NÁVOD K OBSLUZE
Plynová varná deska
TE 1016
2
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti
a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby nejlépe vyhovoval Vašim potřebám a
představám. Naše spotřebiče navrhujeme tak, aby se daly snadno používat.
V nabídce výrobků BRANDT najdete široký výběr trub, mikrovlnných trub, varných desek,
odsávačů, sporáků, myček nádobí, praček, sušiček, ledniček a mrazáků, kterými můžete
doplnit vybavení vaši domácnosti.
Navštivte naše internetové stránky www.brandt.cz, kde najdete všechny naše výrobky a
také další podrobné informace.
BRANDT
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ....................................................................................................................................................... 3
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE ............................................................................................................................... 3
POPIS VARNÉ DESKY ............................................................................................................................................................... 4
INSTALACE SPOTŘEBIČE ........................................................................................................................................................ 5
Volba umístění ....................................................................................................................................................................... 5
Vestavba ..................................................................................................................................................................................... 5
Doporučení pro vestavbu ............................................................................................................................................... 6
Elektrické připojení ............................................................................................................................................................. 6
Připojení plynu ....................................................................................................................................................................... 7
Změna druhu plynu ............................................................................................................................................................. 9
Nastavení průtoku plynu ...............................................................................................................................................10
Umístění trysek podle druhu plynu ........................................................................................................................ 11
Hodnocení plynu .................................................................................................................................................................11
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE .............................................................................................................................................................. 12
Popis plynové varné desky ............................................................................................................................................12
Zapnutí plynových hořáků ............................................................................................................................................12
Výběr odpovídajícího nádobí ......................................................................................................................................13
Průvodce vařením na plynových varných deskách .....................................................................14
Několik doporučení .........................................................................................................................................................15
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VARNÉ DESKY ................................................................................................................................16
Čištění spotřebiče ................................................................................................................................................................16
Postupy při čištění některých části spotřebiče ................................................................................................17
Řešení případných potíží ..............................................................................................................................................18
SERVIS ................................................................................................................................................................................................19
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Tento výrobek je určen pouze pro použití v
domácnosti.
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt,
s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému
zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do
sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do
sběren PE, PS k opětnému zužitkování.
Vzhledem k neustálému zlepšování našich
výrobků si vyhrazujeme právo změn jejich
technických a funkčních parametrů a vzhledu,
způsobených technickým vývojem.
Varné desky jsou určeny v ýhradně pro
přípravu jídel a nápojů. Neobsahují žádný
azbest.
Před instalací a použitím tohoto přístroje si
prostudujte tento návod.
Použití plynové desky v místnosti vede ke
vzniku vlhkosti a tepla. Zajistěte dostatečné
větrání kuchyně, ať už otevřením oken nebo
pomocí odsávače s minimálním výkonem
2m3/hod na 1 kW výkonu hořáku. Na vaření
je nutno neustále dohlížet.
Nikdy neukládejte pod desku ČISTÍCÍ NEBO
HOŘLAVÉ PROSTŘEDKY (aerosoly a jiné
tlakové a uzavřené nádobky, papíry, knihy
apod.). Pokud v blízkosti varné desky zapínáte
elektrický spotřebič, ujistěte se, zda přívodní
šňůra tohoto spotřebiče není v dosahu
hořáků.
Před prováděním údržby odpojte desku od
elektrického napájení a od plynu. Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte uzavřít
hlavní uzávěr plynu u vestavěných rozvodů
nebo ventil na tlakové nádobě s propan/
butanem.
Všechny desky nesou označení o shodě CE.
Upozornění
Jestliže na povrchu desky zjistíte
praskliny, okamžitě zařízení vypněte a
kontaktujte poprodejní servis.
Upozornění
Deska se dodává v provedení pro
použití zemního plynu.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte
prostřednictvím k tomu určených recyklačních
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně
vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o
recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatři do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské
zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto výrobku. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte
u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
4
POPIS VARNÉ DESKY
Rada
Tento návod k obsluze je shodný pro více modelů. Proto se může stát, že se setkáte
s rozdílnostmi ve vybavení vašeho spotřebiče a těmi uvedenými v návodu.
5
INSTALACE SPOTŘEBIČE
Vestavba
Deska musí být vestavěna do pracovní plochy
nosné skříňky. Tato plocha musí být nejméně
3 cm silná a odolná proti teplu nebo alespoň
pokryta materiálem odolným proti vysoké
teplotě.
Na levé i pravé straně musí být zachován
volný prostor do vzdálenosti 30 cm od desky.
Vysoké skříňky nebo jiné části kuchyně v
blízkosti desky by překážely obsluze desky
a vaření.
Pokud je pod deskou vodorovná přepážka,
musí být bezpodmínečně umístěna 10 až 15
cm od spodní plochy desky. V žádném případě
do tohoto prostoru nikdy neumisťujte žádné
tlakové nádoby (spreje) ani jiné uzavřené
nádoby.
Pro zajištění těsnosti mezi varnou pracovní
deskou připevněte na ni těsnění dodávané se
spotřebičem před samotnou instalaci desky:
postupujte podle nákresu (obr. 01).
Odstraňte mřížky, víka hořáků a hořákové
hlavy, ale poznamenejte si jejich umístění.
Otočte desku a položte opatrně do otvoru
v nábytku tak, abyste neponičili voliče a
trysky.
Pro zajištění těsnosti mezi varnou deskou
a pracovní plochou připevněte po vnějším
obvodu skříně pěnové těsnění.
Min 70 cm
Volba umístění
Min
30
cm
. 5,8
Min
Min. 3 cm
cm
56
Obr. 01
cm
/2
6,5
cm
48
cm
Min
ni
mi
30
cm
6
Doporučení pro vestavbu
Elektrické připojení
Tato deska musí být připojena k jednofázové
elektrické síti 220 -240 V pomoci třípó lové zástrčky, (kabel H05VVF-T105 nebo
H05V2V2F – T90) nebo přes vypínač, přerušující všechny póly se vzdáleností kontaktů
alespoň 3 mm. Zásuvka (případně vypínač)
musí být po instalaci přístupná.
Průřezy použitých kabelů
220-240 V~ - 50 Hz
Kabel
3 vodiče, z toho 1
H05V2V2F-T90
ochranný
Ref: ND: 77X9060
Průřez vodičů v mm2
1
Pojistka
10 A
A - Fixační otvory
Umístěte varnou desku do otvoru v korpusu
s opatrností tahem k sobě.
Vložte hořákové hlavice, víka a mřížky.
Připojte varnou desku na plyn (viz kapitola
Připojení na plyn) a k elektrické síti (viz
kapitola Elektrické připojení).
Pokud chcete zamezit pohybu desky, můžete
ji zafixovat pomocí svorek a šroubků (Obr. 2),
které se připevňují po stranách skříně. Použijte přednostně otvory určené pro tento účel
a postupujte podle schématu na obr. 01.
Ukončete šroubování, když se svorka začíná
deformovat. Nepoužívejte šroubovák.
Upozornění
Ochranný vodič je připojen na ochrannou svorku
desky a musí být připojen k
uzemňovacímu kontaktu
rozvodu. Použijte pojistku 10 A. Pokud je kabel poškozen,
smí jej vyměnit pouze autorizovaný ser vis
nebo jiná kvalifikovaná osoba. Zabrání se
tak úrazu elektrickým proudem.
Rada
Při použití plynové varné desky se
produkuje teplo a vlhkost v místnosti, kde
je spotřebič instalovaný. Zajistěte dobré
větrání kuchyně: nechte otevřené ventilační
otvory nebo nainstalujte odsávač par.
Intenzivní a dlouhodobé použití přístroje
vyžaduje dodatečné větrání; např. otevření
okna, nebo intenzivnější odtah. ( min. odtah
je 2 m3/h na kW výkonnosti varné desky).
Příklad: 60 cm – 4 plynové varné hořáky
Celkový příkon: 0,85 + 1,5 + 2,5 + 3,1 = 7,7 kW
7,7 kW x 2 = odtah 15,4 m3/h min.
7
Připojení plynu
Pokud je deska instalována nad troubu nebo
je v blízkosti jiný zdroj tepla, který může
ohrozit přívodní trubku plynu, použijte pevný
přívod.
