— 415 —
İş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 31 . I . 1950 - Sayı : 7420)
No.
5518
Kabul tarihi
25 .1.1950
BİRİNCİ MADDE — 3008 sayılı İş Kanununun 1, 2, 7, 13, 16, 18, 23, 24, 29,
32, 34, 42, 51, 53, 56, 78, 89, 92 ve 96 ncı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değişti­
rilmiştir :
Madde 1. — Bir iş akdi dolayısiyle, başka bir şahsın iş yerinde bedenen veya­
hut bedenen ve fikren çalışan kimseye «işçi» denir.
Bir iş akdi dolayısiyle kendi iş yerinde başka bir kimseyi bedenen veyahut be­
denen ve fikren çalıştıran şahsa «iş veren» denir.
Müdürler, idare memurları ve umumiyet itibariyle işin sevk ve idaresi vazife­
sini gören kimseler «iş veren vekili» dir. İş veren vekilinin bu sıfatla diğer işçi­
lere karşı muamele ve taahhütlerinden doğrudan doğruya iş veren sorumlu tutulur.
İşçiler, doğrudan doğruya iş veren veya vekili tarafından olmayıpta aynı iş
veya teferruatında iş alan üçüncü bir şahsm aracılığı ile işe girmiş ve bu üçüncü
şahıs ile sözleşme akdetmiş iseler bu aracılar da asıl iş verenle müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
İşçinin, birinci fıkranın tarifi veçhile, işini görmekte olduğu yere «iş yeri»
denir. İş, sabit ve muayyen bir yerde yapılıyorsa o işin mahiyeti dolayısiyle bu
yere bağlı bulunan diğer yerlerle avlu, istirahat, çocuk emzirme, yemek, uyku,
banyo muayene ve bakım, bedenî veya meslekî terbiye yerleri gibi sair müştemilât
dahi iş yerinden sayılır.
Madde 2. — Bu kanunun uygulanması aşağıdaki esaslara göre yapılır :
A ) Bu kanun, mahiyeti itibariyle yolunda işliyebilmesi için günde en az on iş­
çi çalıştırmayı gerektiren iş yerlerine ve buralarda çalışan işçilere bunların iş ve­
renlerine uygulanır. Bir iş yerinin İş Kanununun şümulüne alındığı keyfiyeti iş
verene tebliğ edilir. Bu tebliğ iş veren tarafından iş yerinde ilân olunur. İş veren­
ler veya işçileri tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edebilirler. Vukubulacak itirazlar kanunun uygulanmasını durdurmaz. İtiraz Bakanlıkça incelenerek
kesin karara bağlanır.
B ) Yılın her hangi bir devresinde tam veya fazla faaliyette bulunup öteki
devrede büsbütün faaliyetten kalan veyahut faaliyetini azaltan iş yerleri için bunla­
rın faaliyet devresinde yolunda işliyebilmelerini sağlıyacak işçi sayısı, kanun hü­
kümlerini uygulamakta esas tutulur.
C) Çalıştırdığı işçi sayısı bakımından yukarda yazılı ( A ) fıkrasının tarifine
uygun nitelikte olmamakla beraber mahiyetleri ve ekonomik durumları itibariyle
bu kanun ile 3008 sayılı İş Kanunu hükümlerinin kısmen veya tamamen, mahal
veya iş kolu itibariyle kendilerine teşmili lâzımgeln işler ve iş yerleri Bakanlar
Kurulu karariyle tesbit edilerek ÇalışmaBakanlığmca uygulanır.
Ç) Deniz ve hava nakliyatı ile Tarım işlerinde bu kanun hükümleri uygulan­
maz. Şu kadar ki:
1. Yükleme ve boşaltma ile ilgili olarak liman ve iskelelerde mavna ve benzeri
vasıtalarla yapılan işler;
2. Havacılığın yer tesisleri ile meydan, depo ve atelyelerine ait işler;
No. 5518
— 416 —
31.1.1950
3. Her türlü tarım sanatlarına ait işler, çiftliklerde ve ormanlar içindeki bina
inşaatı, fabrika işleri, hava hattı ve dekovil inşaatı ve nakliyatı ve çiftliklerin bün­
yesinde kurulmuş olup ziraat aletlerini ve parçalarını tamir eden A^e işçileri zaman
zaman diğer ziraat işlerinde çalıştırılan atelyeler dışında kalan sanayi karekteri
galip mahiyetteki her nevi atelyeler bu kanun hükümlerine tâbidir.
D ) Aynı çatı altındaki birlikte yaşıyan bir ailenin fertleri veya hısımları ara­
sında ve aralarına dışardan başka kimse katılmayarak ev içinde • yapılan işlerle ev
hizmetleri bu kanunun şümulü dışındadır;
E ) Grenel katma ve özel bütçelerle belediye bütçelerinden kadro karşılığı aylık
veya ücret alan memurlar ve hizmetliler bu kanun hükümlerine tâbi değildir. An­
cak iş veren vekili sıfatiyle bunlara taallûk eden mükellefiyet ve mesuliyet hü­
kümleri caridir. Şu kadar ki, bu bütçelerin taalluk ettiği idarelerce işletilen iş
yerlerinde çalıştırılan ve işçi vasfını haiz olan hizmetlilere de hususi iş yerlerinin
tâbi bulunduğu şartlar dâhilinde bu kanunhükümleri uygulanır;
F ) Bu kanunun şümulüne girecek mahiyette bir iş yerini tesis eden veya dev­
ralan veya iş yerinin iştigal mevzuunu kısmen veya tamamen değiştiren veya ken­
disine intikal eden bir iş yerini işletmeye devam eden veya iş yeri kapanan iş ve­
renler; bu iş yerinin adresini, çalışan işçi veya hizmetli miktarını, yapılan işin
nev'ini ve iş verenin isim ve hüviyetini, adresini, iş yerinin unvanım, intikal şekil
ve tarihini, işçi çalıştırmaya başladıklarını veya iş yerinin kapandığını, bir ay
içinde o iş .yerinin bulunduğu yer için, î ş Kanununun uygulanması ile görevli ma­
kama bizzat veya tahhütlü mektupla bildirmekle ödevlidirler. Bizzat müracaat
edenlere bu müracaatlarını tevsik edici bir belge verilir.
