Předmět Kriminalisticko-technická činnost
Kriminalistika
V.
Daktyloskopie
Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
ZPP č. 100/2001 (čl. 160 – 179)
(ZPP = Závazný pokyn policejního prezidenta)
z veřejných zdrojů Internetu
Daktyloskopie je odvětví kriminalistiky
zabývající se vyhledáváním, zajišťováním a
zkoumáním obrazců - papilárních linií na vnitřní
straně článků prstů, na dlaních a chodidlech
Termíny:
papila (biol.) = bradavčitý výrůstek
papilární linie = soustava takovýchto miniaturních papil tvořících linie
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopická identifikace je založena na třech zákonitostech
(které stanovil na konci 19. století Francis Galton) :
- individuálnost stopy
- relativní neměnnost stopy
- relativní neodstranitelnost
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopická identifikace je založena na třech zákonitostech
(které stanovil na konci 19. století Francis Galton) :
- individuálnost stopy
NEJSOU NA SVĚTĚ DVA JEDINCI, KTEŘÍ BY MĚLI SHODNÉ
OBRAZCE PAPILÁRNÍCH LINIÍ.
dosud nebyli v celé kriminalistické praxi zjištěni dva lidé, kteří by
měli shodné obrazce papilárních linií (vzory s markanty)
Při výskytu 9. identifikačních bodů v otisku,
je pravděpodobnost výskytu shodného otisku u druhé osoby
1 : 1 953 125 000 000 000
Což nepochybně několikrát přesahuje populaci lidstva
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopická identifikace je založena na třech zákonitostech
(které stanovil na konci 19. století Francis Galton)
- relativní neměnnost stopy
OBRAZCE PAPILÁRNÍCH LINIÍ ZŮSTÁVAJÍ
PO CELÝ ŽIVOT ČLOVĚKA RELATIVNĚ NEMĚNNÉ.
1. Papilární linie vznikají ve 4. měsící prenatálního života
2. Individulní znaky (Markanty) se nemění během života jedince
Říkáme relativně vzhledem
- k růstů prstů, kdy se papilární linie zvětšují, případně
individuální znaky se nemění,
zvrásčují avšak
- vzhledem k poranění, kdy v průběhu života mohou vznikat dodatečné
markaty
- poškozují se opotřebení u osob, které vykonávají manuální práci např.
zedníků, vždy se však obnoví stejné papilární linie i po případném
odstraněním
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopická identifikace je založena na třech zákonitostech
(které stanovil na konci 19. století Francis Galton) :
- relativní neodstranitelné
OBRAZCE PAPILÁRNÍCH LINIÍ ZŮSTÁVAJÍ
PO CELÝ ŽIVOT ČLOVĚKA RELATIVNĚ NEODSTRANITELNÉ
Relativně říká z důvodu, že jestliže není odstraněna zárodečná vrstva kůže např.:
- k odstranění (odříznutí, sedření, poleptání a pod.) je nutné odstranit
i zárodečnou vrstvu – zde vznikají nové buňky při neustálé obnově kůže
Při odstranění zárodečné vrstvy kůže je tento otisk chápán jako TRASOLOGICKÁ stopa,
která nepochybně disponuje identifikačními znaky
Vrstva kůže
póry
vývody potních žláz
vrstva rohová
:
pokožka
vrstva zárodečná
potní žlázy
škára
podkožní tuk
svalstvo
cévy
in:PORADA V. a kolektiv: Kriminalistika.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001, s. 194 .
Individuální znaky
začátek (ukončení)
krátká čárka
:
vidlice
očko
háček
můstek
překřížení
trojitá vidlice
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické vzory
Typy – základní (A, W, L – Lu a Lr ) a odvozené – TL, CP, LP, At)
A) základní
Oblouček (A)
.
Klička (L)
Vír (W)
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické vzory
Typy – základní (A, W, L – Lu a Lr ) a odvozené – TL, CP, LP, At)
A) základní
B) odvozené útvary
Centrální jádro(CP)
Dvojklička (TL)
Stanový oblouček (A t)
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Základní vzory
č. 1
č. 2
č. 3
1 – oblouk
2 – otevřená smyčka vlevo
3 - otevřená smyčka vpravo
4 - dvoudeltový vzor
5 - uzavřená smyčka vlevo
6 - uzavřená smyčka vpravo
č. 4
č. 5
č. 6
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické anomálie
Monomorfní ruce
Stupeň nejvyšší symetrie.
Vznikají v případě, kdy se na obou rukou a na stejných prstech a ve stejném pořadí vyskytují
stejné vzory.
