Geotechnical and Structural Report BETA Sewerage Pumping Station
Final Design Beograd, August 2010 Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
1 of 49
PREFACE: BETA Sewerage Pumping Station
Pumping structure was to be 12m deep, and be founded through water saturated strata of silty clays, silts, fine sands and gravely sands. Silts stratum was suspected to be prone to liquefaction whilst cyclic loads. Structural concrete diaphragm wall founded in soil medium subsequently ameliorated with soilcrit, then the circumferential girder topping the wall, were designed to be the main carrying system of Subsoil Station. Evaluation of soil‐structure interaction via a compound structural model, including pore pressure effects was challenging for the Consultant. The structural system and construction technology applied, absolved the structure to be stabilized via self densified anchors, contributing thus to appreciable economic benefits. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
2 of 49
UCESNICI U IZRADI IDEJNOG PROJEKTA
KONSTRUKCIJA
Izvrsioci: Idejni Projekat konstrukcije Crpne Stanice, ukljucivo projektni geotehnicki model, proracun sistema objekat‐tlo i proracun glavnog noseceg rama nadzemne konstrukcije Klasifikacija tla, procena fizicko‐mehanickih svojstava tla u geotehnickom modelu i hidrgeoloskih uslova lokacije, na bazi raspolozivih podloga Zika Smiljkovic Odgovorni Projektant za Konstrukcije Licenca broj 316C48405, i 310B71705 Aleksandar Balatov Odgovorni Projektant za geotehniku i geologiju Licenca broj 491460806 Dusan, Sebli Royai Projektant saradnik za geologiju Graficki deo Idejnog projekta konstrukcija Ivan Spasic Vodeci Tehnicar Tehnicka kontrola: Geotehnicki deo projekta i analiza sistema objekat ‐
tlo Geoloski, hidrogeoloski i geomehanicki deo: Prof. Dr. Tiosav Todorovic, Dipl. Ing. Geol. Seljamovic Miftar Dipl. Ing. Geol. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
3 of 49
SADRZAJ IDEJNOG GRADJEVINSKOG
PROJEKTA
II III IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
A A 1. A 1.1. A 1.2. A 1.3. A 1.3. 1. Izvestaji o tehnickoj kontroli Tehnicki Izvestaj o idejnom projektu konstrukcija Proracun Konstrukcija Podzemni deo Konstrukcije Crpne Stanice Proracun dubine Fundiranja Stanice IV
A 1.3. IV
IV
A 1.4 A 1.5. Proracun tezine primarne konstrukcije Proracun uzgona na Primarnu Konstrukciju Proracun trenja na kontaktu tlo‐dijafragma Proracun trenja objekat‐tlo pod pretpostavkom razvijanja neutralnnog pritiska na primarnu konstrukciju 2. Proracun trenja objekat‐tlo pod pretpostavkom razvijanja Aktivnog pritiska na kontaktu konstrukcija ‐ tlo Proracun koeficijenta sigurnosti protiv isplivavanja IV A 1.6. IV A 2. IV A 2.1 IV A 2.2. IV B IV B 1. V PRILOG 001 002
003
004
Analiza dubine fundiranja primarne konstrukcije iz uslova ranoteze aktivnog pritiska i pasivnog otpora Dubine fundiranja primarne konstrukkcije, usvojena za fazu Idejnog Projekta 9
11
13
14
14
15
15
15
15
18
21
21
Predmer i Procena Kostanja konstrukcija I Osnovni Projektni Kriterijumi Betonsko Gvozdje Konstrukcije od betona Kriterijumi za izvodjenje dijafragme za Crpnu Stanicu Kriterijumi za izvodjenje dna primarne konstrukcije – cemetiranje tla putem 23
23
23
25
31
31
36
43
44
44
45
45
46
Proracun Konstrukcije Crpne Stanice Priblizan Proracun Dijafragme Srpne stanice Proracun poprecnog noseceg rama nadzemenog dela Proracun sistema Tlo‐Dijafragma Nadzemni deo Konstrukcije Crpne Stanice 005 006
007
008 ‚Jet Grouting’ postupka Kriterijumi za izvodjenje zastitne konstrukcije za kolektore u zoni stambenih objekata duz ulice Uporedna tabela procenjenih in situ tla, tla cementiranog po postupku ‚Jet Grouting’ i betona primarne konstrukcije Dimenzionisanje elemenata primarne i sekundarne konstrukcije Faktori opste stabilnosti primartne konstrukcijie Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
4 of 49
46
46
47
009 010 011 PRILOG VI Seizmicka mikroreonizacija i uticaji od zemljotresa Pokretna opterecenja Opterecnje od vetra II Projektni geotehncki model tla u koje se fundira betonska konstrukcija Crpne Stanice Crtezi idejnog projekta konstrukcije Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
5 of 49
47
48
48
50
52
II IZVESTAJ O TEHNICKOJ KONTROLI
IDEJNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA
Strucni Savet u sastavu: Prof. Dr. Tiosav Todorovic, dipl.ing. geol., Clan Strucnog Saveta 12/07/010 Miftar Seljamovic, dipl.ing. geol., Clan Strucnog Saveta, 2/08/010 Zika Smiljkovic, dipl. Ing. gradj., Projektant, 12/07/010 i 2/08/010 Aleksandar Balatov, dipl.ing. geol., Projektant, 12/07/010 i 2/08/010 Predmet: Idejni Projekat slozene konstrukcije objekat Crpne Staince ‐ Tlo _______________________________________________ Na Strucnom Savetu je bilo razmatrano vise tehnickih pitanja od interesa za koncepciju sistema CS – tlo, od kojih se posebno isticu sledeca: (1) Pitanje prognoznih fizicko‐mehanickih svojstava tla Po ovom pitanju je zakljuceno sledece: Usvojeni parametri tla za analize u Idejnom Projektu, su nesto konzervativniji u odnosu na rezultate dobijene za druge objekte gradjene u reonu Krnjaca. Medjutim, s’obzirom na ograniceni fond istraznih podataka za mikrolokaciju BetaSPS, Strucni savet je zakjucio da su usvojeni parametri odgovarajuci za fazu idejnog Projekta KCS. Strucni savet preporucuje dopunske istrazne radove za fazu glavnog projekta BetaSPS, nakon cega ce se izvrsiti dalja optimizacija geotehnickih parametara. (2) Pitanje napona u tlu i sleganja tla neposredno ispod kontakta dijafragma‐tlo za fazu koja prethodi iskopu za BetaSPS s [MPa]
1
Nakon obrazlozanja koje je dao Projektant, 0.24
4 Sitnozrni Pesak
0.31
0.32
(vidi sliku) proisteklo je sledece: Velicina vertikalnog napona u tlu neposredno ispod kontakta dijafragma‐tlo, bisko korenspo‐ ndira geostatickom naponu na istoj koti u neporemecenom tlu (0.37 Mpa). Odgova‐
rajuce sleganje iznosi 1.75mm. Ovo se odnosi za fazu nakon betoniranja dija‐
fragme i pre ojacanja tla. Numericki model ne iskazuje lom u ovoj oblasti. 0.37
0.37
Max Sleganje 1.75 mm
5 Sljunkoviti Pesak
(3) Duboka Dijafragma kontra Plitka Dijafragma + Soilcrit Nakon analize koju je prezentirao Projektant, razmatranje ovog pitanja je rezultiralo u sledeci zakljucak: Vodonepropusna laporovita sredina je nekih 35m ispod povrsine terena, te bi zaptivanje dna BetaSPS putem dubokih dijafragmi moglo da bude manje ekonomicno resenje. Istovremeno, radi se o fundiranju objekta u veoma slabim terenskim uslovima, gde je uloga soilcrit‐a (Jet Grouting) pored zaptivanja, i ojacanje tla u dnu crpne stanice koje je tako osposobljeno u stanju da podnese koncentraciju napona koja nastaje nakon iskopa. Pri ovome se takodje imalo u vidu i direktna komunikacija podzemne vode sa nivoom Dunava u neposrednoj blizini. Rezultati dopunskih istraznih radova u glavnom projektu, u slucaju da potvrde vodonepropusnu sredinu na manjoj dubini, bi mogli da u izvesnom smislu podvrgnu reviziji ovakav zakljucak Strucnog Saveta. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
6 of 49
(4) Koncepcija noseceg sistema bazirana na sistemu Plitka Dijafragma + Soilcrit Na bazi raspolozivog fonda istraznih radova, Strucni Savet nalazi da je sistem „Plitka Dijafragma – Soilcrit“, odgovarajuci uslovima terena BetaSPS u kojima preovladava visoka podzemna voda, direktni kontakt nivoa Dunava sa lokaciojom BetaSPS putem vodo‐provodljivih peskova, i presecanje veoma do srednje deformabilnih depozita facija ‚Srem’. Prof. Dr. Tiosav Todorovic, dipl.ing. geol., Clan Strucnog Saveta Miftar Seljamovic, dipl.ing. geol., Clan Strucnog Saveta Beograd, Avgust, 2010 Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
7 of 49
III TEHNICKI IZVESTAJ
Optimalno resenje konstrukcije BetaSPS ukljucivo konstrukcije dovodnog kolektora, je sacinjavalo obavezu projektanta prema Projektnom Zadatku. U svom pristupu u resavanju postvljenog zadatka, Projektant je poceo od analize postojecih geotehnickih, geoloskih I hidrogeoloskih uslova lokacije BetaSPS . Ovde, istrazni radovi koji su izvrseni za fazu idejnog projekta, ukazali su da se radi o prasinasto‐peskovitom i glinovito‐prasinastom tlu koje pokriva sitnozrne peskove I sljunkovite peskove ispod, koje sve skupa preseca konstrukcija BetaSPS , i u interakciji sa kojim, ova konstrukcija cini jedinstveni sistem Objekat –Tlo. Dalje, radi se o provodnom do slaboprovodnom tlu, kada je u pitanju procurivanje podzemnih voda. Nivo podzemne vode fluktuira do povrsine postojeceg terena. U takvim uslovima, projektant je nasao optimalnim, primenu zaptivno‐konstruktivnih dijafragmi, kao osnovu noseceg sistema crpne stanice i kolektora, koji su defakto podzemni objekti. Dijafragme bi se radile u bentonitskoj isplaci, bile bi armirane, i njihova noseca uloga se poistovecuje sa nosivoscu armiranobetonskih konstrukcija. Predvidjen je specijalni beton za uslove podvodnog livenja i povecanih cvrstoca betona. Buduci da se BetaSPS fundira u vodopropusnoj sredini, i sredini koja ce biti izlozena koncentraciji napona nakon iskopa za crpnu stanicu, stabilnost dna crpne stanice se obezbedjuje cementiranjem sitnozrnog peska metodom JetGrouting u daljem tekstu ‘soilcrit’. Dubina fundiranja dijafragme i duzina njenog ukljestenja u ‘soilcrit’ su odredjne iz uslova jednakosti aktivnog pritiska i pasivnog otpora koji se razvijau na dijafragmu pri eskalaciji iskopa, kao uslova protiv isplivavanja primarne konstrukije. Kada je u pitanju dovodni kolektor, onda je vazno istaci da se isti fundira u glinovito‐prasinastom nanosu izrazito povecane deformabilnosti i podloznom likvifakciji. Pored ovoga, iskop za kolektor ce se vrsiti u blizini temelja postojecih stambenih objekata (razmak cca 3.0m). Veoma slaba sredina u temelju kolektora kao i sprecavanje bilo kakvih ostecenja postojecih objekata usled diferencijalnih sleganja tla, su i ovde nametnuli noseci sistem dijafragma‐soilcrit, kao optimalno resenje. Dopunska krutost sistema dijafragma –soilcrit se obezbedjuje poklapajucom armiranobetonskom gredom u slucaju crpne stanice, odnosno privremenim celicnim razupiracima u slucaju dovodnog kolektora. Izvodjenje sekundarne konstrukcije crpne stanice je predvidjeno nakon kompletiranja sistema dijafragma‐
soilcrit‐poklapajuca greda, sa zadatkom da obezbedi funkcionalne prostore za crpnu stanicu, prijem sopstvene tezine i unutrasnjeg pokretnog opterecenja. Pri tome, donja ploca sekundarne konstrukcije crpne stanice je delimicno ukljestena u dijafragmu i ankerima vezana za istu. Horizontalni gredni nosaci sekundarnog sistema su takodje ankerima vezani za primarne dijafragme. Sekundarni noseci sistem nije namanjen za prijem opterecenja od tla i podzemne vode. Geotehnicki model tla, Prilog II i crtez broj 007, ilustruju geotehnicke parametre po usvojenim kvazihomogenim zonama, koji su usvojeni za proracune u idejnom projektu, kao i glavne faze realizacije konstrukcije. Prema ovome, glavne faze izgradnje crpne stanice bile bi po redosledu sledece: I.
