T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR V E T A B İ A T V A R L I K L A R I N I K O R U M A G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ
9&
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ
KORUNMASI VE ONARILMASI
KONULARINDA KAYNAKÇA
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR V E TABİAT V A R L I K L A R I N I KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
K U L T U R V E TABİAT V A R L I K L A R I N I N
KORUNMASI V E ONARILMASI
KONULARINDA KAYNAKÇA
DERLEYENLER
Dr. Y. Müh. Mimar Üstün ALSAÇ
Restorasyon Uzmanı Y. Mimar Emre MADRAN
Restorasyon Uzmanı Y. Mimar Nimet ÖZGÖNÜL
ARALIK 1990
ANKARA
İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa
ÖNSÖZ
III
Sunuş
V
Yazar soyadına göre alfabetik dizin
1
Yazan, ya da Hazırlayanı belirtilmemiş yazı ve yayınlar
95
Osmanlı İmparatorluğu Dönemindeki K o r u m a ve Onarım Etkinliklerinin
İncelenmesinde Yardımcı Olabilecek Kaynaklardan Seçmeler
113
ÖNSÖZ
Ülkemizin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması, onarımı ve yeni kullanımlar­
la değerlendirilmesi, birçok kurum ve kuruluşun yanısıra, giderek çok sayıda kişiyi ilgilendiren
bir husus haline gelmiştir.
Özellikle 197O'li yıllardan itibaren, konuyla ilgili eğitim kurumlarının çoğalması, yeni yasal
ve kurumsal düzenlemeler, planlama ve uygulama alanlarında kavram ilke ve yöntemlerin ye­
niden oluşturulması ve geliştirilmesi, korumanın çeşitli yönlerinin tartışıldığı Uluslararası ve Ulu­
sal toplantılar, bilgi birikiminin ve buna paralel olarak yayınların artmasını sağlamıştır.
Koruma kaynakçası, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunmasına yönelik olarak
Türkiye'de Türkçe veya yabancı dillerdeki çalışmaları kapsamaktadır. Kaynakçanın eksiksiz ol­
duğu söylenemez, ancak 1990 yılma kadar yayınlanmış veya yayınlanmamış çalışmaların bü­
yük bir bölümü bu kitapçıkta yer almıştır. Derleme hizmetlerine 1991 yılında da devam edilecek,
belirlenecek eksikler ve yeni çalışmalar belli aralıklarla ilgililerin kullanımına sunulacaktır.
Bu kitapçığın konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin gereksinmelerini karşılayacağı inan­
cını taşıyor ve yararlı olmasını diliyorum.
Altan Aka t
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürü
SUNUŞ
Bu derleme iki ayrı kaynakça çalışmasının birleştirilmesiyle oluştu. Bunların biri Ankara'da
Nimet Özgönül ile Emre Madran'ın hazırladığı bir çalışma, öteki de İstanbul'da Üstün Alsaç tara­
fından hazırlanan bir derleme. Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bakımı, onarılması, ye­
nileştirilmesi konularında uzun bir süredir bir kaynakça derlemesinin yayınlanmamış olması
nedeniyle ona duyulan gereksinim, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ge­
nel Müdürlüğü'nün özendirici yaklaşımıyla birleşince, o zamana kadar bağımsız çalışmış olan
derleyicileri bu ortak çalışmayı gerçekleştirmeye yöneltti.
Bu alanda daha önce yayınlanmış iki kaynakça var. Bunlardan biri Ayşıl Tükel (Yavuz)
tarafından hazırlanan "Restorasyon Bibliyografyası", Mimarlık, sayı 8, 1972, öteki de Zeynep
Nayır (Ahunbay) / Nur Fersan / Zeki Sönmez tarafından hazırlanan "Koruma ve Restorasyon
Konusunda Seçilmiş Türkçe Yayınlar Bibliyografyası", MTRE Bülteni, sayı 9-10, 1977. Bunla­
ra başka amaçlarla hazırlanmalarına karşın alt bölüm olarak bu konulara yer veren kaynakçaları
da ekleme olanağı var. Bu çalışma hazırlanırken bu kaynakların hepsinden yararlanıldığı, onlar­
da bulunan girişlere yer verildiği gibi bunlara yenileri katılıp güncelleştirildi.
Kaynakça koruma - onarım - yenileştirme konularında Türkiye'de yayınlanmış kitap, araş­
tırma, yazı, bildiri, tez, rapor gibi çalışmaları kapsıyor. Amacı bu konularda çalışacaklara bu alandaki
yayınlarla ilgili ilk bilgileri iletebilmek. Bu kaynaklardan yararlanırken pek çok yayının başka ya­
yınlara ilişkin bilgiler içerebileceği, burada yer almayan başka çalışmaların da olabileceği unutul­
mamalı. Böylesine geniş konulu bir kaynakçanın eksiksiz olabileceğini söylemek kolay değil. Kimi
zaman birbirine benzeyen iki yayından biri dizine alınmamış olabiliyor, ya da ilgi alanı genişle­
dikçe eski konulara yenileri katılıyor.
Kaynakçadaki girişler yazar soyadma göre alfabetik olarak dizildiler. Yazar ya da hazırlayı­
cılarının adları belirtilmemiş olan yayınlar ayrı bir küme olarak bundan sonra yer alıyor. En arka­
da da özellikle Osmanlı imparatorluğu Dönemi üstünde çalışmak isteyeceklere yönelik bir kaynaklar
seçkisi var. Kaynakça genellikle Türkçe yayınlardan oluşuyor ama Türkiye'de hazırlanmalarına
karşın yabancı bir dilde yazılmış yazı, rapor, kitap, tez çalışması gibi girişlere de yer verildi. Tez
çalışmalarının bir bölümünün yayınlanmamış olup yalnız ilgili eğitim kuruluşunun belgeliğinde
saklandığını unutmamak gerekiyor.
Kaynakça hazırlanırken Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma (TAÇ) Vakfının
bilgisayarından yararlanıldı. Dolayısıyla onun içerdiği bütün bilgiler bu kuruluşun bilgisayarında
da yazılı bulunuyor. Ona ulaşma olanağını bulacak araştırıcılar kaynakçada yer alan bilgilere bu
yoldan da ulaşabilirler.
Kaynakçadan yararlanmak isteyenlerin bu konulara dolaylı olarak değinen çalışmaların var
olduğunu unutmamaları gerekiyor. Mimarlık, mimarlık tarihi, kent tasarımı, sanat tarihi, kazıbilim, müzecilik alanlarında yazılmış pek çok yazıda, yapılmış pek çok çalışmada kültür varlıklarını
korumanın gereğine değiniliyor, ele alman yapıt, yapı, kent ya da kent parçasında, ören yerin­
de gerçekleştirilmiş eski ya da yeni tarihli onarımlardan, yenileştirmelerden söz ediliyor, bunları
gerçekleştiren mimarlara, yenileştirmecilere değiniliyor, yasal önlemler anlatılıyor, etkili bir ko­
rumacılık için neler yapılması gerektiğine ilişkin öneriler açıklanıyor. Bu tür çalışmalarda özgün
tıpkı çizimler (rölöveler), belge değeri taşıyan fotoğraflar, hatta ayrıntı çizimleri de olabiliyor. Ki­
mi dergilerin bu konulara değinen özel sayıları var. Bu konularda düzenlenen sergiler için kata­
loglar hazırlanmış oluyor. Açılmış karikatür yarışmaları bile var. Ansiklopedi, il yıllığı gibi genel
başvuru kitaplarında da pek çok bilgiye raslamak olası. Bir başka küme de bilim ve teknoloji
tarihi, kültür tarihi, genel tarih konusundaki çalışmalar. Eski vakfiyelerden daha önceki dönem­
lere ilişkin bilgi edinme olanağı var. Koruma, onarım ve yenileştirme konularıyla ilgilenen kuru­
luşların, mimarlık ve yenileştirmecilik (restorasyon) konusunda eğitim veren okulların tarihini
konu alan yapıtlarda ilginç bilgilere rastlanabiliyor. Yasal düzenlemeleri konu alan yapıtlar da
konunun hukuksal yanma değinmiş oluyorlar. Konuları turizm olan yayınlarda tarihsel ve doğal
çevre korumasına giderek daha çok ilgi gösterildiği gözleniyor. Başka bir gelişme de daha önce­
leri bu konuları önemsemeyen günlük basının 1980, özellikle de 1985'den sonra koruma, ona­
rım, yenileştirme alanındaki haberleri, eleştiri ve tartışmaları giderek daha çok gündeme getirmeye
başlamış olması. Araştırmacıların bunları göz önünde tutmasında yarar var.
Kaynakçanın ortaya koyduğu ilginç yanlar var. Bunlardan biri bu konularda yazılanların
çokluğu ile ele alınan konuların çeşitliliği. Bu varsıllığın onu hazırlayanları bile şaşırtmış olduğu­
nu söylemek gerek. Yukarıda anılan öteki derlemelerin birincisinde 90, ikincisinde de 224 Türkçe
yayın anılmış. Bunların arasındaki kısa zaman süresi içindeki artış bile önemli. Yayınların o za­
manda günümüze gelinceye kadar daha da çoğalmış olması çok doğal. Artışın bu konulara du­
yulan ilgiden kaynaklandığı kadar konuların ayrmtılanıp çeşitlenmesinden de ileri geldiği anlaşılıyor.
Bundan böyle bu alanda genel nitelikli kaynakçalar düzenlemek zor, belki de olanaksız olacak.
Sınırlı, belli konulara yönelik derlemeler yapmak daha doğru. Gene de bu alan üstünde bu ka­
dar çok kişinin durması gerçekten sevindirici ve ilerisi için umut verici bir durum.
Kaynakçanın gösterdiği şeylerden biri de kaynakların çeşitliliği. Bu konulara ilişkin yazılar,
özellikle kültür ile turizm konularının birlikte ele alındığı 1980'li yıllarda, o konuyla hiç ilgisi yok­
muş gibi gözüken yayınlar da bile bulunabiliyorlar. Bu da konunun dar bir uzmanlık alanı içinde
kalmayıp genişlediğinin bir belirtisi. Onun için kaynakçayı bu alandaki yayınların hepsini kapsa­
masa bile bir bölümünü belirtmekle ötekilerin varlığını anımsatan bir çalışma olarak görmek çok
yanlış olmaz.
Kaynakça, daha doğrusu onun büyüklüğü, bir şeyi daha ortaya koyuyor, o da bugün
Türkiye'de koruma, onarım ve yenileştirme konusunun artık bir eğitim, bir bilinçlenme sorunu
olmadığı. Eğer bir alanda bu kadar çok yazılıp söyleniyorsa kültür varlıklarına sahip çıkmamayı
bilgisizlikle açıklamak çok zor. Çoğu kez bu konunun uzmanlarının da dile getirdiği gibi, Türki­
ye'de eski yapıtların, doğal varsıllıkların, tarihsel anıtların korunmaması, onarılmaması, yenileştirilmemesi, hatta bunların bilerek bozulmaları, yakılıp yıkılmaları, böyle davranmakla daha çok
yarar sağlanacağının düşünülmesinden kaynaklanıyor. Bilgisizce, bilinçsizce yapılan hasarlar varsa
bile bunların oranı çok düşük. Bundan sonra bu konularda çalışacakların bunu bilerek işe başla­
masında yarar var gibi gözüküyor.
Son olarak, kaynakçayı hazırlayanların kitaplık bilinci olmadığını anımsatmak istiyoruz. Ko­
rumacılık, onarım, yenileştirmecilik alanlarında çalışacaklara yardım etmeye yönelik bu derle­
me, bilgileri en kısa yoldan iletmeyi amaçlıyor. Bu yüzden eksiklik ve aksaklıkları var kuşkusuz.
İki ayrı çalışmadan oluşması, girişlerin sayısal çokluğu gibi etkenler de, ne denli ileri araçlar kul­
lanılırsa kullanılsın, istenmeyen yanlışlara, kaymalara, yinelemelere neden olmuş olabilir. Daha
ileride bunları en aza indirecek çalışmaların yapılacağına inanarak onların hoş görüyle karşılana­
cağını düşünüyoruz.
Nimet ÖZGÖNÜL
Emre MADRAN
Üstün ALSAÇ
Ankara - İstanbul, 1990
YAZAR SOYADINA GÖRE ALFABETİK DİZİN
Abdulilah ABİDİN, " A m m a n Kentinde İslam Mimarisinin Karakteristiği", İslam Mimari Mira­
sını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Povl A B R A H A M S E N , " M i m a r i Mirasın Korunmasında Halkın Katılımı", (çeviren: Yıldız Mamıkoğlu, Mustafa S. Akpolat), Mimarlık, sayı 1 , 1979
Janet A B U - L U G H O D , "İslam Kentlerinin Yaşamakta Olan Yönlerinin Korunması", (çeviren:
Ruşen Keleş), Konut ve Gelişme, B M T D yayını 14, A n k a r a , 1987
Başak A C A R (İPEKOĞLU), T h e Preservation and Development Plans of Eskişehir - P a ş a ,
Orta, A k c a m i Districts, (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A n ­
kara, 1982
Hakkı A C U N , "Yozgat'ta Kurtarılması Gereken Bir Önemli Kalıntı: Çapanoğlu Sarayı", Milli­
yet Sanat Dergisi, sayı 225, 1977
Ragıp A Ç I K B A Ş , "Boğaz ve Çevresinin Korunmasında Ağaçlamanın Y e r i " , İstanbul Boğazı
ve Çevresi Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul, 1975
Mehmet A D A M , "Kaleköy Çalışmasının Anımsattıkları", Mimarlık, sayı 3, 1983
Mehmet A D A M , "Cumalıkızık Köyü / 2 0 0 7 Yılı İçin Öneriler Adlı Yarışma Üzerine", Mimar­
lık, sayı 5-6, 1983
Nilüfer A G A T , Boğaziçi'nin Turistik Etüdü, İstanbul, 1972 (1963)
Nilüfer A G A T , " M i m a r i ve Turistik Y ö n d e n Boğaziçi'nin Günümüzdeki ve Gelecekteki Değe­
r i " , İstanbul B o ğ a z ı ve Çevresi Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul, 1975
İsmet AĞARYILMAZ, "Güzelyurt / Gelveri Yerleşmesi ile İlgili Çalışmalar", T A Ç , sayı 1 , 1986
İsmet AĞARYILMAZ, "İslam Mimari Mirasının Korunmasında Eğitimin Önemi", İslam M i m a ­
ri Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Zeynep N A Y I R ( A H U N B A Y ) / Nur F E R S A N / Zeki SÖNMEZ, " K o r u m a ve Restorasyon K o ­
nusunda Seçilmiş Türkçe Yayınlar Bibliyografyası", M T R E Bülteni, sayı 9-10, 1977
Zeynep N A Y I R ( A H U N B A Y ) , "Ulusal Değerlerimiz ve K o r u m a " , Tarihsel ve Doğal Çevrenin
Korunması, İstanbul, 1978
Zeynep N A Y I R ( A H U N B A Y ) , "Arnavutköy Tarihi Çevre Özellikleri", O D T Ü Mimarlık Fakül­
tesi Dergisi - M E T U Journal of the Faculty of Architecture, sayı 2, 1978
Zeynep N A Y I R ( A H U N B A Y ) , "Süleymaniye Külliyesi ve Sorunları", Rölöve ve Restorasyon
Dergisi, sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı), 1982
Zeynep (NAYIR) A H U N B A Y , "Türkiye'de Tarihsel Çevrenin Korunması", Y u r t Ansiklopedi­
si, c. 10, 1982-1984
Zeynep (NAYIR) A H U N B A Y , "Halic'in Doğal ve Tarihi Değerinin Korunması", İstanbul'dan
Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul, 1984
Zeynep A H U N B A Y , "Edirne ve K o r u m a Sorunları", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konfe­
ransı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Zeynep A H U N B A Y , T A Ç
Vakfı
İstanbul Karasurlarını ve Hendeklerini K o r u m a ve
Çevre Düzenleme Projesi - Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Çalışması İstanbul K a r a s u r l a rı ve Yakın Çevresi Tarihi Gelişim ve K o r u m a İlkeleri Raporu, (çoğaltma), İstanbul, ty (1987)
Zeynep A H U N B A Y , "Değerlendirme Ölçütleri", Y a p ı , sayı 84,
1988
Zeynep A H U N B A Y / Müfit Y O R U L M A Z , "Side Apollo Tapmağı Restorasyonu", Y a p ı , sayı
87,
1989
Metin A H U N B A Y , "Tersine Çevrilmiş Bir Slogan: Geleceğimiz İçin Bir Geçmiş", Çevre, sayı 3
Metin A H U N B A Y , T A Ç
Vakfı
İstanbul Karasurlarını ve Hendeklerini K o r u m a ve
Çevre Düzenleme Projesi - Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Çalışması Tarihi Araştırma
Raporu 1, (çoğaltma), İstanbul, ty (1987)
Metin A H U N B A Y , T A Ç
Vakfı
İstanbul Karasurlarını ve Hendeklerini K o r u m a ve
Çevre Düzenleme Projesi - Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Çalışması Tarihi A r a ş t ı r m a
Raporu 2, Yedikule - Tekfursarayı E s a s Sur Kuleleri ( T l - T99) Y a p ı Analizi, (çoğaltma),
İstanbul, ty (1987)
İsmet A K A / Müfit Y O R U L M A Z / Feridun ÇILI, T A Ç
Vakfı
İstanbul Karasurlarını
ve Hendeklerini K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - İstanbul K a r a Surları Taşıyıcılıkla­
rı Bakımından Durum Belirlemesi, Acil Onarım Gerektirenler İçin Öneriler Hakkında R a ­
por, (çoğaltma), ty (İstanbul,
1987)
İsmet A K A / Müfit Y O R U L M A Z / Feridun ÇILI, T A Ç
Vakfı
İstanbul Karasurlarını
ve Hendeklerini K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - İstanbul K a r a Surları Belgrad Kapı
Kuleler ve Dış Sur Duvarları Projesi Açıklama Raporu, (çoğaltma), ty (İstanbul,
1987)
Beyhan A K A L I N , "İl Merkezindeki Dini Yapılar", Bitlis İlindeki Mimarlık Yapıtlarıyla İlgili
Çalışmalar, İstanbul,
1984
A . A K A T , "Restoration W o r k in the Odeon of A n e m u r i u m 1969", Türk Arkeoloji Dergisi,
sayı 18/2,
1968
Altan A K A T , "
", (14-16 Mart 1990 günlerinde Ankara'da toplanan Kültür ve Tabiat Var­
lıklarını K o r u m a Kurultayı'nda yaptığı konuşma), Kültür ve Tabiat Varlıklarını K o r u m a K u ­
rultayı, Ankara,
1990
Zekai A K A Y / Menteş EROĞLU, "Tarihi Çevre Koruması ve Planlama", Mimarlık, sayı 1 , 1979
İlhan A K Ç A Y , "Çalınan ve Soyulan Türkiye", Arkitekt, sayı 323,
1966
İlhan AKÇAY, "Keban Barajının Meydana Getirdiği Göl Sahası İçinde Kalacak Olan Türk Eserleri
Üzerinde Yapılan Bir Araştırma", Türk Kültürü, sayı 6, Ankara,
1966
Necva A K Ç U R A , Marmaris, Castle - Muğla, Restoration Project, (ODTÜ, Mimarlık Fakül­
tesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1968
Necva A K Ç U R A , B o d r u m : A C a s e Study for the Protection of Cultural Property, Ankara,
1971 (ODTÜ Restorasyon Bölümü'nde hazırlanmış terfi tezi)
Necva AKÇURA / Tuğrul AKÇURA, Bodrum Çevre Değerleri ve İmar Planı Hakkında Not,
(çoğaltma), Ankara, 1971
Necva AKÇURA, "Korunması Gereken Boğaziçi Sergisi Hakkında Görüşler", Mimarlık, sayı
6,
1972
Necva AKÇURA, "Türkiye ve Eski Eserler", Mimarlık, sayı 8,
1972
Necva AKÇURA / Tuğrul A K Ç U R A , "Kasaba Ölçeğinde Çevre Değerlerini K o r u m a Amaçlı
Bir İnceleme: B o d r u m " , Mimarlık, sayı 8,
1972
Necva AKÇURA, "Yabancı Ülkelerde Eski Eserlerin Korunması", Mimarlık, sayı 6,
Necva AKÇURA, Çevre Ölçeğinde K o r u m a Konusunda Öneriler, Ankara,
1973
1975
Necva AKÇURA, "Korunması Gerekli Alanlar, Tanımları, Koruma Araç ve Yöntemleri", M T R E
Bülteni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması Semineri Bildirileri sayısı),
1975
Necva AKÇURA, E s k i Eserler Konusunun Türkiye'de E l e Alınışı ve Gelişmesi, (çoğaltma),
Ankara, ty
Necva AKÇURA, E s k i Eserler H u k u k u , O D T Ü Restorasyon Bölümü için hazırlanan ders
notlarından ç o ğ a l t m a , Ankara,
1980
Tuğrul A K Ç U R A / Necva A K Ç U R A / A h m e t M U M C U / İsmet İLTER, "Eski Eserler K a n u n u
Tasarısı Üzerine Görüşler", O D T Ü Mimarlık Fakültesi A r a ş t ı r m a Geliştirme Enstitüsü Bül­
teni, sayı 2,
1972
T. AKÇURA / N . A K Ç U R A / M . Ç A P A R / A . B A T U R / G . BİRKAN / Ü. İZMİRLİGİL /
D. K U B A N / O. Ü S T Ü N K Ö K , "Sanayileşmemiş Bir Ülke Olarak Türkiye'deTarihi Çevre K o ­
runması ve Restorasyonu", Mimarlık, sayı 8,
1973
T. AKÇURA / M . Ç A P A R , "İmar Planlarında Tarihi Kent Dokusu ve Tarihi Eserlerle İlgili T u ­
tumların İncelenmesi", Mimarlık, sayı 8,
1973
Tuğrul AKÇURA, "Fas Şehri Çevre Düzenleme ve Medine'yi K o r u m a Düzeylerinde Planlama
Çalışması", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi - M E T U Journal of the Faculty of Architecture, sayı 2,
1978
Tuğrul A K Ç U R A , İmar K u r u m u Konusunda Gözlemler, Ankara,
1982
Günel AKDOĞAN, İstanbul Peyzajının Tanziminde Peyzaj Mimarisi ile İlgili Problemler ve
A n a Prensipler, Ankara,
1962
S. AKGÜN / S. YİĞİT / M . S İ N E M C E , "Trabzon'da Kaleiçi Düzenleme Çalışmalarına İlişkin
Rapor", Mimarlık, sayı 3,
1976
Hüseyin A K I L L I , "Antalya Müzesi'nden Bir İmparator Heykeli Onarımı", T A Ç , sayı 3,
1986
Hüseyin A K I L L I , "Perge Kazılarında Ortaya Çıkarılan Mimariye Bağlı Elemanların Onarımı",
TAÇ, sayı 6,
1987
Hüseyin A K I L L I , "İmik Uşağı ve Perge Seramiklerinin Onarımında, Metal Çubuk Yerleş­
tirme ve K u m Püskürtme M e t o d u Kullanımı", I I I . Arkeometri Sonuçları Toplantısı, A n k a r a ,
1987
Hüseyin A K I L L I , "Perge Heykellerinin Onarım Teknikleri ve Sorunları", I I I . Arkeometri S o ­
nuçları Toplantısı, Ankara,
1987
Hüseyin A K I L L I , " A r y k a n d a ve Perge Mozaiklerinin Bozulma Nedenleri ve Yerinde K o r u m a
Sorunları", I V . Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara,
1988
Hüseyin A K I L L I , "Kazı Buluntusu Kil Eserlere Uygulanacak İlk K o r u m a Çalışmaları", Sanat
Tarihi Araştırmaları Dergisi, sayı 6,
1989
Nur A K I N , "Tescilli Kentsel K o r u m a Alanlarında Uygulama Sorunları", Şehirciliğin S o n 25
Yılı Semineri (Bildiriler), İstanbul,
1984
Nur A K I N , "Türkiye'de Mimari Mirası K o r u m a Çalışmaları ve Sorunları", İslam Mimari Mira­
sını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Nur A K I N , "Türkiye'de Tarihi Çevre Koruma, Örnekler ve Sorunlar", Mimarlık, sayı 2/88 (228),
1988
Nur A K I N , "Anıt Değerlendirme Ölçütlerine Bağlı İşlevlendirmeler ve Taşkışla'nın Otele Dö­
nüştürülmesi", Y a p ı , sayı 84,
1988
Ferial K. AKIŞ, Atik Valide Medresesi ve Çevresi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
Hüdavendigar A K M A Y D A L I , " K o n y a - Merkez, Tahir ile Zühre Mescidi", Rölöve Restoras­
yon Dergisi, sayı 3,
1982
Hüdavendigar A K M A Y D A L I , "Nevşehir Tepeköy Eski C a m i i " , Rölöve ve Restorasyon Der­
gisi, sayı 5,
1983
Mahmut A K O K , "Ağrı - Doğubayazıd'da İshak Paşa Sarayı Rölöve ve Mimarisi", Türk Arkeo­
loji Dergisi, sayı 10/2 (1960),
1961
M a h m u t A K O K , "Sivas'da Buruciye Medresesi Rölövesi", Türk Arkeoloji Dergisi, sayı 15/2
(1966),
1968
Mahmut A K O K , "Kayseri'de Gevher Nesibe Sultan Darüşşifası ve Sahabiye Medresesi Rölöve
ve Mimarisi", Türk Arkeoloji Dergisi, sayı 1 , 1968
Mahmut A K O K , "Kayseri'de Tuzhisarı Sultanhanı, Köşk Medrese ve Alaca Mescit Diye
Tanınan Üç Selçuklu Mimari Eserin Rölövesi", Türk Arkeoloji Dergisi, sayı 17/2
(1968),
1969
Mahmut A K O K , "Konya'da Karatay Medresesi Rölöve, Mimarisi", Türk Arkeoloji Dergisi, sa­
yı 18/2,
1969
Mahmut A K O K , "Konya'da Sırçalı Medresesi'nin Rölöve ve Mimarisi", Türk Arkeoloji Dergi­
si, sayı 18/1 (1969),
1970
M a h m u t A K O K , "Konya'da Sahib-ata Hanikah, Camii'nin Rölöve ve Mimarisi", Türk Arkeo­
loji Dergisi, sayı 19/2 (1970), 1972
Mahmut A K O K , "Alaca Hüyükte Sürekli Yapılan Kazılarla Ortaya Çıkan Kalıcı Değer Taşıyan
Mimari Buluntuların Yaşatılması Problemi ve Üzerinde Kazı Yapılan A n a d o l u Hüyüklerinin Ge­
leceği", V I I . T a r i h Kongresi - Kongreye Sunulan Bildiriler, 1 . cilt, Ankara,
1972
Mahmut A K O K , " K o n y a - Akşehir'de Taş Medrese Binası ve Restorasyon Çalışmaları", Türk
Etnografya Dergisi, sayı X V I , 1977
Mahmut A K O K , "Konya'da Restore Edilme Yoluyla Kurtarılmaları Düşünülen Üç Selçuklu Eseri
Sırçalı, Karatay ve İnce Minareli Medreselerin Restorasyon Projeleri", Türk A r k e o l o j i D e r g i s i ,
sayı X X I V ,
1977
Feridun A K O Z A N / Sedad Hakkı E L D E M / Koksal A N A D O L , R ö l ö v e I, İstanbul B o ğ a z i ç i
Köyleri Y e r l e ş m e s i R e s m i ve Kültürel T a ş B i n a l a r , İstanbul ve A n a d o l u E v l e r i , Ç e ş m e l e r
ve Selsebiller, İstanbul,
1968
Feridun A K O Z A N , "Geçmişimiz İçin Bir Gelecek", A r k i t e k t , sayı 4 ,
1976
Feridun A K O Z A N , "Geçmişimiz İçin Bir Gelecek", Kültür ve S a n a t , sayı 4,
1976
Feridun A K O Z A N , Türkiye'de T a r i h i Anıtları K o r u m a Teşkilatı ve K a n u n l a r , İstanbul, 1977
Feridun A K O Z A N , "Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılında Tarihi Anıtlarımız", Atatürk'e A r ­
m a ğ a n , İstanbul,
1981
Feridun A K O Z A N , "Mimarlık ve Tarihi Çevre", I. M i l l i Kültür Ş u r a s ı K u r u m ve K u r u m T e m ­
silcisi B i l d i r i l e r i , Ankara,
1982
Feridun A K O Z A N / Sedad Hakkı E L D E M , T o p k a p ı S a r a y ı , B i r M i m a r i A r a ş t ı r m a , İstanbul,
1982
Feridun A K O Z A N , "Topkapı Sarayı, Bakımı, Restorasyonları, Saray, Müze, Kitaplık, Hazine
ve Arşivler Olarak Problemleri", M i l l i y e t Kültür Mirasımızı K o r u m a S e m i n e r i B i l d i r i Özetle­
r i , İstanbul,
1984
Feridun A K O Z A N , "Tarih Boyunca Türk Sarayları - Milli Saraylar", T B M M M i l l i Saraylar Sem­
p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İstanbul,
1985
Ayşen Altan A K P I N A R , Kültür M e k a n İlişkileri ve Kültür Değişmeleri Açısından M e k a n U y ­
gunlaştırmasına B i r Y a k l a ş ı m , İstanbul,
1978
Ayşen A K P I N A R , "Kültür Mekan İlişkisi ve Kültür Değişmesi Sorunu Üzerine", Çevre K o r u ­
ma,
sayı 15,
1983
Seval A K P I N A R , "İstanbul'da Mesire Yerleri ve 1852 Tarihli Tenbihname", Belgelerle Türk
T a r i h i D e r g i s i , sayı 55,
1972
Mustafa S. A K P O L A T , " B o d r u m Kalesi", Mimarlık, sayı 1 , 1979
A h m e t A K S O Y , "İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Kürsüsü", İ . T . Ü . ' d e n H a b e r ­
ler, sayı 9-10,
1980
Erdem A K S O Y , "Trabzon Kale İçi Mimari Tasarım Grubu Öğrenci Çalışmaları", Mimarlık, sa­
yı 3,
1976
Nihat A K S O Y , Ürgüp'de Kentsel D o k u n u n Gelişimi ve K o r u n m a s ı ve Y a p ı E l e m a n l a r ı Üze­
rine B i r A r a ş t ı r m a , (Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), İstanbul,
1988
F. A K S U , " H a l i l Ethem E l d e m " , Ün, sayı 5/59,
1939
Işık A K S U L U , T h e Preservation a n d R e h a b i l i t a t i o n Plan of Beypazarı Beytepe D i s t r i c t , (OD­
TÜ Mimarlık Fakültesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A n k a r a ,
1982
Işık A K S U L U / Gediz U R A K , "Geleneksel Yapılarda Yeniden Fonksiyon Belirlenmesi İçin Bir
Öneri", Mimarlık Bülteni, sayı 12,
1989
Işık A K S U L U / Gediz U R A K , "Türkiye'deki Bazı K o r u m a Etkinlikleri", Mimarlık Bülteni, sayı
12,
1989
Münir A K T E P E , "Abide ve Sanat Eserlerimize Ait Türk Tarihinde Mevcut Bilgiler", S a n a t T a r i ­
hi Yıllığı, 1966-68,
1968
İlknur A K T U G , Ahşap Konutlara Yerleştirilecek Bir Sulu H a c i m Ünitesinin Geliştirilmesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi,
1979
Sevgi AKTÜRE / Tansı ŞEN Y A P I L I , "Safranbolu'da Mekansal Yapının Gösterdiği Nitelikler ve
Koruma Önerilerinin Düşündürdükleri", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi - M E T U Journal
of the Faculty of Architecture, sayı 1 , 1976
Sevgi AKTÜRE, " A n a d o l u Kentinde Türkleşme-İslamlaşma Süreci, Mekansal Yapı Değişimi ve
İslam Mimari Mirası", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
E. A K U R G A L , "İzmir ve Dolaylarındaki Eski Eserler Hakkında Bir N o t " , Arkeoloji Araştırma­
ları, Ankara,
1945
Ekrem A K U R G A L , "Örgütlenme, Eğitim ve Tanıtma Konularında Öneriler", Milliyet Kültür
Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
F. W . A L E X A N D E R , "Tarihsel Çevrede Yapı Eylemi", Mimarlık, sayı 1 , 1979
Saleh A L - H A T H L O U L , "Arap İslam Şehirlerinin Fiziksel Çevresinin Dönüşümünde Dinsel K u ­
ralların Rolü", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Füsun ALİOĞLU, "Koruma Konusunda Düşünceler ve Mardin", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür
Mirasımız, İstanbul,
Ahmet A L K A N ,
Şehircilik
Edirne,
1984
"Mimari Mirasın Korunmasında Altyapı B o y u t u " , Türkiye 11.
Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde
Planlama
- Düzenleme
Dünya
Sorunları
1987
A h m e t A L K A N / O . Nuri D Ü L G E R L E R / Hüseyin K U L U , "Bir Türk-İslam Şehri Olarak K o n ­
ya", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Falah AL-KUBAİSİ / Rattan K U M A R , "İslam Mimari ve Kültürel Mirasının Korunması için Eği­
t i m " , İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Kahtan AL-MADFAİ, "Mimarlık ve D i l " , İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildi­
riler, İstanbul, 1987
Berrin A L P E R , " Y o k Olan Bir Kültür Mirası: Kemaliye - Çarşı Bölgesi", T A Ç , sayı 7,
1987
Emel ALPER, "İstanbul Tarihi Alanları Koruma Projesi", Avrupa Kentsel Yenileşme Kampanyası
Antalya Semineri, Ankara, 1983
Emel A L P E R , "Tarihi Eserlerin Koruma, Onarımı ve Değerlendirilmesinde Bürokratik Örgüt­
lenme", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Emel A L P E R , "İstanbul ve Tarihi Çekirdeği", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı Bildiriler, İstanbul,
1987
Emel ALPER, "İstanbul'da Kentleşme Süreci ve Alınması Gerekli Tedbirler", İslam Mimari Mi­
rasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Mehmet ALPER, "Belçika'da Kent Ölçeğinde K o r u m a ve Yenileme Çalışmaları: Örnek: Brug­
ge", Arkitekt, sayı 3, 1980
Mehmet A L P E R , "Kültür Mirasının Korunmasında H u k u k i Düzenlemeler", M i l l i y e t Kültür M i ­
rasımızı K o r u m a S e m i n e r i B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
1984
Mehmet A L P E R , "İslam Mimari Mirasında Peygamberler Şehri U r f a " , İslam M i m a r i Mirasını
K o r u m a Konferansı - B i l d i r i l e r , İstanbul, 1987
Orhan A L S A Ç , "İmar Eserlerini Koruyalım D e r k e n " , Mimarlık, sayı 3,
1950
Orhan A L S A Ç , Ş e h i r c i l i k B a k ı m ı n d a n İ m a r l a İlgili Mevzuatımız ve B a ş k a M e m l e k e t l e r
Mevzuatile M u k a y e s e s i , İstanbul,
1958
Orhan A L S A Ç , "Taşınmaz Eski Eserler H u k u k u ile İlgili Bir Yayın Üzerine", Y a p ı , sayı 20,
1976
Orhan A L S A Ç , "Yargıtay Taşınmaz Eski Eserlerle İlgili Yanılgıları Düzeltiyor", Mimarlık, sayı
3,
1977
Orhan A L S A Ç , " K o r u m a Amaçlı İmar Planlarının Yapılmasında Göz Önünde Tutulması Ge­
rekli İlkeler", O D T Ü Mimarlık Fakültesi D e r g i s i - M E T U J o u r n a l of t h e F a c u l t y of A r c h i tecture, sayı 2,
1978
Orhan A L S A Ç , "Yargıtay Taşınmaz Eski Eserlerle İlgili Yanılgıları Düzeltiyor", Y a p ı , sayı 2, 1978
Orhan A L S A Ç , "Taşınmaz Kültür Varlığı Korumacılığımızın Kısa Öyküsü", E v & O f i s , sayı 97,
1984
Orhan A L S A Ç , "Kültür ve Tabiat Varlıkları K o r u m a K a n u n u Üzerine", Mimarlık, say 3 / 2 0 1 ,
1984
Orhan A L S A Ç , " T . A . Ç . Vakfı Hakkında Açıklama", Mimarlık, sayı 208,
1984
Orhan A L S A Ç , "Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Somut Öneriler", M i l l i y e t Kültür M i r a ­
sımızı K o r u m a S e m i n e r i B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
1984
Orhan A L S A Ç , "Son 25 Yılda Bizdeki Kentsel Sit Koruması Çalışmaları", Y a p ı , sayı 59,
1985
Orhan A L S A Ç , "Milli Saraylarımızın Bakım, Onarım ve Kullanım Sorunlarına Çözüm Bulmada
Teknik ve Bilimsel Araştırma Olanağı", T B M M M i l l i S a r a y l a r S e m p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İstan­
bul,
1985
Orhan A L S A Ç , "Kültür Varlıklarımız Hoyrat Kullanılmamalı", İ n ş a a t M a l z e m e l e r i ve U y g u l a ­
maları, Sayı 6, 1988
Üstün A L S A Ç , İ m a r ve İskan B a k a n l ı ğ ı P l a n l a m a ve İ m a r Genel Müdürlüğü'nün Sit K o r u ­
m a P l a n l a m a s ı n a İlişkin S o r u l a r ı ve O n l a r a verilen C e v a p l a r , (O. Kuntay'ın katkısı ile, ço­
ğaltma), Trabzon,
1975
Üstün A L S A Ç , Türkiye'deki Mimarlık Düşüncesinin C u m h u r i y e t Dönemindeki E v r i m i , Trab­
zon, 1976
Üstün A L S A Ç , Sit P l a n l a m a l a r ı n d a K a r a y o l u n u n Doğu K a r a d e n i z Bölgesinin D o ğ a l B i r
Öğesi O l a r a k Ele Alınması, (İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü 7. Danışma Kuruluna
sunulacak "Sit Planlamasının Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon A l t Bölgesi Planlamasına Etkileri"
adlı bilim dallan arası ortak bildiriye katkı, çoğaltma), Trabzon,
1978
Üstün A L S A Ç , "Çiçek Pasajını Oluşturan Hanın Yıkılışı Üzerine", Mimarlık, sayı 8, 1978 (1979)
Üstün A L S A Ç , T A Ç
Vakfı
İstanbul Karasurlarını ve H e n d e k l e r i n i K o r u m a ve Çevre
Düzenleme Projesi - T a r i h İçinde İstanbul Surları R a p o r u , (çoğaltma, İstanbul, 1987)
Üstün A L S A Ç , T . A . Ç.
Vakfı, (çoğaltma), İstanbul,
1989
üstün A L S A Ç , "Bir Yazı ile Düşündürdükleri", A d a m Sanat, sayı 38,
Üstün A L S A Ç , "İstanbul Dinasurları", A d a m Sanat, sayı 43,
1989
1989
Üstün A L S A Ç , "Türk Mimarlığında Çelişkiler Dönemi", Mimarlık, sayı 2,
1989
Üstün A L S A Ç , İstanbul Surları Üstündeki Y a p ı m Onarım Çalışmaları Zamandizini, İstan­
bul, 1989 (Yayınlanmamış bilgisayar çıktısı)
Üstün A L S A Ç , T . A . Ç.
Nedir?, (çoğaltma), İstanbul,
1990
Üstün A L S A Ç , " B u da Başka Bir Beyoğlu", A d a m Sanat, sayı 58,
1990
O. A L T A N / C. ÖRMECİ / M . A Y T A Ç , B a l m u m c u Seniye (Seniha) Sultan Köşkü İstanbul,
1976
M . Orhan A L T A N / Mustafa A Y T A Ç / Cankut ÖRMECİ / Oğuz MÜFTÜOĞLU / Gönül T O Z ,
"Milli Sarayların Gelecek Nesillere Aktarılmasında Modern Belgeleme Yöntemleri", T B M M Milli
Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Kemal A L T A N , "Ayasofya Etrafında Türk S a n a t Ekleri", Mimar (Arkitekt), sayı 9,
1935
Kemal A L T A N , "Bizans Eserleri Üzerinde Türk Mimarlarının İşleri", Arkitekt, sayı 8,
1936
K. A L T A N , "Ayasofya'nın Tahkimleri ve Konyalı Mimar Hacı Alaaddin", K o n y a , sayı 116-117,
1948
Mustafa Kemal A L T A N , P a ş a Hamamı, Ayaş, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yük­
sek Lisans Tezi), Ankara,
1984
K. A L T A Y , "Trakya'da Tarihi Eserler", Belediyeler Dergisi, sayı 6/72,
1941
Ahmet Refik A L T I N A Y , Türk Mimarları, baskıya hazırlayan: Zeki Sönmez, İstanbul, 1977 (1936)
Manolya A L T I N O K , Geleneksel Türk Odasının Çağdaş Gereksinimlere Göre Donatımı, (İTÜ,
Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1980
Ü. A L T I N O L U K , "Kültür Mirasımızın Değerlendirilmesi ve Bir Örnek: Topkapı Sarayı", Turing
Dergisi, sayı 69/348,
1982
Ü. A L T I N O L U K , "Yıldız Sarayı Harem Bahçesi", Turing Dergisi, sayı 70/349,
1983
Ü. A L T I N O L U K , "Eski Yapılar Çağdaş İşlev ve Turing Örneği", Sanat Çevresi, sayı 69,
1984
Ülkü A L T I N O L U K , "Yıldız Sarayı Selamlık Bahçesi ve Buraya Önerilebilecek Çağdaş Bir İş­
lev", İlgi, sayı 45,
1986
Ülkü A L T I N O L U K , "Binbirdirek Sarnıcı ve Buraya Önerilebilecek Çağdaş Bir İşlev", T a r i h ve
Toplum, sayı 29,
1986
Ülkü A L T I N O L U K , E s k i Yapılar Yeni Fonksiyonlar, İstanbul, ty
Nur A L T I N Y I L D I Z , Süleymaniye H a m a m ı Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Ya­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1981
M u h a m m e d Fikri AMİN / Anis-ur R A H M A N / Buşra Anis-ur R A H M A N , "Medine'de İslam
Kültür Mirasının Korunması", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstan­
bul,
1987
Koksal A N A D O L , "Galata Kulesinin Turistik Tanzimi", Arkitekt, sayı 4,
1964
Koksal A N A D O L , "Galata Kulesinin Turistik Tanzimi I I " , Arkitekt, sayı 1 , 1965
Koksal A N A D O L / Sedad Hakkı E L D E M / Feridun A K O Z A N , Rölöve I, İstanbul Boğaziçi
Köyleri Yerleşmesi R e s m i ve Kültürel T a ş Binalar, İstanbul ve Anadolu Evleri, Çeşmeler
ve Selsebiller, istanbul,
1968
Koksal A N A D O L / Ersin A R I O Ğ L U , "Tarihi Anıtların Depreme Karşı Korunması", Mimarlık,
sayı 4,
1977
Koksal A N A D O L / Ersin A R I O Ğ L U , "Galata Kulesi", Mimarlık, sayı 1 , 1979
Koksal A N A D O L / Ersin A R I O Ğ L U , "Yerebatan Sarayı Kısmi Onarım Projesi", Mimarlık, sa­
yı 1 , 1979
K. A N A D O L , "Fenerbahçe'de Çevre Düzenleme Sorunları", O D T Ü Çevre ve Mimarlık B i ­
limleri Derneği I. Kongresinde Bildiri, Ankara,
1979
K. A N A D O L , "Fenerbahçe'de Çevre Düzenleme Sorunları", Çevre, Y a p ı ve T a s a r ı m , A n k a ­
ra,
1979
Koksal A N A D O L / Ersin A R I O Ğ L U , "Selanik Atatürk Evi 1978 Haziran Depremi Sonrası Res­
torasyon", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi - M E T U Journal of the Faculty of Architecture, sayı 1 , 1981
K. A N A D O L , "Sinan'ın Mirasını Nasıl Koruyoruz", Mimarlık, sayı 187,
1983
Koksal A N A D O L , "Toplumumuzda Koruma Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Öneri", Milliyet
Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
G . ANDAÇ, "Tarihi Şehirler Konusunda Yapılan Sempozyumlar", Bakanlık Bülteni, sayı 93,
1986
Selmi A N D A K , " C . M . Mitchell İstanbul Projesini Destekliyor", Y a p ı , sayı 13,
1975
Hrand D . A N D R E A S Y A N , "Eremya Çelebi'nin Yangınlar Tarihi", İ. Ü. Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, sayı 27,
1973
Mualla A N H E G G E R - E Y Ü B O Ğ L U , "Topkapı Sarayı Veliahd Dairesi Onarımı", S a n a t T a r i h i
Yıllığı, sayı I X - X , 1979-1980,
1981
Mualla A N H E G G E R - E Y Ü B O Ğ L U , "Padişah Evi Gecekonduya Dönmüştü", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Mualla A N H E G G E R - E Y Ü B O Ğ L U , " H a r e m Binalarının Tarihçesi ve 1 9 6 1 - 1 9 7 1 Yıllarındaki
Onarımlar", Topkapı S a r a y ı n d a Padişah E v i (Harem), İstanbul,
1986
S. A R A N , "İstanbul Boğazı'nın Peyzaj Özellikleri, Planlama ve K o r u m a Tedbirleri", Peyzaj Mi­
marlığı, sayı 3,
1973
Sadri A R A N , "İstanbul Boğazı'nın Peyzaj Özellikleri, Planlama ve K o r u m a Tedbirleri", İstanbul
Boğazı ve Çevresi Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul,
1975
M . A R G U N , "İngiltere'de Eski Eserleri K o r u m a " , Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belle­
teni, sayı 7 1 , 1947
M . A R G U N , "Dünya Sanat Hazinelerinin Muhafazasında İngiltere'nin Oynadığı R o l " , Türkiye
Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni, sayı 73,
1948
Kemal A R I B A Ş , "Boğaziçi ve Çevresinin Gecekondu S o r u n u " , İstanbul Boğazı ve Çevresi
Sorunları Simpozyumu, İstanbul,
1975
Remzi Oğuz ARIK, "Tarih, Arkeoloji, Müzeler", Ülkü, sayı 19, 1934
Remzi Oğuz ARIK, Türk Müzeciliğine B i r Bakış, İstanbul, 1953
Nezahat ARIKOĞLU, "Çevre Koruma Kurumlarının Mimarlık Yönünden Eleştirileri", Çevre K o ­
ruma, sayı 2 1 , 1984
Suha A R I N , "Kültür Mirasımız ve Sinema-Televizyon", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a
Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Suha A R I N , "Tanıtmada Çağdaş İletişim Araçlarının Rolü", T B M M Milli Saraylar Sempoz­
yumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
A h m e t ARINÇ, Haydar H a m a m ı Erkekler Bölümü Restorasyon Projesi, (İTÜ Mimarlık Fa­
kültesi, Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi), İstanbul, 1982
Ersin ARIOĞLU / Koksal A N A D O L , "Tarihi Anıtların Depreme Karşı Korunması", Mimarlık,
sayı 4, 1977
Ersin ARIOĞLU / Koksal A N A D O L , "Galata Kulesi", Mimarlık, sayı 1 , 1979
Ersin ARIOĞLU / Koksal A N A D O L , "Yerebatan Sarayı Kısmi Onarım Projesi", Mimarlık, sa­
yı 1 , 1979
Ersin A R I O Ğ L U / Koksal A N A D O L , "Selanik Atatürk Evi 1978 Haziran Depremi Sonrası Res­
torasyon", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi - M E T U Journal of the Faculty of Architecture, sayı 1 , 1981
Ersin ARIOĞLU / Mehmet ŞAHİN, "Tarihi Yapıların Korunmasında Bazı Mühendislik Prob­
lemleri", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Naci A R K , "Boğaziçi ve Çevresini Bekleyen Tehlike", İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları
Simpozyumu, İstanbul, 1975
Saliha A R K , Aksaray-Şişhane Arasında Çeşitli İ m a r Faaliyetleri Sırasında Ortadan Kaldı­
rılmış Mimari Eski Eserler, (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 1978
Hülya A R K O N , Tarihi Kent Merkezlerinde K o r u m a Planlaması, (basılmamış tez), İzmir, 1978
Burhan A R P A D , " G E E A Y K Üzerine", Cumhuriyet Gazetesi, 17.4.1979
Burhan A R P A D , Yokedilen İstanbul, İstanbul, 1983
Güven A R S E B Ü K , "Dünden Bugüne Arkeoloji", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedi­
si, 1 . cilt, İstanbul, 1983
Celal Esad A R S E V E N , "Kapalı Çarşının T a m i r i " , Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belle­
teni, sayı 155, 1954
Celal Esad A R S E V E N , "Sanatça tamir", Sanat Ansiklopedisi, cilt I V , İstanbul, 1975
M . A R S L A N / H . PERÇİN, Y o l Ağaçlamasında Bitkisel Materyalin K o r u m a ve Bakımı", Pey­
zaj Mimarlığı, özel sayı, 1979
Mükerrem A R S L A N / Yalçın M E M L U K , "Tarihi Bahçelerin Tanıtımı ve Değerlendirilmesine
Bir Örnek: Herrenhausen Garten, H a n n o v e r " , T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiri­
ler, İstanbul, 1985
Rıfkı A R S L A N , "Tarihi Kentsel Kesimlerin Ekonomik Değerlendirmesi", Türkiye 11. Dünya
Şehircilik Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları Bildiri
Özetleri, Edirne, 1987
Güzin A R S L A N , " K o r u m a Planlamasında İlk Aşama: Tesbit ve Tescil", Kültür ve Tabiat Var­
lıklarını K o r u m a Kurultayı, A n k a r a ,
1990
İ. A h m e t A R S L A N O Ğ L U , "Sivil Mimarimizin Günümüze Vakfettiği Modern Mimari Manasın­
da Bazı Değerler Üzerine", Rölöve ve Restorasyon Dergisi, sayı 5,
1983
N . A R T A M , " M i m a r i Şaheserlere Suikast Yaptırmayalım", Mimarlık, sayı 5 / 1 ,
1948
Reha A R T A N , "Çevre K o r u m a Uygulamaları ve Merkezi Planlama", Çevre K o r u m a , sayı 29,
1986
Reha A R T A N , "Çevre K o r u m a Uygulamaları ve Merkezi Planlama I I " , Çevre K o r u m a , sayı
30,
1986
K. A . A R U / C. ERDER, "Tarihi Miras ve M o d e r n Dünya", T M M O B X X I . Devir Ç a l ı ş m a
Raporu,
1966
K. A . A R U , "Eski Türk Kent Dokuları Üzerine Araştırma", 28. Dünya Şehircilik Günü E s k i
Türk Kentleri Konferansları, İstanbul,
1977
Gül ASATEKİN / Zeynep EREN, "Halkın K o r u m a Olgusuna Tepki ve/veya Katkısının Belir­
lenmesi Konusunda Kültür Bakanlığı Deneyimi: Y e n i Foça'da A n k e t Çalışması ve Sonuçları",
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi - M E T U Journal of the Faculty of Architecture, cilt 5,
sayı 1 , 1979
Gül ASATEKİN, "Selçuk - Efes Çevre Düzenleme ve Kazı Onarım Projesi", I I I . Kazı Sonuçla­
rı Toplantısı, Ankara,
1981
N . Gül ASATEKİN, " A n k a r a Kalesi K o r u m a Geliştirme Çalışmaları Hakkında", Mimarlık, sayı
201,
1984
Gül ASATEKİN, " A n k a r a Kenti Yöresel K o n u t Dokusunun Korunması Konusunda Kültür ve
Turizm Bakanlığı Deneyimi: Bürokratik Örgütlenme ve Eşgüdüm Çabaları", Milliyet Kültür Mi­
rasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Gül ASATEKİN / Emre M A D R A N , "Kuşadası Kaleiçi Yöresi Sağlıklaştırma ve Yenileme Proje­
si", Mimarlık, sayı 2/88 (228),
1988
Nuşin A S G A R İ , "Müzeler Tarihi Çevre Korunmasında Bugün Ne Yapıyorlar, Ne Yapmaları
Gerekir?", M T R E Bülteni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması Semineri Bildirileri sayısı), 1975
Berrin (ERKURT) A S K E R , Muğla - Geleneksel D o k u d a Şehir Yenileme Çalışması, Saburhane
Mahallesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
Rıfkı A S L A N , "Bilinç, Kültür ve K o r u m a " , Mimarlık, sayı 3,
1983
1989
Oktay A S L A N A P A , " A n a d o l u Şehirlerinin Gelişmesi ve Abidelerin D u r u m u I " , Türk Y u r d u ,
sayı 2 6 1 , 1956
Oktay A S L A N A P A , " A n a d o l u Şehirlerinin Gelişmesi ve Abidelerin D u r u m u I I " , Türk Y u r d u ,
sayı 262,
1956
Oktay A S L A N A P A , " A n a d o l u Şehirlerinin Gelişmesi ve Abidelerin D u r u m u " , Türk Y u r d u , sa­
yı 264,
1957
Oktay A S L A N A P A , "San'at ve Kültür Mirasımıza Saygı", Kubbealtı A k a d e m i M e c m u a s ı , sa­
yı 7 / 1 ,
1978
Oktay A S L A N A P A , Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 1986 (Kimi yapıtların ne zaman ona­
rım gördüğüne ilişkin notlar.)
