Paronychia cinsinin ülkemizdeki türleri Chaudhri (1967) tarafından floraya yazılmıştır. Türkiye
Florasının 10. ek cildinde yine aynı araştırıcı tarafından cinse 7 takson daha ilave edilmiştir. Son
eklenenlerle birlikte Türkiye’de Paronychia cinsi 29 tür, 5 alttür ve 7 varyete olmak üzere toplam
41 taksonla temsil edilmektedir Bunlardan 28’i ülkemiz için endemiktir ve cinsin endemizm oranı
%68.3’tür.
Paronychia kapela subsp. kapela güney İspanya hariç tüm Avrupa ve Rusya’da yayılış
göstermektedir. 2010 yılında yapılan arazi çalışmaları esnasında Edirne ili Süloğlu ilçesinden
toplanan örneklerin teşhisi sonucu Flora Europaeae adlı eserde yer alan Paronychia kapela subsp.
kapela ile örtüştüğü görülerek yeni kayıt olduğu belirlenmiştir.
TÜRKİYE. A1 (E) Edirne: Süloğlu-Lalapaşa arası, 1‑4. km, 26o54’28”K 41o46’79”D, 170 m,
15.05.2010, Budak 2380, Hamzaoğlu & M.Koç (Bozok Hb.)
Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma sonucunda Paronychia kapela subsp. kapela Türkiye florası için
yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. Böylece Türkiye Paronychia Mill. cinsine ait takson sayısı 42’ye
yükselmiştir. Çalışmanın Türkiye Florası için katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Paronychia, Illecebraceae, Türkiye
Teşekkür: Bu çalışma (Türkiye Paronychia Mill. (Caryophyllaceae) Türlerinin Taksonomik
Revizyonu), TÜBİTAK-TBAG-111T820 kodlu proje ile desteklenmektedir.
PB–223
Nallıhan’ın (Ankara) Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri
a
Ece Gökçe Çakıra, Gül Esma Akdoğanb, Göknur Turgutc
Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kütahya,
[email protected]
b
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kars
c
Gazi Üniversitesi Fen Fakütesi, Biyoloji Bölümü, Ankara
Amaç: Ankara’nın Nallıhan ilçesinin endemik bitkileri tespit ederek tehlike kategorilerini
belirlemektir.
Gereçler ve Yöntemler: 2010‑2011 tarihleri arasında arazi çalışması yapılarak bitki örnekleri
toplanmıştır. Toplanan bitkiler herbaryum tekniklerine uygun olarak hazırlanmıştır ve GAZI
herbaryumuna konulmuştur. Bitkilerin teşhislerinde Flora of Turkey and the East Aegean Islands
Vol. 1-9, Flora of Turkey and the East Aegean Islands (suppl.1 ve 2) ile Flora Europaea, Flora Iraq
kullanılmıştır. Ayrıca “Synopsis of Turkish Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae)”, “Crataegus
L. Cinsinin Türkiye’deki Durumu”, “A new species of the genus Cota (Asteraceae) from Uludağ,
Turkey”, “Türkiye Orkideleri”, “Check-List of Additional Taxa to the Supplement Flora of Turkey
III, IV ve V”, Eskişehir Çatacık Florası I-II, Bursa Bitkileri, Beytepe Bitkileri kitapları kullanılmıştır.
Bulgular: Yapılan çalışmada Nallıhan ilçesinde 132 endemik takson tespit edilmiştir. Bu
taksonların 108’i düşük riskli (LC), 11’i tehdite açık (NT), 5’i duyarlı (VU), 6’sı tehlikede (EN),
2’si çok tehlikede (CR) tehlike kategorisindedir. CR kategorisinde yer alan taksonlar: Astragalus
syringus D.F.Chamb., Cota hamzaoğlui U.Özbek & Vural., Asyneuma linifolium (Boiss, & Heldr.)
