Test 02 23
121
DÜZLEMDE VEKTORLER
1
5
A
A

2
4
4
3
E

B
B
C
D
Şekildeki ABC üçgeninde , AB  AC , AD  BC ,
  
AB  3 cm ve AC  4 cm ise AB AD  AC

144
25
B)
96
25
C) 1
D)
25
144
E)
BC  6 ,
  
AE  4 ve AF  2 ise AE  AF  AC skaler
Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde
25
96
çarpımının değeri nedir?

A)
 1 2 
Dik koordinat sisteminde, V   , t  1 yer vektöt

ründe t değiştikçe uç noktasının çizdiği eğrinin
x. y  1
1
D) y  2  1
x
y  x2  1
1
E) y  2  1
x
B)
C)
y  x2  1
3
A, B, C ve D uzayın farklı noktaları ise,
    
AB.BD  BC.BD  0 önermesi aşağıdakilerden



2i  3 j


D) 2i  3 j


3i  2 j


E) 3i  2 j
B)
C)


3i  2 j
E) 0

B) 301
C) 166 D) 
76
5
E)
36
5


  
x  i , y  4i  5 j vektörleri verildiğine göre bu
vektörlerin skaler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
8
A)
1
2
7
4
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 302
A) 4
3 x  2 y  1  0 doğrusunun doğrultman vektörü
D)


60 lik açı bulunan a ve b vektörlerinin
uzunlukları sırasıyla 4 birim ve 9 birimdir. Buna göre,
   
2a +b a  3b iç çarpımının sonucu kaçtır?
hangisini gerektirir?
 
 
A) AC / / BD
B) AC  BD
  
    
C) AB  BC  0, BD  0
D) AD  BD  0
 
E) BD  0
C) 12
B) 24
Aralarında
Ahmet YAZICI
denklemi nedir?
3
2

6
2
A)
C

skaler çarpımının değeri kaçtır?
A)
F
C) 1
B) 1
D) 4
E) 5
  
a , b , c vektörleri için;


    

a.(b  c )  0 , a  2b ve c  2 b
 
olduğuna göre a ve c vektörleri arasındaki açı kaç
derecedir?
A) 30
C) 60
B) 45
A
E
B
D
D) 120

B
E) 150
A
A C
122
ELEMENTLER
9
16.CİLT
13
4
D
C
C
D
5
3
A
A
B
ABCD dikdörtgeninde DC  4 ve
  
BC  3 ise BD AB  BC işleminin sonucu
Şekildeki

kaçtır?
A) 25
ABCD dikdörtgeninde, AB  12
  
ve BC  5 ise ( AD  DC ) BA kaçtır?
A) 144
B) 60
C) 60
D) 144
E) 169
Şekildeki

C) 7
B) 9
D) 9
E) 25
10
14

 
 

x  2i  3 j , y  6i  aj vektörleri birbirine dik
olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisine


A  (3, 4) , B  (12, 5) vektörleri arasındaki açıyı

ortalayan bir vektör C  (1, a ) ise a sayısı aşağıda-
B) 6
C) 4
D) 9
E) 5
Ahmet YAZICI
eşittir?
A) 9
B
12
kilerden hangisine eşittir?
A)
5
7
B)
7
9
C)
9
11
D)
11


Sıfırdan farklı u ve v gibi iki vektörün toplamlarıyla
farkları birbirine dikse aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
15
Eksenler üzerinde
A)
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
 
u  v 1
 
D) u  v  1

u 1


E) u  v
B)
C)

v 1
kombinasyonu değildir?
A) 90
9,12
E)  3, 4


e1 ve e2 birim vektörleri alınmıştır.




e1 cos   e2 sin  B) e1 sin   e2 cos 




C) e1 sin   e2 sin 
D) e1 cos   e2 sin 


E) -e1 sin   e2 cos 
16
B)
13
15

e1 birim vektörü başlangıç noktası etrafında, pozitif

yönde  kadar döndürülürse, elde edilen v vektörü


V1  [3 , 4] , V2  [6 , 8] vektörleri veriliyor.


Aşağıdakilerden hangisi V1 ve V2 nin doğrusal
12,16
D)  6, 8
E)
A)
12
A)
11
13
C)
1, 2


A  (2, 2) ve B  ( 3,1) vektörleri arasındaki açı
kaç derecedir?
B) 75
C C
C) 60
E C
D) 45

E) 30
A B
A B
Download

3 AB cm = 4 AC cm = AB AD AC +     1 y x =