Madde 7 — Gerek 2 nci maddenin ( B ) işaretli fıkrasmda yazılı işlerden her
hangi biri veya hepsi, gerek aym maddenin (C) işaretli fıkrası gereğince kanun
hükümleri kendilerine kısmen veya tamamen teşmil olunan iş yerleri için ve
gerekese üçüncü ve dördüncü maddeler mucibince sanayi işleri olmak üzere ayrılan­
lardan başka çalışma sahalarından bir kısmı veya umumu hakkmda, işin mahiyeti­
nin icabettireceği şartlar dâhilinde, bu kanunla 3008 sayılı î ş Kanunu hükümlerinin
uygulanış tarzını gösteren tüzükler çıkarılabilir.
Madde 13. — Süresi muayyen olmıyan sürekli iş akitlerinin iş veren veya işçi
tarafından iş bitmezden önce feshedilmesi için diğer tarafa ihbarda bulunulmak
şarttır.
Fesih keyfiyeti :
A ) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilme­
sinden sonra gelecek ikinci hafta nihayetinde;
B ) îşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi hakkında ihbarın di­
ğer tarafa bildirilmesinden sonra gelecek dördüncü hafta nihayetinde
C) îşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi hakkında ihbarın di­
ğer tarafa bildirilmesinden sonra gelecek altıncı hafta nihayetinde;
Ç) îşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildiril­
mesinden sonra gelecek sekizinci hafta nihayetinde;
Muteber olur.
Bu öneller asgari olup sözleşme ile artırılabilir.
îhbar şartına riayet etmiyen taraf yukarda yazılı önellere ait ücretlerin tutariyle beraber ayrıca işin mahiyetine göre miktarı yargıç tarafından takdir edilecek
bir tazminat dahi ödemeye mecburdur.
îşçinin sendikaya üye olması, temsilcilik ödevinin icaplarını yapması, şikâyet
mercilerine baş vurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması hallerinde ve genel
No. 5518
— 417 —
31.1.1950
olarak fesih hakkını kötüye kullandığını gösteren diğer durumlarda ayrıca ikinci
fıkrada yazılı önellere ait ücretlerin üç misli tutarı tazminat olarak ödenir.
İş akdinin iş veren tarafından bu madde veya 16 ncı maddenin I ve I I I numara­
lı fıkralarına göre ve işçi tarafından ise 15 nci maddenin I ve I I numaralı fıkrala­
rına dayanılarak veya askerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halinde üç yıldan
fazla çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı için işçi­
ye 15 günlük ücret tutarmda bir tazminat verilir.
işçilerin kıdemleri iş akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş
olmasına bakılmaksızın aynı iş verenin bir veya mütaaddit iş yerlerinde çalıştık­
ları süreler nazara alınarak hesaplanır.
İş yerinin devir veya intikali yahut diğer bir suretle bir iş verenden başka bir iş
verene geçmesi halinde işçinin kıdemi iş yerindeki hizmetleri toplamı üzerinden
hesaplanır. Kıdem tazminatı ise; bu intikal devresindeki iş verene aittir. Iş yeri
intikal ile beraber devam ettiği takdirde (hilâfına hüküm olmadıkça) kıdem tazmi­
natı yeni iş verene ait olur. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla tazminat
ödenmez.
»
Madde 16- — Süresi muayyen olsun veya olmasın, sürekli iş akitlerinde, iş ve­
ren, aşağıda sayılı hallerde, dilerse, akdi, süresi sonundan evvel veya ihbar süresini
beklemeksizin derhal feshetmek hakkını haizdir :
I - Sıhhi sebepler şunlardır :
A ) işçinin kendi kastmdan veya derbeder hayatından yahut işret iptilâsındaıı
veyahut suç mahiyetinde bir hareketinden mütevellit olmaksızın bir hastalığa veya
arızaya uğraması takdirinde, bu hastalık veya arızanın Hükümetçe çıkardacak bir
tüzükte tasrih edilecek sürelerden fazla sürmesi;
B ) işçinin bulaşıcı veya istikrah verici bir hastalığa musap olduğunun anla­
şılması (A bendinde yazılı olan tüzükte bu gibi hastalıklar için dahi aynı esaslara
müstenit hükümler bulunur.);
( A ) bendinde sayılı sebeplerden mütevellit ve işçinin sunutaksirine mahmul
olan hastalıklar ve* arızalar aşağıda yazılı ( I I ) işaretli fıkranın ( E ) bendindeki (de­
vamsızlık) hükümlerine tâbidir.
İşbu sıhhi sebepler için, iş sözleşmesinde iş veren tarafından, işçinin lehine olmak
üzere yukarda anılan tüzüğün hükümlerinden daha müsait şartlar tesbiti caizdir.
