YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015
EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
DERS PROĞRAMI
89
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM II (08 Eylül 2014 – 29 Mayıs 2015)
Kurul 1
Kurul 2
Kurul 3
Kurul 4
Kurul 5
Kurul 6
KAS VE SİNİR DOKULARI
6 hafta / 153 saat
Ders kurulunun başlaması
08 EYLÜL 2014
Ders kurulunun bitimi
14 EKİM 2014
Ders kurulu sınavı
17 EKİM 2014
KAN-LENF DOLAŞIMI VE BAĞIŞIKLIK
SİSTEMİ
6 hafta / 133 saat
Ders kurulunun başlaması
20 EKİM 2014
Ders kurulunun bitimi
23 KASIM 2014
Ders kurulu sınavı
25 KASIM 2014
SOLUNUM ve DOLAŞIM
6 hafta / 145 saat
Ders kurulunun başlaması
1 ARALIK 2014
Ders kurulunun bitimi
07 OCAK 2015
Ders kurulu sınavı
09 OCAK 2015
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ
5 hafta / 134 saat
Ders kurulunun başlaması
12 OCAK 2015
Ders kurulunun bitimi
4 MART 2015
Ders kurulu sınavı
6 MART 2015
SİNİR BİLİM
6 hafta / 144 saat
Ders kurulunun başlaması
9 MART 2015
Ders kurulunun bitimi
14 NİSAN 2015
Ders kurulu sınavı
17 NİSAN 2015
GENİTOÜRİNER ve ENDOKRİN SİSTEM
6 hafta / 145 saat
Ders kurulunun başlaması
20 NİSAN 2015
Ders kurulunun bitimi
28 MAYIS 2015
Ders kurulu sınavı
29 MAYIS 2015
TOPLAM
35 hafta / 854 saat
Dönem İçi Yarıyıl Tatili
19 OCAK - 08 ŞUBAT 2015
Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK
24 HAZİRAN 2015
Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK
25 HAZİRAN 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK
12 AĞUSTOS 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK
13 AĞUSTOS 2015
90
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM II
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
(08 Eylül 2014 – 29 Mayıs 2015)
35 hafta / 854 saat
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Soru oranı
Anatomi
198
50
248
(46 +12 ) 58
Fizyoloji
157
58
215
(37 + 13) 50
Histoloji-Embriyoloji
100
58
158
(23 + 13) 36
Mikrobiyoloji
30
-
30
6
Biyokimya
60
12
72
Biyofizik
39
Parazitoloji
40
8
48
Aktif Eğitim
18
-
18
Farmakoloji
24
2
26
Beceri eğitimi
-
38
38
-
Klinik uygulama
14
-
14
4
Toplam
680
226
906
200
(14 + 2)
39
DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN YARDIMCISI
BAŞKOORDİNATÖR
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI
DÖNEM II AKTİF EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ
91
16
9
(9 + 2)
11
4
(5 + 1)
6
Prof. Dr. A. Faik ÖNER
Prof. Dr. M.Kasım KARAHOCAGİL
Prof. Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ
Prof. Dr. Mehmet KARA
Doç.Dr. Ramazan ESEN
Öğ.Gör. Sadi ELASAN
Doç. Dr. Salim BİLİCİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM – II DERSLERİ
GENEL ve DERS KURULLARINA GÖRE
AKTS KREDİLERİ
Yarıyıl 3 ve 4 (Dönem II)
Ders Kodu
Ders
Kategorisi
Anatomi
Zorunlu
Fizyoloji
Zorunlu
Histoloji-Embriyoloji Zorunlu
Mikrobiyoloji
Zorunlu
Biyokimya
Zorunlu
Biyofizik
Zorunlu
Parazitoloji
Zorunlu
Aktif Eğitim
Zorunlu
Farmakoloji
Zorunlu
Tıbbi beceri
Zorunlu
Klinik uygulama
Zorunlu
Dersin Adı
Toplam
Toplam
AKTS
Saat (T, U, Tp)
198 50 248
16
157 58 215 16,5
100 58 158
10
30
30
2
60 12 72
5
39
39
2,5
40
8
48
3,5
18
18
1,5
24
2
26
1
0
38 38
1
16
0
16
1
680 226 906
60
Komite
Kategorisi
KURUL – I
Kas ve Sinir Dokuları
Zorunlu
KURUL – II Kan-Lenf Dol. ve Bağışık. Sist. Zorunlu
KURUL – III Solunum ve Dolaşım
Zorunlu
KURUL – IV Sindirim ve Metabolizma Sist.
Zorunlu
KURUL – V Nörokomite
Zorunlu
KURUL – VI Genitoüriner ve Endokrin Sist.
Zorunlu
Toplam
Komite Kodu Komite Adı
92
Toplam
AKTS
Saat (T, U, Tp)
122 39 161
11
108 31 139 9,5
120 33 153
10
104 42 146 9,5
115 33 148
10
111 46 157
10
682 226 908 60,0
YUZUNCU YIL UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE
COURSES OF THE SECOND YEAR
IN GENERAL, AND ACCORDING TO COURSE COMMITTEES
ECTS CREDITS
Semesters 3 and 4 (Second Year)
Course Code
Course
Category
Anatomy
Required
Physiology
Required
Histology and Embryology Required
Microbiology
Required
Biochemistry
Required
Biophysics
Required
Parasitology
Required
Active Learning
Required
Pharmacology
Required
Medical of skills
Required
Clinical examination
Required
Course Title
Total
Committee
Category
Muscle and Nerve Tissues
Required
Blood-Lymph Circ. and Immune Systems Required
Respiratory and Cardiovascular Systems
Required
Digestion and Metabolism
Required
Neuro-committee
Required
Genitourinary and Endocrine Systems
Required
Committee Code Committee Title
Committee – I
Committee – II
Committee – III
Committee – IV
Committee – V
Committee – VI
Total
Total Hours
ECTS
(T, P, Total)
198 50 248 16
157 58 215 16,5
100 58 158 10
30
30
2
60 12 72
5
39
39
2,5
40 8 48
3,5
18
18
1,5
24 2 26
1
0 38 38
1
16 0 16
1
680 226 906 60,0
93
Total Hours
ECTS
(T, P, Total)
122 41 163 11
108 31 139 9,5
122 33 155 10
108 42 150 9,5
119 33 152 10
113 46 159 10
680 226 906 60,0
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
KAS VE SİNİR DOKULARI (I.) DERS KURULU
(08 Eylül 2014 - 17 Ekim 2014)
6 hafta / 153 saat
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
49
11
60
(32 + 7) 39
Biyokimya
2
-
2
1
Fizyoloji
27
11
38
(18 + 7) 25
Histoloji ve Embriyoloji
30
11
41
(20 + 7) 27
Biyofizik
9
-
9
5
Aktif Eğitim
3
3
2
Klinik uygulama
2
-
2
1
8
8
-
41
163
100
Beceri uygulama
Soru oranı
Toplam
122
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Necat KOYUN
Yrd. Doç. Dr. Mikail KARA
Prof. Dr.Metin TULGAR
Dr.Özlem ERGÜL ERKEÇ
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Anatomi
Biyofizik
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Necat KOYUN
Prof.Dr. Metin TULGAR
Prof. Dr. Mehmet KARA
Fizyoloji
Öğr.Gör.Dr.Özlem ERGÜL ERKEÇ
Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Mikail KARA
Yrd. Doç. Dr. Hamit Hakan ALP
Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. M.Ata Gökalp
Aktif Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ALPAYCI
Klinik uygulama
Yrd.Doç.Dr. Remzi KIZILTAN
Beceri uygulama
Yrd.Doç.Dr.Zübeyir HUYUT
94
KAS VE SİNİR DOKULARI (I.) DERS KURULUNUN DERSLERE AMAÇ VE HEDEFLERİ
HİSTOLOJİ
AMAÇ
Öğrenciler, ders kurulu sonunda, kas ve sinir sistemlerinin normal yapı ve işlevleri hakkında bilgi
sahibi olacak, kas dokusu tiplerini ve sinir hücrelerini ayırt edebilecektir. Derinin yapısı ve deri
eklerinin histolojik yapısı anlatılacaktır.
HEDEFLER
Öğrenciler, kas ve sinir doku yapı ve işlevini tanımlayabilecek. Sinir sistemine ait anatomik
oluşumların yapı ve fonksiyon ilişkilerini tanımlayabilecek. Kas ve sinir dokularının yapısal
elemanlarını bilecek, kas ve sinir dokusunu oluşturan öğeleri mikroskopta inceleyip tanıyabilecek,
çizgili kas, kalp kası ve düz kas kesitlerini mikroskopta inceleyerek ve tanımlayabilecek. Derinin
yapısı ve deri eklerinin histolojik yapısını tanıyabilecektir
BİYOKİMYA
AMAÇ
Kas ve sinir dokusunun yapısı, kas kasılması ve gevşemesi ile sinir uyarılarının iletimi esnasında
meydana gelen biyokimyasal değişimlerin kavratılması amaçlanmaktadır.
HEDEFLER
Kas dokusunun yapısı, fonksiyonları, kasılıp gevşeme esnasındaki biyokimyasal değişimleri
açıklayabilme, sinir dokusunun yapısı, iletim esnasındaki biyokimyasal değişimleri kavrayabilme,
FİZYOLOJİ
AMAÇ
Kas ve sinir dokuları ders kurulu sonunda, organizmada bulunan kas ve sinir dokularının fizyolojik
özelliklerinin öğrenilmesi amaçlanmakta olup bu dokuların fizyolojik açıdan incelenip kavranması
esastır.
HEDEFLER
Bu ders kurulu sonunda Dönem II öğrencilerinin;
1) Sinir fizyolojisi hakkında temel terminolojiyi tanımlayabilmeleri;
2) Sinir sistemine ait temel bilgileri (nöron kavramı, nöron çeşitleri, glia, impuls, innervasyon, sinaps,
reseptör, ganglion, akson, dentrit ve ileti) tanımlayabilmeleri, sinir sisteminin kısımlarını, sinir
siteminin beslenmesini, zarlarını açıklayabilmeleri,
1) İyon kanalları ve özellikleri, membran potansiyeli ve aksiyon potansiyellerinin oluşumu ile ilgili
bilgiye sahip olmaları
95
2) Nörotransmitterleri sınıflandırabilmeleri, reseptörler hakkında temel bilgiye sahip olmaları,
3) Sinapsların işlevlerini anlatabilmeleri, kimyasal ve elektriksel sinapsların farklılıklarını ayırt
edebilmeleri,
4) EPSP, IPSP, sinaptik entegrasyon ve inhibisyon kavramlarını açıklayabilmeleri,
5) Kas iğciği, golgi tendon organı ve reflekslerle ilgili bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir.
6) Periferik sinir sistemininin bölümlerini sayabilmeleri,
7) Kas sinir kavşağındaki fizyolojik olayları açıklayabilmeleri
8) Organizmada bulunan kas tiplerini, miyofibrillerin yapısını, iskelet, düz ve kalp kaslarının
fizyolojik özelliklerini kavramış olmaları
9) Organizmadaki kasların kontraksiyon mekanizmalarını öğrenmiş olmaları
BİYOFİZİK
AMAÇ
Sinir sisteminin temel işlevsel yapısını Biyofizik yaklaşımı ile ortaya koyarak ilgili klinik bilimlere
(Nöroloji, Nöroşirürji,
Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon, Algoloji) altyapı oluşturmak.
HEDEFLER
1.Sinir hücresi ve çeşitleri, nöron, glia, sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik olarak
sınıflandırılması, innervasyon, impuls kavramlarının anlaşılması.
2.Ağrı olgusu ve ağrı ile mücadelenin biyofiziksel temelleri verilerek ağrı kontrol tekniklerinin
(Nörostimülasyon, Nöroimplantasyon, Akupunktur, Biyofeedback) öğretilmesi.
3.EMG ve EEG takniklerinin bilimsel temellerinin oluşturulması.
ANATOMİ
AMAÇ VE HEDEFLER
Sinir sistemi antomisi ve CN.I,II,III,…..XI,XII sinirlerin klinik anatomisi , fonksiyon ve işlevleri.
