TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti
Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. adına ………………………… Şubesi, diğer taraftan
"Müşteri"
diye
adlandırılacak
olan …………………………………………..
ile "Kefil/Kefiller" diye
adlandırılacak
olan
……………………..…………………………..………………….
arasında, tarafların karşılıklı vardıkları mutabakat sonucu kabul edilen ve
aşağıda yazılı olan
hükümler doğrultusunda (……………………………)
TL
(Yalnız …………………..…………… TL) limitli ve (……) ay vadeli
Kredi
kullandırılması amacıyla söz konusu bilgi formu düzenlenmiştir.
Madde 2. Uygulanacak Hükümler
Müşteri ve Kefil/Kefiller, kredinin kullandırılmaya başlanmasından tamamen
tahsil ve tasfiye edileceği tarihe kadar işbu sözleşme ile ek belgelerde yer alan
hükümlerinin cari ve muteber olacağını, sözleşmede hüküm bulunmaması
halinde ilgili kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek
talimatların uygulanacağını, söz konusu mevzuatta herhangi bir hüküm
bulunmayan hallerde Bankanın iç mevzuat hükümleri ile Bankacılık
teamüllerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler.
Madde 3. Krediye İlişkin Bilgiler
Kredi Tutarı
Kredi Vadesi (Ay)
Kullandırılan Kredinin Aylık Faiz Oranı
Kullandırılan Kredinin Yıllık Faiz Oranı
Aylık Akdi Faiz Oranı
Yıllık Akdi Faiz Oranı
Efektif Yıllık Faiz Oranı/ Kredinin
Toplam Maliyeti
Taksit Tutarı
Yıllık Geri Ödeme Tutarı
Yıllık Temerrüt Faiz Oranı
:
:
:
:
:
:
:
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
:
:
:
………………………………
………………………………
………………………………
Madde 4. Toplam Borç Tutarının Dağılımı İle Masraf, Ücret Ve Giderler
Kredinin örnek ödeme planı Ek-1’de yer almakta olup, toplam borç tutarının
anapara, faiz ve diğer giderler cinsinden dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
Toplam Borç Tutarı
: …………………….
Anapara Tutarı
: …………………….
Faiz Tutarı
: …………………….
MASRAFLAR VE ÜCRETLER(*) :
Kredi tahsis ücreti (BSMV Dahil)
: …………………….
Faiz indirim komisyonu
: …………………….
Faiz indirim Komisyonu KKDF
: …………………….
Faiz İndirim Komisyonu BSMV
: …………………….
Faiz İndirim Komisyonu Toplam (KKDF ve BSMV dahil) : …………………….
Ara/erken ödeme komisyonu
: …………………….
Ekspertiz ücreti
: …………………….
Bireysel kredi inceleme komisyonu
: …………………….
İhbarname masrafı
: …………………….
Sigorta Giderleri(**):
:
1 yıllık hayat sigortası
: …………………….
1 yıllık konut paket sigortası
: …………………….
1 yıllık zorunlu deprem sigortası (DASK)
: …………………….
Kasko
: …………………….
Zorunlu Trafik Sigortası
: …………………….
(*)Bir takvim yılı içinde bu formda belirtilen ücretlerde, Türkiye İstatistik
Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi
artış oranının 1,2 katından az yapılacak artışlar 30 gün önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bu
bildirim üzerine, müşterinin bildirim yapıldığı tarihten itibaren on beş gün
sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı
bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni
döneme ait ek bir ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya
hizmetin kullanımıyla ilgili ücretin değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Bankamızın, bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Ancak ürünü
kullanılmaya veya hizmet alınmaya devam edilmesi halinde, değişiklik kabul
edilmiş sayılır.
Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık
tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde yapılacak artışlar
için ayrıca müşteri onayı alınacaktır.
Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme ve
bilgilendirme bildirimlerden gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Söz konusu
ücretler, bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan tarife üzerinden tahsil
edilir.
Konut edinimi amaçlı Konut Finansman Kredisinde, KKDF, BSMV % 0
uygulanmaktadır. İpotek teminatlı ihtiyaç kredilerinde, krediyi kullanana ait
konutun teminat verilmesi halinde BSMV % 0 olarak, KKDF ise % 15 olarak
uygulanır.
(**)Söz konusu bedeller kredinin ilk yılına ait sigorta bedelleridir.
Kredi Hayat Sigortası’nın diğer yıllara ait tutarları, ödeme planında “Sigorta”
bölümünde gösterilmektedir. Dask ve Konut paket sigortasının diğer yıllara ait
tutarları ise, değişkenlik gösterdiğinden yer almamaktadır. Müşterinin, Banka
dain-i mürtehin olmak üzere, başka bir sigorta Şirketinden sigorta yaptırması
durumunda söz konusu sigorta bedellerinin sözleşmede yer almayacağı
tabiidir.