I I - Ahlâk ve hüsnüniyet kaidelerine uymıyan haller şunlardan her hangi biri
ve benzerleridir :
A ) Iş akdi yapıldığı sırada bu akdinesaslı noktalarından birine mütaallik va­
sıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunları haiz olduğunu ileri sürmek
yahut hakikate uygun olmıyan malûmat vermek veya beyanatta bulunmak gibi
hallerle işçinin, iş vereni yanıltması;
B ) İşçinin, iş verenin veya vekilinin yahut bunlarm aileleri efradından biri­
nin şeref ve namusuna halel getirecek veya ahlâkını ifsat edecek mahiyette sözler
veya hareketlerde bulunması;
C) İşçinin, iş verenin veya vekilinin evinde ikamet ettiği takdirde, yaşayış
tarzının o evin âdap ve erkânına uygun veya umumi ahlâk bakımından düzgün ol­
maması;
Ç) işçinin iş verene veya vekiline yahut bunların aileleri efradından birine
veyahut iş verenin diğer bir işçisine karşı tecavüz veya tehditte bulunması, yahut
iş yerine sarhoş olarak gelmesi veya alkollü içki getirmesi;
D) İşçinin, iş verenin emniyetini suistimal etmek, hırsızlıkta bulunmak, iş ve­
renin meslekî sırlarını ifşa eylemek gibi sadakate uymıyan hareketlerde bulun-
No. 5518
— 418 —
31 . 1.1950
ması, yahut iş yerinde işlenmiş bir suçtan dolayı yedi günden fazla hapisle cezalan­
dırılan ve cezası tecil edilmiyen bir suç işlenişi;
E ) işçinin, iş verenden izin almaksızın veya meşru bir sebebe.dayanmaksızın
ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir tatil gününü takip
eden iş günü yahut bir ayda ceman üç iş günü işine devam etmemesi; iş yerinin
içyönetmeliği veya iş sözleşmesinin şartları gereğince yapmakla mükellef bulundu­
ğu Ödevleri ifadan kendisine vaki ihtara rağmen imtina etmesi;
F ) îşçinin, kendi kastı veya ağır bir ihmali yüzünden işin emniyetini tehlike­
ye düşürmesi, iş verenin malı olan veya malı olmayıp da emaneti altında bulunan
makinaları, tesisatı veya sair eşya ve maddeleri 10 günlük ücretinin tutariyle ödenemiyecek derecede hasara uğratması.
I I I - işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan meneden mücbir sebeplerin
hadis olması (bu bir haftalık bekleme devresinde işçi yarım ücret alır).
Madde 18. — ihbar önelleri esnasında iş veren, işçiye yeni bir iş bulması için lü­
zumlu olan arama zamanını, iş saatleri içinde temin etmeye mecburdur. B u yeni
iş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi tarafından talep edildiği
takdirde iş arama izin saatleri birleştirilerek fasılasız surette kullanılabilir. Ancak
işçi iznini toplu olarak kullanmak isterse,işi bırakacağı günden evvelki günlere te­
sadüf ettirmek ve iş verene haber vermek mecburiyetindedir.
Madde 23. — işçi ücretlerinin ayda 60 liraya kadar olanının haciz veya başkası­
na devir ve temliki caiz değildir.
60 liranın hesabında işçinin infak, iaşe ve iskânına mecbur olduğu aile fertlerine
tahsis edilen meblâğlar dâhil edilmez.
Madde 24. — Muvazzaf askerlik hizmeti dşmda manevra veya her hangi bir se­
beple silâh altına alman veyahut her hangi bir kanuni çalışma mükellefiyeti dolayısiyle işinden ayrılan işçinin, iş verenle aktedilmiş iş sözleşmesi, işinden ayrıldığı
günden itibaren iki ay sonra feshedilmiş sayılabilir, işçinin bu haktan istifade
edebilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan fazla çalışmış
olan işçiler hakkında her bir ay fazla çalışmaya mukabil ayrıca iki gün ilâve
edilir. Şu kadar ki, bu süre hiçbir suretle 90 günü geçemez. Sözleşmenin feshe­
dilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi lâzımgelen zaman içinde işçinin ücreti işle­
mez. Şu kadar ki, özel kanunların bu husustaki hükümleri mahfuzdur-. Bu süre
içinde iş akdinin başka kanuni bir sebebe dayanılarak iş veren veya işçi tarafından
feshedildiği öteki tarafa ihbar edilmiş olsa bile, bu ihbarın tazammun ettiği kanuni
önel bu sürenin bitmesinden sonra işlemeye başlar.
Ancak, iş akdi esasen muayyen bir süreyi ihtiva edipte bu süre yukarda yazılı
önel içinde kendiliğinden bitiyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.
Her hangi bir askerî ve kanuni mükellefiyet dolayısiyle işinden ayrılan işçiler­
den, bu mükellefiyetin sona ermesinden itibaren iki ay içinde müracaat edenler
tercihan işe alınırlar.
:
Madde 29. — 1. Iş verenler, her türlü çalışma şartlarını ve işçilerin tâbi tutu­
lacakları inzibat, sağlık koruma ve iş emniyeti icaplariyle sosyal yardımları göste­
ren ve mevzuata aykırı düşmiyen bir içyönetmelik* yapmıya mecburdur.
Yukarıki hükme göre bu yönetmeliklerde bulunması mecburi hususlar ve ica­
bında uygulanmasına lüzum görülecek içy önetmelik örnekleri Çalışma Bakanlı­
ğınca tesbit ve ilân olunur, i ç y önetmelik! er her işin bulunduğu ilde Çalışma Ba­
kanlığınca bu kanunun uygulanmasına memur edilen makam tarafından onanmakla
yürürlüğe girer. Devlet yahut İler ve belediyelerce gerek doğrudan doğruya gerek
Mo. 5518
—m—
â l . 1.1950
malî yardımda bulunularak dolayısiyle işletilen iş yerlerinin yönetmelikleri ile bir
ilden fazla olarak başka iller çevresinde dahi aynı iş verene ait ve aynı işe mahsus
mütaaddit iş yerlerinin hepsine birden şâmil bulunan yeknesak içyönetmelikler Ça­
lışma Bakanlığı tarafından onanmakla yürürlüğe girer
2. Birinci fıkraya göre Çalışma Bakanlığınca yapılacak ilân tarihine kadar
mevcut olan iş yerlerine ait yönetmelikler, ilândan itibaren iki ay içinde onamaya
memur makama tevdi edilir. Bu makam aldığı yönetmeliğe mukabil iş verene bir
makbuz vermeye ve iki ay içinde yönetmeliği onamıya veya reddi hakkındaki sebep­
leri iş verene bildirmeye mecburdur.
Onama veya ret keyfiyeti bu süre içinde iş verene bildirilmediği takdirde yönet­
melik kendiliğinden onanmış sayılarak yürürlüğe girer.
