İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI BÜLTENİ
REACH ve CLP Haberleri
Nisan 2014
Sayı: 65
BU SAYIDA
NELER VAR
ChemCon 2014
İstanbul’da yapıldı
Kısıtlama ve izin:
Komite görüşleri
Kimyasallara yönelik yasal
düzenlemelerin tartışıldığı ve
dünyanın çeşitli ülkelerindeki
farklı uygulamalar hakkında
bilgi verilen uluslararası bir
konferanslar dizisi olan
ChemCon’un Avrupa ayağı bu
yıl Türkiye’de ve İstanbul’da
gerçekleştirildi.
SAYFA 2
Sınıflandırma
envanteri: Yeni
çehresine kavuştu
SAYFA 3
Haberi 8.sayfada
Bisfenol A: Ortak
sınıflandırması
değişiyor
SAYFA 3
Kayıtlı maddeler:
Veritabanı yenilendi
SAYFA 4
Kısıtlama önerisi:
Cd ve krizotil
SAYFA 4
CORAP Listesi:
2014-2016 planı
SAYFA 5
Biyosidal tüzüğü:
Güncel gelişmeler
SAYFA 6 ve 7
Krom VI kısıtlamasına ekleme
 Ciltle temas halindeki deri
ürünleri ve deri parçalar
içeren eşyalarda Krom VI
kullanımına ilişkin kısıtlama
koşulu getirilmesiyle REACH
Tüzüğü Ek XVII’si
güncellendi.
Avrupa Birliği’nin kimyasallara ilişkin
düzenlemelerini içeren REACH Tüzüğü
kapsamındaki kısıtlamalara bir yenisi
eklendi. 26 Mart 2014 tarihli AB Resmi
Gazetesi’nde yayımlanan 301/2014
sayılı tüzük ile 1 Mayıs 2015 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere ciltle
temas halindeki deri ürünleri ve
bunları içeren eşyalarda krom VI
kullanımı için ek sınırlamalar getirildi.
Yeni yayımlanan Komisyon Tüzüğü
REACH Ek XVII’nin 47. girişinin 2.
sütununa ekleme getiriyor.
REACH Tüzüğü, insan sağlığının ve
çevrenin korunması amacıyla, tehlikeli
madde, karışım ve eşyaların pazara
girişiyle ilgili kuralları belirlemekte.
Bu amaçla bazı maddelerin piyasada
bulunması tamamen yasaklanabiliyor,
belirli kullanım alanlarıyla
kısıtlanabiliyor ya da o maddenin
karışım ve eşyalar içinde kullanımıyla
ilgili belirli şartlar getirilebiliyor.
Bütün kısıtlanmış maddeler, REACH
Tüzüğü’nün Ek XVII’sinde karşısında
kısıtlama koşulunun açıklamasıyla
Devamı 2. sayfada
REACH Tüzüğü EK XVII
Krom VI kısıtlamasına ekleme geldi
Baştarafı 1. sayfada
birlikte yer alıyor. Listede
gerekli görüldükçe düzenlemeler
yapılıyor. REACH Kısıtlamalar
Listesi ve bunları düzelten
tüzüklere web sitemizden
ulaşabilirsiniz. Web sitemizde
ayrıca bütün kısıtlamaları
içerecek şekilde bir birleştirilmiş
Türkçe kısıtlamalar listesi
mevcuttur. Türkçe listenin yasal
bir çerçevesi olmadığını sadece
sizlere kolaylık amacıyla
hazırlandığını hatırlatmak
isteriz.
47. satırdaki kısıtlama koşuluna eklenenler
5. Ciltle temas halindeki deri ürünleri, derinin kuru
ağırlığında 3 mg/kg’a (ağırlıkça % 0,0003) eşit veya
daha fazla konsantrasyonda Krom VI içeriyorlarsa,
pazara sürülemez.
6. Ciltle temas halindeki eşyaların deri kısımları, deri
parçanın kuru kısmı, 3 mg/kg’a (ağırlıkça % 0,0003)
eşit veya daha fazla konsantrasyonda Krom VI
içeriyorlarsa, pazara sürülemez.