Formiranje zaptivno‐nosece dijafragme od armiranog betona MB50, II.
Izrada podnoznog cepa konstrukcije, t.j. soilcrit‐a, III.
Izrada poklapajuce grede za dijafragmu, MB50, IV.
Iskop za crpnu stanicu, V.
Izrada sekundarne konstrukcije za crpnu stanicu. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
8 of 49
U svetlu zakljucaka po pitanju koncepcije sistema objekat‐tlo usvojene u idejnom projektu, zadatak glavnog projekta bi se mogao definisati kao sledeci: (i) Dopunski istrazni radovi  Klasifikacija tla na mikrolokaciji objekta po osnovu granulometrijskog sastava,  Definisanje fizicko‐mehanickih svojstva tla po osnovu: ‐ parametara deformabilnosti (Ed, μ), parametara otpornosti na smicanje (c, f), zapreminske tezine, zatim granice tecenja i plasticnosti, ‐ definisanje parametara likvifabilnosti tla po jednoj od medjunarodno priznatih praksi, ‐ definisanje nivoa podzemne vode, provodljivosti sredina i granicnih uslova vodenog bazena.  Definisanje kvazihomogenih zona, po osnovu geotehnickih i hidrogeoloskih svojstva tla, koje ce biti osnova za proracune u glavnom projektu. (ii) Optimizacija dimenzija konstruktivnih elemenata primarne i sekundarne konstrukcije usvojenih u idejnom projektu, sa proracunima koji ce uzeti u obzir rezultate dopunskih istraznih radova. Projektant takodje predlaze Investitoru, da Tehnicki Uslovi za Izvsenje radova, budu sastavni deo Glavnog projekta konstrukcije Crpne stanice. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
9 of 49
IV PRORACUN KONSTRUKCIJA
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
10 of 49
A. Podzemni deo Konstrukcije BetaSPS A.1. Proracun Dubine Fundiranja BetaSPS Dubina fundiranja konstrukcije Crpne Staanice odredice se iz uslova stabilnosti podzemnog dela konstrukcije, odnosno primarne konstrukcije, protiv isplivavanja. Isplivavanje postaje kriticno za fazu koja ukljucuje zavrsenu dijafragmu, zavrsenu poklapajucu gredu dijafragme i izvrseno cementiranje tla u dnu Crpne Staince metodom ‚Jet Grouting’. Prema projektnim kriterijumima ovo zadnje je definisano kao ‚soilcrit’ konstrukcija. Debljina ove konstrukcije treba da dopuni tezinu primarne konstrukcije Crpne Stanice do nivoa bezbednog protiv isplivavanja. Pri ovome, kota nivoa podzemne vode je do povrsine postojeceg terena(71.15m), a izvrseno je nasipanje terena konsolidovanim nabacajem iz iskopa, do operativne kote Crpne Stanice (72.70m). Tipican Poprecni Presek Stanice
35.20
15.00
30.00
cca 420.00
50.00
30.00
300.00
50.00
88.29
cca 376.00
300.00
950.00
V
15.00
80.00
55.00
30/50
Konsolidovani Nabacaj
Selektovani materijal iz iskop a
72.70
20/40
55.00
III
155.00
30.00
71.15
100.00
40.00
50.00
Prasinasto-Peskoviti Nanos
Nekonsolidovan, deformabilan,
sezonski jace zasicen
68.15
100.00
300.00
70.00
570.00
Facija: 'Podvodna
Mrtvaja'
[max NPV]
30.00
375.00
350.00
67.40
20/40
15.00
700.00
35.00
30/50
Glinovito-Prasinasti Nanos
Vodozasicena, meka i tecljiva
sredina, izrazito povecane
deformabilnosti, podlozna
likvifakciji
140.00
400.00
I
64.15
1130.00
235.00
200.00
I
920.00
540.00
1670.00
280.00
15.00
590.00
50.00
Sitnozrni pesak
Stalno vodozasicen, srednje do
manje deformabilan, Priblizno 800.00
GN200/IV
15.00
IV
275.00
62.00
61.40
H
II
575.00
Facija: 'Korita'
H* =540.00
575.00
600.00
H
740.00
56.00
Sljnunkoviti Pesk
Zitke do meke konsistencije,
srednje do manje deformabilan.
Priblizno GN 200/II
200.00
Var
890.00
100.00
300.00
100.00
1150.00
300.00
Razmera:
0
1
2
3
4
5
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
950.00
August, 2010
7
[m]
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
6
Page:
11 of 49
A.1.1. Proracun tezine Primarne Konstrukcije Proracun tezine poklapajuce grede dijafragme 513.56 [t] = 5,135.62 [kN]
Gc1 = (1.30*1.55+1.00*1.70)*((9.50+1.0)+(17.3+1.00))*2.0*2.4= Napomena : Prema projektnim kriterijumima(paragraf 006), zapreminska tezina betona livenih u suvom je 3
dimenzionisana sa 24.00 kN/m betona. Proracun tezine dijafragme do kote 62.00m (kota donje ploce sekundarne konstrukcije) Gc2 = (71.15‐62.0)*1.00*((9.50+1.00)+(17.3+1.0))*2)*2.40 = 1264.9 [t] = 12,648.96 [kN]
Napomena : Prema projektnim kriterijumima(paragraf 006), zapreminska tezina betona dijafragme je 3
dimenzionisana sa 24.00 kN/m betona. Proracun tezine tezine dijafragme od kote 62.00m (kota donje ploce sekundarne konstrukcije) do dna dijafragme Gc3 = (ΔH* +0.60)*1.0*((9.50+1.00)*2+(17.30+1.00)*2)*2.40 [t] → ΔH* [m]
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.40
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
c3 [t]
G
359.424 428.544 497.664 566.784 635.904 705.024 774.144 829.44 912.384 981.504 1050.62 1119.74 1188.86
G
c3 [kN]
3594.24
4285.44
4976.64
5667.84
6359.04
7050.24
7741.44 8294.40
8.50
1257.98
9815.04 10506.24 11197.44 11888.64 12579.84
9123.84
Proracun tezine tezine ‚soilcrit’ konstrukcije (kota 61.40 nanize) Gc4 = (ΔH+2.0)*9.50*17.30*2.10 [t] → Napomena : Prema projektnim kriterijumima(paragraf 006), zapreminska tezina Soilcrit konstrukcije je 3
dimenzionisana sa 21.00 kN/m ΔH* [m]
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Gc4 [t]
1380.54 1553.11 1725.68 1898.24 2070.81 2243.378 2415.95
Gc4 [kN] 13805.40 15531.08 17256.75 18982.43 20708.10 22433.78 24159.45
A.1.2. Proracun uzgona na Primarnu Konstrukciju 5.40
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
2554.00 2761.08 2933.648 3106.22 3278.783 3451.35 3623.918
25539.99 27610.80 29336.48 31062.15 32787.83 34513.50 36239.18
UL = ((71.15‐62.00)+0.60+ ΔH*+2.00)*11.50*19.30 [t] Ovde se polazi od projektnog kriterijuma da je ‚soilcrit’ konstrukcija na dnu Crpne Stanice, vodonepropusna. → ΔH* [m]
UL [t]
UL [kN]
2.00
2.50
3.00
3051.81
30518.13
3273.76
32737.63
3495.71
34957.13
3.50
4.00
4.50
3717.66 3939.61 4161.56
37176.63 39396.13 41615.63
5.00
5.40
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
4383.51
43835.13
4561.07
45610.73
4827.41
48274.13
5049.36
50493.63
5271.31
52713.13
5493.26
54932.63
5715.21
57152.13
5937.16
59371.63
Zakljucak: Koeficijenat sigurnosti protiv isplivavanja primarne konstrukcije bez aktiviranja sila trenja na kontaktu konstrukcije i tla iznosi cca 1.15, sto je ispod projektnog kriterijuima od 1.3. Iz ovog razloga je izvrsen u daljem proracun doprinosa na stabilnost protiv isplivavanja, koji pruzaju sile trenja. A.1.3. Proracun sila trenja na kontaktu tlo‐dijafragma A.1.3.1. Propracun trenja objekat‐tlo za slucaj razvijanja neutralnog pritiska tla na primarnu konstrukciju stanice Osnovne Formule:
Hc  H *
P

PH i   s  H i  *  * (1  sin )


2 * p
3 * p
ah ,u
ah ,u
 pah ,d 
 pah ,d 
Geotechnical and Structural Design
Enh  0.5 * ( pah ,u  pah ,d ) * H T  Enh * tg
Project:
LL Consulting Engineers
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
12 of 49
Sema pritiska za pojedinacne materijale po dubini tla: Ps
Pah,u
Elu
H
Enh
T
Hc
Eld
Pah,d
Napomene: (1) Prognoza fizicko‐mehanicka svojstva tla je data u prilogu A ovog elaborata. Ovi parameteri su uzeti u obzir pri proracunu neutralnog pritiska i sile trenja tla na primarnu konstrukciju. Uzeta je u obzir rezidualna vrednost ugla unutrasnjeg trenja. (2) Uzeta je kao merodavna zapreminska tezina olaksanog tla, buduci da nivo podzemne vode u kisnom periodu dostize nivo povrsine postojeceg terena. Dijagram Pritisaka i Sila
2
Sloj Konsolidovanog nabacaja, 72.10m do 71.15m p
0.00 kN/m
Ulazni Podaci
EL
Gornja Kota Konstrukcije
Eld
Donja Kota Konstrukcije
Visina Konstrukcije
H
Ugao Unutrasnjeg Trenja
f
Pokretno Opterecenje - Nadsloj
p s
g
Zapreminska tezina tla
u
ah,u=
72.70
71.15
1.55
27.00
m
m
m
m
0.00 t/m2
1.40 t/m
u
4.68 kN
T=
Enh= 9.18
14.00 kN/m3
kN
Hc[m]=
kN/m
[kPa]
pah,d = 11.85
71.15
68.15
3.00
17.50
1.03
0.00 kN/m2[kPa]
2
0.52
2
Dijagram Pritisaka i Sila
2
15.17 kN/m
pah,u=
[kPa]
m
m
T
m
[m]
T=
1.74
27.25 kN
m
stepeni
2.17 t/m2
21.70 kN/m2[kPa]
1.30 t/m2
13.00 kN/m3
Enh= 86.43
Hc[m]=
pah,d = 42.45
