İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI BÜLTENİ
REACH ve CLP Haberleri
Temmuz 2014
Sayı: 68
Türk REACH’i için
taslak görüşe çıktı
BU SAYIDA
NELER VAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın,
yürüttüğü REACH Kimyasallar
Projesi kapsamında hazırladığı,
AB REACH Tüzüğü'nün
Uyumlaştırılmasına yönelik taslak
yönetmelik, 18 Haziran 2014
itibarıyla Kimyasallar Yardım
Masası’nın internet adresindeki
“Mevzuat” sayfasından
yayımlandı.
HBCDD izin
başvurusu: Süre
tartışılıyor
SAYFA 3
Zararlı madde:
Envanter bildirimi
SAYFA 4
DEHP izin
başvurusu: Uçak
fanları için görüş
SAYFA 5
İzin ve kısıtlama
önerileri: Görüş
SAYFA 5
Sınıflandırma
platformu: Sanayici
güven duymuyor
Haberi 7 ve 8.sayfada
Aday Liste güncellendi

REACH Tüzüğü'nün
eşya üreticilerini de ilgilendiren
en önemli öğelerinden biri olan
Aday Liste (SVHC Listesi) 4
madde daha eklenerek
güncellendi. Listedeki 155
maddeden birini eşyaları içinde
kullanan sanayicilerin AB
pazarına girecek ürünler için
bilgilendirme yapması
gerekiyor.
SAYFA 6
Kısıtlamalar:
Türkiye’de mevcut
uygulama ve plan
SAYFA 8
Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), 16
Haziran tarihinde, 151 Yüksek Önem
Arz Eden Maddenin (SVHC) yer aldığı
REACH Tüzüğü Aday Liste’ye,
kadmiyum klorür, biri fitalat ve diğer
ikisi bor türevi olmak üzere 4 maddeyi
daha dâhil etti. Böylece Aday Liste’
deki toplam SVHC sayısı toplam 155’e
yükseldi.
Ajans, iki yeni bor türevinin (sodium
peroxometaborate, sodium perborate;
perboric acid, sodium salt) Aday
Liste’ye dahil edilmesi için görüş alımı
sürecinde (3 Mart - 17 Nisan 2014)
hiçbir görüş iletilmediğini ve Üye Ülke
Komitesi oy birliğiyle Aday Liste’ye
dahil edildiğini bildirdi. Aday Liste’de,
geçmiş yıllarda dahil edilen 5 bor
bileşiği (tetraboron disodium
heptaoxide hydrate, boric acid,
disodium tetraborate, anhydrous,
diboron trioxide, lead bis
(tetrafluoroborate)) ile birlikte toplam
Haberi 2.sayfada
REACH Tüzüğü Aday ve İzne Tabi Madde Listesi
Aday Listeye 4 madde daha eklendi
Madde adı
EC / CAS No.
SVHC Özelliği
Cadmium chloride
EC No: 233-296-7
Kanserojen (Madde 57a)
CAS No: 10108-64-2
Mutajen (Madde 57b)
Üreme için toksik (Madde 57c)
İnsan sağlığına olası ciddi etkileri
sebebiyle eşdeğer öneme sahip
(Madde 57f)
1,2Benzenedicarboxylic
acid, dihexyl ester,
branched and linear
EC No: 271-093-5
Sodium
peroxometaborate
EC No: 231-556-4
Sodium perborate;
perboric acid, sodium
salt
EC No: 239-172-9;
Üreme için toksik (Madde 57c)
CAS No: 68515-50-4
Üreme için toksik (Madde 57c)
CAS No: 7632-04-4
Baştarafı 1. sayfada
yedi bor türevi yer
alıyor. Ajansı’nın
haberi için tıklayınız.
Güncel Aday Liste ve
sözkonusu listedeki
maddelerle ilgili AB’ye
madde, karışım ve eşya
ihracatı yapan
firmaların tedarik
zincirini ilgilendiren
yasal yükümlülüklerine
REACH Yardım
Masamızın web
sayfasından ulaşılabilir.