Gönül A S L A N O Ğ L U , "Tarihte Peyzaj Anlayışı", Mimarlık, sayı 2,
H . I . A T A , "Asarı Atika Müzesi", Taşpınar, sayı 8/83,
1969
1940
R. İ. ATABERİN, "Tarihi Anıtlar ve Müzeler Hakkında", Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu Belleteni, sayı 168,
1955
Füsun A T A C A N / Ayşegül PEKDEMİR, "Tarihi Çevre Korumasında İlk Aşama Saptama - Bel­
geleme", Mimarlık, sayı 3-4,
1984
Bahap A T A H A N , İstanbul'da Art-Nouveau Üslupta Yapılmış Ahşap Evler Üzerine Bir Araş­
tırma ve Korunmalarında Dikkat Edilecek Hususlar, (MSÜ, Fen Bilimleri Enstüsü, Yayın­
lanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1986
A . A T A S O Y , Değişen İhtiyaçlar Karşısında Konut Tasarlamasının Mevcut Konutların De­
ğerlendirilmesi Y o l u İle Geliştirilmesi, İstanbul,
1973
Nurhan A T A S O Y , "Dolmabahçe Sarayı'nm Türk Karakteri", T B M M Milli Saraylar Sempoz­
yumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Sümer A T A S O Y , "Altıbin Yıllık Kültürün Kurtarılması Çabası", Türkiye Turing ve Otomobil
K u r u m u Belleteni, sayı 27/306,
1970
Sümer A T A S O Y , Müzeler ve Müzecilik Bibliografyası, İstanbul,
1979
Sümer A T A S O Y , "Türkiye'de Müzecilik", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 1 . cilt,
İstanbul,
1983
Sümer A T A S O Y , "Saraylarımızın Kültür ve Turizm Ortamına Katkıları", T B M M Milli Saray­
lar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Falih Rıfkı A T A Y , "Eski Eserlerimizin Korunması", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Bel­
leteni, sayı 39,
1945
Korhan A T A Y , "Kültür Mirasının Korunmasında İnsan Malzemesi ve Basının İşlevi", Milliyet
Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Çınar A T A Y , "Tarihi Kentlerde Dini Yapıların Konumlanması - İzmir Örneği", Türkiye 11. Dünya
Şehircilik Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları Bildiri
Özetleri, Edirne,
1987
İbrahim A T E Ş / Sadi B A Y R A M / Kerim E R D O Ğ A N , Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz, A n ­
kara, 1978
İbrahim A T E Ş , "Vakıf Abide ve Eski Eserlerin Bakımı ve Korunması, Birinci Vakıf Haftası B i l ­
diriler, 1984
Hüseyin Mehmet ATEŞİN / N u m a n C E B E C İ / A h m e t E Y Ü C E , "İslam Çevre Tasarımcılarının
Yetiştirilmesi Konusunda Görüşler", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler,
İstanbul, 1987
Atahan A T U K A L P , Assos B e h r a m k a l e Antik Şehri ve Çevresinde Gerekli K o r u m a Çalış­
maları Üzerine Bir A r a ş t ı r m a , (MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), İstanbul,
1988
Fazıl İsmail AYANOĞLU, "Vakıflar İdaresince Tanzim Ettirilen Tarihi Makbereler", Vakıflar Der­
gisi, sayı I I , 1942
F. A Y A N O Ğ L U , "İstanbul'da Yola Kalbedilen C a m i ve saire", Vakıflar Dergisi, sayı 8,
1969
F. A Y A N O Ğ L U , "Tahrip Edilen Eski Eserler Serisi Lütfü Efendi'nin Mezarı", Vakıflar Dergisi,
sayı 9,
1971
M . A Y A Ş L I O Ğ L U , " K o n y a ' d a k i Abidelerin Bugünkü Vaziyetlerine U m u m i Bir Bakış", K o n y a ,
sayı 10/84,
1945
Aydın A Y B A Y , "Gecekondu K a n u n u Hakkında Düşünceler", İstanbul Boğazı ve Çevresi So­
runları Simpozyumu, İstanbul,
1975
Zeki A Y B E K , "Beylerbeyi Tüneli Restorasyonu", İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları, sayı
21,
1989
Ş . AYDEMİR / S. E R K O N A K , Ülkesel Kıyıların Korunması Planlanması ve Düzenlenmesi
Kollokyumu, Trabzon,
1983
Ruhi A Y D I N / Mücella KANDEMİR, "Uşak Çakaloz C a m i i " , Rölöve ve Restorasyon Dergisi,
sayı 5,
1983
Filiz (OĞUZ) A Y D I N , T h e Şeyh Sücaeddin Complex in Aslanbey Village of Seyitgazi, (OD­
TÜ Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1970
Zeynep A Y G E N , "Türk Sivil Mimarisini Kurtarma Çalışmaları ve Bursa", S a n a t T a r i h i Araş­
tırmaları Dergisi, sayı 5,
1989
M . Emre A Y S U , E s k i Kent Mekanlarını Düzenleme İlkeleri, İstanbul,
1977
Emre A Y S U , "Trabzon Kenti Planlama Çalışmaları ve Tarihsel Çevre K o r u m a İlişkileri", Türki­
ye Birinci Şehicilik Kongresi, 2. kitap, A n k a r a ,
1982
M . A Y T A Ç / C. ÖRMECİ / O . A L T A N , B a l m u m c u Seniye (Seniha) Sultan Köşkü İstanbul,
1976
Mustafa A Y T A Ç , "Abidelerin Korunması Konusunda Fotogrametri Uygulaması", Rölöve ve Res­
torasyon Dergisi, sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı),
1982
Mustafa A Y T A Ç , "Eski Anıtların Korunmasında Fotogrametri", İstanbul'dan Göreme'ye Kül­
tür Mirasımız, İstanbul,
1984
Mustafa A Y T A Ç / M . Orhan A L T A N / Cankut ÖRMECİ / Oğuz M Ü F T Ü O Ğ L U / Gönül T O Z ,
"Milli Sarayların Gelecek Nesillere Aktarılmasında Modern Belgeleme Yöntemleri", T B M M Milli
Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
E. H . A Y V E R D İ , " M i m a r i Eserlere Verdiğimiz Kıymet", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u
Belleteni, sayı 130,
1952
Ekrem Hakkı A Y V E R D İ , "Osmanlı Abidelerinin Restorasyonları", Makaleler, İstanbul,
Ekrem Hakkı A Y V E R D İ , "Kapalıçarşı Nasıl Tamir Edilmelidir?", Makaleler, İstanbul,
1985
1985
Aligül A Y V E R D İ , "Boğaziçi S o r u n u n u n Çözümünde Eğitim ve Yönetim", İstanbul Boğazı ve
Çevresi Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul,
1975
Ülkü A Z R A K , Tarihsel Çevre Korunması ve İdare H u k u k u , İstanbul,
1977
Saadet B A Ğ Ç A C I / A l i Rıza GÜLERMAN / Esen E R G U N , "Endüstrileşme ve Kentleşmenin
Mekansal Yapı Üzerindeki Etkileri - Örnek Çalışma: Safranbolu, Mimarlık, sayı 1 , 1977
Kayhan B A K A N / Güzin K O N U K , Türkiye'de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, A n ­
kara, 1987
Kayhan B A K A N / S ü m e r G Ü R E L / Kubilay ÖNAL / Rukiye Ş E N , T A Ç
Vakfı
İstanbul
Karasurlarını ve Hendeklerini K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - 1/500 Ölçekli Uygu­
lama Projesi Açıklama Raporu, (çoğaltma), İstanbul, ty (1987)
Ömür BAKIRER / Ayşıl TÜKEL ( Y A V U Z ) , "1968 Yılı Keban Projesi Restorasyon Çalışmaları
Ön Raporu", Keban Projesi Çalışmaları 1968, Ankara, 1971
Ömür BAKIRER, "Vakfiyelerde Binaların Tamiratı ile İlgili Şartlar ve Bunlara Uyulması", V a ­
kıflar Dergisi, sayı X , 1973
Ömür BAKIRER, "Onarım ve Koruma Konusunda Tarihsel Kaynakların Kullanımı", Mimar­
lık, sayı 3-4, 1984
Ömür BAKIRER, "Onarımlarda Özellikle Mimari Süslemeye Yönelik Tamamlamalar Üzerine
Düşünceler", I I . Vakıf Haftası (Konuşmalar ve Tebliğler), Ankara, 1984
Ömür BAKIRER, "Milli Saraylar İçin Düşünülebilecek Yeni İşlevler", T B M M Milli S a r a y l a r
Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Ömür BAKIRER, Restorasyonun Tarihi Gelişmesi, (ODTÜ Mimarlık Fakültesinde verilen ders­
lerin çoğaltması), Ankara, ty
Cavide BAKİ, Tarihi Kervan Yolları Üzerindeki K o n a k l a m a Yapıları ve Günümüz Koşulla­
rında Değerlendirilme Olanakları, (Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayın­
lanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1988
Perihan B A L C I , E s k i İstanbul Evleri ve Boğaziçi Yalıları, İstanbul, 1980
Perihan B A L C I , "Kültür Mirasımızı Koruma Semineri", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a
Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Perihan B A L C I , "İslamda Osmanlı Sivil Mimarisi", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konfe­
ransı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Nihat B A L C I / Necdet ÖZYUVACI, "İstanbul Boğaz Çevresindeki Su Havzalarında Arazi K u l ­
lanma Uygulamalarının Doğurduğu Çevresel Sorunlar", İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunla­
rı Simpozyumu, İstanbul, 1975
Semih B A L C I O Ğ L U , Güle Güle İstanbul, İstanbul, 1985 (1978)
Hermes B A L D U C C I , "Askeri ve Sivil Yapılar", Rodos'ta Türk Mimarisi, çeviren: Celalettin
Rodoslu, Ankara, 1945
Rana BALKIŞ, Korunması Gerekli Çevrede Y e n i Y a p ı l a ş m a ve Arnavutköy Örneği, (YÜ,
Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1981
Şevki B A L M U M C U , "Macit Rüştü Kural, 1315-1964, Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Mü­
zeler Genel Müdürlüğü Yüksek Mimarı ve Gayrimenkul Eski Eserler K u r u l u Üyesi", Arkitekt,
sayı 314, 1964
N . A . B A N O Ğ U L U , Anıtlar ve Tarihi Eserleriyle İstanbul, İstanbul, 1963
Musa B A R A N , "Eski Eserlerin Onarımı (Restauration)", Arkitekt, sayı 3, 1962
Musa B A R A N , "Fouilles et Travaux de Restauration dans la Basilique de St. Jean a Ephese",
Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni, 242,
1962
B. B A R A N S U , "Eski Şehir Merkezlerinin Yenilenmesinde K o r u m a , Geliştirme Araç ve Y ö n ­
temleri Üzerine", Şehircilik Enstitüsü 7. D a n ı ş m a Kurulu, İstanbul,
1976
B. B A R A N S U , Türkiye'de Şehirsel Yenileme Planlamasında Uygulanabilecek B i r Y ö n t e m
Araştırması, İstanbul,
1978
Emin B A R I N , "Yazma Eserlerin Restorasyonunda Y e n i Yöntemler", 2000 Yılına Doğru S a ­
natlar Sempozyumu, İstanbul,
1977
H . Örcün B A R I Ş T A , "Çeşmenin Yapılışı ve Onarımıyla İlgili Bilgiler", İstanbul Çeşmeleri - Bereketzade Çeşmesi, İstanbul,
1989
İlkay B A Ş A K , T h e Büyük H a n in Nicosia-Cyprus, (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayınlanma­
mış Yüksek Lisans Tezi), Ankara
1979
Mutlu BAŞAKMAN (Derleyen), Bildiriler, Ege'de Mimarlık Sempozyumu, İzmir,
1985
Hüsnü B A Ş A T , " T o p l u m u n Bilinçlendirilmesi ve Kentsel Yenileştirme Konusunda Katılımın Sağ­
lanması", Avrupa Kentsel Yenileşme K a m p a n y a s ı Antalya Semineri, Ankara,
1983
Hüseyin B A Ş Ç E T İ N Ç E L İ K , "Milli Saraylarımız Restorasyonu ve Sorunları", Milli S a r a y l a r
Sempozyumu Bildiri Özetleri,
1984
Nezih B A Ş G E L E N , "Türkiye Arkeolojisinde Restorasyon Çalışmaları", T Ü R S A B Turizm Der­
gisi, sayı 54,
1987
Nezih B A Ş G E L E N , "İstanbul Sarnıçları ve Y e n i Uygulamalar", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı
63,
1987
Nezih B A Ş G E L E N , "Son Söz: Geçmişimizin Geleceği", Birgi'den Gevaş'a, İstanbul, 1987 (1981)
Nezih B A Ş G E L E N , "Dicle'nin Kaya Hisarı: Hasankeyf", T a s a r ı m , sayı 1 , 1989
M . S. B A T U M , "Türk Müzeciliği", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni, sayı 154,
1954
A . B A T U R / T . A K Ç U R A / N . A K Ç U R A / M . Ç A P A R / G . BİRKAN / Ü. İZMİRLİGİL /
D. K U B A N / O . Ü S T Ü N K Ö K , "Sanayileşmemiş Bir Ülke Olarak Türkiye'de Tarihi Çevre K o ­
runması ve Restorasyonu", Mimarlık, sayı 8,
1973
Afife B A T U R , "Tarihi Çevrenin Korunmasında Siyasal ve İdeolojik Boyutlar", Mimarlık, sayı
139,
1975
Afife B A T U R , "Markiz Dosyası ya da K o r u m a d a Hile-i Şer'iye", Çevre, sayı 3,
1979
A . B A T U R / A . Y Ü C E L / N . F E R S A N , "İstanbul'da 19. Yüzyıl Sıra Evleri - ' K o r u m a ve Yeni­
den Kullanım İçin Bir Monografik Araştırma'", O D T Ü Mimarlık Fakültesi Dergisi - M E T U
Journal of the Faculty of Architecture, sayı 2,
1979
Afife B A T U R , "Yıldız Sarayına İlişkin Bazı Belgeler ve Türkiye'de Belgelem Çalışmalarının So­
runları", T B M M Milli S a r a y l a r S e m p o z y u m u , Bildiriler, İstanbul,
1985
Enis B A T U R , " U N E S C O ' n u n İstanbul ve Göreme'deki Eski Eserleri Kurtarma Projesi", C u m ­
huriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 3. cilt, İstanbul,
1983
Enis B A T U R , "İstanbul ve Tarihi Çevre Bilinci", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız,
İstanbul, 1984
Turgut B A T U R , "Kıyı Kesimlerindeki Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunması", İstanbul Bele­
diye, sayı 156,
1977
Osman B A Y A T L I , "Bergama Asklepion'undaki Eserlerin Onarımı", I V . Türk T a r i h Kongresi,
Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara,
1952
Zafer B A Y B U R T L U O Ğ L U , "Kültür Mirasını K o r u m a d a Eğitimin Rolü", Milliyet Kültür Mira­
sımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
M . Zekai B A Y E R , Milli Parklar - Önemi, İlişkileri ve Planlaması, Ankara,
1966
M . Zekai B A Y E R , "İstanbul Boğaz ve Doğal Bitki Örtüsü Yönünden Çevre Sorunları", İstan­
bul Boğazı ve Çevresi Sorunları Simpozyumu, İstanbul,
1975
M . Zekai B A Y E R , "Ülkemizde Milli Parklar", Arkitekt, sayı 2,
1978
İrfan B A Y H A N , "Eski ve Tarihi Şehirlerin Korunmasında Toplu ve Eylemsel Uygulama", Türkiye
11. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorun­
ları, Edirne, 1987
Kazım B A Y K A L , "1854
(1271) Zelzelesi ve Tahribatı", Uludağ, sayı 83,
1947
Kazım B A Y K A L , Bursa'da Hacılar C a m i i T a m i r i Münasebetile, Bursa,
1953
K. B A Y K A L , B u r s a E s k i Eserleri Sevenler Kurumu 1960 Çalışmaları, Bursa,
1961
Kazım B A Y K A L , B u r s a ve Anıtları, 2. baskı, İstanbul, 1982 (1950)
Kazım B A Y K A L , "Bursa'da Saray ve Köşk", T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiriler,
İstanbul,
1985
Kazım B A Y K A L , "Örnek Türk-İslam Şehri Bursa'nın Kuruluşu, Gelişme ve Korunması Öneri­
leri", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Yıldız Sevil B A Y K A L , Osmanlı Döneminde İstanbul'da İnşa Edilen Taş-Tuğla Eserlerde Duvar
Tekniğinin İncelenmesi, (İÜ Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, İstanbul, 1981
M . Orhan B A Y R A K , Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, İstanbul, 1982
(1979)
Sadi B A Y R A M / Kerim ERDOĞAN / İbrahim A T E Ş , Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz, A n ­
kara,
1978
Fuat B A Y R A M O Ğ L U , "Bir Posta Pulunun Düşündürdükleri", Milliyet Kültür Mirasımızı K o ­
ruma Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
C. B A Y S U N , "Fatih Türbesindeki Eski ve Y e n i Tamirlere Dair", Türkiye Turing ve Otomobil
K u r u m u Belleteni, sayı 133,
1953
E. B E H N A N , "Müzeciliğin Tarihi", Ülkü, sayı 18,
1934
M . BENİCE, "Bir Tedbir ve Teklif: Tarihi Eserleri Değerlendirme K u r u m u " , A n k a r a Sanat, sa­
yı 5/52, 1970
C. B E K T A Ş , " A v r u p a Mimari Miras Yılı 1975'de Eski Türk Evi ve Kültür Merkezleri Girişimle­
riyle İlgili Bir Öneri", Türk Arkeoloji Dergisi, sayı 32/286,
1975
Cengiz B E K T A Ş / Baran İDİL, "Kentlerimizin Planlanmaları ve Korunmaları Üzerine Eleştiri
ve Öneriler Safranbolu Örneği", M T R E Bülteni, sayı 5-6 (Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru
Haftası Semineri Bildirileri sayısı),
1976
Cengiz B E K T A Ş , "Kuzguncuk'ta Dört Duvar Olmayan Bir Ev, Bir de Eyüp Usta", Çevre, sayı 5
Cengiz B E K T A Ş , " Y u r d u m u z d a k i Eski Eserler ya da Kültür Varlıkları", Cumhuriyet Dönemi
Türkiye Ansiklopedisi, 3. cilt, İstanbul,
1983
Cengiz B E K T A Ş , "Eski Eserlerin Önemi ve Korunması", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansik­
lopedisi, 3. cilt, İstanbul,
1983
Cengiz B E K T A Ş , "Cumalıkızık'ı Bize Tanıtanlara Merhaba", Mimarlık, sayı 5-6,
1983
Cengiz B E K T A Ş , "Kültür Kalıtımının Korunması Bilincinin Oluşturulması, Kültür Y o r u m u m u z ­
la Doğrudan İlişkisi, Yaygınlaştırılması", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri
Özetleri, İstanbul,
1984
Cengiz B E K T A Ş , "Onarım ya da Çağdaş Yaşamayı Getirmek", İstanbul'dan Göreme'ye Kül­
tür Mirasımız, İstanbul,
1984
Cengiz B E K T A Ş , "Dolmabahçe Sarayı'nın Resim ve Heykel Müzesi Olan Bir Bölümünün K u l ­
lanım Yönteminin Düşündürdükleri", T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiriler, İstan­
bul,
1985
Cengiz B E K T A Ş , " N e y i K o r u m a k ? " , Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu - Tari­
hi Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları, Edirne,
1987
M . BENİCE, "Bir Tedbir ve Teklif: Tarihi Eserleri Değerlendirme K u r u m u " , A n k a r a Sanat, sa­
yı 5/52,
1970
Cahit BENÖVENLİ / Osman B U R A T , " K a p a d o k y a Planlanırken", Mimarlık, sayı 5,
1974
Bingör BERİAT, Gedik A h m e t P a ş a Medresesi - Afyon, (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın­
lanmamış Yüksek Lisans Tezi), A n k a r a ,
1979
Sacit BERK, "Kültür Mirasımızın Korunması", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri
Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
A . BERKEL, "Ağaç Malzemenin Korunması ve Emprenye Tekniği", A ğ a ç Malzeme Teknolo­
jisi, c. 2,İstanbul,
1972
M . BERKER, Ç a k ı r a ğ a Konağı T a m i r ve Restorasyon Ön Hazırlık R a p o r u , İstanbul, 1977
M . BERKER, A h ş a p Mimari Anıtlarda K o r u m a Uygulamaları ile İlgili Bir Y ö n t e m Önerisi,
İstanbul,
1982
Feramuz B E R K O L , "Türk Vakıf Kervansarayları ve Bugün Turizm Hizmetinde Kullanılmaları,
Vakıflar Dergisi, sayı X,
1973
Lale B E R K Ö Z , "Boğaziçi'nde Uygulamada Çıkan Sorunlar - Sarıyer Örneği", Y e n i İmar Mev­
zuatı P l a n l a m a ve U y g u l a m a S e m i n e r i , Bildiriler, İstanbul,
1986
N . B E Ş B A Ş / A . T I R P A N / L . T A Y L A / Z. ÖZCAN / A . G Ü N E Ş , A n k a r a E s k i Kent Doku­
su K o r u m a ve Değerlendirme Projesi R a p o r u , Ankara,
1980
Berrin B E Y G O , Anadoluhisar'da Mahalle Ölçeğinde K o r u m a A m a c ı n a Yönelik Ç a l ı ş m a ,
(Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1983
Y . Güven B E Z A Z , "Ahşap Malzemenin Korunması ve Uygulamalarının Daha da Yaygınlaştırıl­
masına İlişkin Öneriler", A h ş a p Malzemenin Korunması Semineri, Ankara,
1985
Remin BİLER, "Tarihi Çevre Korunması", Çevre Sorunları I V . cü B e ş Yıllık Kalkınma Planı
Özel İhtisas K o m i s y o n u , ( Ç o ğ a l t m a , A n k a r a , ty)
Aygen B İ L G E , "Çemberlitaş ve Kıztaşının Onarımları", Mimarlık, sayı 8,
1972
Aygen B İ L G E , "Boğaziçi K o r u m a Karan", Mimarlık, sayı 5,
1975
Bülent BİLGİN, "Yıldız Sarayı", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetle­
ri, İstanbul,
1984
Z. Kenan BİLİCİ / Yusuf OĞUZOĞLU / A . Osman U Y S A L , "Bazı Belgelere Göre 17. Yüzyılda
Konya Alaeddin Camiinde Yapılan Onarımlar", V . Araştırma Sonuçları Toplantısı I , Ankara,
1987
Güven B İ L S E L , "Ankara'nın Kentsel Gelişmesinde Yıkılıp Yeniden Yapılma Yoluyla Yükselip
Yoğunlaşma Olgusu ve Yaygınlaşma Seçeneği", Mimarlık, sayı 152,
1977
Güven B İ L S E L , "Kentsel Gelişmede Yükselme - Yoğunlaşma ve Yaygınlaşma Kavramları",
Avrupa Kentsel Yenileşme Kampanyası Antalya Semineri, Ankara,
1983
Güven B İ L S E L , " K o r u m a Planlaması Kavramı ve B u Plan Türünün Ülke Fiziksel Planlama Et­
kinlikleri İçindeki Y e r i " , I C O M O S K o r u m a Planlaması Semineri, Ankara,
1984
Can BİNAN, Yıldız Sarayı Hususi Daire Kuzey Avlusu Mekansal Oluşum, Sorunları ve Res­
torasyonu Üzerine Bir Araştırma, (YÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul,
1984
Can BİNAN, "Yıldız Sarayı Yanmış Hususi Daire ve Çevresi Mekansal Oluşumunun Süervi ve
Restorasyon Sorunları, TAÇ, sayı 2,
1986
Nihat BİNDAL, "Müstakbel Hac Y o l u İle Aleksandria Troas ve Neandria Arasındaki Sıkı İlişki
Fırsatının Doğmasıyla, B u İlişkinin Çevre Örgütlenmesine Aktarılması S o r u n u " , M T R E Bülte­
ni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması Semineri Bildirileri sayısı),
1975
Muharrem Nuri BİRGİ, "Saraylarımızın Tanıtılması, Günümüzdeki Durumlarının Belirlenmesi,
Kültür, Sanat ve Turizm Ortamına Katkıları", T B M M Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler,
İstanbul,
1985
G . BİRKAN / A . B A T U R / T . AKÇURA / N . A K Ç U R A / M . Ç A P A R / Ü. İZMİRLİGİL /
D. K U B A N / O. ÜSTÜNKÖK, "Sanayileşmemiş Bir Ülke Olarak Türkiye'de Tarihi Çevre Ko­
runması ve Restorasyonu", Mimarlık, sayı 8,
1973
C. BİROL / M . P E H L İ V A N O Ğ L U , "Şükrü Bey Konağı Restorasyonu, Sultanahmet", Çevre,
sayı 3
R. BİROL / S. GÜREL, "Bir Konak Restorasyonu ve Konut İşleviyle Donatılması", Çevre, sayı 3
Selmin B O D U R , "Bozulmalar", "Restitüsyon", " Y e n i İşlev Verilmesi", "Onarım", Darphane-i
Amire'de Ç a r k h a n e , (İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İs­
tanbul,
1984
Orhan B O L A K , Camilerin Aydınlatılması Üzerinde B i r Araştırma, İstanbul,
1967
İffet İzgi B O L O V İ R İ , İstanbul Eminönü Küçükayasofya Mahallesi Kadırga L i m a n Caddesi
ve Küçük Ayasofya Medresesi S o k a k İncelemesi ve K o r u m a Örnekleri, (MSÜ, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1986
Turgut B O L U , "Milli Sarayların Turizm ve Tanıtma Amacı ile Değerlendirilmesi", T B M M Milli
Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Reşit B O R A , Sultanahmet Özbekler Tekkesi Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1985
Cafer B O Z K U R T , " I I . Grup Eski Eser Yenilemede Deneyimler ve Sorunlar", Mimarinin S o n
25 Yılı Semineri (Bildiriler), İstanbul,
1984
Orhan B O L A K , Camilerin Aydınlatılması Üzerinde B i r A r a ş t ı r m a , İstanbul,
1967
İffet İzgi B O L O V İ R İ , İstanbul Eminönü Küçükayasofya Mahallesi Kadırga L i m a n Caddesi
ve Küçük Ayasofya Medresesi S o k a k İncelemesi ve K o r u m a Örnekleri, (MSÜ, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1986
Turgut B O L U , "Milli Sarayların Turizm ve Tanıtma Amacı ile Değerlendirilmesi", T B M M Milli
Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Reşit B O R A , Sultanahmet Özbekler Tekkesi Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1985
Cafer B O Z K U R T , " I I . Grup Eski Eser Yenilemede Deneyimler ve Sorunlar", Mimarinin S o n
25 Yılı Semineri (Bildiriler), İstanbul, 1984
C. B O Z K U R T / Z. Y İ R M İ B E Ş O Ğ L U / D . ELGİN / N . ELGİN, "İkinci Grup Eski Eser Uygula­
malarından Örnekler", Çevre, sayı 3
Orhan B O Z K U R T , K o c a Sinan'ın Köprüleri, X V I . Asır Osmanlı Medeniyeti İçinde S i n a n ,
Köprülerin Mimari B a k ı m d a n Tetkiki, Siluet ve Abide Kıymetleri, İstanbul, 1952
A . Yılmaz B O Z K U R T / Nurgün ERDİN, "Ağaç Malzemenin Korunması ve Önemi", Ahşap Mal­
zemenin Korunması Semineri, Ankara, 1985
F. B Ö L E N , Anadolu'da Y e r l e ş m e Sisteminin E v r i m Analizi ve Ç a ğ d a ş Mekan Düzenleme
Politikalarına Etkilerinin İncelenmesinde Bir Y ö n t e m Denemesi, İstanbul, 1978
Aziz B Ö R Ü / Ragıp E V R E N B E R K , " Y a n a n Kapalıçarşı'da 6 5 3 8 Sayılı K a n u n Gereğince Kısım
Kısım Yaptırılmakta Olan Tamir ve İhya İşleri", Arkitek, sayı 1 , 1956
Alexander Freiherr von B R A N C A , "Tarihsel Çevrede Yapı Eylemi", çeviren: Özgür Ecevit, Mi­
marlık, sayı 1 , 1979
Aydan B U L C A , "Tarihi Çevre Kaygısı - Cevat Erder", Mimarlık, sayı 7,
1972
Aydan B U L C A , "Mimarlık - Kent Planlaması - Çevre", İnsan ve Çevre, Ankara,
1982
Nedret B U L U C U , Rehabilitation Project of Marmaris Historic Castle, (ODTÜ, Mimarlık Fa­
kültesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1979
Timur B U L U C U , Corycus Castle in İçel, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), A n k a r a , 1977
Osman B U R A T , "Pertek, Baysungur Camii'nin Taşınması", Vakıflar Dergisi, sayı X ,
1973
Osman B U R A T / Cahit B E N Ö V E N L İ , " K a p a d o k y a Planlanırken", Mimarlık, sayı 5,
1974
İlter (KOÇAK) B Ü Y Ü K D O Ğ A N , Restoration Project of Sevinç İnönü Yalısı in Anadoluhisar,
(ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1981
Ece (TARIM) BÜYÜKÖZTÜRK, Kurbağalıdere (Kalceden Deresi) Mekanı Doğal, Tarihsel De­
ğerlerinin Korunmasına Ait Bir Etüd, (YÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek L i ­
sans Tezi), İstanbul, 1983
Mustafa B Ü Y Ü K K O L A N C I / Selahattin ERDEMGİL, "Efes St. Jean Kilisesi Kazı ve Restoras­
yon Çalışmaları", B i l i m Birlik B a ş a r ı , sayı 30, 1981
Mustafa B Ü Y Ü K K O L A N C I , "Ayasuluk (St. Jean) Çevresinde Yapılan 1980 Yılı Çalışmaları",
III. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1 9 8 1
Orhan C A M C I , "Boğaziçi'nde Doğal Bitki Örtüsü Tahribi, Nedenleri ve Çareleri", İstanbul Bo­
ğazı ve Çevresi Sorunları Simpozyumu, İstanbul, 1975
Nurettin C A N , E s k i Eserler ve Müzelerle İlgili K a n u n , Nizamname ve Emirler, Ankara, 1948
M . Cengiz C A N , Güzelyurt'da Tarihsel Dokunun İncelenmesi ve Turizm Amaçlı Kullanım Üze­
rine Bir Araştırma, (YÜ Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1985
Emine CANER, "Tarihi Anıtlar Araştırma ve Koruma Laboratuvarları", Rölöve ve Restorasyon
Dergisi, sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı), 1982
Emine CANER, "Tarihi Anıt Taşlarının Bozulmaları ve Koruma Sorunları", TÜBİTAK A U B T B
IV, İstanbul, 1984
Emine CANER, "Divriği Ulu Camii ve Darüş-şifası'nın Taş Bozulma Meseleleri", I I . Vakıf Hafta­
sı Konuşmalarv e Tebliğler, Ankara, 1984
Emine C A N E R , "Tarihi Anıt Taşlarının Bozulmaları ve Koruma Sorunları", TÜBİTAK Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri IV, İstanbul, 1984
Emine CANER, "Tarihi Yapılarda Taş ve Ahşap Bozulmaları ve Koruma Sorunları", T B M M Milli
Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Turgut CANSEVER, "Beynelmilel UNESCO Kampanyası Dolayısiyle Türkiye'de Eski Eserlerin
Korunması ile İlgili Çalışmalar Hakkında Rapor", Arkitekt, sayı 4, 1962
Turgut CANSEVER, "Çukurçeşme Hanı Restorasyon Projesi Vesilesiyle", Akademi, sayı 3-4,
1965
T. CANSEVER, "Belediyelerin Kasalarındaki İmar Planları Yakılmalıdır", Mimarlık, sayı 5, 1975
Turgut CANSEVER, "İstanbul Koruma Projesinin Temel Meseleleri", Milli Kültür Mirasımızı
K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Turgut CANSEVER, "İslam Şehirleri ve Mimarlık Mirasının Korunması Meselesi", İslam Mimari
Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Turgut CANSEVER, "Tahrip Etmeden K o r u m a " , T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 67,
1988
A R . C A N S U , Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi 1049-1955 Yılları Çalışmalarına Ait
Bazı Vesikalar, İstanbul, 1956
Numan C E B E C İ / Hüseyin Mehmet ATEŞİN / A h m e t E Y Ü C E , "İslam Çevre Tasarımcılarının
Yetiştirilmesi Konusunda Görüşler", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler,
İstanbul, 1987
F. C E L A L , "İstanbul (Restorasyon)", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, sayı 162,
1955
A h m e t C E M A L , "Avusturya Mimarisi: Geleceğe Eskiyi Koruma Yoluyla Uzanma", Milliyet S a ­
nat Dergisi, sayı 207, 1976
Veysi CENGİZ, Y a s a l Veriler Karşısında Geleneksel Ahşap K a r k a s Türk Mimarisi K o r u m a
Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma, (MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), İstanbul, 1986
Necdet C E Y H A N , "Rasim Paşa Yalısı Rölövesi", Mimarlık, sayı 6,
1972
M . CEZAR, "Osmanlı Devrinde İstanbul Yapılarında Tahribat Yapan Yangınlar ve Tabii Afetler",
Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, sayı 1 , İstanbul, 1963
M . CEZAR, O s m a n Hamdi Bey, İstanbul,
1967
Mustafa CEZAR, Sanatta Batıya Açılış ve O s m a n Hamdi, İstanbul, 1971
Mustafa CEZAR, "Sanatta Batıya Açılışta Saray Yapıları ve Kültürünün Y e r i " , T B M M Milli S a ­
raylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Mustafa CEZAR, " G e ç e n Yüzyıllardaki Türk Şehri", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konfe­
ransı - Bildiriler, İstanbul, 1987
M . C U M B U R , "Vakıflar ve Eski Eserler Konusu ile İlgili Yayınlar", Vakıflar Dergisi, sayı 4, 1958
Olgierd CZERNER, Polonya'daki T a r i h i Anıtların Korunması Sergisi, Sergi broşürü, ty
Baran Ç A Ğ A / Giorgio ZENONİ "Bergamo'da Tarihi Bir Binanın (XII'nci Asır) Yangınla Yıkıl­
mış Olan Kanadının Yeniden Yapılması" Arkitekt, sayı 4 , 1978
Ömür Ç A Ğ L A R , " M i l l i Saraylarımızın Turizm Ortamına Katkıları", T B M M S a r a y l a r S e m ­
pozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
A . Ç A Ğ L A R , "Osman H a m d i Bey İçin Küçük Bir K r o n o l o j i " , A n k a r a Sanat, sayı 6/66, 1 9 7 1
Hasan ÇAKIR, "Tarihi ve Doğal Çevre Korunmalı T o p l u m Yararına Düzenlenmelidir", T a r i h ­
sel ve Doğal Çevrenin Korunması, İstanbul, 1978
Ertan ÇAKIRLAR, "Edirne, Rüstempaşa Kervansarayı", Rölöve Restorasyon Dergisi, sayı 1 ,
1974
Nazlan ÇAKIRLAR, I I . Grup E s k i E s e r K o r u m a Uygulamaları, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Y a ­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1980
H . Ç A M B E L , "Karatepe Restorasyon Çalışmaları 1952-1953", Türk Arkeoloji Dergisi, sayı
6/2, 1956
Sema ÇAMURDAN, Cedid Mehmet Efendi Medresesi Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık
Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1 9 8 1
M . ÇAPAR / T. A K Ç U R A / N . A K Ç U R A / A . B A T U R / G . BİRKAN / Ü. İZMİRLİGİL /
D . K U B A N / O . Ü S T Ü N K Ö K , "Sanayileşmemiş Bir Ülke Olarak Türkiye'de Tarihi Çevre K o ­
runması ve Restorasyonu", Mimarlık, sayı 8, 1973
Malik Ç A P A R , / T. A K Ç U R A , "İmar Planlarında Tarihi Kent Dokusu ve Tarihi Eserlerle İlgili
Tutumların İncelenmesi", Mimarlık, sayı 8, 1973
E. Ç A V U L D U R , "Eski Eserler Korunmalı", K a y n a k , sayı 5/49, 1937
Cahit Ç E Ç E N , "Eski Eserlerimizin Tamirine A i t Bazı Düşünceler", Arkitekt, sayı 4 , 1959
Kazım Ç E Ç E N , İstanbul'da Osmanlı Devrindeki S u Tesisleri, İstanbul, 1984
Besim Ç E Ç E N E R , "Kültür Değeri Olan Yapılarda K o r u m a ve M i m a r " , Mimarlık, sayı 6, 1972
Besim Ç E Ç E N E R , "Kentleşme Açısından Eski Eser ve Çevre Korumasında İmar Mevzuatı", Mi­
marlık, sayı 10, 1972
Besim ÇEÇENER / Günhan DANIŞMAN, "Kültür Değeri Olan Yapı Koruması ve İngiltere Mev­
zuatı", Mimarlık, sayı 8, 1973
Besim Ç E Ç E N E R , "Ülke Fiziki Planlama Olayının Eleştirisi ve Safranbolu",, M T R E Bülteni,
sayı 7, 1976
Besim Ç E Ç E N E R , "Çevre ve Yapı Korumasının Gereği", Y a p ı , sayı 17, 1976
Besim Ç E Ç E N E R , Taşınmaz E s k i E s e r , Korunması Gerekli Y a p ı , Tabii Sit ve Tabii Anıtla­
rın Tespit ve Tescili, (çoğaltma), İstanbul ty
B. Ç E Ç E N E R , "Doğal ve Kültürel Çevre K o r u m a Örgütü", Mimarlık, sayı 3, 1977
Besim Ç E Ç E N E R , "Kişi Yaşamında Fiziksel Çevre Korumasının Önemi", Y a p ı , sayı 26-27,
1977
Besim Ç E Ç E N E R , "Yanlış Kentleşme ve Yapı Kapitalimiz", Tarihsel ve Doğal Çevrenin K o ­
runması, İstanbul,
1978
Besim Ç E Ç E N E R , "Eski Yapıların K o r u m a Yöntemleri ve Nedenleri", Çevre, sayı 3,
Besim Ç E Ç E N E R , "İsimsiz Mimarlığımızın S o n u " , Mimarlık, sayı 4 ,
1979
1981
Besim Ç E Ç E N E R , "Taşınmaz Eski Eser K o r u m a Olayı, Kararlan, Organları, K o r u m a Politikası
ve Ülkemiz", Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi, 2. kitap, Ankara,
1982
Besim ÇEÇENER, "Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma Uygulaması Yapan Kuruluşlar", Mimarlık,
sayı 2 0 1 ,
1984
Besim Ç E Ç E N E R , "Kültür Mirasımızı K o r u m a " , Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri
Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Besim Ç E Ç E N E R , "Ülkemiz Doğal ve Kültürel Varlıklarını K o r u m a Örgütü", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
Besim Ç E Ç E N E R
1984
Mesaj'a Yanıtlar, İstanbul, (1985)
Besim Ç E Ç E N E R , "Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Yasal Değişiklikler", Ölçü, sayı 1 , 1987
Besim Ç E Ç E N E R , "Kültür ve Doğa Varlıklarını K o r u m a Olayını K o r u m a k " , Ölçü, sayı 10-11,
1987
Besim Ç E Ç E N E R , "Anayasa Açısından Boğaziçi Sahil Y o l u " , Ölçü, sayı 13,
1987
Besim Ç E Ç E N E R , "Yakın Dönemde İstanbul'da Y o l Olan Önemli Kültür Varlıkları" Ölçü, sayı
22-23-24,
1988
Besim Ç E Ç E N E R , "Eski Evler ve K o n u t S o r u n u " , Mimarlık, sayı 1 , 1988
Celalettin Ç E L E B İ , "Tarihi Mes'uliyetlerimiz ve Yabancı Memleketlerde Saray ve Benzerlerinin
Kullanım ve Korunması", T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
M . Ç E L E B İ / S. Z. UZSOY, Gediz (Kütahya) Depremi ve Yapılarda Meydana Getirdiği H a ­
sarlar, Ankara
1970
Mehmet Ç E L E B İ , "Milli Sarayların T B M M Teşkilatı İçindeki Y e r i " , Milli S a r a y l a r , sayı 1 , 1987
Kamili Ç E L E B İ L E R , "Boğaziçi ve Çevresinin Dün ve Bugünkü Yapısı", İstanbul Boğazı ve
Çevresi Sorunları Simpozyumu, İstanbul,
1975
Hayran Ç E L E M / Halim PERÇİN, "Milli Saray Bahçelerimizde Anıt Niteliğindeki Ağaç Varlığı­
nın Bakım, Onarım ve Yenileme Teknikleri", T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiriler,
İstanbul, 1985
Bekir S. ÇELİK / Fuat ŞİŞMAN, "Antalya Yivli Minare Külliyesi Hamamı" Rölöve ve Resto­
rasyon Dergisi, sayı 5,
1983
Seniha ÇELİKHAN, "Tarihi Şehirlerde Şehiriçi A n a Trafik Yollarının Yeniden Düzenlenmesi
Üzerine Çözüm Önerileri", Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu - T a r i h i Kent­
lerde Planlama - Düzenleme Sorunları, Edirne,
1987
Seyyide ÇELİKKOL, A d a n a T a ş Köprüsü ve B u Köprünün Tesis, T a m i r Kitabeleri, 1946
Erol ÇETİN, "Günümüzde Yapılan Edirne Selimiye Camii Restorasyonu", I I . Uluslarası Türk
ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi - Bildiriler I I , İstanbul,
1986
Erol ÇETİN, "Müezzinler Mahfeli", Vakıflar, 3. Vakıflar Haftası A r m a ğ a n ı , İstanbul Vakıflar
Baş Müdürlüğü
Yalçın ÇETİN / Jochen MÎNDAK, Adım Adım, Koruyucu Kent Yenilemesi: Kreuzberg (sergi
metinlerinin Türkçe çevirileri), Berlin,
1987
A. ÇETİNER, "Korunması Gereken Değerler: Haliç Yöresi", Şehircilik Enstitüsü Dergisi, sa­
yı 10,
1975
Ayten ÇETİNER, "İmar Planı Kararları İçinde Tarihi ve Doğal Değerlerin Korunması", M T R E
Bülteni, sayı 5-6, (Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası Semineri Bildirileri sayısı), 1976
Ayten ÇETİNER, "Yerleşme Alanlarında Planlama - Yenileme", Şehircilik, İstanbul,
Ayten ÇETİNER / Nuran ZEREN / Perver K O R C A / Mürsel S E L Ç U K , T A Ç
1985
V a k fı
İs­
tanbul Karasurlarını ve Hendeklerini K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - 1/1000 Öl­
çekli Uygulama Projesi A ç ı k l a m a R a p o r u , (çoğaltma), İstanbul,
1987
B. ÇETİNOR, "Safranbolu", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, sayı 54/333, 1976
Bülent ÇETİNOR, "Boğaziçi Bir Haliç Olmayacak!..", İlgi, sayı 36,
1983
Sedat ÇETİNTAŞ, "Türk Tarihi Anıtları Şunun B u n u n Oyuncağı Olmamalıdır", Y a p ı , sayı 37,
1943
Sedat ÇETİNTAŞ, "Sinan'ın Eserlerine ve Ülküsüne Saygı Lazımdır", Y a p ı , sayı 37,
1943
Sedat ÇETİNTAŞ. " M i m a r Kemalettin'in Mesleği ve Sanat Ülküsü (Eserleri)", Güzel S a n a i l a r ,
sayı 5,
1944
Sedat ÇETİNTAŞ, Bursa'da İlk Eserler, İstanbul,
1946
Sedat ÇETİNTAŞ, "Gaflet m i , Kasıt mı?", Mimarlık, sayı 3-4,
1947
Sedat ÇETİNTAŞ, "Bir Tarihi Kompozisyon Karşısında", Mimarlık, sayı 2.
