ITU ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ
ERASMUS REHBERİ 2014-2015
GİDEN ÖĞRENCİLER
1
Hızlı içerik
ERASMUS KURUMSAL BİLGİ
3
ŞBP BÖLÜMÜ ERASMUS KOMİSYONU
3
BAŞVURU ADIMLARI
3
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
5
YABANCI DİL EŞDEĞERLİĞİ
6
2014-2015 ERASMUS BAŞVURU TESLİM TAKVİMİ
7
ERASMUS ÖĞRENCİ SEÇİMİ – GENEL KURALLAR
8
ERASMUS ADAYI OLDUKTAN SONRA YAPILACAKLAR
8
GİTTİKTEN SONRA İZLENMESİ GEREKEN SÜREÇ VE İLGİLİ KONULAR
8
ÖĞRENİM SÖZLEŞMESİ
9
BÖLÜM ECTS
11
EK1. ŞBP İKİLİ ANTLAŞMA LİSTESİ (2015-2016)
13
EK2. ÖRNEK ÖĞRENİM SÖZLEŞMESİ | LEARNING AGREEMENT
15
2
Erasmus Kurumsal Bilgi
İTÜ Erasmus/AKTS/DE Kurumsal Koordinatör: Doç. Dr. Elif Pehlivanoğlu Mantaş ([email protected])
ŞBP Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Zeynep Günay ([email protected])
ITU Erasmus Code: TR ISTANBU04
>Lütfen randevu için email atınız.
ŞBP Bölümü Erasmus Komisyonu
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
Öğ.Gör.Dr.Mete Başar Baypınar
Doç.Dr.Zeynep Günay (Bölüm Koordinatörü)
Dr.Ervin Sezgin
Araş.Gör. Aysun Aygün
Mimarlık Bölümü Koordinatör
Y. Doç. Dr. Aslıhan Şenel (Fakülte Erasmus Komisyonu Başkan)
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Koor.
Doç.Dr. Şebnem Timur Öğüt
İç Mimarlık Bölümü Koor.
Öğr.Gör.Dr. Bahadır Numan
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Koor.
Doç.Dr. Aliye Senem Deviren, Araş.Gör.Dr. Ebru Erbaş Gürler, Araş.Gör.
Meltem Erdem
Başvuru adımları
Adım adım başvuru prosedürü için AB Merkezi Web Sayfası' na bakınız:
http://www.eucenter.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=1043
Erasmus değişimi için öncelikle; üniversiteler arasında resmi olarak onaylanmış bir ikili anlaşma (bilateral agreement)
(ikili antlaşma listesi için lütfen EK1’e bknz) yapılmış olması gerekmektedir. İTÜ öğrencileri, üniversitemizin sahip
olduğu Erasmus Üniversite Beyannamesi gereği, sadece eğitim alanında Erasmus değişimi yapabilmektedir. Erasmus
değişimleri Ulusal Ajans tarafından hazırlanan Erasmus El Kitabı'nda belirlenen kurallar çerçevesinde
düzenlenmektedir.
İTÜ’de Erasmus değişiminden yararlanmak isteyen öğrenciler resmi olarak bir lisans, yüksek lisans veya doktora
programına kayıtlı olmak zorundadır. Bu öğrenciler tam zamanlı lisans veya lisansüstü çalışmaları için Erasmus
öğrencisi olarak yurt dışına gidebilirler.
2010-2011 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere, Erasmus Programı’ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin
uyruk koşulu aşağıdaki şekildedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da, Başka ülkelerin vatandaşı olmakla
birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı
öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de
yaşıyor olmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili ilan Ulusal Ajans websitesinin http://www.ua.gov.tr/index.cfm?k=1711
sayfasında yayımlanmaktadır. Bu açıklama kapsamında, başka ülke vatandaşı öğrencilere uyruklarına ve daimi oturma
izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın, Türkiye’de yaşıyor ve İTÜ’de öğrenci olmaları halinde Erasmus
faaliyetlerine katılma olanağı tanınmaktadır.
3
Erasmus programından yararlanmış öğrenciler, daha önce Erasmus değişimi yapmamış öğrencilerden kontenjan
kalması halinde, hibesiz olarak bir kez daha Erasmus öğrencisi olabilirler. Daha önce Erasmus programına başvuru
yapmış ancak başvurusu kabul edilmemiş öğrenciler ile, seçilmiş olduğu dönemde Erasmus hakkını kullanmayarak iptal
etmiş olan öğrenciler, yerleştirilmeleri halinde hibe ile desteklenmek üzere, 2014-2015 dönemi için yeniden başvuru
yapabilir.
Erasmus öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde kullanmak zorundadır.
Herhangi bir nedenle Erasmus hakkından vazgeçen öğrenci, hakkını bir başka/sonraki akademik yıla devredemez. Yine
de öğrenci bir kere daha Erasmus öğrencisi olmak için başvurabilir. Ancak, başvuru ve seçim sürecine tekrar tabi olur.
Erasmus hakkından vazgeçen öğrencinin bunu bir dilekçe ile Erasmus Ofisi’ne ibraz etmesi gereklidir (Dilekçe örneği
için lütfen Erasmus Ofisi ile bağlantı kurunuz).