Pokud používáte ohebný přívod (v případě
použití butanu), nesmí být umístěn v prostoru, kde se jej mohou dotýkat pohyblivé
součásti kuchyně nebo může být vystaven
nečistotě nebo tlaku.
Plynové připojení musí být provedeno podle
předpisů platných v zemi instalace.
Plyn distribuovaný plynovodem
Pro vaši bezpečnost musíte zvolit výhradně
jednu ze 3 možností:
• Připojení neohebnou měděnou rourou
s mechanickým šroubováním (podle
normy G1/2). Proveďte napojení přímo na
konec kolena umístěného na spotřebiči.
• Připojení ohebnou kovovou hadicí
s mechanickým uzávěrem (odpovídající
normě NF D 36-121) s neomezenou dobou
životností (obr. A).
• Připojení na ohebnou gumovou hadici
vyztuženou mechanickým uzávěrem
(odpovídající normě NF D 36-103) s dobou
životností 10 let (obr. B).
Upozornění
Při připojení plynu k varné desce, pokud
jste provedli změnu vytočení kolena:
1. Změňte těsnící kroužek.
2. Zašroubujte matku, nepřekračujte
přitom označení 17 N.m.
8
Připojení láhve nebo zásobníku (PROPANBUTAN)
Pro vaši bezpečnost musíte zvolit výhradně
jednu ze 3 možností:
• Připojení neohebnou měděnou rourou
s mechanickým šroubováním (podle
normy G1/2). Proveďte napojení přímo na
konec kolena umístěného na spotřebiči.
• Připojení ohebnou kovovou (nerez)
vlnitou hadicí s mechanickým uzávěrem
(odpovídající normě NF D 36-125) s neomezenou dobou životností (obr. 01).
• Připojení na ohebnou gumovou hadici
vyztuženou mechanickým uzávěrem
(odpovídající normě XP D 36-112) s dobou
životností 10 let (obr. 02).
U dosavadní instalace může být použitá
ohebná roura vybavena takovouto objímkou
(odpovídající normě XP D 36-110) s dobou
životnosti 5 let. V tomto případě je nezbytné
použít spoj a těsnicí kroužek mezi spojem a
kolenem desky (obr. 03).
Rada
Spoj a těsnicí kroužek můžete zakoupit
v servise.
Upozornění
Zašroubujte spoj, nepřekračujte
přitom označení 25 N.m.
A Těsnicí kroužek (není součásti balení)
B Spoj (není součásti balení)
C Objímka (není součásti balení)
Upozornění
Všechny ohebné roury a trubky s omezenou dobou životností musí být dlouhé maximálně 2 m a zkontrolované po celé délce. Musí být vyměněny před vypršením doby použití
(vyznačené na rouře). Po jakémkoli způsobu připojení ujistěte se o její těsnosti pomocí vody
s přídavkem čisticího prostředku.
9
Změna druhu plynu
Upozornění
Deska se dodává v provedení pro
zemní plyn. Tr ysky pro přestavbu na
propan/butan jsou přiloženy spolu s adaptérem a těsněním v sáčku s návodem.
Při každé změně na jiný druh plynu je třeba
postupně:
• Přizpůsobit připojení plynu
• Vyměnit trysky
• Seřídit průtok ventilů
Změňte připojení plynu:
postupujte podle kapitoly Připojení plynu.
Vyměňte trysky hořáků, postupujte takto:
• Sejměte všechny částí hořáku. Pomocí
přiloženého klíče vyšroubujte trysky všech
hořáků a vyměňte je (obr. 01).
• Nahraďte vyjmuté trysky tryskami, které
jsou součásti příslušenství, postupujte
přitom podle tabulky hodnocení plynu
na konci kapitoly. Stejný postup zvolte u
všech hořáků:
• Našroubujte trysku a utáhněte ji rukou na
doraz.
• Nasaďte na trysku klíč.
• Tužkou obtáhněte obrys levé hrany klíče
na misku hořáku (obr. 02).
• Utáhněte klíč doprava, až se nakreslená čára objeví na druhé straně klíče
(obr. 03).
Upozornění
Neutahujte více, může dojít k poškození.
• Vrať te všechny části hořáků na svá
místa.
10
Nastavení průtoku plynu
Seřízení plynových kohoutů pod ovládacími
voliči (obr. 04).