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
[m]
T
stepeni
Sloj prasinasto‐peskovitog nanosa, 71.15m do 68.15m ps = (72.70‐71.15)*1.40= 2.17 [t] 21.7 [kN]
Ulazni Podaci
EL
Gornja Kota Konstrukcije
El Donja Kota Konstrukcije
d
H Visina Konstrukcije
f Ugao Unutrasnjeg Trenja
Pokretno Opterecenje - Nadsloj
p
gs Zapreminska tezina tla
[kPa]
August, 2010
1.26
2
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
kN/m
[kPa]
kN
Page:
13 of 49
Sloj glinovito‐prasinastog nanosa, 68.15m do 64.15m ps = (72.70‐71.15)*1.40+(71.15‐68.15)*1.30= 6.07 [t]
Podaci
Ulazni
EL
Gornja Kota Konstrukcije
Eld Donja Kota Konstrukcije
H Visina Konstrukcije
f Ugao Unutrasnjeg Trenja
ps Pokretno Opterecenje - Nadsloj
g
Zapreminska tezina tla
u
68.15
64.15
4.00
12.50
Dijagram Pritisaka i Sila
60.7 [kN]
2
47.56 kN/m
pah,u=
m
[kPa]
m
m
[m]
T
m
2.19
58.85 kN
T=
stepeni
6.07 t/m2
60.70 kN/m2[kPa]
1.20 t/m2
12.00 kN/m3
Enh= 265.47
kN
Hc[m]=
kN/m
[kPa]
pah,d = 85.17
1.81
2
Sloj sitnozrnog peska, 64.15m do 56.00m(predpostavljeno dno primarne konstrukcije ΔH*=5.40m) ps = (72.70‐71.15)*1.40+(71.15‐68.15)*1.30+ (68.15‐64.15)*1.20= 10.9 [t] 108.7 [kN]
EL
El
Dijagram Pritisaka i Sila
H
f
Visina Konstrukcije
Ugao Unutrasnjeg Trenja
ps
g
Pokretno Opterecenje - Nadsloj
10.90 t/m2
d
Gornja Kota Konstrukcije
Donja Kota Konstrukcije
Zapreminska tezina tla
2
59.52 kN/m
pah,u=
64.15
56.00
8.15
27.00
u
m
[kPa]
m
m
m
stepeni
1.35 t/m
2
109.00 kN/m2[kPa]
13.50 kN/m
[m]
T
T=
4.53
371.88 kN
3
Enh= 729.85
Hc[m]=
pah,d = 119.59
kN/m
[kPa]
kN
3.62
2
Variranje dubine fundiranja primarne konstrukcije u sitnozrnom pesku, H = 64.15m ‐ Kvar (Hvar) ps = (72.70‐71.15)*1.40+(71.15‐68.15)*1.30+ (68.15‐64.15)*1.20= 10.9 [t] 108.7 [kN]
ΔH*)=2.0m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 4.75 [m]
Kd=64.15‐H = 59.4 m
186.41 kN
T= 18.64 t
ΔH*)=2.5m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 5.25 [m]
Kd=64.15‐H=
58.9 m
T= 21.10 t
210.96 kN
)
ΔH*)=3.0m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 5.75 [m]
Kd=64.15‐H = 58.4 m
236.45 kN
T= 23.65 t
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
14 of 49
Kd=64.15‐H = 57.9 m
ΔH*)=3.5m→ H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 6.25 [m]
262.88 kN
T= 26.29 t
ΔH*)=4.0m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 6.75 [m]
Kd=64.15‐H = 57.4 m
t
kN
29.03
290.25
T= ΔH*)=4.5m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 7.25 [m]
Kd=64.15‐H = 56.9 m
T= 31.86 t
318.56 kN
ΔH*)=5.0m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 7.75 [m]
Kd=64.15‐H = 56.4 m
347.80 kN
T= 34.78 t
ΔH*)=5.4m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 8.15 [m]
Kd=64.15‐H= 56 m
37.19 t
371.88 kN
T= ΔH8*)=6.0m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 8.75 [m]
Kd=64.15‐H =
55.4 m
t
kN
40.91
409.11
T= A.1.3.2. Propracun trenja objekat‐tlo za slucaj razvijanja aktivnog pritiska na kontaktu konstrukcija ‐tlo Sema sila i pritisaka za najopstiji slucaj sa odgovarajucim formulama za proracun El5
El4
P
El5
El1
P
E = 0.5*[Pah(down)+Pah(up)]*H
ah
Eav = 0.5*[Pav(down)+Pav(up)]*H
 (c)a 
El2
cos 2 ( '  )
sin( '  )  sin( '  ) 2
cos 2   cos(   )  [1 
]
cos(   )  cos(   )
ah,up
ah,down
pa(down) = g'*(H+ΔH)*Lac
pah(down) = pa(down)*cos(α-δ)/cosα
Hk
H
Hv
Ev
pav(down) = ABS[pa(down)*sin(αδ)/cosα)]
pa(up) = g'*(ΔH)*Lac
Pw
pah(up) = pa(up)*cos(α-δ)/cosα
Hc=H*(2*pah(up)+pah(down))/
3* [pah(up)+ pah(down)]
pav(up) = ABS[pa(up)*sin(α-δ)/cosα)]
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
15 of 49
Sloj Konsolidovanog nabacaja, 72.70m do 71.15m Geotechnical Properties of Soil
Volumetric unit weight of soil subjected g
to optimum moisture content
unit weight of soil subjected
Volumetric
g
to water saturated conditions
Effective
unit
weight
of
soil
(Submerged
Effective conditions)
g'
Angle of internal friction of the soil
f
subjected to optimum moisture content
Angle of internal friction developing in
the structure's face and the
d
between
embankment
Angle of internal friction of soil subjected f'
to submerged conditions
Live load acting on the ground surface
q
Uniformly distributed load
zasic
1.90
t/m
3
19.00
kN/m
3
2.10
t/m
3
21.00
kN/m
3
1.40
t/m
3
14.00
kN/m
3
pah(up)= 0.00
2
(m), (t), (t/m )
Eav= 0.17
30.00 Degrees
H= 1.55
18.00 Degrees
Eah= 0.53
Hc=
27.00 Degrees
0.52
pah(down)= 0.69
0.00
t/m
0.00 kN/m
3
g'= 1.40
3
Sloj prasinasto‐peskovitog nanosa, 71.15m do 68.15m q = (72.70‐71.15)*1.40= 2.17 [t] 21.7 [kN]
Geotechnical Properties of Soil
Volumetric unit weight of soil subjected
to optimum moisture content
unit weight of soil subjected
Volumetric
to water saturated conditions
unit weight of soil (Submerged Effective
Effective conditions)
Angle of internal friction of the soil
subjected to optimum moisture content
Angle of internal friction developing in
the structure's face and the
between
embankment
pah(up)= 1.03
g
1.80
gzasic
2.00
g'
1.30
t/m
3
18.00
t/m
3
t/m
3
f
21.00 Degrees
d
11.67 Degrees
kN/m
3
20.00
kN/m
3
13.00
kN/m
3
2
(m), (t), (t/m )
Eav= 1.21
H= 3.00
Eah= 5.85
Hc= 1.26
Angle of internal friction of soil subjected
f'
17.50 Degrees
to
submerged
conditions
Live load acting on the ground surface
pah )= 2.87
g'= 1.30
2.17 t/m
21.70 kN/m
q
Uniformly distributed load
Sloj glinovito‐prasinastog nanosa, 68.15m do 64.15m q = (72.70‐71.15)*1.40+(71.15‐68.15)*1.20= 6.07 [t]
60.7 [kN]
Geotechnical Properties of Soil
pah )= 2.87
Volumetric unit weight of soil subjected
g
1.80 t/m
18.00 kN/m
to optimum moisture content
unit weight of soil subjected
2
Volumetric
gzasic
(m), (t), (t/m )
2.00 t/m
20.00 kN/m
to water saturated conditions
Effective unit weight of soil (Submerged - g'
13.00 kN/m
1.30 t/m
Effective conditions)
Eav= 3.39
Angle of internal friction of the soil
f
21.00 Degrees
subjected to optimum moisture content
H= 4.00
Angle of internal friction developing in
between the structure's face and the
d
Degrees
11.67
embankment
Eah= 16.40
Angle of internal friction of soil subjected
f'
17.50 Degrees
Hc= 1.80
to submerged conditions
Live load acting on the ground surface
pah )= 5.33
Uniformly distributed load
6.07 t/m
60.70 kN/m
q
g'=
(down
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
(up
(down
1.30
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
16 of 49
Sloj sitnozrnog peska, 64.15m do 56.0m(dno primarne konstrukcije pretpostavljene dubineΔH*= 5.40 m) q = (72.70‐71.15)*1.40+(71.15‐68.15)*1.30+ (68.15‐64.15)*1.20= 10.87 [t] 108.70 [kN]
Geotechnical Properties of Soil
pah )=
Volumetric unit weight of soil subjected
g
18.50 t/m
185.00 kN/m
to optimum moisture content
Volumetric unit weight of soil subjected
2
gzasic
(m), (t), (t/m )
20.50 t/m
205.00 kN/m
water saturated conditions
toEffective
unit weight of soil (Submerged g'
1.35 t/m
13.50 kN/m
Effective conditions)
Eav= 13.77
Angle of internal friction of the soil
f
Degrees
30.00
subjected to optimum moisture content
H= 8.15
Angle of internal friction developing in
between the structure's face and the
d
Eah= 42.38
18.00 Degrees
embankment
Hc= 3.62
Angle of internal friction of soil subjected f'
27.00 Degrees
to submerged conditions
pah )=
Live load acting on the ground surface
g'
=
1.35
Uniformly distributed load
10.87 t/m
108.70 kN/m
q
Variranje dubine fundiranja primarne konstrukcije u sitnozrnom pesku, H = 64.15m ‐ Kvar (Hvar) q = (72.70‐71.15)*1.40+(71.15‐68.15)*1.30+ (68.15‐64.15)*1.20= 10.87 [t] 108.70 [kN]
ΔH*)=2.0m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 4.75 [m]
Kd=64.15‐H = 59.4 m
t
kN
6.90
69.00
T= ΔH*)=2.5m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 5.25 [m]
Kd=64.15‐H=
58.9 m
T= t
kN
7.81
78.09
)
ΔH*)=3.0m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 5.75 [m]
Kd=64.15‐H = 58.4 m
t
kN
8.75
87.53
T= 3
3
3
3
3
3
3
57.9 m
ΔH*)=4.0m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 6.75 [m]
Kd=64.15‐H =
t
kN
T= 10.75
107.46
57.4 m