Kasların yapısı , fonksiyonu ve işlev kaybının klinik gözlemlerinin öğrenciye aktarılması. Klinik
tartışmalarla beyin egzersizleri yapılması
BECERİ UYGULAMALARI
AMAÇ VE HEDEFLER
İntravenöz enjeksiyon , kan alma, kan şekeri ölçümü ve temel sütür atma tekniklerinin
öğretilmesi
96
97
KAS VE SİNİR DOKULARI (I.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
08 Eylül 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Serbest çalışma
Kranial Sinir Genel Bilgiler
Kranial Sinir Genel Bilgiler
Sinir Fizyolojisine Giriş
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Sinir Doku Histolojisi
Sinir Doku Histolojisi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
09 Eylül 2014 Salı
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
N. Craniales I-IV, VI
N. Craniales I-IV, VI, VII
Nöronların Yapısı
Nöronların Yapısı
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji -Embriyoloji
Histoloji -Embriyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
10 Eylül 2012 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
13.10 – 14.00
15.10 – 17.00
16.10 – 17.00
Anatomi
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Konu
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Biyolojik Sistemlerde Enformasyon
İyon Kanalları
İyon Kanalları
Dr. M.Tulgar
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
N. Cranialis VII
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. N. Koyun
11 Eylül 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Serbest çalışma
N. Cranialis V
Membran Potansiyeli
Sinir Aksiyon Potansiyeli
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Öğretim Üyesi
Dr. N. Koyun
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
12 Eylül 2014 Cuma
8.10 – 9.00
Histoloji -Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji -Embriyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Sinir Doku Histolojisi
Genel Embriyolojiye Giriş
N. Cranialis V
N. Cranialis V
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Nörotransmitterler
Sinaptik İletim
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Fizyoloji
Fizyoloji
98
KAS VE SİNİR DOKULARI (I.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
15 Eylül 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
Biyofizik
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Reseptörler ve Psikofizik
Reseptörler ve Psikofizik
N. Cranialis VIII-IX
N. Cranialis VIII-IX
Dr. M.Tulgar
Dr. M..Tulgar
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Gametogenez
İntravenöz enjeksiyon
İntravenöz enjeksiyon
Serbest çalışma
Dr. M.Kara
Dr.R.Kızıltan
Dr.R.Kızıltan
16 Eylül 2014 Salı
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Biyofizik
11.10 – 12.00
Biyofizik
N. Cranialis X
N. Cranialis X
Sinaps Modelleri ve Sinaptik Potansiyeller
Sinaps Modelleri ve Sinaptik Potansiyeller
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. M.Tulgar
Dr. M.Tulgar
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji -Embriyoloji
Beceri Uygulama
Beceri Uygulama
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
Öğretim Üyesi
17 Eylül 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Histoloji -Embriyoloji
10.10 – 11.00
Biyofizik
11.10 – 12.00
Biyofizik
Serbest çalışma
Dişi Gametogenez
EEG ve Uyarılmış Potansiyeller
EEG ve Uyarılmış Potansiyeller
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
N.Cranialis XI-XII
Erkek Gametogenez
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. N. Koyun
Dr. M.Kara
18 Eylül 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Histoloji -Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji -Embriyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Gelişimin I. Haftası
Gelişimin I. Haftası
Spinal Sinirler, Plex.Cervicalis
Spinal Sinirler, Plex.Cervicalis
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi
Histoloji -Embriyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Dr. M.Kara
Dr. M.Tulgar
Dr. M.Tulgar
19 Eylül 2014 Cuma
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Histoloji -Embriyoloji
11.10 – 12.00
Histoloji -Embriyoloji
Plex. Brachialis
Plex. Brachialis
Bilaminar Germ Diskinin Oluşumu: 2. hafta
Bilaminar Germ Diskinin Oluşumu: 2. hafta
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Sinaps ve EEG ile ilgili Sayısal Uygulamalar
Sinaps ve EEG ile ilgili Sayısal Uygulamalar
İntravenöz kan alma
İntravenöz kan alma
Dr. M.Tulgar
Dr. M.Tulgar
Dr.K.Ağengin
Dr.K.Ağengin
Biyofizik
Biyofizik
Beceri uygulama
Beceri uygulama
99
KAS VE SİNİR DOKULARI (I.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
22 Eylül 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Histoloji-Embriyoloji
Serbest çalışma
EPSP, IPSP, Sinaptik Entegrasyon, İnhibisyon
Kas İğciği, Golgi Tendon Organı
Trilaminar Germ Diskinin Oluşumu: 3. hafta
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Trilaminar Germ Diskinin Oluşumu: 3. hafta
Nn. intercostales, Plex. Lumbalis
Nn. intercostales, Plex. Lumbalis
Serbest çalışma
Dr. M.Kara
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
23 Eylül 2014 Salı
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Emriyonal Dönem: 4-8 haftalar
Emriyonal Dönem: 4-8 haftalar
Refleksler
Periferik Sinir Sisteminin Bölümleri
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Anatomi
Anatomi
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
Öğretim Üyesi
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. M.Kara
24 Eylül 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
10.10 – 11.00
Histoloji-Embriyoloji
11.10 – 12.00
Histoloji-Embriyoloji
Serbest çalışma
Fötal Dönem 9. Hafta – Doğum
Fötal Dönem 9. Hafta – Doğum
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
Plex.sacralis ve coccygeus
Plex.sacralis ve coccygeus
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
25 Eylül 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Fötal Membranlar ve Plasenta
Çoklu Gebelikler
Myolojiye Giriş, Mm.Facialis
Myolojiye Giriş, Mm.Facialis
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
26 Eylül 2014 Cuma
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Konjenital malformasyonlar
Konjenital malformasyonlar
Çiğneme, Suboccipital Kaslar
Çiğneme, Suboccipital Kaslar
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
İntravenöz kan alma
İntravenöz kan alma
Sutur atma
Sutur atma
Dr.R.Kızıltan
Dr.R.Kızıltan
Dr.R.Kızıltan
Dr.R.Kızıltan
Beceri uygulama
Beceri uygulama
Beceri uygulama
Beceri Uygulama
100
KAS VE SİNİR DOKULARI (I.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
29 Eylül 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Histoloji -Embriyoloji
11.10 – 12.00
Histoloji -Embriyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
İskelet ve Kas Sistemlerinin Gelişmesi
İskelet ve Kas Sistemlerinin Gelişmesi
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Boyun, Supra/İnfra Hyoid Kas. Fascia Cerv.
Boyun, Supra/İnfra Hyoid Kas. Fascia Cerv.
Tartışma
Serbest çalışma
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
30 Eylül 2014 Salı
8.10 – 9.00
Histoloji -Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji -Embriyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Kas Dokusuna Giriş
İskelet Kası Histolojisi
İskelet Kasının Yapısı ve Özellikleri
Kas Sinir Kavşağı
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji -Embriyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
Öğretim Üyesi
1 Ekim 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
Biyokimya
9.10 – 10.00
Biyokimya
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Kas ve Sinir Dokusu Biyokimyası
Kas ve Sinir Dokusu Biyokimyası
Mm. Dorsi
Mm. Dorsi
Dr. H.H Alp
Dr. H.H Alp
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
El yıkama/steril eld. giyme/çıkarma becerisi
Kontraktil Proteinler, Uyarım ve Kasılma
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. Ata Gökalp
Dr. M. Kara
2 Ekim 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Fizyoloji
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Histoloji -Embriyoloji
11.10 – 12.00
Histoloji -Embriyoloji
Motor Birim, Büyüklük Prensibi
Kaslarda Enerji Metabolizması
Kalp Kası Histolojisi
Düz Kas Histolojisi
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Aktif Eğitim
Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
3 Ekim 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Kaslarda Enerji Metabolizması
Mm. Thoracis, Diafragma
Mm. Thoracis, Diafragma
Dr. M. Kara
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Mm. abdominis, Canalis inguinalis
Tonus, Sarsı, Sumasyon, Tetanus, Treppe
Uzunluk-Gerim İlişkisi, Elastik Komponent
Serbest çalışma
Dr. N.Koyun
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
101
KAS VE SİNİR DOKULARI (I.) DERS KURULU
Tarih
6-7 Ekim 2014
Ders Adı
Konu
Öğretim Üyesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
8 Ekim 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Ön Kol Fleksör Kaslar
Ön Kol Fleksör Kaslar
Ön Kol Ekstensör Kaslar
Ön Kol Ekstensör Kaslar
Dr. N.Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
El yıkama/steril eld. giyme/çıkarma becerisi
Kontraktil Proteinler, Uyarım ve Kasılma
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. Ata Gökalp
Dr. M. Kara
Aktif Eğitim
Fizyoloji
9 Ekim 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Tenar, Hypotenar, Orta Palmar Grup Kaslar
Tenar, Hypotenar, Orta Palmar Grup Kaslar
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
10 Ekim 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Pelvis Kasları
Uyluk Ön-iç, Yan-arka Yüz Kasları
Uyluk Ön-iç, Yan-arka Yüz Kasları
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Kas Lifi Tipleri, Isı Üretimi
Kasılma Tipleri
Deri ve Ekleri
Deri ve Ekleri
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji -Embriyoloji
Histoloji -Embriyoloji
102
KAS VE SİNİR DOKULARI (I.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
13 Ekim 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Bacak Ön-dış Yan-arka Yüz Kasları
Bacak Ön-dış Yan-arka Yüz Kasları
Ayak Sırt ve Taban Kasları
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Düz Kas Fizyolojisi
Düz Kas Fizyolojisi
Kas ve eklenm muayenesi
Kas ve eklenm muayenesi
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. M.Alpaycı
Dr. M.Alpaycı
14 Ekim 2014 Salı
8.10 – 9.00
Beceri uygulama
9.10 – 10.00
Beceri uygulama
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Açlık kan şekeri ölçümü
Açlık kan şekeri ölçümü
Ayak Sırt ve Taban Kasları
Alt ekstremite fasyaları ve Tartışma
Dr. Z.Huyut
Dr. Z.Huyut
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Klinik uygulama
Klinik uygulama
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
15 Ekim 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Fizyoloji
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
16 Ekim 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
17 Ekim 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Konu
Omuz ve Kol Kasları
Omuz ve Kol Kasları
Kas Yorgunluğu, Hipertrofi, Atrofi
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
BECERİ UYGULAMA SINAVI (saat:09.30 )
TEORİK SINAV (Saat : 9.30)
I.KURUL DEĞERLEDİRME VE GERİ
BİLDİRİM (Saat :14.00)
103
Öğretim Üyesi
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
Dr. Ö.Ergül Erkeç
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
KAN-LENF DOLAŞIMI VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ( II.) DERS KURULU
(20 Ekim 2014 – 25 Kasım 2014)
6 hafta / 133 saat
Teorik
Pratik
Toplam
Biyokimya
9
2
11
(7 + 2)
9
Fizyoloji
10
8
18
(7 + 6)
13
Histoloji ve Embriyoloji
12
8
20
(9 + 6)
15
Mikrobiyoloji
30
Parazitoloji
20
Farmakoloji
24
Aktif Eğitim
3
Dersler
Beceri uygulama
Toplam
0
103
Soru oranı
30
22
5
25
(15 + 4) 19
2
26
(18 + 2) 20
3
2
6
149
0
100
6
31
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Okan ARIHAN
Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
Doç. Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. M. R. ŞEKEROĞLU
Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. Hamit Hakan ALP
Yrd. Doç. Dr. Okan ARIHAN
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji Prof. Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ
Doç.Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
Mikrobiyoloji
Yrd.Doç.Dr. Mehmet PARLAK
Prof. Dr.Hasan YILMAZ
Doç. Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ
Parazitoloji
Yrd.Doç.Dr. Y.Emre BEYHAN
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR
Farmakoloji
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO
Doç. Dr. Oğuz TUNCER
Aktif Eğitim
Yrd. Doç.Dr. Aytaç AKYOL
Beceri uygulama
104
KAN-LENF DOLAŞIMI VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ( II.) DERS KURULUNUN DERSLERE
GÖRE AMAÇ VE HEDEFLERİ
BİYOKİMYA
AMAÇ
Kan dokusu hücreleri, pıhtılaşma faktörleri, tümör belirteci olan enzim ve diğer markerları, tömör
oluşumu ve sonrasında meydana gelen biyokimyasal değişimlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER
Pıhtılaşma faktörlerini, pıhtılaşma esnasındaki biyokimyasal değişimleri izah edebilme, Kan dokusu
hücrelerini tanıyabilme, kan dokusunda buluna önemli protein, enzim ve minerallerin fonksiyonlarını
izah edebilme, Tümör belirteci olabilecek enzimleri ve fonksiyonlarını açıklayabilme, tümör
oluşumundaki biyokimyasal değişimleri kavrayabilme, Kanser oluşumu ve sonrasında meydana gelen
biyokimyasal değişikliklerin farkında olma, kanser hastalıklarında düzeyi değişen biyokimyasal
parametreler ve bu parametrelere etki eden terapötik ajanlar hakkında bilgi sahibi olma
FİZYOLOJİ
AMAÇ
Bu kurulda, hematopoetik ve lenfoid dokuların (kan, kemik iliği, dalak, timus, lenf nodu)
yapısı ve fonksiyonel özellikleri ile bağışıklık yanıtının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER
Bu ders kurulu sonunda Dönem II öğrencilerinin;
1) Kan ve bağışıklık sisteminin yapı ve fonksiyonlarının fizyolojik özelliklerini belirtebilmeleri;
2) Eritrositlerin hemoglobinin sentezi, işlevleri ve yıkılmasıyla ilgili işlevlerini kavrayabilmeleri,
3) Primer ve sekonder polisitemiyi tanımlayabilmeleri,
4) Anemi sebeplerini kavrayabilmeleri ve anemi türlerini ayırt edebilmeleri,
5) Lökositlerin genel özellikleri ve yangı reaksiyonlarını öğrenmeleri,
6) Polimorf çekirdekli ve mononükleer lökositleri tanımlayarak, işlevlerini anlatabilmeleri,
7) Lökopeni ve lökositoza yol açan etken ve hastalıkları tanımlayabilmeleri,
8) Trombositlerin yapı ve fonksiyonlarını açıklayabilmeleri,
9) Kan pıhtılaşma faktörlerini ve pıhtılaşma mekanizmalarını kavrayabilmeleri,
10) Hemaglütinasyon testi uygulayarak kan gruplarını belirleyebilmeleri,
11) Sedimentasyon kavramını öğrenmeleri ve laboratuvarda sedimentasyon hızını ölçebilmeleri,
105
12) Kanama zamanı ve pıhtılaşma zamanını laboratuvar ortamında tayin edebilmeleri,
13) Bağışıklık yanıtının özelliklerini ve çeşitlerini belirtebilmeleri hedeflenmektedir.
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
AMAÇ
Kan, Kemik iliği, lenfoid organların yapısal makroskopik ve hücresel düzeyde, işlevsel açıdan
incelenmesidir.
