İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI BÜLTENİ
REACH ve CLP Haberleri
Aralık 2014
Sayı: 73
İzin muafiyetine
açıklık getirildi
BU SAYIDA
NELER VAR
Türk Yönetmeliği:
Kısıtlamalar
güncellendi
Avrupa Kimyasallar Ajansı,
spesifik kullanımların izinden
muaf tutulmasına ilişkin soru ve
cevapları yayımladı. Soru ve
cevaplar, tıbbi ürünler, gıda ve
yem, bitki koruma ürünleri,
biyosidal ürünler, motor
yakıtları, kozmetik ürünler ve
gıda ile temas eden materyaller
içindeki kullanımları kapsıyor.
SAYFA 2
DEHP tartışması:
İzin başvurusu
sürecinde itiraz
SAYFA 4
CLP etiketler :
Ekleme yapılması
tartışılıyor
SAYFA 5
OEKO-TEX:
REACH’in izinde
SAYFA 6
Biyosidal
paydaşlar: Eşyada
netlik arayışı
SAYFA 7
Biyosidal ürünler:
SPC düzenleyici
SAYFA 7
CLP farkındalık:
Video hazırlandı
SAYFA 8
Haberi 3. sayfada
Kısıtlamalar büyüteç altında
 REACH’te yeni denetimler
kısıtlamalara uyum üzerine
odaklanacak.
Firmaların REACH Tüzüğü’ne uyumu
konusunda denetimlerin planlandığı
REACH Yaptırım Forumu, yeni dönem
kontrollerin REACH Tüzüğü Ek
XVII’sinde listelenen madde
kısıtlamalarına yöneleceğini açıkladı.
2015 başında onaylanması beklenen
proje kapsamında denetimlerin
başlaması 2016’yı bulacak. Raporlama
ise 2017 yılında yapılacak.
REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sinde yer
alan maddelerin çeşitli şekillerde
kullanımı kısıtlamaya tabidir. Ek
XVII’de bir kısıtlaması olan, tek
başına, bir müstahzar içinde ya da bir
eşya içinde bulunan bir madde, bu
kısıtlamaların koşullarına uygun
değilse, imal edilmemeli, pazara
sunulmamalı veya kullanılmamalı.
Forum aynı zamanda, daha küçük
ölçekli iki pilot projede daha görüş
birliğine vardı. İlki, kimyasal ürün
ambalajlarının halka satışı durumunda
çocuklar tarafından açılamayacak
kapak bulundurması gerektirip
geretirmediğini inceleyecek. İkinci
proje ise Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın
harmonize sınıflandırma-etiketleme
konusunda eksiklikler gördüğü spesifik
vakalara odaklanacak. Bunlar
kanserojen, mutajen, üreme için
toksik (CMR) maddeler ve
hasasslaştırıcılara odaklanacak. Pilot
projelere ilişkin raporlar 2016
yarısında hazır olacak.
Kaynak: ECHA
Türk Yönetmeliği
Kısıtlamalara uyum çalışmaları sürüyor
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Bazı
tehlikeli maddelerin, müstahzarların ve eşyaların
üretimine, piyasaya arzına ve kullanımına ilişkin
kısıtlamalar hakkında yönetmelikte değişiklik
yapılmasına dair yönetmelik” 21 Kasım 2014 tarih
ve 29182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Yeni yönetmeliğin, 26/12/2008 tarihli ve 27092
mükerrer sayılı “Bazı tehlikeli maddelerin,
müstahzarların ve eşyaların üretimine, piyasaya
arzına ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında
yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikler şu şekilde
özetlenebilir:
Yönetmeliğin adı “Zararlı Madde ve Karışımların
Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında
Yönetmelik olarak değiştirildi,
Karar mekanizması, yürütme mercilerii ile ilgili
maddelerde (Madde 6, 7,8)’nde bazı
değişiklikler yapıldı,
Krizotil asbest içeren diyaframların Bakanlığa
bildirimine dair yönetmeliğin geçici maddesi
(geçici madde 1) yürürlükten kaldırıldı,
Yönetmeliğin Ek-1’inde yapılan değişiklikler
şöyle:
a) 2. ve 4. Girişlerdeki (poliklorlü
terfeniller/PCB; polibromobinatlıfeniller &
polibrominatlıbifeniller/PBB) mevcut
kısıtlama koşulları yeniden düzenlendi,
b) 11. - 20. Girişlere arasına yeni
madde/madde grupları (civa, kadmiyum &
bileşikleri, nikel, kurşun karbonatları,
kurşun sülfatlar, arsenik bileşikleri,
organostanik bileşikler,
pentaklorofenol&tuz-esterleri, perfloro
oktan sülfonat ve nonilfenol & nonilfenol
etoksilat) dahil edildi.
Yeni maddelerle ilgili kısıtlamalar dışında
yönetmelik hükümlerinde yapılan değişiklikler
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, yeni
maddelerle ilgili kısıtlamalar (Ek-1:11.-20.
Girişler) yürürlük tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe
giriyor.
Türkiye, AB mevzuatına uyum taahhütleri
çerçevesinde REACH Tüzüğü’nü uyumlaştıran
KKDİK: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni
ve Kısıtlanması Yönetmeliğinin taslağını hazırladı.
Ancak yönetmeliğin uygulama tarihinin 2015’ten
önce olması beklenmiyor. Kısıtlamalar yönetmeliği
bu süreçten ayrı olarak, REACH Tüzüğü’nün
kısıtlamalar listesinde yer alan bazı kısıtlama
koşullarının uyarlanmasını sağlamakta.
Kaynak: Resmi Gazete
Sayı: 73 / Aralık 2014
2
Avrupa Kimyasallar Ajansı reberleri
İzinden muafiyet konusuna açıklık
Avrupa Kimyasallar Ajansı, spesifik
kullanımların izinden muaf
tutulmasına ilişkin yeni soru ve
cevapları web
sayfasından yayımladı. Ajans’ın
web sayfasından yayımladığı soru
ve cevaplarda tıbbi ürünler, gıda
ve yem ürünleri, bitki koruma
ürünleri, biyosidal ürünler, bitki
koruma ü rünleri, motor yakıtları,
kozmetik ürünler ve gıda ile temas
eden materyaller içindeki
kullanımları kapsıyor. Yayımlanan
soru&cevaplar kapalı sistemler
içinde yakıt olarak kullanımları,
tıbbi cihazlardaki kullanımları,
bilimsel araştırma&geliştirme
amaçlı kullanımlarını da kapsıyor.
REACH kapsamında izinden muaf
tutulan kullanımlara
reach.immib.org.tr web
sitemizden ulaşılabilir.
REACH Tüzüğü’nün izin uygulaması, İzne Tabi Maddeler Listesi’ndeki (Ek XIV) maddelerin, - izinden
muaf tutulan kullanımları dışında- “son kullanma tarihleri”nden sonra AB pazarında kullanımlarını
veya piyasaya sürülmelerini yasaklamakta.
Ek XIV maddesinin (tek başına ve karışım içinde) AB ihracatına devam etmeyi planlayan firmaların, Ek
XIV maddesinin son kullanma tarihinden 18 ay önce Ajans’a izin başvurusu yaparak AB pazarındaki
spesifik kullanımları için Komisyon’dan izin onayı almaları gerekiyor. AB-dışı firmaların Tek Temsilci
aracılığıyla Ajans’a başvuru dosyasını sunmaları gerekiyor.
Ek XIV Maddelerini AB’ye doğrudan ihracatını yapan firmaların, AB pazarına yönelik alternatif
madde üretimi veya tedarik çalışmalarını başlatmaları,
Ek XIV Maddelerini karışımlar içinde kullanan ve bu karışımları AB pazarına sunan firmaların,
karışımlarını Ek XIV maddelerinden daha az zararlı uygun alternatif maddelerle re-formüle
etmeleri gerekiyor.