1948
Sedat ÇETİNTAŞ. Türk Mimari Anıtları, Osmanlı Devri, B u r s a ' d a Murad ve Beyazıd I B i ­
naları, İstanbul,
1952
E. Nihal ÇETİNTÜRK, T h e Halikarnassos Theater in B o d r u m , (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1974
Kemal ÇIG, " 1 9 6 0 - 1 9 6 9 Seneleri Arasında Topkapı Sarayı'nda Yapılan Restorasyonlar Esna­
sındaki Buluntular", V I I . Türk T a r i h Kongresi, 2 cilt, Ankara,
Feridun ÇILI / Müfit Y O R U L M A Z / İsmet A K A /, T A Ç
1973
Vakfı
İstanbul Karasurlarını
ve Hendeklerini K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - İstanbul K a r a Surları Taşıyıcılıkla­
rı Bakımından D u r u m Belirlemesi, A c i l Onarım Gerektirenler İçin Öneriler Hakkında R a ­
por, (çoğaltma), ty (İstanbul,
1987)
Feridun ÇILI / Müfit Y O R U L M A Z / İsmet A K A , T A Ç
Vakfı
İstanbul Karasurlarını
ve Hendeklerini K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - İstanbul K a r a Surları Belgard Kapı
Kuleler ve Dış S u r Duvarları Projesi A ç ı k l a m a R a p o r u , (çoğaltma), ty (İstanbul,
1987)
Mete ÇİLEKAR. Değirmendere T a r i h i Yerleşmenin Tesbit ve Yenilenmesi Üzerine Bir İn­
celeme, M S Ü , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
1985
Tülay Ç O B A N O G L U , T a r i h i İstanbul Çeşmelerinin İncelenmesi ve Korunması Konusunda
Bir Araştırma, MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1988
A d n a n Ç Ö K E R , O s m a n H a m d i ve S a n a y - i Nefise Mektebi, İstanbul,
1983
Ülker Ç O P U R , "Antalya Kale İçi K o r u m a ve Geliştirme İmar Planı", A v r u p a Kentsel Yenileş­
me Kampanyası Antalya Semineri, A n k a r a ,
1983
Mehmet ÇUBUK, B o ğ a z i ç i Mekanının Düzenlenmesinde B a z ı İlkeler, İstanbul,
1971
Mehmet ÇUBUK, "Boğaziçi'nin Korunması ve Düzenlenmesinde Ürbanistik Kavram Geliştir­
mesi", Mimarlık, sayı 6,
1972
Mehmet ÇUBUK, "Boğaziçi Mekanında Yerleşme, Kentleşme, Peyzaj ve Rekreasyonla İlgili So­
runlar ve Çözümsel Bir Öneri", İstanbul B o ğ a z ı ve Çevresi Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul,
1975
Mehmet ÇUBUK, " M i m a r i Miras Yılı Eylemleri İçinde 1975 Amsterdam Kongresi ve Bütünleş­
miş K o r u m a " , Y a p ı , sayı 17,
1976
Mehmet Ç U B U K / Ersen G Ü R S E L , "Side (Antik Kent) Sit K o r u m a Planlaması", M T R E B ü l ­
t e n i , sayı 8,
1976
Mehmet Ç U B U K / Haydar K A R A B E Y / Ülker S E Y M E N , " 2 0 0 0 Yılına Doğru Çevre-Gelecek
İçin Bir Düşün Gerekliliği", 2000 Yılına Doğru S a n a t l a r S e m p o z y u m u , İstanbul,
1977
Mehmet Ç U B U K / Haydar K A R A B E Y / Ülker S E Y M E N , "Çevre Olgusu ve Çevre Düzenle­
m e " , Y a p ı , sayı 26-27,
1977
Mehmet ÇUBUK, "Zaman Yayılımı İçinde Kentsel Çevre Oluşumu", Y a p ı , sayı 43,
1982
Mehmet Ç U B U K / Selcan T E O M A N , "Şehicilikte Geniş K o r u m a " , İstanbul'dan G ö r e m e ' y e
Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Mehmet ÇUBUK / Safa ERKÜN / Akın E R Y O L D A Ş , "Tarihi Kent Dokusunda İmar Müdaha­
lesi: Kastamonu Örneği", Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü K o l l o k y u m u - T a r i h i Kentler­
de P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları, Edirne,
1987
Nilgün ( D A L T A B A N ) ÇUHA, R e s t o r a t i o n Project of t h e T u r a n N u m u n e M e k t e b i i n E s k i ş e ­
h i r , (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1982
Fikret Ç U H A D A R O Ğ L U , "Zeyrek Kilise Camii Restitüsyonu", R ö l ö v e Restorasyon D e r g i s i ,
sayı 1 , 1974
Fikret Ç U H A D A R O Ğ L U , "Davut Paşa C a m i i " , R ö l ö v e Restorasyon D e r g i s i , sayı 2,
1975
Fikret Ç U H A D A R O Ğ L U , "Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri", M i l l i y e t Kültür Mirasımızı
K o r u m a S e m i n e r i B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
1984
Fikret Ç U H A D A R O Ğ L U , "Türkiye'de Vakıfların Tarihsel Gelişimi ve Mimari Mirası Korumaya
Yönelik Çalışmalar", İslam M i m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı - B i l d i r i l e r , İstanbul, 1987
Cevdet ÇULPAN, Türk T a ş Köprüleri ( O r t a ç a ğ d a n O s m a n l ı D e v r i S o n u n a K a d a r ) , (Kimi
eski köprülerin onarım tarihlerine ilişkin bilgiler) Ankara,
1975
H . T. D A Ğ L I O Ğ L U , "Eski Eserler Hakkında Gerekli Bilgiler", Ün, sayı 9/97-98,
1942
Bedrettin D A L A N , "Eski Eserler Canlı Halde Tutulmalıdır", T Ü R S A B T u r i z m D e r g i s i , sayı
67, 1988
Vedat D A L O K A Y , "Türkiye'nin Kıyı Sorunları ve Politikası", İskan ve Ş e h i r c i l i k Haftası K o n ­
feransları, 1969
G . DANIŞMAN / B. Ç E Ç E N E R , "Kültür Değeri Olan Yapı Koruması ve İngiltere Mevzuatı",
Mimarlık, sayı 8,
1973
A . D A R , " L a Restauration d u Vieux-Serail", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni,
165-166 ,1955
A . D A R , " L a Restauration des 8 Monuments Byzantins", Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu Belleteni, 179, 1956
A . D A R , "Restaurations des Fontaines a Galata", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Bel­
leteni, 182, 1957
Abidin D A V E R / Mazhar N . RESMOR / Safa G Ü N A Y , "Tamir Edilecek Tarihi Binalar", Güzelleşen İstanbul, İstanbul, 1943
Gündüz DELİBAŞ, "Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı'nın Faaliyetleri", Dünya
İnşaat, sayı 4, 1984
Mehmet DELİCEOĞLU, Restorasyon Metodları ve Mevzuat Verileri Karşısında Konut Yapı­
larının Korunması, (MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1989
Ataman DEMİR, " Z a m a n İçinde A n t a k y a " , Y a p ı , sayı 4 3
Ataman DEMİR, "Antakya'nın Şehircilik Sorunları", Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü K o l lokyumu - T a r i h i Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları, Edirne, 1987
Şahinde DEMİRCİ / A y Melek ÖZER / Emine Nevin S A L T I K ( C A N E R ) , "Bazı Tarihi Yapı
Sıvalarının Hammadde ve Doku Analizleri", III. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1987
Günaydın DEMİRKAYA, "Restorasyon", Mimarlık Konuları, A n k a r a , 1 9 6 1
Nezih DEMİRKENT, " S . O . S . İstanbul'u Kurtaralım, S . O . S . G ö r e m e Elden Gidiyor", Milliyet
Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Serim D E N E L , Batılılaşma Sürecinde İstanbul'da T a s a r ı m ve Dış Mekanlarda Değişim ve
Nedenleri, (Nizamnameler), Ankara, 1982
Ziya DERLEN, "Bozdoğan Kemeri", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul, 1984
Dara DİLMEGANİ, T h e Çukur Medrese in Tokat, (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), A n k a r a , 1974
Vehbi DİNÇERLER, "
" (14-16) Mart 1990 günlerinde Ankara'da toplanan Kültür ve Tabiat
Varlıklarını K o r u m a Kurultayı'nda yaptığı konuşma), Kültür ve Tabiat Varlıklarını K o r u m a
Kurultayı, Ankara, 1990
Feridun DİRİMTEKİN, "Ayasofya'nın Tamirleri", T a r i h Konuşuyor, sayı 4 3 , 1967
Asuman DİVAN, Paşalimanı U n F a b r i k a Restorasyon Projesi, (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Ya­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1984
Oya DOĞAN, Doğaziçi Yerleşimlerinden Arnavutköy'de T a r i h i Çevre Araştırması, (MSÜ,
Fen Bilimleri Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1989
Ümit D O Ğ A N A Y , "Boğaziçi Kıyıları ve Kıyı Şeridinin Korunması", İstanbul B o ğ a z ı ve Çevresi
Sorunları Simpozyumu, İstanbul, 1975
Hayat D O Ğ A N A Y , "Kars'ta Tarihi D o k u ve Korunması", Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü
Kollokyumu - Tarihi Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları, Edirne, 1987
Ufuk D O Ğ R U S Ö Z , "Tarihsel Çevrenin Korunması", T a r i h s e l ve Doğal Çevrenin K o r u n m a ­
sı, İstanbul, 1978
Ufuk D O G R U S Ö Z , "Sosyalist Ülkelerde Mimari Mirasın Korunması", Tarihsel ve Doğal Çev­
renin Korunması, İstanbul, 1978
R. D O R A , "Eskimiş Evler ve Sokaklar", Arkitekt, sayı 1 , 1975
Mehmet Y . D O R U K , Muğla'da Ş a r a p h a n e Binası Restorasyonu, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi,
Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi), İstanbul, 1 9 8 1
Viollet le D U C , Restorasyon, açıklamalarla çeviren: Cevat Erder, Ankara, 1972
N . D U R A N A Y / G . ERSEN, "Cumhuriyetten B u Yana İstanbul Planlaması", Mimarlık, sayı
7, 1972
Niyazi D U R A N A Y (ve başkaları) "Boğaziçi ve Çevresinde Yerleşme ve Kentleşme Olayları
ve Sorunları", İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Simpozyumu, İstanbul, 1975
Niyazi D U R A N A Y ,
Mesaj'a Yanıtlar, İstanbul, (1985)
Turan D U R G U N O Ğ L U , "Haliç Master Planı", Çevre K o r u m a , sayı 8, 1981
E. D U R S U N , "Ormancılığımız ve Ormancılığımızda Milli Park ve Benzeri Çalışmaların Y e r i " ,
Milli Parklar ve Y a b a n Hayatı Semineri, Ankara, 1986
A . R. D U R S U N K A Y A Kırklareli Vilayetini T a r i h , Coğrafya, Kültür ve E s k i Eserler Yönün­
den Tetkik, 2 cilt, (basılmasına karşın yayımcısının ölümü üzerine dağıtımının yapılmadığı belir­
tiliyor), Kırklareli, 1947 ve 1948
Rüstem D U Y U R A N , " Y e d i Kulenin Restorasyonuna Başlarken", Arkitekt, sayı 4, 1958
Rüstem D U Y U R A N , " A p r o p o s des premiers travaux de Restauration de Yedikule", Turquie
Moderne, sayı 152, 1959
O . Nuri D Ü L G E R L E R / A h m e t A L K A N / Hüseyin K U L U , "Bir Türk-İslam Şehri Olarak K o n ­
ya", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Argun DÜNDAR, Sultantepe Özbekler Tekkesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yük­
sek Lisans Tezi), İstanbul, 1981
İsmet E B C İ O G L U , "Türkiye'den Batı Ülkelerine Götürülen Arkeolojik Eserler", Cumhuriyet
Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 1 . cilt İstanbul, 1983
H a m i d İbrahim E B U DEREK, " S e d ü s : Suudi Arabistan'da Bulunan Eski, Tarihi ve Surla Çevrili
En Küçük ve Mükemmel Köy Örneği", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiri­
ler, İstanbul, 1987
Halit E D H E M , "Asar-ı Atik-i Milliyemiz Nasıl Mahvoluyor", Ş e h b a l M e c m u a s ı , sayı 36
Halil E D H E M , Tarihi Abidelerimizi K o r u m a y a Mecburuz, İstanbul, 1933
H . E D H E M , "Müzeler", V . Türk T a r i h Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1968
Serdar EFE, Beyoğlu'nun Düzenlenmesi, (MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış, Yüksek
Lisans Tezi), İstanbul, 1985
M . F. EGE, "Tahrip Edilen Abidelerimiz", Teknik Haber, sayı 4/155, 1960
Çiçek E G E M E N / Rezzan G Ü R G E N / Ferhunde G Ü L E R / Mualla S A V A Ş E R , "Taşınmaz Eski
Eserlerin Korunabilmeleri İçin Alınması Gerekli Yasal Tedbirler Hakkında Düşünceler", I . T a r i ­
hi Türk Evleri Haftası Bildiri Özetleri, İstanbul, 1983
Feral EKE / Ümit ÖZCAN, "Tarihi Kentlerin Korunması ve Uluslararası Deneyimler", Türkiye
11 Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu - T a r i h i Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorunla­
rı, Edirne, 1987
Feral EKE / Ümit ÖZCAN, "Tarihi D o k u n u n Korunması ve Uluslararası Deneyimler", Mimar­
lık, sayı 2/88 (228), 1988
Feral EKE / Ümit ÖZCAN, "Tarihi D o k u n u n Korunması ve Uluslararası Deneyimler", Bayın­
dırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler, sayı 2, 1988
Ahmet E K E N , "Türkiye Çok Önemli Bir Laboratuvar", (Metin Sözen ile söyleşi), Şehir Dergi­
si, sayı 13, 1988
Oktay EKİNCİ, "Yangın ve Tarihi Evler", İlk Adım, Muğla, 2 8 . 7 . 1 9 8 0
Oktay EKİNCİ, "Geleneksel Mimarlık Sanatımızı K o r u r k e n " , Y e n i Muğla, 7 . 2 . 1 9 8 1
Oktay EKİNCİ, "Geleneği Korurken T u t u c u O l m a m a k " , Y e n i Muğla, 7 . 3 . 1 9 8 1
Oktay EKİNCİ, "Muğla Siti'ni K o r u m a d a Y e n i Bir Olanak", Y e n i Muğla, 7 . 4 . 1 9 8 1
Oktal EKİNCİ, "Saburhaneyi Yaşatalım", D e v r i m , Muğla, 1 . 5 . 1 9 8 1
Oktay EKİNCİ, "Eski Evlerimizi Yaşatmak İçin Devlet Yardımı A l m a k Kendi Elimizdedir", Y e n i
Muğla, 7 . 5 . 1 9 8 1
Oktay EKİNCİ, "Trafo Binaları ve Mimari Çevrenin Korunması", İlk Adım, Muğla, 1 6 . 1 1 . 1 9 8 1
Oktay EKİNCİ, "Onarım Yoluyla Eski Eser Tahribatına Bir Örnek Muğla Şahidi C a m i i " , Dev­
rim, Muğla, 3 0 . 1 2 . 1 9 8 2
Oktay EKİNCİ, "Onarım Y o l u y l a Eski Eser Tahribatına Bir Örnek: Muğla Şahidi C a m i i " , M i ­
marlık, sayı 3, 1983
Oktay EKİNCİ, "Eski Eser Evlerin Onarımı İçin Devlet Yardımını Nasıl İsteyeceği - 1 " , D e v r i m ,
Muğla, 14.2.1984
Oktay EKİNCİ, "Eski Eser Evlerin Onarımı İçin Devlet Yardımını Nasıl İsteyeceğiz - I I " , Dev­
rim, Muğla, 1 5 . 2 . 1 9 8 4
Oktay EKİNCİ, "Yaşayan Muğla - Kentsel Sit Alanı, Geleneksel Sivil Mimarlık Örnekleri", K o ­
ruma Çabaları, İstanbul, 1985
Oktay EKİNCİ, "Turizm Yatırımlarında Geleneksel Mimari ve Doğal Çevre", T Ü R S A B Turizm
Dergisi, sayı 56, 1987
Oktay EKİNCİ, "Genel K o r u m a Planına İhtiyaç V a r " , T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 7 1 , 1988
Oktay EKİNCİ, "Turizm Yapılaşmasında Doğal ve Kültürel Çevrelerimiz", Mimarlık, sayı 2 3 1 ,
1988
Oktay EKİNCİ, "Tarihi Kente Saygılı Bir Y e n i Yerleşim Projesi, Muğla T o p l u K o n u t Alanı", M i ­
marlık, sayı 1 , 1988
Oktay EKİNCİ, "Muğla'yı K o r u m a k " , Şehir Dergisi, sayı 1 1 , 1988
Oktay EKİNCİ, "Muğla'da 'Ödüllü' K o r u m a " , T a s a r ı m , sayı 1 , 1989
A h m e t EL-BEK, "İslam Mimari Mirasının Korunması ve Halep Belediye Meclisinin Deneyimle­
ri", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Hasan EL-BERKAVİ, "İslam Mimarisinin Kimliğini Korumak ve Tarihi Eserlere Fonksiyonlarını
Kazandırmak Açısından Menestir (Manastır) Deneyimi", İslam M i m a r i Mirasını K o r u m a K o n ­
feransı - B i l d i r i l e r , İstanbul,
1987
Alişanzade Sedat Hakkı (ELDEM), "İstanbul ve Şehircilik", M i m a r (Arkitekt), sayı 1 , 1931
Sedad Hakkı E L D E M , "Boğaziçinde Bir Yalı", A r k i t e k t , sayı 4,
1936
Sedad Hakkı E L D E M / Mehmet A l i H A N D A N , "Güzel Sanatlar Akademisi", A r k i t e k t , sayı
1-2,
1954
Sedad Hakkı E L D E M / Feridun A K O Z A N / Koksal A N A D O L , Rölöve I, İstanbul B o ğ a z i ç i
Köyleri Y e r l e ş m e s i R e s m i ve Kültürel T a ş B i n a l a r , İstanbul ve A n a d o l u E v l e r i , Ç e ş m e l e r
ve Selsebiller, İstanbul,
1968
Sedad Hakkı E L D E M , Türk B a h ç e l e r i , İstanbul,
1976
Sedad Hakkı E L D E M , K ö ç e o ğ l u Yalısı B e b e k , İstanbul,
1977
Sedad Hakkı E L D E M / Muhteşem G İ R A Y , "Türk Evini Koruyalım", S a n a t Dünyamız, sayı
19,
1980
Sedad Hakkı E L D E M / Feridun A K O Z A N , Topkapı S a r a y ı , B i r M i m a r i A r a ş t ı r m a , İstanbul,
1982
Sedad Hakkı E L D E M , "Topkapı Sarayı Dış Çevresi Hakkında Notlar", İstanbul'dan G ö r e m e ' ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Nezih E L D E M / Muhteşem G İ R A Y , " T . C . Ziraat Bankası Karaköy Şubesi Yenileme, Değiştir­
me ve Ek Bina İnşaatı", A r k i t e k t , sayı 3,
1974
N . E L D E M , "Tarihsel Çevrenin Korunması", M T R E Bülteni, sayı 3,
1975
Nezih E L D E M , "İstanbul Tarihsel Kent Merkezinin Farklı Yörelerinde K o r u m a - Yenileştirme
- Sağlıklaştırma Projeleri", Mimarlık, sayı 5,
1975
Nezih E L D E M , "Bir Yalı Restorasyonu, Yeniköy", Ç e v r e , sayı 3,
1979
N . E L D E M / M . S U D A L I / K. K U Z U C U L A R / D . K U B A N , "Asmazlar Konağı Restorasyon
Projesi", Çevre, sayı 3,
1979
Nezih ELDEM, "Eski Şark Eserleri Müzesi Yenileştirme ve Düzenleme Projesi", Çevre, sayı 6, 1979
N . E L D E M / A . Y Ü C E L / M . KAMİL, "Sultanahmet Meydanı ve Çevresi K o r u m a ve Geliştir­
me Projesi", Çevre, sayı 3, 1979
Nezih E L D E M , "Tarihi Çevre ve Yanılgılarımız", B i r i n c i M i l l i Kültür Ş u r a s ı , B i l d i r i l e r , A n k a ­
ra, 1982
Nezih E L D E M , " M i m a r i Mirasın Korunması", I. T a r i h i Türk E v l e r i Haftası B i l d i r i Özetleri,
İstanbul, 1983
Nezih E L D E M , "Tarihi Yarımada'da Mekan Dokusu ve Ahşap Konutların Geleceği", İstanbul'­
dan G ö r e m e ' y e Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Nezih E L D E M , " Y e n i d e n Kullanımda Simgesellik", Y a p ı , sayı 84,
1988
D . ve N . ELGİN / C. B O Z K U R T / Z. Y İ R M İ B E Ş O Ğ L U , "İkinci Grup Eski Eser Uygulamala­
rından Örnekler", Ç e v r e , sayı 3, 1979
Mustafa ELGİN, "Erzurum Boyahane Hamamı ve C a m i i " , R ö l ö v e ve Restorasyon D e r g i s i ,
sayı 5,
1983
Muhammed Abdullan E M - H A M M A D / M u h a m m e d Mustafa E L - H A M M A D , "Arap-İslam M i ­
mari Mirası ve Bunların Çevreleri ile Birlikte Korunması", İslam M i m a r i Mirasını K o r u m a K o n ­
feransı - B i l d i r i l e r , İstanbul,
1987
Ali E L - Z E V V A R , "Geçmişte ve Günümüzde Safaks Kentinin S u r u " , İslam M i m a r i Mirasını
K o r u m a Konferansı - B i l d i r i l e r , İstanbul,
1987
Ersin EMİROĞLU / Mete T A P A N , "Kreuzberg'e İlişkin Düşünceler", Y a p ı , sayı 68,
M . EMİROĞLU, K o r u n m a s ı Gereken B i r K e n t i m i z : S a f r a n b o l u , A n k a r a ,
1986
1981
Selma EMLER, "Topkapı Sarayı Restorasyon Çalışmaları", Türk S a n a t ı T a r i h i A r a ş t ı r m a ve
İncelemeleri, sayı 1 , İstanbul,
1963
Süha ENGİN, "Aşçıbaşı Konağı", R ö l ö v e ve Restorasyon D e r g i s i , sayı 5,
1983
R. ENİS, "Rumeli Hisarının Tamiri", Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u Belleteni, sayı 1 6 1 ,
1955
Zerrin ENÖN / Bülent G Ü N G Ö R / K a m u r a n ÖZTEKİN / Vehbi T O S U N , "Akçaabat: Tarihi
Çevrede Bir Saptama Çalışması", Şehirciliğin Son 25 Yılı S e m i n e r i ( B i l d i r i l e r ) , İstanbul, 1984
Zerrin ENÖN, "Resimlerle Trabzon Sokakları: Kalıcı O l m a k veya O l m a m a k " , Mimarlık, sayı
2,
1989
R. EPİKMAN, O s m a H a m d i , İstanbul,
1967
R. EPİKMAN "Osman H a m d i " , Kültür ve S a n a t , sayı 1 , 1973
Hakkı E R A Y D I N / İsmet Ü L K E R / Ergün ERGANİ, "Turizm Sektöründe Doğal ve Tarihi Çev­
re Kullanımına Yaklaşımlar", Çevre 82 S e m p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İzmir,
1982
A . E R B A B A C A N , "İstanbul Eski Eserleri K o r u m a Encümeni'nin 1948 Yılı Çalışmaları", Türki­
ye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u B e l l e t e n i , sayı 85,
1949
Behçet E R D A L / Beril T U Ğ R U L , "İkiztepe Kazısı Buluntularından Bazılarının Restorasyon Konservasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", I I I . A r k e o m e t r i S o n u ç l a r ı Toplantı­
sı, Ankara,
1987
Selahattin ERDEMGİL / Mustafa B Ü Y Ü K K O L A N C I , "Efes St. Jean Kilisesi Kazı ve Restoras­
yon Çalışmaları", B i l i m B i r l i k B a ş a r ı , sayı 30,
1981
Selahattin ERDEMGİL, "Selçuk Efes Çevre Düzenleme, Kazı ve Restorasyon Projesi Çalışma­
ları", VIII. Kazı S o n u ç l a r ı Toplantısı I, cilt 2, A n k a r a ,
1986
Sinan ERDEMLİ / Cemal Nuri T A N , M i l l i E m l a k - O s m a n l ı D e v l e t i n i n Kuruluşundan
T a r i h i n e K a d a r U y g u l a n a n Hükümler, Ankara,
1964
1964
Orhan E R D E N E N , "Osmanlılar'da Mimarlık Teşkilatı", H a y a t T a r i h M e c m u a s ı , sayı 12, 1967
O. E R D E N E N , "Boğaziçi'nde İmar Çalışmaları Nasıl Olmalıdır?", Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l
K u r u m u B e l l e t e n i , sayı 313,
1972
Cevat ERDER, "Mimar ve Tarihi Anıtları Onarım S o r u n u " , Mimarlık, sayı 34,
1966
C. ERDER / K. A . A R U , "Tarihi Miras ve M o d e r n Dünya", T M M O B X X I . D e v i r Ç a l ı ş m a
Raporu,
1966
C. ERDER / A . K U R A N , Tarihi Anıtların Onarımı ve Korunması Bölümünün Kurulması
ile İlgili Önrapor, (çoğaltma), Ankara,
1967
Cevat ERDER, "Education for Restoration: Concerning the Training of Tehcnical Personnel
for the Restoration and Preservation of Historical Monuments", Environmental Design, 7, 1967
(METU Publication)
Cevat ERDER, "Venedik Tüzüğü, Uluslararası Tarihi Anıtların Onarım Kuralları", Vakıflar Dergisi,
sayı V I I , 1968
Cevat ERDER, Venedik Tüzüğü, Uluslararası Tarihi Anıtları Onarım Kuralları, Vakıflar Dergisi
sayı VU'dan ayrı basım, İstanbul,
1968
C. ERDER, "Baraj ve Tarihi Anıtlar", B i l i m ve Teknik, sayı 3,
1968
C. ERDER, "Keban - Eski Eserler: Baraj Göl Sahasındaki Tarihi Eserlerle İlgili Ön Çalışmalar",
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, N o : 284,
1969
Cevat ERDER, " Y o r u m l a r Üzerine: I C O M O S - Uluslararası Tarihi Anıtlar ve Yerleşmeler K u r u ­
lu ve Fotogrametrinin Tarihi Anıtlara Uygulanması K o n u l u Toplantısı", Vakıflar Dergisi, sayı
IX,
1971
Cevat ERDER, Tarihi Çevre Kaygısı, Ankara,
1971
Cevat ERDER, "Giriş", E s k i Eserler Kanunu Tasarısı Üzerinde Görüşler, (ODTÜ, Mimarlık
Fakültesi Restorasyon Bölümü (çoğaltma)), ty, (Ankara 1973)
Cevat ERDER, "1970 Yılı Anıtları K o r u m a Yılıydı, 1975 Mimari Miras Yılı Olacak", Mimarlık,
sayı 117,
1973
Cevat ERDER, "Eski Pertek'te X V I . Yüzyıla A i t İki Cami Kurtarma Çalışmaları", K e b a n Proje­
si 1971 Çalışmaları, Ankara,
1974
Cevat ERDER, Tarihi Çevre Bilinci, Ankara,
1975
Cevat ERDER, "Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır", ODTÜ Mimarlık Fakül­
tesi Dergisi - M E T U Journal of the Faculty of Architecture, sayı 2,
1977
Cevat ERDER, "Training Personnel for Architectural Conservation", O D T Ü Mimarlık Fakül­
tesi Dergisi - M E T U Journal of the Faculty of Architecture, sayı 1 , 1977
Cevat ERDER, "Kültür Varlıklarının Korunması", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız,
İstanbul,
1984
Cevat ERDER, "Tarihi Yerleşmelerin Korunması İçin Planlama ile İlgili Uluslararası Çalışmalar
ve Getirilen Esaslar", TAÇ, sayı 6,
1987
Cevat ERDER, Selected Readings in Architectural Conservation, M E T U Faculty of A r c h i ­
tecture, Department of Restoration (çoğaltma, ty)
Murat ERDİM, Pertek K a l e s i , (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Te­
zi), Ankara,
1970
M . ERDİM ,"Side Tiyatrosu Restorasyonu", Ö n a s y a , sayı 77-78,
1972
Murat ERDİM, İzmir İş Merkezinde E s k i Yapıların Tarihi Gelişim İçinde Kullanılış Farklı­
laşmaları Üzerine Bir İnceleme, (basılmamış tez), İzmir,
1973
M . Murat ERDİM, " I I I . Uluslararası Kerpiç K o r u m a Sempozyumu ve S o n u ç Önerilerinin De­
ğerlendirilmesi", M T R E Bülteni, sayı 13-14,
1981
Nurgül ERDİN / A . Yılmaz B O Z K U R T , "Ağaç Malzemenin Korunması ve Önemi", A h ş a p Mal­
zemenin Korunması Semineri, Ankara, 1985
Muzaffer E R D O Ğ A N , "Osmanlı Devrinde İstanbul Bahçeleri", Vakıflar Dergisi, sayı I V , 1958
Muzaffer E R D O Ğ A N , " S o n İncelemelere Göre Fatih Camii'nin Yeniden İnşası Meselesi", V a ­
kıflar Dergisi, sayı V , 1962
Muzaffer E R D O Ğ A N , "Osmanlı Devrinde A n a d o l u Camilerinde Restorasyon Faaliyetleri", V a ­
kıflar Dergisi, sayı V I I , 1968
Muzaffer ERDOĞAN, "Osmanlı Devrinde Trakya Abidelerinde Yapılan İmar Çalışmaları", GüneyDoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, sayı 6-7,
1977-1978
Kerim ERDOĞAN / Sadi B A Y R A M / İbrahim A T E Ş , Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz, A n ­
kara, 1978
Emine E R D O Ğ M U Ş , "Ahşabı Yeniden Tanımalıyız", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a S e ­
mineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Emine E R D O Ğ M U Ş , "Ahşap Malzemenin Korunması Üzerine Bazı Düşünceler", A h ş a p Mal­
zemenin Korunması Semineri, Ankara, 1985
Zeynep EREN / Gül ASATEKİN, "Halkın K o r u m a Olgusuna Tepki ve/veya Katkısının Belir­
lenmesi Konusunda Kültür Bakanlığı Deneyimi: Y e n i Foça'da A n k e t Çalışması ve Sonuçları",
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi - M E T U Journal of the Faculty of Architecture, cilt 5,
sayı 1 , 1979
Erdal EREN, "Anıtlarımızı K o r u m a Faaliyetlerinin Örgütlenmesi Üzerine Öneriler", T B M M Mil­
li Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Abdullah ERENÇİN, K a p a d o k y a Y e r e l Konutlarında Turizme Yönelik Yenileme Çalışma­
larına B i r Y a k l a ş ı m , İstanbul, 1979
Ergün ERGANİ / Hakkı E R A Y D I N / İsmet ÜLKER, "Turizm Sektöründe Doğal ve Tarihi Çev­
re Kullanımına Yaklaşımlar", Çevre 82 Sempozyumu, Bildiriler, İzmir, 1982
Hasan Rıza ERGEZEN, " Y . Mimar A l i Saim Ülgen", Arkitekt, sayı 2, 1963
Hasan Rıza ERGEZEN, "Beşiktaş, Ertuğrul Camii Restorasyonu", Rölöve Restorasyon Dergi­
si ,sayı 1 , 1974
Osman N . ERGİN, Türkiye'de Şehirciliğin T a r i h i İnkişafı, İstanbul, 1936
Osman N . ERGİN, Türk İ m a r Tarihinde Vakıflar, Belediyeler, Patrikhaneler, İstanbul, 1944
Neşe ERGİN, "İl Merkezindeki Sivil Y a p ı l a r " , Bitlis İlindeki Mimarlık Yapıtlarıyla İlgili Ç a ­
lışmalar, İstanbul, 1984
Esen E R G U N / Saadet B A Ğ Ç A C I / A l i Rıza G Ü L E R M A N , "Endüstrileşme ve Kentleşmenin
Mekansal Yapı Üzerindeki Etkileri - Örnek Çalışma: Safranbolu, Mimarlık, sayı 1 , 1977
K. E R G U V A N L I / M . S A Y A R , Türkiye Mermerleri ve İnşaat Taşları, İstanbul, 1962
Kemal E R G U V A N L I / Korkut GÖKHAN, "Saraylarda Kullanılan Taşlar, Bilinmesi - K o r u n m a ­
sı - Yenilenmesi Hakkında Düşünceler", T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiriler, İs­
tanbul, 1985
Murat ERİÇ, "Yapı Malzemeleri Üretim ve Uygulama Hataları", Y a p ı , sayı 12, 1975
Murat ERİÇ, "Malzemede Yangının Etkisi, Alınması Gereken Tedbirler ve Onarımlar", Y a p ı ,
sayı 19, 1976
Murat ERİÇ, "Kerpiç Eserlerin Onarımı ve Kullanılmasında Bir Araştırma", 3. Uluslararası
Kerpiç K o r u m a S e m p o z y u m u , Ankara,
1980
Murat ERİÇ, "Zaman İçinde Ahşap ve M i m a r i " , Y a p ı , sayı 43,
1982
Murat ERİÇ, "Eski Eserlerde Tahrip ve K o r u n u m " , Y a p ı , sayı 47,
1983
Murat ERİÇ, "Geleneksel Mimarimizde Ahşap Kullanımı ve Günümüz K o r u n u m Yöntemleri",
A h ş a p M a l z e m e n i n K o r u n m a s ı S e m i n e r i , Ankara,
1985
Murat ERİÇ, "Eski Eserlerimizde Malzeme Sorunları", T A Ç , sayı 4,
1986
Murat ERİÇ, / Halit Yaşar ERSOY, "Taş Yapıları Yenileme Çalışmalarında Beton Malzemenin
Özellikleri Açısından Kullanılabilirliğinin Araştırılması", T A Ç , sayı 5,
1987
Murat ERİÇ, "Türkiye'de Vernaküler Kerpiç Mimarisi", T A Ç , sayı 7,
1987
Murat ERİÇ, "Yapılarda Mimari Planlama ve Yapı Elemanları Açısından Yangın Sorunları", Y a p ı ,
sayı 79,
1988
Murat ERİÇ, "Eski Eserlerde T o p l u Korumacılık", T a s a r ı m , sayı 3,
1989
Özkan ERİNCİN / Filiz OĞUZ, "Kuşadası Kale Camii", Rölöve ve Restorasyon D e r g i s i , sayı
5,
1983
Özkan ERİNCİN, "Eski Yapılarda Zeminden Gelen Rutubetin Önlenmesi Konusunda Bir Uy­
gulama", T A Ç , sayı 1 , 1986
Engin ERKİN, "Bartın Planlamasında Kentsel Sit Değerlerinin Ele Almış Biçimi ve Halk İstekle­
rinin Rolü", A v r u p a Kentsel Y e n i l e ş m e K a m p a n y a s ı A n t a l y a S e m i n e r i , Ankara,
1983
S. E R K O N A K / Ş . AYDEMİR, Ülkesel Kıyıların K o r u n m a s ı P l a n l a n m a s ı ve Düzenlenmesi
K o l l o k y u m u , Trabzon,
1983
Ali ERKURT, Muğla Geleneksel D o k u d a Ş e h i r Y e n i l e m e Ç a l ı ş m a s ı - K a r a Muğla Deresi
Islahı ve Çevresi İçin Ş e h i r Y e n i l e m e Projesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul,
1983
Safa ERKÜN / Mehmet ÇUBUK / Akın ER Y O L D A Ş , "Tarihi Kent Dokusunda İmar Müdaha­
lesi: Kastamonu Örneği", Türkiye 11. Dünya Ş e h i r c i l i k Günü K o l l o k y u m u - T a r i h i Kentler­
de P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları, Edirne,
1987
Şeref ERLER, B u r s a ' d a E s k i Eserler, E s k i Ş ö h r e t l e r ve İlçe Çevre İncelemeleri, Bursa,
1978-79
Menteş EROĞLU / Zekai A K A Y , "Tarihi Çevre Koruması ve Planlama", Mimarlık, sayı 158,
1979
Erdoğan E R O L , "Onarılarak Hizmete Sunulan Kültür Varlıklarımız: Mevlana Müzesi", " E s k i
Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 7, 1986
Zati E R O N , D o ğ a l Çevrenin Sorunları ve D o ğ a l Kaynakların K o r u n m a s ı n d a O r m a n l a r ı m ı ­
zın Y e r i ve E k o l o j i s i , ( b i l d i r i ) , Antalya, 1981
A h m e t ERSEN, S a f r a n b o l u Anıtlarının S a p t a n m a s ı ve B i r Restorasyon Önerisi, (İTÜ M i ­
marlık Fakültesi, Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi), İstanbul,
1980
Ahmet ERSEN, "Kentsel Sitlerde Bozulma Nedenleri ve Temizleme Önerileri", T A Ç sayı 7, 1987
A h m e t ERSEN, " K o r u m a d a Malzeme S o r u n u " , İ n ş a a t M a l z e m e l e r i ve U y g u l a m a l a r ı , Sayı
8, 1988
G. ERSEN / N . D U R A N A Y , "Cumhuriyetten Bu Yana İstanbul Planlaması", Mimarlık, sayı 7, 1972
Halit Yaşar E R S O Y / Murat ERİÇ, "Taş Yapıları Yenileme Çalışmalarında Beton Malzemenin
Özellikleri Açısından Kullanılabilirliğinin Araştırılması", T A Ç , sayı 5,
1987
M . E R S Ö Z / C. U L U S / C. Y I L D I R I M / M . K O N U K S E V E R / R. I S O L A B E L L A , "Fener
ve Balat'ta Analitik Çalışma: Bölgenin K o r u m a Gerekliliği", Mimarlık, sayı 4 ,
1978
Hasan E R T A N , "Eski Taş Yapıların Bakımı", Mimar (Kıbrıs Mimarlar Odası Yayını), sayı 2, 1986
H . ERTEKİN, "Kemalettin Bey'i A n a r k e n " , Mimarlık, sayı 7,
1982
Pamir ERTEN, "Ağaç Malzemeden Yapılacak Binalarda Çürümeye Karşı Alınması Gereken Ön­
lemler", A h ş a p Malzemenin Korunması Semineri, Ankara,
1985
Ahmet E R T U Ğ , "Tarihi Çevrenin Korunması", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri
Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Ahmet E R T U G , "Kurak İklim Yerleşmelerinin Tipolojik Özellikleri: İran Örneği", İslam M i m a ­
ri Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Özkan E R T U Ğ R U L , "Türkiye'de Eski Eser Gerçeği", Konutbirlik, sayı 8,
1986
Ertem E R T U N G A , " B u , Bir Tercih ve Cesaret Meselesiydi", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı
67,
1988
Nihan ERTURK, B e r g a m a T a ş h a n ı , (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek L i ­
sans Tezi), A n k a r a ,
1983
Müjgan ERUS, " H a l k Çevreye Sahip Çıkmalı", (Cevat Erder ile söyleşi), Şehir Dergisi, sayı
11,
1988
C. ERUZUN (ve başkaları), Tekirdağ Kentsel Sit Bölgeleri K o r u m a İ m a r Planı A ç ı k l a m a
Raporu, İstanbul, 1981
Cengiz E R U Z U N , " K o r u m a d a Kültür S o r u n u " , Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri
Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Cengiz E R U Z U N , " A r t v i n ve Çevresinde Halk Mimarisi", Mimarlık, sayı 2,
1986
Cengiz ERUZUN, "Kentsel Sitlerin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Önemi", Türkiye 11. Dün­
ya Şehircilik Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları, Edir­
ne,
1987
Cengiz E R U Z U N , "Doğu Karadeniz Mimarisi ve K o r u m a Sorunları", İslam Mimari Mirasını
K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Cengiz E R U Z U N , "Bir K o r u m a Plancısının Serüveni", Ölçü, sayı 1 0 - 1 1 ,
1987
Cengiz E R U Z U N , "Bir K o r u m a Plancısının Serüveni I I " , Ölçü, sayı 12,
1987
Cengiz E R U Z U N , "Kütahya Kentsel Sit Planlaması", Mimarlık, sayı 2,
1988
Cengiz E R U Z U N , "Kültürel Süreklilik İçinde Türk E v i " , Mimarlık, sayı 4,
1989
Semih E R Y I L D I Z , "Sarayların Kullanıma Açılması İçin Ticari Örgütlenme M o d e l i " , T B M M Milli
Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
G . Reyhan E R Y I L M A Z , Tevfikiye C a m i i ve Çevresinin Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık
Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
Akın E R Y O L D A Ş / Mehmet Ç U B U K / Safa ERKÜN, "Tarihi Kent Dokusunda İmar Müdaha­
lesi: Kastamonu Örneği", Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü Kollokyum - Tarihi Kentlerde
Planlama - Düzenleme Sorunları, Edirne, 1987
Afif ERZEN, " V a n Kalesi ve V a n Şehrinin Tarihi Çevre Bakımından Korunması Hakkında",
M T R E Bülteni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması Semineri Bildirileri sayısı),
1975
Ufuk ESİN, "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Eski Eserleri Kurtarma Projesi ve Tepecik
Kazıları", V I I . T a r i h Kongresi - Kongreye Sunulan Bildiriler, 1 . cilt, Ankara,
1972
Ufuk ESİN, "Arkeolojide Kullanılan Arkeometrik Araştırmalara Genel Bir Bakış", I. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara,
1985
Emel ESİN, "Türk Mimari Geleneği Çerçevesinde Sadullah Paşa Yalısı", Türkiye Turing ve
Otomobil K u r u m u Belleteni, sayı 33/312,
1972
Emel ESİN, " M . IX - XII. Yüzyıl Uygur Köşklerinden Safranbolu Ev Mimarisine Gelişme", M T R E
Bülteni, sayı 5-6 (Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası Semineri Bildirileri sayısı), 1976
Emel ESİN, " O r d u (Türk Saray Mimarisinin Onbeşinci Asırdan Önceki Devri)", T B M M Milli
Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Özcan ESMER, " K o r u m a Planlamasında Artık 'Pax Romana' Y o k ! " , Avrupa Kentsel Yenileş­
me Kampanyası Antalya Semineri, Ankara,
1983
Fikret EVCİ, "Milli Saraylarımızın Günümüzdeki Yeri ve Zamanımızdaki Kullanılma Olanakla­
rı", T B M M Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Ragıp EVRENBERK / Aziz B Ö R Ü , " Y a n a n Kapalıçarşıda 6538 Sayılı Kanun Gereğince Kısım
Kısım Yaptırılmakta Olan Tamir ve İhya İşleri", Arkitekt, sayı 1 , 1956
M . EVRENSEL / O. ABDÜLLATİF, "Tabii Manzaralı Yerlerle Tarihi ve Artistik Değerdeki Eser­
lerin Korunmasında Mahalli ve Bölgesel İdarelerin Rolü ve Takip Ettikleri İdari Politika", İller
ve Belediyeler Dergisi, sayı 27/304,
1971
G. E V Y A P A N / E. GÜRENLİ / Y . ÖZTAN, T B M M Milli S a r a y Bahçelerinin Restorasyonu
ile İlgili Ön Etüd Raporu, (basılmamış),
1975
A . G . E V Y A P A N , "Üçüncü I C O M O S / I F L A Tarihsel Bahçeler Komitesi S e m p o z y u m u Üzerine
Rapor", Peyzaj Mimarlığı, sayı 1 , 1976
S. E Y İ C E , "Eski Abidelerle Kurulan Müzeler", Türk Y u r d u , sayı 2 6 1 ,
1956
S. E Y İ C E , " Y e n i Şehircilik Karşısında İstanbul'un Büyük Külliyeleri", Ölçü, sayı 1/2,
S. E Y İ C E , "Eski Eserler Bakımından Milli İzzet-i Nefis", Türk Y u r d u , sayı 268,
1957
1957
Semavi E Y İ C E , "İstanbul'un Kaybolan Bir Eseri: Kazasker Ebu'1-Fazl M a h m u d Efendi Medre­
sesi", T a r i h Dergisi, sayı 14,
1959
S. E Y İ C E , "İstanbul Arkeoloji Müzelerinin İlk Müdürlerinden Dr. P h . A n t o n Dethier Hakkında
Notlar", İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı, sayı 9,
1960
Semavi E Y İ C E , " A l i Saim Ülgen (1913-1963)", Türk Kültürü, sayı 6,
1963
Semavi E Y İ C E , "Kültür Eserlerimiz Olarak Eski Eserler ve Bunların Korunması", Türk Kültü­
rü, sayı 7, 1963
Semavi E Y İ C E , "Atatürk ve Eski Eserler", Türk Kültürü, sayı 13,
1963
Semavi E Y İ C E , "Turizm ve Eski Eserler", Türk Y u r d u , sayı 310, 1965
Semavi EYİCE, "Kaybolan Bir Tarihi Eser: Şeyh Murad Mescidi", T a r i h Dergisi, sayı 22, 1967
(1968)
Semavi E Y İ C E , "İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri", İ. Ü. Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, sayı 27, 1973
S. EYİCE, "Fossati (Gaspare Trajano)", İstanbul Ansiklopedisi
S. EYİCE, "Fossati (Guiseppe)", İstanbul Ansiklopedisi
Semavi E Y İ C E , "İstanbul'un Ortadan K a l k a n Bazı T a r i h i Eserleri I I I " , İ. Ü. Edebiyat F a ­
kültesi T a r i h Enstitüsü Dergisi, sayı 1 0 - 1 1 , 1979-1980, 1 9 8 1
Semavi E Y İ C E , "İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri", İ. Ü. Edebiyat Fakültesi
Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 12 (Prof. Tayyib Gökbilgin Hatıra Sayısı), İstanbul, 1981-1982
S. EYİCE, "Ölümünün Yüzüncü Yıldönümünde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin İlk Kurucuların­
dan Dr. Philipp A n t o n Dethier (1803-1881)", Arkeoloji ve Sanat, sayı 16-17, 1982
Semavi E Y İ C E , "Ayasofya Vaftizhanesi, Sultan I . Mustafa ve Sultan İbrahim'in Türbesi Olan
Yapı", Atatürk Konferansları VIII 1975-1976, A n k a r a , 1983
Semavi E Y İ C E , " Y u r d u m u z u n ve İstanbul'un Eski Eserleri Hakkında", Milliyet Kültür Mirası­
mızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Semavi E Y İ C E , " Y o k Olan İstanbul Sarayları ve Sarayların Yaşatılmaları İçin Bazı Düşünce­
ler", T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Semavi E Y İ C E , "Arkeoloji Müzesi ve Kuruluşu", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansik­
lopedisi, cilt 6, İstanbul, 1985
Semavi E Y İ C E , "İstanbul'un Camiye Çevrilen Kiliseleri", T A Ç , sayı 2, 1986
Semavi E Y İ C E , " A t Meydanındaki İki Mezar veya Kaybolan Bir Eski Eserin Hikayesi", T A Ç ,
sayı 4, 1986
Semavi E Y İ C E , "İstanbul'un Türk Devrindeki Gelişmesi ve K o r u m a Çareleri", İslam Mimari
Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Semavi E Y İ C E , "Müzeciliğimizin Başlangıcı ve Türk-İslam Eserleri Müzeleri", Müze - Museum,
sayı 2-3, 1989-1990
Semavi E Y İ C E , "Vakıf Sanat Eserlerinin Korunmasının Önemi", Vakıflar, 3. Vakıflar Haftası
Armağanı, İstanbul (İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü)
Ahmet E Y U C E / N u m a n C E B E C İ / Hüseyin Mehmet ATEŞİN, "İslam Çevre Tasarımcılarının
Yetiştirilmesi Konusunda Görüşler", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler,
İstanbul, 1987
Abdelmuhsin M . F A R A H A T , " S u u d i Arabistan Şehirlerinde Tarihsel Korumanın Gerektirdiği
Yasal Düzenleme", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Nur (AKIN) F E R S A N , T h e Ç a r d a k C a r a v a n s e r a i - Denizli, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Y a ­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A n k a r a , 1974
Nur FERSAN, "Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftasının Getirdikleri", M T R E Bül­
teni, sayı 5-6 (Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası Semineri Bildirileri sayısı), 1976
Nur FERSAN, " M T R E 2. Danışma Kurulu Toplantısı", M T R E Bülteni, sayı 7, 1976
N . FERSAN, "Safranbolu Mimari Değerler ve Folklor Haftasının Getirdikleri", Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni sayı 54/333 (Safranbolu özel sayısı), 1976
Nur F E R S A N / Zeki SÖNMEZ / Zeynep N A Y I R ( A H U N B A Y ) , " K o r u m a ve Restorasyon K o ­
nusunda Seçilmiş Türkçe Yayınlar Bibliyografyası", M T R E Bülteni, sayı 9-10, 1977
N . FERSAN / A . B A T U R / A . Y Ü C E L , "İstanbul'da 19. Yüzyıl Sıra Evleri - 'Koruma ve Y e n i ­
den Kullanım İçin Bir Monografik Araştırma'", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi - M E T U
Journal of the Faculty of Architecture, sayı 2, 1979
Nur FERSAN, Küçük Anadolu Kentlerinde Tarihsel Dokunun Korunması ile İlgili B i r Y ö n ­
tem Araştırması, İstanbul, 1980
Kerim FERSAN, "Ölümünün Altmışikinci Yıldönümünde Saygıyla Anıyoruz: Mimar Kemalett i n " , Konstantıniyye Haberleri, sayı 3, 1989
İhsan FETHİ, "Bağdat'ın Tarihsel Merkezinin Korunması ve Yeniden Geliştirilmesi", İslam Mi­
mari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
N . FIR A T L I , " E d h e m H a m d i Eldem", Türk Arkeoloji Dergisi, sayı 8 / 1 , 1958
Nezih F I R A T L I , " A n t i k a Kaçakçılığında Yeni Gelişmeler ve Önleme Çareleri", Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, sayı 292, 1967
Nezih F I R A T L I , "Antika Eser Kaçakçılığı Konusunda Bir Eser", Türkiye Turing ve Otomobil
K u r u m u Belleteni, sayı 298, 1968
Nezih F I R A T L I , "Halen Meskun Olan Antik Yerleşme Yerlerinde, Özellikle İstanbul'da Arkeo­
lojik Kalıntıların Takibi S o r u n u " , M T R E Bülteni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması Semineri
Bildirileri sayısı), 1975
Walter F R O D L , "Anıtlar, Bakım ve Onarımları", çeviren: Bülent Özer, A k a d e m i , sayı 5, 1966
W . F R O D L , "Tarihsel Çevrenin Korunması", M T R E Bülteni, sayı 3, 1975
Albert G A B R I E L , "Tarihi Türk Abidelerinin Tamiri ve İhyası", Vakıflar Dergisi, sayı I , 1938
Albert G A B R I E L , Tarihi Türk Abidelerinin T a m i r i ve İhyası, İstanbul, 1938
Albert G A B R I E L , L a Restoration des Monuments Historiques T u r c s , İstanbul, 1938
A . G A B R I E L , "Prof. Albert Gabriel'in İstanbul'da Abidelerimizin İhyasına Dair Konuşması",
Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni, sayı 202, 1958
Albert G A B R I E L , "Türk Tarihi Anıtlarının Restorasyonu", Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu Belleteni, sayı 223, 1960
Albert G A B R I E L , " L a Restauration des Monuments Historiques Turcs", Türkiye Turing ve Oto­
mobil K u r u m u Belleteni, sayı 218, 1960
Albert G A B R I E L . " L a Restauration des Monuments Historiques Turcs", Türkiye Turing ve Oto­
mobil K u r u m u Belleteni, sayı 270, 1964
M . K. GAZİ, "Türkiye'de Eski Eserler", Türkiye Turing ve Otomobil Klübü M e c m u a s ı , sayı
4/9-52,
1933
Levent GEDİZOGLU, "Kültür Mirasımız Konusunda Bir Yaklaşım", Şehir Dergisi, sayı 19, 1988
M . Sinan GENİM, "İstanbul'da Eski Eser K o r u m a Çalışmalarının Tarihçesi", E v & Ofis, sayı
97,
1984
M . Sinan GENİM, "Sait Halim Paşa Yalısı Uygulaması", Mimaride Türk Milli Üslubu S e m i ­
neri, İstanbul,
1984
Sinan GENİM, "İkinci Grup Uygulama Örnekleri", Mimarlık, sayı 2 0 1 ,
1984
Sinan GENİM, " K o r u m a Olgusunda O n a m a ve Denetleme Mekanizmaları: K o r u m a Kural­
ları - Kurul - Yerel Yönetim İlişkileri", Kültür ve Tabiat Varlıklarını K o r u m a Kurultayı, A n k a ­
ra,
1990
Cevat G E R A Y , "Kıyıların Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Düşünceler", İstanbul Beledi­
ye, sayı 155,
1977
Cevat G E R A Y , "Boğaziçi Yasası", Mimarlık, sayı 1/84-199,
1984
Pınar (KIRMIZIOĞLU) G E R M İ Y A N O Ğ L U , T h e Preservation and Rehabilitation Plan of K u ­
şadası Historic Site - D a ğ Districi, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek L i ­
sans Tezi), Ankara,
1983
Hakkı Suha GEZGİN, "Eyüp Sultan'da Şeyhülislam Ebussuud Efendi M e r h u m u n Haziresinin
Onarılması Münasebetile: Ahirete Tecavüz", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni,
sayı 215, 1959
Luciano G I O V A N N I N I , "Turistik Planlama Çerçevesinde Türkiye'nin Doğal ve Tarihsel Değer­
lerinin Korunması", Mimarlık, sayı 1 , 1969
Muhteşem G İ R A Y / Nezih E L D E M , " T . C . Ziraat Bankası Karaköy Şubesi Yenileme, Değiştir­
me ve Ek Bina İnşaatı", Arkitekt, sayı 3,
1974
Muhteşem G İ R A Y / Sedad Hakkı E L D E M , "Türk Evini Koruyalım", S a n a t Dünyamız, sayı
19,
1980
Santoş K. G O Ş , "İslam Şehrinin Yeniden Planlanması", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Kon­
feransı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Orhan G Ö Ç E R , "Kaybedilen Değerler, Kaybolan Sosyal Donatımlarımız", Şehircilik Enstitü­
sü Dergisi, sayı 2,
1970
Orhan G Ö Ç E R , "Şehir Olgusu Gelişimi Korunması", M T R E Bülteni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin
Korunması Semineri Bildirileri sayısı),
1975
O. G Ö Ç E R , "Tarihsel Gelişim İçinde Şehir Parçalarının D u r u m u " , M T R E Bülteni, sayı 4 (Tari­
hi Çevrenin Korunması Semineri Bildirileri sayısı),
1975
O. G Ö Ç E R / K . S Ö Y L E M E Z O Ğ L U , Günümüz Şehircilik Çalışmalarında Revitalizasyon Hare­
ketleri, İstanbul, 1982
O. G Ö Ç E R "Mimarlık ve Şehircilikte Vitalizasyon ve Revitalizasyon", İlgi, sayı 38,
1984
Kemal G Ö D E (hazırlayan), "Halil Edhem (Eldem)'in Hayatı", "Halil Edhem'in İlim Hayatı", "Halil
Edhem'in Eserleri", Kayseri Şehri, A n k a r a ,
1982
Tamer GÖK, "Başbakanlık Çevre Örgütü Örgütlenme Biçimi ve Görevlerine İlişkin Karar", "Eski
Eserler K a n u n u " , "Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine
Dair K a n u n " , "Milli Parkların Ayrılma, Planlama, Uygulama ve Yönetimine A i t Yönetmelik",
"Özel ve Tüzel Kişi Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Eski Eserlerin Onarımı İçin Yapılacak A y n i Parasal ve Teknik Yardım Yönetmeliği", Kent Planlama ile İlgili Y a s a l Kurallardan S e ç m e ­
ler, Ankara,
1980
Tayyib GÖKBİLGİN, "Abidelerimizin Bugünkü Hazin H a l i " , Bilgi, sayı 69,
1953
F. G Ö K Ç E / N . ÖZGÖNÜL / E. M A D R A N , "Tarihi Çevre Korunmasında Yasal O r t a m " , Çev­
re 82 Sempozyumu, Bildiriler, İzmir,
1982
Fuat G Ö K Ç E , Restoration and Revitalization Project of the Kerimoğlu, Mehmet E m i n and
Hesapçılar Houses in Antalya, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara,
1985
Fuat G Ö K Ç E / Nimet ÖZGÖNÜL / Emre M A D R A N , G ö r e m e K a y a Kiliseleri - Bir Fotogrametrik Belgeleme, Ankara,
1986
Fuat G Ö K Ç E / Nimet ÖZGÖNÜL / Emre M A D R A N , " M i m a r i Mirasın Belgelenmesi ve Fizik­
sel Plan Aracılığı ile Korunması Sonucunda Y e n i K o n u t Sorununa Getirilecek Çözümler", İs­
lam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
Raşit G Ö K Ç E L İ , " T a r l a ' Başını A l Maaşını", Ölçü, sayı 6-7.