• Potáhněte za ovládací knoflíky a sejměte
je z panelu.
• Uvolněte voliče, těsnící kroužky jejich
vytažením nahoru.
Přechod z přírodního plynu na propan/
butan
• Pomocí plochého šroubováku zašroubujte
na doraz regulační mosazný šroubek
(žlutý) (Obr.05) ve směru hodinových
ručiček.
• Nasaďte opět těsnící kroužky, voliče ve
správném směru a zajistěte, aby byly
správně usazeny.
Přechod z propan butanu na přírodní plyn
• Odšroubujte regulační mosazný šroubek
(žlutý) (Obr.5) pomocí šroubováku dvou
otvorů v protisměru hodinových ručiček.
• Vložte zpět voliče.
• Zapněte hořák na maximální výkon a
snižte výkon.
• Odstraňte opět voliče, otočte regulační
šroubek ve směru hodinových ručiček až
k nejnižší pozici
• Nasaďte těsnící kroužek na voliče.
• Proveďte několik operací počínaje od
maximálního výkonu: není třeba, aby
plamen zhasl; jinak odšroubujte regulační
šroubek tak, abyste nastavili správný
výkon plamene.
• Nasaďte hořákové hlavice, víko hořáku a
rošty pod nádobí.
11
Umístění trysek podle druhu plynu
Níže uvedená tabulka znázorňuje pozici trysek
na varné desce podle typu použitého plynu.
Každé číslo je označeno na trysce.
Hodnocení plynu
Kategorie spotřebiče:
II2E+3+
Výkonnost: při 15°C a tlaku 1013 mbar
Rychlý hořák
Označení trysky
Jmenovitý tepelný výkon (kWh)
Nejnižší výkon (kW)
Hodinová spotřeba (g/h)
Hodinová spotřeba (l/h)
Velmi rychlý hořák
Označení trysky
Jmenovitý tepelný výkon (kWh)
Nejnižší výkon (kW)
Hodinová spotřeba (g/h)
Hodinová spotřeba (l/h)
Středně rychlý hořák
Označení trysky
Jmenovitý tepelný výkon (kWh)
Nejnižší výkon (kW)
Hodinová spotřeba (g/h)
Hodinová spotřeba (l/h)
Pomocný hořák
Označení trysky
Jmenovitý tepelný výkon (kWh)
Nejnižší výkon (kW)
Hodinová spotřeba (g/h)
Hodinová spotřeba (l/h)
Deska se 4 plynovými hořáky
Celkový nominální tepelný výkon (kW)
Maximální výkon (g/h)
Maximální výkon (l/h)
Propan
G31
37 mbar
Zemní plyn
G20
20 mbar
Zemní plyn
G25
25 mbar
7R
2,15
1R
2,25
0,870
1R
2,25
0,870
214
249
137
3,05
0,870
137
3,05
0,870
290
338
94
1,5
0,615
94
1,5
0,615
143
166
6A
0,85
0,350
6A
0,85
0,350
81
94
7,65
7,65
728
847
154
88A
3,10
221
62
1,5
107
45
0,70
50
7,45
532
12
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
Popis plynové varné desky
Zapnutí plynových hořáků
Každý hořák má vlastní plynový ventil, který
se otevírá zatlačením voliče a následným
otočením proti směru hodinových ručiček.
Značka (
) označuje uzavření ventilu.
Podle symbolů umístěných před voliči zvolte
požadovaný hořák. (příklad: přední levý
hořák
).
Varná deska je vybavena integrovaným
zapalováním hořáků.
Pro rozžhavení hořáků stiskněte volič a otočte
jim směrem k maximálnímu výkonu (
).
Obr. 01
Ponechte volič stisknutý, aby se spustila série
jisker, až do zažehnutí hořáku.
Regulace k nižšímu výkonu se provádí směrem
od symbolu (
) až k ( ).
Upozornění
Po rozžhavení hořáku přidržte voliče
na několik sekund stisknuté pro vypnutí
bezpečnostního systému.
Rada
Jakmile voliče budou stěží ovla datelné, nesnažte se je ovládat násilně.
Požádejte o intervenci opraváře.
