YENİLİĞE GİDEN YOLDA BAŞARI ÖYKÜLERİ
Anadolu Hayat Emeklilik yazılım geliştirme
yaşam döngüsünün tüm aşamaları için
IBM Rational kullanıyor
Anadolu Hayat Emeklilik; gereksinim geliştirme,
yazılım tasarımlarının ve sistem analizlerinin
toplanması, test senaryolarının bir arada olması,
kod derleme ve sürümün ele alınması işlevlerinden
oluşan tüm yaşam döngüsü platformu arayışında IBM
Rational ile tanıştı.
“Uçtan uca tüm ihtiyaçlarımızı tek bir platformda karşılaması nedeniyle IBM’i ve
Rational yazılımlarını tercih ettik. Ürün üzerinde şirketimize özel uyarlamaların
yapılmasında, IBM uzmanları tüm bilgi birikimlerini ve tecrübelerini hizmetimize
sundular ve bu önemli bir fark yarattı.”
Haldun Aydoğdu
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Sorumlusu
Fotoğraftakiler:
Halil Bahadır
IBM Rational Teknik Satış Uzmanı
Gizem Okumuş
IBM Türk Anadolu Hayat Emeklilik
Müşteri Temsilcisi
Haldun Aydoğdu
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür
Yardımcısı ve Proje Sponsoru
Mehmet Çağrı Elibol
IBM Türk Rational Ürünü Satış Yöneticisi
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları alanında
için pazar araştırması yürüttü. Alternatif ürünler
hizmet sunan Anadolu Hayat Emeklilik 1990
arasında parça konusunda çok iyi olan ürünler
yılında Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi
olsa da tüm yaşam döngüsünü uçtan uca
olarak kuruldu. Türkiye’nin halka açık ilk ve tek
karşılayan tek platform olarak IBM Rational ürünü
emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik
ile tanışıldı.
hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi
toplamında en büyük fon yaratan şirket olma
İhtiyaçları paralelinde Anadolu Hayat Emeklilik
özelliğini taşıyor. Genel Müdürlüğü İstanbul’da
IBM Rational ürün ailesine karar verdi ve 3 fazlı
bulunan şirket İstanbul’da iki; Ankara, Adana,
bir projeye başladı. Proje kapsamında Değişim
Bursa, İzmir, Trabzon ve Antalya’da bulunan
ve Proje Yönetimi Müdürlüğü, Yazılım Geliştirme
birer bölge müdürlüğü; Kuzey Kıbrıs Türk
Müdürlüğü ve IBM Türk ekibinden oluşan bir ekip
Cumhuriyeti’ndeki şubesi, 400’e yakın direkt
yer aldı.
satış ekibi ve 300’e ulaşan acentesiyle ürünlerini
müşterileriyle buluşturmaktadır. Fon büyüklüğüyle
Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tüm
sektörde lider konumda bulunan şirket 2013
aşamalarını aynı ürün ailesiyle karşılama
yılında Türkiye’nin en sevilen emeklilik şirketi
hedefindeki Anadolu Hayat Emeklilik,
olarak seçilmiştir.
IBM Rational’ı seçti.
Anadolu Hayat Emeklilik’te yazılım geliştirme
Anadolu Hayat Emeklilik, yazılım yaşam
yaşam döngüsünü oluşturan temel çıktılar
döngüsünü mekanize etmeyi ve bir sisteme
dağınık ortamlarda ve dokümanlar üzerinde
bağlamayı talep ediyordu. Bu paralelde;
üretilmeye çalışılıyordu. Bu sebeple şirket
gereksinim geliştirme, yazılım tasarımlarının
bunların tek bir platforma taşınması konusuna
ve sistem analizlerinin toplanması, test
öncelik verdi. Anadolu Hayat Emeklilik
senaryolarının bir arada olması, kod derleme ve
Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Sorumlusu
sürümün ele alınması işlevlerinden oluşan tüm
Haldun Aydoğdu açıklıyor: “Bundan önceki
yaşam döngüsünü mümkün kılacak bir ürün
sistemlerde gereksinimlerimiz dokümanlarda
üretiliyordu, elektronik veriye dönüştürülememiş
uzmanları arasında e-mail ve telefonda yürütülen
haldeydiler ve yeniden kullanılabilir materyaller
manuel işlemler mekanize oldu. Raporlanabilir,
değillerdi. Dolayısıyla, her projede aynı eforu
denetlenebilir ve standartlara uygun teknolojik bir
tekrar harcamak durumunda kalıyorduk. Bir
çözüme sahip olundu.
