KADIKO?Y-14:Layout 2
1/29/15
3:22 PM
Page 1
◗ 30 OCAK - 5
Adres: Osmana a Mahallesi
Sögütlüçe me Cad. Kalem Sok. No: 7 Kat: 2 / A
Blok Kad köy / STANBUL
Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33
Faks: (0216) 345 82 02
E-posta: [email protected]
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
UBAT 2015
‘Uğur Mumcu’yu unutmayacağız’
Gazeteci Uğur Mumcu, arabasının kontağını son kez çevirdi. Takvimler 24 Ocak 1993'ü gösteriyordu. Bir gazeteci daha,
düşünceleri ve yazıları yüzünden öldürüldü. Uğur Mumcu ne ilk ne de son oldu. Pek çok aydınımız daha acımasızca katledildi..
Uğur Mumcu için buluşan Kadıköylüler de basın özgürlüğünün tartışıldığı bu günlerde, o’nu unutmayacaklarını gösterdiler...
● Eylül B ROL
ad köy Belediyesi, katledili inin 22.
y l nda Kad köy halk yla U ur Mumcu'yu bulu turdu. Caddebostan Kültür
Merkezi'nde bir araya gelen Kad köylüler,
Mumcu'nun arkada gazeteci Ahmet Tan’dan 90’l y llar ve U ur Mumcu'yu dinlerken, sanatç Mehtap Meral de ark lar yla gazeteciyi bir kez daha and .
24 Ocak Cumartesi günü sayg duru u ile
ba layan anma, Kad köy Belediyesi’nin haz rlad ve U ur Mumcu’nun anlat ld video gösterimi ile devam etti. Video gösterimi
s ras nda sadece U ur Mumcu de il, tek silahlar ellerindeki kalem olan ve bu yüzden
öldürülen, cinayetleri hâlâ ayd nlat lmam
olan 60 gazeteci de an ld . Video gösteriminde U ur Mumcu’nun k z Özge Mumcu’nun
“Cesur gazeteciler, soka a ç karken arkas na
bakma ihtiyac duyuyorsa o zaman bu i in karanl k bir güç taraf ndan yap ld n ve o karanl n insanlar kapsama niyetinde oldu unu söyleyebiliriz. Diyorum ki, yi ki babam
bu dünyaya gelmi . yi ki bu ülkeye bu kadar
K
eser vermi ve bugün izinden gidecek bu kadar insan b rakm ” sözleri, salonda alk larla
kar l k buldu.
KARANLI A TESL M OLMAYACA IZ
Video gösteriminin ard ndan, Kad köy Belediye Ba kan Aykurt Nuho lu da U ur Mumcu için bir konu ma yapt . Nuho lu, “U ur
Mumcu, Türkiye'nin en sayg n, en dik duru lu gazetecilerinden biri olmas yla birlikte bu
ülkede demokrasi mücadelesinin de en önemli ehitlerinden biri. Her zaman dik duru uyla
bize örnek olan biri. Bizlere k oldu. Bundan sonra da bu k devam edecek. Karanl k;
bu ülkede ayd nlar m z n, yazarlar m z n,
emekçilerimizin ve insanlar m z n üzerindeki
bask s n artt rd kça biz daha çok mum yakaca z, daha çok mücadele edece iz, daha çok
direnece iz. Biz asl nda çok güçlüyüz” diyerek konu mas n sonland rd .
Aykurt Nuho lu'nun ard ndan sahneye,
onur konu u olan Cumhuriyet gazetesi yazar Ahmet Tan ç kt . Tan, anmaya kat lanlar
gazetesi ad na selamlad ktan sonra “Biraraya
geli imizi kutluyorum” ifadelerini kulland .
Tan, bu ifadeyi kullanmas n U ur Mum-
Gazeteci-yazar Ahmet Tan,
arkada ı U ur Mumcu’yu anlattı...
cu’nun deyi i ile aç klad ; “Yeni bir mücadele, yeni bir iman, yeni bir umut güzellemesi
olacaksa ölümü bile kutlamak gerekir.” Tan
sözlerine, “22 y l sonra bile bu salonu dolduracak bir kalabal k olarak canl , dipdiri mücadeleye azimliysek kutlanacak bir i yap yoruz
demektir” diyerek devam etti.
“B Z UNUTMAYIN!”
Ahmet Tan, anman n afi inde de yazan ve
U ur Mumcu'ya ait olan “Vurulduk ey halk m unutma bizi” yaz s n hat rlatarak, “Bu
sözler onun tam 40 y l önce Cumhuriyet'e
yazd yaz n n son sat r d r. U ur Mumcu ile
o günlerde beraber çal yorduk. Bu sözlerin
ölüme meydan okuyan ve unutulmamas n isteyen bir ça r yla ortaya ç kmas çok önemlidir. Tam 40 y l geçti. 40 y l önce bir genç
CKM’nin ana salonu Mumcu için
gelenlerle doldu ta tı...