V případě náhodného zhasnutí plamene,
p os t a č í ho řák op ě t roz ž havi t p o dl e
instrukcí.
13
Výběr odpovídajícího nádobí
Doporučené velikosti nádob
Průměr nádoby
18 až 28 cm
16 až 28 cm
12 až 24 cm
Průměr hořáku
Velmi rychlý
Rychlý
Středně rychlý
Pomocný
Upozornění
Nastavte plamen tak, aby nešlehal po
stranách nádob. (obr. 01)
Nepoužívejte nádoby s vypuklým nebo
vydutým dnem. (Obr. 02)
Nepoužívejte nádoby, které byť částečně
zakrývají voliče. (Obr. 03)
Nenechávejte běžet plynovou varnou desku
s prázdnou nádobou.
Nepoužívejte kovové plotýnky pro rozvod
tepla, pánve na toasty, železné grily nebo
hrnce na nožkách, které by mohly přijít do
kontaktu se skleněným povrchem.
Použití
Fritování – vaření
Vaření
Omáčky – ohřívání
Dušení
14
Průvodce vařením na plynových varných deskách
PŘÍPRAVA
DOBA
VELMI
RYCHLÝ
RYCHLÝ
X
POLÉVKY
Masový vývar
Zahušťované polévky
8 – 10 min
x
RYBY
Vývar
Grilované
8 – 10 min
8 – 10 min
X
X
OMÁČKY
Holandská, bearnská,
bešamelová
ZELENINA
Špenát
Hrášek
Rajčata
Brambory
Těsto
MASO
Steak
Dušené maso
Řízek
Pečené hovězí maso
FRITOVÁNÍ
Hranolky
Koblihy
DESERTY
Mléčná rýže
Ovocné kompoty
Palačinky
Čokoláda
Anglický krém
Káva (v malé konvici)
10 min
25 – 30
min
15 – 20
min
X
X
X
X
X
90 min
10 – 12 min
10 min
X
X
X
x
STŘEDNĚ
RYCHLÝ
POMOCNÝ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25 min
3 – 4 min
3 – 4 min
10 min
X
X
X
X
X
X
15
Několik doporučení
Zapnutí
Nechte volič stisknutý několik sekund po rozžhavení, aby se
předešlo bezpečnostnímu zhasnutí hořáku.
V případě výpadku proudu, můžete k zapnutí hořáků použít
zápalku pro vybraný hořák a přidržet ne několik sekund odpovídající volič.
Použití nádob
Použijte vždy stabilní nádoby s rovným dnem odolné vůči teplu.
Použijte vhodné nádoby: průměr dna nádoby musí být stejný nebo
přesahující průměr hořáku.
Obecné zásady údržby
Hořáky čistěte pravidelně: je to nezbytné pro správné fungování
a pro zajištění stálého a pravidelného pramene.
Nezapomínejte na zapalovače. Osušte dobře hořáky a víka před
jejich opětovným vložením na místo.
Nakonec otřete varnou desku suchým hadříkem pro odstranění
vlhkosti.
Doporučení
Jakmile začne voda vařit, ztlumte hořák; zamezíte riziku přetečení.
Pro větší úsporu položte na nádobu poklici.
Rada
V každém případě, pro více informací čtěte pozorně každou stránku návodu.
16
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VARNÉ DESKY
Čištění spotřebiče
Doporučujeme pravidelné čištění povrchu varné desky. Pro čištění použijte vlhký hadřík nebo
houbičku. Pokud nebudete přístroj pravidelně čistit jeho povrch se zanese, poškodí a může
být původcem případného nebezpečí. Přístroj nečistěte pomocí páry. Nepoužívejte abrazivní
prostředky nebo na bázi alkoholu či ředidla; mohou poškodit povrch některých části spotřebiče.
Pro údržbu vašeho spotřebiče v perfektní kondici doporučujeme používat čistící prostředky
Clearit.
Clearit - Profesionální péče o vaše spotřebiče
Clearit nabízí profesionální produkty a řešení pro každodenní péči o vaše spotřebiče. Jsou
k dostání v prodejní a servisní síti Brandt.
17
Postupy při čištění některých části spotřebiče
Údržba
Jak postupovat
Produkty / příslušenství
vhodné k použití
Svíček a vstřikovačů
Pokud se znečistí zapalovač, očistěte jej
tuhým nekovovým kartáčkem.
