laboratuar sarf malzemeleri
92
tüp stantlarý - “paslanmaz çelik”
Yüksek kalite parlatýlmýþ paslanmaz çelikten üretilirler.
Bu tüp stantlarý materyal yapýsýndan ötürü otoklavlanmaya
uygundurlar.
katalog
no
079.02.001
079.02.002
079.02.003
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
tüp
tüp
delik
dýþ
çapý kapasitesi adeti
ölçüler
13 mm 50 adet 5x10 108x210x50 mm
16 mm 50 adet 5x10 120x230x50 mm
18 mm 40 adet 4x10 110x240x50 mm
tüp stantlarý - “4 yüzlü”
Yüksek yoðunluklu polipropilenden üretilirler.
Standýn dört yüzü 4 farklý kombinasyonda olup deðiþik cins
tüpleri taþýmak için tasarlanmýþtýr.
1. Yüz: 50 ml’lik 4 adet tüp taþýyabilir
2. Yüz: 15 ml’lik 12 adet tüp taþýyabilir
3. Yüz: 1,5 ml’lik 32 adet tüp taþýyabilir
4. Yüz: 0,5 ml’lik 96 adet tüp taþýyabilir
4 yüzlü tüp stantlarý uzun stand formlarý oluþturacak
þekilde bir birleri ile kilitlenerek birleþtirilebilinirler.
katalog
no
080.01.001
tüp
adedi
50 adet
dýþ
ölçüler
174 x 95 x 52 mm
ambalaj
adedi
1 adet
tüp stantlarý - “silikonlu”
Yüksek yoðunluklu ABS’den üretilirler. Otoklav için
önerilmezler.
Stantlar kullanýma hazýr þekilde teslim edilir. 16 mm çapa
kadar olan tüpler için uygundurlar.
Her tüp bölmesi altýndaki silikon tutacak kýsmý tüplerin
merkezde konumlanmasýný saðlar. Tüpler basit bir itme
veya çekme hareketi ile takýlýp çýkarýlabilir.
katalog
no
079.11.016
tüp
adedi
50 adet
dýþ
ölçüler
130x250x70 mm
ambalaj
adedi
1 adet
ÇEVÝR & BOÞALT
ÝT & ÇIKART
Stand basitçe tutulur ve ters
çevrilir. Tüpler düþmez çünkü her
tüp, deliði dibinde bulunan silikon
parmaklar tarafýndan tutulur. Bu
sistem tüpteki sývýnýn boþaltýlmasý
iþlemini tüpler düþmeden güvenli
ve kolay bir þekide saðlar.
Tüp standýnýn altýndaki alana
iki el ile hafifçe bastýrýlýr.
Çýkartma mekanizmasý, tüpleri
bulunduklarý pozisyondan
otomatik ve eþ zamanlý olarak,
anýnda serbest býrakýr.
Her tüp deliðinin dibinde,
tüplerin
merkezde
konumlanmasýný saðlayan
silikon parmaklar mevcuttur.
Download

Ürün detayları için tıklayınız