiri Nilgün Yıldız'ı
gözaltına aldı. (11.10.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Batman'ın YeĢiltepe mahallesinde bulunan Mehmet Sıdık Karakoç adlı yurttaĢın evine çok
sayıda polis ve özel harekat timleri tarafından baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ev
didik didik aranırken baba Mehmet Sıdık Karakoç ile birlikte çocukları Habip, Ebubekir,
Hasan, Mensur ve Yusuf gözaltına alındı. Gözaltına alınan aile, Batman Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri ardından gözaltına alınanlardan, Habip Karakoç
"Örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltında tutuldu. (14.10.2014 / ANF / DĠHA)
*Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Yalım, Trafo ve Saraçoğlu mahallelerine sivil
polis ve özel harekat polisleri tarafından birçok eve, kapıları balyozlarla kırılarak baskın
düzenlendi. ġahin Baydağ, Ramazan Akman, Veysi Bingül, Cebrail Bingül, Ahmet Bingül,
ġeyhmus Bingül, Ali Bingül, Nurullah Yılmaz, Ruken Yılmaz, Gülbin Günay ile isimleri
öğrenilemeyen Akar ve Kurt soy isimli iki yurttaĢ baskınlarda gözaltına alındı. Gözaltına
alınanların Kobanê‟ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları ileri
sürüldü. (15.10.2014 / ANF)
*Van'ın Muradiye ilçesinde, polis ve özel harekat timleri Yavuz Selim, YeniĢehir, ġehit
Mehmet Bey, Yukarı Argit ve Babacan mahallelerinde düzenlenen ev baskınlarında, Hadi
Aslan ve Sinan Durmaz isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. (16.10.2014 / DĠHA)
*Van‟ın ErciĢ ilçesinde haber takibi yapan DĠHA muhabiri Aziz Oruç ve ismi öğrenilemeyen
4 yurttaĢ gözaltına alındı. Üzerindeki haber materyallerine el konulan Oruç, Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. "Polise mukavemet etmek" ve "Kamu malına zarar vermek"
iddiaları ile haklarında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldı. (16.10.2014 / DĠHA)
164
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, düzenlenen ev baskınlarında Zeynel Abidin Mahallesi muhtarı
HurĢit Elçioğlu, Ġrfan AktaĢ ve ismi öğrenilemeyen 3 kiĢi, Kobanê protestolarına katıldıkları
iddiasıyla gözaltına alındı. (16.10.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Iğdır Cumhuriyet caddesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle açılan
standın bulunduğu alana gelen polisler, mahkeme kararını gerekçe göstererek standa el koydu.
Polis, stant görevlisi olarak bekleyen Iğdır Belediyesi meclis üyesi Saniye Çark, Iğdır Ġl Genel
Meclisi EĢ BaĢkanı Dilek Yanardağ ve Oya Malgaz'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan
yurttaĢlar ifadeleri alınmak üzere Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (17.10.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Mardin‟in Artuklu beldesinde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 14 yaĢındaki
F.T. ile Murat Karaaslan (35) ve Serbest Yavuz (25) Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ndeki
sorgularının ardından, götürüldükleri Kızıltepe Adliyesi'nde mahkeme tarafından tutuklandı.
(18.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'in Ulus ve BarıĢ mahallelerinde 16 Ekim tarihinde, özel tim ve polisler tarafından çok
sayıda eve düzenlenen baskınlarda, DBP Siirt Ġl Saymanı M. Emin Sezek, Miraz Baytekin,
Aslan Bark, Metin Bark ve ġükrü Bark, Ali Çoban ve ismi öğrenilmeyen bir yurttaĢ gözaltına
alındı. Emniyetteki iĢlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen Metin Bark, Ali
Çoban ve Mirza Baytekin "örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi
Cezaevi'ne gönderildi. (18.10.2014 / ANF)
*Mardin'in Derik ilçesinde 17 Ekim‟de, IġĠD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik
saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlere iliĢkin Derik Cumhuriyet
BaĢsavcılığı tarafından yürütülen soruĢturma kapsamında Onur Kaya (18), Cano Abdan (24),
C.T. (16) ve M.ġ.S. (17) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki
iĢlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen çocuklardan 16 yaĢında ki C.T., Onur Kaya ve Cano
Abdan "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla mahkemece tutuklandı. (18.10.2014 / ANF)
*Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant (Çınarlısu) köyünde, Kobanê‟de yaĢamını yitiren YPG‟li
Hüsamettin Ekinci‟nin taziyesinden dönen ĠHD Siirt ġube Yöneticisi Muhsin Beydoğan ile
yanında bulunan dernek üyeleri Abdullah Gök ve Halit Kaçar, polislerce gözaltına alındı.
Gözaltına alınıp Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (18.10.2014 / DĠHA)
*Van'da 16 Ekim‟de, ev baskınlarında gözaltına alınan Z.A., Hozan Abi ve ġiyar Abi
tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 2 kiĢinin serbest
bırakılmasına
karar
verdi.
(18.10.2014
/
ANF)
*Van‟ın GevaĢ ilçesinde gözaltına alınan 5 kiĢiden O.T., Sami Fazıl ve ġaban GüneĢ isimli
yurttaĢlar "Örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
(18.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın Çatak ilçesinde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan ġükrü Yavuz ve Zübeyt
CoĢkun, iĢlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılıktan ifadeleri alınan Yavuz ve CoĢkun,
tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(18.10.2014 / DĠHA)
165
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaĢayan Selahattin Baran ve Aziz Harmancı isimli iki yurttaĢ,
evlerine yapılan baskın sonrası Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Baran ve Harmancı, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (18.10.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçelerinde, Kobanê'ye yönelik saldırılara karĢı yapılan protesto
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 5 kiĢi,
Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sonrası Nusaybin Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık
sorguları yapılan gözaltılardan HurĢit Elçioğlu isimli bir yurttaĢ, sevk edildiği mahkemece
tutuklandı. (18.10.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Bitlis'in Hizan ilçesinde Kobanê‟ye destek eylemlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına
alınan ġ.E. (21), S.Ö. (19), M.Ç. (21) ve Ö.K. (18) Hizan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki
iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinden sonra 4 genç tutuklanma
talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen gençlerden ikisi serbest
bırakılırken, M.Ç. ve Ö.K. ise tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(19.10.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
*Van'ın Özalp ilçesinde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis Ġstasyon, Karkalı,
Cumhuriyet ve Sugeçer mahallelerinde evlere baskın düzenledi. Kobanê saldırılarına yönelik
düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yapıldığı belirtilen baskınlarda,
Abdurrahman Okatmaz, Hikmet Hamzaoğlu, Adem Akdoğan, Aziz ÇalıĢan ve Necip Duru
gözaltına alındı. (20.10.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Kobanê direniĢine destek vermek amacıyla yapılan yürüyüĢ
sonrası polis müdahalesi ile çıkan olayların ardından özel harekat polisleri, Hasırlı Mahalle
Meclisi ve BüyükĢehir Belediyesi'ne bağlı çamaĢırhaneye baskın düzenledi. Gece saatlerinde
düzenlenen baskında, Hasırlı Mahalle Meclisi'nde tedavi gören 13 yaralı Rojavalı ve
Rojavalılara refakatçılık eden RahĢan adlı bir kadın gözaltına alındı. (21.10.2014 / ANF)
*Mardin'in Derik ilçesinde gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 8 kiĢi gözaltına alındı.
Emniyetteki iĢlemlerinin ardından Derik Adliyesi'ne sevk edilen 8 kiĢi, savcılık ifadelerinin
ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 8 kiĢiden Uğur Özbahçeci (21) ve
Ömer BaĢakçı (21) "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kiĢi
serbest bırakıldı. (21.10.2014 / ANF / DĠHA)
*Batman'ın merkez Bağlar ve Çay mahallesinde bulunan çok sayıda eve, polis ve özel harekat
timleri tarafından düzenlenen baskınlarda, Rizgar Koç, Mehmet Arslan, Edip Uyur ve Erkan
Ak, Çelebi GümüĢ, Mesut Uçar, Tahir Ölmez, Abdurrahman Eser, ġakir Can, ġehmus
Mızrak, Ahmet ArgıĢ ve Mensur Karakoç'un isimli yurttaĢlarında aralarında bulunduğu 13
kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kiĢi, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(21.10.2014 / DĠHA)
*MuĢ'un Varto ilçesinde asker ve özel hareket polisleri, zırhlı araçlar ve helikopterler ile ilçe
merkezi ve köylere baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda ilçe merkezinden çok sayıda
kiĢi gözaltına alınırken, Kulan köyüne düzenlenen baskında, yaĢamını yitiren PKK militanları
için hazırlanan mezarlık inĢaatına müdahale edildiği belirtildi. Mezarlık inĢaatında bulunan
malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği ve HPG militanları ile askerler arasında kısa süreli
166
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
çatıĢma yaĢandığı belirtildi. ÇatıĢma sonrası mezarlık inĢaatında çalıĢan 7 yurttaĢ gözaltına
alındı. (21.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ'un Bulanık ilçesinde, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından Kültür,
Cumhuriyet ve Ġnönü mahallelerinde evlere düzenlenen baskınlarda, Baran Demir (18), Ö.Ç.
(16), D.Y. (15) ile ikiz kardeĢler F.G. (14) ve S.G. (14) gözaltına alınarak Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet‟te alınan ifadelerin ardından Mahkemeye çıkarılan Demir
ve Ö.Ç. "Örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla tutuklanarak MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. (22.10.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Dicle Haber Ajansı Erzurum muhabiri ve Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik
bölümü öğrencisi Mensur Küçükkarga, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evini basan
polislerce gözaltına alındı. Kobanê protestolarının yaĢandığı Hınıs'ta haber takibi yapan
Küçükkarga‟nın, olaylarla iliĢkilendirilmeye çalıĢıldığı iddia edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne
tamamlanan iĢlemlerin ardından Hınıs Adliyesi'ne sevk edilen Küçükkarga, aynı olaylardan
tutuklanan bir kiĢinin hakkında polise Küçükkarga'nın da eylemlere katıldığı yönündeki
beyanları doğrultusunda tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan Küçükkarga, Erzurum H
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (22.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Derik ilçesinde, Kobanê'ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesi ile gözaltına
alınan 3 kiĢi emniyetteki iĢlemlerinin ardından Derik Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Savcılıkta, ifadesi alınan 3 kiĢi, daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk
edildi. 16 yaĢındaki Z.V. ile Ahmet Dinç (32) ve Baver Beçene (19) "örgüte üye olmak"
iddiasıyla tutuklandı. (22.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Bitlis'in Güroymak ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında S.A. (15),
Müslüm Aysoy (18) ve Taner Aysoy (18) isimli yurttaĢlar ile ismi öğrenilemeyen bir genç
gözaltına alındı. (22.10.2014 / ANF)
*MuĢ'un Malazgirt ilçesinde, Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yapılan
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle V. S. (16), D.S. (14), Devrim Çelik, Ferit Deniz ve Samet
Sabuncu isimli yurttaĢlar gözaltına alınarak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette
tamamlanan iĢlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.S. (16) ve D.S. (14) adlı çocuklar ile
Devrim Çelik, Ferit Deniz ve Samet Sabuncu, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle
mahkemeye sevk edildi. "Kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh
Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 5 kiĢi, aynı iddiayla tutuklanarak MuĢ E Tipi Kapalı
Cezaevi'ne gönderildi. (22.10.2014 / ANF / Ġmctv.com.tr)
*MuĢ'un Malazgirt ilçesinde, Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yapılan
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle isim öğrenilemeyen bir yurttaĢ polis tarafından gözaltına
alındı. (22.10.2014 / DĠHA)
*MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi'nde akĢam saatlerinde ikinci öğretimde okuyan Kürt
öğrencilerin bindiği otobüse binen ülkücü bir grup telefonla arkadaĢlarını arayarak,
"Teröristlerin bindiği otobüse bindik çarĢıya gelin" diyerek, öğrencilere saldırıda bulundu.
Saldırgan gruba her hangi bir müdahalede bulunmayan polis, 16 Kürt öğrenciyi gözaltına
aldı. (22.10.2014 / DĠHA)
167
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*22.10.2014 Tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Deniz Kazan, Ģu beyanlarda
bulundu: “17.10.2014 tarihinde Tunceli Merkez Yeni Mahallede ikamet ettiği evim, sabah
saat 05.00 civarında Özel Harekat Timleri ve polislerce basıldı. Baskın sırasında polisler
silahlarını ev halkına (5 ve 12 yaĢlarındaki iki çocuğuma da) doğrultarak yere yatırdı.
Muhtarla birlikte içeriye giren polisle, ev aramasından sonra, somut hiçbir delil
bulunmamasına rağmen beni 24 saat gözaltında tuttular daha sonra da serbest bıraktılar.
ġubenizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Dersim ġubesi)
*Van'ın Çaldıran ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde bir eve polis tarafından düzenlenen baskında,
Kobanê eylemlerine katıldığı iddiasıyl Murat Özçılgın (18) isimli genç gözaltına alındı.
(23.10.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde birçok eve özel hareket polisleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında, Abdurezak Sabrioğlu isimli yurttaĢ gözaltına alındı. "Örgüte üye olmamakla
birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla gözaltına alınan Sabrioğlu, Diyarbakır TEM ġube
Müdürlüğü'ne götürüldü. (23.10.2014 / DĠHA)
*Dersim'in Pertek ilçesinde Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla
gerçekleĢtirilen eylemlere katıldıkları gerekçesi ile polis tarafından 4 adrese düzenlenen eĢ
zamanlı baskınlarda, Alican Uyanık, Gökhan Atan ve Hakan Kara isimli yurttaĢlar ile ismi
öğrenilemeyen bir yurttaĢ gözaltına alındı. (23.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak‟ın Uludere ilçesi giriĢinde yer alan Kanca Jandarma Karakolu önünde bulunan
kontrol noktasında, askerlerce yapılan kimlik kontrolü sonrası Ferhat Encü isimli yurttaĢ
gözaltına alındı. (23.10.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ'un Malazgirt ilçesinde, Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yapılan
eylemlere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Azat Payçu isimli yurttaĢ, Sulh Ceza
Mahkemesi tarafından, "Kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklandı. (23.10.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Derik ilçesinde yapılan Kobanê protestolarına katıldıkları iddiasıyla Mazlum
Emek (22) ve Özgür Aktay (21) adlı iki genç polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına
alınan Emek ve Aktay, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaylarla ilgili ifadeleri alınan
gençler, daha sonra serbest bırakıldı. (23.10.2014 / DĠHA)
*23.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ahmet Satık, Ģu beyanlarda bulundu: “2013
yılında BaĢbakanın, Kantar kavĢağı açılıĢı sonrasında yapılan mitingde, sözde babam Hasan
Sattık, halkın mitinge gitmemesi için bildiri dağıtmıĢ. Babam böyle bir iddiayı ret etti. Buna
rağmen hakkında dava açılan mahkemeye avukat aracılığıyla mazeret dilekçesi yazdırdık.
Ama mahkemeye gitmediği için 23.10.2014 saat 03.00 civarında evimize polisler tarafından
baskın düzenledi. KomĢuların söylediğine göre zırhlı araçlarla gelen polisler hem babama
karĢı kaba kuvvet uygulanmıĢ (yerde sürükleyerek, elleri kelepçeli ve tekmeleyerek) hem de
evi oldukça dağıtmıĢlardır. Biz babamın bu Ģekilde alınmasını insani bulmuyoruz. Bu konuda
sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*MuĢ'un Varto ilçe merkezinde 22 Ekim'de polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında
gözaltına alınan 7 kiĢiden Deniz DeğertaĢ, Naim Özer, SavaĢ Bingöl ve Necati Akbal isimli
yurttaĢlar, "Örgüt üyesi olma" ve "Devlet malına zarar verme" iddiaları ile tutuklanarak MuĢ
168
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan ve tutuklama talebi ile
mahkemeye sevk edilen, Ferdi Barut, Ozan Yalçın ve Ġrfan Çelik ise tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı. (24.10.2014 / ANF / DĠHA)
*Erzurum'un Karaçoban ilçesinde sabah saatlerinde polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Zülküf Tuz, Serdar Derdiyok, Murat Aybil, Turgut Erhan ve Selim Sarı isimli
yurttaĢlar gözaltına alındı. (24.10.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'nın Patnos ilçesinde 23 Ekim‟de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 3 yurttaĢ
iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık iĢlemlerinin ardından
ismi öğrenilemeyen 2 kiĢi serbest bırakılırken, Davut Yavuz (22) isimli genç ise "örgüt üyesi
olduğu" iddiasıyla tutuklandı. (25.10.2014 / DĠHA)
*Ağrı'nın Diyadin ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında çoğu lise öğrencisi
18
kiĢi
gözaltına
alındı.
(25.10.2014
/
Ozgur-gundem.com)
*MuĢ'un Malazgirt ilçesinde Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yapılan
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle ilçe merkezinde gözaltına alınan ve Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından adliyeye getirilen Ferdi Çakar ve Hikmet Akçam,
savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çakar
ve Akçam tutuklanarak MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (25.10.2014 / DĠHA)
*25.10.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Baran Pervane, Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam Mehmet Pervane, 25.10.2014 tarihinde saat 13.30 civarında gözaltına alındı. Daha
öncede ev baskını yapılmıĢtı.18.10.2014 tarihinde sabaha karĢı 4.15‟te kapı kırılarak içeri
girildi. Kapıyı kırın, özel harekât timleriydi. 7-8 kiĢilerdi. Kapıyı kırıp, “yerinizden
kalkmayın, yatın” dediler. Elimizi yukarı kaldırmamızı söylediler. Mehmet Pervane “kim”
diye sordular. Babam olduğunu söyledim. (Evde 4 kiĢi, anne ifadeyi veren, Baran, ağabeyi ve
kızkardeĢi varmıĢ ve baba o gece eve gelmemiĢtir.) Özel harekâtçılardan biri tutanak
tutuyordu. Bütün evi aradılar, yatakları, kutuları (ayakkabı) neyi aradıklarını sordum cevap
vermediler. Evimizi dağıttınız, toplayacak mısınız, “evet kuru temizlemeye gönderip,
temizleteceğiz deyip” dalga geçtiler. Arama izinleri vardı. 3 kiĢi bir odayı aradılar.
Çantalarımızın fermuarlarını açıp, onu bile aradılar. “Kapımızı yapacak mısınız” dedim,
“hayır” dediler. Hemen o gün kapımızın yapılması için emniyet müdürlüğü (Ofis karakoluna
dilekçe ile) baĢvuruda bulundum. Sabah babam eve geldi. Arandığını söyleyince, evde gece
kalmıyordu. Bugün saat 13.50‟de oturduğumuz sokağın giriĢinde, sivil polisler tarafından
babamın tutuklandığını orada bulunan esnaftan öğrendik. Bu konuda bize hukuki destek
sağlamamızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Ağrı'nın Patnos ilçesinde, IġĠD saldırılarını protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7
kiĢi emniyetteki iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından, 3
kiĢi serbest bırakılırken, M.M. (17) adlı çocuk ile Orhan Uğur (20) Cüneyt Ġlhan (19) ve
Abdurrahman TaĢçı (20) tutuklanma talebiyle gönderildikleri mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Tutuklananların, ellerinde limon ve yüzü kapalı olan kiĢilere
benzedikleri gerekçesi ile tutuklandıkları öğrenildi. (26.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde Harunan Karakolu'nda görevli Jandarma Uzman ÇavuĢ
Ramazan Gülle, erler; Ramazan Köse ile Yunus Yılmaz, Cumartesi günü saat 16.00
sıralarında Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iĢ merkezinin önünde kimliği belirsiz kiĢilerin
169
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
silahlı saldırısı sonucu yaĢamını yitirdi. Silahlı saldırı soruĢturması kapsamında yürütüldüğü
iddia edilen operasyonlar kapsamında Mesut Kutluk, Erdal Kutluk, Ġslam Bakar, M. Ali
Abasıyanık, Orhan BeĢer, Bayram Ayhan isimli ve isimleri öğrenilemeyen 3 kiĢi polis
tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kiĢilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının
ardından Erdal Kutluk ve Bayram Ayhan serbest bırakıldı. 7 kiĢinin sorguları sürüyor.
(27.10.2014 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Siirt'in Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle'de polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 18
yaĢındaki Azad Evirgen isimli genç gözaltına alındı. (27.10.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, özel harekat timleri ile polisler tarafından Güngör ile KıĢla
mahallelerinde düzenlenen ev baskınlarında Karani Tekin, Ozan Canan isimli gençler ile ismi
öğrenilemeyen 1 kiĢi gözaltına alındı. (27.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Derik ilçesinde, Derik Ġlçe Emniyet Amirliğine ifade için çağrılan 4 kiĢi, buradaki
iĢlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından, tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edilen Ġcret Atalay(40) ile Abdulkadir Erbek (43) "Örgüt üyeliği" iddiasıyla
tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yunus Dağ ve MaĢallah Geyikoğulları adlı kiĢiler ise
serbest bırakıldı. (27.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum'un Karayazı Ġlçesinde Kobanê'ye destek vermek amacıyla düzenlenen eylemlere
katıldığı gerekçesiyle, Karayazı ilçe Emniyet amirliğine ifade için çağrılan Ġzzet Kırtıl (26)
emniyetteki iĢlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma
talebiyle mahkemeye sevk edilen Kırtıl, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak Erzurum H
Tipi Ceza evine gönderildi. (27.10.2014 / ANF / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Cudi mahallesinde bulunan belediyeye ait Halk ve Taziye
Evi'ne çok sayıda akrep tipi zırhlı araç eĢliğinde baskın düzenleyen polis, yaptıkları
aramaların ardından belediye personeli olan bekçi Ömer Urum'u gözaltına aldı. Gözaltına
alınan Urum, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (28.10.2014 / DĠHA)
*Van'da 25 Ekim‟de, özel harekat timleri ve çevik kuvvet polisleri tarafından çok sayıda eve
düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan A.K. (15), S.M. (17) adlı çocuklar ile Ferhat Kaçak
(19), Ġlhan Tan (18) ve ġahin Peker isimli yurttaĢlar, Van Emniyet Müdürlüğü'nde
tamamlanan iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından S.M.
(17) adlı çocuk ile ġahin Peker adlı yurttaĢ serbest bırakılırken, tutuklanma talebi ile
mahkemeye sevk edilen A.K. (15), Ferhat Kaçak (19) ile Ġlhan Tan (18) adlı gençler
tutuklanarak
cezaevine
gönderildi. (28.10.2014
/
Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın BaĢkale ilçesinde seyir halindeki aracın durduran polis, Lokman Botan ile Refik
Aslan da isimli yurttaĢları gözaltına aldı. Emniyetteki iĢlemlerin ardından ifade iĢlemleri için
savcılığa getirilen Botan ve Aslan, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme
tarafından tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (28.10.2014 / DĠHA / Ozgurgundem.com)
*Hakkari'de 17 yaĢındaki N.Ġ., Cumhuriyet Lisesi önünde bulunduğu sırada polis tarafından
gözaltına alındı. Emniyetteki ifade iĢlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen N.Ġ. "Dağa
insan kazandırmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinin ardından
170
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tutuklanan N.Ġ. Hakkari M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (28.10.2014 / DĠHA)
*MuĢ‟un Bulanık ilçesinde 27 Ekim‟de, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan KOP Petrol
yakınlarında polisler tarafından durdurulan araçta yapılan arama ve kimlik kontrolünden sonra
1‟i çocuk 3 kiĢi gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından D.K. (13) serbest
bırakılırken, Tahsin DiĢli ve Nevzat GümüĢtaĢ isimli yurttaĢlar ise savcılık ifadesinin
ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. DiĢli ve GümüĢtaĢ
mahkeme tarafından "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak, MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. (28.10.2014 / ANF / DĠHA)
*Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Erzurum Hınıs ilçesine kayıtlı Burhanettin ġen, Menduh Değer
ve Namet Çeto adlı yurttaĢlar polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 yurttaĢ,
emniyetteki iĢlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin
ardından 3 yurttaĢ, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadelerinin
ardından 3 kiĢi "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklanarak, Bingöl Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. (28.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır giriĢinde polisler tarafından gözaltına alınan DBP PM üyeleri AyĢegül Çoban ve
Bilmez Cengiz, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı gerekçeleri
öğrenilemeyen Çoban ve Bilmez, emniyetteki iĢlemlerin ardından sabah saatlerinde serbest
bırakıldı. (29.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan ġirinevler Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen
ev baskınlarında Taner ÇalıĢkan, ġahan ÇalıĢkan ve Abdullah Duman isimli gençler gözaltına
alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kiĢi mahkemece tutuklanarak Diyarbakır D Tipi cezaevine
gönderildi. (29.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından birçok eve düzenlenen eĢ zamanlı
baskınlarda, Resul TaĢdemir, Murat NakuĢ ve Murat Polat adlı yurttaĢlar gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar, Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (29.10.2014 / ANF)
*Diyarbakır merkez Sur ilçesine bağlı Lalebey Mahallesi EĢit Özgür YurttaĢ Derneği ve
Hasırlı mahallesinde de EĢit Özgür YurttaĢ Derneği‟ne, polis tarafından baskın düzenlendi.
Yapılan aramaların ardından kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi. (29.10.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Suruç ilçesi sınırında devam eden nöbet eylemlerine katılmak için Halfeti ilçesinde
yola çıkan Tahir YaĢar, Mehmet Baran Ġpek ve Vedat Fırathan isimli yurttaĢlar, ilçe çıkıĢında
polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı. Halfeti Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen
3 kiĢinin, hangi gerekçeyle gözaltı alındığı öğrenilemedi. (29.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesine bağlı ġeyh ġamil Mahallesi'nde bulunan bazı evlere polis
tarafından düzenlenen eĢ zamanlı baskınlarda, Abdullah Topdemir isimli genç gözaltına
alındı. Gözaltına alınan Topdemir, Emniyet Müdürlüğü Siyasi ġube Müdürlüğü'ne götürüldü.
(30.10.2014 / DĠHA)
*Erzincan'da 8 Ekim günü Kobanê‟ye destek amaçlı düzenlenen eyleme katıldıkları
gerekçesiyle, polis tarafından Yeni Mahalle ve Yavuz Selim mahallelerinde düzenlenen ev
baskınlarında 3 kiĢi gözaltına alınırken, KYK yurduna yapılan baskında ise bir öğrenci
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların götürüldüğü Erzincan TEM ġubesi önünde toplanan ve
171
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
aralarında öğrencilerin de bulunduğu onlarca kiĢinin fotoğraflarını çeken polis, ardından GBT
kontrolü yaparak 7 öğrenciyi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri
öğrenilebilen 10 kiĢi Ģöyle: Burak Nergiz, Ali Atmaca, Vedat Demir, Remzi Durmaz, Ersin
Turhan, Mahsun Oğurlu, Ahmet Çakmak, Ercan Ekmekçi, Doğan Ataç, Özel Kaya.
Gözaltında alınanlar önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından TEM ġubesi'ne götürüldü.
(30.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Iğdır'da merkeze bağlı Özgür, Karaağaç mahalleleri ile Halfeli beldesinde 28 Ekim‟de, özel
hareket timlerinin de katılımıyla eĢ zamanlı düzenlenen ev baskınlarında Y.A. (17) isimli
çocuk ile Sinan Çelebi (25), Kenan Duman (20) ve ismi öğrenilemeyen 2 yurttaĢ gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 5 kiĢinin çeĢitli zamanlarda düzenlenen eylem ve etkinliklere
katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları ileri sürüldü. 5 kiĢi Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. 5 kiĢiden 2'si Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerin ardından serbest
bırakılırken, Adliyeye çıkarılan 3 yurttaĢ 2‟si savcılık iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Kenan Duman ise, mahkeme tarafından
tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (30.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Üzengili (Hesp ReĢ), Duruca (Kalo), Çakmaközü
(Corova), Güllü (Gerê) ve Karabey (ReĢa) köylerine askerler tarafından baskın düzenlendiği
belirtildi. Operasyonun gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi. (30.10.2014 / Ozgurgundem.com)
*Mardin'in Derik Ġlçesi'nde Kobanê eylemlerine katıldıkları iddiasıyla Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne çağrılan 3 yurttaĢtan Mazlum Emek ve Özgür Aktay, adliyeye sevk edildi.
Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen 2 kiĢi, gösterilere katıldıkları
iddiasıyla tutuklandı. (31.10.2014 / ANF)
*Van'ın Çatak (ġax) ilçesinde Kobanê için yapılan destek eylemine katıldıkları gerekçesiyle
DBP Çatak Ġlçe Yöneticisi Azmi Babur, Bilal Bozdemir, Ramazan Babur, Mahir Babur ve
Menderes Kurban ifadeleri alınacağı söylenerek Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Ġfade
vermek amacıyla Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden 5 kiĢi, gözaltına alındı. Çatak Adliyesi'ne
sevk edilen 5 kiĢiden 4'ü denetimli serbestlik Ģartıyla serbest bırakılırken, DBP Yöneticisi
Babur, tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (31.10.2014 / ANF)
*Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle, polis tarafından evlerine baskın düzenlenen Hamit Çoko,
Serkan AkkuĢ (22), Nezir Ġlek (50), Doğukan Çavlı (20), Nejat Titiz (30), Ekrem YüĢ (35),
J.K. (15) ve R.D. (17) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyetteki ifade iĢlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen Ekrem YüĢ (39), Nezir Ġlek ( 50 ), Nejat Titiz (30), Doğukan
Çavlı (20) ve Serkan AkkuĢ (22) "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi
Cezaevi'ne gönderilirken, Hamit Çoko, J.K. (15) ve R.D. (17) adlı kiĢiler serbest bırakıldı.
(31.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Bağlar Ġlçesi Körhat Mahallesi'ndeki semt pazarında alıĢ-veriĢ yaptığı sırada
kimliği belirsiz 2 kiĢinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanan 8'inci Ana Jet Üssü'nde
görevli Astsubay Necdet Aydoğdu'nun yaĢamını yitirmesinin ardından, saldırıyla bağlantılı
oldukları gerekçesi ile 9 kiĢi gözaltına alınmıĢtı. Özel Harekât Polislerinin de içerisinde
bulunduğu polislerin evlere yaptıkları baskınlarda gözaltına alınan 9 kiĢinin, Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğü TEM ġube Müdürlüğü'ne götürüldü. (31.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
172
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'nde Kobane'ye destek amacıyla 14 Ekim'de
yapılan eylemlerde polis kurĢunuyla yaralanan ve Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde
tedavi gören Emrullah Tohumcu (17) polisler tarafında bugün hastanede gözaltına alındı.
"Ġzinsiz gösteriler katılmak" iddiasıyla gözaltına alınan Tohucu, Diyarbakır Cumhuriyet
Savcılığı'na çıkartıldı. Tohumcu savcılık ifadesinin ardından, "Örgüte üye olmamakla birlikte
örgüt adına suç iĢlemek" , "Gösteri ve yürüyüĢ kanuna muhalefet" ve kaçma Ģüphesi olduğu
iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme savcılığın talebini göz
önünde bulundurarak Tohumcu'yu yaralı olmasına rağmen tutukladı. Karnından aldığı iki
kurĢunla yaralandığı ve düne kadar yoğun bakımda olduğu belirtilen Tohumcu'nun hala
tedavisinin devam ettiği belirtildi. (31.10.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un Tekman ilçesinde, polis ve özel harekat timleri tarafından köy ve mahallelere
düzenlenen ev baskınlarında Fırat Koçak, Musa MemiĢoğlu, Yahya Kemal Doğan, Recep
Tepe, Murat Tepe, Beytullah Tepe, Metin Özkurt, Ferit Bulak, Sinan Bulak, Recep Turan,
Recep Sarıkan isimli yurttaĢlar gözaltına alınarak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü.
11 yurttaĢın, Kobanê saldırılarını protesto etmek için 27 Eylül‟de ilçede yapılan eylemlere
katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. (31.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Derik ilçesinde de Kobanê eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle ifadeleri
alınmak üzere Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Vedat Erol, Abdulkadir Ödünç ve M.
Salih Aydın isimli belediye çalıĢanları, gözaltına alındı. (31.10.2014 / DĠHA / Ozgurgundem.com)
*01.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Metin Ekinci, Ģu beyanlarda bulundu:
“Babam, partinin bugünkü eylemi için bildiri dağıtırken, yerini tam olarak bilmememle
birlikte (gaziler de olabilir) gözaltına alındığına dair haber aldım. Kendisi telefon açarak,
gözaltında olduğunu bildirdi. Daha sonra emniyetten polisler arayarak, gözaltında olduğunu,
eski polis okulunda tutulduğunu belirttiler. Bu konuda sizden hukuki destek sağlamanızı talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'da, polis tarafından çok sayıda eve düzenlenen baskınlarında 28 kiĢinin gözaltına
alındığı belirtildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın, "Eylemlere katılabilir" gerekçeli
kararıyla gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencileri ve inĢaat iĢçilerinin de olduğu
belirtildi. (01.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Bismil Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü'ne bağlı Ģantiyeye
polis tarafından düzenlenen baskında, Ģantiyede bekçilik görevini yapan Nizam Ġpek isimli
yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen Ġpek'in Bismil Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
(01.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ‟un Varto ilçesinde, Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından
düzenlenen ev baskınlarında 10 yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve "güvenlik"
gerekçesi ile MuĢ Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 10 yurttaĢ, iĢlemlerinin
tamamlanmasının ardından video konferans yoluyla Varto Adliyesi'ndeki savcılığa ifade
vermeleri istendi. Bunu kabul etmemeleri üzerine Varto'ya getirilen 10 yurttaĢın savcılık
tarafından ifadeleri alındı. Varto Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından sorgulanan 10 yurttaĢ,
tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Orhan CoĢkun, Çetin Turğut,
173
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Elvan Dere, Ercan Aktay ve ġifa Erdoğan adlı yurttaĢların tutuklanmasına, Seyithan ġahin,
MaĢallah Gümgüm, BıĢar Akbal, Adar Barut ve Samet Karahan'ın ise tutuksuz
yargılanmasına karar verdi. Tutuklanan 5 kiĢi MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(01.11.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Bingöl merkez ve Adaklı ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Necmettin
Demir, Zülküf Tunç, Ali Cemgil KiĢi, Ġsmail Barası, Vedat Mert, Abdullah BaĢlık, HDP
Bingöl il yöneticisi Songül BarcadurmuĢ Solmaz, DBP Adaklı ilçe baĢkanı Selim Güvenç ve
ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 yurttaĢ Bingöl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (01.11.2014 / DĠHA)
*Mardin Derik ilçesinde, Kobanê eylemlerine katıldığı iddiasıyla ifadesi alınmak üzere Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Nurettin Ekinci isimli yurttaĢ gözaltına alındı. ĠĢlemlerinin
tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen Ekinci, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla
tutuklanarak cezaevine gönderildi. (01.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟de on binlerin Kobanê için gerçekleĢtirdiği yürüyüĢün ardından polisin gaz bombası
ile kitleye müdahalede bulundu. Müdahale sırasında A. O. ve soyadı öğrenilemeyen R. isimli
2 çocuk, “polise mukavemet etmek” iddiasıyla gözaltına alınarak Hakkari Emniyet
Müdürlüğü‟ne götürüldü. (01.11.2014 / ANF)
*Hakkari‟de 1 Kasım Dünya Kobanê Günü dolayısıyla çok sayıda ev ve iĢ yeri camlarına
Kobanê‟de yaĢamını yitiren YPG ve YPJ üyelerinin fotoğraflarının bulunduğu posterler asıldı.