3. Yeni açılan iş yerlerine ait yönetmelikler onamıya }^etkili makama açılma
tarihinden itibaren bir ay içinde verilir ve bu yönetmelikler bir ay içinde onanır
veya reddedilmesinin sebepleri iş verenlere bildirilir. Bir ay içinde onanmıyan
veya ret sebepleri iş verene bildirilmiyen yönetmelikler kendiliğinden onanmış sa­
yılarak yürürlüğe girer.
4. Yetkili makam tarafından ret sebepleri birleştirilmiş olan içy önetmeliği
iş veren bu makamca tesbit ve tebliğ olunan önel içinde değiştirerek yeniden o ma­
kama vermekle mükelleftir. Bu suretle değişiklik yapılmış olan içy önetmelik bir
ay içinde onanmış bulunmazsa kendiliğinden yürürlüğe girer.
5. Bu yönetmelikler iş yerinin işçiler tarafından.görülebilecek yerlerine asılır
ve istiyeh işçilere birer örneği verilir.
Özel. iş akitlerine içy önetmeliğin ihtiva ettiği şartlara aykırı hükümler konula­
maz.
6. Yukardaki fıkralar hükmünce düzenlenmiş ve onanmış olan içyönetmelik
üzerinde iş veren tarafından her hangi bir değişiklik yapılmak istenildiği takdirde
bu değişikliklerin gerekçesinin açıklanmasiyle beraber, ayniyle yeni bir yönetmelik
yapar gibi bu maddede yazılı makamlara müracaat ederek yönetmeliğin alacağı
yeni şeklin onanması icabeder. Onama işlemi neticeleninceye kadar-eski yönetme­
lik hükümleri cari olur.
Çalışma Bakanlığı on kişiden daha az sayıda işçi çalıştıran ve İş Kanununa tâ­
bi tutulan yerlerden lüzum gördüklerine bu maddenin içyönetmeliğe mütaallik
hükmünün tamamını veya bir kısmını uygulıya bilir.
Madde 32. — İktisadi ve içtimai zaruretler 'dolayısiyle Çalışma Bakanlığınca
lüzum görülecek yerlerde ve işlerde işin mahiyet ve hususiyeti göz önünde tutula­
rak gerek saat başına veya gündelik, yahut haftalık veya aylık hesabiyle ve ge­
rek parça başına, yahut yapılan iş miktarına göre veya sair şekillerde ödenecek işçi
ücretlerinin en aşağı hadleri mahallî komisyonlarca tesbit olunur.
Bu komisyonlar o yer için yetkili Çalışma teşkilâtına mensup memurun başkan­
lığı altında bir işçi ve iş veren temsilcisi ile mahallî ticaret ve sanayi varsa ziraat
odalarının kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ve belediye encümeninden
gönderilecek bir üye ve mahallî Hükümet doktoru ile sendikadan gönderilecek bir
üyeden teşekkül eder.
Kurul ve komisyonların çalışma, toplanma zaman ve usulleri ile mahallî ko­
misyonların memur olmıyan üyelerine verilecek huzur hakkı miktarı, asgari ücre­
tin tesbitinde nazara alınacak hususlar ve işçi ve iş veren temsilcilerinin seçim şe­
killeri ilgili bakanlıkların mütalâaları alınarak Çalışma Bakanlığınca tâyin olunur.
Kurul ve komisyonların memur üyelerinin yol masrafları kendilerine ödenirMahallî komisyonlarca tesbit ve ilân edilen asgari ücretler hakkında, gerek
No. 5518
—m—
31.1.1950
iş verenler ve işçiler ve gerekse bunların sendikaları, sendika olmıyaıı yerlerde
temsilcileri bir ay içinde Çalışma Bakanlığı nezdinde itirazda bulunabilirler. İti­
raz, Çalışma Bakanlığında, Bakanın tensip edeceği Çalışma Bakanlığından bir za­
tın başkanlığında, ikisi Çalışma Bakanlığından, birisi Ekonomi ve Ticaret Ba­
kanlığı ve diğeri İşletmeler Bakanlığından olmak üzere kurulacak beş kişilik ku­
rulda incelenir. Bu kurul tarafından verilen karar Çalışma Bakanının tasvibi ile
kesinleşir. Çalışma Bakanlığı, 2 nci maddedeki ev sanayiinde çalışanlarla tarım iş­
lerinde çalışanların ücretleri hakkında da yukarı ki fıkra hükmünü uygulamaya yet
kilidir.
İşverenlerce, işçiler adına müşteriden bir hizmet karşılığı olarak garson ücreti,
servis bedeli veya diğer namlarla alınarak iş yerleri iç yönetmeliklerinde tesbit
edilecek esas ve usullere göre tamamiyle işçilere ödenmesi gereken paralar asgari
ücret hesabında nazara alınmaz.
Madde 34. — I - İşçi ücretlerinin hesaplanmasına esas olan usulleri içyönetmelikle tesbit etmiş bulunan iş verenler bu usullerde her hangi bir değişiklik yapmak
istedikleri takdirde 29 ncu madde gereğince yönetmelikleri onamaya yetkili maka­
ma müracaat ederek bu suretle ücret hesabı usulünün değiştirilmesindeki zaruri
ekonomik sebepleri önceden bildirmek mecburiyetindedirler. Bu sebeplerin her hal­
de İş Kanununun işçi ücretlerine mütaallik hükümlerinin uygulanması neticeleri­
ne dayanması ve işin istihsal ve sürüm vaziyet ve şartlariyle piyasa icapları gibi iş
verenin tâbi olmak ıstırarında bulunduğu hallerden ileri gelmesi lâzımdır
I I - Yukarıki fıkrada yazılı olduğu üzere her hangi bir müracaata muhatap
olan makam, bu ihbara ıttıla kesbettiği günden itibaren 15 iş günü içinde keyfiye­
ti inceleyip soruşturarak ücret ödeme tarzının değiştirilmesinde, bu kanun hükümle­
rinin ruh ve gayesine uygun düşmiyen saikler veya neticeler görecek olursa bu yol­
da bir değişiklik yapılmasına izin verilmediğini iş verene yazı ile bildirir.
Postada geçen günler sayılmıyarak 15 iş gününden sonra resmen menedilmemiş yeni ücret ödeme tarzmı iş verenin uygulamaya başlaması caizdir. Şu kadarki, değiştirilen'ödeme tarzının uygulama neticesinde, iş düzeni ve işçi hayatı bakı­
mından yahut başka işlere fena tesirler yapmak gibi ekonomik ve sosyal mazar­
ratları görülmek itibariyle yersiz ve lüzumsuz olduğu anlaşılırsa ilgili makam key­
fiyeti sonradan dahi meneder. Böylelikle sonradan menetmeden dolayı gerek iş
veren ve gerek işçiler için her hangi bir zarar ve ziyan iddiası varit değildir.
Çalışma Bakanlığı 10 kişiden daha az işçi çalıştırılan ve İş Kanununa tâbi tu­
tulan yerlerden lüzum gördüklerine bu madde hükmünü kısmen veya tamamen
uygulıyabilir.
v
Madde 42. — I - Çalışma süresinin ortalama bir zamanda mahallî âdete ve
işin icabına göre vakit tâyin edilmek üzere işçilere :
A ) 8 saatten az süreli işlerde yarım saatlik;
B ) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde 1 saatlik bir dinlenme verilir. Bu
dinlenme süresi asgari ve fasılasız olup iklim, mevsim, örf ve âdet veya işin ma­
hiyeti göz önünde tutularak bu kanunun uygulanmasına görevli makamın muvafa­
kati ile uzatılabilir ve fasılalı olarak kullanılabilir.
I I - 4 saat ve daha az süreli işlerde işin mahiyetine göre yarım saat kadar din­
lenme verilir.
I I I - Dinlenmeler, bir iş yerinin aynı şubedeki bütün işçileri hakkında mukan­
nen olarak aynı saatte uygulanır. Şu kadar ki, işin icabına göre nöbetleşe dinlen­
me yapılması içyönetmeliklerle tanzim olunabilir.
I V - Yukarda yazılı dinlenmeler çalışma süresi içinde değildir.
No. 5518
— 421 —
31.1.1950
Madde 51. — Her iş veren, iş yerinde çalıştırdığı işçilerden :
A ) 12 - 16 yaşını doldurmamış çocukların;
B ) 16 yaşından yukarı ve 18 yaşını henüz doldurmamış çocukların;
C) 18 yaşını doldurmuş ve daha büyük yaştaki kadın işçilerin;
Ç) 18 yaşını doldurmuş ve daha büyük yaştaki erkek işçilerin, adlarıyie do­
ğum tarihlerini, işe başlama, bitirme ve dinlenme saatlerini, emzikli kadınlar için
emzirme zamanlarını, gebe kadınların 25 nci maddede yazılı devreye ait durumla­
rını ayrı gruplar halinde kaydetmeye ve ilgili makamların isteyişinde bu kayıtları
göstermeye mecburdur.
Madde 53. — Her türlü işlerde uygulanmakta olan günlük veya haftalık çalış­
ma sürelerinin kanunen daha aşağı hadlere indirilmesi keyfiyeti işçi ücretlerinin
eksiltilmesin© sebep tutulamaz.
Madde 56. — A ) İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş emniyeti Tüzüğünün yayı­
mından sonra yeni bir iş yeri kurmak ve açmalı istiyen her iş veren, işin yapılacağı
mevki için Çalışma Bakanlığınca bu kanunun uygulanmasına memur edilmiş olan
makama önceden müracaatla iş yerinin ve burada bulunacak tesisat ve tertibatın,
makina ve cihazların ve sair teferruatın vasıflarını, cinslerini, vaziyet ve şartlarını
açıkça gösteren müfredat ve tafsilâtlı bir beyannameyi ve buna ait plânlar, kroki­
ler, fotografiler veya modeller gibi lüzumlu belgeleri ikişer nüsha olarak makbuz
mukabilinde tevdi ederek bunlara göre kuracağı iş yerinin tüzük hükümlerine
uygun olup olmıyacağınm incelenerek tesbit edi lmesini ister.
İlgili makam, bu müracaatın yapıldığı tarihten itibaren, hafta tatili ve sair ge­
nel tatil günleri sayılmaksızm en çok 20 gün içinde bu evrakı inceliyerek tüzük
hükümlerine uygun bulduktan veya bunlar üzerinde icabeden değişiklikleri ve
ıslahları iş verene yaptırdıktan sonra, beyannamenin müteferrii belgelerin ikinci
nüshalarım onıyarak o iş yerinin kurulmasına izin verir.
Bu izni aldıktan sonra iş yerini kurmaya başlıyan iş veren, tesisatını yaptırıp
bitirince, tekrar aynı makama başvurarak muayene ve kontrol edilmesi isteğinde
bulunur. Yetkili memurlar bu isteğin vukuundan itibaren en çok 10 iş günü içinde
yeni kurulan iş yerine giderek muayene ve kontrol ederler. Bu işlemler netice­
sinde nizami şartlara uygunluğu tesbit edilen iş yerinin açılıp işletilmesi için iş ve­
rene bir «işletme belgesi» verilir,
B ) İş yeri kurulmazdan önce iş verenin beyannamesi ve müteferri belgeleri
üzerindeki inceleme ve onama işlemi, ilgili makamca ( A ) bendinde yazılı süre
içinde neticelendirilmediği veya değişiklik ve ıslahı icabeden cihetler iş verene bil­
dirilmediği takdirde iş veren kendi beyannamesine ve müteferrii belgelerine göre iş
yerini kurmak serbestisini haiz olabileceği gibi, iş yeri kurulduktan sonra yetkili
memmurlar tarafından yapılacak muayene ve kontrol dahi ikinci 10 günlük önel
içinde yapılmayıpta iş yerinin açılıp işlemesine ait resmî belge verilmezse veya
iş yerindeki tesisatın, kurma izninin verilmesine esas olan plânlar ve sair belgelere
uygunsuzluğu sebebiyle, ne gibi cihetlerinin ıslah ve ikmâli lâzımgeldiği bildirilmez­
se, bu defa da iş veren artık o iş yerini açıp işe başlamakta serbest olur.
Yetkili makamın verdiği kurma izni ve işletme belgesi üzerine bir iş yeri kuru­
larak işlemeye başladıktan sonra, o iş yerinde başkaca yeni tesisat yapılmış olma­
dıkça, diğer cihetlerden noksanlar müşahede olunduğu iddiasiyle iş durdurula­
maz- Ancak bu suretle bilâhara görülen noksanlar tüzükte yazılı öneller içinde ik­
mal ettirilir.
C) « İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Emniyeti Tüzüğü » nde esasa ait ve bi­
rinci derecede sayılmış olan şartları haiz bulunup da ikinci derecede sayılan şartla-
No. 5518
— 422 —
31.1.1950
rı henüz lâyikiyle tamamlanmamış olan iş yerlerinin derhal açılıp işletilmesinde
ilgili makamca bir mahzur görülmezse, bu ikinci dereceden tedbirlerin yine tü­
zükte yazılı öneller içinde ikmal edilmesi şartlarına bağlı olmak üzere iş verene
bir geçici işletme izin kâğıdı verilebilir. Bu öneller içinde noksanların tamam­
landığı tesbit edildiği takdirde, « geçici işletme izin kâğıdı » ( A ) bendinde yazılı
asıl belge ile değiştirilir.
Noksanların ikmal edilememesinin mücbir sebeplerden ileri geldiği iş veren
tarafından tevsik edildiği takdirde münasip önel verilir. Aksi halde yine tüzük
hükümlerine tevfikan « izin kâğıdı » geri alınarak işyeri idareten kapatilabilir. İş­
çilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti bakımından tehlike arzeden kısım veya ma­
kine, yahut alet mühürlenip eksik tamamlanmadıkça işletilmesine müsaade edil­
mez.
Ç) Yukardaki bentlerde yazılmış olduğu üzere yeni bir iş yerinin kurulması
için önceden izin almak ve tesisat bittikten sanra işlemeye başlamak için dahi ayrı­
ca belge istihsal etmek mecburiyeti, mahiyetleri itibariyle adı geçen tüzükte yal­
nız ikinci derecedeki şartlara tâbi tutulan iş yerleriyle süreksiz işlerin yapıldığı iş
yerlerine ve şarkiden sayılmıyan işlerin yapıldığı iş yerlerine şâmil değildir. Bu
suretle işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından ehemmiyetleri birinci derecede sayıl­
mıyan işler için ilgili makama, iş yerlerinin açıldığının üçüncü günü akşamına ka­
dar müracaat edilip muayene ve kontrollerinin yapılması talep olunur. Yetkili me­
murlar bu müracaat üzerine o iş yerine giderek muayenesini icra ve noksanlarını iş
verene tebliğ ederler, İş veren, bu noksanları kendisine vâki tebliğ tarihinden iti­
baren tüzükte yazılı öneller içinde ikmal ve ıslah etmekle ödevlidir.
D) 29 ncu madde mucibince iç yönetmeliklerinin Çalışma Bakanlığınca onan­
ması lâzımgelen iş yerlerinin sağlık koruma ve iş emniyeti şartlarına uygunlukları
bu müesseselerin bulundukları mevkide tş Kanununun uygulanmasına memur
makam tarafından incelenerek muayene edildikten sonra, bu hususa ait evrak ve
imi tefe m i belgeler bir raporla merkeze gönderilir. Bu gibi iş yerlerinin kurul­
mazdan önce beyanname, plân ve kroki gibi evrakının onanması ve gerek kurma
i zilin in. gerekse tesisat bittikten sonra mahallince yapılacak muayene ve kontrol
üzerine açılıp işletilmesine ait belgenin verilmesi keyfiyetleri, merkezdeki umu­
mî yetkili makama aittir.
Bu makam kendisi tarafından onama ile tekemmül edecek olan işlemleri ( A )
.bendinin 2 nci ve 3 ncü fıkralarında gösterilen günler içinde'ikmal ve tebliğe mecburdur. Bu vaziyette dahi ilgili makamca yukarda yazılı öneller içinde işlem ikmal
edilmediği veya noksanlar iş verene tebliğ olunmadığı takdirde ( B ) bendinin hü­
kümleri cereyan eder.
E ) İlgili makamca işlemi ikmal edilip gerekli olan belgesi alınmadan açılan
is yerleri derhal idareten .kapatılır;
F ) «İsçilerin Sağlığını Koruma ve İş Emniyeti Tüzüğü» nün çıkmasından
önce zaten mevcut olan eski iş yerleri için bunları işleten iş verenler, işlemeyi durdurmaksızın bu Tüzükte yazılı öneller içinde sağlık koruma ve iş emniyetine ait
noksanlarını ikmal etmeye ve yukarıki bentler mucibince ilgili makama müra­
caatla belge almaya mecburdurlar. Şu kadar ki, nizami öneller bittiği halde bu su­
retle işlemi tamamlattırılmamış olan iş yerleri yine bu tüzüğün hükümlerine tev­
fikan idari surette kapatılabilir. İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti bakımın­
dan tehlike arzeden kısım veya makina, yahut alet mühürlenip eksik tamamla­
nıncaya kadar işletilmesine müsaade edilmez.