HEDEFLER
Kan, kemik iliği ile hemapoetik sistemin ve bağışıklık sistemi özelliklerinin yapısal doku ve hücresel
düzeyde gelişimlerini detaylı olarak açıklayarak bilgi kazanılmasını sağlamak, hemapoetik sisteminin
ve immun sisteminin özellik ve gelişimini kavratmak, bu sistemlerin, birbirleri ile olan ilişkileri ve her
bir sistemin etkilerini, düzenlenişini ve kontrol mekanizmalarını öğretmektir. Histoloji-Embriyoloji
olarak, komitenin sonunda ikinci sınıf öğrencileri aşağıdaki kavramları anlamalıdır; kan hücreleri,
immun sistem hücreleri normal gelişimi ve mikroskopik yapısı ve işlevleri ile ilgili temel kavramlar
ve bilgileri, kan hücrelerinin oluşumunu öğrenecektir.
MİKROBİYOLOJİ
AMAÇ
İmmünolojinin temel özellikleri, immun sistemin yapısı, işlevleri, immun sistemde yer alan hücrelerin
birbirleri ile olan ilişkileri, immun sistemle ilişkili hastalık ve olayların temelleri ve temel viroloji,
hakkında bilgi kazanmayı sağlar.
HEDEFLER
İmmun sistemde yer alan organ ve dokuların fonksiyonlarını tanımlayabilmeli,
İmmun sistem hücrelerinin gelişimi ve birbirleri ile olan ilişkilerini tanımlayabilmeli
İmmünolojiye ait işlev mekanizmalarını tanımlayabilmeli,
Aşırı duyarlılık reaksiyonları ve mekanizmalarını açıklayabilmeli,
İmmünolojik hastalıkların etyopatogenezini sayabilmeli,
Virüslere ait özellikleri tanımlayabilmeli,
DNA ve RNA virüslerin özelliklerini ve bu grupta yer alan virüsleri bilmeli,
Virüslerin hastalık yapma mekanizmalarını bilmeli,
Virüslerle etkenlerle ilgili klinik ve tedavi yaklaşımlarının temelini tanımlayabilmeli
Antiviral tedavide kullanılan ilaçların etkilerini, etki mekanizmalarını, sayabilmelidir.
106
PARAZİTOLOJİ
AMAÇ VE HEDEFLER
Bu derste, tıbbi önemi olan artropod ve helmintlerin morfolojik yapıları ile bu etkenlerin yaşayış,
evrim ve bulaşma yolları, sebep oldukları hastalıklar ve hastalıkların oluş mekanizmaları, insan
organizmasının bunlara verdikleri yanıtlar, insanda oluşturdukları belirtiler ve yapı bozuklukları, yol
açtıkları hastalıklar ve etkenlerin tanımı ve tedavisi ile bu hastalık etkenlerinden korunma yollarının
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Bu derste öğrencilerden vücudun değişik bölgelerinde parazitlenen artropod ve helmintlerin neden
oldukları hastalıkların tanım ve tedavileri ile bu hastalık etkenlerinden korunma yollarını
belirtebilmeleri hedeflenmektedir.
FARMAKOLOJİ
AMAÇ
İlaçların akılcı kullanımı, farmakokinetiği, farmakodinamiği, ilaç etkisini değiştiren faktörler, ilaç
advers etkileri ve zehirlenmeleri, farmakovijilans ve farmakovijilans rapor hazırlama teknikleri, reçete
bilgisi, farmakogenetik ve yeni ilaç geliştirilmesi hakkında bilgiler kazandırmaktır.
HEDEFLER
İlaçların akılcı kullanımı ile ilgili yapılması gerekenleri bilmeli,
Farmakokinetik ve farmakodinami kavramlarını tanımlayabilmeli,
İlaç-reseptör ilişkisini ve ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilmeli,
İlaç etkisini değiştiren faktörleri sayabilmeli,
İlaç toksisitesi ve farmakovijilansı tanımlayabilmeli, nedenlerini ve tiplerini sayabilmeli,
Akut zehirlenmelerin ilaçla tedavisinde temel prensipleri ve kullanılan ilaçları tanımlayabilmeli,
Genetik farklılık nedeni ile ilaçların metabolizma ve etkilerinin bireyler/etnik gruplar arasında ne
şekilde değiştiğini ve bunların mekanizmalarını açıklayabilmeli,
107
Yeni ilaç geliştirilmesi sürecinin basamaklarını sayabilmeli ve her basamağın neler içerdiğini
açıklayabilmeli,
Reçete yazım kurallarını bilerek uygun bir reçetenin yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar
hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
BECERİ UYGULAMA
AMAÇ VE HEDEFLER
Kan basıcı ve kardiyak muayeneyi öğrenme ve elektrokardiyogram çekim becerisinin kazandırma.
108
KAN-LENF DOLAŞIMI ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ (II.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
20 Ekim 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
Histoloji- Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji- Embriyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Hematopoez
Hematopoez
Kanın Fizyolojik Fonksiyonları
Kanın Bileşenleri: Serum ve Plazma
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Kan Yapımı
Kanın Bileşenleri: Lökositler ve immun sistem
Parazitolojiye Giriş ve Parazitlik
Parazitolojiye Giriş ve Parazitlik
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. Z.Taş Cengiz
Dr. Z.Taş Cengiz
21 Ekim 2014 Salı
8.10 – 9.00
Fizyoloji
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Parazitoloji
11.10 – 12.00
Parazitoloji
Kanın Bileşenleri: Eritrositler
Kanın Bileşenleri: Eritrositler
Artropodların Genel özellikleri ve Parazit.
Artropodların Genel özellikleri ve Parazit.
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Periferik Kan Hücreleri Histolojisi
Periferik Kan Hücreleri Histolojisi
Reçete Yazımı
Reçete Yazımı
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Fizyoloji
Fizyoloji
Parazitoloji
Parazitoloji
Histoloji- Embriyoloji
Histoloji- Embriyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
22 Ekim 2014 Çarşamba
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
23 Ekim 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
24 Ekim 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Konu
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
109
Öğretim Üyesi
KAN-LENF DOLAŞIMI ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ (II.) DERS KURULU
27 Ekim 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
Farmakoloji
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Farmakoloji
Rasyonel ilaç kullanımı
Kan grupları
Kan nakli
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
28 Ekim 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Beceri uygulama
10.10 – 11.00
Beceri uygulama
11.10 – 12.00
Serbest çalışma
Kardiyak oskültasyon ve kalp odakları
Kardiyak oskültasyon ve kalp odakları
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Periferik Kan Hücreleri Histolojisi
Periferik Kan Hücreleri Histolojisi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Histoloji- Embriyoloji
Histoloji- Embriyoloji
Dr. H. Özdemir
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. A.Akyol
Dr. A.Akyol
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
29 Ekim 2014 Çarşamba
CUMHURİYET BAYRAMI
30 Ekim 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Farmakoloji
11.10 – 12.00
Farmakoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
İlaç Etkileşimleri
Farmakolojiye Giriş Alt ve Yan Dal.
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Periferik Kan Hücreleri Histolojisi
Periferik Kan Hücreleri Histolojisi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Histoloji- Embriyoloji
Histoloji- Embriyoloji
31 Ekim 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Farmakoloji
11.10 – 12.00
Farmakoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
İlaç Etkileşimleri
Farmakolojiye Giriş Alt ve Yan Dal.
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Periferik Kan Hücreleri Histolojisi
Periferik Kan Hücreleri Histolojisi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Histoloji- Embriyoloji
Histoloji- Embriyoloji
110
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
KAN-LENF DOLAŞIMI ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ (II.) DERS KURULU
3 Kasım 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
Histoloji- Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji- Embriyoloji
10.10 – 11.00
Mikrobiyoloji
11.10 – 12.00
Mikrobiyoloji
Lenforetikuler Sistem Histolojisi
Lenforetikuler Sistem Histolojisi
İmmun Sistem Organ ve Hücreleri
İmmun Sistem Organ ve Hücreleri
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
Parazitlerin Hast. Yapma Mekan.
Parazitlerin Hast. Yapma Mekan.
Dr. Y.E.Beyhan
Dr. Y.E.Beyhan
4 Kasım 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Aktif Eğitim
10.10 – 11.00
Parazitoloji
11.10 – 12.00
Parazitoloji
Serbest çalışma
Hasta öyküsü alma ve kaydetme becerisi
Proto. Gnl. Özel. ve Parazitlikleri
Tremat. Gnl. Özel. ve Parazitlikleri
Dr. O. Tuncer
Dr. Z. Taş Cengiz
Dr. Z. Taş Cengiz
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Parazitoloji
Parazitoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
5 Kasım 2012 Çarşamba
8.10 – 9.00
Parazitoloji
9.10 – 10.00
Parazitoloji
10.10 – 11.00
Mikrobiyoloji
11.10 – 12.00
Mikrobiyoloji
Sestod. Gnl. Özel. ve Parazitlikleri
Nemato. Gnl. Özel. ve Parazitlik.
Kan Hücreleri Gelişimi ve Özellikleri
Kan Hücreleri Gelişimi ve Özellikleri
Dr. Z. Taş Cengiz
Dr. Z. Taş Cengiz
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
İlaçların Farmasötik Şekilleri
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. H. Özdemir
6 Kasım 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Mikrobiyoloji
9.10 – 10.00
Mikrobiyoloji
10.10 – 11.00
Histoloji-Embriyoloji
11.10 – 12.00
Histoloji-Embriyoloji
Kan Hücreleri Gelişimi ve Özellikleri
Kan Hücreleri Gelişimi ve Özellikleri
Dalak Histoloji
Dalak Histoloji
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Farmakoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
7 Kasım 2014 Cuma
8.10 – 9.00
Parazitoloji Lab.
9.10 – 10.00
Parazitoloji Lab.
10.10 – 11.00
Parazitoloji Lab.
11.10 – 12.00
Parazitoloji Lab.
Dışkı Muayene Yöntemleri
Dışkı Muayene Yöntemleri
Kan Prepar. Hazır. Boyama, İncele.
Kan Prepar. Hazır. Boyama, İncele.
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Virolojinin Geliş. ve Virus.Yap.
Virolojinin Geliş. ve Virus.Yap.
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. M.Parlak
Dr. M.Parlak
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
111
KAN-LENF DOLAŞIMI ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ (II.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
10 Kasım 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
Parazitoloji
9.10 – 10.00
Biyokimya
10.10 – 11.00
Biyokimya
11.10 – 12.00
Mikrobiyoloji
Kene Vektörlüğü ve Parazitliği
Plazma Proteinleri ve Ig’ler
Plazma Proteinleri ve Ig’ler
Viruslerin Sınıflandırılması
Dr. Y.E.Beyhan
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. M.Parlak
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Timus Histolojisi
Timus Histolojisi
İlaçların Uygulanma Yolları ve Abs.
Serbest çalışma
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. G. Oto
11 Kasım 2014 Salı
8.10 – 9.00
Mikrobiyoloji
9.10 – 10.00
Mikrobiyoloji
10.10 – 11.00
Parazitoloji
11.10 – 12.00
Parazitoloji
Sitokinler, adezyon molekülleri, MHC
Sitokinler, adezyon molekülleri, MHC
Uyuz ve Diğer Akar Parazitlikleri
Uyuz ve Diğer Akar Parazitlikleri
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Farmakoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
Öğretim Üyesi
12 Kasım 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
Parazitoloji
9.10 – 10.00
Parazitoloji
10.10 – 11.00
Mikrobiyoloji
11.10 – 12.00
Mikrobiyoloji
Bit Vekörlüğü ve Pediculosis
Pire Vektörlüğü ve Parazitliği
Antijenler ve Antikorlar
İmmun Sistem Aktivasyonu
Dr. Y.E.Beyhan
Dr. Z.Taş Cengiz
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
İlaçların Biyo. Memb. Geçiş ve Abs.
Hasta öyküsü alma ve kaydetme becerisi
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. H. Özdemir
Dr. O. Tuncer
13 Kasım 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Mikrobiyoloji
9.10 – 10.00
Mikrobiyoloji
10.10 – 11.00
Parazitoloji Lab.
11.10 – 12.00
Parazitoloji
İmmun Yanıt Oluşumu
Viruslerin Üremesi ve Genetiği
Bit, Pire, Akar ve Keneler
Miyaz Etkenleri
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. M.Parlak
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Farmakoloji
Aktif Eğitim
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
14 Kasım 2014 Cuma
8.10 – 9.00
Mikrobiyoloji
9.10 – 10.00
Mikrobiyoloji
10.10 – 11.00
Biyokimya
11.10 – 12.00
Biyokimya
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Parazitoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Kompleman Sistemi
Kompleman Sistemi
Pıhtılaşma Biyokimyası
Pıhtılaşma Biyokimyası
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. M. R. Şekeroğlu
Miyaz Etkenleri
İlaçların Dağılımı
İlaçların Dağılımı–2
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
112
KAN-LENF DOLAŞIMI ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ (II.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
17 Kasım 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
Mikrobiyoloji
9.10 – 10.00
Mikrobiyoloji
10.10 – 11.00
Parazitoloji
Aşırı Duyarlık Reaksiyonları
Aşırı Duyarlık Reaksiyonları
Sivrisinek ve Tatarcıklar
11.10 – 12.00
Parazitoloji
Tabanidler ve Stomoksidler
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Fizyoloji
Fizyoloji
Farmakoloji
Kanın Bileşenleri Trombositler
Kanamanın durması
İlaçların Biyotransformasyonu
Serbest çalışma
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. G. Oto
18 Kasım 2014 Salı
8.10 – 9.00
Farmakoloji
9.10 – 10.00
Parazitoloji
10.10 – 11.00
Mikrobiyoloji
11.10 – 12.00
Mikrobiyoloji
İlaçların Eliminasyonu
Seratopogonid, Simuliid Sinekler
Kan Grupları İmmunolojisi
Kan Grupları İmmunolojisi
Dr. G. Oto
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
19 Kasım 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
Biyokimya
9.10 – 10.00
Biyokimya
10.10 – 11.00
Farmakoloji
11.10 – 12.00
Farmakoloji
Kan dokusu biyokimyası
Kan dokusu biyokimyası
Doz Konsantrasyon Etki İlişkisi
İlaç Reseptör İlişkisi
Dr. H.H.Alp
Dr. H.H.Alp
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
Otoimmunite ve Otoimmun Hast.