kütüphaneye ihtiyacımız vardı.” Haldun Aydoğdu
ekliyor: “Uçtan uca tüm ihtiyaçlarımızı tek bir
Devam eden ikinci fazda yazılım görevlerinin
platformda karşılaması nedeniyle IBM’i ve
yönetim, aylık sprint planlamalarının yapılması
Rational yazılımlarını tercih ettik. Ürün üzerinde
ve takip edilmesi, geliştirme ortamlarının
şirketimize özel uyarlamaların yapılmasında, IBM
entegrasyonu üzerinde çalışılıyor. İkinci faz;
uzmanları tüm bilgi birikimlerini ve tecrübelerini
aradaki yazılım eforunun yazılım işlerinin
hizmetimize sundular ve bu önemli bir fark
yönetilmesini kapsıyor. İş birimi ve BT ekipleri
yarattı.”
arasındaki işbirliğini sağlamak, yazılım ve
test ekipleri koordinasyonunu sağlamak gibi
2012 Haziran ayında başlayan Rational
konular yer alıyor. Şu anda bu süreç deneme
projesinin birinci fazı 1 yılda tamamlandı.
aşamasında yer alıyor.
Birinci faz kapsamında iş gereksinimleri belirli
standartlara oturtuldu ve bunlara göre bir
Projenin üçüncü fazı ise tüm yazılım kaynak
gereksinim kütüphanesi oluşturuldu. Birinci faz
kodlarının yönetimi ve sürüm yönetimini araç
kapsamında fonksiyonel testlerin oluşturulan iş
üzerinden yapmaya odaklanacak. 2015’e kadar
gereksinimlerini karşılayacak şekilde yazılarak
tüm fazların tamamlanması planlanıyor.
otomasyonunun sağlanması ve yazılımlarının
kalitesinin artırılması hedeflendi. Haldun Aydoğdu
Artık Anadolu Hayat Emeklilik yeni
anlatıyor: “İş analistlerimizin çalışmalarının
geliştirmelere ve yeni işlere daha fazla efor
çıktılarını gereksinim kütüphanesine taşıma
ayırabiliyor.
noktasında Rational Requirement Composer
Yatırım kararını değerlendirmelerini istediğimizde
(RRC) ürünü karşımıza çıktı. IBM Insurance
Haldun Aydoğdu: “Bilgi kütüphanesine
Application Architecture (IAA) ürününde yer
kaydettiğiniz ve yeniden kullanabildiğiniz
alan gereksinim modelini refarans model olarak
çıktılar bu sistem olmadığında harcamak
belirledik. Referans modele uygun tasarımı RRC
zorunda kaldığınız gereksiz efordan tasarruf
üzerinde, IBM Türk ekibiyle geliştirdik. 2012
etmeyi sağlıyor. Aslında yatırımın geri dönüşü
Haziran ayında başlayan projenin birinci fazı 1
açısından en iyi ölçüm budur. Teoride işletiyor
yıl sonunda hayata geçirildi. 2013’de devreye
göründüğümüz süreçlerimizi gerçek anlamda
aldığımız kütüphaneye 5.500 gereksinim
işlettiğimiz ve iş yapış yöntemlerimizi disiplin
yazılmış durumda ve tamamlanan her proje ile
altına aldığımız, çıktılarımızı standarda
hızla büyüyüp gelişiyor.”
bağladığımız, yaşam döngüsü içerisinde görev
alan tüm ekibin işbirliği içinde aynı dili konuşarak
İlk etaptaki öncelik yazılım yaşam
anlaşabildiği bu platformu hayatımıza kattık”
döngüsünde önemli çıktı veren parçaların
diyor.
mekanize edilmesiydi ve bu hedefe ulaşıldı.