Erasmus programına başvuru yapmak isteyen her öğrenci, değişim fikrini önceden sağlıklı bir şekilde değerlendirmelidir.
Başvuru formunda tercih etmeyi düşündüğü üniversitelerin dil koşullarını öğrenmeli, akademik takvimlerini
incelemeli, ders uyumluluklarını Erasmus bölüm koordinatörüne danışmalı, deneyim sahibi olanlar ile görüşerek
bilgi sahibi olmalı, Erasmus web sitesinde giden öğrenciler ve dönen öğrenciler sayfalarını inceleyerek yapılacaklar
hususunda bilgilenmeli, maddi ve manevi olarak hazırlıklı olmalıdır.
Not koşulu:
Yapılan görüşmeler sonunda; 2014-2015 Erasmus Öğrenci Değişim Programına İTÜ’den başvuracak
olan öğrencilerin yabancı dil notunda alt sınır olarak Avrupa Dil Portföyü’nde A2’ye karşılık gelen KPDS/YDS: 45
puan koşulunu sağlamalarına, başvuruların tek seferde alınıp, değerlendirmelerin de tek aşamalı olarak yapılmasına,
yabancı dilin Almanya/Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya’daki okullar için, özel durum tanımı yapılmamış
olması durumunda sırasıyla Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca olarak belirlenmesine ve geri kalan
ülkeler için de İngilizce olarak kabul edilmesine oybirliği ile, başvuru sırasında öğrencilerin not ortalamalarının ise Ulusal
Ajans tarafından kabul edilen en düşük not koşulunu sağlamalarına oyçokluğu ile karar verildi.”
Bu sınavlara ek olarak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı veya yurtdışından alınmış, üzerinde dil seviyesini belirten dil
belgeleri de, 2014-2015 başvurularında geçerli sayılacaktır, ancak, karşı kurumların uluslararası geçerliliği olmayan bu
belgeleri kabul edip etmeme durumunun kendi insiyatiflerinde olduğunu hatırlatmak isteriz.
İTÜ tarafından yapılacak değerlendirmede yabancı dil notu İngilizce olsa dahi, öğrenciler karşı kurumun dil yeterliliği
konusundaki koşullarını kontrol etmelidir.
Bu durumda başvuru koşulları içinde geçen akademik başarı düzeyi belirlenmesinde, UA kuralları gereği lisans
öğrencileri için 2,20, lisansüstü öğrenciler için 2,5 not ortalaması alt sınır olarak kabul edilmiştir.
Lisans veya lisansüstü dil hazırlığı ya da bilimsel hazırlık öğrencileri Erasmus programına başvuramazlar. 8.
yarıyılda bitirme projeleri nedeniyle lisans öğrencilerinin Erasmus değişimine katılmaları bölüm Erasmus
Koordinatörünün onayına bağlıdır.
Erasmus öğrenci seçimleri Erasmus El Kitabında açıklanan seçim ölçütlerine göre yapılır. Erasmus öğrenci seçimi,
asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme
ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 20142015 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi: % 50 + Dil düzeyi: % 37,5 + Dil Mülakat Notu: % 12,5
Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen 2014-2015 Erasmus Aday Öğrenci listesi, YALNIZCA İTÜ AB Merkezi Erasmus
Ofisi tarafından ilgili web sitesinde açıklanacak, telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir. Sonuçların ilan edileceği
tarih Erasmus Ofisi’nin web sitesinde duyurulacaktır.
4
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
Başvuru evraklarının asılları 1 ŞEFFAF DOSYA halinde teslim alınacaktır.
On-line Başvuru Formu Çıktısı: Gerekli bilgileri doldurup, “Başvuru Gönder” butonuna bastıktan sonra alacağınız
başvuru formununun çıktısını imzalamayı ve Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü’nüze imzalatmayı unutmamalısınız.
Merlon on-line başvuru sistemi 10 Şubat 2014 tarihinde açılacaktır.
Öğrencilerimizin tercihlerini yaparken karşı kurum başvuru koşullarını ve tam zamanlı öğrenci olabilmek için, orada
alabilecekleri dersleri incelediklerini beyan eden bir metin de başvuru formuna eklenmiş olacaktır.
Güncel Transkript: Not ortalaması lisans öğrencileri için 2,20, lisansüstü öğrenciler için 2,5 olmalıdır. Sistemden
(www.sis.itu.edu.tr) çıktı alınmış olan güncel transkriptinizi getirebilirsiniz. Not ortalamasının tespitinde İTÜ tarafından
hazırlanmış olan güncel transkriptin kullanımı Ulusal Ajans kurallarına göre zorunludur. Önceki senelerde olduğu gibi;
yüksek lisans ve doktora programına yeni kaydolmuş öğrencilerin, en son mezun oldukları bölüm/programa ait
transcriptleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Yabancı Dil Belgesi: Yabancı dil düzeyi şu şekilde hesaplanacaktır: (Yabancı dil puanı x %75) + (Dil mülakatı x %25).
