technické parametry skříní podle ČSN EN 61439
ROZVÁDĚČOVÝ SYSTÉM ENUX
TECHNICKÁ ČÁST
PRAKTICKÝ PRŮVODCE OBECNÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY
KLADENÝMI NA SKŘÍNĚ A ROZVÁDĚČE
Elektrický rozváděč se skládá ze: SKŘÍNĚ (tj. nosná a ochranná část) a ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ
(tj. přístroje, zapojení a svorky).
• Primární rozváděče (napájecí centrum – PC): obvykle instalované v podružné stanici za
transformátory nebo generátory. Primární rozváděče jsou zkonstruovány na vysoké proudy a vysoké
zkratové odolnosti. Jedná se o první úroveň nízkonapěťového rozvodu. Tyto rozváděče obsahují
jednu nebo více vstupních jednotek, přípojnice, a jsou obvykle rozděleny do několika funkčních částí.
• Sekundární rozváděče: jsou zkonstruovány na nižší proudy a mají nižší zkratovou odolnost.
Představují druhou úroveň rozvodu energie a zahrnují široký rozsah sestav.
• Centrum řízení motorů – MCC rozváděče: určeno pro centralizované ovládání a ochranu motorů.
Obsahují spínací a ochranné prvky, pomocné ovládací a signalizační zařízení. Na rozdíl od primárních
rozváděčů neobsahuje každá sekce pouze jeden spínač/přístroj, ale veškeré ochranné, ovládací
a signalizační prvky určené pro ovládání každého motoru.
• Ovládací, měřicí a ochranné rozváděče: obsahují zejména přístroje pro ovládání, řízení a měření
průmyslových zařízení a procesů.
• Rozváděče pro ovládání strojů: z funkčního hlediska se podobají výše uvedeným typům rozváděčů.
Zajišťují napájení stroje a obsluze jeho ovládání.
Všechny komponenty musí být navrženy a sestaveny tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky
a vyhovovaly konkrétnímu fyzickému PROSTŘEDÍ a PROVOZNÍM podmínkám jejich zamýšleného použití.
Rozváděče musí splňovat požadavky uvedené v normách:
• EN61439, část 1 a část 2
• EN60204, část 1
• EN62208
Jde o harmonizované normy, tedy normy odpovídající následujícím evropským směrnicím:
• Směrnice č. 2006/95/ES o nízkém napětí
• Směrnice č. 2006/95/ES o rozváděčích vysokého napětí
• Směrnice č. 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě
• Směrnice č. 94/9/ES ATEX.
Provozní podmínky se stanovují z hlediska následujících aspektů:
1 Korozivní činitelé, atmosférické vlivy (odolnost vůči korozi)
2 Sluneční záření (odolnost vůči UV paprskům)
3 Pevnost materiálů (zvedání, mechanická odolnost IK, zkrat)
4 Stupeň krytí IP
5 Zdroje elektromagnetického rušení (elektromagnetická kompatibilita)
6 Vysoké teploty a kondenzace
7 Přítomnost plynů, prachu a aerosolů, které mohou vytvářet prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX).
TECHNICKÁ ČÁST
3
CERTIFIKACE VÝROBKŮ
E NUX
IP55
E NUX INOX
IK10
BIONIQ
IP55 IK10
NEMA 1,12
NEMA1
ST /
IP66
NEMA *
E COR INOX
IK10
1,12,4,4x
E COR-EEX
E COMP
IP66
NEMA
IK10
1,12,4,4x
IP55
IK10
SDV
IP66 /
SDF
IP69K**/
E GRAN
IK10/
SHX
II2GDc
zóna
1,2,21,22
II2ctDe T6
zóna
NEMA 1,12
1,2,21,22
II2GDc tx
NEMA
1,12,4,4x
IP66 IP69K
NEMA
IK10
1,12,4, 4x
IP66
NEMA
IK10
1,12,4x
AEX
IP55
NEMA 1,12
ME
IK10
E COR TX
zóna
1,2,21,22
zóna
1,2,21,22
II2GDc tx
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AE
MEX
ZBA
ZBX
IP55
SBA
IK10
NEMA 1,12
SBX
E MOX
IP66
E MOX
(1 door) /
INOX
IP55 / IK10
E VIS
(1 door) /
zóna
NEMA 1,12
1,2,21,22
II2GDc tx
•
•
IP56
•
IP55 / IK10
EUPC
IP55
CR
IP55
ENUX
STE
SDVE
WT
IP55
IK10
IP54
•
NEMA 1
NEMA
1,3R,12
Nema 4x pouze pro nerezové skříně
ECOR s jednokřídlými dveřmi
Nema 1,12 pro dvoukřídlé/prosklené
dveře
** IP69K pouze pro nerezové skříně
EGRAN
•
•
•
•
•
•
*
TECHNICKÁ ČÁST
ISO 9001
Usa
Kanada
UL
International
Německo
TUV
Rheinland
CE
UL508A UL50
IEC
C22.2 č. 14-95 e
EN62208 /
Námořní
CAN/CSA-C22.2
DIN 40050
certifikace
Č. 94 - M91
(IP69k)
4
Evropa
svět
Itálie
Atex
Certifikace
EN62280
odolnosti
proti výbuchu
ATEX
Itálie
svět
GOST
IMQ
Gost-R-
Istituto
italiano di
saldatura
UNI EN
Ruská norma
51321.1-2000
Itálie
EN 13980 UNI EN ISO9001
ISO15614-1
Osvědčení č.
LB0017/10
TYPOVÉ ZKOUŠKY PODLE NOVÉ NORMY EN61439-1
Č.
MOŽNOSTI OVĚŘOVÁNÍ
OVĚŘOVANÉ VLASTNOSTI
1
ČLÁNEK
Pevnost materiálů a dílů SESTAVY
10.2
Odolnost proti korozi
10.2.2
Vlastnosti izolačních materiálů
10.2.3
OVĚŘENÍ
ZKOUŠKOU
OVĚŘENÍ
VÝPOČTEM
OVĚŘENÍ
HODNOCENÍM
ANO
NE
NE
Tepelná stabilita
10.2.3.1
ANO
NE
NE
Odolnost izolačního materiálu proti normálnímu teplu
10.2.3.2
ANO
NE
NE
Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
a požáru v důsledku vnitřních elektrických vlivů
10.2.3.3
ANO
NE
NE
Odolnost proti ultrafialovému (UV) záření
10.2.4
ANO
NE
NE
Zvedání
10.2.5
ANO
NE
NE
Mechanický náraz
10.2.6
ANO
NE
NE
Značení
10.2.7
ANO
NE
NE
Stupeň krytí skříně
10.3
ANO
NE
ANO
3
Izolační a povrchové vzdálenosti
10.4
ANO
ANO
ANO
4
Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita
ochranných obvodů
10.5
ANO
Vodivost mezi neizolovanými vodivými částmi sestavy a
ochranným obvodem
10.5.2
ANO
NE
NE
2
Zkratová odolnost ochranného obvodu
10.5.3
ANO
ANO
5
Instalace spínacích přístrojů
10.6
NE
NE
ANO
6
Vnitřní elektrické obvody a propojení
10.7
NE
NE
ANO
7
Svorky pro vnější vodiče
10.8
NE
NE
ANO
Dielektrické vlastnosti
10.9
8
Střídavé výdržné napětí
10.9.2
ANO
NE
NE
Impulzní výdržné napětí
10.9.3
ANO
NE
ANO
9
Tepelná odolnost
10.10
ANO
ANO
ANO
10
Zkratová odolnost
10.11
ANO
ANO
ANO
11
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
10.12
ANO
NE
ANO
12
Mechanická funkce
10.13
ANO
NE
NE
Zkoušky uvedené v bodě 1 nemusí opakovat výrobce rozváděče, pokud již skříň otestoval výrobce skříně v souladu
s normou EN62208 (výhoda z hlediska nákladů a času, nutné zohlednit při výběru výrobce skříně).
CEI EN60439
Úplná typová
zkouška
Funkční zkouška
provedena
Funkční zkouška
neprovedena
Částečná typová zkouška
Individuální zkouška
Kompletní rozváděč
TECHNICKÁ ČÁST
5
Výrobce rozváděče - montáž
Původní výrobce rozváděčového systému
Typové zkoušky pro ověření funkce
Výrobce rozváděče
Původní výrobce rozváděčového systému
Montáž – nízkonapěťové rozváděče
Výrobce rozváděče - návrh
CEI EN61439
Montáž – nízkonapěťové rozváděče
Ověření návrhu původního výrobce
Zkoušky
Výpočty a měření
Konstrukční zásady
Montáž
Výrobce rozváděče se může rozhodnout:
• Provést montáž podle pravidel původního výrobce rozváděčového systému
• Nedodržet pravidla původního výrobce
rozváděčového systému
V případě úprav nepředpokládaných původním výrobcem
rozváděčového systému je nutné získat jeho schválení
Individuální zkoušky
Kompletní rozváděč
POŽADAVKY NA ZKOUŠKY PODLE NORMY EN62208
ZKOUŠKY
ČLÁNEK
Značení
Statická zatížení
Zvedání
Osová zatížení kovových vložek
Stupeň ochrany před mechanickými rázy (předpis IK)
Stupeň krytí (IP)
Tepelná stabilita
Odolnost proti normálnímu teplu
Odolnost proti nadměrnému teplu a požáru
Dielektrická pevnost
Neporušenost ochranného obvodu
Odolnost proti ultrafialovému (UV) záření
Odolnost proti korozi
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9.1
9.9.2
9.9.3
9.10
9.11
9.12
9.13
POŽADAVEK
SPLNĚN SPOL. ETA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VIZ STRANA
311
322 a 324
324
313
312
316
316
321 a 323
321 a 323
OZNAČENÍ CE (PRO EVROPSKÝ TRH)
Od výrobce rozváděče (nebo společnosti, která odpovídá za zapojený rozváděč) se při instalaci
a provozu rozváděče požaduje připevnění jasně viditelného štítku. Skříň musí být identifikována
štítkem nebo značkou, která umožní výrobci rozváděče získat informace o typu a výrobci skříně.
Štítek výrobce skříně může být vložen dovnitř a neměl by se plést se štítkem zapojeného rozváděče.
Výrobky ETA jsou označeny obchodní značkou, typem a logem nezávislého certifikačního orgánu.
Označení CE, které je nutné pro trh EU, je „vizuálním označením shody výrobku s požadavky
příslušných směrnic“. Další certifikace představují dobrovolné ověření shody s požadavky dalších
výrobkových norem.
TECHNICKÁ ČÁST
6
OCHRANA
STUPEŇ KRYTÍ IP (EN60529)
Skříň musí zaručovat ochranu před přímým dotykem částí pod napětím. Je navržena tak, aby zajišťovala ochranu zařízení před
vnějšími vlivy a ochranu před přímým dotykem ze všech směrů ve stupni krytí nejméně IP2X. Výrobce skříně zaručuje stupeň
krytí tohoto výrobku ve stavu při prodeji, tedy je-li prázdný. Výrobce rozváděčů odpovídá za stanovení stupně krytí kompletní
a dokončené sestavy (zkoušením nebo hodnocením). Při použití prázdné skříně odpovídající normě EN62208 bez provedení
jakýchkoli úprav, které by mohly zhoršit stupeň krytí, nejsou nutné žádné další zkoušky.
Poznámka: otvory vytvořené pro vstup kabelů a/nebo pro instalaci přístrojů mohou snižovat stupeň krytí, proto je důležité, aby byly takové
otvory provedeny nejlepším možným způsobem, a aby byla použita těsnění, jimiž musí výrobce zajistit dodržení původních podmínek, pokud je to
možné. Pokud to možné není, je nutné stupeň krytí skříně snížit (nemůže být nižší než IP2X).
