Gürbulak
CONTAINER
Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt›k
Gürbulak Nakliyat’›n Özel Ekidir
n Y›l : 2013 n Say› : 2
“Yatırımlarımızı bu yıl
Treyler’e yapacağız” 22’de
”Ekonomisi zay›f bir ulus, yoksulluktan ve düflkünlükten kurtulamaz;
güçlü bir uygarl›¤a, kalk›nma ve mutlulu¤a kavuflamaz;
toplumsal ve siyasal y›k›mlardan kaçamaz.”
Önsöz
www.gurbulaknakliyat.com
3
Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu
B aflkan› B es len Çakan
Yat›r›mlar›m›z
devam edecek
Künye
Gürbulak Nakliyat
San. Ticaret
Limited fiirketi ad›na
Sahibi
Beslen Çakan
GENEL YAYIN
YÖNETMEN‹
Bülent Ural
YAZI ‹fiLER‹
MÜDÜRÜ
fiehmuz ÇAKAN
FOTO⁄RAFLAR
Mücahit ÖKSÜZ
BASKI HAZIRLIK
Euro Matbaa
Adres: Gaziler Mh. 1706.
Sk. No: 30 Gebze / Kocaeli
Tel: 0262 645 10 44
Web: http://www.euromatreklam.com
Mail: grafik@
euromatreklam.com
G
ÜRBULAK Nakliyat olarak ç›kard›¤›m›z dergimizin ilk say›s› büyük ilgi
gördü. Gerek müflterilerimizde gerekse ayn› sektörün içinde olan birçok müflteriden
tebrik mesajlar› ald›k. Dergimizi al›p
inceleyen herkes çok güzel bir çal›flmaya imza att›¤›m›z› söyledi.
fiimdi ise, Gürbulak Nakliyat
olarak haz›rlad›¤›m›z dergimizin
ikinci say›s› ile sizlerle buluflman›n
mutlulu¤u içindeyiz. Dergimiz ilk say›m›zda oldu¤u gibi yine dop dolu
içeri¤i ile sizlerle. Gerek Gürbulak
Nakliyat olarak yapt›¤›m›z projeler
ve çal›flmalar›m›z› paylaflt›¤›m›z dergimizde ayn› zamanda sürekli olarak çal›flmalar yapt›¤›m›z firmalar›n
tan›t›m haberlerine yer verdik. Dergimizin ç›kmas›nda bizlere destek olan
herkese çok teflekkür ediyorum
Aile flirketi olarak kurdu¤umuz
Gürbulak Nakliyat her geçen y›l emin
ad›mlarla büyümeye devam ediyor.
Baba’dan ald›¤›m›z mesle¤i severek
yapmam›z bizlerin bu sektörde baflar›l› olmam›z› ve ad›m›z› Türkiye çap›nda
duyulmas›n› sa¤l›yor
Firma olarak çok önemli yat›r›mlar içerisindeyiz. 1 Temmuz 2014
y›l›na kadar ç›kan kanun sebebi ile
tüm araçlar›m›z› dorseleriyle beraber
4.08 cm’ye kadar çekece¤iz. Avrupa
Standartlar›na uygun olmas› için ç›ka-
r›lan bu kanun için siparifllerimizi verdik. H›zl› bir flekilde çal›flmalar bu anlamda devam ediyor
Gürbulak Nakliyat olarak
Gümrüklü Antrepo sat›n almay› planl›yoruz. Bu plan›m›z› allah nasip ederse
2014 y›l› içinde gerçeklefltirmek istiyoruz. Bu alan› sat›n almam›z durumunda müflterilerimizden gelen mallar› güvenli bir flekilde depolayaca¤›z. Bu
projeyi uygulamaya geçirmek için çal›flmalar›m›z sürüyor. K›sa bir süre zarf›nda inflallah gerçekleflecektir.
Öte yandan ‹stanbul Ambarl›’da yaklafl›k 20 dönüme yak›n bir arsa ar›yoruz. Bu arsay› sat›n al›p o bölgede yer alan flubemizi kendi yerine
tafl›mak ve konteynerleri daha kolay
depolamak istiyoruz
Dilovas›’nda ayr›ca k›sa ad›
DKNAD olan Dilovas› Körfez Nakliyeciler Derne¤inin kuruluflunda yer
ald›k. 26 kurucu firma ile ç›kt›¤›m›z
bu yolda çok önemli hizmetlere imza
atmay› hedefliyoruz. DKNAD olarak
her türlü sosyal sorumluluk projesinin
içinde olaca¤›z. Önemli çal›flmalar
yapaca¤›z. Uluslararas› Nakliyeciler
Derne¤i UND’nin bir anlamda küçü¤ü olarak çal›flaca¤›z. Her fley nizami ve çözüm odakl› olacak
Dergimizin 3. Say›s›nda görüflmek üzere Hofl çakal›n….
4
İÇİNDEKİLER
www.gurbulaknakliyat.com
Maersk ziyareti /6’de
DKNAD açılıyor / 7’de
Nuhoğlu Görüşmesi / 10’da
Admiral ve Martı ziyareti /17’de
Limaş’ta toplantı / 19’da
Damco Ziyareti / 21’de
Beslen Çakan röportajı /22 ve 23’de
Personellerimiz konuşuyor - 14’de
Disneyland’ı taşıdık - 15’de
Osman Aktaş ziyareti - 26’da
Mesleki Yeterlilik Belgesi - 37’de
Atlı Otomotiv’i ağırladık - 38’de
ISG Birimi - 39’da
Onure edildik / 29’da
İstihdam sağlıyor - 42’de
8 Mart’ı unutmadık - 43’de
Beğendiler / 31’de
Garajın yükünü çekiyor - 48’de
Ramazan Geleneği - 49’da
Pakmaya Bizi tercih etti - 50’de
Neden OSGB - 51’de
Limanlarda varız / 33’de
Kültür Sanat - 52 ve 53’de
Kuru gıda dağıttık - 54’de
Sanayicilerle buluştuk /.41’de
Yemekte buluştuk - 55’de
Spor Sayfası - 58’de
Arkadaş Gibiyiz / 45
Haber
www.gurbulaknakliyat.com
5
Und yönetimindeyiz
Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nde yeni yönetimi topluca görülüyor
7. GENEL kurul'unu geride b›rakan Uluslararas› Nakliyeciler
Derne¤i’nde yeni yönetime Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Besen Çakan’da girdi. Der-
3
Yönetim Kurulu Listesi
Baflkan: Çetin Nuho¤lu
II.Baflkan : fierafettin Aras
Baflkan Yrd : Hakan Kelefl
Baflkan Yrd : Kamil Sa¤
Baflkan Yrd›: Hakk› Kelefl
Baflkan Yrd: Cavit De¤irmenci
Baflkan Yrd: Ergun Bilen
Genel Sekreter: Ali Çiçekli
Sayman Üye: Murat Baykara
Üyeler:
ÝAbdurrahim K›l›ç
ÝAhmet Aktafl
ÝAlper Gece
ÝBanu Damla Al›flan
ÝFethi Çapar
ÝHac› Abay
Ý‹brahim Hüner
ÝKemal Gül
ÝMemik Hilmi Taner
ÝNagihan Soylu
ÝNuri Kuyumcu
ÝR›dvan Ar›ç
ÝU¤ur Demir
nek organlar›n›n 20. dönem temsilcilerinin seçiminin de gerçekleflti¤i 37.
Genel Kurul toplant›s›na 500’den fazla Dernek üyesi kat›l›m sa¤lad›. Genel
Kurul sonras›nda yap›lan ilk Yönetim
Yedek Üyeler:
ÝMuhittin Ocak
ÝHikmet Eker
ÝHamit fianverdi
ÝMehmet Dilmen
ÝE. Hüseyin Ak›n
ÝÖmer Gülen
ÝBurhan fii¤va
ÝHalil Çirkin
ÝErcan Arslan
Ý‹brahim Baki
ÝO. Cem Ulusoy
ÝU¤uray Do¤ruer
ÝAli Kufl
ÝTayfun Gülcüler
ÝHasan Hüseyin
Odabafl›
ÝYüksel Yenigül
ÝBeslen Çakan
ÝAbdullah Özer
ÝCihan Sünel
ÝAyd›n Kaya
ÝMert Berbero¤lu
ÝCengiz Akgün
Denetleme Kurulu
Asil Üyeleri:
ÝHüseyin Sand›kç›
ÝHakan Y›lmaz
ÝEkrem Karao¤lu
Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
ÝA.Metin Dürür
ÝÇa¤atay fiahin
ÝMustafa Yüksel
Kurulu toplant›s›nda 2001-2007 y›llar› aras›nda Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› yapm›fl olan Ömer Çetin Nuho¤lu,
20. dönemde de Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na seçildi.
Yüksek
Haysiyet
Divan› Asil
Üyeleri :
Ý A.Osman Ulusoy
Ý A. Faruk K›nac›
Ý Fahrettin Gümüfl
Ý Mehmet
H. Çelikcan
Ý Memduh
Özdemirtafl
Yüksek ‹stiflare Konseyi Üyeleri :
Ý Bahaddin Karakufl
Ý Abdülkadir Denli
Ý Abuzer Yavuz
Ý Ahmet fiahap Ünlü
Ý Edip Bak›mc›
Ý Emin Timuçin
Ý Emin Taha
Ý Halit Özyurt
Ý ‹zzet Salah
Ý Mustafa Aç›kgöz
Yüksek
Haysiyet
Divan› Yedek
Üyeleri :
Ý Ahmet Kodaz
Ý Fethiye Burcu
Yak›n
Ý Hantemir Günefl
Ý Orkun
Karadeniz
Ý Recep Gökçil
Ý Necdet K›l›ç
Ý Süha Karagöl
Ý fiahap Çak
Ý fienol Akdemir
Ý Ertu¤rul Al›flan
Ý Cihan Kilerci
Ý Nebil Taflç›
Ý Ömer Faruk Y›ld›r›m
Ý Eyüp Ekin
6
Dünya’da en
büyük çapl›
olarak Konteyner
tafl›mac›l›¤›
yapan Maersk
Line proje
yöneticisi Fatih
Y›lmazkarasu ve
Damco Lojistik
operasyon
sorumlusu Serkan
Ayy›ld›z merkezi
Dilovas›’nda
Kurulu olan
firmam›z›
ziyaret etti.
“Gürbulak Nakliyat
çözüm ortağımız”
HABER
AZIRAN ay› içinde gerçekleflen ziyarette, Y›lmazkarasu ve Ayy›ld›z firmam›zla ilgili övgü dolu sözler kulland›.
GÜRBULAK ÇÖZÜM ORTA⁄IMIZ
Gürbulak Nakliyat ile 5 y›ld›r çal›flt›klar›n› söyleyen Maersk Line proje yöneticisi Fatih Y›lmazkarasu ‘ Gürbulak bizim
çözüm orta¤›m›z. Artarak bir iflbirli¤imiz
var. Bölgedeki hakim gücünü firmam›z
ile paylafl›yor. Bu iflbirli¤i y›llarca devam
H
www.gurbulaknakliyat.com
edecektir flüphesiz. Bu çözüm ortakl›¤›n›n
sürdürülmesi her iki taraf içinde büyük
kazanç olacakt›r. Beslen bey yap›c› ve
destekleyece¤i bir ifladam›d›r ’dedi Öte
yandan Gürbulak Nakliyat yönetim kurulu Baflkan›m›z Beslen Çakan ve yönetim
Kurulu üyemiz Burhan Çakan kendilerine
ziyaret gerçeklefltiren Y›lmazkarasu ve
Aky›ld›z’a teflekkür ederek firmam›z›n
dergisini hediye etti
Haber
7
Bölgenin en büyük Nakliyeciler Derneği Dilovası’nda
DKNAD açılıyor
ILOVASI’nda k›sa ad› DKNAD olan Dilovas› Körfez
Nakliyeciler Derne¤i aç›l›yor. Aralar›nda Gürbulak
Nakliyat’›n da bulunda 28 kurucu üye taraf›ndan kurulan Dernek, Dilovas› Tavflanc›l Mahallesi Poyraz Mevkiinde
hizmete aç›lacak. Önümüzdeki günlerde yap›lacak olan aç›l›fl töreni ile faaliyetlere bafllayacak olan DKNAD’›n aç›l›fl
törenine protokolün yan› s›ra çok say›da kiflinin kat›lmas›
bekleniyor. DKNAD ad› alt›nda toplanan Nakliyat firmalar›
ayn› çat› alt›nda çok önemli projelere imza atmay› hedefliyor. Her türlü s›k›nt›larda DKNAD yönetimi, üye firmalar›n
s›k›nt›lar› ile bire bir ilgilenecek. Yolda kalanlara yol yard›m›n›n yan› s›ra Derne¤e al›nmas› planlanan Ambulans ile
dernek üyelerine özel hizmet verilecek. Sosyal Sorumluluk
projelerinede önem verecek olan Derne¤in k›sa sürede bölgede önemli ses getirmesi bekleniyor.
D
www.gurbulaknakliyat.com
Mengerler Tic. Türk A.Ş
Emek Mah. No:66 Uzunçiftlik - Kartepe/KOCAELİ
Telefax (0262) 371 24 61, (0 262 371 32 57 (4 hat)
www.mengerler.com.tr
KÖŞE
www.gurbulaknakliyat.com
9
Lojistik köy, Yeterlilik belgesi ve Kaçak akaryak›t
ERGIMIZIN birinci say›s›nda belirti¤imiz hedeflere ulaflmak için çal›flmalar›m›z devam etmektedir.
Lojistik köy projemiz, Yerel ve Genel yönetimlerin
deste¤i ile gerçekleflece¤ini ve bu do¤rultu da tüm
alt yap› çal›flmalar›m›z›n haz›r hale getirmekte oldu¤umuzu bildiririz.
tüketimi her geçen gün artmaktad›r. Hava kirlili¤i, insan sa¤l›¤› ve ülke ekonomisine verdi¤i zarar, tehlike ve riskler göz
önünde bulunduruldu¤unda yasa d›fl› elde edilmek istenen
haks›z kazanç u¤runa, her türlü riski göze al›p, tafl›mac›l›k sektöründe haks›z kazanç elde etmek isteyen firma say›s›da her
geçen gün artmaktad›r.
Babadan devrald›¤›m›z bu hizmet sektöründeki
Gürbulak ismini bu günlere getirmenin hakl› gururu içindeyiz. Bizden sonra geleceklere devredece¤imiz en
önemli sermaye ise; ilkeli, dürüst ve çal›flkan bir kadro
ile baflar›y› yakalamak bilincidir.
Maaliyetleri düflürmek ve ucuz fiyata nakliye yapmak
için, her fleyin mübah oldu¤u düflüncesi ile çevre sorumlulu¤u,
ülke ekonomisini ve insan hayat›n› adeta hiçe say›p, kazanç elde etmek isteyen kurum ve kurulufllara karfl› prim verilmemesi kaç›n›lmazd›r.
Zaman zaman sizlerinde benzeri durumlara maruz
kald›¤› olmufltur, trafikte seyir halindeyken yan›m›zda geçen
ve önümüzde giden a¤›r vas›ta bu tür kaçak akaryak›t kullanan
araçlar›n egzozunda ç›kan dumandan tehlikenin ve riskin boyutu gözler önüne serilmektedir.Gürbulak Nakliyat olarak, bu
sorumluluk bilinci ile faaliyetlerimizi sürdürürken, emin ve
sa¤lam ad›mlarla yolumuza devam etmekteyiz. Akaryak›t
al›mlar›m›z›n % 70 petrol ofisi, % 30 ise shell istasyonlar›nda
araç tan›ma sistemi ile temin etti¤imizi belirttir, araç filomuzun ise % 80 euro -5 motor - % 20 ise euro 4 motor olup, çevre kirlili¤ine ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeyen yeflil motor
ad›nda çevreye duyarl› araçlar› ile hizmet vermekteyiz.