Otoimmunite ve Otoimmun Hast.
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
20 Kasım 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Mikrobiyoloji
9.10 – 10.00
Mikrobiyoloji
10.10 – 11.00
Farmakoloji
11.10 – 12.00
Farmakoloji
İnterferens ve İnterferon, Antivi. İlaç.
Antiviral Ajanlar
İlaçların Etki Mekanizması
İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler
Dr. M.Parlak
Dr. M.Parlak
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
21 Kasım 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Farmakoloji
10.10 – 11.00
Farmakoloji
11.10 – 12.00
Mikrobiyoloji
Serbest çalışma
İlaçların Mutajenik ve Teratojenik Etk.
İlaçların Toksik Etkileri
Bakteriofajlar ve Viruslerin Üretil.
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
Doğal ve Spesifik İmmun Direnç
Doğal ve Spesifik İmmun Direnç
Serbest çalışma
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
113
Öğretim Üyesi
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz,
Dr. Z.Taş Cengiz,
Dr. Y.E.Beyhan
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Dr. M.Parlak
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
KAN-LENF DOLAŞIMI ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ (II.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
21 Kasım 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
Beceri uygulama
9.10 – 10.00
Beceri uygulama
10.10 – 11.00
Beceri uygulama
11.10 – 12.00
Beceri uygulama
Kan basıncı ölçme
Kan basıncı ölçme
EKG çekimi
EKG çekimi
Dr. A.Akyol
Dr. A.Akyol
Dr. A.Akyol
Dr. A.Akyol
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Klinik enzimoloji ve tümör biyokimyası
Tümör İmmunolojisi
Tümör İmmunolojisi
Serbest çalışma
Dr. H.H.Alp
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
22 Kasım 2014 Salı
9.10 – 10.00
Farmakoloji
10.10 – 11.00
Farmakoloji
11.10 – 12.00
Biyokimya
Ağır Metallerle Zehirlenmeler
İnsektisit Zehirlenmeler
Klinik enzimoloji ve tümör biyokimyası
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Dr. M. R. Şekeroğlu
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Biyokimya B Grubu; Protein Elektroforezi
Biyokimya B Grubu; Protein Elektroforezi
Biyokimya A Grubu; Protein Elektroforezi
Biyokimya A Grubu; Protein Elektroforezi
Biyokimya
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
23 Kasım 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
Parazitoloji Lab.
Miyaz Etk., Tabanid, Stomoksitler
9.10 – 10.00
Parazitoloji Lab.
Sivrisinek,Tatarc., Serato., Simuliid
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
Farmakoloji
Farmakoloji
Mantar Zehirlenmeleri
Zehirlenemelerde Diüretiklerin Yeri
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Farmakoloji Uygulama
Farmakoloji Uygulama
Farmakoloji Uygulama
Farmakoloji Uygulama
24 Kasım 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Farmakoloji
10.10 – 11.00
Biyokimya
11.10 – 12.00
Farmakoloji
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
25 Kasım 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
İlaç Zehirlenmelerinde Tanı ve Tedavi
Akut İlaç Zehirlenmelerinde Tedavi
Klinik enzimoloji ve tümör biyokimyası
BECERİ UYGULAMA SINAVI (09.30)
TEORİK SINAV (Saat: 9.30)
PRATİK SINAV (Saat: 14.00)
II. KURUL DEĞERLENDİRME VE
GERİ BİLDİRİM (14.00-15.00)
114
Öğretim Üyesi
Dr. H. Yılmaz, Dr.
Z.Taş Cengiz, Dr.
Y.E.Beyhan
Dr. H. Yılmaz, Dr.
Z.Taş Cengiz, Dr.
Y.E.Beyhan
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Dr. H.H.Alp
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
SOLUNUM ve DOLAŞIM (III.) DERS KURULU
(1 Aralık 2014 – 09 Ocak 2015)
6 hafta / 145 saat
Toplam
Soru oranı
Dersler
Teorik
Pratik
Anatomi
52
9
61
(36 + 6) 42
Biyokimya
4
-
4
3
Fizyoloji
35
9
44
(25 + 6) 31
Histoloji ve Embriyoloji
12
9
21
(8 + 6) 14
Biyofizik
12
-
12
6
Aktif Eğitim
3
-
3
2
Klinik Uygulama
4
-
4
2
Beceri uygulama
-
6
6
122
33
155
Toplam
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ:
Prof. Dr. Mehmet KARA
DERS KURULU BAŞKANI:
Yrd. Doç. Dr.Tahir ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Necat KOYUN
Yrd. Doç. Dr. Okan ARIHAN
AKIR
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Necat KOYUN
Anatomi
Yrd. Doç. Dr. Ragıp BALAHOROĞLU
Biyokimya
Prof. Dr. Mehmet KARA
Fizyoloji
Yrd. Doç. Dr. Okan ARIHAN
Histoloji ve Embriyoloji Prof. Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ
Yrd.Doç.Dr. Aysel SÜNNETÇİOĞLU
Klinik Uygulama
Yrd.Doç.Dr. Aydın BORA
Yrd.Doç.Dr. İbrahim ECE
Yrd. Doç. Dr. Tahir ÇAKIR
Biyofizik
Doç. Dr.Hüseyin BEĞENİK
Aktif Eğitim
Yrd. Doç.Dr. Hülya GÜNBATAR
Beceri Uygulama
Yrd. Doç.Dr. Mehmet PARLAK
115
SOLUNUM ve DOLAŞIM (III.) DERS KURULUNUN DERSLERE GÖRE AMAÇ VE
HEDEFLERİ
ANATOMİ
Kalp anatomisi ve dolaşım sisteminin (arterial, venöz, lenf dolaşımının)öğretilmesi ve klinik
anatomisinin kavratılması.Solunum sistemi anatomisi ; paranazal sinuslar,larynx,trakea,akciğerler ve
pleura klinik anatomisi vekomşuluklarının öğretilmesi
BİYOKİMYA
AMAÇ
Kan gazı parametreleri ve nasıl değiştiği, Serbest radikaller ve fizyolojik etkileri konusunun
kavratılması amaçlanmaktadır.
HEDEFLER
Kan gazları diye tabir edilen parametreler hakkında bilgi sahibi olma, bu parametrelerin hangi koşullar
altında nasıl değiştiğini izah edebilme, Serbest radikaller ve fizyolojik etkileri hakkında bilgi sahibi
olma, Antioksidanların özellikleri ve serbest radikallere etkileri hakkında öğrendiklerini ifade etme.
FİZYOLOJİ
AMAÇ
“Solunum ve Dolaşım Sistemleri” ders kurulu sonunda Dönem II öğrencileri, ileride görecekleri klinik
derslere temel teşkil edecek olan solunum ve dolaşım sistemlerine ait organların fizyolojik özellikleri
hakkındaki temel bilgileri öğreneceklerdir.
HEDEFLER
Bu ders kurulu sonunda Dönem II öğrencilerinin;
Dolaşım ve solunum sistemlerine ait organların fizyolojik işlevlerini belirtebilmeleri;
Kalp kasının fizyolojik özellikleri kavrayabilmeleri,
Kalbin ileti sistemi, kalp döngüsü, hemodinamik ve dolaşım dinamiğini, ayrıca arteriyel ve venöz
sistemlerin işlevlerini açıklayabilmeleri,
Elektrokardiyografinin temellerini kavrayabilmeleri,
Kalp seslerini dinleyebilmeleri ve kan basıncını ölçebilmeleri,
Kardiyovasküler sistemin fizyopatolojik değişikliklerinin önemini, iskemik kalp hastalığı ve kalp
yetmezliğinin fizyopatolojisini kavrayabilmeleri
116
Alveol hücrelerini, pulmoner sürfaktanın yapısını, yüzey gerilimi ve alveol mekaniğini
anlatabilmeleri,
Kan hava bariyerinin yapısı ve elemanlarını tanımlayabilmeleri,
Solunum mekaniğinin gerçekleşmesindeki süreçleri ve bunları kontrol eden mekanizmaları
açıklayabilmeleri,
Solunum fonksiyon testlerini değerlendirebilmeleri, gaz alışverişi, ventilasyon-perfüzyon süreçlerini
yorumlayabilmeleri,
Solunum merkezi kontrolü, solunum yetmezliği ve fizyopatolojisini açıklayabilmeleri
hedeflenmektedir.
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
AMAÇ
Kardiyovasküler, solunum sistemlerinin gelişimsel ve hücresel yapı ve işlevlerini öğretmektir.
HEDEFLER
Kalp, damar ve solunum sistemlerinin normal gelişim ve anomalileri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Bu sistemlerin histolojik yapısını öğrenecekler.
BİYOFİZİK
AMAÇ
Kardiyovasküler, solunum sistemlerinin gelişimsel ve hücresel yapı ve işlevlerini öğretmektir.
HEDEFLER
Kalp, damar ve solunum sistemlerinin normal gelişim ve anomalileri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Bu sistemlerin histolojik yapısını öğrenecekler.
AKTİF EĞİTİM
AMAÇ VE HEDEF
Tansiyon kavramı ve hipertansiyon değerlerini, hipertansiyonun etkilerini ve tansiyon ölçümünü
öğrenme
BECERİ UYGULAMA
AMAÇ VE HEDEFLER
Solunum muayene ilkelerini öğreneme ve solunum fonksiyon testlerini yorumlama ve boğaz kültürü
alabilme
117
SOLUNUM ve DOLAŞIM (III.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
1 Aralık 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Kalp İç ve Dış Yüz Anatomisi
Kalp İç ve Dış Yüz Anatomisi
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Kalp ve Damarların Gelişmesi
Kalp ve Damarların Gelişmesi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
2 Aralık 2014 Salı
8.10 – 9.00
Histoloji- Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji- Embriyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Kalp Histolojisi
Kalp Histolojisi
Dolaşım Sisteminin Fonks. Anatomisi
Dolaşım Sisteminin Fonks. Anatomisi
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji- Embriyoloji
Histoloji- Embriyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
3 Aralık 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Konu
Öğretim Üyesi
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Kalp ve Fizyolojik Özellikleri
Dr. O.Arıhan
Kalp Uyarı Sis. ve Radyolojik Anat.
Kalp damarları, perikard
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
4 Aralık 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Anatomi
Kalbin Elektriksel Aktivitesi
Kalbin Elektriksel Aktivitesi
Kalp damarları, perikard
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi
Anatomi
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
5 Aralık 2014 Cuma
8.10 – 9.00
Biyofizik
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
EKG’ nin Fiziksel Temelleri
EKG’ nin Fiziksel Temelleri
EKG (Elektrokardiyogram)
EKG (Elektrokardiyogram)
Dr. T.Çakır
Dr. T.Çakır
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Trunc.pulmonalis, Aorta ve Dalları
Trunc.pulmonalis, Aorta ve Dalları
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Anatomi
Anatomi
118
SOLUNUM ve DOLAŞIM (III.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
8 Aralık 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Biyofizik
Serbest çalışma
A. carotis eksterna ve Dalları
A. carotis eksterna ve Dalları
Kan Basıncı ve Kan Akışı Ölç. Yönt.
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Kalp Kası ve Fizyolojik Özellikleri
Kalp Kası ve Fizyolojik Özellikleri
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Fizyoloji
Fizyoloji
Konu
9 Aralık 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Kalp Devri, Kalp Sesleri
Kalp Devri, Kalp Sesleri
A. car. externa ve A. car. İnterna
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Öğretim Üyesi
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. T.Çakır
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. N. Koyun
10 Aralık 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Histoloji -Embriyoloji
10.10 – 11.00
Histoloji -Embriyoloji
11.10 – 12.00
Anatomi
Damar Histolojisi
Damar Histolojisi
A. car. externa ve A. car. İnterna
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
A. subclavia ve Dalları
A. subclavia ve Dalları
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Anatomi
Anatomi
11 Aralık 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Serbest çalışma
A. axillaris ve Dalları, Reg. Axillaris
A. axillaris ve Dalları, Reg. Axillaris
Kalp Devri, Kalp Sesleri
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr.O.Arıhan
12 Aralık 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Anatomi
Kalp Çalışmasının Düzenlenmesi
Kalp Çalışmasının Düzenlenmesi
A.brach., A.radialis ve ulnaris Dalları
Dr.O.Arıhan
Dr.O.Arıhan
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
A.brach., A.radialis ve ulnaris Dalları
Aorta thoracica ve Aorta abdominalis
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Anatomi
Anatomi
119
SOLUNUM ve DOLAŞIM (III.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
15 Aralık 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Kan Basıncı ve Düzenlenmesi
Kan Basıncı ve Düzenlenmesi
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Aorta thoracica ve Aorta abdominalis
A.iliaca ext./interna ve Dalları
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Anatomi
Anatomi
Konu
16 Aralık 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
A.iliaca ext./interna ve Dalları
Kılcal Damar Kan Dolaş. ve Kan Akım. Düzenl.
