İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI
VE YANITIN DÜZENLENMESİ
Güher Saruhan- Direskeneli
İTF Fizyoloji AD
HÜCRE İÇİ MİKROBA YANIT
Veziküle alınmış mikroplu fagosit
CD4+ efektör
T hücresi
(Th1)
Sitoplazmasında
mikroplu hücre
CD4+
efektör
T hücresi
(Th17)
CD8+
T hücresi
(STL)
Sitokin salgısı
Makrofaj
aktivasyonu
Hücreiçi
öldürme
İnflamasyon
Mikrobun
öldürülmesi
İnfekte
hücrenin
yok edilmesi
Virüs
Fagozom
Sitosolde protein üretimi
“İşaretli” protein
Yıkılacak protein
Sitosolik proteinlerin
proteolitik yıkımı
Peptidlerin sitosolden
ER ye taşınması
ER de MHC sınıf I peptid
Kompleksinin birleşmesi
MHC sınıf I-peptit kompleksinin
hücre yüzeyine çıkması
Proteazom
Peptidler
MHC snıf I
SİTOSOLİK
PROTEİNLERİN MHC
SINIF I ile
SUNULMASI
CD8+ Sitotoksik T (STL) Hücre Aktivasyonu
Profesyonel ASH
CD8+
T hücresi
Hem CD4+, hem de CD8+ T
hücreleri infekte hücreyi yutan
ve sunan hücre (ASH) ile uyarılır.
İnfekte hücre
CD4+ Yardımcı
T hücresi
CD8+ T hücreleri infekte antijen
sunucu hücre (ASH) ile uyarılır.
Sitokin
Efektör
STL
Sitokin
Profesyonel ASH
Naif CD8+
T hücresi
Klonal çoğalma
ve farklılaşma
ÇAPRAZ SUNUM
Antijen
yutma
Profesyonel ASH
Virüsle infekte
hücre
T hücre
yanıtı
Çapraz
sunum
Viral antijen
Virüse özgül
CD8+ STL
Yardımcı T hücrenin Sitotoksik T hücresine Yardımı
CD4+ yardımcı
hücreler sitokin
üretimi ile STL
farklılaşmasını uyarır
CD4+ yardımcı
hücreler ASH leri
etkinliğini artırarak
STL farklılaşmasını
uyarır
STL
İnfekte hücre →Hedef
Antijen
tanıma
ve bağlanma
STL
aktivasyonu
STL granül
boşaltımı
(ekzositoz)
Hedef hücrenin
yok edilmesi
Perforin yoluyla
granzim girişi:
Kaspaz aktivasyonu
Granzim Perforin
CD8+
SİTOTOKSİK T
(STL) HÜCRENİN
İNFEKTE
HÜCREYE ETKİSİ
Öldürme Mekanizmaları
Perforin ve
Granzim
Hücre Apoptozisi
Apoptozis
Granzim
Perforin
Fas/Fas
ligand
etkileşimi
Perforin yoluyla
granzim girişi:
Kaspaz aktivasyonu
Apoptozis
STL aktivasyonuSTL
İnfekte hücre →Hedef
Antijen
tanıma
ve
bağlanma
STL granül
boşaltımı
(ekzositoz)
STL
kopuşu
Hedef hücrenin
ölümü
CD8+
SİTOTOKSİK T
(STL) HÜCRENİN
İNFEKTE
HÜCREYE ETKİSİ
HÜCRE İÇİ MİKROPLARA KARŞI CD4+ ve CD8+ T HÜCRELERİ
Vesiküllerde ve sitoplazmada
fagosite edilmiş mikroplar
CD4+ T
hücresi
CD8+ STL
hücresi
Sitoplazmada
canlı mikrop
Fagolizozomdaki
mikropların
öldürülmesi
İnfekte
hücrenin
öldürülmesi
Doku Hasarı
Sitokin aracılı inflamasyon
Doku hasarı
T hücre-aracılı öldürme
Hücre ölümü ve
doku hasarı
B Hücrenin Antikor Yanıtının Evreleri
Antijen
tanıma
B Hücre
Aktivasyonu
Yardımcı T hücresi,
diğer uyaranlar
Klonal
çoğalma
Farklılaşma
Naif IgM+
B hücresi
Antikor
salgısı
İzotip
dönüşümü
Afinite
olgunlaşması
Bellek B
T hücresi
AK. Abbas, AH. Lichtman, Temel İmmünoloji, 2002
LENF DÜĞÜMÜ YAPISI
Sekonder lenfoid folikül
(Germinal merkezli)
Primer lenfoid folikül
(B hücre alanı)
Parakortikal T hücre alanı
Afferent lenfatik damar
Arter
Kapsül
Ven
Efferent lenfatik
damar
AK. Abbas, AH. Lichtman, Temel İmmünoloji, 2002
B Hücre Folikülünde Germinal Merkez Yanıtı
Foliküler Yardımcı T Hücresi (Tfh)
Tfh
Folikül dışı
odak
Germinal
merkez
reaksiyonu
Protein yapılı antijenin
B hücresince tanınması
B hücresince
antijen
sunumu
Antijenin reseptör
aracılı endositozu
B7
MHC sınıf IIpeptit
kompleksi
Antijen işlenmesi
ve sunumu
Antijenin T hücresine sunumu
ve T hücre aktivasyonu
AK. Abbas, AH. Lichtman, Temel İmmünoloji, 2002
B hücre izotip dönüşümü
Yardımcı T Hücreden: CD40L ve sitokinler
İFN-g
İzotip
dönüşümü
İgM
AK. Abbas, AH. Lichtman, Temel İmmünoloji, 2002
İgG alt grupları
(IgG1, IgG3)
İL-4
İgE
Mukozadan:
Sitokinler, TGF-b gibi
İgA
EDİNSEL İMMÜN YANITIN DÖNEMLERİ
Antijen
tanıma
Lenfosit
aktivasyonu
Antijenin
azaltılması
Homeostasis
Bellek
Regülatör T hücresi
Çoğalma ve
Farklılaşma 
efektör ve bellek
T hücreleri
İşlevsel
regülatör T
hücrelerinin
devamlılığı
Regülatör T Hücre Gelişimi
Periferik
doku
Negatif
seçim:
Delesyon
Regülatör T
hücre (Treg)
gelişimi
İmmün Yanıtın Rolü
• İnfeksiyona karşı koruyucu yanıt
• Koruyucu yanıtın yetersizliği:
• Aşırı immun yanıt:
• Sağlıklı dokunun immun yanıtla
haraplanması:
İmmün yetmezlik
Aşırıduyarlılık reaksiyonları
• İnfeksiyonları önlemede aşılama:
• Organ ve doku transplantasyonu:
• Kanser ve immun sistemle etkileşimi
İmmünite
Doku reddi
Tümor gelişimi?
Otoimmünite
İnflamasyon Yanıtının Dengesi
Genetik Yatkınlık
Net sonuç:
İmmünite
Sağlık
Uzun yaşama
Engel Yapılar
Çevresel Etkiler
İnflamasyon Yanıtı
Homeostasis
Bozukluk
Net sonuç:
Allerji/astım
Tip 1 diabet
Multipl Skleroz
İnflamatuar barsak
Psoriasis (Sedef)
Şişmanlık
Ateroskleroz
Stefan Ehlers & Stefan H.E. Kaufmann
Download

Edinsel Bağışıklık_2