Bulvar Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir ev sahibinin binaya astığı poster nedeniyle
gözaltına alındığı öğrenildi. Zırhlı araç ve özel Harekat timleri ile evi kuĢatan polislerin ev
sahibini gözaltına aldıkları ve ifadesini almak üzere Hakkari Emniyet Müdürlüğü‟ne
götürdükleri belirtildi. (01.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü nedeniyle yürüyüĢ
düzenleyen kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çıkan
olaylarda C.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğun darp edilerek gözaltına alındığı
öğrenildi. (01.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'te 30 Ekim‟de, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, Ahmet Destan, Maruf
TaĢcı, Vedat TaĢcı, Ali Yıldız, Selahattin Çetin isimli yurttaĢlar ile ismi öğrenilemeyen 2
yurttaĢ gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından Siirt Adliyesi'ne sevk edilen 7
yurttaĢ, Savcılıktaki ifade iĢlemleri ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkeme sevk
edildi. YurttaĢlardan, Maruf TaĢcı, Selahattin Çetin ve Muhsin Özalp "Örgüt üyesi olmamakla
birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi'ne
gönderildi. (02.11.2014 / DĠHA / ANF)
*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı KoĢuyolu Parkı'nda oturan ve isimleri
öğrenilemeyen iki genç, kendi aralarında kavgaya tutuĢtu. O sırada parkın yakınından
geçmekte olan bir sivil polis aracından inen ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki sivil
polis, yanlarına geldiği gibi gençleri bir anda dövmeye baĢladı. Yere yatırılan gençler, polisler
tarafından uzun bir süre sopalarla dövüldükten sonra gözaltına alındı. (02.11.2014 / DĠHA)
*MuĢ‟ta, Dünya Kobanê Günü etkinliğinin ardından polis müdahalesi sonucu 19 kiĢi
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kiĢiden 14‟ü aynı gün serbest bırakıldı. Y.A., D.O.,
174
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
M.K.(17), M.S. isimli çocuklar ile Halit Çiçek isimli yurttaĢ 6-8 Ekim günleri kentte yaĢanan
Kobanê protestolarına katıldıkları gerekçesiyle MuĢ Emniyet Müdürlüğü‟nde ifadelerinin
alınmasına devam edildi.Tamamlanan iĢlemlerinin ardından 5 kiĢiden 2‟si serbest bırakılarken
3 kiĢi ise “Örgüt üyesi” oldukları gerekçesi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. 3 kiĢiden
Davut Oral (16) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Halil Çiçek ve 17 yaĢındaki
M.K tutuklandı. (02.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi, KardeĢlik Caddesi üzerinde özel harekat
polisleri, 2 çocuğu gerekçe göstermeden gözaltına almak istedi. Polisler, çocukları yakalayıp
darp ederken, darp etmesine engel olmak isteyen yurttaĢlara da polisler saldırdı. Bunun
üzerinde polisler kitleye hakaretler edip, sağa sola ateĢ açmaya baĢladı. Cadde üzerinde
temizlik yapan belediye çalıĢanları Aziz Dal, Muhammet Güler ve Abdullah Balçık, polisin
tutumuna tepki gösterdi. 3 belediye iĢçisi ve isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu darp eden polis,
yurttaĢları daha sonra gözaltına aldı. (02.11.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'da 1 Kasım Dünya Kobanê Günü için Ġstasyon Caddesi'nde yapılan mitingin
ardından, Emek Caddesi'ne doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli su ile
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8‟i çocuk 11 yurttaĢ gözaltına aldı. Emniyette
tamamlanan iĢlemlerin ardından savcılığa sevk edilen ve Savcılıkça ifadeleri alınan 11 kiĢi
"yasa dıĢı" eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye
gönderildi. Mahkemedeki ifadelerinin ardından Serkan Özkan, Burhan Atiz ile G.K., M.O.,
E.D., B.Ç., S.Ç. ve S.A. isimli çocuklar, "yasa dıĢı" eylemlere katıldıkları gerekçesiyle
tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 3 çocuk ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
(03.11.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kobanê'ye yönelik saldırılara karĢı 6-8 Ekim tarihleri arasında
yapılan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle biri Suriye vatandaĢı 3 çocuk gözaltına
alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Nusaybin Adliyesi'ne çıkarılan
çocuklardan 15 yaĢındaki Suriyeli D.M. serbest bırakılırken, M.A. (16) ile S.D. (15) isimli
çocuklar tutuklandı. (03.11.2014 / DĠHA)
*Van, ErciĢ ve Muradiye ilçelerinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 8 kiĢi
gözaltına alındı. Van merkezden BarıĢ Kurt, BarıĢ Tekvan, Ramazan Mete ve ĠHD Ģube üyesi
Ali Gezer isimli yurttaĢlar gözaltına alınırken, Muradiye ilçesinde ġerafettin Güler ve Xebat
Aslan, ErciĢ ilçesinde ise Önder Kurt ile Mahsun Açıkayar isimli yurttaĢlar gözaltına alındı.
Kentte düzenlenen Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kiĢi Van
Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. (04.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van‟da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında G.T. ve M.K. isimli çocuklar gözaltına
alınarak Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Çocuklar, emniyette
tamamlanan iĢlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (04.11.2014 / ANF)
*Van'ın Çaldıran ilçesinde özel harekat polisi ve jandarma tarafından Ayrancılar, Ġsmail Baba
ve Yaykılıç köylerinde evlere düzenlenen baskınlarda isimleri öğrenilemeyen 4 yurttaĢ,
Kobanê saldırılarını protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Emniyetteki iĢlemlerinin tamamlanması ardından gözaltında bulunan Fatih Karabulut, Azad
Çınarcı ve Fırat Çınarlı isimli yurttaĢlar adliyeye getirildi. Tutuklanma istemiyle mahkemeye
sevk edilen Dimli ve Karabulut tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Azad Çınarcı
175
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ve Fırat Çınarlı "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. (04.11.2014 / ANF / DĠHA)
*05.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Fahri Öz, Ģu beyanlarda bulundu: “67.10.2014 tarihinde Diyarbakır‟daki olaylardan sonra sokağa çıkma yasağı kalkmıĢtı.
Benimde 500 evler giriĢinde “pirozcan” diye bir büfem var. Oğlum Cihan Öz, 13.10.2014
tarihinde büfeyi açmaya gitmiĢti. Saat 18.00‟de BarıĢ kahvesinden tost istemiĢlerdi. Oğlum
onlara tostları verdikten sonra büfeye dönerken panzerler ve tomalar 500 evlere doğru
giderek su ve gaz atmaya baĢladılar. Çocuğumda duvarın altında eğilerek ağzını ve burnunu
kapatıyorken polisler tarafından alınıp arabaya koyuyorlar. Arabanın içinde çocuğu döverek
hakaretlerde bulunmuĢlardır. Devlet hastanesine götürdüler. Daha sonra çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğum büfede benim yanımda çalıĢıyordu.
Çocuğum suçsuzdur. Polisler tarafından büfemin camları da hep kırıldı. 500 evler muhtarı da
çocuğumu tanır ve durumunu bilir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*05.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Muhlis Bal, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Halis Bal, Ġstanbul‟da çalıĢmaktaydı. Bayramın 4. Günü eve geldi. Bayramdan 2 gün
sonra amcasının evinden dönerken slogan atan bir grupla karĢı karĢıya geliyor. O sırada
polislerde slogan atan bu gruba müdahale de bulunuyor. Müdahale sırasında herkes kaçıyor.
Oğlum da kaçarken çıkmaz bir sokakta polisler tarafından darp edilerek (burun ve kol
kırılması gibi) gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak Diyarbakır D
Tipi Cezaevine gönderildi. Oğlumu haksız yere üstelik darp ve hakaret edilerek alındığını
biliyorum. Oğlum buraya misafir olarak geldi ve olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen
tesadüfen orada bulunmaktaydı. Ayrıca tanıklarımızda vardır. Olay anında oradaydılar ve
tanıklık edebileceklerini de söylemektedirler. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'da Rojavalı'ların tedavi gördüğü Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi ve Bağlar
Belediyesi'ne bağlı Kardelen Ana Çocuk Sağlık Merkezi'ne sivil ve çevik kuvvet polisleri
tarafından baskın düzenlendi. (05.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır Lice Ġlçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Hakan Mercan, Ġdris
Özbahçivan, Mehmet Baygeldi, Ali Ceylan, ReĢat TaĢdemir ve Efendi Orakçı isimli yurttaĢlar
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Lice Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürdü. (05.11.2014 /
DĠHA)
*MuĢ'un Zafer Mahallesi'nde 3 Kasım‟de, Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Mesut Toksun, M.S. (17), M.ġ.A. ve M.ġ.A isimli çocuklar gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kiĢinin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette
tamamlanan iĢlemlerinin ardından MuĢ Adliyesi'ne sevk edilen M.S. (17), Mesut Toksun (21),
M.ġ.A. (17) ve kardeĢi M.ġ.A. (16), "örgüte üye olmak", "örgüte patlayıcı madde temin
etmek", "polise mukavemet" iddiaları ile tutuklanarak MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. (05.11.2014 / DĠHA)
*MuĢ'un Malazgirt ilçesinde 3 Kasım‟de, Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek için
yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle DanıĢmentgazi Mahallesi ile çarĢı merkezinde ev ve
iĢyerlerine yapılan baskında Ekrem ġanci, Murat Tayden, Ö.A. (17), H.G. (16) ve ismi
öğrenilemeyen yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 yurttaĢ Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
176
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
götürüldü. Ġlçe Emniyeti Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kiĢi
tutuklanarak, MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderilenlerden Murat Tayden'in cezaevi önünden kaçarak kayıplara karıĢtığı ve kendisine
halen ulaĢılamadığı öğrenildi. (05.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Elazığ‟da, Fırat Üniversitesi ile Musa Anter Kültür ve Sanat Derneği üye öğrencileri,
Kobanê'ye yönelik devam eden IġĠD saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite
içerisinde basın açıklaması gerçekleĢtirmek isteyince ırkçı bir grubun taĢlı ve sopalı
saldırısına uğradı. 3 öğrencinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. (05.11.2014 /
ANF)
*Van‟ın BaĢkale ilçesinde polis tarafından evlere düzenlenen baskınlarda Rüstem ErtaĢ,
Muhammed ġarlata, Davut Çoban, Hanifi GüneĢ ve Fatih Koç adlı yurttaĢlar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 yurttaĢ, BaĢkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Van Ġpekyolu ilçesi
Bostaniçi Mahallesi'nde ise Ahmet NumaĢ‟ın isimli yurttaĢın evine polis baskın düzenledi,
ancak NumaĢ evde olmadığı için gözaltına alınamadı. (06.11.2014 / ANF)
*MuĢ‟un Bulanık ilçesinde, polis tarafından düzenlenen baskınlarda, C.D., D.T. isimli 2
çocuk ile Sadık Çakır (30) ve Zafer Aydın (18) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. 4 kiĢi
Bulanık Ġle Emniyet Müdürlüğü‟ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü‟ndeki tamamlanan
iĢlemlerin ardından Bulanık Cumhuriyet Savcılığı‟na çıkarılan 2‟si çocuk 4 kiĢiden C.D. ile
Zafer Aydemir serbest bırakılırken, Çakır ve D.T‟nin “Örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
tutuklandı. Biri çocuk 2 kiĢi MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi‟ne gönderildi. (06.11.2014 / DĠHA /
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da YÖK'ün kuruluĢ yıl dönümünü protesto etmek ve Berkin Elvan için anma
düzenlemek isteyen Bağlar Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi KiptaĢ Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi öğrencisi 10 kiĢi, okula gelen sivil polis tarafından gözaltına aldı. Gözaltına alınan
öğrenciler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube'ye götürüldü. (06.11.2014 / DĠHA)
*Batman'da 5 Kasım‟da, polisler ve özel hareket timleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Delil Doğan, Nevzat Akkoyun, Hasan Tunç, Adnan Onat, Ramazan Elibol ve
ismi öğrenilmeyen 1 kiĢi gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü TEM ġube'de ifadeleri
alınan 6 genç adliyeye çıkarıldı. 6 kiĢiden 3‟ü serbest bırakılırken, Delil Doğan, Nevzat
Akkoyun ve Hasan Tunç "Kobanê olaylarına katılmak" ve "örgüt üyesi olmak" iddialarıyla
tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (07.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'in Kurtalan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Abdulcelil Evirgen
ve Faruk Tunç isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. (07.11.2014 / DĠHA)
*Iğdır'da, Kobanê saldırılarını protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Çetin Yiğit (25)
isimli yurttaĢ polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye
getirilen Yiğit, tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (07.11.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesine 4 kilometre uzaklığında bulunan Silopi Teknik Endrüstri Anadolu
Meslek Lisesi öğrencilerinden 29'u öğlen saatlerinde ders çıkıĢı sırasında gözaltına alındı.
Okul servisi olmayan 29 öğrenci ilçeye gelmek için yoldan geçen bir TIR'ı durdurarak araca
bindi. Ġddiaya göre TIR ile ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, Ġlçe Jandarma
Komutanlığı'nın önünde bekleyen akrep tipi zırhlı araçlara ve nöbet kulubelerine öğrenciler
177
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
tarafından taĢ atıldı. Bunun üzerine TIR'ı durduran polisler içersinde bulunan 29 öğrenciyi ve
TIR Ģoförünü gözaltına aldı. Gözaltına alınan 29 öğrenci TIR Ģoförü Silopi Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (07.11.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kimliği belirsiz kiĢiler tarafından vurulan HÜDA PAR üyesi
Fethi Yalçın'ın öldürülmesi ile ilgili Karlıova Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından baĢlatılan
soruĢturma kapsamında DBP Karlıova Ġlçe BaĢkanı Halil Kala ve ağabeyi Celalettin Kala Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne çağırılarak gözaltına alındı. (07.11.2014 / DĠHA /
Karliovahaber.com)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Orient ĠĢ Merkezi'ne
onlarca zırhlı araç eĢliğinde gelen özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi.
Baskında ismi öğrenilemeyen 1 çocuk gözaltına alındı. (08.11.2014 / DĠHA)
*Van ErçiĢ ilçesinde 7 Kasım‟da, HDP ErciĢ Ġlçe EĢ BaĢkanı Ġbrahim Siyahkaya, polisler
tarafından gözaltına alındı. Kobanê eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan
Siyahkaya, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin
ardından ErciĢ Adliyesi'ne getirilen siyahkaya, eylemlerde yer aldığı iddiasıyla tutuklanarak
Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (08.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'da Polis tarafından Van Cumhuriyet BaĢsavcılığı talimatıyla yapılan operasyonda,
aralarında ġoförler ve Otomobilciler Odası BaĢkanı Emin Tuğrul ile Bakkallar ve Manavlar
Odası BaĢkanı Ġsa Berge'nin aralarında bulunduğu 7 kiĢi "Örgüte yardım" ettiği gerekçesiyle
gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki iĢlemlerin ardından
adliyeye sevk edilen 7 kiĢiden 4‟ü serbest bırakılırken, ġoförler Odası BaĢkanı Emin Tuğrul,
Gazi Manto ve Nizam Oktay isimli yurttaĢlar "Örgüte yardım" ettikleri gerekçesiyle
tutuklandı. (09.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ‟ta 8 Ekim‟de yaĢanan Kobanê olaylarına katıldığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı
çıkarılan Arif Sezgin (20) adlı genç kent merkezinde polisler tarafından gözaltına alınmasının
ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sezgin, MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. (11.11.2014 / DĠHA)
*Siirt'in Kurtalan ilçesi Kültür mahallesinde bulunan bazı evlere polis tarafından düzenlene
baskınlarda, Maruh Kul isimli bir yurttaĢ gözaltına alarak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (11.11.2014 / ANF)
*Erzurum‟da, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen eĢ zamanlı düzenlenen ev
baskınlarında çoğu öğrenci 17 kiĢinin gözaltına alındı. (11.11.2014 / ANF / DĠHA)
*Iğdır'da, Kobanê‟ye destek eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı
çıkarılan Agit Yelbakan adlı yurttaĢ gözaltına alınarak, Iğdır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık
tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Yelbakan, tutuklanarak Iğdır Kapalı
Cezaevi'ne gönderildi. Kent merkezinde bulanan Emek ve Karaağaç mahallelerinde ise polis
tarafından düzenlenen ev baskınlarında Fırat Bozkurt (18) ve ErĢan Bozkurt (19) adlı
yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan yurttaĢların Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (11.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
178
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır'da, 6-7 Ekim olaylarına katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Abdullah Topdemir ve ismi öğrenilemeyen gözaltına alınarak, Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (12.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında S.K.,
Ġ.K., D.K. ve A.T. isimli çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 çocuk Van Emniyet
Müdürlüğü Çocuk ġubesi‟ne götürüldü. (12.11.2014 / DĠHA)
*Ağrı'nı Patnos ilçesine bağlı Pirömer, Gökoğlu ve Dedeli köylerine 11 Kasım‟da, askerler
tarafından eĢ zamanlı düzenlenen ev baskınlarında Ahmet Ege (47), Metin Sezer (45) ve
Menaf Aydın (40) isimli yurttaĢlar ile A.Y. (16) ve isimleri öğrenilemeyen yaĢları 15 ila 17
arasında değiĢen 4 çocuk gözaltına alındı. Operasyonun nedeni öğrenilemezken, gözaltına
alınanlar Patnos Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 6 kiĢiden 2'si emniyet iĢlemlerinin
ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Patnos Asliye
Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Azad Pala (20) ile Metin Özdek (35) isimli yurttaĢlar, "Örgüt
propagandası yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla tutuklanarak, Patnos
Cezaevi'ne gönderildi. (12.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'in Kurtalan ilçesinde 7 Kasım‟da gözaltına alınarak savcılık tarafından "denetimli
serbestlik" kararı ile serbest bırakılan DerviĢ Yılmaz isimli yurttaĢ Kurtalan Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne imza için gittiği sırada gözaltına alındı. Yılmaz, sevk edildiği Kurtalan
Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. (12.11.2014 / DĠHA)
*Erzurum‟da, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında Sedat Yıldız,
Ġmdat Candan, Mehmet Emin Göksu, Fırat Aydın, Zelal Karabalık, Erkan Karayel, Orhan
Gündüz ve ismi öğrenilemeyen 1 yurttaĢ gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan iĢlemlerin
ardından adliyeye sevk edilen yurttaĢlardan Sedat Yıldız, Ġmdat Candan ve isim
öğrenilemeyen 1 kiĢi 9 Haziran‟da gerçekleĢen Lice protestolarına katıldıkları gerekçesi ile
tutuklandı. (12.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Yılmaz Eskin, Cihan
YetiĢkin, M.Ö. isimli çocuk ve isimleri öğrenilemeyen 2 kiĢi gözaltına alınarak Tatvan Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan Tatvan Belediyesi Personeli ve KESK Üyesi
Sedat Güler ile soyadı öğrenilemeyen Ersin adlı bir kiĢinin de Mardin'de gözaltına alındığı
bildirildi. Tatvan Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ndeki iĢlemlerin ardından adliyeye sevk 2‟si çocuk
6 kiĢiden Yılmaz Eskin, Burhan Hulagi ve Ahmet Beyhan tutuklandı. (12.11.2014 / DĠHA)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde Yenimahalle, Hafıziye ve TepebaĢı mahallelerinde 11 Kasım‟da,
polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında T.A (14) adlı çocuk ile Onur Demir (18), Saim
Durmaz (24), ġefik Tekin (51), Murat Deniz, Ġsmail Hakkı Kızılaltun ve ġaban Bozkurt adlı
yurttaĢlar gözaltına alınarak BaĢkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetki
iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kiĢiden Onur Demir, ġefik Tekin, Murat Deniz
Saim Durmaz ve ġaban Bozkurt tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (13.11.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin yolu üzerinden 2 gün önce Bitlis'e seyahat etikleri sırada gözaltına
alınan 3 yurttaĢ, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerin ardından Mardin Adliyesi'ne
sevk edildi. 3 kiĢi tutuklanma talebiyle Mardin Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderildi. Mahkeme,
SES Bitlis ġube Yöneticisi Erkan Yılmaz ve Bitlis eski SES ġube BaĢkanı Sedat Güler'i
179
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
serbest bırakırken, Kayapınar Belediyesi iĢçisi Hakkı Azarak ise "örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (13.11.2014 / DĠHA)
*14.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Tekin Sonsuz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum ġervan SONSUZ, yaklaĢık bir yıldır kayıptı. 12.11.2014 tarihinde Suruç‟tan arayan
biri, oğlunuz Kobani‟den yaralı gelmiĢ, hastanededir, dedi. Hastaneye gittim, oğlum
kolundan yaralıydı, ameliyata alındı. Ameliyattan sonra, tedavisi tam yapılmadan, aynı gün
jandarma tarafından gözaltına alınıp, Diyarbakır‟a getirileceği söylendi. Oğlumun sağlık
sorunları ve tedavisi için derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Diyarbakır'da 12 Kasım‟da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 4 kiĢi gözaltına
alındı. Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımını yapan Fırat Dağıtım çalıĢanı
Ahmet Boltan, otogar civarında gazete dağıttığı sırada polis tarafından hiçbir gerekçe
gösterilmeden gözaltına alındı. TEM ġube Müdürlüğü'nden tamamlanan iĢlemlerin ardından
adliye'ye sevk edilen 5 kiĢiden Mazlum isimli bir genç ile gazete dağıtımcısı Ahmet Bolkan,
YDG-H üyesi oldukları ve YDG-H adına eylemlere katıldıkları gerekçesi "örgüt üyesi"
olduğu iddiasıyla tutuklandı. (14.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van‟da 1 Kasım Dünya Kobanê Günü'nde düzenlenen destek yürüyüĢüne katıldığı
gerekçesiyle, Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alınan G.T. (15) isimli çocuk Van
Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen G.T.
"örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(14.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın Çaldıran ilçesinde, polis tarafından gözaltına alınan Hakan TaĢ adlı yurttaĢ, Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. TaĢ, "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (15.11.2014 / DĠHA /
Ozgur-gundem.com)
*Ağrı‟nın Tutak ilçesinde, Kobanê protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Yakup GümüĢ (25),
Ġlhami Kaya (28) ve Önal Erkul (23) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü‟ndeki iĢlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kiĢi serbest bırakıldı.
(15.11.2014 / ANF)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçe merkezine ve Altınsu köyüne 12 Kasım‟da, özel harekat polisleri
tarafından düzenlenen ev baskınlarında, M.A.T., P.G., M.E. ve S.E. isimli yurttaĢlar gözaltına
alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ndeki iĢlemlerin ardından ġemdinli Adliyesi‟ne çıkarılan 4
kiĢi, “örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. (15.11.2014 / ANF
/ Ozgurgundem.com)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde 13 Kasım‟da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında,
Kobané eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 7 kiĢi gözaltına alındı. 7 kiĢinin Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen 7 kiĢiden F.A ve A.E adındaki gençler tutuklandı. (16.11.2014 / DĠHA / Ozgurgundem.com)
*17.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Doğan Doğan, Ģu beyanlarda bulundu: “Bugün
saat 16.00 civarında HasanpaĢa Hanında alıĢ-veriĢ yaparken yanımda bulunan arkadaĢım
180
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Thoreau Redcrow, sivil polis olduğunu tahmin ettiğimiz kiĢiler tarafından alındı. Ġkimizi
birlikte “çarĢı karakoluna” götürdüler. Karakolda arkadaĢımın pasaportunun fotokopisini
aldılar. Daha sonra arkadaĢımı alıp baĢka Ģubeye götürdüler. Niçin alındığını bilmiyorum.
ArkadaĢım araĢtırmacı ve ne gibi bir suça bulaĢtığını bana söylemedi. ġuanda halen polisler
tarafından alıkonulmaktadır. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Van'ın Çaldıran ilçesinin Beyazıt Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Orhan Ağaç isimli yurttaĢ gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık iĢlemlerinin
ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Ağaç, "Örgüt üyesi" suçlamasıyla
tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (17.11.2014 / DĠHA)
*Ağrı'nın TaĢlıçay ilçesinde ifade vermek üzere çağrıldıkları Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde
gözaltına alınan ve ardından TaĢlıçay Adliyesi'nde savcılığa sevk edilen Ġlhan Budak (37),
Tahsin TaĢdemir (42) ve Aydın KuĢ (25) tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kobanê eylemlerinde, "Kamu malına zarar verdikleri" iddiasıyla tutuklanmaları istenen 3 kiĢi,
Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. (17.11.2014 / DĠHA)
*Ağrı‟nın Tutak ilçesinde, Kobanê'ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle Enver
Kutlu (36), Ercan Tosun (20) ve Sezai Kotan adlı yurttaĢlar polis tarafından gözaltına alındı.
Mobese kameralarına görüntüleri yansıdığı iddia edilen 3 yurttaĢ, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (17.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Muradiye ilçesinde, özel harekat timi, asker ve polisler tarafından Köprü ve Babacan
köylerine düzenlenen ev baskınlarında Yılmaz KuĢçu ve Ayhan Çelikçi adlı yurttaĢlar
gözaltına alınarak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (17.11.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, Kobanê için yapılan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle
polisler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Mehmet Öztürk, Mehmet Veysi Demircan,
Hasan Filiz ve Mehmet ĠĢli isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Baskın yapılan evler arasında
Ġsmail Dadak, Ali Yazgan ve Veysel Filiz'in de evleri yer aldı. Polislerce evlerinde arama
yapılan her üç isim de evlerinde olmadığı için gözaltına alınamadı. (18.11.2014 / DĠHA)
*Hakkari Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde 14 Kasım‟da, polis ve askerler tarafından
düzenlenen ev baskınlarında Rojbin Kırdar, Emrah Çapa, Müslim Manda, Sait AkbaĢ, Hacı
Tokçu, KamıĢlı köyünde Numan Bozkurt, Kadıköy köyünde Ferda Avcı, Kuruköy köyünde
Kerem Karagöz adlı yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan iĢlemlerin adliyeye sevk edilen Rojbin
Kırdar, Numan Bozkurt, Ferda Avcı ve Kerem Karagöz isimli gençler, "örgüt üyeliği" ve
"kamu güvenliğini bozmak" suçlamalarıyla tutuklanarak, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan Hacı Tokçu adlı yurttaĢ ise hakkındaki baĢka
bir davadan 9 aylık kesinleĢmiĢ hapis cezası olduğu için tutuklandı. (18.11.2014 / ANF)
*Ağrı'nın Patnos ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında, Kobanê eylemlerine
katıldığı gerekçesiyle Vedat Durdu isimli yurttaĢ gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen
Durdu, "Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanarak, Ağrı Cezaevi'ne gönderildi.
(18.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
181
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi Azizoğlu Caddesi üzerinde eylemlere
katıldıkları gerekçesiyle 3 kiĢinin evlerine baskın düzenleyen polis, Mehmet Ali Parlatır ve
Bilal Meygil adlı kiĢileri gözaltına alındı. Aynı gerekçeyle gözaltına alınan Onur Kamiloğlu
(19) ise tutuklanarak Silvan Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği belirtildi. (18.11.2014 / DĠHA)
*Ağrı‟nın TaĢlıçay ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Yusuf Aladağ (60),
Erol IĢık (40), Sevdin TaĢdemir (51), HDP Yöneticisi Haci Murat (45) ve Fevzi Dağ (29)
isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5
kiĢi, denetimli serbestlik Ģartıyla bırakıldı. (19.11.2014 / DĠHA)
*Ağrı‟nın Patnos ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ramazan Uygar
(65), DBP'li Ġl Genel Meclis üyesi Atilla Uygar (45), Cahit Uygar (18), Abdullah Uygar (24),
Sefa BaĢboğa (19), Nasır Çakan (22), Behçet Usboğa (20), Ali Ġhsan Karakurt (18) isimli
yurttaĢlar gözaltına alındı. Kurdegöz köyündeki ev baskınlarında ise Ġ.S. (17) ve Ġ.S. (17) adlı
çocuklar gözaltına alındı. (19.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Kobanê eylemine polisin müdahalesiyle baĢlayan çatıĢmaların
ardından eyleme katıldıkları gerekçesiyle 2 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.S. (16)
ve F.T. (15) isimli çocuklar Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından
Savcılıkta alınan ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. (20.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Kobanê olaylarına katıldıkları gerekçesiyle B.T. (17), Ferdi Dinç
(36) ve Kasım ġafi (37) adlı yurttaĢlar, polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan
yurttaĢlar Tutuk Emniyet Amirliği'ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen 3 kiĢiden Ferdi Dinç ve
Kasım ġafi, "gösterilere katılmak" ve "kamu malına zarar vermek" iddialarıyla tutuklanarak
Ağrı M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (20.11.2014 / ANF)
*Ağrı'nın Tutak ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında M. ReĢit Kutluay (19)
ve Ġ.B. (17) isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü‟nde tamamlanan
iĢlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan biri çocuk 2 kiĢi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı. (21.11.2014 / ANF)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı BalıkçılarbaĢı Semti'nde bulunan Tavfik Fikret
Ortaokulu'unda 6. sınıf öğrencisi M. D. (12), okul bahçesinde sivil polisler tarafından
gözaltına alındı. Polis araçlarına taĢ attığı gerekçesi ile gözaltına alındığı iddia edilirken M.D.,
Sur Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubesi'ne götürüldü. (21.11.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyü giriĢinde askerler tarafından yapılan yol
kontrolü sırasında eski Ġl Genel Meclis üyesi Selahattin Ürün ile birlikte Abdullah Güngen ve
Fevzi Güngen isimli yurttaĢlar, haklarında Ģikayet olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Uludere Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulan 3 kiĢi daha sonra ġırnak Adliyesi'ne
sevk edildi. Mahkeme tarafından ifadeleri alınan 3 kiĢi "KiĢi hürriyetinden yoksun kılma" ve
"Örgüte yardım yataklık" iddiaları ile tutuklanarak ġırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
(21.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ'un Varto ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan
Volkan Akkoyun ve Laser TaĢ, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri
mahkeme tarafından tutuklanarak MuĢ E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (21.11.2014 / ANF)
182
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*MuĢ‟un Kültür Mahallesinde ikamet eden Abdullah GölbaĢı (18) isimli yurttaĢ, evine gittiği
sırada polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı iĢlemlerinin ardından adliye sevk edilen
GölbaĢı, Kobanê eylemlerine katıldığı gerekçesi ile tutuklanarak GölbaĢı‟nın MuĢ E Tipi‟ne
gönderildi. (21.11.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Kasım‟da, Kobanê için yapılan eylemlere katıldıkları
gerekçesiyle polisler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ramazan Arı, Orhan Kaya isimli
yurttaĢlar ile ismi öğrenilemeyen bir kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Nusaybin Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette tamamlanan iĢlemlerinin ardından Nusaybin
Adliyesi'ne çıkarılan 3 kiĢi, "örgüt üyeliği", "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla
tutuklanarak
Mardin
E
tipi
Cezaevi'ne
gönderildi. (21.11.2014
/
DĠHA)
*Batman'da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Aziz Okay, Ġbrahim Bağrıyanık,
Ġbrahim Bulut, Erkan Aktı, Ġslam Sevgi, Mehmet Tatar, Zehra Sudemir "Kobanê eylemlerine
katıldıkları" iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kiĢi Batman Emniyet Müdürlüğü
siyasi Ģubeye götürüldü. Batman Emniyet Müdürlüğü TEM ġube'de ifade iĢlemleri
tamamlanan 7 kiĢi, savcılığa çıkarıldı. Savcılık ifadeleri ardından Z.S. ve Ġslam Sevgi serbest
bırakılırken, diğer isimler tutuklama talebiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan 5 kiĢi "örgüt üyeliği" ve "örgüt adına suç iĢlemek" iddialarıyla
tutuklanarak, Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (21.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*24.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Eylem BaĢlangıç, Ģu beyanlarda bulundu:
“24.11.2014 tarihinde saat 02.00 sularında polisler tarafından kayınımın evine baskın yapıldı
ve yapılan baskın sonucunda kayınım Ramazan BaĢlangıç hırpalanıp, darp edilerek gözaltına
alındı. Polisler kapıyı kırarak içeri girdiler. Ramazan‟ın ablası Bipolar hastasıdır. O
baskından dolayı korktuğu için durumu kötüleĢti. Ablasının eĢine de hakaret edilerek darp
edildi. Onunda darp raporu mevcuttur. Bütün aile korku ve endiĢe ile Ramazan‟ın gözaltına
alınmasını izliyordu. Ellerinden hiçbir Ģey gelmiyordu. B u durumu size bildirmek istedim. Bu
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'da 19 Kasım‟da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında "Öz Savunma
Birliği" üyesi oldukları iddiasıyla Gün TV muhabiri Kübra Söylemez'in ile 18 yaĢından küçük
M.F.Ç. isimli bir çocuğun da aralarında bulunduğu 12 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan M.F.Ç. sorgulanmak üzere Çocuk ġube Müdürlüğü'ne, diğerleri ise TEM ġube
Müdürlüğü'ne götürüldü. TEM ġube Müdürlüğü'ndeki sorguları sonrası 4 kiĢi serbest
bırakıldı. Diğer 8 kiĢi ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Gün TV
çalıĢanı Kübra Söylemez ve Ruken Çelik, Osman Seydaoğlu ile adı öğrenilemeyen bir kiĢi
serbest bırakılırken, 4 kiĢi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye sevk edilen 4 kiĢiden ġeyhmus Çakar, Mustafa Çakar ve Aysel Baran
tutuklanırken, ismi öğrenilemeyen bir kiĢide serbest bırakıldı. (24.11.2014 / DĠHA)
*Ağrı‟nın Tutak ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ġsmail BaĢboğa (24)
ve Önder Tosun (18) isimli gençler gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ndeki iĢlemlerin
ardından Ağrı Adliyesi‟ne getirilen BaĢboğa ve Tosun, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla
tutuklanarak, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi‟ne götürüldü. (25.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, özel harekat timleri eĢliğinde polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Fırat Çetinkaya, Nihayi Çetin ve ġehriban Çetin isimli yurttaĢlar gözaltına
alındı. Kobanê‟ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenilen
183
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
3
kiĢi,
Ġlçe
Emniyet
Müdürlüğü'ne
götürüldü. (25.11.2014
/
ANF)
*Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Fırat Çetinkaya,
Nihayi Çetin ve ġehrîban Çetin (16) adlı yurttaĢlar Kobanê eylemlerine katıldıkları
gerekçesiyle gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerin ardından Fırat
Çetinkaya ve Nihayi Çetin tutuklanırken, ġehriban Çetin (16) yaĢının küçük olmasından
dolayı serbest bırakıldı. Tutuklanan yurttaĢların Hakkari Kapalı Cezaevine götürülecekleri
öğrenildi. (26.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari kent merkezinde, ismi öğrenilmeyen Özatak soy isimli yurttaĢ polisler tarafından
gözaltına alındı. (27.11.2014 / DĠHA)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde, 6-7 Ekim Kobanê protestolarına katıldığı iddiasıyla ifade vermek
üzere çağrıldığı BaĢkale Adliyesi'ne giden ġervan Kılıç adlı yurttaĢ, "örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı. (27.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır Ergani ilçesinde bulunan YeniĢehir, Fevzi Çakmak, Adnan Menderes
mahallelerinde 26 Kasım‟da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Helime Erdem,
Ersin Azak, Mehmet Karakoç, Engin Bayar (Öğretmen), Kemal Aslan ve Nurullah TaĢ adlı
yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1‟i öğretmen 6 kiĢi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. Adliyeye çıkarılan 6 kiĢiden 5‟i serbest bırakılırken, Kemal Aslan isimli yurttaĢ
Kobanê eylemlerine katıldığı iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi.
(27.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Muradiye ilçesinde Kobanê olaylarına katıldıkları iddiasıyla haklarında yakalama
kararı çıkarılan Yavuz Gezer isimli yurttaĢ gözaltına alınarak Muradiye Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (27.11.2014 / ANF)
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü giriĢinde kimlik kontrolü yapan polis, Ferhat Erbap,
Serhat Demir ve Hekim Akdoğan isimli öğrencileri darp ederek gözaltına alındı. (27.11.2014 /
ANF)
*Siirt'in Eruh ilçesinde Ġbrahim Özdemir (18) isimli bir genç, Dih Mahallesi'nde yer alan
YĠBO Caddesi üzerinde polislerce durdurulup, kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı.