7. Birlikteki kullanım ömrü 1 Mayıs 2015’ten önce
sona eren ikinci el eşyaların pazara sürülmesinde 5.
ve 6. paragraf hükümleri uygulanmaz.
Kısıtlama ve izin hakkında AKA komitelerinin görüşleri
Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın bilimsel komiteleri,
tartışmalı bazı REACH uygulamaları için görüşlerini
belirledi. Bu konular ve gelişmeler şunlar:
Tüketici ürünlerinde kurşun
İsveç tarafından getirilen kurşunla ilgili çocukların
ağza alabileceği tüketici ürünlerindeki kurşunun
maruziyetini azaltmak amacıyla bir kısıtlama
önerisi getirilmişti. AKA Sosyo-Ekonomik Analiz
Komitesi, kısıtlama önerisini uygun bulduğunu,
alınan görüşlerini değiştirmediğini ancak
gerekçenin görüşler doğrultusunda
güncelleneceğini açıkladı.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
DBP ve DEHP izin uygulamaları
AKA Komiteleri DEHP ve DBP’nin izin kapsamında
yedi uygulama alanına ilişkin 16 kullanım alanını
görüştü. Kalan kulanımlar için tartışmalar Haziran
2014’te tamamlanacak.
Trikloretilen için referans doz eğrisi
Trikloretilenin karsinojenitesi için doz-cevap
ilişkisinde yaklaşım geliştirilmesi konusunda aşama
kaydedildi. AKA Risk Değerlendirme Komitesi, izin
başvurusunun değerlendirilmesine şeffaf bir
değerlendirme kriteri geliştirebilmek amacıyla
çalışmalarını sürdürüyor.
Sayı:65 / Nisan 2014
2
Maddeler için bildirilen
Sınıflandırma envanterine yeni çehre
Avrupa Kimyasallar Ajansı’na
bildirimi yapılan madde
sınıflandırma ve etiket bilgilerini
içeren envanterin yapısında,
harmonize ve firma bazlı özelsınıflandırmalar konusuna ilişkin
daha fazla bilgi içerecek şekilde
güncelledi.
Değişiklikler özetle şöyle:
Bir firmanın bir madde için,
madde sınıflandırmasını
etkileyen bir safsızlık ya da
bir katkı maddesi bildirdiği
durumlarda safzılık
‘bayrakları’
gösterilmektedir.
Genel bilgi altında bildirilen
ilave CAS numaraları (ör.
Bisfenol A’nın harmonize
sınıflandırması yükseltiliyor
Bisfenol A (BPA) maddesinin üreme için toksik kategori 2
olan sınıflandırmasının kategori 1B’ye yükseltilmesi
konusundaki önerisi AKA Risk Değerlendirme Komitesi’nin
oybirliğiyle onayını aldı.
BPA’nın CLP Tüzüğü Ek VI’sındaki mevcut harmonize
sınıflandırma listesinde, cinsel işlevler ve doğurganlık
konusunda hasar verici etkisinden ‘şüphe ediliyor’
anlamına gelen kategori 2 olan sınıflandırmasının ‘kesin’
olan kategori 1’e yükseltilmesi konusundaki öneri, Fransız
yetkili otoritesinden geldi.
BPA, başlıca polikarbonat plastikleri ve epoksi reçinelerde
kullanılan bir polimer. Diğer AB düzenlemeleri
kapsamında da değerlendirilen BPA’nın termal kağıtlarda
kullanımı için bir kısıtlama teklifi de ECHA’ya sunulmuştu.
Kaynak: Chemical Watch
aynı maddenin farklı sulu
formlar için) ‘Bildirilen İlave
Bilgiler’ başlığı altında
yayımlanmaya başlanmıştır.
Halka açık IUPAC isimleri
bildirimi yapılan fiziksel
durumu ile ilgilie bütün
diğer bildirimler ‘Bildirilen
İlave Bilgiler’ başlığı altında
yayımlanmaya başlanmıştır.
Bildirimi yapanların
verdikleri etkilenen
organ/spesifik etkiler ve
maruziyet yolu gibi bilgiler
de artık sınıflandırmaetiketleme sütununda
verilmektedir.
İlgilenenler, madde başına
9999 arama sonucunu
yükleme ve dışa aktarma
şansına sahip olabilecektir.
Envanterin yeni sürümü ile
birlikte Avrupa Kimyasallar
Ajansı aynı zamanda daha
kullanıcı dostu ve okuması kolay
bir yapıya da kavuşmayı
hedefledi. AB pazarında
maddelerin sınıflandırmaetiketleme bilgilerine erişme
konusundaki temel kaynağı
haline getirilmesi planlanıyor.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:65 / Nisan 2014
3
Avrupa Kimyasallar Ajansı
Kayıtlı madde veri tabanı yenilendi
REACH kapsamında kayıt edilen
maddelere ilişkin bilgilerin
yayımlandığı AK A’nın halka açık
veritabanı 634 yeni dosya ile
güncellendi. Aynı zamanda bazı
yeni özellikler de eklendi.
Bundan sonra her bir dosyanın
durumunun aktif olup olmadığı
ve her bir dosyanın ilk
yayımlanma tarihi bilgileri de
veritabanında yer alacak.
Kadmiyum ve krizotil
Kısıtlama görüş talebi
Avrupa Kimyasallar Ajansı - ECHA iki kısıtlama önerisi
üzerine kamuoyunun görüşünü toplamaya başladı.
Kısıtlama önerileri şunlar:
Kadmiyum ve bileşiklerinin sanat boyalarında kullanımı
Mart ayında eklenenlerle birlikte
Ajans’ın halka açık bilgi
bankasında 47 730 kayıt
dosyasından alınan bilgiler
paylaşılıyor. Bunun yanısıra AKA,
hâlihazırda online olan dosyalara
da yeni detaylar ekleyecek
şekilde yeniden düzenledi.
Krizotil
Görüşlerin iletilmesi için son tarih 19 Eylül 2014 olarak
belirlendi.
Kısıtlama Görüş alımı sayfası
Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA),
gizlilik talep edilmediği sürece
kayıt yaptıranın adı, iletişim
bilgileri ve kayıt numaralarını
yayımlamakta. Kayıt kapsamında
alınan bilgilerin yanısıra AKA,
web sitesinde dosya iletim
tarihi, tonaj ve SDS’de yer alan
diğer bilgiler de (ör. maddenin
PBT, vPvB özellikleri)
yayımlanıyor.
AKA veri
tabanı
Chemtrac3 piyasada
REACH Centre online kimyasal madde yönetimi
ve mevzuat referans programı olan chemtrac’ın
üçüncü sürümünü yayımladı. Chemtrac3 ile
maddelere ilişkin REACH ve diğer yasalar
kapsamındaki düzenlemelerini izlemek daha
kolay hale geliyor. Programda 150 binin
üzerinde kimyasal ve 100 kadar küresel
mevzuat düzenlemesi yer alıyor.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:65 / Nisan 2014
4
Topluluk Eylem Planı CORAP 2014-2016
Ajans’ın büyüteç doğrultacağı maddeler
Avrupa Kimyasallar Ajansı
(AKA), 2014-16 döneminde
Topluluk Eylem Planı (Corap)
çerçevesinde değerlendirmeye
alacağı yeni maddeleri
açıkladı. Listede 120 madde
yer alıyor. Bunların 51’i 2014
yılında değerlendirilecek.
CMR yani kanserojen, mutajen
ve üreme için toksik maddeler
ile PBT (kalıcı, biyobirikimli ve
toksik) maddeler listede
ağırlığını korurken, 13 madde
de endokrin yıkıcı özellikleri
nedeniyle değerlendirilecek.
Listede,
Danimarka ve
Almanya’dan önerilen 6
ftalat
Belçika’nın önerdiği
bisfenol grubu
Fransa’nın önerdiği bir
kaç akrilat bileşiği
İngiltere’nin öneriisi olan
nonil-fenol ve stiren fenol
Hollanda’nın önerdiği
gümüş ve nanoformları
yer alıyor. Bu değerlendirme
sürecine 21 AB Üye Ülkesi
katılacak. 2015’te 48 madde,
2016’da 21 madde
değerlendirilecek. Ancak liste
mart 2015 sonuna kadar plan
yeniden güncellenecek ve
2015 ve 2016 için yeni
maddeler de eklenebilecek.
Haklarında belki yeni yasal
düzenlemeler yapılmak
üzere büyüteç altına
alınacak; Üye Ülkelerin ya
da AKA’nın dosya
hazırlayacağı maddeler
CoRAP listesi adı verilen
listede toplanıyor.
ECHA Basın Bülteni
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:65 / Nisan 2014
5
Biyosidal Mevzuatı Haberleri
Ulusal Biyosidal Kongresi yapıldı
Uluslararası Katılımlı Ulusal
Biyosidal Kongresi 19 - 22 Mart
2014 tarihlerinde Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi ve T.C.
Sağlık Bakanlığı işbirliğinde
düzenlendi. İlgili firma, sektörel
dernekler, üniversiteler ve
Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın da
aralarında bulunduğu 1500
kişinin katılım sağladığı
kongrede Türkiye’deki ve
AB’deki Biyosidal ürün
mevzuatları kapsamındaki
gelişmeler daha geniş kitlelerle
paylaşıldı.
Biyosidal ürünler tüzüğünün
Türkiye’deki firmalara
getireceği yükümlülükler,
Bakanlığın uyumlaştırma
çalışmaları, Biyosidal Ürünler
Yönetmeliği kapsamında nano
malzemeler ve bor bileşiklerinin
biyosidal ürün kapsamında
kullanımı oturumlarda yoğun
ilgiyle karşılanan konu başlıkları
olmuştur.
Yardım Masamız sunumu
Sektörün numune alımından
ruhsat sürecine kadar yaşanan
proseste sorunlarının tartışıldığı,
beklentilerinin alındığı
kongrede, Yardım masamız
ihracat yapan firmalarımızın
Biyosidal Ürünler Tüzüğü
yükümlülükleri ve Yardım Masası
faaliyetlerimizi içeren bir
sunumla yer almıştır.
Firmalarımıza bu kapsamda
ihracatlarında izlemeleri
gereken yol, oluşturulan web
sitemiz ve kaynaklar
doğrultusunda bilgilendirme
yapılmıştır.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
İşlem görmüş eşyalara netlik talebi
AB dışındaki Biyosidal paydaşları Avrupa Komisyonuna
Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında işlem görmüş
eşyaların ticaretinde yaşanması muhtemel potansiyel
engellerle ilgili resmi başvuruda bulundu. Geçen haftaki
Biyosidal Yetkili Otoriteler toplantısında Komisyon tüm
ilgili taraflara bu konudaki görüş ve çözüm önerilerini
sordu.
Bitmiş eşyalarda özellikle koruyucu maddelerin yaygın
kullanımından dolayı bu eşyaların işlem görmüş eşya
kapsamında değerlendirildiği, yayımlanan rehber
dokümanda komposit ahşaptan yapılmış bir masanın
biyosidal ürün amaçlı üretilmese de koruyucu ile işlem
görmesinden dolayı bu kapsamda değerlendirildiğine dikkat
çekildi.
Komisyon CEPE ve FEICA gibi sektörel derneklerinde görüş
bildirdiği bu konuda Mayıs ayında karara varılacağını
aktardı.
Kaynak: ChemicalWatch
Sayı:65 / Nisan 2014
6
Biyosidal Mevzuatı Haberleri - II
Biyosidal ürünler için nanomalzemeler belirlendi
AB Yetkili Otoriteleri tarafından biyosidal ürünlerde
kullanılacak ilk nanomalzemeyi de içeren (silicon
dioxide) altı biyosidal aktif maddesi onaylandı.
Onaylanan maddeler şunlardır;
 cyproconazole for wood preservatives (Ürün
tip 8)
 transfluthrin for insecticides, acaricides and
products to control other arthropods (Ürün
tip 18)
 IR3535 for repellents and attractants (Ürün
tip 19)
 lauric acid for repellents and attractants
(Ürün tip 19)
 DCOIT for antifouling products (Ürün tip
21)
 silicon dioxide for insecticides, acaricides
and products to control other arthropods
(Ürün tip 18)
Avrupa Komisyonu onaylanmış maddeleri içeren
güncellemeleri içeren mevzuat uyum çalışmalarına
başladı.
Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında aktif ya da
aktif olmayan maddelerin Biyosidal özellikte
nanomalzeme içermesi durumunda, özel bir risk
değerlendirmesi ve ürün etiket hazırlığı yapmaları
gerekmektedir.
Kaynak: ChemicalWatch
AB Konseyi güncellemeleri onayladı
AB Konseyi biyosidal ürünlerin kullanımı
ve piyasaya arzına ilişkin 528/2012/EU
sayılı Tüzüğü güncelleyen Tüzüğü 10
Mart 2014 tarihli yayınlamış olduğu
basın duyurusunda kabul etmiştir.
Biyosidallerle ilgili mevcut tüzük, insan
sağlığı ve çevrenin korunmasıyla
beraber, AB pazarında biyosidal
ürünlerin işlevlerinin de geliştirilmesini
amaçlamakta. Biyosidal ürünlerle ilgili
düzenlemelerden kaynaklanan sorunları
çözmeyi hedeflemekte.
Engelleri kaldırmayı amaçlıyor
Yeni Tüzük ile 1 Eylül 2013 tarihinden
bu yana yürürlükte ve özellikle
biyosidal ürünlerle işlem gören eşya ve
biyosidal aktif madde tedarikçileri için
istemeyen şekilde oluşan pazar
engellerinin kaldırılmasını amaçlıyor.
Konsey basın duyurusu için
tıklayınız.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:65 / Nisan 2014
7
REACH ve CLP Eğitimleri
REACH ve CLP
YARDIM MASASI
Seminer
Yeri
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
9 Nisan 2014 Çarşamba
Saat:10.00-12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
9 Nisan 2014 Çarşamba
Saat:14.00-16.00
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
30 Nisan 2014 Çarşamba
Saat:10.00-12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
30 Nisan 2014 Çarşamba
Saat:14.00-16.00
Adres:
Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cad. Dış Ticaret
Kompleksi,
Tarih ve Saat
www.immib.org.tr’den eğitimlere kayıt yaptırabilirsiniz.
A- Blok 6.Kat (34197)
Yenibosna / Bahçelievler
İSTANBUL
Tel:
0 212 454 09 19
0 212 454 06 33
Faks: 0 212 454 00 36
E-posta:
[email protected]
Web adreslerimiz:
www.immib.org.tr
http://reach.immib.org.tr
http://clp.immib.org.tr
http://ab.immib.org.tr
Kimyasallar Konferansı İstanbul’daydı
Kimyasallara yönelik yasal düzenlemelerin tartışıldığı ve dünyanın çeşitli
ülkelerindeki farklı uygulamalar hakkında bilgi verilen uluslararası bir
konferanslar dizisi olan ChemCon’un Avrupa ayağı bu yıl Türkiye’de
gerçekleştirildi. ChemCon Europe 2014, 25’ten fazla ülkeden firma, otorite
ve uluslararası kurumları temsil eden 250’den fazla uzmanı 1-4 Nisan
tarihleri arasında İstanbul’da buluşturdu.
Konferans katılımcıları, Türkiye dışında, Japonya, Vietnam, Filipinler,
Tayland, Tayvan, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Singapur, Hindistan,
Rusya, Avustralya, Yeni Zellanda, Orta ve Güney Amerika, Kanada, ABD
ve ayrıca Kaliforniya’da mevcut ya da hazırlık aşamasında bulunan GHS
sistemi ve kayıt, bildirim gibi uygulamalar gerektiren kimyasal mevzuatları
hakkında bilgi alma şansını yakaladı. ChemCon kapsamında, KoreREACH olarak bilinen mevzuat ile ticari sırlar konusu da ele alındı. Ayrıca
kimya endüstrisinde sürdürülebilirlik, nano-malzemeler, endokrin
yıkıcılara ilişkin yasal düzenlemeler, biyosidal veya kozmetik gibi daha
spesifik kimyasal mevzuatlara dair bilgiler veren sunumlar da yer aldı.
ChemCon Konferansı
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten65.pdf
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:65 / Nisan 2014
8
Download

REACH ve CLP Haberleri