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Öğretim Üyesi
Dr.O.Arıhan
Dr.O.Arıhan
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr.O.Arıhan
17 Aralık 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Kan ve Dolaşım Fizyopatolojisi
Kan ve Dolaşım Fizyopatolojisi
Aa.femoralis/poplitea/tibialis ve Dalları
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
Aa.femoralis/poplitea/tibialis ve Dalları
Venlere Giriş ve V.pulmonalis
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
18 Aralık 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Biyofizik
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Hidrostatik Basınç ve Ödem, Varis, Tans. ilişkisi
Bernoulli İlkesi, Poiseuille Yasası ve kan akışı
V. jugularis ext./interna ve Dalları
V. jugularis ext./interna ve Dalları
Dr. T.Çakır
Dr. T.Çakır
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Dr.O.Arıhan
Dr.O.Arıhan
Dr. N. Koyun
19 Aralık 2014 Cuma
8.10 – 9.00
Histoloji- Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji- Embriyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Yüz Boyun Gelişmesi
Yüz Boyun Gelişmesi
Dura Sinusları., Vv.emissaria
Vv. diploica , Vena cerebri
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Laplace Yasası ve Anevrizma
Solunum muayenesi
Solunum muayenesi
Serbest çalışma
Dr. T.Çakır
Dr. H.Günbatar
Dr. H.Günbatar
Biyofizik
Beceri uygulama
Beceri uygulama
120
SOLUNUM ve DOLAŞIM (III.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
22 Aralık 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Solunum Fizyolojisine Giriş
V.subclavia, Vv.membri superiores
V.subclavia, Vv.membri superiores
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Solunum sisteminin gelişmesi
Solunum sisteminin gelişmesi
Kan basıncı ölçme becerisi
Serbest çalışma
Histoloji- Embriyoloji
Histoloji- Embriyoloji
Aktif Eğitim
Konu
23 Aralık 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Histoloji- Embriyoloji
10.10 – 11.00
Histoloji- Embriyoloji
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Solunum Sistemi Histolojisi
Solunum Sistemi Histolojisi
V.azygos, Vv.columna vert.,V.cava inf
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Öğretim Üyesi
Dr. M. Kara
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. H. Beğendik
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. N. Koyun
24 Aralık 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
Fizyoloji
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Solunum Mekaniği ve Ventilasyon
Solunum Mekaniği ve Ventilasyon
V.iliaca com./ext./interna, Vv.membri inf.
V.iliaca com./ext./interna, Vv.membri inf.
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
Vv.porta hepatis/mes.sup/splenica
Porta-cav Anastomozlar
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
25 Aralık 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Beceri uygulama
9.10 – 10.00
Beceri uygulama
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Boğaz kültürü alma
Boğaz kültürü alma
Alveollerde Gaz Değişimi
Alveollerde Gaz Değişimi
Dr. M.Parlak
Dr. M.Parlak
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
26 Aralık 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Beceri uygulama
10.10 – 11.00
Beceri uygulama
11.10 – 12.00
Solunum fonksiyon testleri
Solunum fonksiyon testleri
Serbest çalışma
Dr. H.Günbatar
Dr. H.Günbatar
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Akciğer Hac. Kap. ve FAK Tayin Yönteml.
Kalbin Etkinliği ve Gücü
Kanda Gaz Taşınması
Serbest çalışma
Dr. M.Tulgar
Dr. M.Tulgar
Dr. M. Kara
Biyofizik
Biyofizik
Fizyoloji
121
SOLUNUM ve DOLAŞIM (III.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
29 Aralık 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Kanda Gaz Taşınması
Baş-boyun ve üst taraf lenf sistemi
Baş-boyun ve üst taraf lenf sistemi
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Lenf Sis. Gir, Duc.thor., Trunci lymph
Lenf Sis. Gir, Duc.thor., Trunci lymph
Serbest çalışma
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
30 Aralık 2014 Salı
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Biyofizik
11.10 – 12.00
Biyofizik
Meme Lenf., Göğüs ve Abdomen Lenf Sis.
Meme Lenf., Göğüs ve Abdomen Lenf Sis.
Solunum Sistemi ve Kan Gazları
Yüzey Geril., Sürfaktan ve Alv. Mekaniği
Dr. N. Koyun
Dr. N.Koyun
Dr. M.Tulgar
Dr. M.Tulgar
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
Öğretim Üyesi
Dr. M. Kara
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
31 Aralık 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
Biyofizik
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Tartışma
Tartışma
Solunumun Düzenlenmesi
Vent.-Perfüzyon Oranı, Apne,Disapne, vd.
Dr. M.Tulgar
Dr. M.Tulgar
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
Pelvis ve alt taraf lenf sistemi, Dalak
Pelvis ve alt taraf lenf sistemi, Dalak
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
Anatomi
Anatomi
1 Ocak 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
2 Ocak 2015 Cuma
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Sol.Sis. Giriş, Nasus ext., P.nazal sinuslar
Sol.Sis. Giriş, Nasus ext., P.nazal sinuslar
Pulmoner Fonksiyon Testleri
Pulmoner Fonksiyon Testleri
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
122
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
SOLUNUM ve DOLAŞIM (III.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
5 Ocak 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
Klinik uygulama
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Çocuk kardiyolojik hastalıklarına yaklaşım
Hipoksi ve Çeşitleri
Larynx, Mm laryngis
Larynx, Mm laryngis
Dr.İ.Ece
Dr. M. Kara
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Biyokimya
Biyokimya
Aktif Eğitim
Aktif Eğitim
Kan Gazları Solunum Biyokimyası
Kan Gazları Solunum Biyokimyası
Kan basıncı ölçme becerisi
Kan basıncı ölçme becerisi
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. H. Beğenik
Dr. H. Beğenik
6 Ocak 2015 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
Klinik uygulama
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Göğüs ve kalp filmi değerlendirme
Egzersiz Fizyolojisi
Egzersiz Fizyolojisi
Trakea, Akciğerler
Dr. A.Bora
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. N.Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi
Anatomi
Biyokimya
Biyokimya
Trakea, Akciğerler
Akciğer, Pleura
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
7 Ocak 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Klinik uygulama
9.10 – 10.00
Klinik uygulama
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Göğüs muayenesi
Sigara ve göğüs
Egzersiz Fizyolojisi
Egzersiz Fizyolojisi
Dr.A. Sünnetçioğlu
Dr.A. Sünnetçioğlu
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
Akciğer, Pleura
Mediastinum ve Tartışma
FAKÜLTE ORTAKI DERSİ
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
Anatomi
Anatomi
8 Ocak 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
9 Ocak 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Konu
SERBEST ÇALIŞMA
BECERİ UYGULAMA SINAVI
(Saat 09.30 )
TEORİK SINAV (Saat: 09.30)
VE III. KURUL DEĞERLENDİRME VE
GERİ BİLDİRİM(13.00-14.00)
PRATİK SINAV (Saat: 14.00)
123
Öğretim Üyesi
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ (IV.) DERS KURULU
[12 Ocak 2015 – 06 Mart 2015 (19 Ocak 2015 – 08 Şubat 2015 Yarıyıl Tatili)]
5 hafta / 134 saat
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Soru oranı
Anatomi
22
9
31
(16 + 7) 23
Biyokimya
20
4
24
(15 + 2) 17
Fizyoloji
20
9
29
(15 + 6) 21
Histoloji ve Embriyoloji
15
9
24
(11 + 7) 18
Parazitoloji
20
3
23
(15 + 2) 17
Aktif Eğitim
3
Klinik Uygulama
4
Beceri Uygulama
Toplam
108
3
2
-
-
2
8
42
8
150
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Prof. Dr. Hasan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ragıp BALAHOROĞLU
Öğr. Gör. Zubeyit HUYUT
Öğr.Gör.Dr.Özlem ERGÜL ERKEÇ
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Anatomi
Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Parazitoloji
Aktif Eğitim
Klinik Uygulama
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nejat KOYUN
Prof. Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ragıp BALAHOROĞLU
Öğr. Gör. Zubeyit HUYUT
Yrd.Doç.Dr. Hamit Hakan ALP
Öğr.Gör.Dr.Özlem ERGÜL ERKEÇ
Yrd. Doç. Dr.Okan ARIHAN
Yrd. Doç. Dr. Mikail KARA
Prof. Dr. Hasan YILMAZ
Doç.Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre BEYHAN
Doç. Dr. Ramazan ESEN
Yrd.Doç.Dr. Kaan DEMİRÖREN
Yrd.Doç.Dr. Özkan Yılmaz
Beceri Uygulama
Yrd.Doç.Dr. Şehmus ÖLMEZ
124
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ (IV.) DERS KURULUNUN DERSLERE
GÖRE AMAÇ VE HEDEFLERİ
ANATOMİ
AMAÇ VE HEDEFLER
Sindirim sistemi organları; cavitas oris ve dişler, pharynx,oesophageus,gaster,intestinum
intestinum crassum, canalis analis,pankreas,hepar,vesica fella,periton komşulukları,işlevleri
ve klinik anatomisinin öğretilmesi.
BİYOKİMYA
AMAÇ
Beslenme, besinlerin sindirimi ve emilimi, karaciğerin metabolik fonksiyonları ve detoksifikasyon
mekanizmaları, vitaminler ve fizyolojik fonksiyonları, lipoprotein metabolizması ve bozukluklarının
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER
Besinlerin sindiriminde görev alan enzimleri ve fonksiyonlarını ifade edebilme, besinlerin emilimi ve
taşınması mekanizmalarını açıklayabilme, Kan şekerini düzenleyen allosterik ve hormonal faktörler
hakkında bilgi sahibi olma, kan şekeri değişimini kontrol altına alan terapötik ajanları tanıma,
Beslenmenin önemi ve besin değerleri ve kaynakları ile ilgili bilgi edinme, beslenme eksikliğinde
oluşabilecek hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma, Karaciğerin metabolik fonksiyonları ve
detoksifikasyon mekanizması hakkında bilgi edinme, ilgili biyokimyasal testleri tanıma ve yorum
yapabilme, Ksenobiyotiklerin sentezi, yıkımı ve metabolizması hakkında bilgi edinme, Diyabet ve
çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olma, OGTT testi ve uygulanışını öğrenme, Suda ve yağda eriyen
vitaminlerin özelliklerini, diyetsel kaynaklarını ve biyokimyasal reaksiyonlardaki rolünü izah
edebilme, Porfirinler ve safra pigmentleri oluşumu ve biyokimyası hakkında bilgi edinme, Sıvı
elektrolit biyokimyasının önemi ve elektrolitlerin fonksiyonları ile ilgili bilgi edinme, Lipoproteinleri
125
sınıflayabilme, lipoproteinlerin oluşumu, yıkımı ve fizyolojik fonksiyonları hakkında bilgi sahibi
olma, Lipoprotein metabolizması enzimlerinde eksiklik olması halinde ortaya çıkan hastalıklar
hakkında fikir edinebilme
FİZYOLOJİ
AMAÇ
“Sindirim
ve Metabolizma Sistemleri” ders kurulu sonunda Dönem II öğrencileri, ileri dönemlerde
görecekleri klinik derslere temel teşkil edecek olan sindirim sisteminin fizyolojik özelliklerinin ve
insan organizmasının canlılığını sürdürmede gerekli olan hormonal mekanizmalarla düzenlenen
metabolik süreçlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER
Bu ders kurulu sonunda Dönem II öğrencilerinin;
1) Sindirim ders kurulundaki teorik derslerin içeriklerini kavrayarak sindirim sistem organlarının
fizyolojik yönlerini bütünleştirebilmeleri,
2) Temel ve yardımcı sindirim organlarının fizyolojisini kavrayabilmeleri,
3) Sindirim sisteminde yer alan başlıca hormon salgı ve etki mekanizmalarını, hedef organdaki
etkilerini ve metabolizma içindeki etkileşimlerini kavrayabilmeleri,
4) Sindirim sistemi motilitesini öğrenerek, bu temel bilgiler ışığında; çiğneme ve yutma, mide ve
barsak hareketleri, tükürük ve mide sekresyonları, mide fonksiyonları pankreas salgısı ve
özellikleri, su ve iyonların emilimi, karbonhidrat, protein ve yağların emilimi, ince ve kalın
barsaklarda sindirim,emilim ve defekasyonu açıklayıp yorumlayabilmeleri,
5) Yağ, karbonhidrat ve protein metabolizmaları hakkında gerekli bilgiye sahip olmaları
hedeflenmektedir.
AKTİF EĞİTİM
AMAÇ VE HEDEFLER
Sindirm sistemi hastalıklarının temel semptomlarının ve muayenesinin öğretilmesi
BECERİ UYGULAMA
AMAÇ VE HEDEFLER
Karın muayenesini , rektal tuşe ve rektal yoldan lavman uygulama becerisini kazandırma
126
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ (IV.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
12 Ocak 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Sindirim Sisteminin Gelişmesi
Sindirim Sisteminin Gelişmesi
Sindirim Sis. Giriş, Cavitas oris, Dişler
Sindirim Sis. Giriş, Cavitas oris, Dişler
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Sindirim Organları
Temel ve Yardımcı Organlar
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
13 Ocak 2015 Salı
8.10 – 9.00
Fizyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Histoloji-Embriyoloji
11.10 – 12.00
Anatomi
Sindirim Kanalının Özellikleri
Sindirim Sisteminin Gelişmesi
Sindirim Sisteminin Gelişmesi
Lingua, Mm.lingua
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
Öğretim Üyesi
14 Ocak 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Histoloji-Embriyoloji
11.10 – 12.00
Histoloji-Embriyoloji
Palatum, Gll. Salvaria
Palatum, Gll. Salvaria
Ağız ve Dil Histolojisi
Dişler
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
Sindirim Hormon ve Enzimleri
Ağızda Sindirim
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
15 Ocak 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Histoloji-Embriyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Fariks ve özefagus histolojisi
Mide histolojisi
Mide Salgısı, Boşalması ve Sindirim
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
Dr. Ö.Ergül Erkeç
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
16 Ocak 2015 Cuma
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
İnce barsakların histolojisi
Kalın barsak ve anüs histolojisi
Fauces, pharynx
Mm.pharyngis, Oesophageus
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Mm.pharyngis, Oesophageus
Karın mayenesi
Karın muayenesi
Serbest çalışma
Dr. N. Koyun
Dr. Ş.Ölmez
Dr. Ş.Ölmez
Anatomi
Beceri Uygulama
Beceri Uygulama
127
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ (IV.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
Konu
09 Şubat 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00 Klinik uygulama
Çocuklarda gastrointestinal şikayetleri ve
yaklaşım
9.10 – 10.00 Klinik uygulama
Çocuklarda gastrointestinal şikayetleri ve
yaklaşım
10.10 – 11.00 Biyokimya
Besinlerin Sindirim ve Emilimi
11.10 – 12.00 Biyokimya
Besinlerin Sindirim ve Emilimi
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi
Anatomi
Beceri uygulama
Beceri Uygulama
Öğretim Üyesi
Dr.K.Demirören
Dr.K.Demirören
Öğr.Gör. Z. Huyut
Öğr.Gör. Z. Huyut
Regio abdominalis, Mide
Regio abdominalis, Mide
Maket üzerinde nazogastrik sonda uygulama
Maket üzerinde nazogastrik sonda uygulama
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. Ö.Yılmaz
Dr. Ö.Yılmaz
10 Şubat 2015 Salı
8.10 – 9.00 Anatomi
9.10 – 10.00 Anatomi
10.10 – 11.00 Histoloji-Embriyoloji
11.10 – 12.00 Histoloji-Embriyoloji
Intestinum tenue
Intestinum tenue
Karaciğer Histolojisi
Karaciğer Histolojisi
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
11 Şubat 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00 Parazitoloji
9.10 – 10.00 Parazitoloji
10.10 – 11.00 Anatomi
11.10 – 12.00 Anatomi
Karaciğer trematodları
Karaciğer trematodları
Intestinum crassum
Intestinum crassum
Dr. Y.E.Beyhan
Dr. Y.E.Beyhan
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
Safra Kesesi ve Tükrük bezleri Histolojisi
Safra Kesesi ve Tükrük bezleri Histolojisi
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. M.Kara
Dr. M.Kara
12 Şubat 2015 Perşembe
8.10 – 9.00 Fizyoloji
9.10 – 10.00 Fizyoloji
10.10 – 11.00 Parazitoloji
11.10 – 12.00 Parazitoloji
Karaciğerin İşlevleri
Safranın Sindirimdeki Rolü
Schistosomalar, P. Westermanii
Schistosomalar, P. Westermanii
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
13 Şubat 2015 Cuma
8.10 – 9.00 Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00 Parazitoloji
10.10 – 11.00 Parazitoloji
11.10 – 12.00 Fizyoloji
Pankreas Histolojisi
T. saginata, T. Solium
T. saginata, T. Solium
Pankreasın Dış Salgıları
Dr. M.Kara
Dr. Y.E.Beyhan
Dr. Y.E.Beyhan
Dr. Ö.Ergül Erkeç
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Canalis analis, Pankreas
Canalis analis, Pankreas
Erişkinde kolon, ozofagus, mide endoskopisi
Erişkinde kolon, ozofagus, mide endoskopisi
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. Ş.Ölmez
Dr. Ş.Ölmez
Anatomi
Anatomi
Klinik uygulama
Klinik uygulama
128
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ (IV.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
16 Şubat 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Biyokimya
Biyokimya
Parazitoloji
Konu
Serbest çalışma
Bağırsaklarda Sindirim ve Emilme
Dışkının Yapısı ve Defekasyon
Öğretim Üyesi
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Kan Şekerinin Düzenlenmesi
Beslenme Biyokimyası
D.latum, Dipylidium caninum
Serbest çalışma
Dr. R. Balahoroğlu
Öğr.Gör. Z. Huyut
Dr. H. Yılmaz
17 Şubat 2015 Salı
8.10 – 9.00
Parazitoloji
9.10 – 10.00
Parazitoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
H. nana, H. diminuta
E.granulosus, E.multilocularis
Gastrointestinal Bozukluklar
Açlık, Susuzluk, İştah ve Tokluk
Dr. Z.Taş Cengiz
Dr. Y.E.Beyhan
Dr. Ö.Ergül Erkeç
Dr. Ö.Ergül Erkeç
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
18 Şubat 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Aktif Eğitim
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Parazitoloji
11.10 – 12.00
Parazitoloji Lab.
Temel Muayene yapma becerisi
Metabolizma ve Özellikleri
E.granulosus, E.multilocularis
Trematodlar, Taenialar vd Sestodlar
Dr. R. Esen
Dr. O.Arıhan
Dr. Y.E.Beyhan
Dr. H. Yılmaz,
Dr. Y.E.Beyhan,
Dr. Z.Taş Cengiz
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 17.00
Karaciğerin Metab. Fonk. ve Detoksifikasyon
Karaciğerin Metab. Fonk. ve Detoksifikasyon
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
19 Şubat 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
Fizyoloji
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Karbonhidrat Metabolizması
Protein Metabolizması
Hepar (karaciğer)
Hepar (karaciğer)
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Biyokimya
Biyokimya
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
20 Şubat 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Beceri uygulama
10.10 – 11.00
Beceri uygulama
11.10 – 12.00
Serbest çalışma
Makette rektal muayene
Makette rektal uygulama
Serbest çalışma
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Ksenobiyotiklerin metabolizması
Hepar, Vesica fella, Safra Yolları
Hepar, Vesica fella, Safra Yolları
Serbest çalışma
Biyokimya
Anatomi
Anatomi
129
Dr. Ö.Yılmaz
Dr. Ö.Yılmaz
Dr. H.H.Alp
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ (IV.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
23 Şubat 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
Biyokimya
9.10 – 10.00
Biyokimya
10.10 – 11.00
Parazitoloji
11.10 – 12.00
Parazitoloji
Diabet Biyokimyası ve OGTT
Diabet Biyokimyası ve OGTT
A. lumbricoides, T. trichiura
A. lumbricoides, T. trichiura
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Yağ Metabolizması
Bazal Metabolik Hız ve Ölçülmesi
Makette rektal tüp ve lavman uygulama
Makette rektal tüp ve lavman uygulama
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. Ö.Yılmaz
Dr. Ö.Yılmaz
Fizyoloji
Fizyoloji
Beceri uygulama
Beceri uygulama
Konu
24 Şubat 2015 Salı
8.10 – 9.00
Biyokimya Lab. (B Gr.)
9.10 – 10.00
Biyokimya Lab. (B Gr.)
10.10 – 11.00
Biyokimya Lab. (A Gr.)
11.10 – 12.00
Biyokimya Lab. (A Gr.)
OGTT
OGTT
OGTT
OGTT
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Öğretim Üyesi
25 Şubat 20015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Parazitoloji
9.10 – 10.00
Parazitoloji
10.10 – 11.00
Biyokimya
11.10 – 12.00
Biyokimya
E. vermicularis morf. evrim ve patog.
G. pulchurum, Trichostrongylus türleri
Suda Eriyen Vitaminler
Suda Eriyen Vitaminler
Dr. Z.Taş Cengiz
Dr. Z.Taş Cengiz
Öğr.Gör. Z. Huyut
Öğr.Gör. Z. Huyut
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Temel Muayene yapma becerisi
Temel Muayene yapma becerisi
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. R. Esen
Dr. R. Esen
26 Şubat 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
Parazitoloji
9.10 – 10.00
Parazitoloji
10.10 – 11.00
Biyokimya
11.10 – 12.00
Biyokimya
A.duodenale,N.americanus,S.stercoralis
A.duodenale,N.americanus,S.stercoralis
Yağda Eriyen Vitaminler
Yağda Eriyen Vitaminler
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz
Öğr.Gör. Z. Huyut
Öğr.Gör. Z. Huyut
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Aktif Eğitim
Aktif Eğitim
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
27 Şubat 2015 Cuma
8.10 – 9.00
Fizyoloji
9.10 – 10.00
Biyokimya
10.10 – 11.00
Biyokimya
11.10 – 12.00
Parazitoloji Lab.
Beslenme ve Besin Gereksinmesi
Porfirinler ve Safra Pigmentleri
Porfirinler ve Safra Pigmentleri
Ascaris, Trichuris, Enterobius, vd.
Dr. O.Arıhan
Dr. H.H.Alp
Dr. H.H.Alp
Dr. H. Yılmaz
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Sıvı Elektrolit Metabolizması
Sıvı Elektrolit Metabolizması
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
Biyokimya
Biyokimya
130
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ (IV.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
2 Mart 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
Biyokimya
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Parazitoloji
11.10 – 12.00
Parazitoloji
Lipoprotein Metab. ve Ateroskleroz
Sindirim Sistemi Fizyopatolojisi
W.bancrofti, D.medinensis, D.conc.
Capillaria hepatica ve Parazitliği
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
Bilurubin Tayini
Bilurubin Tayini
Nematotlar
Biyokimya Lab. (A Gr.)
Biyokimya Lab. (A Gr.)
Parazitoloji laboratuar
Konu
Öğretim Üyesi
Öğr.Gör. Z.Huyut
Dr. O.Arıhan
Dr. Z.Taş Cengiz
Dr. Z.Taş Cengiz
Dr. H. Yılmaz,
Dr. Y.E.Beyhan,
Dr. Z.Taş Cengiz
16.10 – 17.00
3 Mart 2015 Salı
8.10 – 9.00
Biyokimya
9.10 – 10.00
Biyokimya
10.10 – 11.00
Biyokimya Lab. (B Gr.)
11.10 – 12.00
Biyokimya Lab. (B Gr.)
Lipoprotein Metab. ve Ateroskleroz
Gebelik biyokimyası
Bilurubin Tayini
Bilurubin Tayini
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
4 Mart 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Parazitoloji
10.10 – 11.00
Parazitoloji
11.10 – 12.00
Parazitoloji Lab.
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi
Anatomi
5 Mart 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
6 Mart 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
Serbest çalışma
Trichinella spiralis ve Parazitliği
Toxocara Türleri ve Parazitlikleri
Nematodlar
Periton
Periton
Öğr.Gör. Z.Huyut
Dr. H.H.Alp
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz
Dr. H. Yılmaz,
Dr. Y.E.Beyhan,
Dr. Z.Taş Cengiz
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
BECERİ UYGULAMA SINAVI
(SAAT 09.30 )
BECERİ UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV (Saat: 09.30)
IV. KURUL DEĞERLENDİRME VE
GERİ BİLDİRİM (Saat 13.00-14.00)
PRATİK SINAV (Saat: 14.00)
131
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
SİNİR BİLİM VE DUYULAR KOMİTE (V.) DERS KURULU
(9 Mart 2015 – 17 Nisan 2015)
6 hafta / 144 saat
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
56
11
67
(39 + 8) 47
Biyofizik
8
-
8
5
Fizyoloji
31
11
42
(23 + 8) 31
Histoloji ve Embriyoloji
10
11
21
(7 + 8) 12
Aktif Eğitim
3
3
2
Klinik uygulama
2
2
1
Biyokimya
3
3
2
Toplam:
-
113
33
Soru oranı
146
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Prof. Dr. Metin TULGAR
Yrd. Doç. Dr. Necat KOYUN
Yrd.Doç.Dr. Ramazan ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Tahir ÇAKIR
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Anatomi
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Necat KOYUN
Prof.Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU
Biyokimya
Yrd.Doç.Dr. Ragıp BALAHOROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÜSTÜN
Fizyoloji
Yrd.Doç.Dr. Aysel MİLANLIOĞLU
Klinik uygulama
Histoloji ve Embriyoloji Prof. Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ
Yrd. Doç. Dr. T.ÇAKIR
Biyofizik
Yrd. Doç. Dr. M.Ata GÖKALP
Aktif Eğitim
132
SİNİR BİLİM ve DUYULAR KOMİTE (V.) DERS KURULUNUN DERSLER GÖRE AMAÇ
VE HEDEFLERİ
ANATOMİ
AMAÇ VE HEDEFLER
Sinir sisteminin bölümlerinin;beyin,beyincik,pons,bulbus,medulla spinalis kesitlerle inen çıkan
yolların öğretilmesi,formatio reticularis,otonom sinir sistemi ve periferik sinir sisteminin
öğretilmesi.organum visus ve organum vestibulocochleare anatomisinin öğretilmesi, görme ve işitme
yollarının kavranması.
BİYOFİZİK
AMAÇ
Radyasyon Biyofiziği temel kavramlarını ortaya koyarak ilgili klinik bilimlere
(Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi) altyapı oluşturmak.
HEDEFLER
Radyoaktivite ve radyoaktif ışımalar hakkında bilgilendirme.
Radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyon güvenliğinin anlaşılması.
MR, PET ve BT gibi tıbbi görüntüleme tekniklerinin temel prensiplerinin öğretilmesi.
Laser ışınları ve infrared ışınlarının temel prensipleri ve tıptaki uygulamaları hakkında temel
bilgilendirme.
BİYOKİMYA
AMAÇ
BOS ve biyokimyasal parametreleri, Görme olayında meydana gelen biyokimyasal
değişimlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER
Beyin omurilik sıvısı ve biyokimyasal parametreleri hakkında bilgi sahibi olma, Görme
olayında meydana gelen biyokimyasal değişimleri izah edebilme
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
AMAÇ
Sinir sistemi ve duyu organlarına ait gelişimsel, yapısal ve hücresel olarak temel bilgileri sağlamaktır.
HEDEFLER
Beyin, beyincik, beyin sapı, omurilik, ventrikül, göz, kulak gibi duyularla ilişkili yapıların normal
gelişimi, mikroskopik yapısı ve işlevleri ile ilgili temel kavram ve bilgilerin öğrenilmesidir.
133
FİZYOLOJİ
Sinir bilim ” ders kurulu sonunda Dönem II öğrencileri, merkezi ve periferik sinir sistemleri ile beş
duyunun işlevlerini fizyolojik yönden entegratif olarak öğreneceklerdir. Sinir sistemi hastalıklarına
temel oluşturacak patofizyolojik süreçleri kavrayabilmelerine yönelik bilgiler edineceklerdir.