Dil mülakatlarının içeriği, ilgili ERASMUS bölüm/program koordinatörleri tarafından belirlenecek ve yine ilgili ERASMUS
bölüm/program koordinatörlerince 6-13 Mart 2013 tarihleri arasında belirlenecek günde yapılacaktır. Her öğrenci,
yabancı dil puanının hesaplanabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerden başvuracağı ülke/ülkelerle ilgili yabancı dil
belgelerini ibraz etmek zorundadır. Kabul edilecek olan dil belgeleri; KPDS, ÜDS ve YÖK’ün bu sınavlara eşliğini
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Belgesinde tarif ettiği sınavlardır. Ayrıca, Abitur belgesi de 85 dil puanı olarak kabul
edilecektir. Bu sınav listesi dışında hiç bir sınav sonucu ya da sertifika, diploma, seviye belirleme sınavı sonucu başvuru
için kabul edilmeyecektir. İngilizce dil belgesi olarak İTÜ Proficiency notu da kabul edilecektir.
ALMANYA, AVUSTURYA, FRANSA, İTALYA veya İSPANYA’ya gitmek isteyen öğrencilerin dikkatine:
9 Şubat 2012 tarihli ÜYK kararı: 2013-2014 ve sonraki eğitim yıllarında, yabancı dil puanlarına bakılmaksızın
başvuruların alınmasına, değerlendirmede yabancı dil puan sıralamasının 50 puan ve üzeri alanlardan başlayarak
yapılmasına karar verildi.
Eşdeğerliliği olan sınavlar için de KPDS/ÜDS alt sınır notu uygulanacaktır.
ALMANYA, AVUSTURYA, FRANSA, İTALYA veya İSPANYA’ya seçilen asil aday Erasmus öğrencilerinin karşı
kurumlara başvuru aşamasında, gidecekleri ülkenin anadilinin bilindiğine dair asgari düzeyde bir dil belgesi
istenmektedir. Ders almak üzere Erasmus Programına başvuran öğrenciler, ALMANYA, AVUSTURYA, FRANSA,
İTALYA veya İSPANYA’da bulunan kurumlardan tercih yapabilmek için, ilgili dilleri bildiklerini göstermek üzere
KPDS/ÜDS ya da bu sınavlara eşdeğerliği olan bir sınav (yukarıdaki linkte tarif edilen) veya bir sınav sonucu ibraz etmek
zorundadırlar. Tez aşamasında gidecek öğrencilerin ise İngilizce dil notu ibraz etmesi yeterlidir.
Tercihler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
Tercih ettiğiniz dönemi “2014–2015 Erasmus Kontenjanlar Listesi”nde belirtilen ay sayısına göre yapınız. 3-4-5-6 ay
arası bir dönem, 8-9-10-11-12 ay iki dönem olarak algılanmalıdır. İki dönem için ayrılan kontenjanlara bir dönemlik, bir
dönemlik kontenjanlara iki dönemlik başvuru yapılması mümkün değildir.
Güz, Bahar ya da Güz-Bahar seçeneğini belirtirken (özellikle tek dönem tercihi yaparken) tercih ettiğiniz kurumun
akademik takviminin İTÜ’nün akademik takvimi ile çakışma durumunu mutlaka kontrol ediniz. Güz dönemini seçen
öğrencilerin İTÜ’deki bahar dönemi ders kayıt tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir. Özellikle Almanya ve Avusturya
kurumlarını bir dönem tercih eden öğrencilerin “bahar” dönemi tercihi yapmaları akademik takvim çakışmalarından
5
kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi açısından önerilmektedir. Ancak bazı üniversitelerde bahar yarıyılında proje
dersi açılmadığı dikkate alınmalıdır (Hamburg Hafencity gibi). Lütfen ders programını inceleyiniz.
Tercih ettiğiniz kurumda Erasmus süresince alabileceğiniz derslerin olup olmadığını (bir dönemde 30 ECTS kredisi
alınması zorunludur) mutlaka ilgili kurumun web sitesinden (ECTS Course Catalogue, ECTS Info Pack vb. başlıkları
altında olabilir) kontrol ederek, ve tercihlerinizi İTÜ’deki Erasmus Bölüm/Program Koordinatörünüze danışarak yapınız.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tümü ancak kendi eğitim düzeylerindeki kontenjanlardan
yararlanabilirler. Örneğin, bir yüksek lisans kontenjanından lisans öğrencisi yararlanamaz. Yerleştirmeler kontenjanlara
göre yapılacaktır.
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuru yapmadan önce gitmek istedikleri kurumda tez çalışmaları için bir
danışman bulmaları gerekmektedir.
BAŞVURU TESLİMİNDEN SONRA TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ.
Yabancı Dil Eşdeğerliği
2014-2015 Erasmus Öğrenci Değişim Programına İTÜ’den başvuracak olan öğrencilerin yabancı dil notunda alt sınır
olarak Avrupa Dil Portföyü’nde A2’ye karşılık gelen KPDS/YDS: 45 puan koşulunu sağlamalarına, başvuruların tek
seferde alınıp, değerlendirmelerin de tek aşamalı olarak yapılmasına, yabancı dilin Almanya/Avusturya, Fransa,
İspanya ve İtalya’daki okullar için, özel durum tanımı yapılmamış olması durumunda sırasıyla Almanca,
Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca olarak belirlenmesine ve geri kalan ülkeler için de İngilizce olarak kabul
edilmesine oybirliği ile, başvuru sırasında öğrencilerin not ortalamalarının ise Ulusal Ajans tarafından kabul edilen en
düşük not koşulunu sağlamalarına oyçokluğu ile karar verildi.”