ΔH*)=4.5m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = Kd=64.15‐H =
7.25 [m]
t
kN
11.79
117.95
T= 56.9 m
Geotechnical and Structural Design
Project:
(down
6.95
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
3.45
3
ΔH*)=3.5m→ H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = Kd=64.15‐H =
6.25 [m]
T= t
kN
9.73
97.32
LL Consulting Engineers
(up
August, 2010
Page:
17 of 49
Kd=64.15‐H =
ΔH*)=5.0m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = 7.75 [m]
t
kN
12.88
128.78
T= 8.15 [m]
ΔH*)=5.4m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = Kd=64.15‐H=
T= t
kN
13.77
137.70
8.75 [m]
ΔH8*)=6.0m → H= (64.15‐62.00)+0.60+ ΔH*) = Kd=64.15‐H =
t
kN
15.15
151.49
T= 56.4 m
56 m
55.4 m
A.1.4. Proracun koeficijenata sigurnosti protiv isplivavanja Gc 1  Gc 2  Gc 3  GGc 4  T
Cf l 
Opsta Formula: ΔH* ΔH
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.40
6.00
2.60
3.10
3.60
4.10
4.60
5.10
5.60
6.00
6.60
UL
H
Gc1+Gc2
Gc3
Gc4
UL
4.75
5.25
5.75
6.25
6.75
7.25
7.75
8.15
8.75
1778.46
1778.46
1778.46
1778.46
1778.46
1778.46
1778.46
1778.46
1778.46
359.42
428.54
497.66
566.78
635.90
705.02
774.14
829.40
912.38
1380.54
1553.11
1725.68
1898.24
2070.81
2243.37
2415.95
2554.00
2761.08
3051.81
3273.76
3495.71
3717.66
3999.61
4161.56
4383.51
4561.07
4827.41
Neutralni Pritisak
Aktivni Pritisak
TH
Cf T155+T300+T400 TH
Cf
T155+T300+T400
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
18.64
21.10
23.65
26.29
29.03
31.86
34.78
37.19
40.91
1.71
1.72
1.72
1.73
1.71
1.74
1.75
1.76
1.77
4.77
4.77
4.77
4.77
4.77
4.77
4.77
4.77
4.77
6.90
7.81
8.75
9.73
10.75
11.79
12.88
13.77
15.15
1.39
1.39
1.38
1.38
1.36
1.38
1.38
1.38
1.38
THi tot  TH i * (11.50  19.3) * 2  TH i * 61.6 (t)
Zakljucak: Sa gledista sigurnosti protiv isplivavanja, dubina ukljestenja primarne konstrukcije Crpne Stanice(ΔH) u tlo, moze da se krece 2.0m pa navise. A.1.5. Kontrola dubine fundiranja primarne konstrukcije iz uslova ravnoteze aktivnog pritiska i pasivnog otpora i za pretpostavku o 56.40m kao donjoj koti dijafragme Za ovu fazu projekta se predpostavlja da se usled aktivnog opterecenja na dijafragmu iznad kote donje ploce sekundarne konstrukcije (62.00m), dijafragma deformise tako da se na delu ispod donje ploce sekundarne konstrukcije javlja pasivan otpor. Momenti aktivnog pritiska i pasivnog otpora u odnosu na kotu 62.00m bi trebalo da budu u ravnotezi da ne bi doslo do nekontrolisanog loma u tlu. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
18 of 49
Pritisak tla (72.70‐56.0) Aktivni pritisak tla na konzolnom delu dijafragme(72.70 – 62.00): Konsolidovani Nabacaj(72.7 – 71.15): Eah = 0.53 t (5.3 kN), ev= 0.52+3.0+4.0+(64.15‐62.00)= 9.67 m Prasinasto‐peskoviti nanos: (71.15 – 68.15): Eah = 5.85 t (58.2 kN), ev= 1.33+4.0+(64.15‐62.00)= 7.48 m Glinovito‐prasinasti nanos: (68.15 – 64.15): Eah = 16.40 t (164.40 kN), ev= 1.84+(64.15‐62.00)= 3.99 m Deo debljine sloja sitnozrnog peska od kote 64.15 do gornje povrsine donje ploce sekundarne konstrukcije(64.15‐62.0): Eah = 23.80 t (238.0 kN), ev= 1.25 m Geotechnical Properties of Soil
Volumetric unit weight of soil subjected
pah )= 5.82
g
18.50 t/m
185.00 kN/m
to optimum moisture content
2
Volumetric unit weight of soil subjected
(m), (t), (t/m )
gzasic
20.50 t/m
205.00 kN/m
to water saturated conditions
unit weight of soil (Submerged g'
13.50 kN/m
1.35 t/m
Effective
Effective conditions)
Eav= 7.73
Angle of internal friction of the soil
f
30.00 Degrees
subjected to optimum moisture content
H= 2.15
Angle of internal friction developing in
between the structure's face and the
d
18.00 Degrees
Eah= 23.80
embankment
Angle of internal friction of soil subjected
f'
27.00 Degrees
to submerged conditions
Hc= 0.90
Live load acting on the ground surface
pah )= 16.33
108.70 kN/m
10.87 t/m
q
Uniformly distributed load
gPriridno= 18.50
Pasivni pritisak tla na rezistentnom delu dijafragme(62.00‐56.40): q = (72.70‐71.15)*1.40+(71.15‐68.15)*1.30+ (68.15‐64.15)*1.20+(64.15‐62.0)*1.35= Dijagram Pritisaka i Sila
13.77 [t] 137.73 [kN]
2
pah,u= 366.69 kN/m
[kPa]
Ulazni Podaci
EL
Gornja Kota Konstrukcije
62.00 m
u
Donja Kota Konstrukcije
Eld
56.40 m
3.00 [m]
Visina Konstrukcije
H
5.60 m
f
stepeni
Ugao Unutrasnjeg Trenja
27.00
ps
Pokretno Opterecenje - Nadsloj
13.77 t/m2
137.70 kN/m2[kPa]
g
2
Zapreminska tezina tla
13.50 kN/m3
1.35 t/m
Enh= 2,617.14 kN
Hc[m]=
2.60 [m]
2
pah,d = 568.01 kN/m
[kPa]
Pritisak podzemne vode(72.70‐56.0): Pritisak vode na konzolnom delu dijafragme(72.70 – 62.00): Hw = 0.5*(71.15‐62.00)^2= 41.86 t (418.6 kN) , ev= 1/3*(71.15‐62.00) = 3.05 m Pritisak vode na rezistentnom delu dijafragme(62.00‐56.40): Hw = 0.5*((71.15‐62.00)+(71.15‐56.4))*(62.0‐56.40) = 66.92 t (669.2 kN) ev= (62.0‐56.4)*(2*(71.15‐62.0)+(71.15‐56.4))/(3*((71.15‐62.0)+(71.15‐56.4)))= 2.58 m
5.60‐ ev = 3.02 m Bilans Aktivnih i Otpornih Momenata: Konzolni deo sistema (72.70‐62.0): ..........Od tla: Msu = 0.53*9.67+5.85*7.48+16.40*3.99+23.80*1.25 = 144.07 tm 1440.69 kNm
..........Od vode: Mwu = 41.86*3.05= 127.67 tm 1276.70 kNm __________________________________________________________________________ ...........Ukupno, Aktivni deo momenta: 271.74 tm 2717.40kNm 3
3
3
3
3
3
3
3
(up
(down
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
19 of 49
Rezistentni deo sistema (62.00‐56.40): ..........Od tla: Msd = 261.714*3.00 = 785.14 tm 7851.4 kNm ..........Od vode: Mwd = 66.92*3.02= 202.10 tm 2020. 0 kNm __________________________________________________________________________ ...........Ukupno, Rezistentni deo momenta: 987.24tm 9872.40 kNm Zakljucak: Za fiksirano dno dijafragme na koti 56.00m, otporni momenti znacajno nadmasuju aktivne Momente. A.1.6. Dubine fundiranja primarne konstrukkcije, usvojena za fazu Idejnog Projekta Za fazu Idejnog Projekta Crpne Stanice Krnjaca II, usvojena je kota 56.40 kao najniza tacka primarne konstrukcije Stanice. Sa ovim, visina konzolnog dela konstrukcije iznosi 72.70‐62.0 = 10.70m, dok je tzv. ukljesteni deo konstrukcije, iznosi 62.0‐ 56.40 = 5.60m. Pri usvajanju dubine ukljestenja dijafragme crpne stanice (56.40m) islo se na stranu sigurnosti, buduci na ograniceni fond istraznih podataka za fazu Idejnog Projekta. A.2. Proracun Konstrukcije Crpne Stanice A.2.1. Priblizan Proracun Dijafragme Crpne Stanice u cilju definisanja uslova razupiranja Priblizan proracun izvrsen pod pretpostavkom da u fazi gradnje dijafragme, dolazi do pojave aktivnog pritiska na kontaktu konstrukcija – tlo (efektivno stanje) + Hidrostaticki Pritisak Dimenzionisanje dijafragme u kriticnom preseku pod pretpostvakom njenog krutog ukljestenja na koti 62.00 i slobodnog oslanjanja na koti 72.70m Opterecenje od tla: q(72.20) = 0.0 t/m2 q(62.0) = 16.33t/m2 163.3 kN/m2 Opterecenje od vode: w(72.20) = 0.0 t/m2 w(62.0) = 10.20 t/m2 10.200 kN/m2 Normalna sila na koti 62.00m: 1.0*(72.70‐62.00)*2.40 = 25.68 t 256.8 kN 72.20 m
maxM = (q+w)*L2/15 = (16.33+10.20)*10.20^2/15= 184.01 tm = 1840.1 kNm 10.20 m
62.00 m
16.33t/ m2
10.20t/ m2
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
20 of 49
Oderdjivanje priblizne kolicine armiranja prema prvilima iz BABa: Faktorizacija Materijala
fB =
Beton
30.00 Mpa
MB30
3.00 kN/cm2 MB 20 30 40 50 60
fb(Mpa) 14 20.5 25.5 30 33
σa1 = 400.00 MPa
Celik
RA400/500
40.00 kN/cm2
Podaci o dimenzijam preseka
Sirina preseka
b= 100.00 cm
Visina preseka
d= 100.00 cm
Predspostavljeni centroid armature
8.00 cm
a1=
Podaci o opterecenju
MI
Stalno Opterecenje
kNm
1.00 1,840.10 kNm
1,840.10 kNm
MII
Pokretno Opterecenje
kNm
1.00
0.00 kNm
0.00 kNm
M
kNm
III
Stalno + Pokretno Opterecenje
Pritisak[+]
N
kN
1.00
256.80 kN
256.80 kN
Mau kNm Ukupni Momenat M  N * (0.5 * d  a )
1,947.96 kNm
Optimalne dilatacije
h
k 
PRILOG 2 GRANICNA STANJA
M * 10 ^ 2
LINK TO:
3.610
k
NOSIVOSTI.pdf
f *b
εb
Dilatacija betona
3.50%
εa
Dilatacija celika
1.60%
Vrednosti iz tabele za usvojene vrednosti ε =3.5% I k=1.540.
