T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı : 73584642-774/ 1520
Konu : Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi
Eğitim Kursları
24/07/2014
VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
(Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüğü)
Kur'an kursu ve cami hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde sunulması amacıyla
Başkanlığımız, istihdam ettiği personelin mesleki yeterliliklerini, hizmette etkinlik ve
verimliliklerini artırabilmek için yıl boyu hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.
Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelimizin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını
karşılamada eğitim merkezlerimizin sınırlı kapasitesi, müftülükler nezdinde de hizmet içi eğitimlere
ağırlık verilmesini zorunlu kılmaktadır.
09.07.2014 tarihinde toplanan Başkanlık Eğitim Kurulu; eğitim merkezleri ve mahallinde
düzenlenen tashih-i huruf kurslarına ara verilerek, Kur’an-ı kerim hizmet içi eğitim kurslarına
ağırlık verilmesini karara bağlamıştır. Bu karar doğrultusunda bütün il ve ilçe müftülüklerimiz 08
Ekim 2014 tarihinden itibaren Başkanlığımızca hazırlanan “Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim
Programı”nı yazımız ekinde gönderilen ek-1 talimat doğrultusunda uygulamaya başlayacaktır.
Bu itibarla;
1. C grubu cami görevlileri ile hafız olan D grubu cami görevlilerinin Eğitim Merkezlerimiz
ile Başkanlıkça uygun görülen illerde,
2. Fahri ve sözleşmeli statüden kadroya geçen Kur’an kursu öğreticileri ile hafız olmayan D
grubu cami görevlilerinin mahallinde,
“Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursu" na alınmaları hususunda gereğini önemle rica
ederim.
(İMZA)
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
Ekler :
1- Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi
Eğitim Kursu Talimatı
2- Formlar
(2 sayfa)
(4 sayfa)
Dağıtım
:
Gereği
:
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)
Bilgi
:
19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri)
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : Şef H. Bayram GÜR
Telefon (0 312) 295 81 37
Faks : (0 312) 295 81 38
e-posta : [email protected]
24/07/2014 tarihli ve 73584642-774/1520 sayılı yazının ekidir.
MAHALLİNDE DÜZENLENECEK
KUR’AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI TALİMATI
A- PROGRAM:
1. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Dairesi Başkanlığınca Cami
görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri için "Kur'an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursu" programı
hazırlanmıştır.
2. Program, Başkanlığımız web sitesi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Program
Geliştirme Daire Başkanlığı sayfasında mevcuttur. Ayrıca müftülüklerin e-posta adreslerine
gönderilmiştir.
B- PROGRAMIN UYGULANIŞI:
1. Kurslarda Başkanlığımızca hazırlanan 160 saatlik program uygulanacaktır.
2. Kurslar mahalli şartlar ve program uygulama esasları dikkate alınarak planlanacaktır.
3. Program, günlük ve haftalık ayrı ayrı hazırlanacaktır.
4. Eğitimlerde mümkün mertebe görsel/işitsel materyal kullanılacak, kursiyerlere doküman
desteği sağlanacaktır.
5. Eğitimler, müftülerce takip ve kontrol edilerek, etkin ve verimli bir şekilde
gerçekleştirilecektir.
6. Sınıflar fiziki ve teknik donanım olarak eğitime elverişli şekilde hazırlanacaktır.
C- KURSİYER SEÇİMİ:
1. Müftülükçe aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre kursiyer planlaması yapılacaktır.
a) Fahri ve sözleşmeli görevli iken kadroya geçen kadın Kur'an kursu öğreticileri,
b) Fahri ya da sözleşmeli görevli iken kadroya geçen D grubu cami görevlileri,
c) İl ve ilçe merkezinde bulunan D grubu cami görevlileri,
d) Köy ve beldelerde bulunan D grubu cami görevlileri,
2. İhtisas, Aşere-Takrib, Tashih-i huruf mezunları, hafız olanlar, baş/uzman Kur’an
kursu öğreticileri, baş/uzman imamlar, baş müezzin-kayyımlar bu kursa alınmayacaktır.
D- KURSUN DÜZENLENECEĞİ YER:
1. İl ve ilçe merkezlerinde ve müftülüklerce uygun görülen diğer yerlerde kurs
açılabilecektir.
2. Kadın ve erkek görevliler için ayrı ayrı kurs düzenlenecektir.
3. Sınıflar en az 10, en fazla 20 kişilik olacaktır.
E- KURSUN YAPILACAĞI TARİH:
1. Kurslar 08 Ekim 2014 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
2. Ramazan ayı ve yaz kursları döneminde eğitim yapılmayacaktır.
3. Kurslar, söz konusu personelin hepsinin eğitimi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.
F- GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİCİLER:
1.