Je důležité pamatovat na to, že čím vyšší je stupeň krytí, tím více se sníží hodnota přirozeného rozptylu tepelné energie ze skříně
(viz příslušný odstavec).
Stupeň krytí je v zásadě definován dvěma charakteristickými čísly (norma EN60529):
PRVNÍ ČÍSLICE IP – PEVNÁ LÁTKA
DRUHÁ ČÍSLICE IP – KAPALINA/PLYN
0
Bez ochrany
0
Bez ochrany
1
Ochrana proti vniknutí předmětů
o velikosti nad 50 mm
(např. neúmyslný dotyk rukou)
1
Ochrana proti svisle dopadajícím
kapkám vody
Ochrana proti vniknutí předmětů
2
o velikosti nad 12 mm (např. prst)
Ochrana proti kapkám vody
2
dopadajícím v úhlu 15°
3
Ochrana proti stříkající vodě
z jednoho směru
Ochrana proti vniknutí předmětů
3
o velikosti nad 2.5 mm
(např. nástroje, dráty)
Ochrana proti vniknutí předmětů
4
o velikosti nad 1 mm (např. tenké
Ochrana proti stříkající vodě
4
ze všech směrů
nástroje, úzké šroubky)
Ochrana proti tryskající vodě
5
Ochrana před prachem (bez
značných nánosů)
5
ze všech směrů
6
Úplná ochrana proti prachu
6
Ochrana proti vlnobití
7
Ochrana proti ponoření
8
Ochrana proti hlubokému ponoření
TECHNICKÁ ČÁST
7
TĚSNĚNÍ K ZAJIŠTĚNÍ IP
Obecně má skříň těsnění kolem obvodu všech odnímatelných dílů (dveře,
boční zákryty, zadní zákryty, kryty).
POLYURETANOVÉ TĚSNĚNÍ
Odolnost vůči požáru HF1 (podle normy UL94).
Optimální provozní teplota: -40°C < T < 100°C.
TĚSNĚNÍ PRO EMC SKŘÍNĚ
Vyrobené ze 3 částí: jádra z EPDM (zajišťuje stupeň krytí), potahu z kovové
tkaniny (zajišťuje dielektrickou odolnost mezi konstrukcí a zákryty) a oboustranné pásky z netkané textilie – velmi pevné(zajišťuje přilnavost a odolnost).
Optimální provozní teplota: -40°C < T < 100°C.
SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ
Používá se u výrobků z nerezové oceli. Je odolné vůči většině čisticích prostředků, proudu horké vody; snadno se čistí.
Optimální provozní teplota: -50°C < T < 200°C.
STUPEŇ IK (PODLE NORMY EN62202)
Popisuje úroveň ochrany zařízení ze strany skříně proti vnějším mechanickým nárazům (včetně vandalizmu). Tato zkouška se provádí působením rázové energie podle popisu níže. Po zkoušce nesmí vzniknout porušení nebo
deformace, které by mohly zhoršit stupeň krytí IP.
Všechny výrobky ENUX mají maximální stupeň IK10 = maximální odolnost
odpovídající nárazu předmětu o hmotnosti 5 kg ze vzdálenosti 40 cm.
KÓD IK
IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09
Rázová
energie
v joulech
0,14
0,2
0,35
0,5
0,7
1
2
5
10
IK10
20
40
NEMA (TYPE)
Pro Kanadu a Spojené státy je stupeň krytí definován jako NEMA nebo TYPE
a značí také typ použití (vnitřní nebo venkovní), nikoliv pouze ochranu před
vniknutím předmětů a kapalin.
NEMA Národní sdružení výrobců elektrických zařízení (NEMA
250), Ed Eeemac, Kanadské sdružení výrobců elektrických a elektronických zařízení, UI Underwrites Laboratories Inc.
NEMA
TYPE
1
Vnitřní použití
Ochrana před dotykem vnitřního zařízení.
4
Ochrana před deštěm, sněhem a prachem neseným větrem,
Vnitřní a venkovní
stříkající a přímo působící vodou a poškozením vlivem vnějšího
použití
zamrznutí.
12
Vnitřní použití
Ochrana proti prachu, padajícím nečistotám a nekorozivním
kapajícím médiím.
3R
Venkovní použití
Ochrana proti silnému dešti a lehkému sněhu. Zamezuje tvorbě
ledu zevnitř.
4X
Vnitřní a venkovní Ochrana před korozí, prachem neseným větrem, deštěm, stříkající
vodě a proudu vody z hadic. Zamezuje tvorbě ledu zevnitř.
použití
TECHNICKÁ ČÁST
8
IK10
BEZPEČNOST
SEPARACE
Vnitřní část elektrického rozváděče (sestavy) lze separovat pomocí polic nebo dělicích panelů,
kovových nebo nekovových, aby se snížila možnost kontaktu s živými částmi jednotlivých funkčních
jednotek (vypínačů). Taková separace musí:
• Zajistit bezpečný přístup k zařízení odpojením od zdroje napájení a od částí pod napětím (IPXXB)
• Snižovat pravděpodobnost šíření vnitřního oblouku
• Zamezovat vniknutí cizích předmětů mezi vnitřní části pod napětím (IP2X)
Norma EN61439-2 popisuje 7 různých způsobů separace pomocí polic nebo dělicích panelů, od žádné
separace (sestava bez vnitřních polic mezi různými funkčními jednotkami a/nebo přípojnicemi) až po
separaci 4b (tedy funkční jednotky jsou odděleny od vstupních přípojnic, výstupních svorek a vzájemně
mezi sebou).
Poznámka: Funkční jednotka je část zařízení (sestavy), která obsahuje veškeré elektrické a mechanické prvky, jež
přispívají k dosažení stejné funkce. Např. vstupní/výstupní vypínače, měřicí modul, modul ovládání motoru atd.
Použitím skříní a konstrukcí ETA je možné používat všechny způsoby separace popsané v normě.
