D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız personelinden diğer unvanlarda çalışmakta olup Kur'an kursu öğreticisi
kadrolarına geçmek isteyenler için Başkanlığımızca sözlü giriş sınavı ve sınav sonucu başarı
sırasına göre naklen atama yapılacaktır.
I- Naklen Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan, Kadro Derecesi ve Sayısına Göre
Dağılımı
MÜNHAL KADROLARIN
KADRO SAYISI
SINIFI
UNVANI
KADRO DERECESİ
300
DHS
Kur’an Kursu Öğreticisi
1-12
II- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde aranan “Ortak Nitelik” şartını
taşımak,
3. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A
maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
4. Halen Kur’an kursu öğreticisi kadrosunda çalışmıyor olmak veya daha önce bu
kadroda görev yapmamış olmak,
5. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
6. Hafız olmak,
7. Geçerlilik süresi dolmamış Kur’an kursu öğreticisi yeterliğine sahip olmak (2012 ve
2013 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak),
8. Başkanlığımızca 2012, 2013 veya 2014 yıllarında yapılan MBSTS puanına sahip
olmak,
9. Sınav ve atama işlemlerinde; adayın en yüksek puan aldığı MBSTS sonucu, 2012 ve
2013 yıllarında yapılan MBSTS sonuçlarında nakil puanı esas alınacaktır.
10. İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
11. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar
a) Başvuru İşlemleri
1. Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları
birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Eğitim
Merkezi Müdürlüklerine 04/08/2014 (saat 08:00)- 18/08/2014 (saat 16:30) tarihi mesai
saati bitimine kadar istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.
 Ayrıca Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam edenler
Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat
edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir
2. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden
gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi
yapılmayacaktır.
3. Başvuru kayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından
onaylanarak adaya verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine
geçmez.
Sayfa 1/3
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar
ile 18/08/2014 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
b) Sınav İşlemleri
1. MBSTS puan sırasına göre belirtilen unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına
kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
2. MBSTS puan sırasına göre sözlü sınava çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden
fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların
4.
5.
6.
7.
8.
tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız
internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş
belgesinde belirtilecektir.
Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik
belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında
bulunduracaklardır.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki
adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması şarttır.
Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı
sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
Adaylar, sınav giriş belgesi alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini
https://ikys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden kendi hesapları aracılığı ile
gerçekleştireceklerdir.
c) Atama İşlemleri
1. Atamalar, sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak
belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.
2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti
olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
3. İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması
halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilecektir.
4. Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde MBSTS puanı yüksek olana, onun
da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de aynı olması halinde,
doğum tarihi önce olana atamada öncelik verilecektir.
d) Diğer Hususlar
1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev
alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan
sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
3. Sınav ve atama sürecinde Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama
sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında aday tarafından belirtilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
Sayfa 2/3
5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları
gerekmektedir.
6. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün
içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15
(on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza
ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,
imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Vaizlik,
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama
ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olduğunu gösterir belge (Diploma
yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Hafızlık Belgesi,
4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve erkek adaylar için
askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
NOT:
1- Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı
gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz
edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten
sonra adaylara iade edilecektir.
2- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir.
V- Sınav Konuları
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık giriş sözlü sınavına
katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında
yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve
özel yeterlik kriterleri esas alınır.
1. Kur’an-ı Kerim (70 puan),
2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
3. Hitabet ve etik ilkeleri (10 puan).
VI- İletişim
Yazışma Adresi:
Telefon :
Elektronik posta:
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
(0312) 295 70 00
[email protected]
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 3/3
Download

Sayfa 1/3 DUYURU Diyanet İşleri Başkanlığından