2.
3.
4.
Varsa eğitim merkezi eğitim görevlileri.
Aşere-Takrib mezunları.
Varsa ilahiyat fakültesi öğretim elemanları.
Tashih-i huruf ve Kur’an-ı kerim rehber öğreticileri.
5. Din hizmetleri sınıfında istihdam edilen ve Kur’an-ı kerim öğretimi formasyonu olan
ihtisas mezunu personel.
6. Kur’an kıraati ve Kur'an eğitimi formasyonu itibariyle temayüz etmiş çalışan ya da
emekli olup müftülükçe ders işlemeleri uygun görülenler.
G- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1. Her kurs sonunda müftünün başkanlığında en az 3 kişiden oluşan bir komisyon
marifetiyle (ek-1 ve ek-2) sınav yapılacaktır.
2. Kurs sonunda başarısız olanların isimleri, Başkanlığa bildirilecektir.
H- DİGER HUSUSLAR:
1. Düzenlenecek bu tür kurslarda, 13/04/2007 tarihli ve B.02.1.DİB.0.72.02/774/563 sayılı
yazı, 05/12/2007 tarihli ve B.02.1.DİB.0.72.02/774/ 2273 sayılı yazı ile 20. 01. 2004 tarihli ve
B.02.1.DİB.0.72.00.02/71 sayılı yazı eki form dikkate alınmayacaktır.
2. C maddesinde geçenlerin eğitimleri tamamlanıncaya kadar mahallinde halen devam
edenler hariç, Aşere-Takrib ve Tashih-i huruf kursları düzenlenmeyecek, bu kurslarda ders görevi
verilenler Kur’an-ı Kerim hizmet içi eğitim kurslarında görevlendirilecektir.
3. İlçelerde açılacak kurslarda koordinasyon il müftülüğü tarafından sağlanacak, rehber
öğreticiye ihtiyaç duyulduğunda mülki amir onayı ile il’den ya da ilçeler arası geçici görevlendirme
yapılabilecektir.
4. Müftü, müftü yardımcısı, müdür vb. GİH sınıfında olup üzerinde idari sorumluluk
bulunanlara, eğitim ihtiyaçları da dikkate alınarak, günde en fazla 2 saat ders görevi verilebilecektir.
5. Cami görevlilerinin 1 veya 2 vakit görev muafiyetleri mahalli şartlara göre ve Hizmet
İçi Eğitim Yönetmeliğinin 25. maddesi gereği müftülüklerce değerlendirilecektir.
6. Kur'an kursu öğreticilerinin eğitimleri mahalli şartlara göre kurstaki görevlerini
aksatmayacak şekilde öğleden önce ya da öğleden sonra yapılabilecektir.
7. 1’den fazla görevlisi olan cami görevlileri ayrı zamanlarda kursa alınacaktır.
8. Düzenlenen eğitimlerde, bölge halkının dinî anlayış ve uygulamaları dikkate alınarak,
ihtiyaç duyulan konularda seminer, konferans vb. bilimsel programlar düzenlenecek, motivasyonu
artırıcı sosyal etkinlikler yapılacaktır.
9. Kurslarla ilgili başlayış ve bitiş tarihleri, ders programı ve kursiyer listesi ek-3 forma
göre doldurularak [email protected] e-posta adresine gönderildikten sonra kurslar
başlatılacaktır.
10. Kursun bitiminden sonra 1 hafta içinde kurs sonu raporu ek-4 forma göre doldurularak
Başkanlığımız [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.
11. Kurs sonunda kursiyerlere müftülükçe katılma belgesi verilecek ve bu belge İKYS’ye
işlenecektir.
12. Her yılın sonunda, bu kurslarla ilgili genel rapor, Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 15.
maddesinin
(ç)
bendine
göre
hazırlanarak,
Aralık
ayı
sonuna
kadar
[email protected] e- posta adresine gönderilecektir.
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET İÇİ EĞİTİM KURS/DÖNEM BAŞI RAPORU
DİNİ YÜKSEK İHTİSAS/EĞİTİM MERKEZİ:
1
YAPILDIĞI YER
İL/İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ:
2
TÜRÜ
3
SÜRESİ
4
BAŞLANGIÇ TARİHİ
5
6
7
KATILAN KURSİYER
SAYISI
PROGRAM KAPSAMINDA YER VERİLMESİ PLANLANAN SOSYAL VE BİLİMSEL
ETKİNLİKLER:
A.
B.
C.
ÖĞRETİCİLER, GİRDİKLERİ DERSLER VE KREDİ TOPLAMLARI:
ÖĞRETİCİNİN
KREDİ
DERSLERİN ADI
ADI
TOPLAMI
A
1
2
3
4
B
1
2
3
C
1
2
3
D
1
2
8
KURS BAŞI ÖDENEK MİKTARI:
EKLER:
1. PROGRAMA ÇAĞRILAN KURSİYER LİSTESİ
2. HAFTALIK DERS PROGRAMI
HİZMET İÇİ EĞİTİM KURS/DÖNEM SONU RAPORU
1
YAPILDIĞI
YER
DİNİ YÜKSEK İHTİSAS/EĞİTİM MERKEZİ:
İL/İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ:
2
TÜRÜ
3
SÜRESİ
4
BİTİŞ TARİHİ
5
PROGRAM KAPSAMINDA YER VERİLEN SOSYAL VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER:
A) …………………………………………………………………………………………………….
B) …………………………………………………………………………………………………….
C) …………………………………………………………………………………………………….
6
PROGRAMIN VERİMLİ GEÇMESİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER (VARSA):
7
TEKLİFLER:
8
KULLANILAN ÖDENEK MİKTARI:
EKLER:
1. PROGRAMA KATILIP KURSU BİTİREMEYEN KURSİYERLERİN İSİMLERİ VE MAZERETLERİ
2. PROGRAMDA BAŞARILI OLAN KURSİYERLERİN SAYISI VE LİSTESİ
3. PROGRAMDA BAŞARISIZ OLAN KURSİYERLERİN SAYISI VE LİSTESİ
NOT: Ekler Elektronik Ortamda [email protected] adresine gönderilecektir.
KOMİSYON BAŞKANI
…../……/201…
TOPLAM PUAN
(25 Puan)
Tecvid
Uygulamaları
(25 Puan)
Talim Üzere
Ezbere Okuma
(25 Puan)
Kur’an-ı Kerim
(100 Puan)
Görev Yeri
Talim Üzere
Yüzüne Okuma
Sicili
(25 Puan)
Adı-Soyadı
Kur'an-ı Kerim
Okumaya Giriş
Sıra
No
EK-1
……………………………….. İL/ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDE …………………….. TARİHLERİ ARASINDA KUR’AN KURSU ÖĞRERİCİLERİ İÇİN
DÜZENLENEN “KUR’AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU” KURS SONU SINAVI DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Sonuç
20
20
20
15
75
Başarılı
20
15
15
15
65
Başarısız
Ü Y E
…../……/201...
Ü Y E
…../……/201…
NOT; ; Sınav notlarında ve başarı ölçüsünde Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 26. Maddesinin, 11-12 bendleri esas alınacaktır. Buna göre; başarı için Toplam
Puan 70 ve üstü olmalıdır.
EK-2
……………………………….. İL/ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDE ……………………….. TARİHLERİ ARASINDA
DÜZENLENEN “KUR’AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU” KURS SONU SINAVI DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
KOMİSYON BAŞKANI
…../…./201…
70
140
70
Başarılı
20
15
15
15
65
60
125
63
Başarısız
15
15
15
15
60
85
145
73
Başarısız
Ü Y E
…../……/201…
Puan/Ders
Sayısı
70
TOPLAM PUAN
İmamlık ve Müezzinlik
Becerisi
(100 Puan)
15
(25 Puan)
15
Tecvid
Uygulamaları
20
(25 Puan)
Kur’an-ı Kerim
(Toplam Puan)
Ortalama
Toplam
Puan
20
Talim Üzere
Ezbere Okuma
Görev Yeri
(25 Puan)
Unvanı
Talim Üzere
Yüzüne Okuma
Sicili
(25 Puan)
Adı-Soyadı
Kur'an-ı Kerim
Okumaya Giriş
Sıra No
Kur’an-ı Kerim
(100 Puan)
Sonuç
Ü Y E
…../……/201…
NOT; Sınav notlarında ve başarı ölçüsünde Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 26. Maddesinin, 11-12 bentleri esas alınacaktır. Buna göre; Ortalama
Puanı 70’in altına düşenler başarısız olmuşlardır. Ortalama puanı 70 ve üzeri olduğu halde Kur’an-ı Kerim puanı 70’in altında olanlar da başarısız
sayılırlar.
Download

İNCİR KURDU