Poznámka: když se ověření nárůstu teploty provádí pomocí výpočtů a pokud je projekt navržen s více než trojitou
separací, již neplatí výpočet podle normy CEI 17/43.
Kromě toho vyšší způsoby separace slouží pro velmi speciální případy, které vyžadují údržbové nebo servisní úkony
zajišťující bezpečný a nepřetržitý provoz, tedy umožnění přístupu k zařízení odpojenému od zdroje napájení vzhledem k sousedním jednotkám.
FUNKČNÍ JEDNOTK A
LEGENDA
a. Skříň
b. Vnitřní separace
c. Funkční jednotky včetně svorek pro příslušné vnější vodiče
d. Přípojnice
ZPŮSOB 1
ZPŮSOB 2
ZPŮSOB 3
ZPŮSOB 4
Žádná vnitřní separace
Separace přípojnic od
funkčních jednotek
ZPŮSOB 2A
Separace přípojnic od
funkčních jednotek
a separace funkčních
jednotek mezi sebou
Svorky nejsou
odděleny od přípojnic
ZPŮSOB 3A
Separace přípojnic od
funkčních jednotek
a separace funkčních
jednotek mezi sebou
a separace svorek
mezi sebou
Svorky nejsou
odděleny od přípojnic
ZPŮSOB 4A
ZPŮSOB 2B
ZPŮSOB 3B
ZPŮSOB 4B
Svorky jsou odděleny
od přípojnic
Svorky pro vnější
vodiče jsou odděleny
od přípojnic
Svorky pro vnější
vodiče nejsou ve
stejných sekcích, jako
příslušná funkční
jednotka
TECHNICKÁ ČÁST
9
Svorky ve stejné sekci
jsou nedílnou částí
funkční jednotky
NADMĚRNÁ TEPLOTA A KONDENZACE (VLIVEM V YSTAVENÍ NÍZKÝM TEPLOTÁM)
V prostředí, kde jsou vnitřní povrchy stěn vystaveny teplotám nižším, než je rosný bod okolního
vzduchu, dochází k jevu, který se nazývá povrchová kondenzace, což má za následek nahromadění
množství vody na povrchu stěn, kterou okolní vzduch není schopen pohltit ve formě páry. Povrchová
kondenzace tedy souvisí s teplotou vnitřního povrchu stěny, a proto nezávisí pouze na teplotě
a relativní vlhkosti okolního vzduchu, ale i na velikosti tepelné izolace samotné stěny. Z tohoto důvodu
pro prostředí s danými termo-hygrometrickými charakteristikami (tj. teplotou a vlhkostí vzduchu) závisí
kondenzace na vnitřní teplotě.
Pro zamezení jevu povrchové kondenzace je nutné udržovat vnitřní teplotu stěn nad teplotou rosného
bodu okolního vzduchu, a proto zkontrolujte, zda: t pi > tR.
Hodnotu teploty rosného bodu tR lze získat z Mollierova diagramu pro vlhký vzduch (když je známá
teplota okolního vzduchu a jeho relativní vlhkost), zatímco pro vypočtení povrchové teploty je nutné
odhadnout tepelnou vodivost stěny.
Poznámka: Pokud maximální povrchová teplota nepostačuje k zamezení kondenzace, lze použít protikondenzační
topení pro zvýšení teploty vnitřního vzduchu. Při dimenzování topení je nutné stanovit vnější povrch skříně (nebo
pláště) na ose X a průsečík se šikmou čárou ΔT určuje potřebný tepelný výkon na ose Y.
Vzorec:
P = K x S x ΔT
kde:
P = rozptýlený tepelný výkon [watty]
K= součinitel rozptylu tepla pro materiál skříně (pro natřený ocelový plech je K=5,5 [W/m2°C])
S= vnější povrch skříně [m2]
ΔT= (Ti - Te)
Ti= požadovaná vnitřní teplota
Te= vnější teplota [°C ].
Y
Y
∆T 30°C
∆T 25°C
∆T 20°C
∆T 30°C
900
110
∆T 25°C
∆T 20°C
∆T 15°C
800
∆T 15°C
90
700
600
70
∆T 10°C
∆T 10°C
500
400
50
∆T 5°C
300
∆T 5°C
30
200
100
10
X
X
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1
2
3
4
5
6
Přiměřené zvýšení tloušťky izolačních materiálů pomáhá zamezit jevu povrchové kondenzace, jelikož
izolace zvyšuje povrchovou teplotu stěny nad teplotu rosného bodu.
TECHNICKÁ ČÁST
10
7
8
9
10
UZEMNĚNÍ (INTEGRITA OCHRANNÉHO OBVODU)
Ochrana před nepřímým dotykem elektrického rozváděče (sestavy) je zajištěna uzemněním
neizolovaných vodivých částí .
Pro uzemnění veškerých přístupných částí skříně, kde se nějaká část může za poruchových podmínek
dostat pod napětí (např. závada izolace kabelu atd.), je nutný vodič dostatečné velikosti. Všechny
vnější kovové části, jejichž styk s vnitřními částmi pod napětím není pravděpodobný, nebo u nichž
nemůže dojít k doteku, nemusí být uzemněné.
Sortiment výrobků ETA zahrnuje uzemňovací materiály (šrouby, matice a podložky) a pokyny pro
správnou instalaci. Skříň ENUX splňuje veškeré požadavky na uzemnění: její konstrukce může být
použita jako vodič, pokud šrouby, které obsahuje nosná konstrukce, jsou řádně utaženy pomocí
vějířovitých podložek, které se zařezávají do laku, a tedy vytvářejí elektrické spojení mezi svarovým
spojem sloupku a svařovanou částí výztuh. Výrobce sestavy může elektricky spojit zákryty s konstrukcí
a pak tuto konstrukci s hlavním ochranným obvodem, který se připojí k uzemňovacímu systému. Takto
budou všechny neizolované vodivé části skříně uzemněny a vzájemně ekvipotenciálně pospojovány.
Způsoby měření jsou stanoveny v článku 9.11 normy IEC EN62208.
ZKRAT
Zkratová odolnost předepsaná původním výrobcem rozváděčového systému
musí být ověřena hodnocením, výpočtem nebo zkouškami. Sestava musí být
vyrobena tak, aby odolávala tepelným nebo dynamickým namáháním až do
předepsaných zkratových hodnot.
ZKUŠEBNÍ ZPRÁVA CESI
Výrobce
ETA SPA
Provozní napětí (Ue)
400 V
Izolační napětí (Ui)
660 - 690 V
Frekvence
50 Hz
Proud hlavních přípojnic
3500 A
Proud vertikálních podružných přípojnic 60 x 10
1150 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) a jmenovitý špičkový výdržný proud
(Ipk) ochranného obvodu
80 kA za 1 s – 176 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) a jmenovitý špičkový výdržný proud
(Ipk) hlavních přípojnic a vertikálních podružných přípojnic
48 kA za 1 s – 101 kA
POUŽITÍ VE V ÝBUŠNÝCH PROSTŘEDÍCH, ZPŮSOBY OCHRANY PRO
NÍZKONAPĚŤOVÉ INSTALACE A INSTALACE NA MÍSTĚ (SMĚRNICE Č. 94/9/ES - ATEX)
Směrnice ATEX pro výbušná prostředí platí pro elektrická, strojní zařízení a ochranné systémy určené
pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, tedy v pracovních prostředích s výskytem prachu, plynu
a aerosolů za určitých podmínek (teplota, koncentrace a příčina vznícení), které mohou způsobit
výbuch. V souladu s touto směrnicí musí instalační firmy zejména:
•
•
TECHNICKÁ ČÁST
Znát klasifikaci pracovních prostor a jejich okolí - specifikuje koncový uživatel, který musí provést
v pracovních prostorech posouzení rizik.
Navrhnout a zavést bezpečnostní opatření pro zařízení, a to jak z elektrického, tak mechanického
hlediska podle místa instalace (to stanoví použítí správných prostředků).
11
Pokud koncový uživatel potvrdil přítomnost nebezpečí výbuchu na pracovišti a proto klasifikoval
pracovní prostory (podle směrnice č. 99/92/ES a legislativní vyhlášky č. 81/08), musí koncový
uživatel zavést preventivní postupy pro minimalizaci nebezpečí výbuchu (např. úpravou teploty nebo
koncentrace potenciálních zdrojů) nebo zvolit vhodné ochranné systémy pro minimalizaci účinků
potenciálního výbuchu. Rádi bychom upozornili, že vznik výbuchu vyžaduje tři prvky: palivo + kyslík +
příčina vznícení (teplo).
ATEX
ATEX 1999/92/CE
ATEX 90/9/ES
EX
Směrnice pro výrobky
Významné požadavky: bezpečnost
Směrnice pro pracovníky
Minimální požadavky na pracoviště
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
Kategorie 1, 2, 3 (skupina II), Povrchové
instalace, kategorie M1, M2 (skupina I),
doly
Analýza rizik
(klasifikace prostor, dokumenty ochrany
proti výbuchu)
Ověření shody
Výběr zařízení
• Zkoušky a certifikace výrobků
• Audity kvality
• Prohlášení o shodě, bezpečnostní pokyny
Identifikace zón
Zóna 0/20
Kategorie 1
Zóna 1/21
Kategorie 2
Zóna 2/22
Kategorie 3
Výběr zařízení
Prohlášení o shodě, bezpečnostní pokyny
Zóna 0/20
Neustálé nebezpečí
Zóna 1/21
Potenciální nebezpečí
Zóna 2/22
Malé nebezpečí
Trvalá přítomnost výbušného
plynu (G), zóna 0,
nebo hořlavého prachu (D),
zóna 20
Občasná přítomnost
výbušného plynu (G), zóna 1,
nebo hořlavého prachu (D),
zóna 21, při běžném provozu
Nepravděpodobná nebo
jen krátkodobá přítomnost
výbušného plynu (G), zóna 2,
nebo hořlavého prachu (D),
zóna 22
PLYN
PRACH
Zóna 0
Kategorie 1G
Zóna 20
Kategorie 1D
Zóna 1
Kategorie 2G
Zóna 21
Kategorie 2D
Zóna 2
Kategorie 3G
Zóna 22
Kategorie 3D
TECHNICKÁ ČÁST
12
Zamezením nebo odstraněním jen jednoho z těchto 3 prvků můžete snížit nebezpečí:
Uzavření: výbuch je uzavřen do zvláštního krytu, který neumožňuje rozšíření do okolního prostředí.
Prevence: spolehlivost elektrických zařízení se zvýší tak, aby nevznikaly jiskry a za normálního
provozu se nedosahovalo nebezpečných teplot. Příklad: omezení tepla (zvýšení obecné i konstrukční
bezpečnosti).
Oddělení: elektrické části pod napětím nebo horké povrchy se fyzicky oddělí od výbušné směsi a zamezí
se tak jejich kontaktu. Příklad: odstranění paliva (tlakování, ponoření do kapaliny, uzavření).
Výběr zařízení na základě teploty vznícení látek je jedním z nejdůležitějších aspektů pro zajištění
bezpečnosti instalací a ochrany před nebezpečím výbuchu.
Výběrová kritéria se liší podle toho, zda je zařízení v prostředí s plynem nebo prachem. Pokud je
PŘÍPUSTNÉ DRUHY OCHRAN PODLE KLASIFIK ACE ZÓN
NEBEZPEČNÝ
PROSTOR
ZÓNA
plynu, výparů
PŘÍPUSTNÉ DRUHY OCHRANY
ia
d
e (*)
ib
m
o
q
p
n
II 1G
X
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Občasná
II 2G
X
X
X
X
X
X
X
X
-
2
Pouze při
poruše nebo
po velmi
krátkou dobu
II 3G
X
X
X
X
X
X
X
X
20
Nepřetržitá
nebo
dlouhodobá
II 1D
21
Občasná
II 2D
Pouze při
poruše nebo
po velmi
krátkou dobu
II 3D
nebo aerosolů
Přítomnost
prachu
ZNAČENÍ
ZAŘÍZENÍ
Nepřetržitá
nebo
dlouhodobá
0
Přítomnost
PŘÍTOMNOST
VÝBUŠNÉ
SMĚSI
22
tD (**)
Ochrana pomocí
prachotěsných krytů,
označení standardní zóny
X
„Ex tD“ II 2D, norma IEC
61241-1, zóna 20, 21, 22
X
Zvýšená bezpečnostní
ochrana, označení
standardní zóny „Ex e“ II
2G, norma IEC 60079-7,
zóny 1, 2
X
X
(*) Zařízení, které za běžného provozu nevytváří oblouky, jiskry ani nebezpečné teploty (jiskrově bezpečná konstrukce). Jsou použita další
ochranná opatření za účelem zvýšení bezpečnosti s vyšším bezpečnostním faktorem; tato opatření musí zamezovat vytváření oblouků /
jisker nebo vzniku teplot, které by mohly zapálit výbušnou směs; to je možné celkovým zvětšením velikosti izolačních materiálů a aktivních
elektrických částí ve srovnání s běžnou konstrukcí, které jsou již nezápalné.
(**) Ochrana před vniknutím prachu a omezení povrchové teploty. Elektrické části, které by mohly zapálit výbušné prostředí, vytvářet vysoké
teploty, jiskry atd., jsou uzavřeny v krytech se stupněm krytí IP6X; v zóně 22 s nevodivým prachem je přípustný stupeň krytí IP5X. Navíc je
teplota vnějšího povrchu zařízení udržována pod maximální povolenou povrchovou teplotou
přítomen plyn, teplota povrchu elektrického zařízení nesmí být vyšší než teplota vznícení přítomné
nebezpečné látky (teplotní třídy od T1 do T6). Pokud je přítomen prach, teplota vznícení je definována
pro vrstvu tloušťky 5 mm pro každý typ prachu. Maximální povrchová teplota (T) zařízení nesmí
překročit nižší hodnotu z Tmax= (2/3) T vznícení a Tmax = T5mm – 75 (kde 75 K = je bezpečnostní
rezerva).
Příklad značení
II 2 GD Ex e II tD A21 T6
TECHNICKÁ ČÁST
13
EMC – ELEKTROMAGNETICK Á KOMPATIBILITA (SMĚRNICE EN61000-5-7)
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě se týká zařízení, které emitují elektromagnetické
(EM) vlny. Naše výrobky, protože nejde o zdroje EM vln, nepodléhají výše uvedené směrnici EMC,
mohou ovšem zajišťovat bariéru pro EM vlny, které se šíří od vnitřních a vnějších zdrojů. To snižuje
intenzitu těchto EM vln a v důsledku toho i rušení zařízení instalovaného v rozváděči. Standardní skříň
vyrobená z nalakované oceli je schopna tlumit EM vlny díky své vodivosti, a dodatečně také s využitím
ekvipotenciálního uzemnění různých součástí (panel, zákryty, dveře, skelet).
Speciální EMC skříň díky svým jedinečným konstrukčním charakteristikám uvedeným níže ZNAČNĚ
snižuje intenzitu elektromagnetického pole (elektrickou i magnetickou složku) a tedy umožní zákazníkovi
splnit směrnici o elektromagnetické kompatibilitě.
Zkoušky EMC se nepožadují, když:
- Sestava neobsahuje elektrické zařízení
- Instalované elektronické zařízení je opatřeno značkou CE.
Elektromagnetické vlny také účinně snižují skříně z nerezové oceli.
Zkoušky EMC skříní ETA jsou prováděny v laboratoři NEMKO.
Skříň ENUX (EMC versus standardní)
70,0
E NUX EMC
60,0
60,0
E NUX standard
50,0
50,0
40,0
SE[dB]
40,0
SE [dB]
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
0,0
Enux EMC
Enux standard
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
f [MHz]
0,0
0
100
200
300
400
500
f[MHz]
600
700
800
900
1000
35
70
30
60
25
50
20
40
SE [dB]
SE[dB]
Nástěnné montážní skříně ST (EMC versus standardní)
15
30
10
20
5
10
0
0
0
TECHNICKÁ ČÁST
5
10
15
f[MHz]
20
25
30
14
0
100
200
300
400
500
600
f [MHz]
700
800
900
1000
Svorkovnicové skříně SD (EMC versus standardní)
80
70
SE (dB) SD EMC
60
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
1000
Legenda pro grafy:
1 Rozsah použitých frekvencí - zobrazeno na vodorovné ose.
2 Odečtěte odpovídající útlum na svislé ose. Tato hodnota v decibelech představuje rozdíl v hodnotě
pole bez bariéry (volné pole) a s bariérou.
TECHNICKÁ ČÁST
15
PEVNOST
MECHANICKÁ PEVNOST MATERIÁLŮ (OCELÍ A SLITINY) POUŽITÝCH PRO VÝROBKY
NÍZKOUHLÍKOVÁ
OCEL
V YSOCE PEVNÁ
NÍZKOLEGOVANÁ
OCEL (HSLA)
NEREZOVÁ OCEL
SLITINA HLINÍKU
Vhodná pro všechny
typy studených
tvářecích a tepelných
mechanických
zpracování. Pro
zvýšení chemické
odolnosti je povrchově
upravena.
Vynikající pro všechny
typy studených
tvářecích a tepelných
mechanických
zpracování. Dokonalá
pro nosné konstrukční
prvky.
Odolná nízkým
teplotám, vysoká
odolnost vůči požáru,
vyšší mechanická
pevnost. Hygiena,
robustnost, odolnost
vůči UV záření, vodivá
pro zajištění uzemnění.
Vysoká odolnost vůči
korozi. Odolnost vůči
povětrnostním vlivům,
stabilita při UV záření.
Vysoká odolnost
vůči korozi, vysoká
tepelná a elektrická
vodivost, vynikající
tažnost a kujnost,
nízká propustnost pro
radiační energii.
Povrchová úprava:
POZINKOVÁNÍ
LAKOVÁNÍ
Povrchová úprava:
POZINKOVÁNÍ
LAKOVÁNÍ
Povrchová úprava:
2B + úprava Scotch
Brite® + ochranné
PVC
LAKOVÁNÍ (volitelné)
Povrchová úprava:
ANODIZACE
LAKOVÁNÍ
Re je minimální mez kluzu oceli
R
Pokud provozní namáhání nepřekročí tuto
hodnotu, namáhaný prvek se po skončení
působení síly vrátí zpátky do původního stavu.
Bod přetržení
Rm
LO
Re
e
A%
Vzorek pro zkoušku
tahem
Rm je mez pevnosti při přetržení
Tento údaj se nepoužívá přímo při výpočtu
pevnosti kovových stavebních materiálů. Tato
charakteristika se zohledňuje zejména při
určování únavové pevnosti kovových prvků
vystavených cyklickým zatížením.
DC01
HC260LA
AISI304L
AlMg3
Re= 280 N/mm2
Re= 330 N/mm2
Re= 500-700 N/mm2
Re=224 N/mm2
Rm=270-410 N/mm2
Rm =350-430 N/mm2
Rm=295-326 N/mm2
Rm=132 N/mm2
TECHNICKÁ ČÁST
16
Pro výrobu skeletu skříně ENUX je použita ocel s vysokou mezí kluzu HC260LA široce
používaná v automobilovém průmyslu, která má vyšší stupeň mechanické pevnosti
v porovnání s tradičními ocelemi, přičemž je dokonale vhodná pro konstrukce
vystavené namáhání, deformacím nebo rázovým zatížením. Zaručená minimální mez
kluzu (tj. vyšší elasticita a vyšší pevnost v tahu) umožňuje měnit tloušťku materiálu
při zachování mechanických vlastností a konstrukční bezpečnosti.
STATICK Á A DYNAMICK Á ZKOUŠK A PEVNOSTI V TAHU
Provádí certifikační orgán TÜV Rheinland
ZKOUŠKY PEVNOSTI V TAHU
29000
26100
23200
Statická pevnost (v newtonech)
20300
17400
14500
11600
8700
5800
2900
0
0
760
1520
2280
3040
3800
4560
5320
6080
Prodloužení (mikrony)
DC01
TECHNICKÁ ČÁST
HSLA260
17
6840
7600
ZPRACOVÁNÍ POVRCHU
Pro VNITŘNÍ použití (obecně v prostředích klasifikovaných jako C1, C2
podle normy EN12944) doporučujeme volit standardní práškovou barvu
při standarním procesu nanášení, protože je odolná vůči minerálním
olejům, mazivům, emulzím a čisticím přípravkům s nízkým obsahem kyselin
naředěných v koncentracích pod 5 %. Při přítomnosti zvláště agresivních
chemických látek navrhneme řešení pro konkrétní situaci.
Pro VENKOVNÍ použití (obecně v prostředích klasifikovaných jako C3) je
nutné zohlednit faktory prostředí (led, sníh, déšť, slunce, vítr, vlhkost),
aby bylo možné vybrat sestavu se správným stupněm krytí IP (v případě
potřeby s instalací ochranné stříšky). Pro výrobky instalované ve
venkovním prostředí doporučujeme polyesterové prášky, protože jsou
vysoce odolné vůči UV paprskům. Pro zlepšení odolnosti vůči korozi
a vlhkosti doporučujeme použít antikorozivní zinkový základ – dry zinc.
Pro prostředí s vysokým obsahem soli a znečištění (obecně prostory
kategorie C4: průmyslové a pobřežní oblasti, nebo C5: chemický
a petrochemický průmysl, pobřeží a moře), doporučujeme pozinkovanou
ocel lakovanou speciálními práškovými barvami pro venkovní použití
nebo leštěnou nerezovou ocel, v případě potřeby opatřenou dodatečným
nátěrem.
Pro VNITŘNÍ a VENKOVNÍ použití (potravinářský, chemický a petrochemický
průmysl) vyžadující vysoký stupeň hygieny a/nebo odolnosti vůči chemickým
vlivům a vlivům prostředí doporučujeme použití výrobků z nerezové oceli
AISI 304L a AISI 316L. Nerezové ocelové materiály jsou slitiny železa,
chromu a uhlíku, obohacené dalšími prvky, jako je nikl, molybden, křemík,
titan atd. Vyznačují se vysokou odolností vůči vnější korozi. Té je dosaženo
samovolným vytvořením tenké vrstvy oxidu chrómu na povrchu nerezové
oceli, která chrání kov před korozivním napadením a před přítomností
dalších prvků, jako je nikl, molybden, titan atd. Tato vrstva je velmi stabilní
a pevná, přičemž zamezuje přímému kontaktu mezi okolním prostředím
a ocelí. Na rozdíl od tradičních ochranných povlaků (pozinkování, nátěr
atd.) má schopnost samočinné obnovy po náhodném porušení vrstvy, což
z nerezové oceli činí materiál vnitřně odolný proti korozi. Existují různé třídy
nerezových ocelí, jinými slovy existuje škála ušlechtilosti určená příslušným
chemickým složením. Ocel používaná společností ETA je nerezová ocel
AISI 304L a 316L, kde L znamená nízký obsah uhlíku, což z této oceli
činí materiál ještě odolnější vůči korozi. Přítomnost takových prvků,
jako je chrom, nikl a molybden, zlepšuje vnitřní charakteristiky nerezové
oceli. Odolnost výrobků při zkoušení slaným rozstřikem a v kondenzačním
prostředí závisí na:
• Typu plechu
• Výrobním procesu
• Odmaštění
• Lakování
• Použitém prášku
Stárnutí závisí na podmínkách prostředí, kterým je instalovaný výrobek
vystaven.
Kvalita: 100% vizuální prohlídka.
ETA provádí pravidelné interní laboratorní zkoušky procesu na nalakovaných
vzorcích:
• Vizuální prohlídkou povrchů
• Zkoušením tloušťky
• Zkoušením přilnavosti (ISO 2409)
• Zkouškou přilnavosti vrstvy: propichováním a ohýbáním
• Zkouškou rozstřikem slané látky podle normy ISO 9227
• Zkouškou odolnosti vůči vlhkosti podle normy ISO 6270
TECHNICKÁ ČÁST
18
ZVEDÁNÍ
Tato zkouška byla provedena podle normy EN62208 pro statické a dynamické zvedání s níže
uvedeným výsledkem. Při zvedání byla použita vhodná lana.
Skříně musí být zavěšeny na závěsná oka, nebo v případě sestav pomocí transportní konstrukce podle
popisu níže. V případě zvedání vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem dbejte na zvedání s vidlicemi ve
správné vzdálenosti.
EMOX – ECOMP
ENUX
EVIS
Max 800 Kg
1400 Kg
Max 500Kg
F
F
1400 Kg
700 Kg
700 Kg
2800 Kg
F
700 Kg
1400
Kg
700 Kg
5600 Kg
F
700 Kg
700 Kg
1400
Kg
1400
Kg
1400
Kg
8400 Kg
Úhel mezi lany nesmí překročit
60°
F
≤ 60°
1400
Kg
90°
kg
Úhel lana se skříní musí
být 90°
1400
Kg
1400
Kg
1400
Kg
1400
Kg
1400
Kg
Úhel mezi lany nesmí
překročit 60°
≤ 60°
Zatížení uvnitř skříně musí
být řádně rozloženo v celém
objemu
TECHNICKÁ ČÁST
kg
Zatížení uvnitř skříně musí
být řádně rozloženo v celém
objemu
19
kg
Zatížení uvnitř skříně musí být
řádně rozloženo v celém objemu
SEIZMICK Á ODOLNOST
Návrh seizmicky odolné konstrukce začíná testováním odolnosti skříně
umístěné v různých geografických podmínkách. Zabýváme se dvěmi
činnostmi v rámci konzultací mezi nadací Eucentre Foundation v Pavii,
laboratoří TREES (Laboratoř pro školení a výzkum v oblasti seizmicky
odolných prvků a seizmologii) a společností ETA.
MODELOVÁNÍ A POČÍTAČOVÁ SIMULACE
Prvním úkolem matematické simulace je analýza na základě zvyšujících
se hodnot zrychlení PGA od 0,35g do 1,5g, kde PGA znamená špičkové
zrychlení podloží (míra zrychlení podloží vyvolaná zemětřesením). PGA
daného místa je vyjádřeno jako zrychlení tvrdého podloží, což je hodnota
zbavená veškerých zesilovacích účinků vlivem různosti podloží pod
konstrukcí; uvažovaná spektra byla aplikována odděleně ve směru osy x a y.
SIMULACE NA VIBRAČNÍM STOLE
Pro druhou simulaci - na vibračním stole bylo použito známé spektrum
zemětřesení, které se považuje za reprezentativní. Zaznamenané hodnoty
zrychlení, šíření a rychlosti z různých seizmických událostí byly aplikovány
na 2 prototypy za účelem dosažení maximální přesnosti. Oba prototypy
byly zkoušeny rovnoběžně a kolmo ke směru šíření (x, y). Po prvním testu
byly vzorky pečlivě prohlédnuty a zkontrolovány z hlediska vzniku případných
konstrukčních poruch. Následné zkoušky byly prováděny zvyšováním hodnot
každého spektra o 1,5 % a pak následnou opakovanou kontrolou konstrukce
(závěsy, šrouby, spojovací prvky). Technická řešení nabízená společností
ETA jsou výsledkem kombinace obou výzkumných činností (modelování
a počítačové simulace a simulace na vibračním stole). Pro správnou volbu
doporučujeme zkontrolovat seizmická data v místě instalace a nahlédnout
do našeho katalogu na stranu 49 českého vydání.
OTEPLENÍ V SESTAVÁCH
Elektrický rozvaděč (sestava) je systém tvořený médiem (vzduchem)
a pevnými předměty, včetně zařízení, kterými vlivem Joulova efektu
prochází proud a dochází k zahřívání zařízení. Vývoj směrem k tepelné
rovnováze zahrnuje přenos tepla od částí pod napětím (přístroje, vodiče
atd.) k částem, které jsou s přístroji v kontaktu, a od těchto do okolního
prostředí.
Přenos tepla probíhá:
• Vedením (přenos tepla uvnitř pevných těles)
• Zářením (přenos tepla mezi pevnými tělesy oddělenými médiem)
• Konvekcí (přenos tepla mezi tuhým tělesem a pohybujícím se médiem).
Teplota uvnitř sestavy se zvyšuje, dokud není dosaženo hodnoty Ti, která
se liší od vnější teploty Te. Norma IEC EN61439-1 stanoví mezní hodnoty
nárůstu teploty, které nesmí být v určitých místech sestavy překročeny.
Ověření lze provést výpočtem uvedeným v normě CEI 17/43. V zásadě se
tento způsob aplikuje na skříně, u kterých platí následující předpoklady:
1
2
3
4
Rovnoměrné rozložení rozptýleného výkonu;
Přístroje jsou uspořádány tak, že nebrání cirkulaci vzduchu;
Maximálně tři vodorovné separace;
Údaje nutné pro výpočet jsou: rozměry skříně, rozptýlený výkon ve
skříni (přístroje, vodiče) a druh instalace (izolovaná sestava nebo
izolováno na jednom konci atd.).
TECHNICKÁ ČÁST
20
Spálovský, a.s.
Nádražní 329
768 02 Zdounky
Tel.: 573 501 415
Fax: 573 501 413
E-mail: [email protected]
www.spalovsky.cz
Concept Zappa Associati - Italy
21
Download

ROZVÁDĚČOVÝ SYSTÉM ENUX