1987
1987
İ. G Ö K Ç E N . "Tarihi Eserleri Nasıl Koruyalım", Gediz, sayı 27,
1939
E. G Ö K D E R E / S. G Ö K S U , "Kentsel Bozulma Kavramı ve Temel Yenileme Eylemleri", Çev­
re 82 Sempozyumu Bildiriler, İzmir,
1982
Emel G Ö K D E R E / Sema ÜNALAN / Nimet ÖZGÖNÜL / Emre M A D R A N , "Yerel Yönetim­
lerin Korunma Konusundaki Yaklaşımlarının İrdelenmesi", Avrupa Kentsel Yenileşme K a m p a n ­
yası Antalya Semineri, Ankara,
1983
Mukbil G Ö K D O Ğ A N , "Bir Tadil ve Yenileme", Arkitekt, sayı 1 , 1958
Yener G Ö K E R , "Türkiye'de Ağaç Malzemenin Korunması ve Bazı Ülkelerle Mukayesesi", A h ­
şap Malzemenin Korunması Semineri, Ankara,
1985
Korkut GÖKHAN, Tophane-i Amire'de Bir Düzenleme Çalışması, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
Korkut GÖKHAN / Kemal E R G U V A N L I , "Saraylarda Kullanılan Taşlar, Bilinmesi - K o r u n m a ­
sı - Yenilenmesi Hakkında Düşünceler", T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiriler, İs­
tanbul, 1985
Bekir G Ö K S O Y , A Historie Site: Castle of Corycus, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlan­
mamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1977
Zehra G Ö K S O Y , Southeast Tower of Kız Kalesi in İçel, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayın­
lanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1977
Çetin G Ö K S U , "Tarihsel Çevre Birimi Planlaması Ortahisar", Mimarlık, sayı 3,
1976
S. G Ö K S U / E. G Ö K D E R E , "Kentsel Bozulma Kavramı ve Temel Yenileme Eylemleri", Çev­
re 82 Sempozyumu Bildiriler, İzmir,
1982
E. G Ö K S U (ve başkaları), "Yerel Yönetimlerin Koruma Konusundaki T u t u m ve Yaklaşımları",
Avrupa Kentsel Yenileşme Kampanyası Antalya Semineri, Ankara,
1983
Nadire G Ö K T U Ğ , "Polonya'da Tarihi ve Doğal Çevre Korunması", T a r i h s e l ve D o ğ a l Çevre­
nin Korunması, İstanbul,
1978
Mete G Ö K T U Ğ , "Mesaj Üzerine", Mesaj'a Y a n ı t l a r , İstanbul, (1985)
Güngör GÖNÜLTAŞ, "İstanbul'un Tarihi Binaları Y o k Oluyor", Milliyet Gazetesi, İstanbul, 1972
Ayla GÖRKEM / Nazan Ö L Ç E R / Filiz S U N G U R / Beril T U Ğ R U L , "Cizre Mardin U l u C a m i
Kapısının Restorasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", I I . A r k e o m e t r i Sonuçları T o p ­
lantısı, Ankara,
1986
İbrahim Alaettin G Ö V S A , "Halil E t h e m " , " H a m d i Bey (Osman H a m d i ) " , "Fethi Paşa (Rodosizade Damat A h m e t Fethi Paşa)", Meşhur A d a m l a r - Hayatları, Eserleri, İstanbul, 1933-1935
İbrahim Alaettin G Ö V S A , " K e m a l e d d i n , Mimar (1870-1927)", " H a l i m Ethem (1861-1938)",
Türk Meşhurları A n s i k l o p e d i s i , (İstanbul,
1946)
N . G Ö Y Ü N Ç , "Eski Malatya'da Silahdar Mustafa Paşa Hanının Restitüsyonu Hakkında", T a ­
r i h Enstitüsü D e r g i s i , sayı 1 , 1970
Fatma G Ü Ç L Ü , A h ş a p K o n u t l a r d a Isıtma ve Isı Y a l ı t ı m ı ve D e ğ e r l e n d i r m e Y ö n t e m l e r i ,
(İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi), İstanbul,
1979
Nazan G Ü Ç L Ü , Süslü K a r a k o l ve T a r i h i Çevresi, (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
Erdinç GÜDER, "Kentlerin Yenilenmesinde Mimari Mirasın Korunması ve Turizm", A v r u p a Kent­
sel Yenileşme K a m p a n y a s ı A n t a l y a S e m i n e r i , A n k a r a ,
1983
Ahmet G Ü L E Ç , "Yapı Taşlarında K o r u m a Yöntemleri", Müze - M u s e u m , sayı 2-3 1989-1990
Ferhunde G Ü L E R / Çiçek E G E M E N / Rezzan G Ü R G E N / Mualla S A V A Ş E R , "Taşınmaz Eski
Eserlerin Korunabilmeleri İçin Alınması Gerekli Yasal Tedbirler Hakkında Düşünceler", I . T T E H
B i l d i r i Özetleri, (TTEKD yayını),
1983
Ali Rıza GÜLERMAN / Esen E R G U N / Saadet B A Ğ Ç A C I , '"Endüstrileşme ve Kentleşmenin
Mekansal Yapı Üzerindeki Etkileri - Örnek Çalışma: Safranbolu, Mimarlık, sayı 1 , 1977
Ç. G Ü L E R S O Y , T a r i h i K a l e n d e r Kasrı R e s t o r a s y o n u , İstanbul,
1962
Çelik G Ü L E R S O Y , "Topkapı Sarayı İçin Çalışmalar", Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u
Belleteni, sayı 282,
1965
Çelik G Ü L E R S O Y , '"Korunması Gereken Boğaziçi', Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Ta­
rafından Düzenlenen Sergi", Mimarlık, sayı 6,
1972
Çelik G Ü L E R S O Y , K o r u n m a s ı Gereken B o ğ a z i ç i , İstanbul,
1972
Ç. G Ü L E R S O Y , "Boğaziçi'ni K o r u m a k " , Ş e h i r c i l i k Enstitüsü D e r g i s i , sayı 10,
1975
Çelik G Ü L E R S O Y , "Boğaziçi'nin Türk Turizmindeki Y e r i " , İstanbul B o ğ a z ı ve Çevresi So­
runları S i m p o z y u m u , İstanbul,
1975
Çelik G Ü L E R S O Y , Kapalı Çarşının R o m a n ı , İstanbul,
1979
Çelik G Ü L E R S O Y , Yıldız Parkı ve M a l t a K ö ş k ü , İstanbul,
1979
Çelik G Ü L E R S O Y , "Tehlike Altındaki En Büyük Değerimiz: Boğaziçi", Çevre
sayı 1 , 1979
Koruma,
Çelik G Ü L E R S O Y , "Kariye Düzenlemesi Üzerine Bir Söyleşi", Çevre, sayı 3,
Çelik G Ü L E R S O Y , Boğaziçi - Sorunlar / Çözümler, İstanbul,
1979
1982
Çelik G Ü L E R S O Y , "Batıda Kentleşme, Kültür, Turizm", Milliyet Sanat Dergisi, sayı 40,
1982
Çelik G Ü L E R S O Y , "İstanbul'un Eski Eserleri", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,
3. cilt, İstanbul,
1983
Çelik G Ü L E R S O Y , "Kültür Mirası ve H u k u k " , Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri
Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Çelik G Ü L E R S O Y , İstanbul'un Anıtsal Ağaçları I, Rumeli Kavağı - Kağıthane Arası, İstan­
bul,
1984
Ç. G Ü L E R S O Y , Yıldız Sarayı, Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Çelik G Ü L E R S O Y "Mesaj", Sanat Çevresi, Temmuz sayısı,
1984
Çelik G Ü L E R S O Y , "Mesaj", Mesaj'a Yanıtlar, İstanbul, (1985)
Çelik G Ü L E R S O Y , Edirnekapısı'nda Bir Örnek, İstanbul,
Çelik G Ü L E R S O Y , Hıdiv'ler ve Çubuklu Kasrı. İstanbul,
Çelik G Ü L E R S O Y , Reklamlar ve B i z , İstanbul,
1985
1985
1985
Çelik G Ü L E R S O Y , "Bristol Olayı", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 4 1 ,
1986
Çelik G Ü L E R S O Y , "Restorasyonda Rantabilite Tek Başına Ölçü Olamaz", T Ü R S A B Turizm
Dergisi, sayı 54,
1987
Çelik G Ü L E R S O Y , "Turizm Yatırımı Uğruna Kültür Tahrip Ediliyor", T Ü R S A B Turizm Der­
gisi, sayı 67,
1988
Çelik G Ü L E R S O Y , "Güzel Bir Şey Y e m e n i n , Temiz Su İçmenin Özlemi, Nostalji Değildir", İn­
ş a a t Malzemeleri ve Uygulamaları, Sayı 7,
1988
S. GÜLEZ, "Doğa Kurumasında Y e n i Bir Yaklaşım: Bilgilendirme ve Bir Bilgilendirme Mode­
l i " , Tabiat ve İnsan, sayı 4, 1985
Sümer GÜLEZ, "Doğa K o r u m a ve Turizm: Uzlaşması Gereken İki Zıt O l g u " , Turizm Yıllığı
1986, Ankara, 1988
Aret GÜLMEZ, "Şehirleşme Süreci İçinde Tarihsel Merkezler", Şehircilik Enstitüsü Dergisi,
sayı 14, 1977
Yiğit GÜLÖKSÜZ (derleyen), Türkiye Birinci Şehicilik Kongresi, 1 . ve 2. kitaplar, Ankara, 1982
Yalçın GÜLTEKİN, "Boğaziçi'nde İskele Meydanı Tanzimi", Mimarlık, sayı 1 , 1969
Aydın GÜN, "Milli Sarayların Kültürel ve Sanatsal Kullanımı", T B M M Milli S a r a y l a r Sempoz­
yumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Reha G Ü N A Y , "Safranbolu Mimari Değerlerinin Korunmasına Yardımcı Batıdan Bir K o r u m a
Örneği S C H N O O R " , M T R E Bülteni, sayı 5-6 (Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Hafta­
sı Semineri Bildirileri sayısı),
1976
R. GÜNAY, "Safranbolu Evleri ve K o r u m a Gereği", Sanat Dünyamız, sayı 8,
1976
Reha GÜNAY, "Safranbolu Evleri ve Düşündürdükleri", I. Tarihi Türk Evleri Haftası Bildiri
Özetleri, İstanbul, 1983
Reha GÜNAY, "Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Ulusal Bir Belgelik Kurulması Önerisi",
Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Reha GÜNAY, "Kültür Varlıklarımızın Korunması Konusunda Eğitimin Önemi ve Ulusal Bir Eğitim
Kurulu Oluşturulması Önerisi", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetle­
ri, İstanbul,
1984
Reha GÜNAY, " K o r u m a d a Safranbolu Örneği", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız,
İstanbul,
1984
Reha GÜNAY, "Japonya'da Kültür Değerlerinin Korunması", T A Ç , sayı 4 ,
1986
Safa GÜNAY / Abidin D A V E R / Mazhar N . RESMOR, "Tamir Edilecek Tarihi Binalar", Güzelleşen İstanbul, İstanbul,
1943
Hamza G Ü N D O Ğ D U , "Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı ve Gerçekler", T B M M Milli S a ­
raylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Gonca G Ü N D O Ğ D U , Kayseri Sit Alanı İçinde Y e r a l a n Sivil Mimarlık Örnekleri Üzerine
Bir Araştırma, (MSÜ, Fen Bilgileri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Linas Tezi), İstanbul, 1986
A. GÜNEŞ / N . B E Ş B A Ş / A . T I R P A N / L . T A Y L A / Z. ÖZCAN, A n k a r a E s k i Kent D o k u ­
su Koruma ve Değerlendirme Projesi R a p o r u , ty
A . Nihat G Ü N E Y , "Tarihi Çevre İçinde Bir Turizm Merkezi Uygulanması: Antalya Kaleiçi Ör­
neği", Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler, sayı 2,
1988
İ. Hulusi G Ü N G Ö R , "Ahşabın Çürüyerek Bozulması", A h ş a p , c I—II, İstanbul,
1961
Bülent G Ü N G Ö R , T h e B o l a m a n K o n a k , (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Ankara,
1984
Bülent G Ü N G Ö R , " K o r u m a Yasaları - Kültür ve Turizm Bakanlığı Uygulamaları", Milliyet Kül­
tür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Bülent G Ü N G Ö R ,"Son 25 Yılda Bolaman Tarihi Sit Alanı", Şehirciliğin S o n 25 Yılı Semine­
ri (Bildiriler), İstanbul,
1984
Bülent G Ü N G Ö R / Zerrin ENÖN / K a m u r a n ÖZTEKİN / Vehbi T O S U N , "Akçaabat: Tarihi
Çevrede Bir Saptama Çalışması", Şehirciliğin S o n 25 Yılı Semineri (Bildiriler), İstanbul, 1984
Ergin G Ü N G Ö R , Mimarlık 1979-1982 Dizin, Ankara, 1983 (Koruma ve onarım başlığı altın­
da bu dergide yayınlanmış yazılar)
Sait GÜRAN, "Boğaziçi ve Çevresinin İdaresi Yönünden Görüşler ve Öneriler", İstanbul Bo­
ğazı ve Çevresi Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul,
1975
S. GÜRAN, "Mahalli İdareler Açısından Kentsel Çevre ve Yeşil Alanların Korunmasına İlişkin
Yasa Hükümleri", Kentlerdeki Yeşil Alanların Korunması ve Geliştirilmesi Simpozyumu, 1976
Hikmet G Ü R Ç A Y , "Abideler ve Sitlerin Korunması", Türkiyemiz, sayı 15,
1975
Erol GÜRDAL, "Anıtlarda ve Yapılarda Kullanılmış Doğal Taşların Bozulmaları ve Korunmala­
rı", Rölöve ve Restorasyon Dergisi, sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı),
1982
Erol G Ü R D A L , "Yalıtım Malzemelerinin Yangın Güvenliğine Etkisi", Y a p ı , sayı 79,
1988
S. G Ü R E L , Tabiat, T a r i h , Kültür Değerleri ve Turizm Endüstrisi, İstanbul,
Sümer G Ü R E L , Kent P l a n l a m a s ı n a Giriş ve Çevre K a v r a m ı , Ankara,
1970
1960
Sümer G Ü R E L , "Çevre Düzenleme Eğitimi", Mimarlık, sayı 1 , 1971
S. GÜREL / R. BİROL, "Bir Konak Restorasyonu ve Konut İşleviyle Donatılması", Çevre, sayı 3
Sümer G Ü R E L / Kayhan B A K A N / Kubilay ÖNAL / Rukiye Ş E N , T A Ç
Vakfı
Karasurlarını ve Hendeklerini K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - 1/500
İstanbul
Ölçekli Uygu­
l a m a Projesi Açıklama Raporu, (çoğaltma), İstanbul, ty (1987)
E. GÜRENLİ / Y . ÖZTAN / G . E V Y A P A N , T B M M Milli S a r a y Bahçelerinin Restorasyonu
ile İlgili Ön Etüd Raporu, (basılmamış),
1975
Ekrem GÜRENLİ, "Tarihi Bahçeler Koruma ve Restorasyonları", Rölöve ve Restorasyon Dergisi,
sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı), 1982
Ekrem GÜRENLİ, "Dünden Bugüne Saray Bahçeleri", Milli S a r a y l a r , sayı 1 , 1987
Z. G Ü R E Y M A / Z. R O N A , "Mimar Seyfi Arkan (1903-1966)", Mimarlık, sayı 121-122, 1979
Rezzan G Ü R G E N / Ferhunde G Ü L E R / Çiçek E G E M E N / Mualla S A V A Ş E R , "Taşınmaz Eski
Eserlerin Korunabilmeleri İçin Alınması Gerekli Yasal Tedbirler Hakkında Düşünceler", I. T T E H
Bildiri Özetleri, (TTEKD yayını),
1983
Servet G Ü R S E L , "Safranbolu'da Etnik Yapı ve Kültür Değişimleri", M T R E Bülteni, sayı 5-6
(Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası Semineri Bildirileri sayısı),
1976
S. G Ü R S E L / Birol RADİ, "Bir Konak Restorasyonu ve Konut İşleviyle Donatılması, Çevre,
sayı 3,
1979
Ersen G Ü R S E L / Mehmet ÇUBUK, "Side (Antik Kent) Sit K o r u m a Planlaması", M T R E Bül­
teni, sayı 8,
1976
Ersen G Ü R S E L , "Side ve Çevresi Turistik Düzenleme Projesi", Çevre, sayı 4,
1979
Y . G Ü R S E L , "Tarihi Çevreyi Korumanın E k o n o m i Politiği", Mimarlık, sayı 139,
Yücel G Ü R S E L , "Tarlabaşı Yıkımının Perde Arkası", Mimarlık, sayı 2,
1975
1986
Yücel G Ü R S E L , "Korumanın Eyleme Dönüşmesinde Halkın Katılımı ve Sivil Organizasyon De­
neyleri", Türkiye 11. Dünya Şehircilit Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde Planlama - Dü­
zenleme Sorunları, Edirne, 1987
Y . G Ü R S E L , "Beyoğlu'nun Yıkımı ve Şehirlerimizin Geleceği", Mimarlık, sayı 1 , 1987
Yücel G Ü R S E L , "Restorasyonun Turizmle İlgisi Netleştirilmeli", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sa­
yı 54,
1987
Yücel G Ü R S E L , "Tarlabaşı Yıkımının Perde Arkası", Ölçü, sayı 1 , 1987
Yüce! G Ü R S E L , "Temel Sorun Kitlelerin Korumacılığıdır',' T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 67,
1988
Yücel G Ü R S E L , "İçinden Otoyol Geçen Tarih", Mimarlık, sayı 1 , 1989
C. Tuncer G Ü R S O Y , "Piyasa Ekonomisi Açısından Tarihi Çevre Koruması", Çevre, sayı 3, 1979
Sevil Tunç G Ü R S U , "Tarihi Çevre Korunması ve Örgütlenme", M T R E Bülteni, sayı 4 (Tarihi
Çevrenin Korunması Semineri Bildirileri sayısı),
1975
Alaeddin GÜRTUNA, "Vakıf Abidelerinin Korunması", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a
Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Muhittin GÜVEN, "Sarayların Tanıtılması ve Günümüzdeki Durumlarının Belirlenmesi", T B M M
Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Olgun GÜVEN, " G a m a Işınları ile Ahşap Yapıların Korunması ve Sağlamlaştırılması", T B M M
Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Kemal GÜVEN, T B M M Milli S a r a y l a r Restorasyon Master Plan Hazırlık R a p o r u , Ankara,
1976
Bozkurt G Ü V E N Ç , "Eski Kent - Yeni Kent: Neresi Bizim K e n t " , Milliyet Kültür Mirasımızı
Koruma Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Abdi GÜZER / Ufuk Y E Ğ E N O Ğ L U , "Doğal Çevreye Tarihsel Yaklaşımlar, Mimarlık, sayı 5-6
1983
İsmail HABİB, "Sümerkent", M T R E Bülteni, s a y ı l 3 - 1 4 ,
1981
Sevinç HADİ, " G ö r e m e Çevresi", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özet­
leri, İstanbul,
1984
A. HALİL, "Tarihi Eserlerin Değerlendirilmesi", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
sayı 168,
1955
E. HALİL, "Abidelerimizin Hali", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, sayı 49-52, 1933
G. S. H A L L , "Ahşabın Yapıda Doğru Kullanımı ve Korunması", Ahşap Malzemenin Korunması
Semineri, Ankara,
1985
Cem HAMULOĞLU, "Taşkışla'ya Otel, İdare Mahkemesinden Döndü", Cumhuriyet, 19.7.1989
Mehmet Ali H A N D A N / Sedat Hakkı ELDEM, "Güzel Sanatlar Akademisi", Arkitekt, sayı 1-2, 1954
Hıvziya HASANDEDIÇ, "Mostar'ın Türk Devri Kültürel ve Tarihi Anıtları", Vakıflar Dergisi,
sayı V I I , 1968
Hayzuran H A S O L / Doğan H A S O L , "Yeşilköy'de Eski Bir Evin Canlandırımı", Y a p ı , sayı 2 1 ,
1976
Doğal H A S O L , "Bir Eski Eserin Öyküsü", Y a p ı , sayı 17,
1976
Doğal H A S O L , "Restorasyon", "Restitüsyon", " Y e n i l e m e " , Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,
İstanbul, 1979
(1975)
Doğan H A S O L , "Niçin Yıkıyoruz?", Y a p ı , sayı 43,
1982
Doğal H A S O L "İşte B u Olmadı Sayın Gülersoy", Y a p ı , sayı 57,
1984
Doğal H A S O L , "İşte B u Olmadı Sayın Gülersoy", Mesaj'a Yanıtlar, İstanbul, (1985?)
L. H A U T E C O E U R , "Faut - il restaurer les Monuments?", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u ­
mu Belleteni, sayı 128,
1952
H . Filiz H A Z I , Gaziantep Şekeroğlu Mahallesi Seyidoğlu Sokağın İnclenmesi ve K o r u m a
Önerileri, (MSÜ, Fen Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
M . Emin HEKİMGİL, Turizm ve Konservasyon - Birlikte Ç a l ı ş m a , (1973'de Danimarka'nın
Kopenhag kentinde Europa Nostra ve ETC (Avrupa Seyahat Komisyonu) tarafından düzenle­
nen toplantıya katılan Türk delegelerinin hazırladığı rapor, çoğaltma), A n k a r a ,
1974
Metin H E P G Ü L E R / Doğan TEKELİ / Sami S İ S A , "Rumelihisarı Bahçesinin Yeniden Tanzi­
m i " , Arkitekt, sayı 2,
1960
Abdülhak Şinasi (HİSAR), "Bizde Müzeciliğin Başlangıcı", Ülkü, Eylül sayısı,
Abdülhak Şinasi (HİSAR), "Müzelerimiz ve H a m d i Bey", Ülkü, sayı 14,
1933
1934
Hüseyin HÜSAMETDİN / İbn ul-emin Mahmut K E M A L / Nazif ÖZTÜRK, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının Hal Tercümeler (1)", Vakıflar Dergisi, sayı 15, 1982
Hüseyin HÜSAMETDİN / İbn ul-emin Mahmut K E M A L / Nazif ÖZTÜRK, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının Hal Tercümeleri (2)", Vakıflar Dergisi, sayı 16, 1982
Hüseyin HÜSAMETDİN / İbn ul-emin Mahmut K E M A L / Nazif ÖZTÜRK, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeler (3)", Vakıflar Dergisi, sayı 17,
1983
Hüseyin HÜSAMETDİN / İbn ul-emin Mahmut K E M A L / Nazif ÖZTÜRK, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeleri (4)", Vakıflar Dergisi, sayı 18,
1984
Hüseyin HÜSAMETDİN / İbn'ül-emin Mahmut K E M A L / Nazif ÖZTÜRK, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeler (5)", Vakıflar Dergisi, sayı 19,
1985
Hasena İLGAZ, "Yalova Kaplıcalarının Onarımı", Atatürk'e 100. Yıl Armağanı, İstanbul, 1981
D . W . I N S A L L , "Timber Buildings in Britain and a Pioneer Historie T o w n Study", O D T Ü , Mi­
marlık Fakültesi Dergisi, sayı 2,
1978
R. I S O L A B E L L A / M . E R S Ö Z / C. U L U S / C. Y I L D I R I M / M . K O N U K S E V E R , "Fener ve
Balat'ta Analitik Çalışma: Bölgenin K o r u m a Gerekliliği", Mimarlık, sayı 4 ,
1978
Ertürk Mehmet IŞIKPINAR, "Boğaziçi Kıyı Meydanlarının Mimari Psikolojisi Açısından Değerleri
ve Ruh Sağlığına Katkıları", İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Simpozyumu, İstanbul 1975
T . IŞIKSAL, "Tarihi Eserlerimizin Y a ğ m a Edilmesine ve Kaçırılmasına A i t Örnekler", Belgeler­
le Türk Tarihi Dergisi, sayı 4,
1968
Tümerkan İBİŞ / Nilgün K U L O Ğ L U , "Trabzon'da Rölöve Çalışmaları", Mimarlık, sayı 2, 1989
Baran İDİL / Cengiz B E K T A Ş , "Kentlerimizin Planlanmaları ve Korunmaları üzerine Eleştiri ve
Öneriler Safranbolu Örneği", M T R E Bülteni, sayı 5-6 (Safranbolu Mimari Değerleri ve Folklo­
ru Haftası Semineri Bildirileri sayısı),
1976
Baran İDİL, "Kıyı Planlaması Üzerine", Mimarlık, sayı 2 3 1 ,
1988
Uluğ İĞDEMİR, "Tarihi Eserlerin Korunması ve Tarih Malzemesinin Toplanması", Konuşma­
lar, Ankara, 1940
Ekmeleddin İ H S A N O Ğ L U , "İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma
Merkezinin Yıldız Sarayı Kompleksinin Bazı Ünitelerinde Yaptığı Rehabilitasyon Çalışmaları",
T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
S. Esen İHTİYAROĞLU, İstabi-i Amire-i F e r h a n , (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
Nevzat İLHAN, Çit Kasrı Restorasyonu Raporu, (çoğaltma)
Nevzat İLHAN, "Restorasyonun Teorisini Bilmek Yetmez, Uygulama Yapmış Olmak Şart", İs­
tanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Altan ÎLTER, " M i m a r i Alanda Fotogrametri", Harita Dergisi, sayı 32 (72), 1966
İsmet İLTER, "Tarihi Köprülerimizin Onarımı Gerekli midir?", Karayolları Bülteni, sayı 22, 1967
İsmet İLTER, "Tarihi Köprülerimiz ve Onarım Kuralları", Karayolları Bülten, sayı 2 2 5 , 1968
İsmet İLTER, "Tarihi Köprülerimiz ve Onarım Kuralları", Karayolları Bülten, sayı 2 4 6 , 1970
İsmet İLTER, "EEKT - Bayındırlık Yapıları Kapsamı İçindeki Y e r i " , E s k i Eserler K a n u n u T a ­
sarısı Üzerinde Görüşler, (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü tarafından ty
İ. İLTER, "Restorasyon Uygulamaları Üzerine Düşünceler ve Bir Öneri", Mimarlık, sayı 3, 1977
İsmet İLTER, "Uygulamacı Sorunları", Rölöve ve Restorasyon Dergisi, sayı 4 ( 1 . Restoras­
yon Semineri Özel Sayısı), 1982
Ahmet İMAMOĞLU / Ayşegül Uğuroğlu, " O r d u Paşaoğlu Konağı (Etnografya Müzesi) Resto­
rasyon Çalışmaları", Müze - Museum, sayı 1 , Ocak-Haziran 1989
S. İNAL, Tabiatı K o r u m a , Milli Parklar ve Tabiatın Korunması Seminerine Sunulan Bildi­
ri, Ankara, 1967
Jale İNAN, "Perge Kazısı ve Onarımı", I I . Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1980
Jale İNAN, "Seleukeia Kazısı ve Onarımı", I I . Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1980
Jale İNAN, "Side A p o l l o n Tapınağı ( N , l ) Kazısı ve Onarımı 1983 Yılı Çalışmaları", V I . Kazı
Sonuçları Toplantısı, İzmir, 1984
Jale İNAN, "Side A p o l l o n Tapınağı Restorasyonu ve Kazısı", V I I . Kazı Sonuçları Toplantısı,
Ankara, 1985
Jale İNAN, "Side A p o l l o n Tapınağı Restorasyonu 1985 Yılı Çalışmaları", V I I I . Kazı S o n u ç l a n
Toplantısı I I , Ankara, 1986
Jale İNAN, "Side A p o l l o n Tapınağı Restorasyonu 1986 Yılı Çalışmaları", I X . Kazı S o n u ç l a n
Toplantısı I I , Ankara, 1987
Jale İNAN, "Side A p o l l o n Tapmağı Restorasyonu 1987 Çalışmaları", X . Kazı Sonuçları Top­
lantısı I I , Ankara, 1988
İhsan İNAN, "İnşaatta Zelzeleye Karşı Mukavemetin T e m i n i " , Arkitekt, sayı 3-4, 1940
Yavuz İNCE, "Safranbolu'da Bir Ev Restorasyonu", M T R E Bülteni, sayı 3, 1975
Yavuz İNCE, "Kentlerin Tarihsel Dokusunun Korunmasında Yerel Örgütlerin Kurulması ve Böl­
gesel Eğitim Birimlerinin Oluşturulması", M T R E Bülteni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması
Semineri Bildirileri sayısı), 1975
Y . İNCE, "Safranbolu Tarihsel Kent Dokusunun Korunması", Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleteni, sayı 54/333 (Safranbolu özel sayısı), 1976
Yavuz İNCE, "Bir Kentin Kendini Korumasının Kısa Öyküsü", Hürriyet-Gösteri, sayı 117, 1990
Cemil İPEKLİ, "İbrahim Paşa Sarayı ve Y o k Etme Mantığı", Yurtta - Dünyada Dizayn Konstrüksiyon, sayı 2 1 , 1986
Başak (ACAR) İ P E K O Ğ L U , "Eskişehir Tarihi Sit Alanı - Paşa, Orta, Akcamii Mahalleleri K o r u ­
ma ve Geliştirme Planı Tespit Çalışmalarının Yöntem ve Sonuçlan", Türk Etnografya Dergisi,
sav; X V I I I , 1988
Murat İREN, "Trabzon Çaykara Dernek Pazarı Güney K o n d u Mahallesi Camii", Rölöve ve Res­
t o r a s y o n D e r g i s i , sayı 5,
1983
Yaman İREPOĞLU, "Rahva el A m a n Hanı", B i t l i s İlindeki Mimarlık Yapıtlarıyla İlgili Ç a ­
lışmalar, İstanbul,
1984
Yaman İREPOĞLU, "Eski Eser Korunması Alanında T . A . Ç . Vakfının Çalışmaları", Ev & O f i s ,
sayı 97,
1984
N . İSLİMYELİ, "Mimar Kemalettin ve Sonrası", A n k a r a S a n a t , sayı 10,
1967
A h m e t A l i İSMAİL, "Bölgesel Denge ve İç Oluşum Bakımından Arap ve İslam Kenti", İslam
M i m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı - B i l d i r i l e r , İstanbul,
1987
Leyla İSMİER, "Evler Yaşamalı", M i l l i y e t A k t u a l i t e , 2 9 . 5 . 1 9 8 3
Eyüp G . İSPİR, "Tarihi Çevrenin Korunması", I . M i l l i Kültür Ş u r a s ı K u r u m ve K u r u m T e m ­
silcisi B i l d i r i l e r i , Ankara,
1982
Turhan İSTANBULLU, "İstanbul Boğazında Doğanın Tahribi Yönünden Ortaya Çıkan Bazı Çev­
resel Sorunlar", İstanbul B o ğ a z ı ve Çevresi Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul,
A h m e t İSVAN, "Uygulamada Tarihi Çevrenin Korunması", Mimarlık, sayı 5,
1975
1975
A h m e t İSVAN, "Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bürokratik Örgütlenme", M i l l i y e t Kültür
Mirasımızı K o r u m a S e m i n e r i B i l d i n Özetleri, İstanbul,
1984
Erhan İŞÖZEN, "İstanbul Kent Meydanları ve Sorunları", Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü
K o l l o k y u m u - T a r i h i Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme S o r u n l a r ı , Edirne,
1987
Erhan İŞÖZEN / Nermin SİNEMOĞLU / Ümit S E R D A R O Ğ L U / T A Ç Vakfı Mimarlık B ü r o ­
su, Üsküdar Meydanı Kentsel T a s a r ı m Proje Y a r ı ş m a s ı , İstanbul,
1987
Erhan İŞÖZEN, T a k s i m Meydanı Kentsel T a s a r ı m Proje Y a r ı ş m a s ı , İstanbul,
1987
Hakkı İ Ş S E V E N , H a y d a r H a m a m ı Kadınlar B ö l ü m ü Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık
Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1982
Allahi İŞTİYAKİ, "Tarihsel Şehrin Kaderi: Darriyah ve Mimari Mirası", İslam M i m a r i Mirasını
K o r u m a Konferansı - B i l d i r i l e r , istanbul,
1987
Utarit İZGİ, "Boğaziçinde İki Yeni Yalıda Cephe", Y a p ı , sayı 40,
1980
Ü. İZMİRLİGİL / G . BİRKAN / A . B A T U R / T. A K Ç U R A / N . AKÇURA / M . Ç A P A R /
D . K U B A N / O . ÜSTÜNKÖK, "Sanayileşmemiş Bir Ülke Olarak Türkiye'de Tarihi Çevre K o ­
runması ve Restorasyonu", Mimarlık, sayı 8,
1973
Ülkü İZMİRLİGİL, "Side Tiyatrosu Kazı - Onarım ve Çevre Düzenlemesi", V . Kazı S o n u ç l a r ı
Toplantısı, İstanbul,
1983
Ülkü İZMİRLİGİL, "Side Tiyatrosu ve Çevresi Kazı Onarım ve Düzenleme Çalışmaları 1983",
V I . Kazı S o n u ç l a r ı Toplantısı, İzmir 1984
Ülkü İZMİRLİGİL, "İstanbul Restorasyon Merkezi", M i l l i y e t Kültür Mirasımızı K o r u m a Se­
m i n e r i B i l d i r i Özetleri, İstanbul, 1984
Ülkü İZMİRLİGİL, "Side Tiyatrosu ve Çevresi Kazı Onarım ve Düzenleme Çalışmaları", V I I .
Kazı S o n u ç l a r ı Toplantısı, Ankara, 1985
Ülkü İZMİRLİGİL, "Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboravtuvarı Hakkında Plan ve Dü­
şünceler", T Ü B İ T A K A r k e o m e t r i Ünitesi B i l i m s e l Toplantı B i l d i r i l e r i V , Ankara,
1985
Ülkü İZMİRLİGİL "Side Tiyatrosu ve Çevresi Kazı Onarım ve Düzenleme Çalışmaları", V I I I .
Kazı Sonuçları Toplantısı I I , Ankara,
1986
Ülkü İZMİRLİGİL, "Side Tiyatrosu ve Çevresi Kazı Onarım ve Düzenleme Çalışmaları", IX. Kazı
Sonuçları Toplantısı I I , Ankara,
1987
H . K., "Mezar Taşları ve Türk Süsleme Sanatları: Sanat Eserlerimize Saygı!", Yapı, sayı 30,
Güngör K A B A K Ç I O Ğ L U , "Kervansaray Mokampları", Mimarlık, sayı 7,
1943
1964
Güngör K A B A K Ç I O Ğ L U , "Tarihi Milli Park Göreme'de Bir M o k a m p " , Y a p ı , sayı 17,
1976
Muhtar K A B A R , "Öğrenci Gözüyle Ankara Saraçoğlu Mahallesi Geliştirme Projesi", Mimar­
lık, sayı 2,
1978
K. K A F L I , "Eski Eserlerin Sadeleştirilmesi", T a ş a n ,
1938
Sadri K A H R A M A N , "Vakıf Eserlerde K o r u m a " , Vakıflar, İstanbul,
1984
Yegan K A H Y A , C a f e r a ğ a Medresesi Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayın­
lanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
Melih KAMİL, "Tarihsel Çevre Korunmasına Orta A v r u p a ' d a n Örnekler", M T R E Bülteni, sayı
7,
1976
M . KAMİL / A Y Ü C E L / N . E L D E M , "Sultanahmet Meydanı ve Çevresi K o r u m a ve Geliştir­
me Projesi", Çevre, sayı 3,
1979
Selahattin KANDEMİR, T a r i h i Eserleri A r a ş t ı r m a ve K o r u m a Kılavuzu, İstanbul,
Selahattin KANDEMİR, Tarihi Eserlerimizi Koruyalım ve S e v e l i m , İstanbul,
1935
1936
KANDEMİR, "Eski Eserlerimiz Hakkında Gabriel'le Bir Konuşma", Türkiye Turing ve Otomo­
bil Kurumu Belleteni, sayı 98,
1950
S. KANDEMİR, "Eski Eserlerimizi Nasıl Koruyabiliriz", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u
Belleteni, sayı 120,
1952
Uğur K A N G A L , Safranbolu, a Conservation and Development Model Using Photogrammetric Techniques, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1975
Uğur K A N G A L , "Safranbolu: Fotogrametri Yardımıyla K o r u m a ve Gelişme M o d e l i " , Mimar­
lık, sayı 158,
1979
Tuğrul K A N I K , "Arkeolojik Amaçla Hava Fotoğraflarının Değerlendirilmesi", T U F B Türkiye
Ulusal Fotogrametri Birliği I I I . Kongresinde Verilen Bildiriler, Ankara,
1976
Tuğrul K A N I K / Alpay ÖZDURAL, "Kentsel K o r u m a d a Hava Fotoğrafları ve Fotogrametrinin
Rolü", Türkiye Birinci Şehicilik Kongresi, 2. kitap, Ankara,
1982
Gül (ASATEKİN) K A P T A N O Ğ L U , T h e E s k i H a m a m , (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlan­
mamış Yüksek Lisans Tezi), A n k a r a ,
1978
Süleyman K A R A , Silifke Atatürk E v i , A n k a r a , ty (1983)
N . K A R A A S L A N / M . K A R A A S L A N , "Sarayiçi Bölgesinin Değerlendirilmesi, Edirne", Çev­
re, sayı 3,
1979
H . K A R A B E Y , "Fransa'nın Yönetim ve Planlama Düzeyinde Kıyılarını Düzenleme ve K o r u m a
Çabaları", Mimarlık, sayı 2,
1976
Haydar K A R A B E Y / Mehmet ÇUBUK / Ülker S E Y M E N , " 2 0 0 0 Yılına Doğru Çevre-Gelecek
İçin Bir Düşün Gerekliliği", 2 0 0 0 Yılına Doğru S a n a t l a r S e m p o z y u m u , İstanbul,
1977
Haydar K A R A B E Y / Mehmet Ç U B U K / Ülker S E Y M A N , "Çevre Olgusu ve Çevre Düzenle­
me", Y a p ı , sayı 26-27,
1977
Haydar K A R A B E Y , Kıyı Mekanının T a n ı m ı , Ülkesel Kıyı Mekanının Düzenlenmesi İçin B i r
Y ö n t e m Önerisi, İstanbul, ty (1978)
Haydar K A R A B E Y , "Eski Yapılarda Y e n i Oteller", T Ü R S A B T u r i z m D e r g i s i , sayı 67,
1988
Ayşe KARADEMİR, A n a d o l u Kervansarayları ve Günümüz Koşullarına G ö r e Değerlendi­
r i l m e s i , (MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1986
Necmettin K A R A D U M A N , "Kültürel Mirasın Tanıtılmasında Milli Saraylar", M i l l i S a r a y l a r , sa­
yı 1 , 1987
Melih K A R A K A Ş , "Ağaç Malzemenin Korunması", A h ş a p M a l z e m e n i n K o r u n m a s ı Semine­
r i , Ankara,
1985
İsmail KARAKAŞ, "Edirne Kenti Gelişme Sürecinde Tarihi Çevre Planlama Sorunları", Türki­
ye 11. Dünya Şehircilik Günü K o l l o k y u m u - T a r i h i Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme So­
runları, Edirne, 1987
Enis K A R A K A Y A , "Yeniden Diriltilen Antik Bir Kent: Sardes", İlgi, sayı 40,
1984
Enis K A R A K A Y A , "Restore Edilerek Eski Anıtsallığına Tekrar Kavuşturulan Sardes Gymnasium Kompleksi", Sanat Dünyamız, sayı 32,
1985
Haluk KARAMAĞARALI, "Kayseri'de H u n a d Camisinin Restitüsyonu ve H u n a d Manzumesi­
nin Kronolojisi Hakkında Bazı Mülahazalar", A . Ü . İ. F a k . D e r g i s i , sayı X X I , 1976
Haluk KARAMAĞARALI, "Sahib Ata Camiinin Restitüsyonu Hakkında Bir Deneme", Rölöve
ve Restorasyon D e r g i s i , sayı 3,
1982
Haluk KARAMAĞARALI, "Konya Ulu Camii", Rölöve ve Restorasyon D e r g i s i , sayı 4 ( 1 . Res­
torasyon Semineri Özel Sayısı), 1982
A y k u t K A R A M A N , "Bir Toplu K o r u m a Örneği: Society Hill, Philadelphia", Türkiye 11. Dün­
ya Şehircilik Günü K o l l o k y u m u - T a r i h i K e n t l e r d e P l a n l a m a - Düzenleme S o r u n l a r ı , Edir­
ne,
1987
Y . K. K A R A O S M A N O Ğ L U , "Eski Beylik Binalarımız", Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u
Belleteni, sayı 1 7 1 , 1956
F. K A R A T A Y , "İtalya'da Sanat Eserlerinin Restorasyon ve Muhafazası", Türkiye T u r i n g ve
O t o m o b i l K u r u m u B e l l e t e n i , sayı 264, 1964
Murat KAR A Y ALÇIN, "Yerel Yönetimlerin K o r u m a Etkinliklerindeki Rolü ve Önemi - Yerel
Ölçekte Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Kültür ve T a b i a t Varlıklarını K o r u m a K u ­
rultayı, Ankara, 1990
Haluk K A R L I K , Yeşilköy T a r i h i Çevre K o r u m a Projesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlan­
mamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1985
Haşim K A R P U Z , "Erzurum'da Anıtların Onarım Çalışmaları Sırasında Ortaya Çıkan Y e n i Bina­
lar ve Buluntular", M T R E Bülteni, sayı 7, 1976
K. K A R T A L / O. K A R T A L , Kıyı Kentlerimizin T e m e l Sorunları Kuşadası Sempozyumu
Bildirileri, Kuşadası,
1980
F. K A R T I N , "Ortaköy Camiini Kurtarmak İçin Yapılan Çalışmalar", Türkiye Mühendislik H a ­
berleri, sayı 14/156,
1968
Faruk K A R T I N , "Ortaköy Camii Tamir ve Onarımı", Rölöve Restorasyon Dergisi, sayı 1 , 1974
Stefan K A R W I E S E , "1984 Yılında Efes'de Yapılan Avusturya Kazı ve Onarım Çalışmaları", V I I .
Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara,
1985
Mücella KAYADEMİR, "Eski İzmir (Yıkık Minare) C a m i i " , Rölöve Restorasyon Dergisi, sayı
3,
1982
Mücella KAYADEMİR / Ruhi A Y D I N , "Uşak Çakaloz C a m i i " , Rölöve ve Restorasyon Dergi­
si, sayı 5,
1983
Gamze K A Y M A K , "Efes'te Restorasyon Çalışmaları", Mimarlık, sayı 2/228,
1988
A. KAZMAOĞLU / E. TANERİ, " A t i k Valide Hamamı Restorasyonu, Üsküdar", Çevre, sayı
3,
1979
Mine KAZMAOĞLU, " M i m a r i Mirasın Korunması ve Yaşatılmasına Yaklaşımlar", Y a p ı , sayı
17,
1976
Mine KAZMAOĞLU, " I C O M O S ' d a n Haberler", Y a p ı , sayı 22,
1977
Ruşen K E L E Ş , "Boğaziçi'nin Korunmasında H u k u k ve Yönetim", İstanbul Boğazı ve Çevresi
Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul,
1975
Ruşen K E L E Ş , Yerleşim ve Çevrebilim Sorunları - K u r a k ve U y g u l a m a ,
1984
İbn ul-emin M a h m u t K E M A L / Hüseyin HÜSAMETDİN / Nazif ÖZTÜRK, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeler (1)", Vakıflar Dergisi, sayı 15, 1982
İbn ul-emin M a h m u t K E M A L / Hüseyin HÜSAMETDİN / Nazif ÖZTÜRK, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeler (2)", Vakıflar Dergisi, sayı 16, 1982
İbn'ül-emin M a h m u t K E M A L / Hüseyin HÜSAMETDİN / Nazif ÖZTÜRK, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeler (3)", Vakıflar Dergisi, sayı 17,
1983
İbn'ül-emin M a h m u t K E M A L / Hüseyin HÜSAMETDİN / Nazif ÖZTÜRK, "Evkaf-ı Hümayur
Nezaretinir Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeleri (4)", Vakıflar Dergisi, sayı 18,
1984
İbn'ül-emin M a h m u t K E M A L / Hüseyin HÜSAMETDİN / Nazif ÖZTÜRK, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının Hal Tercümeleri (5)", Vakıflar Dergisi, sayı 19,
1985
Fazlur R. K H A N , "İslam Ülkelerinde Kentsel Çevre: Gelecek Geçmişten Ne Öğrenebilir?", çe­
viren: Gönül Tankut, Konut ve Gelişme, B M T D yayını 14, A n k a r a ,
1987
Yalçın K I L A N , " T . A . Ç . Vakfı ve Faaliyetleri", T . C . Turizm ve T a n ı t m a Bakanlığı Bülteni, sa­
yı 3,
1980
Ali K I L C I , "İskilip Şeyh Yavsı Camii Külliyesi", Rölöve ve Restorasyon Dergisi, sayı 5,
1983
Selda KILIÇOĞLU, Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü O d a - i A l i Restorasyonu, (YÜ, M i ­
marlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
F. K I N A L , " H a l i l Edhem Bibliografyası", Halil E d h e m Hatıra Kitabı, Ankara,
KIRANOĞLU, "Tarihi Eserleri Koruyalım", Gediz, sayı 22,
1939
1947
Engin KIRAYOĞLU, "Cumalıkızık: Tarihi Dokusunu Koruya Bir Osmanlı Vakıf Köyü", Mimarlık,
sayı 5-6,
1983
Affan G . K I R I M L I , "Mimarlık Üzerine Bir Söyleşi", Mesaj'a Y a n ı t l a r , İstanbul, (1985)
Lale K I R L I , Kadıköy E s k i H a l B i n a s ı ve İskele Meydanı, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlan­
mamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
Bülent K I Z A N L I K , "İstanbul Çığ Gibi Nüfusun Altında Ezilmiştir", B e y o ğ l u , sayı 5,
1986
R. K O C A B A Ş , "Müzecilik Hareketi ve İlk Müze Okulunun Açılışı", Belgelerle Türk T a r i h i Der­
g i s i , sayı 24,
1969
Ferruh KOCATAŞKIN, "Yapı Malzemesinin Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi",
Y a p ı , sayı 79,
1988
N . K O Ç , "Tarihi Bahçelerin Korunması, Onarımı ve Bakımı", Peyzaj Mimarlığı, sayı 3,
1972
Rıza K O Ç , "Vakıf Kaynaklı Eserlerin Restorasyonu, Teşhir ve Tanzimi", II Vakıf Haftası K o ­
n u ş m a l a r ve Tebliğler, Ankara,
1984
Recep K O Ç , "Adalardaki Çevre K o r u m a Çalışmaları", Çevre K o r u m a , sayı 34,
1986
R. E. K O Ç U , "Camiye Tahvil Edilen Kiliseler", Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u Bellete­
n i , sayı 153,
1954
Rene K O E C H L I N , "Kentsel Renovasyon: Restore Etme veya Yıkma", çeviren: Ayla Gülsen,
Y a p ı , sayı 44, 1982
Hans KOEPF, "Şehir K o r u m a : Kent Yenilenmesinde Güncel Sorunlar", çeviren: M . Kazmaoğlu, Y a p ı , sayı 22, 1977
M . M . K O M A N , "Sepetçiler Köşkünün Onarılması Münasebeti ile Sirkeci-Narlıkapı Arasında
Mevcudiyetini Muhafaza Eden Osmanlı Eserleri" Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u Belle­
t e n i , sayı 270,
1964
Güzin K O N U K / Kayhan B A K A N , Türkiye'de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, A n ­
kara, 1987
M . K O N U K S E V E R / C. Y I L D I R I M / C. U L U S / M . E R S Ö Z / R. I S O L A B E L L A , "Fener ve
Balat'ta Analitik Çalışma: Bölgenin K o r u m a Gerekliliği", Mimarlık, sayı 4 ,
1978
Birgül K O N U Ş U R , İstanbul T a h t a k a l e H a m a m ı Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık Fakül­
tesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1985
Pauel K O R C A K , "The Goals and Means of Preserving Vernacular Architecture", O D T Ü M i ­
marlık Fakültesi D e r g i s i , sayı 2/4, 1978
Perver K O R C A / Ayten ÇETİNER / Nuran ZEREN / Mürsel S E L Ç U K , T A Ç V a k f ı
İs­
t a n b u l Karasurlarını ve H e n d e k l e r i n i K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - 1/1000 Öl­
çekli U y g u l a m a Projesi A ç ı k l a m a R a p o r u , (çoğaltma), İstanbul, 1987
Enis K O R T A N , "Topkapı Sarayının Kentsel Estetik Açısından İstanbul'a Olan Katkısının Değer­
lendirilmesi", T B M M M i l l i S a r a y l a r S e m p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İstanbul,
1985
Alpaslan K O Y U N L U , "Aphrodisias Kazısı Nedeniyle Kaldırılan Geyre Köyü ve Hacı Hatipler
E v i " , M T R E Bülteni, sayı 8, 1976
Alpaslan K O Y U N L U , "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Değerlerimizi Korumalı ve Değer­
lendirmeliyiz", Mimarlık, sayı 3, 1977
Alpaslan K O Y U N L U . "Korunması Gereken Uludağ Milli Parkı Oteller Yöresi ve Beceren Ote­
l i " . Arkitekt, sayı 1 . 1980
Alpaslan K O Y U N L U , "Yakın Çevre - Tarihi Çevre İlişkisi", Çevre K o r u m a , sayı 6,
1980
Alparslan K O Y U N L U , "Kültür ve Doğa Değerlerini K o r u m a Gereği", Birinci Milli Kültür Şu­
rası, Bildiriler, Ankara,
1982
A. K O Y U N L U , "Değişen Yaşantı, Değişen Kentler, Kaybolan Değer Yargılarımız, Y o k Olan
Sivil Mimarlı Örneklerimiz", Mimarlık, sayı 187,
1983
Alpaslan K O Y U N L U , "Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının ve Değerlerinin Korunması", Çevre
Koruma, sayı 16,
1983
Alpaslan K O Y U N L U , "Değişen Tarihsel Çevre Olgusu", I. Tarihsel Türk Evleri Haftası Bildir
Özetleri, İstanbul,
1983
Alpaslan K O Y U N L U , "Geçmişten Geleceğe Köprü: Kültür Mirasımız" Milliyet Kültür Mirası­
mızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Alpaslan K O Y U N L U , "Tarih, Çevreyi K o r u m a Yöntemleri", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür
Mirasımız, İstanbul,
1984
Alpaslan K O Y U N L U , "Ayasofya Kubbe Kasnağındaki Payandalar, Onarım Sorunları - Kurşun
Kaplama Önerisi, Ayasofya Müzesi Yayınları X I I I , İstanbul,
1985
Alpaslan K O Y U N L U , "Ayasofya Restorasyonu", Yurtta - Dünyada Dizayn Konstrüksiyon,
Mart sayısı,
1986
Alpaslan K O Y U N L U , "İslam Mimari Mirasının Korunmasında Envanter Önceliği ve Gereği",
İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Alparslan K O Y U N L U , "Ayasofya'da Başlayan Restorasyon ve Düşündürdükleri", Mimarlık,
sayı 2/88 (228),
1988
Alpaslan K O Y U N L U , "İstanbul Restore Edilmelidir", Şehir Dergisi, sayı 12,
1988
Aykut K O K S A L , "Korumanın Mantığı ve Ölçüsü", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız,
İstanbul,
1984
Asım K Ö M Ü R C Ü O Ğ L U , "Nazilli'de Eski Bir Ev Rölövesi", Mimarlık, sayı 3-4,
1952
Fuat K Ö P R Ü L Ü , "Vakıf Müessesesinin H u k u k i Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü", Vakıflar Dergi­
si, sayı I I , 1974 (1942)
İdris K Ö P R Ü L Ü / Uğur ÜNALDI, "Siirt U l u Camii ve Minaresi", Rölöve ve Restorasyon Der­
gisi, sayı 5,
1983
Doğan K U B A N , "Tarihi Eser Restorasyonu Üzerine", Y e n i Ufuklar, 1960
Doğan K U B A N , "Tarihi Çevrenin Korunması ve Değerlendirilmesi", Mimarlık ve Sanat, sayı
3, 1961
Doğan K U B A N , "Restorasyon Kriterleri ve Carta del Restauro", Vakıflar Dergisi, sayı V , 1962
Doğan K U B A N , "İstanbul'da Tarihi Çevrenin Önemli Bir Kısmı Ortadan Kalkıyor", Mimarlık,
sayı 10, 1965
Doğan K U B A N , İznik Şehrinin T a r i h i Strüktürü, Anıtları ve Bunların Korunması ile İlgili
Rapor, (çoğaltma), İstanbul, ty
Doğan K U B A N , "Erzurum Kentinin Tarihsel Yapısı ve Görünüşünün Korunması ile İlgili Ra­
por", Erzurum Analitik Etüdleri, Ankara,
1965
Doğan K U B A N , "Sivas Kentinin Tarihsel Yapısı ve Görünüşünün Korunması ile İlgili Rapor",
Sivas Analitik Etüdleri, Ankara,
1966
Doğan K U B A N , Kastamonu'nun Tarihi Yapısı ve B u Yapının İmar Planında Değerlendiril­
mesiyle İlgili Rapor, (çoğaltma), İstanbul,
1967
Doğal K U B A N , "İstanbul'un İmarında Tarihi Çevrenin Korunması, Problem ve Metodları", İs­
tanbul Bölge Kalkınma Kongresi Tebliğler, İstanbul,
1967
Doğan K U B A N , "İstanbul'un İmarında Tarihi Çevrenin Korunması / Problem ve Metotlar", Türk­
iye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni, sayı 11/290,
1967
Doğan K U B A N , "Gelecek Açısından Günümüz Mimari ve Şehircilik Uygulamalarının Eleştiri­
si", Mimarlık, sayı 7,
1968
Doğan K U B A N , " M o d e r n Restorasyon İlkeleri Üzerine Y o r u m l a r " , Vakıflar Dergisi, sayı V I I I ,
1969
Doğan K U B A N , İstanbul'un Tarihi Yapısı, Tarihi Gelişimi, Şehrin Tarihi Yapısının Özel­
likleri, K o r u m a Yöntemleri, İstanbul,
1969
D . K U B A N , Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Y o r u m l a r , Ankara,
Doğan K U B A N , "İstanbul'un Tarihi Yapısı", Mimarlık, sayı 5,
1970
1970
Doğan K U B A N , "İstanbul'un Tarihi Yapısının Genel Özellikleri", Şehircilik Enstitüsü Dergisi,
sayı 1 , 1971
Doğan K U B A N , "İstanbul'da Korunulacak Bölgeler İçin Ayrıntılı Özellikler ve K o r u m a Modaliteleri", Şehircilik Enstitüsü Dergisi, sayı 1 , 1971
Doğan K U B A N , "Kaybedilen Değerler", Şehircilik Enstitüsü Dergisi, sayı 1 , 1971
Doğan K U B A N , "Boğaziçi", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, sayı 33/312, 1972
Doğan K U B A N , İzmir'in Tarihi Yapısının Özellikleri ve Korunması ile İlgili Rapor, (çoğalt­
ma), İstanbul, 1972
Doğan K U B A N , "İstanbul'da Korunacak Bölgeler İçin Ayrıntılı Özellikler ve K o r u m a Modaliteleri", Selected Readings in Conservation and Development of Historic Urban Environment,
Ankara,
1973
D . K U B A N / Ü. İZMİRLİGİL / G . BİRKAN / A . B A T U R / T. A K Ç U R A / N . A K Ç U R A /
M . ÇAPAR / O . ÜSTÜNKÖK, "Sanayileşmemiş Bir Ülke Olarak Türkiye'de Tarihi Çevre K o ­
runması ve Restorasyonu", Mimarlık, sayı 8,
1973
D . K U B A N , "Türkiye'de ve Özellikle İstanbul'da Ahşap Konut Mimarisi ve Korunması ile İlgili
Sorunlar", Mimarlık, sayı 6, 1973
D . K U B A N , "İstanbul'da Eski ve Y e n i K o r u m a Olasılıkları", Mimarlık, sayı 8,
Doğan K U B A N , "Anıt Kavramı Üzerine Düşünceler", Mimarlık, sayı 7,
1973
1973
Doğan K U B A N (ve başkaları), Gaziantep Kenti K o r u m a Planı Roporu, (çoğaltma), İstanbul,
1974
Doğan K U B A N , "Tarih - Kent ve Spekülasyon", Y a p ı , sayı 6, 1974
Doğan K U B A N , "Sinan'ın Sanatına Sahip Çıkmak", Sanat Tarihimizin Sorunları, İstanbul, 1975
Doğan K U B A N , "İstanbul'un Tarihsel Yapısının Özellikleri" (Tarihsel Yapının Günümüze Ka­
dar Korunabilmiş Özellikleri ve K o r u n m a Olanakları), S a n a t Tarihimizin Sorunları, İstanbul,
1975
Doğan K U B A N , "Çevre K o r u m a - Sorular, Cevaplar", M T R E Bülteni, sayı 3, 1975
Doğan K U B A N , "Türkiye'de Restorasyon ve Sit K o r u m a Faaliyetlerinin Örgütlenmesi Üzerine
Öneriler", M T R E Bülteni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması Semineri Bildirileri sayısı), 1975
D. K U B A N , "Kültürel Gelişmeler ve Tarihi Çevrenin Korunması", Mimarlık, sayı 5, 1975
D. K U B A N , "Tanımında Birleşemediğimiz Ulusal Kültür Üzerine", Türk Dili, Şubat sayısı, 1975
Doğan K U B A N , "Osmanlılar Çağında Boğaziçi Yerleşmesi", İstanbul Boğazı ve Çevresi S o ­
runları Simpozyumu, İstanbul, 1975
D. K U B A N , "Safranbolu'yu Niye Korumalı", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni,
sayı 54/333 (Safranbolu özel sayısı), 1976
Doğan K U B A N , "Tarihi Çevrenin Geleceği", 2000 Yılına Doğru Sanatlar Sempozyumu, İs­
tanbul, 1977
Doğan K U B A N , "Çağdaş Kültür, Çağdaş Çevre ve Tarihsel Mimari Kalıt S o r u n u " , U l u s a l Kül­
tür, sayı 4, 1979
D. K U B A N / N . E L D E M / M . S U D A L I / K . K U Z U C U L A R , "Asmazlar Konağı Restorasyon
Projesi", Çevre, sayı 3, 1979
Doğan K U B A N , Gaziantep Kenti K o r u m a Planı R a p o r u , İstanbul, 1980
Doğan K U B A N , "Fiziksel Çevredeki Dengesizliklerin Tarihsel ve Sosyal Nedenleri", Milliyet Sanat
Dergisi, sayı 37, 1 9 8 1
Doğan K U B A N , "Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi ve Restorasyon Uygulamaları Üzerine Göz­
lemler", Rölöve ve Restorasyon Dergisi, sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı), 1982
Doğan K U B A N , "Geleneksel Konut ve Çağdaş Kültürdeki Y e r i " , I. T a r i h i Türk Evleri Haftası
Bildiri Özetleri, İstanbul, 1983
Doğan K U B A N , "Bilimsel Yetkiden Politik Yetkiye", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a S e ­
mineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Doğan K U B A N , "Tarihi Çevreyi K o r u m a ve Uzmanlık S o r u n u " , İstanbul'dan Göreme'ye Kül­
tür Mirasımız, İstanbul, 1984
Doğan K U B A N , "Evleri ve Kentleri Niye Korumalı?", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirası­
mız, İstanbul, 1984
Doğan K U B A N , "Süleymaniye ile Zeyrek". İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstan­
bul, 1984
Doğan K U B A N , "Çağdaş K o r u m a , Tasarım ve Planlama İlişkilerine Kuramsal Bir Yaklaşım",
Mimarlık, sayı 3-4, 1984
Doğan K U B A N , "Milli Saraylarda K o r u m a ve Kullanım Örgütlenmesi", T B M M Milli S a r a y l a r
Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Doğan K U B A N , "Kültür ve Tarihi Çevre K o r u m a " , TAÇ, sayı 2,
1986
Doğan K U B A N , "Türkiye'de Tarihi Çevre Korumanın Kültürel Boyutları", Türkiye 11. Dünya
Şehircilik Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde Planlama - Düzenleme Sorunları, Edirne,
1987
Doğan K U B A N , "İslam Ülkelerinde K o r u m a K o n u l a n " , İslam Mimari Mirasını K o r u m a Kon­
feransı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Doğan K U B A N , "Kültürün Yaşayabilmesi İçin Tarihsel Çevrenin Korunması", Konut ve Geliş­
me, B M T D yayını 14, Ankara,
Doğan K U B A N , T A Ç
Vakfı
1987
İstanbul Karasurlarını ve Hendeklerini K o r u m a ve Çevre
Düzenleme Projesi - Edirnekapı - Ayvansaray Bölgesinin Turizm Açısından Değerlendiril­
mesine İlişkin Rapor, (çoğaltma), İstanbul, ty (1987)
Doğan K U B A N , "Yangın Yeri Planlamaları mı? (Kent Düzenleme Yarışmaları Üzerine Gözlem­
ler)", Y a p ı , sayı 80,
1988
Doğan K U B A N , "Anıtsal Restorasyon Sorunları", Yapı, sayı 84,
Erol KULAKSIZOĞLU,
1988
Mesaj'a Yanıtlar, İstanbul, (1985)
Erol KULAKSIZOĞLU, "Taşkışla Olayı", Mimarlık, sayı 1 , 1987
Erol KULAKSIZOĞLU, "Taşkışla, Eska ve İTÜ'lüler", Yurtta - Dünyada Dizayn Konstrüksiyon, sayı 26,
1987
Nilgün K U L O Ğ L U / Tümerkan İBİŞ, "Trabzon'da Rölöve Çalışmaları", Mimarlık, sayı 2, 1989
Hüseyil K U L U / A h m e t A L K A N / O . Nuri D Ü L G E R L E R , "Bir Türk-İslam Şehri Olarak K o n ­
ya", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Rattan K U M A R / Falah AL-KUBAİSİ, "İslam Mimari ve Kültürel Mirasının Korunması için Eği­
t i m " , İslam Mimar Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Halim Baki K U N T E R , "Eski Eserleri Korumak İçin Para mı Lazım Anlayış mı?", Taşpınar, sayı
142-143,
1946
Halim Baki KUNTER, "Eski Eserleri Korumak İçin Para mı Lazım Anlayış mı?", Ülkü, sayı 1 , 1947
Halim Baki K U N T E R , "Anıtları Kirletenler", Ülkü, sayı 1 , 1947
Halim Baki K U N T E R , "Anıtlarımızın D u r u m u " , Ülkü, sayı 3/29,
1949
Halim Baki K U N T E R , "Türk Abidelerinin İdare, Muhafaza, Bakım ve Onarımı Mevzuunda Tat­
bik Edilmiş Olan Esaslar", Milletlerarası Türk Sanatı Kongresine Sunulan Tebliğler, A n k a ­
ra,
1962
Halim Baki K U N T E R , "Anıtların Önemi", Halkevleri Dergisi, sayı 2,
1967
Macit K U R A L , "Çelebi Mehmet'in Yeşil Türbesi ve 1941-43 Restorasyonu", Güzel Sanatlar
Dergisi, sayı 5, 1944
A . K U R A N / C. ERDER, Tarihi Anıtların Onarımı ve Korunması Bölümünün Kurulması
ile İlgili Önrapor, (çoğaltma), Ankara, 1967
Aptullah K U R A N , "Kültür Mirasımızın Korunması Üzerine", Milliyet Kültür Mirasımızı Koru­
m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Aptullah K U R A N , "Tarlabaşı Yöresi Korunmalıdır", Mimarlık, sayı 1 , 1986
Aptullah K U R A N , " K o r u m a d a Süreklilik ve Değişim", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Kon­
feransı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Kemal KURDAŞ, "Önsöz", 1968 Y a z Çalışmaları, Ankara, 1970
Ahmet K U R T O Ğ L U , "Kimyasal O d u n K o r u m a Maddelerinin Çevre Sağlığına Etkileri", A h ş a p
Malzemenin Korunması Semineri, A n k a r a , 1985
Hasan K U R U Y A Z I C I , "Yapıların Tecavüzden Korunması", Çevre, sayı 5, 1979
Hasan K U R U Y A Z I C I , "İlginç Bir Tarihsel Anıt Kurtarma Uygulaması: B o r o b o d u r " , Y a p ı , sayı
50, 1983
Ali Cüneyt KUTER, Ayasofya İmareti Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayın­
lanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1985
İbrahim K. K U T U B K H A N A H , "Medinat Y a n b u Al-Sinaiyah'da İslam Şehir Planlaması Gele­
neklerinin Korunması", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
K. K U Z U C U L A R , "Safranbolu Çarşısı", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni, sayı
54/333, 1976
K. K U Z U C U L A R / D . K U B A N / N . E L D E M / M . S U D A L I , "Asmazlar Konağı Restorasyon
Projesi", Çevre, sayı 3, 1979
Önder KÜÇÜKERMAN, "Laleli Çukurçeşme Hanı Düzenleme Projesi", Mimarlık, sayı 5, 1966
Önder KÜÇÜKERMAN, "Safranbolu'da Bir Ev", Mimarlık, sayı 6, 1969
Ö. KÜÇÜKERMAN, "Atıf Efendi Kütüphanesi", Mimarlık, sayı 75, 1970
Gülçin KÜÇÜKKAYA, "Koruma Bilincinin Kent Ölçeğinde Örgütlenmesi, Mimarlık, sayı 3, 1989
C.T, S. L A K E , "National Trust, İngiltere'de Abideleri K o r u m a Cemiyeti", Türkiye Turing ve
Otomobil K u r u m u Belleteni, sayı 77-78, 1948
Christian L E R O Y , "Xantos ve Letoon'da 1980 Yılı İnceleme ve Restorasyonları", I I I . Kazı
Sonuçları Toplantısı, A n k a r a , 1 9 8 1
Derek L I N S T R U M , "İngiltere'de Tarihi Eser Korunması", çeviren: Zeynep Nayır, M T R E Bül­
teni, sayı 5-6 (Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası Semineri Bildirileri sayısı), 1976
M . LITT / John W A R R E N , "Bağdat Şehrinin Korunması", İslam Mimari Mirasını K o r u m a
Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
R. M . , "Müzenin ve Güzel Sanatlar Mektebi'nin Kurucusu Osman H a m d i Bey", Y a p ı , sayı 18,
1942
Aydın M A C A R L I O G L U , "Yüksek Yerleşme Seviyesine Erişmiş Ülke ve Bölgelerde Şehirlerin
Yenileştirilmesi Meselesi", Mimarlık, sayı 5, 1964
Emre M A D R A N , "Gayrimenkul Eski Eser Onarımlarında Onarımcının Rolü Bitti", Ö n a s y a , sa­
yı 6/66, 1970
E. M A D R A N , "Anıtların Onarım İçin Etüdü ve Onarımın Programlanması", Ö n a s y a , sayı 66,
1971
Emre M A D R A N , " A f y o n - Sincanlı, Boyalıköy Yapı G r u b u " , Rölöve Restorasyon Dergisi,
sayı 1 , 1974
Emre M A D R A N , "İzmir - Tire Üç Lüleli Camisi ve Medresesi", Rölöve Restorasyon Dergisi,
sayı 2,
1975
Emre M A D R A N , "Doğal ve Kültürel Varlıkların Koruyucu Envanterlerinin Yapılması ve B u İş
İçin Gerekli Kadro ve Örgütler", M T R E Bülteni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması Semineri
Bildirileri sayısı),
1975
E. M A D R A N , "Tarihi Çevre Korunmasında İkinci Kademe Eğitimi ile İlgili Öneriler", Mimar­
lıkta İkinci Kademe Eğitimi: K u r a m , Araştırma, U y g u l a m a Semineri Bildirileri, Ankara,
1977
Emre M A D R A N , "Kültürel Varlıkların Korunması ve Onarılması", Vakıflar Dergisi, sayı X I , 1977
Emre M A D R A N / Okan ÜSTÜNKÖK (derleyenler), I C O M - I C O M O S Üçüncü Uluslararası
Kerpiç K o r u m a Sempozyumu, Ankara,
1980
Emre M A D R A N / Nimet ÖZGÖNÜL, "Planlı Dönemde (1963-1981) Tarihsel Çevrenin K o ­
runması ve Değerlendirilmesinde K a m u n u n Yaklaşımı", Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi,
2. kitap, Ankara,
1982
Emre M A D R A N , "Yıllık ve Beş Yıllık Programlarda Kriter ve Uygulama Sorunları", Rölöve ve
Restorasyon Dergisi, sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı),
1982
E. M A D R A N / N . ÖZGÖNÜL / F. G Ö K Ç E , "Tarihi Çevre Korunmasında Yasal O r t a m " , Çev­
re 82 Sempozyumu, Bildiriler, İzmir,
1982
Emre M A D R A N , "Osman H a m d i Bey'den Günümüze Eski Eserlerin Korunması: Yaklaşımlar
- Politikalar", Yapı, sayı 52,
1983
Emre M A D R A N / Sema ÜNALAN / Emel G Ö K D E R E / Nimet ÖZGÖNÜL, "Yerel Yönetim­
lerin Korunma Konusundaki Yaklaşımlarının İrdelenmesi", Avrupa Kentsel Yenileşme K a m p a n ­
yası Antalya Semineri, Ankara,
1983
Emre M A D R A N , "Korumada Devletin Parasal Kaynakları ve Kullanımlarına İlişkin Gözlemler",
Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
E. M A D R A N , "Türkiye'de Koruma Eğitimi", Mimarlık, sayı 2 0 1 ,
1984
1984
Emre M A D R A N , "Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Üzerine", Mimarlık, sayı 3-4,
1984
Emre M A D R A N , "Milli Sarayların Yazınsal ve Çizimsel Belgelenmesi", T B M M Milli S a r a y l a r
Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Emre M A D R A N , "İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı", Mimarlık, sayı 7,
1985
Emre M A D R A N / Nimet ÖZGÖNÜL, "Osmanlı Devletinde Yapı ve Onarım Alanında Kullanı­
lan Malzemeler ve Sanatkar Unvanları: Bir Birim Fiyat Listesi Denemesi", I I . Uluslararası Türk
ve İslam Bilim ve T e k n o l o j i Tarihi Kongresi - Bildiriler I, İstanbul, 1986
Emre M A D R A N / Nimet ÖZGÖNÜL / Fuat G Ö K Ç E , Göreme K a y a Kiliseleri - Bir Fotogrametrik Belgeleme, Ankara, 1986
Emre M A D R A N , "Onyedinci Yüzyılda Bir Onarım Süreci: Gradişka Kalesi 1677 Yılı Onarımı",
TAÇ, sayı 5, 1987
Emre M A D R A N , "Son 20 Yılda K o r u m a Yasaları", Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü K o l lokyumu - Tarihi Kentlerde Planlama - Düzenleme Sorunları, Edirne,
1987
Emre M A D R A N / Nimet ÖZGÖNÜL / Fuat G Ö K Ç E , " M i m a r i Mirasın Belgelenmesi ve Fizik­
sel Plan Aracılığı ile Korunması Sonucunda Y e n i K o n u t Sorununa Getirilecek Çözümler", İs­
lam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, istanbul, 1987
Emre M A D R A N / Gül ASATEKİN, "Kuşadası Kaleiçi Yöresi Sağlıklaştırma ve Yenileme Proje­
si", Mimarlık, sayı 2/88 (228),
1988
Emre M A D R A N , "Günümüzde Bazı K o r u m a Etkinlikleri", Mimarlık Bülteni, sayı 12,
1989
Yıldız MAMIKOĞLU, "Ankara'nın Tarihsel Dokusu ve K o r u m a Çalışmaları", Mimarlık, sayı
3, 1977
Arif Müfid M A N S E L , "Halil Edhem ve İstanbul Müzeleri",Halil E d h e m Hatıra Kitabı I I , A n ­
kara,
1948
A. M . M A N S E L , "Osman H a m d i Bey", Anadolu (Anatolia), sayı 4 ,
A. M . M A N S E L , "Osman H a m d i Bey", Belleten, sayı 24/94,
1959
1960
M. M A N S U R O Ğ L U , "Eski Değerlerimizin Tanıtılması Y o l u " , Bilgi, sayı 58,
1952
M. Murat M A Y O R , "Abu-Simbel Tapmağı Nasıl Kurtarıldı", Yurtta - Dünyada Dizayn Konstrüksiyon, sayı 32-33,
1987
Naci M E L T E M , "Karoların Ayrılması ve Kalkmasının Sebepleri", Arkitekt, sayı 5-6,
1947
Yalçın M E M L U K / Mükerrem A R S L A N , "Tarihi Bahçelerin Tanıtımı ve Değerlendirilmesine
Bir Örnek: Herrenhausen Garten, H a n n o v e r " , T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiri­
ler, İstanbul,
1985
Ahmet MENTEŞ, "Milli Saraylarımız ve Kullanımı", T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, B i l ­
diriler, İstanbul,
1985
Ertuğrul M E N T E Ş E , " U N E S C O ' n u n Yardımı ile Kayalık Dağlarda 3 0 0 0 Sene Evvel Oyulmuş
Mabedler Nil Sularından Kurtarılıyor", Arkitekt, sayı 4 ,
1961
S. MERCANGÖZ, T a r i h i Çevre İçinde Bir Turizm Merkezi Uygulaması: Antalya Kaleiçi
Örneği, (Uluslararası İstanbul U N E S C O Haftası'na sunulan bildiri), İstanbul,
1986
Lemi Şevket MEREY, "Boğaziçindeki Milli Saraylarımızın Stürüktürel K o r u m a Problemleri ve
Restorasyon İçin Gerekli Örgütlenme", T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiriler, İstan­
bul,
1985
Rıfkı Melul MERİÇ, Mimar S i n a n , Hayatı, E s e r i I, A n k a r a ,
1965
Michael M I D D L E S O N , " K o r u m a Alanları", çevirenler: Yıldız Mamıkoğlu, Mustafa Akpolat, Mi­
marlık, sayı 1 , 1979
Jochen M I N D A K / Yalçın ÇETİN, Adım Adım, Koruyucu Kent Y e n i l e m e s i : Kreuzberg (ser­
gi metinlerinin Türkçe çevirileri), Berlin,
1987
MİLLİNGER, "Eski Eserleri Niçin ve Nasıl Korumalıyız?", Ülkü, sayı 2/10,
1933
İsmet Ahsen M O C A N , T h e A k h a n C a r a v a n s e r a i in Denizli, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Y a ­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1972
ismet Ahsen M O C A N , "Kargir Yapılarda O narım Belirtme Teknikleri", Rölöve ve Restoras­
yon Dergisi, sayı 5,
1983
J. M O L N A R , " L a Protection et Restauration des Monuments Turcs on Hungerie", Bildiri­
ler, TTK yayını,
1973
Nicole M U C H N I K , "Çevre Bilim ve İnsanın Geleceği", Yapı, sayı 26-27,
1977
A h m e t M U M C U , "Eski Eserler H u k u k u ve Türkiye", Hukuk Fakültesi Dergisi, sayı 3-4, A n ­
kara,
1969
A h m e t M U M C U , E s k i Eserler Hukuku ve Türkiye, Ankara, 1969-1972
A h m e t M U M C U , "Eski Eserler H u k u k u ve Türkiye", Hukuk Fakültesi Dergisi, sayı 1-2, A n ­
kara,
1972
A h m e t M U M C U , "EEKT - H u k u k Tekniği Açısından Değerlendirilmesi", E s k i Eserler Kanunu
Tasarısı Üzerinde Görüşler, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü tarafından ço­
ğaltma), (Ankara,
1973)
Gülhis M U N A R , Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Dairesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanma­
mış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
Asım M U T L U , "Eski Eserlerin Korunması", Vakıflar Dergisi, sayı X I X ,
1985
Asım M U T L U , "Milli Saraylarımızın Kullanımında Kültür ve Turizme Katkı S o r u n u " , T B M M
Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Belkıs M U T L U , "Kırsal Alanlardaki Kültürel Değerlerin Korunması Üzerine", Yapı, sayı 12, 1975
Belkıs M U T L U , "Ulusal Kültür Mirasının Korunmasında Çağdaş Yöntemler ve Türkiye", Y a p ı ,
sayı 14,
1975
Belkıs M U T L U , "Dolmabahçe Sarayı Veiaht Dairesinin Resim ve Heykel Müzesi Olarak Kulla­
nılması", T B M M Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Oğuz MÜFTÜOĞLU / Cankut ÖRMECİ / M . O R H A N Altan / Mustafa A Y T A Ç / Gönül T O Z ,
"Milli Sarayların Gelecek Nesillere Aktarılmasında Modern Belgeleme Yöntemleri", T B M M Milli
Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Elif NACİ, "Rumeli Hisarı Restorasyonu", Türk Düşüncesi, sayı 17-18,
1958
Özden N A R , "Tarihi Çevreyi K o r u m a Yöntemleri", Tarihi İzmir Hanları Üzerine Bir İncele­
me, (Yüksek lisans tezi), İstanbul, 1987
Zeynep N A Y I R için bak: A H U M B A Y
Osman NEBİOĞLU, "Eldem, Sedat", "Ülgen, A l i Saim", Türkiye'de K i m Kimdir, İstanbul,
1961-1962
Dalga NECATİ, Miletos Caravanserai, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek L i ­
sans Tezi), Ankara, 1972
M . N E C D E T , "Eski Anıtları Yenilemek İçin Bir Formül B u l u n d u " , Hisar, sayı 43,
1967
Raif NECİM, "İsrail İşgaline Rağmen Kudüs'te İslam Mimari Mirasının Korunması", İslam Mi­
mari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Richard N E U T R A , "Çin Şehirlerinin Tadili", çeviren: A . A d n a n , Mimar, sayı 6,
1932
Peter N E V E , "Boğazköy Kazıları ve Onarım Çalışmaları", V . Kazı Sonuçları Toplantısı, İstan­
bul, 1983
Peter N E V E , "Boğazköy Kazıları ve Onarım Çalışmaları", V I . Kazı S o n u ç l a n Toplantısı, İz­
mir,
1984
NİHAT, "Mimar Kemalettin ve Eserleri", M i m a r , sayı 3 / 1 ,
1933
Mehmet Zümrüt NİŞLİ, A m c a z a d e Hüseyin P a ş a Yalısı Divanhanesi Sorunları ve Resto­
rasyonu İçin Bir Y ö n t e m Araştırması, (Yüksek lisans tezi), İstanbul,
1987
R. N O Y A N , "Eski Eserler Meselesi", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, sayı 1 4 1 ,
1953
R. N O Y A N , "Sultan A h m e t Camii Etrafının Acıklı H a l i " , Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu Belleteni, sayı 156,
1955
Şevki NUMANOĞLU, The Çakır Tahir Ağa Building in Birgi, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Ya­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A n k a r a ,
1974
Kürşat NUMANOĞLU, "Yerel Yönetimlerin K o r u m a Etkinliklerinde Rolü ve Önemi - Yerel Öl­
çekte Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Kültür ve Tabiat Varlıklarını K o r u m a K u ­
rultayı, Ankara,
1990
H . O C A K , "Abidelerimiz Karşısında Belediyeler", Belediyeler Dergisi, sayı 5/57,
H . O C A K , "Abidelerimiz", Belediyeler Dergisi, sayı 6/63,
1940
1940
H . O C A K C I O Ğ L U , "Belediyelerin Tarihi Anıtlar Üzerinde Yapacakları Restoreler (Eski Haline
Getirme)", Belediyeler Dergisi, sayı 6/65,
1940
H . O C A K C I O Ğ L U , "Yıkılan ve Tahrip Edilen Eski Eserler", Türkiye Turing ve Otomobil K u ­
rumu Belleteni, sayı 167,
1955
Mehmet OCAKÇI / Alper ÜNLÜ, "Tarihi Çevredeki Bir Köyün Gerçeklerinden Geleceğine İm­
gesel Bir Bakış", Mimarlık, sayı 10,
1983
A. OĞAN, "Müzelerin Banisi Osman H a m d i ' n i n Vefatının 25 inci Senei Devriyesi Dolayısıyla",
Yeni Türk, sayı 32,
1935
Aziz OĞAN, " H a l i l E t h e m " , Arkitekt, sayı 9,
1938
A. OĞAN, "Tarihi Anıtların Korunması", (Asar-ı Atika Nizamnamesi ve 1874'den itibaren ya­
pılan hafriyat), Y e n i Türk, sayı 6/62,
1938
A. OĞAN, "Prof. A . Gabriel ve Tarihi Abidelerimiz", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u
Belleteni, sayı 33,
1943
A. OĞAN, "Cumhuriyet Döneminde Müzelerimiz", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Bel­
leteni, sayı 34,
1943
Aziz OĞAN, Türk Müzeciliğinin 100 üncü Yıldönümü, İstanbul,
1947
A. OĞAN, "Türk Müzeciliğinin 100 üncü Yıldönümü", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u
Belleteni, sayı 6 1 ve 62,
1947
A . OĞAN, "Tarihi ve Mimari Abidelerimiz ve Restorasyon İşleri", Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleteni, sayı 114,
1951
A. OĞAN, "Harabeden Kurtulmakta Olan Güzel Bir Abidemiz", Y e n i İstanbul, sayı 3/849, 1952
A . OĞAN, " A . Gabriel ve Tarihi Abidelerimiz", Türk Y u r d u , sayı 2 6 1 ,
1956
Burhan OĞUZ, "Kültür Mirasımızı K o r u m a " , Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri
Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Burhan OĞUZ, "Tarihi Değerlerin Korunması", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız,
İstanbul,
1984
Filiz OĞUZ, "Manisa, Kurşunlu H a n " , Rölöve Restorasyon Dergisi, sayı 1 , 1974
Filiz OĞUZ, "İzmir - Tire Bakırhan", Rölöve Restorasyon Dergisi, sayı 2,
1975
Filiz (AYDIN) OĞUZ, "İzmir - Çeşme Kanuni Kervansarayı", Vakıflar Dergisi, sayı X I , 1976
Filiz OĞUZ / Özkan ERİNCİN, "Kuşadası Kale C a m i i " , Rölöve ve Restorasyon Dergisi, sayı
5,
1983
Filiz OĞUZ, "Vakıf Kaynaklı Eski Eserlerin Restorasyonu", Birinci Vakıf Haftası, Bildiriler,
Ankara,
1983
Filiz OĞUZ, "Tek Yapı Ölçeğinde Onarım ve Y e n i Kullanım Olgusu: Projelendirme ve Uygula­
mada İlkeler, Yöntemler", Kültür ve Tabiat Varlıklarını K o r u m a Kurultayı, Ankara,
1990
K. OĞUZ, "Trakya'daki Tarihi Eserler Tamamen Tamir Ediliyor", Belediyeler Dergisi, sayı 5/59,
1940
Yusuf O Ğ U Z O Ğ L U / Z. Kenan BİLİCİ / A . Osman U Y S A L , "Bazı Belgelere Göre 17. Yüzyıl­
da Konya Alaeddin Camiinde Yapılan Onarımlar", V . Araştırma Sonuçları Toplantısı I, A n ­
kara,
1987
Zinnur OKUMUŞ, "Milli Saraylar Denilince Ustanın Düşündükleri", T B M M Milli S a r a y l a r
Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
İsmet O K Y A Y , "Tarihsel Çevreyi K o r u m a ve Ulusal Kültür Sorunsalı", Mimarlık, sayı 3, 1976
İsmet O K Y A Y , "Tarihi Çevre Bilincine Değin Bazı Hatırlatmalar ve Safranbolu K o r u m a ve Ge­
liştirme İmar Planı", Türkiye Birinci Şehicilik Kongresi, 2. kitap, Ankara,
1982
Güven O L G U N , "Gama Işınları ile Ahşap Yapıların Korunması ve Sağlamlaştırılması", Milli
Saraylar Sempozyumu Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
M . Murat O N A T , A m a s y a - Hazeranlar Konağı, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1980
Halil O N U R , " M i m a r i Mirasımız Sorumsuzca Tahrib Ediliyor", Arkitekt, sayı 4 ,
1977
Zeynep O R A L , "Türk Tipi Evlerin Tüm Özelliklerini Taşıyan Safranbolu Evlerinin Korunması
Zorunludur", Milliyet Sanat Dergisi, sayı 207, 1976
Tan O R A L , "Dünya Şehircilik Gününde Eski Türk Kentleri Konusu İşlendi", Milliyet S a n a t
Dergisi, sayı 2 5 1 , 1977
Tan O R A L , "Safranbolu ile O n B e ş Yıl", Hürriyet-Gösteri, sayı 117,
1990
Yıldırım O R A L / İhsan T U T U M , "İzmir İmar Planlama Çalışmaları ve Tarihi Çevre Düşüncesi",
İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
M . Z. O R A L , " K o n y a ' nın Tarihi Eserleri ve Bugünkü Durumları", K o n y a , sayı 10/84,
1945
H . O R A L T A Y , "Dede Korkut'un Yıkılan Mezarını K i m Onarmak?", Türk Kültürü, sayı 92,
1970
Ayşe O R B A Y , B u r s a D e m i r t a ş H a m a m ı n ı n Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1985
Puna O R B A Y , Preservation a n d D e v e l o p m e n t of K a n d i l l i i n B o s p h a r u s , (ODTÜ, Mimarlık
Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1975
Zarif O R G U N , "1509 (Hicri 915) Senesinde İstanbul'u Baştan Başa Harap Eden Zelzelede Şehri
Tamir İçin Alınan Tedbirler", A r k i t e k t , sayı 7,
1941
Zarif O R G U N , 1509 ( H i c r i 915) Senesinde İstanbul'u B a ş t a n B a ş a H a r a p Eden Zelzelede
Şehri T a m i r İçin Alınan T e d b i r l e r , İstanbul,
1941
İlber O R T A Y L I , "Birinci Bölge İçin Bir Öneri", M i l l i y e t Kültür Mirasımızı K o r u m a S e m i n e r i
B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
1984
İlber O R T A Y L I , "Tanzimatta Vilayetlerde Eski Eser Taraması", T a n z i m a t ' t a n C u m h u r i y e t ' e
Türkiye A n s i k l o p e d i s i , c. 6, İstanbul,
1985
İlber O R T A Y L I , İstanbul'dan S a y f a l a r , İstanbul,
1986
Rifat O S M A N , "Saray-i Cedid'in Tamiratı Hakkında Mütalea-i U m u m i y e " , "Edirne Sarayının
1222 Tamiri", "1243 Tamiri", "Tamir Keşiflerine Göre Edirne Sarayı (1242-1243 = 1826-1827)
Seneleri", E d i r n e S a r a y ı , yayına hazırlayan: Süheyl Ünver, Ankara, 1989
(1957)
T. O S M U N D S O N , "Planlı K o r u m a ve Gelişme mi? Yoksa Önüne Geçilmez Kötü Son mu?",
çeviren: Y . Özgen, Peyzaj Mimarlığı, sayı 1 , 1977
J. M . O S T R O W S K İ , "Halic'in İnkişafı İçin Y e n i Tasavvurlar", A r k i t e k t , sayı 9-12,
1948
Sönmez OZANOĞLU, " M o d a n ı n Son Köşkleri Y o k Edilmek Üzere", Çevre K o r u m a , sayı 1 ,
1987
Revza OZİL, " G ö r e m e 1981 Yılı Çalışmaları", I V . Kazı S o n u ç l a r ı Toplantısı, Ankara,
1982
Revza OZİL, " G ö r e m e Kaya Kiliseleri Duvar Resimlerini K o r u m a ve Onarım Çalışmaları Kesi­
tinden Bir sorun ve Bir Çözüm Önerisi", M i l l i y e t Kültür Mirasımızı K o r u m a S e m i n e r i B i l d i r i
Özetleri, İstanbul,
1984
Revza OZİL, " G ö r e m e , Karanlık Kilise Duvar Resimlerinde 1983 Yılı K o r u m a ve Onarım Çalış­
maları", I I . A r a ş t ı r m a S o n u ç l a r ı Toplantısı, İzmir, 1984
Revza OZİL, " G ö r e m e , Karanlık Kilise Duvar Resimlerinde 1984 Yılı K o r u m a ve Onarım Çalış­
maları", I I I . A r a ş t ı r m a S o n u ç l a r ı Toplantısı, Ankara,
1985
Revza OZİL, " G ö r e m e , Karanlık Kilise Duvar Resimlerinde 1985 Yılı K o r u m a ve Onarım Çalış­
maları", I V . A r a ş t ı r m a S o n u ç l a r ı Toplantısı, A n k a r a ,
1986
Revza OZİL, " G ö r e m e , Karanlık Kilise Duvar Resimlerinde 1986-1987 Yılları K o r u m a ve Ona­
rım Çalışmaları", V I . A r a ş t ı r m a S o n u ç l a r ı Toplantısı, Ankara,
1988
Ayla ÖDEKAN, Türkiye'de 50 Y ı l d a Y a y ı m l a n m ı ş A r k e o l o j i , S a n a t T a r i h i ve Mimarlık T a ­
r i h i ile İlgili Y a y ı n l a r Bibliyografyası (1923/1973), (Korumacılık ve onarım için bak: Resto­
rasyon ve kaçakçılık, s. 232-247, Müzeler, s. 247-271), İstanbul,
1974
Ayla ÖDEKAN, "Yayınlar (1975-1976)", M T R E B ü l t e n i , sayı 8,
1976
Ayla ÖDEKAN, "Mukarnas Onarımı ile İlgili Gözlemler", Rölöve ve Restorasyon D e r g i s i , sayı
4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı),
1982
Ayla ÖDEKAN, "Geleneksel Sanatlarda Usta S o r u n u " , İstanbul'dan G ö r e m e ' y e Kültür M i r a ­
sımız, İstanbul,
1984
R. Ö E L S N E R , "Şehirlerin Bakımı", A r k i t e k t , sayı 11-12,
1943
Baki ÖĞÜN, "Kaunos Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", IX. Kazı S o n u ç l a r ı Toplantısı I I , A n ­
kara,
1987
Nazan Ö L Ç E R / Filiz S U N G U R / Beril T U Ğ R U L / Ayla GÖRKEM, "Cizre Mardin Ulu Cami
Kapısının Restorasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", II. A r k e o m e t r i Sonuçları T o p ­
lantısı, Ankara,
1986
KubilayÖNAL / K a y h a n B A K A N / S ü m e r G Ü R E L / Rukiye Ş E N , T A Ç
Vakfı
K a r a s u r l a n n ı ve H e n d e k l e r i n i K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - 1/500
İstanbul
Ölçekli U y g u ­
l a m a Projesi A ç ı k l a m a R a p o r u , (çoğaltma) İstanbul, (1987)
M . ÖNDER, "Müzeciliğimiz", Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u B e l l e t e n i , sayı 5,
1966
Mehmet ÖNDER, Türkiye Müzeleri, Ankara, 1985 (1977)
Mehmet ÖNDER, "Atatürk ve Müzeler", Müze - M u s e u m , sayı 2-3,
1989-1990
Osman ÖNDEŞ, "Resmi Yapılardan Tuğra ve Armalar Kaldırılırken Bir Kıyıma da Girişilmişti",
M i l l i y e t Sanat D e r g i s i , sayı 278,
1978
Orhan ÖNER, "Eski Yapıların Turizm Amaçlı Değerlendirilmesi", Rölöve ve Restorasyon Dergisi,
sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı), 1982
Sema ÖNER, "Milli Saraylardaki Malzemenin Değerlendirilmesi ve Kültür Ortamına Katkısı",
T B M M M i l l i S a r a y l a r S e m p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İstanbul,
1985
Z. İrfan ÖNER, "Milli Sarayların Yangına Karşı Korunması", T B M M M i l l i S a r a y l a r Sempoz­
y u m u , B i l d i r i l e r , İstanbul, 1985
G. Ö N E Y , " A n a d o l u Selçuk Mimarisinde Antik Devir Malzemesi", A n a d o l u / A n a t o l i a , sayı
12, 1970
Aylin ÖNEY, Assos - B e h r a m k a l e , A R e h a b i l i t a t i o n Project, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Ya­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1983
Yılmaz Ö N G E , "İmar Planı Hazırlanan Eski Bir A n a d o l u Şehrinde Abidelerin D u r u m u " , A r k i ­
t e k t , sayı 2, 1965
Yılmaz ÖNGE / Erdem Y Ü C E L , " A m c a Hüseyin Paşa Külliyesi", A r k i t e k t , sayı 324,
1966
Yılmaz ÖNGE, "Resimli Belgelerin Eski Eser Restorasyonlarındaki Önemi", Ö n a s y a , sayı 6/66,
1970
Yılmaz ÖNGE, "Eski Yapıların İnşa ve Onarım Kitabeleri Hakkında", Ö n a s y a , sayı 7/77-78, 1972
Yılmaz Ö N G E , "Karaman'da Alaaddin A l i Bey Türbesi", Rölöve Restorasyon D e r g i s i , sayı
1 , 1974
Yılmaz Ö N G E , " K o n y a - Akşehir - Seyyid M a h m u d Hayran Türbesinin Restorasyonu", Rölöve
ve Restorasyon D e r g i s i , sayı 2, 1975
Yılmaz Ö N G E , "Selçuklularda ve Beyliklerde Ahşap Tavanlar", Atatürk
1971-1972, Ankara, 1975
Konferansları
Yılmaz Ö N G E , "Divriği U l u Camii ile Darüşşifası'nda Günümüze Kadar Yapılmış Olan Onarım­
lar, Değişiklikler ve İlaveler", Divriği U l u C a m i i ve Darüşşifası, Ankara, 1978
Yılmaz Ö N G E . "Türkiye Kültür Mirası ve B u n u n Korunması Konularında Kültürel ve Bilimsel
Birikimler' , Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Yılmaz Ö N G E , "Arşivlerde Bulunan Milli Saraylarla İlgili Mimari Projeler", Milli S a r a y l a r
Sempozyumu Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Yılmaz Ö N G E , "Vakıf Eski Eserlerin Onarımları", I I . Vakıf Haftası K o n u ş m a l a r ve Tebliğler,
Ankara, 1984
Yılmaz Ö N G E , " M o d e r n Restorasyon Prensiplerinin A n a d o l u Türk Vakıf Abidelerindeki En Es­
ki Uygulamaları", I I . Vakıf Haftası Konuşmalar ve Tebliğler, Ankara, 1984
Yılmaz Ö N G E , "Vakıf Eski Eserlerin Restorasyonu ve Uzman Yetiştirilmesi Hakkında Düşünce­
ler", I. Vakıf Şurası, Tebliğler, Tartışmalar ve Komisyon Raporları, A n k a r a , 1985
Yılmaz Ö N G E , "Karaman Pir A h m e t Efendi Camiinin Restorasyonu", Selçuk Üniversitesi
Mühendislik-Mİmarlık Fakültesi Dergisi, sayı 1 , 1986
C. ÖRMECİ / M . A Y T A Ç / O . A L T A N , B a l m u m c u Seniye (Seniha) Sultan Köşkü, İstan­
bul, 1976
Cankut ÖRMECİ / M . Orhan A L T A N / Mustafa A Y T A Ç / Oğuz M Ü F T Ü O Ğ L U / Gönül T O Z ,
"Milli Sarayların Gelecek Nesillere Aktarılmasında Modern Belgeleme Yöntemleri", T B M M Milli
Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Yaman Ö R S , "Çevrebilim Kavramı ve A n a d o l u " , İnsan ve Çevre, Ankara,- 1982
Erdoğan Ö R Ü K L Ü , "Fotogrametrik Rölöve", Rölöve ve Restorasyon Dergisi, sayı 3, 1982
Erdoğan ÖRÜKLÜ / Turgut U Z E L , Mimarlık Ö l ç m e Bilgisi - K l a s i k ve Fotogrametrik Y ö n ­
temler, Rölöve Çalışmaları, İstanbul, 1976
S. Yıldız ÖTÜKEN, "Onarımdan Ö n c e İstanbul'da İsa Kapı (Ese Kapı - İbrahim Paşa) Mescidi
ve Medresesi", Rölöve Restorasyon Dergisi, sayı 3, 1982
Yıldız ÖTÜKEN, " G ö r e m e Projesi, Yapı Seçimindeki Kriterler (Sorunlar ve Öneriler)", Milliyet
Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Aysel Ö Y M E N , "Taşkışla Bazı Yazarlarca Polemik Konusu Yapıldı", T Ü R S A B Turizm Dergi­
si, sayı 30, 1985
İlban ÖZ, "Topkapı Sarayı Müzesi Onarımları", S a n a t , sayı 7, 1982
İlban ÖZ, "Topkapı Sarayı Onarım Projesi", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstan­
bul, 1984
İlban ÖZ, "Topkapı Sarayının Günümüzdeki D u r u m u " , T B M M Milli S a r a y l a r Sempozyumu,
Bildiriler, İstanbul, 1985
İlban ÖZ, "Dünya Müzeleri ve Türkiye Açık Hava Müzeleri", T A Ç , sayı 7, 1987
Tahsin ÖZ, "Abidelerimizi Koruyalım", Y a p ı , sayı 1 , 1 9 4 1
Tahsin ÖZ, "Abidelerimizi Nasıl Korumalı", Y a p ı , sayı 3, 1 9 4 1
Tahsin ÖZ, "Kabenin Tamirleri", Arkitekt, sayı 5-6, 1947
Tahsin ÖZ, " A m u c a Hüseyin Paşa Yalısını K i m Kurtaracak", Tanin Gazetesi, 2 4 . 6 . 1 9 4 7
Tahsin ÖZ, " Y i n e A m u c a Hüseyin Paşa Yalısı", Tanin Gazetesi, 1.7.1947
T. ÖZ, " A h m e t Fethi Paşa ve Müzeler", Türk Arkeologya ve Etnografya Dergisi, sayı 5, 1948
Tahsin ÖZ, Topkapı Sarayı Müzesi Onarımları, İstanbul, 1948
Tahsin ÖZ, "Topkapı Sarayı Müzesi Onarımları", Güzel Sanatlar Dergisi, sayı 6, 1949
Tahsin ÖZ, "Çemberlitaş Tamirine Başlanırken Düşünceler", Türkiye Turing ve Otomobil K u ­
rumu Belleteni, sayı 136, 1953
Tahsin ÖZ, " U l u Önder Ata'nın 3 0 . Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Sanat Varlıklarımıza Dair G ö ­
rüş ve Direktifleri", Belleten, sayı 32/128, 1968
Tahsin ÖZ, "İstanbul'da Fatih Tophanesi", Atatürk Konferansları 1964-1968, Ankara, 1970
Tahsin ÖZ, " Y u r d u m u z d a Müzeler Nasıl Kuruldu? Neler Yapıldı? Neler Yapılması Gerekli?",
V I I . T a r i h Kongresi - Kongreye Sunulan Bildiriler, 2. cilt, Ankara, 1973
Şule ÖZ, T h e Çayırbaşı District - Denizli, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Ankara, 1978
Latif ÖZALP, Üsküdar ve Anadolu Y a k a s ı n d a Kaybolmuş C a m i , Mescit ve Yalılar, (İ.Ü.,
Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1975
Reşat ÖZALP (Derleyen), Milli Eğitimle İlgili Mevzuat (1857-1923), İstanbul, 1982 (Cum­
huriyet öncesi müzecilik ve Asar-ı Atika Nizamnameleri ile ilgili bilgiler)
Tarık ÖZAVCI, İstanbul Yangınları 1923-1965, İstanbul, 1965
E. M . Ö Z B A Y , "Eyüp Sultan'm Restorasyonu", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belle­
teni, sayı 212, 1954
Nejat Ö Z B A Y , Milli Parklar ve Benzeri Uygulamalar, (bildiri), Antalya, 1 9 8 1
Hasan Ö Z B A Y , " K o r u m a Kavramı Üzerine", Mimarlık, sayı 2/88 (228), 1988
Ömer ÖZBEK, "Eğridir - Mübariziddün Ertokuş Kervansarayı", Vakıflar Dergisi, sayı X I , 1976
A h m e t ÖZBİLEN, Türkiye'de Yapının Objektif Kalitesi, İstanbul, 1967
A . ÖZBİLEN, İnsan Çevre Bütünü, Meryem A n a (Sumela) Kırsal Yöresinde Y a p a y - D o ğ a l
İmgelem Öğelerinin Araştırılması, Trabzon, 1984
Ali ÖZBİLEN, "Tarihi ve Doğal Çevrede Kullanıcı Referansların Tasarım Kararlarına Yansıtıl­
ması", Turizm Yıllığı 1986, Ankara, 1988
E. ÖZBİLGEN, "Eski Malatya'da Silahdar Mustafa Paşa Hanının Restitüsyonu Hakkında", T a ­
rih Enstitüsü Dergisi, sayı 1 , 1970
Ümit ÖZCAN / Feral EKE, "Tarihi Kentlerin Korunması ve Uluslararası Deneyimler", Türkiye
11 Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde Planlama - Düzenleme Sorunla­
rı, Edirne, 1987
Ümit ÖZCAN / Feral EKE, "Tarihi D o k u n u n Korunması ve Uluslararası Deneyimler", Mimar­
lık, sayı 2/88 (228), 1988
Ümit ÖZCAN / Feral EKE, "Tarihi D o k u n u n Korunması ve Uluslararası Deneyimler", Bayın­
dırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler, sayı 2, 1988
Z. ÖZCAN / A . G Ü N E Ş / N . B E Ş B A Ş / A . T I R P A N / L . T A Y L A , A n k a r a E s k i Kent Doku­
su K o r u m a ve Değerlendirme Projesi Raporu, ty
Müren Ö Z Ç A Y , "Sidi abu Said, Tunus", Çevre, sayı 9-10
Müren ÖZÇAY, Ese Kapı Mescit ve Medresesi Restorasyon Projesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1982
Rifat ÖZDEMİR, "Osmanlı Döneminde Dini ve Sosyal Yapıların İnşası ve Tamiratı Üzerine Bazı