Kazanımlara ilişkin olarak Haldun Aydoğdu:
IBM Türk Proje Ekibi Danışmanı Halil Bahadır ise
“Artık gereksinimleri konuşur hale geldik. Bir
projenin başarısında Anadolu Hayat Emeklilik
disiplin sağlandı ve içeriğini konuşabiliyoruz.
ekibinin özellikle de Haldun Aydoğdu’nun desteği
Bir kütüphanemiz var ve tarihçeyi de orada
ve motivasyonunun çok önemli olduğundan
tutuyoruz. Eski gereksinimler neydi, şu anda ne
bahsediyor. IBM Türk Anadolu Hayat Emeklilik
oldu diyerek geriye dönük olarak bakabiliyoruz.
Müşteri Temsilcisi Gizem Okumuş ise projeye
Birinci fazın bir diğer önemli noktası da geliştirilen
karar vermeden önceki detaylı araştırma sürecine
uygulamalar hangi gereksinimleri karşılıyorsa
değiniyor: “Anadolu Hayat Emeklilik aradığı en
aslında test ekibinin de bu gereksinimleri test
uygun çözüme karar vermeden önce pazarda
ediyor olmasıydı. Ve bu izlenebilirliği de kurmaktı.
uzun araştırma ve detaylı incelemeler yaptı.
Şu anda bu ikisi eş zamanlı yürüyor” diyor.
IBM Rational portföyünün uygunluğunu daha
yakından görmek adına yurtdışında her yıl
Proje ile Anadolu Hayat Emeklilik yazılım
gerçekleştirdiğimiz Innovate Rational etkinliğine
görevlerinin yönetiminde iş analizi ve test
katıldı, somut başarı örneklerini incelediler ve
yönetim araçları ile entegre bir teknolojik çözüme
diğer yöneticilerle tanıştılar. Tüm bu detaylı
kavuştu. Yazılım ekipleri ile iş analistleri ve test
gözlem sürecinin ardından bizi tercih etmesi
Genel Bakış
Gereksinim
• Kurulan gereksinim modeline göre
gereksinimin fonksiyonel olmayan ve
iş kuralları bazında tamamlanması
• Gereksinimlerin -varsa bağlantılı
olduğu- ekran prototiplerinin
oluşturulması
• Yazılım ve test ekibinin yaptığı
gereksinim gözden geçirmeleri
• Test planlarını oluşturmak
• İş gereksinimleri ile test senaryolarını
ilişkilendirmek
• Test sonuçlarını kayıt altına almak
• Test sonucu tespit edilen hataları
kayıt altına almak
• Test sonucu tespit edilen hataları
yazılıma iletmek, izlemek, kapatmak
• İş gereksinimlerinin gözden
geçirilmesi, yatılım hatalarının
giderilme talepleri
• Yazılım görevlerinin yönetimi
• Kaynak kod yönetimi (devam ediyor)
• AS 400 uygulama geliştirme
(çalışmalar devam ediyor)
• Uygulama mimarisi (çalışmalara
başlanacak)
Çözüm ve Çözüm
Bileşenleri
• IBM Rational Requirement
Composer
• IBM Rational Quality Manager
• IBM Rational Team Concert
• IBM Rational Developer for Power
Systems
• IBM Rational Design Manager
Avantaj
• Yazılım yaşam döngüsünde önemli
çıktı veren parçaların mekanize
edilmesi hedefine ulaşıldı.