H.Y. (15) isimli çocuk ile ġaban Öner (18) isimli yurttaĢlar iĢyerlerine, B.D. (17) isimli
çocuğun ise evine yapılan polis baskınında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Eruh Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (28.11.2014 / DĠHA / ANF)
*Diyarbakır Ergani ilçesinde 26 Kasım‟da, Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle
gözaltına alındıktan sonra, Ergani Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ifadeleri alındıktan sonra
serbest bırakılan Helime Erdem, Ersin Azak, Mehmet Karakoç, Eğitim-Sen Üyesi Ergin
Bayar ve Nurullah TaĢ isimli yurttaĢlar evlere ikinci kez düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 kiĢi savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece,
Kobanê eylemlerine katıldıkları iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine
gönderildi. (29.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, Y. A. (15) ve A. G.(16) isimli çocuklar, çıkarıldıkları
Nusaybin Adliyesi'ndeki mahkemede verdikleri ifadeleri ardından tutuklanarak Mardin E Tipi
Kapalı Cezaevine gönderildi. (01.12.2014 / ANF / DĠHA)
184
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Urfa‟nın Suruç ilçesi‟nde, Kobaneli yurttaĢlara hizmet veren Suruç Belediyesi'ne ait Aligor
ek hizmet binası gece yarısından sonra onlarca zırhlı araç eĢliğinde asker ve polis tarafından
basıldı. Baskında binada kalan yaĢlı ve çocukların bulunduğu onlarca kiĢi tek tek sorgulandı
ve kimliklerine el konuldu. Yine Kobane yardımlarının bulunduğu depolarda aramalar
yapıldı. (02.12.2014 / DĠHA)
*Ağrı'nın Tutak ilçesinde polis ve özel harekât timleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında,
lise öğrencisi olduğu öğrenilen Z.A.B. (16) ve A.A. (17) isimli çocuklar gözaltına alındı.
(02.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'nın Alparslan ve Kazımkarabekir mahallerinde polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarında, Muhamed Karagöz (18), Berat Karaman (30) ve F. A. (15) isimli çocuk
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (02.12.2014 / ANF /
DĠHA)
*Kobanê‟de çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren YPJ‟li Fadime Demirkaya (Jînda Delîla)
memleketi Çaldıran'a götürülürken, yol güzergâhında bulunan Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde
karĢılandı. Ġlçeye bağlı Yolarası (Qurtê) köyünde bir araya gelerek cenaze konvoyunu
karĢılayan kitleye olay yerine gelen polis, gaz bombaları müdahalede bulundu. Müdahale
sırasında ismi öğrenilemeyen 2 kiĢi polis tarafından gözaltına alındı. (02.12.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır Silvan ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto etmek
amacıyla yapılan gösteriye polis müdahalesi ile baĢlayan olaylara katıldığı gerekçesiyle F.K,
H.E, A.B, Ġ.H.E, M.B, H.Y, A.A, A.T ve E.H isimli 9 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına
alındıktan sonra götürüldükleri Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde nezarete atılan çocuklar, geceyi
geçirdikleri emniyette ifadeleri alınması sonrası Silvan Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri
alınan çocuklar, daha sonra serbest bırakıldı. (03.12.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan Eğitim Caddesi ve 830 nolu
sokakta bulunan iki ayrı eve özel hareket timleri tarafından düzenlenen baskınlarda, Azadiya
Welat ve Özgür Gündem gazeteleri dağıtımcısı olduğu öğrenilen Abdulmelik Akın (20) ile
Emin N. (39) ve 15 yaĢlındaki oğlu M.N. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Götürüldükleri emniyette alınan ifadelerinin ardından gözaltına
alınanlar Silvan Adliyesi'ne getirildi. Emin N.ve oğlu M.N. isimli yurttaĢlar alınan
ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Akın ise savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra
"Örgüt üyeliği", "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "Yağma" iddialarıyla
tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akın, ifadesi
alındıktan sonra tutuklanarak Silvan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (04.12.2014 / Ozgurgundem.com)
*Urfa DevteĢti Mahallesi'de bulunan bağ evine polis tarafından 2 Aralık‟ta düzenlenen
baskında, Kobanê'de yaĢanan çatıĢmalarda yaralanan, AFAD kayıtları ve resmi giriĢleri
bulunan isimleri öğrenilemeyen yaralı 6 Kobanê‟li ve 3 refakatçi ile evin sahibi Mustafa
Çiçek'i gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan iĢlemlerin ardından 2 kiĢi serbest bırakılırken,
bağ evinin sahibi ve 4 yaralı Kobanê‟li ise "Yasa dıĢı silahlı örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla
nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 kiĢi, TCK 314/2. maddeden
"Yasa dıĢı silahlı örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. (04.12.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
185
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde polislere ait zırhlı araçların geçiĢi sırasında taĢ
attıkları gerekçesiyle E. K (13), S.S (11), B.K (12) ve N.K (15) isimli 4 çocuk gözaltına
alındı. Çamlıca Restuarant'ta gözaltına alındığı belirtilen 4 çocuğun Cizre Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi. (04.12.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Ergani Savcılığı'nın talimatıyla evine baskın düzenlenen DBP
üyesi Ramazan Köksal isimli yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltına alınan Köksal'ın Ergani Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (05.12.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde 4 Aralık‟ta, özel harekat ve sivil polisler tarafından düzenlenen ev
baskınlarında, M.K. (17), Ġ.B. (15), M.D. (16) D.B. (15) isimli çocuklar ile Mehmet ÇalıĢkan,
Botan Salih (18), Ömer Özenç (32), Ferhat Uygur (19) ve Mehmet Ġrmez (22) adlı yurttaĢlar
gözaltına alındı. Götürüldükleri emniyette sorguya alınan 9 kiĢiden Ġ.B. (15), M.D. (16) D.B.
(15) ve Mehmet ÇalıĢkan, sevk edildikleri savcılıkta alınan ifadeleri sonrası çıkarıldıkları
mahkemece "örgüt üyeliği" ve "gösteri yürüyüĢleri kanununa muhalefet" "polise mukavemet"
suçlamalarıyla tutuklandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.K.
(17) isimli çocuk ile Botan Salih (18), Ömer Özenç (32) serbest bırakılırken, Ferhat Uygur
(19) ve Mehmet Ġrmez (22) isimli yurttaĢlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (05.12.2014 /
ANF / DĠHA)
*Diyarbakır‟da, 6-8 Ekim Kobanê olayları sırasında, kimliği belirsiz silahlı grupların saldırısı
sonucu öldürülen Yasin Börü ve Riyad GüneĢ, Ahmet Dakak ve Hasan Gökguz‟ün failleri
oldukları iddiasıyla 10'u çocuk 24 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki
iĢlemlerinin bitmesi üzerine 8 kiĢi TEM ġube Müdürlüğü'nden serbest bırakılırken, 9 çocuk
da Çocuk ġube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. 1'in çocuk 7 kiĢi Diyarbakır Adliyesi'ne
sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan F.K. isimli çocuk Çocuk Mahkemesi tarafından
tutuklanırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.B, A.P, H.O, H.O, U. D. ve annesi Y. D.
tutuklandı. Tutuklanan 7 kiĢinin ardından, polisin ikinci kez düzenlediği ev baskınlarında,
M.D., A.K.ve Y.O. isimli çocuklar ile H.A., R.B., A.G., M.D., C.Y., A.T., H.U., Ü.D., B.D.,
A.K., A.T., R.Ö., M.K., M.ġ.Y. isimli kiĢiler gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, hakkında arama kararı çıkan 7 kiĢinin hala gözaltına
alınmadığı belirtti. (05-06.12.2014 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com / T24.com.tr /
Ġmctv.com.tr)
*Diyabakır Merkez YeniĢehir ilçesi Eski Hal mevkisinde, seyir halindeki bir aracı ihbar
olduğu gerekçesiyle durduran polisler, araç arama yaptı. Araçta herhangi bir Ģey
bulunamamasına rağmen polisler Muhammed Ali ve Rıdvan Salih isimli iki Kobanêli yaralı
ile Baki Öztürk ve Mustafa Daya isimli gençleri gözaltına aldı. Gözaltına alınan gençler
geceyi emniyette geçirdikten sonra ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Yine aynı Ģekilde
"Araçlarında bomba olduğu" ihbarı ile Tarık Arslan ve kardeĢi Semra Arslan ile arkadaĢları
Fırat TaĢ'ın içinde bulunduğu aracı da durduran polisler, 3 kiĢiyi gözaltına aldı. (06.12.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Siirt'te 3 Aralık‟ta, Kobanê'ye destek amaçlı yapılan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle polis
tarafından evlerine düzenlenen baskında, Ferhat Çelik (18) ve Refik Güngöz, R.G, M.Z.G,
D.Ö. isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi. Yapılan savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edilenlerden R.G,
186
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
M.Z.G ve D.Ö isimli yurttaĢlar tutuklandı. Çelik ve Güngöz ise "adli kontrol" Ģartı ile serbest
bırakıldı. (06.12.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van'da 3 Aralık‟ta, kent merkezindeki birçok eve ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ)
bulunan öğrenci yurtlarına polis tarafından düzenlenen baskınlarda, 15 öğrenci gözaltına
alındı. Van Emniyet Müdürlüğü TEM ġubesi'ndeki iĢlemlerinin tamamlanması ardından Van
Adliyesi'ne getirildi. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen
öğrencilerden 10‟u serbest bırakılırken, Agit Yılmaz, Adem Seraç, Muhammet Ayata,
Seyithan Güler ve Ferhat Deniz tutuklanarak cezaevine gönderildi. (06.12.2014 /
Ġmctv.com.tr / Turkiyegazetesi.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova'da ilçesinde polis kurĢunu ile katledilen Rojhat Özdel isimli yurttaĢ
için yapılması planlanan protesto yürüyüĢü için, kent merkezinde anons aracıyla duyuru
yapan 3 genç polis tarafından durdurularak, önce darp edildi ardından da gözaltına alındı.
Polis ayrıca, anons aracına da el koydu. Gençlerin darp ediliĢine tepki gösteren yurttaĢlara da
polis, gazlı müdahalede bulundu. (07.12.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis kurĢunu ile yaĢamını yitiren Rojhat Özdel isimli
yurttaĢ için BDP öncülüğünde Hakkari‟de yapılan protesto yürüyüĢünde haber takibi yapan
Dicle Haber Ajansı Stajyer Muhabiri Beritan Yıldıztan polis tarafından gözaltına alındı.
(08.12.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6-7 Aralık 2013 tarihinde polis kurĢunu ile yaĢamını
yitiren M. ReĢit ĠĢbilir, Veysel ĠĢbilir ve Bemal Tokçu'nun ölüm yıl yıldönümününde
düzenlenen protesto gösterilerinde Jehat Keskin, Erkan Çoruh, Doğan Akın, Tarık Tire ve
Miraz Koyu isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Yüksekova Adliyesi'ne sevk edilen 5 kiĢiden
4‟ü serbest bırakılırken, Jehat Keskin, "örgüt üyesi olmak" iddiası ile tutuklanarak Hakkari
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (08.12.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır‟da 6 Aralık tarihinde, 6-8 Ekim Kobanê olayları sırasında kimliği belirsiz silahlı
grupların saldırısı sonucu öldürülen Yasin Börü ve Riyad GüneĢ, Ahmet Dakak ve Hasan
Gökguz‟ün failleri oldukları iddiasıyla 4‟ü çocuk 18 kiĢi gözaltına alınmıĢtı. 4‟ü çocuk 18
kiĢinin mahkemedeki ifade iĢlemlerinin ardından 17 kiĢi tutuklandı. Tutuklananlar arasında
dört çocuk bulunuyor. (08.12.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Erzurum'un Karayazı ilçesinde, polis tarafından eĢ zamanlı birçok eve düzenlenen
baskınlarda, 6-8 Ekim Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 9 kiĢi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. Emniyetteki iĢlemlerinin ardından Karayazı Adliyesine getirilen ve savcılıkta
ifadeleri alınan Emrir Aslan, Ġbrahim Özmen, Sedat AteĢ, Ayhan Gür, Abdullah AteĢ, Erhan
Karakaya, Turgay KamıĢ, Metin Göçmen ve Hüseyin AteĢ isimli yurttaĢlar tutuklama istemi
ile sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan 9 kiĢi Erzurum H Tipi
cezaevine gönderildi. (09.12.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 Aralık'ta, YeĢildere, Mezarlık ve Esentepe mahallelerine
polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 9 genç gözaltına alındı. Hakkari Emniyet
Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından Yüksekova Adliyesi'ne getirilen 9 gençten 2‟si
savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 genç ise tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevk edildi. Mahkeme, Erdem Kızıldoğan, Zafer Dara, Gökhan Saygı, Ekrem Yiğit, Vedat
187
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Orhan, Veli Cindal ve Uğur Sürucüoğlu isimli gençlerin "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan gençler, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(09.12.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel harekat polisleri, YeĢildere Mahallesi'nde zırhlı
araçlar eĢliğinde bir eve baskın düzenledi. Baskında, Nedim ve Serdar Atak isimli kardeĢler
gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (09.12.2014
/ DĠHA / Ġmctv.com.tr)
*Mardin'in Derik ilçesinde, 6-7 Ekim olaylarına katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan
A.M.Y. (17) ve A.A. (16) adlı çocuklar, emniyetteki iĢlemlerinin ardından Derik Adliyesi'ne
çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen A.M.Y.
ve A.A. adlı çocuklar, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı
Cezaevine gönderildi. (09.12.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Kars'ın Kağızman Ġlçesi'nde 8 Aralık'ta, öğrenci evlerine yapılan baskında gözaltına alınan
Kars Kafkas Üniversitesinde okuyan 5 öğrenci, emniyetteki iĢlemlerin ardından adliye sevk
edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen
Mehmet BoztaĢ ve Burhan Gezici serbest bırakılırken Kemal Gündüz, Alper Aladağ ve Asım
Yel ise tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin Kars Cezaevine gönderildiği öğrenildi.
(09.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Bitlis'in Hizan ilçesinde, polis tarafından 30 eve düzenlenen baskınlarda, 6-8 Ekim Kobanê
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 5‟ çocuk 14 kiĢinin gözaltına alınarak emniyete
götürüldüğü öğrenildi. 14 kiĢiden 2'si Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde serbest bırakılırken, 12'si
iĢlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Bitlis Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nda alınan ifadelerinin
ardından bir kiĢi serbest bırakılırken, 11 kiĢi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.
Gece saatlerine kadar süren ifade iĢlemleri sonucunda 11 kiĢi Kobanê eylemlerine katılarak,
"örgüt propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
(09-10.12.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Van'ın Muradiye ilçesine bağlı AĢağı Argt (Pêt) köyünde, Kobanê protestolarına katıldığı
gerekçesiyle gözaltına alınan Kutbettin Demir isimli yurttaĢ, emniyet ve savcılık iĢlemlerinin
ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (10.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Ġnönü Üniversitesi'nden eve dönen 6 öğrenci, ırkçı bir grup öğrenci ve esnafın saldırısına
maruz kaldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ ġube Müdürlüğü önünde gerçekleĢen
saldırıda polis saldırganlara yönelik bir giriĢimde bulunmazken, saldırıya uğrayan 6 Kürt
öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi. (10.12.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ'un Varto ilçesinde özel harekat polisi ve askerlerin düzenlediği ev baskınlarında Uygar
YavaĢ, Umut Han, Recep Bingöl, Zana Ataç, Mehmet Turgut, Bayram Değer ve Bedri Toprak
isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen Uygar YavaĢ, Umut Han, Recep Bingöl, Z.A. (17), Mehmet Turgut, Bayram
Değer ve Kadri Toprak, "Örgüt üyeliği", "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç
iĢlemek", "Kamu malına zarar vermek" ve "Polise mukavemet" iddiası ile tutuklanarak MuĢ E
Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (10-11.12.2014 / Milliyet.com.tr / Ozgur-gundem.com)
188
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı araç konvoyunun ilçeye giriĢinden önce, akrep ve
TOMA'lar eski cezaevi kavĢağına konuĢlandırıldı ve onlarca zırhlı araçtan oluĢan askeri
konvoyun ilçeye girmesiyle beraber polis de, onlarca zırhlı araçla halka plastik mermi ve
tazyikli suyla saldırıda bulundu. Çıkan olaylar esnasında, 3 genç de eski sebze hali civarında
gözaltına aldı. (11.12.2014 / DĠHA)
*Ardahan'ın Göle ilçesinde, çeĢitli tarihlerde yaĢamını yitiren PKK militanlarının
defnedilmesi için yapılan "ġehit Ahmet Güler ġehitlik Mezarlığı”nın duvarlarını yıkan
askerler tepki göstermek amacıyla, Ardahan merkez, Göle ve köylerden mezarlığın bulunduğu
alana doğru yola çıkan yurttaĢlar, Ardahan'ın giriĢinde askerler tarafından durduruldu.
YurttaĢların geçiĢine izin verilmemesi üzerine araçlardan inen yurttaĢlar, yürüyüĢe geçti.
YurttaĢlar yürüyüĢü engellemeye çalıĢan askerler, gaz bombaları ve tazyikli su ile
müdahalede bulundu. Araçlara el koyan askerler, aralarında DBP MYK Üyesi Selçuk Aktürk,
HDP Ġl EĢ BaĢkanı Ercan Karagöz ile DBP Ġl EĢ BaĢkanı Hakan DemirbaĢ'ın da bulunduğu 19
kiĢiyi gözaltına aldı. (11.12.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Melih Özkul adlı yurttaĢ Kobanê eylemlerine katıldığı gerekçesi
ile ilçe merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Özkul'un Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldüğü öğrenildi. (11.12.2014 / DĠHA)
*Batman'ın GercüĢ ilçesinde, polis tarafından gerçekleĢtirilen ev baskınlarında Ertan Aslan,
Veysel Kunkul, Kerem Üner ve Musa Üner adlı gençler Kobanê eylemlerine katıldıkları
gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler GercüĢ Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (12.12.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'nın Tutak ilçesinde, 6-8 Kobanê olaylarına katıldıkları gerekçesiyle Ġlhan Özkartal (37),
Turan Aydın (36) ve K.Y. (17) isimli yurttaĢlar, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.
Emniyete giden 3 kiĢi gözaltına alındı. Emniyette tamamlan iĢlemlerin ardından adliyeye
getirilen ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen
K.Y.(17) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Özkartal ve Aydın, "Örgüt propagandası
yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Ağrı M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (12-13.12.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Altınsu (ġapatan) köyünde sabaha karĢı düzenlenen ev
baskınında A.K. isimli yurttaĢ gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen A.K., Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü‟nde getirildi. (13.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın Edremit Ġlçesi Süphan mahallesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında
Edremit HDP ilçe EĢ BaĢkanı Recep Gültepe ve 3 kiĢi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi
henüz öğrenilemezken dört kiĢinin Van Emniyet Müdürlüğü Tem Ģubesine götürüldüğü
belirtildi. (14.12.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un Hınıs ilçesinde Ġbrahim Güzelbaba adlı yurttaĢ, Kobanê protestolarına katıldığı
gerekçesiyle ilçe merkezinde polislerce durdurularak gözaltına alındı. Gözaltına alınan
yurttaĢ, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (15.12.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari çok sayıda zırhlı araç eĢliğinde Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Merkezi önüne gelen
polisler, H.A. adlı genci, hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. (15.12.2014 /
DĠHA)
189
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Ardahan'da, Ardahan Üniversitesi öğrencisi ismi öğrenilemeyen bir yurttaĢ evine giderken
gözaltına alındı. Gözaltına alınan üniversite öğrencisinin il emniyet müdürlüğüne götürüldü.
(15.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi'nde, özel harekat polisleri tarafından
düzenlenen ev baskınlarda 2'si çocuk 6 kiĢi gözaltına alındı. Son dönemde kentte yapılan
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M. C. (18), Ö.C. (16), Ġ. C. (17), W.C.
(22), F. C. (18) ve S. C. (18) ifadeleri alınmak üzerek Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (16.12.2014 / DĠHA)
*IġĠD saldırıları sonucu Kobanê‟de yaralanan ve AFAD kayıtlarıyla MürĢitpınar Sınır Kapısı
üzerinden resmi yollarla Urfa‟nın Suruç ilçesine getirilerek çeĢitli hastanelerde tedavi altına
alınan 5 Kobanêli ile yaralı Kobanêli‟lere refaket eden 11 yurttaĢ gözaltına alındı. Mehmet
Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi
Eğitim ve AraĢtırma hastanelerine kaldırılan Kawa Abdulkadir, Mahir Celal, Ömer Kadir, ġêx
Nebi ve Ferhat Ali adlı 5 Kobanêlinin yanı sıra aralarında DBP Urfa Ġl Yönetici Abdurrahman
Kaplan ve çocuklarında bulunduğu 11 refakatçinin yaka paça gözaltına alındığı belirtildi. 5
yaralının durumunun iyi olmadığı belirtilirken gözaltı gerekçelerinin ise "Makul ġüphe" ve
"Tehlikeli" oldukları iddiasıyla alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 5'i yaralı 16 kiĢi Urfa
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi'ne götürüldü. (16.12.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Mardin'in Derik ilçesinde Kobanê direniĢine destek vermek amacıyla 6-8 Ekim de
düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçesiyle, Derik Ġlçe Emniyet Amirliği'ne ifade vermek
için çağrılan Mehmet Geyikoğlu adlı yurttaĢ, buradaki iĢlemlerinin ardından Derik
Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk
edilen Geyikoğlu, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (16.12.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Kobanê eylemlerine katıldığı gerekçesiyle polisler tarafından
gözaltına alınan ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından adliyeye getirilen
Ġlyas Bilici (29), tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nce, "Örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Ağrı M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
(16.12.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ'un Malazgirt ilçesinde Kobanê'ye destek eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ilçe
merkezinde gözaltına alınan Bülent Tunç isimli yurttaĢ, Ġlçe Emniyeti Müdürlüğü'ndeki
iĢlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edilen Tunç, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" ve
"Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Tunç, MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. (17.12.2014 / DĠHA)
*MuĢ‟ta, KESK MuĢ ġubesi öncülüğünde 17-25 tarihleri arasında gerçekleĢen yolsuzluk
operasyonlarının ardından açığa çıkan yolsuzlukları AKP il binası önünde protesto etmek
isteyen kitleye yönelik gerçekleĢen müdahalede HDP Ġl BaĢkanı Robin Erdenci ile SES ġube
BaĢkanı Ġdris Gürkan gözaltına alındı. (17.12.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'da KESK bileĢenleri tarafından 17 Aralık yolsuzluk operasyonun yıldönümü
nedeniyle yolsuzluğu protesto etmek amacıyla AKP il binasına yapılmak istenen yürüyüĢ
gerçekleĢtirilmek istendi. YürüyüĢ öncesi yürüyüĢün yapılacağı yere konumlandırılan çok
190
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
sayıda çevik kuvvet polisi, Ninova Park AVM önünde bir araya gelen KESK'lilere engel oldu.
KESK'lilerin yürüyüĢte ısrar etmesi üzerine, polisler kalkanlarla grubu dağıtmaya çalıĢtı.
Bunun üzerine KESK'li grup, polislerin kalkanları arasında oturma eylemi baĢlattı. Bir süre
oturma eylemi yapan grup içerisinde bulunan 20 KESK üyesi polisler tarafından gözaltına
alınarak, araçlarla Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne götürüldü. (17.12.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Atatürk Üniversitesi'nde okuyan Fatih Yılmaz ve Ġbrahim
Bingöl isimli yurttaĢlar, YeniĢehir Semti'nde bulunan evlerine gittikleri sırada polis tarafından
gözaltına alınarak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Haklarında açılan bir davadan dolayı
gözaltına alındıkları öğrenilen Yılmaz ve Bingöl, savcılık ifadelerinin ardından serbest
bırakıldı. (18.12.2014 / DĠHA)
*Urfa-Antep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde bir araç jandarma ekipleri
tarafından 'Ģüpheli' olduğu gerekçesiyle durduruldu. Araçta bulunan 8'i Türkiye vatandaĢı, 1
Kobanêli ve1'i Federal Kürdistan Bölgesi vatandaĢı 10 genç gözaltına alınarak Ġl Jandarma
Komutanlığı'na götürüldü. Ġl Jandarma Komutanlığı'ndaki iĢlemlerinin ardından Urfa
Adliyesi'ne sevk edilen gençlerin Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alındı. Ġfadelerin
ardından savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenlerden Murat Algur,
Ömer Turay, Amed Çağan, Murat Yiğit, Ramazan Ektiren, Mehmet Emin Ulus, Süleyman
Hamza, Muhammet Ali ve Mehmet Kılınç, "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı.
Tutuklanan gençler Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 18 yaĢından küçük olan M.P.
ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (18.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Gönderme Mahallesi'nde Ġrfan KuĢçu isimli yurttaĢ, Kobanê
eylemlerine katıldığı gerekçesiyle askerler tarafından gözaltına alındı. (18.12.2014 / DĠHA)
*Urfa‟da, DBP PM üyesi Ġhsan Demir ve parti çalıĢanı Hülya Kurtalan isimli yurttaĢlar kent
merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. Urfa Emniyet Müdürlüğü adli yakalama
bürosuna götürülen Kurtalan ve Demir'in geçmiĢte haklarında açılan bir davada ifade
vermedikleri için gözaltına alındıkları belirtildi. (18.12.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde, Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle
gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kiĢi Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndeki iĢlemlerinin ardından
adliye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Ö.C. (16), Ġ.C. (17) adlı çocuklar serbest
bırakılırken, mahkemeye çıkarılan M.C. (18), W.C. (22), F.C. (18) ve S.C. (18) adlı öğrenciler
ise tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (18.12.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Hakkari Bulak Mahallesi'nde gençler, Diyarbakır ve Yüksekova'da polis kurĢunlarıyla
katledilen A. Kadir Çakmak ve Rojhat Ozdel için protesto eylemi gerçekleĢtirdi. Eylem yapan
gençlere polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Zırhlı araçlı polis müdahalesine grubun
karĢılık vermesi sonucu çatıĢma çıktı. Müdahalede sırasında Hayati Erdem, Sabri Dicle ve
Emin Ġlhan'ın isimli kiĢiler gözaltına alındı. (18.12.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Birecik ilçesinde polis tarafından düzenlenen bir ev baskınında, Ömer Faruk
Yaprak, Ahmet Latif Kan, Salih Karayılan, Ġbrahim Halil Yavuz, Ferhat Aslan ve Remziye
Karadağ adlı gençler gözaltına alındı. Birecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gençlerin
"Patlayıcı madde bulundurdukları" iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi. (19.12.2014 /
Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
191
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van‟ın Hacıbekir Mahallesi‟nde polis tarafından düzenlenen bir ev baskınında A.A. (15)
isimli çocuk gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen A.A., Çocuk ġube
Müdürlüğü‟ne götürüldü. (19.12.2014 / DĠHA)
*Kobanê‟de ki çatıĢmalarda yaralanan ve tedavi için resmi yollardan Suruç'a getirilen
Muhammed Ali, ġero Mısto, Ali Abdurezak ve Ġsa Muhammed adlı Kobanêli yaralılar ile 2
ambulans Ģoförü, Suruç'tan Diyarbakır'a ambulansla sevk edildikleri sırada polis tarafından
durdurularak gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Ali
Abdurezak, hastaneye kaldırılırken, 2 ambulans Ģoförü sorgularının ardından serbest bırakıldı.
(20.12.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, ülkücü bir gurubun Faysal Alma isimli bir Kürt öğrenciyi
alıkoyması üzerine çıkan olaylarda, aralarında DĠHA Muhabiri Selman KeleĢ'in de bulunduğu
51 öğrenci gözaltına alınarak Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü‟nde
tamamlana iĢlemlerin ardından öğrenciler serbest bırakıldı. (20.12.2014 / DĠHA)
*Bitlis'in Ahlat ilçesinde, polis tarafında düzenlenen ev baskınlarında Necat Oruç, Hakan
Elmas, Emrah Uslu, Ergün Yüzücü, Ersin Elçi, Murat Gözücü ile ismi öğrenilemeyen bir
yurttaĢ gözaltına alındı. Ahlat Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan iĢlemlerin ardından 7
yurttaĢtan 4‟ü serbest bırakılırken, Necat Oruç, Engin Yüzücü ve Murat Gözücü isimli
yurttaĢlar ise çıkarıldıkları adliyede, tutuklanarak Bitlis E tipi cezaevine gönderildi.
(22.12.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Siirte, Kobanê ve ġengal halkı ile dayanıĢmak amacıyla yapılmak istenen konser için Kızlar
Tepesi mevkisinde konser bileti dağıtan Siirt Üniversitesi öğrencileri ġükran Saygılı ve
Muzaffer Ongullu, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına
alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Saygılı ve Ongullu‟nun, gözaltının gerekçesi ise
öğrenilemedi. (23.12.2014 / DĠHA)
*Bitlis'in Ahlat ilçesi, OvakıĢla beldesi ile beldeye bağlı Dilburnu ve TaĢarman köylerinde
asker ve polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 8 kiĢi gözaltına alındı. Ġlçede yapılan
Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kiĢi, Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. (24.12.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde 22 Aralık‟ta, çok sayıda polis tarafından bir internet kafeye
düzenlene baskında gözaltına alınan Necdet Abi (25) isimli yurttaĢ, Ġl Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan iĢlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki
ifadesinin ardından çıkarıldığı Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "adam yaralamak"
iddiasıyla tutuklanarak Abi, Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (24.12.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır‟da, Kobanê'ye destek eylemlerinin yapıldığı 6-8 Ekim olayları sırasında, Hür
Dava Partisi taraftarı Yasin Börü ve 3 arkadaĢının öldürülmesi olayına katıldığı iddiasıyla
hakkında arama kararı çıkartılan M.A. isimli yurttaĢ gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü'nde ifadesi alınan M.A., çıkartıldığı Diyarbakır Adliyesi'nde tutuklandı.
(24.12.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Batman'da "Öcalan'a Özgürlük" kampanyasının çalıĢmasını yürüttükleri esnada, "Suç ve
suçluyu övmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla DBP Batman Ġl EĢ BaĢkanı AyĢe
Ağılgat, HDP Ġl BaĢkanı Mahmut Çifçi, HDP il yöneticisi Selma Kaya, DBP Mahalle
192
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Komisyonu üyesi ġerif Dursun ve DBP üyesi Mehmet Demir isimli yurttaĢlar gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar Batman Emniyet Müdürlüğü TEM ġube'deki iĢlemlerin ardından
serbest bırakıldı. (25.12.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Siirt'te, 6-8 Ekim Kobanê'ye destek eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ve "örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla Vedat Oktay isimli yurttaĢ polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki
iĢlemlerin tamamlanması ardından Siirt Adliyesi'ne sevk edilen Oktay, "örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı. (25.12.2014 / DĠHA)
*MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere, ırkçı grupların saldırısı sonrası
çıkan olaylarda polis, 67 öğrenciyi gözaltına aldı. (25.12.2014 / Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde okuyan Derya Elmas isimli öğrenci, polisler tarafından
gözaltına alındı. Gözaltına alınan Elmas, Van Emniyet Müdürlüğü TEM ġube'ye
götürülürken, gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. (25.12.2014 / DĠHA)
*Dersim'de 22 Aralık'ta, Cumhuriyet Caddesi üzerinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 3
yurttaĢ emniyetteki iĢlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifade iĢlemlerinin
ardından Ġsmail Sarı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Emre Sezgin ve M.T.
(16) ise isimli yurttaĢlar ise "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. (25.12.2014 / ANF)
*Bingöl'de, DBP yöneticileri ve üniversite öğrencilerinin kaldığı evlere polis tarafından
düzenlenen baskınlarda, DBP il yöneticileri Ünal Düz, Mesut Erdoğan ve Ferhat Özek ile
Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Derneği üyeleri Mehmet ġirin Baycu, Halil Kaya, M. Ali
Çelebi ve ismi öğrenilmeyen bazı öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Bingöl
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonun gerekçesi ise öğrenilemedi. Gözaltıları
protesto etmek isteyen bir grup BÜ önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının
ardından yürüyüĢü geçen gruba polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında 3 öğrenci gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan
iĢlemlerin ardından savcılığa sevk edilen 10 kiĢiden, DBP Ġl Yöneticisi Ferhat Özek ile M.
ġirin Baycu, Mustafa Kaya, Jiyan Tanrısever, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklandı. Tutuklanan 4 kiĢi Bingöl Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (25-26.12.2014 /
Radikal.com.tr / DĠHA)
*Diyarbakır'da Sento Caddesi'nde 13 yaĢındaki R.C., Bağlar KuruçeĢme'de bulunan ablasının
evine giderken TOMA aracına taĢ attığı iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġubesi nezarethanesinde bir gece tutulan R.C.,
çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı. (27.12.2014 / DĠHA)
*Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde 24 Aralık‟ta, Atatürk ve Turgut Özal mahallelerinde polis
tarafından düzenlenen ev ve iĢ baskınlarında Ramazan Gültekin, Mehmet Gültekin, Rıfat
Gültekin, Çelebi Acar, Abdulkadir Kuday, Ramazan Bilge, Alaattin Bulut ve ismi
öğrenilemeyen 9 yurttaĢ gözaltına alındı. 6-8 Ekim Kobanê'ye eylemlerine katıldıkları
gerekçesiyle gözaltına alınan 16 yurttaĢ, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki
iĢlemleri biten 16 kiĢiden 9'u serbest bırakılırken 7'si Mardin Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılıkta
ifadeleri alınan iki kiĢi de serbest bırakılırken 5 kiĢi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk
edildi. Mahkemeye sevk edilen, Yavuz Aral, Mehmet Gültekin, Abdülkadir Hüday isimli üç
193
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yurttaĢ tutuklandı. Tutuklananlar Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (27.12.2014 /
Ġmctv.com.tr)
*Hakkâri'nin Berçelan Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında R.E. (15)
isimli çocuk gözaltına alındı. (28.12.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, Orhan Tekin,
Ali Tekin, Diyar Atalay, Ferhat Atalay, Ġbrahim Yalgı, Fesih Acar ve 17 yaĢındaki Ö.U.
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 7 kiĢi Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. (29.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Kars Kafkas Üniversitesi KYK erkek yurduna, "Bomba bulunduğu" iddiası ile çok sayıda
polis tarafından baskın düzenlendi. (29.12.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un Palandöken ilçesi Telsizler Semti'nde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında
M.A. isimli kadın öğrenci gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Atatürk
Üniversitesi öğrencisi M.A., Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (29.12.2014 / DĠHA)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Hakkari'ye gittiği sırada, Yeniköprü arama noktasında
polisler tarafından gözaltına alınan Binnur Yıldız isimli kadın, emniyetteki iĢlemlerin
ardından savcılığa sevk edildi. "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk
edilen Yıldız, tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (29.12.2014 / DĠHA)
*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde yaĢanan olayları protesto etmek amacıyla, Diyarbakır'ın Lice
ilçesinde yapılan eylemde Bilal BalkıĢ isimli genç gözaltına alındı. Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan iĢlemlerin ardından adliyeye sevk edilen BalkıĢ, "patlayıcı madde
bulundurmak" iddiasıyla tutuklandı. (30.12.2014 / ANF)
*Mardin'in Mazıdağı ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınında, SavaĢ Temel isimli
yurttaĢ gözaltına alındı. Mazıdağı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan iĢlemlerin
ardından adliyeye sevk edilen Temel, "patlayıcı madde bulundurma" iddiası ile tutuklanarak
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (30.12.2014 / DĠHA)
*Van-BaĢkale karayolunda polis tarafından durdurulan araçta bulunan Ġsmail Yakın ve Doğan
Cengiz adlı yurttaĢlar gözaltına alındı. Yakın ve Cengiz, ifadeleri alınmak üzere BaĢkale Ġlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (30.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Erzincan'da 26 Aralık'ta, MaraĢ katliamında yaĢamını yitirenleri anmak amacıyla yapılmak
istenen yürüyüĢe ırkçı grup saldırısı sonrası çıkan olaylara karıĢtıkları iddiasıyla, Erzincan
Üniversitesi öğrencisi 8 kiĢi çarĢı merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına
alınan Burak Nergiz, Remzi Durmaz, Velat Demir, Gökhan Key ve isimleri öğrenilemeyen 4
kiĢi öğrenci, Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (30.12.2014 / Ġmctv.com.tr)
GÖZALTINA ALINAN SIĞINMACI VE GÖÇMENLER
*Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dıĢı yollarla geçtiği iddiası ile gözaltına alınan 2‟si
kadın 7 Suriye‟liye ait çantalarda yapılan aramalarda uzun namlulu silahlara ait bin 160
mermi yakalandı. Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nda iĢlemleri tamamlanan 7 kiĢi, daha sonra
Ceylanpınar Adliyesi'ne sevk edildi. (13.01.2014 / DĠHA)
194
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*12.02.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Naif (Nayef) Meskko, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Osman Meskko, 5 ay önce Suriye‟deki çatıĢmalı ortamdan kaçıp Türkiye‟ye
geçerken Urfa-Suruç‟ta yakalandı. KardeĢimin durumunu merak ediyorum. Niçin alındığını
bilmiyorum. Kendisiyle görüĢmenin sağlanması için gerekenin yapılmasını sizden talep
ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Urfa'nın Akçakale ilçesi sınır kapısında 2 Mayıs 2013 tarihinde Rojava'nın Girê Sipî
(Tilebyad) tarafından polis noktasına açılan ateĢ sonucu polis Ferhat Avcı'nın yaĢamını
yitirmiĢti. Yürütülen soruĢturma kapsamında 20 Nisan‟da, Urfa'nın YeniĢehir ve Fevzi
Çakmak mahallelerinde yapılan ev baskınlarında Ġsmail Uba, Umar Alumeyr (32) ve ağabeyi
Yasin Alumeyr (41) isimli 3 Rojava‟lı gözaltına alındı. Urfa Adliyesi'ne sevk edilen
Rojava‟lılardan Ġsmail Uba serbest bırakılırken, Alumeyr kardeĢler tutuklanarak Urfa E Tipi
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (22.04.2014 / DĠHA)
*Suriyeli olduğu belirtilen 3'ü çocuk 7 kiĢinin Federal Kürdistan Bölgesi'nden Türkiye'ye
geçtikten sonra ġırnak'ın Uludere ilçesindeki Kanca mevkiinde yapılan yol kontrol noktasında
askerlere teslim olduğu iddia edildi. 2 gündür Uludere Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nda
gözaltında tutulan ve mülteci oldukları belirtilen 7 kiĢi sağlık kontrollerinin ardından, ġırnak
Ġl Emniyet Müdürlüğü Yabancı ġube'ye götürüldü. (21.05.2014 / DĠHA)
*Musul kentine bağlı ġengal'e IġĠD çetelerini saldırıları sonucu göç ederek ġırnak‟ın Uludere
ilçesi Andaç köyüne sığınan 25 Êzidî yurttaĢ, Habur-2 köyünde askerlerce yapılan yol kontrol
noktasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Êzidî yurttaĢlar, Gülyazı Alay Komutanlığı'na
götürüldü. (11.08.2014 / Ozgur-gündem.com / Ġmctv.com.tr)
*Rojava‟nın Kobanê Kantonuna bağlı Karamezra köyünden 300 küçükbaĢ hayvanı ile 3 gün
süren zorlu yolculuktan sonra Suruç'un Oğan (DikmetaĢ) köyüne gelen Ebdullah Hemed
Ehmet, sınırı geçerken gözaltına alındı. ĠĢkence gördüğünü belirten Ehmet, gözaltında
bulunduğu sırada hayvanlarının askerler tarafından çalındığını iddia etti. Ehmed, askerlerin
uyguladığı iĢkence ve çalınan hayvanlarından sonra Kobanê Serxet (MürĢitpınar) Sınır
Kapısı'na gelerek, Kobanê kentine geri döndü. (24.09.2014 / DĠHA)
*Rojava‟nın Kobanê kentinde IġĠD çetelerinin saldırılarına sonucu baĢlayan çatıĢmalar
nedeniyle, güvenlik amacıyla kentten tahliye edilen ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu
yaklaĢık 160 kiĢi, askerler tarafından Urfa‟nın Suruç ilçesi Aligör Beldesinde bulunan Fen
Lisesi'nde gözetim altına alındı. Milletvekili ve avukatların görüĢtürülmediği gözaltındaki
kiĢiler, sorgu iĢlemlerinin devam ettiği sıralarda açlık grevi baĢlattıkları öğrenildi.
(09.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesinde bulunan MürĢitpınar Sınır Kapısı'nda Nariman Ġbrahim (15yaĢ /
yaralı), Fidan Süleyman(34), Berfin Mahmut (41), Ayhan Bozkurt (34) ve Ciger Havet (20)
isimli Kobanê‟liler gözaltına alındı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ifadeleri
alınan Kobanê‟liler tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (15.10.2014 /
DĠHA)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Kobanê direniĢine destek vermek amacıyla yapılan yürüyüĢ
sonrası polis müdahalesi ile çıkan olayların ardından özel harekat polisleri, Hasırlı Mahalle
Meclisi ve BüyükĢehir Belediyesi'ne bağlı çamaĢırhaneye baskın düzenledi. Gece saatlerinde
195
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
düzenlenen baskında, Hasırlı Mahalle Meclisi'nde tedavi gören 13 yaralı Rojavalı ve
Rojavalılara refakatçılık eden RahĢan adlı bir kadın gözaltına alındı. (21.10.2014 / ANF)
*Urfa‟nın Suruç ilçesinde bulunan Tilġeîr-Boydê sınır hattında bulunan araçlarını çetelerden
ve hırsızlardan korumak için sınırın bu tarafına geçirmek isteyen yaklaĢık 10 Kobanêli
yurttaĢ, araçlarıyla telleri yırtarak sınırı geçti. Araçlardan bir tanesi ile askeri zırhlı araç
arasında kovalamaca baĢladı. Zırhlı araçtan kaçan Kobanêlinin kullandığı araç asfalt yola
girerken yoldan çıktı. Tekerliği fırlayan araçtan çıkarılan Kobanêli, kendisini kovalayan
askerlerce önce darp edildi, sonra gözaltına alındı. (24.10.2014 / DĠHA / Ozgurgundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kobanê'ye yönelik saldırılara karĢı 6-8 Ekim tarihleri arasında
yapılan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle biri Suriye vatandaĢı 3 çocuk gözaltına
alındı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Nusaybin Adliyesi'ne çıkarılan
çocuklardan 15 yaĢındaki Suriyeli D.M. serbest bırakılırken, M.A. (16) ile S.D. (15) isimli
çocuklar tutuklandı. (03.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Urfa DevteĢti Mahallesi'de bulunan bağ evine polis tarafından 2 Aralık‟ta düzenlenen
baskında, Kobanê'de yaĢanan çatıĢmalarda yaralanan, AFAD kayıtları ve resmi giriĢleri
bulunan isimleri öğrenilemeyen yaralı 6 Kobanê‟li ve 3 refakatçi ile evin sahibi Mustafa
Çiçek'i gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan iĢlemlerin ardından 2 kiĢi serbest bırakılırken,
bağ evinin sahibi ve 4 yaralı Kobanê‟li ise "Yasa dıĢı silahlı örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla
nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 kiĢi, TCK 314/2. maddeden
"Yasa dıĢı silahlı örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. (04.12.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Suruç ilçesinde, Kobanê‟de yaralanan yakınları ÇavuĢ Mihemed Eli Hesen‟in
refakatçisi olarak hastanede bekleyen kardeĢi Xelil Hesen ve amcasının oğlu Hemze Hesen
„makul Ģüphe oluĢturduğu‟ gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. (14.12.2014 /
DĠHA)
*IġĠD çetecilerinin Rojava Kantonu‟na saldırıları yaralanan ve MürĢitpınar Sınır Kapısı
üzerinden resmi yollarla Suruç'a getirilen ve ardından Urfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne
sevk edilen 21 yaĢındaki Emine Mahmut isimli Kobanê‟li kadın, polis tarafından gözaltına
alınarak Urfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi'ne götürüldü. Yaralı halde
gözaltına alındığı belirtilen Mahmut‟un, hangi gerekçe ile gözaltına alındığı öğrenilemedi.
(15.12.2014 / DĠHA)
*IġĠD saldırıları sonucu Kobanê‟de yaralanan ve AFAD kayıtlarıyla MürĢitpınar Sınır Kapısı
üzerinden resmi yollarla Urfa‟nın Suruç ilçesine getirilerek çeĢitli hastanelerde tedavi altına
alınan 5 Kobanêli ile yaralı Kobanêli‟lere refaket eden 11 yurttaĢ gözaltına alındı. Mehmet
Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi
Eğitim ve AraĢtırma hastanelerine kaldırılan Kawa Abdulkadir, Mahir Celal, Ömer Kadir, ġêx
Nebi ve Ferhat Ali adlı 5 Kobanêlinin yanı sıra aralarında DBP Urfa Ġl Yönetici Abdurrahman
Kaplan ve çocuklarında bulunduğu 11 refakatçinin yaka paça gözaltına alındığı belirtildi. 5
yaralının durumunun iyi olmadığı belirtilirken gözaltı gerekçelerinin ise "Makul ġüphe" ve
"Tehlikeli" oldukları iddiasıyla alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 5'i yaralı 16 kiĢi Urfa
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġubesi'ne götürüldü. (16.12.2014 / DĠHA)
196
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Urfa-Antep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde bir araç jandarma ekipleri
tarafından 'Ģüpheli' olduğu gerekçesiyle durduruldu. Araçta bulunan M.E.U., T.P., R.E., O.T.,
A.Y.,A.Ç., M.A., M.K., T.H. ve M.A. isimli yurttaĢlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8'i
Türkiye vatandaĢı, 1 Kobanêli ve1'i Federal Kürdistan Bölgesi vatandaĢı 10 genç Ġl Jandarma
Komutanlığı'na götürüldü. ((18.12.2014 / Ozgur-gundem.com))
*Kobanê‟de ki çatıĢmalarda yaralanan ve tedavi için resmi yollardan Suruç'a getirilen
Muhammed Ali, ġero Mısto, Ali Abdurezak ve Ġsa Muhammed adlı Kobanêli yaralılar ile 2
ambulans Ģoförü, Suruç'tan Diyarbakır'a ambulansla sevk edildikleri sırada polis tarafından
durdurularak gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Ali
Abdurezak, hastaneye kaldırılırken, 2 ambulans Ģoförü sorgularının ardından serbest bırakıldı.
(20.12.2014 / DĠHA)
ÖRGÜT MĠLĠTANLARI TARAFINDAN ALIKONULANLAR
*ġırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesine bağlı Çevrimli (Gêrê) köyünde ikamet eden ve 6
Nisan‟da Gabar dağı eteklerindeki Koçer yurttaĢlardan alacaklarını tahsil etmek için
evlerinden ayrılan köy korucusu Nimet Özbey ve yakınları Emin Özbey ile Abdullatif Özbey,
HPG militanları tarafından alıkonulduğu iddia edildi. (06.04.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr)
NOT: Alıkonulan 3 kiĢinin, 12 Nisan‟da serbest bırakıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu
öğrenildi.
*ġırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesine bağlı Fındıkbeldesi ile Eruh yolu üzerinde yer alan
Fındık'a bağlı GümüĢyazı Mahallesi ile Çetinkaya köyü arasındaki baraj yolu yapımını
üstlenen Diyar-Yollar Ģirketi çalıĢanı Suat ve Fuat Yılmaz kardeĢler ile Cihat AktaĢ'ın
HPG'liler tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. (15.04.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
*17.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mustafa Açmaz, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yeğenlerim olan Arif ve Abdurrahman GülĢen, Arıcak/Bukardi Beldesinde oturmaktalar.
Diyarbakır‟a 16.04.2014 tarihinde taziye için gelmiĢtiler. Diyarbakır‟dan Dicle‟ye yani
köylerine dönerlerken köy giriĢinde silahlı PKK Militanları tarafından alıkonuldular.
Yeğenlerimin yanında bulunan ve isimleri Abid Doğrul-Hasan Temizsoylu olan kiĢileri de
aldılar. Bizler aileleri olarak endiĢe ediyoruz. Yeğenlerimin ve yanlarında bulunan kiĢilerin
serbest bırakılması için sizden bir çağrıda bulunmanızı talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı köyünde yapımı tamamlanan "Kalekol" ve
karakolların güvenlik yolu çalıĢmalarında bulunan iĢ makinelerin sahibi olan ve Hani ilçesi
nüfusuna kayıtlı Fevzi Demir isimli yurttaĢın, Hani'ye bağlı Turalı köyünde HPG militanları
tarafından alıkonulduğu iddia edildi. (22.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*27.04.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ali Yiğitoğlu, Ģu beyanlarda bulundu:
“23.04.2014 tarihinde oğlum olan Tamer Yiğitoğlu, Akça ĠnĢaatta tarafından Lice‟ye bağlı
Dolunay Köyünde Baz Ġstasyonu sökmek için gittikleri yolda 2 sivil kiĢi tarafından oğlumu ve
yanında bulunan 6 arkadaĢını da alarak bulundukları yerden ayrılıyorlar. Bir süre sonra
bunlardan 5 kiĢi serbest bırakılıyor. Bırakılan kiĢilerin söylediklerine göre oğlumu ve diğer
arkadaĢını PKK Militanları alıkoyduğunu belirttiler. O günden beri kendilerinden bir daha
197
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
haber alamadık. YaĢamlarından endiĢe ediyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu konuda
sizden destek talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Mustafa Adli, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan M. Ġhsan Adli, “Yenifidan” isimli bir inĢaat Ģirketinde çalıĢmaktadır. Ġhale
usulü Ģirket tarafından alınan inĢaat çalıĢmalarında inĢaat mühendisi olarak görev
almaktaydı. En son aldığı bir karakol yapımında çalıĢmak üzere bulundu. Bildiğimiz
kadarıyla bu karakollar Hazro‟da Bağdere, Lice‟de Abalı isimli karakollardır. En son 19
Nisan 2014 günü ağabeyim kendi özel aracıyla sabah saat 9.00‟da evden çıktı ve iĢyerine
varmadan kendisinden ve aracından bir daha haber alınamadı. Ağabeyimin akıbetine
endiĢeyle merak etmekteyiz. Bizim tahminimize göre ağabeyimi karakol inĢaatında çalıĢtığı
için örgüt (PKK) tarafından götürüldüğüdür. Biran evvel ağabeyime kavuĢmak istiyoruz. Bu
konuda destek sunmanız talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*12.05.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Osman ġeker, Ģu beyanlarda
bulundu: “Muhtarlık mesleğimden dolayı 4 Mayıs 2014 günü PKK militanları olduğunu
söyleyen kiĢiler beni alıkoydular. Beni tehdit ettiler. 75 bin TL para istediler. Dayımdan da
125 bin TL para istediler. ÇarĢamba günü vermediğim taktir de beni öldüreceklerini
söylediler. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Siirt ġubesi)
*ġırnak'ın Görmeç köyü yakınlarında bulunan ġırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığı Görmeç
4. Motorize Piyade Taburu'na bağlı askeri üs bölgesinin yol yapımını üstlenen firmaya ait bir
servis aracı, Görmeç köyü yakınlarında terk edilmiĢ halde bulundu. Araçta yer alan 9 iĢçinin
ise HPG militanları tarafından alıkonulduğu iddia edildi. (15.05.2014 / DĠHA) NOT:
Alıkonulanların 17 Mayıs’ta serbest bırakıldığı belirtildi.
*26.05.2014 tarihinde derneğimize baĢvuruda bulunan Divan Bulut, Ģu beyanlarda
bulundu: “Yeğeni Zeki Siner, Merkeze bağlı Konalga Köyünde ağaç kestiği için PKK
militanları tarafından kaçırıldı. Derneğinizin yeğenimin akıbetini araĢtırması ve gereken
giriĢimlerde bulunması için yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Bitlis ġubesi)
*Siirt‟in Eruh Ġlçesine bağlı Yerliçoban Köyü muhtarı Ġzzettin Yardım'ın, 2 PKK militanı
tarafından alıkonulduğu iddia edildi. Yardım‟ın, militanlar tarafından bir süre alıkonulduktan
sonra serbest bırakıldığı belirtildi. (04.06.2014 / Radikal.com.tr / Cnnturk.com /
Milliyet.com.tr)
*Dersim‟in Pülümür ilçesi Kırmızıköprü köyündeki yapımına devam eden edilen karakol
inĢaatına hazır beton taĢıyan 5 Ģoför ile 1 firma yetkilisinin HPG militanları tarafından
alıkonulduğu iddia edildi. (17.06.2014 / DHA / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı ġenoba beldesi Besta bölgesinde, ormanlık alanda ağaç
kesimi yapan 5‟i aynı aileye mensup 7 kiĢinin, HPG militanları tarafından alıkonuldu.
(17.06.2014 / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com / Haberturk.com) NOT: Alıkonulan 7 kiĢi,
25 Haziran tarihinde serbest bırakıldı.
*Hakkâri‟nin ġemdinli ilçesi merkezinde ikamet eden eski Korucu Derneği BaĢkanı M. Emin
Özer, ilçeye bağlı Kayalar köyünde oturan emekli korucu Ġsa Eren ve Tekeli köyüne bağlı
Tanyolu mezrasında ikamet eden Ömer Yüce, Tanyolu mezrası yakınlarında bulunan Meydan
198
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Yaylası'nda HPG militanları tarafından alıkonulduğu iddia edildi. (04.07.2014 / Sabah.com.tr
/ Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde Mecit Bozkurt (48) adlı korucunun HPG militanları tarafında
alıkonulduğu iddia edildi. Yıllardır koruculuk yapan Bozkurt'un ilçe merkezinde alıkonulduğu
ve kendisinden halen haber alınamadığı bildirildi. (18.07.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın ErciĢ ilçesi Zilan deresinde yapımı süren HES inĢaatı‟na baskın yapan HPG
militanlarının, biri bekçi 2 çalıĢanı alıkoyduğu iddia edildi. (06.08.2014 / Cnnturk.com /
Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
NOT: Bekçiler 09 Ağustos’ta serbest bırakıldı.
*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde yapımı devam eden Silvan Barajı'nda çalıĢan ve mühendis
olduğu belirtilen bir kiĢinin Boyunlu köyünden Silvan'a geldiği sırada alıkonulduğu iddia
edildi. (10.08.2014 / Milliyet.com.tr)
*Mardin'in Dargeçit ile ġırnak'ın Güçlükonak ilçeleri arasında yapımına devam edilen Ilısu
Barajı inĢaatında çalıĢan Hacı Üzeyir Bulut ile aralarında saha formeninin bulunduğu 4 kiĢi
HPG militanları tarafından alıkonuldu. (22.08.2014 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com)
NOT: ĠĢçiler 26 Ağustos’ta serbest bırakıldı.
*ġırnak'ın Silopi Ġlçesi Görümlü beldesi yakınlarındaki özel bir Ģirkete ait termik santralde
çalıĢan Çin uyruklu 3 kiĢi, HPG militanları tarafından alıkonuldu. (25.08.2014 /
Ntvmsnbc.com / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.trm)
*Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi beldesinde bulunan özel bir Ģirkete ait karayolu Ģantiyesi
silahlı bir grup tarafından basıldı. ġantiyede çalıĢanlara yol yapımı konusunda uyarıda
bulunduğu belirtilen silahlı grup, Ģantiyedeki 2 iĢ makinesini ateĢe verdi. Ardından da 2 iĢçiyi
alıkoyan grup, Ģantiyeden ayrıldı. (23.08.2014 / Kanaldhaber.com.tr / Radikal.com.tr)
NOT: ĠĢçiler 27 Ağustos’ta serbest bırakıldı.
*01.09.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Sefer Yazar, Ģu beyanlarda bulundu: “Oğlum
olan Sıtkı Yazar, 15.08.2014 tarihinde Polo‟dan Arıcağ‟a gitmek üzere evden ayrıldı ve o
günden beri kendisinden haber alamadık. Emniyet ve askeriyeye de baĢvuruda bulunduk
oradan da bir sonuç alamadık. Oğlumun aracını Arıcak-Bukardı Beldesin de bulundu ama
oğlumdan bir haber almıĢ değiliz. Aldığımız bilgilere göre PKK Militanları tarafından
alıkonulduğu haberi verildi. Ben çocuğumun hayatından endiĢe ediyorum. Hiçbir suçu yok.
Niye alıkonulduğunu bilmiyoruz. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü (Arnês) köyü Zînikan mezrasında iĢçileri ile
birlikte orman kesimi yapan müteahhit Ġsmail Hakkı Atilla isimli kiĢinin, HPG militanları
tarafından alıkonulduğu iddia edildi. Konuyla ilgili bilgi veren ismini vermek istemeyen bir
iĢçi, "Biz ormanlık alanda çalıĢırken yanımıza silahlı kiĢiler geldi. Ġsmail Hakkı Atilla'ya 'Biz
daha önce seni orman kesmemen yönünde uyarmadık mı?' diye sordular. Ġsmail Hakkı Atilla
'Evet uyardınız' Ģeklinde yanıtlayınca 'O halde bizimle geliyorsun' diyerek yanlarına alıp
gittiler" dedi. (12.09.2014 / Zaman.com.tr / Aksam.com.tr)
199
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*20.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Turan Kurnaz, Ģu beyanlarda bulundu:
“18.11.2014 tarihinde akĢam saat 06.30 civarında yeğenim Emre Kurnaz, Elazığ askeri
kıĢladan kendi aracıyla (01 DN 536 plakalı) ġırnak‟a doğru yola çıktı. Nusaybin-Cizre
arasında arkadaĢını telefonla arayarak ben yoldayım, geliyorum, yatma demiĢ. Gece 12.00
civarları idi. Yeğenim gitmediğini öğrenen komutanı ailesini arayarak gelmediğini bildirdi.
Emre‟nin o saat itibari ile telefonuna ulaĢamadık. Ailesinin araĢtırmalarına göre arabasının
en son Nusaybin çıkıĢından sonra görünmediği mobese kameralarından anlaĢılmıĢtır.
Komutanlarının anlatımlarına göre telsiz konuĢmalarından, Emre‟nin örgüt tarafından
alıkonulduğudur. O günden beri oğlumdan hiçbir haber alamadık. Bu konuda sizden yardım
talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
-Yasaklanan Etkinlikler
*Malatya‟da bulunan Ġnönü Üniversitesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ümit Cihan
Tarho Futbol Turnuvası'na, üniversite yönetimi tarafından geçen yıl "Ümit Cihan Tarho
Onurumuzdur" pankartının açılması ve turnuvaya solcu ve Kürt öğrencilerin katılması
gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Turnuvayı yapmakta kararlı olan üniversite öğrencileri,
kampus içerisinde oturma eylemi baĢlattı. (28.04.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
-Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar
*Diyarbakır TMK 10. Madde ile Yetkili Cumhuriyet BaĢsavcılığı, BDP Diyarbakır Ġl Örgütü
tarafından 15 ġubat uluslararası komplosu kınamak amacıyla kurulacak halk kürsüsü
etkinliklerine çağrı amacıyla hazırlanan afiĢlerde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan
posterleri için toplatma kararı çıkardı. (11.02.2014 / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com /
Ntvmsnbc.com)
*BDP Batman Ġl Örgütü binasına asılan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 10 metre
uzunluğundaki posteri, polisler tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden sökülerek götürüldü.
(16.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
-TV, Radyo ve gazetelere verilen cezalar
*Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplama kamplarına gitmekten kurtulan Yahudi bir
piyanisti anlatan Yönetmen Roman Polanski imzalı "Piyanist" filmini gösterdiği için
Diyarbakır'da yayın yapan Özgür Gün TV'ye uyarı cezası verildi. 14 Ağustos'ta 20.54-23.24
saatleri arasında yayınladığı filmin baĢlangıcında kullanılan +18 sembolünün daha sonra
ekrandan kaldırılması gerekçe gösterilerek verilen uyarı cezası, kurulda 4 üyenin red oyuna
karĢılık 5 oy ile kabul edildi. (14.09.2014 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr)
-Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller
*Batman‟da, Suriye Can Kültür Derneği tarafından organize edilen Kürdistan Gazetesi'nin
116. yıldönümü panelinde sunuculuk yapan Murat Ekinci, Kürtçe Ģiir okuması nedeniyle Ġl
Kültür Turizm Müdürü M. Ġhsan Aslanlı'ın müdahalesi ile sahneden indirildiği illeri sürüldü.
Yöresel kıyafetle sunuculuk yapan Murat Ekinci'ye "Bu kıyafetleri giymene kim izin verdi"
diye tepki gösteren Aslanlı'nın, kültür merkezinde sadece kültürel faaliyetlere izin
verebileceklerini ifade ettiği belirtildi. Aslanlı'nın, Kültür Merkezi'nin yöresel kıyafetlerle
siyasi Kürtçe Ģiirlerin okunması için uygun yer olmadığını söylediği de kaydedildi. Ġl
müdürüne tepki gösteren yöresel kıyafetle gecede sunum yapan Ekinci, "Kürdistan
200
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Gazetesi'nin yıldönümünde yöresel kıyafet giymek kadar doğal bir Ģey yok. Gecede yöresel
kıyafet yerine smokin mi giyseydim” diye konuĢtu. (25.04.2014 / DĠHA)
*5 yıl önce Batman'da doğan çocuğuna Asiwa ismini vermek isteyen Dicle Anter, baĢvurduğu
nüfus müdürlüğünden olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Dicle Anter'de kızını Asiwa ismini
vermekte ısrar ederek aynı zamanda Ġsveç vatandaĢı olması nedeniyle konsolosluğa baĢvurdu
ve kızı Asiwa için Ġsveç kimliği aldı. (23.07.2014 / Taraf.com.tr / Radikal.com.tr /
Zaman.com.tr)
*Antep‟te 17 Temmuz'da bir erkek çocuğu olan ġenay ve Mustafa Gök çifti, çocuklarına
Bawer Serdar ismini vermek istedi. Ancak ailenin bu istemi, Antep Nüfus Müdürlüğü
tarafından " W" harfinin Türk alfabesine uygun olmadığı gerekçesi ile reddedildi. Bunun
üzerine " Q, W ve X" harflerinin yasak olmadığını belirterek Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri
Genel Müdürlüğü'ne baĢvuran Gök çiftine, bu defa verilen yanıt "Türk Harflerinin Kabul ve
Tatbiki hakkında kanun gereğince Türk alfabesine uygun olmak Ģartıyla bir sınırlama
getirilmemiĢtir. Bilgi edinme baĢvuru formunda çocuğunuza vermek istediğiniz adın
konulması mümkün değildir " Ģeklinde oldu. Aile, çocuklarının ismini sadece Serdar olarak
kimliğe yazdırmak zorunda bırakıldı. (30.07.2014 / DĠHA)
*20 Eylül 2013'te dünyaya gelen çocuğuna "yaĢam umudu" anlamına gelen "Warjin" ismini
veren Çelik ailesi, kimlik için defalarca Diyarbakır Ġl Nüfus Müdürlüğü'ne baĢvurmasına
rağmen ismindeki "W" harfinden dolayı bir sonuç alamadı. Warjin bebeğin annesi Sebahat
Altun Çelik, bebeğine kimlik çıkaramadığı için 11 aydır, sağlık hizmetlerinden
yararlanamadığını belirtti. (16.08.2014 / DĠHA)
*Batman'da AyĢe Çetin ve gelini QamiĢlolu Bêrivan Ahmet, rahatsızlıkları üzerine gittikleri
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Türkçe bilmedikleri için nefret söylemine
maruz kaldı. 203 Nolu polikliniğe giden her iki kadın, Türkçe bilmedikleri için
rahatsızlıklarını Kürtçe anlatmaya çalıĢtıkları Serpil Akgün adlı hemĢirenin 'Türkçe
bilmiyorsanız gidin öğrenin de gelin' sözlerine maruz kalarak azarlandı. Hastane yönetimi söz
konusu suçlanan hemĢire hakkında disiplin soruĢturması baĢlatacaklarını kaydetti.
(17.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da ikamet eden Muhsin ve Laima BaĢer, 2008 yılında dünyaya gelen bebeklerine
Kürtçede "yurt" anlamına gelen "Welat" ismini vermek istedi. Ancak Diyarbakır Ġl Nüfus
Müdürlüğü, "W" harfinin Türkçe alfabede bulunmadığını gerekçe göstererek ismi reddetti.
Müdürlüğün talebi reddetmesi üzerine kararın iptali için Diyarbakır 2. Ġdare Mahkemesi'ne
baĢvuran BaĢer çiftinin bu talebi 15 Ekim 2009'da tarihli mahkeme kararında "W harfinin
Türk harfleri arasında bulunmaması" gerekçesiyle reddedildi. Aile, avukatları aracığıyla Ġdare
Mahkemesi'nin verdiği bu kararı, DanıĢtay'a taĢıdı. BaĢvurunun ardından DanıĢtay Onuncu
Dairesi, Ġdare Mahkemesi'nin verdiği karara atıfta bulunarak kararı onayladı. (23.09.2014 /
DĠHA)
*Hakkari‟nin Çukurca ilçesinde, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı Gazitepe Üs
Bölgesi‟nde yaklaĢık 6 aydır askerlik yapan Murat Ġsi, 5 Kasım‟da telefonundan Kürtçe müzik
dinlediği için çok sayıda er ve uzman çavuĢun saldırısına maruz kaldığı iddia edildi. Olay, 7
Kasım‟da ailesini arayan Ġsi‟nin yaĢadıklarını ailesine anlatması ile ortaya çıktı. Bunun
üzerine aile de telefon üzerinden ulaĢtıkları askeri yetkililer ile görüĢme gerçekleĢtirdi.
KardeĢinin komutanlığın yemekhanesinde çalıĢtığını belirten Mehmet Ġsi, saldırının nasıl
201
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
geliĢtiğini Ģöyle anlattı: “Bir arkadaĢı yanına geliyor ve ondan muz istiyor. KardeĢim de
sorumlu olduğu için kendisine muz vermiyor, ama bu kiĢi zorla birkaç tane muzu alıyor.
Sonra da gidip Emre Aslan adlı askere kardeĢimi Ģikayet ediyor. Bunun üzerine Emre Aslan
adlı asker eline aldığı bıçakla kardeĢime saldırmaya çalıĢıyor. KardeĢimi tekme tokat darp
eden Emre adlı asker sonra da uzman çavuĢların yanına gidiyor. Üst Teğmen Erkan Özkan,
Uzman ÇavuĢ Akın Güvercin ve Uzman ÇavuĢ Bulut Özgür gelip kardeĢimi koğuĢa
koyuyorlar ve telefonuna el koyuyorlar. Telefonunda kimi fotoğraflar ve Kürtçe Ģarkılar
görüyorlar. KardeĢime, „Sen teröristlere yardım ediyorsun ve onların ajanlığını yapıyorsun‟
demiĢler. Ġyice dövdükten sonra kardeĢimi Sivritepe Üs Bölgesi‟ndeki yazıcının yanına
götürmüĢler. Ender, Mahmut ve Adem Yıldırım da diğer uzman çavuĢla birleĢerek uzun bir
süre kardeĢimi darp ediyorlar. Burada bir uzman çavuĢun durumun farkına varması ile
vahĢet sona ermiĢ” diye konuĢtu. KardeĢinin saatlerce darp edilmesine rağmen hastaneye
götürülmediğine dikkat çeken Ġsi, babası ve bir kardeĢi ile birlikte gittikleri askeri karakolda,
tatmin edici bir yanıt alamadıklarını belirterek, yaptıkları görüĢmeye dair Ģunları söyledi:
“Neden hastaneye götürmediklerini sorunca, revirle ilgilenen kimsenin olmadığını, bu
nedenle götürmediklerini söylediler. Bu sırada kardeĢim ölebilirdi de.” KardeĢini 8 Kasım‟da
hastaneye götürerek rapor aldıklarını aktaran Ġsi, yetkililerin kendilerine, “Askerler
kardeĢinizi dövmüĢ, ama uzman çavuĢlar dövmemiĢ” dediğini aktardı. (09.11.2014 / Ozgurgundem.com / Evrensel.net)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hüsniye ve Hasan Kaya ailesinin 18 gün önce erkek çocukları
dünyaya geldi. Çocuklarının ismini Serxwebûn Aldar olarak belirleyen aile ismi kayıtlara
geçirmek için Nusaybin Nüfus Müdürlüğü'ne baĢvuruda bulundu. Ancak Nüfus Müdürlüğü
Serxwebun Aldar adını Kürtçe "X","W" harfinden dolayı kabul etmeyerek, Serxwebûn Aldar
bebeği nüfusa kayıt etmedi. Duruma tepki gösteren baba Hasan Kaya, 21 Kasım'da yaptığı
baĢvuruda ismin kabul edilmediğini belirterek, "Bana sözlü olarak 'Türk alfabesinde
bulunmayan alfabedir' diyerek kabul etmediler. Bende ismi kabul etmediklerine dair bana
yazılı olarak bir belge vermelerini istedim. Fakat buna da yanaĢmadılar ve bana zorluk
çıkardılar. Daha sonra beni Mardin Ġl Nüfus Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Fakat onlara benim
adresim ve kütüğümün Nusaybin'de olduğunu yasal olarak da benim muhatabım Nusaybin
Nüfus Müdürlüğü olduğunu söylediler" dedi. (09.12.2014 / DĠHA)
-Anadilde Savunma Yasağı
*KCK operasyonları kapmasında yargılanan 2'si tutuklu 4 Kürt siyasetçi hakkında "örgüt
üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın duruĢması Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Kürt siyasetçiler duruĢmada Kürt savunma yapmak istediklerini belirterek, tercüman
ücreti olan 30 TL'yi yatırmayacaklarını mahkeme heyetine iletti. Bunun üzerine mahkeme
heyeti, tercüman ücreti ödemedikleri için Kaya ve GüneĢ'in savunmalarını almadan
duruĢmayı erteledi. (07.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR
*Van Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Van Festivalinde sahne alan Kürt ozan Ali Baran‟ın (58)
sahne aldığı sırada PKK lideri Abdullah Öcalan ile PKK militanlarına selam gönderdiği ve
Dersim katliamına atıfta bulunan parçalar seslendirdiği için, örgüt propagandası yaptığı
gerekçe gösterilerek hakkında soruĢturma açıldı. (08.01.2014 / ANF)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi (ĠÜ) öğrencileri tarafından 27 Aralık 2013 tarihinde kampus
içersinde düzenlenen Roboski katliamı protestosu nedeni ile, Malatya Cumhuriyet
202
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
BaĢsavcılığı tarafından 44 öğrenci hakkında soruĢturma baĢlatıldı. (10.01.2014 / Ozgurgundem.com / Evrensel.net)
*Antep Üniversitesi'nde Roboskî ve Aydın Erdem katliamını protesto eden yaklaĢık 72
öğrenciye hem üniversite idaresi, hem de Antep Emniyeti tarafından soruĢturma açıldı.
(25.01.2014 / DĠHA)
*Urfa‟da, Harran Üniversitesi‟nde okuyan yaklaĢık 200 öğrenci hakkında "2011 sayılı
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve üniversite içinde "toplu Ģarkı
söylemek", "halay çekmek", "öğrencilerin huzurunu" bozduğu iddiasıyla adli ve idari
soruĢturma açıldığı öğrenildi. (28.01.2014 / DĠHA)
*Dersim'de, Malatya Özel Yetkili Savcılığı tarafından, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 6
Aralık'ta polisin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitiren 2 kiĢi için düzenlenen protesto yürüyüĢe
katıldıkları ve "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla BDP Ġl Örgütü üyesi Necla Kılıç ve
9 kiĢi hakkından soruĢturma açıldı. (15.02.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
Diyarbakır‟da bulunan Dicle Üniversitesi öğrencisi 72 kiĢi hakkında, üniversite kampusunda
gerçekleĢtirilen etkinlikler gerekçe gösterilerek soruĢturma açıldı. Haklarından soruĢturma
baĢlatılan öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı. (12.03.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Halfeti Cumhuriyet Savcılığı, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlaması
çerçevesinde 4 Nisan 2013 tarihinde Amara'da gerçekleĢtirilen etkinliğe soruĢturma baĢlattı.
SoruĢturma kapsamında TUHAD-FED Genel BaĢkanı Zübeyde Teker ifade vermek üzere
Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı. (15.04.2014 / DĠHA /ANF)
*Malatya‟da Gezi eylemlerini örgütledikleri ve MLKP militanlarının cenaze törenlerine
katıldıkları gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Malatya Ġl BaĢkanı Ayhan Yener,
Merkez Ġlçe BaĢkanı AyĢe IĢık ve il yöneticileri Serdar Yücekaya ile Hikmet KırıktaĢ
hakkında Malatya Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından soruĢturma baĢlatıldı. (19.04.2014 /
DĠHA)
*MuĢ Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Bulanık Belediyesi EĢ BaĢkanı Rahmi Çelik hakkında 8 ayrı
açıklama ve yürüyüĢe katılarak "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruĢturma baĢlattı.
(06.05.2014 / DĠHA)
*Bingöl‟ün Solhan Ġlçesinde gerçekleĢtirilen Newroz etkinliğine katıldıkları ve PKK bayrağı
açtıkları iddiasıyla biri çocuk 24 kiĢi hakkında soruĢturma baĢlatıldı. (06.05.2014 / ANF)
*Batman'da, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) öncülüğünde düzenlenen 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü mitinginin Tertip Komitesi üyeleri Leyla Orak, Vildan Ergül, Pelda
Bal, Esma Efetürk, Zelife Bulut, Berivan Helen IĢık hakkında savcılık tarafından soruĢturma
açıldı. (07.05.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Malatya Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Ġnönü Üniversitesinde okuyan ve Malatya Özgür Öğrenci
Derneği üyesi olan 15 üniversite öğrencisi hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" iddiasıyla soruĢturma baĢlattı. (08.05.2014 /
Ozgur-gundem.com)
203
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Siirt'te merkeze bağlı Conbayır mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'nda
görevli olan 9'u Eğitim Sen üyesi 11 öğretmen hakkında "mobese" isimli bir gizli tanığın
ifadesi doğrultusunda "KCK/TM yapılanması içinde yer aldıkları" iddiasıyla savcılıkça
soruĢturma açıldı. (28.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Siverek ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle
baĢlatılan "Öcalan'a Özgürlük" kampanyası çerçevesinde, imza toplamak amacıyla 27
Haziran'da kurulan stantta görevli Kadri Aker ve Ramazan Sakar isimli yurttaĢlar hakkında
soruĢturma açıldı. (06.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Halil Geçgel adlı tutsağın talep ettiği gazete sayfayı ve
fotoğrafları gönderen Azadiya Welat Gazetesi Haber Müdürü Abdurrahman Gök hakkında,
Bolu Ġnfaz Hakimliği tarafından soruĢturma baĢlatıldı. Ġnfaz Hakimliği gerekçeli kararında
Ģunları ifade etti: "Hükümlüye Abdurrahman Gök isimli Ģahıs tarafından 3 adet fotoğraf bir de
Kürtçe basılmıĢ Dengê Welat isimli gazetenin bir sayfalık fotokopisinin gönderildiği,
fotoğraflarda yasa dıĢı PKK örgütünün kontrol noktalarının resmedildiği 3 fotoğraftan ikisinin
bu Ģekilde olduğu, 3. fotoğrafın ise arkasında Kürtçe beyanlar bulunduğu görülmüĢ, gelen
mektup zarf içerisinde bulunan materyallerle birlikte bilirkiĢi incelemesine tevdi edilmiĢ…
Söz konusu kontrol noktasının bombalanmasıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı
güvenlik güçleri tarafından bombalanması üzerine yeniden yapıldığı hususunda yazı ve
beyanların bulunduğu bombalanmanın maliyeti ile ilgili olarak bazı açıklamaların yer
aldığı…" (18.07.2014 / DĠHA)
*Dersim merkeze bağlı Sütlüce köyü yakınlarında yapımına devam edilen Kalekol inĢaatı, 26
Nisan tarihinde kentteki sivil toplum kuruluĢları, siyasi partiler ve çok sayıda yurttaĢın
katılımı ile protesto edilmiĢti. Sütlüce Jandarma Karakolu tarafından Dersim Belediyesi EĢ
BaĢkanı Nurhayat Altun'un da aralarında bulunduğu 53 kiĢiye "YaĢa dıĢı eylem yapmak" ve
"Örgüte üye olmak" iddiasıyla olduğu soruĢturma açıldığı öğrenildi. (02.09.2014 / Ozgurgundem.com)
*Manisa'nın Soma ilçesinde yaĢanan maden faciasını 2 günlük ders boykotu ile protesto eden
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 47 kiĢi hakkında soruĢturma açıldı. 20 Mayıs 2014
tarihli yazıda Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nün 17 öğrenciye, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlüğü‟nün ise 30 öğrenciye soruĢturma açıldığı belirtildi. (28.09.2014 / Ġmctv.com.tr /
Evrensel.net)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kürtçe eğitim vermek amacıyla açılan Dibistana Seretayî a
Ferzad Kemangar-Ferzad Kemanger Ġlkokulu'nun kapısının polisler tarafından vurulan
mührün halk tarafından sökülmesinin ardından soruĢturma açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet
BaĢsavcılığı, DBP Diyarbakır Ġl EĢ BaĢkanı Zübeyde Zümrüt hakkında TCK 203 maddesi
gereğince "Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir Ģeyin saklanmasını veya
varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluĢ amacına
aykırı hareket etmek" iddiasıyla soruĢturma açıldı. (22.10.2014 / DHA / Radikal.com.tr)
*1 Mayıs Dünya ĠĢçi Günü'nde Malatya Merkez Emeksiz Meydanı'nda gerçekleĢtirilen
etkinliklere katılan 35 öğrenci hakkında da "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
soruĢturma açıldığı öğrenildi. (14.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
204
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır Silvan ilçesinde 21 Kasım‟da, Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi amacıyla
Demokratik Özgür Kadın Derneği (DÖKH) tarafından bir yürüyüĢ gerçekleĢtirildi. YürüyüĢe
katılan ve aralarında Silvan Belediyesi BaĢkan Yardımcısı Zuhal Tekiner, Av. Seda Tanrıkulu
ve ilçede bulunan MEYA Kadın Merkezi sosyologu Zeynep ġıkgenç‟in de bulunduğu 14
kadın hakkında Silvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından "2911 sayılı toplantı ve gösteri
yürüyüĢleri kanuna muhalefet etmek" suçlamasıyla soruĢturma baĢlatıldı. (02.12.2014 /
DĠHA)
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR
*Antep 4. Ağır Ceza Mahkemesi talimatıyla, Antep'te yerel müzisyenlik yapan Tahir Özmen
ve 5 kiĢi hakkında, Kürtçe parçalar söylediği için "Örgüt propagandası" suçlamasıyla dava
açıldı. (12.01.2014 / / Ozgur-gundem.com)
*Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 15 Temmuz 2012 tarihinde çıkan yangınla ilgili Mardin
Savcılığı tarafından yürütülen soruĢturma tamamlandı. „Yangın planlı çıkarıldı‟ iddiasına
dayandırılarak hazırlanan iddianame kapsamında, 80 tutuklu hakkında dava açıldı.
(10.06.2014 / DĠHA)
*Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan 22 öğrenci hakkında "Örgüt propagandası"
yaptıkları iddiasıyla baĢlatılan soruĢturma, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'nce sunulan
iddianamenin kabul edilmesi sonucu dava açıldı. (15.06.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Kilis'in Deliosman köyü yakınlarında 14 Ağustos 2014 tarihinde Suriyeli mültecilerin
geçiĢini ile ilgili haber takibi yaptığı için hakkında soruĢturma baĢlatılan Dicle Haber Ajansı
(DĠHA) Muhabiri Nazım DaĢtan‟a, Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.
(11.09.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
ġırnak'ın Uludere ilçesinde, 1 Haziran‟da polis tarafından yapılan ev baskınlarını protesto
etmek amacıyla Kaymakamlık lojmanını taĢladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 çocuk,
çıkarıldıkları Uludere Asliye Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadeleri sonrası serbest bırakılmıĢtı.
Serbest bırakılan bu çocuklardan 9'u hakkında ġırnak Çocuk Mahkemesi tarafından
"yaralama", "kamu malına zarar verme", "örgüt propagandası yapmak", "dağıtma sırasında
görevi yaptırmama veya tehditle mukavette bulunma", "görevi yaptırmamak için direnme"
suçlamalarıyla dava açıldı. (30.09.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 4
Mart 2014 tarihinde kampüs içerisinde Ġnönü Üniversitesi Kadın Platformu öncülüğünde
gerçekleĢtirilen yürüyüĢ sonrası 50 öğrenci gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve adliyeye
sevk edilen 50 öğrenci, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Malatya Cumhuriyet
Savcılığı, baĢlattığı soruĢturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi 7. Asliye Ceza
Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, iddianameyi kabul etti. 50 öğrenci için ayrı ayrı "2911
sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'na muhalefet etmek", "Görevi yaptırmamak
için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" iddiasıyla 10'ar yıl hapis cezası istemiyle dava
açıldı. (11.12.2014 / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum Hınıs ilçe Belediyesi tarafından, 1925 yılında asılarak idam edilen ġeyh Said ve
dava arkadaĢları için yaptırılmak istenilen anıt ile ilgili, Hınıs Cumhuriyet savcılığı tarafından
"Suçu ve suçluyu övmek" iddiasıyla Hınıs Belediyesi EĢ BaĢkanı ve aynı zamanda ġeyh
Said'in torunu Hasan Basri Fırat'a hakkında dava açıldı. (03.12.2014 / DĠHA / Evrensel.net)
205
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR
*Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2011 yılında gözaltına alınarak tutuklanan ve 2 yıl aradan
sonra mahkeme tarafından tahliye edilen dönemin BDP'li yöneticileri Ġmdat Derin, Suphi
Çetinkaya, Hacı Çetin, Sıddık Güzel, Süleyman Yorgun Sehem Akgül'ün Van 5. Ağır Ceza
Mahkemesi, davayı karara bağladı. Mahkeme her bir kiĢiye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
(09.01.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari ile Hakkari‟nin Yüksekova ilçesi arasında bulunan ve 2010 yılında „askeri geçici
güvenlik bölgesi‟ ilan edilen Cilo Dağı‟na tırmanan Hacı Tansu, Nuri Tunç ile Abdulkerim
Tekçe ve Ömer Özer isimli dağcılara, Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi‟nce 3‟er ay hapis ve
450‟Ģer lira para cezasına verildi. (09.01.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde
335 tutuklu ve hükümlü hasar gören binadan panikleyerek çıkmıĢtı. Ailelerini gören
tutukluların bir çoğu cezaevine geri dönmüĢtü. Depremin etkisi geçtikten sonra cezaevine
dönen birçok tutukluya, 11 gün hücre cezası verildi. Depremde ailesini merak eden Abdullah
Bilici de cezaevinden bir kilometre uzaklıkta olan ailesini görmesinin ardından cezaevine geri
dönmesine rağmen Van 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Cezaevinden firar ettiği ve
yaĢanan artçı sarsıntılarda yaĢanan kaos ortamından yararlanarak firar giriĢiminde bulunduğu"
iddiası ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. (01.03.2014 / DĠHA)
*Van'da, 22 Mart 2008 tarihinde yapılmak istenen Newroz kutlamaları Van Valiliği
tarafından yasaklanınca gerçekleĢen polis müdahalesi ile kent merkezinde olaylar yaĢanmıĢtı.
Çok sayıda sivil yurttaĢın yaralandığı olaylarda, polisin kullandığı silahtan çıkan merminin
isabet etmesi sonucu iki yurttaĢ yaĢamını yitirmiĢti. Olayların ardından Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi'nin Zeve Kampüsü'nde bulunan MelikĢah Öğrenci Yurdu'nun açılıĢı için kente
gelen dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i protesto eden 61 öğrenci hakkında ise
dava açıldı. Öğrencilerin protesto sırasında "Newroz katili", "Katil Çelik üniversiteden defol",
"Van senden utanıyor" sloganlarını attıkları gerekçesiyle, "Kamu görevlisine alenen hakaret"
ve "Ġstiklal MarĢı'nı alenen aĢağılama" iddiasıyla açılan dava 6 yılın sonunda karara bağlandı.
Davanın görüldüğü Van Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, yargılanan öğrenciler Abdullah
Ölmez, Yavuz Akça, Bayram Kuzu, Faris Demir, Salih ġahin, BarıĢ Tosun, Ferci Aslankan
hakkında birer yıl hapis cezası ve toplam 32 bin 900 TL para cezası verildi. 54 öğrenciye
verilen birer yıllık ceza ise ertelendi. (21.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Elazığ'da 2011 yılında öğrenci derneğinde Kürtçe ders verdikleri gerekçesiyle evlerine polis
tarafından düzenlenen baskın sonrası 5 öğrenci tutuklanmıĢtı. Çıkarıldığı mahkemece "örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderilmiĢti. Öğrencilerden Tacettin Tuna, ÖYM'lerin kaldırılmasının ardından dava
dosyasının Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi sonrası 7 Nisan'da görülen ilk
duruĢmada, "uzun tutukluluk" süresi göz önüne alınarak tahliye edildi. Diğer dört öğrenciden
Diyadin Akbak ve Mehmet Yiğit 9'ar yıl, BarıĢ Tekin ve BarıĢ Bilen isimli öğrenciler ise 6 yıl
3'er ay hapis cezası aldı. (21.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Türkiye ve bölge cezaevlerinde, 12 Eylül 2012 tarihinde baĢlayan ve 68 gün süren açlık
grevine destek olmak için Derik ilçe merkezinde basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüĢe
geçen 62 yurttaĢ hakkında "2911 sayılı gösteri ve yürüyüĢ yasasına muhalefet etmek"
gerekçesi ile dava açıldı. Derik Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Nisan‟da görülen karar
206
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
duruĢmasında, aralarında Fırat Dağıtım çalıĢanı Yasemin Yılmaz'ın da bulunduğu 62 kiĢi
hakkında 1 yıl 6'Ģar ay ceza hapis cezası verdi. (01.05.2014 / Ozgur-gundem.com))
*Diyarbakır'ın Lice Belediyesi EĢ BaĢkanı Rezan Zuğurli, 2010 ve 2011 yıllarında öğrenci
olduğu sırada 3 ayrı eyleme katıldığı gerekçesiyle hakkında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
açılan davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. (07.05.2014 / Radikal.com.tr / Taraf.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*Antep'te Kürt televizyon kanalları olan Nuçe TV ve MMC'nin kapanmasını protesto etmek
amacıyla 30 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile
Durri Kaygusuz, Zeliha ġavur ve isimleri öğrenilemeyen 10 yurttaĢ hakkında "örgüt
propagandası" yaptıkları iddiasıyla açılan davanın karar duruĢması görüldü. Antep 5. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruĢmasında, 12 kiĢi hakkında " Örgüt propagandası"
suçlamasıyla 12 kiĢiye 2 yıl 1'er ay ceza verildi. (16.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Siirt'te, 15 Ekim 2013 günü "Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla gözaltına alınan ve
daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Sabri Bark, Musa Kurhan ve Abdurrahman
Nas'ın yargılandığı davanın karar duruĢması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sabri
Bark, Musa Kurhan ve Abdurrahman Nas'a "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç
iĢlemek" iddiasıyla 6'Ģar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Hapis cezası alan tutuklu sanıkların
cezaları ertelenerek tahliyelerine karar verildi. (06.06.2014 / DĠHA)
*Erzurum'da 17 Mart 2014‟te Kazım Yurdalan Mahallesi'nde düzenlenen Newroz
kutlamalarına ırkçı bir grubun müdahalesi ardından baĢlayan ve polisin müdahalesi ile
büyüyen olaylarda 7‟si öğrenci 14 kiĢi hakkı dava açıldı. "Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri
kanununa muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlilerine
görevlerinden dolayı hakaret" iddialarıyla Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
karar duruĢmasında, mahkeme tutuksuz yargılanan Betullah U., Serhat B., Abdulkerim G.,
Sefa S., Servet K., Osman K.,Osman E., Tayfur K., Metin A., Ramazan Ç., Remzi A., Albay
M., Tekin Y., ve Süleyman Y. hakkında 22'Ģer ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme,
cezaları 5 yıl erteledi. (11.06.2014 / DĠHA)
*Dersim‟de, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu bir pankart asarak "örgüt
propagandası yaptıkları" iddiasıyla haklarında açılan davanın görüldüğü karar duruĢmasında,
BDP Dersim Ġl EĢ BaĢkanı Ergin Doğru ve ESP Dersim Ġl BaĢkanı Ekber Kaya'ya 10 hapis
cezası verildi. (19.06.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*15 Nisan‟da Rojava sınırına kazılan hendek ve örülen duvarı protesto etmek amacıyla Dicle
Üniversitesi‟nde yapılan yürüyüĢ ve basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle, haklarında
dava açılan Ümit Dayan, Özge Can ve Gazi Som isimli öğrencilere, 1'er yıl 8'er ay hapis
cezası verildi. (03.07.2014 / Ozgur-gundem.com / Yeniozgurpolitika.org)
*5 yıl önce Batman'da doğan çocuğuna Asiwa ismini vermek isteyen Dicle Anter, baĢvurduğu
nüfus müdürlüğünden olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Dicle Anter'de kızını Asiwa ismini
vermekte ısrar ederek aynı zamanda Ġsveç vatandaĢı olması nedeniyle konsolosluğa baĢvurdu
ve kızı Asiwa için Ġsveç kimliği aldı. Bu zamana kadar kendi topraklarında, ailesinin verdiği
ismiyle yaĢayan Asiwa, kısa bir süre önce babasıyla bir ziyaret için Azerbaycan'a gitti. Geri
dönüĢte Anter ve kızı Asiwa, 12 Temmuz'da Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriĢ
yaparken, kapı görevlileri "Türkiye'de yasal kalıĢ süresini ihlal ettiği ve oturma izni için
207
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Yabancılar ġube Müdürlüğü'ne baĢvurmadığı" gerekçesiyle Asiwa'ya 677.50 TL para cezası
kesti. (23.07.2014 / Taraf.com.tr / Radikal.com.tr / Zaman.com.tr)
*BaĢbakan Recep Tayip Erdoğan'ın 2008 yılında Diyarbakır'a geliĢini protesto eden
yurttaĢlardan Mustafa Tosun, RojğeĢ Bayram, Medeni Fidan, Murat Alay, Nurettin Oynak,
adlı yurttaĢlar gözaltına alınarak tutuklanandı. Ardından haklarında "Polise mukavemet ve
devlet malına zarar vermek", "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢlemek" ile
"2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" iddialarıyla dava açıldı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yargılanan 5 kiĢi 2011 ġubat ayında tahliye edildi. Mahkeme, tutuksuz olarak
yargılanan 5 kiĢi hakkında "Polise mukavemet etmek ve devlet malına zarar vermek"
suçlamasıyla her biri için 190 bin 561 TL para cezası verdi. (08.08.2014 / Ozgurgundem.com)
*Malatya Ġnönü Üniversitesi kampüsünde, 28 Aralık 2011 tarihinde gerçekleĢen Roboski
katliamının yıldönümünde düzenlenen katliamı protesto eylemine katıldıkları gerekçesiyle 42
öğrenciye hakkında "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiası ile açılan dava Malatya 3. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 9 öğrenciye 1 yıl 8'er ay hapis cezası, 1 öğrenci
hakkında ise beraat kararı verdi. 9 öğrenciye verilen ceza daha sonra 5 yıl ertelendi.
(25.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*11.11.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Robin Salmi, Ģu beyanlarda bulundu: “Bizler
ESP üyeleri olarak partimizin konser etkinliğinin afiĢlerini 11.11.2014 tarihinde saat 08.00
sularında Kayapınar Ġlçesinde asarken sivil giyimli tutanakta isimlerini yazmayan 192 213,
337 674 sicil numaralı iki polis kamu malına afiĢ astığımızı ve halkın Ģikâyeti üzerine bizlere
iĢlem yapmak istediklerini söylediler. Bizler de binada bulunan bina sahibine Ģikayetçi olup
olmadığını sorduğumuzda kendisinin öyle bir beyanı olmadığını söyledi. Bunun üzerine üç
arkadaĢımızı karakola keyfi Ģekilde götürerek 189 TL PARA cezası kestiler. Diğer 2
arkadaĢımızı da yol kenarında keyfi bir Ģekilde 2 saati aĢkın süreyle bekletip onlara da 189
TL cezai iĢlem uyguladılar. Aynı polisler tekrar afiĢ asıldığında cezanın katlanarak
uygulanacağını beyan ettiler. Bizler siyasi, yasal bir parti olarak, partimiz ESP‟nin yasal
olarak organize edilen konserin duyurulması ve çalıĢmalarının devam edeceğini belirtiyor,
yasaların vermiĢ olduğu bu hakkın, polis tarafından gasp edilmemesi gerektiğini belirtiyoruz.
Bu konuda bize destek sunmanızı talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Malatya'da, Roboski katliamının yıldönümünde yapılan protesto eylemine katıldıklarım için
haklarında dava açılan 42 üniversite öğrencisinden 9'unun yargıladığı duruĢmada, 8 öğrenciye
1 yıl 8'er ay ceza verildi. (14.11.2014 / DĠHA)
*MuĢ'un Malazgirt ilçesinde, DBP'li meclis üyesi Emir Yurdakul hakkında yerel seçimlerde
PKK Lideri Abdullah Öcalan ve siyasi tutsaklar için yürütülen imza kampanyasının standını
açtığı için "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla dava açıldı. Malazgirt Asliye Ceza
Mahkemesi dava dosyasını Patnos Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karara bağlanan
davada Yurdakul'a, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 10 hapis cezası verildi.
(24.11.2014 / ANF / DĠHA)
*Diyarbakır Silvan ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto etmek
amacıyla yapılan gösteriye polis müdahalesi ile baĢlayan olaylara katıldığı gerekçesiyle F.K,
H.E, A.B, Ġ.H.E, M.B, H.Y, A.A, A.T ve E.H isimli 9 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına
alındıktan sonra götürüldükleri Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nde nezarete atılan çocuklar, geceyi
208
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
geçirdikleri emniyette ifadeleri alınması sonrası Silvan Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri
alınan çocuklar, daha sonra serbest bırakıldı. Çocuklar, serbest bırakılmasına rağmen her
çocuğun ailesine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ve diğer hükümleri
gereğince 189'ar TL para cezası kesildi. (03.12.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Silvan ilçesinde, YPJ'li Fadime Demirkaya'nın cenazesini karĢılamak isteyen
kitleye yönelik müdahalenin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan 16 yaĢındaki R.G ile
19 yaĢındaki Ömer Binen isimli yurttaĢların ailesine, Kabahatler Kanunu doğrultusunda
189'ar TL para cezası kesildi. (04.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Ağrı'nın Patnos ilçesinde, HDP Ġlçe BaĢkanı Ġkram Bedir'e, 18 Ekim 2014'te "Öcalan'ın
sesine ses ver" eyleminde açıklama yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verildi. Olay günü
gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Bedir hakkında yürütülen soruĢturma
kapsamında Patnos Ağır Ceza Mahkemesi, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla dava açtı. Açılan dava
sonucunda Bedir'e 5 yıl hapis cezası veren mahkeme ardından, cezayı 10 aya indirdi.
(18.12.2014 / DĠHA)
*MuĢ'ta, Roboski katliamının yıl dönümü nedeniyle 28 Aralık 2013 tarihinde yapılan anmaya
katılan 3 kiĢiye 10'ar ay hapis cezası verildi. Söz konusu tarihte "Çerxa ġorê" marĢını
okuyarak, "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla MuĢ Ağır Ceza Mahkemesi'nde
yargılanan SES ġube BaĢkanı Ġdris Gürkan ve 6-8 Ekim Kobané'ye destek eylemlerine
katıldıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Rıdvan Çelebi ile Arafat Altun'a 10'ar ay ceza
verildi. (22.12.2014 / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net)
*Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti‟nde gazetecilerle bir
araya gelerek yaptığı açıklamada, Diyarbakır‟da „suç‟a karıĢan 500‟den fazla çocuğun ailesine
Kabahatler Kanunu‟na göre idari para cezası uygulandığını söyledi. Aksoy Ģunları belirtti:
“Ġki yüze yakın teröre bulaĢan çocuk var. Sayı her geçen gün değiĢiyor. Para cezası iĢlemi 500
yüz kiĢiyi geçmiĢtir.” (31.12.2014 / CHA / Ġmctv.com.tr)
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek ve Kültür Kurumu
*BDP Nizip Ġlçe Örgütü'nün merkezi seçim bürosuna gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi
yada kiĢiler tarafından taĢlı saldırı gerçekleĢtirildi. BDP Nizip Ġlçe Örgütü yöneticisi Erkan
ġahin, polise haber verilmesi üzerine olay yerinde incelemelerin yapıldığını belirtti. ġahin,
polisten edindiklerin bilgilere saldırının 4 yada 5 kiĢi tarafından gerçekleĢtirildiğini kaydetti.
(22.01.2014 / ANF / DĠHA)
*BDP Antep Ġl Örgütü binası gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerin saldırısına
uğradı. Ġstasyon Caddesi'nde bulunan parti binasının kapısını kırarak içeriye girerek
saldırgan/saldırganlar, içeride bulunan eĢyaları tahrip ederken, bir diz üstü bilgisayar, 4 adet
bağıĢ makbuzu ve bazı kayıt evrakları da yanlarında götürdü. (24.01.2014 / Ozgurgundem.com)
*BDP Elazığ Ġl binasının kapısını kırarak içeri giren kimliği öğrenilemeyen bir saldırgan,
binanın ikinci kata çıkarak kapıya molotof kokteyli attı. Gözaltına alınarak Ġl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülen saldırgan, "Akli dengesi yerinde olmadığı" ve "Alkollü" olduğu
gerekçesi ile serbest bırakıldı. (02.02.2014 / Cnnturk.com / Haberturk.com / Taraf.com.tr)
209
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Erzurum‟un Çat Ġlçesinde, BDP Çat Ġlçe binasına saldırıda bulunan kimliği belirsiz kiĢi ya
da kiĢiler, binanın camlarını kırarak parti tabelasını yerinden söktü, ardından da parti
binasının duvarlarına sprey boya ile Türk bayrağı çizdi. Parti binasına yönelik yapılan saldırı
ile ilgili BDP‟li yöneticiler, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ne giderek Ģikâyette bulundu.
(02.02.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın GevaĢ Ġlçesi Atatürk Caddesi'nde, 4 katlı bir binanın 1 ve 2'nci katında bulunan AK
Parti ve Hüda-Par'a, kimliği belirsiz kiĢilerce molotof atıldı. 2'nci katta bulunan Hüda-Par'ın
bulunduğu Ġlçe BaĢkanlığına 2 molotof kokteyli isabet ederken, binanın 1'inci katında bulunan
AK Parti Ġlçe BaĢkanlığı'na ise 4 molotof kokteyli atıldı. Olay yerine gelen polis binada
parmak izi alıp, kapsamlı soruĢturma baĢlattı. (03.02.2014 / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr
/ Hurriyet.com.tr)
*Van'ın Edremit ilçesinde, Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulanan BDP ilçe binasına kimliği
belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce saldırı yapıldı. Saldırıda binanın camları kırıldı. (10.02.2014 /
DĠHA)
*Mardin'in Midyat ilçesine bağlı OrtaçarĢı Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kiĢi yada kiĢilerce
BDP'nin seçim anonsu aracına saldırı düzenlendi. Saldırıda seçim aracında maddi hasar
meydana geldiği belirtilirken, araçta bulunanlardan yaralananların olmadığı bildirildi.
(19.02.2014 / DĠHA)
*Erzurum‟un merkez Yakutiye ilçesi MahallebaĢı semtinde bulunan ve daha tam olarak açılıĢı
yapılmayan BDP‟ye ait seçim bürosu kimliği belirsiz kiĢi ya da kiĢilerce bira ĢiĢeleri ve
taĢlarla saldırıya uğradı. (23.02.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe Ġlçesinde, BDP'ye ait seçim bürosuna kimliği belirsiz kiĢilerce iki ses
bombası atıldı. Büro kapalı olduğu sırada düzenlenen saldırıda maddi hasar meydana geldi.
Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili soruĢturma baĢlattı. (02.03.2014 / DHA /
Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
*Ağrı Kütüphane Caddesi‟nde bulunan BDP seçim irtibat bürosu, kimliği belisiz kiĢi ya da
kiĢilerin saldırısına uğradı. (05.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan AKP seçim bürosuna gece
saat 21.00 civarında kimliği belirsiz kiĢilerce el yapımı olduğu belirtilen bomba atıldı. Büyük
bir gürültü ile patlayan bomba büroda maddi hasara neden oldu. (13.03.2014 / ANF / DĠHA)
*Erzurum Yakutiye ilçesinde Dağ Mahallesi'nde seçim çalıĢması yürüten BDP seçim aracı,
ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. 3 araçla önü kesilen BDP'nin aracına sopa ve taĢlarla
saldıran 15 kiĢilik ırkçı grubun, aracı Ģoförüyle birlikte uçurumdan atmak istediği belirtildi.
Mahallelinin müdahalesiyle aracın uçurumdan atılmasının önlendiği olaya dair bilgi veren
BDP Yakutiye Belediye BaĢkan Adayı Ayhan Yılmaz, saldırının kendilerini çalıĢmaktan alı
koymak amacıyla yapıldığını belirtti. (16.03.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın merkez ilçesi TuĢba'da, BDP'nin seçim çalıĢmaları kapsamında Ġstasyon ve Ġskele
mahallelerinde açtığı seçim bürolarına yönelik gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi veya
kiĢilerce saldırı gerçekleĢtirildi. Meydana gelen saldırılarda seçim bürolarının camları
kırılarak bürolar tahrip edildi. (17.03.2014 / DĠHA)
210
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Erzurum MahallebaĢı Semti‟nde açılan BDP‟nin seçim bürosununu önünde toplanan
yaklaĢık 50 kiĢi ellerindeki taĢ, sopa ve satırlarla seçim bürosuna saldırıda bulundu. Saldırıda
seçim bürosu tahrip edilirken, etrafta bulunan esnaflarında camları kırıldı. (18.03.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'da merkez Kayapınar Ġlçesi'nde bulunan Ak Parti Ġl binasına 100 metre mesafede
iki adet ses bombası patladı. Yüzleri poĢu ile sarılı iki kiĢinin fırlattığı bomba nedeniyle
yoldan geçen 2 kiĢi hafif Ģekilde yaralandı. (18.03.2014 / Milliyet.com.tr /
Cumhuriyet.com.tr)
*Bitlis'in Güroymak ilçesinde Belediye Eğitim Destek Evi akĢam saatlerinde kimliği belirsiz
kiĢi yada kiĢiler tarafından ateĢe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi
sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Ġçinde öğrencilerin olması nedeniyle yaralananın
olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Polis yangın çıkan binada inceleme yaptı.
(31.03.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde, AKP'nin seçim sonuçlarına itiraz kararını protesto etmek için
Adliye binası önünde bir araya gelen binlerce kiĢi, protesto ardından dağılmaya baĢladığı
sırada polisin, TOMA ve biber gazıyla gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı. Müdahalenin
ardından dağılan yurttaĢlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan AKP Ġlçe binasına
molotofkokteyli attı. Ġlçe binasında çıkan yangın ile maddi hasar meydana geldi. (02.04.2014 /
Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Bağlar ilçesinde, HÜDA-PAR Bağlar Ġlçe binasına gelen yüzleri kapalı bir
grup, binaya ses bombası ve molotof kokteyli attı. Cento Caddesi üzerinde bulunan ilçe
binasına atılan ses bombası ve molotof kokteylinin ardından grubun, olay yerine gelen polis
aracına da molotof kokteyli attıkları belirtildi. (15.04.2014 / ĠHA / Mynet.com)
*Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinde belediyeye ait Kültür Sanat Merkezi gece
saatlerinde, kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce kundaklanarak ateĢe verildi. (21.04.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Bingöl'de, Alperen Ocakları Derneği üyeleri, ülkücüler ve koruculardan oluĢan bir grup,
Diyarbakır'da 2. Taktik Hava Komutanlığı'ndaki bayrağın indirilmesine tepki göstermek
amacıyla Bingöl-Genç karayolu üzerinde toplandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesine gidip bayrak
asmak isteyen grup, polis ve askerler tarafından geri çevrildi. Grup, daha sonra BDP Bingöl Ġl
Örgütü önünden geçtikleri sırada yanlarında bulunan pompalı tüfekler ile hava ateĢ açtı.
Grubun kullandığı araçlar içerisinde kaleĢnikof marka silah ve pompalı tüfeklerin olduğunu
da görüldü. Polis tarafından BDP il binası çembere alındı. (13.06.2014 / Sabah.com.tr /
Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, kadınlara sorunları alanında faaliyetler yürüten Amida Kadın
DanıĢmanlık Merkezi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi yada kiĢilerin ses bombalı
saldırısına maruz kaldı. (27.06.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi tarafından Silvan-Diyarbakır arasında yolcu taĢıması için
2 aracın tahsis edilmesi üzerine aynı hatta özel olarak çalıĢan Ģoförler, zarar ettiklerini öne
sürerek belediye binasına saldırıda bulundu. Saldırıyı duyan ve olay yerine gelerek belediyeyi
sahiplenmek isteyen ve saldırganlara tepki göstermek isteyen yurttaĢlara polis, gaz bombası
211
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polis basın mensuplarının da
hedef alındığı görüldü. (04.07.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır'ın YeniĢehir ilçesi ġehitlik Semti'nde Hür Dava Partisi üyeleri oldukları belirtilen
bir grubun, Özgür YurttaĢ Derneği ile bir kahvehaneye saldırı düzenlediği kaydedildi.
Saldırının döner bıçakları, satır ve sopalarla yapıldığı belirtilirken, grubun mahallede
yurttaĢlara da saldırdığı ifade edildi. Saldırı sırasında derneğin camlarını kırılırken,
saldırganlar biri dernekte olmak üzere 7 yurttaĢı darp ederek yaraladı. Polis, saldırgan gruba
gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (17.07.2014 / Cumhuriyet.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Kayapınar ilçesi Huzur Evleri Mahallesi‟nde bulunan Huzur Evleri Özgür
YurttaĢ Derneği‟ne saat 22.00-22.30 sularında Hür Dava Partisi üyeleri oldukları belirtilen 3040 kiĢilik bir grup tarafından saldırıldı. Saldırgan güruhun ellerinde silah, sopa, döner
bıçakları ve kesici aletler olduğu ve derneğin cam ve çerçevesini indirdikleri belirtildi.
Saldırganlara çevredeki kahvehanelerde oturan yurttaĢların tepki gösterdiği ve bunun üzerine
dernek çevresinden uzaklaĢtıkları, ancak ileride yeniden toplandıkları bildirildi. Saldırı
üzerine olay yerine gelen polislere de bir polis amirinin “müdahale etmeyin” ve sadece “geri
çekilin” dediği belirtildi. Saldırgan grubun mahallede bekleyiĢini sürdürdüğü ve mahalledeki
gerginliğin devam ettiği bildirildi. (19.07.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, DBP Ġlçe Örgütü binasına kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce
gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleĢtirildi. Saldırı ile birlikte ilçe binasının camlarının
kırıldığı ve sonrasında polis tarafından yapılan incelemede 6 adet tabanca mermisinin parti
binasına isabet ettiği belirtildi. 3 mermi camlardan geçerek parti içindeki odalara, 3 merminin
ise dıĢ duvarlara isabet ettiği kaydedildi. (01.08.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*KURDĠ-DER Adıyaman ġubesi ait tabela, kimliği kiĢi veya belirsiz kiĢiler tarafından
yerinde söküldü. Tabelayı yerinden söken saldırganlar, daha sonra ezerek tahrip etti.
(01.08.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Iğdır Belediyesi tarafından kentin giriĢine yerleĢtirilen Kürtçe ve Türkçe "HoĢ geldiniz - Hûn
bi xêr hatin" yazılı tabela, kimliği belirsiz kiĢi veya kiĢilerce yerinden sökülüp taĢlarla
kırıldıktan sonra, yolun kenarına atılmıĢ halde bulundu. Olay ile ilgili konuĢan görgü
tanıklarından O.B. adlı yurttaĢ, “Sabah erken saatlerde Ģehir içi minibüsle olay yerinden
geçerken tabelanın o Ģekilde kırık ve yakılmıĢ halde olduğunu gördük. Bizden önce gelen
yurttaĢlar ise bizlere üzerinde bir de Türk bayrağı olduğunu söyledi” diye konuĢtu.
(23.08.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Dicle Belediyesi'ne taĢlı saldırı gerçekleĢtirildi. Ġçeride
kimsenin bulunmadığı sırada pencerelerin camlarının kırılarak binaya giren kimliği belirsiz
bir grup, odalardaki eĢyaları dağıttı. Saldırının ardından binaya gelen olay yeri inceleme
tarafından olaya ait deliller toplandı. (01.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Bitlis‟in Hizan ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırılarını protesto etmek
amacıyla yürüyüĢ gerçekleĢtiren gençlere müdahale eden polis, DBP ilçe binasına gaz
bombası, tazyikli su ve coplar ile saldırarak cam ve kapılarını kırdı. Binayı tahrip erden polis,
binayı ablukaya aldı. (07.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
212
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır‟ın Eğil ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırının protesto edildiği
olaylar sırasında, DBP Eğil Ġlçe binası ve Eğil Belediye Binası‟na yönelik Hizbullah üyesi
oldukları iddia edilen kiĢi yada kiĢilerce silahlı saldırı gerçekleĢtirildi. (07.10.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırının protesto edildiği
eylemlere müdahale edilmesinin ardından baĢlayan olaylar sırasında polis ve askerler, Silopi
Belediyesi'ne saldırıda bulundu. (08.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Edremit ilçesinde, DBP ilçe binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kiĢi veya
kiĢilerce molotoflu saldırı gerçekleĢtirildi. Saldırı sonucunda binada büyük çapta hasar
meydana geldiği belirtildi. (08.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟da, Demokratik Toplum Kongresi binasına polis tarafından baskın düzenlendi.