REACH Tüzüğü izin süreci, izinden muafiyetli kullanımlar, izin başvurusu, ikamelerle ile ilgili bilgi
kaynaklarına İMMİB REACH Yardım Masası web sayfasından erişilebilir.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 73 / Aralık 2014
3
İzin başvurusu yapılan ftalat
DEHP konusundaki bilgi, açıklanacak mı?
İzin başvurusu sahipleri, çevreci
sivil toplum kuruluşları ve
Avrupa Kimyasallar Ajansı
arasında, DEHP hakkındaki
bilgiye erişim konusundaki
tartışma sürüyor. 1 Aralık’ta
sona eren görüş bildirme
aşaması, PVC üretiminde yaygın
olarak kullanılan bir ftalat olan
di(2-etilhekzil) ftalatın (DEHP)
bu kullanımı için izinden
muafiyet verilmesine itiraz için
belki de son şanstı.
Çevreci kuruluşlar, Avrupa
Komisyonu eşbaşkanı Jyrti
Katainen’e yazarak izin
muafiyetini reddetmesini istedi.
Çevreci gruplar, çevre ve
insanların sürekli olarak çeşitli
kanallardan, kategori 1
düzeyinde üreme için toksik bir
madde olan DEHP’e maruz
kalmaya devam ettiklerini, buna
karşılık daha güvenilir
alternatiflerin mevcut olduğunu
hatırlattılar.Çevreciler aynı
zamanda izin başvurusunda
bulunan firmaların gerekli
koşulları karşılamadığını ve
ECHA’nın söz konusu ftalatın
kullanımının devamına izin
verecek kararının ‘gizli ve
prosedürel olarak hatalı’
olacağını savundu.
İzin başvurusu geçen yıl yapılmış
ve aralarında Arkema, ZAK ve
Deza gibi şirketlerin yer aldığı
bir grup, DEHP’in PVC ürün
formülasyonlarındaki
kullanımının devam etmesi için
izin başvurusunda bulunmuştu.
Başvuruda DEHP’in geri
dönüşümlü PVC’deki kullanımı
da yer alıyor.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
PVC’de DEHP kullanımının devamı için izin başvurusunda bulunuldu.
Başvuru sırasında sunulan
popülasyonun maruziyeti, üretim
hacmi ile ilgili bilgiler,
firmaların talebi nedeniyle gizli
olarak kalacak. Çevre kuruluşları
ECHA’ya bu bilgileri görmek
istedikleri yönünde talep
iletmiş, Arkema, ZAK ve Deza
gizliliğin korunması için
mahkemeye başvurdu.
Sayı: 73 / Aralık 2014
Tartışmalar hâlâ sürerken
herhangi bir açıklama, mahkeme
sürecini beklemek zorunda.
SEAC toplantı tutanakları,
devamı konusunda faydaların
oluşturulan riskten daha fazla
olduğu ve alternatifleri
ekonomik olmadığı için PVC
ürünlerde DEHP kullanımına izin
verilmesi gerektiği yönünde.
4
Ürün formülasyonunu gösteren bir bilgi konabilecek
CLP etiketlerine ekleme tartışılıyor
 Zehir danışma merkezlerine
gönderilecek ürün
formülasyonuna ilişkin bilginin
harmonize edilip edilmeyeceği
yani ‘zorunlu ya da gönüllü’
olması konusundaki karar bu
ay içinde şekillenecek.
REACH ve CLP yetkili otoriteleri (Caracal)
toplantısında gündeme gelen konuyla
ilgili Avrupa Komisyonu’nun ‘zorunlu’
yönünde tercih bildirdiği kaydedildi.
Teklifin temel öğelerinden biri de
pazardaki bütün kimyasallar için kendine
özgü bir formül tanımlayıcının etiket
üzerine bastırılması. Komisyon bu
konuda bir taslak hazırladı ve AB Üye
Ülkelerin uygulamayı zorulu ya da gönüllü
olarak kendilerinin belirlemeleri
durumunda serbest ticaret önünde engel
teşkil etme riski bulunuyor.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Avrupa Kimya Sanayi Konfederasyonu
(CEFIC) ürün güvenliği sorumlusu
Véronique Garny, uygulamanın zorunlu
olmasını destekleyebileceklerini
açıklarken yine de uygulamada ilave bazı
ayarlar yapılması gerektiği görüşünde.
CEFIC resmi görüşünü Komisyon’a
iletecek. Komisyon halen uygulamaya
ilişkin bir fayda-maliyet analizi
yürütmekte. Ayrıca mart ayında yapılacak
bir sonraki Caracal – REACH ve CLP Yetkili
mercileri toplantısında konu tartışılacak.
Eğer destek görürse ve komitoloji
prosedürünü de geçerse CLP Tüzüğü’ne ek
olarak uyarlanacak.
Teklif, CLP Tüzüğü Madde 45 (5)’e yani
otoritelerin acil sağlık durumlarında
müdahale edilebilecek bilgiyi almaktan
sorumlu tutulmasına ilişkin maddeye
dayanıyor.
Kaynak: Chemical Watch
Avrupa Komisyon dokümanları
Sayı: 73 / Aralık 2014
5
Eşyalardaki zararlı maddelerin kontrolü
OEKO-TEX®, REACH’i takip ediyor

OEKO-TEX®
Standard 100 tekstil
ürünlerinin, zararlı
maddeler için test edilmiş
olduğunu gösteren bir
etiketleme ve sertifikasyon
sistemi. OEKO-TEX
yetkilileri, REACH
Tüzüğü’ndeki kısıtlamaları
da takip ederek, sertifika
sistemlerini güncellemeye
çalışıyor.
OEKO-TEX® kısıtlama ya da
müşteri bilgilendirme şeklinde
eşyalar için getirilen REACH
yükümlülüklerini takip edip,
Aday Liste ve kısıtlamalar
listesindeki güncellemelere göre
uyarlamalar yapıyor. OEKOTEX® tekstil ürünlerinde zararlı
maddelerin tehlike içermeyen
düzeylerde olduğunu gösteren
bağımsız bir sertifikalandırma
sistemi. OEKO-TEX® etiketi
taşıyan ürünler, tüketici
açısından zararlı madde
içermeyen tekstil ürünleri
olarak görülmekte.
SVHC takibi
Aday Listeye alınan SVHC
(Substances of Very High
Concern - Yüksek Önem Arz
eden Maddeler) maddeler, eğer
tekstilde kullanım alanına
sahipse ve OEKO-TEX® sertifika
sistemi kataloğunda yer
almıyorsa bunlar da sisteme
dahil edilmeye çalışılıyor.
OEKO-TEX® Standard 100,
tekstil ürünlerinin tüm üretim
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
aşamalarını (hammadde, ara
ve son ürün) kapsayan
bağımsız bir denetleme ve
sertifikasyon sistemi. Ham ve
renklendirilmiş iplikler, ham
ve renklendirilmiş dokumalar
ve örgüler, konfeksiyon
ürünleri (her türlü giysi, ev
tekstili, nevresim takımları,
havludan ürünler, tekstil
ürünü oyuncaklar vb)
sertifikalandırılabilir ürünlere
örnek olarak verilebilir.
OEKO-TEX® zararlı madde
testleri, tekstilin esas
kullanım şeklini ve maruziyet
yolu ve süresini göz önünde
bulundurmakta. Tekstil
ürünlerinin OEKO-TEX®
Standard 100 standardına
göre sertifikasyonunun
yapılabilmesi için ön koşul,
bir ürünün tüm bileşenlerinin
kriterlere istisnasız uymasıdır.
Bunlara kumaştan olan
bileşenler, kullanılan iplik,
dolgu malzemesi/vatka ve
baskılar dâhil olduğu gibi;
düğme, fermuar, perçin gibi
kumaştan olmayan bileşenler
de dâhildir. OEKO-TEX®
sertifikası, 12 ay boyunca
geçerli olup sertifika,
üzerinde belirtilen
maddelerin OEKO-TEX®
Standard 100' göre başarıyla
test edildiğini ve bir ürün
sınıfının tüm koşullarını
yerine getirdiğini belgeler.
[email protected] ve REACH hakkında bilgi
Sayı: 73 / Aralık 2014
6
Biyosidal paydaşları
İşlem görmüş eşyalara netlik arayışı
AB dışındaki Biyosidal paydaşları Avrupa
Komisyonuna Biyosidal Ürünler Tüzüğü
kapsamında işlem görmüş eşyaların
ticaretinde yaşanması muhtemel potansiyel
engellerle ilgili resmi başvuruda bulundu.
Biyosidal Yetkili Otoriteler toplantısında
Komisyon tüm ilgili taraflara bu konudaki
görüş ve çözüm önerilerini sordu.
Bitmiş eşyalarda özellikle koruyucu
maddelerin yaygın kullanımından dolayı bu
eşyaların işlem görmüş eşya kapsamında
değerlendirildiği, yayımlanan rehber
dokümanda komposit ahşaptan yapılmış bir
masanın biyosidal ürün amaçlı üretilmese
de koruyucu ile işlem görmesinden dolayı
bu kapsamda değerlendirildiğine dikkat
çekildi.
Komisyon, CEPE ve FEICA gibi sektörel
derneklerin de görüş bildirdiği bu konuda
Mayıs ayında karara varılacağını aktardı.
Kaynak: Chemical Watch
Biyosidal ürünler için SPC düzenleyici
Avrupa Kimyasallar Ajansı, 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Tüzüğü
kapsamında Ulusal ve Birlik izin başvurularında sunulması gereken biyosidal ürün karakteristik
bilgilerinin özeti (SPC) için SPC düzenleyici online bir araç geliştirdi ve 28 Ekim 2014 tarihli
haberinde, 3 Aralık 2014 tarihi itibariyle kullanıma açılacağını duyurdu.
Bu yeni araç, izin başvuru dosyalarının sunulduğu R4BP web tabanıyla uyumlu olup, ilgili
bilgilerin hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 73 / Aralık 2014
7
REACH ve CLP Eğitimleri
REACH ve CLP
YARDIM MASASI
Seminer
Yeri
Tarih ve Saat
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
10 Aralık 2014 Çarşamba
Saat:10.00-12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
10 Aralık 2014 Çarşamba
Saat:14.00-16.00
CLP Tüzüğü
EBSO / İZMİR
15 Aralık 2014 Pazartesi
Saat: 13:30-16:00
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
24 Aralık 2014 Çarşamba
Saat:10.00-12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
24 Aralık 2014 Çarşamba
Saat:14.00-16.00
Adres:
Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cad. Dış Ticaret
Kompleksi,
A- Blok 4.Kat (34197)
Yenibosna / Bahçelievler
www.immib.org.tr’den eğitimlere kayıt yaptırabilirsiniz.
İSTANBUL
Tel:
0 212 454 09 19
0 212 454 06 33
Faks: 0 212 454 00 36
E-posta:
[email protected]
Web adreslerimiz:
www.immib.org.tr
http://reach.immib.org.tr
http://clp.immib.org.tr
http://ab.immib.org.tr
CLP farkındalık videosu
Avrupa Kimyasallar Ajansı, CLP Tüzüğü kapsamında yaklaşan
yükümlülükler kapsamında farkındalık yaratmak için bir video hazırladı.
1 Haziran 2015 tarihi itibariyle tehlikeli karışımların CLP Tüzüğü
kapsamında etiketlenmesi ve Güvenlik Bilgi Formunun güncel
sınıflandırmalarla hazırlanması yükümlülükleri başlayacak.
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten73.pdf
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 73 / Aralık 2014
8
Download

REACH ve CLP Haberleri