Tercihlerinizde kaç farklı dilde eğitim veren ülke varsa o kadar minimum 45 not ibraz etmeniz gerekir.
Bu ülkelere tez aşaması dışında başvuruda bulunacak lisansüstü ve doktora öğrencilerinin gidecekleri ülke dilinde
minimum 45 dil notu ibraz etmeleri gerekecektir.
Eğer kurumda değişim esnasında öğrencilerin her dönem için minimum 30 ECTS ders alabilecekleri kadar İngilizce ders
var ise, Erasmus Koordinatörü’nün beyanı üzerine okula İngilizce yerleştirme yapılabilir. Karşı kurumlardan gelen talep
gereği ve yaptığımız inceleme sonucunda İngilizcenin yabancı dil sayılabileceği kurumlar:






University of Stuttgart (İngilizce dersler var ancak uyum durumu kontrol edilmeli)
BTU Branderburgische Technische Universitat
Fachhochschule Frankfurt am Main
Politecnico di Milano
KTH (Undergraduate students who have completed at least 2 years at Bachelor level are welcome to come in
your year 3-4 and take english courses from our 1st year of master programme)
~University of Kassel (Language of instruction 1: German, Language of instruction 2 : English (TOEFL internet
based 57-86 points + German A1 with the obligation to participate in a German language course at the
language center at Kassel University) >> All the same, it is guaranteed every semester that the exchange
students can participate in the offered English taught courses and participate in a project with an english
speaking professor.)
Her öğrenci, yabancı dil puanının hesaplanabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerden başvuracağı ülke/ülkelerle ilgili
yabancı dil belgelerini ibraz etmek zorundadır. Kabul edilecek olan dil belgeleri; KPDS, ÜDS ve YÖK’ün bu sınavlara
eşliğini Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Belgesinde tarif ettiği sınavlardır.
6
Her öğrenci, yabancı dil puanının hesaplanabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerden başvuracağı ülke/ülkelerle ilgili
yabancı dil belgelerini ibraz etmek zorundadır. Kabul edilecek olan dil belgeleri;




KPDS, ÜDS veya YDS :45
YÖK’ün bu sınavlara eşliğini http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ tarif ettiği sınavlardır. Min:A2
MEB onaylı veya yurtdışından alınmış, üzerinde A2 veya üstü dil seviyesini belirten dil belgeleri
Abitur
Ancak, karşı kurumların yukarıda bahsi geçen dil belgelerini kabul edip etmeme durumunun kendi insiyatiflerinde
olduğunu hatırlatmak isteriz.
Bu sınav listesi dışında hiç bir sınav sonucu ya da sertifika, diploma, seviye belirleme sınavı sonucu başvuru için kabul
edilmeyecektir.
İngilizce dil belgesi olarak İTÜ Proficiency notu da kabul edilecektir. Bu belgede bir geçerlilik süresi aranmamaktadır.
İTÜ başvuruları için, Konservatuar ve sadece tez çalışması için gidecek olan lisansüstü öğrencilerin yalnızca İngilizce dil
notu ibraz etmeleri yeterlidir. Karşı kurumların kendi başvuru koşullarında sizden dil belgesi isteyebileceği
unutulmamalıdır.
Başvurular için, bu belgelerden birine sahip olmadığı halde, olduğunu belirterek söz konusu ülke kurumlarından tercih
yapan öğrencilerin tercihleri evrak teslim aşamasında ilgili tercihi İPTAL EDİLECEK VE YERİNE YENİ TERCİH
YAPTIRILMAYACAKTIR.
**Yabancı dil eşdeğerliği için: http://www.eucentre.itu.edu.tr/Belge.aspx?belgeId=11729
**Bu eşdeğerlik belgesinde tanımlanan değerleri karşı kuruma yapacağınız başvurularda istenen yabancı dil düzeyi
tanımlamasında kullanabilirsiniz.
2014-2015 Erasmus Başvuru Teslim Takvimi
Öğrencilerimizin belge teslimlerini, ofisimizdeki olası yığılmayı engellemek için oluşturulan, bölümlere göre belge teslim
takvimine uygun olarak yapmaları gerekmektedir. Ancak, bazı dil sınavlarının sonuçları bazı bölümlerin evrak teslim
tarihlerinden sonra açıklanacak ve bu durumun bazı bölümlere ayrıcalık tanıyacak olması nedeniyle, öğrenciler Erasmus
Ofisine, normal teslim tarihlerinde bir dilekçe vererek sadece ve sadece dil belgelerini son belge teslim tarihi olan 28
Şubat 2014’e kadar teslim edebileceklerdir.
17–18–19 Şubat 2014
Şehir Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sanat Tarihi, Çevre ve Yapı
Tek., Mimari Tasarımda Bilişim, Mimarlık Tarihi, İYB/ PYY, Yapı bilimleri
Mülakat Tarihi: 6-12 Mart 2014 (Kesin tarihler sonraki bir tarihte duyurulacaktır).
28 Mart 2014: 2014-2015 Asil aday Erasmus Öğrenci listesinin duyurulması
14-18 Nisan 2014: 2014-2015 Erasmus öğrencileri için oryantasyon programı. Katılım ZORUNLUDUR. (Yer ve
Saati Erasmus Ofisi tarafından websitesinde duyurulacaktır.)