Bilgiler", T A Ç , sayı 6,
1987
Ali Osman ÖZDEMİR, K a r a k ö y - O r t a k ö y Arası G ü z e r g a h ı n d a Yıktırılan Y a p ı l a r , ( İ Ü . Ede­
biyat Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1978
Mehmet Ali ÖZDEMİR, i z m i r ' d e Pasaport İskelesi ve Çevresindeki M i m a r i Gelişmeler, (İTÜ,
Fen Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1979
İbrahim ÖZDEMİR, Türkiye'de T a ş ı n m a z E s k i E s e r l e r i n K o r u n m a s ı n d a Y a s a l Gelişmeler
ve S o n u ç l a r ı Üzerine B i r A r a ş t ı r m a , M S Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek L i ­
sans Tezi, İstanbul,
1988
Engin ÖZDEN, "Açık O t u r u m : Türkiye'deki Koruma Sorunlarının Bugünkü Görünümü", M T R E
Bülteni, sayı 13-14,
1981
Sahip ÖZDEN, "Zavallı Boğaziçi", Mimarlık, sayı 6,
1972
Leyla (SEZER) ÖZDEN, A C o n s e r v a t i o n p r o p o s a l S a f r a n b o l u , (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A n k a r a ,
1979
Gündüz Ö Z D E Ş , "Boğaziçi'nin Karakteri, K o r u m a ve Geliştirme Sorunları", İstanbul B o ğ a z ı
ve Çevresi Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul,
1975
Gündüz Ö Z D E Ş , "Halic'in Geleceği Üzerine", Çevre K o r u m a , sayı 2 1 ,
1984
Gündüz Ö Z D E Ş , "Milli Saraylarımızın Kültür, Sanat ve Turizm Ortamına Katkıları Konusunda
Bazı Öneriler", T B M M M i l l i S a r a y l a r S e m p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İstanbul,
1985
İlhan ÖZDİLEK, "Fotogrametri Öğretimi ve Uygulaması", T U F B Türkiye U l u s a l F o t o g r a m e t r i
Birliği III. Kongresinde Verilen B i l d i r i l e r , Ankara,
1976
Mehmet ÖZDOĞAN, "Marmara Bölgesinde Kültür Tarihi ile İlgili Bazı Sorunlar ve Bunların Çö­
zümüne Jeomorfoloji Araştırmalarının Katkısı", I. A r k e o m e t r i S o n u ç l a n Toplantısı, Ankara, 1985
Alpay ÖZDURAL, Sivas - G ö k Medrese, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), A n k a r a ,
1968
Alpay ÖZDURAL, "Fotogrametrinin Mimariye Uygulanması", O D T Ü Mezunları D e r g i s i , sayı
4, 1969
Alpay ÖZDURAL, "Bir Mimari Fotogrametri Uygulaması — Karacabey Türbesi", Vakıflar Dergisi
sayı IX, 1971
Alpay ÖZDURAL / Okan Ü S T Ü N K Ö K , "Türkiye'de Restorasyon Uygulamaları ve Eğitimi",
Mimarlık, sayı 8, 1972
Alpay ÖZDURAL / Tuğrul K A N I K , "Kentsel K o r u m a d a Hava Fotoğrafları ve Fotogrametrinin
Rolü", Türkiye B i r i n c i Ş e h i c i l i k K o n g r e s i , 2. kitap, Ankara,
1982
Veyis ÖZEK, " K e n t Mekanının Düzenlenmesinde Tarihsel Öğelerin Değerlendirilmesi", Türki­
ye 11. Dünya Ş e h i r c i l i k Günü K o l l o k y u m u - T a r i h i K e n t l e r d e P l a n l a m a - D ü z e n l e m e So­
runları, Edirne,
1987
Hakan ÖZENEN, "Tarihi Evlere Hayat Öpücüğü", Ş e h i r D e r g i s i , sayı 22,
1988
A y Melek ÖZER / Emine NEVİN SALTIK (CANER) / Şahinde DEMİRCİ, "Bazı Tarihi Yapı Sıva­
larının H a m m a d d e ve D o k u Analizleri", I I I . Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1987
Bülent ÖZER, "Kaybedilen Değerler ve Mimaride Yenileme", Şehircilik Enstitüsü Dergisi,
sayı 1 , 1970
Bülent ÖZER, " M i m a r i Mirası Korumanın Anlamı, Kapsamı ve Sınırları Üzerine", Y a p ı , sayı
17,
1976
Bülent ÖZER, "Tarihi ve Geleneksel Mimariyle Yaşamak ve Yeniden İnşa Etmek", Y a p ı , sayı
31,
1979
Bülent ÖZER, "Tarih, Gelenek ve Çağdaş Sanat Yaratması Üzerine", Y a p ı , sayı 35,
1980
Filiz ÖZER, Ç a ğ d a ş Mimari Dizaynlamada Tarihsel Sürekliliğin Değerlendirilmesi, İstan­
bul,
1982
Filiz ÖZER, "Sarayların İç Mekanlarının Sergi Salonları Olarak Kullanılması ve Versailles Sarayı
Örneği", T B M M Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Filiz ÖZER, "Mimar Sinan'ın Korumacı Y ö n ü " , Mimar S i n a n Dönemi Türk Mimarlığı ve S a ­
natı, yayına hazırlayan: Zeki Sönmez, İstanbul,
1988
Orhan ÖZGENEL, "Boğaz Peyzajının Tahribi Üzerine Düşünceler", İstanbul Boğazı ve Çevre­
si Sorunları Simpozyumu, İstanbul,
1975
Nimet ÖZGÖNÜL / Emre M A D R A N , "Planlı Dönemde (1963-1981) Tarihsel Çevrenin K o ­
runması ve Değerlendirilmesinde K a m u n u n Yaklaşımı", Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi,
2. kitap, Ankara,
1982
N . ÖZGÖNÜL / E. M A D R A N / F. G Ö K Ç E , "Tarihi Çevre Korunmasında Yasal O r t a m " , Çev­
re 82 Sempozyumu, Bildiriler, İzmir,
1982
Nimet ÖZGÖNÜL / Emre M A D R A N / Sema ÜNALAN / Emel G Ö K D E R E , "Yerel Yönetim­
lerin Korunma Konusundaki Yaklaşımlarının İrdelenmesi", Avrupa Kentsel Yenileşme K a m p a n ­
yası Antalya Semineri, Ankara,
1983
Nimet ÖZGÖNÜL, Restoration of the Yivli Minare Külliye and Yivli Minare Medrese - A n ­
talya, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1984
Nimet ÖZGÖNÜL / Emre M A D R A N , "Osmanlı Devletinde Yapı ve Onarım Alanında Kullanı­
lan Malzemeler ve Sanatkar Unvanları: Bir Birim Fiyat Listesi Denemesi", I I . Uluslararası Türk
ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi - Bildiriler I , İstanbul,
1986
Nimet ÖZGÖNÜL / Emre M A D R A N / Fuat G Ö K Ç E , Göreme K a y a Kiliseleri - Bir Fotogrametrik Belgeleme, Ankara, 1986
Nimet ÖZGÖNÜL / Emre M A D R A N / Fuat G Ö K Ç E , " M i m a r i Mirasın Belgelenmesi ve Fizik­
sel Plan Aracılığı ile Korunması Sonucunda Y e n i K o n u t Sorununa Getirilecek Çözümler", İs­
lam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Coşkun ÖZGÜNEL, "Arkeoljik Alanlarda K o r u m a ve Onarım", Mimarlık, 2 0 1 ,
1984
Coşkun ÖZGÜNEL / Gül ÖZTURANLI, "Gülpmar, A p o l l o n Smintheus Tapınağı Kazıları,
1982-1983 Yıllarında Gerçekleştirilen Kaide Onarım Çalışmaları", V I . Kazı Sonuçları Toplan­
tısı, İzmir, 1984
Yılmaz ÖZGÜNER, "Geleceğe ya Sanat ve Güzellik Bırakacağız ya da Bir Masal", Milliyet A k tualite, 2 9 . 5 . 1 9 8 3
Z. ÖZGÜNERİ, "Şehir Merkezlerinin Gençleştirilmesi", Şehircilik Enstitüsü Dergisi, sayı 1 , 1971
S. ÖZKAN / H . PAMİR, " B i r Kentsel Canlandırma Çalışması", Mimarlık, sayı 160, 1979
Bülent ÖZKAN, "Türkiye'de Çevre Planlama ve Eğitimi Sorunları", Çevre Koruma, sayı 16, 1983
Bülent ÖZKAYA, "Antalya Tehdit Altında", Mimarlık, sayı 1 , 1989
Ertuğrul ÖZKÖK, "Kentin İletişim İşlevleri ve Bilinç", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a S e ­
mineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Şener ÖZLER, "Betonlaşan Boğaziçi", Mimarlık, sayı 1 , 1989
Levent ÖZPERÇİN, "Sit Alanlarındaki Acı Gerçek", Ölçü, sayı 15-16-17, 1988
Canan ÖZPOLAT, Bayazıd-Edirnekapı Arasında Yıkılmış Eserler, (İ.Ü., Edebiyat Fakültesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1976
Z. Cihan ÖZSAYINER, " V I . Eski Eserlerin Tanımı ile Tahribinin ve Kaçakçılığının Önlenmesi
Semineri", S a n a t T a r i h i Araştırmaları Dergisi, sayı 6, 1989
Y. ÖZTAN, D o l m a b a h ç e Sarayı B a h ç e s i Restorasyon Projesi A ç ı k l a m a R a p o r u , 1974
Y . ÖZTAN / G . E V Y A P A N / E. GÜRENLİ, T B M M Milli S a r a y Bahçelerinin Restorasyonu
ile İlgili Ön Etüd R a p o r u , 1975
Yüksel ÖZTAN, "Tabii ve Doğal Sit Açısından Gezi Peyzajının Nitelikleri ve K o r u m a Önlemle­
r i " , Avrupa Kentsel Yenileşme K a m p a n y a s ı Antalya Semineri, A n k a r a , 1983
Yüksel ÖZTAN / Murat Y A Z G A N , "Milli Saraylarımızın Park ve Bahçelerinin Korunması ve
Geliştirilemisen İlişkin Öneriler ve Dış Ülkelerden Bazı Örnekler", T B M M Milli S a r a y l a r S e ­
mpozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Kamuran ÖZTEKİN / Vehbi T O S U N / Bülent G Ü N G Ö R / Zerrin ENÖN, "Akçaabat: Tarihi
Çevrede Bir Saptama Çalışması", Şehirciliğin S o n 25 Yılı Semineri (Bildiriler), İstanbul, 1984
Kamuran ÖZTEKİN, "Geçmişten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Akçaabat Ortamahalle",
Mimarlık, sayı 2, 1989
Gül ÖZTURANLI / Coşkun ÖZGÜNEL, "Gülpınar, A p o l l o n Smintheus Tapınağı Kazıları,
1982-1983 Yıllarında Gerçekleştirilen Kaide Onarım Çalışmaları", V I . Kazı Sonuçları Toplan­
tısı, İzmir, 1984
A v n i Ö Z T Ü R E , "İzmit'te Korunması Gereken Yapıtlar", Nicomedia Yöresindeki Y e n i Bulgu­
larla İzmit T a r i h i , İstanbul, 1 9 8 1
Nazif ÖZTÜRK, Menşe'i ve T a r i h i Gelişimi Açısından Vakıflar, A n k a r a , 1983
Nazif ÖZTÜRK / İbn'ül-emin M a h m u t K E M A L / Hüseyin HÜSAMETDİN, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeleri (1)", Vakıflar Dergisi, sayı 15, 1982
Nazif ÖZTÜRK / İbn'ül-emin M a h m u t K E M A L / Hüseyin HÜSAMETDİN, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeleri (2)", Vakıflar Dergisi, sayı 16, 1982
Nazif ÖZTÜRK / İbn'ül-emin M a h m u t K E M A L / Hüseyin HÜSAMETDİN, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeleri (3)", Vakıflar Dergisi, sayı 17, 1983
Nazif ÖZTÜRK / İbn'ül-emin M a h m u t K E M A L / Hüseyin HÜSAMETDİN, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeleri (4)", Vakıflar Dergisi, sayı 18,
1984
Nazif ÖZTÜRK / İbn'ül-emin Mahmut K E M A L / Hüseyin HÜSAMETDİN, "Evkaf-ı Hümayun
Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının H a l Tercümeleri (5)", Vakıflar Dergisi, sayı 19, 1985
Münire ÖZTÜRK, İstanbul Silivrikapı-Aksaray-Yenikapı-Yedikule Arasında Yıkılmış Türk
Eserleri, (İ.Ü., Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), istanbul, 1980
Necdet ÖZYUVACI / Nihat B A L C I , "İstanbul Boğaz Çevresindeki Su Havzalarında Arazi Kullan­
ma Uygulamalarının Doğurduğu Çevresel Sorunlar", İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları
Simpozyumu, İstanbul, 1975
Nedime P A M A K , Topkapı - Beyazıt Güzergahındaki Yıkılmış Eserler, (İ.Ü., Edebiyat Fa­
kültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1976
Besalet P A M A Y , "Tabii ve Tarihi Sit Olarak Boğaziçi", Şehircilik Enstitüsü Dergisi, sayı 10, 1975
Besalet P A M A Y (derleyen), İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Simpozyumu, İstanbul, 1975
Besalet P A M A Y , "Boğaziçi ve Çevresinin Dün ve Bugünkü Doğal Peyzaj Yapısı", İstanbul B o ­
ğazı ve Çevresi Sorunları Simpozyumu, İstanbul, 1975
Besalet P A M A Y , "İstanbul'da Yeşil Kültür Mirası ve Yıldız Sarayı", Milliyet Kültür Mirasımızı
K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
B. P A M A Y , "Tarihi Bahçelerin Restorasyonu ve Yıldız Sarayı Hasbahçesi", Turing, sayı 73/352,
1984-85
Besalet P A M A Y , "Türkiye'de Çevre Sorunlarının Çözümünde Çevre Mimarları ve Çevre Mü­
hendislerinin Rolü", Çevre K o r u m a , sayı 36, 1986
Besalet P A M A Y , "Marmara Takım Adalarının Sit Planlaması Üzerine", Çevre K o r u m a , sayı
2, 1987
H . PAMİR / S. ÖZKAN, "Bir Kentsel Canlandırma Çalışması", Mimarlık, sayı 160, 1979
Erdinç P A R L A , "Gelibolu Mevlevihanesi Rölövesi", M T R E Bülteni, s a y ı l l - 1 2 , 1980
Ziya P A Y Z I N , Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Restorasyonu Mastr Plan - H a ­
zırlık Raporu, Ankara, 1976
Ziya P A Y Z I N , T B M M D o l m a b a h ç e Sarayı İçin Fonksiyon Çözümü Önerisi, Ankara, 1977
Ziya P A Y Z I N , T B M M Milli Saraylarımızın Temel Sorunları, Ankara, 1977
Ziya P A Y Z I N , "Sarayların Tarihsel Gelişimi", T B M M Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler,
İstanbul, 1985
M . PEHLİVANOĞLU / C. B İ R O L , "Şükrü Bey Konağı Restorasyonu, Sultanahmet", Çevre,
sayı 3
Ayşegül PEKDEMİR / Füsun ATAÇ A N , "Tarihi Çevre Korumasında İlk Aşama Saptama - Bel­
geleme", Mimarlık, sayı 3-4, 1984
Orhan PEKİN, Y a p ı d a Deprem Güvenliği Nasıl Sağlanır, İstanbul, 1982
Bülent P E K Ö Z S O Y , Yıldız Sarayı Güvercinlik Restorasyonu, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Y a ­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1979
H . PERÇİN / M . A R S L A N , " Y o l Ağaçlamasında Bitkisel Materyalin K o r u m a ve Bakımı", Pey­
zaj Mimarlığı, özel sayı,
1979
Halim PERÇİN / Hayran Ç E L E M , " M i l l i Saray Bahçelerimizde Anıt Niteliğindeki Ağaç Varlığı­
nın Bakım, Onarım ve Yenileme Teknikleri", T B M M M i l l i S a r a y l a r S e m p o z y u m u , B i l d i r i l e r ,
İstanbul,
1985
Attilio P E T R U C C I O L I , " K o r u m a d a En Önemli Savunma Hattı Halkın Bilincidir", Ö l ç ü , sayı
6-7,
1987
M. V . POSOKHİN, "Moskova'nın Mimari Mirası", Y a ş a n ı l ı r Ş e h i r l e r , İstanbul, tarih yok (Mos­
kova, 1974 baskısından çeviri)
A. P R O K O P I O N , " L a Restauration des Monuments de la Grece Antique et Byzantine", Türki­
ye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u B e l l e t e n i , sayı 2 4 1 ,
1962
Henri PROST, "İstanbul'un Arkeolojik D u r u m u ve Tarihi Abideleri", ( H . Prost tarafından hazır­
lanan İstanbul imar planını tanıtan bir konuşma dizisinin üçüncüsü), A r k i t e k t , sayı 9-12,
1948
G. Oya P U S A T L I , S o k o l l u M e h m e t P a ş a Külliyesi T e k k e s i Restorasyon Projesi, (İTÜ, M i ­
marlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
Tevfik PÜLTEN, "Milli Sarayların Yönetimi", M i l l i S a r a y l a r , sayı 1 , 1987
Fariborz R A B B A N İ , H a n d l i n g t h e P r o b l e m s of R e s t o r a t i o n of H i s t o r i c F a b r i c as i t Relates
to the P h y s i c a l P l a n n i n g of T u r k i s h Cities w i t h a L o w Rate of D e v e l o p m e n t . Case S t u d y :
Sivrihisar, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A n k a r a ,
1975
Birol RADİ / S. G Ü R S E L , "Bir K o n a k Restorasyonu ve K o n u t İşleviyle Donatılması, Ç e v r e ,
sayı 3,
1979
Şevket R A D O (yayınlayan), "Bostancıbaşı Defteri (1802 Yılında Boğaziçi ve Haliç Kıyılarında
Kimler O t u r u r d u ) " , H a y a t T a r i h M e c m u a s ı i l a v e s i , 1972
Wolfgang R A D T , "1979 Bergama Kazısı ve Restorasyon Çalışmaları", lî. Kazı S o n u ç l a n T o p ­
lantısı, Ankara,
1980
Wolfgang R A D T , "Bergama 1980 Kazı ve Onarım Çalışmaları", I I I . Kazı S o n u ç l a n Toplantı­
sı, Ankara,
1981
Wolfgang R A D T , "1980 Bergama Kazı ve Onarım Çalışmaları", A r k e o l o j i ve S a n a t , sayı 11-12,
1981
Wolfgang R A D T , "Bergama Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", V . Kazı S o n u ç l a r ı Toplantısı,
İstanbul,
1983
Anis-ur R A H M A N / Buşra Anis-ur R A H M A N / M u h a m m e d Fikri AMİN, "Medine'de İslam Kül­
tür Mirasının Korunması", İslam M i m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Günsel REND A , "Restorasyon Çalışmalarında Kalem İşleri ve Duvar Resimlerinin Y e r i " , R ö l ö ve ve Restorasyon D e r g i s i , sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı),
1982
Günsel R E N D A , "Milli Saraylarımızın Resim Sanatı Açısından Önemi", M i l l i S a r a y i a r Sempoz­
y u m u B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
1984
Günsel R E N D A , " G ö r e m e ' d e Korunması Gereken Bir E v " , I I I . A r a ş t ı r m a S o n u ç l a n T o p l a n ­
tısı, Ankara,
1985
Mazhar N . RESMOR / Abidin D A V E R / Safa G Ü N A Y , "Tamir Edilecek Tarihi Binalar", Güzelleşen İstanbul, İstanbul,
1943
Mahmut Faysal R1FAİ / Meha Ş E R C İ , "Halep'te Mimari Mirasın Korunmasıyla İlgili Bazı So­
runların Çözümüne İlişkin İnceleme", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiri­
ler, İstanbul,
1987
Z. R O N A / Z. GÜREYMAN, "Mimar Seyfi Arkan (1903-1966)", Mimarlık, sayı 121-122, 1979
Suphi SAATÇİ, "Kuzey Mezopotamya Bölgesinde Yaratılan Mimari Veriler ve K o r u m a Çarele­
r i " , İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Mustafa S A G C A N , "Turizm Çevre İlişkileri ve Turizm Kaynaklarının Korunması", Turizm Yıl­
lığı 1985, Ankara,
1986
Barbaros S A Ğ D I Ç , "Doğal ve Tarihi Çevrenin Korunması, Kültürel Mirasımız Üzerine", T a r i h ­
sel ve Doğal Çevrenin Korunması, İstanbul,
1978
A . S A L M A N , Taşınmaz E s k i Eserlerde ve Etrafında Y a p ı l a c a k İnşaatta Uygulanması G e ­
reken Hükümler, İstanbul,
1976
Emine Nevin S A L T I K (CANER) / Şahinde DEMİRCİ / A y Melek ÖZER, "Bazı Tarihi Yapı
Sıvalarının Hammadde ve Doku Analizleri", III. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1987
Piero S A N P A O L E S I , "Tarihsel Mahallelerin Onarımı", çeviren: Nur Nirven, İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Gülsün S A R A Ç L A R , Topkapı Sarayı Haremi III. O s m a n Taşlığı Cephesi Restorasyon Pro­
jesi, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1982
Gülsün S A R A Ç L A R / Uğur TANYELİ, "Tarihsel Çevreyi K o r u m a Kavramına Eleştirel Bir Ba­
kış", Mimarlık, sayı 10, 1984
İhsan S A R I , "Kentleşmenin Edirne Tarihi Kent Parçalarına Baskısı", Türkiye 11. Dünya Ş e ­
hircilik Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde Planlama - Düzenleme Sorunları, Edirne, 1987
R. S A R U H A N , Abidelerimiz, (Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesinin 1954-56 kongresi
nedeniyle yayınlanmıştır), İstanbul, 1954
Mualla S A V A Ş E R / Rezzan G Ü R G E N / Ferhunde G Ü L E R / Çiçek E G E M E N , "Taşınmaz Es­
ki Eserlerin Korunabilmeleri İçin Alınması Gerekli Yasal Tedbirler Hakkında Düşünceler", I. T T E H
Bildiri Özetleri, (TTEKD yayını),
1983
Savaş S A V C I , "Milli Saraylar Teşkilatının Amaç ve Politikası", T B M M Milli Saraylar Sempoz­
yumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Zeki S A Y A R , "Anıttır, Kesilmez", Arkitekt, sayı 9-12,
1948
Zeki S A Y A R , "İmar ve Eski Eserler", Arkitekt, sayı 2,
1957
Zeki S A Y A R , "Antikitelerin Korunması", Arkitekt, sayı 4,
1959
Zeki S A Y A R , "Gelibolu'da Atalar Yadigarı Eski Eserler Harap O l u y o r " Arkitekt, sayı 2,
Zeki S A Y A R , "Çalınan ve Kaçırılan Tarihi Eserler", Arkitekt, sayı 327,
1967
1964
Zeki S A Y A R , "Tarihi Bostancıbaşı Köprüsü Harap oluyor", A r k i t e k t , sayı 3,
1973
M. S A Y A R / K. E R G U V A N L I , Türkiye M e r m e r l e r i ve İ n ş a a t T a ş l a r ı , İstanbul,
1962
Murat S A Y A R , A n a d o l u Hisarı " K a l e " , (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek L i ­
sans Tezi), İstanbul,
1984
A. I . J. M . S C H E L L A R T , "Protection et Restauration des Chateet Demeures Historiques en
Hollande", Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u B e l l e t e n i , sayı 223,
1960
W. S C H U T T E , "Zelzele Sahalarının Yeniden İmarı Hakkında Düşünceler", A r k i t e k t , sayı 3-4,
1940
Masura SEKİNO, "Japonya'da Ahşap Mimari Korumaları", çeviren: Nur Nirven, İstanbul'dan
Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Mürsel S E L Ç U K / Perver K O R C A / Ayten ÇETİNER / Nuran ZEREN, T A Ç
Vakfı
İs­
tanbul Karasurlarını ve H e n d e k l e r i n i K o r u m a ve Çevre D ü z e n l e m e Projesi - 1/1000 Öl­
çekli U y g u l a m a Projesi A ç ı k l a m a R a p o r u , (çoğaltma), İstanbul,
1987
Münif SERAV, "İtalya'da Eski Eserlerin ve Güzel Sanatların Korunması", Vakıflar D e r g i s i , sa­
yı III,
1956
Meha Ş E R C İ / M a h m u t Faysal RIFAİ, "Halep'te Mimari Mirasın Korunmasıyla İlgili Bazı So­
runların Çözümüne İlişkin İnceleme", İslam M i m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı - B i l d i r i ­
ler, İstanbul,
1987
Ümit S E R D A R O Ğ L U , "Çevresel Arkeoloji - Ekolojik Arkeoloji", İnsan ve Çevre, Ankara, 1982
Ümit S E R D A R O Ğ L U , "Türkiye'de Kentsel Yenileşme Sorunları", A v r u p a K e n t s e l Y e n i l e ş m e
Kampanyası A n t a l y a S e m i n e r i , A n k a r a ,
1983
Ümit S E R D A R O Ğ L U / Erhan İŞÖZEN / Nermin S İ N E M O Ğ L U / T A Ç Vakfı Mimarlık Büro­
su, Üsküdar Meydanı K e n t s e l T a s a r ı m Proje Y a r ı ş m a s ı , İstanbul,
1987
Ümit S E R D A R O Ğ L U , Türkiye'de Tarihi Çevrenin Korunması Kavramına Yaklaşım ve Sorun­
lar", Ş e h i r D e r g i s i , sayı 1 1 ,
1988
Ümit S E R D A R O Ğ L U , "Arkeolojik Alanlardaki Planlama, Çevre Düzenleme ve Uygulama So­
runları", Kültür ve T a b i a t Varlıklarını K o r u m a Kurultayı, Ankara,
1990
Ali Suat S E R D E N G E Ç T İ , " Y a n a n Milli Mimari Rölöveleri Arşivinde neler vardı?", Mimarlık,
sayı 4, 1948
Önder SEREN / Yaprak Y o l a l , "Yer Kaplama Malzemelerinin Performansı - Kriterler", Y a p ı ,
sayı 57,
1984
Midhat S E R T O Ğ L U , "Çinili Köşk", "Ebniye—i Hassa Müdiri", "Galata Kulesi", "Küçüksu, Kasrı,
Çeşmesi", "Mısır Çarşısı", "Sinanpaşa Kasrı (Sepetçiler Köşkü)", "Tophane Camii ve Çeşme­
si", O s m a n l ı T a r i h Lügati, İstanbul,
1986
Yıldız SEY, " . . . " , Mesaj'a Y a n ı t l a r , İstanbul, (1985)
Ülker S E Y M E N / Mehmet Ç U B U K / Haydar K A R A B E Y , " 2 0 0 0 Yılına Doğru Çevre-Gelecek
için Bir Düşün Gerekliliği", 2000 Yılına D o ğ r u S a n a t l a r S e m p o z y u m u , İstanbul,
1977
Ülker S E Y M E N / Haydar K A R A B E Y / M e h m e t Ç U B U K , "Çevre Olgusu ve Çevre Düzenle­
me", Y a p ı , sayı 26-27,
1977
Haluk SEZGİN, "Sultanahmet Çevresindeki Eski Eserlerin Restorasyon ve Restitüsyon Proje­
si", Arkitekt, sayı 2,
1974
Haluk SEZGİN, " I C O M O S - 75", Y a p ı , sayı 17,
1976
Haluk SEZGİN, " I C O M O S ' u n Milli Menfaatler Açısından Önemi", T A Ç , sayı 1 , 1986
L. S H E A R D , "Ahşap Malzemenin Korunması: Geçerli Uygulama ve Araştırmalar", Ahşap Mal­
zemenin Korunması Semineri, Ankara,
1985
Alberto M . S I M O N E T T I , "Milli Parkların Fonksiyonu", Arkitekt, sayı 2,
1978
Ümit S I R D A Ş , Cafer A ğ a Medresesi, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek L i ­
sans Tezi), Ankara,
1984
Suat SİNANOĞLU, "Kültür Mirasımızı K o r u m a Kampanyası ve U N E S C O " Milliyet Kültür Mi­
rasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
M . SİNEMCE / S. YİĞİT / S. AKGÜN, "Trabzon'da Kaleiçi Düzenleme Çalışmalarına İlişkin
Rapor", Mimarlık, sayı 3,
1976
Nermin SİNEMOĞLU / Ümit S E R D A R O Ğ L U / Erhan İŞÖZEN / T A Ç Vakfı Mimarlık Büro­
su, Üsküdar Meydanı Kentsel Tasarım Proje Y a r ı ş m a s ı , İstanbul,
1987
Ş . S İ R E L , "Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi Aydınlatılması", Mimarlık, sayı 1 ,
1963
Sami S İ S A / Doğan TEKELİ / Metin H E P G Ü L E R , "Rumelihisarı Bahçesinin Yeniden Tanzi­
m i " , Arkitekt, sayı 2,
1960
Sami S İ S A / Doğan TEKELİ, "Rumelihisarı İç ve Çevre Düzenlemesi", Projeler - Uygulama­
lar 1954 - 1974, İstanbul,
1975
Sami S İ S A / Doğan TEKELİ, "Üsküdar'da Tarihsel Çevre İçinde Bir Deneme: Y . K. B. Üskü­
dar Şube Binası", Yapı, sayı 14,
1975
Sabri Esat S İ Y A V U Ş G İ L , "Restorasyon Böyle Olur", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u
Belleteni, sayı 193,
1958
N . D . SKINNER, "Birleşik Krallıkta Kıyı Planlaması ve Korunması, Özellikle İskoçya'daki D u ­
rum",
çeviren: Ö. Aktar, Peyzaj Mimarlığı, sayı 2,
1977
Reşit S O L E Y , "Restorasyon ve Sanat Yapıtında Zaman Kavramı", İstanbul'dan Göreme'ye
Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Muzaffer SOY, "Milli Sarayların Korunması ve Değerlendirilmesinde Planlamanın Önemi: Ge­
nel Bir Çalışma Planı Önerisi", T B M M Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Kemal SOYER, "Amasya Hazeranlar Konağı ve Safranbolu Kaymakamlar Evi Restorasyonla­
rı", Mimaride Türk Milli Üslubu Semineri, İstanbul,
1984
Polat SÖKMEN, "Tarihi Çevre Korumamızın Bugünkü Çıkmazı", Mimarlık, sayı 189,
1983
Polat SÖKMEN, "Kent Planlaması içinde Tarihi Çevre Korunmasının Y e r i " , Türkiye 1 1 . Dün­
ya Şehircilik Günü Kolîokyumu - Tarihi Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları, Edir­
ne, 1987
Basri SÖNMEZ, "Bursa'da Zaman", Türkiye 1 1 . Dünya Şehircilik Günü Kolîokyumu - Tari­
hi Kentlerde Planlama - Düzenleme Sorunları, Edirne, 1987
M . Tului SÖNMEZ, "Sahillerin H u k u k i D u r u m u " , Mimarlık, sayı 6,
1972
Zeki SÖNMEZ / Zeynep N A Y I R ( A H U N B A Y ) / Nur F E R S A N , " K o r u m a ve Restorasyon K o ­
nusunda Seçilmiş Türkçe Yayınlar Bibliyografyası", M T R E Bülteni, sayı 9-10,
1977
Zeki SÖNMEZ, A n a d o l u Türk-İslam M i m a r i s i n d e S a n a t ç ı l a r , A n k a r a , 1989 (Kimi yapılar­
daki onarımlara ilişkin bilgiler)
H. Kemali S Ö Y L E M E Z O Ğ L U , "Tarihi Çevrenin Oluşumu ve Sinan", A r k i t e k t , sayı 2,
1975
Hamit Kemali S Ö Y L E M E Z O Ğ L U , "Boğaziçinde Yerleşmelerin Mimarlık Yönünden Analizi",
İstanbul B o ğ a z ı ve Çevresi S o r u n l a r ı S i m p o z y u m u , İstanbul,
1975
H. K. S Ö Y L E M E Z O Ğ L U , "Mimar Kemalettin ve Dördüncü Vakıf Hanı (Ölümünün 50. Yılı
Münasebetiyle)", A r k i t e k t , sayı 369,
1978
K. S Ö Y L E M E Z O Ğ L U / O . G Ö Ç E R , Günümüz Ş e h i r c i l i k Ç a l ı ş m a l a r ı n d a R e v i t a l i z a s y o n
Hareketleri, İstanbul,
1982
H. Kemali S Ö Y L E M E Z O Ğ L U , "İstanbul'da Zeyrek Yerleşmesi ve K o r u m a Önlemleri", M i m a ­
ride Türk M i l l i Üslubu S e m i n e r i , İstanbul,
1984
H. Kemali S Ö Y L E M E Z O Ğ L U , "Kültür Mirasımızın Korunması Üzerine Öneriler", M i l l i y e t Kül­
tür Mirasımızı K o r u m a S e m i n e r i B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
1984
Metin SÖZEN, "Safranbolu ve Anıtları Konusunda Kısa Bilgiler", M T R E Bülteni, sayı 5-6 (Saf­
ranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası Semineri Bildirileri sayısı),
1976
M. SÖZEN, "Safranbolu Anıtları", Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u Belleteni, sayı 54/333,
1976
Metin SÖZEN, "Doğu Anadolu'da İlginç Bir Yerleşme Balaban ve Anıtları", M T R E Bülteni,
sayı 7,
1976
Metin SÖZEN, "Kültürel Verilerin Değerlendirilmesinde Geleceğe Dönük Bir Örnek: Safranbo­
lu", 2000 Y ı l ı n a Doğru S a n a t l a r S e m p o z y u m u , İstanbul,
1977
Metin SÖZEN, "Geçmişimiz İçin Bir Gelecek", Hürriyet-Gösteri, sayı 13,
1981
Metin SÖZEN, "Sivas Gökmedrese ve Düşündürdükleri", Röleve ve Restorasyon D e r g i s i , sa­
yı 4,
1982
Metin SÖZEN, "Ozan Duyarlığı ve K o r u m a Üzerine", M i l l i y e t Kültür Mirasımızı K o r u m a Se­
mineri B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
1984
Metin SÖZEN, " M i l l i Saraylar ve Getirdikleri", S a n d o z Bülteni, sayı 24,
1986
Metin SÖZEN / Uğur T A N Y E L İ , "Restitüsyon", "Restorasyon", "Restore etmek", S a n a t K a v ­
ram ve T e r i m l e r i S ö z l ü ğ ü , İstanbul,
1986
Metin SÖZEN, "Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı", İslam M i m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı Bildiriler, İstanbul,
1987
Metin SÖZEN, "İnsan Yaşadığı Yere Benzer", Hürriyet-Gösteri, sayı 117,
1990
Metin SÖZEN, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Sorunlar ve Olanaklar", Kültür
ve T a b i a t Varlıklarını K o r u m a Kurultayı, A n k a r a ,
1990
Orkun SÖZEN, "Milli Saraylar ve Restorasyon Çalışmaları", R ö l ö v e ve Restorasyon D e r g i s i ,
sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı),
1982
Selami S Ö Z E R , "Peyzaj Mimarlığı Yönünden Boğaz Köprüsü", İskan ve Şehircilik Konferans­
ları, 1971
Selami SÖZER, "Boğaziçi Mekanının Dünü, Bugünü, Yarını", Peyzaj Mimarlığı, sayı 1-3,
1970
Kamil SU, Osman H a m d i Bey'e Kadar Türk Müzesi, I C O M Türkiye Milli Komitesi Yayınları
sayı 3, İstanbul,
1965
E. S U B A Ş I , Kent Yenilemesinde Yeniden Geliştirme veya Sıhhileştirme Metodlarının S e ­
çiminde Kriterler, Ankara,
1971
Hasan S U B A Ş I , "Yerel Yönetimlerin Koruma Etkinliklerinde Rolü ve Önemi - Yerel Ölçekte
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Kültür ve Tabiat Varlıklarını K o r u m a Kurultayı,
Ankara,
1990
M . S U D A L I / K. K U Z U C U L A R / D . K U B A N / N . E L D E M , "Asmazlar Konağı Restorasyon
Projesi", Çevre, sayı 3
A . A l p S U N A L P , " A t Gözlüğüyle Bakmak", Ölçü, sayı 12,
1987
Şevket S U N A R , "Milli Sarayarımızın Yangından K o r u n m a ve Bina Yangın Güvenliği Sorunla­
rı", T B M M Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Filiz S U N G U R / Beril T U Ğ R U L / Ayla G Ö R K E M / Nazan Ö L Ç E R , "Cizre Mardin Ulu Cami
Kapısının Restorasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", I I . Arkeometri Sonuçları Top­
lantısı, Ankara,
1986
Tomris (YARDIMCI) S Ü E R , Kırkgözhan, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Ankara,
1975
M . Reşat SÜMERKAN, "Gelenekselden Betonarmeye - Trabzon Kırsal Mimarlığı", Mimarlık,
sayı 2,
1989
Ümran Fazıl S Ü T Ç Ü , The Medrese of S i n a n Bey in Manisa, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Ya­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1983
Haluk ŞAHİN, "Safranbolu'da Zaman", Milliyet Sanat Dergisi, sayı 2 2 1 ,
1977
M . ŞAHİN / E. ARIOĞLU, "Tarihi Yapıların Korunmasında Bazı Mühendislik Problemleri",
Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul,
1984
Neriman ŞAHİN, Selected Bibliography on Historic Environment, (çoğaltma) ty
Orhan ŞAHİNLER, " . . . " , Mesaj'a Yanıtlar, İstanbul, (1985)
Nazım ŞANI V A R , "Ağaç Eşyayı K o r u m a k " , A ğ a ç İşleri Üst Yüzey İşlemleri, İstanbul,
1978
İbrahim ŞANLI, "Korunması Gereken Değerler: Yereysel Ölçekte K o r u m a ve Geliştirme Üstü­
ne Bir Öneri", Şehircilik Enstitüsü Dergisi, sayı 7, 1973
Enver Behnan Ş A P O L Y O , Müzecilik T a r i h i , İstanbul,
1936
E. Behnan Ş A P O L Y O , "Fatih Mehmet ve İstanbul'un İmarı", Mimarlık, sayı 1-6,
1953
E. B. Ş A P O L Y O , Türkiye Turizm Rehberi ve Anıtlar T a r i h i , İstanbul, 1971
Haluk Ş E H S U V A R O Ğ L U , "Deniz Müzeciliğimiz", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Bel­
leteni, sayı 60, 1946
Haluk Y . Ş E H S U V A R O G L U , "Rumeli Hisarı Restorasyonu ve Hisar Müzesi", Cumhuriyet G a ­
zetesi, 2 9 . 5 . 1 9 5 8
Haluk Y . Ş E H S U V A R O G L U , "İstanbul'un İmarı ve Eski Eserler", Türkiye Turing ve Otomo­
bil Kurumu Belleteni, sayı 204,
1959
H . Y. Ş E H S U V A R O G L U , "Eski Eser Anlayışımız", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Bel­
leteni, sayı 238,
1961
Haluk Y . Ş E H S U V A R O G L U , "Tarihi Kalender Kasrı Restorasyonu", Cumhuriyet Gazetesi,
20.6.1962
Haluk Y . Ş E H S U V A R O G L U , Boğaziçi'ne D a i r , İstanbul,
1986
Bedi K. Ş E H S U V A R O G L U , "Üsküdar'ın Canlı Çınarları", Üsküdar Gençlik Sesi, sayı 12, 1966
Bedi N . Ş E H S U V A R O G L U , "Boğaziçi Bibliyografyası Denemesi", İstanbul B o ğ a z ı ve Çevre­
si Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul,
1975
M. ŞEN, Yıldız Sarayı Selamlık B a h ç e Düzeni, (basılmamış master tezi), İstanbul,
Rukiye ŞEN / Kubilay ÖNAL / Kayhan B A K A N / S ü m e r G Ü R E L , T A Ç
Vakfı
Karasurlarını ve Hendeklerini K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - 1/500
1984
İstanbul
Ölçekli Uygu-
iama Projesi A ç ı k l a m a R a p o r u , (çoğaltma), (1987)
Arif ŞEN, Darphane Binaları Kalıp Atölyesi Bloğu, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1984
Hasan Ş E N E R , "Geleneksel Konutların Korunmasına Bazı Analitik Yaklaşımlar Örnek : A l a n ­
ya'da Geleneksel Konutlar", M T R E Bülteni, sayı 7,
1976
Hasan Ş E N E R , Geleneksel Konutların Onarım Yenileme Çalışmalarına İhtiyaçsal Değer­
lendirme Y o l u ile Bir Y a k l a ş ı m , İstanbul,
1977
Tansı ŞENYAPILI / Sevgi A K T Ü R E , "Safranbolu'da Mekansal Yapımın Gösterdiği Nitelikler
ve Koruma Önerilerinin Düşündürdükleri", O D T Ü Mimarlık Fakültesi Dergisi - M E T U Jour­
nal of the Faculty of Architecture, sayı 1 , 1976
Müjgan Ş E R E F H A N O Ğ L U , "Yapılarda Sürekli Bakım ve Onarım S o r u n u " , Mimarlık, sayı 1 ,
1978
Hasan ŞİMŞEK, "Milli Saraylarımızın İçte ve Dışta Tanıtılması", T B M M Milli Saraylar Sempoz­
yumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
ihsan ŞİRZAD, "Bağdat'ta Özel Önemdeki Yapıların ve Alanların Korunmasına İlişkin Yasal
Yönler ve Önlemler", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Fuat ŞİŞMAN / Bekir S. ÇELİK, " A n t a l y a Yivli Minare Külliyesi Hamamı", Rölöve ve Resto­
rasyon Dergisi, sayı 5,
1983
Fuat ŞİŞMAN, "Vakıf Eski Eserlerin Bakımı, Onarımı, Restorasyon ve Korunması", I I . Vakıf
Haftası Konuşmalar ve Tebliğler, A n k a r a ,
1984
Mehmet Tahir T A C E T T İ N , Kızkalesi, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek L i ­
sans Tezi), Ankara,
1977
Neslihan T A L M A N , Açık Sofalı A h ş a p Konutların Günümüz Koşullarına U y g u n B ö l ü n m e ­
si İçin T i p o l o j i k b i r A r a ş t ı r m a , (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul,
1979
A . Gülçin T A L U Y , K a l k e r l e r ve Küfeki Taşının T a h r i p N e d e n l e r i , (YÜ, Mimarlık Fakültesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1981
Cahide T A M E R , "Kanlıca'daki Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı ve Yapılan Onarım", A r k i t e k t ,
sayı 11-12,
1947
Cahide T A M E R , "Cumhuriyet Döneminde Eski Eser Anlayışı ve Restorasyon Faaliyetleri", R ö löve ve Restorasyon D e r g i s i , sayı 1 , 1974
Cahide T A M E R , "İstanbul Surları Nasıl Restore Edilmelidir?", İstanbul'dan G ö r e m e ' y e Kültür
Mirasımız, İstanbul,
1984
N . H . T A M E R , "Sühunet Değişikliklerinin Müze Eserlerine Tesirleri Hakkında Bazı Müşahede­
ler", İstanbul A r k e o l o j i Müzeleri Yıllığı, sayı 5,
1952
N . H . T A M E R , "Müze Eserlerini K o r u m a Metodlarına Dair", İstanbul A r k e o l o j i Müzeleri Yıl­
lığı, sayı 6,
1953
C. A . T A N , "Osman H a m d i Bey", A n k a r a S a n a t , sayı 10,
1967
Cemal Nuri T A N / Sinan ERDEMLİ, M i l l i E m l a k - O s m a n l ı D e v l e t i n i n Kuruluşundan
T a r i h i n e K a d a r U y g u l a n a n Hükümler, Ankara,
1964
1964
P. T A N E R , "Yüksek Mimar Şehirci Asım Kömürcüoğlu", İller ve Belediyeler D e r g i s i , sayı
13/146,
1957
Ergun TANERİ / T. T O L O N , "Boğaziçi Yalılarının Korunmasıyla İlgili Bir Uygulama", M i m a r ­
lık, sayı 6,
1972
E. TANERİ / A . KAZMAOĞLU, " A t i k Valide Hamamı Restorasyonu, Üsküdar", Ç e v r e , sayı
3, 1979
E. TANERİ, " K o r u m a ve Sorunları", Çevre, sayı 3,
1979
Ergun TANERİ, "Kentlerde Korunma", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul, 1984
Yurdanur TANERİ, Dizin 1931-1979, O D T Ü Mimarlık Fakültesi A r a Yayınları, Ankara, 1981
(Koruma ve onarım konusunda kaynakça adları içermektedir)
Gönül T A N K U T , "Tarihi Sit Korunması ve Kalkınma İlişkileri", M T R E Bülteni, sayı 4 (Tarihi
Çevrenin Korunması Semineri Bildirileri sayısı),
1975
G . T A N K U T , "Boğaziçi K o r u m a Kararı Üzerine", Mimarlık, sayı 139,
1975
Gönül T A N K U T , "Metropoliten Planlama Dinamizmi İçinde Tarihi Çevre Korunmasının Anla­
mı", 2000 Yılında İstanbul, (6. Danışma Kurulu Toplantısı Bildirileri), İstanbul,
1975
Gönül T A N K U T , "Trabzon'dan ve Kale İçinden İzlenimler ve Rölöveler", Mimarlık, sayı 3, 1976
Gönül T A N K U T , "Antalya Kale İçi Sit Planlaması", Mimarlık, sayı 158,
1979
Gönül T A N K U T , "Tarihi Çevre Koruması 1987 - Eski ve Yeni Sorunlar", Türkiye 11. Dünya
Şehircilik Günü K o l l o k y u m u - T a r i h i Kentlerde Planlama - Düzenleme Sorunları, Edirne, 1987
Gönül T A N K U T , "Sit Alanlarının Planlanma Sorunları", 2. Türkiye Şehircilik K o n g r e s i - Türk­
iye'de 10. Dünya Şehircilik Günü Faaliyeltleri Haftası: Türkiye'de İ m a r Hareketlerinde Y e n i
D ö n e m , (Hazırlayan: Mehmet Çubuk), Ankara,
1987
Gönül T A N K U T , "Korumanın Eğitim, Sosyal ve Ekonomik Y ö n ü " , Kültür ve Tabiat Varlıkla­
rını K o r u m a Kurultayı, Ankara, 1990
Avniye T A N S U G , "Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri", Milliyet Sanat Dergisi, sayı 9 1 , 1984
Avniye T A N S U Ğ , "Tarihi İstanbul Çeşmeleri Kurtarılmalıdır Kampanyasının Kültür E k o n o m i
- Politikasında K o n u m u ve İşlevleri", T A Ç , sayı 1 , 1986
Avniye T A N S U Ğ , "Kütahya'da Kültür Mirasının Korunması Belediyenin Gündeminde", T A Ç ,
sayı 3, 1986
Avniye T A N S U Ğ , " K o r u m a - Yaşatma - Değerlendirme", T A Ç , sayı 4 , 1986
Avniye T A N S U Ğ , "Tarihi İstanbul Çeşmeleri Kurtarılmalıdır Kampanyasının Dünü ve Bugü­
nü",
Şehir Dergisi, sayı 12, 1988
Sezer T A N S U Ğ , "Ayasofya ve Osmanlı Ekleri", Ayasofya Müzesi Yıllığı, sayı 8, 1969
U. TANYELİ, "Korumanın İşlevi Üzerine Gözlemler", Mimarlık, sayı 158, 1979
Uğur TANYELİ / Gülsün S A R A Ç L A R , "Tarihsel Çevreyi K o r u m a Kavramına Eleştirel Bir Ba­
kış",
Mimarlık, sayı 10, 1984
Uğur TANYELİ / Metin SÖZEN, "Restitüsyon", "Restorasyon", "Restore etmek", S a n a t K a v ­
ram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1986
Uğur T A N Y E L İ , " T a r i h , Tasarım ve Mimarlıkta Geçmişten Yararlanma Üzerine Gözlemler",
Mimarlık, sayı 2, 1988
Mete T A P A N , Mimarlıkta Değerlendirme Aracı O l a r a k Fayda - Değer Analizi, İstanbul, 1980
Mete T A P A N ,
"Eski Anıtları Kurtarırken Dikkat Edilmesi Gereken", "Tanınmayacak B i ­
çimde Değiştirmeli", Mesaj'a Yanıtlar, İstanbul, (1985?)
Mete T A P A N / Ersin E M İ R O Ğ L U , "Kreuzberg'e İlişkin Düşünceler", Y a p ı , sayı 68, 1986
Mete T A P A N , " K o r u m a Bilincinin Geliştirilmesinde Örgün ve Yaygın Eğitim", Mimarlık, sayı
3, 1989
M . Taner T A R H A N , " U r a r t u Merkezlerinde Meydana Çıkarılan Kerpiç Mimarinin Korunması
ve Onarımı Hakkında Öneriler", M T R E Bülteni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması Semineri
Bildirileri sayısı), 1975
M . Taner T A R H A N , " V a n Kalesi'nin ve Eski V a n Şehri'nin Tarihi - Milli Park Projesi Üzerinde
Ön Çalışmalar", I I . A r a ş t ı r m a Sonuçları Toplantısı, İzmir, 1984
Taner T A R H A N , " V a n Kalesi'nin ve Eski V a n Şehrinin Tarihi - Milli Park Projesi Üzerinde Ön
Çalışmalar: Anıt Yapılar", I I I . A r a ş t ı r m a Sonuçları Toplantısı, A n k a r a , 1985
B. T A R I M , Cumhuriyet Döneminde Türk Konut Mimarlığında Y a p ı s a l Biçimsel Değişme­
ler ve Etmenleri, İstanbul, 1983
M . Emin T A Ş Ç I , " G ö r e m e Çevresindeki Doğal ve Tarihi Kültürel Varlıkların Korunması ile İlgili
Görüşümüz", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Hüsrev T A Y L A , " 1 9 5 0 ' d e n B u Yana Restorasyon Uygulamaları, Kurumlaşma Çabaları ve Ge­
leceği İçin Bir Öneri", Rölöve ve Restorasyon Dergisi, sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel
Sayısı), 1982
Hüsrev T A Y L A , "Türk Evi ve Korunması", I . T a r i h i Türk Evleri Haftası Bildiri Özetleri, İs­
tanbul, 1983
Hüsrev T A Y L A , "İbrahim Paşa Sarayı Restorasyon Raporu", M i m a r i d e Türk M i l l i Üslubu Se­
m i n e r i , İstanbul,
1984
Hüsrev T A Y L A , "Taşınmaz Kültür Varlıklarımızı Koruyor muyuz?", M i l l i y e t Kültür Mirasımı­
zı K o r u m a S e m i n e r i B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
1984
Hüsrev T A Y L A , "İstanbul'un Korunması İçin Başlatılan U N E S C O Kampanyası Üzerine Düşün­
celer", İstanbul'dan G ö r e m e ' y e Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Hüsrev T A Y L A , "Bursa Ulu Camii Taç Kapısı Restorasyonu", I I . Vakıf Haftası K o n u ş m a l a r
ve Tebliğler), Ankara,
1984
Hüsrev T A Y L A , "Milli Sarayların ve Türk Kültür Belgelen Taşınmazların Korunması İçin Ge­
rekli Örgütlenme", T B M M M i l l i S a r a y l a r S e m p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İstanbul,
1985
Hüsrev T A Y L A , "Ayasofya Kütüphanesi Restorasyonu", T A Ç , sayı 1 , 1986
Hüsrev T A Y L A , "İşlevlendirme Koruma Karşıtlığı", Y a p ı , sayı 84,
1988
L. T A Y L A / A . T I R P A N / Z. ÖZCAN / A . G Ü N E Ş / N . B E Ş B A Ş , A n k a r a E s k i K e n t D o k u ­
su K o r u m a ve Değerlendirme Projesi R a p o r u , ty
Ali Fuat TEK, T h e Medrese of M e h m e t Ş a h i r P a ş a i n M u s t a f a p a ş a , (ODTÜ, Mimarlık Fakül­
tesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1979
Doğan TEKELİ / Sami S İ S A / Metin H E P G Ü L E R , "Rumelihisarı Bahçesinin Yeniden Tanzi­
m i " , A r k i t e k t , sayı 2,
1960
Doğan TEKELİ / Sami S İ S A , "Rumelihisarı İç ve Çevre Düzenlemesi", Projeler - U y g u l a m a ­
lar 1954 - 1974, İstanbul,
1975
Doğan TEKELİ / Sami S İ S A , "Üsküdar'da Tarihsel Çevre İçinde Bir Deneme: Y . K. B. Üskü­
dar Şube Binası", Y a p ı , sayı 14, 1975
Doğan TEKELİ, "Zorunlu Bir Cevap", Mesaj'a Y a n ı t l a r , İstanbul, (1985?)
İlhan TEKELİ, "Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler", Türkiye 11. Dünya
Şehircilik Günü K o l l o k y u m u - T a r i h i Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme S o r u n l a r ı , Edirne,
1987
İlhan TEKELİ, "Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyetinde Kent Planlama Pratiği­
nin Gelişimi ve Kültürel Mirasın Korunmasındaki Etkileri", İslam M i m a r i Mirasını K o r u m a K o n ­
feransı - B i l d i r i l e r , İstanbul, 1987
İlhan TEKELİ, "Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler", Mimarlık, sayı
2, 1988
İlhan TEKELİ, "Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler", P l a n l a m a , sayı
1, 1988
İlhan TEKELİ, "Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler", Ş e h i r D e r g i s i ,
sayı 1 1 , 1988
Sahabettin TEKİNDAĞ, "İhmal Edilmiş Türk San'at Eserleri Hakkında Birkaç S ö z " , Türk Kül­
türü, Sayı 6, 1963
Mehmet T E K T A Ş , "Amasya'nın Anıtsal Ağaçları", İlgi, sayı 56,
1989
T. T E M E L K U R A N , "Ülkemizden Götürülen Tarih ve Sanat Hazineleri - İlk Eski Eserler Nizam­
namesi", Belgelerle Türk T a r i h i D e r g i s i , sayı 27, 1969
Selcan T E O M A N , "Tarihi Çevrede Modern Bir Yapı: Budapeşte H i l t o n " , Çevre K o r u m a , sayı
16,
1983
Selcan T E O M A N / Mehmet Ç U B U K , "Şehircilikte Geniş K o r u m a " , İstanbul'dan Göreme'ye
Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
Selcan T E O M A N , "Sit Alanı Belirleyici 'Kentsel İmaj'", T A Ç , sayı 3,
1986
Selcan T E O M A N , "Anıtların ve Kentsel Sit Alanlarının Saptanmasında Esas Oluşturacak De­
ğerler Sistemi", T A Ç , sayı 5,
1987
Selcan T E O M A N , "Federal A l m a n y a K o r u m a Eylemlerine Genel Bir Bakış", TAÇ, sayı 6, 1987
Selcan T E O M A N , "İtalya'da Kentsel K o r u m a Kavramına Genel Bir Bakış", T A Ç , sayı 7, 1987
Arslan TERZİOĞLU, "Saray-ı Hümayun'da Teknik Eğitim", T a r i h ve T o p l u m , sayı 10,
1984
A. T I R P A N / L . T A Y L A / Z. ÖZCAN / A . G Ü N E Ş / N . B E Ş B A Ş , A n k a r a E s k i Kent Doku­
su K o r u m a ve Değerlendirme Projesi R a p o r u , ty
F. K. TİMURTAŞ, "Eski Eserlerin Tahribi ve Kaçırılması", Bilgi, sayı 20/242-243,
1967
Haluk T O G A Y , "Viollet-le-Duc Üzerine Bir Etüd (1814-1879)", Arkitekt, sayı 3,
1980
Haluk T O G A Y , "Viollet-le-Duc Üzerine Bir Etüd (1814-1879)", Arkitekt, sayı 4,
1980
E. T O Ğ R U L / M . Y O R U L M A Z , Küçüksu Kasrında Meydana Gelen Çatlak ve Deformasyonlar, İstanbul,
1976
Rahmi T O K E R , A h ş a p K o r u m a , Ankara,
1967
Rahmi T O K E R , "Ahşap K o r u m a , Türk Standartları ve Uygulanma Durumları", A h ş a p Malze­
menin Korunması Semineri, Ankara,
1985
A. G . T O K G Ö Z , "İstanbul Müzesini Yaratan Halil E d h e m " , Halil E d h e m Hatıra Kitabı,
2. cilt, Ankara,
1948
Seher T O L / Alev U S L U , Bergama, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümünde, Okan
Üstünkök denetiminde hazırlanmış öğrenci çalışması, çoğaltma), Ankara,
1980
A. Selek T O L A , " K o r u m a Amaçlı İmar Planlarında ve Tatbikatlarında Sorunlar", Şehirciliğin
Son 25 Yılı Semineri (Bildiriler), İstanbul,
1984
T. T O L O N / E. TANERİ, "Boğaziçi Yalılarının Korunmasıyla İlgili Bir U y g u l a m a " , Mimarlık,
sayı 72/6,
1972
Perin T O P A L O Ğ L U / Bünyamin U Y A R , "Eski Malatya U l u C a m i i " , Rölöve ve Restorasyon
Dergisi, sayı 5,
1983
Taner T O P Ç U , "Tarihi Çevrede Kooperatifçilik - Kuşadası D e n e y i m i " , Türkiye 11. Dünya Şe­
hircilik Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde Planlama - Düzenleme Sorunları, Edirne, 1987
Taner T O P Ç U , "Tarihi Çevrede Kooperatifçilik Uygulaması", Şehir Dergisi, sayı 1 1 ,
1988
A . C. T O P Ç U O Ğ L U , "Fransa'da Eski Eserler Nasıl Muhafaza Ediliyor?", Belediyeler Dergisi,
sayı 5/50,
1939
Hıfzı T O P U Z , "İstanbul ve Göreme'deki Tarihsel Anıt ve Yapıtları K o r u m a Kampanyasının Ta­
nıtma ve Uygulama Çalışmaları", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özet­
leri, İstanbul,
1984
Neşe ZALOĞLU, M a r m a r a Takımadalarından Büyük Ada'da Korunması Gerekli Yapılar Üze­
rine Bir Araştırma, (MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), istanbul, 1989
Muhsin Muharrem Z E H R A N , "2005 Yılına Kadar İskenderiyye Kentinin Genel Planlamasında
Mimari Mirasın Korunması", İslam M i m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı - B i l d i r i l e r , istanbul,
1987
Giorgio ZENONI / Baran ÇAĞA, "Bergamo'da Tarihi Bir Binanın (XII'nci Asır) Yangınla Yıkılmış
Olan Kanadının Yeniden Yapılması", A r k i t e k t , sayı 4 , 1978
M. ZEREN, "istanbul Boğaziçi Koruma Alanı İçinde Farklı Özellik Gösteren Bölgelerin İncelen­
mesi", Şehircilik Enstitüsü 7. D a n ı ş m a K u r u l u , İstanbul, 1978
N. ZEREN, "Tarihi Çevre Koruma Sürecinde Kullanıcıların Rolü", Şehircilik Enstitüsü D e r g i s i ,
sayı 16, 1979
N. ZEREN, "Tarihi ve Doğal Çevre Koruma Sürecine Çevrede Yaşayan Halkın Katılması", Kıyı
Kentlerimizin T e m e l Sorunları, Kuşadası, 1980
Nuran ZEREN, "Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Tarafından Koruma Kararı
Verilen Yerleşmelerde Kararlann Uygulanabilirliğinin Araştınlması", Türkiye Birinci Şehicilik K o n g ­
resi, 2. kitap, Ankara, 1982
Nuran ZEREN, Kentsel Alanlarda Alınan K o r u m a Kararlarının Uygulanabilirliği, İstanbul, 1982
N. ZEREN, "Kentlerin Yenilenmesi Sürecinde Mimarın ve Kent Plancısının Y e r i " , A v r u p a Kent­
sel Yenileşme K a m p a n y a s ı A n t a l y a S e m i n e r i , Ankara, 1983
Nuran ZEREN, "Tarihsel Kentlerin Korunmasında Çağdaş Yaklaşımların Değerlendirilmesi", M i ­
marinin S o n 25 Yılı S e m i n e r i ( B i l d i r i l e r ) , İstanbul, 1984
Nuran ZEREN, " K o r u m a Alanlarında Planlama Sorunları", Y e n i İ m a r Mevzuatı P l a n l a m a ve
U y g u l a m a S e m i n e r i B i l d i r i l e r , İstanbul, 1986
Nuran ZEREN, " K o r u m a Amaçlı İmar Planlarının Yapım ve Uygulama Sorunları", Türkiye 11.
Dünya Ş e h i r c i l i k Günü K o l l o k y u m u - T a r i h i K e n t l e r d e P l a n l a m a - D ü z e n l e m e S o r u n l a r ı ,
Edirne, 1987
Nuran ZEREN / Mürsel S E L Ç U K / Perver K O R C A / Ayten ÇETİNER, T A Ç V a k f ı İstanbul
Karasurlarını ve H e n d e k l e r i n i K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - 1/1000 Ölçekli U y g u ­
lama Projesi A ç ı k l a m a R a p o r u , (çoğaltma), İstanbul, 1987
Nuran ZEREN, " K o r u m a Amaçlı İmar Planları Yapım Süreci, İlkeler, Yöntemler", Kültür ve T a ­
biat Varlıklarını K o r u m a Kurultayı, Ankara, 1990
Namık Kemal ZEYBEK,
(14 - 16 Mart 1990'da Ankara'da toplanmış olan Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurultayında yaptığı açılış ve kapanış konuşmaları), Kültür ve T a b i a t V a r ­
lıklarını K o r u m a Kurultayı, Ankara, 1990
Mehmet ZİYA, İstanbul'daki Asar-ı A t i k a Hakkında M u h t a s a r M a l u m a t , İstanbul 1338/1922
Halit ZİYADE, "Trablus Kentinin Mimari Mirasının Korunmasında Belgelerin Rolü", İslam M i ­
m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı - B i l d i r i l e r , İstanbul, 1987
Rakım ZİYAOĞLU, Y o r u m l u İstanbul Kütüğü, İstanbul, 1985
YAZARI Y A DA HAZIRLAYANI
BELİRTİLMEMİŞ Y A Z I V E Y A Y I N L A R
=
, Asarı Atika K a n u n u Layihası, İstanbul, 1 9 2 1
*
, Meclis-i Vükela Kararı ile Müteşekkil Muhafaza-ı Asar-ı A t i k a Encümen-i D a i m i s i
Topkapı Saray-ı Hümayun Tamiratı Münasebeti ile Encümenin Hükümet-i Seniyenin Nazar-ı
Dikkatine Arz Eylediği Rapor Suretidir, 1933
*
, Tarihi Abidelerimizi K o r u m a y a Mecburuz, İstanbul, 1933
*
, Anıtları K o r u m a Komisyonunun 1933-1935 Yılları Arasındaki Çalışmaları, İstan­
bul, 1935
•k
, "Dış Sıvada Bozukluklar", Arkitekt, sayı 2, 1936
*
, Müzeler T a r i h i , İstanbul, 1936
=
, Camilerin ve B u n l a r a Şumuli O l a n Binaların T a m i r ve İnşalarına Dair Fenni Şart­
name, İstanbul, 1936
*
, Cumhuriyetten Ö n c e ve S o n r a Vakıflar, İstanbul, 1937
*
Yurdumuzun E s k i Eserlerini Koruyalım, İstanbul, 1940
*
, "Hasan Çavuş Camiinin T a m i r i " , Çorumlu, sayı 27, 1940
•
, "Vakıflar Dergisi", Arkitekt, sayı 34, 1940
*
, Edirne ve Yöresi E s k i Eserler Kurumunun 1939-1940 Çalışmaları R a p o r u , İstan­
bul, 1 9 4 1
•
, Vakıflarımız, İstanbul, 1941
*
, "Trakya'da Tamir Edilen Tarihi Eserler", Belleten, sayı 5/17-18, 1 9 4 1
*
, E s k i Eserleri K o r u m a Encümeni 1 9 4 0 - 1 9 4 1 Yılı Mesai Raporu, İstanbul, 1943
*
, E s k i Eserleri K o r u m a Encümeni Mesai Raporları 1 9 3 9 - 1 9 4 1 , İstanbul, 1943
•
, Yıkılan S a n a t Abideleri, İstanbul, 1943
*
, "Ahşap Malzemenin Korunması", çeviren: A . Kolatan, Arkitekt, sayı 1-2, 1943
*
, "Tarihi Abidelerimizden Onarılanlar", Mimarlık, sayı 1 , 1944
E s k i Eserler ve Müzeler I . D a n ı ş m a Komisyonu Çalışmaları, Ankara, 1945
=
, 1 9 4 3 - 1 9 4 4 Yılları E s k i Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Genel D u r u m u ,
Ankara, 1945
"Türkiye Anıtlarını K o r u m a ve Onarma Derneği Tüzüğü", Mimarlık, Sayı 5-6, 1946
Türkiye T a r i h i Anıtları (Öntasarı), Ankara, 1946
=
•
•
, "Anıtları K o r u m a Derneği Bir Tebliğ Çıkardı", Mimarlık, sayı 1-2, 1947
Halil E d h e m Hatıra Kitabı, 2 cilt, A n k a r a , 1947-1948
, " C a m i ' i Ömer'in T a m i r i " , Arkitekt, sayı 7-8, 1948
•
, "Eski Eserleri K o r u m a Encümeni 1949 Yılı Mesai R a p o r u " , Türkiye Turing ve Otomo­
bil Kurumu Belleteni, sayı 99,
=
, "Eski Eserlerimiz Hakkında Prof. Gabriel ile bir Konuşma", Türkiye Turing ve Otomo­
bil Kurumu Belleteni, sayı 98,
•
1950
1950
, "Birinci I C O M Milletlearası Müzeler Konferansı Hakkında Paris Büyükelçiliği Milli Eğitim
Ateşesinin Raporu", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni, sayı 109,
1951
=
, Edirne ve Yöresi E s k i Eserleri Sevenler K u r u m u Tüzüğü, İstanbul,
*
, "Bursa'da İki Mühim Abidemizin Tamiri", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Bel­
leteni, sayı 144,
*
1953
1954
, "Çatalca'da Paşa Camiinin T a m i r i " , Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni,
sayı 146,
1954
*
, " U N E S C O Programında Müzeler ve Tarihi Eserler", Arkitekt, sayı 7-8,
=
1955
, "Tuğla ile Örülen Ç e ş m e " , Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni, sayı 156,
*
, "Kapalıçarşı Yangını Hakkında Eski Eserler K o r u m a Encümeninin Maarif Vekaletine Ra­
p o r u " , Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, sayı 157,
*
1955
, "Tamiri Kararlaştırılan Cami ve Mescitler", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Bel­
leteni, sayı 1 6 1 ,
=
1955
, E s k i Eserler ve Müzeler U m u m Müdürlüğü Teşkilat, Vazife ve Selahiyet Kanunları
ve Gereçleri, (çoğaltma), Ankara,
*
1955
, "Rumeli Hisarı ve Tarihi Eserlerin Restorasyonu", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u ­
mu Belleteni, sayı 160,
*
1954
1955
, "Tarihi Eserlerin Muhafazası Büyük Bir Mesele Halini Aldı", Vatan Gazetesi, 16.3.1956
*
, "Restauration de la çite de Fatih", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni,
sayı 172, 1956
*
, "Restauration d u Tombeau de St. Jean a Ephese", Türkiye Turing ve Otomobil K u ­
rumu Belleteni, sayı 176, 1956
*
, "Floransa'da Toplanan Milletlerarası Abideleri K o r u m a Konferansı", Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu Belleteni, sayı 182, 1957
*
, "Süleymaniye Mimari Külliyesinin Restorasyonu ve T a m i r i " , Türkiye Turing ve Oto­
mobil K u r u m u Belleteni, sayı 189, 1957
*
, " L a Restauration des Vieilles Murailles", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u Belle­
teni, sayı 182, 1957
•
, "Asım Kömürcüoğlu 1 8 7 9 - 1 9 5 7 " , Yapı Teknik, sayı 2/9,
1957
*
, "Vakıf Eski Eserlerin Vakıflar U m u m Müdürlüğüne Devri Hakkında K a n u n " , Türkiye
Turing ve Otomobil K u r u m u Belleteni, sayı 190, 1957
*
, "Kömürcüoğlu, Asım (1879-1957)", "Halil Ethem (1861-1938)", "Kemaleddin, Mimar
(1870-1927)", Resimli Türk ve Dünya Meşhurları Ansiklopedisi, İstanbul, 1957-1958
*
, " Y . Mimar Asm'. Kömürcüoğlu, Hayatı ve Eserleri (1879-1957)", Arkitekt, sayıl, 1958
ir
,"Turizm: Rumelihisarı Restorasyonu ve Hisar Müzesi", A r k i t e k t , sayı 1 , 1958 ( H . Y .
Şehsuvaroğlu'nun yazısından alıntılar)
ir
, "Rumelihisarının Tamiri Bitti", A r k i t e k t , sayı 1 , 1958 (Nail Güreli'nin yazısından alıntılar)
ir
, " A m e r i k a n Şehirlerinin Giriştiği Yenileme Faaliyet Projeleri", A r k i t e k t , sayı 3, 1958
=
, "Sabık Devirde istanbul'un İmarı Münasebetiyle Yıkılan Eski Eserlerin Elde Edilen Eksik
Listesi", Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u B e l l e t e n i , sayı 223, 1960
ir
, "Efes'te St. Jean Basilikası Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", Türk A r k e o l o j i D e r g i s i ,
sayı 1 2 / 1 , 1962
*
, " A n a d o l u Hisarı'nın Restorasyonuna A i t Rapor, Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u
Belleteni, sayı 2 4 1 , 1962
*
, " A n a d o l u Hisar'ınm Restorasyonuna A i t Rapor", Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u ­
m u Bülteni, sayı 2 5 1 , 1962
•k
, T a r i h i K a l e n d e r Kasrı Restorasyonu B r o ş ü r ü , İstanbul, 1962
•
, "Kaybettiklerimiz: A l i Saim Ülgen", Türk S a n a t ı T a r i h i A r a ş t ı r m a ve İncelemeleri,
sayı 1 , 1963
•
, Türkiye'de T a b i a t ve T a b i a t K a y n a k l a r ı n d a n F a y d a l a n m a ve K o r u m a E s a s l a r ı , A n ­
kara, 1964
*
, "Eski Kaleler Onarılıyor, B o d r u m ve Ç e ş m e Kaleleri Müze Olacak", A r k i t e k t , sayı 315,
1964
*
, "İstanbul Belediyesi Eski Eser Çalışmaları", A r k i t e k t , sayı 3-4, 1965
*
, Türk M i m a r i Eserlerine A i t Rölöve S e r g i s i , İstanbul, 1965
*
, Asarı A t i k a ( E s k i Eserler) N i z a m n a m e s i , A n k a r a , 1966
*
, D o o m e d b y t h e D a m , A Survey of t h e M o n u m e n t s T h r e a t e n e d b y t h e C r e a t i o n
of t h e K e b a n D a m F l o o d A r e a , A n k a r a , 1967
*
, "Yerebatan Düzenleniyor", Dünya Gazetesi, 2 7 . 2 . 1 9 6 7
*
, "Keban Barajı Çevresindeki Eski Eserler", A r k i t e k t , sayı 3, 1968
*
, A t i n a A n l a ş m a s ı , çeviren: A y d a Yörükan, A n k a r a , 1969
=
, K e b a n Projesi 1968 Ç a l ı ş m a l a r ı , Ankara, 1969
*
, O D T Ü K e b a n Projesi Ç a l ı ş m a l a r ı , Ankara, 1969
*
, "Yerebatan Sarayı'nda Oryantal Çarşı Olacak", İşçi P o s t a s ı Gazetesi, 1 5 . 2 . 1 9 6 9
*
, "Yerebatan Çökme Tehlikesi İçinde", Dünya Gazetesi, 2 2 . 1 . 1 9 7 0
*
, "Yerebatan Sarayı'nın Tavanı Delindi", Günaydın Gazetesi, 2 1 . 5 . 1 9 7 0
*
Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu H a k k ı n d a K a n u n , Ankara, 1970
*
, " M i m a r Sinan'ın Fatih Akşemsettin Mahallesindeki Mescidinin ve Çevresindeki Kalıntı­
ların Değerlendirilmesine A i t Komisyon R a p o r u " , Mimarlık, sayı 85, 1970
*
, "Rüstempaşa Kervansarayı Turistik Hoteli - Edirne", A r k i t e k t , sayı 2, 1970
*
, B o ğ a z i ç i Koruları, İstanbul, 1970
•
K o v a d a Gölü Milli Parkı, Ankara, 1970
• .
Troya Tarihi Milli Parkı, (yeri y o k ) , 1971
"Constellation'un Haziran 1968 Tarihli Nüshasında 'Kervansaraylar Yeniden Canlanıyor'
Başlığı ile Çıkan Yazının Fransızca'dan Tercümesi", Vakıflar Bülteni, sayı 1 , 1971
•
Boğazköy - Alacahöyük Tarihi Milli Parkı, Ankara, 1971
•
B e r g a m a Tarihi Milli Parkı, 1972
•
Göreme Tarihi Milli Parkı,
•
Efes Tarihi Milli Parkı, ty
•
Halikarnassos S a h i l Milli Parkı, ty
*
Köprülü Kanyon Milli Parkı, ty
•
Olimpos - Bey Dağları S a h i l Milli Parkı, ty
•
Termessus Milli Parkı, ty
•
İstanbul'un Anıtsal Ağaçları, İstanbul, 1972
•
Türkiye'de Vakıf Abideler ve E s k i Eserler, Ankara, 1972
•
"Boğaziçi İmar Planı R a p o r u " , Mimarlık, sayı 6, 1972
1972
"Kentleşme Açısından Eski Eser ve Çevre Korunmasında İmar Mevzuatı", Mimarlık,
sayı 10, 1972
" I C O M O S Danışma Kurulu Toplantılarından Notlar", çeviren: Zuhal Özcan, Mimarlık,
sayı 8 1972
•
"Boğaziçinde Sivil Mimari Örnekleri", Mimarlık, sayı 6, 1973
*
Türkiye Milli Parkları, Ankara, 1973
•
"Tarihi Çevre, Tabiat ve Kültür Değerlerinin Korunması Sorunlarını Araştırma Komis­
yonu Ön Raporu", T M M O B Mimarlar Odası İstanbul Şubesi X V I I . Dönem Çalışma Rapo­
ru, İstanbul, 1973
*
, "Boğaziçi İmar Yüksek Kurulu Kanunu Ön Tasarısı", Şehircilik Enstitüsü Dergisi, sa­
yı 7, 1973
*
, 20 nci Kuruluş Yıldönümünde Türkiye Vakıflar Bankası ve Vakıflarımız, Ankara, 1974
*
, "Çetintaş, Sedat", "Eldem, Sedat Hakkı", "Eski Eserler", "Kemalettin Bey", "Kömür-
cüoğlu, Asım", " K u b a n , Doğan", "Müzecilik", "Onarım", "Vakıflar", Türkiye 1923-1973 A n ­
siklopedisi, İstanbul, 1974
*
, "Öğretim Programları" (İTÜ, ODTÜ ve İDMMA (bugün Yıldız Üniversitesi) yenileştirme
ders programları), M T R E Bülteni, sayı 2, 1975
"Yönetmelikler", (İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Y ö ­
netmeliği, Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeli­
ği), M T R E Bülteni, sayı 2, 1975
=
"Eyüp Araştırması", M T R E Bülteni, sayı 3, 1975
=
, "Eyüp Külliyesi ve Çevresinin Korunması Değerlendirilmesi Çalışmaları", M T R E Bülte­
ni, sayı 3, 1975
*
, " A v r u p a Konseyinin Tarihsel Çevrenin Korunması Konusunda Düzenlediği 3. Uluslara­
rası S e m p o z y u m " , M T R E Bülteni, sayı 3,
ir
1975
, "İmar ve İskan Bakanlığında Sit K o r u m a Planlaması Konusunda Toplantı", M T R E Bül­
teni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması Semineri Bildirileri sayısı),
1975
ir...., 'Sit K o r u m a Planlaması' Konusunda İlgili Kuruluşların Özet Görüşleri, (çoğaltma,
Ankara,
ir
1975)
, Sit K o r u m a Planlaması Konusunda Bakanlık, Üniversite ve Diğer Kuruluşlardan
Alınan Cevabi Yazılar, (Çoğaltma, Ankara,
•
1975)
Sit K o r u m a Planlaması Konusunda İst. D . M . M . A k a d e m i s i Şehircilik Kürsüsü
Kent Planlama, Konut Planlama, Bölge Planlama Lisansüstü Dalları Öğretim Üye ve Y a r ­
dımcılarının Görüşü, (çoğaltma)., İstanbul,
1975
Tarihsel Çevrenin Korunması — V i y a n a Teknik Üniversitesi S a n a t T a r i h i ve Anıt
Korunması Kürsüsünün Çalışmaları, sunan: Nezih Eldem, Walter Frodl, (sergi katalogu), V i ­
yana,
*
1975
, Almanya Federal Cumhuriyetinde Tarihsel Anıtlar ve İlkselleştirilmeleri, sunan: Wer-
ner Bornheim (Schilling), (basım yeri ve yılı belirtilmemiş sergi katalogu) (1975)
*
*
, "Venedik'in Kurtarılması Çalışmaları", Arkitekt, sayı 3,
1975
"Tebliğ"(Boğaziçi'ninSit sınırına alındığına dair Resmi Gazete yazısı), Y a p ı , sayı 1 1 , 1975
*
, " M i m a r i Miras Yılı ve Tarihi Çevrenin Korunması", Mimarlık, sayı 5,
1975
•
, " A v r u p a Mimari Miras Yılı", Arkitekt, sayı 3,
*
, "Özel Yöreler K a n u n Tasarısı Taslağı", Şehircilik Enstitüsü Dergisi, sayı 10,
=
, "Bir Belge: Boğaziçi K o r u m a Kararı", Mimarlık, sayı 5,
=
, "Boğaziçi K o r u m a Kararı", Mimarlık, sayı 5,
*
, "Tarihsel Çevrenin Biçimlenişi ve Çağdaş Yaşam Biçimi İçinde Değerlendirilmesi Üzeri­
1975
1975
1975
1975
ne Bir Söyleşi", Mimarlık, sayı 1 , 1976
*
, "Karayolları Çevreyi Sorumsuzca Yozlaştırıyor", Arkitekt, sayı 4,
1976
*
, "Basında Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası", M T R E Bülteni, sayı 5-6
(Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası Semineri Bildirileri sayısı),
1976
*
, " 2 . Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası", M T R E Bülteni, sayı 7,
1976
*
, "Anıtlar Yüksek K u r u l u ve Plan Kararlarına Aykırı Olarak Belediye Boğaziçi'nde Dört
Katlı Yapıya Ruhsat V e r d i " , Y a p ı , sayı 20'nin eki, 1976
*
,, "Avrupa Konseyi İstanbul'u 'Tarihi Değerleri Bakımından Korunması Gerekli Şehir' Olarak
İlan Etti", Belediye İstanbul, sayı 148,
1976
*
, "Pembe Köşk'ün Onarım Çalışmaları", Belediye İstanbul, sayı 148,
1976
*
, "Polonya'da Anıt Korumacılığı", Milliyet S a n a t Dergisi, sayı 199,
=
, "1975 A v r u p a Mimari Miras Yılının Ardından", O D T Ü Mimarlık Fakültesi Dergisi,
1976
sayı 1 , 1976
*
, Rölöve II - Birgi Ç a k ı r a ğ a Konağı, (Önsöz: S. H . Eldem), İstanbul,
*
, "Boğaziçi - Yitirdiğimiz Doğa", Arkitekt, sayı 4 ,
1977
1977
*
, "Boğaziçi Sit Planına Göre Sahillerde 3 Kat, İç Kesimlerde Daha Yüksek İnşaat Yapıla­
bilecek", Arkitekt, sayı 4,
1977
*
, Haliç Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, Tebliğler, İstanbul, 1977
•
, "Seçmeli Doğal Afetler Bibliografyası", Mimarlık, sayı 4,
=
, "Boğaziçi Nazım Planı Hakkında Şehircilik Enstitüsü Görüşü", Şehircilik Enstitüsü Der­
gisi, sayı 14,
•
1977
, "Aşağı Fırat Kurtarma Projesi: Kazı, Araştırma ve Restorasyon Müracaatları", Arkeoloji
ve Sanat, sayı 2,
*
1978
, "Boğaziçi'nde Yozlaşma Simpozyum Konuşmalarından Özetler", Arkeoloji ve Sanat,
sayı 2,
•
1978
, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon
1966-1978, (sergi katalogu), Ankara,
•
1977
Bölümü Çevre K o r u m a
Çalışmaları
1978
, "Avrupa'nın Mimari ve Doğal Mirasının Korunması 1978 Yılı Ödülleri Dağıtılıyor", Ar­
kitekt, sayı 1 , 1978
-k
, Tarihsel ve Doğal Çevrenin Korunması, İstanbul,
1978
=
, "Fener ve Balat'ta Analitik Çalışma Bölgenin Koruma Gerekliliği", Mimarlık, sayı 157,
1978
=
, " A n t i k Çağın B u Güne Dek Ayakta Kalan Tek Kitaplığı Selsüs Kütüphanesi Açılıyor",
Arkitekt, sayı 3,
=
1978
, "Türkiye'de Şehir Planlaması Çalışmalarında Tarihsel Çevre Koruması ve Düzenlemesi­
nin Kurumsal Düzeyde ve Uygulama Alanında Gelişimi", İTÜ Şehircilik Enstitüsü V I I . D a ­
nışma Kurulu Toplantısı, İstanbul,
=
1978
, "Tarihsel Kent Merkezinin Farklı Yönlerinde K o r u m a Yerleştirme Projeleri", Mimarlık,
sayı 155,
1978
*
, "Malta Köşkü Uluslararası Bir Ödül Kazandı", Arkeoloji ve Sanat, sayı 1-2,
*
, "İstanbul'un Korunamayan Ahşap Evleri Sergisi", Yapı, sayı 3 1 ,
1979
1979
*
, "Trabzon Kenti Orta-İç Kale Tarihi Kesiminde Eski Kent Mekanlarını Düzenleme İlkeleri
Açısından Sistematik Bir Çözümleme Sergisi", Y a p ı , sayı 3 1 , 1979
*
, "Tarihsel Çevre Korumasının Pratik Yönlen ve Gerekli Uzmanlıklar", (panel), Mimar­
lık, sayı 1 , 1979
*
, "Tarihsel Kentler Üçüncü A v r u p a Sempozyumu S o n u ç Bildirisi", çeviren: H a l d u n Ertekin, Mimarlık, sayı 1 , 1979
•k
, "Tarihsel Yerleşimlerin Canlılığı: Kır ve Kent Arası Dengenin Bileşke ve Ürünü", çevi­
ren: Haldun Ertekin, Mimarlık, sayı 1 , 1979
*
, "Semper Opera Binası Restorasyonu", Mimarlık, sayı 4,
1979
*
, Türkiye Tabiatını K o r u m a Derneği Tanıtımı, Ankara,
*
, "Konservasyon, Restorasyon, Rövitalizasyon Sergisi", Y a p ı , sayı 3 1 ,
*
, "Gelenekselle Y a ş a m a ve Yeniden İnşa Etme", Y a p ı , sayı 3 1 ,
1979
1979
1979
=
, " C o l m a r " , Y a p ı , sayı 3 1 ,
=
, "Çağdaş K o n u t Mimarisinde Gelenekselden Yararlanma Olanakları Üzerine Öneriler",
Yapı, sayı 3 1 ,
=
1979
1979
, "Kentsel Yaygınlaşmanın irdelenmesi: Bolonya Örneği", çeviren: Murat Güvenç, Mi­
marlık, sayı 158,
*
1979
, "Kentsel Yaygınlaşmanın İrdelenmesi: Bolonya Örneği", çeviren: Murat Güvenç, Mi­
marlık, sayı 158,
=
1979
, "Mimarlık ve Şehir Planlama İçin Seçenekler Metodolojisi - Bolonya Örneği", çeviren:
Murat Güvenç, Mimarlık, sayı 158,
1979
•
, " A v r u p a ' d a Kentsel Yenileşme Kampanyası", Avrupa Konseyi Dergisi, Sayı 2,
*
, "Eski Eserlere Gereken Önemi Vermiyoruz", Arkitekt, sayı 2,
*
, "Tarihi Yapıtların Korunması İçin Devletin Katkısı Gerekiyor", T . C . Turizm ve Tanıt­
ma Bakanlığı Bülteni, sayı 3,
1980
1980
, "Tarihi Cağaloğlu Hamamının Bir Bölümü Eğlence Merkezi Oluyor", T . C . Turizm ve
•k
Tanıtma Bakanlığı Bülten, sayı 3,
*
1980
, " T . A . Ç . Vakfının Bursları Belli O l d u " , T . C . Turizm ve T a n ı t m a Bakanlığı Bülteni,
sayı 3,
*
1980
1980
, "Açık O t u r u m : İstanbul Kentinin Tarihi Verilerinin Turistik Açıdan Değerlendirilmesi",
M T R E Bülteni, s a y ı l l - 1 2 ,
1980
*
, Gelibolu Y a r ı m a d a s ı Tarihi Milli Parkı, A n k a r a ,
•
, " T A Ç Vakfı 1979-1980 Ders Yılı Mimarlık Öğrencileri K o r u m a Amaçlı Proje Ödülleri",
Yapı, sayı 39,
1981
1981
=
, "Saburhane Meydanı Düzenlemesi", Mimarlık, sayı 11-12,
=
, "Türkiye'deki Koruma Sorunlarının Bugünkü D u r u m u " , M T R E Bülteni, s a y ı l 3 - 1 4 , 1981
*
, I C O M O S Uluslararası Y e r e l Mimari Komitesi V . Dönem Toplantısı S o n u ç Rapo­
ru, İstanbul,
*
sı),
*
1981
1982
, "Panel", Rölöve ve Restorasyon Dergisi, sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayı­
1982
, "Mimarlık ve Tarihi Çevre K o m i s y o n u Raporu Görüşülmesi", Birinci Milli Kültür Şu­
rası Genel Kurul Görüşmeleri, Ankara,
1983
*
, " A n k a r a Tarihi Kent Dokusu K o r u m a - Geliştirme - Planlama Faaliyetleri", AŞIM, 1983
*
, "Mimarlık ve Tarihi Çevre K o m i s y o n R a p o r u " , Birinci Milli Kültür Şurası Komisyon
Raporları, Ankara,
1983
•
, Türkiye'nin Turing ve Otomobil K u r u m u 60. Yıl 1923-1983, İstanbul,
*
, Türkiye Anıt - Çevre - Turizm Değerlerini K o r u m a Vakfı, İstanbul,
*
, Avrupa Kentsel Yenileşme K a m p a n y a s ı Antalya Semineri, A n k a r a ,
1983
1983
1983
*
, "Keban Baraj Gölü Bölgesinde Yapılan Arkeolojik Kurtarma Çalışmaları", Cumhuriyet
Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 1 . cilt, İstanbul, 1983
•
, Sedad Hakkı E l d e m , İstanbul,
1983
(Üstün Alsaç), "Alsaç, O r h a n " , "Eldem, Sedat Hakkı", "Kemalettin Bey (Mimar)", Türk
•
ve Dünya Ünlüleri A n s i k l o p e d i s i , İstanbul, 1983-1985
•
, "Çetintaş, Sedat", "Fossati, Gaspare", " E l d e m , Halil E d h e m " , "Osman H a m d i Bey",
" V i o l l e t — L e — D u c , Eugene E m m a n u e l " , "Makridi, Theodor", Türk ve Dünya Ünlüleri A n ­
siklopedisi, İstanbul, 1983-1985
, Milli S a r a y l a r S e m p o z y u m u , Bildiri Özetleri, İstanbul,
•
•
1984
"Hacıbayram I I . Çevre K o r u m a Planı İzah R a p o r u " , AŞİM,
1984
•
, Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri, İstanbul,
=
, "Bir Sosyal ve Ticari Merkezin Hikayesi , Süleymaniye Külliyesi ve Mahallesi", İstan­
bul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
=
1984
, " B o r o b o d u r ' u Kurtarmak İçin Tarih Bilinci, Teknik Olanak ve Mali Kaynak Gerekiyor­
d u " , İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
=
bul,
1984
, "İstanbul ve Tarihi Çevre Bilinci", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstan­
1984
=
, " E n Büyük Kurtarma Kampanyası: Philae Nubia'da Abu-Simbel", İstanbul'dan Göre­
me'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
=
1984
, "Cahide Tamer'in Uzun Yolculuğu", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İs­
tanbul,
=
1984
, "Kentlerdeki Ortak Tarihi Mirasımız", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İs­
tanbul,
=
1984
1984
, " U N E S C O İçin Tarihi Eserler İnsanlığın Ortak Mirasıdır", İstanbul'dan Göreme'ye Kül­
tür Mirasımız, İstanbul,
1984
=
, "Venedik Batmayacak", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
*
, "Sait Halim Paşa Yalısı Restorasyon Çalışması Bitişi Nedeniyle Yapılan T . A . Ç . Vakfı
Restorasyon Semineri", E v & Ofis, sayı 97,
*
1984
1984
(Milliyet Gazetesi), İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984
*
, "Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini K o r u m a Vakfı", Vakıflar, İstanbul,
*
, "Bir Turing Köşesi: Konak", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 23,
•
, "Sait Halim Paşa Yalısı", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 24,
•
, "Hıdiv Kasrı", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 25,
*
, Ahşap Korumada Y e n i Gelişmeler, (Seminer bildirilerinden çoğaltma), İstanbul, 1984
*
, U N E S C O Projesinin Özeti, (Uluslararası İstanbul-Göreme Tarihi Alanlar ve Anıtları
1984
1984
1984
K o r u m a Kampanyasında ele alınacak konular, çoğaltma, İstanbul,
1984)
, T B M M Milli Saraylar S e m p o z y u m u , Bildiriler, İstanbul,
1985
*
1984
*
, "Altın Elma Akdeniz Güneşine Verildi: Antalya Kaleiçi", T Ü R S A B Turizm Dergisi,
sayı 28, 1985
*
, "Beyoğlu'nu Kurtarma Toplantısı Yapıldı", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 33, 1985
*
, "Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları", Eski Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 3, 1985
•k
, " I C O M (Milletlerarası Müzeler Konseyi) 1985 Çalışmaları", E s k i Eserler ve Müzeler
Bülteni, sayı 3, 1985
*
, " I C O M O S (Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi) 1985 Faaliyetleri", E s k i Eserler ve
Müzeler Bülteni, sayı 3, 1985
•k
, "Onarılarak Hizmete Sunulan Kültür Varlıklarımız: Amasya Hazeranlar Konağı", E s k i
Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 3, 1985
•
, "Efes - Y a m a ç Evler Restorasyon Sonucu Müze-Evler Olarak Hizmete Girdi", E s k i Eserler
ve Müzeler Bülteni, sayı 3, 1985
*
, "1985 Yılı Onarımları", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 4 , 1985
•k
, "Ankara Türkocağı Binası", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 4, 1985
•Ar
, " A n k a r a Kalesi K o r u m a - Geliştirme Projesi Çalışmaları", E s k i Eserler ve Müzeler Bül­
teni, sayı 4 , 1985
•
, " G ö r e m e Yapısal K o r u m a Projesi Çalışmaları", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı
4, 1985
*
, "Onarılarak Hizmete Sunulan Kültür Varlıklarımız: Burdur Mısırlılar E v i " , E s k i Eserler
ve Müzeler Bülteni, sayı 4, 1985
*
, "Dünya Mi'ası Komitesinin 9. O t u r u m u Paris'teki U N E S C O Merkezinde Yapıldı", E s k i
Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 4 , 1985
•
, " ' K o n a k ' A v r u p a Madalyası Aldı", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 28, 1985
*
, "Son Miras Boğaziçi'dir", Çevre K o r u m a , sayı 26, 1985
*
, "Alsaç, Orhan", "Kuban, Yümnü Doğan", Günümüz Türkiye'sinde K i m Kimdir - Who's
Who in Turkey 1985-1986, Istanbul, 1985
•
*
( T M M O B Mimarlar Odası), Mesaj'a Yanıtlar, İstanbul (1985)
, "Rumelihisarı Köyü Açıkhava Müzesi", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 4 1 , 1986
*
, "Kariye, Bir Çevre K o r u m a Çalışmasının İlginç Öyküsü", T Ü R S A B Turizm Dergisi,
sayı 40, 1986
*
, " I C O M Türkiye Milli Komitesinin Faaliyetleri", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı
6, 1986
*
, " I C O M O S Milletlerarası Yöresel Mimari Komitesi I X . Dönem Olağan Toplantısı Türki­
ye'de Yapıldı", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 6, 1986
*
, "Çevre Düzenlemesi: Eyüp Sultan Yenileniyor", Eyüp'te Z a m a n , sayı 2, 1986
*
, "Nemrut Dağı 'Dünya Kültürel ve Doğal Mirası' Listesine Aday Gösteriliyor", E s k i Eserler
ve Müzeler Bülteni, sayı 6, 1986
*
, Y e n i İ m a r Mevzuatı P l a n l a m a ve U y g u l a m a Semineri Bildiriler, İstanbul, 1986
*
, "Kültür Merkezi'nin Restorasyon Projesini Hazırlayacak T A Ç Vakfı'nın Mimarları Çalış­
malara Başladı", Gerçek Gazetesi, Bandırma, 17. 4 . 1986
*
, "Adım Adım Kent Yenilemesi: Berlin Kreuzberg Türk Mahallesinde Yenileme Çalışma­
ları", Yapı, sayı 68, 1986
•
, "İçinde Apartman Olmayan Tek İstanbul Sokağı: Soğukçeşme", T Ü R S A B Turizm Der­
gisi, sayı 46,
*
1986
, "Antalya Kaleiçi Kompleksi Projesi Yurt İçinde ve Yurt Dışında İki Ödül Birden Kazan­
dı", T . C . Turizm Bankası A . Ş . Bülteni, sayı 6,
*
1986
, "Çırağan Sarayı: Başbakan Turgut Özal Çırağan Saray Oteli'nin Temelini Attı", T . C .
Turizm Bankası A . Ş . Bülteni, sayı 13,
•
1986
, "Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesine Dahil Edilecek Kültürel ve Doğal Varlıkları­
mız", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 5,
•
1986
, "Onarılarak Hizmete Sunulan Kültür Varlıklarımız: Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi", E s ­
ki Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 5,
•
1986
, "Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Evi (Kültür Müzesi)", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni,
sayı 5,
•
1986
, "Onarılarak Hizmete Sunulan Kültür Varlıklarımız: Kayseri Hunat Hatun Medresesi",
E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 6,
1986
•k
, "Eski Eser Kaçakçılığını Önleme Tedbirleri", Eski Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 8, 1986
*
, "Yağmalanan Anadolu Uygarlıkları Sergisi İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesinde Açıl­
dı", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 8,
1986
, "'Fotoğraflarla Uygarlıklar Ülkesi Türkiye' ve 'Fotoğraflarla Ören Yerlerimiz ve Türk M i ­
ir
marlık Eserleri' Sergileri İstanbul Kültür Merkezinde Açıldı", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni,
sayı 8,
*
1986
, "Onarılarak Hizmete Sunulan Kültür Varlıklarımız: A d a m Mickievvitcz Evi, Kütahya Kossuth
E v i " , E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 8,
*
sayısı,
=
1986
, "Yenileme Çalışmalarında Yenilik", Yurtta - Dünyada Dizayn Konstrüksiyon, Şubat
1986
, "Tarihi Eserlerin ve Yapıların Dış Yüzeyleri Yenileme Çalışmalarında Yeni Boyut", Yurtta
- Dünyada Dizayn Konstrüksiyon, Şubat sayısı,
1986
*
, "Antalya Kaleiçi", Yapı, sayı 66,
1986
*
, "Beyoğlu'nun Restorasyonu Üzerine Görüşler", Y a p ı , sayı 69,
=
, "Mostar Eski Kentinin Korunması", Mimarlık, sayı 1 , 1986
=
, " A l Aska Camiinin Restorasyonu - A l Haram al sharif - Kudüs", Mimarlık, sayı 1 , 1986
=
, "Tarihi Sit Geliştirmesi - İstanbul", Mimarlık, sayı 1 , 1986
*
, İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı, Bildiriler, İstanbul,
*
, "1975 Amsterdam Tüzüğü", çeviren: A l p Sunalp, T A Ç , sayı 5,
1986
1987
1987
*
, " G ö r e m e Belediyesi'nden Turizmimize Katkı! Sit Alanı İçine Otel", T Ü R S A B Turizm
Dergisi, sayı 56, 1987
*
, "Eski Kent Dokularının Planlanması ve Korunması Semineri", T Ü R S A B Turizm Der­
gisi, sayı 58, 1987
*
, "Turizm ve Restorasyon", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 54,
1987
k
, "Bedrettin Dalan'la Yıkım ve Restorasyon Üzerine Konuştuk", T Ü R S A B T u r i z m Der­
gisi, sayı 54,
1987
k
, Türk - A l m a n Çevre T e k n o l o j i s i S e m i n e r i , B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
k
, Uluslararası Çevre '87 S e m p o z y u m u , İstanbul,
1987
*
, S o ğ u k ç e ş m e S o k a ğ ı , (Çelik Gülersoy, İstanbul,
1987)
k
, Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü K o l l o k y u m u - T a r i h i K e n t l e r d e P l a n l a m a - Dü­
zenleme S o r u n l a r ı , Edirne,
k
1987
, "Tarihi Nasıl Y o k Ediyoruz? Doğayı Koruyarak Tatil Köyü Yapılamaz mı?", T Ü R S A B
Turizm D e r g i s i , sayı 60,
k....,
1987
1987
"Beyoğlu / Tarlabaşı'nda Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmalıdır", Ölçü, sayı 3,
1987
k
, "Koruyucu Kent Yenilemesine İnsanca ve Demokratik Bir Yaklaşım", Ö l ç ü , sayı 3, 1987
•
, "Tarihsel Uyarı", Ö l ç ü , sayı 6-7,
•
, "Kentlerin Yenilenmesi ve Tarihsel Mirasın Korunması", Ö l ç ü , sayı 6-7,
•
"Sıra Taşkışla'da!", Ö l ç ü , sayı 8-9,
1987
1987
1987
k
, "Tarihi İstanbul Surlarına Olumsuz Bir Uygulama", Ö l ç ü , sayı 1 0 - 1 1 ,
1987
k
, "Tarihi Miras - Kültür ve Doğa Varlıklarını Koruma Olayında İstanbul", Ölçü, sayı 10-11,
1987
*
, "Onarılarak Hizmete Sunulan Kültür Varlıklarımız: B o d r u m Kalesi", E s k i Eserler ve
Müzeler Bülteni, sayı 9,
k
1987
, "Çevresel Koşulların Yapı Taşları Üzerine Etkileri ve K o r u m a Yöntemleri Hakkında Dizi
Konferans Düzenlendi", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 9,
*
, "Eski Kent Dokularının Planlanması ve Korunması K o n u l u Seminer Bursa (Uludağ)'da
Düzenlenecek", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 9,
*
1987
1987
, "İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğünde 'Müzeler­
de Koruma: Aydınlatmanın ve İklim Koşullarının Denetimi' K o n u l u I C C R O M Sergisi Açıldı",
Eski Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 10,
k
1987
, "Eski Eser Kaçakçılığının ve Tahribinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Semineri Düzen­
lendi", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 10,
*
, "Eski Kent Dokularının Planlanması ve Korunması Semineri Düzenlendi", E s k i Eserler
ve Müzeler Bülteni, sayı 10,
k
1987
1987
, "Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde 'Eski Kent Dokularının Planlanması ve
Korunması' K o n u l u Bir Dizi Konferans V e r i l d i " , E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 10,
1987
*
, "Osman H a m d i Bey Evi ve Müzesi", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni, sayı 1 1 , 1987
*
, "Saatçi A l i Efendi Konağı ve Etnografya Müzesi", E s k i Eserler ve Müzeler Bülteni,
sayı 1 1 , 1987
*
, "Beyoğlu Ameliyat Masasında", Ç a ğ d a ş Ş e h i r , sayı 1 , 1987
*
, "İstanbul Ramada Oteli", Y a p ı , sayı 75,
1987
*
, "Alsaç, O r h a n " , " G e n i m , Mustafa Sinan", " K u b a n , Yümnü Doğan", Günümüz Türki­
ye'sinde K i m Kimdir - Who's Who in Turkey 1987-1988, 2. baskı, İstanbul,
1987
*
, " H u k u k Tarlabaşı Yıkımına Yetişemedi", Ölçü, sayı 14,
•
, "Kulalar Yıkılmasın", Ölçü, sayı 15-16-17,
•
, "Taşkışla Otel Olmaktan Kurtuluyor", Ölçü, sayı 18-19-20,
•
, " K o r u m a Amaçlı Örgütlenmeler Yaygınlaşıyor", Ölçü, sayı 18-19-20,
•
, " M i m a r i Miras ve Çağdaş M i m a r i " , Ölçü, sayı 18-19-20,
•
, "Kulalar Deklerasyonu", Ölçü, sayı 18-19-20,
•
, "Yeşil Ev 'Konak', Sultanahmet", Türk H a v a Y o l l a n Magazin, sayı 6 1 ,
•
, "Çinili Köşk Restore Ediliyor", Ç a ğ d a ş Şehir, sayı 20,
•
, "Muğla'da K o r u m a Savaşımının 'diğer' yüzü", Mimarlık, sayı 2,
*
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
, "Antalya Kaleiçi Yat Limanı ve Çevresi Koruma Çalışması", Mimarlık, sayı 2/88 (228), 1988
•
, "Efes'de Restorasyon Çalışmaları", Mimarlık, sayı 2/88 (228),
•
, Bibliyografya - Kentleşme, Y e r e l Yönetimler, Planlama, Çevre, Konut, Altyapı, İn­
ş a a t , Ankara,
*
1988
1988
, "Restorasyonda Özel Şirketler de Devrede: Geçmişimiz İçin Gelecek", T Ü R S A B T u ­
rizm Dergisi, sayı 67,
1988
*
, "Restorasyon Çalışmaları", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 67,
1988
•
, " K o r u m a d a İlk Adım", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 7 1 ,
•
, "Sait Halim Paşa Yalısı", Y a p ı , sayı 80,
•
, "Reşat Paşa Konağı", Yapı, sayı 82,
*
, "Kale İçindeki Evler Yaşatılıyor", İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları, Sayı 8,
*
, "İnşaat - Araştırma: Restorasyon ve Malzemeleri" (S. G e n i m , H . Sezgin, Ü. İzmirligil,
1988
1988
1988
1988
B. Togay, E. Çetin, H . Tayla'nın görüşleri), İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları, Sayı 8, 1988
*
, "Asfalt Onarımında Aşama", İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları, sayı 2,
=
, "Kula'lar Yıkılmasın", Mimarlık, sayı 3,
=
*
sayı 5,
1988
1988
"Yaşamak Geçmişle Bugünün Bütünlüğünde Güzelleştirilmeli", Mimarlık, sayı 4,
1988
, "Özel Çevre K o r u m a Bölgeleri Kararma İlişkin Mimarlar Odası Görüşleri", Mimarlık,
1988
=
, "Doğan Kardeş, Apartmanın Can Çekişiyor", Şehir Dergisi, sayı 15,
1988
=
, "Pamukkale - Kapadokya Bölgeleri Korunmalı", Şehir Dergisi, sayı 19,
1988
=
, "Antalya Eski Liman ve Kaleiçi Restorasyon Projesinden bir Örnek: Marina Otel", Ş e ­
hir Dergisi, sayı 2 1 , 1988
*
, " Y o r g u n Eserlerimiz", Sanat Dünyamız, sayı 38,
1989
*
" Y e n i Bir Yangından K o r u n m a Malzemesi: L i m p e t " , İnşaat Malzemeleri ve Uygula­
maları, Sayı 16, 1989
ir
, "Koruma Bilincinin Örgütlenmesi Sempozyumu", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 76, 1989
*
, "Arkeoloji Müzesi: Üç Perdelik Traji K o m i k " , T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 79, 1989
ir
, B o ğ a z Köprüsü Üzerine Mimarlar Odası Görüşü, ty
ir
, Beyoğlu İçin, İstanbul, ty
ir
, "Kıyılarımızdaki Doğal Çevre Korumasında Yerel Yönetim Yetkileri", T M M O B Mimar­
lar Odası Çevre Komisyonu Raporu, T a s a r ı m , sayı 1 , 1989
ir
, "Köprülerin Korunması", İnşaat Malzemeleri ve Ugulamaları, sayı 20, 1989
•
, "Çatı Hasarları", İnşaat Malzemeleri ve Ugulamaları, sayı 20, 1989
-k
, "Çevre K o r u m a Kararnamesinin Üzerinden Bir Yıl Geçti — Aynı Tas, Aynı H a m a m
mı?", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 83, 1989
*
, "Ürgüp Belediye Başkanı R. Kürşad Numanoğlu: Sit Alanının Ortasına Bina Dikenler
Yanıldıklarını Anlayacaklar", T Ü R S A B Turizm Dergisi, sayı 8 3 , 1989
ir
, "Epoksi Enjeksiyonu: Betona Gençlik Aşısı", İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları,
sayı 2 1 , 1989
•
, "Sadberk Hanım Müzesi'ne Europa Nostra Ödülü", S a n a t T a r i h i Araştırmaları Der­
gisi, sayı 6, 1989
1 . Komisyon, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasının Yasal ve İdari Yönden Değerlendi­
rilmesi",
Kültür ve Tabiat Varlıklarını K o r u m a Kurultayı, Ankara, 1990
2. Komisyon, "Korunacak Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tesbitindeki Kriterler ve Korumaya Y ö ­
nelik Planlama ıEtkinliklerinde Göz Önünde Tutulacak İlkeler ve İzlenecek Yöntemler", Kültür
ve Tabiat Varlıklarını K o r u m a Kurultayı, A n k a r a , 1990
3. Komisyon, "Korumanın Eğitim, Sosyal ve E k o n o m i k Y ö n ü " , Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurultayı, A n k a r a , 1990
4. K o m i s y o n ' T e k Yapı Ölçeğindeki Restorasyon
Etkinliklerinde Proje ve Uygulama So­
runları, İlkeler ve Müdahale Biçimleri", Kültür ve Tabiat Varlıklarını K o r u m a Kurultayı,
Ankara, 1990
Ankara Turizmi, Eski Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derneği, E s k i Eserler ve Müzelerle İlgili
Mevzuat - K a n u n ve Yönetmelikler, Ankara, 1986
Beyoğlu Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü, G a l a t a Kulesi ve Çevresi Bölge Düzenle­
me Projesi .İstanbul, 1988
Cidde Belediyesi, "Eski Cidde Kenti ve İslam Kültür Mirasının Korunması", İslam Mimari Mi­
rasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Edirne Belediyesi, "Edirne'deki İslam Mimari Mirasının Korunması Projesi", İslam Mimari Mi­
rasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla T a r i h i Kentsel D o k u Analizi ve K o r u m a
İmar Planı R a p o r u , Ankara, 1978
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, E s k i Eserler ve Müzeler 1980-83, (Ankara, 1983)
I C C R O M Kültür Varlıkları K o r u m a ve Onarım Araştırmaları Uluslararası Merkezi İstanbul Res­
torasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Müzelerde K o r u m a : Çevresel Koşulların De­
netimi, İstanbul, 1987
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü,
A m a ç Yeşili ve Maviyi Kurtarmak, İstanbul,
1988
İstanbul Park ve Bahçeler Müdürlüğü "Boğaziçi ve Çevresinde Yerleşme ve Kentleşme Olayları
ve Sorunları, Peyzaj ve Rekreasyon Y ö n ü n d e n " , İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları S i m pozyumu, İstanbul,
1975
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü, Vakıflar, İstanbul,
1984
İstanbul'u Yeşillendirme Derneği, Boğaziçi ve Çevresi Sorunları Simpozyumu, İstanbul, 1974
Kuveyt Belediyesi, "Madinat al Sulaibikhat", İslam Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bil­
diriler, İstanbul,
1987
Kültür Bakanlığı Antikiteler ve Müzeler Dairesi Anıtları K o r u m a K o m i s y o n u , 1934-1935 Yılla­
rındaki Çalışmalar, İstanbul,
1935
Kültür Bakanlığı / ODTÜ Restorasyon Bölümü, Ortahisar K o r u m a ve Geliştirme Projesi, (ço­
ğaltma), Ankara,
1975
Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ortahisar Araştırma-Değerlendirme
ve Genel K o r u m a Projesi - A ş a m a I , Rapor I, Ankara,
1975
Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ortahisar Araştırma-Değerlendirme
ve Genel K o r u m a Projesi - A ş a m a 2, Rapor 2, Ankara,
1975
Kültür Bakanlığı / ODTÜ Restorasyon Bölümü, A n k a r a Kaleiçi K o r u m a ve Geliştirme Pro­
jesi: I . A ş a m a Raporu, (çoğaltma), Ankara,
1980
Kültür Bakanlığı / ODTÜ Restorasyon Bölümü, Ankara Kaleiçi K o r u m a ve Geliştirme Projesi:
I . Aşama Raporu, (çoğaltma), Ankara,
1980
Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Var­
lıklarını K o r u m a Kurultayı, Ankara,
1990
Kültür ve Turizm Bakanlığı Planlama ve Yatırımlar Daire Başkanlığı, Kuşadası - Muğla Antalya Yöreleri Tarihsel Çekiciliklerinin Saptanması ve Turizm Amaçlı Kullanımı, Ankara,
1983
Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek K u r u l u , İlk Kararları,
(çoğaltmalar), Ankara, 1984
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtlar ve Restorasyon
Dairesi Başkanlığı, 1987 Yılı E s k i E s e r Onarım ve Restorasyonları ile Teşhir - Tanzim İşle­
rinde Kullanılacak Birim Fiat Analizleri Listesi, (çoğaltma, Ankara,
1987)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlık­
larını K o r u m a Yüksek Kurulu İlke Kararları, Ankara, 1989
Lefkoşa Belediyesi, "Lefkoşa'da Tarihsel Korumaya Giriş ve İki Örnek Olarak İncelemesi", İslam
Mimari Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler U m u m Müdürlüğü, Türkiye Anıtları, Ankara, 1946
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü, Göynük, Ankara,
1970
Türkiye Anıt Çev re Turizm Değerlerini Koruma (TAÇ) Vakfı Teknik Bürosu ve Kent Yapı Tasa­
rım çalışma birimi, İstanbul Çengelköy Sit K o r u m a Projesi, (çoğaltma), İstanbul,
T A Ç Vakfı, Yeniköy Sait Halim P a ş a Yalısı, (broşür), İstanbul, ty
1979
TAÇ Vakfı Bilmediğimiz K ö ş e l e r : B o y a c ı k ö y Sırtlarında İ n c e l e m e l e r , İstanbul,
1978
TAÇ Vakfı Mimarlık Bürosu / Ümit Serdaroğlu / Erhan İşözen / Nermin Sinemoğlu, Üsküdar
Meydanı Kentsel T a s a r ı m Proje Y a r ı ş m a s ı , İstanbul,
1987
Tarım ve O r m a n Bakanlığı, D i l e k Y a r ı m a d a s ı M i l l i P a r k İnkişaf Planı, Ankara,
1966
T B M M Milli Saraylar Daire Başkanlığı, M i m a r S i n a n Üniversitesi R e s i m ve H e y k e l Müzesi
D o l m a b a h ç e S a r a y ı V e l i a h t D a i r e s i R e s t o r a s y o n u , ty.