s
0.138
ξs
0.950
μ1M*
8.092
Koeficijent Armiranja
Minimalna kolicina Armiranja
f
b*h
2
1M  1M * B
A  0.2 *
0.607
18.40 cm
 a1
100
Kolicina zategnute armature
Usvojena armatura
Φ(precnik)
28 mm
b*h
2
Aa1  1M *
[10 komada]
n
(broj profila)
cm
55.83
9.07
10
100
61.58 cm2
Astv =
Ukupna visina preseka
Potvrdjene Racunska visina 92.00 cm
h=
dimenzije preseka: Zastitni sloj
3.50 cm
a=
b/d=100/100cm
Centroid armature
Armatura rasporedjena u
8.00 cm jedan red Φ28/10cm
a1=
a1=a+Φ
Zakjucak: Priblizan proracun je dao zateznu armaturu Φ28/10cm u kriticnom preseku . Napomena: Faktorizacija geotehnickog opterecenja je rangirana sa 1.00 buduci da su uzete rezidualne vrednosti otpornosti tla na smicanje. (q  w ) * l 4
Proracun pribliznog ugiba: umax 
418.6 * E * J
q+w = 16.33+10.20 = 26.53 t/m2 = 265.3 kN/m2 L = 10.20 m E= 3.9x105 kg/cm2 = 3.9x106t/m2 J= (1/12)*1.00*1.00^3 =0.0833 m4 u
u
1
au
B
b
min
Umax = 0.0021 m
Napomena: Velicina ugiba je u okviru limita svojstvenog za betonske Konstrukcije. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
21 of 49
Proracun prslina dijafragme za prblizne rezultate proracuna (d=100cm) ULAZNI PODACI oblik poprecnog preseka: pravougaonik dimenzije poprecnog preseka b = 100.00 cm, d = 100.00 cm red profil broj polozaj armature u armature armature sipki odnosu na donju ivicu ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1 28 8 5.0 marka betona MB = 50 MPa granica razvlacenja celika εc = 400 MPa koeficijent tecenja αt = 0.80 % koeficijent skupljanja αs= 0.20 %. momenat i normalna sila M = 1276.70 KNm, N = 200.10 KN REZULTATI PRORACUNA trenutak opterecenja To: napon u betonu σbo = 14.51 MPa napon u armaturi σao = ‐275.06 MPa polozaj neutralne ose x = 21.44 cm srednji razmak prslina lp = 17.16 cm karakteristicni otvor prsline ak = 0.347 mm > 0.2mm, sto prevalilazi cifru iz projektnih kriterijuma. Zakjlucak pribliznog proracuna dijafragme: Navedeni proracunu upucuju na zakljucak da se armiranobetonska dijafragma treba usidriti u ‚soilcrit’ konstrukciju sa obadve strane oslanjanja. Da bi se smanjili efekti vodenog pritiska i pritiska tla na spoljni deo dijaftragme, usvojeno je da se ’soilcrit’ konstrukcija postavi i sa spoljne strane dijafragme u temeljnoj sirini od 3.0m i sa redukovanom sirinom od 1.0m produzi do visine od 68.15m. Takodje, horizontalna krutost krune dijafragme ce se znacajno ojacati sa horizontalnom gredom cija je sirina od 3.0m usvojena za fazu idejnog projekta. Ukrucenje dijafragme u kruni u sadejstvu sa ukljestenjem dijafragme u ’cemtlojet’ konstrukciju treba da obezbedi da se otvor prslina u dijafragmi smanji do nivoa od 0.2 mm, cime ce dijafragma odgovoriti funkciji vodonepropusne konstrukcije. A.2.2. Proracun sistema Tlo‐Dijafragma Proracun krutosti elasticnog oslanjanja dijfragme na horizontalnu gredu u kruni dijafragme(72.70m) δg = δk δ = X/K E= 3.9x105 kg/cm2 = 3.9x106t/m2 = 3.9x107kN/m2 = 3.9x104mN/m2 Jg= (1/12)*1.20*3.00^3 =2.7000 m4 Lg=18.300 m Jk= (1/12)*1.00*1.00^3 =0.0833 m4 Lk=10.200 m ^4
^3
5 * 1.0mN / m * 18.3m 
X * 18.3m 

 g 
384 * E * J g
48 * E * J g
X * 10.20m 
k 
3 * E * Jk
^3
δg = 0.01387 ‐ X*0.00121 δk = X*0.10889 X = 0.01387/(0.10889+0.00121) = 0.12598 mN → δg = 0.01387 ‐ 0.00015 = 0.01372 m K= 0.12598/0.01372=9.18222 mN/m Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
22 of 49
δ
δ
(k)
1
X
18.3
X
10.20
1.0
30
1.0
10
HorGreda
15
Konzol
Dijafragma
10
10
Naponsko – deformaciona analiza dvo‐dimenzionalnog modela tlo‐dijafragma Procenjena fizicko‐mehanicka svojstva komponenata tlo‐dijafragma, koja su uneta u proracunski model Komponenta Oznaka
Konsolidovani nabacaj (72.7‐71.15) Prasinasto‐peskoviti nanos (71.15‐68.15) Glinovito‐prasinasti nanos (68.15‐64.15) Sitnozrni pesak (64.15‐56.15) Sljunkoviti pesak (56.15 ‐ .........) Dijafragma, ArmBeton MB50 TloCemJet konstrukcija Napomene: Korelacije Jedinica:
1
2
Zapreminska Modul Deforma‐
tezina [g], bilnosti Priridno stanje 7)
3
[Ed][kN/m2] [kN/m ] Puasonov Koeficijent
Kohezija μ [Rezidual 2
[kN/m ] [C] Cvrstoca Vodo‐Provo‐
Ugao na Unutrasnjeg dljivost trenja [f] zatezanje K [m/s] [σz] [Stepeni] 2
[kN/m ] [Rezidual] 1 214) 15000 4) 0.35 4) 164) 27 4) 0.0 10‐8 1) 2 20 4)
5000 4) 0.42 4) 6.54) 17.5 4) 0.0
10‐8 1) 3 19 4)
4000 4) 0.45 4) 5.54) 12.5 4) 0.0
10‐8 1) 4 20.5 4)
12500 4) 0.47 4) 2.54) 27 4) 0.0
10‐7 1) 5 21 4)
20000 4) 0.45 4) 0.04) 28 4) 0.0
10‐5 1) 6 24 5) 39 x 107 6) 0.18 5) 10 000 5) 45 3) 4000 2) 10‐10 1) 7 24 5) 2x106 5) 0.28 5) 600 5) 40 5) 0.0 5) 10‐8 1) ) ) kN/m2= 0.01Kp/cm2
kN/m2 = 0.001 MPa
Pocetna pijezometarska linija terena je usvojena na koti 71.15m Usvojeno na bazi relacije za nearmirani beton: bz=7+ bp/20, sto za marku MB50 iznosi σz=32 kg/cm2 = 3200 kN/m2 [kPa]. Buduci da se radi o armiranoj konstrukcije, za proracun je usvojeno σz = 32kg/cm2 + 8Φ28*1600kg/cm2 /(100x100)= cca (32 + 8) = 40kg/cm2 = 4000 kN/m2(kPa). 3
) Usvojeno na bazi relacije za nearmirani beton: bsm=0.2bp, sto za marku MB50 iznosi τ=100 kg/cm2 = 10 000 kN/m2 [kPa]. Ima znacenje vrsne cvrstoce, za razliku od tla. 4
) Uzeto iz tabele naznacene u prilogu A 5
) Uzeto iz Projektnih Kriterijuma. Za TloCemJet konstrukciju iuzeto u obzir vodozasiceno stanje. 6
6
600000
) Procenjeno na bazi relacije: sto za MB50 iznosi 39x10
kN/m2(kPa) 
 k
270   k
7
) Ne odnosi se na betonsku supstancu i ’cemtlojet’ konstrukciju. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
23 of 49
Procenjeno stanje pocetnih napona u tlu: Po Tercagijevoj Hipotezi:  v   i  Hi
h  v 

1 
Vrednosti pocetih napona po pojedinim geotehnickim horizontima su dati u Prilogu A Eleborata. Elementi i Rezultati Proracunskog Modela: 20.25
20.25
1.00
1.00
1.00
1 Konsolidovani Nabacaj
9.50
1.00
1.00
1.00
1.00
2
1.55
3.00
4.00
2
3
8.00
1.00
Prasinasto-peskoviti nanos
2
Armirana
Dijafragma
6
Glinovito-prasinasti nanos
4
JETGrouting
Sitnozrni Pesak
7
13.45
30.00
5 Sljunkoviti pesak
52.00
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
24 of 49
σxx Polje totalnih Napona u zoni dijafragme [MPa] Horizontalna pomeranja u zoni dijafragme [m] -1.05e-002 -1.05e-002
-6.00e-003
3.00e-002
-7.50e-003
3.00e-002
1 Konsolidovani Nabacaj
15.0 mm
-1.50e-002 -1.20e-002
-1.35e-002
2 Prasinasto-peskoviti nanos
2 Prasinasto-peskoviti nanos
-1.20e-002 -1.20e-002
1 Konsolidovani Nabacaj
1.50e-001
-9.00e-003
9.00e-002
3 Glinovito-Prasinasti Nanos
3 Glinovito-Prasinasti Nanos
9.00e-002
[‐] Zatezanje
[+] Pritisak 3.00e-002
-4.50e-003
9.00e-002
1.50e-001
10.2 mm
0.00e+000
3.90e-001
3.30e-001
7 JetGrout
4 Sitnozrni Pesak
4 Sitnozrni Pesak
3.90e-001
2.70e-001
1.50e-003
3.90e-001
1.50e-003
2.10e-001
3.30e-001
2.70e-001
σyy Naponi u zidu dijafragme [MPa] Porni pritisci u zoni dijafragme [MPa] [
]
-6.667e-002
1 Konsolidovani Nabacaj
0.00
1 Konsolidovani Nabacaj
1.125e+000
1.492e+000 2 Prasinasto-peskoviti nanos
2 Prasinasto-peskoviti nanos
0.03
0.05 0.05
0.05
2.133e+000
-2.725e+000
0.03 0.03
3 Glinovito-Prasinasti Nanos
0.05
2.10e-001
7 JetGrout
3.90e-001
0.06
2.317e+000
1.492e+000
3 Glinovito-Prasinasti Nanos
0.07
1.675e+000
0.07
0.00
1.50e-001
0.09
[‐] Zatezanje
[+] Pritisak 0.10
4 Sitnozrni Pesak
7 JetGrout
0.11
2.317e+000
0.02
0.09
0.12
0.00
0.02
0.08
0.14
0.13
0.01
0.01
0.14
-7.083e-001
4 Sitnozrni Pesak
7 JetGrout
0.08
0.01
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
25 of 49
MPa = 103 kN/m2 2.50 MPa = 25.00 kp/cm2 - Pritisak
2.725 MPa = 27.25 kp/cm2 - Zatezanje
Dimenzionisanjed dijafragme u kriticnom preseku: Stanje σyy napona u kriticnom preseku dijafagme a
+0
25e
-2 .7
00
2.500e+000
b
1.00 m
1.00 m
Proracun presecnih sila u kriticnom preseku 2.50/b=2.725/(1.0‐b) → 2.50*(1.0‐b) = 2.725*b → 5.225*b = 2.50, b= 0.48 m a= 1.00 – b = 0.52 m Normalna sila: N = 0.5*2.725*10^3*0.52‐0.5*2.5*10^3*0.48 = 108.50 kN/m (zatezanje) Moment savijanja: M= 0.5*2.725*10^3*0.52(0.5‐0.52/3)+0.5*2.5*10^3*0.48*(0.5‐0.48/3)= 435.44 kNm Proracun armature za prijem napona zatezanja po BAB‐u Slucaj 2: Trazi se armatura za poznate dimenzije preseka
Faktorizacija Materijala
Beton
MB30
Celik
RA400/500
fB =
30.00 Mpa
3.00 kN/cm
σa1 =
400.00 MPa
40.00 kN/cm2
2
MB 20 30 40 50 60
fb(Mpa) 14 20.5 25.5 30 33
Podaci o dimenzijam preseka
b=
d=
100.00 cm
100.00 cm
a1=
8.00 cm
Sirina preseka
Visina preseka
Predspostavljeni centroid armature
Podaci o opterecenju
MI
kNm
Stalno Opterecenje
1.00
435.44 kNm
435.44 kNm
MII
kNm
Pokretno Opterecenje
1.00
0.00 kNm
0.00 kNm
MIII
kNm
N
Mau
kN
Stalno + Pokretno Opterecenje
kNm
Ukupni Momenat
1.00
108.50 kN
M u  Nu * (0.5 * d  a1 )
108.50 kN
Pritisak[+]
389.87 kNm
Optimalne dilatacije
h
M au * 10 ^ 2
fB * b
k 
k
8.070
εb
Dilatacija betona
3.50%
εa
Dilatacija celika
1.10%
s
ξs
0.610
μ1M*
1.769
Vrednosti iz tabele za usvojene vrednosti εb =3.5% I k=1.540.