7
Erasmus Öğrenci Seçimi – Genel Kurallar

Erasmusa başvurmak isteyen tüm İTÜ öğrencilerinin başvuruları alınır; hiç bir öğrencinin başvuru şartlarına
uygun olmadığı gerekçesi ile başvuruda bulunması engellenemez, ancak değerlendirme UA kuralları ve İTÜ
Senatosu kararları çerçevesince yapılacaktır.

Yerleştirmeler yapılırken, değerlendirmeler hem öğrencinin not ortalaması hem de dil puanı baz alınarak
yapılmaktadır. Başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : %50; Yabancı dil puanı* : %50
Yine UA kuralları gereği, dil puanının belirlenmesinde, öğrencinin konuşma düzeyini tespit eden sınav
sonucunun (mülakat) toplam dil puanı içindeki payı %25’den fazla olamaz.
*Yabancı dil puanı = Yabancı dil sınav puanı: %37,5 + %12,5 Yabancı dil mülakat notu

Yabancı dil puanı öğrencinin her tercihi için ayrı ayrı hesaplanmakta olup, başvurulacak üniversitenin eğitim
dilinin Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olduğu durumlarda yabancı dil puanı olarak bu diller
kullanılmakta, diğer üniversitelere yapılan yerleştirmelerde ise öğrencinin dil puanı olarak İngilizce notu
kullanılmaktadır.

Öğrencilerin nihai puanları oluşturulurken, %50 not ortalaması + %37.5 dil puanı + %12.5 mülakat notu
kullanılıyor.
Örnek: Bir öğrencinin 5 tercihi arasında, bir İngilizce puanı ile başvurduğu, iki de Fransızca puanı ile
başvurduğu tercih varsa ve Fransızca puanı eğer 45’in altında ise, bu öğrenci Fransızca puanı ile başvurduğu
kontenjanlara, kontenjanlar boş olsa bile yerleşemeyecektir.
Erasmus Adayı Olduktan Sonra Yapılacaklar
Ayrıntılı bilgi için Erasmus Ofisi’nin websitesini ve Erasmus El Kitabını inceleyiniz.
Gideceğiniz bölümde alacağınız dersleri içeren ders listesini dönem başına toplam en az 30 ECTS krediyi sağlayacak
biçimde Learning Agreement (Öğrenim Sözleşmesi) formu üzerinden hazırlayınız.
Sözleşmede yer alan derslerin eşdeğerliği için ders içeriklerini hazırlayınız; koordinatörünüzden onay alınız.
LA’i öncelikle Bölüm Erasmus Koordinatörü’ne; daha sonra Fakülte Değişim Programı Komisyonu’nun diğer üyelerine
(Akademik Dekan Yardımcısı ile Fakülte Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu yürütücüsü) onaylatınız. Dekanlık onayını
ıslak imza ile almayı unutmayınız.
Arka tarafı onaylanan LA’nın ön tarafını Bölüm Erasmus/AKTS Koordinatörü’ne imzalatarak aslını Kurum Erasmus
Koordinatörü’nün imzalaması için AB Merkezi’ne iletiniz. Bir kopyasını da bölüm Erasmus koordinatörünüze iletiniz.
Gittikten Sonra İzlenmesi Gereken Süreç ve İlgili Konular
Gidilen üniversitede dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması vb. nedenlerle değişiklik olması durumunda Erasmus
koordinatörünüzü haberdar etmeniz; akademik yarıyılın başlangıcından itibaren en geç 1 ay içinde Öğrenim
Değişikliği Sözleşmesi (Learning Agreement Change) hazırlamanız, Erasmus Koordinatörünüze onaylatmanız ve
Fakülte Yönetim Kurulu’na sunmanız gerekmektedir. Onaylanan formunuzu Erasmus Ofisine sunmanız gerekmektedir.
8
Değişiklik yapılan öğrenim sözleşmenizi faksla ya da tarayarak e-posta ile Bölüm Koordinatörünüze yollayınız. Bölüm
koordinatörü bu değişiklikler için bir önyazı yazarak talebinizi Fakülte Değişim Komisyonu ve Fakülte Kurulu’nun onayına
sunar. Değişiklik için gerekli olan imzalar Fakülte içerisinde tamamlandıktan sonra kurum koordinatörü tarafından,
imzalanmak üzere AB merkezine gönderilir.
Döndükten sonra değişiklik yapılan öğrenim sözleşmenizi AB merkezinden alarak imzaların orijinallerini yeniden
tamamlamayı ihmal etmeyiniz.
Erasmus El Kitabı’na göz atmanızı tavsiye ederiz.
Öğrenim Sözleşmesi
Örnek Öğrenim Sözleşmesi için EK2’ye bknz.
Lütfen ŞBP Bölümü için geçerli Taslak Öğrenim Sözleşmesi için [email protected] e-posta atınız.
Öğrenim Sözleşmesi (Learning Agreement) hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler:
Kurum Erasmus Kodları: Gideceğiniz kurumun kodunu ilgili web sitesindeki Excel dosyasından bakabilirsiniz:
http://www.eucentre.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=1043
İTÜ’de saydıracağınız seçmeli ve zorunlu tüm derslerin kodları ve adlarını yazmanız,
İTÜ’de saydıracağınız dersler için itü kredisi toplamını, karşı okuldan alacağınız dersler için ECTS toplamlarını
yazmanız,
Her dönem için 30 ECTS olacak şekilde derslerinizi ve denkliklerini seçmeniz gerekmektedir.
Tarihi çevre koruma ve restorasyon, şehircilik ve imar hukuku gibi derslerin Türkiye'ye özgü içeriği nedeniyle öğrenim
sözleşmesine eklenmemesi gerekmektedir.
Bitirme Projesi, Proje 5 ve Proje 6 derslerinin Türkiye’ye özgü içeriği nedeni ile Bölüm Kurulunda alınan karar gereği
eşdeğerlerinin sayılmayacağı unutulmamalıdır.
Zorunlu derslerin içeriğinin karşı kurumda onlara eşdeğer alınacak derslerin içeriği ile bire bir örtüşmesi gerekmektedir.
Bölüm tarafından tanımlanan Seçmeli MT grubunda bulunan derslerin karşı kurumdan alınacak derslerle örtüşmesi veya
bu dalın çalışma alanına uygun olması gerekmektedir.
Eşdeğer olmayan dersler ITB/SNT dersinden sayılabilir.
ITU derslerinin ECTS toplamının içinde kalacak şekilde 1 ders yerine 2 ders saydırılabilir (bknz. Örnek LA). Ancak
zorunlu projeler bu kapsamda değildir.
Mezuniyetiniz için gerekli olan %30 İngilizce koşulu konusunda - İngilizce dışındaki yabancı dillerde / gittiğiniz
ülkenin dilinde aldığınız tüm dersler Türkçe ders olarak değerlendirilmektedir. İngilizce eğitim veren bir kuruma
gitmeniz halinde İngilizce ve Türkçe saydırmanız mümkündür.
İTÜ senatosunun aldığı bir karara göre yabancı dil dersleri öğrenim sözleşmesinde yer alamaz.
9
Yüksek lisans: Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler
İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.
Yüksek lisans: Tez çalışması 30 ECTS’dir.
Ancak son yıllarda karşı kurumlar sadece tez çalışmasına yazılmayı uygun görmemekte; teorik derse yazılmayı zorunlu
kılmaktadır (Frankfurt am Mein, KTH gibi). Gitmek istediğiniz üniversitenin bu konudaki politikasını lütfen gitmeden önce
öğreniniz.
Öğrenim sözleşmesinde değişiklik yapmak için izlenmesi gereken prosedür:
Ders çakışması, dersin açılmaması, iptal olması veya yeni ders alınması durumunda öğrenim sözleşmesinde (LA)
değişiklik yapılmalıdır.
Ulusal Ajans kuralı gereği, değişiklik karşı kuruma varış tarihinden itibaren 1 AY içinde yapılmalıdır. 1 aydan sonra
yapılan öğrenim sözleşmesi değişiklikleri kesinlikle imzalanmaz.
Değişiklik, öğrenim sözleşmesinin ekinde 3. ve 4. sayfalarda yer alan değişiklik sayfasında yapılmalıdır.
Değişiklik sayfası doldurulduktan sonra, imza sırası:





İmza 1: LA’nıza isim ve tarihi yazarak, belgeyi ilk siz imzalayacaksınız.
İmza 2: Karşı kurumdaki Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü ve Erasmus Kurum Koordinatörünün imza ve
mühürlü onaylarını alarak, tarih atılmasına dikkat etmelisiniz.
Karşı kurumun bölüm koordinatörü ve kurum koordinatörü tarafından onaylanan değişiklik yapılmış LA’ı scan
ederek e-posta ile İTÜ’deki Erasmus Bölüm Koordinatörüne göndermeli ve ulaştığından emin olmalısınız.
İmza 3: İTÜ’deki Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü tarafından onaylanan değişiklik yapılmış LA,
kaybolmaması için güvenilen biri (arkadaş, aile bireyi gibi) tarafından teslim alınmalı ve Fakülte/Enstitü Değişim
Komisyonu ve Fakülte Dekanlığı/Enstitü Müdürlüğü onayına sunulmalıdır.
İmza 4: Fakülte/Enstitü Değişim Komisyonu ve Fakülte Dekanlığı/Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanmış
değişiklik yapılmış LA, Doç. Dr. Elif Pehlivanoğlu Mantaş’ın imzası için Erasmus Ofisi'ne öğrenci görüşme
saatlerimiz olan 14:00-16:00 arasında elden teslim edilmelidir.
Doç. Dr. Pehlivanoğlu Mantaş’ın imzası alındıktan sonra tüm onay süreci tamamlanmış olan değişiklik öğrenim
sözleşmesi, öğrencinin döndükten sonra teslim alabilmesi için Erasmus Ofisi’nde saklanır.
Öğrenci tüm süreci takip etmek, onayları almak ve belgenin kaybolmaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
10
Bölüm ECTS
Urban and Regional Planning Undergraduate Programme
1st Semester
SBP 111E Project I
MAT 103E Mathematics I
SBP 131E Intro. to Urban and Regional Plan.
SBP 113E Basic Design
English Course I
Elective Course (ITB)
TOTAL
Seminar
2
3
2
0
3
3
13
Appl
4
2
0
4
0
0
10
Credit ECTS TB TM MT ITB
4
8
0
0
4 0
6,5
4
4
0
0 0
2,5
2
0
0
2 0
2
5
0
0
2 0
3
3,5
0
0
0 3
4
3
0
0
0 3
18
29,5 4
0
8 6
2nd Semester
SBP 112E Project II
EKO 201E Economics
SBP 115E Principals of Architectural Design
MAT 271E Probability and Statistics
BIL 101E Intr. to Comp. & Info. Sys.
SBP 241E GIS and Planning
English Course II
TOTAL
Seminar
2
3
2
3
1
3
3
17
Appl
4
0
2
0
2
0
0
8
Credit ECTS TB TM MT ITB
4
8
0
0
4 0
3
4
3
0
0 0
3
4
0
0
3 0
3
5
3
0
0 0
1,5
2,5
0 1,5 0 0
3
3,5
0
3
0 0
3
3,5
0
0
0 3
20,5
30,5 6 4,5 7 3
3th Semester
Seminar
SBP 213E Project III
2
SBP 261E Physical Environmental Control
2
SBP 223E Land Use Planning
3
SBP 243E Urban Transportation
2
SBP 251E Urban & Environment Engineering
3
ING 201 English III
3
Elective Course (TB)
3
TOTAL
18
Appl
6
2
0
2
0
0
0
10
Credit ECTS TB TM MT ITB
5
9,5
0
0
5 0
3
4
0
0
3 0
3
3,5
0
0
3 0
3
4
0
0
3 0
3
3,5
0
3
0 0
3
3,5
0
0
0 3
3
3,5
3
0
0 0
23
31,5 3
3 14 3
4th Semester
SBP 216E Project IV
SBP 252E Housing and Site Planning
SBP 232E The City in History
SBP 262E Landscape Planning and Desing
SBP 242E Planning Theories & Techniques
SBP 234E Urban Sociology
SBP 222E Urban Economics
TOTAL
Seminar
2
3
3
3
3
2
2
18
Appl
6
0
0
0
0
0
0
6
Credit ECTS TB TM MT ITB
5
9,5
0
0
5 0
3
3,5
0
0
3 0
3
3,5
0
0
3 0
3
3,5
0
0
3 0
3
3,5
0
0
3 0
2
2,5
0
0
2 0
2
2,5
0
0
2 0
21
28,5 0
0 21 0
5th Semester
SBP 311E Project V
SBP 331E Site Conservation
TUR 101 Turkish I
SBP 341E Urban Law and Management
SBP 321E Urban Design
5.yy Elective Course (ITB/SNT)
5.yy Elective Course (MT)
TOTAL
Seminar
2
2
2
3
2
3
3
17
Appl
6
2
0
0
2
0
0
10
Credit ECTS TB TM MT ITB
5
9,5
0
0
5 0
3
4,5
0
0
3 0
2
2
0
0
0 2
3
3,5
0
0
3 0
3
4,5
0
0
3 0
3
4
0
0
0 3
3
3,5
0
0
3 0
22
31,5 0
0 17 5
11
6th Semester
SBP 312E Project VI
SBP 332E Quantitative Methods in Planning
TUR 102 Turkish II
SBP 342E Urban Renewal
6.yy Elective Course (TM)
6.yy Elective Course (MT)
6.yy Elective Course (MT)
TOTAL
Seminar
2
3
2
2
3
3
3
18
Appl
6
0
0
0
0
0
0
6
Credit ECTS TB TM MT ITB
5
10
0
0
5 0
3
3,5
0
0
3 0
2
2
0
0
0 2
2
2,5
0
0
3 0
3
3,5
0
3
0 0
3
3,5
0
0
3 0
3
3,5
0
0
3 0
21
28,5 0
3 17 2
7th Semester
SBP 411E Project VII
ATA 101 History of Turkish Revolution I
SBP 421E Regional Science and Planning
SBP 431E Metropolitan Planning
7.yy Elective Course (MT)
7.yy Elective Course (MT)
TOTAL
Seminar
2
2
2
2
3
3
14
Appl
6
0
0
0
0
0
6
Credit ECTS TB TM MT ITB
5
14
0
0
5 0
2
2
0
0
0 2
2
3
0
0
2 0
2
3
0
0
2 0
3
3,5
0
0
3 0
3
3,5
0
0
3 0
17
29
0
0 15 2
8th Semester
SBP 492E Final Studio
ATA 102 History of Turkish Revolution II
8.yy Elective Course (MT)
8.yy Elective Course (MT)