O) Yukarıki bentler mucibince gerekli işlemler tamamlanarak işletme belgesi
alınmış olan herhangi bir iş yerine ve bunun tesisat ve tertibatına, makina veya
No. 5518
— 423 —
31.1.1950
cihazlarında sonradan yapılacak ilâveler, yenilenmeler veya değişikliklerden ilgili
Tüzük hükümlerince, birinci derecede şartlara dâhil bulunanlar için ( A ) bendi mu­
cibince işlem yapılır. İkinci derecede sayılan sağlık koruma ve iş emniyeti şartları­
na ait eklemeler, yenilemeler veya değişiklikler hakkında ise, işin durdurulması
cihetine gidilmeksizin, ilgili tüzükte yazılı öneller içinde gereken işlemler ta­
mamlattırılır.
Madde 78. — Bir iş yerinde çalışmakta olan işçiler arasında, 50 kişiye kadar 2,
50 den 200 işçiye kadar 3, 200 den 1000 e kadar 4 ve 1000 den yukarı sayıda işçiler
için beş temsilci işçi seçilir.
Gerek süreksiz işlerin yapıldığı iş yerlerinde gerek yılın her hangi bir devresin­
de üç aydan aşağı süre ile ve günde 20 den az işçi ile çalışılan iş yerlerinde temsilci
seçilmesi işçilerin çoğunluğunun isteğinebağlıdır.
Bu temsilciler, iş verenle işçiler arasında çıkacak « tek başlı » yahut « topluluk­
la » iş uyuşmazlıklarını kotarmak için iş verenler veya vekiliyle konuşup anlaş­
mak ve meseleyi uzlaştırmaya çalışmak ödevini yaparlar. İş veren, işçilere vâki
olacak tekliflerini bu temsilcilerle müzakere eder. Arada uyuşmazlık çıkmaması
çarelerini iş verenler temsilci ile beraber araştırırlar.
Temsilci işçi seçimi mecburi olmıyan iş yerlerinde :
A ) Toplulukla iş uyuşmazlıklarında, taraf teşkil eden işçilerin çokluğu sendi­
ka üyesi bulunuyorsa sendikalarının aracılığını istiyebilirler. Sendikalı işçilerin
çokluk teşkil etmediği hallerde ilgili işçiler kendi aralarında o uyuşmazlığın deva­
mı süresince yetkili iki temsilci seçerek onlar vasıtasiyle uzlaşmaya teşebbüs eder
ler.
B ) Tek başlı iş uyuşmazlıklarında 79 ncu madde hükmü cari olmaksızın doğ­
rudan doğruya mahkemeye baş vururlar.
Temsilci işçinin iş akdinin feshi halinde işçinin şikâyeti üzerine ilgili bölge ça­
lışma müdürlüğünce İş Kanununun 81 ncı maddesinin « B » fıkrasındaki esaslar
dairesinde uzlaştırmaya teşebbüs olunur. Uzlaştırma kabil olmadığı takdirde key­
fiyet, tutanakla tesbit edilerek bu yer içinyetkili il hakem kuruluna tevdi edilir. İl
hakem kurulu mesele hakkında 82 nci maddede yazılı usule göre inceleme yapa­
rak karar verir. İl hakem kurulunun bu hususta vereceği karar kesindir. II ha­
kem kurulunca temsilci işçinin işinden çıkarılmamasına karar verilirse uyuşmazlık
tarihinden başlamak üzere ve kanuni temsilcilik süresinin devammca iş gördürül
memiş olsa bile, temsilci işçinin ücreti ve sair bütün hakları iş veren tarafından
ödenir. Seçim devresinin bitiminde tekrar temsilciliğe seçildiği takdirde de yukarıki hüküm uygulanır.
Temsilcinin işçilik sıfatından doğan ihbar ve kıdem tazminatı gibi sair her
türlü hakları mahfuzdur.
Bir iş yerindeki işçilerin çokluğunu ihtiva eden her sendika, o iş yerindeki
umum işçi sayısının 10 kişiden az olmamak üzere beşte biri kadar işçinin yazılı is­
teği üzerine iş yerinin iş vereni ile toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarabilir. Bu
uyuşmazlık hakkında toplulukla iş uyuşmazlığına ilişik hükümler uygulanır.
Temsilcilerin ne kadar süre için ve nasıl seçilecekleri ve hangi takdirde kendi­
lerinden bu sıfatın kaldırılacağı ve bu yolda yapılacak işlemlerin şekli ve sendika­
ların toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmaları halinde uygulanacak özel kaideler
«iş uyuşmazlıklarını Uzlaştırma ve Tahkim Tüzüğü» nde gösterilir.
Madde 89. — İllerdeki hakem kurulları ile Ankara'daki Yüksek Hakem Kuru­
luna gelecek olan toplulukla iş uyuşmazlıklarının bu kurulca kaç gün içinde netice­
lendirileceği ve bu kurulların yazı işlerinin ve sair gerekli işlemlerinin ne suretle
No. 5518
— 424 —
31.1.1950
ve kimler tarafından ifa edileceği ve 82 nci maddenin ( B ) bendinin 3 numaralı fıkra­
sına göre seçilecek iki âza ile 83 ncü maddenin ( B ) bendi gereğince teşkil olunacak
Yüksek Hakem Kurulu Başkan ve üyeleriyle Raportörüne ne miktarda huzur hakkı
verilebileceği ve temsilci işçi seçimlerinde veya iş uyuşmazlığı dolayısiyle vâki
olacak işçi toplantılarında gözetilmesi gereken inzibat ve asayişe ait şartlar ve ted­
birler ile bunlardan başka bu fasıl hükümlerinin uygulanmasına ait olmak üzere
tesbitme lüzum görülecek usuller ve şartların nelerden ibaret olacağı, 78 nci mad­
denin son fıkrasında bahsolunan «İş Uyuşmazlıklarını Uzlaştırma ve Tahkim Tü­
züğü» nde gösterilir.