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
633
Bornm. subsp. nallihanicum. Kit Tan & Yildiz, Cirsium pubigerum (Desf.) DC. var. paphlagonicum
Petr., Erodium absinthoides Willd. subsp. absinthoides ve Sideritis gulendamiae H.Duman &
Karavelioğulları,;
CR kategorinde yer alan taksonlar: Muscari adilii M.B.Güner & H.Duman ve Ornithogalum
nallihanense Yıld. & A. Doğru Koca’dır.
Sonuç: Endemiklerden 8’i çok tehlikede (CR) veya tehlikededir (EN). CR kategorilerindeki bitkiler
için tür koruma çalışmaları yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Nallıhan, Ankara, flora, endemik, tehlike kategorileri
PB–224
Paşayaylası’nın (Aydın) Endemik Bitkileri
Emre Çilden, Şinasi Yıldırımlı
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı, Beytepe, Ankara,
[email protected]
Amaç: Bu çalışmada Paşayaylası’nın (Aydın) endemik bitkileri, lokaliteleri, tehlike kategorileri,
fitocoğrafik yayılışları ve tip örneği bilgileri verilmiştir.
Gereçler ve Yöntemler: Bitki materyali Nisan 2009–Kasım 2010 arasında Paşayaylası’na yapılan
17 arazi çalışmasında toplanmıştır. Bitkiler başta “Flora of Turkey and the East Aegean Islands”
(Davis, 1965-1985; Davis, Tan & Mill 1988; Güner, Özhatay, Ekim & Başer 2000) olmak üzere,
“Flora Europaea” (Tutin et al., 1964-1980), “Flora Hellenica” (Arne, S., and Kit., T., 1997) gibi
komşu ülke floralarından yararlanılarak teşhis edilmiştir. Bulguların ve tip örneklerine ait bilgilerin
yazımında Türkiye florası esas alınmıştır. Endemik taksonların tehlike kategorileri, Türkiye
Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan (Ekim vd., 2000) yararlanılarak ve IUCN kriterlerine (2001) göre
düzenlenerek tırnak içinde ve kısaltmalarıyla yazılmıştır. İklimsel veriler Devlet Meteoroloji
İşleri Genel Müdürlüğü’nden edinilmiş, iklimsel değerler ve yorumlar için “İklim ve Biyoiklim”
kitabından yararlanılmıştır (Akman, 1999).
Bulgular: Paşayaylası ve çevresi, Davis’in kareleme sistemine göre C1 karesine, fitocoğrafik
bakımdan Akdeniz bölgesine girmekte olup Aydın ili sınırları içerisinde, il merkezine yaklaşık 20
km uzaklıkta ve ilin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Aydın’a ait aylık ve yıllık sıcaklık değerlerine
göre ortalama sıcaklık Temmuz ayında en yüksek, Ocak ayında ise en düşük değerdedir. Aydın’da
Aralık ve Ocak aylarında yağış en fazla, Ağustos’ta ise en azdır. Aydın’a en fazla yağış kış
mevsiminde daha sonra sırası ile ilkbahar, güz ve yaz mevsiminde düşmektedir. Aydın’da Nisan
ayı ortalarından, Eylül ayının sonlarına kadar yaklaşık 5.5 ay kurak dönemdir. Çalışma alanından
toplanan 407 bitki taksonunun 34 tanesi endemik olup toplam takson sayısına oranı %11.9’dur.
Bu taksonların 2’si Akdeniz, 20’si Doğu Akdeniz, 6’sı Anadolu-Turan elementi olup 6 takson ise
çok bölgeli ya da fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenlerdir. Çalışma alanında VU (Vulnerable-Duyarlı)
kategorisinde 2 takson, NT (Near threatened-Tehdite yakın) kategorisinde 5 takson, LC (Least
Concern-Düşük riskli) kategorisinde 24 takson ve EN (Endangered-Tehlikede) kategorisinde 1
takson bulunmaktadır.
634
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
Download

(Ankara) Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri