MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI
ÖYP KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME SINAVI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDECEK
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI
Anasanat Dalı
YL/SY
Kontenjan Başvuru Koşulları
Güzel Sanatlar / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin
Fotoğraf
YL
5
Fotoğraf veya Fotoğraf-Video Bölümlerinden mezun
olmak.
Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümünden
Resim
YL
10
mezun olmak.
Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültelerinin
Resim bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Enstitülerin
Resim
SY
3
Resim Anasanat Dalında tamamlamış olmak.
Fakültelerin İç Mimarlık bölümlerinden mezun
İçmimarlık
YL
5
olmak.
Lisans eğitimini İçmimarlık bölümünde
tamamlamış olmak. Yüksek Lisans eğitimini İç Mimarlık
İçmimarlık
SY
5
veya Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden birinde
tamamlamış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel
Heykel
YL
5
bölümünden mezun olmak.
Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültelerinin
Heykel bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Enstitülerin
Heykel
SY
5
Heykel Anasanat Dalında tamamlamış olmak.
Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültelerinde
Geleneksel Türk
Sanatlar
veya Sanat ve Tasarım Fakültelerinde Geleneksel Türk
SY
5
Sanatları Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Enstitülerin
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında tamamlamış
olmak.
Tekstil
YL
5
Güzel Sanatlar Fakültelerinin, Tekstil veya Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölümlerinden mezun olmak.
Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil
veya Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerinde, Yüksek
Tekstil
SY
2
Lisans eğitimini Enstitülerin Tekstil veya Tekstil Moda ve
Tasarımı Anasanat Dalında tamamlamış olmak.
BAŞVURU TARİHİ :
Başvurular 27-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğüne
yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKL İ BELGELER
1. Adayın ÖYP Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmış olduğu Üniversitenin
Fakülte/Bölüm/Anabilim veya Anasanat Dalını ve ÖYP puanını belirten ilgili Fakülte
Sekreterliğince onaylanmış belge. Sınav sonucunu belirlediğinden ÖYP puanını
belirten onaylı belge olmadan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
2. Lisans/Yüksek Lisans diploması veya çıkış belgesinin ilgili Fakülte/Enstitü
Sekreterliğince onaylı örneği,
3. Lisans/ Yüksek Lisans eğitimi sırasında alınan dersleri ve notları gösteren belgenin
(Transkript) ilgili Fakülte/Enstitü Sekreterliğince onaylı örneği,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
6. İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,
7. Adayın özgeçmişi,
SINAV TAKVİMİ :
 Sınavlar Mesleki Bilgi Değerlendirme, Portfolyo Değerlendirme ve Mülakat
aşamalarından oluşur.
 Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP Puanının %75’i ve yapılacak özel
yetenek sınavının %25 i hesaplanarak yapılacaktır. Özel Yetenek Sınavından Yüksek
Lisans için 100 puan üzerinden en az 60, Sanatta Yeterlik için en az 70 puan alan
adaylar başarı sıralamasına dahil edileceklerdir.
Tüm Anasanat Dalları için sınav gün ve saatleri;
Mesleki Bilgi Değerlendirme Sınavı
Mülakat
15.09.2014 Pazartesi
16.09.2014 Salı
Yüksek Lisans
Saat:10:00
Yüksek Lisans
Saat:09:30
Sanatta Yeterlik
Saat: 14:00
Sanatta Yeterlik
Saat: 14:00
 Sınavlar ilgili Anasanat Dallarının salonlarında yapılacaktır.
 Sınavların bir aşamasına girmeyen adaylar başarısız kabul edilirler.
 Adaylar Portfolyolarını Mesleki Bilgi Değerlendirme Sınavında Ansanat Dalı
Başkanlığına teslim ederler.
 Portfolyolar adaylara iade edilmez.
KESİN KAYIT LİSTESİ İLAN TARİHİ :
 Sonuçlar 19 Eylül 2014 tarihinde Enstitümüz’ün web sayfasında ilan edilecektir.
KESİN KAYIT TARİH LERİ:
 Kesin kayıt hakkını kazanan adayların, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte
22-23 Eylül 2014 tarihlerinde en geç saat 16:30’a kadar kayıtlarını yaptırmaları
gerekmektedir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
2. 8 adet vesikalık fotoğraf,
3. Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
4. Kayıt Formu (Enstitüden temin edilecektir),
Adres : Acıbadem Caddesi No: 117 81020 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon : 0216 326 52 87
SINAVLAR İÇİN GEREKLİ MALZEME:
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, İç Mimarlık Anasanat Dalı ve Tekstil Anasanat
Dallarında sınavın çizim sorusu içermesi nedeni ile adayların gerekli çizim malzemesini
yanında getirmeleri önrilmektedir.
Download

marmara üniversitesi güzel sanatlar enstitüsü 2014