Madde 92. — 91 nci madde hükmünün uygulanması için, iş hayatının takip,
denetleme ve teftişiyle ödevli olan makamlar veya yetkili memurlar iş yerlerini/
işin yürütülme tarzını ve ilgili defter, evrak ve hesapları, alât ve edevat, cihaz, ma­
kina, iptidai ve mamul maddelerle ış için gerekli olan malzeme ve teferruatını 93
ncü maddede yazılı esaslara riaj^et ederek lüzum hâsıl oldukça ve işçilerin haya­
tına, sağlığına, emniyetine, .tekâmülüne, istirahatine veya ikametine ait olan tesi­
sat ve tertibatı her zaman görmek, gezmek, araştırmak, muayene ve incelemek ve
bu kanunda suç sayılan fiillere rasladığı takdirde «İş Murakabe ve Teftiş Tüzü­
ğü» nde tasrih edilen şekillerde yalnız bu halleri menetmek yetkisini haizdirler.
Teftiş ve denetlemenin devamı sırasında gerek iş verenler veya vekilleri, gerek
işçiler ve gerekse keyfiyetle ilgisi görülen sair şahıslar, takip, denetleme ve teftiş
ile muvazzaf makamlar veya memurlar tarafından çağırıldıkları zaman gelmek,
ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve icabı
halinde tevdi etmek ve birinci fıkrada yazılı yetkileri dâhilinde vazifelerini ifa et­
meleri için kendilerine karşı her türlü k Slavlıkları yapmak ve bu yolda vâki emir
ve isteklerini taallülsüz yerine getirmekle ödevlidirler.
Madde 96. — Çalışma Bakanlığı Teşkilâtından başka, gerek Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının ve gerek diğer Devlet, il yahut belediye teş­
kilatının yapmakla ödevli oldukları görevler ve kanunen haiz bulundukları
yetkiler bakımından, iş yerlerinde kendi memurlarına müstakil surette yaptırma­
ları icabeden teftişler ve denetlemeler, eskisi gibi ayrıca cereyan eder. Şu kadar
ki, bu suretle müstakil denetleme ve teftişlerde bulunan diğer Devlet, il veya beledive memurlarının, teftiş neticelerini ve bu yolda yapmaya tevessül edecekleri
takibatı avrıca o yerde bu kanunun uygulanmasına memur bulunan makama, tef­
tişin bittiği günden itibaren bir hafta içinde, yazı ile bildirmeleri lâzımdır.
İş yerlerinin kurulup açılmasına ruhsat vermeye yetkili belediyelerle diğer il­
gili makamlar her ay içinde bu hususta ruhsat verdikleri, iş veren ve iş yerinin
isim ve adreslerini ve yapılan işin nev'ini gösterir listeleri mütaakıp ayın on be­
şine kadar o yer için yetkili çalışma teşkilâtına bildirirler.
İ K İ N C İ MADDE — Bir iş yerinde aynı mahiyette işlerde ve eşit verimle
çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret ve­
rilmezHakem kurullarınca iş uyuşmazlıklarının karara bağlanmasında da bu esas göz
önünde bulundurulur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — İş venerder, kanuni ve nizami mükellefiyetlerini ye­
rine getirmek suretiyle de olsa işçilerini toplu bir halde veya toplu sayılacak şe­
kilde kısa fasılalarla işten çıkarmak istedikleri takdirde bunların işlerine son ver­
meden bir ay önce çıkarmayı gerektiren sebep ve zaruretleri belirtmek suretiyle,
Çalışma Bakanlığının yetkili teşkilâtına, yazı ile bildirmeye mecburdurlar.
-m —
M . 1.1950
Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıkaran iş verenler veya bu gibi iş
yerlerini aynı şartlarla işletmeye devam eden veya yeniden başlıyan iş verenler
çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde aynı iş yerlerine aynı iş için tekrar iş­
çi almaya ihtiyaç duydukları takdirde, keyfiyeti münasip vasıtalarla ilân ederek,
evvelce işten çıkardıkları işçilerden çalışmak istiyenleri aynı şartlarla işe almaya
mecburdurlar.
Son fıkra hükmüne riayet etmiyen iş verenler veya vekilleri işin mahiyetine
ve işçi adedinin az veya çokluğuna göre 200 liradan aşağı olmamak üzere ağır pa­
ra cezasiyle cezalandırılırlar.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 3008 sayılı İş Kanununda yazılı para cezalarının
yukarı hadleri kaldırılmış ve 115 nci maddedeki (Ağır hapis) kelimeleri (Hapis)
olarak değiştirilmiştir.
BEŞİNCİ MADDE — 3008 sayılı İş Kanunu ile bu kanunda yazılı mecbu­
riyet ve mükellefiyetlerden, bu kanunlarda ayrıca cezası gösterilmemiş olanlar­
dan, her hangi birisine riayetsizlik halinde suçun mahiyet ve nev'ine, derece ve
ehemmiyetine göre 25 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.
A L T I N C I MADDE — Bu kanunla 3008 sayılı Kanunda yazılı suçlardan her
hangi birini, evvelki suça ait mahkûmiyeti kesinleştikten sonra tekrar işliyen kim­
seye o suça ait para cezasının yarısı nispetinde fazla para cezası hükmolunmakla
beraber suç olan haksız fiili bizzat yapan veya haiz olduğu yetki dolayısiyle
haksız fiile bizzat sebebiyet veren kimseler hakkında ayrıca bir günden aşağı ol­
mamak üzere hafif hapis cezası da hükmolunur. Para cezalariyle malî sorumlu­
luklarda iş veren de malen sorumlu sıfatiyle mesuldür.
YEDİNCİ MADDE
deleri kaldırılmıştır.
SEKİZİNCİ MADDE
— 3008 sayılı İş Kanununun 5, 109, 111 ve 120 nci mad­
— Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
DOKUZUNCU MADDE
tür. ,
— Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü­
26 Ocak 1950
Cumhurbaşkanlığına yazdan tezkerenin tarih ve
numarası
: 26 .1.1950 ve 1/570
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
: 26 .1.1950 ve 4/80
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanaklann
Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
: 23
167,212:238,250:267,323:324
Download

İş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun