Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2014‐2015 Bahar Dönemi
Özel ve Misafir Öğrenci Statüsünde Başvuru İşlemleriyle İlgili Açıklamalar
Başvuru Tarihleri: 16-20 Şubat 2015
Özel ve misafir Öğrenci Başvuru işlemleri için, önce Anabilim Dalı Başkanlıkları ile görüşülmesi ve
alınacak izni takiben http://enstitu.hacettepe.edu.tr adresinde bulunan “Aday Öğrenci” girişi üzerinden
sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.(Şekil ‐1)
Enstitü öğrenci işleri yönetim sistemine giriş yapıldıktan sonra ‐ Eğitim Bilimleri Enstitüsü‐program
adı‐izin alınarak seçilen dersler ‐ seçilecek ve sistem tarafından verilecek olan belgenin 3 (üç) adet çıktısı
alınarak belge üzerinde isimleri bulunan yetkililere imzalatılacaktır. (İşlemlerin Mozilla‐firefox
kullanılarak yapılması önerilmektedir.)
İşlemleri tamamlamak üzere Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşlerine aşağıdaki belgelerle birlikte
başvurulması gerekmektedir.
 İmzaları tamamlanmış Başvuru Belgesi,
 Banka Ödeme Belgesi (Dekont),
 1 (Bir) adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Numarası mutlaka yer almalı) ve
 Diploma Fotokopisi
 Uluslararası öğrencilerin pasaport fotokopilerini de eklemeleri gerekmektedir.
Anabilim Dalı Başkanları için Not:
Özel öğrenci başvurularında ders sorumluları ve Anabilim Dalı Başkanlarının, gerekli özel öğrenci başvuru
çıktı belgelerine imza attıktan sonra sistem üzerinden ayrıca herhangi bir onay işlemi yapmaları
gerekmemektedir.
Özel Öğrenci Başvurma İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Enstitümüz
Anabilim
Dallarında
Özel
Öğrencilik
başvuru
işlemleri
için
adayların
http://enstitu.hacettepe.edu.tr adresinde bulunan “Aday Öğrenci” girişi üzerinden sisteme kayıt olmaları
gerekmektedir.(Şekil ‐1)
Şekil – 1
Açılan sayfada “üye ol” sekmesi seçilecek (Şekil ‐2) ve karşınıza çıkan ekrandaki “Aday Öğrenci Üye Olma”
bilgi girişleri eksiksiz olarak yapılacaktır.(Şekil ‐3)
Şekil – 2
Şekil – 3
“Aday Öğrenci Üye Olma” bilgi girişleri tamamlandığında ekranda “Kaydetme İşlemi Başarılı. Kullanıcı
Adı ve Parola e‐postanıza gönderilmiştir.” şeklinde bir mesaj görüntülenecektir. (Şekil – 4)
Şekil ‐4
Özel Öğrencilik Başvurusu Yapmak İsteyenlere Önemli Hatırlatmalar:
1‐ Özel Öğrenciler seminer dersi ve proje dersi alamazlar.
2‐ Özel Öğrenciler, almak istedikleri derslerle ilgili olarak ders kaydı yaptırmadan önce ilgili dersi veren
öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanıyla görüşerek onayını almalıdırlar. Alınan onay sonunda
seçilen derslerin kredi ücretlerinin ilgili programın hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. (Bu
konuyla ilgili işlemlerin sorumluluğu özel öğrencilik başvurusu yapan kişiye aittir.)
3‐ Üniversitemiz personeli özel öğrencilik başvurusunda özel ders alımı ile ilgili belirtilen tüm işlem
basamaklarını takip etmek durumundadır. Ancak Üniversitemiz personeli, Üniversite Yönetim
Kurulunun 05.02.2014 tarih ve 2014-241 Sayılı Kararı uyarınca 2 derse kadar kredi başına belirlenen
özel ders katkı bedelinin % 20’sini ilgili programın hesap numarasına yatırmak zorundadırlar. İki
dersten fazlasında indirim uygulanmaz.
Üniversitemiz personelinin birinci öğretim lisansüstü programından özel öğrenci statüsünde bir ders
(3 kredi) alması durumunda örnek hesaplama:
Okul Öncesi programından üniversitemiz personeli 3 kredilik bir dersi özel öğrenci statüsünde
aldığında kredi başına 60*%20=12 TL olmak üzere toplam 36 TL yatırmak durumundadır.
4‐ II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarında da kredi başına belirlenen ücreti
ödemek koşuluyla özel öğrenci başvurusu kabul edilmektedir. Ancak Üniversitemiz personeline,
Üniversite Yönetim Kurulu 05.02.2014 tarih ve 2014-241 Sayılı Karar uyarınca kredi başına belirlenen
öğrenim ücretinin %20’sini ödeme imkanı tanınmıştır. İki dersten fazlasında indirim uygulanmaz.
İkinci Öğretim Tezsiz yüksek lisans programından özel öğrenci statüsünde 3 kredilik bir ders alan
Üniversitemiz personelinin yapması gereken ödemeyle ilgili örnek hesaplama:
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme programına kayıtlı üniversitemiz personeli 3 kredilik bir ders
aldığında kredi başına 150*%20=30 TL olmak üzere toplam 90 TL yatırmak durumundadır.
NOT:
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından ders alanların ders ücretlerini Enstitümüz web
sayfasında yer alan “2014-2015 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri” başlıklı duyurudaki ilgili
hesap numaralarına yatırılmaları gerekmektedir. (Bu duyuruyla ilgili bağlantılar aşağıya da eklenmiştir)
 http://ebe.hacettepe.edu.tr/dosyalar/KatkiPayi/HU-EBE_KatkiPayi-Ucretler_2014-2015.html
 http://ebe.hacettepe.edu.tr/dosyalar/KatkiPayi/HU-EBE_KatkiPayi-Ucretler_2014-2015.pdf
Enstitüdeki Programlara Özel Öğrenci Olarak Kaydolmak İsteyenlerin Ödeyecekleri
Katkı Payları*
Kredi Başına Ücret (TL)
T.C. Uyruklu (Birinci Öğretim Lisansüstü Programları)
60
Türk ve Akraba Toplulukları Uyruklu (Birinci Öğretim Lisansüstü Programları)
60
Yabancı Uyruklu (Birinci Öğretim Lisansüstü Programları)
120
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
150
Eğitim Programları ve Öğretim İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
150
Okul Öncesi Eğitimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
150
Fen Bilgisi Eğitimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
150
Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
150
Not: Devlet Üniversitelerinin öğrencilerinin Özel Öğrencilik başvurusunda ücret talep edilip
edilmeyeceği, Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2013 Tarih ve 2013 – 200 sayılı Kararı uyarınca
“Karşılıklılık Esasına Dayalı Olarak” belirlenmesi şeklinde karara bağlanmıştır. Bu nedenle diğer
devlet üniversitelerinin öğrencileri Enstitümüze katkı payı ödemeden özel öğrencilik statüsünde kayıt
yaptırmak istiyorlarsa bağlı bulundukları enstitü müdürlüklerinden “Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrencilerin özel öğrencilik kayıtlarında katkı payı alınmadığına dair
resmi yazı” getirmeleri gerekmektedir. Resmi yazı getirmeyen öğrencilerden özel öğrencilik katkı
payı yatırması talep edilmektedir.
ODTÜ Öğrenci İşleri Başkanlığı’nın 06.09.2013 tarih ve 4456 sayılı yazıları ile Enstitümüz öğrencilerinin
özel öğrencilik başvurularında ücret talep edilmediği bildirildiğinden Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne
kayıtlı öğrencilerden resmi yazı getirmeleri talep edilmemektedir.
Misafir Öğrencilik Başvurusu Yapmak İsteyenlere Önemli Hatırlatmalar:
1. Misafir Öğrenciler seminer ve proje dersi alamazlar.
2. Misafir Öğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından alınmasına izin verilen derslerin dışında ders
alamazlar. Alınmasına izin verilen derslerin kredi ücretleri ilgili hesap numarasına yatırmak
zorundadırlar. (Sorumluluk misafir öğrencilik başvuru sahibine aittir.)
3. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 08.01.2014 sayılı kararı ile sosyal sorumluluk çerçevesinde,
Üniversitemiz personeli ve birinci dereceden yakınları, engelliler, şehit yakınları ve gaziler misafir
öğrenci statüsünde aldıkları dersle için ücret ödemezler. Bu durumda olanlar, misafir öğrencilik
başvurusunda özel ders alımı ile ilgili tüm işlem basamaklarını takip etmek durumundadırlar.
4. Hatırlatmaların 3. Maddesinde sayılanların dışında kalan ve misafir öğrenci statünde ders almak
isteyenler, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 2014-54 sayılı kararı uyarınca özel
öğrencilerden alınan kredi başına ücretinin iki katı (120 TL) olmak üzere bir ders için hesaplanan
ücreti ile ilgili hesaba yatırmak durumundadırlar.
5. Özel Öğrencilik ve Misafir Öğrencilik kavramlar eşdeğer kavramlar değildir. Başvuru sırasında dikkat
edilmesi, muhtemelen yaşanacak hak kayıplarının önüne geçecektir. Sorumluluk Başvuru sahibine
aittir. Misafir öğrencilik kapsamında başvuruda bulunanların Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararına
incelemeleri gerekmektedir.
Download

HÜEBE-Özel Öğrenci Başvuruları Hakkında Açıklamalar