“VURULDUK EY HALKIM
UNUTMA BİZİ”
Ahmet Tan' n konu mas n n
sonunda okudu u U ur
Mumcu'nun “Vurulduk ey halk m,
unutma bizi...” yaz s ndan bir
bölüm okudu:
“...Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi
sokak ortas nda vuranlar,
A abeyimiz, babam z
ya ndayd lar.
Ya bu düzenin kirli
çarklar na ortak
olmu lard , ya da
susmu lard bütün olan
bitenlere.
Öfkelerini bir gün bile
kar s ndakilere
Ba rmam insanlar n
gözleri önünde
öldürüldük.
Hukuk ad na, özgürlük
ad na, demokrasi ad na.
Bat uygarl ad na, bizleri
bir afak vakti ipe çektiler.
Korkmadan öldük ey halk m,
unutma bizi...”
adam oturuyor, böyle bir yaz yaz yor. Yaz - zah yoksunu bir ülkeyiz” diyerek son dönemdan çok iire benziyor ama iirden de öte bir lerde ülkede ya ananlar da özetledi.
destan. ‘Beni de il, bizi unutmay n’ diyor. “UNUTMAYIN ÇA RISI ÖNEML ”
Biliyor ki arkadan ba ka ölüler de gelecek...” Mumcu'nun yazd yaz lardan ve konu madiye konu tu.
lar ndan ba ka bir ey yapmad n söyleyen
U ur Mumcu'nun, ald tehditTan, “Yaz say s kadar paramparça
lere ra men sürekli çevresiedildi U ur” dedi. Ahmet
ni güldüren ve mizah
Tan sözlerini, “Söz
iyi kullanan biri oluçar yaz kal r.
du unu da belirUnutmay n ça r ten
gazeteci
s çok önemli.
Ahmet Tan,
Çok insan ölMumcu ile
dürüldü ama
ya ad
an tesadüfe bak n
lar anlatt ktan
ki öldürülenlesonra “U ur
rin neredeyse
mizah da çok
ta
mam yaz yaMehtap Meral, seyircilerle birlikte
iyi
kullan rd .
zan
insanlar. Ya“U urlar Olsun”u seslendirdi...
Mizah insanlar n
z n n kal c olmas nya ant s n zenginle tidan çok korktuklar için
rir. Ama ne yaz k ki bundan
en çok öldürülenler, yaz
yoksunuz. 95'ten itibaren üç dönem
adam d r” diyerek bitirdi.
mecliste görev yapt m. Türk siyaseti u an
Ahmet Tan' n ard ndan sahneye orkestravah i bir manzara sergiliyor. Bu vah etin u s ile birlikte Mehtap Meral ç kt . Mehtap
anda yenilir yutulur bir taraf yok, Mecliste Meral’le birlikte tüm salon hep bir a zdan
en küçük bir mizah gücü bulunmuyor... Mi- “U urlar olsun” ark s n söyledi.
Kadıköylüler Mumcu için yürüdü
CHP Kadıköy Örgütü,
Mumcu için yürüdü...
lçe Ba kanı Ali Narin, Mumcu
için adalet arayı ından
vazgeçmeyeceklerini söyledi.
● Berivan TANRIVERD
Yürüyü , Kadıköy’den ba ladı...
Gençler de yo un katılım gösterdi
Ta ınan
pankartlarda,
u radı ı
saldırı
sonucu
öldürülen
Diyarbakır
Emniyet
Müdürü
Gaffar Okan
da vardı
azeteci-yazar U ur Mumcu için CHP Kad köy lçe
Örgütü de 24 Ocak Cumartesi günü bir yürüyü düzenledi. Saat 18.00’da R ht m meydan nda bulu an
çok say da partili ve yurtta , “Vurulduk Ey Halk m Unutma Bizi” pankart ile Alt yol’a do ru yürüyü e geçti. R ht mda ba layan yürüyü e yo un ilgi vard . Partililer ve halk
d nda Kad köy Belediye Ba kan Aykurt Nuho lu, CHP
stanbul Milletvekili Kadir Ö üt ve Atatürkçü Dü ünce
Derne i temsilcileri de yürüyü e kat ld .
U ur Mumcu’nun foto raflar bulunan dövizler ve mealelerle yürüyen halk, “Devrim ehitleri Ölümsüzdür” ve
“Fa izme Kar Omuz Omuza” sloganlar att .
Alt yol’da U ur Mumcu ve katledilen di er ayd nlar
için yap lan sayg duru unun ard ndan, CHP Kad köy lçe
Ba kan Ali Narin bir konu ma yapt . “Bugün U ur Mumcu’yu faili meçhul olarak anman n utanc yla geçirdi imiz
22 y l geride b rak yoruz. Demokrasinin, adaletin ça da l n sembolü ve özgür bas n n k r lmaz kalemi U ur
Mumcu’nun katledili ini bir kez daha lanetlemek, faili
meçhul tüm cinayetlerde adalet aray m z y lmadan sürdürece imizi hayk rmak için biraraday z” diyen Narin, y llard r devam eden katliamlar n üstünü kapatanlara inat tüm
davalar n takipçisi olacaklar n belirtti.
G
Download

Kadıköylüler Mumcu için yürüdü