HEDEFLER
1) Sinir sistemi ve duyu organları hakkında temel terminolojiyi tanımlayabilmeleri;
2) Görme duyusunun periferik ve merkezi entegrasyonunu kavrayabilmeleri,
3) Koku ve tat duyusu yolaklarını açıklayabilmeleri,
4) İşitme ve denge duyusunun refleksif ve işlevsel özelliklerini tanımlayabilmeleri,
5) Merkezi sinir sistemine taşınan ağrı duyusunun, algılanması süreçlerini ve analjezik sistemle
ilişkisini yorumlayabilmeleri,
6) Motor ve duysal korteksin yapı ve işlevlerini entegre edebilmeleri,
7) Beyin sapı ve serebellumun motor işlevlerdeki rolünü tanımlayabilmeleri,
8) Bazal gangliyonların fizyolojik özelliklerini anlatabilmeleri,
9) Otonom sinir sisteminin santral ve periferik işlevlerini kavrayabilmeleri,
10) Beyin omurilik sıvısının fonksiyonlarını ve beyin metabolizmasıyla ilgili kavramları
açıklayabilmeleri,
11) Öğrenme ve bellek süreçlerini tanımlayabilmeleri,
12) Hipotalamus ve diğer limbik yapıların fonksiyonlarını karşılaştırabilmeleri,
13) Uyku-uyanıklık döngüsünün özelliklerini anlatabilmeleri,
14) Beyin dalgaları ve EEG hakkında yorum yapabilmeleri,
15) Anatomik yolakların lezyonlarında oluşan patolojileri tanımlayabilmeleri,
16) Merkezi sinir sistemi hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını kavrayabilmeleri
hedeflenmektedir.
134
NÖROKOMİTE (V.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
9 Mart 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Konu
Öğretim Üyesi
Sinir Sisteminin Gelişmesi
Sinir Sisteminin Gelişmesi
Organum Visus
Organum Visus
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Fizyoloji
Fizyoloji
Merkezi Sinir Sistemine Giriş
Merkezi Sinir Sistemine Giriş
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
10 Mart 2015 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
Anatomi
Anatomi
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Görme Yolları, Yardımcı Göz Organları
Görme Yolları, Yardımcı Göz Organları
Sinir Sistemi Histolojisi I
Sinir Sistemi Histolojisi I
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
11 Mart 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Fizyoloji
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
MSS Motor Fonksiyonları
MSS Motor Fonksiyonları
Organum Vestibulocochleare
Organum Vestibulocochleare
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
BOS Biyo, Transuda-Exuda Ayırımı
Işığın Kırılması ve Yansıması
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. T.Çakır
12 Mart 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
Fizyoloji
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serebellum
Serebellum
Denge ve İşitme Yolları
Denge ve İşitme Yolları
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Biyokimya
Biyofizik
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
13 Mart 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Bazal Gangliyonlar
Bazal Gangliyonlar
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Medulla spinalis
Sectiones med. spinalis, subs. Grisea
Sectiones med. spinalis, subs. Grisea
Serbest çalışma
Anatomi
Anatomi
Anatomi
135
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
NÖROKOMİTE (V.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
16 Mart 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
Fizyoloji
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Konu
Öğretim Üyesi
Otonom Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
Substantia alba, İnen/Çıkan Yollar
Substantia alba, İnen/Çıkan Yollar
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi
Biyofizik
Biyofizik
Deri ve Ekleri
Mercekler ve Kusurları
Mercekler ve Kusurları
Serbest çalışma
Dr. N.Koyun
Dr.T.Çakır
Dr. T.Çakır
17 Mart 2015 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
Anatomi
Anatomi
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Omurilik Damarları ve Lezyonları
Omurilik Damarları ve Lezyonları
Sinir Sistemi Histolojisi II
Sinir Sistemi Histolojisi II
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
18 Mart 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Biyofizik
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Görme Aktivitesi ve Göz Kusurları
Görme Aktivitesi ve Göz Kusurları
Rhombencephalon; M.oblongata
Rhombencephalon; M.oblongata
Dr. T.Çakır
Dr. T.Çakır
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Göz ve Görme Biyokimyası
Serbest çalışma
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. R. Balahoroğlu
19 Mart 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Göz Gelişimi ve Histolojisi
Göz Gelişimi ve Histolojisi
Rhombencephalon; Pons
Rhombencephalon; Pons
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Biyokimya
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
20 Mart 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Histoloji-Embriyoloji
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Kulak Gelişimi ve Histolojisi
Kulak Gelişimi ve Histolojisi
Pons Lezyonları, Fossa rhomboidea
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Pons Lezyonları, Fossa rhomboidea
Beyincik, Sectiones cerebelli
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Anatomi
Anatomi
136
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. M. Ç. Rağbetli
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
NÖROKOMİTE (V.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
23 Mart 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
Fizyoloji
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Biyofizik
11.10 – 12.00
Biyofizik
MSS ve PSS de rejenerasyon
MSS ve PSS de rejenerasyon
İşitme Biyofiziği
İşitme Biyofiziği
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Dr. T.Çakır
Dr. T.Çakır
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Beyincik, Sectiones cerebelli
Beyinciğin Afferent/Efferent Yolları
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Anatomi
Anatomi
Konu
24 Mart 2015 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Beyincik Lezyonları Kliniği
Ventriclus quartus, Mesencephalon
Ventriclus quartus, Mesencephalon
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Öğretim Üyesi
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
25 Mart 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Tartışma
Mesensephalon Kesiti ve Lezyonları
Mesensephalon Kesiti ve Lezyonları
Dr. T.Çakır
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
MSS Duyusal Fonksiyonları
MSS Duyusal Fonksiyonları
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Fizyoloji
Fizyoloji
26 Mart 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Formatio Reticularis, Diencephalon
Formatio Reticularis, Diencephalon
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
27 Mart 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Klinik uygulama
11.10 – 12.00
Klinik uygulama
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Nörolojik muayene
Nörolojik muayene
Dr.A.Milanlıoğlu
Dr.A.Milanlıoğlu
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Serbest çalışma
Thalamus ve Kesiti, Metathalamus
Thalamus ve Kesiti, Metathalamus
Subtalamus, Epithalamus, Gl.pineale
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Anatomi
Anatomi
Anatomi
137
NÖROKOMİTE (V.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
30 Mart 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Hipothalamus, Gl. Pituitaria
Hipofizin Portal Sistemi
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
İşitme Fizyolojisi
İşitme Fizyolojisi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
31 Mart 2015 Salı
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Ventriculus Tertius, Telencephalon
Ventriculus Tertius, Telencephalon
Görme Fizyolojisi
Görme Fizyolojisi
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
1 Nisan 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Koku ve Tat Duyusu
Rhinencephalon ve Koku Yolları
Rhinencephalon ve Koku Yolları
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Kırık-Çıkık tespiti yapma becerisi
Serbest çalışma
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Aktif Eğitim
2 Nisan 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
MSS Assosiyasyon Fonksiyonları
Limbik Sistem ve Bozuklukları
Limbik Sistem ve Bozuklukları
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
3 Nisan 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Yüksek Beyin Fonksiyonları
Sec. Telencephali ve Kortikal Alanlar
Sec. Telencephali ve Kortikal Alanlar
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
138
Öğretim Üyesi
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. R.Üstün
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. Ata Gökalp
Dr. R.Üstün
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. R.Üstün
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
NÖROKOMİTE (V.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
6 Nisan 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Konu
Öğretim Üyesi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Telencephalon Beyaz Cevheri
Capsula interna
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Fizyoloji
Fizyoloji
Limbik Sistem
Limbik Sistem
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
7 Nisan 2013 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Uyku ve Rüya Fizyolojisi
Uyku ve Rüya Fizyolojisi
Assos./Comiss./Projeksiyon Lifleri
Kortikofugal Yollar
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
8 Nisan 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Nuclei basales ve Ekstrapiramidal Sis.
Nuclei basales ve Ekstrapiramidal Sis.
Öğrenme
Öğrenme
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Kırık-Çıkık tespiti yapma becerisi
Kırık-Çıkık tespiti yapma becerisi
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. A.Gökalp
Dr. A.Gökalp
Aktif Eğitim
Aktif Eğitim
9 Nisan 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
Laboratuvar
9.10 – 10.00
Laboratuvar
10.10 – 11.00
Laboratuvar
11.10 – 12.00
Laboratuvar
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Ventriculus laterales, Meninges
Ventriculus laterales, Meninges
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
10 Nisan 20135Cuma
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
A.carotis interna Dalları,Beyin Arterleri
A.carotis interna Dalları,Beyin Arterleri
Bellek
Bellek
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Anatomi
Anatomi
139
NÖROKOMİTE (V.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
13 Nisan 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Davranış Fizyolojisi
Davranış Fizyolojisi
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Serbest çalışma
Otonom Sin.Sist.Giriş, P.sympatica
Otonom Sin.Sist.Giriş, P.sympatica
Serbest çalışma
Anatomi
Anatomi
Konu
14 Nisan 2015 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Parasympatik Sist.,Otonom Plexuslar
Parasympatik Sist.,Otonom Plexuslar
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
15 Nisan 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
16 Nisan 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
17 Nisan 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
TEORİK SINAV (Saat: 9.30)
PRATİK SINAV (Saat: 14.00)
140
Öğretim Üyesi
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
Dr. N.Koyun
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
GENİTOÜRİNER ve ENDOKRİN SİSTEM (VI.) DERS KURULU
(20 Nisan 2015 – 29 Mayıs 2015)
6 hafta / 145 saat
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Soru oranı
Anatomi
19
10
30
(13 + 7) 20
Biyofizik
10
10
7
Biyokimya
22
6
28
(15 + 4) 19
Fizyoloji
34
10
53
(23 + 6) 29
Histoloji ve Embriyoloji
21
10
29
(15 + 7) 22
Aktif Eğitim
3
3
2
Klinik Uygulama
4
-
4
1
Beceri Uygulama
Toplam
-
10
10
-
113
46
159
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI:
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Ragıp BALAHOROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mikail KARA
Yrd. Doç. Dr. Tahir ÇAKIR
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Anatomi
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Necat KOYUN
Prof. Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU
Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. Ragıp BALAHOROĞLU
Prof.Dr.Mehmet KARA
Fizyoloji
Yrd. Doç. Dr. Okan ARIHAN
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÜSTÜN
Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Mikail KARA
Yrd. Doç. Dr. T.ÇAKIR
Biyofizik
Yrd. Doç. Dr. Dolunay ODABAŞI
Aktif Eğitim
Yrd. Doç.Dr. Numan ÇİM
Beceri ve Klinik
Yrd. Doç.Dr. Remzi KIZILTAN
Uygulama
Yrd.Doç.Dr. Kerem TAKEN
141
GENİTOÜRİNER ve ENDOKRİN SİSTEM (VI.) DERS KURULUNUN DERSLERE GÖRE
AMAÇ VE HEDEFLERİ
ANATOMİ
AMAÇ VE HEDEFLER
Üriner sistem anatomisi komşulukları ve kliniğinin öğretilmesi.Erkek – kadın iç ve dış genital
organları komşulukları veanatomisinin öğretilmesi. Endokrin bezler ve anatomisinin öğretilmesi.
BİYOKİMYA
AMAÇ
Hormonlar ve etki mekanizmaları, hormonların vücuttaki sentezi, yıkımı, fizyolojik fonksiyonları,
bozukluklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER
İdrar oluşumu, idrarda ölçülebilecek parametreler ve göstergeleri hakkında bilgi sahibi olma, Böbrek
fonksiyonunun biyokimyasal göstergesi olan test ve parametreler hakkında bilgi edinme ve yorum
yapma becerisi kazanabilme, Hormonların genel yapısı, metabolizma üzerindeki etki mekanizmaları
hakkında bilgi sahibi olma, Pankreas ve GİS hormonlarının oluşumu, sentezleri üzerine etki eden
mekanizmaları ve fizyolojik fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olma, Ca ve P metabolizmasını
düzenleyen hormonları ve etki mekanizmalarını kavrayabilme, yorum yapabilme, Troid hormonlarının
sentez yeri, mekanizması ve sentezlerine etki eden faktörleri, fizyolojik fonksiyonları ve ölçülen
biyokimyasal testleri hakkında yorum yapabilme, Adrenal kaynaklı hormonların sentez
mekanizmaları, sentezlerine etki eden faktörleri ve ilgili biyokimyasal testleri öğrenme, yorum
yapabilme, Steroid yapılı hormonlar ve etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olma, ölçülen
biyokimyasal parametreleri öğrenme, Stokinlerin sentez mekanizması ve biyokimyasal önemi
hakkında bilgi sahibi olma
FİZYOLOJİ
AMAÇ
Bu ders kurulu sonunda Dönem II öğrencileri, ileriki dönemlerde görecekleri klinik derslere temel
oluşturacak insan endokrin sistemini oluşturan organların fizyolojik özelliklerinin, üriner ve genital
sistem fonksiyonlarının, böbrek fonksiyon testleri ve idrar analizlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER
142
Bu ders kurulu sonunda Dönem II öğrencilerinin;
1) Başlıca hormonların salgı ve etki mekanizmalarını, hedef organdaki etkilerini ve endokrin sistem
içindeki etkileşimlerini açıklayabilmeleri;
2) Doğumun fizyolojisini, fetüs ve yeni doğanın fizyolojisini öğrenmeleri,
3) Kadın cinsel döngüsünü öğrenip, menapoz dönemi, ovumun olgunlaşması, gebelik dönemi ve bu
dönemlere ait hormonal değişiklikleri değerlendirebilmeleri,
4) İdrar oluşumu fizyolojisini öğrenmeleri,
5) Renin-Anjiyotensin sistemini ve bu sisteme ait hormonların normal ve patolojik koşulardaki
düzeylerinin değişimlerinin nasıl olacağını öğrenmeleri,
6) Prolaktin hormonunun ve emzirme döneminin fizyolojisi hakkında bilgi edinmeleri,
7) Diyabet hastalığı hakkında ve bu hastalıkla ilişkili olarak hormonların (glukagon ve insülin)
değişimini kavrayabilmeleri hedeflenmektedir.
