T.C.
DĐYARBAKIR VALĐLĐĞĐ
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
24 KASIM 2014 ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI
A – ÇELENK SUNMA :
1- 24 Kasım 2014 Pazartesi saat 09.30’da Anıt Park Atatürk Anıtında Çelenk Sunma töreni
ve saat 10.00’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Devlet Klasik Türk Halk Müziği
Korosu Tiyatro salonunda yapılacak olan törene tüm birim amirleri ( Maarif Müfettişleri
Başkanı ve Yardımcıları, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Merkez Đlçe
Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve tüm okul müdürleri 4 öğretmenle ) katılacaktır.
2. Çelenk Sunma Törenine Mustafa Kemal Đmam Hatip Ortaokulu, Yenişehir Đlkokulu,
Mehmetçik Đlkokulu, Ali Emiri Ortaokulu,5 Nisan Đlkokulu, Đnönü Ortaokulu, Şair Sırrı
Hanım Ortaokulu, 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi,
Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Đmam Hatip Lisesi ve Ziya
Gökalp Anadolu Lisesinden 40’ar öğrenci 2 öğretmen nezaretinde bayrak ve flamalarıyla
katılacaktır. Görevlendirilen okullar 24 Kasım 2014 Pazartesi günü saat: 09.00’da Anıt Parkta
hazır bulundurulacaktır.
4. Tören saat: 09.30’da Anıt Park Atatürk anıtında çelenk konulmasıyla başlayacak; Devlet
Tiyatrosundaki törenle devam edecektir. Çelenk sunma töreni ile Devlet Tiyatrosunda
yapılacak törenin genel organizasyonundan Yenişehir Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu
olacaktır.
5- 24 Kasım 2014 Pazartesi günü saat: 09.30’da Anıt Park Atatürk Anıtında yapılacak olan
Çelenk Sunma Töreninde çelenk Sur Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek 2
( Đki ) Beden Eğitimi öğretmeni tarafından taşınacak Đl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte
sunulacaktır. Sur Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu olacaktır.
6. Çelenk konulduktan sonra Başöğretmen Atatürk ve Türk Milli Eğitimine hizmetleri geçen
ve ebediyete intikal eden öğretmenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak,
müteakiben Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Mustafa BARAN yönetimde Đstiklal
Marşı söylenecektir. Bu konudan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Güler KOÇYĐĞĐT sorumlu
olacaktır.
7. 24 Kasım 2014 Pazartesi günü saat:09.30’da Anıt Park Atatürk Anıtında yapılacak olan
Çelenk Sunma Töreni ile saat 10.00’da Devlet Tiyatro salonunda yapılacak töreninin
sunuculuğunu Yenişehir Öğretmen Mehmet Sabri Güzel Đlkokulu Müdür Baş yrd. Meral
BOZOKALFA yapacaklardır.
8. Çelenk sunma törene katılan idareciler, öğretmenler ve öğrenciler Devlet Tiyatro Salonu
Orhan Asena Sahnesinde saat:10.00’da yapılacak programa katılacaklardır.
9. Devlet Tiyatrosu salonundaki protokol masası ve malzemeleri ( çiçek, bardak, su, peçete )
Kız Teknik ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünce temin edilecek, salonun tanzim, düzen ve
süslemesi aynı okul Müdürlüğünce görevlendirilecek öğretmenler tarafından yapılacaktır. Bu
konudan okul müdürü Bilge HOCAOĞLU ve Yenişehir Đlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Ayşegül AĞIRBAŞ sorumlu olacaktır.
10-Devlet Tiyatrosunda ve Anıt Park Atatürk Anıtına Ses Sistemi, Şiir ,Kompozisyon ve Resim
Öğrenci Ödülleri, Su, Bardak, Afişler, Emekli Öğretmen Hizmet Şeref Belgesi Süsleme ve Çiçekler
vs. gibi giderlerinin Güzel Sanatlar Spor Lisesi müdürlüğünce karşılayacaktır. Tüm ödemelerin
yapılması Okul Müdürü Güler KOÇYĐĞĐT sorumluluğundadır.
Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Şubesi
Eski Eğitim Fakültesi Binası Yenişehir DİYARBAKIR
e-posta :[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M. Nur TURAN
Tel: (0 412) 226 58 50 (183)
Faks: (0412) 226 58 28
T.C.
DĐYARBAKIR VALĐLĐĞĐ
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
B-DEVLET TĐYATROSU SALONUNDA YAPILACAK TÖREN:
1. Devlet Tiyatro salonunda Salonundaki tören 24 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da
yapılacaktır.
2. Başöğretmen Atatürk ve Türk Milli Eğitimine hizmetleri geçen ve ebediyete intikal eden
öğretmenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, müteakiben Güzel Sanatlar
Lisesi Müzik öğretmeni Perçin DEMĐRKOL yönetiminde aynı okulun korosuyla Đstiklal
Marşı söylenecektir.
3. Mesleğe yeni başlamış öğretmenler adına bir öğretmenin konuşması.(Sur Đlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü N.Şeymus TONKA sorumlu olacak)
4. Đlimiz emekli öğretmenleri adına bir öğretmenin konuşması, (Kayapınar Đlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Đlhan ÖZKAN sorumlu olacak).
5. Đl Milli Eğitim Müdürü Sayın Adnan HURATA nın konuşması
6. Đl Valisi Sayın Hüseyin AKSOY ‘un Tensip Buyururlarsa konuşmaları
7. Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’ in mesajının okunması.
8. Öğretmenlik mesleğini konu alan şiir ve kompozisyon yarışmaları birincilerinin eserlerinin
okunması
9. Bağlar ĐMKB Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Ali Đhsan TAŞ yönetiminde mesleğe yeni
başlayan Öğretmenler “AND” içecek ve müteakiben aynı öğretmenler Kayapınar Đlçesi
Güleçoba Aşikan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Fatmagün ALTAY Yönetiminde “Öğretmen
Marşı” söyleyeceklerdir. Gerekli olan masa ve Türk Bayrağı Yenişehir Đlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünce temin edilecektir. Bağlar ĐMKB Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Ali Đhsan
TAŞ sorumlu olacaktır.
10. Öğrenci ve Öğretmenler tarafından oluşturulan Orkestra 24 Kasım 2014 Pazartesi günü
saat 10.30’da Devlet Tiyatrosunda Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Orhan ÖZTÜRK
Yönetiminde bir konser verecektir. Bunlardan okul müdürü Güler KOÇYĐĞĐT sorumlu
olacaktır.
11. Đlkokul öğrencileri arasında Resim, Ortaokul Öğrencileri arasında Şiir, Ortaöğretim
öğrencileri arasında Kompozisyon ve öğretmenler arasında “Öğretmen” konulu Resim, Şiir
ve Kompozisyon yarışmaları yapılacaktır. Eserler 11 Kasım 2014 Salı günü mesai bitimine
kadar Müdürlüğümüz Din Öğretimi şubesine elden teslim edilecektir. Dereceye giren
öğrencileri belirlemek üzere Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyonları görevlendirilecektir.
Ödüllerin temini Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.
12. Devlet Tiyatrosu Orhan Asene Sahnesinde yapılacak ödül törenindeki ödül dağıtımından
Sur Yavuz Selim Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Zülküf BASKIN, Bağlar ĐMKB Fen
Lisesi Müdür Baş Yrd. Ali Đhsan TAŞ sorumlu olacaktır.
13- Müdürlüğümüz Basın ve Halkla Đlişkiler Şubesince 24 Kasım 2014 Pazartesi günü saat:
09.30’da Anıt Park Atatürk Anıtında yapılacak çelenk sunma töreni ile Devlet Tiyatro
salonunda saat 10.00’da yapılacak törenlerde fotoğraf çekimi yapmak üzere Ayhan KAYA
görevlendirilecektir.
14- 24 Kasım 2014 Pazartesi günü düzenlenecek olan törenin davetiyeleri (150 Adet) zarfı ile
birlikte Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından temin edilecek, dağıtımı Đl Milli Eğitim
Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesi tarafından yapılacaktır. Öğretmenevi Müdürü Murat ÖZBEY
Sorumlu olacaktır.
Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Şubesi
Eski Eğitim Fakültesi Binası Yenişehir DİYARBAKIR
e-posta :[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M. Nur TURAN
Tel: (0 412) 226 58 50 (183)
Faks: (0412) 226 58 28
T.C.
DĐYARBAKIR VALĐLĐĞĐ
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
C- DĐĞER ETKĐNLĐKLER:
1. 24-30 Kasım 2014 tarihleri arasında okullarda Öğretmenler Haftası kutlamaları
çerçevesinde şiir ve kompozisyon yarışmaları yapılıp, okul köşeleri düzenlenmesi.
2. 24 Kasım 2014 Pazartesi günü Eğitim Kurumları günün anlam ve önemine uygun olarak
Türk Bayrağı, afişler ve Atatürk’ün eğitim ve öğretimle ilgili sözlerinden oluşan dövizlerle
donatılacaktır.
3. Okullarda yapılacak törenlerde programların; idareci, öğretmen, öğrenci ve veli bütünlüğü
içersinde hazırlanması ve birbirleri arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını
güçlendirmeyi amaçlayacak şekilde yapılması esas alınacaktır.
4. Hasta ve Emekli Öğretmenler aynı okulun idareci ve öğretmenleri tarafından evlerinde ya
da hastanede ziyaret edilecektir. Đlgili okullar isim listelerini Öğretmenevi Müdürü Murat
ÖZBEY’e bildirecek ve görüşülüp bir ziyaret programı hazırlanacaktır. Öğretmenevi Müdürü
Murat ÖZBEY Sorumlu olacaktır.
5. Görevi başında şehit olan öğretmenler aynı okulun idareci ve öğretmenleri tarafından
mezarı başında veya okulda anılacaktır. Đlgili okullar isim listelerini Öğretmenevi Müdürü
Murat ÖZBEY’e bildirecek ve görüşülüp bir ziyaret programı hazırlanacak aileleri törene
davet edilecektir. Öğretmenevi Müdürü Murat ÖZBEY Sorumlu olacaktır.
6. Öğretmenler günü kutlamalarına Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar ile halkın etkin
katılımının sağlanması
7. 24 Kasım Öğretmenler günü Đl Kutlama Komitesi aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.
ADI VE SOYADI
1- Necdet GÜLER
2- Ayşegül AĞIRBAŞ
3- Umut ÖZEKĐNCĐ
4- N.Şeyhmus TONKA
5- Đlhan ÖZKAN
6- Murat ÖZBEY
7- Ali Đhsan TAŞ
8- Güler KOÇYĐĞĐT
9- Orhan ÖZTÜRK
10- Ramazan DEMĐR
:
GÖREVĐ
:
Milli Eğitim Şube Müdürü–Komisyon Başkanı
Yenişehir Đlçe Milli Eğitim Şube Müdürü-Üye
Bağlar Đlçe Milli Eğitim Şube Müdürü –Üye
Sur Đlçe Milli Eğitim Şube Müdürü -Üye
Kayapınar Đlçe Milli Eğitim Şube Müdürü-Üye
Öğretmenevi Müdürü-Üye
Bağlar ĐMKB Fen Lisesi Müdür Baş Yrd .-Üye
Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesi Md.-Üye
Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğrt.Üye
Yenişehir Muazzez Sümer Mesleki ve Tek. And.L Md.Yrd üye
Bu Program Đlgililere Emir Vatandaşlara Davetiye Niteliğindedir
Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Şubesi
Eski Eğitim Fakültesi Binası Yenişehir DİYARBAKIR
e-posta :[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M. Nur TURAN
Tel: (0 412) 226 58 50 (183)
Faks: (0412) 226 58 28
Download

T.C. DĐYARBAKIR VALĐLĐĞĐ Đl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 KASIM