Minimalna kolicina Armiranja
fB
 a1
0.133
Kolicina zategnute armature
Aa1  1M *
PRILOG 2 GRANICNA STANJA
NOSIVOSTI.pdf
0.979
Koeficijent Armiranja
1M  1M *
LINK TO:
Amin  0.2 *
b*h
100
2
18.40 cm
Usvojena armatura
b*h
100
2
12.21 cm
Φ(precnik)
n(broj profila)
19 mm
4.31 [8 komada]
22.68 cm2
Astv =
8
Ukupna visina preseka
Racunska visina Zastitni sloj
Centroid armature
a1=a+Φ
Visina preseka
92.00 cm
7.50 cm
a1=
8.45 cm
d=
100.45 cm
Potvrdjene dimenzije preseka: Armatura rasporedjena u
jedan red Φ19 na 20 cm
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
h=
a=
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
b/d=100/100cm
Page:
26 of 49
Proracun armature za prijem napona zatezanja po BS Standardima MATERIALS
fcu
fy
30 N/mm²
400 N/mm²
SECTION
h
b
920 mm
1000 mm
s
c
1.05
1.50
COVERS (to main steel)
TOP
80 mm
BOTTOM
80 mm
SIDES
50 mm
AXIAL COMPRESSION, N kN
REINFORCEMENT
Bar Ø
No
Area
%
Space
TOP
19
8
2268
0.247
98.3
.
BOTTOM
19
8
2268
0.247
106.9
.
M:N interaction chart for 920 x 1,000 section, C30 concrete.
16000
14000
12000
10000
8000
M min
6000
4000
0.1Acfcu
2000
435
0
-109
-2000
-4000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
MOMENT, Mxx kNm
M
M
LOADCASES (ULS)
CASE
N
CASE
N
1
435.44
100
2
-108.5
300
I jedan i drugi standard ukazuju da je Φ19/12.5 konforno zadovoljava prijem napona zatezanja u ktiticnom preseku. Medjutim, imajuci u vidu na nepotpun fond istraznih podataka za konkretnu mikrolokaciju, za fazu idejnog projekta se usvaja armatura Φ28/10 cm, do koje se doslo u pribliznom proracunu dijafragme, poglavlje A.1.2.1. ovog elaborata. xx
xx
Kontrola prslina u betonu dijafragme Za dobijene uticaje, ne pojavljuju se naponske prsline u betonu preko 0.2mm. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
27 of 49
B. Nadzemni deo Konstrukcije Crpne Stanice B.1. Proracun Poprecnog Noseceg Rama Nadzemnog Dela Osnova A
445.00
30/40
400.00
400.00
30/40
30/40
30/40
40.00
+K6(QM)
+K5(QM)
2
315.00
+K4
(GBC-A)
5
3
4
4
+K3(IMB)
+K2(IM)
30/30
30/30
+K1(IM)
30/30
+QQ
30.00
1050.00
A2
MB 30
625.00
1
9
18x24.09/25(30)cm
6
7
40.00
30/40
30/40
30.00
30/40
30.00
425.00
30/40
30.00
370.00
1285.00
370.00
A
A2
Poprecni presek Tipican Poprecni Presek A-A
30/50
30/50
Rigla 30/50
15.00
30/50
cca 150.00
30/50
MB 30
Stubovi 30/40
Poklapajuca greda
monolitizirana
sa dijafragmom
325.00
185.00
30.00
30.00
D
450.00
30.00
Stubovi 30/40
30.00
30/30
20.00
1015.00
MB 30
300.00
380.00
300.00
15.00
20/40
72.70
80.00
D
55.00
30/50
155.00
30.00
MB 50
MB 50
50.00
30/40
70.00 100.00 100.00
100.00
71.15Kota postojeceg terena
[max NPV]
69.45
30.00
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
155.00
40.00
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
28 of 49
Sistemske linije proracunskog modela: 40.00
40.00
30.00
315.00
30.00
660.00
E
150.00
C
F
B
360.00
565.00
350.00
695.00
1045.00
A
D
G
Analiza Pojedinacnih Optercenja Stalno Opterecenje [G]: Tezina stubova AB i GF: 0.40*0.30* 2.4 = Opterecenje koje predaju horizontalne rigle: Ukupno stubovi AB i GF Tezina rigli BC, CE, EF: 0.50*0.30*2.4 = Opterecenje od ploce: 0.15*1.0*(4.0+4.45)*0.5*2.4= Opterecenje od izolacije i krovnog pokrivaca: Ukupno rigle BC, CE, EF Tezina stuba CD: 0.30*0.30*2.4 = Tezina krana (tacka E): 0.29 t/m’[2.9 kN/m’] 0.10 t/m’[1.0 kN/m’] 0.39 t/m’[3.9 kN/m’] 0.36 t/m’[3.6 kN/m’] 1.52 t/m’[15.2 kN/m’] 0.20 t/m’ [2.0kN/m’] 2.08 t/m’ [20.8kN/m’] 0.22 t/m’[2.2 kN/m’] 5.0 kN Opterecenje od vetra [W]: Osnovno dejstvo vetra ‐ Usvojeno u iznosu od 1.1 kN/m2 (prema projektnom kriterijumu, tacka 011) Frontalna strana AB: 0.8*1.1*(4.0+4.45)*0.5= + 3.72 kN/m’ (pritisak) Zadnja strana FG: 0.4*1.1*(4.0+4.45)*0.5= ‐ 1.86 kN/m’ (sisanje) Kontra strana krova EF: 0.4*1.1*(4.0+4.45)*0.5= ‐ 1.86 kN/m’ (sisanje) Prednja strana krova BCE: sin α = sin(arc tang 1.5/5.65) = sin 14.860 = 0.257 1.1*(1.2*0.257)‐04= ‐0.06 kN/m’ (sisanje) Opterecenje od kranskog tereta u pokretu [C]: Vertikalna sila u tacki E: 20.0*1.20= Horizontalna sila u tacki E: 20.0*0.1 (Projektni kriterijumi, tacka 010 ) Projektno Seizmicko Opterecenje (S): 24.00 kN 2.00 kN S= m*ks , Gde je: Ks, seizmicki koeficijent, ciji je iznos procenjen na 0.043. (Projektni kriterijumi, tacka 09 ) ’m’ masa konstrukcije Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
29 of 49
Seizmicko opterecenje stubova AB i GF: 0.39*0.043 = Seizmicko Opterecenje rigli BC, CE, EF: 2.08*0.043 = Seizmicko opterecenje stuba CD: 0.22*0.043 = Seizmisko opterecenje od tezine krana(tacka E): 5.0*0.043 0.02 t/m’[0.2 kN/m’] 0.09 t/m’[0.9 kN/m’] 0.01 t/m’[0.1 kN/m’] 0.22 kN Faktorizacija Opterecenja i njihove kombinacije: COMB1 = 1.6 [G]+1.8 [W] (Stalno opterecenje + Vetar) COMB2 = 1.6 [G]+1.8 [C] + 1.8 [W] (Stalno opterecenje + Kran+Vetar) COMB3 = 1.3 [G]+1.3 [S] (Stalno opterecenje + Seizmicko Opterecenje) Proracun presecnih sila: Prorcunska sema ramovske konstrukcije COMB2 = 1.6 [G]+1.8 [C] + 1.8 [W] (Stalno opterecenje + Kran+Vetar) – Deformaciona Linija COMB2 = 1.6 [G]+1.8 [C] + 1.8 [W] (Stalno opterecenje + Kran+Vetar) – Pomeranja Cvorova Joint
Output Case
Case Type
1
2
3
4
5
6
7
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
U3
m
0.000000
-0.000072
-0.000409
-0.004102
-0.000154
0.000000
0.000000
R2
Radians
0.000000
-0.000148
0.000905
0.001250
-0.001499
0.000000
0.000000
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
U1
m
0.000000
-0.001259
-0.001188
-0.000271
0.000962
0.000000
0.000000
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
30 of 49
COMB2 = 1.6 [G]+1.8 [C] + 1.8 [W] (Stalno opterecenje + Kran+Vetar) – Presecne Sile Frame
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Station
m
0.00000
1.80000
3.60000
0.00000
1.80656
3.61312
0.00000
1.21307
2.42613
0.00000
2.41919
4.83839
0.00000
1.80000
3.60000
0.00000
2.24850
4.49700
Output Case
Case Type
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
COMB2
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
P
V2
KN
-91.610
-72.084
-52.557
-36.183
-18.674
-1.164
-66.556
-54.785
-43.014
-18.775
-48.055
-77.335
-134.012
-153.539
-173.065
-230.061
-245.746
-261.432
M3
KN
0.223
-11.830
-23.883
-44.983
23.142
91.267
-129.460
-83.719
-37.978
-47.646
34.047
115.739
-37.643
-43.670
-49.696
8.504
8.504
8.504
Frame
Element
KN-m
-16.0401
-5.5933
26.5487
-26.5487
-6.8209
-110.1648
-133.3625
-4.0622
69.7513
69.7513
86.2006
-94.9803
-94.9803
-21.7985
62.2309
23.1977
4.0757
-15.0464
Element
Station
m
0.00000
1.80000
3.60000
0.00000
1.80656
3.61312
0.00000
1.21307
2.42613
0.00000
2.41919
4.83839
0.00000
1.80000
3.60000
0.00000
2.24850
4.49700
1-1
1-1
1-1
2-1
2-1
2-1
3-1
3-1
3-1
4-1
4-1
4-1
5-1
5-1
5-1
6-1
6-1
6-1
Konvencija Presecnih Sila Z(3) Y(2)
U1
M3
M3 i P k
P U3
V2
V2 X(1)
Dimenzionisanje Kriticnog preseka: Za kritican presek odabran je kraj stapa 2 sa uticajima: 2
L= 3.61312
COMB2
P= -1.164
V2= 91.267
M3=-110.1648
Dimenzionisanje armature za prijem napona zatezanja: b/d = 30/50cm, CBR 40/50, MB 30, Zategnuto je gornje vlakno preseka. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
31 of 49
Faktorizacija Materijala
Beton
MB30
Celik
RA400/500
fB =
20.50 Mpa
σa1 =
400.00 MPa
2.05 kN/cm2 MB 20 30 40 50 60
40.00 kN/cm2
fb(Mpa) 14 20.5 25.5 30 33
Podaci o dimenzijam preseka
b=
d=
30.00 cm
50.00 cm
a1=
4.50 cm
Sirina preseka
Visina preseka
Predspostavljeni centroid armature
Podaci o opterecenju
MI
kNm
Stalno Opterecenje
1.00
110.16 kNm
110.16 kNm
MII
kNm
Pokretno Opterecenje
1.00
0.00 kNm
0.00 kNm
MIII
kNm
N
Mau
kN
Stalno + Pokretno Opterecenje
1.00
1.16 kN
kNm
Ukupni Momenat
1.16 kN
M u  Nu * (0.5 * d  a1 )
Pritisak[+]
110.40 kNm
Optimalne dilatacije
h
M au * 10 ^ 2
fB * b
k 
k
εb
Dilatacija betona
1.75%
εa
Dilatacija celika
10.00%
s
ξs
0.149
μ1M*
9.231
LINK TO:
3.396
PRILOG 2 GRANICNA STANJA
NOSIVOSTI.pdf
Vrednosti iz tabele za usvojene vrednosti εb =3.5% I k=1.540.
