2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI TALİMATI
I. 2014 Yılı Kutlu Doğum Haftasının Amaç ve İlkeleri
Modern zamanlarda hemen her toplum ve coğrafyada çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal
sebeplerle insani, ahlaki ve dini birçok değer yozlaşmaya, örselenmeye maruz kalmış
durumdadır. Böyle bir yozlaşmanın beraberinde bireysel ve toplumsal hayatı ayakta tutan bazı
değerlerin de işlevsiz hale gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Değer bunalımı huzursuzluğu,
huzursuzluk şiddeti, şiddet ise ayrışmayı beraberinde getirmektedir. Söz konusu endişeler
İslam dünyası söz konusu olduğunda daha vahimdir. Zira Müslümanların mebde ve mead
bağlamında huzur ve mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri, günlerine ve geleceklerine
umutla bakabilmeleri, dindarlıklarını sahih bir eksene oturtabilmeleri, sağlıklı bir aile ve
toplum inşa edebilmeleri bu değerlerin varlığı ile yakından ilgilidir.
Hayatımızın her alanında önemli bir yere sahip olan “samimiyet”, bir anlamda eylemsöylem, zahir – batın bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu kavramın anlam dünyamızda ihlas,
doğruluk, dürüstlük, güven, sadakat gibi kavramlarla da çok yakın bir bağı ve bağlantısı
vardır. İnancın, kulluğun ve itaatin sadece Allah’a özgü kılınması, bütün ibadetlerin her türlü
riya, gösteriş ve çıkardan uzak olarak sadece Allah rızası için yapılması anlamına gelen ihlas
ve samimiyet dinin özü, dindarlığın hülasasıdır. Samimiyetin olmadığı yerde dinden ve
dindarlıktan bahsedilemez. Bu gerçeği, Yüce Allah’a ihlas ve samimiyetle kulluk etmeyi
emreden ayet-i kerime ile (Beyyine,5) Peygamber Efendimizin “Din samimi olmaktır” hadis-i
şerifi gayet veciz bir şekilde ortaya koymaktadır.
Samimiyet, inanç ve ibadetlerimizde olduğu kadar, insanlarla olan ilişkilerimizde de önemli
ölçüde belirleyicidir. Müslümanın Müslümana karşı samimi, içten ve gönülden davranması
sağlıklı ve manevi bakımdan güçlü bir toplum oluşturmanın önemli bir unsurudur. Zira
Müslümanın en kıymetli vasıflarından olan güvenilirlik ancak samimi davranışlarla ve içten
ilişkilerle oluşturulabilir. Aile ve akraba ortamında, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinde, iş ve
ticaret hayatında kısacası hayatın her alanında insanlara karşı samimi davranmak ahlaki bir
erdemdir. Bu erdemi kazanmanın en kısa yolu da her işte Allah rızasını ön plânda tutmak ve
O’nun her an görüp gözettiğini akıldan çıkarmamaktır. İnsanları değerlendirmede ve eşyaya
bakışta bu yaklaşım esas olursa dünyevi çıkar ve hırsların körüklediği pek çok olumsuzluk
kolayca bertaraf edilebilecektir.
Samimiyetten uzak söz ve davranışların Allah katında hiçbir değeri olmadığı gibi bu tür
eylemler, insanın diğer insanlar nazarında da itibar kaybetmesine yol açmaktadır. Bu itibarla
samimiyetin zıddı olan riyakârlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan münafıklık alameti
olarak kabul edilmiştir. Diğer yandan Müslümanların Allah’a iman ve kulluk, Kur’an ve
Sünnete tabi olma, Peygamber Efendimizi örnek alma, toplumsal görevleri yerine getirme,
sınıf ve statü farkı gözetmeksizin bütün Müslümanların ve hatta bütün insanların haklarına
riayet etme gibi hususlarda ciddi bir samimiyet sınavına tabi tutulduklarını gösteren birçok
dini referans bulunmaktadır.
Samimiyetin bugün Müslümanın hayatında ne ölçüde yer aldığı, ilişkilerine ne kadar
yansıdığı hususu üzerinde konuşulmaya ve düşünülmeye değerdir. Zira hayat şartları, servet,
makam ve şöhret tutkusu, menfaat kaygısı, dünyevileşme gibi zaaflar insanların bu ulvi
değerden hızla uzaklaşmalarına sebebiyet vermektedir. Bunun sonucu olarak da fert ve
toplum hayatında gösteriş, riya, ikiyüzlülük, haksızlık, zulüm gibi ihlas ve samimiyetle asla
bağdaşmayan yanlışlar yer edinmekte ve bunlar toplumsal huzur, barış ve güveni tehdit
edebilmektedir.
Başkanlığımız, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde
insanlık için ele alınması önem arz eden, bir anlamda sorun olarak telakki edilebilecek
konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, bu konuda toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete
vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu çerçevede, artık ülkemizde önemli bir dini, sosyal
ve kültürel gelenek haline gelmiş olan ve kamuoyu tarafından üst düzey ilgi gösterilen Kutlu
1/9
Doğum Haftasının 2014 yılı teması “Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet” olarak
belirlenmiştir. Söz konusu tema Hz. Peygamber’in ortaya koyduğu örneklik çerçevesinde
hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde ele alınacaktır.
2014 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bu genel çerçeve dâhilinde aşağıdaki hedef ve
ilkeler ekseninde gerçekleştirilecektir.
A.
Hedefler
1. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle, Peygamberimizi daha iyi tanımak/tanıtmak,
anlamak/anlatmak, onun sevgisini canlı tutmak,
2. Peygamberimizin örnek yaşayışını özellikle ihlas ve samimiyete verdiği değer ve önemi
bütün boyutlarıyla gündeme taşımak,
3. Samimiyet konusunda fert ve toplum hayatında daha fazla duyarlılık ve bilinç oluşmasına
katkı sağlamak,
4. Günümüzde ihlas ve samimiyete aykırı söz ve eylemler ile bunların fert ve toplum
hayatında açtığı yaralara ve olumsuzluklara dikkat çekmek,
5. Vatandaş, soydaş ve dindaşlarımız arasında birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma
duygularının yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik olarak, dini duyarlılık ve birlikteliğimizi
canlı tutacak çalışmalar yapmak,
6. Yarışma ve tanıtıcı faaliyetler düzenlemek, haftanın anlam ve önemine özgü sesli,
görüntülü ve yazılı materyaller hazırlamak ve dağıtmak,
7. Vaaz, hutbe, TV ve radyo programları, panel ve konferanslar aracılığıyla tema
çerçevesinde topluma sahih dini bilgi sunmaya yönelik çalışmalar yapmak.
B. İlkeler
1. Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin, Başkanlığımız “Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve
Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği” ile ilgili genelge ve talimatları
doğrultusunda amacına uygun olarak 14-20 Nisan 2014 tarihleri arasında icra edilecek
şekilde planlanması ve uygulanması,
2. Anılan yönetmeliğe uygun olarak yurtiçinde mülki amirin onayı ile il/ilçe müftüsünün
başkanlığında; yurtdışında misyon şefinin onayı ile din hizmetleri müşaviri/ataşesinin
başkanlığında Kutlu Doğum etkinliklerini planlamak, yürütmek ve takip etmek amacıyla
“Kutlu Doğum Düzenleme Komisyonu” kurulması,
3. Etkinliklere katkı/destek sağlamak ve bir eylem planı hazırlamak amacıyla il/ilçe
müftüsünün başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinden müteşekkil “Kutlu Doğum Platformu” oluşturulması,
İhtiyaç duyulması halinde yurtdışında da din hizmetleri müşaviri/ataşesinin başkanlığında
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden müteşekkil “Kutlu Doğum Platformu”
oluşturulması,
4. Bahsedilen platformun da katkılarıyla yoksul, engelli, kimsesiz, yaşlı, mahkûm, hasta,
yetim, sokak çocukları ve şehit yakınları gibi ilgiye muhtaç kesimlerin korunması,
gözetilmesi, ziyaret edilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik toplumsal farkındalık
oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilmesi,
Ayrıca hafta münasebetiyle resmi kurum ve kuruluşlar ile işyeri, hastane, cezaevi, huzur
evi, sevgi evi gibi yerlerin ziyaret edilmesi,
2/9
5. Kutlama programları planlanırken:
a) Etkinliklerin yukarıdaki amaç ve hedefe uygun olarak düzenlenmesi, toplumun her
kesimini kapsayıcı nitelikte olması,
b) Etkinliklerde istismar, polemik ve siyasi malzeme konusu yapılabilecek hususlardan
kaçınılması, israfa meydan verilmemesi, programların usandırıcı olmaması ve
magazinleştirilmemesi,
6. Faaliyetlerin İl/İlçe Müftülükleri, Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşelikleri ve Koordinatör
Din Görevlilerince Ek:1’de yer alan faaliyetler arasından planlanması,
7. Planlanan faaliyetlerin, “Din Hizmetleri Yönetim Sistemi (DHYS)” programının “Kutlu
Doğum Haftası” menüsüne, 01 - 18 Mart 2014 tarihleri arasında girilmesi,
Planlanan faaliyetlere uyulması, plan dışı faaliyet düzenlenmemesi ve din görevlilerinin
müftülük, müşavirlik/ataşeliklerinden bilgisi dışında müstakil olarak faaliyet yapmaması,
8. Faaliyetlerin il ve ilçe merkezleri ile sınırlı tutulmaması ve imkânlar ölçüsünde belde, köy
ve mahallelerde de gerçekleştirilmesi,
9. İlk, orta ve lise öğrencileri ile Kur’an Kursu öğrencileri arasında düzenlenecek
kompozisyon, şiir ve makale yazma yarışmalarının Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği
içerisinde mülki amirin onayı ile gerçekleştirilmesi,
10. Kutlu Doğum Haftasında planlanacak konferans ve paneller ile konuşmacılar hususunda
aşağıda belirtilen esaslara uyulması;
a) İl ve ilçelerde gerçekleştirilecek Kutlu Doğum etkinliklerinde görevlendirilecek
konuşmacıları belirlemek üzere illerde İl Müftüsü başkanlığında -varsa ilgili ilde yoksa
en yakın ilde bulunan- İlahiyat Fakültesi Öğretim üyeleri ve İlçe Müftülerinden oluşan 5
kişilik bir “Konuşmacı Tespit Komisyonu” kurulması,
b) Konuşmacıların; Komisyon tarafından Başkanlık merkez personeli, müftü, müftü
yardımcısı, vaiz, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, şube müdürü ve konferans,
panel konusunda liyakat sahibi diğer personel ile akademisyen, meslek dersleri
öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri arasından belirlenmesi,
c) Yapacakları konuşmalara ışık tutması açısından konuşmacıların, hedef kitle ve konuşma
ilkeleri hakkında bilgilendirilmesi,
d) Konuşmaların; belirlenen tema çerçevesinde, hedef kitlenin seviyesine uygun, kuşatıcı
bir üslupla yapılması, Hz. Peygamberin örnekliğini ön plana çıkaran, duygulandırıcı ve
bilgilendirici mahiyette olması;
e) Konuşmaların ders veya akademik sunuma dönüştürülmemesi ve konuşmalarda güncel
polemik ve tartışmalara yer verilmemesi,
f) Takdim ve protokol konuşmalarının kısa ve sade olması, konuşma ve konferanslarda
hedef kitlenin ihtiyaç duymadığı veya ilgisini çekmeyen ilmi tartışmalara girilmemesi,
g) Konferans ve panellerin halkın daha fazla katılabileceği gün ve vakitler dikkate alınarak
planlanması,
h) İl ve ilçe müftülüklerinin Başkanlığımız merkez personelinden konuşmacı taleplerini
(ilçe müftülükleri il müftülüğü kanalıyla) en geç 28 Mart 2014 tarihine kadar Din
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmesi,
i) Başkanlığımız öncülüğünde program düzenlenecek illerde, ilçe müftülüklerinin bu
programa ilgiyi azaltacak etkinlik yapmaması,
11. Etkinliklerde hafta münasebetiyle Başkanlığımızca hazırlanacak kitapçık ile Başkanlık ve
Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasından müftülüklerce seçilecek eserlerin dağıtılması,
3/9
12. Muhtevası Başkanlıkça bilinmeyen veya tartışılan eserlerin Müftülüklerce resen
bastırılarak dağıtılmaması,
13. Başta Hz. Peygamber (s.a.s) olmak üzere bütün peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim
ehlinden, hayır sahiplerinden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere hatim
okutulması, ayrıca “Kur’an Ziyafeti” programları düzenlenmesi,
14. Billboard ve raket afişlerinin müftülüklerce ücreti mukabilinde TDV Yayın Matbaacılık
ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğünden temin edilmesi,
15. Kutlu Doğum Haftası kutlamalarına ilgiyi arttırmak, dini konularda toplumu
bilgilendirmek amacıyla hazırlanan afişlerin cami, Kur’an kursu, eğitim merkezi,
müftülük hizmet binası, toplu taşım araçları ile alış veriş merkezleri gibi yerlere
asılmasının sağlanması,
16. Taşra ve yurtdışında düzenlenecek konferans ve panellerin “Hz. Peygamber, Din ve
Samimiyet” konusunu merkeze alacak şekilde Ek:2’de yer alan mevzular arasından
belirlenerek planlama yapılması,
17. Hafta münasebetiyle müftülüklerimiz tarafından görev mahallerinde bulunan
üniversite/yüksekokul yetkilileri ile işbirliği içerisinde yükseköğrenim öğrencilerine
yönelik konferanslar tertip edilmesi,
18. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek yarışma türü ve konularının Ek:3’de
gösterildiği şekilde belirlenmesi, yarışmalar sonucunda dereceye girenlere mahallince
uygun ödüller verilmesi,
19. İl müftülükleri (ilçe müftülüklerinin raporları il Müftülüğü tarafından tevhit edilerek tek
rapor halinde), Din hizmetleri Müşavirlikleri/Ataşelikleri ile Koordinatör Din Görevlileri
tarafından, “Din Hizmetleri Yönetim Sistemi (DHYS)” programının “Faaliyetler” ana
menüsünde yer alan “Kutlu Doğum Haftası Raporu”nun anılan program üzerinden 21
Mayıs 2014 tarihine kadar düzenlenmesi (Ek-4),
20. Gerçekleştirilen faaliyetlerin İl/İlçe Müftülükleri, Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşelikleri
ve Koordinatör Din Görevlilerince gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin verilerin en geç 20
Mayıs 2014 tarihine kadar “Din Hizmetleri Yönetim Sistemi (DHYS)” programının
“Kutlu Doğum Haftası menüsüne girilmesi, (DHYS Kutlu Doğum Haftası menüsüne
21 Mayıs 2014 tarihinden sonra veri kaydı yapılamayacaktır.)
21. Kutlu Doğum Haftası kutlamaları ve bu vesile ile düzenlenen etkinlikler için mali kaynak
ve ödemelerin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi ve şubeleri tarafından karşılanması,
II. 2014 Yılı Kutlu Doğum Haftasında Başkanlık Birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı
Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler:
1.
Tanıtım, açılış ve etkinliklerde kullanılacak her türlü afiş, broşür, davetiye, kokart, stiker,
dosya vb. materyalin hazırlanması, basılması, dağıtılması ve web sayfasında
yayınlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Strateji
Geliştirme Bşk. ve TDV Gn. Md.),
2.
Kutlu Doğum Haftası resmi açılış programının 12 Nisan 2014 Cumartesi günü Ankara
ilinde Arena Spor Salonunda, “Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz”
konulu sempozyumun 18-20 Nisan 2014 tarihlerinde Erzurum ilinde yapılması, (Din
Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn., Md., Ankara ve Erzurum Müftülüğü),
3.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce en geç 24 Mart 2014 tarihine kadar “Hz.
Peygamber, Din ve Samimiyet” temalı bir sinevizyon yaptırılması, taşra ve yurtdışı
teşkilatımıza gönderilmesi, Başkanlık ve TDV web sayfasında yayınlanması, il/ilçe
müftülüklerinin ilgili web sayfasına link vermeleri, (Din Hizmetleri Gn. Md., Strateji
Geliştirme Bşk., TDV Gn. Md.),
4/9
4.
Konuyla ilgili olarak Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce kamu spotu, reklam ve tanıtım
filmleri ve cıngılların hazırlanması/hazırlattırılması, radyo, tv ve web sayfasında
yayınlanmasının sağlanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md.,
Strateji Geliştirme Bşk.),
5.
Kutlu Doğum Haftası ve etkinliklerinin tanıtımı amacıyla Diyanet Televizyonunda
program yapılması (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md.),
6.
Etkinliklerde vatandaşlara dağıtılmak üzere Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce “Hz.
Peygamber, Din ve Samimiyet” konulu bir kitapçık bastırılması ve imkanlar ölçüsünde
ücretsiz olarak müftülüklere gönderilmesi (Dini Yayınlar Gn. Md.),
7.
Diyanet Aylık Dergi Nisan sayısının Kutlu Doğum temasına uygun olarak çıkarılması
(Dini Yayınlar Gn. Md.),
8.
Açılış merasimi, sempozyum ve Başkanlığımız öncülüğünde taşrada belirlenen illerde
gerçekleştirilecek etkinliklerin kaydedilmesi ve açılış merasiminin canlı olarak
yayımlanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md., TDV Gn. Md.),
9.
11 Nisan 2014 Cuma günü Kocatepe Camii avlusunda 5.000 kişilik Kutlu Doğum Aşı
ikram edilmesi (TDV Gn. Md.),
10. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tasarımları yaptırılan afiş, sticker, kokart vb.
materyalin en geç 01 Nisan 2014 tarihine kadar TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret
İşletmesi Müdürlüğünce basılması/bastırılması, billboard ve raket afiş ücretlerinin
müftülüklerce, normal afiş sticker ve kokart ücretlerinin Türkiye Diyanet Vakfınca
ödenmesi, il ve ilçe müftülüklerinin talep ettikleri materyalin ayrı ayrı paketlenerek il ve
ilçe müftülüklerine en geç 07 Nisan 2014 tarihine kadar anılan müdürlükçe
gönderilmesi,(Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md.),
11. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Balkan, Kafkas, Türk Cumhuriyetleri ile soydaş ve
dindaşlarımızın yaşadığı diğer ülkelere konferans vermek üzere imkanlar nispetinde
konuşmacılar gönderilmesi, konuşmacıların Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği
içerisinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek “Başkanlık Oluru” na
bağlanması, konuşmacılara Türkiye Diyanet Vakfı mevzuatı çerçevesinde harcırah
ödenmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dış İlişkiler Gn. Md., TDV Gn. Md.),
12. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Balkan, Kafkas, Türk Cumhuriyetleri ile soydaş ve
dindaşlarımızın yaşadığı ülkelerde bulunan Din Hizmetleri Müşavirlik, Ataşelik ve
Koordinatörlüklerince istenen yardım taleplerinin, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyetince alınacak karar doğrultusunda, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanması,
(Din Hizmetleri Gn. Md., Dış İlişkiler Gn. Md., TDV Gn. Md.),
13. İl ve ilçelerde düzenlenecek etkinliklerin, konferans ve panellere katılacak konuşmacı ve
sunucuların iaşe, ibate ve ulaşım giderlerinin karşılanması ile bunlara ödenecek ücrete
ilişkin Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli heyetince karar alınarak ilgili şubelere
gönderilmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md.),
14. Başkanlık tarafından açılış programları düzenlenecek illerdeki Türkiye Diyanet Vakfı
Şubelerince ihtiyaç duyulması halinde bu programlara maddi destek sağlanması, (Din
Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md.),
15. İhtiyaç ve talep doğrultusunda Başkanlığımız Türk Tasavvuf Musikisi Korosu’nun ilgili
illerde konser vermesi, konserlerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi, (Din Hizmetleri Gn.
Md., Dini Yayınlar Gn. Md., Yönetim. Hiz. Gn. Md., TDV Gn. Md.),
16. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Başkanlık Onayı ile yapılacak olan basın toplantısı
ve açılacak sergilerin giderlerinin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde
Türkiye Diyanet Vakfınca ödenmesi, Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md.),
5/9
17. Erzurum’da düzenlenecek sempozyumda görev yapacak Başkanlık personelinin Din
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü personelinin
anılan Vakıfça görevlendirilmesi, görevlendirilen personel ile sempozyuma katılan
tebliğci ve müzakerecilerin ulaşım (uçak dahil) iaşe ve ibateleriyle diğer sempozyum
masraflarının Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanması, söz konusu hizmetlerde
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde araç ve şoför görevlendirilmesi, (Din
Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md.),
18. Açılış programında Kur’an-ı Kerim, kaside, ilahi okumak için Din Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce görevlendirilecek Başkanlık personelinin ulaşım, iaşe ve ibatelerinin
Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn.Md.)
19. Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyan din görevlilerinden veya İlahiyat Fakülteleri Öğretim
Üyeleri/Görevlilerinden oluşturulacak ekiplerle hafta boyunca belirlenecek bölge ve
illerde halka açık büyük salon veya camilerde “Kur’an Ziyafeti” düzenlenmesi (Din
Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md., İl Müftülükler
EKLER:
Ek-1 Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri (2 sh.)
Ek-2 Konferans ve Panel Konuları (1 sh.)
Ek-3 Yarışma Konuları (1 sh.)
Ek-4 Kutlu Doğum Rapor Formu (1 sh.)
6/9
Ek-1
Kutlu Doğum Haftasında Planlanabilecek Etkinlikler:
A. Cami İçi Etkinlikler
1. Kutlu Doğum Haftası hutbesi
2. Kutlu Doğum Haftası vaazı
3. Kadınlara yönelik vaaz ve irşat Programları
4. Hatim okunması
5. Mevlit merasimleri
6. Kur’an Ziyafeti
B. Cami Dışı Sosyal Kültürel Etkinlikler
1. Açılış merasimi, Gül Günü’nün başlatılması ve gül dağıtımı
2. Kültürel Etkinlikler
a. Konferans
b. Panel
c. Mahalli TV ve radyo programları
d. Kitap sergisi
e. Tarihi ve Dini mekânlara gezi düzenlenmesi
3. Birey ve Toplum Yararına Düzenlenecek Kampanya ve Etkinlikler
a. İndirimli kitap satış kampanyası
b. Ücretsiz taşıma kampanyası
c. Ücretsiz muayene ve sağlık taraması
d. İhtiyaç sahiplerine yardım kampanyası
e. Kan bağışı kampanyası
f. Kutlu doğum aşı ikramı
4. Ziyaretler
a. Hasta Ziyareti
b. Cezaevi Ziyareti
c. Huzurevi Ziyareti
d. Yetiştirme Yurdu ve Sevgi Evi Ziyareti
e. Resmi Kurum ve Kuruluş Ziyareti
f. Esnaf Ziyareti
g. Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret
5. Yarışmalar
a. Kompozisyon yazma
b. Şiir yazma
c. Makale yazma
d. Bilgi yarışması
e. Hutbe yazma
f. Vaaz yazma
g. 40 hadis ezberleme
6. Ücretsiz Kitap ve Kırtasiye Dağıtımı
a. Kitap ve broşür dağıtımı
b. Diyanet Aylık Dergisi dağıtımı
c. Diyanet Çocuk Dergisi dağıtımı
d. Hadis Kartelası dağıtımı
e. Kırtasiye dağıtımı
f. Çocuklara hediye dağıtımı
g. Veda Hutbesi dağıtımı
7/9
7. Sanatsal Etkinlikler
a. Türk Tasavvuf Musikisi konseri
b. Mehter konseri
c. Tiyatro ve piyes
d. Hat ve Ebru sergisi
8. Tanıtım Etkinlikleri
a. Yerel basına yazı/makale yazılması
b. Yerel medya aracılığı ile Kutlu Doğum faaliyetlerinin tanıtılması
c. Program tanıtım broşürü hazırlanması
Ek-2
Konferans ve Panel Konuları
Kur’an ve Sünnet Bağlamında Samimiyet
Peygamberimizin Hayatından Samimiyet Örnekleri
Sahabenin Hayatından Samimiyet Örnekleri
İman Samimiyet İlişkisi
Toplumsal Güvenilirlik Açısından Samimiyet
İman, Amel ve İbadetlerde Samimiyet
Samimiyetin Günlük Hayata Yansımaları
Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi
Samimiyeti Zedeleyen Tutum ve Davranışlar
Samimiyete Aykırı Tutum ve Davranışların Zararları
Ek-3
Yarışma Konuları
YARIŞMALAR
YARIŞMANIN ADI
1. Kompozisyon
Yazma
2. Makale Yazma
3. Hutbe Hazırlama
4. Vaaz Hazırlama
5. Şiir Yazma
6. Bilgi yarışması
7. 40 hadis ezberleme
KONUSU














Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi
Samimiyetin Günlük Hayata Yansımaları
Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi
Peygamberimizin Hayatından Samimiyet Örnekleri
Toplumsal Güvenirlilik Açısından Samimiyet
Kur’an ve Sünnet Bağlamında Samimiyet
Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi
İman - Samimiyet İlişkisi
İman, Amel ve İbadetlerde Samimiyet
Peygamberimiz ve Sahabe Hayatında Samimiyet
Örnekleri
Samimiyetin Günlük Hayata Yansımaları
Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi
Samimiyeti Zedeleyen
Tutum ve Davranışlar
Peygamberimiz
ve Samimiyet
8/9
Yarışma duyurularının mülki amirden onay alındıktan sonra yapılması, halk huzurunda
sonuçlandırılacak yarışmaların finallerinin hafta içinde gerçekleştirilmesi, seçici kurullar
tarafından değerlendirilen yarışma sonuçlarının açılış merasiminde açıklanması ve
ödüllerinin verilmesi gerekmektedir.
Ek-4
2014 Yılı Kutlu Doğum Haftası Rapor Formu
KONULAR
Kutlu Doğum Temasının
Vatandaşlarımız Tarafından Nasıl
Karşılandığı ve Değerlendirildiği:
Yapılan Etkinliklerin Toplumumuz
Tarafından Beğenilme Durumu:
AÇIKLAMA
Yapılan Etkinliklerin Toplum Üzerinde
Bıraktığı Tesirler:
Yapılan Etkinliklerde Toplumun Yüzde
Kaçına Ulaşılabildiği:
Yapılan Etkinliklerde Sivil Toplum
Kuruluşlarının Katkısı:
Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerinde
Ulaşılamayan Vatandaşlarımıza
Ulaşılması Hususundaki Öneriler:
9/9
Download

2014 Yılı KDH Talimatı