- Plynové trysky jsou ve středu hořáků
ve formě misky. Ujistěte se, že nejsou
znečistěné a
že při čistění desky nedošlo k zanesení
otvoru trysky, výkon hořáku se tím sníží.
Kartáček s drsnými štětinami.
Špendlík nebo zavírací
špendlík.
Roštů a hořáků
V případě odolných skvrn použijte neabra- Jemně brusný krém.
zivní krém, poté opláchntěte vodou. Než Čisticí houbička.
začnete hořáky opět používat, otřete
důkladně každou část hořáku.
Skleněné varné desky
Čistěte teplou vodou, poté otřete. V případě odolných skvrn použijte speciální
produkty vhodné pro sklokeramické
desky.
Čisticí houbička.
Speciální produkty pro
čištění sklokeramických
desek.
Upozornění
Nikdy nečistěte spotřebič během provozu. Vždy uveďte všechny voliče do pozice 0.
Pokud je deska prasklá, odpojte spotřebič od přívodu elektrické energie pro zamezení rizika
elektrického šoku. Kontaktujte servis.
Rada
Jednotlivé částí spotřebiče čistěte raději ručně než v myčce nádobí. K čištění varné
desky nepoužívejte brusnou houbičku. K čištění nepoužívejte parní přístroje.
18
Řešení případných potíží
Pokud zjistíte, že:
Co je třeba udělat:
Při zapalování plamene, po stisknutí tlačítka nedávají zapalovače
jiskru.
- Zkontrolujte přívod elektrické energie do desky.
- Zkontrolujte čistotu zapalovačů.
- Zkontrolujte, zda jsou hořáky čisté a správně sestavené
na svých místech.
- Zkontrolujte, zda varná deska je správně umístěna;
zkontrolujte, zda fixační svorky nejsou deformované.
- Prověřte, zda těsnící kroužky jsou na svém místě.
Při zapalování hořáku se objevují
jiskry na všech
zapalovačích.
- To je normální. Zapalovací systém je centrální a všechny
zapalovače dávají jiskru současně.
Při zapalování hořák zhasne, a
nebo je slabý plamen.
- Zamezte prudkému větrání v místnosti.
- Podle typu použitého plynu zkontrolujte správnost
zvolených trysek (viz kapitola změna plynu).
Upozornění: varná deska je dodávána v provedení
pro zemní plyn.
- Zkontrolujte správné utažení šroubků.
Plamen je nestabilní.
- Zkontrolujte čistotu trysek a hořáků a správné sestavení
hořáků.
- Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek plynu.
Během vaření se voliče zahřívají
- V blízkosti ovládacích knoflíků používejte raději menší
nádoby. Nádobu umístěte na střed roštu. Nesmí
přesahovat k voličům.
Při zapalování hořáku plamen se
rozžhaví, ale zhasne po uvolnění
voliče.
- Stiskněte dobře volič a přidržte jej na několik sekund,
dokud se hořák nerozžhaví.
- Zkontrolujte, zda částí hořáku jsou správně uloženy.
- Zkontrolujte, těsnící kroužky pod voliči.
- Zamezte průvanu v místnosti.
- Zapněte hořák před uložením na něm nádoby.
19
SERVIS
Pokud jste již provedli kontrolu všech uvedených závad a problém vašeho spotřebiče stále
přetrvává, NEPOKOUŠEJTE SE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ OPRAVY SAMI. Kontaktujte váš nejbližší
technický servis.
Jakýkoliv zásah na vašem spotřebiči smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník.
Budete-li volat servis, nezapomeňte si, prosím, předem nachystat kompletní informace o vašem
spotřebiči (model, typ, sériové číslo), tyto informace jsou uvedeny ve vašem záručním listu a
na výrobním štítku (obr. 01), umístěném na vašem spotřebiči.
Pokud byl na spotřebiči proveden jakýkoliv zásah údržby nebo opravy, požadujte, aby byly
použity pouze originální náhradní díly.
Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Horní Těrlicko 777
735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262
CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: 599 529 251, 254
Download

NÁVOD K OBSLUZE - Moje spotřebiče