0.945
Koeficijent Armiranja
1M  1M *
Minimalna kolicina Armiranja
fB
 a1
Amin  0.2 *
0.473
Kolicina zategnute armature
Aa1  1M *
b*h
100
2
2.73 cm
Usvojena armatura
b*h
100
2
6.46 cm
Φ(precnik)
n(broj profila)
12 mm
5.71 [6 komada]
6.79 cm2
Astv =
Ukupna visina preseka
Racunska visina Zastitni sloj
Centroid armature
a1=a+Φ
Visina preseka
h=
a=
45.50 cm
3.00 cm
a1=
4.20 cm
d=
49.70 cm
Potvrdjene dimenzije preseka: Armatura rasporedjena u tri
reda 2x3Φ12
b/d=30/50cm
Napomene: (1) Usvojena je zatezuca armatura 2 X 3Φ12, (2) Usvojena pritisnuta armatura 3Φ12, (3) Uzengije Φ10/20cm, (4) Faktorizacija presecnih sila je izvrsena u kombinaciji II opterecenja te je ona izostavljena u postupku dimenzionisanja kriticnog preseka. Proracun priblizne kolicine armature po m3 nadzemne konstrukcije: 5Φ12: 5*0.888 kg/m’ = 4.44 kg/m’ UΦ10/20: (35+45+10)*2*0.617*5= 5.55 kg/m’ Ukupno armatura 9.99 kg/m’ za beton zapremine 0.5*0.3*1.0 = 0.15 m3 3
Za 1.0m betona: (1.0/0.15)*9.99*1.15 = 76.59 kg/m3 Usvojena prosecna kolicina armature za za nadzemni deo crpne stanice : 80 kg/m3 Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
32 of 49
6
V PREDMER I PROCENA KOSTANJA
KONSTRUKCIJE
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
33 of 49
PRILOG I – OSNOVNI PROJEKTNI
KRITERIJUMI
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
40 of 49
001 Betonsko Gvozdje Opis Fabrička oznaka čelika Mehaničke karakterisitike čelika Glatka armatura, tamo gde je specificirana Č 0200 GA 220/340 Rebrasta armature od visokovrednog prirodno čvrstog čelika Č 0551 RA 400/500‐2 Fizičko‐Mehaničke karakteristike čeličnog materijala GA 400/500‐2 σa1 = 400.00 MPa Modul elastičnosti Zapreminska težina 200 000 MPa 7.8 t/m3 002 Konstrukcije od betona Fizičko‐Mehaničke karakteristike betonske supstance, liveni beton u suvom & liveni beton za dijafraagmu Modul elastičnosti 30 000MPa & 39 000 MPa Puasonov koeficijent 0.18 & 0.18 & 10‐10 Vodopropusnost 10‐11 cm/s Termički koeficijent 0.0000099/oC N/A & 22kN/m2 Zapreminska težina 24kN/m2 Faktorizacija materijala MB 20 30 40 50 60
fb(Mpa) 14 20.5 25.5 30 33 Kvalitet Betona MB30 Beton sekundarne konstrukcije crpne stanice. Betoni kolektora i sahtova koji se liju u suvom MB50 Specijalni beton za izradu dijafragme cija se povecana cvrstoca postize dodavanjem mikrosilike. MB20 Beton za izravnanje Svojstva podvodno livenog betona‐ Primarna konstrukcija crpne stanice I primarna konstrukcija kolektora Svojstva ocvrslog betona /1 Marka betona MB50 /2 Vodonepropusni beton, /3 Beton otporan na mrznjenje Materijali /1 Normalni Portland cement klase 50, 400 ‐ 450 kg/m3 /2 Sitnozrni recni agregat ili agregat od lomljenog kamena, max krupnoce od 25 mm Vodocementi faktor w/c ≤ 0.50 Dodaci svezem betonu /1 Mikrosilika, max 30 kg/m3 betona /2 Superplastisajzer, ekvavilentnih svojstava, za Glenium B250 SCC , dozaza: 0.5l do 1.5l na 100kg cementa Svojstva betona livenog u suvim uslovima‐ Sekundarna konstrukcija crpnne stanice i obloga sahtova Svojstva ocvrslog betona /1 Marka betona MB30 /2 Vodonepropusni beton, tamo gde je u kontaktu sa vodom /3 Beton otporan na mrznjenje Materijali /1 Normalni Portland cement klase 35, max 400 kg/m3 /2 Sitnozrni recni agregat ili agregat od lomljenog kamena, max krupnoce od 20 mm Vodocementi faktor w/c ≤ 0.50 Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
41 of 49
003 Kriterijumi za izvodjenje dijafragme za Crpnu Stanicu Dijafragma Crne Stanice je sastavni deo primarne konstrukcije crpne stanice, te prema tome ima ulogu nosivog elementa. Sa druge strane, dijafragma je i vodo‐zaptivni element kako jame u kojoj ce se graditi sekundarna konstrukcija Stanice, tako i zavrsene konstrukcije Crpne Stanice. U tom smislu, dijafragma ce biti izradjena od armiranog vodonepropusnog betona cije ce se livenje vrsiti po principima podvodnog betoniranja. Radi obezbedjenja stabilnosti iskopa za dijafragmu tokom njenog livenja, formirace se u prvoj instanci bentonitska suspenzija ‐ isplaka sa 4% do 6% bentonita. Uloga bentonitske isplake bice sprecavanje prodiranja podzemne vode u iskop za dijafragmu. Pored ovoga u prasinastom i sitnozrnom pesku u kome lezi dominantni iskop dijafragme, isplaka ce na zidovima iskopa formirati film koji ce sprecavati prodiranje peska u iskop. Istovremeno, isplaka ce izvrsiti impregniranje sitnozrnog peska u zoni iskopa i time onemoguciti zarusavanje jame za dijafragmu. Konsitencija svezeg betona dijafragme primerena podvodnom betoniranju ce se postici dodavanjem superplastisajzera. Projektovana cvrstoca betona dijafragme ce se obezbediti odgovarajucom mesavinom agregata, kolicinom cementa i dodavanjem mikrosilike. Po pitanju obezbedjenja kvaliteta, izvodjac radova ce izmedju ostalog vrsiti dokazivanje sledeceg:  Vreme talozenja bentonitske suspenzije, koje ne sme biti krace od vremena zavrsetka livenja betona,  Kontrolu debljine i dubine iskopa za dijafragmu. Kontrolu vertikalnosti iskopa za dijfaragmu.  Vreme vezivanja cementa koje ne bi smelo da bude manje od 4 sata.  Kontrolu cvrstoce betona tokom livenja dijafragme, kontrolu VDPa betona na uzorcima u laboratoriji.  Kontrolu livenja betona na privremeno iskopanom rovu na gradilistu. 004 Kriterijumi za izvodjenje dna primarne konstrukcije – cemetiranje tla putem ’Jet Grouting’ postupka Postupkom ’Jet Grouting“ ce se u konkretnom slucaju vrsiti poboljsanje kvaliteta tla u dnu CS Krnjaca II primenom cementa. Ovim postupkom se najpre vrsi erodovanje tla u sirini predvodjenoj za formiranje stubova od cementiranog tla. Dok domen erozije tla moze da dostigne poluprecnik od 2.5m, brzina ubrizgavajuceg mlaza cementne emulzije je ≥ 100 m/s. Vertikalni stubovi se izvode sa preklapanjem, tako da se na kraju u slucaju CS Krnjaca II formira monolitizovano dno primarne konstrukcije, koje treba da bude vodonepropusno, tako da u sadejstvu sa Dijafragmom cinu unutrasnji prostor CS suvim i bezbednim za izvodjenje sekundarne konstrukcije. Radi jednostavnijeg opisa metode, postupak ce se u daljem delu Kriterijuma definisati kao ’soilcrit’ konstrukcija. Debljina konstrukcije ’soilcrit’ odredice se iz uslova stabilnosti protiv isplivavanja sistema ’dijafragma – ’soilcrit’ u uslovima kada se kompletira iskop za smestaj sekundarne konstrukcije. Za ovu fazu projekta, komponentalni stubovi konstrukcije ’soilcrit’ su predvidjeni precnika min 75 cm, dok se njihovo preklapanje ogranicava na 15% precnika odnosno na cca 10 cm. Za uspesnost poduhvata izgradnje konstrukcije ’soilcrit’ CS Krnjaca II, neophodno je obezbediti sledece:  Kvalifikovanog izvodjaca radova za konstrukciju ’soilcrit’ koji je svoju kvalifikativnost potvrdio na slicnim poslovima u Srbiji, i  Konsistentnu kontrolu kvaliteta ’jet grouting’. Pod ovim drugim se posebno podrazumeva sledece: (i) visina pojedinacnog sloja u cementiranim stubovima, (ii) brzina rotacije jetgrout injektora, (iii)pritisak garniture pri busenju tla, (iv) pritisak i protok injekcione mase, (v) pritisak i protok vazduha. Pri ovome:  Prema pristupacnim iskustvima, cvrstoca na pritisak uzoraka konstrukcije ’soilcrit’ ne bi smela da bude manja od 5.5 N/mm2[Mpa], odnosno njihova deformabilnost ne manja od 2 500.00 N/mm2[Mpa].  Min 1% od povrsine ’soilcrit’‐a bi trebalo da bude podvrgnuto jezgrovanju na kojima bi se izvodila ispitivanja fizicko‐mehanickih svojstava cemetiranog tla.  Skretanje od teoretske ose stubova ne bi smelo da bude vece od 0.5% za 5% testiranih stubova.  Precnik svakog 15og stuba bi trebao biti podvrgnut merenju precnika.  Na bazi rezultata probne deonice, Izvodjac ce pripremiti metod ojacanja tla putem ’Jet Grouting’. U ovoj fazi projekta, projektni kriterijumi predvidjaju da Izvodjac demonstrira probno polje za Jet Grouting na gradilistu, i na njemu dokaze performanse ’Jet Grouting’a pre pocetka izgradnje ’soilcrit’ konstrukcije. Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
42 of 49
005 Kriterijumi za izvodjenje zastitne konstrukcije za kolektore u zoni stambenih objekata duz ulice Imajuci u vidu da je dovodni kolektor na dubini od oko 8.0m, da je fundiran u tlu skoro identicnih karakteristika onome na lokaciji CStanice, i da se delom proteze duz izgradjenih stambenih objekata, u idejnom projektu se predvidja zastitna konstrukcija od dijafragme debljine 50 cm po obodu rova i konstrukcija ’soilcrit’ u dnu rova. Polaganje kolektora ce se vrsiti u tako izgradjenoj zastitnoj konstrukciji. Za razlku od primarne konstrukcije CStanice, ovde ce se posebna paznja posvetiti izradi dijafragme i ’soilcrit’ –a tako da ne dodje do destabilizacije tla ispod izgradjenih stambenih objekata i njihovog pucanja. Za odvodni kolektor koji je znacajno plici (max 2.0m), primenice se zastitna tehnologija od ’Larsen’ talpi i iglo filtera ili drenaznih bunara za snizavanje nivoa podzemne vode. 006 Uporedna tabela procenjenih svojstava in situ tla, tla cementiranog po postupku ’Jet Grouting’ i betona primarne konstrukcije: Fizicko‐mehanicka velicina [σ]Cvrstoca na pritisak 0.3 MPa Tlo cemetirano po postupku ’Jet Grouting’ 3 MPa [Ed] Modul Deformabilnosti [μ] Puasonov Koeficijent 5.0 – 20.0 MPa 2 000.00 MPa 0.42 – 0.47 0.28 0.18 [c] Kohezija, neporemeceno stanje [f] Ugao unutrasnjeg trenja, neporemeceno stanje 0.0 – 0.010 MPa 0.6 MPa 10 MPa 0
0
21 ‐ 32 450 450 3
22.0 – 24.0 kN/m 24.0 kN/m3 24.0 kN/m3 [g] Zapreminska tezina u prirodnom stanju [K] Koeficijent vodopropusnosti In situ tlo [Vidi tabelu u prilogu A] Beton Dijafragme MB 30 390 Mpa*) Korelacije Jedinica:
kN/m2= 0.01Kp/cm2
kN/m2 = 0.001 MPa
50 MPa (U vodozasicenom stanju) ‐5
‐8 10‐8 m/s 10 – 10 m/s 10‐10 m/s 600000
*) Sracunato po formuli: Povecana marak betona za dijafragmu se postize dodavanjem 
 k
270   k
Mikrosilie. 007 Dimenzionisanje elemenata primarne i sekundarne konstrukcije Dimenzionisanje sekundarne konstrukcije po metodi granicnih stanja nosivosti Dimenzionisanje elemenata sekundarne konstrukcije, nadzemni i podzemni deo, koja nije pod uticajem interakcije sa tlom, izvrisece se po teoriji granicnih stanja za betonske konstrukcije. Faktorizacija spoljnih opterecenja za deo konstrukcija koje nisu u sadejstvu sa tlom [Granicno stanje nosivosti i Granicno stanje upotrebljivosti] Računske vrednosti uticaja u presecima za delovanje graničnih opterećenja za nadzemni deo CStanice izražavaju se u obliku: S u    ui  S i   ug  S g   up  S p   u  S  Gde su Sg, Sp, i SΔ statički uticaji od stalnog, povremenog i izuzetnog opterećenja, respektivno, a  ug ,  up i  u njima pripisani granicni faktori uvecanja za parcijalnih opterecenja. Vrednosti granicnih faktora variraju u zavisnosti od posmatrane kombinacije opterećenja, kako je prikazano u tabeli: Kombinacija opterećenja gup guΔ gug Normalna opterećenja (stalno + povremeno) 1.6 1.8 ‐ Normalna i izuzetna opterećenja (stalno + povremeno + izuzetno) 1.3 1.5 1.3 Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
43 of 49
Dimenzionisanje primarne konstrukcije po metodi dozvoljenih napona Primarna konstrukcija deluje stalno u sadejstvu sa tlom cineci jedinstveni noseci sistem beton‐tlo. Standardi i pravila za dimenzionisanje beton‐tlo kompozitnih konstrukcija po metodi granicnih stanja jos uvek nisu uspostavljeni. U nedostatku toga, primarna konstrukcija ce se dimenzionisati po metodi dozvoljenih napona. Dimenzionisanje primarne i sekundarne konstrukcije po metodi granicnih stanja upotrebjivosti Kontrola graničnih stanja upotrebljivosti po prslinama Za potrebe proračuna prema graničnim stanjima prslina definiše se granična širina prslina primarne i sekundarne konstrukcije u zavisnosti od debljine zaštitnog sloja. Smatra se da je sredina malo do srednje agresivna. Granična širina prslina: Debljina zaštitnog sloja 7.0cm za dijafragmu, 3.0cm za ostale konstruktivne elemente Kombinacija stalnih i dugotrajnih promenljivih dejstava Kombinacija stalnih, dugotrajnih promenljivih i kratkotrajnih promenljivih dejstava Primarna Konstrukcija 0.20mm 0.25mm Sekundarna konstrukcija 0.25mm 0.30mm Kontrola granicnih stanja upotrebljivosti po deformacijama Granična stanja deformacija se kontrolišu za konstrukcije kod kojih to može biti merodavan uslov za dimenzionisanje. Usvaja se maksimalan dozvoljen ugib konstrukcije od 1/480 raspona. 008 Faktori opste stabilnosti primarne konstrukcije Tamo gde se stabilnost primarne konstrukcije bude racunala bez sadejstva sa okolnim tlom, primenice se sledeci koeficijenti sigurnosti: Opis opterećenja Stabilnost na klizanje Stabilnost na preturanje Stabilnost na isplivavanje 1.5 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1 Normalna opterećenja Kritična kombinacija osnovnih opterećenja – maksimalni nivoi voda, maksimalni bočni pritisak nasutog tlla, maksimalni uzgon, koja se mogu pojaviti u toku eksploatacije objekata. Izuzetna opterećenja Opterećenja koja se javljaju pri zemljotresu, horizontalne inercijalne sile, u kombinaciji sa maksimalnim nivoima voda i maksimalnim horizontalnim pritiscima tla. 009 Seizmicka mikroreonizacija i uticaji od zemljotresa Seimoloska karta (SFRJ 1967) za povratni period od 50 godina je uzeta kao osnova za procenu seizmicke mikroreonizacije podrucja Beograda. U nedostaku detaljnijih podataka o seizmicnosti i seizmotektonike sireg podrucja Balkana i njihovih uticaja na lokalne seizmicke parametre (frekvence, amplitude, ubrzanja, povratni periodi,....... ) za fazu idejnog projekta je maksimalno ubrzanje povrsinskog tla u zoni CSKrnjaca II, procenjeno na amax 0.0043g, u okviru zone koja je prema MCS skali usvojena kao zona 7‐og stepena. Metoda seizmickog koeficijenta je usvojena za proracun inercijalnih sila od mase konstrukcije, pri cemu je vrsna vrednost koeficijenta uzeta u iznosu od k
s = 10* 0.0043 = 0.043. Projektna seizmicka sila, za betonski deo mase ’m’ tako proizilazi kao rezultat proizvoda: S = m*k
s Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
44 of 49
010 Pokretna opterecenja Pokretna opterecenja od ljudske navale na plocama CStanice............................................. 3.0 kN/m2 Povremeno koncentrisano opterecenje od Delova pumpi pri njihovoj montazi ili servisiranju........ 10.0 kN/m2 Opterecenje koje nosi kran (nosivost krana)........................................................................................20.0 kN Tezina krana...........................................................................................................................................5.0 kN Koeficijent udarnog dejstva krana pri vertikalnoj manipulaciji...........................................................1.20 Koeficijent udarnog dejstva krana pri horizontalnoj manipulaciji........................................................1.10 011 Opterecenje od vetra Osnovno dejstvo vetra: Usvojeno u iznosu od 1.1 kN/m2, cime se lokacija objekta poistovecuje sa lokacijom koja se nalazi na osamljenom mestu i kod koje je dejstvo punog vetra moguce sa bilo koje strane. Objekat je zatvoren, sto iskljucuje mogucnost pojave vetra na unutrasnje strane krova. ` ‐ 0.4*Wo
Wo (1.2 sun α)-o.4 α
Wo = 1.1kN/m2 0.8*Wo
‐ 0.4*Wo
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
45 of 49
PRILOG II – PROJEKTNI GEOTEHNICKI
MODEL TLA U KOJE SE FUNDIRA
KONSTRUKCIJA CRPNE STANICE
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
47 of 49
Napomene:
Projektni Geotehnicki Model Tla u koje se fundira betonska konstrukcija Crpne
Stanice Krnjaca 2
   H
v i i

 h   v  1 
Tipican Poprecni Presek Stanice
IP = GT - GP
35.20
15.00
30.00
cca 4 20.00
A
B
1
2
3
4
5
C
D
E
F
G
H
J
I
K
L
M
Prognozne Vrednosti Fizicko-Mehanickih svojstava Tla u koje se fundira Crpna Stanica Krnjaca 2
Zapreminska
T ezina
Prirodno /Vodozasic
-eno stanje

Zapreminska
T ezina
Suvo/ Ola ksano
stanje

[kN/m3]
[kN/m3]
19/21.0
17.0/14.0
Modul
Deformabilnosti
Ed
[kN/m2]
[kPa]
15000
Puasonov
Koeficijent

0.35
Kohezija V/R
C
[kN/m2]
[kPa]
20.0/16.0
Ugao un utrasnjeg
trenja V/R

Koeficijent
vodopropusnosti
[stepeni]
30/27
K
Indeks
plasticnosti
[%]
[m/s]
Granica T ecenja
Sadrzaj vode
[%]
[%]
Staticka
Penetracija
[Busotina PN1 cca
100m iz van stanice]
Klasifikacija
iskop a po
GN 200
N/A
Vertikalna
Komponenta
p ocetnih napona
Efektiv no stanje

[kN/m2]
E10-8
50.00
[MPa]
0.000
0.000
N/A
16.0/13.0
5000
18.0 - 20.0
16.60
3500 - 6000
0.42
10.0/6.5
21/17.5
E10-8
3.0 - 10.0
15 - 21
10-7 - 10-9
21.40
43.70
31.60
3550
17.0/19
17.0 - 19.0
15.0/12.0
4000
2500 - 5000
0.45
8.0/5.5
15/12.5
E10-8
3.0 - 8.0
10- 15
10-7 - 10-9
16.70
38.70
29.80
7500
88.29
55.00
30/50
Konsolidovani Nabacaj
a
Facija: 'Podvodna
Mrtvaja'
7
19.50
16.50/13.5
10 000 15 000
0.47
30/27
E10-7
0.0 - 5.0
24 - 30
10-6 - 10-8
11700
do
21420
100.00
300.00
70.00
68.15
375.00
350.00
67.40
20/40
15.00
700.00
30/50
35.00
140.00
400.00
I
64.15
1130.00
235.00
200.00
I
920.00
0.091
540.00
1670.00
280.00
Sitnozrni pesak
Stalno vodozasicen, srednje do
manje deformabilan, Priblizno
GN200/IV
III 95%
IV 5%
[max NPV]
30.00
15.00
5.0/2.5
71.15
100.00
50.00
590.00
50.00
15.00
IV
275.00
12 500
III
155.00
30.00
40.00
Glinovito-Prasinasti Nanos
Vodozasicena, meka i tecljiva
sredina, izrazito povecane
deformabilnosti, podlozna
likvifakciji
0.111
18.50/ 20.5
80.00
55.00
570.00
III 100%
72.70
20/40
V
15.00
Prasinasto-Peskoviti Nanos
Nekonsolidovan, deformabilan,
sezonski jace zasicen
0.041
cca 3 76.00
300.00
950.00
0.011
III 90%
II 10%
50.00
300.00
Selektovani materijal iz iskop
0.021
18.0/20.0
30.00
Horizontalna
Komp onenta
pocetnih napona
Efektivno stanje
[MPa]
0.061
6
N
62.00
61.40
H
800.00
II
575.00
Facija: 'Korita'
H* =540.00
575.00
600.00
H
740.00
56.00
0.221
8
19.0/21.0
17.0/14.0
19.0-21.0
20 000
0.45
15 000 -
0.0
32/28
E10-5
0.0
28 - 32
0-5 - 10-6
0.191
Sljnunkoviti Pesk
Zitke do meke konsistencije,
srednje do manje deformabilan.
Priblizno GN 200/II
200.00
V ar
25 000
34800
9
III 90%
IV 10%
890.00
100.00
300.00
950.00
100.00
1150.00
300.00
Razmera:
0
10
Project:
LL Consulting Engineers
Geotechnical and Structural Design
Employer:
BETA Sewerage Pumping Station
Final Design
Date :
August, 2010
Page:
48 of 49
1
2
3
4
5
6
7
[m]
Download

BETA Sewerage Pumping Station