TOTAL
Seminar
0
2
3
3
8
Appl
6
0
0
0
6
Credit ECTS TB TM MT ITB
3
22
0
0
3 0
2
2
0
0
0 2
3
3,5
0
0
3 0
3
3,5
0
0
3 0
11
31
0
0
9 2
** Tüm lisansüstü dersleri 7,5 ECTS’dir.
12
EK1. ŞBP İKİLİ ANTLAŞMA LİSTESİ (2015-2016)
ÜLKE
ALMANYA
Okul Adı
ID Kodu
web adresi
ŞBP
Brandenburgische TU
Cottbus
D COTTBUS01
http://www.tu-cottbus.de
2 YL (18 ay)
Universität Stuttgart
D STUTTGA01
http://www.uni-stuttgart.de
1 L, YL (10
ay)
D HAMBURG12
http://www.hcu-hamburg.de/
L, YL, D
(2*10 ay)
DE
D WEIMAR01
http://www.uni-weimar.de
3L (30 ay)
DE
D STUTTGA05
http://www.hft-stuttgart.de
3 YL (15 ay)
DE
D FRANKFU04
http://www.fh-frankfurt.de
2YL (10 ay)
EN
D ESSEN04
https://www.unidue.de/international/en_exchange_s
tudents.shtml
L, YL (2*12
ay)
DE
A GRAZ02
www.tugraz.at
1 L (10 ay)
DE
A WIEN02
http://www.tuwien.ac.at
1 L,YL (8 ay)
DE
B LEUVEN01
http://www.kuleuven.be/
B BRUSSEL43
http://www.wenk.be
HafenCity Universitat
Hamburg
Bauhaus-Universitat
Weimar
Hochschule für Technik
Stuttgart
Fachhochschule Frankfurt
am Main
University of Duisburg Essen
Dil
EN (Karşı
kurumun
isteği)
EN (Karşı
kurumun
isteği)
University of Kassel
[anlaşma süreci devam
etmektedir]
AVUSTURYA
BELÇİKA
Technische Universität
Graz
Technische Universität
Wien
Katholieke Universiteit
Leuven
[YL, D için anlaşma süreci
devam etmektedir]
Hogeschool voor
Wetenschap&Kunst
Manchester Metropolitan
University
BİRLEŞİK K.*
UK MANCHES 04
EN
1 YL (10ay)
?
1 D (10 ay)
EN
[anlaşma dondurulmuştur]
University of Sheffield
EN
[anlaşma süreci devam
etmektedir]
FRANSA
Universite de Nantes UFR
IGARUN (Geography)
AgroParisTech ve Agro
Campus OUEST
F NANTES 01
http://www.univ-nantes.fr/
L, 2*9 ay
FR
1 D (6 ay)
EN
[YL, D için anlaşma süreci
devam etmektedir]
HOLLANDA
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
Radboud Universiteit
Nijmegen
University of Groningen
Univerdidad Politecnica de
Valencia
NL NIJMEGE01
NL GRONING01
http://www.rug.nl
3 YL (15 ay)
EN
E VALENCI02
http://www.upv.es/
1 L (10 ay)
ES
Universitat de Barcelona
E BARCELO01
http://www.ub.edu
University of Alicante
Kungl Tekniska Högskolan
E ALICANT01
2YL ŞBP +
1YL KET (15
ay)
2 YL (20 ay)
ES
ES
[Lisans öğrencilerini dahil
etmek üzere anlaşma
yenilenme sürecindedir]
S STOCKHO04
http://www.kth.se/?l=en_UK
L, YL (20 ay)
EN
Politecnico di Milano
Università degli Studi di
I MILANO01
I TRENTO01
http://www.polimi.it/
http://www.unitn.it/
1 L (12 ay)
1 L, YL, D (6
EN
IT
13
Trento
Università degli Studi di
Sassari
Università degli Studi di
Cagliari
ay)
3L, 2YL, 1D
(60 ay)
I SASSARI01
http://www.uniss.it
I CAGLIAR01
http://www.unica.it/pub/english/
I NAPOLI 01
http://www.unina.it
I VENEZIA02
HU
BUDAPEST03
http://www.iuav.it
2 L, YL, D
(20 ay)
3YL (10 ay)
http://www.uni-corvinus.hu
1 L, YL (4 ay)
Norwegian University of Life
Sciences (NMBU)
N AS02
http://www.nmbu.no
POLONYA
Nicolaus Copernicus
University
PL TORUN01
http://www.umk.pl/en/
PORTEKİZ
Uni. Tecnica de Lisboa Instituto Superior Tecnico
P LISBOA04
http://www.utl.pt/index.php?ling=2
SLOVENYA
Univerza V Ljubljani
SI LJUBLJA01
http://www.uni-lj.si/en/
University of Thessaly
G VOLOS01
http://www.uth.gr
Harokopio University
(Athens)
G KALLITH01
http://www.hua.gr
[anlaşma süreci devam
etmektedir]
MACARİSTAN
NORVEÇ
*Hibe durumunu
kontrol edin.
Universita delgi Studi di
Napoli Federico II
Universita IUAV di Venezia
Cornivus University of
Budapest
YUNANİSTAN
2nd cycle, 3
students *15
months
2 L, YL (20
ay)
2 YL, D (12
ay)-ŞBP
öncelikli
1YL (10 ay)
1L, 1YL
(Bölge Pl),
1D (3*4 ay)
L,YL, D (2*10
ay)
EN
IT/EN
IT
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN/GR
*Güncel anlaşma listesi için lütfen bknz. http://www.eucenter.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=10707
14
EK2. ÖRNEK ÖĞRENİM SÖZLEŞMESİ | LEARNING AGREEMENT
*** Lütfen ŞBP Bölümü için geçerli Taslak Öğrenim Sözleşmesi için [email protected] e-posta atınız.
Doç.Dr. Zeynep GÜNAY
Doç. Dr. Elif Pehlivanoğlu Mantaş
15
Download

ITU_SBP_Guide_20142015_ECTS_Outgoing