Dergimizin 3. say›s›nda görüflmek dile¤iyle
Sayg›lar›mla....
D
1979 y›l›ndan günümüze gelene kadar birçok
sektörel deneyim ve tecrübeler edinirken, yerel ve ulusal
tüm platformlarda, bilgilerimizi paylaflma f›rsatlar›n› de¤erlendirdik. 2006’l› y›llara kadar Kooperatif, Dernek ve
Birlikler çat›s› alt›nda tafl›mac›l›k sektörünün kaybetti¤i
itibar› kazanmak ad›na büyük u¤rafllar ve çabalar sarf
edip, günümüzde lojistik sektörüne farkl› bak›fl aç›s› ve
bilinciyle yolumuza devam ediyoruz.
Tafl›mac›l›k sektöründe en önemli sorun Yeterlilik
Belgesi olmayan firmalar›n say›s› her geçen gün ço¤altmas›d›r. Bu firmalar ço¤ald›¤› ölçüde de bir bir kapanmaktad›r.
Oysa denetimlerin s›klaflt›r›lmas› ve tafl›mac›l›k sektörüne bafllayacak bir firmalar›n Maliyeye müracaat›nda istenen evraklar
listesine; K -1 belgesi, R -1 belgesi, Orta Düzey Yöneticilik
Belgesi ve Üst düzey yöneticilik belgesi istenmesi gerekiyor.
Belgeleri tamam olan firmalar›n Maliye kayd› yap›ld›¤›nda,
denetimlerde de s›k›nt› yaflanmayacak, ithalat ve ihracat firmalar› da yükünü Yeterlilik Belgesi olan firmalar ile yapt›rman›n
rahatl›¤› içeresinde olacakt›r
Bu konuda; Maliye’nin, Kara Yollar›n›n ve Yükleyici
Firmalar›n denetimler sonucu tafl›mac›l›k risklerini s›f›r noktaya
gelmesi için katk›larda bulunulmufl olacaklard›r. Aksi takdirde,
bu gün ifl yapt›¤›n› var sayd›¤› tafl›mac›l›k firmas› ile yaflanan
ciddi bir problemde bir bak›yorsun ki, söz konusu firmadan eser
kalmam›fl, ayn› gün içeresinde faaliyetine son vermifltir. Bu durum karfl›s›nda ise maalesef ithalat ve ihracat firmalar› tafl›mac›l›k sektörüne karfl› olan güvenini yitirmifl durumda oluyor.
Bu nedenle ülkemizde faaliyetlerini sürdüren yurt d›fl›
lojistik firmalar›n›n say›s› her geçen gün
artmakta ve bir tane dahi öz mal arac› olmadan piyasada kiralanan araçlar
ile hizmet vermektedir.
‹çiniz rahat olsun çal›flt›¤›n›z
Gürbulak nakliyat kaçak
akaryak›t kullanm›yor
Çevre kirlili¤i ve insan hayat›n›
riske atacak boyutta ülkemizde
kimyasal maddelerle elde edilen
ve yasal hiç bir dayana¤› olmayan kaçak akaryak›t üretimi ve
Orhan Çakan
Gürbulak Nakliyat
Yönetim
Kurulu Üyesi
Nuhoğlu görüşmesi
10
haber
www.gurbulaknakliyat.com
ÜRBULAK Nakliyat Yönetim Kurulu üyemiz
Orhan Çakan, Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i
Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Nuho¤lu’nun
daveti ile ‹stanbul’da organize edilen yemekte
biraraya geldiler . Düzenlenen organizasyonda Çetin
Nuho¤lu ile uzun uzun görüflme imkan› bulan Orhan
Çakan, Çetin Nuho¤lu UND’nin yönetiminde Gürbulak
Nakliyat’›nda olmas› teklifinde bulundu
Gürbulak Nakliyat’› yak›ndan takip etti¤ini de söyleyen
Baflkan Çetin Nuho¤lu ‘Gürbulak Nakliyat›n çal›flmalar›n›
takdir ediyorum’ fleklinde konufltu
G
Ö. Çetin
Nuhoğlu kimdir?
955 Trabzon do¤umlu olan Ö. Çetin
Nuho¤lu, ‹. Ü. ‹ktisat Fakültesi’nden
‘76’da mezun olmufl. Ondört yafl›nda iken
‹stanbul Nakliyat firmas› ile uluslararas›
tafl›mac›l›k sektörüne giren Nuho¤lu,
‘77’de kurulan Ulak Nakliyat’›n kurucu orta¤›;
ayn› y›l kurulan TIRSAN A.fi fiirketler
Grubu’nun kurucu orta¤› ve Yönetim Kurulu
Baflkan›. Sektördeki baflar›lar›n›n yan›nda,
Nuho¤lu ve Aile Yak›nlar› Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›, Türkiye Kalite Derne¤i Yönetim
Kurulu Üyeli¤i ve Türkiye E¤itim Gönüllüleri
Vakf› Mütevelli Heyeti Üyeli¤i görevlerini de
sürdürmekte olan Nuho¤lu ayn› zamanda, ülkemizin örnek ve sayg›n kurulufllar›ndan
Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nin (UND)
baflar›l› Yönetim Kurulu Baflkan›d›r
1
köşe
www.gurbulaknakliyat.com
11
Gürbulak
Nakliyat Yönetim
Kurulu üyesi
Burhan Çakan:
‘Dergimiz
ve
Lojistik
sektörü’
G
ÖRSEL bas›nda Gürbulak Nakliyat olarak ismimizin an›lmas› için
imkânlar çerçevesinde siz de¤erli müflterilerimiz ile paylaflmak arzusu içersinde oldu¤umuzu bir kez daha bildiririz.‹lk say›m›zda sizlerden gelen olumlu
tepkiler neticesinde, konteyner tafl›mac›l›k
sektöründe yenilikçi ve rekabetçi serbest piyasa ekonomisinde yerimizi edinirken, deste¤inizden güç alarak her geçen gün hizmet kalitemizin süreklili¤i ve dergimizin 2.
say›s›nda Gürbulak Nakliyat firmam›z› sizlere tan›tmak ve faaliyetlerimiz hakk›nda bilgi
sunmaktan gurur duyar›z.
CONTAINER adl› dergimizde
kendimizi tan›tma f›rsat› bulmam›z›n
yan› s›ra siz de¤erli ifl ortaklar›m›z› da
tan›mak ve tan›tmak amaçl› bir çal›flma oldu¤unu ayr›ca sektörel sorunlar›n çözümü ve s›k›nt›lar›n› paylaflmakt›r.
Konteyner Tafl›mac›l›k sektöründe baflta Marmara bölgesi olmak
üzere, ülke genelinde ciddi s›k›nt›lar
yafland›¤› gerçekli¤inden yola ç›karak, ithalatç› ve ihracatç› firmalar›m›z›n karfl›laflt›¤› sorun ve s›k›nt›lar›n çözümünde bir nebzede katk›da bulunmak istedi¤imizi ve bu do¤rultu da da
2013 y›l›n›n ilk yar›s›n› firmam›z olarak müflterilerimizin görüfl ve önerilerini bire bir dikkate almak üzere ekip
halinde müflteri ziyaretlerimizi gerçeklefltirmekteyiz.Tafl›mac›l›k sektöründe
bilindi¤i gibi risk faktörü Göz ard› edilemez boyuttad›r.
Örnek vermek gerekirse
Yetki belgesi olmayan firmalar›n nakliye organizasyon hizmeti sunmas›d›r,
R-1 Belgesi olmayan firmalar ile çal›fl›ld›¤›nda olas› kaza riskinin rucu edilemeyece¤i gibi mali aç›dan da ciddi
s›k›nt›lar› beraberinde getirmektedir.
Ulusal ve uluslararas› lojistik hizmet sürecinde bir çok parametrede ele almak
gerekirse ve alt k›r›l›mlar›nda uzun vadeli düflünüldü¤ünde, iflveren aç›s›ndan ciddi riskler oluflmas›n›n yan› s›ra
sektörel ve hatta ülke ekonomisini etkileyen sonuçlar elde edilmektedir.
Günümüzde birçok lojistik firmalar› gün geçtikçe say›lar› h›zla artarken ayn› süre içerisinde de bir bir
kapanmaktad›rlar.
Sizlerin de belki dikkatini çekmifltir, yedi emin garajlar›nda a¤›r vas›ta araçlar›n say›s› yats›namayacak
rakamlardad›r.
Sektörün 1980 y›llara kadar
olan ülke genelindeki itibar› bu günkü
ile k›yaslanamayacak ölçüdedir, oysaki o y›llarda sektörün kendini yenileyebilme flans› bu güne k›yasland›¤›nda % 10 imkânlara sahipti.
Bu gün denetimlerin s›kça yap›ld›¤› bir dönemde maalesef hala arac›n›n periyodik bak›m›n› ve muayenesini yapamayan ve yetki belgesine sahip
olmayan firmalar ifl yapmaktad›r.
Karayollar› tafl›mac›l›k hizmetlerinin riskleri göz önünde bulunduruldu¤unda, araç ve üzerindeki ürünün bedeli yabana at›l›r gibi de¤il, sektör her
geçen gün teknolojik alt yap›s›n› yenilerken ayn› oranda ise kalifiyesiz personel
ve yetkisiz kiflilere prim vermektedir.
Bu durumlar göz önünde bulunduruldu¤unda karayollar› denetimle-
rinin yan› s›ra iflvereninde bu hassasiyeti göstermesi gerekti¤i kaç›n›lmazd›r.
Karayolu tafl›mac›l›k hizmeti
veren firmalar›n karfl›laflt›¤› s›k›nt›lar ve
beraberinde gelen riskleri ifl ortaklar›m›z ile çözüme endeksli sorumluluklar›m›z› yerine getirmek istiyoruz.
Örnek vermek gerekirse bulundu¤umuz bölgede (Evyap – Y›lport ) limanlar› öncesi nakliyeci olmak çok çetin ve
güç isterdi, bu gün geldi¤imiz nokta pefli
s›ra lojistik firmalar› kurulmakta ve her geçen gün sektöre yenilikler gelmektedir.
Rekabet gücü yüksek bir piyasada faaliyetlerimizi sürdürürken kalitemizi ortaya koymak kolay olmad›¤›
kadar güzel sonuçlarda elde etmemizi sa¤lad›, ifl ortaklar›m›z›n güvenini
kazand›kça her geçen gün hakl› gururumuzu yaflayarak sektörde öncü olmak için faaliyetlerimize ve yat›r›mlar›m›za aral›ks›z devam etmekteyiz.
Faaliyetlerimiz aras›nda baflta
tafl›mac›l›k hizmetimiz, depolama ile
planl› ve kontrollü lojistik hizmetlerimizi sunmakt›r.Yat›r›mlar›m›z ise bilgi
teknolojisi ile ekipman olan araç ve
makinalarla Pazar pay›m›z› art›rarak
ifl ortaklar›m›z›n talep hacmine göre
kesintisiz yat›r›mlar yapmakt›r.
Lojistik sektöründe kaliteli hizmetin sunumunda deden toruna aktar›lan
mesleki tecrübenin do¤ru ve dürüstlük ilkeleri ile yola ç›kan Gürbulak Nakliyat
her geçen gün bizlerden deste¤ini esirgemeyen müflterilerimiz ve çözüm ortaklar›m›z ile gücüne güç katmaktad›r.
3 say›m›zda görüflmek dile¤iyle
Sayg›lar›mla....
KÖŞE
www.gurbulaknakliyat.com
13
fiehmu z Çakan
Konteyner
Sekt ö rüne B ak ›fl
A
VRUPA ve Asya k›talar› aras›nda yer alan Türkiye, co¤rafi, kültürel ve ekonomik anlamda bir köprü iflleviyle eflsiz
bir konuma sahiptir.
Tafl›mac›l›k sektöründeki yat›r›mlar›n a¤›rl›kl› olarak kara yolu altyap›s›na yo¤unlaflm›fl oldu¤u ülkede,
Avrupa’n›n en büyük a¤›r vas›ta filolar›ndan biri bulunmaktad›r. Kara yollar›n›n Türkiye’de tafl›d›¤› önem kara
yollar› a¤›na dair güncel verilerle daha iyi anlafl›labilir: toplam uzunlu¤u
64.865 km olan kara yollar›n›n
2.080 km’si otobanlardan oluflmaktad›r. Her geçen y›l uzayan ve geliflen bu a¤, ülkedeki yolcu tafl›mac›l›¤›nda % 95, yük tafl›mac›l›¤›nda ise
% 90 oran›nda pay sahibidir.
Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz olmak üzere üç taraf› denizlerle çevrili olmas› ve stratejik önemdeki
‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar› sayesinde deniz yolu tafl›mac›l›¤›nda
önemli bir rekabet avantaj› bulunan
ülkenin toplam k›y› fleridi uzunlu¤u
8.333 km’dir.
Türkiye’nin ihracat ve ithalat›nda, s›ras›yla toplamda % 50,7 ve
% 53,2’lik oranlara sahip olan deniz
yolu tafl›mac›l›¤›, ülkenin d›fl ticaretinde en çok tercih edilen nakliye yöntemidir. Deniz yolu tafl›mac›l›¤›n›,
2010 y›l›nda % 40,3’lük ihracat ve
% 22,9’luk ithalat oranlar›yla kara yolu tafl›mac›l›¤› izlerken, hava yolu tafl›mac›l›¤› ise ihracat ve ithalatta üçüncü s›rada yer almaktad›r.
Türkiye’deki 10.984 km
uzunlu¤undaki demir yolu a¤› Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryollar›
(TCDD) taraf›ndan iflletilmektedir. Hükümet, demir yolu a¤›n› kapsaml› bir
flekilde modernize edecek ve yeni demir yolu rotalar› oluflturulmas›n› öngören projeleri uygulamaya alm›fl veya
alma aflamas›ndad›r. 2023 y›l›na kadar demir yollar›n›n iyilefltirilmesi için
23,5 milyar ABD dolar› tutar›nda bir
bütçe ayr›lm›flt›r. Demiryollar›na iliflkin
projelerin hayata geçmesi ile birlikte
TCDD’nin servis kalitesinde belirgin
bir art›fl sa¤lanacak ve h›zl› trenlerle
yolcu tafl›mac›l›¤› daha yayg›n hale
gelecektir.
Türkiye’de, 13’ü uluslararas›
uçufllara aç›k olmak üzere, 45 havaalan› bulunmaktad›r. Türk Hava Yollar› (THY), Avrupa’n›n en h›zl› büyüyen
hava yollar›ndan biri olup, trafik ve
kapasite art›fl›nda Avrupa’da lider konumdad›r. (Avrupa Havayolu fiirketleri Birli¤i - 2009) THY, 2011 y›l›nda
“Avrupa’n›n En ‹yi Havayolu” seçilmifl; ‹stanbul Atatürk Havaliman› “Güney Avrupa’n›n En ‹yi Havaliman›”
ödülünü alm›flt›r. (Skytrax Dünya Havayolu fiirketleri Ödülü - 2010) 2010
y›l›nda Türkiye’deki 45 havaalan›ndan iç ve hatlara seyahat eden yolcu
say›s› 100 milyonu geçmifltir.