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické orientace - dlaň
Orientace
Oblasti:
digitální triradií - a,b,c,d,
interdigitální prostor – I., II., III., IV.
tenar, hypotenar,
karpálni triradii - jednotlivé formy - t, t´, t´´
Základní počet polštářků – 11 (některé mohou chybět
nebo jich mùže být více ):
5 – konečky prstů,
4 – meziprostorové ,
+ - tenar
1 hypotenar – malíkový val
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické orientace - dlaň
Orientace
Oblasti:
digitální triradií - a,b,c,d,
interdigitální prostor – I., II., III., IV.
tenar, hypotenar,
karpálni triradii - jednotlivé formy - t, t´, t´´
Základní počet polštářků – 11 (některé mohou chybět
nebo jich mùže být více ):
5 – konečky prstů,
4 – meziprostorové ,
+ - tenar
1 hypotenar
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické orientace - dlaň
Orientace
Oblasti: Geometrické obrazce na dlani
Rýhy popis:
- Radiální longitudinálni rýha (plica flexoria pollicis) – tzn. čára
života (xxx)
- Proximální transverzální rýha ( plica flexoria transversa
proximalis) – tzn. čára hlavy (xx)
- Distální transverzální rýha ( plica flexoria transversa distalis) –
tzn. čára srdce (x)
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické orientace - dlaň
Orientace
Oblasti: Geometrické obrazce na dlani
Rýhy popis:
- Radiální longitudinálni rýha (plica flexoria pollicis) – tzn. čára
života (xxx)
- Proximální transverzální rýha ( plica flexoria transversa
proximalis) – tzn. čára hlavy (xx)
- Distální transverzální rýha ( plica flexoria transversa distalis) –
tzn. čára srdce (x)
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické orientace - chodidla
Orientace
Oblasti:
Na chodidle rozlišujeme 9 oblastí. (viz. Obrázek):
- proximální a distální hypotenar - PH, DH
- proximální a distální tenar - PT, DT
- calcar – C
- halukál - Ha (společné označení distálního tenaru a I
interdigit. Prostoru)
- I. - IV. interdigitální prostory
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Druhy daktyloskopických stop
- platické vsticky v měkkém materiálu
- plošné
- viditelné
- latentní
Dále dělíme plošné stopy
-odvrstvené
- navrstvené
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopická stopa plastická v tvárném materiálu
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopická souprava
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické prášky
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické štětce
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické folie
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopická souprava pro snímání otisků z mrtvol
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Vyhledávání daktyloskopických stop
- zdrojem světla při nasvědcováním z různých úhlů (viditelnost např. na skleničkách atd.)
- fyzikálními metodami (využívá přilnavost materiálu a potu na materiálu)
- daktyloskopické prášky – největší zástupce argentorát (jemný hliníkový prášek s
uhlíkem), další prášky pro zajišťování daktyloskopických stop z různých materiálů
- tekuté prostředky
- chemické metody (využívá se chemické reakce na složku potu)
- např. dusičan stříbrný,
- ninhydrin – dokumenty, papíry, peníze atd.
- tkanol - tkaniny
- fyzikálně-chemické (uvolnění sloučenin ulpělých v papilárních linií bez přímé chemické reakce
se složkami potu)
- jódové páry - dočasné zviditelnění
- kyanoakrylát
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Vyhledávání daktyloskopických stop
Prostředky
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Vyhledávání daktyloskopických stop
Prostředky - srovnání
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Vyhledávání daktyloskopických stop
Prostředky - srovnání
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Vyhledávání daktyloskopických stop
Prostředky - srovnání
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Metody dokumentace daktyloskopických stop
Fotograficky – mělo by být provedeno s označením stopy číslem vždy a s měřítkem
Tzv. In natura – t.j. I s nosičem daktyloskopické stopy, jedná se o věcnou stopu
nesoucí I více druhů kriminalistcických stop
Na daktyloskopické folii – běžná dokuementace po zviditelnění prášky,
daktyloskopické folii jsou
- trasnparetní
- černé
- bílé
Odlitím – pouze vyjímečně (praxi se moc nevyužívá), jedná se o hmoty na bázi
polymerového kaučuku
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Zná následující termíny a mají následující význam
Daktyloská stopa z místa činu – daktyloskopická sbírka stop
Daktyloskopické otisku pachatelů – jedná se o daktyloskpickou sbírku pachatelů
trestných činů
Daktyloskopická stopa tzv. Domácích osob, kontrolní otisky – ihned po vyhodnocení
musí být skartovány
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopování osob
Daktyloskopování neznámých mrtvol - identifikace
Daktyloskopické otisku pachatelů – jedná se o daktyloskpickou sbírku pachatelů
trestných činů
Daktyloskopická stopa tzv. Domácích osob, kontrolní otisky – ihned po vyhodnocení
musí být skartovány
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopická karta pachatelů trestných činů
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopická karta pachatelů trestných činů
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopické počítačové evidence:
- AFIS – informační systém Policie ČR zahrnující daktyloskopické stopy z místa
čin neobjasněných trestných činů. Ostatní světové systémy MORPHO.
- EURODAC – propojení informačních systémů na úrovni EU
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopická počítačová evidence AFIS 2000
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Trvanlivost daktylokopiských stop
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Trvanlivost daktylokopiských stop
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Trvanlivost daktylokopiských stop
KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE
Trvanlivost daktylokopiských stop
Download

4. přednáška