T M M O B Mimarlar Odası, "Boğaziçi'ninDeğişme Zorunluluğu", Mimarlık, sayı 6,
1972
T M M O B Mimarlar Odası, "Eski Kent Parçalarında K o r u m a ve Değerlendirme", Mimarlık, sayı
8,
1973
T M M O B Mimarlar Odası, "Sanayileşmemiş Bir Ülke Olarak Türkiye'de Tarihi Çevre K o r u n m a ­
sı ve Restorasyon", Mimarlık, sayı 8,
1973
T M M O B Mimarlar Odası, "Boğaziçi ve Çevresinde Yerleşme Kentleşme Olayları ve Sorunları",
Mimarlık, sayı 10.
1973
T M M O B Mimarlar Odası, " M i m a r i Miras Yılı ve Tarihi Çevrenin Korunması", Mimarlık, sayı
5,
1975
T M M O B Mimarlar Odası, " K o r u m a : Bir A n k e t " , Mimarlık, sayı 3-4,
1984
T M M O B M i m a r l a r Odası İstanbul Şubesi, Tarihsel ve Doğal Çevrenin Korunması, İstan­
bul,
1978
T M M O B Mimarlar Odası, "Atina Anlaşması", "26 Eylül 1975'de A v r u p a Konseyi Bakanları Ta­
rafından Benimsenen A v r u p a Mimarlık Mirası Kartası", "24 Ekim 1975'de A v r u p a Mimarlık M i ­
rası Kongresi Tarafından Duyurulan Amsterdam Bildirisi", "İnsanlığın Ortak Malı Olan Kültür
ve Doğa Varlıklarının Korunması S o r u n u Nedir?", T M M O B M i m a r l a r ı O d a s ı 1989 A j a n d a s ı ,
(İstanbul 1989)
Turizm Bankası A . Ş . Emanet Komisyonu Başkanlığı, "Tek Yapıdan Çevre Korunmasına - A n ­
talya Kale İçi Yat Limanı ve Çevresi Restorasyon Çalışmaları", Mimarlık, sayı 3-4,
1984
Turizm Bankası A . Ş . İstanbul Planlama Bürosu, "İstanbul'un Tarihi Yönlerine Yönelik K o r u m a
Çalışmaları", İslam M i m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı - B i l d i r i l e r , İstanbul,
1987
Türk Arkeoloji Dergisi Komisyonu, "Efes'te St. Jean Basilikası Kazı ve Restorasyon Çalışmala­
rı", Türk A r k e o l o j i D e r g i s i , sayı 12/1 (1962),
1964
Türk Standartları Enstitüsü, T S 344, Y e r ü s t ü Y a p ı l a r d a A h ş a p K o r u m a Kuralları, Ankara
Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi, A b i d e l e r i m i z , İstanbul,
1954
Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Türkiye'nin Çevre S o r u n l a r ı , A n k a r a ,
1986
UNESCO ve F A O , "Çevrenin Korunması ve Ussal Kullanılması", Mimarlık, sayı 2,
1969
UNESCO Türkiye Milli K o m i s y o n u , Kültür Varlıklarının İadesi veya G e r i V e r i l m e s i S o r u n u
Nedir?, Ankara,
1984
UNESCO Türkiye Milli K o m i s y o n u , İnsanlığın O r t a k Malı O l a n Kültür ve D o ğ a Varlıkları­
nın K o r u n m a s ı S o r u n u N e d i r ? , Ankara,
1984
UNESCO Türkiye Milli K o m i s y o n u , "Tarihi ve Kültürel Belge Olarak Milli Saraylar", T B M M
M i l l i S a r a y l a r S e m p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İstanbul,
1985
Vakıflar U m u m Müdürlüğü, Y i r m i n c i Cumhuriyet Yılında Vakıflar, Ankara,
1943
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İnşaat Fen Heyeti, "Rüstempaşa Kervansarayı Turistik Hoteli - Edir­
ne", Arkitekt, sayı 2,
1970
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar,
1973
Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, E s k i E s e r Birim Fiat Tarife­
leri, ty
Yapı, "İmar ve Eski Eserler Meselesi", Yapı, sayı 3,
1941
O S M A N L I İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDEKİ
K O R U M A V E O N A R I M ETKİNLİKLERİNİN
İNCELENMESİNDE Y A R D I M C I OLABİLECEK
K A Y N A K L A R D A N SEÇMELER
Ahmet Refik ( A L T I N A Y ) , Hicri Onikinci Asırda İstanbul Hayatı (1100-1200), İstanbul, 1930
Sevgi AKTÜRE, 19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi, Ankara,
1978
İbrahim A T E Ş , "Hayri ve Sosyal Hizmetler Açısından Vakıflar", Vakıflar Dergisi, sayı X V , 1982
Ekrem Hakkı AYVERDİ, Osmanlı Mimarisinin İlk Devri I, İstanbul, 1966
Ekrem Hakkı A Y V E R D İ , Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve I I . Sultan Murad Devri I I , İstan­
bul, 1972
Ekrem Hakkı A Y V E R D İ , Osmanlı Mimarisinde F a t i h Devri I I I , İstanbul, 1973
Ekre Hakkı A Y V E R D İ , Osmanlı Mimarisinde F a t i h Devri I V , İstanbul, 1974
Ömer Lütfi B A R K A N , "Osmanlı İmparatorluğu Bütçelerine Dair Notlar", İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi M e c m u a s ı , sayı 18, 1955-1956
Ömer Lütfi B A R K A N , "Osmanlı İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyiş Tarzına
Ait Araştırmalar" İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, sayı 1-2, 1962-1963
Ömer Lütfi B A R K A N , "Fatih Camii ve İmareti Tesislerinin 1489-1490 Yıllarına ait Muhasebe
Bilançoları", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi M e c m u a s ı , sayı 1-2, 1962-1963
Ömer Lütfi B A R K A N "Ayasofya Camii ve Eyüp Türbesinin 1 4 8 9 - 1 4 9 1 Yıllarına ait Muhasebe
Bilançoları", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, sayı 1-2, 1962-1963
Ömer Lütfi B A R K A N , "Edirne ve Civarındaki Bazı İmaret Tesislerinin Yıllık Muhasebe Bilanço­
ları", Belgeleri, Türk T a r i h Belgeleri Dergisi, sayı 1 , 1964
Ömer Lütfi B A R K A N , Süleymaniye Camiî ve İmareti İnşaatı (1550-1557), cilt 1-2, Ankara,
1972
Ali H i m m e t BERKİ, " H u k u k i ve İçtimai Bakımdan Vakıf", Vakıflar Dergisi, sayı V , 1962
Serim D E N E L , Batılılaşma Sürecinde İstanbul'da T a s a r ı m ve Dış Mekanlarda Değişim ve
Nedenleri, Ankara, 1982
Muzaffer E R D O Ğ A N , "Osmanlı Mimari Tarihinin Arşiv Yayınları", T a r i h Dergisi, (İÜ E d . F a k .
yayını), sayı 5-6 1951-1952
Muzaffer E R D O Ğ A N ,
"Osmanlı Mimari Tarihinin Otantik Yazma
Kaynakları",
Vakı^ar
Dergisi, sayı V I , 1965
Orhan Şaik G Ö K Y A Y , "Risale-i Mimariyye, Mimar Mehmet Ağa, Eserleri", İsmail Hakkı
Uzunçarşılı Armağanı, Ankara, 1975
Halik Baki K U N T E R . "Türk Vakıflar ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmem Bir Etüd", Vakıflar Der­
gisi, sayı 1 , 1938
Rıfkı Melul MERİÇ, "Türk Sanatı Tarihi Vesikaları", Türk S a n a t ı T a r i h i Araştırma ve İncele­
meleri, sayı I , 1963
M U S T A F A NURİ P A Ş A , Netayic ül-Vukuat Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı T a r i h i , 2
cilt, (Yalınlaştıran, notlar ve açıklamalar ekleyen: Neşet Çağatay), A n k a r a , 1979
Cengiz O R H O N L U , "Mesleki Bir Teşekkül Olarak Kaldırımcılık ve Osmanlı Şehir Yolları Hak­
kında Bazı Düşünceler", Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, sayı I , 1972
Cengiz O R H O N L U , "Şehir Mimarları", Osmanlı Araştırmaları, sayı I I , 1 9 8 1
Cengiz O R H O N L U , Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine A r a ş t r m a lar, (derleyen: Salih Özbaran), İzmir,
1984
Yücel ÖZKAYA, X V I I . Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Y a ş a m ı , Ankara,
1985
Bahaeddin YEDİYILDIZ, " X V I I I . Asırda Türk Vakıf Teşkilatı", T a r i h Enstitüsü Dergisi, sayı
12, 1981-1982
Bahaeddin YEDİYILDIZ, "Vakıf Müessesesinin X V I I I . Asır Türk T o p l u m u n d a k i Rolü", Vakıf­
lar Dergisi, sayı X I V , 1982
Bahaeddin YEDİYILDIZ, " X V I I I . Asır Türk T o p l u m u ve Vakıf Müessesesi", Vakıflar Dergisi,
sayı X V ,
1982
Bahaeddin YEDİYILDIZ, " X V I I I . Asır Türk Vakıflarının İktisadi B o y u t u " , Vakıflar Dergisi, sa­
yı X V I I I ,
1984
Bu yayın Türkiye Anıt Çevre Değerlendirme (TAÇ)
Vakfı ile A n a d o l u Medeniyetlerini Araştırma ve Tanıtma
(AMAT) Vakfının katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
Yayına Hazırlayan : Arkelog Fulya SÖNMEZ
ISBN 975-17-0739-0
Oy.
TİM.nı«ı • 118 10 19 • Ankara
Vehbi T O S U N / Bülent G Ü N G Ö R / Zerrin ENÖN / Kamuran ÖZTEKİN, "Akçaabat: Tarihi
Çevrede Bir Saptama Çalışması", Şehirciliğin Son 25 Yılı Semineri (Bildiriler), İstanbul, 1984
Yılmaz T O S U N , Korunması Gerekli E s k i Dokuların Nasıl E l e Alınması Gerektiği Üzerine
Bir A r a ş t ı r m a , İstanbul,
1977
Yılmaz T O S U N , 17. - 19. Yüzyıllarda Batı Anadolu'da Osmanlı - Türk Şehir Dokuları, B u Do­
kuları Oluşturan Evler ve Korunmaları, İzmir,
1983
Gönül TOZ / OĞUZ MÜFTÜOĞLU / Cankut ÖRMECİ / M . Orhan A L T A N / Mustafa A Y T A Ç ,
"Milli Sarayların Gelecek Nesillere Aktarılmasında Modern Belgeleme Yöntemleri", T B M M
Milli S a r a y l a r Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul,
1985
Pars T U Ğ L A C I , "Devlet Arşiv Belgelerine Göre Balyan'lar Tarafından İnşa Edilmiş Olan Yapı­
ların Çeşitli Tarihlerde Gördüğü Onarımlar", Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma Dönemi ve
B a l y a n Ailesi, İstanbul,
1981
Beril T U Ğ R U L / Filiz S U N G U R / Ayla G Ö R K E M / Nazan Ö L Ç E R , "Cizre Mardin U l u C a m i
Kapısının Restorasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", I I . Arkeometri Sonuçları Top­
lantısı, Ankara,
1986
Beril T U Ğ R U L / Behçet E R D A L , "İkiztepe Kazısı Buluntularından Bazılarının Restorasyon Konservasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", I I I . Arkeometri Sonuçları Toplantı­
sı, Ankara,
1987
N u m a n T U N A , "İzmir Çevresindeki Arkeolojik Sitlerde K o r u m a ve Kullanma Sorunları", Mi­
marlık, sayı 131-132,
1974
Mehmet İ. T U N A Y , "İstanbul Arkeoloji Müzesi", Arkitekt, sayı 1 , 2, 3, 4,
1972
Mehmet İ. T U N A Y , "İstanbul Arkeoloji Müzesi", Arkitekt, sayı 1 , 1973
Mehmet İ. T U N A Y , "Cumhuriyetin 50. Yılında Müzelerimiz", Arkitekt, sayı 3,
1973
Mehmet İ. T U N A Y , " G e ç Bizans - Erken Osmanlı Duvar Teknikleri", V I I I . T a r i h Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler, 3. cilt, Ankara,
1983
Mehmet İ. T U N A Y , "İstanbul'un Bizans Devri Kara Surlarında Osmanlı Onarımları", T A Ç , sayı
7,
1987
Y u r d a n u r T U N C A Y , Mimarlık 1944-1977 Dizini, Ankara, 1978 (Çevre koruma başlığı altın­
da bu dergide yayınlanmış yazılar)
Orhan T U N C E R , "Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı", Arkitekt, sayı 2,
1970
Orhan C. T U N C E R , "Niğde - Aksaray Sultan Hanında Bazı İzlerin Değerlendirilmesi", Ö n a s ya, sayı 6/72, 1971
Orhan C. T U N C E R , "Bitlis - Adilcevaz Eski C a m i " , Ö n a s y a , sayı 7/73,
1971
Orhan C. T U N C E R , "Tunceli - Mazgirt, Elti Hatun Camisi", Ö n a s y a , sayı 7/75,
1971
Orhan T U N C E R , "Bitlis - Ahlat, Hasan Padişah Türbesi", Rölöve Restorasyon Dergisi, sayı
1 , 1974
Orhan C. T U N C E R , "Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı", Rölöve Restorasyon Der­
gisi, sayı 2, 1975
Orhan C. T U N C E R , "Milli Kültürümüzün Belgeleri Olan Tarihi Yapılarımızın Restorasyonu",
Milli Kültür, 1977
Orhan C. T U N C E R , "Sultan İzzeddin Keykavus Şifahanesi Üzerine Üç N o t " , İÜ E d . Fak Sa­
nat T a r i h i Yıllığı, sayı X I , 1981
Orhan Cezmi T U N C E R , "Modülasyondan Restorasyonlarda Yararlanma", I I . Vakıf Haftası Ko­
n u ş m a l a r ve Tebliğler, Ankara, 1984
O. Cezmi T U N C E R , " M i m a r i Korumacılığımız ve Günümüz Sorunları" Mimarlık Bülteni, sayı
12, 1989
Mehmet T U N C E R , " A n k a r a Tarihi Kent Dokusu Koruma Geliştirme Planlama Çalışmaları". İs­
l a m M i m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
M . Bahaattin T U N C E R , T h e Medrese of E m i r Sinaneddin i n K o r k u t e l i - A n t a l y a , (ODTÜ,
Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1984
Gülgun T U N Ç , T a ş Köprülerimiz, Ankara,
1978
Zuhal (ÖZCAN) TUNÇAĞIL, C h u r c h at Gogara - Giresun, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Ya­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1980
Şerafettin T U R A N , "Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları", T a r i h Araştırmaları Dergisi, sa­
yı I / l , 1963
A d n a n TURANİ, "Restitüsyon", "Restorasyon", Sanat Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1968 (1966)
Ruhi T U R F A N , "İstanbul'da Taş Ocakları, Korular ve Elmalı Bendi Çevresi Sorunu", Şehirci­
l i k Enstitüsü D e r g i s i , sayı 2,
1970
İhsan T U T U M / Yıldırım O R A L , "İzmir İmar Planlama Çalışmaları ve Tarihi Çevre Düşüncesi",
İ s l a m M i m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Kemal T Ü F E K Ç İ O Ğ L U , "Milli Saray - Köşk - Kasır Korunması, Bakımı, Turistik Gezi Yönte­
m i " , T B M M M i l l i S a r a y l a r S e m p o z y u m u , Bildiriler, İstanbul,
1985
Ayşıl T Ü K E L için bak: Y A V U Z .
Gürhan T Ü M E R , "Tarihsel Çevreyi Korumak ya da Korumamak - İzmir", Mimarlığın Özü ve
S ö z ü , İzmir,
1980
Han TÜMERKETİN, "Mimarlık Öğrencileri ve Koruma Kavramı", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür
Mirasımız, İstanbul,
1984
M . T Ü R K E R , "Nerede Anıtlar Yüksek Kurulu? Yerebatan Sarayı'na Temel Atıldı", Y e n i İstan­
b u l Gazetesi, 2 9 . 4 . 1 9 6 9
Süheyla T Ü R K G E N Ç , "Sait Halim Paşa Yalısının Restorasyon Çalışmaları", Ev & Ofis, sayı
97,
1984
Süheyla T Ü R K G E N Ç , "Eyüp, Gümüşsüyü Rayet Keşan Kalfa Çeşmesi", T A Ç , sayı 1 , 1986
Kamutay T Ü R K O Ğ L U , "Kentlerin Yenileşmesi İçin Bir Araç: Koruma Geliştirme imar Planları
- Gesi Örneği", A v r u p a
Kentsel Y e n i l e ş m e Kampanyası A n t a l y a S e m i n e r i , Ankara, 1983
Kamutay TÜRKOĞLU, "Tarihi Kentlerin Korunmasında Plancının Etkinliğinin Artırılması - Mardin,
Gezi, G ö r e m e , A m a s r a . . . Koruma İmar Planlan Deneyimlerinden Yola Çıkarak", Türkiye 11.
Dünya Ş e h i r c i l i k Günü K o i l o k y u m u - T a r i h i Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları,
Edirne,
1987
Sabahattin T Ü R K O Ğ L U , "Müze Haline Getirilen Sarayların Genel Bakım, Onarım ve Kullanım
Sorunları", T B M M M i l l i S a r a y l a r S e m p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İstanbul,
1985
Deniz TÜTENGİL, Eyüp C a m i s i Çevresinde K o r u m a ve Y e n i l e m e Önerisi, (İTÜ, Mimarlık
Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1983
Bedri U C A R , "Mimarlığımızı Yaşatalım, Mimarlığımızı Tanıtalım", Mimarlık, sayı 1 , 1944
Necdet UĞUR, "Yönetimde, Ekonomide ve Kültürde Söz Halkındır", M i l l i y e t Kültür Mirası­
mızı K o r u m a S e m i n e r i B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
1984
Ayşegül U Ğ U R O Ğ L U / Ahmet İMAMOĞLU, " O r d u Paşaoğlu Konağı (Etnografya Müzesi) Res­
torasyon Çalışmaları", Müze - M u s e u m , sayı 1 , Ocak-Haziran 1989
Çağatay U L U Ç A Y , "Muradiye Camii Onarılırken", Gediz, sayı 8/95,
1946
Nihal ULUENGİN / Bülent ULUENGİN, "Rıdvanpaşa Köşkü Müştemilatından Bir Pavyon Rölövesi: Nuriye Hanım Pavyonu (Erenköy Kız Lisesi)", A r k i t e k t , sayı 2,
1976
Kızıltan U L U K A V A K , "Safranbolu Kentinin Mimari Değerlerinin Korunması Sorunları ve Saf­
ranbolu Belediyesi", M T R E Bülteni, sayı 5-6 (Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası
Semineri Bildirileri sayısı),
1976
Kızıltan U L U K A V A K , " K o r u m a ' n m Sorunları ve Safranbolu Örneğinde Çözüm Önerileri",
Hürriyet-Gösteri, sayı 117,
1990
U L U N A Y , "Bir Harabe K u r t u l d u " , Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u B e l l e t e n i , sayı 237,
1961
C. U L U S / C. Y I L D I R I M / M . K O N U K S E V E R / M . E R S Ö Z / R. I S O L A B E L L A , "Fener ve
Balat'ta Analitik Çalışma: Bölgenin K o r u m a Gerekliliği", Mimarlık, sayı 4,
1978
Bilge U M A R , E s k i Eserler H u k u k u , İzmir, 1981
Bilge U M A R , " Y e n i Bir Eski Eserler K a n u n u Metni Önerisi ve Gerekçesi", İzmir H u k u k Fakül­
tesi D e r g i s i , c. 2, 1983
Bilge U M A R , "Eski Eserlerin Korunması ve H u k u k " , İstanbul'dan G ö r e m e ' y e Kültür Mirası­
mız, İstanbul, 1984
Gediz U R A K , T h e Restoration of Ö m e r A ğ a Houses i n Beypazarı, (ODTÜ, Mimarlık Fakülte­
si, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
1981
Gediz U R A K / Işık A K S U L U , "Geleneksel Yapılarda Yeniden Fonksiyon Belirlenmesi İçin Bir
Öneri", Mimarlık Bülteni, sayı 12, 1989
Gediz U R A K / Işık A K S U L U , "Türkiye'deki Bazı K o r u m a Etkinlikleri", Mimarlık Bülteni, sayı
12, 1989
Alev U S L U / Seher T O L , B e r g a m a , (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümünde, Okan
Üstünkök denetiminde hazırlanmış öğrenci çalışması, çoğaltma), Ankara,
1980
Bünyamin U Y A R / Perin T O P A L O Ğ L U , "Eski Malatya Ulu C a m i i " , Rölöve ve Restorasyon
D e r g i s i , sayı 5, 1983
Turhan U Y A R O Ğ L U , "Kaybettiğimiz Kıymetler: Sedat Çetintaş, İdealist Bir Eski Eserci", M i ­
marlık, sayı 7, 1965
Nurcan U Y D A Ş , K o r u n a c a k Sit Alanlarının K o r u m a Kararlarını B e l i r l e y e n E t m e n l e r , (ba­
sılmamış doktora tezi), İzmir, 1981
N . U Y D A Ş , T a r i h s e l Çevre Korunması ve Y a s a l Çerçevesi, (yayınlanmamış bildiri), A n k a r a ,
1981
N . U Y D A Ş , "Tarihi Çevre Bilinci ve A n t a k y a " , A n t a k y a Semineri,
1983
N . U Y D A Ş , "Kentsel Arazi Kullanma Kararı Olarak K o r u m a ve Örgütlenme", Avrupa Kentsel
Yenileşme K a m p a n y a s ı Antalya Semineri, A n k a r a , 1983
N . U Y D A Ş , " K o r u m a Planlamasında Yenileşme Gereksinmesi", I C O M O S K o r u m a Planla­
ması Semineri, Ankara, 1984
N . U Y D A Ş , "Sit Alanları Planlaması Sorunları - Antakya Sit Planlaması", Tarih İçinde Bursa-85,
Bursa,
1985
K. Ekrem U Y K U C U , Coğrafya, T a r i h , T a r i h i E s e r ve Büyükleriyle Türkiye Ansiklopedisi,
İstanbul, 1981
Ahmet Edip U Y S A L , "Türkiye'de Tarihi ve Tabii Çevrenin Bozuluşu", Birinci Milli Kültür Şu­
rası, Bildiriler, A n k a r a , 1982
Ahmet Edip U Y S A L , "Türkiye'de Tarihi ve Tabii Çevrenin Bozuluşu", Milli Kültür, sayı 36,
1982
A. Osman U Y S A L / Z. Kenan BİLİCİ / Yusuf O Ğ U Z O Ğ L U , "Bazı Belgelere Göre 17. Yüz­
yılda K o n y a Alaeddin Camiinde Yapılan Onarımlar", V . A r a ş t ı r m a Sonuçları Toplantısı I ,
Ankara,
1987
A h m e t U Z E L , "Kentleri K o r u m a - Geliştirme Sürecine Belediyelerin Etkin Bir Biçimde Katılabil­
mesi İçin Olanaklar - Bir Model Önerisi", Avrupa Kentsel Yenileşme Kampanyası Antalya
Semineri, A n k a r a , 1983
A h m e t U Z E L , "Tarihi Kentlerin Korunmasında Y e n i Yasal Düzenlemelere Göre Yerel Y ö n e ­
timlerin Olanakları (Edirne'de B u Olanaklar Nasıl Kullanılabilir?)", Türkiye 11. Dünya Şehirci­
lik Günü Kollokyumu - T a r i h i Kentlerde P l a n l a m a - Düzenleme Sorunları Bildiri Özetleri,
Edirne,
1987
Ahmet U Z E L , "Cumhuriyet Döneminde K o r u m a Etkinlikleri", Mimarlık Bülteni, sayı 12,
1989
Turgut U Z E L / Erdoğan Ö R Ü K L Ü , Mimarlık Ö l ç m e Bilgisi - Klasik ve Fotogrametrik Y ö n ­
temler, Rölöve Çalışmaları, İstanbul,
1976
Ş. U Z L U K , "Abidelerimizi Nasıl Tamir Edebiliriz", K o n y a , sayı 84,
1945
S. Z. U Z S O Y / M . Ç E L E B İ , Gedir, (Kütahya) Depremi ve Y a p ı l a r d a Meydana Getirdiği H a ­
sarlar, A n k a r a , 1970
Orhan U Z U N S O Y , "Bir Bölgesel Planlama K o n u s u Olarak Boğaziçi ve Çevresi Sorunları", İs­
tanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları S i m p o z y u m u , İstanbul,
1975
Kemal Ü Ç Ü N C Ü O Ğ L U , "Beylerbeyi C a m i i " , Rölöve Restorasyon Dergisi, sayı 2,
Ali Saim ÜLGEN, İstanbul ve E s k i Eserler, İstanbul,
1933
Ali Saim ÜLGEN, Anıtların Korunması ve Onarılması, A n k a r a , 1943
1975
Ali Saim ÜLGEN, "Bursa İvazpaşa Vakfı Çarşı Damının D u r u m u n u İnceleyen Heyet R a p o r u " ,
Mimarlık, sayı 5-6, 1946
Ali Saim ÜLGEN, "Bursa'da Yıldırım Beyazıt Camii Medrese ve İmaretinin Tamirine A i t Keşif
Raporu", Mimarlık, sayı 3-4, 1947
Ali Saim ÜLGEN, "Anıtlar Meselesi: Anıtları K o r u m a Teşkilatı ve Dernekleri", Mimarlık, sayı
5-6, 1947
Ali Saim ÜLGEN, "Anıtlar Meselesi: Anıtları K o r u m a Teşkilatı ve Dernekleri", Mimarlık, sayı
7-10, 1947
Ali Saim ÜLGEN, "Erzurum'u Şehircilik ve Anıtları Yönünden İncelemeler", Mimarlık, sayı
1 , 1948
Ali Saim ÜLGEN, "Erzurum'u Şehircilik ve Anıtları Yönünden İncelemeler", Mimarlık, sayı
3, 1948
Ali Saim ÜLGEN, "Erzurum'u Şehircilik ve Anıtları Yönünden İncelemeler", Mimarlık, sayı
4, 1948
Ali Saim ÜLGEN, "Divriği'nin Şehircilik ve Anıtları Yönünden İncelenmesi", Mimarlık, sayı
6, 1948
Ali Saim ÜLGEN, "Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı", Mimarlık, sayı 2, 1949
Ali Saim ÜLGEN, "Anıtların Korunması ve Onarılmasına A i t Prensipler", Rölöve ve Restoras­
yon Dergisi, sayı 1 , 1974
Ali Saim ÜLGEN, Mimar Sinan Yapıları, (yayına hazırlayanlar: Filiz Yenişehirlioğlu, Emre Madran), Ankara, 1989
Doğan ÜLGEN, T h e Syrian C h u r c h of Korluca - Tunceli, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayın­
lanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1970
İsmet ÜLKER / Hakkı ERAYD1N / Ergün ERGANİ, "Turizm Sektöründe Doğal ve Tarihi Çev­
re Kullanımına Yaklaşımlar", Çevre 82 Sempozyumu, Bildiriler, İzmir, 1982
M . Ş . ÜLKÜTAŞIR, "Halil Ethem", Ün, sayı 14/166-168, 1948
K. ÜNAL, "Edirne ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler K u r u m u Neşriyatı", Ülkü, sayı 12/67-72,
1938-1939
M . ÜNAL, "Tarihsel Sıralama İçinde İstanbul'da A p a r t m a n Cepheleri", Y a p ı , sayı 50, 1983/4
Y . ÜNAL, "Şehir K o r u m a ve Yenilemenin H u k u k i Düzeni", S i s a v İstanbul Sempozyumu,
İstanbul, 1981
Sema ÜN A L A N / Nimet ÖZGÖNÜL / Emre M A D R A N / Emel G Ö K D E R E , "Yerel Yönetim­
lerin Korunma Konusundaki Yaklaşımlarının İrdelenmesi", Avrupa Kentsel Yenileşme K a m p a n ­
yası Antalya Semineri, Ankara, 1983
Uğur ÜN A L D I / İdris K Ö P R Ü L Ü , "Siirt U l u Camii ve Minaresi", Rölöve ve Restorasyon Der­
gisi, sayı 5, 1983
Alper ÜNLÜ / Mehmet OCAKÇI, "Tarihi Çevredeki Bir Köyün Gerçeklerinden Geleceğine İm­
gesel Bir Bakış", Mimarlık, sayı 10, 1983
A . ÜNLÜ, Geleneksel Çevrelerde T a s a r ı m Verilerinin S a p t a n m a s ı İçin B i r Model, (basıl­
mamış doktora tezi), İstanbul, 1986
Halil ÜNLÜ, "Kültür Varlıklarının Korunması ile İlgili Mevzuat ve Belediyelere Düşen Görev­
ler", Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Behçet U N S A L , "Zelzele Karşısında Yapı", Arkitekt, sayı 11-12, 1939
Behçet U N S A L , "Türk Anıtları Enstitüsü Rölöve Bürosunun Sergisi Dolayısile", Y a p ı , sayı 15,
1942
Behçet U N S A L , "Topkapı Sarayı Arşivinde Bulunan Mimari Planlar Üzerine", Türk Sanatı Tarihi
Araştırma ve İncelemeleri, sayı 1 , 1963
Behçet U N S A L , "İstanbul'un İmarı ve Eski Eser Kaybı", Türk S a n a t ı T a r i h i A r a ş t ı r m a ve İn­
celemeleri, sayı 2, 1969
Behçet U N S A L , "Rumelihisarı'nın 65 Yıllık Restorasyon Öyküsü", İstanbul'dan Göreme'ye Kül­
tür Mirasımız, İstanbul, 1984
Behçet U N S A L , "Sinan'ın Son Bir Eseri Üsküdar-Büyük Hamamının Asli Şekline Dönüşümü",
TAÇ, sayı 1 , 1986
Okan Ü S T Ü N K Ö K , A Study of Environmental Conservation on the Citadel of A n k a r a ,
(ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1 9 7 1
Okan Ü S T Ü N K Ö K , A n k a r a Kalesi Örneğinde Çevre K o r u m a s ı , (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi,
Restorasyon Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1 9 7 1
Okan ÜSTÜNKÖK, "Eski Eserlerin Onarımında Çevresel Anlayış", Vakıflar Dergisi, sayı IX, 1971
Okan ÜSTÜNKÖK / Alpay ÖZDURAL, "Türkiye'de Restorasyon Uygulamaları ve Eğitimi",
Mimarlık, sayı 8, 1972
O. ÜSTÜNKÖK, "Mimarların Bir Uzmanlık Dalı Olarak Eski Eserlerin Bakımı ve Onarımı", Mi­
marlık, sayı 8, 1972
O. ÜSTÜNKÖK / D . K U B A N / Ü. İZMİRLİGİL / G . BİRKAN / A . B A T U R / T . A K Ç U R A
/ N . A K Ç U R A / M . Ç A P A R , "Sanayileşmemiş Bir Ülke Olarak Türkiye'de Tarihi Çevre K o ­
runması ve Restorasyonu", Mimarlık, sayı 8, 1973
O. Ü S T Ü N K Ö K , "Tarihi Çevre Koruması: Genel Yaklaşım ve Çalışma Metodolojisi Hakkın­
da", Mimarlık, sayı 6, 1973
O. Ü S T Ü N K Ö K , "Eski - Y e n i / Onarım Tasarımı, Lisansüstü Eğitimde O D T Ü Restorasyon B ö ­
lümü D e n e y i m i " , Mimarlıkta İkinci Kademe Eğitimi - K u r a m , A r a ş t ı r m a , U y g u l a m a Semineri
Bildirileri, A n k a r a , 1977
O. ÜSTÜNKÖK, "Gaziantep Kozluca Mahallesi K o r u m a - Geliştirme Projesi (Öğrenci Çalışma­
ları)", Mimarlık, sayı 158, 1979
Okan Ü S T Ü N K Ö K / Emre M A D R A N (derleyenler), I C O M - I C O M O S Ü ç ü n c ü Uluslararası
Kerpiç K o r u m a Sempozyumu, A n k a r a , 1980
Okan ÜSTÜNKÖK, "Tarihi Çevre Korunması mı? Tarihi Çevre Savunması mı?", Türkiye B i ­
rinci Şehircilik Kongresi, 2. kitap, A n k a r a , 1 9 8 1
Tarık M u h a m m e d VALİ, "İslam Kentinin Mimari Mirasının İhyası", İslam Mimari Mirasını K o ­
ruma Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Ali V A R D A R , "Kent Yenilemesinde Sakinlerin Planlamaya Katılması - Federal Almanya'dan
Örnekler", Planlama, sayı 1 , 1988
Ali V A R D A R , "Kentlerin Yenilenmesi Üzerine", Şehir Dergisi, sayı 19,
1988
B. D . V A U Z E L L E S , "Kent Özelliklerinin İyileştirilmesinde Halk Katılımı", çeviren: R. Keleş, Yer­
leşim ve Çevrebilim Sorunları,
1984
Paolo V E R Z O N E , "Les Travaux de Restoration de Mission Italienne de Hierapolis", I I . Kazı
Sonuçları Toplantısı, Ankara,
1980
Paolo V E R Z O N E , "1981'de Hierapolis'te Yapılan Restorasyon ve Kazılar", I V . Kazı Sonuçları
Toplantısı, Ankara,
1982
Necdet VİDİNLİOĞLU, "Kent Özelliklerinin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Görevleri", Av­
rupa Kentsel Yenileşme Kampanyası Antalya Semineri, Ankara,
1983
Necdet VİDİNLİOĞLU, "Tarihi Kent Planlamasında H u k u k i Boyutlar", Türkiye 11. Dünya Şe­
hircilik Günü Kollokyumu - Tarihi Kentlerde Planlama - Düzenleme Sorunları, Edirne, 1987
John W A R R E N / M . LİTT, "Bağdat Şehrinin Korunması", İslam Mimari Mirasını K o r u m a
Konferansı - Bildiriler, İstanbul,
1987
Michael W E L B A N K , "Koruma ve Geliştirme", çeviren: Raci Bademli, Konut ve Gelişme, B M T D
yayını 14, Ankara,
1987
M . A . YALÇIN, " C a m i ve Abideler Tamir Ediliyor", Türkiye Turing ve Otomobil K u r u m u
Belleteni, sayı 190,
1957
Z. YALÇIN, Mimar Kemaleddin ve Eserleri, İstanbul, 1971
A d n a n YALÇINLAR, K a r a Muğla Deresi Islahı ve Saburhane Meydanı Düzenlemesi, (İTÜ,
Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
Bedri Y A L M A N , "Bursanın Tarihi Çınarları", İlgi, sayı 39,
1983
1984
Bedri Y A L M A N , "İznik'teki Doğa Anıtları: Çınarlar", İlgi, sayı 52,
1988
Tatsuya Y A M A M O T O , Geleneksel Türk ve Japon Evlerinin Mekansal ve Yapısal Açıdan
Karşılaştırması ve K o r u m a Yöntemlerinin İncelenmesi, (MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ya­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1989
Gülen Y A M A N E R , E s k i Haliç Y e r l e ş m e Bölgesi Fener Mahallesi ve Fener Evleri Üzerine
K o r u m a Amaçlı Çalışma, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstan­
bul, 1984
Aydın Y A M A N E R , R a s i m P a ş a Yalısı, (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek L i ­
sans Tezi), İstanbul, 1979
Nurettin Y A R D I M C I , "Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin Eski Eserleri K o r u m a k İçin Almış Olduğu
Tedbirler", V I I I . T a r i h Kongresi - Kongreye Sunulan Bildiriler, 1 . cilt, A n k a r a ,
1979
Nurettin Y A R D I M C I , " 1 9 8 4 Harran Kazı ve Onarım Çalışmaları", V I I . Kazı Sonuçları Top­
lantısı, Ankara, 1985
Nurettin Y A R D I M C I , " 1 9 8 5 Harran Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", V I I I . Kazı Sonuçları
Toplantısı, 1 . cilt, Ankara, 1986
Nurettin Y A R D I M C I , "1986 Dönemi Harran Kazı Restorasyon Çalışmaları", I X . Kazı Sonuç­
ları Toplantısı I, Ankara, 1987
Nurettin Y A R D I M C I , " 1 9 8 7 Dönemi Harran Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", X . Kazı S o ­
nuçları Toplantısı I, Ankara, 1988
İlhan Y A R D I M C I , A n O l d A n k a r a House at Gaziosmanpaşa, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Ya­
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A n k a r a , 1976
Halit Y A Ş A , "Cephelerin Korunması ve Sıva", İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları, Sayı
16, 1989
Erdoğan Y A Ş L I C A , "Ülkemiz Milli Parklarında Aşırı Kullanma ve Dilek Yarımadası Milli Parkı
İçin Hazırlanmış Turizm Ağırlıklı Master Planlar ve Ekolojik Yaklaşımlı Y e n i Bir Planlama Öneri­
si", Türkiye Birinci Şehicilik Kongresi, 2. kitap, A n k a r a , 1982
E. Y A Ş L I C A , "Rekreasyon Amaçlı Düzenlemelerde Bir Etmen Olarak Tarihi Kentsel Sit D o k u ­
larından Yararlanma", İller B a n k a s ı Dergisi, sayı 9, 1987
Affan Y A T M A N , Conservation and Development Proposal for Safranbolu Market A r e a ,
(ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A n k a r a , 1978
Nesrin Y A T M A N , A House in Safranbolu, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Ankara, 1984
Fehmi Y A V U Z , "Eski Eserlerin ve Manzaraların Korunması: 1 - Anıtların Korunması, 2 - M e m ­
leketimizde Tabiat Güzelliklerinin Korunması ve Milli Parklar", Şehircilik, A n k a r a , 1962
Fehmi Y A V U Z , Çevre Sorunları - Genellikle ve Ülkemiz Açısından, Ankara, 1975
Ayşıl TÜKEL (YAVUZ) , "Alara Hanın Tanıtılması ve Değerlendirilmesi", Belleten, sayı 33/132,
1969
Ayşıl TÜKEL ( Y A V U Z ) / Ömür B A K I R E R , " 1 9 6 8 Yılı Keban Projesi Restorasyon Çalışmaları
Ön Raporu", K e b a n Projesi Çalışmaları 1968, A n k a r a , 1 9 7 1
Ayşıl TÜKEL ( Y A V U Z ) , "Restorasyon Bibliyografyası", Mimarlık, sayı 8, 1972
A. T. Y A V U Z , "Mimarlıkta İkinci Kademe Öğretiminde Bir İhtisas Dalının Gerekliliğini ve Eğiti­
min Gerçekliğini Saptamaya Yarayan Ölçütler", Mimarlıkta İkinci K a d e m e Eğitimi - K u r a m ,
Araştırma, U y g u l a m a Semineri Bildirileri, A n k a r a , 1977
Ayşıl TÜKEL Y A V U Z , "Onarımlarda Almaşık Duvarların Derzlenmesi", Rölöve ve Restoras­
yon Dergisi, sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sayısı), 1982
Yıldırım Y A V U Z , " M i m a r Kemalettin Bey (1870-1927)", O D T Ü Mimarlık Fakültesi Dergisi
- M E T U Journal of the Faculty of Architecture, sayı 1 , 1 9 8 1
Yıldırım Y A V U Z , " M i m a r Kemalettin ve 1 . Ulusal Mimarlık Dönemi", Y e n i Boyut, sayı 1
Yıldırım Y A V U Z , Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi ve Mimar Kemalettin B e y , Ankara, 1981
Samiye Y A V U Z , " K a p a d o k y a Bölgesinin Genel Tanımı ve G ö r e m e Yapısal K o r u m a Projesi",
Milliyet Kültür Mirasımızı K o r u m a Semineri Bildiri Özetleri, İstanbul, 1984
Güner Y A V U Z , Türkiye'de Deprem ve Y a p ı P l a n l a m a s ı n a E t k i s i , İstanbul, ty
Yıldızhan Y A Y L A , "Tarihi Çevre Korunmasında İdarenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları", M T R E
Bülteni, sayı 4 (Tarihi Çevrenin Korunması Semineri Bildirileri sayısı),
1975
Yıldızhan Y A Y L A , "Kültür Varlıklarının Korunması", M i l l i y e t Kültür Mirasımızı K o r u m a Se­
m i n e r i B i l d i r i Özetleri, İstanbul,
1984
Murat Y A Z G A N / Yüksel ÖZTAN, "Milli Saraylarımızın Park ve Bahçelerinin Korunması ve
Geliştirilemisen İlişkin Öneriler ve Dış Ülkelerden Bazı Örnekler", T B M M M i l l i S a r a y l a r Se­
m p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İstanbul,
1985
V . Y A Z I C I , "Eski Eserlerimizin H a l i " , Türkiye T u r i n g ve O t o m o b i l K u r u m u B e l l e t e n i , sayı
281,
1965
M . Lütfi YAZICIOĞLU, " 1 . Antiochos Sarayı - Euphemia Martyrionu Restitüsyon Denemele­
r i " , T A Ç , say; 7,
1987
Ufuk Y E Ğ E N O Ğ L U / Abdi GÜZER, "Doğal Çevreye Tarihsel Yaklaşımlar", Mimarlık, sayı
5-6,
1983
Engin Y E N A L , "Geçmişimiz İçin Bir Gelecek", Y a p ı , sayı 1 1 ,
Engin Y E N A L , "Korumayı Bilmek", Y a p ı , sayı 14,
1975
1975
E. Y E N A L , "Bologna Örneği, Tarihsel Çevreyi Korumada Duygusal Yaklaşımların Sonu mu?",
Şehircilik Enstitüsü D e r g i s i , sayı 1 1 ,
1976
M . Y E N E N , "Şehir ve Kasabalarımızın İmarında Gözetilmesi Lazım Gelen Esaslar ve Eski Kasa­
balarımızda Karakteristik Noktalar", Mimarlık, sayı 1/5,
1944
Filiz YENİŞEHİRLİOGLU, "Osmanlı Dönemi Yapılarında Bulunan Çini Kaplamalar ve Resto­
rasyon Sorunları", Rölöve ve Restorasyon D e r g i s i , sayı 4 ( 1 . Restorasyon Semineri Özel Sa­
yısı),
1982
Şerare YETKİN, "Sultan A h m e t Türbesinde Bulunan Bir Çini Tekniği ve Devrinin Restorasyon
Uygulaması ile İlgili Yorumlar", I I . Uluslararası Türk ve İslam B i l i m ve T e k n o l o j i T a r i h i K o n g ­
resi - B i l d i r i l e r , İstanbul, 1986
Fahri Y E T M A N , "Safranbolu", Mimarlık, sayı 6,
1969
C. Y I L D I R I M / M . K O N U K S E V E R / C. U L U S / M . E R S Ö Z / R. I S O L A B E L L A , "Fener ve
Balat'ta Analitik Çalışma: Bölgenin K o r u m a Gerekliliği", Mimarlık, sayı 4 ,
1978
Selahattin Y I L D I R I M (Hazırlayan), İslam M i m a r i Mirasını K o r u m a Konferansı - B i l d i r i l e r ,
İstanbul, 1987
Ferruh Y I L D I Z , "Fotogrametrik Nirengi Probleminin Mikro-Bilgisayarlarla Çözülmesi", S e l ç u k
Üniversitesi Mühendislik-Mİmarlık Fakültesi D e r g i s i , sayı 1 , 1986
A h m e t Cengiz Y I L D I Z C I , "Saray Bahçelerimizin Dünü ve Bugünü", T B M M M i l l i S a r a y l a r Se­
m p o z y u m u , B i l d i r i l e r , İstanbul, 1985
>
' rgül Y I L M A Z , "Eski Binalar, Y e n i Yöntemler - Hava Kirliliğinin Tarihi Yapılar Üzerindeki
.Kileri ve Koruma Çalışmaları", Y u r t t a - Dünyada Dizayn Konstrüksiyon, Temmuz sayısı, 1986
Bora YILMAZYİĞİT, S a f r a n b o l u ' d a Türk M i m a r i Eserleri ve B i r . Çevre K o r u m a Önerisi,
(İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi), İstanbul,
1980
S. YİĞİT / S. AKGÜN / M . SİNEMCE, "Trabzon'da Kaleiçi Düzenleme Çalışmalarına İlişkin
Rapor", Mimarlık, sayı 3, 1976
Z. YİRMİBEŞOĞLU / C. B O Z K U R T / D . ELGÎN / N . ELGİN, "İkinci Grup Eski Eser Uygula­
malarından Örnekler", Çevre, sayı 3
Yaprak Y O L A L / Önder SEREN, "Yer Kaplama Malzemelerinin Performansı - Kriterler", Yapı,
sayı 57,
1984
F. Rengin Y O N A T , Gelişim Süreci İçinde X I X . yy Ahşap İstanbul Evleri ve Günümüz Koşul­
larına Uyarlanması, (MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul
1986
M. Y O R U L M A Z / E. T O Ğ R U L , Küçüksu Kasrında Meydana Gelen Çatlak ve Deformasyonlar, İstanbul,
1976
Müfit Y O R U L M A Z / İsmet A K A / Feridun ÇILI, T A Ç V a k f ı İstanbul Karasurlarını ve
Hendeklerini K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - İstanbul K a r a Surları Taşıyıcılıkları B a ­
kımından Durum Belirlemesi, Acil Onarım Gerektirenler İçin Öneriler Hakkında Rapor, (ço­
ğaltma), (İstanbul, 1987)
Müfit Y O R U L M A Z / Feridun ÇILI / İsmet A K A , T A Ç V a k f ı İstanbul Karasurlarını ve
Hendeklerini K o r u m a ve Çevre Düzenleme Projesi - İstanbul K a r a Surları Belgard Kapı K u ­
leler ve Dış S u r Duvarları Projesi A ç ı k l a m a R a p o r u , (çoğaltma), (İstanbul, 1987)
Müfit Y O R U L M A Z / Zeynep A H U N B A Y , "Side Apollo Tapınağı Restorasyonu", Yapı, sayı 87,
1989
T. YÖRÜKAN, Şehirlerin Yeniden Geliştirilmesi veya Yenilenmesi Sırasında İşbirliği, A n ­
kara, 1969
Ömer Y Ö R Ü K O Ğ L U , "Açıkhava Müzeleri ve Örenlerdeki Eski Eserleri Tabiat Tahribinden K o ­
rumak İçin İki Deneme", VIII. Tarih Kongresi - Kongreye Sunulan Bildiriler, 1 . cilt, Ankara, 1979
Erol Y U R D A K U L , "Kayseri, Külük Camii ve Külliyesi", Rölöve Restorasyon Dergisi, sayı 1 , 1974
M . Erol Y U R D A K U L , "Tacüddin İbrahim Paşa'nın Vakıfları ile Vakfın Merzifon'da İnşa Ettirdiği
Hana Bitişik Mescidinde Yapılan Restorasyon Çalışmaları", VIII. T a r i h Kongresi - Kongreye S u ­
nulan Bildiriler, 3. cilt, Ankara, 1983
Ümit Y U R T S E V E N , "Yerle Bir Edilen Konak Hakkında Söyleyecek Daha Sözümüz Var", Mi­
marlık, sayı 3,
1966
P. İlgi Y Ü C E , Medrese Yapıları ve K o r u m a İlkeleri Doğrultusunda Ç a ğ d a ş Y a ş a m İçindeki
İşlevleri, (İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde (bugün Mimar Sinan Üniversitesi) Ya­
yınlanmamış Doktora Tezi)), İstanbul, 1981
A. Y Ü C E L , "Binaların Kullanış Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi", Mimarlık, sayı
6, 1968
Atilla Y Ü C E L , T a s a r l a m a ve Çevre Sorunları - Bazı Sistematik Yaklaşım Eğilimleri, İstan­
bul, 1971
Atilla Y Ü C E L , " K o r u m a d a T o p l u m Ölçeği Küçük Yerleşme Merkezlerinin Koruma Sorunları Ba­
zı Örnekler ve Safranbolu Hakkında Gözlemler", M T R E Bülteni, sayı 5-6 (Safranbolu Mimari
Değerleri ve Folkloru Haftası Semineri Bildirileri sayısı), 1976
A. Y Ü C E L / N . E L D E M / M . KAMİL, "Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Koruma ve Geliştirme
Projesi", Çevre, sayı 3
A. Y Ü C E L / N . FERSAN / A . B A T U R , "İstanbul'da 19. Yüzyıl Sıra Evleri - 'Koruma ve Y e n i ­
den Kullanım İçin Bir Monografik Araştırma'", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi - M E T U Jo­
urnal of the Faculty of Architecture, sayı 2, 1979
Atilla Y Ü C E L , "Kentsel Çevremiz, Güzellikler, Çirkinlikler ve Mimarlık", Milliyet Sanat Dergisi,
sayı 37,
1981
Atilla Y Ü C E L , Koruma Konusunda Pragmatik Bir Model: B u r s a , K a l e S o k a k Projesi Örne­
ği, (Uluslararası İstanbul UNESCO Haftası'na sunulan bildiri), İstanbul, 1986
Atilla Y Ü C E L , "Koruma Konusunda Pragmatik Bir Model: Bursa, Kale Sokak Projesi Örneği",
İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı - Bildiriler, İstanbul, 1987
Erdem Y Ü C E L , "Bursa Ulu Camii Restorasyonu", Arkitekt, sayı 3,
1963
Erdem Y Ü C E L , "Manisa Muradiye Camii Restorasyonu", Arkitekt, sayı 2,
1964
Erdem Y Ü C E L , "Minareler ve Hoparlörler Konusu", Arkitekt, sayı 1 , 1966
Erdem Y Ü C E L / Yılmaz ÖNGE, " A m c a Hüseyin Paşa Külliyesi", Arkitekt, sayı 324,
Erdem Y Ü C E L , "Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi", Arkitekt, sayı 3,
E. Y Ü C E L , "Şemsi Paşa Külliyesi", Arkitekt, sayı 336,
1966
1967
1969
Erdem Y Ü C E L , "Kaderi ile Başbaşa Bırakılan Bir Sanat Eseri: Beykoz Kasrı", Tercüman Gaze­
tesi, 3.1.1969
Erdem Y Ü C E L , " X X . Yüzyılda Klasik Türk Mimarisi Üzerine Eğilmiş Türk Mimarı: Mimar A l i
Saim Ülgen (1914-1963)", Bizim Anadolu Gazetesi, 29. 6. 1971
Erdem Y Ü C E L , "Ayasofya Onarımları ve Vakıf Arşivinde Bulunan Bazı Belgeler", Vakıflar Der­
gisi, sayı X, 1973
Erdem Y Ü C E L , "Tarihi Görünümünden Uzaklaşan Edirne", Arkitekt, sayı 2,
Erdem Y Ü C E L , "Edirne Tarihi Görünümünü Yitiriyor", Yapı, sayı 14,
1975
1975
E. YÜCEL, "Kirazlı Mescit Sokağı", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, sayı 45/324,
1975
Erdem Y Ü C E L , "İstanbul'da Tarihi Çevrenin Korunmasında Yeni Bir Girişim", Arkeoloji ve S a ­
nat, sayı 1 , 1978
Erdem Y Ü C E L , "Mimar Kemalettin ve Mimar Vedat Beylerin Üslubunu Sürdüren Restoratör M i ­
marlar", Birinci Türkoloji Kongresi Bildirileri, İstanbul, 1980
Erdem YÜCEL, "Büyük Saray Mozayikleri ve Konservasyon Çalışmalan", Ayasofya Müzesi Yıllığı,
sayı 10, 1985
Erdem Y Ü C E L , "Ayasofya Çalışmaları ve Yapılan Onarımlar", Sanat Tarihi Araştırmaları Der­
gisi, sayı 6, 1989
İhsan Y Ü C E L , "Milli Sarayların Kültür, Sanat ve Turizm Ortamına Katkıları", T B M M Milli S a ­
raylar Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul, 1985
Hasan A l i Y Ü C E L , "Eski Eserler ve Müzelerimiz", Mimarlık, sayı 1 , 1945
Nail Y Ü C E S O Y , Tire Bedesteni, (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara, 1972
Naci YÜNGÜL, T a k s i m Suyu Tesisleri, İstanbul,
Naci YÜNGÜL, Tophane Çeşmesi, İstanbul,
1957
1958
K. Ferhan YÜREKLİ, Çevre Görsel Değerlendirmesine İlişkin Bir Y ö n t e m Araştırması, İs­
tanbul, 1977
Download

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