Kongre binasında kimsenin bulunmadığı saatlerce gerçekleĢen baskında, binanın arka
kapısının koçbaĢı ile kırılarak girildiği, yarım saat boyunca arama yapıldığı belirtildi.
(08.10.2014 / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Kayapınar ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırının protesto
edildiği eylemlere müdahale edilmesinin ardından baĢlayan olaylar sırasında, DBP Kayapınar
Ġlçe Örgütü'ne yönelik Hizbullah Üyesi oldukları iddia edilen kiĢi yada kiĢiler tarafından uzun
namlulu silahlarla saldırı gerçekleĢtirildi. Saldırının ardından bina önünden uzaklaĢan
saldırganların sıktığı kurĢunların kovanlarını toplayan parti yöneticileri 32 adet uzun namlulu
silahlara ait boĢ kovan ve mermi çekirdekleri topladı. Parti yöneticileri saldırı ile ilgili
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak. (08.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum'un Karayazı ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırının protesto
edildiği eylemlere müdahale edilmesinin ardından baĢlayan olaylar sırasında, CHP ve AKP
ilçe binalarını gösterici bir grup tarafından ateĢe verildi. (08.10.2014 / DĠHA / Diken.com.tr)
*Antep'te, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırının protesto edildiği eylemlere
müdahale edilmesinin ardından baĢlayan olaylar sırasında, ırkçı gruplar ġahinbey ve ġehit
Kamil DBP ilçe binalarını ateĢe vererek saldırıda bulundu. (10.10.2014 / Hurriyet.com.tr /
Ġmctv.com.tr / T24.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, DBP tarafından gözaltı ve tutuklamalara karĢı 14 Aralık‟ta
gerçekleĢtireceği yürüyüĢ öncesi ilçede anons yapan araca Hür Dava Partisi üyeleri oldukları
iddia edilen kiĢiler tarafından saldırı gerçekleĢtirildi. Ellerinde uzun namlulu silahlarla anons
aracının önünü kesen ve Hür Dava Partisi üyesi oldukları belirtilen çok sayıda kiĢi araçta
buluna DBP'lileri indirerek darp etmeye baĢladı. Daha sonra DBP'ye ait anons aracını ve
anons cihazları tahrip eden saldırgan grup, darp edilen DBP'lilerin resimlerini çektikleri öne
sürüldü. (13.12.2014 / Ozgur-gundem.com / Cizrepostasi.com)
Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek ve Kültür Kurumu
*Diyarbakır‟ın Kulp Ġlçesinde faaliyet gösteren Andok Kültür Sanat Derneği hakkında,
Kürtçe kurs verdiği gerekçesiyle kapatma davası açıldı. (02.02.2014 / Ozgur-gundem.com /
Evrensel.net)
*Derik Belediyesi tarafından 2012 yılında, ilçede yaĢayan yoksul ve dar gelirli ailelerin
öğrencilerine eğitim vermek amacıyla açılan Gula Sor Eğitim ve Bilim Evi, Derik
213
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Kaymakamlığı tarafından kapatıldı. Derik Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün, Derik
Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, açılan Gula Sor Bilim ve Kültür Evi'nin izinsiz eğitim
faaliyeti yürüttüğü sebebiyle Kaymakamlık tarafından kapatma kararı verildiği kaydedildi.
(25.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, KURDĠ-DER, DTK ve Eğitim Sen Diyarbakır ġubesi
tarafından merkez Bağlar ilçesinde Kürtçe eğitim veren Dibistana Seretayî a Ferzad
Kemangar-Ferzad Kemanger Ġlkokulu hakkında soruĢturma baĢlattı. SoruĢturmanın TCK'nin,
"Ġzinsiz eğitim kurumu açmak" ve "Örgüt adına suç iĢlemek" maddeleri kapsamında açıldığı
öğrenildi. Açılan soruĢturmanın ardından okulun kapısı polis tarafından mühürlendi.
(15.09.2014 / Ntvmsnbc.com / Taraf.com.tr / Sabah.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan ve Kürtçe eğitim veren Dibistana Seretayî a BerîvanBerivan Ġlkokulu‟nun kapısı polis tarafından mühürlendi. Okulu mühürleyen polisler, duvarda
asılı okul tabelasını yerinden söktü. ġırnak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denetleme
yapılmadan, ġırnak Valiliği'ne okulun uygun olmadığı yönünde dilekçe yazıldığı öğrenildi.
(16.09.2014 / Cnnturk.com / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Hakkari Yüksekova ilçesinde açılan ve Kürtçe eğitim veren ÜveyĢ Ana Ġlköğretim Okulu,
polis tarafından savcılık kararı gerekçe gösterilerek mühürlendi. (16.09.2014 /
Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER
Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde bir grup genç, Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi ile Askeri
Savcılığın Roboski katliamına iliĢkin verdiği "takipsizlik" kararını meĢaleli yürüyüĢ ile
protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Ġpek yolu üzerinde önlem alan polis gençlere gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (08.01.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 Ocak‟ta, BDP Silvan Belediyesi EĢ BaĢkanları aday tanıtımı
mitingi öncesinde Malabadi Anadolu Lisesi öğrencileri ve polisler arasında çıkan gerginlik
yaĢandı. Çıkan olaylarda Ahmet Solmaz (19) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun
ardından Silvan Adliyesi getirilen Solmaz hakkında çıkarılan tutuklama kararı üzerine, AsayiĢ
Büro Amirliği'ne götürülen Solmaz'ı yürüyerek takip eden gençlere polis tazyikli suyla
müdahale etti. (09.01.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Feridun mahallesinde bulunan Diyarbakır caddesi üzerinde,
Paris'te katledilen 3 kadın siyasetçinin faillerinin bulunması talebiyle gösteri düzenlemek
isteyen eylem yapan bir gruba, polisler müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Yakup
Müjde (16) ve Bilal Meygil (14) isimli çocuklar gözaltına alındı. Polislerin gözaltına aldığı
Müjdeci'yi darp ettiği öğrenildi. (10.01.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, cezaevinden tahliye edilen BDP ġırnak Milletvekili Selma
Irmak, Mardin Milletvekilleri Gülser Yıldırım ile Erol Dora karĢılanması amacıyla miting
düzenlendi. Düzenlenmek miting öncesi polis, BDP Dargeçit Ġlçe binası önünde bir araya
gelen ve Ilısu caddesi varan yüzlerce kiĢiye gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede
214
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
bulundu. Kitlenin polise taĢlarla karĢılık vermesi üzerine, polis ile kitle arasında çatıĢmalar
yaĢandı. (12.01.2014 / DĠHA)
*ġırnak Valisi'nin, Roboski ile Federal Kürdistan Bölgesi sınırına yapılmak istenen "Güvenlik
yolu"nu denetlemek için geldiği bilgisini alan Roboski köylüleri, Roboski katliamında 34
kiĢinin yaĢamını yitirdiği 15 Nolu sınır taĢına doğru yürüyüĢe geçti. Roboskililerin sınırın alt
kısmına varması üzerine askerler, Roboski‟li köylülere gaz bombaları ile müdahale etti.
Köyüllerin yürüyüĢü devam ederken, askerler kitlenin üzerine silahlarla ateĢ açtığı bildirildi.
BaĢına gaz bombası isabet eden Serhat Encü (17) isimli yurttaĢ ağır yaralandı. (15.01.2014 /
Cumhuriyet.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*BDP Van Ġl Örgütü tarafından kent merkezinde "Rojava halklarının Cenevre2'de kimlik ve
statüleri tanınsın" sloganı ile düzenlediğin mitingin sona ermesi ile birlikte polis, mitinge
katılan yurttaĢlara plastik mermi ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polisin attığı plastik
mermi sonucu bir genç bacağından yaralandı. (15.01.2014 / Ozgur-gundem.com /
Hurriyet.com.tr)
*BDP Hakkari Ġl Örgütü öncülüğünde Cizîrê Kantonu'nun ilan ettiği özerkliği kutlamak ve
Nusaybin-QamıĢlo sınırına örülen duvarı protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüĢe polis
müdahale etti. Polis müdahalesi olaylar yayıldığı Keklikpınar, Yenimahalle ve Berçelan
mahallerinde, ismi öğrenilmeyen bir çocuk polisler tarafından gözaltına alındı. (26.01.2014 /
DĠHA)
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesi BahçebaĢı Mahallesi'nde 28 Ocak‟ta ev baskınları
sonucu gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla
tutuklanan 5 kiĢi için, protesto amaçlı adliye binası önünde bekleyiĢe geçen kitleye polis, gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında BDP Mardin Ġl EĢ
BaĢkan Yardımcısı Mehmet Doğan polisin attığı iddia edilen taĢlardan dolayı kafasından
aldığı darbe ile yaralandığı belirtildi. Yaralanan Doğan, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne
kaldırılırken, müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen 2 yurttaĢ gözaltına alındı. (29.01.2014 /
DĠHA)
*Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl polislerin panzerle ezmesi sonucunda katledilen ġahin Öner'in
ölüm yıl dönümünü protesto amacıyla, Ben u Sen Mahallesi'nden Mardin Kapı'ya
gerçekleĢtirilmek istenilen yürüyüĢe polis, ġehitlik Mezarlığı'nda gaz bombaları ve tazyikli su
ile müdahale etti. (10.02.2014 / Hurriyet.com.tr / Haberturk.com / Taraf.com.tr)
*Hakkari Yüksekova ilçesinde binlerce yurttaĢ, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Türkiye‟ye
getiriliĢinin 15‟inci yıldönümünde protesto gösterisi düzenlemek amacıyla protesto gösterisi
düzenlemek istedi. Oslo Oteli önünde polis tarafından zırhlı araçlarla durdurulan kitlenin
yürüyüĢüne izin verilmedi. Bunun üzerine tekrardan yürümek isteyen kitleye, polis biber gazı
ve ses bombaları ile müdahale etti. (13.02.2014 / DHA / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenlemek isteyen binlerce kiĢiye, çarĢı
merkezine doğru yürüyüĢe geçti. ÇarĢı merkezinde basın açıklaması düzenleyen kitleye, basın
açıklamasının ardından polis tarafından gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede
bulunuldu. (13.02.2014 / Ozgur-gundem.com)
215
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
* Van merkezde bulunan Nuda Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek, PKK Lideri
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢin yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ
düzenleyen binlerce kiĢiye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
(13.02.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
* ġırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen binlerce kiĢiye, polis gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahale etti. (13.02.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Mardin'in Dargeçit ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenlemek isteyen çok sayıda kiĢiye, polis gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Olaylar sırasında 4 kiĢi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların serbest bırakılması için Emniyet Müdürlüğü önüne yürümek isteyen
kitleye, polis ikinci kez müdahalede bulundu. (13.02.2014 / Milliyet.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢ yıldönümü olan
15 ġubat'ı kınamak amacıyla Nur Mahallesi'nde bulunan BDP Seçim Bürosu önünde toplanan
çok sayıda yurttaĢ, Cudi Mahallesi'ne doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢe geçen kitleye, Cudi
Mahallesi Mezbahane Sokak'ta zırhlı araçlarla barikat kuran polisler tarafından, hiç bir uyarı
yapılmadan gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale edildi. (15.02.2014 / Milliyet.com.tr
/ Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır‟da Batıkent Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kiĢi, PKK Lideri Abdullah
Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümünde protesto amacıyla Bağlar Dörtyol‟a doğru
yürüyüĢ düzenledi. YürüyüĢe geçen kitleye polis, Ġskanevleri Caddesi'nde gaz bombaları
tazyikli su ile müdahale etti. (15.02.2014 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Van'da, BDP Ġl Örgütü'nün çağrısı ile, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢini
protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce yurttaĢ yürüyüĢ düzenledi. YürüyüĢ ardında
basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından kitle tekrar Cumhuriyet Caddesi'ne yürümek
isterken, polis TOMA ve zırhlı araçlarla kitlenin önünü kesti. Kitlenin yürümekte ısrar etmesi
üzerine polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. (15.02.2014 / Milliyet.com.tr
/ Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıldönümü
olan 15 ġubat'ı protesto etmek amacıyla Nur Mahallesi'nde bulunan BDP Cizre ilçe Örgütü
binası önünde toplanan binlerce yurttaĢ Cudi Mahallesi'ndeki BDP seçim bürosuna doğru
yürüyüĢe geçti. YürüyüĢ halinde Cudi Mahallesi BDP seçim bürosu önüne gelen kitleye
polisler, gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. (15.02.2014 / Milliyet.com.tr)
*Batman'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl dönümünde protesto
gösterisi düzenlemek amacıyla Batman Belediye binası önünde bir araya gelen binlerce kiĢi,
Sanat Sokağı'na doğru yürüyüĢe geçti. Sloganlar eĢliğinde yürüyüĢe geçen kitleye polis,
Diyarbakır Caddesi'nde gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. (15.02.2014 /
Radikal.com.tr
/
Milliyet.com.tr
/
Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla BDP Silopi Ġlçe binası önünde bir araya gelen binlerce
216
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kiĢi Sanat Sokağı'na doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢe geçen kitleye polis, Sanat Sokağı
giriĢinde gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale bulundu. (15.02.2014 / Radikal.com.tr)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin yıl
dönümünü protesto etmek amacıyla BDP Kızıltepe Ġlçe binası önünde bir araya gelen binlerce
Ġpek Yolu'na doğru yürüyüĢe geçti. Sloganlar eĢliğinde yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (15.02.2014 / Milliyet.com.tr)
*Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin
yıldönümünde protesto düzenlemek amacıyla, BDP seçim bürosu önünde bir araya gelen
yüzlerce yurttaĢ, AVM yönüne doğru yürüyüĢe geçti. Hizan Durağı civarına ulaĢan kitleye
polis, hiçbir uyarıda bulunmadan gaz bombası, cop ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında çenesine gaz bombası isabet eden bir yurttaĢ ağır yaralandı. Ġsmi
öğrenilemeyen yaralı Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (15.02.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin
yıldönümünde protesto düzenlemek amacıyla Özgürlük meydanında bir araya binlerce kiĢi,
Ġpek Yolu'na doğru yürüyüĢe geçti. Burada yapılan basın açıklamasının ardından kitle, tekrar
Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüĢe geçti. Özgürlük Meydanı'na varan kitleye polis tazyikli
su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (15.02.2014 / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü ile Federal Kürdistan Bölgesi sınırında çıkan
çatıĢmaları engellemek amacıyla canlı kalkan eylemi baĢlatan kitleye ekserler gaz bombaları
ile müdahalede bulundu. Müdahalede bir basın mensubu dizine çarpan gaz bombası fiĢeği ile
hafif Ģekilde yaralanırken, Emine Ürek isimli yurttaĢ gazlı müdahalenin etkisiyle fenalaĢıp
baygınlık geçirdi. (25.02.2014 / DĠHA)
Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde karakol yapımını protesto etmek amacıyla çeĢitli kentlerden
Lice‟ye gelen binlerce kiĢi, protesto eylemini gerçekleĢtirmek istedikleri Abalı (Korxa)
Karakolu'na az bir mesafe kala jandarma ve zırhlı polis araçlarıyla tarafından durduruldu.
Güvenlik gerekçesiyle yürüyüĢe izin verilmeyince, araçlarından inerek yola yürümek isteyen
kitleye, polis ve jandarma tarafından gaz bombaları ile müdahalede bulunuldu. (28.02.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde, BDP Ġl Örgütü tarafından Rojava sınırında yapılmak istenen
duvar inĢaatını protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklaması ardından yürüyüĢ yapmak
isteyen kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (28.02.2014 /
DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟da BDP‟liler, „Öcalan'a Özgürlük‟ talebiyle baĢlatılan imza kampanyasının
destek vermek amacıyla Bağlar Ġlçesinde bulunan 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde
imza standı açtı. YurttaĢların imza verdiği standın kaldırıldığı sırada, polis tarafından
kampanyanın yasaklandığı gerekçe gösterilerek imza listelerine el konulmak istendi. Buna
izin vermeyen yurttaĢlar ile polis arasında arbede yaĢandı. (01.03.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde BDP'nin seçim bürosuna kimliği belirsiz kiĢiler tarafından ses
bombası atılmasını protesto etmek için seçim bürosundan Ġpek Yolu'na yürüyüĢ
gerçekleĢtirmek isteyen yüzlerce yurttaĢ, Özgürlük Meydanı'nda polisler tarafından
217
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
engellendi. Kitlenin yürüyüĢ yapmak için ısrar etmesi üzerine polisler tazyikli su ve gaz
fiĢekleri ile kitleye müdahale etti. Saldırı esnasında Hüda-Par üyelerinin BDP'lilere tekbir
eĢliğinde saldırması dikkat çekti. (02.03.2014 / Milliyet)
*Van‟ın Edremit ilçesinde, AKP Van BüyükĢehir Belediye BaĢkan adayı Osman Nuri
Gülaçar zırhlı polis araçları ile gelmesini yurttaĢlar tepki göstererek protesto etti. Ġddaaya
göre, zafer iĢaretleri yaparak protesto gösterisinde bulunan yurttaĢlara, Gülaçar'ın korumaları
ve polisler tarafından silah ve biber gazı sıkılarak müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında
yurttaĢların darp edildiği belirtildi. (03.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Sabancı Ġlköğretim Okulu‟nun dağılıĢı
sırasında okul önünden geçen polislere ait zırhlı araçları protesto eden öğrencilere, polis
plastik mermilerle müdahalede bulundu. Bu sırada çocuğunu almak için okula gelen Sultan
Koyu (35) ile Yusuf Yardımcı isimli öğrenci, kafalarına isabet eden plastik mermiler sonucu
yaralandı. (05.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı ġenoba beldesi Ayyıldız mahallesinde, askeri aracın her
akĢam mahallede devriye gezmesine tepki gösteren yurttaĢlar, "Neden her akĢam
geliyorsunuz?" diye askerlerle tepki gösterdi. Bunun üzerine mahallelilere hakaretlerde
bulunan askerler evlere "Kaçakçılık yapıldığı" gerekçisiyle baskın yaptı. YurttaĢların tepki
göstermesi üzerine mahallede gerginlik büyüdü. Olayların büyümesi üzerine askerler gaz
bombası kullanarak, havaya ateĢ açtı. Askerin attığı gaz kapsülü isabet eden hamile Seyran
Bulut ile Kazım Bulut, Ferdi Bulut, Ahmet Bulut, Kerem Bulut çeĢitli yerlerinde yaralandı.
(07.03.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde binlerce kadının katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
mitinginin ardından alanının yakınında bulunan Ahmet Kaya köprüsünde bir grup gence polis
gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 13 yaĢındaki A.Ç adlı çocuk gözüne isabet
eden gaz bombasıyla yaralandı. (08.03.2014 / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapımı tamamlanan Avalı (Korxa) Jandarma Karakolu'nu
protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce yurttaĢa karakol önünde, polis ve askerler
tarafından gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahalede bulunuldu. Müdahaleye esnasında
4 yurttaĢ çeĢitli yerlerinden yaralandı. (09.03.2014 / DĠHA)
*Dersim'de, polis müdahalesi sonucu yaĢamını yitiren Berkin Elvan binlerce lise öğrencisi
dersleri boykot ederek merkezde yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. YurttaĢların da destek verdiği eylem
düzenlenen basın açıklaması ile devam etti. Yapılan açıklamanın ardından Sanat Sokağı'na
doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (12.03.2014 /
Cnnturk.com / Zaman.com.tr)
*Mardin‟in Kızıltepe Ġlçesinde, Berkin Elvan‟ın polis tarafından katledilmesini protesto
etmek amacıyla yürüyüĢ düzenlemek isteyen binlerce kiĢiye polis, yürüyüĢ yapıldığı
esnasında gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (14.03.2014 / DHA /
Cnnturk.com / Milliyet.com.tr)
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, bir kadın öğrencinin minibüs Ģoförü tarafından taciz
edilmesi üzerine olaylar çıktı. Aynı gün akĢam saatlerinde yurt binası önünde toplanan çok
sayıda öğrenci, Rektörlük binasına doğru yürüyüĢe geçti. Rektörlük önüne gelerek, Rektör
218
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Peyami Battal ile görüĢmek isteyen öğrencilere polisler tarafından TOMA ve gaz bombaları
ile müdahale edildi. Müdahale sırasında 26 öğrencinin gözaltına alınırken, 5 öğrenci ise hafif
Ģekilde yaralandı. (15.03.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Batman‟da yüz binlerce kiĢi tarafından kutlanan Newroz Bayramı mitingi sonrası, otogar
istikametine doğru dağılan kitleye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti.
(17.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Otogar yanında bulunan Newroz alanında düzenlenen Newroz
mitinginin ardından Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüĢe geçen binlerce kiĢiye, zırhlı
araçlarla barikat kuran polisler tarafından gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede
bulunuldu. Müdahale sırasında Hamdullah BaĢak (16) isimli sağır ve dilsiz bir çocuk, gaz
fiĢeği kapsülünün çenesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. (17.03.2014 / ANF)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde on binlerce yurttaĢ tarafından kutlanan Newroz kutlaması
ardından, alandan ayrılan kitleye çevrede zırhlı araçlarla barikat kuran polisler tarafından gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahale edildi. (19.03.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde MEGAM-DER ve DÜO-DER üyesi öğrenciler, 6 PKK
militanı için açılan taziyeyi ziyaret etmek amacıyla Bismil Belediyesi önünde toplanarak,
taziye yerine doğru yürüyüĢe geçti. YürüyüĢ güzergahında öğrencilerin geçiĢine izin
vermeyen polis, havaya ateĢ açarak öğrencilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale
sırasında haberi takibinde bulunan DĠHA Diyarbakır Muhabiri ġerife Oruç isimli gazeteci
polisler tarafından darp edildi. Bir süre devam müdahalenin sonunda iki öğrenci polis
tarafından gözaltına alındı. (26.03.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 Mart‟ta BDP tarafından düzenlenen mitingin ardından polis
müdahalesi ile baĢlayan olayların yarattığı gerginlik devam ederken, olayların 26 Mart akĢamı
da devam ettiği ve çıkan olaylarda, polis gençlere plastik mermi ile müdahalede bulundu.
Haberi takibinde bulunan DĠHA Silvan Muhabiri Serhat Yüce'nin, plastik mermilerden birinin
kendisine isabet etmesi sonucu sağ kaburgasından hafif yaralandı belirtildi. (26.03.2014 /
DĠHA)
*Van Merkez‟de, AKP‟nin seçim çalıĢmaları kapsamında düzenlediği mitingine katılan
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan konuĢmasının ardından araçla kentten ayrılırken,
Cumhuriyet Caddesi‟nde biriken binlerce yurttaĢ tarafından protesto edildi. Bunun üzerine
çok sayıda polis, plastik mermilerle kitleye müdahalede bulundu. (27.03.2014 / Cnnturk.com
/ Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Van‟da seçim sonrası sandık sonuçları açıklanmaya baĢlarken BDP‟nin Cumhuriyet Caddesi
üzerinde bulunan seçim bürosu önünde toplanan ve seçim zaferini kutlayan binlerce kiĢiye
polis müdahale etti. (30.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van‟ın ErciĢ ilçesi YeĢilova Mahallesi‟nde bir grup BDP‟li genç, seçim sonuçlarını yolda
ateĢ yakarak kutlamak istedi. Kutlamalar sırasında polisler, gençlere müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında 1‟i çocuk 4 kiĢi gözaltına alındı. (30.03.2014 / ANF / DĠHA)
219
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Bitlis'in Ahlat ilçesinde BDP'nin kazanmasının açıklanmasının ardından AKP'nin seçim
sonucuna itiraz ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Ahlat Adliyesi önünde toplanan binlerce kiĢiye
polis tazyikli su ile müdahalede bulundu. (31.03.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Kars'ın Kağızman ilçesinde BDP'nin kaybetmesinin ardından ilçe meydanında bir araya
gelen binlerce kiĢiye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. (31.03.2014 /
DĠHA)
*Mardin'in Midyat ilçesinde Ģehir turu atan AKP'lilerin BDP'li gençlere sözlü tacizi ile
baĢlayan tartıĢma ve sonrasında kavgaya dönüĢen olaya, olay yerine gelen polisler BDP‟li
gençlere tazyikli su ve gaz bombası müdahale etti. Cumhuriyet Mahallesi ve Midyat
Dörtyol'da baĢlayan olaylarda polis müdahalesine gençlerinde karĢılık vermesi sonucu
çatıĢma çıktı. (31.03.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Bitlis‟in Ahlat ilçesinde yerel seçimlerdeki yapıldığı iddia edilen usulsüzlükleri protesto
etmek amacıyla BDP Seçim Bürosu önünde bekleyen binlerce kiĢi, polisin tazyikli su ve gaz
bombalı müdahalesine maruz kaldı. (01.04.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Urfa‟nın Birecik ilçesinde yapılan yerel seçimlerde usulsüzlük ve hile yapıldığına dair
BDP‟liler tarafından Ġlçe Seçim Kurulu‟na yapılan itirazın reddedilmesini ateĢ yakarak yolu
trafiğe kapatan kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
Müdahaleye gençlerinde karĢılık verdiği olaylar sırasında, 15 yaĢında N.K. isimli bir çocuk
polis tarafından atılan gaz kapsülünün sağ gözüne isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
(02.04.2014 / / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde AKP'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine, AKP'nin
itiraz kararını protesto etmek için Adliye binası önünde bir araya gelen binlerce kiĢi, protesto
ardından dağılmaya baĢladığı sırada polisin, TOMA ve biber gazıyla gerçekleĢtirdiği
müdahaleye maruz kaldı. (02.04.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr)
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesinde BDP‟nin yerel seçimleri kazanması üzerine ilçede
kutlamalarda bulunan yurttaĢlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Karacadağ,
Derik ve Eski Urfa caddelerine yayılan ve polis ile yurttaĢlar arasında karĢılıklı çatıĢmalara
dönüĢen olaylar sırasında, isimleri öğrenilemeyen 13 kiĢiyi gözaltına aldı. (02.04.2014 /
Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Ağrı ve Ceylanpınar baĢta olmak üzere birçok il ve ilçedeki seçim hilelerini yapıldığı
iddiaları üzerine, Lice-Bingöl karayolunu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenleyen
yüzlere genç, bölgeye çok sayıda askeri zırhlı araçla sevk edilen askerlerin gaz bombalı
müdahalesine maruz kaldı. (05.04.2014 / Cnnturk.com / Sabah.com.tr)
*BDP Van Ġl Örgütü‟nün, Ağrı‟da BDP‟nin yerel seçimleri kazanmasının ardından yapılan
itirazları protesto etmek için binlerce kiĢinin katılımıyla yaptığı basın açıklamasından sonra,
Feqiyê Teyran Parkı‟ndan BeĢyol‟a yapmak istediği yürüyüĢe polis, TOMA ve tazyikli su ile
müdahale de bulundu. (06.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, Ağrı, Ceylanpınar, Ahlat gibi merkezlerde yerel seçimlerde
hile yapıldığı iddialarına tepki göstermek amacıyla Fırat Mahallesi‟nden Ġpekyolu‟na
220
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yürümek isteyen kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
(06.04.2014 / ANF / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi ve BaĢak mahallelerinde bir grup gencin, seçim
hileleri yapıldığı iddialarını protesto etmek amacıyla yapmak istediği yürüyüĢe polis, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (06.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*ĠĢten çıkarılan ve hakları için DEDAġ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü önünde oturma eylemi
baĢlatan 50 DEDAġ iĢçisine polis müdahale etti. (07.04.2014 / DHA / Haberturk.com)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi kanal üstü bölgesinde toplanan yüzlerce genç, seçim
hileleri iddiaları ve Kato Dağı'nda BDP'lilere yapılan asker müdahalesini protesto etmek
amacıyla gösteri düzenledi. Gençlerin gösteri yaptığı bölgeye TOMA ve Akrep tipi zırhlı
araçlarla gelen polisler, hiçbir uyarıda bulunmadan gençlere gaz bombası ve tazyikli suyla
müdahale etti. (07.04.2014 / Cumhuriyet.com.tr / Birgun.net / Bianet.org)
*ġırnak'ta Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen onlarca gencin, 30 Mart‟ta yerel
seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine protesto amacıyla gerçekleĢtirilen yürüyüĢe polis,
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (08.04.2014 / DĠHA)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde okul çıkında bir araya yüzlerce öğrencinin, seçim hileleri
ile Hakkari'deki karakol inĢaatları protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe polis,
plastik mermi ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (08.04.2014 / DĠHA)
*Kars Kafkas Üniversitesi'nde 11 Nisan‟da, okul çıkıĢı evlerine giderken önlerini kesen
ülkücü bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kalarak yaralanan 2 öğrenci için, kampus
içerisinde protesto gösterisi düzenlemek istedi. Ülkücü bir grubun yine bıçaklı ve satırlı
saldırısına maruz kalan öğrencilerden Güven Kerenciler isimli bir öğrenci aldıkları bıçak
darbeleri ile yaralandı. Saldırının gerçekleĢtiği sırada ülkücü gruba herhangi bir müdahalede
bulunmayan polis, öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. Müdahale 20'de yakın öğrenci
gözaltına alındı. Yaralı arkadaĢlarını görmek üzere hastaneye giden bir grup öğrenci ise,
hastane önünde ülkücü grubun ikinci kez saldırısına uğradı ve saldırıda Adem Cavlanlar,
Erdal Gültekin ve Yener ErtaĢ isimli öğrenciler yaralandı. (13.04.2014 / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto eden
yüzlerce genç, TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlar olay yerine gelen polisin tazyikli su ile
müdahalesine maruz kaldı. (13.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Dicle üniversitesinde, Hüda-par üyesi oldukları iddia edilen bir grup tarafından üniversite
içersinde gerçekleĢtirdikleri bıçaklı saldırıyı protesto etmek amacıyla basın açıklaması
düzenleyen öğrencilere polis, coplarla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında fakülte
binasına giren öğrenciler, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. (15.04.2014 / DĠHA)
*Dersim'de asimilasyon ve yozlaĢmaya karĢı Sanat Sokağı'nda toplanan ve kent merkezinde
bulunan birahanelere yürüyüĢ düzenlemek isteyen BDP Gençlik Meclisi üyelerine polis, gaz
bombaları ile müdahalede bulundu. (17.04.2014 / DĠHA / ANF)
221
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Urfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'ne polisle giden belediye çalıĢanları,
yurttaĢların direniĢi ile karĢılaĢtı. Evlerini yıktırmak istemeyen mahalle sakinlerine polis, gaz
bombası ve tazyikli su müdahale etti. (19.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde, 2011 yılında YSK protestoları sırasında polis kurĢunuyla
yaĢamını yitiren Halil Ġbrahim Oruç için yaĢamını yitirdiği yerde anma etkinliği
gerçekleĢtirmek isteyen binlerce kiĢi yürüyüĢe geçtiği sırada, polisin, tazyikli su ve gaz
bombalı müdahalesine maruz kaldı. (20.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde, Rojava'nın Federal Kürdistan sınırına KDP tarafından
hendek kazılmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombası
ve plastik mermilerle müdahale etti. (21.04.2014 / DĠHA)
*Mardin Kızıltepe'de, 1995 yılında gözaltına kaybedilmesinden yıllar sonra ilçeye bağlı
Aysun köyünde bir kuyuda bulunan kemiklerin DNA testi sonucu Mehmet Emin Abak‟a ait
olduğunun kesinleĢmesi üzerine Abak'ın aile bireyleri, kemiklerini teslim almak için Kızıltepe
Adliyesi'ne geldi. Aile bireylerinin, adliye içerisinde slogan atması üzerine polis, biber gazı
müdahale etti. Polisler aile bireylerini adliyenin dıĢına çıkarttı. (25.04.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı köyünde kalekol yapımını protesto etmek amacıyla
kurulan çadırda eyleminde, çok sayıda genç Abalı Karakolu'na 200 metre kala yol kapatma
eylemi gerçekleĢtirdi. Eylem yerine gelen çok sayıda asker ve polis gençlere, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahale etti. (26.04.2014 / ANF / DĠHA)
*Dersimde, merkeze bağlı Sütlüce (Tülük) köyünde bulunan Kırmızıdağ mevkiine yapımına
baĢlanan kalekol inĢaatını protesto etmek isteyen sivil toplum örgütü kuruluĢlar ve sivil
yurttaĢlar yürüyüĢ düzenledi. YürüyüĢün ardından askerler gaz bombaları ve plastik
mermilerle yurttaĢlara müdahale etti. (26.04.2014 / ANF)
*Van‟ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi‟nde bölgedeki karakol yapımlarını ve Rojava sınırına
örülen hendekleri protesto etmek isteyen onlarca gence polis, tazyikli su ile müdahale etti.
(27.04.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Meskan Dağı'nda askeri karakol yapılması protesto etmek ve 1 Mayıs
kutlamamalarını gerçekleĢtirmek isteyen BDP Ġl Örgütü ve emek örgütü üyelerinden oluĢan
yüzlerce kiĢinin cadır kurma hazırlığı içersinde iken askerlerin, hiçbir uyarıda yapılmadan
gerçekleĢtirdiği gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. (01.05.2014 / Aa.com.tr /
Milliyet.com.tr / Haberturk.com)
*BDP Gençlik Meclisi'nin çağrısı ile Urfa'nın Suruç ilçesinde Rojava‟ya destek amacıyla sınır
hattına düzenlenen yürüyüĢe katılan yüzlerce asker ve polisler, gaz bombaları ve tazyikli su
ile müdahale etti. Polisin kullandığı tazyikli suyun, yurttaĢların vücutlarında yanıklara neden
olduğu belirtildi. (07.05.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi Coğrafya bölümü birinci sınıf öğrencisi Vedat Yılmaz'ın derse
girmek istediği sırada TEM ġube Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yaka paça gözaltına
alınmasını MahallebaĢı Semtinde bir araya gelerek protesto etmek isteyen öğrencilere polis,
gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. (09.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
222
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde yüzlerce genç, bölgede yapımı süren karakolları ve Rojava
sınırına kazılan hendekleri protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösterinin
düzenlendiği mahalleye sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. (11.05.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yaĢındaki B.K. isimli çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddialar
üzerine, olayını protesto etmek amacıyla yürüyüĢe geçen yüzlerce kiĢiye polis, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (12.05.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟da, Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen facia
tepki göstermek amacıyla yürüyüĢ gerçekleĢtirmek isteyen gençlere polis, müdahale bulundu.
(15.05.2014 / DHA / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Dersim Cumhuriyet Caddesi'nde Uğur Kurt‟un polis tarafından vurulmasını protesto etmek
amacıyla yürüyüĢ düzenlemek isteyen bir gruba polis, gaz bombalarıyla müdahale etti.