Kredi kullanımı aşamasında müşterinin Bankadan, hayat, ferdi kaza, DASK
ve/veya konut paket sigortası yaptırmak istemesi halinde, bu sigortalara ilişkin
poliçeler ayrıca düzenlenerek prim tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta
poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle
uyumlu olması gerekir.
Müşteri, açılacak kredi nedeniyle kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü
borçları tamamıyla ödeninceye kadar sigorta prim ve masrafları kendisine ait
olmak üzere Banka tarafından yaptırılacak sigortalar kapsamında bir risk
doğması halinde sigorta bedellerinin Bankaca sigorta şirketinden alınarak kredi
alacağına mahsup edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Banka tarafından kredinin teminatını oluşturan gayrimenkule yönelik yapılan
sigortalar ile müşteriye yapılan hayat sigortası prim ücretleri her yıl
değişebilecektir.
Bankanın ilgili kanun ve sözleşmelerden doğan yetkileri çerçevesinde
gerektiğinde tüketiciden talep edebileceği diğer idari ve hukuki giderler;
Tapu harcı ve masrafları, ihbarname ve ihtarname masrafları, noter ihtarname
ücreti ve noter masrafı, Banka’nın yapacağı diğer masraflar, posta veya cep
telefonu üzerinden gönderilen kısa mesaj veya başkaca her türlü iletişim
araçları ve elektronik haberleşme kanallarını da kullanmak suretiyle yapılacak
masraflar ile ilave vergi, ücret ve masraflar, Mahkeme ve icra takip masrafları
gibi masraflar olup, gerek sabit taksitli standart, gerekse alternatif ödeme
şekillerini içeren tüm kredi çeşitlerinde alınan ilave masraf veya komisyonlar;
kredinin kullandırılmaması, kredinin erken ya da vadesinde kapanması ve/veya
sabit eşit taksitli ödeme planına dönüşmesi halinde müşteriye iade edilmez.
Cayma hakkı hükümleri saklıdır.
Yeniden yapılandırma komisyonu, erken ödeme ve erken kapamalarda erken
ödeme ücreti gibi ücretler, gayrimenkule ilişkin ekspertiz işleminden alınan
ücret ve giderler olup sabit taksitli, esnek veya alternatif ödeme planlarını
içeren itfalarda alınan ilave masraf ve komisyonlar, kredinin erken veya
vadesinden once kapanması ve/veya sabit taksitli itfaya dönüşmesi halinde
müşteriye, iade edilmez.
Ekspertiz sonucunda olumsuzluğa rastlanılması halinde Banka’nın krediyi
kullandırmama hakkı saklı olup, Müşteriler ne sebeple olursa olsun kredinin
kullandırılmaması halinde tahakkuk etmiş ekspertiz ücreti, vesair harç ve
masrafları Banka’ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.
Madde 5. Kredinin Kullanıldığı Mal ve Hizmet Alanında Bankanın Sorumluluğu
Banka söz konusu krediyi belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da
belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile
vermemekte olup, Müşteri kullandırılan bu krediyi dilediği bir satıcı veya
sağlayıcıdan alacağı dilediği marka bir mal veya hizmet için kullanmakta
serbesttir. Bankanın Müşterinin satın alacağı mal veya hizmetin ayıbından ve
satıcı ile Müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıktan hiçbir sorumluluğunun
bulunmayacağını taraflar kabul etmiştir.
Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya
hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki
sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir. Banka ile
satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin
bir sözleşme olmaksızın, Müşterinin kendisi tarafından belirlenen malın veya
hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan
krediler bağlı kredi sayılmaz.
Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez
ise satıcı, sağlayıcı ve Banka, Müşterinin satış sözleşmesinden dönme veya
bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur.
Müşterinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu
oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Müşterinin sözleşmeden
dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin
iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve Banka müteselsilen sorumludur. Ancak,
Bankanın sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda
satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya
hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği
durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan
kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
Madde 6. Kredinin Geri Ödemesi; Erken Ödeme, Erken Kapatma ve Ara Ödeme
Kredinin taksitleri ödeme planında yer alan tarihlerde ödenecektir. Geri Ödeme
Planında/Planlarında belirlenen ödeme tarihlerinden herhangi birinin hafta
sonu veya resmi tatile denk gelmesi halinde ilgili ödeme, hafta sonunu veya
resmi tatil bitimini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Ancak Müşteri
kredi taksitlerinin düzenli olarak Bankomat-724 hesabındaki tutardan ve/veya
Bankomat-724 hesabına tahsis edilmiş krediden tahsil edilmesi konusunda
Bankayı yetkilendirmişse, otomatik olarak çalışan Banka sistemi resmi tatile
gelen ödeme gününde de kredi taksit tutarını düzenli ödeme talimatı verilmiş
Bankomat-724 hesabından tahsil edebilmekte olduğundan, düzenli ödeme
talimatı verilmiş kredilerde ödeme günü resmi tatil günü olacak ve kredi taksit
tutarı resmi tatil gününde ödenecektir. Kredi taksit tutarı resmi tatil gününde
Bankomat-724 hesabına ait krediden karşılanmışsa, bu krediye ilişkin faiz,
tahsilatın yapıldığı resmi tatil gününden bir önceki iş gününde başlayacaktır.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, borçlandığı miktarı önceden ödeyebilir, vadesi
gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde bulunabilir, taksit miktarının
azaltılması ya da vadenin kısaltılması amacıyla Bankaca belirlenecek esaslar
doğrultusunda ara ödeme talebinde bulunabilirler.
Müşteri; kendisinden alınan talimat ile kredi taksitlerinin düzenli ödeme
vasıtasıyla hesabından otomatik olarak ödenmesi durumu hariç olmak üzere,
Banka’ya
yazılı
herhangi
bir
bildirim
yapılmadan
hesabına
gönderdiği/gönderilen tutarlar ile ilgili olarak kredisine ara ödeme/kapatma vb
işlemler yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 7. Cayma Hakkı
Müşteri, sözleşme tarihinden itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, krediyi kullandığı şubeye yazılı
olarak cayma bildirimini yöneltmek kaydıyla işbu sözleşmeden cayma hakkına
sahiptir.
Cayma hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, müşteri,
anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe
kadar olan sürede işbu sözleşmede kararlaştırılan akdi faiz oranına göre
tahakkuk edecek faizi en geç cayma bildirimini Bankaya göndermesinden sonra
otuz gün içinde geri ödeyecektir. Ödemenin geçerli sayılabilmesi için
müşterinin ödemenin yapılmasına yönelik yazılı talimatını krediyi kullanıldığı
şubeye belirtilen süre içerisinde iletmesi gerekmektedir. Müşteri, Banka’nın
kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları da
Bankaya ödemekle yükümlüdür.
Yukarıda öngörülen süre içinde ödeme yapılmaması ve
iletilmemesi hâlinde Müşteri kredisinden caymamış sayılır.
yazılı
talimatın
Madde 8. Kredi Borcunun Muacceliyeti ve Temerrüde Düşmenin Hukuki
Sonuçları
Geri Ödeme Planında/Planlarında gösterilen vadelerinde ödenmeyen her taksit
başkaca bir ihbar ve ihtara hacet kalmaksızın vade tarihinde muaccel,
Müşteri’nin de mütemerrit olacağını ve vadesinde ödenmeyen taksit miktarına
vade tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar Madde 4’de belirtilen faiz oranı
üzerinden (ödemenin yapıldığı gün de dahil olmak üzere) temerrüt faizi
işleyeceğini Müşteri ve Kefil/Kefiller kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefillerin, birbirini izleyen en az iki taksitin vadesinde
ödenmemesi halinde ilgililere 30 gün süre verilerek muacceliyet uyarısında
bulunulacaktır. İlgililer, Banka’nın kalan borcun tamamını muaccel kılmaya ve
30 günlük sürenin akabinde içerisinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili
olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Madde 9. Sigorta
Müşteri, kredisinin teminatında bulunan gayrimenkule ait zorunlu sigortaları
yaptırmakla mükelleftir. Müşteri, bu sigortaları Banka’nın belirleyeceği veya
kredi konusu, vadesi ve meblağı ile uyumlu olmak kaydıyla kendi istediği
sigorta şirketinden yaptırabilecektir. Müşteri; sigortaları Banka’nın belirlediği
sigorta şirketinden yaptırmak istemesi halinde, bu talebini yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla Banka’ya vermeyi,
poliçeleri süresi içinde
yenilemeyi ve sigorta bedellerini ödemeyi, poliçelerin Banka’ca yapılacak
bildirime rağmen yenilenmemesi ve/veya sigorta bedellerinin ödenmemesi
halinde Banka’nın söz konusu poliçeleri yenileme ve sigorta bedellerini
Müşterinin Banka nezdindeki hesaplarından tahsile yetkili olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
Müşteri; zorunlu sigortalara ilişkin sigorta poliçelerini, işbu sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren …… gün içinde kredi kullandığı Şubeye ibraz
edeceğini kabul ve taahhüt eder. Banka’ya ibraz edilecek söz konusu poliçelerin
kredi vadesi, tutarı ve konusu ile uyumlu olması ve Banka lehine dain-i
mürtehin kaydıyla birlikte yaptırılması gerekmekte olup, Banka belirtilen
şartlara uygun olmayan poliçeleri kabul etmekle yükümlü değildir. Poliçelerin
belirtilen süre içinde ve/veya yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak
Bankaya ibraz edilmemesi ve/veya Bankaca önerilen sigorta şirketinden
sigorta yaptırılması halinde, Bankanın kanunen ve sözleşme uyarınca sahip
olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla, krediyi kullandırmama hakkı saklıdır.
Müşteri; sigortaları poliçelerini süreleri içinde ve sözleşmede öngörülen
koşullara uygun olarak yenileyeceğini ve yenilenmiş sigorta poliçelerini,
yenileme tarihinden itibaren 3 gün içinde Banka’ya ibraz edeceğini, poliçelerin
süresi içinde ibraz edilmemesi halinde, Banka’nın sigortaları yenileme ve
sigorta bedellerini Müşterinin Banka nezdindeki hesaplarından tahsile yetkili
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri; zorunlu sigortalar dışında bir sigorta yaptırmak istemesi halinde, bu
talebini yazılı olarak Banka’ya iletecektir. Söz konusu poliçelerin Banka lehine
dain-i mürtehin kaydıyla ve kredi konusu, vadesi ve tutarıyla uyumlu olmak
şartıyla Müşterinin kendi belirleyeceği sigorta şirketlerinden yaptırılması
mümkün olup, poliçelerin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ….. gün
içinde kredi kullanılan Şubeye ibraz edilmesi gerekmektedir. Poliçelerin
öngörülen şartlara aykırı olması ve/veya süresi içinde Banka’ya ibraz
edilmemesi ve bu poliçelerin Banka tarafından belirlenecek bir sigorta şirketine
yaptırılmasının kabul edilmemesi veya kabul edilmekle birlikte bu konudaki
yazılı talebin Banka’ya verilmemesi halinde, Banka’nın kredi kullandırma
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Müşterinin sigortaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle
Banka’nın bir zarara uğraması halinde, Müşteri Banka’nın uğrayacağı zararları
herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Banka’nın ilk talebinde derhal
nakden ve def’aten ödemeyi, Banka ilave teminat talebinde bulunduğu takdirde
bunu sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
Madde 10. Tebligat Adresi
Sözleşmedeki hususların yerine getirilebilmesi için, yapılacak her türlü
yazışma, gönderilecek tebligatlar, bu bilgi formunda belirtilen veya Adres
Paylaşım Sistemi’nde kayıtlı bulunan adreslerden Bankaca tercih edilenine
gönderilecektir.
Müşteri ve Kefil/Kefiller bilgi formunda belirttikleri adreslerde değişiklik olması
halinde Bankaya yazılı olarak müracaat ederek, iletişim bilgilerinin
güncellemesini
sağlamakla
yükümlü
olacaktır.
Bilgi
güncellemesinin
yapılmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk, Müşteri ve Kefil/Kefillere
ait olacaktır.
İMZA TARİHİ
MÜŞTERİ
VEREN)
(REHİN
ADI SOYADI/ÜNVANI
ADRESİ
İMZA
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
T.A.O
………………………………Şubesi
AD-SOYAD
İMZA
AD-SOYAD
İMZA
A) KEFİL/KEFİLLER
Adı Soyadı-Ünvanı
:
Adresi
:
Kefaletin Niteliği
: Adi Kefalet
Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar
: …………….-TL Yalnız
TL (Bu bölüme kredinin toplam geri dönüş tutarı yazılacaktır)
Kefalet Tarihi
:
İmzası
:
Adı Soyadı-Ünvanı
:
Adresi
:
(……….…)
Kefaletin Niteliği: Adi Kefalet
Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar
: …………….-TL Yalnız
TL (Bu bölüme kredinin toplam geri dönüş tutarı yazılacaktır)
Kefalet Tarihi
:
İmzası
:
(……….…)
B) TEMİNAT/REHİN VEREN
Adı Soyadı-Ünvanı
:
Adresi
:
İmzası
:
Adı Soyadı-Ünvanı
:
Adresi
:
İmzası
:
İşbu sözleşme öncesi bilgi formunun bir nüshası tarafımca elden alınmıştır.
MÜŞTERİ İMZA -
KEFİL İMZA
Download

İhtiyaç ve Taşıt Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu