BAŞKAN’dan
Sayın Üyemiz,
Bildiğiniz üzere, TTMD XI. Dönem Yönetim Kurulu’nun yetkilendirildiği 2013 yılı mart
ayından bugüne (Mart 2014) kadar Derneğimizin yürüttüğü faaliyetlerden; sizler için fırsat
olabileceği düşünülen konular ile bilgi edinmenizde veya görüşünüze başvurulmasında
yarar görülen hususlar e-posta yoluyla, internet sitemiz üzerinden, toplantılar,
seminerlerimiz ve/veya dergimiz vasıtasıyla duyurulmaktadır. Dönem içerisinde
yürüttüğümüz söz konusu faaliyetlerimiz bu rapor içerisinde de özetlenerek ayrıca
bilgilerinize sunulmuştur.
TTMD, son yıllarda tamamladığı ve halen sürdürmekte olduğu projeler sayesinde
Uluslararası arenada bilinirliğini ve etkinliğini artırmıştır. Bu projeler, TTMD’nin
kurumsallaşmasına katkı sağladığı gibi, teknolojik gelişmeleri tüm dünya ile birlikte
geliştirme ve uygulama şansını siz değerli üyelerimize sunmaktadır. Bu çalışmalarımız
artarak devam edecektir.
Yürüttüğümüz faaliyetlerde bizlere destek veren, özverili çalışmalarıyla katkılarını
esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ederiz.
Sizlerden aldığımız güç ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Temsilcilerimiz ve Komisyonlarda
çalışan üyelerimizle TTMD’nin amacı doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızı
değerlendirme ve takdirlerinize sunuyoruz.
TTMD Yönetim Kurulu olarak, destek ve katkılarınızın sürdürülmesini bekler, derneğimizi
daha ileri seviyelere ulaştırma yönündeki görüş ve önerilerinizi iletmenizden mutluluk
duyacağımızı belirtmek isteriz.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Bahri TÜRKMEN
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 1
İÇİNDEKİLER
Başkan’dan ................................................................................................................................. 1
Genel Kurul Gündemi ................................................................................................................ 3
Dönem Organları ........................................................................................................................ 4
FAALİYETLER
1.EĞİTİM FAALİYETLERİ .............................................................................................................. 7
Seminerler ............................................................................................................................. 7
Kurslar ................................................................................................................................... 8
2.YAYINLAR................................................................................................................................. 9
3.KONGRE VE SEMPOZYUMLAR ................................................................................................. 10
Climamed 2013...................................................................................................................... 10
Climamed 2013 Değerlendirme Toplantısı ve Sempozyum 2014 Tanıtım Toplantısı .......... 12
TTMD Pawex 2013 Fuarı........................................................................................................ 13
TESKON 2013 ......................................................................................................................... 14
İSİB Çalıştayı........................................................................................................................... 15
4.ÇALIŞTAYLAR ........................................................................................................................... 16
TTMD 2013 Çalıştayı .............................................................................................................. 16
TTMD 2013 Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ................................................................................... 18
5.DIŞ İLİŞKİLER ............................................................................................................................ 23
6.PROJELER ............................................................................................................................... 25
HIP Projesi ............................................................................................................................. 25
AquaConserver Projesi .......................................................................................................... 25
SmartHeat Projesi ................................................................................................................. 26
İngiltere Refah Fonu Projesi ................................................................................................. 27
RapidHeat Projesi .................................................................................................................. 28
Enerji Verimliliği Cihazları ..................................................................................................... 29
7.SOSYAL ETKİNLİKLER ............................................................................................................... 30
MALİ TABLOLAR
2013 TTMD Ayrıntılı Gelir Tablosu ............................................................................................. 32
2013 TTMD Ayrıntılı Bilanço....................................................................................................... 33
2013 TTMD İktisadi İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu .................................................................... 34
2013 TTMD İktisadi İşletme Ayrıntılı Bilanço ............................................................................. 35
2013 Yılı Denetleme Kurulu Raporu ........................................................................................... 36
2014 Tahmini Bütçe .................................................................................................................. 37
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 2
GENEL KURUL GÜNDEMİ (15.03.2014)
1. Açılış,
2. Atatürk, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımız için saygı duruşu ve istiklal
marşı,
3. Başkanlık divanı seçimi,
4. Gündemin karara bağlanması,
5. 2013 yılı Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Dernek ve İktisadi İşletme
Bilançoları, Gelir-Gider Tabloları ve Dernek Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve
görüşülmesi,
6. 2013 yılı Yönetim Kurulu çalışmalarının ibrası,
7. 2014 yılı Dernek ve İktisadi İşletme tahmini bütçeleri ile 2014 yılı üye ödenti miktarının
belirlenmesi,
8. Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin durumunun görüşülmesi,
9. Tüzük gereğince Makina Mühendisliği dışındaki Mühendislik dallarından üye olmak
üzere başvuranların üyeliklerinin görüşülmesi,
10. Genel Kurul kararları ile ilgili olarak idari işlemler esnasında idarelerin gerekli
görebileceği yerlerde düzeltmeler yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Dilek ve öneriler,
12. Kapanış.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 3
DÖNEM ORGANLARI
1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Bahri TÜRKMEN
Başkan
Birol EKER
Başkan Yardımcısı
Celalettin ÇELİK
Başkan Yardımcısı
Hakan BULGUN
Başkan Yardımcısı
Züleyha ÖZCAN
Sekreter Üye
Fuzuli TOPAL
Sayman Üye
Ali Rıza DAĞLIOĞLU
Üye
Fatih ÖNER
Üye
Metin KARABACAK
Üye
Özcan TÜRKBAY
Üye
S.Cevat TANRIÖVER
Üye
Turgay YAY
Üye
Ufuk ATAMTÜRK
Üye
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 4
DÖNEM ORGANLARI
TTMD YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
Kamu Kurum/Kuruluşları, MMO, Diğer
Odalar ve Sektörel Derneklerle İlişkiler
:
Hakan BULGUN, Birol EKER, Ufuk
ATAMTÜRK, Fatih ÖNER, Züleyha ÖZCAN,
Celalettin ÇELİK, Ali Rıza DAĞLIOĞLU,
Ulusal Yapıda Tesisat Sempozyumu
:
Özcan TÜRKBAY, Fuzuli TOPAL, Turgay YAY,
S. Cevat TARIÖVER, Züleyha ÖZCAN, Ali Rıza
DAĞLIOĞLU
Climamed 2013
:
Ufuk ATAMTÜRK, Fatih ÖNER, Metin
KARABACAK, Fuzuli TOPAL, Ali Rıza
DAĞLIOĞLU, Turgay YAY
Dergi ve Kitap Yayınları
:
Fatih ÖNER, Celalettin ÇELİK, Turgay YAY,
Züleyha ÖZCAN,
Web Sitesi
:
Birol EKER, Ali Rıza DAĞLIOĞLU
Basın ve Halkla İlişkiler
:
Ufuk ATAMTÜRK, Hakan BULGUN, Metin
KARABACAK,
Üye İlişkileri
:
Birol EKER, Metin KARABACAK, Ufuk
ATAMTÜK, Hakan BULGUN, Özcan TÜRKBAY,
Züleyha ÖZCAN
Temsilcilikler
:
Züleyha ÖZCAN, Fatih ÖNER, Metin
KARABACAK, Özcan TÜRKBAY
Eğitim, Seminer, Kurs, Çalıştay vb.
:
S. Cevat TANRIÖVER, Fuzuli TOPAL, Fatih
ÖNER
Eğitim Kurumları ile İlişkiler
:
Özcan TÜRKBAY, Metin KARABACAK, Birol
EKER, Ufuk ATAMTÜRK, Züleyha ÖZCAN
Yurt Dışı İlişkiler
:
Fatih ÖNER, Hakan BULGUN, Celalettin
ÇELİK, Turgay YAY, Ali Rıza DAĞLIOĞLU, Birol
EKER
Projeler (Tubitak, AB, AR-GE vb.)
:
Fatih ÖNER, Fuzuli TOPAL, Celalettin ÇELİK,
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 5
DÖNEM ORGANLARI
2. DENETLEME KURULU
Aytekin ÇAKIR, Murat Gürenli, Ramazan Yazgan
3. ONUR KURULU
Akdeniz HİÇSÖNMEZ, Celal OKUTAN, Kevork ÇİLİNGİROĞLU
4. TEMSİLCİLİKLER
TTMD Adana Temsilciliği
: Seçkin GENÇLER
TTMD Ankara Temsilciliği
: Orhan BAĞRAN
TTMD Antalya Temsilciliği
: Ayşen HAMAMCIOĞLU
TTMD Bursa Temsilciliği
: Cevdet EŞKİ
TTMD Denizli Temsilciliği
: Tefik DEMİRÇALI
TTMD Eskişehir Temsilciliği
: Eray ÖNAŞÇI
TTMD İstanbul Temsilciliği
: Levent ACAR
TTMD İzmir Temsilciliği
: Birol YAVUZ
TTMD Kayseri Temsilciliği
: Serkan BÜYÜKYILDIZ
TTMD Kocaeli Temsilciliği
: Savaş DEMİRTAŞ
TTMD Konya Temsilciliği
: Kağan AYDINBELGE
TTMD Samsun Temsilciliği
: Orhan CAZGIR
TTMD Zonguldak Temsilciliği
: Muzaffer YILMAZ
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 6
FAALİYETLER
1. EĞİTİM FAALİYETLERİ
SEMİNERLER
TTMD Temsilciliklerinde 2013 Mart - 2014 Mart döneminde seminerler yoğun bir şekilde
sürdürülmüştür. Bu dönemde toplam 38 seminer gerçekleştirmiş olup konu dağılımları aşağıda
belirtilmiştir.
ANKARA









Mekanik Sistemlerde Gürültü
Genleşme Tankları Seçimi ve Tesisatlardaki Etkisi
VAV Seçimi Çeşitleri ve Uygulama Yerleri
Birleşik Isı ve Güç Sistemlerinin En Uygun Kapasite Seçimi ve Ekonomiklik Çözümlemesi
Yöntemleri
Ses (Akustik) ve Titreşim Yalıtımı
Güneş Enerjisini Kullanarak Isıtma ve Soğutma Uygulamaları
Yüksek Katlı Binalarda Otopark Havalandırma Sistemleri
Alışveriş Merkezlerinde Uygulanan Merkezi İklimlendirme Sistemlerinin Karşılaştırılması
Yüksek Katlı Binalarda Otopark Havalandırması
İSTANBUL






Otel, İş Merkezi Gibi Yapılarda Isıtma Desteği ve Sıcak Su Elde Edilmesinde Solar Uygulamalar
Profesyonel Bina Yönetimi, İşletilmesi ve Otomasyon Senaryoları
Eğitim Yerleşkelerinde Mekanik Tesisat
Enerji Etiketlemesi
Bütünleşik Tasarım ve BİM Destekli Tasarım Programları (CAE)
Bütünleşik Tasarım ve Uygulamacı Beklentileri
 Türkiye'de Yeşil Bina Pazarı
İZMİR








Yüksek Yapılarda Mekanik Tesisat ve Yeni Gelişmeler
İklimlendirme Teknolojilerinde Yeni Eğilimler
Mutfak Havalandırması ve VDI 2052'ye Göre Seçim Kriterleri
Profesyonel Bina Yönetimi ve Hizmetleri
Tesisat ve Elektromekanik Sistemlerde Sismik ve Titreşim
Dünden Bugüne Tesisat Mühendisliği Söyleşi ve Yeni Yılı Karşılama Kokteyli
Kalite Kontrol Test-Ayar ve Ölçümler
Endüstriyel Tesislerde Yangın Tesisatı Tasarımı
 Uygulamacı Açısından Genel Teknik Şartname
ANTALYA
 Mutfak Havalandırması ve VDI 2052'ye Göre Seçim Kriterleri
 Jet Fanlı Otopark Sistemleri
 Türkiye’nin Enerji Tüketimi ve Enerji Verimliliği
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 7
FAALİYETLER
 Klima Tesisat Ve Taahhütte Dikkat Edilecek Hususlar
 Tesisat Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar
 Sıcak Su Sistemleri
DENİZLİ
 Standartlara Göre Yangın Sistemleri ve Enerji Verimliliğine Göre Pompa Seçimi
ESKİSEHİR
 Isı Geri Kazanımlı VRF Sistemleri Semineri
 Vrf Sistem Seçimi Proje Hazırlama Eğitimi
 Jetfanlı Otopark Havalandırma Sistemler
KOCAELİ
 Bina Enerji Performans Yönetmeliği ve Eski Binaların Durumu
 Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği
KONYA
 Yeni Sığınak Yönetmeliği ve Sığınakların Havalandırılması
Ayrıca, Ankara başta olmak üzere diğer illerde de bir günlük tasarımcılara yönelik eğitimler
verilmeye başlanmıştır.
 Yangın Tesisatlarında Hidrolik Hesabı ve Bu Hesapların Değerlendirilmesi
 Tesisatta Balanslama Temel Bilgileri ve Demo Ünitesi Üzerinde Pratik
KURSLAR
TTMD Carrier HAP Kursları
Alarko Carrier’in Derneğimize armağanı olan “Carrier HAP 4.× HVAC Sistem Tasarım
Programı” kursları temsilcilerimiz koordinasyonunda devam etmektedir. 4 gün süreli olarak
planlanan kursun sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 8
FAALİYETLER
Ayrıca, meslektaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği “Carrier HAP Advanced” kursu da 2011
yılında başlatılmıştır.
Mart 2013-Mart 2014 döneminde, İstanbul’da Carrier Hap Basic kursu 4 kez açılmış olup bu
kurslarda toplam 48 kişi eğitim almıştır. İstanbul’da, 3 defa da Carrier Hap Advance kursu
açılmış olup bu kurslara toplam 25 kişi katılmıştır. Bu kurslarda, program hakkında genel
bilgi, program terminolojisi, proje detayları, ekipman seçimi gibi konuların yanı sıra;
ASHRAE standardı, mahal iç ve dış yük girdileri, sistem tasarımları, hava sistem tasarımları
eğitmenler tarafından kursiyerlere detaylı olarak anlatılmaktadır.
2. YAYINLAR
TTMD DERGİSİ
TTMD Dergisi, yayın kurulu üyelerinden oluşan dergi ekibimiz tarafından çıkarılmaktadır.
3250 adet basılan dergimizin 89. Sayısı hazırlanmaktadır.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 9
FAALİYETLER
TTMD İNGİLİZCE SAYI
TTMD 2014 Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu’nda
dağıtılmak ve işbirliğinde bulunan uluslararası kurum/kuruluşlara
gönderilmek üzere hazırlanmakta olan İngilizce derginin 9’uncu
sayısının hazırlıkları devam etmektedir.
KİTAPLAR
Derneğimizce bugüne kadar 28 adet kitap yayınlanmış olup halen güncelliği devam eden
satıştaki kitap listesi aşağıda yer almaktadır.











Düşük Sıcaklıklı Isıtma Yüksek Sıcaklıklı Soğutma
ASHRAE EL KİTABI - Soğutma
Endüstriyel Fanlar Tasarım, İmalat ve Enerji
Verimliliği
ASHRAE EL KİTABI - Sistemler ve Ekipmanlar
Tesisat Mühendisliği Uygulama
ASHRAE Yeşil Rehber
Türkiye İklim Verileri
Mekanik Tesisat Proje Hazırlama Temel Kuralları
HVAC Akustiği İçin Algoritmalar
HVAC Sistemleri için Ses ve Titreşim Kontrolu Kılavuzu
REHVA Konfor Modülü Uygulama Kılavuzu
3. KONGRE VE SEMPOZYUMLAR
Climamed 2013
Akdeniz Ülkeleri Tesisat Mühendisleri Dernekleri’nin
(AICARR – İtalya, AICVF – Fransa, APIRAC – Portekiz, ATECYR
– İspanya, TTMD – Türkiye) ortaklaşa düzenlediği ve
TTMD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen CLIMAMED, 3-4
Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze
Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Kongre’nin açılış konuşmasını yapan CLIMAMED’13 Yönetim
Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, Climamed’i Akdeniz bölgesinde
ortak iklim şartlarının doğurduğu ihtiyaçlardan dolayı bir
araya gelen ülkelerin oluşturduğu bir topluluk olarak
tanımlayarak, Kongre’nin tarihçesi hakkında bilgi verdi.
TTMD adına kongre için yapılan hazırlıkları anlatan Ünlü, bu
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 10
FAALİYETLER
kongre sayesinde mühendis, mimar, tasarımcı, uygulamacı ve birçok branştan insanı bir araya
getirme hedefinde olduklarını söyledi.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen, günümüzde artan
enerji ihtiyacının ekonomiler açısından önemini vurgulayarak, enerji sektöründe Türkiye’nin
jeopolitik konumuna dikkat çekti. TTMD’nin faaliyet alanları ve yürütmekte olduğu uluslararası
projeler hakkında bilgiler veren Türkmen, TTMD olarak tesisat sektöründe etkin bir rol
üstlendiklerini belirtti.
Açılışta AICARR (İtalya) adına konuşan Francesca Ambrosio, dernekleri hakkında bilgi vererek
İtalya’da HVAC okulları olduğu, çok sayıda öğrenci ve katılımcıya burada destek sağlandığını
söyledi. Daha sonra konuşan AICVF (Fransa) Başkanı Bertrand Montmoreau, enerji üreten
binaların eskiden hayal olduğunu ancak bu hayalin artık gerçekleştiğini belirterek Fransa’da
enerji tüketim değerleri düşürme adına yapılan çalışmaları anlattı.
APIRAC (Portekiz) adına konuşan Genel Sekreter Nuno Roque, İstanbul’u doğunun New York’u
olarak tanımlayarak kongrenin enerji tüketimini vurgulama açısından önemine değindi. Açılışta
son olarak ATECYR (İspanya) adına konuşan Javier Moreno Cuesta, geçmiş 30 yılda enerji
sektöründe yaşananları özetleyerek derneklerinin misyon ve vizyonunu anlattı.
Açılışın ardından davetli konuşmacı Francis Allard “Net Sıfır Enerjili Binalara Erişme Hedefi”
konulu bir sunum yaptı. AB’de yakın geçmişte yaşanan süreci, sergilenen gelişmeleri ve yapılan
çalışmaları anlatan Allard, ilk olarak 2020 yılına yönelik hedeflerini ve ardından 2050 yılı için
hangi hedeflerin planlandığını özetledi. Enerji tüketiminin azaltılmasının yanı sıra artık binaların
enerji üreten bir yapıya bürünmesini amaçladıklarını belirten Allard; önemli olan noktanın
sadece düşük enerjili bina yapmak olmadığını söyleyerek tasarım, inşa, bina yönetimi gibi
konuların bir arada ele alınarak bütünleşik tasarıma ihtiyaç oluğuna dikkat çekti.
Kongrenin ilk günü yapılan teknik oturumların yanı sıra “Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar” konulu bir
Panel gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Livio Mazzarella’nın yürüttüğü panele 5 ülke
temsilcileri, Pedro Gines Vicente Quiles (İspanya), Stefano Corgnati (İtalya), Eduardo Maldonado
(Portekiz), Francis Allard (Fransa), Zerrin Yılmaz (Türkiye) katıldı.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen Climamed Kongresi, uluslararası alanda birçok yerli yabancı
akademisyen, mühendis, mimar, tasarımcı ve uygulamacıyı bir araya getirdi. TTMD’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede Amerika’dan Japonya’ya toplam 21 ülkeden toplam 74
bildiri ve 8 poster sunum yapıldı. 7 ayrı salonda iki gün süreyle bir araya gelen 400’ü aşkın
katılımcı ile CLIMAMED’13 Kongresi’nde “Net Sıfır Enerjili Binalar” masaya yatırıldı. İlk günün
sonunda katılımcılar, Four Season Hotel’de verilen Gala Yemeği’nde buluştu.
İkinci gün gerçekleştirilen teknik oturumların ardından kapanışta konuşan Climamed’13 Başkanı
Cafer Ünlü, kongreye emeği geçen tüm organizasyon kurullarına teşekkür etti.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 11
FAALİYETLER
Climamed’in kurucu başkanı Julio Cano ise, rekor sayıda katılımın gerçekleştiği kongrenin son
derece başarılı tamamlandığını belirterek Climamed Kongresi’nin standardının çok yükseğe
taşındığını söyledi. Bir sonraki kongreye ev sahipliği yapacak olan AICVF(Fransa) adına konuşan
Bertrand Montmoreau, 10-11 Eylül 2015’te Fransa’nın Juan Les Pins kentinde gerçekleştirilecek
kongre hakkında bilgiler vererek Kongre ana başlıklarını, multi enerji sistemleri, rehabilitasyon,
sürdürülebilir enerji, iç hava kalitesi ve performans garantisi olarak sıraladı.
Kapanışta son olarak konuşan TTMD Başkanı Bahri Türkmen ise, 7. Climamed Kongresi’ni
başarıyla tamamladıklarını belirterek sektöre önemli bilgiler aktardıklarını söyledi.
TTMD olarak uluslararası organizasyonlarda çok daha deneyimli olduklarını vurgulayan
Türkmen, geçmişten gelen tecrübelerle ileriki yıllarda daha da başarılı olma hedefinde
olduklarını belirterek 2014 Mayıs ayında gerçekleştirilecek TTMD Sempozyumu hakkında bilgi
verdi.
CLIMAMED 2013 Kongre Konuları:

















Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (NZEB)
Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanımı ve Enerji Verimliliği
Yenilenebilir Enerji Uygulamaları
Konfor Gereksinimleri: Uygulama ve Kontrol
Enerji Performansı Yönetmeliği, Standartlar ve Direktifler
İç Hava Kalitesi ve Sağlık
Havalandırma Sistemleri
Bina Yönetimi ve Sistem Bakımı
İleri Isıtma-Havalandırma-İklimlendirme Uygulamaları ve Örnekleri
Devreye Alma ve Tesis Yönetimi
Tarihi Yapılarda Isıtma-Havalandırma-İklimlendirme Sistemleri
Modelleme, Simülasyon ve Bileşik Tasarım
Enerji Verimli Sıcak Su Sistemleri
İçme Suyu Verimli Kullanımı, Çevre Dostu Atık Yönetimi
Yapay Aydınlatma ve Gün Işığı Aydınlatması
Akıllı Bina Teknolojileri
Temel Isı Transferi ve Termodinamik Çalışmaları
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 12
FAALİYETLER
Climamed’13 Değerlendirme ve Sempozyum 2014 Tanıtım Toplantısı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ev sahipliğinde 3-4 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilen Akdeniz Ülkeleri İklimlendirme Kongresi CLIMAMED’13’ün değerlendirme
toplantısı 24 Ekim tarihinde Cemile Sultan Korusu’nda yapıldı.
Çok sayıda firma yetkilisi,
sektörel dernek temsilcisi,
TTMD üyeleri ve sektörel
basının bir araya geldiği
toplantıda TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Bahri Türkmen
bir
sunum
yaparak,
CLIMAMED’13
Kongresi’nin
hazırlık
ve
tamamlanma
sürecine ilişkin faaliyetleri
anlattı.
Türkmen,
kongre
hakkında şu özet bilgileri verdi:
“Kongre’ye 21 ülkeden 159
bildiri özeti geldi. 7 paralel
salonda 66 bildiri sunuldu.
11 poster sunumu yapıldı. ‘Yaklaşık sıfır enerjili binalar’ konulu bir panel düzenlendi. Four
Season Bosphour Hotel’de yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gala yemeği düzenlendi. Kongreye
429’u kayıtlı olmak üzere yoğun katılım sağlandı.
CLIMAMED’13 Kongresi’nin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden
TTMD Başkanı,8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında ISK-SODEX Fuar alanında gerçekleştirilecek 11.
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu hakkında bilgiler verdi. Sempozyumun
yürütme, organizasyon, bilim kurulu ve danışma kurullarını tanıtan Türkmen, sempozyum için
sponsorluk şartlarını anlatarak gelecek yıl çok daha başarılı bir sempozyum gerçekleştirme
hedefinde olduklarını söyledi.
Toplantıda yapılan sunumun ardından, CLIMAMED’13 Kongresi’ne sponsor olan firmalar,
destekleyen dernek ve kurumlar ile sektörel dergilere teşekkür plaketleri takdim edildi.
Davetliler, toplantının ardından verilen kokteyle katıldı.
TTMD Pawex 2013 Fuarı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen, 2-5 Mayıs 2013
tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Pawex 2013 Pompa, Vana ve
Tesisat Sistemleri Fuarı’na katıldı.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 13
FAALİYETLER
Pawex
2013
Fuarı
kapsamında,
POMSAD’ın (Türk Pompa ve Vana
Sanayicileri Derneği) yürüttüğü 8.
Pompa-Vana Kongresi’nde konuşan
TTMD Başkanı Bahri Türkmen; Pompa
sanayinin gelişimi hakkında bilgi vererek
Türkiye’de su pompaları konusunda
başarılı üretimler gerçekleştirildiğini
ancak büyük ve spesifik özellikte
pompaların üretiminin de yoğunlaşması
gerektiğini söyledi.
Günümüzde Pompa sektörünün makina ihracatının %10’unu karşıladığını belirten Türkmen,
yapılan ithalatın çok fazla olduğuna dikkat çekerek “fiyatları çok düşük olan Uzakdoğu mallarıyla
rekabet etmenin tek yolu mamul kalitesini artıracak belirli standartlar getirmeliyiz” dedi. İthalatı
düşürmek için yerli üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Bahri Türkmen, ihalelerde
yerli üreticilerin korunması gereken şartnameler hazırlanmasını istediklerini belirtti. TTMD
Başkanı, ekim ayında gerçekleştirilecek olan CLIMAMED 2013 Kongresi hakkında katılımcılara
bilgi verdi.
Fuarda büyük ilgi gören TTMD standında çok sayıda kişi CLIMAMED 2013 Kongresi hakkında
bilgi aldı.
TESKON 2013
Binalarda enerji performansı olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ile birlikte Doğalgaz,
Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve
Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı TESKON+SODEX 2013 17-20 Nisan tarihlerinde MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlendi.
Kongrenin açılışında MMO İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya,
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Gülden Gökçen Akkurt, Hannover Messe
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirtaş, MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar,
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gülden ve sektör
dernekleri adına TTMD Yönetim Kurulu Başkanı
Bahri Türkmen birer konuşma yaptı. Bahri Türkmen, tesisatlar vasıtasıyla sağlanacak tasarruf
çalışmalarına dünyanın birçok ülkesinde devlet teşviki sağlandığına dikkat çekerek, Türkiye`de
de enerji tasarrufu çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda teşvik uygulamalarının
gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 14
FAALİYETLER
11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi'nde toplam 8 sempozyum, 6 seminer, 16 kurs, 1 panel,
4 çalıştay, 2 açılış konferansı ve 2 sabah toplantısı gerçekleştirildi. Kongre ile birlikte paralel
tasarlanan Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirilen
TESKON+SODEX Fuarına toplam 1760 m2 net stand alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten
temsilcilikleri ile birlikte 144 kuruluş katıldı.
Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile
sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler
sunuldu. Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı oturumlarda, tesisat mühendisliği ve ilgili
alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları
sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve
araştırmalar tartışıldı.
Kongrede; "Binalarda Enerji Performansı", "Bina Fiziği", "İç Hava Kalitesi", "Soğutma
Teknolojileri", "Termodinamik ve Tesisat", "Isıl Konfor", "Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı
Pompaları" ve "Yüksek Performanslı Binalar" konularında 8 sempozyum gerçekleşti.
"Jeotermal Enerji Sistemleri", "Yangın Tesisatı Sistemlerinde Yeni Gelişmeler (Metro ve
Tünellerde Söndürme ve Duman Kontrol Sistemleri)", "Yalıtım", "Su`dan Havaya Enerji
Değişiminde İndüksiyon Cihazları ve Soğuk Tavan (Chilled Beam) Uygulamaları", "Etkili ve
Verimli Sunum Teknikleri" ve "Etkili Makale/Bildiri Hazırlama Teknikleri" konularında 6 seminer
düzenlendi.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi TESKON 2013'te kurslar önemli bir yer tuttu. 16 ana başlıkta
gerçekleştirilen kurslarda aşağıdaki konu başlıkları ele alındı;
"İklimlendirmenin Temel Prensipleri", "İç Hava Kalitesi Standartları", "Su Şartlandırma", "Mutfak
Havalandırması", "Isı Kaybı/Kazancı Hesabında Ekserji Bazlı Yeni Yaklaşımlar: YarınınBinalarının
Ekserjetik ve Eksergoekonomik Bakımdan Optimum Tasarımı", "Binalarda ve Sanayide Enerji
Verimliliği", "Medikal Gaz Tesisatı", "Sistem Seçimi", "HAP (Hourly Analysis Program)", "Akustik
Tasarım", "Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları", "Temel ve Uygulamalı
Psikrometri", "Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi", "VAV Sistemlerinin Seçimi ve
Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu", "Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma
İşlemleri", "Soğuk Depo İşletmesi" ve "Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım ve Arıza Bulma
Teknikleri".
İSİB Çalıştayı
İklimlendirme Sektörü’nün 2023 İhracat Strateji ve Eylem Planı konulu düzenlenen 2. İSİB
Çalıştayı, “Projelerin hayata geçirilmesi için gerekli merkez/yerel sürecin ve yönetim yapısının
tasarımı” konusu ile Çeşme'de gerçekleşti.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 15
FAALİYETLER
1. İklimlendirme Sektör Çalıştayı, 29 Kasım - 2 Aralık 2012 tarihlerinde Antalya'da yapılmıştı. Bu
çalıştayın çıktılarının bir araya getirildiği 4 adet dar kapsamlı çalıştay gerçekleştirilip sonrasında
33 temel proje belirlenmişti. Çeşme 2. İSİB Çalıştayı’nda sektör firmaları, akademisyenler,
öğrenciler, kamu kurum/kuruluşları, TÜBİTAK, mekanik taahhüt firmaları, sektörel basın gibi
tüm sektör bileşenleri bir araya geldi. Çalıştayda daha önce belirlenen 33 temel proje arasından
önceliklendirilen 20 adet Sektörel Gelişim ve Değişim Projesi toplam 13 grupta masaya
yatırılarak yol haritaları ve önümüzdeki dönemde proje çalışmalarını takip edecek proje ekipleri
ile moderatörleri belirlendi. Ekipler iki gün içinde çalışmalarını yaptı.
Masa moderatörleri ikinci çalışma günü sonunda, çalışma raporlarının sunumlarını yaptı. Sırayla
konuşma yapan moderatörler; Uğur Otoran,
Aylin Gel, Emrah Deniz, Hüseyin Bulgurcu,
Hasan Heperkan, Murat Bakanay, Metin
Akdaş, Ömer Barlas, Turhan Karakaya,
Ertuğrul Şen, Macit Toksoy, Bahadırhan Tari,
Naci Şahin. İki gün süren çalıştayın ardından
3. Gün (17 Nisan) ise katılımcılarla birlikte
İzmir’de 17-20 Nisan 2013 tarihlerinde
gerçekleştirilen
11.
Ulusal
Tesisat
Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı ziyaret edildi. Fuarda Birliğimiz yetkilileri
tarafından üye firmalarımızla standlarında görüşmeler yapıldı ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi
verildi.
ÇALIŞTAY
2013 Çalıştayı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
2013 Yılı Çalıştayı 1-3 Kasım
tarihleri arasında Adana Hiltonsa
Otel’de yapıldı. Bu yılki konusu
“Türkiye Enerji Politikaları ve Enerji
Verimliliği
Konusundaki
Yasal
Düzenlemelerdeki
Güncel
Gelişmeler ve Tesisat Sektörüne
Etkileri” olan çalıştaya, TTMD
Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB İklimlendirme Meclisi, DOSİDER, ISKAV, İSKİD, İZODER, MTMD,
EYODER temsilcileri, TTMD Komisyon Üyeleri, akademisyenler ve TTMD üyeleri katıldı.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 16
FAALİYETLER
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen, Enerji
Verimliliği Strateji Belgesi’nde yer alması gereken hususlara değinerek, bu çerçevede, yeni
planlanan elektrik üretim santrallerinden atık ısısından yararlanacak şekilde tasarlananlara
lisans verilmesi, mevcut santrallerin bir takvim çerçevesinde 2023 yılına kadar atık ısısından
yararlanılabilir hale getirilmesi, mevcut binaların yalıtımında devlet desteği olması, Enerji
Verimliği konusunda çıkarılan yasa ve yönetmeliklerin enerji, bina, sanayi ve tarım sektörlerinde
enerji ve ekserji verimliliği dikkate alınarak ve sektörün ilgili aktörleri ile birlikte hazırlanması,
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’nde yer alan Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili BEP-TR adlı
yazılım programındaki seçilen metodolojinin uygunsuzluğu, yazılımın yetersizliği ve sonuçlarının
tartışma konusu olması, Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su
Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikteki eksiklikler konularında özet bilgiler verdi.
Davetli konuşmacı Necdet Pamir, Dünyada ve Türkiye’deki enerji verimliliği politikaları hakkında
bilgiler vererek kıyaslamalı örneklerle Enerji Verimliliği Mevzuatındaki doğru ve yanlış
uygulamalar ile eksikliklerden bahsetti. Yurtdışından örnek uygulamalar veren Pamir,
Türkiye’deki binalarda ve sanayide enerji verimliliği için yapılması gerekenler konusunda
görüşlerini paylaştı.
Çalıştayın ikinci oturumunda;
• TOBB İklimlendirme Meclisi ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Zeki
Poyraz, sektörün ihracat gelişim hedefleri, ihracatı arttırmak için yapılan çalışmalar ve devletin
ihracata yönelik teşvikleri,
• DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı adına konuşan Mustafa Güngör, Avrupa’nın enerji verimliliği
hedefleri, geçerli ürün yönetmelikleri, HVAC sektörü ile ilgili ürün kategorileri ve paket
sistemlerde enerji etiketleri,
• ISKAV adına Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, Türkiye’nin enerji tüketimleri, yurtdışındaki
bazı ülkelerin enerji verimliliği ile ilgili uygulamaları ve BEP-TR yazılımı ile ilgili sektöründe
görüşü alınarak gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiği,
• İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şahin, Isı Pompalarının bir Yenilenebilir Enerji Kaynağı
olarak kullanımının hesaba katılması ve desteklenmesi, mevzuatta yer alan hükümlerin
uygulanması, İç Hava Kalite standardının uygulanması, enerji verimliliğini içeren
belgelendirmelerin yaygınlaştırılması,
• İZODER Yönetim Kurulu Başkanı adına konuşma yapan Ertuğrul Şen, Türkiye’deki yatılım
malzemeleri tüketimi, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Kentsel dönüşüm uygulamaları,
• MTMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mürşit Çelikkol, yalıtımsız yapılardan yalıtımlı dönüşü
hızlandırmak için mekanizmalar geliştirilmesi, enerji verimliği fazla olan cihazlar seçilmeli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanılması, büyük yapılarda kojen-trijen sistemler
kullanılarak atık ısı kazanımları sağlanması,
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 17
FAALİYETLER
•EYODER Yönetim Kurulu Başkanı adına Arif Künar, nüfus artışı ve teknolojinin gelişmesi
sonucunda enerji ihtiyacının artmakta olması nedeniyle oluşan enerji açığının azaltılması için
enerji verimliliğine yapılacak verimlilik artırıcı yatırımlar yapılması, EVD şirketleri için Enerji
Performans Sözleşmesi (EPS) kullanılarak proje maliyetinin, müşterinin para harcamadan, elde
edilecek tasarruf ile finanse edilmesi ve kentsel dönüşüm ile ilgili olarak binaları yıkmak yerine
yenilenerek ederek yeşil binalara dönüştürülmesi,
konularında görüşlerini sunmuşlardır. Konuşmaların ardından atölye çalışmaları için 3 grup
belirlenerek çalışma prensipleri paylaşılmış ve oturum tamamlandı.
İkinci gün, oluşturulan 3 grup, sektörün
enerji politikaları ve enerji verimliliği
konusundaki yasal düzenlemeleri ve tesisat
sektörüne etkileri hakkındaki sorunları,
tehditleri
ve
çözüm
önerilerinin
belirlenmesi için ayrı salonlarda analiz
çalışmaları yaptı. TTMD çalıştayın son
oturumunda, 3 grubun ayrı ayrı yaptığı
çalışmalarda elde edilen çıkarımlar; Grup
Moderatörleri; Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Prof.
Dr. Nilüfer Eğrican ve Yrd. Doç. Murat Çakan tarafından çalıştay katılımcılarıyla paylaşıldı. Görüş
ve değerlendirmelerin ardından çalıştay tamamlandı.
Çalıştay Sonuç Bildirgesi
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 18
FAALİYETLER
Değerlendirmeye alınan yasal düzenleme konuları:
• Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
• Enerji Verimliliği Kanunu
• Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP)
• Enerji Kimlik Belgesi Yazılımı (BEP-Tr)
• Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin
Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (Isı Paylaşım Yönetmeliği)
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları
• Lisanssız Elektrik Üretimi
SORUN/ENGEL :
Ülkemizde doğalgaz çevrim santralleri için herhangi bir verimlilik hedefi belirlenmeksizin yeni
kurulacak tesislere kurulum izni verilmesi.
ÇÖZÜM :
a. Doğalgaz çevrim santrallerinin verimlilikleri konusunda hedefler belirlenmeli ve 01.01.2014
tarihinden itibaren sadece elektrik üretimi düşünülerek kurulan (atık ısısından
yararlanılmayan), şehir ısıtma sistemlerini desteklemeyen doğalgaz çevrim santrallerine izin
verilmemelidir.
b. Büyük yerleşim alanlarında tesis edilecek doğalgaz çevrim santrallerinde elektrik üretimi
sırasında açığa çıkan atık ısı değerlendirilmek sureti ile santral verimi %40’lardan %90’lara
çıkarılmalıdır.
c. Yapı ve sanayi sektörünün enerji gereksiniminin büyük bir bölümü söz konusu enerji
santrallerinin atık ısısı ile karşılanmalıdır.
FIRSAT :
Ülkemizde kentsel dönüşüm yanında yeni planlanan doğalgaz santrallerinin şehir ısıtma
sistemleri ile desteklenerek yüksek verimli (%90) birleşik ısı güç santrallerinin yaygın olarak
yapılması imkânı.
SORUN/ENGEL :
Enerji, bina ve sanayi sektörlerindeki yasal düzenlemelerin bütüncül bir bakışla değil de sektörel bazda
ayrı ayrı düşünülüyor olması nedeniyle önceliklerin belirlenmesi ve koordinasyonu konusunda işbirliğinin
sağlanamaması.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 19
FAALİYETLER
ÇÖZÜM
a. Türkiye’nin enerji politikaları yeniden ele alınarak başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere sektörle ilgili sivil
toplum örgütleri ve ilgili tüm kurum/kuruluşların işbirliğinde enerjinin üretiminden
başlayarak tüketim noktasındaki talep tarafı yönetimi de dahil olmak üzere süreç bir bütün
olarak değerlendirilmelidir.
b. Enerji üretim tesislerinin kurulması planlanırken, aynı zamanda bölgedeki yararlanılabilir
yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarının da fizibilite çalışmaları yapılarak belirlenecek
kriterler çerçevesinde uygunluğu değerlendirilmelidir.
FIRSAT :
a. Özellikle bina sektöründe ve enerji üretim tesislerinde enerji tasarruf potansiyelinin yüksek
olması.
b. Bu alanda istihdam potansiyeli yaratılabilmesi.
c. Yeni yapılacak enerji üretim tesislerinin birleşik ısı güç santrali şeklinde kurulması halinde, bu
sistemden geri kazanılan atık ısının tamamının binaların enerji ihtiyacını karşılamada
kullanılabilirliği.
d. Mevcut termik santrallerin atık ısısından yararlanılabilecek şekilde renovasyonunun
yapılması ile yüksek oranda verim artış imkânının bulunması
SORUN/ENGEL :
Mevcut yapı stoğunda tasarruf potansiyeli yüksek olmasına rağmen bunun geri kazanılması için
halen bir teşvik sisteminin bulunmaması ve enerji tüketiminin sınırlandırılması yönünde gerekli
hedeflerin konulmamış olması.
ÇÖZÜM :
İlgili mesleki kuruluşların görüşlerinin değer gördüğü yeni bir kurumsal yapılanma (Kamu, STK
ve Özel sektör birlikteliğinde) oluşturularak; alt sektör bazında, güncel, bilimsel ve güvenilir veri
tabanı ve senaryolar oluşturulmalı ve bu çerçevede raporlar hazırlanarak kamuoyu ile
paylaşılmalıdır.
FIRSAT :
Enerji yoğunluğunun belirlenmesi konusundaki çalışmalara destek verebilecek yetkin uzman
potansiyelinin var olması ve bu uzmanları bünyesinde bulunduran meslek kuruluşlarının
birbirleri ile kuvvetli işbirliği içerisinde olması.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 20
FAALİYETLER
SORUN/ENGEL :
Ülkemizde en basit ve temel enerji verileri dahi yeterince güvenilir, erişilebilir ve güncel değildir.
Bu nedenle hedefler doğru belirlenememekte ve enerji türlerine göre talep tahminleri gerçekçi
olmamaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşmada teşvik verilmemesi veya teşviklerin yetersiz
kalması sorun teşkil etmektedir.
ÇÖZÜM :
a. Enerji Verimliliği konusunda genel hedefler yanı sıra alt sektörler için ayrı ayrı ve gerçekçi
hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir.
b. Bu hedeflere ulaşmada binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik teşviklerin somut
olarak belirlenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması etkili olacaktır.
FIRSAT :
Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum için yapılması istenen değişikliklerin zorlayıcı olması ve
enerji verimliliği yatırımlarının yaratacağı istihdam potansiyeli.
SORUN/ENGEL :
Kamu İhale Kurumu ve Bankacılık Yasası mevzuatının yetersizliği ve bürokratik engeller nedeni
ile enerji performans sözleşmelerinin yapılamaması.
ÇÖZÜM :
Enerji performans sözleşmelerinin yapılabilmesi için Kamu İhale Kurumu ve Bankacılık
mevzuatının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
FIRSAT :
Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum için yapılması istenen değişikliklerin zorlayıcı olması.
SORUN/ENGEL :
Toplu konut uygulamalarında enerji verimliliği yüksek yenilenebilir enerji kaynağı uygulamaları
ihmal edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının binalarda kullanımı konusunda asgari
standartları belirleyen belirgin ve sağlıklı bir mevzuat bulunmamaktadır.
ÇÖZÜM :
Toplu konut uygulamalarında binalarda enerji tüketimi ve CO2 salım miktarı sınırlandırılması
getirilmeli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı zorunlu kılınmalıdır.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 21
FAALİYETLER
FIRSAT :
Enerji verimliliğinin artırılması ile enerjide dışa bağımlılığın azalması, elde edilecek ekonomik
kazanç, dış politikada esneklik ve enerji arz güvenliğinde rahatlama yaratacak olmasıdır. Ayrıca
enerji verimliliği yatırımları ile birlikte istihdam potansiyeli artacaktır
SORUN/ENGEL :
Merkezi Isıtma sistemlerinde giderlerin paylaşılmasına yönelik yönetmelikte; her bir bağımsız
birimin kendi ısıttığı hacmi çevreleyen yüzey kayıplarından oluşan ısı kayıplarından doğrudan
sorumlu tutuluyor olması ve ısıtılan hacim yerine yüzey kayıpları yoluyla gerçekleşen ısının kat
maliklerine faturalandırılıyor olması nedeniyle zemin, çatı ve kuzey dairelerde yarattığı
adaletsizlik ve komşuluk ilişkilerinin zedelenmesi.
ÇÖZÜM :
a. Merkezi Isıtma sistemlinde giderlerin paylaşılmasına yönelik yönetmelikte faturalama hususu
yapı içinde bağımsız bölümlerin konumlarından kaynaklanan avantaj ve dezavantajları
ortadan kaldıracak hakkaniyetli katsayı uygulaması ile düzeltilmelidir.
b. Özellikle binanın en üst ve en alt kattaki dairelerin mağduriyeti önlenmelidir.
FIRSAT :
Merkezi Isıtma sistemlerinde giderlerin paylaşılmasına yönelik yönetmelik kapsamındaki enerji
metre ve pay ölçer uygulaması ile bağımsız bölümlerdeki mahallerde ayrı ayrı konfor şartlarının
tesisi, yapılan ekonominin faturaya yansıması, ısıtma sisteminde genel ısı balansının sağlanacak
olmasıdır.
SORUN/ENGEL :
Merkezi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasında kullanılan yöntemde sıcak su üretim ve dağıtım
hatlarındaki sistemin ısı kayıplarının su kullanımından bağımsız olarak paylaştırılmaması.
ÇÖZÜM :
Merkezi sıcak su giderlerinin paylaşılmasında; sıcak su üretim ve dağıtım sistemlerinden olan ısı
kayıpları, sıcak su tüketiminden bağımsız olarak ayrıca değerlendirilmeli ve birim metrekare
başına belirlenen tutar/miktar bağımsız birimlerin kullanım alanı oranında her birine
paylaştırılmalıdır.
FIRSAT :
İlgili sektördeki sivil toplum örgütü ve firmaların yeterli teknik altyapıya ve tecrübeye sahip
olması.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 22
FAALİYETLER
SORUN/ENGEL :
Yapı sektöründe yenilenebilir enerji ile üretilen elektriğin satışı konusunda insiyatifin dağıtım
firmalarına bırakılması
ÇÖZÜM :
Yapı sektöründe lisanssız elektrik üretiminin önündeki engel kalkmalı ve yenilenebilir enerji ile
üretilen elektriğin satışında veya alışında sınırlama olmamalı, aksine öncelikli olmalıdır.
FIRSAT :
Yerli elektrik üretimin artırılması ile enerjide dışa bağımlılığın azalması, elde edilecek ekonomik
kazanç, dış politikada esneklik ve enerji arz güvenliğinde rahatlama yaratacak olmasıdır.
SORUN/ENGEL :
Yapı sektöründe trijen sistemi kurmak isteyen ya da bu mevzuata göre kuran tesislerin
ürettikleri elektriği sadece kendilerinin kullanması zorunluluğu bulunmakta, fazla üretimin
enterkonnekte bağlantı yoluyla elektrik dağıtım kurum/kuruluşlarına satış izni verilmemektedir.
Bu zorunluluk yeni tasarımlarda yüksek verimli bu sistemlerin tesisinde engel teşkil etmektedir.
ÇÖZÜM :
Yapı sektörünün ısıtma ve soğutma ihtiyacını sadece atık ısıdan karşılaması için kuracağı trijen
sistemlerinde eşzamanlı olarak üretilen elektrik enerjisinin fazlası koşulsuz satın alınmalı ve
lisans şartı aranmamalıdır.
FIRSAT :
Kentsel dönüşüm projesi ile birlikte yeni yapılacak bina komplekslerinde trijen olarak yüksek
verimli elektrik üretimi yapılabilecek, elektrik enerjisi ihtiyacının yüksek olduğu saatlerde bu
sayede desteklenecek olan düşük verimli konvansiyonel elektrik santrallerinin yükü azaltılmış
olacaktır.
SORUN/ENGEL :
Yapı sektöründe altyapının yeterince hazır olmaması.
ÇÖZÜM :
Akıllı şebekeler ve dağıtık bölgesel enerji modellemesine geçilmesi.
FIRSAT :
Yapı sektörünün dinamizmi, ülkemiz için atık ısıyı değerlendirme potansiyeli ve yapılarda yüksek
verimli kojen-trijen sistemlerinin kurulması fırsatı.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 23
FAALİYETLER
DIŞ İLİŞKİLER
YURTDIŞI DERNEKLERLE İLİŞKİLER (ASHRAE, REHVA, CLIMAMED)
ASHRAE, REHVA ve CLIMAMED ile işbirliğimiz önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde
de devam etmektedir.
Ocak 2014’de ASHRAE Kış
Konferansına
TTMD’yi
temsilen katılan TTMD
Yönetim Kurulu Başkanı
Bahri Türkmen, Prof. Dr
Birol Kılkış ve Prof. Dr
Nilüfer Eğrican ASHRAE
Başkanı başta olmak üzere
çok sayıda toplantı ve
görüşmeler yaparak lobi
faaliyetinde
bulunmuşlardır.
Ayrıca, TTMD 2014 Sempozyumunun tanıtımı da yapılmış ve ASHRAE Başkanı da dahil
olmak üzere üst düzey uzman kişiler sempozyuma davet edilmiştir. Bu çerçevede olumlu
cevaplar alınmıştır.
SEKTÖREL DERNEKLERLE İLİŞKİLER
TTMD ile birlikte sektörümüzdeki Derneklerden olan DOSİDER, ISKAV, İSKİD, İZODER ve
MTMD’nin Başkanlar düzeyinde temsil edildikleri toplantılar belirli periyotlarda düzenli
olarak
sürdürülmektedir.
Toplantılarda
sektörümüzü
ilgilendiren
konular
değerlendirilmekte ve alınan kararlar Derneklerin Yönetim Kurulları’na iletilmektedir.
ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER
Üniversitelerle ilişkiler ilgili komisyonlarla sürdürülmekte ve Makina Bölüm öğrencilerine
Tesisat Mühendisliği konularında seminerler verilmektedir.
Bu çerçevede, Hacettepe Üniversitesi’nde 07 Haziran 2013 tarihinde “Temiz Tükenmez
Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliği” konulu bir seminer programı
düzenlenmiş olup söz konusu programa öğrencilerin yoğun ilgi göstermişlerdir.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 24
FAALİYETLER
TOBB İKLİMLENDİRME MECLİSİ
TOBB İklimlendirme Meclisi’nde düzenli olarak yapılan toplantılarda sektörümüz ve
meslektaşlarımızla ilgili konularda Derneğimiz görüşleri iletilmektedir. TOBB İklimlendirme
Meclisinin başkan düzeyinde katılım ve katkılarıyla kamu kurum ve kuruluşları ile toplantılar
düzenlenmekte ve sıkı işbirliğimiz sürdürülmektedir.
MMO
Makina Mühendisleri Odası ile Kongre, Sempozyum, Seminer ve Kurs vb. konularında ortak
çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Makina Mühendisleri Odası tarafından Ekim 2013 tarihinde
düzenlenen bir seminer programında ‘Enerji Etkin Binalar’ konusunda TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Bahri Türkmen bir sunum gerçekleştirmiştir.
PROJELER
HIP Projesi
Bu projede, yüksek iç/doğal fazlı emülsiyon bazlı yeni bir sınıf polimer yalıtım malzemesi
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. HIP projesi Eylül 2013’te tamamlanmıştır.
6 ayrı ülkeden (İngiltere, İrlanda, İspanya, Norveç,
Slovenya ve Türkiye) Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
TTMD’nin de içinde olduğu 11 Enstitü ve KOBİ (Thermal
Insulation
Contractors
Association-TICA,
The
Environmental
And
Sustainable
Construction
Association-EASCA, Tecnove S.L., Greenscheme
Limited, Serrano Amoros SL, The UK Materials Research
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 25
FAALİYETLER
Institute-MATRI, Polymer Technology College-Heatrae Sadia), üç yıl süren 7. Çerçeve Programı
kapsamındaki KOBİ’ler için ortaklık/işbirliği araştırma projeleri alt başlığında kabul edilen bu
proje ile bir araya gelmişlerdir.
HIP projesi hakkında detaylı bilgi www.fp7-hip.eu adresinden temin edilebilir.
AquaConserver Projesi
AquaConserver - Avrupa’daki evlerin % 90’ında kullanılabilecek, maliyet-etkin bir yeni ve
birleşik gri su şartlandırma ve ısı geri kazanım sistemi
Proje düşük maliyetli, konutların % 90’ında kolay bir tadilat sonucunda kullanılabilir evsel gri su
ve ısı geri kazanım sistemi geliştirilmesini içermektedir.
Halen devam etmekte olan bu projede 8 ayrı
ülkeden (Hırvatistan, İngiltere, İrlanda,
İspanya, İtalya, Polonya, Portekiz ve
Türkiye) Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
TTMD’nin de içinde olduğu 12 Enstitü, KOBİ
ve STK (The UK Health and Envionmental
Research Institute-HERI,The Environmental
And Sustainable Construction AssociationEASCA, IGP srl, Logrotex SA, Convex
Electrical
Ltd,
Haswell
Moulding
Technologies Ltd, Aqualisa Products Ltd, Tecniberia, Asociacion Espanola De Empresas De
Ingenieria , Consultoria Y Servicios Tecnologicos-TECNIBERIA, Novamina Centar Inovativnih
Tehnologija Doo - NOVAMINA , Instituto De Biologia Experimental E Tecnologica - IBET, Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazoweji I Klimatyzacji-PKTSGGK), üç yıl sürecek olan
7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ’ler için ortaklık/işbirliği araştırma projeleri alt
başlığında kabul edilen bu proje ile bir araya gelmişlerdir.
Ankara’da bulunan bir apartman dairesinde Mart – Nisan 2014 tarihlerinde uygulama yapılması
planlanmakta olup konu ile ilgili çalışmalarımız halen devam etmektedir.
AquaConserver projesi hakkında detaylı bilgi http://www.aquaconserver.eu/ adresinden temin
edilebilir.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 26
FAALİYETLER
SmartHeat Projesi
TTMD, Ocak 2014 tarihinde tamamlanan SmartHeat projesinde ortak olarak yer almış ve katkı
sağlamıştır.
Projede kapsamında yenilenebilir enerji sistemlerinden elde edilecek enerjinin etkin kullanımını
sağlamak üzere, faz değiştirme esasına dayalı, düşük maliyetli verimi yüksek bir modül
(SmartHeat) tasarlanması ve bu modülün gerek sıhhi sıcak su ve gerekse ısıtma sistemine
entegrasyonu amaçlanmaktadır.
Geliştirilen bu modül ile yenilenebilir sistemlerin kurulum maliyetlerinin azaltılması ve daha
yaygın kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Ankara’da yapılan uygulamada, İngiltere’den
gönderilen kontrol sistemleri, Almanya’dan
gönderilen ve proje kapsamında geliştirilmiş
olan yoğun termal enerji depolama yapabilme
özelliğine sahip (Erime Sıcaklığı 42 0C olan
parafin içeren) ısı depolama tankları, evsel sıcak
kullanım suyu hattı için gerekli olan Avusturya
menşeli yüksek verimli eşanjör sistemi ve
Türkiye’de yaptırılan yeni akümülasyon tankının
mevcut ısıtma ve evsel sıcak su sistemlerine
entegrasyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Takip
eden süreçte ise SmartHeat sistemi vasıtasıyla güneş enerjisinden sağlanacak termal katkının
belirlenebilmesi için gerekli olan veri toplama ve izleme çalışmaları Ocak 2014 tarihinde
tamamlanmıştır.
Üç yıl süren bu proje hakkında detaylı bilgilere http://www.smartheat.org.uk adresinden
ulaşılabilir.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 27
FAALİYETLER
İngiltere Refah Fonu Projesi
TTMD tarafından İngiltere Büyükelçiliği–Refah Fonu kapsamında yürütülmekte olan “Decreasing
Carbon Emission of Buildings by Capacity Building of Engineers in Three Cities (Ankara,
Malatya and Samsun)” isimli projemiz kapsamında tanımlanan mühendislerin teknik
kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim programı Ankara, Malatya ve Samsun’da
tamamlanmıştır.
Programa Ankara’dan 14, Malatya’dan 11 ve Samsun’dan 11 kursiyer katılmıştır. Ankara
grubunun eğitimleri 18–27 Kasım tarihlerinde, Malatya grubunun da eğitimleri de 02–11 Aralık
tarihlerinde ve Samsun grubunun da eğitimleri de 06–15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Toplam dokuz gün süren eğitim programı çerçevesinde, her gruba kendi illerinde “Enerji
Verimliliği” ve Ankara’da “Yenilebilir Enerji Sistemleri” konularında teorik ve uygulamalı
eğitimler verilmiştir. Teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Uzman eğitmenlerimizin
katkılarıyla gerçekleşen programda şu modüllere yer verilmiştir:
 Enerji Yönetimi
 Elektrikli Cihazlar
 Isıtma Sistemleri
 Yapı Fiziği
 Baca Gazı Analizi
 Enerji Verimliliği Ölçümleri
 Soğutma Sistemleri
 Jeotermal Enerji
 Havalandırma Sistemleri
 Güneş Enerjisi Sistemleri
 Aydınlatma
 Isı Pompası
Eğitim programı çerçevesinde tanımlanan enerji etüt çalışması için Bayındır Hastanesi (Ankara),
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (Malatya), Medikal Park Hastanesi (Samsun) binaları
seçilmiştir. Kursiyerler, uzmanlarımızın da katkılarıyla, bu binalarda iki gün süreyle etüt ve
incelemeler yapılmış olup çeşitli ölçümler gerçekleştirmiştir. Programların tamamlanmasından
sonra kursiyerlerin bu binalar için “Enerji Verimliliği Etüt Raporu” hazırlama çalışmaları da
sonlandırılma aşamasına getirilmiştir. Proje Mart ayı sonunda fiilen tamamlanacaktır.
İngiltere Refah Fonu Projesi Ankara Eğitimleri
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 28
FAALİYETLER
İngiltere Refah Fonu Projesi Malatya Eğitimleri
İngiltere Refah Fonu Projesi Samsun Eğitimleri
RAPIDHEAT Projesi
AB 7. Çerçeve programı kapsamında Eylül 2013 tarihinde başlayan ve iki yıl sürecek olan
RapidHeat projesinde, konut dışı binalarda yüksek talepleri karşılayabilecek fiyatı uygun, fiziksel
olarak çok yer kaplamayacak ve hafif olan ayrıca yüksek verime sahip bir ani sıcak su ısıtıcısının
geliştirilmesi planlanmaktadır. Sessiz çalışan bu küçük cihaz montaj kolaylığı sağlayacağı gibi
yenilenebilir enerji sistemleri ile beraber de kullanılabilecektir. Kullanım ve montaj kolaylığının
yanı sıra sıcak su depolama gereksiniminin de ortadan kaldırması ile yalnız üretim de değil
kullanım ve dağıtımda da enerji kayıplarının en aza indirilebilmesi hedeflenmektedir. Elektronik
kontrol sistemi, talebe edilen sıcak suyun hemen sağlanabilmesi için gerekli gücü sağlayacak
olup elektronik güç endüstrisinin malzeme bilimleri çerçevesinde ki bilgi ve edinimlerinden de
RapidHeat adlı ürünün geliştirilmesinde faydalanılacaktır. Proje teknik çalışmaları halen devam
etmektedir.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 29
FAALİYETLER
TTMD’nin ortak olarak yer aldığı bu projede Cressall Resistors Limited SME (İngiltere), Ingeniería
Termica Bilbao SL SME (İspanya), Instalaciones Moragar S.L.SME (İspanya), ADI Mechanical
Limited (ingiltere), The UK Intelligent Systems Research Institute Limited (İngiltere) ve
Fundacion Tecnalia Research & Innovation (İspanya) isimli kuruluşlarda bulunmaktadırlar.
Enerji Verimliliği Cihazları
TTMD, enerji etütü yapabilecek ölçüm cihazlarına sahiptir. Hizmet bedeli karşılığında
cihazlar kiralanmaya başlanmıştır.
Enerji Etüt Cihazları;
1. Termal Kamera,
2. Ultrasonik Debimetre,
3. Güç Analizörü,
4. Baca Gazı Analiz Cihazı,
5. Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı (Yüzey ve daldırma sıcaklık ölçümü, iç hava kalitesi
ölçümü, anemometre ve pitot tüpü ile hava hızların ölçümü, ışık şiddetleri ölçümü,
“U” değeri ölçümü),
6. Mekanik Devir Hızı Ölçüm Cihazı,
7. Sıcaklık Veri Kayıt Cihazı.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 30
FAALİYETLER
SOSYAL ETKİNLİKLER
TTMD Yeni Yıl Kokteylleri
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 2014 yılını Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen
etkinliklerle karşıladı. İlk olarak TTMD Ankara Merkez Ofis’te 19 Aralık’ta, daha sonra 20
Aralık’ta İstanbul Ofis’te ve 24 Aralık’ta İzmir’de gerçekleştirilen kokteyllere TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Bahri Türkmen, TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, TTMD geçmiş dönem başkanları
ve komisyon üyeleri, birçok firma yetkilisi, sektörel dernek başkanları ve basının yanı sıra TTMD
üyeleri yoğun katılım gösterdi.
TTMD İzmir Temsilciliği tarafından kokteyl öncesinde gerçekleştirilen “Dünden Bugüne Tesisat
Mühendisliği” konulu oturumda, Arif Keserman ve Enis Burkut çok değerli anılarını katılımcılarla
paylaştı.
2013 yılına ait değerlendirmelerin aktarıldığı yeni yıl kutlama partilerinde, TTMD Ailesi bir araya
gelerek gelecek yıl için plan ve iyi dileklerde bulundu.
TTMD Ankara Brunch Etkinliği
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Ankara Temsilciliği tarafından, üyelerimizi bir araya getirmek amacı ile
29 Eylül 2013 tarihinde Ankara Serincek Restaurant’ta Brunch düzenlenmiştir. Başta TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Bahri Türkmen, eski başkanlarımızdan Abdullah Bilgin, Gürkan Arı ve geniş bir katılımın
sağlandığı Brunch’ta üyelerimiz TTMD ailesi olarak güzel bir vakit geçirmişlerdir.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 31
FAALİYETLER
Geleneksel VI. Bowling Turnuvası
TTMD Ankara Temsilciliği tarafından VI. bowling turnuvası düzenlendi. Tesisat Sektöründen
yoğun ilgi gören ve dörder kişilik gruplardan oluşan 22 takım turnuvaya katıldı. İş dışında sosyal
bir faaliyet için bir araya gelen TTMD üyeleri keyifli vakit geçirme imkanı buldu. Turnuva
sonunda ilk 3 sırayı alan “Metta Mühendislik”, “Üntes” ve “Alarko ” takımları birer madalya ve
kupayla ödüllendirildi. Ayrıca bayanlarda en yüksek puanı toplayan Yeşim Demirci ve erkeklerde
en yüksek puan toplayan Ertaç Ateş’e birer kitap hediye edildi.
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 32
MALİ TABLOLAR
2013 TTMD Ayrıntılı Gelir Tablosu
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 33
I - DÖNEN VARLIKLAR
A - Hazır Değerler
1 - Kasa
3 - Bankalar
5 - Diğer Hazır Değerler
C - Ticari Alacaklar
1 - Alıcılar
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar
D - Diğer Alacaklar
1 - Ortaklardan Alacaklar
H - Diğer Dönen Varlıklar
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II - DURAN VARLIKLAR
A - Ticari Alacaklar
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar
D - Maddi Duran Varlıklar
3 - Binalar
6 - Demirbaşlar
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1 - Haklar
5 - Özel Maliyetler
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları
2 - Gelir Tahakkukları
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR)
AÇIKLAMA
TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
TTMD Faaliyet Raporu
1.120,00
5.000,00
7.891,25
209.110,00
7.353,68
225,60
517,72
598.246,50
1.000,00
222,44
814,55
945,40
2.446,74
1.120,00
12.891,25
216.463,68
225,60
517,72
598.246,50
1.222,44
4.206,69
CARİ DÖNEM (2013)
AÇIKLAMA
230.700,53
834.893,88
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B - Ticari Borçlar
1 - Satıcılar
C - Diğer Borçlar
1 - Ortaklara Borçlar
2 - İştiraklere Borçlar
4 - Personele Borçlar
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler
604.193,35 KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
III - ÖZKAYNAKLAR
C - Kar Yedekleri
6 - Özel Fonlar
F - Dönem Net Karı (Zararı)
1 - Dönem Net Karı
2 - Dönem Net Zararı
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
89.522,78
79.380,13
598.146,50
3.988,38
2.039,73
1.120,00
44.786,38
4.401,00
11.508,98
89.522,78
79.380,13
598.146,50
6.028,11
50.307,38
11.508,98
168.902,91
834.893,88
665.990,97
Sayfa No : 1 / 1
PASİF (KAYNAKLAR)
CARİ DÖNEM (2013)
MALİ TABLOLAR
2013 TTMD Ayrıntılı Bilanço
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 34
MALİ TABLOLAR
2013 TTMD İktisadi İşletmesi Ayrıntılı Gelir Tablosu
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 35
I - DÖNEN VARLIKLAR
A - Hazır Değerler
1 - Kasa
2 - Alınan Çekler
3 - Bankalar
5 - Diğer Hazır Değerler
B - Menkul Kıymetler
2 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
C - Ticari Alacaklar
1 - Alıcılar
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar
6 - Diğer Ticari Alacaklar
D - Diğer Alacaklar
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar
E - Stoklar
4 - Ticari Mallar
7 - Verilen Sipariş Avansları
H - Diğer Dönen Varlıklar
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II - DURAN VARLIKLAR
D - Maddi Duran Varlıklar
6 - Demirbaşlar
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 - Özel Maliyetler
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR)
AÇIKLAMA
TTMD Faaliyet Raporu
364,66
36.112,50
(32.838,74)
60.595,25
(38.967,88)
956,88
8.637,00
2.602,48
160.806,18
2.599,00
44.786,38
242.854,95
9.586,80
883,68
364,66
3.273,76
21.627,37
956,88
8.637,00
2.602,48
208.191,56
253.325,43
CARİ DÖNEM (2013)
382.942,35
498.979,14
116.036,79
Sayfa No : 1 / 1
PASİF (KAYNAKLAR)
CARİ DÖNEM (2013)
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
7.916,87
B - Ticari Borçlar
5.916,87
1 - Satıcılar
2.000,00
5 - Diğer Ticari Borçlar
21.046,44
C - Diğer Borçlar
20.808,84
4 - Personele Borçlar
237,60
5 - Diğer Çeşitli Borçlar
40.861,81
D - Alınan Avanslar
40.861,81
1 - Alınan Sipariiş Avansları
46.211,67
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
37.053,28
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar
9.158,39
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.
2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
III - ÖZKAYNAKLAR
5.704,30
A - Ödenmiş Sermaye
5.000,00
473.713,35 1 - Sermaye
704,30
3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
C - Kar Yedekleri
1 - Yasal Yedekler
562.482,31
D - Geçmiş Yıllar Karları
562.482,31
1 - Geçmiş Yıllar Karları
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)
(185.244,26)
F - Dönem Net Karı (Zararı)
1 - Dönem Net Karı
(185.244,26)
25.265,79 2 - Dönem Net Zararı
498.979,14 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
AÇIKLAMA
31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
MALİ TABLOLAR
2013 TTMD İktisadi İşletmesi Ayrıntılı Bilanço
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 36
MALİ TABLOLAR
2013 Yılı Denetleme Kurulu Raporu
TTMD Faaliyet Raporu
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 37
MALİ TABLOLAR
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 2014 Hesap Dönemi Tahmini Bütçesi
TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ 2014 HESAP DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ
TAHMİN
(TL)
GELİRLER
GİDERLER
TAHMİN
(TL)
KASA VE BANKA MEVCUDU
2014 ÜYE AİDATLARI (1778 x 100.-)
GEÇMİŞ DÖNEM AİDAT ALACAKLARI
ULUSLARARASI PROJELER
BAĞIŞ GELİRLERİ
4.206,00
177.800,00
598.246,00
85.000,00
25.000,00
BORÇ (İKTİSADİ İŞLETME)
DİĞER BORÇLAR
GENEL GİDERLER (Hizmet ve İdari Giderleri)
REHVA YILLIK AİDATI (2600.-EURO x 3)
PROJE GİDERİ
OFİS ALIMI
44.786,00
17.030,00
50.000,00
7.800,00
85.000,00
685.636,00
GELİR TOPLAMI
890.252,00
GİDERLER TOPLAMI
890.252,00
GELİR GİDER FARKI
-
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İktisadi İşletmesi 2014 Hesap Dönemi
TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Tahmini Bütçesi
2014 HESAP DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ
GELİRLER
HAZIR DEĞERLER
ALACAKLAR
TAHMİN
(TL)
253.300,00
163.400,00
DERNEKTEN ALACAK
KİTAP SATIŞ GELİRLERİ
44.786,00
12.500,00
GİDERLER
BORÇLAR
ALINAN AVANSLAR
GENEL GİDERLER (Hizmet ve İdari Giderleri)
KİTAP BASIMI
TAHMİN
(TL)
75.174,00
40.861,00
500.000,00
60.000,00
DERGİ GELİRLERİ
125.000,00
DERGİ GİDERLERİ
70.000,00
EĞİTİM GELİRLERİ
TEMSİLCİLİK GELİRLERİ
135.000,00
40.000,00
EĞİTİM GİDERLERİ
TEMSİLCİLİK GİDERLERİ
45.000,00
10.000,00
ULUSLARARASI PROJELER
ÇALIŞTAY GELİRLERİ
SEMPOZYUM GELİRLERİ
GELİR TOPLAMI
15.000,00
DİĞER GİDERLER
200.000,00
25.000,00
250.000,00
1.063.986,00
TTMD Faaliyet Raporu
GİDERLER TOPLAMI
1.001.035,00
GELİR GİDER FARKI
62.951,00
(Mart 2013 - Mart 2014)
Sayfa 38
Download

AquaConserver Projesi