KURS 3
SIÇAN BEYNİ ANATOMİSİ, DİSEKSİYONU VE HİPOKAMPUS’UN
ÇIKARTILMASI
( UYGULAMALI )
Eğiticiler
: Prof. Dr. Esat Adıgüzel, Pamukkale Üniversitesi
Arş. Görevlisi Ayşeül Güngör, Pamukkale Üniversitesi
Tarih
: 30 Nisan 2015
Saat
: 10:00 – 15:00
Kontenjan
: 20 kişi
Süre
: 5 saat
Amacı ve Öğrenme Hedefleri :
Eğitim yaşamının başında veya daha önce sıçan beyni ile çalışmamış olan sinirbilimcilere sıçan
beyninin insan beyni ile karşılaştırmalı anatomisi hakkında bilgi vermek, diseksiyon yapma
becerisi kazandırmak. Hedefi, kurs sonunda kursiyerlerin sıçan beynini zedelemeden
çıkartabilmeleri, bölümlerini tanımlayabilmeleri, hipokampus diseksiyonu yapabilmeleri.
Hedef Kitle: Yüksek lisans doktora öğrencileri, daha önce sıçan beyni ile morfolojik olarak
çalışmamış ancak çalışmak isteyen araştırmacılar.
Önceden Sahip Olunması Gereken Bilgi/Beceri:
Beyin ana yapıları konusunda temel bilgi sahibi olunması kursu daha başarılı kılacaktır.
Özet :
Beyin araştırmalarında beyin diseksiyonu ve yapıların izolasyonu bazen gerekli olabilir. Bu
işlemin yapılabilmesi için özel bilgi ve beceriye ihtiyaç vardır. Bu kursta kursiyerlere önce teorik
olarak sıçan ve insan beyin yapılarının karşılaştırmalı anatomisi anlatılacaktır. Daha sonra fikse
edilmiş sıçan kafalarından beynin zedelenmeden çıkartılması uygulamalı olarak gösterilecek,
uygulama yaptırılacaktır. Çıkartılan beyinlerde beyin bölümleri, kranial sinirlerin kökleri
gösterilecek, hipokampus’un diseksiyonu yapılacaktır. Her kursiyer fikse sıçan beyinleri
üzerinde uygulama yapacaktır.
Süre :
Kurs bir saat kuramsal, üç saat uygulama olmak üzere dört saat sürecektir.
Kurs akışı:
1,5.saat: Tanışma ve kurs içeriğinin tanıtılması Kuramsal ders, sıçan ve insan beyninde ana
yapılar, farklılıklar, bu yapıların gross anatomisinin sunumu ve interaktif olarak tartışılması.
1,5. saat: Uygulama, fikse sıçan kafalarından benin çıkartılması ve ana yapıların tanımlanması,
hipokampus diseksiyonunun yapılmasının demostrasyonu ve derin beyin yapılarının
tanımlanması. Kamera adapte edilmiş biyomikroskop yardımı ile barkovizyon-monitör görüntüsü
ile uygulamalı olarak gösterilecektir.
1,5.saat: Uygulama, kursiyerlerin fikse sıçan kafalarından beyin çıkarma uygulaması. Çıkartılan
beyinlerde ana yapıların tanınması, kranial sinir köklerinin adlandırılması. Her kursiyer için
gerekli malzeme ve fikse sıçan kafası verilerek gözetim altında uygulamayı yapması
istenecektir.
1,5.saat: Çıkartılan beyinlerde kursiyerlerin hipokampus diseksiyonu yapması ve derin beyin
yapılarını tanımlaması. Her kursiyerin diseke ettiği hipokampus’un bölümlerini tanımlaması,
derin beyin yapılarını göstermesi istenecektir.
Tartışma ve kapanış.
Download

kurs 3 sıçan beyni anatomisi, diseksiyonu ve hipokampus`un