EEMKON 2015
KENT VE ELEKTRİK SEMPOZYUMU
KENT YAŞAMI, MÜHENDİSLİĞİN EN TEMEL
SORUN VE ÇÖZÜM ALANLARINDAN BİRİSİDİR
Kent ve Elektrik Sempozyumu 5 oturum, 1 forum ve 1 özel sunum olarak gerçekleşti.
H
, Emek Elektrik, EKOsiner i Elektrik, lternati
Bilişim erne i, T
K, B K, laşt rma eni ilik
e Haberleşme Bakanl , EMO dan temsil iler ile
T , Okan ni., o ş ni., O T , alatasaray ni.,
Bo a i i ni., ires n ni. e ksaray ni. den
kon şma m görüşlerini aylaşm şt r.
Kent e Elektrik em o y m , Elektrik Elektronik
Mühendisli i Kongresi, EEMKO
in elektrik
elektronik mühendisli i alanlar n n kent e yaşam
do r dan etkileyen di er mühendislik e sosyal alanlarla
ortaklaşt bir lat orm olm şt r.
li llarda Türkiye de eni Belediye ilik nlay ş
s n m nda, elektrik ener isinin üretimi, iletimi e
da t m nda yerel yönetimlerin sö sahibi olmas , kent
i i elektrik da t m n n belediyeler tara ndan ya lmas
gerekti i belirtildi. TMMOB nin belediyelerle ortak
al şmas
rg land .
yd nlatman n kent yaşam ndaki yg lamalar
mimari a dan ele al nm ş
l slararas ş k
l e yd nlatma , Kent yd nlatmada Etkin Ener i
K llan m ,
a
ü ü yd nlatma Teknikleri e
enkli ş k K llan m e
arkl ş k Kaynaklar le
yd nlat lan a
ü lerinin örünen enkleri alt
başl klar alt nda mimari bak ş ortaya konm şt r. ine
k ll laş m istemlerinin kent yaşam ndaki d r m
e gele e i irdelenmiştir. Mühendisler tara ndan
üretilen e yaşam n bir ar as haline gelen görüntülü,
görüntüsü gö etim sistemlerinin sosyolo ik etkileri ise
24
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ BÜLTENİ
ARALIK 2015
iletişim i e sosyologlar tara ndan masaya yat r lm ş e
teknolo inin getirdikleri ile götürdükleri arkl bak şlarla
de erlendirilmiştir. inans Ka itali min selleştirilmiş
Mant Olarak ö etim , rttaş M habirler e Karş
ö etim , Kem ö lere iş ro esi ,
ö etimin
To l msal Meşr iyeti e ano tisi m e anat
gibi s n mlar da elektrik elektronik e biyomedikal
mühendisleri e di er i leyi ilerimi i in yeni
klar
a lmas anlam na gelmiştir.
Sempozyum Oturum ve Panel Konuları:
a Kent e a yü ü yd nlatmas
b k ll laş m istemleri
ö etim To l m - ano tikon
d or m ö etim To l m
e Kent e Elektrik Bildiri Ot r m
Binalar n ang ndan Kor nmas Hakk nda
önetmelik Maddeleri inde Elektrik Tesisat ile lgili
Kon lar n rdelenmesi, Karş laş lan roblemler e
ö üm nerileri
g
n m
li llarda Türkiye de eni
Belediye ilik nlay ş
Kent ve Elektrik Çalışma Grubu
emil Ko ate e
Erol ele soy
M sta a B l t
Tan
kleman
Tar k den
Download

kent yaşamı, mühendisliğin en temel sorun ve çözüm