Ülkemiz ve dünya tafl›mac›l›k
sektöründe meydana gelen yenilikler
›fl›¤›nda, “kombine tafl›mac›l›k” kavram›n›n gelecekte daha da önem kaza-
naca¤› görülmektedir. Sektörün altyap› yat›r›mlar›nda özel sektör-kamu ortakl›¤› yayg›nlaflacak, deniz yolu tafl›mac›l›¤› baflta olmak üzere trafik güvenli¤i tüm tafl›mac›l›k türlerinde art›r›lacakt›r. Yük tafl›mac›l›¤›nda öncelik
demir ve deniz yollar›na verilerek, deniz limanlar›n›n kombine tafl›mac›l›¤›n
yerleflip, gelifltirilmesine arac›l›k edecek birer lojistik merkezi olmalar›n›n
sa¤lanmas› hedefler aras›ndad›r.
Lojistik hizmetlerinin son y›llarda bafl
döndürücü bir h›zla geliflti¤i Türkiye,
ana ticaret yollar›n›n kesiflti¤i özel konumu ve bölgesinde giderek artan ticari ve ekonomik etkinli¤i ile gelece¤in “lojistik merkezi” olma yolunda en
güçlü adayd›r.
o Türkiye’yi; Kafkaslar, Orta Do¤u ve
Kuzey Afrika’ya ba¤layacak demir
yolu projelerinin desteklenmesi
o Yeni havaalanlar›, 400 milyonluk
yolcu kapasitesi (165 milyon)
o ‹stanbul’a 3 yeni havaalan›
o 750 uçakl›k filo (200 bölgesel)
o Ana limanlar›n demir yollar›na
ba¤lanmas›
o Ege/Akdeniz/Marmara ve Karadeniz’de transfer limanlar›
o 2019 y›l›nda dünyan›n en iyi 10
liman›ndan en az birine sahip olmak
o Konteyn›r tafl›mac›l›¤› için 32 milyon TEU’luk elleçleme kapasitesi
o 500 milyon ton kat›, 350 milyon
ton s›v› yük elleçlemek
o 10 milyon DWT’lik gemi inflaat›
kapasitesi
Kaynak Invest ›n Turkey
Personellerimiz
konuşuyor...
14
PERSONEL
www.gurbulaknakliyat.com
Seyfullah Can
(İhr.Operasyon)
ÜRBULAK Nakliyat
ailesinde çal›flmaktan
oldukca mutluyum.
Burada çok s›cak ortam var. Patronlar›m›z bizimle
yak›ndan ilgileniyor. Her zaman yan›m›z da olduklar›n›
söylüyorlar. Yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar›m›z›n çözümü için bizlere sürekli sahip ç›k›yorlar.
‹flyerimizde ortam böyle oldu¤u için sürekli geliflerek baflar›y› yakal›yoruz. Gürbulak
Nakliyat sürekli büyüyor. Büyümeyede emin ad›mlarla devam edecektir
G
Mustafa Bölün
(İhr.Operasyon)
986 y›l›nda Gürbulak Nakliyat yönetimi ile tan›flt›m.
‹fl prensiplerine hayran kald›¤›m Beslen ve Burhan
Çakan'la uzun y›llara dayal› dostlu¤umuza binayen, kendileri ve
benim iste¤imle buraya geldim.
Firmam›z›n tafl›ma gücünü de¤erlendirmek, ileriye götürmek
ve müflteriye en iyi hizmeti vermek için çal›flmalar›m›z›
yap›yoruz. Türkiye'nin ekonomi
flartlar›na dayanarak ithalat ve ihracatta rekabet etme imkan› çok
zor. Biz bu ifli biliyoruz. Gürbulak Nakliyat'› el ele verip gelece¤e tafl›mak istiyoruz
1
Bercan Elçi
(İhr.Operasyon)
YILDIR Gürbulak
Nakliyat firmas›nda
çal›fl›yorum. Araç
Operasyonunda görevliyim. Burada çal›flmaktan dolay› çok mutluyum.
Çal›flma ortam› çok iyi ve
rahat. Bilgi ifllem de görevli
mesai arkadafllar›m›z ile floför arkadafllar›m›z uyum
içinde çal›flma yap›yor. Patronumuz Beslen Çakan bizlerle yak›ndan ilgileniyor.
Gürbulak Nakliyat’da olmaktan çok mutluyum
3
Nazmiye Aslan
(İhr.Operasyon)
ÜRBULAK Nakliyat’da çal›flmaktan dolay› oldukça mutluyum.
Kendimi burada hiç yabanc› gibi hissetmiyorum. Personel arkadafllar›m ve patronlar›m›zla aram›z çok iyi. Uyum
içerisinde çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Yaflad›¤›m›z sorunlar›n üstesinden omuz omuza
vererek geçiyoruz. Patronlar›m›zla uyumlu çal›flmam›z›n
meyvesini Gürbulak Nakliyat’›
büyüterek al›yoruz. Patronlar›m›za bize verdikleri desteklerden dolay› çok ama çok
teflekkür ediyorum.
G
Melis Çakan
(Muhasebe)
AKLAfiIK 2 y›ld›r
burda çal›fl›yorum.
ilk ifl hayat›ma burada bafllad›m. ‹fl yerimiz de patronlar›m›zla
aram›zda dostluk ba¤›da var.
‹fl ortam›m›z oldukça güzel.
Day›lar›m, personellere de
gelen müflterilere de son
derece s›cak ve samimi.
Dedelerimizden gelen
Nakliye iflini, allah nasip
ederse gelecek senelerde
sürdürmeyi düflünüyoruz.
Y
Sevcan Üren
(Muhasebe)
ENI ifle bafllamama
ra¤men ortama ve ifle
çok çabuk uyum sa¤lad›m. Kariyerimin ilk
ad›mlar›na Gürbulak Nakliyat’ta bafllad›¤›m için çok flansl›y›m. Daha yolun bafl›nday›m,
yola emin ad›mlarla bafllad›m.
Burada, yeri geldi¤i zaman abi
- kardefl, yeri geldi¤inde müdür
- personel oluyoruz. Bu ortam
tamamen flirket sahiplerinin samimiyeti ve aile ba¤lar›n›n sa¤lam olmalar›ndan kaynaklan›yor. Bana bu yolda ›fl›k tutan bütün üst düzey yöneticilere teflekkür ederim. Sayg›lar.
Y
HABER
www.gurbulaknakliyat.com
15
Disneyland’ı
taşıdık...
AfiIMACILIK sektöründe y›ld›z› parlayan firmam›z
Gürbulak Nakliyat, Dünyaca ünlü Disney Karakteri
Mickey Mouse ile arkadafllar› Minnie, Donald Duck,
Goofy ve Pluto’nun Türkiye’de tafl›mac›l›¤›n› gerçeklefltirdi. Firmam›z Disneyland’› Türkiye’de gösteri yapaca¤›
bölgelere tafl›yarak çocuklar›n mutlulu¤una ortak oldu.
Disneyland gibi bir çok uluslararas› firma ile çal›flt›klar›n›
söyleyen Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan› Beslen
Çakan ‘ Sürekli geliflen, teknolojiye ayak uyduran firmam›z›n
müflterileri de her geçen gün art›yor’ fleklinde konufltu
T
ADRES : Cebeci Mah. Eski Edirne Asfaltı No:800
Sultançiftli¤i / Gaziosmanpafla - ‹STANBUL
Telefon: 0(212) 444 28 54 / FAX: 0(212) 667 69 47
WEB: www.atliotomotiv.com E-mail: [email protected]
HABER
www.gurbulaknakliyat.com
17
Admiral ve Martı ziyareti
ERKEZI Dilovas›’nda Kurulu olan
firmam›z Gürbulak
Nakliyat’› Admiral Gemi
Acentesi Müdürü Selçuk
Aktan ve Mart› Lojistik
Sorumlu Müdürü Bar›fl
Alt›nok etti. Sürekli olarak
çal›flt›¤›m›z firmalardan
olan Admiral Gemi Acentesi ve Mart› Lojistik firmam›za yapt›¤› ziyarette,
çal›flmalar›m›z hakk›nda
görüfl al›flveriflinde bulunarak, tesislerimizi gezdirdik. Gürbulak Nakliyat ile
çal›flmaktan dolay› memnun oldu¤unu söyleyen
Admiral Gemi Acentesi
Müdürü Selçuk Aktan’a
firmam›z›n ç›kard›¤› dergiyi hediye ettik. Dergimizi
be¤enen Selçuk Aktan bizlere çal›flmalar›m›zda baflar›lar dilerken, bizde kendisine nezaket ziyaretlerinden dolay› teflekkür ettik.
M
18
KÖŞE
www.gurbulaknakliyat.com
İsmail Çakan
Gürbulak Nakliyat
İstanbul Şube Müdürü
Hedefimiz 10 yılda
zirveye çıkmak...
997 y›l›ndan beri Gürbulak Nakliyat Bünyesinde çal›flmaktay›m. 2006 y›l›nda ise ‹stanbul fiube müdürlü¤ü görevine getirildim. Marmara bölgesi, lojistik
ve konteyner tafl›mac›l›¤›nda verilen görevi yerine getirmek ad›na müflterilerimize sorunsuz ve kesintisiz hizmet
vermek için gece gündüz demeden durmadan çal›fl›yoruz. Çal›flmalar›m›z›n yan› s›ra yapt›¤›m›z iflin bilinci ve
sorumlulu¤unu yerine getirmek ad›na, idari kadro olarak
1
vizyonumuzdan ve misyonumuzdan asla taviz vermedik
Lojistik ve özellikle konteyner sektörü çok h›zl› bir
flekilde geliflim içinde. Gürbulak nakliyat olarak bu h›zl› geliflime firmam›zla birlikte ayak uydurmak için maksimum
gayret gösteriyoruz. Geliflime ayak uydururken sektörün
içinde birbirini tamamlayan çok say›da zincir halkas› var.
Sadece bizlerin de¤iflime ayak uydurmas› yetmiyor. Konteyner sektöründe gerek ofis personeli gerekse floför baz›nda ciddi anlamda yetiflmifl eleman s›k›nt›s› var.
Gürbulak Nakliyat’ta ki konumun gere¤i iflin
bafllang›c›ndan bitifline kadar içinde olmam ve aile flirketi oldu¤umuz için mesaide olmam›z bizlere ifl tecrübesi
ile alakal› çok az zamanda çok h›zl› bir flekilde tecrübe
kazanmam›z› sa¤lad›. Bir ifl yerinde bana göre, baflar›l›
olman›n flifresi, ifli bilen ve tam olarak benimseyen ve
uygulamaya çal›flan iflveren ve çal›flanlard›r. Bu da Gürbulak Nakliyat’ta çok fazlas›yla var.
Konteyner sektörünün h›zl› gelifliminin yan› s›ra
sektör içinde geliflimini sa¤lamayan hususlar var. Bu hususlar da tamamland›¤› zaman gerçekten ve özellikle
Konteyner kara nakliyesi
gelecekte en prestijli ifl kolu olaca¤›na eminim.
Türkiye’nin ihracat a¤›rl›¤›n›n % 75 -80 gibi büyük
bir k›sm› konteyner ile tafl›makta olup, bu dilimin büyük bir k›sm› Marmara bölgesinde gerçeklefliyor. Bu
durum konteyner sektörünün
ne kadar önemli oldu¤unu
gösteriyor. ‹stanbul içinde
günün 10 saati uygulanan
yol yasak dilimi var ki hiç
alakas› olmamas›na ra¤men
navlun hesaplamalar›na bile
direk tesir edecek kadar bizi
etkilemekte olup özellikle
UKOM, Deniz Acenteleri ve
Türkiye’de çok fazla say›da
STK s› olan Nakliyecilerin bu konu ile alakal› olarak çözüm üretip, sektörün nefes almas›n› sa¤lamas› gerekiyor
Gelecekteki vizyonumuz önümüzdeki 10 y›lda
sektörün daha da geliflece¤ini ve bu geliflmeden Gürbulak Nakliyat olarak ayn› orant›da geliflerek ve dönüflerek
flu an Marmara limanlar› Konteyner tafl›ma sektöründe
ilk 3’de bulunan firmam›z› zirveye tafl›mak.
Firma Yetkililerine ve tüm çal›flan kadromuza bu
vesileyle teflekkür eder, deste¤ini ve hoflgörüsünü hiç
esirgemeyen siz de¤erli müflterilerimize sonsuz flükranlar›m› sunar›m.
Sayg›lar›mla …
HABER
19
Düzenli olarak toplanıyoruz
Sorunlara çözüm için tüm limanlarda:
www.gurbulaknakliyat.com
Limafl Liman›nde organize edilen toplant›ya kat›lan Burhan Çakan görüfllerini aktard›
önetim Kurulu
üyemiz Burhan
Çakan ‹zmit
Yeniköy’de
bulunan Limafl
Liman›ndaki toplant›ya
kat›ld› . Toplant›da
Burhan Çakan’›n yan›
s›ra Mart› Lojistik’ten
Sorumlu Müdür Bar›fl
Alt›nok ve Kara
Lojistik sorumlu Ömer
Y›lmaz, Admiral Gemi
Acentesi Müdürü
Selçuk Aktan,
Konteyner Terminal
Müdürü U¤ur K›l›ç,
Konteyner Planlama
sorumlusu Cihan
Ayd›n ve Limafl Ticaret
Müdürü Ahmet Sar›
yer ald›. Limafl
liman›nda gerçekleflen
toplant› da tafl›y›c›lar
ve gemi acenteleri
aras›ndaki sorunlar›n
nas›l çözebiliriz
hakk›nda görüfl
al›flveriflinde bulunduk
Y
Toplant›da tafl›y›c›lar ve gemi acenteleri aras›ndaki sorunlar›n çözümü konufluldu
Renk Petrol
San. ve Tc. Ltd. fiti
Cengiz ve Cezmi GERZEN
B E Y L ‹ K D Ü Z Ü S H E L L / Deveba¤›rtan Mevkii
Beylikdüzü Büyükçekmece / ‹STANBUL
TEL: 0212 872 10 35 FAX: 0212 872 11 28
WEB: www.renkpetrol.com
HABER
www.gurbulaknakliyat.com
21
ziyareti
Dilovas›’nda kurulu olan firmam›z› Damco yönetimi ziyaret etti, kendileriyle yak›ndan ilgilendik
lll Dilovası’nda kurulu olan
firmamızı Damco yönetimi
ziyaret ederken misafirlerimizle
yakından ilgilendik...
AMCO yönetimi Dilovas›’nda kurulu olan
firmam›z Gürbulak Nakliyat’a ziyaret gerçeklefltirdi. Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Beslen Çakan ve Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan Damco yönetimi ile yak›ndan ilgilenek firmam›z hakk›nda kendilerine çal›flmalar›m›z
hakk›nda bilgiler verdik. Damco yöneticilerilerine gerçeklefltirdikleri ziyaret dolas›yla Gürbulak Ailesi olarak
teflekkür ettik
D
22
RÖPORTAJ
www.gurbulaknakliyat.com
“Yatırımlarımızı bu yıl
Treyler’e yapacağız”
ÛÛÛ UND yönetimine girmesindeki amacı açıklayan Beslen
Çakan, Gürbulak Nakliyat olarak yeni yatırımlarını ve
DKNAD ile ilgili düşüncelerini dergimizin 2. sayısında anlattı
ÜRBULAK Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan›m›z
Beslen Çakan dergimizin 2. say›s›na özel aç›klamalarda bulundu. Y›lbafl›nda Uluslararas› Nakliyeciler
Derne¤i (UND) yönetimine giren Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Beslen Çakan, ‘Gürbulak Nakliyat olarak UND yönetimine girmemdeki en büyük amaçlar›m›z bafl›nda Konteyner
Derne¤inin Türkiye’de olmamas›ndan dolay›d›r. Hemen hemen her sektörün kendine özgü bir derne¤i var. UND çat›s›
alt›nda Konteyner tafl›mac›l›¤› ad› alt›nda bir dernek kurmak
istiyoruz. Kuraca¤›m›z bu dernekler sesimizi daha çok duyurabiliriz. Bu konuda birçok giriflimlerde bulunduk. UND
haricinde bu derne¤i kurmak bize göre faydal› olmayacakt›r.
UND çat›s› alt›nda Konteyner tafl›mac›l›¤› derne¤i kurmam›z durumunda daha etkin ve daha çok söz sahibi bir dernek
olur. Konu ile ilgili olarak UND baflkan› Çetin Nuho¤lu ile
görüfltük, kendisi de bizlere destek veriyor ’dedi
G
RÖPORTAJ
ÜM araç filosunu Avrupa
standartlar›na uygun hale getireceklerini söyleyen Beslen
Çakan ‘ Yeni ç›kan kanun nedeni ile tüm araçlar›m›z› araç
art› konteyner 4 .08 cm ’ye çekece¤iz.
4 metreyi geçen araçlara art›k cezai ifllem uygulanacak. Geçifl için verilen 1
Temmuz 2014 y›l›na kadar bu eksikliklerimizi gidererek tüm araçlar›m›z›
Avrupa Standartlar›na çekece¤iz. Bu
da yaklafl›k olarak bize 3 milyon
TL’ye mal olacak. Bu yenili¤i tamamlamam›z›n ard›ndan ise, filomuzda bulunan araçlar›m›z› yenilemeye bafllayaca¤›z. En eski araçtan bafllayarak bu
yenileme çal›flmas›n›n içine girece¤iz.
‹lk etapta 50 arac›m›z› yenilece¤iz.
Öte yandan ‹stanbul Ambarl›’da 20
dönüme yak›n garaj olarak kullanabilece¤imiz bir yer bak›yoruz. Sat›n al›p
konteyner depolama alan› olarak kullanaca¤›z’ fleklinde konufltu
T
28 KURUCU ÜYE
28 kurucu üye ile Dilovas› Körfez Nakliyeciler Derne¤ini kurduklar›n›n alt›n›
çizen Beslen Çakan ‘ Yeni kurdu¤umuz
bu dernekte her türlü sosyal imkan mevcut olacak. Dernek lokalimiz her gün
aç›k olacak. Kurdu¤umuz bu dernek sayesinde kimse kimsenin ifline teklif veremeyecek. Bu derne¤i yönetim kurulunda oldu¤um Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) gibi iflletmeyi amaçl›yorum. UND yönetimden ald›¤›m iflleyifli, Dilovas› Körfez Nakliyeciler Derne¤ine yans›t›p bir anlamda UND’ nin
küçü¤ü olaca¤›z. Derne¤imizde düzenli
olarak kültürel ve sosyal sorumluluk
projelerinin yan› s›ra, vinç yard›m›, Ambulans hizmetleri gibi çal›flmalarda yapaca¤›z. fieklinde konufltu.
DERNEKTE HERKES
SÖZ SAH‹B‹
Dilovas› Körfez Nakliyeciler Derne¤ine üye olan tüm firmalardan dernek
yönetiminin sorumlu olaca¤›n› söyleyen Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Beslen Çakan ‘ Limanlarda derne¤e kay›tl› araçlarla ilgili
olarak yap›lan aksakl›klarda Dernek
olarak sorumlu olaca¤›z. Derne¤e üye
olarak Nakliyat firmalar›nda herkesin
söz söyleme hakk› olacakt›r. Arabam
çok fazla büyük firmay›m benim söz
hakk›m fazla olur veya arac›m az söz
söylemeye hakk›m yok gibi bir düflünce hiçbir zaman olmayacak. Derne¤imize üye olan Nakliyat firmalar›nda 5
arac› olan ile 100 arac› olan ayn› kefede yer alacak. ’dedi
“
www.gurbulaknakliyat.com
Gürbulak Nakliyat Yönetim
Kurulu Baflkan› Beslen Çakan
23
Gürbulak Nakliyat
yönetim Kurulu
Baflflkkan› Beslen
Çakan: ‘Yeni
ç›kan kanun
nedeni ile tüm
araçlar›m›z›,
dorse ve
konteyner ile
birlikte
yüksekli¤i, 1
Temmuz 2014 ‘e
kadar 4
.08 cm’ye çekip
Avrupa
Standartlar›na
uyaca¤›z
“
40 y›l›k
tecrübeli ile
profesyonel
çözümler
ADRES:
Sultan Orhan Mahallesi
Küçük Sanayi Sitesi A1
Blok No: 1 Gebze / Kocaeli
w Genifl ürün
yelpazesi
w Serviste
kalite ve
garanti
w Teknolojik
makine
parkuru
TEL: 0262 641 23 49 – 0262 646 41 32 – 0262 643 90 48 FAX : 0262 643 90 04
WEB: www.eskisehirlilerfren.com / E-MAİL: [email protected]
KÖŞE
www.gurbulaknakliyat.com
25
İbrahim Çakan
Endüstriyel Tasarım
Mühendisi
Merhaba...
fiirketimizin 2. Say›s›n› ç›kartt›¤› 2013 y›l› 2. Yar› y›l›
CONTA‹NER GÜRBULAK adl›
dergimizle siz de¤erli okurlar›m›z› selamlar›z.. .
kiye’nin di¤er liman flehirlerinde ku- taklar›m›za ve çal›flanlar›m›za teflekraca¤›m›z lojistik üstlerimizi de, ça- kürlerimizi sunuyoruz
¤›m›z›n sundu¤unu teknolojik alt yap› sistemleri ve e¤itimli personel
kadromuz ile sunaca¤›z.
Gürbulak Nakliyat olarak,
siz de¤erli müflterilerimize ve ifl
ortaklar›m›za;
Sab›r, istikrar ve samimiyet ile sunmufl oldu¤umuz kaliteden ödün vermemeksizin sektörün içinde yar›m
as›r› aflk›n süreyi tamaml›yoruz
Marmara Bölgesi genelinde
kurmufl oldu¤umuz lojistik a¤ ile sunmufl oldu¤umuz güvenli ve kaliteli
hizmet anlay›fl›m›zla, siz de¤erli müflterilerimize 7/24 sunmufl oldu¤umuz
kaliteli hizmetin gurunu yafl›yoruz
Zaman içerisinde, en temel
prensip olarak kabul edilen mutlak
müflteri memnuniyeti ve güven ile
marka de¤eri ifl disiplini ve sektörde
ki öncü firmalar aras›nda ki yerimizi
koruyuz
Geçmiflten günümüze kadar
oluflan birikimli tecrübelerimizi bugün akademik e¤itimini tamamlam›fl
kufla¤›n armonisini oluflturuyoruz.
Marka de¤erimizi tüm gücümüz ile
omuzluyoruz. Sektörde kabul gören
marka de¤erimizi uluslararas› platforma tafl›man›n hevesi ve mutlulu¤u içerinde ilerlemekteyiz.
Nakliyat Sektörünün Türkiye de ki en aktif bölgesi olan Marmara Bölgesinde sa¤lam›fl oldu¤umuz üstün performans çizgimizi, yak›n zaman içerisinde öncelikle Tür-
“Gelece¤e güven ile bakan,
kaliteli hizmet herkesin hakk›” diyerek yolumuza sizin ile birlikte h›zla
devam ediyoruz. Global marka de¤eri yaratma yolunda bizim ile birlikte olan tüm müflterilerimize, ifl or-
26
Ticaret ve Sanayi
Dergisi’nden
Çakan’a plaket
T
HABER
www.gurbulaknakliyat.com
‹CARET ve Sanayi Derne¤isi sahibi Tunç Osman
Mocan, Gürbulak NakliyatYönetim Kurulu üyemiz
Burhan Çakan’a dergilerine verdi¤i destekten
dolay› teflekkür ederek plaket verdi. Haziran ay›
bafl›nda Dilovas›’nda kurula olan Merkezimizi ziyarete
gelen Tunç Osman Mocan, yönetim kurulu üyemiz
Burhan Çakan ile bir süre görüfltü. Gürbulak Nakliyat’›n
Türkiye çap›nda çok önemli yere geldi¤inin alt›n› çizen
Mocan ‘Bizlere desteklerinden dolay› Gürbulak Nakliyat’a
çok teflekkür ediyoruz. Konteyner Sektötünde geçmiflte
oldu¤u gibi bundan sonraki y›llarda da önemli at›l›mlar
yapacaklard›r’ fleklinde konufltu
Osman Aktaş’dan ziyaret
Tunç Osman Mocan, Yönetim Kurulu üyemiz
Burhan Çakan’a plaketini verirken görülüyor
EKTÖRDE 1 numara olma yolunda ciddi at›l›mlar içinde
olan firmam›z Gürbulak Nakliyat’› Dilovas› 154 no lu kooparatif
Baflkan› Osman Aktafl ziyaret etti. Ziyarette Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z Beslen
Çakan ile görüflen Dilovas›
154 no lu kooparatif Baflkan› Osman Aktafl, Nakliyat
sektörü ile ilgili olarak bilgi
al›flveriflinde bulundular.
Nazik ziyaretlerinden dolay›
yönetim kurulu baflkan›m›z
Beslen Çakan, Osman Aktafl’a teflekkür ederken firmam›z›n ç›kard›¤› Conta›ner adl› dergimizi kendisine
hediye etti. Dergiyi be¤enen
Aktafl çal›flmalar›m›zda baflar› temennisinde bulundu
S
köşe
www.gurbulaknakliyat.com
Faruk Emre Çakan
Lojitisyen
Konteyner
Taşımacılığı
ÜRBULAK Nakliyat olarak, lojistik süreci içerisin de yer alan
kara yolu tafl›ma modunu gerçeklefltiriyoruz. Hedefimiz müflterilerimize vermifl oldu¤umuz hizmet çeflitlili¤ini ve kalitesini artt›rarak, lojistik sürecinin di¤er halkalar›nda da müflterilerimize çözüm orta¤› olabilmektir. Büyük bir lojistik firmas› olmak için araç say›s›n›n önemi de büyük olaca¤› gibi, tek
bafl›na da bu kriter yeterli de¤ildir. Büyük
bir lojistik firmas› olabilmek için lojistik
sürecinin daha fazla halkas›n da hizmet verebilmek etkinli¤imizi artt›rmak gerekir.
Gürbulak Nakliyat olarak bunu baflaracak
dinamizm ve yetene¤e fazlas›yla sahibiz….
Firmam›z kurumsallaflmas› için yak›n gelecekte öncelikli olarak firma perso-
G
nellerinin ifl bilgisinin artt›r›lmas›na yönelik kiflisel geliflim seminerleri uygulamas›
gibi çal›flmalar uygulanacakt›r…
Konteynerler sürekli olarak kullan›lmak üzere imal edilmifllerdir. Bir yük
var›fl yerine götürüldükten sonra konteynerin yeniden baflka bir yükü tafl›mak üzere
çevrime dahil olmas› planlanm›flt›r. Bofl
konteynerlerin ihtiyac›n fazla oldu¤u yerlere yönlendirilmesi planlama gerektiren bir
çal›flmad›r. Ayr›ca son dönemlerde yeni
konteyner üretmektense kullan›lm›fl konteynerlerin elden geçirilerek yeniden kullan›lmas› tercih edilmektedir. Bunun yan› s›ra art›k tafl›mac›l›kta kullan›lmayan konteynerler de çok çeflitli amaçlarda de¤erlendirilmektedir.Kont
27
güvencesi
tecrübesi ile
5000 metrekarelik alanda güçlü servis, güler yüzlü
hizmet ve farkındağı sizler için biraraya getirdik
İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
www.ishakoglulastik.com.tr
‹nönü Mah, 1987 Sok No: 60 Gebze TEL: 0262 645 13 00 FAX : 0262 645 17 00
Haber
www.gurbulaknakliyat.com
29
Günün an›s›na hat›ra foto¤raf› çektirdik
Onure
edildik
Tavflanc›l Huzur evinde kalan yafll›lar ile personel kadromuz akflam yeme¤inde bulufltu
ÜRBULAK Nakliyat olarak sosyal sorumluluk
projelerimiz aras›nda yer alan Yafll›lar Derne¤i,
bizleri düzenledikleri bir gece ile bizleri onure
ederek firam›za plaket verdi. Her y›l geleneksel
olarak Tavflanc›l Huzurevinde bulunan yafll›lar›m›za iftar yeme¤i veren ve çeflitlik etkinliklerde sürekli yanlar›nda oldu¤umuz Yafll›lar Derne¤i, bizleri de unutmad›. Dilovas› Yafll›lar Derne¤i taraf›ndan organize edilen yeme¤i firmam›zda davet edilirken yafll›lara verdi¤imiz desteklerde dolay› Dilovas› Kaymakam› Hasan Göç, yönetim kurulu üyemiz
Burhan Çakan’a plaket verdi. Ayr›ca Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan, gecede sat›fla ç›kar›lan
bir tabloyu sat›n alarak Yafll›lar Derne¤ine maddi destek oldu
G
Filomuzdaki
Kiralık Araç
Şoförlerimiz 3
konuşuyor...
30
ŞOFÖRLER
www.gurbulaknakliyat.com
Metin Birlik
YILDIR 1 adet arac›mla Gürbulak Nakliyat'ta hizmet vermekteyim. Kendi kendime
keflke Gürbulak Nakliyat'a
neden y›llar önce gelmedim
diyorum. Geçen y›llar›ma
yan›yorum. Gürbulak Nakliyat'ta huzuru buldum. Patronumuz Beslen Çakan kendi araçlar›ndan daha çok kiral›k araçlarla yak›ndan ilgileniyor. Gürbulak Nakliyat gibi kurumsal firmaya
hizmet vermekten dolay›
çok mutluyum
Ahmet Aydın
LLAHA çok flükür
Gürbulak Nakliyat'ta
ne maddi anlamda,
nede ifl anlam›nda hiç
bir sorun yaflamad›m. Firma sahipleri bizim araçlar›m›m›z›
kendi araçlar› gibi sahiplendiler. Bizler de onlar›n güvenlerini bofla ç›karmamak için elimizden geleni yap›yoruz. Araçlar›m›z hasar görse, kendi anlaflt›¤› firmalara bizleri gönderip, çok ucuza arabam›z› tamir
ettiriyorlar. Hiç bir firmada bu
anlamda bu flekilde hizmet yok.
Gürbulak Nakliyat, tam bir kurumsal ve aile firmas›.
A
Mehmet Karanca
AM 5 y›ld›r arac›m ile
birlikte Gürbulak Nakliyat ailesine hizmet vermekteyim. Allah'a flükür
bir gün olsun ne maddi nede manevi aç›dan zerre kadar sorun yaflamad›m. Konteyner tafl›mac›l›¤›nda Gürbulak Marmara bölgesinde 1 numarad›r. Nedeni ise ifllerini adam gibi yap›yorlar. ‹fl
yapt›klar› firmalara ve çal›flanlar›na de¤er veriyorlar. Burada samimiyet var. Yalan dolan yok.
Patronlar›m›z adam gibi adamlar. Maddi ve manevi, mesai
içinde ve d›fl›nda hep yan›m›zdalar. Allah onlara daha çok versin.
T
Ramazan Gül
ürbulak Nakliyat öncesi birçok firmada
araçlar›mla hizmet
verdim. Ama malesef
Gürbulak Nakliyat'ta buldum
huzuru hiçbir yerde bulamad›m. 2003 Y›l›ndan beri 5 tane arac›m ile birlikte Gürbulak Nakliyat'a hizmet vermekteyim. Ama ne hikmetse kendimi Gürbulak Nakliyat'›n orta¤› gibi hissediyorum. Sa¤olsun Beslen ve Burhan bey
tüm kiral›k araç sahiplerini
kendi araçlar› gibi görüyor.
Tüm sorunlar›m›z ile yak›ndan ilgileniyor..
G
Zeki Can
0 y›ld›r bu sektörün içindeyim. Bugüne kadar bir çok
firma ile çal›flma imkan›m
oldu. Gürbulak Nakliyat ailesine kat›lal› fazla süre olmamas›na ra¤men bana verdikleri
önem beni çok mutlu ettiler.
Patronlar›m›z bize çok iyi yaklafl›yor. ‹fllerinide çok sa¤lam yap›yorlar. Bu sistemde çal›flan fazla
flirket bulmak gerçekten zor. Bu
çal›flma yöntemiyle do¤ru olan›
yap›yorlar. Gürbulak Nakliyat,
araçlar›m›z kiral›k olmas›na ra¤men bize servis, usta k›sacas› her
türlü imkan› sunuyorlar.
4
Yunus Okçu
AKLAfiIK2 y›ld›r 3
arac›m ile birlikte
Gürbulak Nakliyat
çat›s› alt›nda faliyet
vermekteyim. Bügüne kadar
birçok firmada çal›flt›m.
Çal›flt›¤›m her firmada maddi
ve manevi hep s›k›ntlar
yaflad›m. Gürbulak Nakliyat'ta
daha ifle ilk bafllad›¤›m günden
beri huzurluyum. ‹flimizi
kendi iflmiz gibi benimsiyoruz.
fiirkette tam bir aile ortam›
var. Patronumuz Beslen Çakan
tüm kiral›k araç sahiplerini
kardeflleri gibi görüyor.
Y
Haber
www.gurbulaknakliyat.com
31
lll Gürbulak Nakliyat
olarak çıkartığımız ‘Contaıner’
adlı dergimiz müşterilerimiz
ve değerli protokolümüz
tarafından beğenildi
CONTAINER’i beğendiler
ÜRBULAK Nakliyat olarak sosyal sorumluluk projelerimizin yan› s›ra yapt›¤›m›z ifller ve sektörümüzün
içindeki bilgileri paylaflmak için Gürbulak Nakliyat
olarak ilk kez ç›kart›¤›m›z ‘CONTEINER’ adl› dergimiz müflterilerimiz te de¤erli protokolümüz taraf›ndan be¤enildi. Dergimizi, Dilovas› Belediye Baflkan› Cemil Yaman’›n yan› s›ra Dilovas› Kaymakam› Hasan Göç Gebze Ticaret Odas›
Baflkan› Nail Çiler ve 154 no’lu Kooparatif Baflkan› Osman
Aktafl ve çal›flma yapt›¤›m›z müflterilerimiz be¤endi.
TEfiEKKÜR ETT‹
Gürbulak Nakliyat olarak ç›kard›¤›m›z ilk dergimiz sonras›
takdir ve teflekkür telefonlar› ald›klar›n› belirten Gürbulak
Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan› Beslen Çakan ‘CONTAINER adl› dergimizin ilk say›s› büyük ilgi uyand›rd›. Tüm müflterilerilerimize ve Türkiye’nin bir çok yerine dergimizi gönderdik. Herkes bizi takdir etti, iyi çal›flmaya imza att›¤›m›z›
söyledi. Bizlerde bu memnuniyet sonras› oldukca mutlu olduk.
Herkese teflekkür ediyorum” fleklinde konufltu
G
Cemil Yaman
Nail Çiler
32
“Yedek parçada ithalat cenneti olduk”
LKEMIZDE gerçek anlamda üretim
yapan ve ülkede yaratt›¤› katma de¤erin verdi¤i heyecan› yaflayan bir üretici, globalleflme ve bu olgunun getirmifl oldu¤u rekabet flartlar›n›n ça¤›m›z›n en önemli
gerçe¤i oldu¤u söylenebilir.
Ülkemizde yaflatanlar birçok konuda oldu¤u gibi globalleflmeyi de elimize yüzümüze bulaflt›rd›¤›m›z›n en somut delili
olarak karfl›m›zda duruyor.
Ülkemiz, üretim ad›na hiçbir riske katlanmayan, adeta birer atölye niteli¤inde birçok otomobil üreticisiyle dolu.
Dünyan›n hiçbir yerinde bizdeki kadar otomobil üreticisi göremezsiniz. Bunlar gerçekten yerli üretim yapan firmalar›m›z›n
atölyesi dahi olmayacak, hiçbir riski olmayan, Pazar›n kayna¤›n›n yeme¤e yönelik
olarak kurulmufl ve maalesef devlet taraf›ndan da teflvik edilmifl firmalarad›r.
Sadece otomotiv yan sanayiinde
de¤il, yedek parça konusunda da adeta bir ithalat cenneti olduk. ‹thalatta rekabet, ülkemizi bir çöplük haline getirmenin arac› olamaz.
Kalitesi son derece düflük uzak do¤u malla-
haber
Ü
Saim Diker/Gürpar Otomotiv
www.gurbulaknakliyat.com
Ülkemizde gerçek anlamda bir
montaj sanayii oluflmufl; üretim adetleri, ekonomik ölçe¤in çok alt›nda oldu¤undan, hiçbir yerli yan sanayi üreticisi bunlar›n yan›ndan dahi geçememektedir. Ürettikleri çok az
say›da araca parça vermeye kalkt›¤›n›zda,
karfl›n›za, 1 milyon adet üreten yurtd›fl›ndaki
yan sanayi firmalar›n›n fiyatlar›n› rekabet fiyat› olarak koyuyorlar. Buna mukabil sizden
y›lda en fazla 10.000 adet parça istiyorlar. Bu
durumda %90lara varan bir oranda ithal a¤›rl›kl› montaj sanayi olarak çal›flan bu tür otomotiv firmalar› ülkemize hiçbir ekonomik
katk› yapmaks›z›n, her y›l milyonlarca dolar› ülke ekonomisinin d›fl›na ç›karmaktad›rlar.
Bu gün sat›fl, pazarlamadaki en
önemli hedeflerin bafl›nda, nihai tüketiciye
en seri flekilde ulaflabilmek ve onlar›n taleplerine en seri flekilde cevap verebilmek geliyor. Profesyonelleflmifl kadrolar ve hizmet
anlay›fl› ile bugün art›k bu zorluklar afl›lm›fl
ve nihai tüketiciyle birebir temaslarda bulunabilmektedir. Bu bir ekip ve ekipman ifli oldu¤undan gerekli tedbirlerin al›nmas› ve buna göre teflkilatlan›lmas› gerekiyor.
Kral oto Döşeme hedef büyüttü!
EBZE’nin tan›nm›fl renkli simalar›ndan eski gazeteci, Siyasetçi ve Gebze Oto Sanayi
Baflkan Yard›mc›s›, Kral Oto
Döflemenin Sahibi Kenan ‹kinci, dergimize dünü bugünü ve gelecek y›llarla
ilgili aç›klamalarda bulundu.
1988 Y›l›nda bir barakada sektöre girdi¤ini ve müflteri portföyle birlikte büyümeye
devam etti¤ini söyleyen Kenan ‹kinci
‘Bugün Gebze Oto Sanayi sitesinde 450
metrekare sahip 2 ifl yerimizle kendi olanaklar›m›z dâhilinde geliflmekteyiz. Her
zaman konusunda Güçlü Güvenilir Lider
Bir Kurulufl olman›n avantaj›yla h›zla büyümeye devam ediyoruz. ’dedi
‹kinci’ Kocaeli Bölgesi Gramer ve ‹fl makineleri Koltuk Sat›fl› ve Tamiri Bak›m
servisçili¤i yan›nda Oto Döfleme Malzemeleri Toptan ve Perakende sat›fl›, Kamyon Komple ‹ç Hal› Döfleme, Koltuk
K›l›flar› A¤›r Sanayinin Fabrikalar›n taleplerine cevap veren profesyonel kadromuzun da deste¤iyle Marmara Bölgesinin lideri olan firmam›z Kral Oto Döfleme ve Otomotiv Sanayi, Türkiye’nin
G
r›ndan tutunuz, Suriye gibi ülkelerden s›n›r
ticareti ile ülkemize giren taklit ve revizyon
ürünlere kadar birçok haks›z rekabet örne¤i
ile karfl› karfl›yay›z.
her fiehrine cevap verebilen zaman zaman Avrupa’da yapt›¤› Ambulans iç
döflemeleriyle de konusunun uzman›
oldu¤umuzu kan›tl›yoruz. Dedi. Öte
yandan Kral Oto Döfleme sahibi ‹kinci,
bundan sonra da yat›r›mlar›na devam
edece¤iz. ‹fadelerini kulland›
Gürbulak büyük firma
AKLAfiIK 10 y›ld›r Gürbulak
Nakliyat ile çal›flt›klar›n› söyleyen Kenan ‹kinci ‘Gürbulak
Nakliyat her geçen gün büyürken biz
esnaflara faydas› oluyor. Gördü¤üm
kadar›yla Konteyner tafl›mac›l›¤›nda
hem kurumsal hem de bir marka. Gürbulak büyüdükçe, bizlerde onlara ayak
uydurmak zorunday›z. Ödeme konusunda çal›flt›¤›m firmalar aras›nda en
sa¤lam kurulufltur. Özellikle Burhan
beyin yaklafl›mlar›ndan dolay› kendilerinden gayet memnunuz. Kendileriyle
uzun y›llar çal›flmak istiyoruz ’dedi
Y
Limanlarda
varız
HABER
ÜRBULAK Nakliyat Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan Y›lport ve Evyap limanlar›nda bulunan
firmam›z›n flubelerini ziyaret ederek çal›flmalar
hakk›nda bilgi ald›. Evyap liman›nda Büro Operasyon fiefi Ecevit Çakan ve Y›lport liman›nda bölge operasyon flefi Osman Gültekin ile görüflen Burhan Çakan, limanlarda yaflanan s›k›nt›lar›n çözümü ve ifllerin daha h›zl› ilerlemesi için neler yap›lmas› gerekti¤i ile ilgili olarak büro
operasyon flefleri ile görüfl al›flveriflinde bulundu
G
www.gurbulaknakliyat.com
33
n Yilport Liman› Büro Operasyon fiefi Osman
Gültekin ve Evyap Liman› Büro Operasyon fiefi Ecevit
Çakan limanlardaki çal›flmalar› yönlendiriyor
34
haber
www.gurbulaknakliyat.com
5000 metrekarelik 2 katlı Servis alanı ile hizmet veriyor
Gebze’de
Bölgenin EN BÜYÜK oto lastikçisi:
AKLAfiIK 18 y›l önce faaliyetlerine bafllayan ‹shako¤lu, G›da, Lojistik ve akaryak›t sektörlerinin ard›ndan
lastik sektörüne de girifl yapt›. Zeki ve Yahya Karada¤
kardefllerin sahipli¤ini yapt›¤› ‹shako¤lu, Gebze’ye 5000 metrekarelik 2 katl› servisi olan ‹stanbul’un en büyük oto lastikçisini açt›. Gebze ‹nönü Mahallesinde aç›lan flubede a¤›r vas›talar dahil olmak üzere, tüm ürün gruplar›na yönelik sat›fl ve
servis hizmeti bulunan ‹shako¤lu, modern ekipmanlar› ve koflulsuz müflteri memnuniyetini temel alan çal›flma anlay›fl›yla
örnek gösterilebilecek niteliklere sahip.
Y
MÜfiTER‹ MEMNUN‹YET‹
Gebze’ye aç›larak sektörde büyük bir eksikli¤i giderdiklerini
söyleyen ‹shako¤lu Lastik Sat›fl Müdürü Latif Erözcan
‘Müflterilerimize katileli hizmet sunmak için herfley
yap›yoruz. Burada Pirelli lastik sat›fl›n›n yan› s›ra, Esan Akü
sat›fl ve da¤›t›m›, Jant sat›fl› ve jant düzeltme, Rot Balans
servisi, Fren test servisi, Dingil ölçme ve düzeltme hizmetleri
ve Nitrojen hizmetleri sunuyoruz’ dedi.
Satış
Müdürü
Latif
Erözcan
Haber
18 YILINDA ‹SHAKO⁄LU / GIDA SEKTÖRÜ
1995 y›l›nda kurulan ‹shako¤lu, en kaliteli ürünü en iyi fiyat ve
güvenilir hizmet anlay›fl›yla %100 hijyenik bir ortamda son teknoloji makineler ile el de¤meden siz de¤erli müflterilerimize
sunmaktad›r Merkezi ‹stanbul Bayrampafla'da bulunan firma,
BAfiAK fiEKER markas› ile toz fleker paketleme ve Küp fleker
üretimi yapmaktad›r. Üretimini yapm›fl oldu¤umuz ürünlerin
da¤›t›m›n› kendi bünyemizde oluflturdu¤u lojistik a¤› ile Türkiye'nin tüm bölgelerine kendi araçlar›m›z ile yap›lmaktad›r.
LOJ‹ST‹K SEKTÖRÜ
‹shako¤lu Lojistik tafl›mac›l›k sektöründeki hizmetlerine 1998
y›l›nda bafllam›flt›r. Sektöründe bilgili ve deneyimli personeli
ile kusursuz hizmet vermek anlay›fl›ndad›r. Kuruluflundan bu
yana yükselen bir baflar› grafi¤i çizmekte olan ‹shako¤lu,
Uluslararas› kalite standartlar›n›n gerekliliklerini yerine getirmifl ve müflteri odakl› yönetim anlay›fl›n› benimsemifltir. Her
geçen gün h›zl› bir flekilde büyüyen Araç filosu ile tamam›
çevre koruma standartlar›na uygun EURO IV-V yeflil motor &
sessiz motor özellikleri ve Uydu Takip sistemi ile donat›lm›fl
SCAINA çekicileri ÖZMAL Araçlar›yla, Türkiye'de 81 ‹le
transit tafl›ma ve lojistik hizmetleri gerçeklefltirmektedir.
Biz:
n Pirelli lastik sat›fl›
n Esan akü sat›fl ve da¤›t›m
n Jant sat›fl› ve
jant düzenleme
n Rot ve balans servisi
n Sökme takma hizmeti
n Fren Test servisi
n Dorse Ölçme ve
düzeltme servisi
n Nitrojen hizmeti
Siz:
n Gazetenizi okuyup
kahvenizi yudumluyorsunuz
Gürbulak Nakliyat
istikrarlı büyüyor
SHAKO⁄LU Lastik Sat›fl Müdürü Latif Erözcan, sektörün içinde oldu¤u 12 y›ld›r Gürbulak
Nakliyat ile çal›flt›¤›n› söyledi. Gürbulak Nakliyat’›n istikrarl› bir flekilde büyüme
kaydetti¤ini söyleyen Erözcan ‘ Yapt›¤› ifllerin bilincinde olan Gürbülak Nakliyat teknolojiye ayak uyduran sürekli kendini yenileyen kurumsal bir firma. Bizlerde kendileri ile
birlikte büyüyoruz’dedi
‹
www.gurbulaknakliyat.com
35
Haber
www.gurbulaknakliyat.com
Nakliye yapmak için artık K1 ve R1 belgesi de yetmiyor:
Mesleki yeterlilik şart
ÜDY1, ÜDY2 ÜDY3,
ÜDY4 BELGES‹ ALMA
fiARTLARI
4 En az lise mezunu olmak
4 Toplam 130 saat e¤itime
kat›lmak (2 ay Cumartesi-Pazar Günleri)
4 Ulaflt›rma bakanl›¤›n›n yapacak oldu¤u s›navdan 60 puan almak
ODY1, ODY2, ODY3
ODY4 BELGES‹
ALMA fiARTLARI
4 En az ilkokul mezunu olmak
4 Toplam 72 saat e¤itime kat›lmak (1 ay Cumartesi-Pazar
Günleri)
4 Ulaflt›rma bakanl›¤›n›n yapacak oldu¤u s›navdan 60 puan almak
ODY4 BELGES‹ ‹Ç‹N
GEREKENLER
4 Kimlik fotokopisi
4 5 adet resim
4 Diploma noter tasti¤i
"B1,C2,D1,L1,L2,M2,M3,N2,
P2,R1,R2 ve T1 türü yetki
belgesi kapsam›nda faaliyette
bulunanlarda, gösterecekleri
faaliyet alanlar›na uygun en az
bir üst düzey yönetici(ÜDY
türü mesleki yeterlilik belgesin) ve bir orta düzey yönetici(ODY türü mesleki yeterlilik belgesi), istihdam edilmesi
gerekmektedir."
B1,C2,D1,L1,L2,M2,M3,N2,
P2,R1,R2 ve T1 türü yetki
belgesi kapsam›nda faaliyette
bulunanlarda, gösterecekleri
faaliyet alanlar›na uygun en az
bir üst düzey yönetici(ÜDY
türü mesleki yeterlilik belgesin) ve bir orta düzey yönetici(ODY türü mesleki yeterlilik belgesi),
A1,A2,A3,B2,C3,D2,K3,M1,
N1,P1,T2 ve T3 türü yetki belgesi kapsam›nda faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlar›na göre en az bir
orta düzey yönetici (ODY türü
mesleki yeterlilik belgesi)
37
38
Yıldırım Analiz
Sigorta’dan ziyaret
haber
www.gurbulaknakliyat.com
Y
ILDIRIM Analiz Sigorta Sahibi Ömür fieker, firmam›z› ziyaret etti. Dilovas›’nda bulunan merkez ofisimizi ziyarete gelen Ömür
fieker, Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Beslen Çakan
ve Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan ile görüfltü. fieker ziyarette, De¤iflen Sigorta kanunlar›
hakk›nda firmam›za bilgiler verdi.
DERG‹M‹Z‹ BE⁄END‹
Öte yandan firmam›z›n ç›kard›¤› ‘CONTEINER’
adl› dergimizi Yönetim Kurulu Üyemiz Burhan Çakan, Ömür fieker’e hediye etti. fieker ç›kard›¤›m›z
derginin çok güzel bir çal›flma oldu¤unu söyledi
Atlı Otomotiv’i ağırladık
ürbulak Nakliyat
Yönetim Kurulu
üyemiz Burhan
Çakan’› Atl›
Otomotiv Sanayi Ticaret
Limited fiirketi Bölge
Sat›fl Müdürü Adem
Demiray ziyaret etti.
Ziyarette iki firma
aras›ndaki çal›flmalar
hakk›nda görüfl al›flverifli
yap›ld›. Ziyarette
Yönetim Kurulu üyemiz
Burhan Çakan, Adem
Demiray’a firmam›z›n
dergisini hediye ederken
Çakan ziyaretlerinden
dolay› Atl› Otomotiv’e
teflekkür etti
G
Haber
www.gurbulaknakliyat.com
39
İ.S.G birimi
EL‹fiEN teknoloji ve ça¤a sürekli olarak
ayak uyduran Gürbulak Nakliyat, ifl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤›na büyük önem veriyor.
Kadrosunda bulunan tüm ofis personellerini
ve flöför kadrosunu düzenli olarak ifl güvenli¤i e¤itimlerinden geçiren Gürbulak Nakliyat’da ayr›ca
personel sa¤l›¤› için Dilovas›’nda bulunan merkezin
de revir hizmeti de veriyor. Revir’de hastalanan ve
rahats›zlan personellere an›nda müdahele imkan›
sa¤lan›yor. Konu ile ilgili olarak aç›klama yapan
Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Burhan
Çakan ‘Gürbulak Nakliyat olarak, büyümeyi hedeflerken personellerimizide hiç bir zaman arka plana
atm›yoruz. Kadromuzun ifl güvenli¤ini ve sa¤l›¤›n›
yak›ndan düflünüyoruz. Bu nedenle merkezimize ‹fl
sa¤l›¤› Merkezi ve Revir açarak bu anlamda destek
hizmetleri sunuyoruz’ fleklinde konufltu
G
Merkez: Küçük Sanayi Sitesi A/6 Blok No:5 Gebze KOCAELİ
Servis: Küçük Sanayi Sitesi A/7 Blok No:15 Gebze KOCAELİ
Şase: Küçük Sanayi Sitesi A/6 Blok No:9 Gebze KOCAELİ
TEL:+90 262 646 49 17 - 644 24 38 - 646 64 99
FAX:+90 532 452 97 69 (Pbx)
GSM:+90 533 337 83 93 / +90 532 706 95 31
Web: otomakas.org/net - E-mail : [email protected] / [email protected]
HabeR
www.gurbulaknakliyat.com
DOSB’un iftarında
sanayiciler ile buluştuk
ILOVASI Organize Sanayi
Bölge Müdürlü¤ü, düzenledi¤i iftar yeme¤inde halk›, protokolü,
sanayicileri
ve
STK’lar› bir araya getirdi. 199 üretici
firmaya ev sahipli¤i yapan Dilovas›
Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü,
geleneksel iftar yeme¤ini bu y›l Polisan Çiftlik’te gerçeklefltirdi. 11 Temmuz 2013 Perflembe günü düzenlenen
iftara halk, il ve ilçe protokolü, sanayiciler, yerel STK’lar ve bas›n mensuplar› davet edildi. Dilovas› OSB Müteflebbis Heyet Baflkan› Necmettin Bitlis ve DOSB Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Türker’in ev sahipli¤inde
gerçekleflen iftara Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Dilovas› Kaymakam›
Hasan Göç, Dilovas› Belediye Baflkan› Cemil Yaman’›n yan› s›ra çok say›da ifladam› ve firmam›z Gürbulak
D
Nakliyat’ta kat›ld›. Firmam›z ad›na ‹ftar yeme¤ine kat›lan Yönetim Kurulu
üyemiz Burhan Çakan sanayicilerle
bol bol görüflme imkân› buldu. ‹ftar
yeme¤inde ayr›ca sanayicilere verdi¤imiz “ CONTAINER” adl› dergimiz, sanayiciler taraf›ndan be¤enildi
41
42
haber
www.gurbulaknakliyat.com
Çukan: ‘Gürbulak Nakliyat
Dilovası’ndan istihdam sağlıyor’
D
‹LOVASI Belediyesi ifl istihdam Müdürü
Mustafa Çukan, Gürbulak Nakliyat’›n Dilovas›’›nda oluflu bölge için çok büyük sans dedi. Dilovas› Belediyesi taraf›ndan ifl arayanlara ifl bulmak için görevlendirilen Mustafa
Çukan ‘Gürbulak Nakliyat Türkiye çap›nda önemli
bir firma, Personel kadrosumun ço¤u Dilovas›’nda
ikamet ediyor. Dilovas›’nda kurulu olduklar› için Dilovas›’nda yaflayan bir çok kifliye ifl imkan› sunuyorlar. Gürbulak Nakliyat gibi firmalar›n say›s› Dilovas›’nda artmal›’ dedi.
ham birimi ile devaml› istiflare halinde olduklar›ndan dolay› hem kaliteli hem de s›f›r sorunla çal›flmaktad›rlar.’fleklinde konufltu
SEKTÖRÜN ‹Y‹LER‹ ARASINDA
Sektörün en iyilerinden olan Gürbulak nakliyat piyasada çok iyi bir ivme yakalad›¤›n›n da alt›n› çizen Çukan, ‘Yapm›fl oldu¤u sosyal projeler le örnek teflkil
ediyor. ‹stidham anlam›nda Dilovas› Belediyesi ile
karfl›l›kl› çal›flmakta. Gürbulak Nakliyat bizden 9 ay
boyunca yaklafl›k 200”e yak›n iflçi al›m› yapt›. Dilovas› bölgesinde kazan›p, bölge insan›na ifl anlam›nda
yat›r›m yapt›lar. Bu müthifl örnek davran›fllar› bizim
kadar bölgedeki sanayi kurulufllar›n takdirini kazand›lar. Gürbulak nakliyat Dilovas› belediyesi istid-
n Firmam›z› ziyarete gelen Dilovas› Belediyesi ifl
istihdam Müdürü Mustafa Çukan’a ç›kard›¤›m›z
CONTEINER adl› dergimizi hediye ettik. Mustafa
Çukan dergimizi çok be¤endi¤ini söyledi
Haber
www.gurbulaknakliyat.com
43
8 Mart’ı unutmadık
Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan, bayan kadromuza çiçek da¤›tt›
mmm 8 Mart Dünya
Kadınlar günü dolayısıyla
Gürbulak Nakliyat olarak
bünyemizde çalışan bayan
personellerimize tek tek
çiçek dağıtarak Dünya
kadınlar gününü kutladık...
MART dünya Kad›nlar gününde kadromuzda
çal›flan bayan personelleri unutmad›k. Yönetim
Kurulu üyemiz Burhan Çakan, tüm bayan personel
kadromuzun 8 Mart Dünya kad›nlar gününü kutlarken her birine tek tek karanfil verdi. Firmam›z
bünyesinde görev yapan bayan personel kadromuz da bu
nazik jestimizden dolay› bizlere teflekkür etti.
8
8 MART HAKKINDA
Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında
"Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya bafllandı. 1975
yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yı¤ınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taflındı. "Birleflmifl Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin
de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı"
kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra
dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeflitli kadın örgütleri tarafından "Dünya
Kadınlar Günü" kutlanmaya devam ediliyor.
44
haber
www.gurbulaknakliyat.com
1986 yılından bu yana müşterilerilerine hizmet veriyor
Kalitenin Adresi:
Atlı Otomotiv
1
986 y›l›nda kurulan Atl› Otomotiv, LASSA ve BRIDGESTONE Lastikleri ana bayii, ‹nci
AKU ‹stanbul Bölge Distribütörü, CARRE Jantlar› ‹stanbul Bölge Distribütörü, MARANGONI So¤uk
Kaplama ve S›cak Sistem Lastik Kaplama Marmara Bölge Distribütörü olarak
müflterilerine hizmet vermektedir.
Sektöründeki öncü kurulufllar›n temsilcili¤ini yapmakta olan firma, kendi
üretti¤i ürünlerini de en sayg›n denetim
kurulufllar›ndan ald›¤› ISO 9001: 2000
Kalite belgesi ile kalitesini belgelendirmifltir. Atl› Otomotiv, söz konusu belgelere sahip olmay›, toplam kalitede
var›lacak son nokta olarak de¤il, yaln›zca bir aflama olarak de¤erlendirmekte ve tüm çal›flmalar›n› bu görüfl
do¤rultusunda sürdürmektedir.
ÖNCÜ KURULUfiLARDAN B‹R‹
Atl› otomotiv, kaplama lastik piyasas›n›n
öncü kurulufllar›ndan biridir. Kaplama lastik, lasti¤in geri dönüflümü ve ekonomiye
kazan›m› aç›s›ndan çok önemli bir maliyettir. Ayr›ca kaplama lastik, yeni lasti¤e
göre % 18 daha fazla kilometre yapmaktad›r ve yeni lastikle ayn› performans sa¤lamaktad›r. Lastik kaplama, lasti¤in ömrünü
uzatarak emniyetli ve güvenli sürüflü garanti eder. Di¤er taraftan da tasarruf sa¤lay›p çevreye sayg› göstererek lastik kaplamay› en somut ve gerçekçi fikir haline getirir. fiu anda kaplama lastikler tüm dünyada kabul görmüfl durumdad›r. Kaplama
konusunda günümüzün ana gündemi ise
daha güvenilir ürünlere ulaflabilmek ve
kaplamay› en üst kalite ölçülerine tafl›yabilmektir. Kaplamac›l›k dünyas› sürekli
yeni lastik performans› ile yar›flabilecek
ve devaml› olarak daha ileri düzeydeki çözümlerin aray›fl› içindedir.
EKONOM‹YE KAZANDIRIYOR
fiu anda çözümün zirvesinde Ringtread
vard›r. Lasti¤inizin orijinal biçimine sahip efli olmayan so¤uk s›rt kauçu¤udur.
Ringtread sistemin öngördü¤ü basit ve
devrimci yenilik lastik gövdesine tam
oturan halka biçimindeki s›rt kauçu¤udur. Ek yeri yoktur ve s›rt deseninin biçimi bozulmaz. Gövde ile halka halindeki s›rt kauçu¤u aras›ndaki tam uyum, sü-
rüfl ve araç yönetiminin belirgin avantajlar› olarak ortaya ç›kar. Amac›m›z piyasadaki kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve ifl makinelerinin lastiklerini yap›s›na uygun olarak yenilemek suretiyle
ekonomiye kazand›rmakt›r.
Gürbulak Nakliyat
önemli bir marka
tl› Otomotiv Sanayi Ticaret Limited fiirketi
Bölge Sat›fl Müdürü
Adem Demiray Gürbulak Nakliyat ile uzun y›llard›r
sorunsuz çal›flt›klar›n› söyledi.
Gürbulak Nakliyat ile bugüne
kadar hiç bir s›k›nt› yaflamad›klar›n› söyleyen Adem Demiray
‘Gürbulak kendini yenileyen,
sürekli geliflen ve Türkiye çap›nda marka olma yolunda ilerleyen büyük bir firmad›r’dedi
A
45
Biz personelimizi, onlar da bizi seviyor
haber
Arkadaş
gibiyiz...
ÜRBULAK Nakliyat, yönetim kurulu bünyesinde çal›flan tüm personel kadrosu ile yak›n iliflkiler içerisinde. Hiç bir zaman personellerine patron gibi yaklaflmayan Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan› ve Yönetim
kurulu üyeleri , abi kardefl ve arkadafl iliflkisi yaflad›¤› personellerinin s›k›nt›lar› ile bire bir ilgilenirken her zaman yanlar›nda oldu¤unu gösteriyor...
G
www.gurbulaknakliyat.com
46
YÖNETMELİK
Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve
Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm
Toleransları Hakkındaki Yönetmelik
ARALIK 2012 tarihinde Resmi
Gazete’de yay›nlanan ve insan
ve eflya tafl›mak amac›yla ülkemiz karayollar›nda seyreden ve
Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
tescil edilmifl olan motorlu ve motorsuz araçlar ile yabanc› plakal› araçlar›n
yüklenmesine iliflkin ölçü ve usuller
ile tart› ve boyut ölçüm toleranslar›na
iliflkin usul ve esaslar› kapsayan
“Araçlar›n Yüklenmesine ‹liflkin Ölçü
ve Usuller ile Tart› ve Boyut Ölçüm
Toleranslar› Hakk›nda Yönetmelik”
12 Kas›m 2012 Pazartesi günü itibari
ile yürürlülü¤e girmifl ve an›lan yönetmelik dâhilinde belirlenen yüzde 2’lik
boyut tolerans› dahilinde oto tafl›y›c›lar› ve konteyner tafl›y›c›lar› kontrollerde sorunlar yaflamaya bafllam›fl idi.
Söz konusu araçlar›n boyutlar›na dair
kontrollerde 31 Mart 2013 tarihine kadar herhangi bir cezai bir ifllem uygulanmama karar› al›nm›fl idi. 7 Mart
2013 tarihinde Resmi Gazete’de yer
alan “Araçlar›n Yüklenmesine ‹liflkin
Ölçü Ve Usuller ‹le Tart› Ve Boyut
Ölçüm Toleranslar› Hakk›nda Yönet-
8
melikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik” kapsam›nda 8 Kas›m 2012
tarihli “Araçlar›n Yüklenmesine ‹liflkin
Ölçü Ve Usuller ‹le Tart› Ve Boyut Ölçüm Toleranslar› Hakk›nda Yönetmeli¤ine” “Geçici Madde 1” eklendi.
Söz konusu ek madde kapsam›nda, ilgili Yönetmeli¤in Araçlar›n Yüklenmesine ‹liflkin Usuller ile ilgili 6.
Maddesinin 1. f›kras›n›n (e) bendinde
yer alan “gabari d›fl› yük yüklenemez,
tafl›nan yük üzerine veya araç d›fl›na
yolcu bindirilemez” hükmü dahilinde
yaflanan ve özellikle konteyner ve
oto tafl›malar›nda karfl›lafl›lan sorunlar›n çözümlenebilmesi amac›yla
Yönetmeli¤in ilgili maddesinin kon-
www.gurbulaknakliyat.com
teyner ve oto tafl›yan
araçlara uygulanmas›
1 Temmuz 2014 tarihine ertelendi.
Bu de¤ifliklik ile birlikte, güzergâh üzerinde yap›lan araç a¤›rl›kboyut kontrollerinde
konteyner ve oto tafl›yan tafl›tlara dair 1
Temmuz 2014 tarihine kadar herhangi
cezai ifllemler uygulanmayacak.
HabeR
www.gurbulaknakliyat.com
47
Eskişehirliler’de
40 yılık tecrübe ve Profesyonel Çözüm:
969 y›l›nda Eskiflehir’de ‹brahim Uyar taraf›ndan kurulan Eskiflehirliler Oto Fren Sistemleri Fiyat politikas›, genifl ürün yelpazesi, servisteki kalite ve garantisi, teknolojik makine parkuruna
katt›¤› RollTest Cihaz› ile ilklere imza at›yor. Eskiflehir’den Gebze’ye geldikten k›sa sürede kurumsal geliflimini tamamlayan firma
40 y›l› aflk›n tecrübe ve kalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Önder
ve Ender Uyar kardefller taraf›ndan iflletilen Eskiflehirliler’de Man Mercedes -BMC-Volvo -Cargo -Scan›a -Daf -Dodge -Renault gibi
tüm marka model a¤›r vas›ta araçlar›n Balata ,Ventil,
Fren,Kampana, Disk, Körük, Dingil gibi Fren Sistemleri, Yedek
parça toptan ve Parekende sat›fl ve Servis hizmetini sunuluyor. Tüm
ürünlerinde Türkiye'nin önde gelen markalar›n kalitesini sizlere sunan Eskiflehirliler Oto: Balata'da :Erka, Befly›ld›z, Frasle, Befler, Wellpart, TRW, Textar, Ferodo,
Ventil Sistemleri Orjinal Grup’da: :Wabco,
Knorr, Bromse, Holdex,
Ventim Sistemleri ve Tamir Tak›mlar›nda: F.S.S., Yön, Ö.F.S.
Fren Kampana ve Disklerinde: Eku, Eker
Fren Körüklerinde :Arfesan,Orsan
Dingil Yedek Parçalar›nda: BPWve SAF, markalar›n›n
ürünlerini satmaktad›r.
1
Gürbulak kendini yeniliyor
ÜRBULAK Nakliyat ile karfl›l›kl› büyüdüklerini söyleyen
Ender Uyar ‘ Gürbulak Nakliyat ile ticari iliflkilerde hiç bir sorun
yaflam›yoruz. Kendileri ile dostane iliflkilerimiz var. Kendini
yenileyen kurumsal bir firma. Önünü görerek sürekli istikrarl› bir
flekilde büyüyorlar. Ahde vefa duygular›na büyük önem veriyorlar.
Kendilerine çal›flma hayatlar›nda baflar›lar diliyorum’ fleklinde konufltu
G
48
Haber
www.gurbulaknakliyat.com
Garajın yükünü
çekiyor
ILLIRDIR bizimle çal›flan
personellerimizden Muhlis
Çakan, Merkezi Dilovas›’nda kurulu olan
firmam›zda Boser Sorumlusu olarak görev
yap›yor. Merkez garaj›m›zda bulunan 45
ton ton kald›rma kapasiteli elleçleme makinasinin yan› s›ra 12
ton ve 3 ton kald›rma
kapasiteli Elleçleme
makinas› bulunuyor.
Garajdaki ifl yükünün
büyük k›sm›n› kulland›¤› Elleçleme
makinalar› ile çeken
Muhlis Çakan, ‘Gürbulak Nakliyat’da
uzun süredir çal›fl›yorum. Patronlar›m›z
bizlerle yak›n iliflkiler
içinde, bizlerde onla-
Y
r›n bize olan güvenlerini bofla ç›karmamak
için gayret gösteriyoruz. Hep birlikte büyümek bize mutluuk
veriyor. Garajda
sorunsuz ifl yapmak
için tüm gayretimi
gösteriyorum’ fleklinde konufltu
haber
www.gurbulaknakliyat.com
49
Gelenek sürüyor
Her yıl olduğu gibi bu yılda 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı
öncesi tüm personelimize ramazan kumanyası dağıttık
1 AYIN Sultan› Ramazan
ay› öncesi her y›l oldu¤u gibi bu y›lda personel ve floför kadromuza Ramazan Kumanyas› da¤›t›m› gerçeklefltirdik. Konu ile ilgili olarak aç›klama yapan Gürbulak Nakliyat
Yönetim Kurulu üyesi Burhan
1
Çakan ‘ Gürbulak Nakliyat
olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz.
Özellikle Türkiye’de önde gelen konteyner tafl›maca¤› firmalar› aras›nda yer almam›zda
çal›flanlar›m›z›n eme¤i oldukça
büyük. Bizler kendilerine önem
veriyoruz. Personellerimizin
mutlu olmas› bizler için çok
önemli. Bu Ramazan ay› öncesi
de bütün personel kadromuza
Ramazan kumanyas› da¤›tarak
onlar›n her zaman yanlar›nda
oldu¤umuzu gösterdik.’dedi
50
Haber - REKLAM
www.gurbulaknakliyat.com
Bizi tercih etti
ÜRBULAK Nakliyat ailesi olarak müflteri pörföyümüzü her geçen gün geniflletiyoruz. Bir çok
uluslararas› firman›n nakliyat iflini alan firmam›z Gürbulak Nakliyat son olarak Pakmaya ile anlaflma sa¤layarak müflteri pörtfölümüzü genifllettik
PAKMAYA HAKKINDA
Kuruluflundan 1980 y›l›na kadar yo¤un bir çal›flmayla Türkiye maya pazar›n› gelifltiren Pakmaya,
bu tarihten sonra dikkatini ihracat pazarlar›na yöneltmifltir. Gerek ürün, gerekse hizmet kalitesini
sürekli iyilefltirme yönünde yap›lan çal›flmalar ve
buna paralel olarak dinamik ve deneyimli ihracat
ekibinin pazarlama faaliyetleri sonucunda, Pakmaya markalar› bugün dünyan›n alt› k›tas›nda 100’ü
aflk›n ülkede tan›nmakta ve kullan›lmaktad›r.
G
NEDEN OSGB?
Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri, sa¤l›kl› ve
güvenli bir çal›flma ortam› oluflturmak üzere
iflin normal ak›fl›n› aksatmamak flart›yla ve verimli bir çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmak amac›yla; ‹flçilerin sa¤l›¤›n›n
gözetimi, Çal›flma ortam›n›n gözetimi, E¤itim,
dan›flmanl›k ve bilgilendirme, ‹lkyard›m ve
acil müdahale, Kay›t ve istatistik tutmak gibi
görevlerle hizmet verirler.
Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri, sa¤l›kl› ve
güvenli bir çal›flma ortam› oluflturmak üzere
iflin normal ak›fl›n› aksatmamak flart›yla ve verimli bir çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmak amac›yla; ‹flçilerin sa¤l›¤›n›n
gözetimi, Çal›flma ortam›n›n gözetimi, E¤itim,
dan›flmanl›k ve bilgilendirme, ‹lkyard›m ve
acil müdahale, Kay›t ve istatistik tutmak gibi
görevlerle hizmet verirler.
NEDEN DESTEK OSGB Y‹
TERC‹H ETMEL‹Y‹M?
ÇÜNKÜ;
Yasalardan do¤an tüm yükümlülüklerinizi
DESTEK OSGB yerine getirecektir.
• ‹flyeri Hekimi, risk grubuna göre ‹fl Güvenli¤i
Uzman›, Sa¤l›k Eleman› gibi elemanlar› görevlendirme yükümlülü¤ünüz olmayacak. ‹hbar ve
k›dem tazminatlar›n› düflünmeyeceksiniz.
• ‹flletme körlü¤ünden kurtularak; eksikler ve
gereklilikler profesyonel bir kadro taraf›ndan
ortaya ç›kar›lacak.
Destek osgb taraf›ndan görevlendirilen ifl güvenli¤i uzman› veya ifl yeri hekimimizin yine
Destek osgb taraf›ndan denetlenmesi sa¤lanarak verilen hizmetin kalitesi artt›r›lacakt›r.
• fiirketinizde görevlendirilecek uzmanlar›m›z sadece eksikleri tespit etmeyecek bu
eksiklerin nas›l giderilece¤i konusunda da
öneriler getirecektir.
• Destek osgb gizlilik ilkesini baz alarak çal›flan ve tarafs›z olarak
3. göz denetimlerini yapabilecektir.
• ‹flçilerin sa¤l›k gözetimine ve çal›flma ortam›n›n gözetimine ait bütün bilgileri iflveren
ad›na kay›t alt›na al›nacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluflturulacakt›r.
• Destek osgb iflveren ad›na Bakanl›klar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve iflverene raporlama yapacakt›r.
DESTEK OSGB R‹SK
DE⁄ERLEND‹RMES‹ H‹ZMET‹:
6331 say›l› ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yasas›n›n
baz› maddeleri yürürlü¤e girdi. Bunlardan biride “ R‹SK DE⁄ERLEMES‹” maddesi bu
maddenin ne oldu¤u afla¤›da belirtilmifltir. 10
uncu maddesinin birinci f›kras›na göre risk de¤erlendirmesi yapmayan veya yapt›rmayan iflverene üçbin Türk Liras›, ayk›r›l›¤›n devam etti¤i her ay için dörtbinbeflyüz Türk Liras›, dördüncü f›kras›nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iflverene binbeflyüz Türk Liras›, (Bu cezalar 2013 y›l› için yeniden de¤erlendirme oran›nda art›r›lm›fl olacakt›r.)
Bu yasa ve yönetmelikten anlafl›ld›¤› üzere:
SAĞLIK
6331 say›l› ifl güvenli¤i yasas› yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r. Yasan›n 10.maddesi gere¤ince en az bir iflçi çal›flt›ran tüm ifl yerleri risk
de¤erlendirmesi yapmak veya yapt›rmak zorundad›r.
DESTEK OSGB ‹fi GÜVENL‹⁄‹
H‹ZMETLER‹
• ‹SG konusunda iflci ve iflverenlere rehberlik
ve dan›flmanl›k
• ‹SG Uzman› Görevlendirmek ( ‹flletmenin
Tehlike Grubuna ve Çal›flan Say›s›na Göre )
• Teknik Periyodik Kontoller ve Takibi
• ‹flletmenin Saha Gözetimi ve Kontrolü
• Yasal Mevzuat›n Takibi ve Bilgilendirme
• Tehlikeleri Belirleme ve Risk De¤erlendirme
• Yasal Zorunlulu¤u Olan ‹SG E¤itimlerinin
Verilmesi
• ‹ç Yönetmeli¤in Haz›rlanmas›,
• Yasal Yükümlülük Çercevesinde ‹SG Kurulunun Kurulmas› ve Faal Halde Bulundurulmas›
• Kimyasallar›n incelenmesi ve patlamadan
korunma dökümanlar›n›n haz›rlanmas›
Dr. Cengiz SEPKİN
• Saha, yemekhane, sosyal tesis denetlemeleri
DESTEK OSGB SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
• ‹fl yeri Hekimi görevlendirmek ( ‹flletmenin
Tehlike Grubuna ve Çal›flan Say›s›na Göre )
• Periyodik Sa¤l›k Taramalar›n›n Takibi
• ‹fle Girifl ve Dönüfl Muayeneleri
‹lkyard›m ve Meslek Hastal›klar› e¤itimleri
• Sa¤l›k ve Meslek Hastal›klar›n›n e¤itimi
• Risk Analizleri
• ‹fl Kazalar› ve Meslek Hastal›klar›n›n Takibi
• ‹flçilerin Sa¤l›k ve çal›flma ortam›n›n gözetimine ait bilgilerin 10 Y›l ‹flveren ad›na saklanmas›
‹flçilerin sa¤l›k bilgileri ile yapt›klar› ifller ve
çal›flt›klar› ortamdaki maruziyet bilgileri ve
sonuçlar›n›n saklanmas›
• ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n vuku
bulmas› halinde kay›tlar›n›n tutulmas› ve bunlarla ilgili rapor haz›rlanmas›. Çal›flanlar›n sicil
dosyalar›n›n oluflturulmas›
• ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i Kurul Toplant›lar›na ‹fltirak Edilmesi
‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹
‹flverene ifl sa¤l›¤› konusunda rehberlik ve dan›flmanl›k yapmak Çal›flanlar›n ifle girifl ve pe-
www.gurbulaknakliyat.com
51
riyodik sa¤l›k muayenelerini yapmak, Çal›flanlara genel sa¤l›k konular›nda e¤itim vermek ‹flin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri de¤erlendirerek ifl ile iflçinin
uyumunu sa¤lamak ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu çal›flmalar›na kat›lmak ‹flyerindeki gözetim ve denetim sistemi çal›flmalar›na kat›lmak
Kantin,yemekhane,yatakhane,krefl ve emzirme
odalar› ile soyunma odalar› dufl ve tuvaletlerin
bak›m› ve temizli¤i konusunda gerekli kontrolleri yapmak. ‹fl güvenli¤i öncülü¤ünde yap›lan
risk de¤erlendirmesi çal›flmalar›na kat›lmak
‹flyerindeki risklerin de¤erlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu
sa¤l›k muyeneleri yapmak. Gece vardiyalar›
dahil olmak üzere iflçilerin sa¤l›k gözetimini
yapmak .‹flyerindeki genel hijyen flartlar›n› denetlemek. Y›ll›k çal›flma plan› haz›rlamak
‹fi GÜVENL‹⁄‹ E⁄‹T‹MLER‹
‹flyerinde sa¤l›kl› ve güvenlikli bir ortam oluflturmak için çal›flanlara afla¤›daki konular› içeren ifl güvenli¤i e¤itimi verilmektedir.