• İş gereksinimleri belirli standartlara
oturtuldu ve bunlara göre bir
gereksinim kütüphanesi oluşturuldu.
• Anadolu Hayat Emeklilik yazılım
görevlerinin yönetiminde iş analizi ve
test yönetim araçları ile entegre bir
teknolojik çözüme kavuşuldu.
• Yazılım ekipleri ile iş analistleri ve
test uzmanları arasında e-mail ve
telefonda yürütülen manuel işlemler
mekanize oldu.
• Raporlanabilir, denetlenebilir ve
standartlara uygun teknolojik bir
çözüme sahip olundu.
• Rational öncesinde program hataları
ve veri düzeltme gibi işlere %65 efor
ayrılırken bu oran %40’ların altına
çekildi. Bu seneki öngörü yüzde
20’lerin altına ineceğidir.
ekstra memnuniyet kaynağı olmuştur.”
aracıdır. Üzerine koyduğumuz disiplin ve tasarım
IBM Türk Rational Ürünü Satış Yöneticisi
bizim için çok önemli. Rational öncesinde
Mehmet Çağrı Elibol projenin başarısında IBM
yüzde 65’e varan eforu, program hataları ve
Türk ve Anadolu Hayat Emeklilik arasında sağlam
veri düzeltme gibi işlere ayırıyorduk. Bu oran
temellere dayanan ilişkiler ve iki tarafın birbirini
şimdi yüzde 40’ların altına çekildi ve bu seneki
anlamasının etkili olduğundan bahsediyor:
öngörümüz yüzde 20’lerin altına ineceğidir.
“Anadolu Hayat Emeklilik’in yenilikçiliğe açık
Kazanılan bu zamanı yeni geliştirmelere ve yeni
vizyonu, IBM’in yazılım grubunun bakış açısıyla
işlere ayırabiliyoruz. İşbirliği anlamında da kayda
da doğrudan örtüşür. Gerek Sigortacılık
değer kazanımlar sağlandı. İş birimlerimizin
çözümlerimiz gerekse de Rational portföyü ile
telefonla veya e-mail ile yaptığı birlikte çalışma
hayata geçirilen bu proje sadece Türkiye değil
sistemleri artık bu platformlar üzerine taşınmaya
Orta ve Doğu Avrupa ve Ortadoğu ve Afrika’da
başlandı. Bunun çok büyük avantajlarını
bir örnek teşkil edecek bir çalışmadır” diyor.
görüyoruz. Bir sonraki adım olarak hem iş
birimlerimizin hem de kendi ekiplerimizin ortak
Deneyimlerini değerlendirmesini ve gelecek
iş tasarım dili kullanmalarını hedefliyoruz. UML
planlarını aktarmasını istediğimiz Haldun
(Unifed Modeling Language) ile hazırlanacak iş
Aydoğdu: “Kurum olarak en önem verdiğimiz
tasarımları kendi organizasyonel gelişimimizin
husus kalitedir. Ve gelecekte bu sistem bizi
bir sonraki adımı olacaktır” diyerek sözlerini
daha az hata yaptığımız bir yazılım dünyasına
tamamlıyor.
götürecektir. Rational platformu bunun için bir
© Copyright IBM Corporation 2014
IBM Türk Limited Şirketi
Büyükdere Caddesi
Yapı Kredi Plaza, B Blok
Levent, İstanbul 34330
Türkiye
Nisan 2014
Her Hakkı Saklıdır
IBM ve IBM logosu International Business Machines Corporation şirketinin ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
Bu belgede IBM ürünlerine veya hizmetlerine yapılan atıflar, IBM’in söz konusu ürün veya hizmetleri faaliyet gösterdiği tüm
ülkelerde sunacağı anlamını taşımaz.
Lütfen Geri Dönüştürün
Download

Anadolu Hayat Emeklilik yazılım geliştirme yaşam