(25.05.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Çeper köyünde, bölgedeki askeri hareketliliği ve
yapımı devam eden karakol inĢaatlarını protesto eden yurttaĢlara askerler, tazyikli su ve gaz
bombalarıyla müdahale etti. (26.05.2014 / DĠHA)
*Dersim kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda, Gezi direniĢinin birinci
yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen yurttaĢlara polis gaz bombaları ve
tazyikli suyla müdahale etti. (01.06.2014 / Milliyet.com.tr)
*Batman'ın Bağlar Mahallesinde bulunan Koçerler Bulvarı'nda, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde
yurttaĢlara yönelik yapılan asker müdahalesini protesto etmek etmek amacıyla yürüyüĢ
düzenlemek isteyen bir grup gence polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede
bulundu. (01.06.2014 / Milliyet.com.tr / Haberturk.com)
*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde yurttaĢların baĢlattığı karakol
protestolarına karĢı yapılan polis ve asker müdahalesini protesto etmek isteyen bir grup gence
polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede sırasında N.C isimli
15 yaĢındaki çocuk, gaz bombası fiĢeği ile baĢından vurularak yaralandı. Polisin yoğun gaz
kullanması sonucu yurttaĢlar da gazdan etkilendi. (03.06.2014 / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesi, karakol ve kalekol yapımlarını protesto etmek amacıyla çadır
eylemi baĢlatan yurttaĢlara, Cellik mezrasını 3 koldan kuĢatan asker ve polisler tarafından gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahale edildi. (04.06.2014 / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar mahallesinde, karakol ve kalekol yapımlarını protesto
etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen gençlere polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik
mermilerle müdahalede bulundu. (04.06.2014 / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com /
T24.com.tr)
*Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kargapazarı köyünde, karakol ve kalekol yapımlarını protesto
etmek isteyen yurttaĢalara asker ve polis tarafından gaz bombası, tazyikli su ve plastik
mermilerle müdahalede bulunuldu. (04.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
223
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Safa ve Saray mahallelerinde polis tarafından
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Dargeçit Belediye Meclis üyesi Mehmet ġerif
Toprak ile oğlu Ömer Toprak (18) ve Mehmet Emin Oğuz (20), 28 Mayıs günü eski korucu
baĢı Mehmet Uğurtay'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında gizli tanık ifadeleri olduğu
gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklanma kararının verildiği sırada Adliye binası önünde bulunan
yüzlerce kiĢi, kararı sloganlarla protesto etti. YurttaĢların protesto gösterisine polis, gaz
bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. (06.06.2014 / DĠHA)
*Lice'de askerler açtığı ateĢ sonucunu yaĢamını yitiren Ramazan Baran (24) ve müdahale
sırasında yaralanan yurttaĢlar getirildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önüne
giden yurttaĢlara polis, gaz bombaları ile müdahale etti. (07.06.2014 / Radikal.com.tr)
*Van'ın Çatak ilçesinde, yapımı süren 4 askeri karakola karĢı 3 Haziran'da ġeytan Deresi
mevkisine kurulan çadırlarda kalan yurttaĢlara polis, Akrep ve Kobra tipi zırhlı araçlar ve
TOMA‟lar eĢliğinde gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (07.06.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki yurttaĢın askerin açtığı ateĢ sonucu öldürülmesini protesto
etmek amacıyla, Hakkari kent merkezinde bir çok noktada yürüyüĢ düzenlendi. Pehlivan,
Gazi, Keklikpınar, Alife ve DerviĢ mahallelerinde yapılan protesto gösterilerine polis, gaz
bombaları ile müdahalede bulundu. (08.06.2014 / DĠHA)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde Lice ilçesinde iki yurttaĢın askerin açtığı ateĢ
sonucu öldürülmesini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen yüzlerce kiĢiye polis,
tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. Müdahale sırasında polisin attığı
gaz bombalarının ev ve dükkanlara isabet ettiği görülürken, aralarında çocukların da
bulunduğu çok sayıda kiĢi etkilendi. (08.06.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, Lice ilçesinde iki yurttaĢın askerin açtığı ateĢ sonucu
öldürülmesini protesto etmek amacıyla BDP Yüksekova Ġlçe Örgütü öncülüğünde basın
açıklaması düzenleyen binlerce yurttaĢa polis, gaz bombaları müdahale etti. (08.06.2014 /
DĠHA)
*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde, BDP Cizre Ġlçe örgütü öncülüğünde Lice‟de iki yurttaĢın askerin
açtığı ateĢ sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek amacıyla yürüyüĢ düzenleyen binlerce
yurttaĢa polis, gaz bombası ve tazyikle su ile müdahalede bulundu. (08.06.2014 /
Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bismil Ġlçesi'nde, Lice‟de iki yurttaĢın askerin açtığı ateĢ sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto etmek isteyen yurttaĢlara polis, gaz bombası, tazyikli su ve plastik
mermilerle müdahale etti. (08.06.2014 / DĠHA)
*Dersim‟in Gazik Mahallesi'nde, Lice'de 2 kiĢinin yaĢamını yitirdiği asker müdahalesini
protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, biber gazı ve tazyikli suyla
müdahale etti. (09.06.2014 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr / Ttrthaber.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice'de iki yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını
yitirmesini protesto eden bir grup gence polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle
etti. (09.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
224
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Erzurum'un MahallebaĢı semtinde biraraya gelen çok sayıda yurttaĢın, Lice‟de 2 yurttaĢın
asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirmek
istediği basın açıklamasına polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. (09.06.2014 /
DĠHA)
*BDP Van Ġl Örgütü'nün çağrısı üzerine çok sayıda yurttaĢ Feqiye Teyran Parkı'nda biraraya
gelerek, Lice‟de 2 yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek
amacıyla yürüyüĢe geçti. MaraĢ Caddesi'nde varan kitle burada basın açıklaması yaptığı
sırada polisin, tazyikli su ve gaz bombası ile gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı.
(09.06.2014 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır‟da BDP Bağlar Ġlçe Örgütü önünde toplanan yüzlerce kiĢi, Lice‟de 2 yurttaĢın
asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüĢe
polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. (09.06.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde bazı siyasi parti ve STK üyesi yüzlerce kiĢinin, Lice‟de 2
yurttaĢın asker müdahalesi sonucu yaĢamını yitirmesini protesto etmek amacıyla düzenlediği
yürüyüĢe polis, hiç bir uyarı yapmadan gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
(10.06.2014 / DĠHA)
*MuĢ'un Varto ilçesinde halkın karakol yapımlarına ve Lice'deki sivil ölümlere tepki
göstermek amacıyla Varto-Karlıova-Erzurum karayolunda baĢlattığı gösteriye asker ve polis,
gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su müdahale etti. (10.06.2014 / ANF / Ozgurgundem.com)
*Mardin'in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen yürüyüĢe, önce bir grup
korucu tarafından otomotik silahlarla ateĢ açıldı. Ardından da polis ve jandarma ekipleri biber
gazı, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etti. (10.06.2014 / DĠHA)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, Lice protestosuna polis müdahalesiyle baĢlayan olayların
ardından, YeniĢehir Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis, Ġ.ġ. (13), D.B. (17),
Hakim Avcı (19), ġehmuz Barkın (19) ve Veysi Timurbağı (18) isimli yurttaĢları gözaltına
aldı. (10.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa'nın Siverek ilçesinde tarımsal desteklemelere el konulması ardından TEDAġ'ın
Selimpınar Mahallesi'ndeki binası önünde bir araya gelen binlerce çiftçi, Diyarbakır Siverek
Karayolu'nu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi. Binanın önünde duran çevik
kuvvet polisleri, TOMA ve gaz bombaları ile çiftçilere müdahalede etti. (11.06.2014 / Ozgurgundem.com)
*Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Coğrafya ek binasına gelen kalabalık bir ülkücü grup,
küfürler ederek Kürt öğrencilere saldırdı. Kürt öğrencilerin karĢılık vermesi sonucu 3
saldırgan ülkücü yaralanırken, kampusa giren çevik kuvvet polisleri ise 42 Kürt öğrenciyi
cop, tekme ve tokatlarla darp ederek gözaltına aldı. (11.06.2014 / Milliyet.com.tr /
Radikal.com.tr / Haberturk.com)
*Mardin‟in Dargeçit Ġlçesinde, BDP Dargeçit Ġlçe Örgütünün çağrısıyla Lice‟de 2 yurttaĢın
askerler tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla yüzlerce kiĢi tarafından yürüyüĢ ve
225
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
oturma eylemi düzenlendi. Parti binası önünden Dargeçit-Mardin yoluna kadar yürüyen
yurttaĢlar, Dargeçit Ilısı Barajı çevre yolu kenarında çadır kurdu. Çadırda bulunan yüzlerce
kiĢiye asker ve polis, gaz bombaları ile müdahale etti. (12.06.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Ovası karayolunda karakol ve kalekol inĢaatlarını protesto
etmek amacıyla eylem yapmaya baĢlayan yurttaĢlara, askerler gerçek mermi ve gaz bombaları
ile müdahale etti. (14.06.2014 / DĠHA)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde bulunan Ġran sınırında çıkan çatıĢmada ġervan Koçer kod isimli
HPG militanı Alican Erikmen‟in yaĢamını yitirmesini protesto eden yüzlerce kiĢiye polis,
tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu.(03.07.2014 / Radikal.com.tr
/ Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi tarafından Silvan-Diyarbakır arasında yolcu taĢıması için
2 aracın tahsis edilmesi üzerine aynı hatta özel olarak çalıĢan Ģoförler, zarar ettiklerini öne
sürerek belediye binasına saldırıda bulundu. Saldırıyı duyan ve olay yerine gelerek belediyeyi
sahiplenmek isteyen ve saldırganlara tepki göstermek isteyen yurttaĢlara polis, gaz bombası
ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polis basın mensuplarının da
hedef alındığı görüldü. (04.07.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*ġırnak‟ın Silopi ilçesinde yaĢanan elektik kesintilerini protesto etmek amacıyla, ilçe dıĢında
bulunan DEDAġ binası önünde bir araya gelen gruba polis, tazyikli su ve biber gaz ile
müdahale etti. (04.07.2014 / AA/ Haberturk.com)
*Van‟ın BaĢkale ilçesine bağlı Sualtı mezrasında çıkan çatıĢmada yaĢamını yitiren ġervan
Koçer kod isimli HPG Militanı Alican Erikmen‟in yaĢamını yitirmesi ile ilgili protesto amaçlı
BDP Van Ġl Örgütü öncülüğünde yürüyüĢ düzenleyen binlerce yurttaĢa polis, yürüĢüyün
ardından yapılan basın açıklamasından sonra tazyikli suyla, gaz bombası ve plastik
mermilerle müdahalede bulundu. (04.07.2014 / Radikal.com.tr / Sabah.com.tr /
Milliyet.com.tr)
*Urfa'nın Süleymaniye Mahallesi'nde bir araya gelen yurttaĢlar yaĢanan elektrik kesintilerini
protesto etmek etti. Protesto gösterisine polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. (08.07.2014 / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Van depremi sonrası ĠġKUR tarafından iĢe alınan ancak 13 Haziran'da iĢlerine son verilen 7
bin 286 iĢçi, protesto amaçlı Van Valiliği‟ne yürümek istedi. YürüyüĢe izin vermeyen polis
iĢçilere, plastik mermi, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. (10.07.2014 /
Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com)
*Van'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde IġĠD çetelerinin Kobanê
Kantonu'na dönük saldırılarını kınamak amacıyla bir yürüyüĢ gerçekleĢtirildi. YürüyüĢün
ardından yapılan basın açıklamasının ardından dağılan kitleye polis, tazyikli su ve gaz
bombası ile müdahale etti. (12.07.2014 / DĠHA / ANF)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde bulunan ġirin Bulvarında DBP, HDP, sivil toplum örgütü
temsilcileri ve yüzlerce yurttaĢ bir araya gelerek, Nusaybin-QamiĢlo sınırına çadır kurmak
amacıyla sınıra yürümek istedi. Yürümelerine izin verilmeyen kitleye polis, tazyikli su ve gaz
bombaları ile müdahalede bulundu. (14.07.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
226
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda, Büyük ġehir Belediyesi tarafından verilmek istenen iftar
çadırına Hüda-Par'lı oldukları belirtilen bir grubun kesici aletlerle saldırması sonucu, iftar
çadırında bekleyen 2‟si ağır 7 yurttaĢ yaralandı. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi‟ne tedavi
altına alınan yaralıların yakınları, hastane önünde beklediği sırada polisin gaz bombalı
müdahalesine maruz kaldı. (15.07.2014 / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Zaman.com.tr)
*Siirt'te Conkbayır mahallesinde, 16 Temmuzda 2011'de meydana gelen çatıĢmada yaĢamını
yitiren Demhat kod isimli HPG militanı Mahfuz Aykaç için anma töreni düzenlemek isteyen
yüzlerce kiĢiye polis, tazyikli su, gaz bombası ve biber gazı ile müdahale etti. (17.07.2014 /
Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Van depremi sonrası ĠġKUR tarafından iĢe alınan, ancak 13 Haziran'da iĢlerine son verilen 7
bin 286 iĢçi, baĢlattıkları oturma eyleminin 32. gününde Feqiyê Teyran Parkı'nda basın
açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Cumhuriyet Caddesi'nden Van Valiliği'ne yürümek
isteyen iĢçilere polis, plastik mermi, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. (17.07.2014 /
Milliyet.com.tr / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'da Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) öncülüğünde bir araya gelen
binlerce kiĢi, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê kentine yönelik saldırılarını kınamak
amacıyla KoĢuyolu Park'ından Anıt Park'ına kadar yürüyüĢ gerçekleĢtirildi. Ofis Caddesi'ne
doğru yürüyen kitlenin önü TOMA, akrep tipi zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri
tarafından kesildi. Yürümekte ısrar eden kitleye polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede
bulundu. (17.07.2014 / DĠHA)
*Ağrı‟nın Doğubeyazıt ilçesinde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê kentine yönelik
saldırılarını protesto etmek amacıyla DBP Doğubayazıt Ġlçe Örgütü tarafından yürüyüĢ
binlerce kiĢinin katıldığı bir yürüyüĢ gerçekleĢtirildi. ÇarĢı boyunca esnafların da alkıĢlarla
destek verdiği yürüyüĢün ardından, DBP ilçe binasından geri dönen halka polis, tazyikli su ve
gaz bombaları ile müdahale etti. (19.07.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç'un Çengelli (Alizeran) köyünde 10 bin yurttaĢ tarafından, IġĠD çetelerinin
Rojava‟nın Kobanê kentine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla açtıkları çadırlara
baskın düzenledi. YurttaĢlara polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulunurken,
çadırları ise ateĢe verdiği belirtildi. (20.07.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Birecik'in Ziyaret köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê kentine yönelik
saldırılarını protesto etmek amacıyla açılan çadırlara baskın düzenleyen polis, asker ve çevik
kuvvet ekipleri sert müdahalede bulundu. Baskında çadırlarda bulunan yurttaĢlara yönelik
yoğun gaz bombası kullanıldı. Çadırlara yönelen polis ve asker ile çevik kuvvet çadırları
yerlerinden sökmeye çalıĢtı. 2 çadırın demirleri söken ve brandalarını yırtan polis ve askerler,
çadırları kullanılamaz hale getirdi. Çadırda bulunan sandalye, masa ve kullanım eĢyalarını
yerlere atarak kırdı. Çevredeki sivil halka ait araçlara cop ve silah dipçikleri ile vurarak hasar
verdi. (20.07.2014 / DĠHA)
*Urfa'nın Birecik ilçesine bağlı sınırda bulunan AĢme köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın
Kobanê kentine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla açılan çadırlara yüzlerce polis
ve asker, zırhlı araçlar eĢliğinde gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. Müdahale alanına gitmek isteyen ancak izin verilmeyen basın mensuplarına ile HDP
227
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟a, polis ve asker cop ve kalkanlarla saldırarak darp
etti. (20.07.2014 / DĠHA / Milliyet.com.tr)
*Urfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ziyaret köyünde, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
Kantonu'na yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kurulan direniĢ çadırına yüzlerce
polis ve asker tarafından yoğun gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale edildi.
(21.07.2014
/
DHA
/
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Dicle ilçesinde, kalekol, HES ve baraj yapımlarını protesto etmek amacıyla bir
arayan gelen yüzlerce kiĢinin gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe polis, tazyikli su ve gaz bombası ile
müdahalede bulundu. (30.07.2014 / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak‟ın Silopi ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kiĢi, Silopi-Habur karayolunu trafiğe
kapatarak elektrik kesintilerini protesto etmek istedi. Protesto gösterisine polis, çok sayıda
akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'lar ile tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.
(30.07.2014 / DĠHA)
*AKP'nin CumhurbaĢkanı Adayı BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Van BeĢyol
Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan bini aĢkın
kiĢi, protesto gösterisi düzenledi. Erdoğan'ın konuĢması ardından Cumhuriyet ve MaraĢ
caddeleri, Sanat Sokağı ve ara sokakta polis gruba, plastik mermi, tazyikli su ve biber gazı ile
müdahalede bulundu. (31.07.2014 / DHA / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*HDP'nin CumhurbaĢkanı adayı Selahattin DemirtaĢ'ın seçim çalıĢmaları kapsamında,
Antep'te gerçekleĢtirilen miting sonrası dağılan kitleye ırkçı bir grubun saldırı düzenlenmesi,
Antep‟te onlarca genç tarafından bir yürüyüĢle protesto edilmek istendi. YürüyüĢe izin
vermeyen polisler gençlere biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (03.08.2014 /
DĠHA)
*HDP‟nin CumhurbaĢkanı adayı Selahattin DemirtaĢ için yapılmak istenen mitingin Van
Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen, miting Cumhuriyet Caddesi'ne gelen on binlerle
kiĢi tarafından gerçekleĢtirildi. Miting sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde açılan seçim
bürosunun önünde toplanan yurttaĢlara polis biber gazı, tazyikli su, plastik mermi ile
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polisin yurttaĢlara sert müdahalede bulunduğu,
esnafın camlarını kırıp hakaretlerde bulunduğu belirtildi. . Cumhuriyet Caddesi üzerinde
parfüm iĢiyle uğraĢan Fırat Özel, müdahale sonrasında polisin kendilerine tepki gösterdiğini
ve camlarını kırıp kendilerini tehdit ettiğini belirtti. (05.08.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yavuzlar köyü kırsalında, Dorutay Jandarma Karakolu'na bağlı
askerler ve köy korucuları ile HPG militanları arasında çatıĢma çıktı. Militanların geçiĢi
sırasında asker ve korucuların pusu kurması sonucu çıktığı belirtilen çatıĢmada, Ġran Xoy
kenti doğumlu ġahan Gabar kod isimli HPG Militanı Muhammed Hasanzade yaĢamını yitirdi.
Özalp ilçesi merkezinde bulunan Atatürk Caddesi'nde toplanan ve HPG militanın yaĢamını
yitirmesini protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenlemek isteyen yüzlerce yurttaĢa
polis, TOMA'larla tazyikli su sıkarak, biber gazı ile müdahalede bulundu. (07.08.2014 /
Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Cnnturk.com)
*Van'ın Çaldıran ilçesinde, Van‟ın Özlap ilçesi kırsalında çıkan çatıĢmada Ġran Xoy kenti
doğumlu ġahan Gabar kod isimli HPG Militanı Muhammed Hasanzade‟nin yaĢamını
228
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
yitirmesi üzerine protesto gösterisi düzenleyen gruba polis, biber gazı, tazyikli su ve gaz
bombası ile müdahalede bulundu. (08.08.2014 / ĠHA / Milliyet.com.tr)
*Rojava sınırına yakın Fedaral Kürdistan Bölgesi‟nde bulanan Rabia kentinde, Irak ġam
Ġslam Devleti (IġĠD) çetelerine karĢı yaĢanan çatıĢmada yaĢamını yitiren Silav Amed kod
isimli YPJ militanı Fatma Akın'ın Diyarbakır'a getirilen cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na
götürülerek defnedildi. Binlerce kiĢinin katıldığı cenaze töreninin ardından yüzlerce yurttaĢ
kent merkezine doğru sloganlar eĢliğinde yürüyüĢe geçti. Oryıl kavĢağına gelen yüzlerce
kiĢiye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (08.08.2014 /
Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinden geçen uluslar arası Ġpekyolu'nda çiftçiler,
günlerdir elektriksiz kaldıkları için traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı. Kızıltepe ve
Nusaybin üç yol mevkiinde oturma eylemi yapan yüzlerce köylü ve çiftçiye asker ve polisler,
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (19.08.2014 / Milliyet.com.tr /
Hurriyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriĢine yapılan Mahsum Korkmaz
büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleĢtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce
gerçek mermilerle ateĢ açıldı. Açılan ateĢ sonucu Mehdin TaĢkın (23) vücuduna isabet eden
kurĢunlar nedeniyle olay yerinde yaĢamını yitirirken, SavaĢ Topkaya (24) isimli genç ise
vücuduna 4 kurĢun isabet ederek ağır yaralandı. (19.08.2014 / Haberturk.com /
Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriĢine yapılan Mahsum Korkmaz
büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleĢtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce
gerçek mermilerle ateĢ açılmasını protesto edildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melik Ahmet
Caddesi üzerine protesto gösterisi düzenleyen yüzlerce gence polis, tazyikli su, gaz bombaları
ve gerçek mermiler ile müdahalede bulundu. Gençlerinde müdahaleye karĢılık vermesi
üzerine çatıĢma çıktı. (19.08.2014 / DĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriĢine yapılan Mahsum Korkmaz
büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleĢtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce
gerçek mermilerle ateĢ açılması, Diyarbakır KoĢuyolu parkında bir araya gelen binlerce
kiĢinin Ġstasyon meydanına kadar gerçekleĢtirdiği yürüyüĢle protesto edildi. Ġstasyon
meydanında yapılan basın açıklamasının ardından kitle Bağlar‟a doğru yürüyüĢünü sürdürdü.
Göçmenler Caddesi‟ne ulaĢan kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede
bulundu. Müdahaleye kitlenin da karĢılık vermesi üzerine çatıĢma çıktı. (19.08.2014 / Ozgurgundem.com / Radikal.com.tr)
*Diyarbakır Lice ilçesinde PKK mezarlığının giriĢine dikilen Mahsum Korkmaz (Agit)
büstünün yıkımı sırasında askerlerce sivil halka ateĢ açılmasını, Varto-Karlıova-Erzurum
karayolunu trafiğe kapatarak protesto eden binlerce yurttaĢa asker ve polisler, çok sayıda
zırhlı araç eĢliğinde gaz bombaları, tazyikli su ve gerçek mermilerle müdahale etti. Asker ve
polislerin gerçek mermilerle sürdürdüğü müdahale sırasında, 4 yurttaĢ gaz bombası fiĢeğinin
isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. KurĢunların hedefi olmamak için ağaç ve kaya
parçalarının arkalarına yurttaĢlardan 10 kiĢinin yaralandığı belirtilirken, yurttaĢlarında
müdahaleye karĢılık vermesi ile birlikte çatıĢma yaĢandığı öğrenildi. (22.08.2014 /
Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
229
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van'ın Akköprü Mahallesi'nde, Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığına
dikilen Mahsum Korkmaz büstünün askerlerce indirilmesi sırasında yaĢanan olayları protesto
etmek amacıyla bir araya gelen gençler Demokratik Halk Derneği önünden tren yoluna kadar
meĢaleli yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. Buradan yapılan basın açıklamasının ardından tren yoluna
doğru tekrar yürüyüĢe geçen gençlere polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti.
(23.08.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Güvendik Mahallesi'nde, Diyarbakır‟ın Lice ilçesinde
bulunan PKK mezarlığına dikilen Mahsum Korkmaz büstünün askerlerce indirilmesi sırasında
yaĢanan olayları protesto etmek amacıyla bir araya gelen çok sayıda yurttaĢ, ilçe merkezine
yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. YürüyüĢ halindeki kitle Belediye binası önünde bekleyen polisin
tazyikli su ve biber gazlı müdahalesine maruz kaldı. Müdahaleye kitlenin de karĢılık veremesi
üzerine çıkan olaylarda 2 kiĢi hafif Ģekilde yaralandı. (23.08.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un merkez ilçesi Yakutiye'de bulunan MahallebaĢı Semti'nde, ġengal halkı ile
dayanıĢmak amacıyla Eftelya Kültür Sanat Derneği yöneticilerinin açtıkları standa, izin
alınmadan açıldığı gerekçesiyle sivil ve çevik kuvvet polisleri müdahalede bulundu. Polisler
standı kırarak, stantta bulunan döviz ve ġengal katliamından kaçanların durumlarını anlatan
fotoğrafları yırttı. Gıda, çocuk ve kadın bezi malzemelerini bulunduğu yardım kolilerini
yırtarak tahrip eden polisler, stantta bulunan ve karĢı çıkmaya çalıĢan 2 öğrenciyi darp etti.
(24.08.2014 / DĠHA)
*Mardin‟in Derik Ġlçesi'ndeki çiftçiler, Üçyol mevkiinde elektrik kesintilerini protesto
amacıyla taĢlardan kurdukları barikatlarla karayolunu trafiğe kapattı. Jandarma yetkilileri ile
çiftçiler arasında süren görüĢmeler olumsuz sonuçlandı. Çevik kuvvet polisi ve jandarma
ekipleri, karayolunu açmak için çiftçilere gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.
Müdahale sırasında çiftçilerden 25 yaĢındaki Fayık ġengel, yüzüne isabet eden gaz bombası
fiĢeğiyle yaralandı. (26.08.2014 / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com)
*Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla MardinKızıltepe karayolunu trafiğe kapatarak eylem yapan yüzlerce çiftçiye polis ve askerler, gaz
bombası, tazyikli su ve plastik mermi sıkarak müdahalede bulundu. (28.08.2014 /
Haberturk.com / Hurriyet.com.tr / Cnnturk.com)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesinde bulunan Fırat Mahallesi Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında 1
Eylül Dünya BarıĢ Günü nedeniyle yürüyüĢ düzenleyen kitleye polis, gaz bombaları ve
tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında gaz bombası kapsülünün yüzünün sağ
tarafına isabet ettiği belirtilen H.E. (9) isimli çocuk ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi
Acil Servisi‟ne kaldırılan H.E., durumunun ağır olması üzerine Mardin Devlet Hastanesi‟ne
sevkedildi. (01.09.2014 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr / Ozgur-gundem.com)
*Van'da Ġġ-KUR tarafından iĢten çıkarılan mağdur iĢçiler, Faqiyê Teyran Park‟ında 85
gündür sürdürdükleri oturma eyleminin ardından Ankara'ya yürümek isteyince polis sert
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8 iĢçi yaralandı. (06.09.2014 / Ġmctv.com.tr)
*ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü sınır bölgelerine sevk edilen yüzlerce asker,
ġırit Yaylası'nda bulunan 15 nolu sınır taĢı civarında boĢ katırlarıyla sınırı geçerek Roboski
köyüne dönmek isteyen yurttaĢlara gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale etti.
230
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Müdahaleyi duyan ve sınır hattına gelen yüzlerce yurttaĢa da gaz bombası ve gerçek
mermilerle müdahalede bulunuldu. (09.09.2014 / Milliyet.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
*Van‟da ĠġKUR tarafından iĢlerine son verilen ve 13 Haziran'dan bu yana Feqiyê Teyran
Parkı'nda oturma eylemi yapan yüzlerce iĢçinin Van‟dan Ankara‟ya baĢlattıkları yürüyüĢe
polis, Van‟ın Edremit ilçesinde “Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri Yasası”na aykırı olduğu
gerekçesiyle biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede 6 iĢçi yaralandı,
iĢçilerin sözcülüğünü yapan Ethem Altın ise gözaltına alındı. (10.09.2014 / Radikal.com.tr /
T24.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Göçmenler Caddesi 87. Sokak‟ta, Kürtçe‟nin
anadil olması talebiyle baĢlatılan okul boykotlarına destek vermek amacıyla eylem yapmak
isteyen gençlere polis, gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Sivil polisler ve çevik
kuvvetin gözaltına almak istediği gençlerin kaçması üzerine, polisin gençleri gerçek
mermilerle taramaya devam ettiği, bu sırada 2 gencin silahla vurularak yaralandığı belirtildi.
(13.09.2014 / DĠHA)
*Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Esenyurt Mahallesi'nde açılan ve Kürtçe Eğitim veren
Dibistana Seretayî a Dayika UveyĢ - ÜveyĢ Ana Ġlköğretim Okulu'nu ikinci kez mühürlemek
isteyen özel harekat timleri ile buna engel olmak isteyen gençler arasında gerginlik yaĢandır.
Geri çekilen polisler bir süre sonra okul önünde bekleyiĢlerine devam eden gençlere, biber
gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (17.09.2014 / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr)
*Diyarbakır'da Valilik kararıyla polis tarafından mühürlenen, ardından halk tarafından mührü
sökülerek açılan Ferzad Kemanger Ġlkokulu‟nun bahçesinde bekleyiĢe geçen ve nöbet eylemi
baĢlatan yurttaĢlara polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla sert bir Ģekilde müdahalede bulundu
etti. (17.09.2014 / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / T24.com.tr)
*Urfa'nın Suruç ilçesine bağlı DikmetaĢ köyünde, Rojava‟nın Kobanê Kantonu'na saldıran
IġĠD çetelerinin karĢı direnen halka destek vermek ve dayanıĢmak amacıyla çadır eylemi
baĢlatan yurttaĢlara polis ve askerler, hiçbir uyarıda bile bulunmadan biber gazı ve tazyikli su
müdahalede bulundu. (19.09.2014 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr)
*IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê saldırıları ardından kaçarak MürĢit Pınar Sınır Kapısı'na
gelen ve geçiĢlerine izin verilmeyen Kobanêli yurttaĢlar ile onlara destek vermek için sınır
hattına gelen yurttaĢlara polis ve askerler gaz bombaları ile müdahale bulundu. (21.09.2014 /
Ġmctv.com.tr / Radikal.com.tr)
*Urfa‟nın Suruç ile Rojava‟nın Kobanê kentleri arasında kalan sınır hattında IġĠD çetelerinin
Rojava‟nın Kobanê saldırılarını protesto etmek isteyen yurttaĢlara polis ve askerler gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (21.09.2014 / Radikal.com.tr /
Ġmctv.com.tr)
*Van'ın Hacibekir (Xacort) Mahallesi'nde hiçbir toplumsal olay olmamasına rağmen polis
zırhlı araçlarla devriye gezerek geliĢi güzel sokaklara gaz bombası attı. Polisin bu tutumuna
tepki gösteren Mahalliler zırhlı araçların önüne oturarak polisin mahallede geliĢi güzel gaz
bombasına atmasına tepki gösterdi. (21.09.2014 / DĠHA)
231
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê saldırıları protesto etmek amacıyla açılan çadır
eylemlerine katılmak amacıyla Diyarbakır‟dan çok sayıda araçla yola çıkan yurttaĢlar,
Urfa'nın Suruç ilçesi Aligor beldesi giriĢinde polisin, gaz bombası ve tazyikli su ile
gerçekleĢtirdiği müdahaleye maruz kaldı. (21.09.2014 Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*Antep'te, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê saldırıları protesto etmek amacıyla DBP
ġahinbey ilçe binası önünde bir araya gelen binlerce yurttaĢ, Vatan Mahallesi'ne yürüdü.
YürüyüĢün ardından okunan basın açıklamasından sonra yurttaĢlara polis, gaz bombaları ve
tazyikli su ile müdahalede bulundu. (22.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*DBP Van Ġl Örgütü önünde bir araya gelen yüzlerce kiĢinin, Rojava'nın Kobanê kantonuna
yönelik IġĠD çetelerinin saldırılarını protesto etmek amacıyla gerçekleĢtirmek istediği
yürüyüĢe polis, gaz bombası ile müdahale etti. (22.09.2014 / Radikal.com.tr)
*34 sivil yurttaĢın hayatını kaybettiği Roboski katliamının 1000'inci gününde, katliamın
yaĢandığı 15 nolu sınır taĢında yakınlarını anmak yapmak isteyen Roboskili aileler, katliamın
yaĢandığı sınır hattına yürüdükleri sırada askerlerin gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı.
(23.09.2014 / Cnnturk.com)
*Diyarbakır Hani Ġlçesi Merkez Park civarında bir araya gelerek IġĠD çetelerinin Rojava'nın
Kobanê kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup gence polis, biber gazı
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (23.09.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesine bağlı DewĢen köyünde, , IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê
saldırıları protesto etmek amacıyla çadır eyleminde bulanan yurttaĢlara polis, gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (23.09.2014 / Ġmctv.com.tr / Zaman.com.tr)
*Diyarbakır'ın Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi Tülgar Sokak'ta oyun oynayan çocukların
arasına giren sakallı bir kiĢi "Allahu ekber" diyerek elindeki satırla çocuklardan 12 yaĢındaki
Dilan Kaderci'yi satırla sırtından ve kolundan yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Olay yerine
çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kaderci‟nin
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halkın tepkisi üzerine olay yerine gelen polisler, saldırgan
34 yaĢındaki M.M.U.'yu gözaltına alarak ÇarĢı Karakolu'na götürdü. Karakol önüne gelerek
olayı protesto eden kitleye polis, gaz bombaları ve coplarla saldırdı. (25.09.2014 / DĠHA)
*Erzurum'un Tekman ilçesinde, IġĠD çeteleri Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟na yönelik
saldırılarını protesto etmek amacıyla 3 bin kiĢinin düzenlemek istediğe yürüyüĢe polis,
tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. (26.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobane Kantonu‟na yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen
ve MürĢitpınar Sınır Kapısı'nda bekleyiĢe geçen binlerce kiĢiye asker ve polis, gaz bombası,
tazyikli su ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu. (26.09.2014 / Trtturk.com /
Haberturk.com / Cumhuriyet.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Ergani ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük mühimmat deposundan,
IġĠD çetelerine silah yardımı yapıldığı iddiaları üzerine mühimmat deposuna yürüyen halka
polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (26.09.2014 / Haberturk.com /
Ozgur-gundem.com)
232
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*IġĠD çetelerinin saldırılarına karĢı Kobanê‟de baĢlatılan direniĢine destek olmak amacıyla,
Urfa‟nın Suruç'un ilçesinde bulunan MürĢitpınar Sınır Kapısından Kobanê‟ye geçmek isteyen
yaklaĢık 3 bin kiĢi, Boydê köyü sınırından dönüĢ yapmak istedikleri sırada polis ve askerlerin,
gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. KarĢılıklı çatıĢmaya dönüĢün olaylar, yapılan
görüĢmelerin ardından yurttaĢların 10'ar kiĢilik gruplar Ģeklinde geçiĢlerine izin veriler son
buldu. (26.09.2014 / Haberturk.com / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'da, IġĠD çetelerinin Rojava‟nın Kobanê Kantonu‟nu yönelik saldırılarını ve ve
çetelere verdiği destek nedeniyle AKP hükümetini protesto etmek isteyen yurttaĢlar, DBP Ġl
Örgütü binası önünden AKP Ġl TeĢkilatı'na yürümek istedi. YürüyüĢe geçen kitlenin önü,
DBP binasının yakın bir mesafede zırhlı araçlarla yola kurulan barikatla polisler tarafından
kesildi. Engelini protesto eden kitle adına DBP Ġl EĢ BaĢkanlığı tarafından yapılan
açıklamanın ardından dağılmak üzere olan kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli su ile
müdahale etti. (27.09.2014 / DHA / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde, IġĠD çetecilerinin Kobanê Kantonu'na dönük saldırılarını protesto
etmek amacıyla yürüyüĢe geçen binlerce kiĢiye polis, tazyikli su, gaz bombaları ve plastik
mermilerle müdahalede bulundu. (27.09.2014 / Milliyet.com.tr)
*Rojava‟nın Kobanê Kantonu'na yönelik IġĠD saldırılarında yaĢamını yitiren Rojhat Peyanis
kod adlı YPG savaĢçısı ReĢit Alper'in cenazesi Urfa'nın Suruç sınır kapısından alınarak
memleketi Hakkari'ye doğru yola çıkarıldı. Cenaze konvoyunun ġırnak‟ın Cizre ilçesinden
geçtiği sırada cenazeyi karĢılayan yüzlerce yurttaĢa polis, gaz bombaları ve tayzikli su ile
müdahale etti. (28.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
*IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, Urfa‟nın
Suruç ilçesine bağlı ve sınır hattı üzerinde bulunan Etmanik, DewĢen, Bedhê ve Qop
köylerinde direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlara asker ve polisler, tazyikli su ve gaz bombalarıyla
müdahalede bulundu. Her köye ayrı ayrı müdahalenin gerçekleĢtiği belirtildi. (29.09.2014 /
Ġmctv.com.tr / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr)
*IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, Urfa‟nın
Suruç ilçesi sınırında direniĢ nöbeti tutan yurttaĢlar sabah saatlerinde kahvaltı ettikleri sırada
polis ve askerler, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (30.09.2014 / Ozgur-gundem.com)
* Mardin‟in Nusaybin ilçesinde, IġĠD çetelerinin Rojava Kantonuna yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla gerçekleĢen binlerce kiĢinin gerçekleĢtirdiği yürüyüĢe polis, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Kitlenin de polisini müdahalesine karĢılık
vermesi ile birlikte çatıĢma çıktı. ÇatıĢmada sırasında bir internet kafenin önünde olayları
izleyen Rehber Delen (21) isimli genç, polisin rastgele attığı gaz bombası kapsülünün yüzüne
isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevrede bulunanlar tarafından Nusaybin Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan genç ameliyata alındı. Mardin‟in Kızıltepe ilçesinde de aynı amaçla
gerçekleĢen yürüyüĢe polis, polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
(30.09.2014 / Taraf.com.tr / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr)
*Federal Kürdistan Bölgesi‟nin Kerkük kentinde, IġĠD çetelerine karĢı HPG ve PeĢmerge
güçlerinin ortak baĢlattığı operasyonda yaĢamını yitiren Gezgör Müslüm kod isimli HPG
militanı Mervan Kaçım'ın cenazesi Habur Sınır Kapısı'ndan teslim alınarak Diyarbakır'a
doğru yola çıkarıldı. Cenazenin ġırnak Cizre ilçesine geçiĢi izin verilmezken, ilçe giriĢinde
233
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
cenazeyi karĢılayan binlerce yurttaĢa polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. Gaz bombalarının vücutlarının çeĢitli yerlerine isabet ettiği öğrenilen bazı yurttaĢlar
yaralandı. (01.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Bağlar ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla Göçmenler caddesi üzerinde toplanan çok sayıda gence polis, biber
gazı bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Atılan çok sayıda gaz bombasından
yaĢlılar
ve
çocukların
etkilendiği
görüldü.