Genel ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› sebepleri ve
iflyerindeki riskler. ‹fl ekipmanlar›n›n güvenli
kullan›m›. Çal›flanlar›n yasal hak ve sorumluluklar›. Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
‹flyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
Kiflisel koruyucu alet kullan›m›
Ekranl› ekipmanlarla çal›flma
Uyar› iflaretleri
Kimyasal , fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya ç›kan riskler
Temizlik ve düzen
Yang›n olay› ve yang›ndan korunma
Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri
SA⁄LIK VE GÜVENL‹K
PLANI/DÖKÜMANI
Yap› ve madencilik ifllerinde yürütülen faaliyetleri dikkate al›p; Çal›flanlar›n toprak alt›nda
kalma ,batakl›kta batma ve yüksekten düflme
Kimyasal ve biyolojik maddelerle çal›flmalarda Radyasyon içeren çal›flmalarda
Yüksek gerilim hatlar› yak›nlar›ndaki çal›flmalarda, Kuyu yeralt› kaz›lar› ve tünel ifllerinde
Hava beslemeli sistem kullanan dalg›çlar›n
yapt›¤› ifllerde, Bas›nçl› keson içinde yap›lan
ifllerde, Patlay›c› madde kullan›m› gerektiren
ifllerde, A¤›r prefabrike elemanlar›n montaj ve
söküm ifllerinde, Riskler de¤erlendirilerek çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini korumay› hedefleyen kurallar›n bulundu¤u sa¤l›k güvenlik
plan› ve Döküman› haz›rlan›r.
AC‹L DURUM PLANI
‹flyerindeki çal›flma ortam›, kullan›lan maddeler,ifl ekipman› Ve çevre flartlar›n› dikkate al›p;
Olmas› muhtemel acil durumlar› de¤erlendirerek, Çal›flanlar› ve çal›flma çevresini etkileyebilecek tüm olas› acil durumlar› belirleyerek
Meydana gelebilecek acil durumlar›n etkilerini önleyici ve s›n›rlay›c› tedbirler yaparak Koruma,kurtarma,söndürme ve ilk yard›m konular›nda iflyerinin durumuna göre çal›flanlara
e¤itim vererek Acil durumlara haz›rlanmak
maksad›yla tatbikatlar yaparak Öncelikle çal›flan›n sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini daha sonra çevreyi koruyan acil durum plan› haz›rlan›r.
52
KÜLTÜR SANAT
İshakpaşa Sarayı
ARAYIN yap›m›n› 1685'de Do¤ubeyaz›t Sancak Beyi Çolak Abdi Pafla bafllatm›fl, saray onun o¤lu
Ç›ld›r Valisi ‹shak Pafla ve torunu
Mehmet Pafla taraf›ndan 1784'te bitirilmifltir. 7.600 m bir sahada yap›lan saray›n inflaas› 99 y›l sürmüfltür.
S
www.gurbulaknakliyat.com
Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan ‹shakpafla Saray›; Türkistan, Selçuklu ve Osmanl› mimari özelliklerini birlefltiren bir yap›d›r.Camiinin
kubbeleri Türkistan kubbeleri gibidir. Saray Topkap› Saray›'n› and›r›r, kap›lar› ise
Selçuklu stilindedir.
50 x 115 metre alan› kapsayan
saray›n Harem Dairesi iki katl›, di¤er bölümleri tek katl› idi. Günümüzde ikinci
kat tamamen y›k›lm›fl durumdad›r. Saraya ancak do¤udaki tepeden aç›lan bir kap›dan girilir. Di¤er taraflar› 20-30 metre
yükseklikte sa¤lam duvarlarla çevrilidir.
Kap›dan, önce d›fl avluya girilir. D›fl avlunun etraf›nda uflak ve seyis odalar› ve
tavlalar vard›r. D›fl avludan iç avluya kemerli tak fleklinde büyük bir kap›dan girilir. ‹ç avluda çeflitli odalar ve ko¤ufllar
vard›r. Ortadaki harem dairesinin duvarlar›nda ‹shak Pafla'y› öven yaz›lar bulunmaktad›r. Kap›n›n iki yan›nda iki aslan
heykeli vard›r. Divan odas› (toplant› salonu) ise 20 metre genifllik ve 30 metre
uzunluktad›r.Ayn› zamanda, dünyan›n
ilk kalorifer tesisat› döflenen saray›d›r.
Eskiden saray›n oldu¤u yer,
saray›n tam ortada bulundu¤u bir yerleflim merkeziydi. Ova taraf›nda evler,
di¤er yanlarda camiler, mezarl›k ve
di¤er yap›lar vard›. Fakat bu yap›lar›n
hepsi y›k›lm›flt›r. Saray son y›llarda
yap›lan tamirat ile tamamen y›k›lmaktan kurtar›lm›flt›r.
KÜLTÜR SANAT
Mimar
Sinan
Köprüsü
16. Yüzy›lda Diliskelesi mevkiinde Dilderesi üzerinde, Kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan Koca Mimar
Sinan'a yapt›r›lm›flt›r. Köprünün mimar›n›n Mimar Sinan olmas›ndan dolay› da halk dilinde köprüye Mimar Sinan Köprüsü de denilmektedir Üç gözlü olan tarihi köprünün ayaklar›n›n ortas›nda boflaltma gözleri vard›r. Uzunlu¤u yaklafl›k 20 metre kadard›r. Köprü hiç onar›m görmeksizin günümüze
kadar ayakta kalabilmifltir. 16 Yüzy›l›n
bafllar›nda infla edilen köprünün herhangi bir bak›m ve onar›m görmeden
zaman›m›za intikal etmesi, köprünün
ne kadar sa¤lam yap›ld›¤›n› ortaya
koymaktad›r.
Gebze ilçe merkezinden 12
km. uzakl›kta bulunan köprü ‹stanbulAnkara Karayolunun güneybat›s›nda
ve tarihi Ba¤dat Yolu ile Dilderesi'nin
tam üzerinde yer almaktad›r Köprü Diliskelesi alan›nda oldu¤undan, halk
aras›nda di¤er ad› da Diliskelesi Köprüsü'dür. Köprüde bir kitabe bulunmad›¤›ndan yap›m tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Her ne kadar baz›lar›nca köprünün IV Mehmet Han (Avc›
Mehmet) taraf›ndan yapt›r›ld›¤› ileri
sürülmüflse de, bu iddian›n her türlü
www.gurbulaknakliyat.com
53
dayanaktan yoksun oldu¤u noktas›nda
ciddi araflt›rmac›lar birleflmifllerdir
Son y›llarda S‹T alan› ilan
edilmifl olan Dilderesi üzerinde bulunan ve araç trafi¤ine kapat›lan tarihi
köprünün girifllerine araçlar›n geçmemesi için beton engeller konulmufltur.
Dilovas› s›n›rlar› içerisinde sa¤lam kalabilen tarihi eser olarak tek olan Mimar Sinan Köprüsü maalesef gereken
ilgiyi görememektedir. Kaderine terk
edilen tarihi köprü fabrikalar›n aras›nda kaybolmak üzeredir.
54
Haber
www.gurbulaknakliyat.com
Kuru gıda dağıttık
Gürbulak Nakliyat olarak bünyemizde görev yapan personellerimize 5 ton kuru g›da da¤›tt›k
Dilovası’nda faaliyet gösteren ve
sosyal sorumluluk projeleri ile
adından sıkça söz ettiren
Gürbulak Nakliyat,
tüm personel kadrosu ve
Dilovası’ın da ihtiyacı
olan ailelere kuru gıda
yardımında bulundu....
ONTEYNER tafl›mac›l›¤›nda Marmara bölgesinde zirveye ç›kan Türkiye genelinde ise üst
s›ralar› zorlayan Gürbulak Nakliyat da¤›tt›¤› 5
ton kuru g›dadan bünyesinde çal›flan 300 personeline ve 200 ihtiyaç sahibi aileye verdi. Firma
olarak bu tür faaliyetlerin içinde olduklar›n› söyleyen
Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan› Beslen Çakan
‘Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Her
zaman bu tür faaliyetlerin içinde olduk, olmaya da devam
edece¤iz.’ fieklinde konufltu
K
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Beslen Çakan kuru
g›da da¤›t›mlar›m›zla yak›ndan ilgilendi
Haber
www.gurbulaknakliyat.com
55
P ersonel kad ros una
büyük önem veren
fi rm am› z Gür bula k
Nakliyat zaman zaman
d üzenledi ¤i yemek
programlar› ile
p ersonellerl e birara ya
fl m a
g e l i p k a y n a flm
f›rsat› buluyor
Yemekte buluştu!
Gürbulak İstanbul Şubesi
fl u y o r u z
P e r s o n e l l e r i m i z l e z a m a n z a m a n y e m e k t e b u l u flu
URULDU⁄U
MUZ günden
bugüne kadar
her geçen gün
araç say›s›n›n
yan›nda personel kadrosu
olarakta büyük at›mlar
içinde olan firmam›z
Gürbulak Nakliyat, düzenli
aral›klarla organize etti¤i
yemeklerle personelleriyle
daha da yak›ndan tan›flma
imkan› buluyor. Son olarak
‹stanbul flubemizde görev
yapan personel kadromuz
ve aileleri ile bir araya
geldik. Çok say›da kiflinin
kat›ld›¤› yemek organizasyonu sonras› personellerimiz
bizlere göstermifl
oldu¤umuz ilgiden dolay›
teflekkür etti
K
56
YAŞAM - haber
www.gurbulaknakliyat.com
Mezuniyet sevinci
3.kuşak Üniversite eğitimini tamamladı:
2. kez baba oldular
URBULAK Nakliyat Yönetim Kurulu üyemiz Orhan
Çakan’›n o¤ullar› lisans e¤itimini tamamlad›. Tepeköy
Büyükçekmece’de bulunan Arel Üniversitesinde okuyan ‹brahim Çakan,
G
Endüstriyel Tasar›m bölümünü baflar› ile tamamlarken yine ayn› okulda
e¤itimi sürdüren Faruk Emre Çakan
ise Lojistik bölümünü bitirdi. Gürbulak Nakliyat’›n 3. kufla¤› olan ‹brahim ve Faruk Emre Çakan’›n mezu-
niyet sevincini aileleri ile paylaflt›.
Baba Orhan Çakan o¤ullar›n›n e¤itimi tamamlamas›ndan dolay› çok
mutlu oldu¤unu belirtirken ‘Allah
herkesin evlad›na üniversiteyi bitirmeyi nasip etsin’dedi
URBULAK Nakliyat
ailesi bebek sevinci yaflad›. Personel kadromuzdan fiehmuz Çakan
ve ‹smail Çakan ikinci kez baba
olman›n›n mutlulu¤unu yaflad›.
Daha önce bir k›z çocu¤u sahibi
olan fiehmuz Çakan nur topu
bir erkek çocu¤u sahibi olurken
‹smail Çakan ise k›z çocu¤u sahibi oldu. fiehmuz Çakan’›n o¤lu Gebze Medikalpark hastanesinde dünyaya gelirken ad›
Halit oldu. Beylikdüzü Kolan
Hastanesinde ise ‹smail Çakan’›n k›z› dünyaya gelirken
ad› ise Zeynep Derin oldu. Gürbulak Nakliyat ailesini sevince
bo¤an Minik Halit ve Zeynep
Derin’e mutlu huzurlu ve nefle
dolu uzun ömürler diliyoruz
G
Çınar Çakan’ın
yıl sonu gösterisi
G
YAŞAM - haber
Ç›nar Çakan gösterileriyle dikkat çekti
www.gurbulaknakliyat.com
57
EBZE Pamuk Krefl ve Gündüz bak›m evinde
e¤itim gören Gürbulak Nakliyat Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z Beslen Çakan’›n küçük
o¤lu Ç›nar Çakan’›n y›l sonu gösterisi büyük
ilgi gördü. Gebze Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleflen y›l sonu gösterisinde minikler gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan bafllayan y›l sonu gösterisinde s›ras›yla minikler
3. yafl cüceler oyunu, 4 yafl s›ra gecesi gösterisi, 4 yafl
çayda ç›ra Halk oyunu, Yaz Okulu program› gösterimi
yap›ld›. 5- 6 yafl Kafkas halk oyunu gösterileri, Kovboy dans› ve 6 yafl›n Çanakkale geçilmez oyunu oynand›. Ayr›ca Y›l sonu program›nda Gebze Belediyesi Ses
sanatc›s› Ramazan Zor birbirinden güzel flark›lar› minik
ö¤renciler ve aileleri için seslendirdi. Kat›l›m›n oldukca
yo¤un oldu¤u y›l sonu gösterisi topluca çekilen hat›ra
foto¤raf› sonras› son buldu
Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan› Beslen Çakan ve ailesi ,
küçük o¤lu Ç›nar Çakan’› y›l sonu gösterisinde yaln›z b›rakmad›
Turnuvada 2. olduk
58
ÜRBULAK Nakliyat
olarak bölgelerimizde
düzenlenen futbol turnuvalar›na kat›l›yoruz. Son
olarak geçen y›l ‹stanbul’da düzenlenen Hal› Saha futbol turnuvas›na kat›lan futbol tak›m›m›z
büyük bir baflar›ya imza att›. fiampiyonluk hedefi ile yola ç›kan tak›m›m›z
final maç›nda rakibine flans›z bir
flekilde ma¤lup olurken, düzenlenen
geleneksel hal› saha futbol
turnuvas›n› ikinci olarak tamamlad›
SPOR
www.gurbulaknakliyat.com
G
Destek
oluyoruz
OSYAL sorumluluk projelerine
büyük önem veren
firmam›z bölgemizdeki okullara
turnuvalara kat›lmalar›
anlam›nda malzeme
deste¤inde bulunuyor
S
UNUTMADIK
Mevlüt Çokgüzel
Ayhan Çakan
Salih Çokgüzel
UNUTMAYACAGIZ
06.06.2013
02.05.2013
16.04.2013
Gürbulak Nakliyat ailesinde çal›flan mesai arkadafllar›m›z
Mevlüt Çokgüzel, Ayhan Çakan ve Salih Çokgüzel’›
kaybetmifl olman›n üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhumlara Allah’tan rahmet kederli aileleri ve sevenlerine baflsa¤l›¤› dileriz
Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Adına Başkan
Beslen ÇAKAN
Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donattık
MERKEZ: Cumhuriyet
Mahallesi Yavuz
Selim Cad. Beyazıt İş
Merkezi No: 27
Dilovası / KOCAELİ
TEL: 0262 754 73 92
0262 754 77 13
FAKS: 0262 754 62 82
WEB: www.gurbulaknakliyat.com
Download

Container Dergisi - Sayı 2