EK
D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatı eğitim merkezlerinde Kur’an-ı Kerim derslerini okutmak üzere aşağıda
yeri, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav sonucuna göre naklen
(kurum içi) öğretmen alınacaktır.
MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER
UNVAN
SINIF
DERECE
ADEDİ
Taşra Teşkilatı Eğitim Merkezleri
Öğretmen
D.H.S
1-9
15
I.
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre
kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
5. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
6. Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda
yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.
II.
BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
1. Başvuru İşlemleri
1. Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere,
taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Eğitim Merkezi
Müdürlüklerine 04/08/2014 (saat 08:00)-….18/08/2014 (saat 16:30) tarihi mesai saati
bitimine kadar istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.
 Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Eğitim
Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat
edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir
2. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden
gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi
yapılmayacaktır.
3. Başvuru kayıt işleminden sonra, “Aday Başvuru Belgesi” müracaatı gerçekleştiren görevli
personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile
18/08/2014 saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri
kabul edilmeyecektir.
Sayfa 1 / 3
Sınav İşlemleri
1. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların
tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet
sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde
belirtilecektir.
2. Sınavda başarılı olabilmek için sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
3. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik no’lu kimlik
belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
4. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
5. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini
(https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun
ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
2. Atama İşlemleri
1. Atamalar, sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak
belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.
2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın
müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
3. İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması
halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilecektir.
4. Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de
aynı olması halinde doğum tarihi önce olana atamada öncelik verilecektir.
5. Diğer Hususlar
1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan
adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında
aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da
beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi
atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan
sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmeyecektir.
4. Atama sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve
aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
5. Sınav ve atama sürecinde Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.
Sayfa 2 / 3
7. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde
incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve
adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
III.
1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa
YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olduğunu veya bu alanlarda yetkinliğinin
Başkanlıkça tespit edildiğini gösterir belge,
4. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve
arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,
NOT:
1- Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren
personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
2- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
3- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir.
IV.
SINAV KONULARI
1. Kur’an-ı Kerim, (60 Puan)
2. Dini Bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam), (40 Puan)
V.
İLETİŞİM
Yazışma Adresi
e-mail
Telefon
: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
: [email protected]
: (0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur.
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 3 / 3
Download

Sayfa 1 / 3 EK DUYURU Diyanet İşleri Başkanlığından