laboratuar sarf malzemeleri
santrifüj tüpleri - “mikro”
FDA onaylý, ultra þeffaf, saf polipropilenden üretilmiþ olup 20.000 RCF’e
kadar santrifüjleme kuvvetine dayanýklýdýrlar. Parlatýlmýþ tüp iç yüzeyi,
maksimum ürün geri kazanýmýný garanti eder. 121°C’de otoklavlanabilir.
DNAse, RNase ve pirojen içermeyen, bakteriden arýnmýþ aseptik
(steril) koþullarda, sýký sterilite denetimleri altýnda üretilirler ve
gamma radyasyonu ile steril edilirler.
Özgün tasarým düz kapaklar tam sýzdýrmazlýk saðlar. Kapaklar kolay
kavranabilir ve tek el ile kolaylýkla açýlýp, kapatýlabilirler. Tüplerin üzerinde
hacim skalasý ve yazý alaný bulunur.
non steril
tüpler
078.03.001
078.03.002
078.03.003
078.03.004
steril
tüpler
078.03.021
078.03.022
078.03.023
078.03.024
hacim
0.5 ml
1.5 ml
2.0 ml
2.0 ml
etek
yok
yok
yok
var
ambalaj
adedi
500 adet
500 adet
500 adet
500 adet
koli
adedi
5000 adet
5000 adet
5000 adet
5000 adet
santrifüj tüpleri - “mikro” - “kilitli”
Standart mikro santrifüj tüplere eþ deðer teknik özelliklerde olup ilave
olarak kapak güvenlik kilit sistemine sahiptirler.
DNAse,RNase ve pirojen içermeyen, bakteriden arýnmýþ aseptik
(steril) koþullarda, sýký sterilite denetimleri altýnda üretilirler ve
gamma radyasyonu ile steril edilirler.
Eþsiz kapak kilit sistemi, çalýþma sýrasýnda kapak ile tüpü kilitleyerek
mükemmel sýzdýrmazlýk ve çalýþma güvenliði saðlar.
Kapak güvenlik kilit sistemi, kullaným sýrasýnda kapaðýn yanlýþlýkla
açýlarak çözücünün uçmasýný önlemektedir.
IF
RT
IED
A S E,
D NA
N
PYROGE
Kapak güvenlik kilit sistemine sahip olan
tüpler santrifüj iþleminde mükemmel
sýzdýrmazlýk saðlar. Ýnkübasyon esnasýnda
kapaðýn yanlýþlýkla açýlmasý önlenir.
S
Özgün tasarým düz kapaklar tam
sýzdýrmazlýk saðlar. Kapaklar kolay
kavranabilir ve tek el ile kolaylýkla açýlýp,
kapatýlabilirler.
•
RN
steril
santrifüj tüpleri
“DNase, RNase
ve pirojen - free”
sertifikalandýrýlýr.
koli
adedi
5000 adet
CE
ambalaj
adedi
500 adet
EE •
hacim
1.5 ml
FR
steril
tüpler
078.05.022
&
non steril
tüpler
078.05.002
E
89
Sertifikalý tüpler,
sürekli bir kalite
kontrol prosesi ile üretilirler.
Gamma radyasyonu ile steril edilirler
mikro tüp aksesuarlarý
Çeþitli mikro santrifüj tüp aksesuarlarý için
kataloðumuzun 94. sayfasýna bakýnýz.
Download

Ürün detayları için tıklayınız