Üreme için toksik (Madde 57c)
SVHC Listesine yeni
eklenen maddeler
tabloda görülebilir.
234-390-0
CAS No: ---
HBCDD izin başvuru sürecinde sancılar
REACH izin listesinde yer alan bir alev geciktirici
olan HBCDD’ye alternatif üretme çabasında olan
firmalar, daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını
açıkladılar. 1 Agustos 2015 itibarıyla izinsiz
kullanılamayacak olan HBCDD için sekiz EPS
(genişletilmiş polistren) üreticisi izin başvurusu
sunmuştu. Firmalar, izin başvurusunda maddenin
kullanım dışı bırakılması için daha fazla zaman
talep ediliyor. İzin başvurusu reddedilirse, bu
maddenin EPS içinde kullanımı 13 ay içinde
yasaklanacak.
Alternatiflerin değerlendirilmesi için görüş alımı,
9 Temmuz’a kadar sürecek ve bu süre zarfında
alternatif üretenlerden yanıtlar da geliyor.
Alternatif madde PoliFR üreticileri, uygun bir
alternatifin piyasada teknik olarak hazır, yeterli
miktarlarda ve ekonomik olarak fizible şekilde
bulunduğuna dikkat çekerek ECHA’nın izin
başvurusunda bunu değerlendirmesini istedi.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Firma, ECHA’nın izin konusunda onay vermesinin
HBCDD alternatiflerine yatırım yapan firmalar için
dezavantaj yaratarak mevzuatın istediğinin aksine
bir mesaj iletilmesine yol açacağını savundu.
Oysa HBCDD izin konsorsiyumu, maddenin son
kullanım tarihinde alternatiflerin AB’deki talebe
karşılık verecek düzeyde olmayacağını iddia
ediyor. Çünkü Stockholm Sözleşmesi kapsamında
da kalıcı organik kirletici olarak 26 Kasım 2014’te
yasaklanacak olan maddenin alternatifleri için
dünya çapında bir talep artışı olmasının
beklendiğini ifade ediyorlar.
Ancak Stockholm Sözleşmesi çerçevesinde
HBCDD’nin bina uygulamalarında EPS içinde
kullanımı için 5 yıllık muafiyet getiriliyor. HBCDD
izin konsorsiyumunun dört yıllık ilave süre
talebinin REACH Tüzüğünün Stockholm Sözleşmesi
ile parallellik sağlamasına da olanak tanıyacağı
kaydediliyor. ECHA Görüş alımı sayfası
Sayı:68 / Temmuz 2014
2
SINIFLANDIRMA ve ETİKETLEME ENVANTERİ
Zararlı maddeler için bildirim zorunluluğu

İnsan sağlığı ve çevre
için risk taşıyan zararlı
madde üreten ya da ithal
eden firmalar, 01 Haziran
2014 tarihinden itibaren
‘Kimyasallar Kayıt Sistemi’
aracılığıyla bildirim yapmak
zorunda. Bildirim, AB’ye
uyumda ilk aşama.
Türkiye’de üretilen ve ithal
edilen kimyasallar Avrupa
Birliği’nde olduğu gibi kayıt
altına alınacak. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB),
ülkemizdeki mevzuatın AB ile
uyumlu hale getirilmesi
konusunda çalışmalara başladı.
İnsan sağlığı ve çevre için risk
taşıyan zararlı madde üreten ya
da ithal eden firmalar, 1 Haziran
2014 tarihinden itibaren
‘Kimyasallar Kayıt Sistemi’
aracılığıyla bildirim yapmak
zorunda. Bildirim, AB’ye uyumda
ilk aşama. 2015 ve sonrasında
pazara sunulan maddeler insan
sağlığı ve çevre için risk
taşıyorsa zararlı madde sınıfı,
etiket ve güvenlik bilgi
formlarında yer alacak.
Maddelerin ve Karışımların
Sınıflandırılması, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasına ilişkin CLP
Tüzüğü Avrupa Birliği’nde 20
Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe
girmişti. ÇŞB, AB çevre
mevzuatına uyum çalışmaları
kapsamında 2013 yılı sonunda,
“Maddelerin ve Karışımların
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Türkiye pazarına sunulan maddelerin tehlike bilgileri, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak, Bakanlık ise ulusal bir sınıflandırma
ve etiketleme envanteri oluşturacak.
Sınıflandırılması, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik”i yayımladı. 2014
yılı sonunda ise firmalara
‘Kimyasallar Kayıt Sistemi’
aracılığıyla, ürettikleri veya
ithal ettikleri maddeleri, 1
Haziran 2014 tarihinden itibaren
bildirim yükümlülüğü getirildi. 1
Haziran 2015 tarihinden sonra
yönetmeliğin belirttiği esaslara
göre sınıflandırma,
etiketlendirme ve ambalajlama
yapmak zorunlu olacak.
Şehircilik Bakanlığı’na sunacak,
Bakanlık ise ulusal bir
sınıflandırma ve etiketleme
envanteri oluşturacak.
Türkiye’de pazara sunulan ve
risk içeren tüm nihai ürünler de
AB ile uyum çerçevesinde
hazırlanan Maddelerin ve
Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik kapsamında yer
alıyor.
Yönetmeliğe konu madde ve
karışımları üreten ya da ithal
eden firmalar, bu maddelerin
tehlike bilgilerini Çevre ve
Yönetmelikle birlikte ürünlerin
tehlike sınıflandırmaları etiket
ve güvenlik bilgi formlarında yer
almaya başlayacak.
Sayı:68 / Temmuz 2014
3
SINIFLANDIRMA ve ETİKETLEME ENVANTERİ
Sistem 1 Haziran’dan beri açık
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği (İMMİB)
kimya sektörü firmalarını yeni yönetmelik
konusunda bilgilendirmek üzere bir toplantı
düzenlendi.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar
Yönetimi Dairesi’nden Çevre ve Şehircilik
Uzmanı Ahu Çekim, sektör firmalarının yoğun
katılım gösterdiği toplantıda, Maddelerin ve
Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
hakkındaki detayları aktardı. Yeni
yönetmelikle madde ve karışımlar için,
‘tehlike’ yerine ‘zararlı’ ifadesinin geldiğini,
zararlı sınıfı sayısının ise 28’e yükseldiğini
söyledi. Ahu Çekim, sunumunda yeni
zararlılık sembollerni de tanıttı.
Yönetmelik kapsamında yer alan zararlı madde
üreten veya ithal eden firmalar, bu maddeleri 1
Haziran 2014 tarihinden itibaren
http://online.cevre.gov.tr adresinden
bildirebiliyorlar. Yeni yönetmelikle madde ve
karışımlar için, ‘tehlike’ yerine ‘zararlı’ ifadesi
kullanılmaya başlandı. Zararlı sınıfı sayısı ise yeni
yönetmelikte 28’e yükselmiş durumda.
Karışımlar için yeni sınıflandırma 1.6.2016’da zorunlu olacak.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Yönetmelik kapsamında yer alan zararlı
madde üreten veya ithal eden firmaların
http://online.cevre.gov.tr adresindeki
‘Kimyasallar Kayıt Sistemi’ aracılığıyla
ürettikleri veya ithal ettikleri maddeleri 01
Haziran 2014 tarihinden itibaren bildirim
yükümlülüğü bulunuyor. Maddeler için 01
Haziran 2015, karışımlar için 01 Haziran 2016
tarihinden sonra yönetmelik usul ve
esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve
ambalajlama yapma yükümlülüğü başlayacak.
İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Faik Bitlis, Türkiye ekonomisi ve
ihracatında önemli bir yere sahip olan kimya
sektörünün, Avrupa’daki kimyasallarla ilgili
REACH ve CLP Tüzüğü gibi mevzuatlar
dolayısıyla yükümlülüklerini yerine
getirdiğini, ülkemizde de bu konudaki
çalışmaların hız kazandığını belirtti. Ayrıca
birlik olarak firmalara yeni yönetmeliklere
uyum sürecinde, kurdukları yardım masaları
aracılığıyla danışmanlık hizmeti sunduklarını,
firmaları bilgilendirme ve karşılaştıkları
sorunlara çözüm bulma konusunda yardımcı
olduklarını dile getirdi.
Sayı:68 / Temmuz 2014
4
REACH İzin Başvuruları
İlk izin başvurusuna olumlu karar geldi
REACH Komitoloji Komitesi, ilk
izin başvurusu hakkında olumlu
kararını verdi. İngiliz RollsRoyce firmasının DEHP adıyla
bilinen ftalatın uçak motoru
fan kapaklarındaki kullanımı
için izin başvurusunda
bulunmuştu. İzin başvurusu
yedi sene sonunda yeniden
gözden geçirilecek. REACH
Komitesinin bir üyesinin ‘küçük
çapta tarihi bir an’ olarak
tanımladığı karar, şimdi bütün
AB dillerine çevrilerek
yayımlanacak.
DEHP’in uçak motoru fan kapaklarında kullanımı için izin talebi yapılmıştı.
Kısıtlama önerisi
Komite aynı zamanda REACH
Tüzüğü Ek XVII’sinde yer alan
PAH (poliaromatik
hidrokarbonlar) ve ftalatlarla
ilgili kısıtlamaları
güncelleyecek olan taslak tüzük
önerisini de tartıştı.
Taslak şu an için Dünya Ticaret
Örgütü’ne sunulacağından,
komite henüz bu konuyu bir
karara bağlamadı. Ancak
tartışmaların olumlu geçtiği ve
WTO bildirim prosedürü
tamamlandıktan sonra
değişikliğin kabul edilmesinin
beklendiği kaydedildi.
İzin ve kısıtlamalar için Ajans komitelerinden görüş
Haziran ayı toplantılarında
ECHA komiteleri,
nonilfenol ve nonilfenol
etoksilatlarının tekstil
ürünlerinde kısıtlanması
ile 1-metil-2-pirrolidonun
kısıtlama önerileri ile
olumlu görüş geldi. Ayrıca
DEHP, DBP, kurşun kromat
pigmentleri ve diarsenik
tiroksitin bazı kullanım
alanı için görüşünü
açıkladı. Taslak görüşlerin
başvuru sahiplerine
gönderilmesi bekleniyor.
AKA Basın Bülteni
için tıklayınız.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Ajans’ın, RAC ve SEAC komiteleri izin ve kısıtlama önerilerine görüş bildirdi.
Sayı:68 / Temmuz 2014
5
Sanayici ticari sırların açığa çıkmasından endişe duyuyor
Sınıflandırma Platformuna güven yok
Şirketler, AB CLP Tüzüğü
çerçevesindeki sınıflandırmaetiketleme platformuna
girdikleri gizli ticari bilgileri
konusunda hâlâ endişe duyuyor.
Siber güvenlik, veri gizliliği ve
sınırlı kaynaklar gibi
gerekçelerle eleştirilen
platform, açıldıktan sonra bir
yılı aşkın zaman geçmesine
karşılık, sınıflandırmalar
konusundaki tartışmaların da
son derece sınırlı sayıda olduğu
kaydedildi.
Ocak 2013’te Avrupa
Kimyasallar Ajansı (ECHA)
tarafından açılan platformda, 30
bin kadar madde için farklı
sınıflandırma yer almasına
karşın platformda, halihazırda
168 tartışmanın süregeldiği
ifade edildi.