(02.10.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır‟ın Kayapınar ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla Mahalle Meclisleri önünde toplanan yurttaĢlar, sloganlar eĢliğinde
Roboski Parkı'nda bir araya geldi. Parkta yapılan basın açıklamasının ardından Dicle
Bulvarı'nda yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.
(02.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟ın Kayapınar ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla, Nafiye-Ömer ġevki Cizrelioğlu Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi'nde okuyan bir grup öğrenci okul bahçesinde toplanarak slogan atmaya baĢladı.
Açıklama yapmak isteyen öğrencilere, okula gelen polislerce müdahale edildi. (02.10.2014 /
DĠHA)
*DBP Van Ġl Örgütü öncülüğünde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek
amacıyla AKP Ġl Örgütü‟ne yürümek isteyen ve Feqîyê Teyran Parkı'na bir araya gelen
yurttaĢlara polis, gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle ile müdahalede bulundu.
(02.10.2014
/
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobane‟ye yönelik saldırılarını protesto
etmek amacıyla Bağlar mahallesi Eğitim caddesinde yürüyüĢ yapan gençlere polis, polis gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (02.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Kobanê'de çatıĢmalarda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitiren Hebun Serhad
kod isimli YPG savaĢçısı Kazım Dağ'ın (18) cenazesi, Urfa'da yapılan otopsi iĢlemlerinin
ardından memleketi Van'ın ErciĢ ilçesine gönderildi. Dağ'ın cenazesi onlarca araçlık konvoyla
ErciĢ'in Dövenci köyünde defnedilmek üzere ilçe giriĢine getirildiği sırada, polis tarafından
cenaze aracı ve konvoyu durduruldu. Cenazenin ilçeye girmesine izin vermeyen polise tepki
gösteren yurttaĢlara polis, tazyikli su, plastik mermi ve biber gazı müdahale etti. (04.10.2014 /
ANF / DĠHA)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi Etmanik köyünde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla direniĢ nöbeti baĢlatan yurttaĢlar, Kobanê'den gelen kadın, çocuk ve
yaĢlıların yerleĢtirildiği Süleyman ġah Parkı içindeki AFAD çadırlarına giderek buradakilerle
bayramlaĢmak istedi. Kitleyi engellemek isteyen askerler, hem yurttaĢlara hem de çadırlarda
bulunan Kobanê‟lilere çok sayıda gaz bombası ile müdahalede bulundu. (04.10.2014 / DĠHA)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi DewĢen köyünde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını
protesto etmek amacıyla direniĢ nöbeti baĢlatan yurttaĢlara askerler, herhangi bir uyarıda
bulunmadan gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (04.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
234
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde Kurban Bayramı tatillerini Luna Parkta geçirmek isteyen ve burada
gondol diye tabir edilen eğlence aracına binen çocuklar, gondolun bir tarafında bağlı
bulunduğu demir halatların kopmasıyla kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine
polisin zırhlı araç ile gelmesine tepki gösteren yurttaĢlara polis, gaz bombası ve tazyikli su
kullanarak yaptığı müdahalede bulundu. (05.10.2014 / DĠHA)
*Mardin'in Kızıltepe'de, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto etmek
amacıyla Özgürlük Meydanı'nda ağızlarında düdükleri, ellerinde çaldıkları tenekelerle gürültü
eylemi yapan yurttaĢlar, insan zinciri oluĢturmak istediği sırada uyarı yapılmaksızın polisin
tazyikli su ve biber gazlı müdahalesine maruz kaldı. (06.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van‟da, eski belediye garajı, Hacıbekir (Xaçort) ve ġabaniye mahalleleri olmak üzere bir
çok mahalle ve noktada bir araya gelen yurttaĢlar, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye saldırısını
protesto etmek amacıyla gösteriler düzenledi. Olay yerine gelen polisler biber gazı, gaz
bombası ve plastik mermi ile yurttaĢlara müdahalede bulundu. Müdahaleler, Cumhuriyet ve
MaraĢ caddeleri baĢka olmak kentin bir çok noktasına yayıldı. (06.10.2014 / DĠHA / Ozgurgundem.com)
*Hakkari‟de Keklikpınar, Pehlivan, Biçer, Gazi ve Yenimahalle ve kent merkezinde bir araya
gelen gençler, Kobanê‟ye saldıran IġĠD çeteleri ile Hükümetin tavrını protesto etmek
amacıyla tencere ve tava çalarak yürüyüĢ düzenledi. Olay yerine gelen polis biber gazı,
tazyikli su ve gaz bombaları ile gençlere müdahalede bulundu. (06.10.2014 / DĠHA)
*Hakkari‟nin Yüksekova ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye yönelik saldırılarını protesto
etmek amacıyla YeĢildere ve Yenimahalle mahallerinden toplanan binlerce genç sloganlar
eĢliğinde ilçe merkezine yürüyüĢ düzenledi. Kadınların da teneke, tence ve tava çalarak
desteklediği gençlere olay yerine gelen polis, gaz bombaları ile müdahale etti. (06.10.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Bitlis‟te Hanedan Oteli‟nin civarında toplanan bir grup genç, IġĠD çetelerinin Kobanê‟ye
yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sloganlar eĢliğinde kent merkezinde yürüyüĢ
düzenledi. Olay yerine gelen polis gençlere, gaz bombası ile müdahalede bulundu.
(06.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Bitlis‟in Hizan ilçesinde bir grup genç, DBP ilçe binası önünde toplanarak IġĠD çetelerinin
Kobanê‟ye yönelik saldırıları protesto etti. Öğretmen evine doğru yürüyüĢe geçen gençlere
polis, gaz bombası ile müdahalede bulundu. (07.10.2014 / ANF / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde DÖKH öncülüğünde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını
protesto etmek için AKP ilçe binasına yürüdü. AKP ilçe binası önüne gelen kitle burada
yaptığı basın açıklamasının ardından, yürüyüĢ halinde tekrardan Diyarbakır-Bitlis karayoluna
çıktı. Feridun Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde kitlenin önü akrep tipi zırhlı araç ve
TOMA ile kesildi. Kitlenin yürüyüĢe devam etmek istemesi üzerine polis tazyikli su, gaz
bombası ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. (07.10.2014 / ANF / DĠHA)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi sınırında bulunan Boydê Köyü'nde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye
saldırılarını protesto etmek amacıyla nöbet eylemlerini sürdüren yurttaĢlara askerler, çok
sayıda gaz bombası kullanarak müdahalede bulundu. Zırhlı araçla yapılan müdahalede,
235
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
askerlerin sık sık "Kemiklerinizi kıracağız" anonsları yaptıkları görüldü. (07.10.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi sınırında bulunan DewĢen Köyü'nde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye
saldırılarını protesto etmek amacıyla nöbet eylemlerini sürdüren yurttaĢlara askerler, 4 zırhlı
araçla kitlenin içinde gezinmeye baĢladı. YurttaĢların da askerlerin bu tutumuna "Bijî
Berxwedana Kobanê" sloganlarıyla karĢılık vermesi üzerine askerler gaz bombasıyla
müdahale etti. (07.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Adıyaman'da bir grup, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla
Karapınar mahallesinden sloganlar eĢliğinde AKP il binasına yürüdü. Polis gruba müdahalede
bulundu. (07.10.2014 / DĠHA)
*MuĢ'un Varto ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bir
araya gelen binlerce kiĢi, Kobanê lehine ve AKP aleyhine sloganlar eĢliğinde yürüyüĢe geçti.
YürüyüĢe geçen kitleye polis, biber gazı, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
(07.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Batman‟da, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Batman
Belediyesi önünde bir araya gelen binlerce kiĢiye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile
müdahalede bulundu. (07.10.2014 / Sabah.com.tr / Haberturk.com)
*Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek
amacıyla DBP ilçe binası önünde bir araya binlerce kiĢi Belediye Meydanı'na doğru yürüyüĢe
geçti. YürüyüĢe geçen kitleye polis, tazyikli su, gaz bombası ile müdahalede bulundu.
(07.10.2014 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
*Van BaĢkale ilçesinde, Kobanê‟de yaĢanan çatıĢmalar sırasında yaĢamını yitiren Nujiyan
Newal kod isimli YPJ Üyesi Sevik Atak'ın, cenazesinin Yüksekova‟ya götürülmek üzere ilçe
merkezindeki geçiĢi sırasında, cenazeyi uğurlamak üzerende cadde üzerinde bekleyen kitleye
polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (07.10.2014 / DĠHA / Aksam.com.tr)
*Van‟ın ErciĢ ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla
DBP ilçe binası önünde bir araya gelerek AKP ilçe binasına doğru yürüyüĢe geçen binlerce
kiĢiye polis, gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (07.10.2014 /
DHA / Aksam.com.tr)
*Van‟ın Çaldıran Ġlçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla
BDP ilçe binası önünde toplanan kitle, Van Yolu Caddesi'nde yürüyüĢe geçti. YürüyüĢe geçen
kitleye polis, tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. (08.10.2014 /
DĠHA)
*MuĢ'un Malazgirt ilçesinde DBP ilçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce yurttaĢ, IġĠD
çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etme eylemlerine yönelik gerçekleĢen polis
müdahelesini ve Ģiddetini kınamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüĢe geçti.
YürüyüĢe geçen kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
(08.10.2014 / Haberturk.com / Aksam.com.tr)
236
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, DBP Ġlçe binasında önünde toplanan yüzlerce kiĢi IġĠD
çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Dörtyol mevkiine doğru yürüyüĢe
geçti. YürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahalede
bulundu. (08.10.2014 / DĠHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek
amacıyla cadde üzerinde toplanan kitleye polis, coplarla müdahalede bulundu. (08.10.2014 /
DHA / Milliyet.com.tr)
*Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan binlerce kiĢi IġĠD
çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla sloganlar eĢliğinde yürüyüĢe geçti.
YürüyüĢe geçen kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
(08.10.2014 / Haberturk.com / Zaman.com.tr)
*ġırnak'ın Silopi ilçesi Bostancı köyü‟nde bulunan yüzlerce yurttaĢ, IġĠD çetelerinin
Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Rojava sınırına doğru yürüyüĢ gerçekleĢtirdi.
Sınıra yürüyen kitle, Cizirê Kantonu'na bağlı Zerye köyünde insan zinciri oluĢturdu.
YurttaĢların insan zinciri oluĢturduğu esnada askerler, gaz bombaları ve gerçek mermilerle
müdahale bulundu. (08.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın BaĢkale ilçesinde,
PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Suriye‟den çıkıĢının
yıldönümünde binlerce kiĢi, protesto etmek amaçlı DBP ilçe binası önünden çarĢı merkezine
doğru yürüyüĢ gerçekleĢtirdi. YürüyüĢ halindeki kitleye polis, biber gazı ve gaz bombaları ile
müdahale etti. (09.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Van'ın Özalp ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Suriye‟den çıkıĢının yıldönümünde
binlerce kiĢi, protesto etmek amaçlı basın açıklaması düzenledi. Basın açıklaması düzenleyen
kitleye polis, gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale etti. (09.10.2014 / DHA / ANF)
*Mardin‟in Nusaybin ilçesi‟nde, IġĠD çetelerinin Kobane Kantonu'na yönelik saldırıları
sırasında yaĢamını yitiren YPG'li Selman Turan için düzenlenen cenaze törenine katılan
onbinlerce kiĢi, tören ardından QamiĢlo-Nusaybin arasındaki sınırı kaldırarak sınırdan geçiĢ
yaptı. Kitlenin sınırdan geçisi sırasından askerler, ateĢ açarak müdahalede bulundu..
(09.10.2014 / DĠHA / Hawarnews.com)
*ġırnak‟ın Cizre ilçesinde bir araya gelen binlerce kiĢi, IġĠD çetelerinin Kobanê'ye yönelik
saldırılarını ve PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın Suriye‟den çıkıĢının yıldönümünü olması
nedeniyle protesto amaçlı yürüyüĢ düzenledi. Polis, yürüyüĢ halindeki kitleye müdahalede
bulundu. Müdahale sırasında polisin kitleye af tüfekleri ateĢ açtığı iddia edildi. Müdahale
sırasında 20 kiĢi yaralandı. (09.10.2014 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kiĢi, PKK Lideri Abdullah Öcalan‟ın
Suriye‟den çıkıĢının yıldönümünü olması nedeniyle protesto amaçlı basın açıklaması
düzenledi. Basın açıklaması düzenleyen kitleye polis, gaz bombası ve biber gazı ile
müdahalede bulundu. (09.10.2014 / DĠHA)
*Antep'te ırkçı grupların ġahinbey ve ġehit Kamil DBP ilçe binalarını ateĢe vererek saldırıda
bulunmasını kınamak amacıyla, ġehit Kamil DBP ilçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce
237
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kiĢi basın açıklaması ile protesto etmek istedi. Açıklamadan önce ġehit Kamil DBP ilçe binası
önünde toplanan kitleye polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (10.10.2014 / DĠHA)
*Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde Kobanê‟ye yönelik IġĠD saldırılarını protesto gösterilerine
yönelik gerçekleĢen polis müdahalesinde yaĢamını yitiren Yunus AktaĢ isimli gencin cenazesi
törenin ardından yürüyüĢe geçen kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti.
(11.10.2014 / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr / Aljazeera.com.tr)
*Antep'te, IġĠD saldırılarını protesto gösterilerine yönelik gerçekleĢen polis müdahalesinin
ardından baĢlayan olaylarda, ırkçı bir grubun saldırısı sonucu yaĢamını yitiren Musa Bayram
isimli yurttaĢın ġırnak‟ın Cizre ilçe merkezine getirilen cenazesini polis tarafından engellendi.
Cenazeyi karĢılamak için yol üzerinde bulunan binlerce kiĢi, cenazenin ilçeye giriĢine izin
verilmemesini protesto etmek amacıyla yürüyüĢe geçti. YürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz
bombaları müdahalede bulundu. (12.10.2014 / Haberturk.com / Milliyet.com.tr /
Sabah.com.tr)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Kobanê‟ye yönelik IġĠD saldırılarını protesto etmek
amacıyla bir araya gençler, Cengiz Topel Caddesi'nde yürüyüĢ düzenledi. Oslo Otel'i önüne
gelen gençlere polis, plastik mermi ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. (14.10.2014 /
DĠHA)
*ġırnak‟ın Cizre Ġlçesinde Rojava'nın Kobanê Kantonu'na yönelik IġĠD çetelerinin saldırıları
ile AKP hükümeti tarafından insani yardım koridorunun açılmamasını protesto etmek
amacıyla, DBP Cizre Ġlçe Örgütü binası önünde bir araya gelen binlerce yurttaĢ Sanat
Sokağı'na doğru yürüyüĢe geçti. Dörtyol mevkiinde zırhlı araçlarla kitlenin önünü kesen polis,
hiçbir uyarı yapmadan gaz bombaları ile müdahale etti. (26.10.2014 / DHA / Ozgurgundem.com)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK militanlarının bulunduğu mezarlığın tahrip
edilmesini protesto etmek amacıyla bir araya gelen gençler yürüyüĢ düzenledi. Oslo Oteli
önünde yürüyüĢünü sürdüren gruba polis, plastik mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahalede
bulundu. Müdahale üzerine gençlerinde polise taĢ, havai fiĢek ve molotofkokteyli ile karĢılık
sonucu olaylar çıktı. (28.10.2014 / ĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Kasım Dünya Kobanê Günü için Mitanni Kültür Merkezi
önünde toplanarak yürüyüĢe geçen kitlenin önüne Ġpekyolu Caddesi'nde polis tarafından
barikat kuruldu. 10 binlerce kiĢinin bulunduğu kitlenin yürüyüĢüne izin vermeyen polis, gruba
gaz bombalarıyla müdahale etti. (01.11.2014 / ANF / DĠHA)
*Diyarbakır'da 1 Kasım Dünya Kobanê Günü için Ġstasyon Caddesi'nde yapılan mitingin
ardından, Emek Caddesi'ne doğru yürüyüĢe geçen kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli su ile
müdahalede bulundu. (01.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde, Newroz Miting Alanı'nda on binlerce kiĢinin katılımıyla
düzenlenen 1 Kasım Dünya Kobanê Günü eyleminin ardından Özgürlük Meydanı'na doğru
yürüyüĢe geçen kitleye polis tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermiyle müdahalede
bulundu. (01.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
238
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*MuĢ‟ta, Dünya Kobanê Günü amacıyla etkinlikler düzenleyen kitleye polis, gaz bombaları
ile müdahalede bulundu. (01.11.2014 / ANF)
*Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü nedeniyle yürüyüĢ
düzenleyen kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (01.11.2014 /
DĠHA / ANF)
*Urfa‟nın Suruç ilçesi Boydê köyünde insan zinciri oluĢturmak isteyen bir grup sanatçı
kitlesine, askerler gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu. (06.11.2014 /
Ozgur-gundem.com)
*Hakkari‟de, Eğitim Sen Hakkari ġubesi Memur-Sen'in ve AKP'nin kentte tüm kurumlarda
baĢlatmıĢ olduğu kadrolaĢmaya karĢı yürüyüĢ düzenledi. KESK ġubeler Platformu binası
önünde baĢlayan yürüyüĢe polis, gaz bombaları, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etti.
Müdahale sırasında Egitim Sen ġube EĢ BaĢkanı Süleyman AĢkan'nın da aralarında
bulunduğu 8 kiĢi çeĢitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(06.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Orient ĠĢ Merkezi'ne
onlarca zırhlı araç eĢliğinde gelen özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi.
Baskında ismi öğrenilemeyen 1 çocuk gözaltına alındı. Polisin çarĢı merkezindeki
hareketliliğini izleyen yurttaĢlara, buradan ayrılan polisler tarafından tazyikli su ve gaz
bombaları ile müdahalede bulunuldu. Zırhlı araçlardaki anons cihazından sinkaflı küfürler
eden polisler, binlerce yurttaĢın toplandığı alana doğru ağır silahlarla ateĢ açtı. BoĢ kovanlar
etrafa saçılırken, polisin saldırısı üzerine yurttaĢlar iĢ merkezine sığındı. Polis iĢ merkezini de
gaz bombaları ile hedef aldı. (08.11.2014 / ANF)
*Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iĢ merkezine baskın düzenleyen özel harekat timlerinin,
baskın sonrası hem halka müdahale etmesi hem de zırhlı araçlardaki anons cihazı ile halka
sinkaflı küfürler etmesi ile ilgili Kaymakam ve ilçe emniyet müdürü ile makamında görüĢen
STK ve siyasi parti temsilcileri, devletin halktan özür dilemesini talep etti. GörüĢmenin sona
ermesinin ardından ilçe merkezinde toplanan ve Ġlçe Emniyet Müdürü'nün zırhlı araçla
merkeze gelip burada halktan yine anons cihazı aracılığı ile özür dilemesini talep eden halka
polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (10.11.2014 / Ozgurgundem.com)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, DBP Gençlik Meclisi öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın
özgürlüğü talep etmek amacıyla binlerce genç tarafından gerçekleĢtirilen yürüyüĢe polis,
herhangi bir uyarıda bulunmadan zırhlı araçlardan atılan gaz bombası ve sıkılan tazyikli su ile
müdahalede bulundu. (18.11.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde, 25 Kasım etkinlikleri kapsamında Cizre Kadın Platformu
öncülüğünde kitlesel bir yürüyüĢ gerçekleĢtirmek yüzlerce kadına polis, gaz bombaları ile
müdahalede bulundu. Sıkılan biber gazlarının etkisinin dağılmasıyla birlikte yeniden bir araya
gelen kadınlar yürüyüĢe devam etti. (25.11.2014 / DĠHA / ANF)
*Kobanê‟de çıkan çatıĢmalarda yaĢamını yitiren Jinda Delîla kod isimli YPJ Üyesi Fadime
Demirkaya memleketi Çaldıran'a götürülürken, yol güzergâhında bulunan Diyarbakır'ın
239
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
Silvan ilçesinde karĢılandı. Cenaze konvoyunu karĢılayan kitleye olay yerine gelen polis, gaz
bombaları müdahalede bulundu. (02.12.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır‟da, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde, Bilge Gençlik Kulübü üyeleri
tarafından Kutlu Doğum Siyer Sınavı için stand kurulması üzerine öğrenciler ile grup arasında
gerginlik ve çatıĢma çıktı. Eğitim Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, grubun ve
polisin tutumunu protesto etmek amacıyla Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi'ne doğru
yürüyüĢe geçti. YürüyüĢe geçen öğrenci kitlesine polis, polis gaz bombaları ile müdahale
bulundu. (10.12.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Ardahan'ın Göle ilçesinde, çeĢitli tarihlerde yaĢamını yitiren PKK militanlarının
defnedilmesi için yapılan "ġehit Ahmet Güler ġehitlik Mezarlığı”nın duvarlarını yıkan
askerler tepki göstermek amacıyla, Ardahan merkez, Göle ve köylerden mezarlığın bulunduğu
alana doğru yola çıkan yurttaĢlar, Ardahan'ın giriĢinde askerler tarafından durduruldu.
YurttaĢların geçiĢine izin verilmemesi üzerine araçlardan inen yurttaĢlar, yürüyüĢe geçti.
YurttaĢlar yürüyüĢü engellemeye çalıĢan askerler, gaz bombaları ve tazyikli su ile
müdahalede bulundu. (11.12.2014 / ANF / DĠHA)
*Hakkari Bulak Mahallesi'nde gençler, Diyarbakır ve Yüksekova'da polis kurĢunlarıyla
katledilen A. Kadir Çakmak ve Rojhat Ozdel için protesto eylemi gerçekleĢtirdi. Eylem yapan
gençlere polis, zırhlı araçlar eĢliğinde gaz bombaları ile müdahalede bulundu. (18.12.2014 /
DĠHA)
*Bingöl'de, DBP yöneticileri ve üniversite öğrencilerinin kaldığı evlere polis tarafından
düzenlenen baskınlarda, DBP il yöneticileri ve Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Derneği üyesi
öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltıları protesto etmek isteyen bir grup BÜ önünde basın
açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından yürüyüĢü geçen gruba polis, biber gazı ve
tazyikli su ile müdahalede bulundu. (25.12.2014 / Ġmctv.com.tr / Radikal.com.tr)
*ġırnak'ın Silopi ilçesinde bir grup genç, Cizre'de yaĢanan olayları protesto etmek için
Ġpekyolu'nu trafiğe kapattı. Gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombaları ile müdahalede
bulundu. (27.12.2014 / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr)
*Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, Roboski katliamı ve Cizre'de çıkan olayları protesto etmek
amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. (30.12.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com)
*Federe Kürdistan Bölgesinde bulunan ġengal kasabasında IġĠD çeteleri ile çıkan
çatıĢmalarda yaĢamını yitiren HPG militanların Habur Sınır Kapısı'ndan alınan ve otopsileri
yapılmak üzere Diyarbakır'a getirilen cenazeleri, Bağlar'ın Alipar Mahallesi'nde çok sayıda
yurttaĢ tarafından karĢılandı. Cenazeleri karĢılayan kitleye polis, tazyikli su ve gaz
bombalarıyla müdahalede bulundu. (30.12.2014 / DĠHA / Ġmctv.com.tr)
Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler
*HDP‟nin CumhurbaĢkanı adayı Selahattin DemirtaĢ için düzenlemek isteği miting için
yapılan baĢvuru, Van Valiliği tarafından red edildi. (03.08.2014 / DĠHA)
*Malatya Emek ve Demokrasi Platformu‟ne üye yurttaĢlar, IġĠD çetelerinin saldırılarına
maruz kalan Kobanê ve ġengal halkıyla dayanıĢmak amacıyla Malatya merkez Emeksiz Üst
240
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
KavĢağı'nda çadır açtı. Açılan çadır, çevik kuvvet polislerince yerinden söküldü. Polisin
müdahalesine direnen yurttaĢlar darp edildi. (01.10.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Iğdır Cumhuriyet caddesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle açılan
standın bulunduğu alana gelen polisler, mahkeme kararını gerekçe göstererek standa el koydu.
(17.10.2014 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠHLALLER
Sevk Uygulamaları
*Çankırı E Tipi Cezaevi'nden, Diyadin Kapalı Cezaevi'ne gönderilen siyasi tutsak Hakan
Karayel adli tutukluların yanına konulmayı kabul etmeyince Erzurum H Tipi Kapalı
Cezaevi'ne sürgün edildi. DĠHA‟ya gönderdiği mektupta yaĢanan durumu aktaran Karayel,
cezasının bir yılın altına düĢtüğü için Diyadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildiğini; ancak
cezaevi yönetiminin "kapasite dolu" gerekçesiyle kendisini adli tutukluların bulunduğu odaya
koymak istediğini anlattı. (18.01.2014 / DĠHA)
*Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kapasite fazlalılığı gerekçe gösterilerek 20 adli hükümlü,
istemleri dıĢında Giresun'daki cezaevlerine gönderildi. (20.02.2014 / Ġmctv.com.tr)
*MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Emrah Abi, Abdo ġex, ġerafettin Demir, Abdulbaki
Tekin ve Mehmet Cin isimli PKK davasından tutuklu 5 kiĢi, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne
sürgün edildi. (15.04.2014 / Ozgur-gundem.com)
*MuĢ E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde bulunan Memduh Özdemir, Caner Doğan, Haluk Bor,
Yavuz Evin, Abdulcabbar AltuntaĢ, Metin Gezen, Ferhan Olumiymirzayen, Rıdvan Turan ve
Aziz Temel isimli PKK davasından tutuklu ve hükümlüler, Van F Tipi Kapalı Cezaevi‟ne
sevk edildi. (25.05.2014 / Ozgur-gundem.com)
*02.07.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hakki Boltan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Civan Boltan, 24 Nisan 2012 tarihinde Lice-Genç ilçeleri arasında çıkan
çatıĢmada yaralı olarak yakalandı. Diyarbakır D Tipi cezaevine gönderildi. Tedavisi
Diyarbakır AraĢtırma Hastanesinde yapıldı. Daha sonra tedavi amaçlı olarak Ankara‟ya sevk
edildi. Kafasında Ģarapnel parçaları olduğundan dolayı tedaviye cevap vermediği gibi
durumu da iyi değildir. Gözlerinde biri görmüyor. Bir kolu yok. Bütün bunlara rağmen
26.06.2014 tarihinde Anakara Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildi. Cezaevine
girerken çıplak arama, darp etme, yaralarının olduğu yerlere vurarak iĢkence edildi. ġuanda
yatakta kalkacak durumda değildir. ArkadaĢları tarafından ihtiyaçları karĢılanmaktadır.
Bunu yapanlardan davacıyız. Tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Bitlis‟te, Ahlat Yarı Açık Ġlçe Cezaevi'nin boĢaltılma kararının ardından farklı cezaevlerine
nakledilen yaklaĢık 50 kiĢiden Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilenlerden 60 yaĢındaki
mahpus Ġhsan Özer, ayağında platin olduğu için yürümekte zorlanan PKK'li Hamit Elmas ve
Ahmet Eski tarafsızların bulunduğu koğuĢa geçmek istemedikleri için ayrı ayrı, tek kiĢilik,
dar ve soğuk hücrelerde tutuldukları belirtildi. YaklaĢık 4 metrekarelik tek kiĢilik hücrelerinde
tutulan mahpusların idareye yaptıkları oda talebi ve nakil baĢvurularının ise yanıtsız
bırakıldığı belirtildi. (15.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
241
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
*Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Kobanê'ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesi ile
tutuklanarak M Tipi Cezaevi'ne konulan M.A., A.K., Ġ.T., H.D., F. A., ġ.A., ve M.Y.G. isimli
çocuk tutuklular, ailelerine haber verilmeden Midyat Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Aileler,
görüĢ için gittikleri cezaevinde çocuklarının sürgün edildiğini öğrenirken, cezaevi yönetimi
ise "Cezaevi'nde sayısının kapasitesinin üstünde" olduğu gerekçesi ile çocukların Midyat'a
gönderildiğini savundu. (21.11.2014 / Ozgur-gundem.com)
*Van F Tipi Cezaevi'nde PKK davasından tutuklu bulunan Diren YaĢar, Diyar Kaydu, Osman
Kılınç, Orhan YakıĢır, Hüseyin Barsak, Devrim Kavak, Mehmet Cin ile ismi bir
öğrenilemeyen bir kiĢi sürgün edildi. Cezaevi yetkilileri sürgün nedenini açıklamazken,
güvenlik gerekçesi tutukluların hangi cezaevine sürgün edildiği bilgisi açıklamadı. Sevk
edilen tutukluların, 25 Eylül 2013 tarihinde Bingöl Cezaevi'nden firar eden, ardından
yakalanarak ve Van F Tipi Cezaevi'ne getirilen tutuklular olduğu belirtildi. (03.12.2014 /
DĠHA / Ozgur-gundem.com)
Sağlık Hakkı Ġhlali
*Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi‟nde, Epilepsi ve Kronik Karaciğer hastalığı bulunan
Selahattin Elper isimli tutuklu, diĢ tedavisi için Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine
sevk edildi. Burada uzman doktor yerine stajyer doktorlar tarafından diĢleri çekildi. Elper'in
diĢ etlerinde apseler oluĢunca yeniden aynı hastaneye sevk edildi. Elper'in ameliyat
edilmesine karar verildi ancak ameliyatı gerçekleĢtirecek olan uzman doktor Elper'i ''ameliyat
sırasında bana zarar verebilir' diyerek kelepçeli halde ameliyat etmek istedi. Bu durumu kabul
etmeyen Elper, ameliyat edilmedi. (01.01.2014 / ANF / Ozgur-gundem.com )
*06.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ġzzettin Bayram, Ģu beyanlarda bulundu:
“KardeĢim olan Emrah Bayram, 2009 yılında evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber
alamadık. Yaptığımız araĢtırma sonucunda PKK Örgütüne katılım sağladığını öğrendik.
Katıldıktan 45 gün sonra Bitlis‟in bir köyünde askerlerle girdiği çatıĢma sonucunda yaralı
olarak ele geçirildi. Yakalandığı tarihte 16 yaĢındaydı. Ancak mahkeme kardeĢimin yaĢını
büyüterek 46 yıl ceza verdi. YaĢının 3 kez itiraz etmemize rağmen sonuç değiĢmedi. Cezası
Yargıtay‟da dört ay önce onandı. MuĢ cezaevinde kalıyordu. En son 2 ay önce Tekirdağ‟a
sevk edildi. KardeĢimin göz ve bel rahatsızlığı Ģikâyetleri var. Yeterince muayene edilmediğini
ve tedavisinin yapılmadığını söylemektedir. Sizden kardeĢimin sağlık sorunlarının giderilmesi
konusunda cezaevi yönetimine ve Adalet Bakanlığına dilekçe yazmanızı talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*09.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Enver Aydınalp, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Engin Aydınalp, Ģuan Adıyaman E Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Sağlık
sorunları nedeniyle cezaevinde kalması sağlığının daha da bozulmasına neden olmaktadır.
Her geçen gün yaĢam koĢullarında zorlamalar yaĢamaktadır. Sağlığıyla ilgili raporları da
mevcuttur. Bir de ağabeyimi hasta tutsaklar listesine alınmasını istiyoruz. Bu konuda duyarlı
olup, gerekli hukuki desteğin sağlanmasını istiyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*14.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Yusuf Akgönül, Ģu beyanlarda bulundu:
“Veysi Akgönül, 2004 yılında, Bağlar Dörtyol KavĢağında Hikmet Fidan adlı Ģâhısı
öldürmekle yargılandı ve yargılandığı davadan 2 kez müebbet hapis cezası aldı. Halen
Erzurum H Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevinde kaldığı süre içerisinde birçok
hastalık kendisinde belirdi. Doktorların verdiği raporlardan da anlaĢılacağı gibi cezaevinde
242
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU
kalması mümkün değildir. Birçok hastalığı sebebiyle kendisini hasta tutsaklar listesine
almanızı istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır
ġubesi)
*15.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kadri Aralan, Ģu beyanlarda bulundu:
“Oğlum olan Erdal Aralan, yaklaĢık 5 yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum
Diyarbakır, Batman ve Kandıra cezaevlerinde kaldıktan sonra Ģuanda E Tipi cezaevinde
bulunmaktadır. Oğlum hasta olup, psikolojik sorunları bulunmaktadır. 08.01.2014 tarihinde
oğlumu görmek üzere görüĢüne gittim ancak görüĢ odasına oğlumu arkadaĢları koluna
girerek getirdiler. Oğlum çok bitkin görünüyordu ve ayakta duramıyordu. Kendisine
hakaretler yapıldığını, baĢının ağrıdığını, yemek yiyemediğini söyledi. GörüĢten sonra
cezaevi müdürüyle görüĢtüm; oğlumun durumuyla ilgileneceğini söyledi. Ancak oğlumu
hastaneye götürmemiĢler. Oğlumun tedavisinin yapılmasını istiyorum. Kurumunuzdan hukuki
destek talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*17.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran GülliĢah Kargılı, Ģu beyanlarda bulundu:
“EĢim olan ġemsettin Kargılı, 20 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Birçok hastalıkla beraber
böbrek yetmezliğinden kaynaklı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Diyarbakır Dicle
Üniversitesine sevk edildi. Böbrek hastalığı ileri derecede olup, böbreklerinde kitle oluĢmuĢ
ve bu kitlede kanser riski bulunmuĢtur. Bundan kaynaklı acil olarak ameliyat edilmesi
gerekmektedir. Doktorların ifadesiyle hasta koğuĢu olmadığından dolayı ameliyatın yapılması
mümkün olmadığını söyledi. Cezaevi idaresi ameliyatın Elazığ veya Gaziantep‟te
yapılabileceğini ifade ettiler. Ama eĢim ameliyatının baĢka bir ilde yapılmasını istemiyor.
Diyarbakır dıĢında ameliyatının yapılmamasından kaynaklı gerekçe; daha önce tedavi amaçlı
Elazığ hastanesine götürülürken elleri kelepçeli bir Ģekilde anjiyonun yapılmasıdır. Biz
ameliyatının baĢka bir ilde yapılmasını istemiyoruz. Ameliyatın Dicle Üniversitesi veya
Diyarbakır AraĢtırma Hastanesinde yapılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım
talep ediyoruz.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*17.01.2014 tarihinde Ģubemize baĢvuran Velat Yalçın, Ģu beyanlarda bulundu: “Babam
olan Adnan Yalçın, 1996 yılında PKK davasından yakalandı ve müebbet hapis cezası verildi.
YaklaĢık olarak 18 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Bugüne kadar Adana, MaraĢ, Konya,
Antep, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır cezaevlerinde bulundu. Babam bunca yıl cezaevinde
kaldığı için birçok sağlık sorunu ortaya çıktı. Bunlar bel fıtığı, Hepatit B ve kolon kanseridir.
En son kolon kanseri ameliyatı esnasında kalp krizi geçirdi. Bundan sonra hastalığından
kaynaklı kemoterapiye baĢlanacaktır. Sağlıklı bir teda