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
AMAÇ
Boşaltım, endokrin ve üreme sistemlerini oluşturan organların lokalizasyonu, oluşumları ve bu
organları oluşturan yapıların gelişimsel, yapısal, hücresel, temel bilgileri sağlamaktır.
HEDEFLER
Boşaltım, endokrin ve üreme sistemlerinin sınıflandırılması ve lokalizasyonu, bu sistemlerin
özelliklerinin morfolojik olarak doku ve hücresel düzeyde detaylı olarak açıklanarak bilgi
kazanılması, her bir organ ve sistemin histolojik özellikleri ve birbirleri ile olan ilişkilerinin
öğrenilmesi programda sunulmaktadır.
AKTİF EĞİTİM
Arter ve ven kesiler ve kanamalarının özellikleri ve damar kanamalrında dikkat edilmesi gerek
hususuların öğretilmesi.
BECERİ UYGULAMA
AMAÇ VE HEDEFLER
Erkek ve kadın hastalara üreral katater takma becerisi, kadın , erkek genital ve meme muayenesinin
öğrenme
143
GENİTOÜRİNER ve ENDOKRİN SİSTEM (VI.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
20 Nisan 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Ren (Böbrek)
Ren (Böbrek)
Üriner Sistem Fizyolojisine Giriş
Renal Kan Akımı ve Glomerular Filtrasyon
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
Öğretim Üyesi
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
21 Nisan 2015 Salı
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Üriner Sistemin Gelişmesi
Üriner Sistemin Gelişmesi
Glomeruler Filtrasyon Hızının Düzenlenmesi
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
İdrar Biyokimyası
İdrar Biyokimyası
Ureter, Vesica ürinaria
Ureter, Vesica ürinaria
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Biyokimya
Biyokimya
Anatomi
Anatomi
22 Nisan 2013 Çarşamba
8.10 – 9.00
Laboratuvar
9.10 – 10.00
Laboratuvar
10.10 – 11.00
Laboratuvar
11.10 – 12.00
Laboratuvar
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Böbrek Histolojisi
Böbrek Histolojisi
Tubuler Fonksiyon
Tubuler Fonksiyon
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
23 Nisan 2015 Perşembe
ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI RESMİ
TATİL
24 Nisan 2015 Cuma
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Ureter ve Mesane Histolojisi
Uretra Histolojisi
Tubuler Fonksiyon
Tubuler Fonksiyon
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Klerens
Klerens
Klerens
Klerens
Biyokimya Lab. (B Gr.)
Biyokimya Lab. (B Gr.)
Biyokimya Lab. (A Gr.)
Biyokimya Lab. (A Gr.)
144
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
GENİTOÜRİNER ve ENDOKRİN SİSTEM (VI.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
27 Nisan 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Erkek İç Genital Organları
Erkek İç Genital Organları
ECF Hacminin Kontrolü
Vücut Sıvı Osmolaritesinin Kontrolü
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. O. Arıhan
Dr. O. Arıhan
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Üreme Organlarının Gelişmesi
Üreme Organlarının Gelişmesi
Böbrek Fonksiyon Testleri
Böbrek Fonksiyon Testleri
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
28 Nisan 2015 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Biyofizik
Serbest çalışma
Klirens Kavramı
Miksiyon Mekanizması
Elektrocerrahinin Fiziksel Temelleri
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr.T.Çakır
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Biyoelekt. Araçl.: Amplifik., Kayıtl, Monit
Erkek İç Genital Organları
Erkek İç Genital Organları
Serbest çalışma
Dr.T.Çakır
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
29 Nisan 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Anatomi
Hormonlar
Erkek Dış Genital Organları
Erkek Dış Genital Organları
Dr. R.Üstün
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Biyokimya
Biyokimya
Biyofizik
Anatomi
Anatomi
Laboratuvar
Laboratuvar
Konu
Öğretim Üyesi
30 Nisan 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Erkek Üreme Organları Histolojisi
Erkek Üreme Organları Histolojisi
Hormon Reseptörleri ve özellikleri
Hormon Reseptörleri ve özellikleri
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Kadın İç Genital Organları
Kadın İç Genital Organları
Genital muayene
Kadın doğum hastasına genel yaklaşım
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr.N.Çim
Dr.N.Çim
Anatomi
Anatomi
Klinik Uygulama
Klinik uygulama
1 Mayıs 2015 Cuma
İŞCİ BAYRAMI RESMİ TATİL
145
GENİTOÜRİNER ve ENDOKRİN SİSTEM (VI.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
4 Mayıs 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Hipofiz Bezi ve Hormonları
Hipofiz Bezi ve Hormonları
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
İdrar I
İdrar I
İdrar I
İdrar I
Biyokimya Lab. (A Gr.)
Biyokimya Lab. (A Gr.)
Biyokimya Lab. (B Gr.)
Biyokimya Lab. (B Gr.)
Konu
5 Mayıs 2015 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Histoloji-Embriyoloji
11.10 – 12.00
Histoloji-Embriyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Erkek Üreme Organları Histolojisi
Kadın Üreme Organları Histolojisi
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Öğretim Üyesi
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
6 Mayıs 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Anatomi
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Kadın Dış Genital Organları
Kadın Dış Genital Organları
Hipofiz Bezi ve Hormonları
Hipofiz Bezi ve Hormonları
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Kanama kontrolü yapma becerisi
Serbest çalışma
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Dr. D. Odabaşı
Aktif Eğitim
7 Mayıs 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
Laboratuvar
9.10 – 10.00
Laboratuvar
10.10 – 11.00
Laboratuvar
11.10 – 12.00
Laboratuvar
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Kadın Üreme Organları Histolojisi
Kadın Üreme Organları Histolojisi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
8 Mayıs 2015 Cuma
8.10 – 9.00
Biyokimya Lab. (A Gr.)
9.10 – 10.00
Biyokimya Lab. (A Gr.)
10.10 – 11.00
Biyokimya Lab. (B Gr.)
11.10 – 12.00
Biyokimya Lab. (B Gr.)
İdrar II
İdrar II
İdrar II
İdrar II
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Perineum ve Kasları,Fossa ischioanalis
Perineum ve Kasları,Fossa ischioanalis
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Anatomi
Anatomi
146
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
GENİTOÜRİNER ve ENDOKRİN SİSTEM (VI.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
11 Mayıs 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Anatomi
10.10 – 11.00
Anatomi
11.10 – 12.00
Biyofizik
Serbest çalışma
Troid /Paratroid / Timus Bezleri
Troid /Paratroid / Timus Bezleri
X Işınlarının Biyolojik Etki Mekanizmaları
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Hipofiz ve Epifizin Gelişmesi
Hipofiz ve Epifizin Histolojisi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
12 Mayıs 2015 Salı
8.10 – 9.00
Biyokimya
9.10 – 10.00
Biyokimya
10.10 – 11.00
Histoloji-Embriyoloji
11.10 – 12.00
Histoloji-Embriyoloji
Hormonların Genel Yapısı ve Etki Mek.
Hormonların Genl. Yapısı ve Etki Mek.
Tiroid ve Paratiroid Gelişmesi
Tiroid ve Paratiroid Histolojisi
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
13 Mayıs 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Beceri Uygulama
9.10 – 10.00
Beceri Uygulama
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Konu
Öğretim Üyesi
Dr. N. Koyun
Dr. N. Koyun
Dr. T.Çakır
Meme muayenesi
Meme muayenesi
Tiroid Bezi Hormonları
Tiroid Bezi Hormonları
Dr. R.Kızıltan
Dr. R.Kızıltan
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Hormonların Genl Yap. ve Etki Mek.
Radyoter., Radyoakt. Dayalı Görünt. Yön.t
Suprarenal Bez ve Chromaffin Sistem
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. T.Çakır
Dr. N. Koyun
14 Mayıs 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
Histoloji-Embriyoloji
9.10 – 10.00
Histoloji-Embriyoloji
10.10 – 11.00
Biyokimya
11.10 – 12.00
Biyokimya
Sürrenal Bez Gelişmesi
Sürrenal Bez Histolojisi
Hipotalamus, Hipofiz Horm. ve Bozuklukları
Hipotalamus, Hipofiz Horm. ve Bozuklukları
Dr. M. Kara
Dr. M. Kara
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Biyokimya
Biyofizik
Anatomi
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
15 Mayıs 2015 Cuma
8.10 – 9.00
Biyokimya
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Histoloji-Embriyoloji
Hipotalamus ve Hipofiz Horm ve Boz.
Ca, PO4, Mg Metabolizması
Ca, PO4, Mg Metabolizması
Diğer Endokrin Yapılar
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
Dr. M. Kara
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Testis ve prostat muayenesi
Testis ve prostat muayenesi
Kadın genital muayenesi ve smer alma
Kadın genital muayenesi ve smer alma
Dr. K.Taken
Dr. K.Taken
Dr. N.Çim
Dr. N.Çim
Beceri Uygulama
Beceri Uygulama
Beceri Uygulama
Beceri Uygulama
147
GENİTOÜRİNER ve ENDOKRİN SİSTEM (VI.) DERS KURULU
Tarih
Ders Adı
18 Mayıs 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Biyofizik
11.10 – 12.00
Biyokimya
Serbest çalışma
Radyoaktivite, Radyasyondan Korunma
Bilgisayarlı Tomografi ve MR
Pankeras ve GİS Hormonları
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Ca, PO4, Mg Metabolizması
Böbreküstü Bezi Hormonları
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Fizyoloji
Fizyoloji
19 Mayıs 2015 Salı
Konu
Öğretim Üyesi
Dr. T.Çakır
Dr. T.Çakır
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RESMİ TATİL
20 Mayıs 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Biyofizik
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
PET ve Gama Kamera
Ultrases, Dopler ve Ekokardiyogram
Böbreküstü Bezi Hormonları
Böbreküstü Bezi Hormonları
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
FAKÜLTE ORTAK DERRSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Laboratuvar
Laboratuvar
Dr. T.Çakır
Dr. T.Çakır
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
21 Mayıs 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Biyokimya
11.10 – 12.00
Biyokimya
Serbest çalışma
Many. Alanlar ve Cep Tel. Biyol. Etkileri
Tiroid Hormonları ve Bozuklukları
Tiroid Hormonları ve Bozuklukları
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Kanama kontrolü yapma becerisi
Kanama kontrolü yapma becerisi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. D. Odabaşı
Dr. D. Odabaşı
22 Mayıs 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Biyokimya
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Ca ve P Met. Düzenl. Horml. ve Boz.
Pankreas Bezi ve Hormonları
Pankreas Bezi ve Hormonları
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R.Üstün
Dr. R.Üstün
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Aktif Eğitim
Aktif Eğitim
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
148
Dr. T.Çakır
Dr. M. R. Şekeroğlu
Dr. M. R. Şekeroğlu
GENİTOÜRİNER ve ENDOKRİN SİSTEM (VI.) DERS KURULU
25 Mayıs 2015 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Fizyoloji
10.10 – 11.00
Biyokimya
11.10 – 12.00
Biyokimya
Endokrin Fonksiyonu Olan Diğer Dokular
Ca ve P Met. Düzenl. Horml. ve Boz.
Ca ve P Met. Düzenl. Horml. ve Boz.
Dr. R.Üstün
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
13.10 – 14.00
Beceri uygulama
14.10 – 15.00
Beceri uygulama
15.10 – 16.00
Beceri uygulama
16.10 – 17.00
Beceri uygulama
Tarih
Ders Adı
26 Mayıs 2015 Salı
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
Biyofizik
10.10 – 11.00
Biyokimya
11.10 – 12.00
Biyokimya
Erkekte üretral katater takma
Erkekte üretral katater takma
Kadında üretral katater takma
Kadında üretral katater takma
Konu
Dr.K.Taken
Dr.K.Taken
Dr. N.Çim
Dr. N.Çim
Öğretim Üyesi
Serbest çalışma
Ultrases Tekn. ve Kan Debisi Ölçümleri
Adrenal Hormonlar ve Bozuklukları
Adrenal Hormonlar ve Bozuklukları
Dr. T.Çakır
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
27 Mayıs 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
Biyokimya
9.10 – 10.00
Biyokimya
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Adrenal Hormonlar ve Bozuklukları
Gonadların Steroid Hormonları ve Boz.
Üreme ve Gelişme
Üreme ve Gelişme
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
FAKÜLTE ORTAK DERSİ
Laboratuvar
Laboratuvar
28 Mayıs 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
Fizyoloji
11.10 – 12.00
Fizyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Gonadların Hormonal Fonksiyonları
Gonadların Hormonal Fonksiyonları
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Gonadların Steroid Hormonları ve Boz.
Gonadların Steroid Hormonları ve Boz.
Üreme Fizyopatolojisi
Serbest çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Fizyoloji
29 Mayıs 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
BECERİ UYGULAMA SINAVI
Saat 09.30 )
PRATİK SINAV (Saat 14.00 )
VI. KURUL DEĞERLENDİRME VE
GERİ BİLDİRİM (Saat 16.00-17.00)
149
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. O.Arıhan
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. R. Balahoroğlu
Dr. O.Arıhan
(
Download

Dönem II - Yüzüncü Yıl Üniversitesi