CEFIC önerileri
ExxonMobil’den bir temsilci,
Sınıflandırma ve Etiketleme
Platformu’nun anti-tröst, s,ber
güvenlik, ticari yaptırımlar, veri
gizliliği ve AB Kişisel Gizlilik
Yönetmeliği açısından
incelenerek güçlendirilmesi
gereğine dikkat çekti. Avrupa
Kimya Sanayicileri Konseyi
(CEFIC) yetkilileri de sanayinin
platformda bilgi paylaşırken
duyduğu tedirginliği kabul
ediyor. CEFIC yetkilileri geçen
yıl bir rapor hazırlayarak
ECHA’ya bilginin nasıl
paylaşılması gerektiği
konusunda öneriler sunduklarını
ancak henüz bunların dikkate
alınmadığını belirtiyor.
Platformda tartışmak
Test gereklilikleri güncellenecek
REACH Tüzüğü bilgi gereklilikleri kapsamında bir noktayı
güncellemeye hazırlanan Avrupa Komisyonu, bu konuda Dünya
Ticaret Örgütü’ne (WTO) bilgi verdi. Genişletilmiş bir-nesil üreme
toksisitesi çalışması (Eogrts) kapsamındaki bazı test gerekliliklerini
düzeltecek. REACH Tüzüğü Ek VIII, IX ve X’da yapılacak
değişiklikler, hayvan hakları savunucusu derneklerin de işine
geliyor. REACH Komitoloji Komitesi bu konudaki görüşünü, WTO
bildirim prosesinden sonra vereceğini açıkladı.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:68 / Temmuz 2014
Avrupa Kimyasallar Ajansı
yetkilileri, endüstrinin ticari
sırlar konusundaki kaygılarını
anladıklarını ancak platformun
sınıflandırma ve etiket
bilgilerini tartışmak için
kullanılabileceğine işaret
ediyorlar. Ayrıca irtibat
kurulduktan sonra tartışmanın
platform dışında da
yapılabileceği hatırlatılıyor.
Platformun sadece yetkili
kişilerin kullanımına açık
olduğuna dikkat çekiliyor.
6
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni, Kısıtlanması Yönetmeliği
Taslak Türk-REACH’i görücüye çıktı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
(ÇŞB) sektör temsilcilerinin
bilgilendirmesini ve görüşlerinin
alınmasını amaçlayan
kimyasalların kayıt edilmesine
ilişkin yeni düzenleme
hakkındaki toplantı, İMMİB
işbirliğiyle 26 Haziran’da Dış
Ticaret Kompleksi’nde
gerçekleştirildi. Toplantıya
Türkiye’deki büyük kimyasal
üreticilerinden 18 firma ile
birlikte Türkiye Kimya
Ssanayicileri Derneği (TKSD),
Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve
Plastik Sanayi İşverenleri
Sendikası (KİPLAS) ve Kozmetik
ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri
Derneği (KTSD) temsilcileri
katıldı. Bakanlık yetkilileri,
taslak yönetmeliğin nihai hale
getirilebilmesi amacıyla sektör
temsilcilerinin görüş ve
önerilerini almaya devam etmek
istediklerini ifade ettiler.
ÇŞB Kimyasallar Yönetimi Dairesi
Başkanı Yahya KESİMAL, Avrupa
Birliği’nin (AB) Kimyasalların
Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve
Kısıtlanması Hakkında
1907/2006/EC sayılı REACH
Tüzüğü’nün ülkemizde
uyumlaştırılması amacıyla 12
Aralık 2011 - 12 Aralık 2013
döneminde yürütülen REACH
Kimyasallar Projesi kapsamında
Kimyasallar Yardım Masası’nın
kurulduğunu belirtti. Kesimal,
kimyasal kayıt sisteminin (KKS)
oluşturulduğu ve proje
kapsamında REACH Tüzüğü'nün
ülkemizde uyumlaştırılmasına
yönelik taslak yönetmelik
hazırlandığı ifade ederek bu
taslağın nihai hale getirilebilmesi
İMMİB REACH ve CLP Bülteni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü
REACH Kimyasallar Projesi kapsamında AB REACH
Tüzüğü'nün Uyumlaştırılmasına yönelik hazırlanan
yönetmelik taslağı, 18 Haziran 2014 itibarıyla
Kimyasallar Yardım Masası’nın internet adresindeki
“Mevzuat” sayfasından yayımlandı.
amacıyla sektör temsilcilerinin
görüş ve tavsiyelerini almak
istediklerini bildirdi.
Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirmesi, İzni,
Kısıtlanması (KKDİK) hakkında
taslak yönetmeliği tanıtıcı
sunum, kimyasallar.csb.gov.tr
adresinden yayımlandı.

Ön-kayıt uygulamasının
ve tonaj bandı ve madde
sınıflamasına göre değişen
aşamalı kaydın öngörülmediği,
aşamalı kayıt takvimi yerine
31.12.2015- 31.12.2008
arasında tüm tonajların (yılda 1
ton üzeri) kayıt altına alınması
öngörülüyor

Kayıt Dosyasının madde
veri kimliğine dair teknik dosya
ile ≥ 10 ton/yıl için Kimyasal
Güvenlik Raporu oluşturulacak

AB REACH Tüzüğü - kayıt
dosyasındaki bilgilerden farklı
olarak güvenlik bilgi formu,
sınıflandırma, maruz kalma,
kullanım, test özetleri, güvenli
kullanım bilgisinin
belgelendirilmiş kişilerce
değerlendirilmesine ilişkin bir
hüküm bulunuyor.

Belgelendirilmiş kişilere
ilişkin şartlar Ek 18’de
belirtilecek
 Kimyasal Güvenlik
Raporu’nun (KGR)
hazırlanmasına yönelik
projelerinin kabul olması
durumunda çalışmaların
2016’da başlayacağı
bildirildi.

REACH Tüzüğü'nü uyumlaştıracak taslak yönetmelik sanayici ile tartışıldı.
Sayı:68 / Temmuz 2014
7
REACH ve CLP Eğitimleri
REACH ve CLP
YARDIM MASASI
Seminer
Yeri
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
9 Temmuz 2014 Çarşamba
Saat:10.00-12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
9 Temmuz 2014 Çarşamba
Saat:14.00-16.00
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
23 Temmuz 2014 Çarşamba
Saat:10.00-12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
23 Temmuz 2014 Çarşamba
Saat:14.00-16.00
Adres:
Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cad. Dış Ticaret
Kompleksi,
Tarih ve Saat
www.immib.org.tr’den eğitimlere kayıt yaptırabilirsiniz.
A- Blok 4.Kat (34197)
Yenibosna / Bahçelievler
İSTANBUL
Tel:
0 212 454 09 19
0 212 454 06 33
Faks: 0 212 454 00 36
E-posta:
[email protected]
Kısıtlamalar aşamalı aktarılacak
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni, Kısıtlanması (KKDİK) taslak
yönetmeliğine, REACH’teki kısıtlamalı maddelerin aşamalı olarak dâhil
edileceği belirtildi. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve
Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına ilişkin Kısıtlamalar
hakkında Yönetmelik kapsamında 9 girişle verilen kısıtlanan maddelere
daha sonra 20.03.2011 tarihli kısıtlama yönetmeliği ekindeki 11 madde
eklendi. Taslak KKDİK Yönetmeliğinin yayımlanma tarihi ile birlikte
yürürlüğe gireceği, REACH’te yer alan diğer kısıtlamaların ise
31/12/2020 itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edildi.
Web adreslerimiz:
www.immib.org.tr
http://reach.immib.org.tr
http://clp.immib.org.tr
http://ab.immib.org.tr
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten68.pdf
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:68 / Temmuz 2014
8
Download

REACH ve CLP Haberleri