SAYIŞTAY DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ VE
YAZIM KURALLARI
• Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri
•Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları
SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
•• Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan hakemli bir dergidir.
•• Derginin yayın konusu denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere sosyal
bilimler alanı ile sınırlıdır.
•• Derginin yazım dili Türkçe’dir. Yayın Kurulunun uygun gördüğü durumlarda
İngilizce yazılar da yayımlanır.
•• Dergiye gönderilecek yazılarda Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil
Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
•• Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında, [email protected]
gov.tr adresine e-posta yoluyla ya da CD’ye kaydedilmiş olarak aşağıdaki
adrese posta yoluyla gönderilir:
•• Sayıştay Dergisi
•• Sayıştay Başkanlığı
•• Balgat/ANKARA
•• Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
•• Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulunun ön incelemesine
tabidir. Ön incelemede konu, şekil ve içerik açısından uygun bulunan yazılar
değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir.
•• Hakem değerlendirmesi sonucunda hakemlerden birinin olumlu, diğerinin
olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir.
Yazının yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.
•• Yayın Kurulu hakem değerlendirmeleri doğrultusunda yazıların
aynen yayımlanmasına, yazarından düzeltme talep edilmesine ya da
yayımlanmamasına karar verir ve bu karar yazarlara bildirilir. Yayımlanmasına
karar verilen yazılara hangi sayıda yer verileceğine de Yayın Kurulu karar verir.
Gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın iade edilmez.
•• Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5/12/1951 tarih ve 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve
belgelendirilmesi şarttır. Çeviriler, orijinal metni ile birlikte gönderilir.
•• Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Sayıştay Başkanlığına aittir.
•• Dergide yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Sayıştay tarafından
paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Sayıştay Dergi ̇si ̇ • Sayı: 92/Ocak-Mart 2014
183
Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri
•• Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı
yapılabilir.
•• Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve
İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir ve
beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.
184
Sayıştay Dergi ̇si ̇ • Sayı: 92/Ocak-Mart 2014
SAYIŞTAY DERGİSİ YAZIM KURALLARI
•• Dergiye gönderilecek yazılar MS Word formatında, A4 boyutunda, üst, alt ve
her iki kenardan 2,5 cm boşluk bırakılacak ve her iki yana yaslı olacak şekilde
tek satır aralığıyla, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak
yazılmalı ve 8000 kelimeyi geçmemelidir.
•• Yazı için hazırlanacak kapak sayfasında yazının başlığı, yazar veya yazarların
adı, soyadı, ünvanı, bağlı olduğu kurumun adı, kısa bir özgeçmişi ve iletişim
bilgileri yer almalıdır.
•• Gönderilen yazıların (çeviriler hariç) ilk sayfasına Türkçe ve İngilizce dillerinde
yazılmış başlık, özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words) eklenmelidir.
•• Özet, yazının amaç ve kapsamını en iyi şekilde ifade edecek ve 200 kelimeyi
geçmeyecek şekilde 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, en çok beş
adet olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.
•• Yazının başlığı büyük harflerle 15 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazının
giriş ve sonuç bölümleri dahil tüm ana başlıkları büyük harflerle koyu ve 12
punto ile; alt başlıklar ise küçük harflerle koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
•• Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık verilmelidir.
•• Atıflar metinde ve parantez içine alınarak, (yazarın soyadı, yayın tarihi: sayfa
numarası) şeklinde yapılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmayacaktır. Dipnotlar
sadece açıklama yapmak için kullanılacak ve 10 punto ile yazılacaktır.
•• Metin içi atıflar şu şekilde yapılmalıdır:
•• Tek yazarlı eserler: (Akgündüz, 1997: 45) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise;
Akgündüz (1997: 45)…..
•• İki yazarlı eserler: (Akdoğan ve Tekner, 2007: 175-182) veya yazarın ismi
metinde geçmiş ise; Akdoğan ve Tekner (2007: 175-182)
•• Üç ve daha çok yazar: (Tortop vd, 1999: 22) veya yazarın ismi metinde geçmiş
ise; Tortop ve diğerleri (1999)…..
•• Aynı yıl içinde birden çok eseri olan yazar: (İnan, 2007a: 42) ve (İnan, 2007b:
56)
•• Bir kuruma ait eser: (TÜİK, 2006)
•• İnternetten yapılan alıntılarda: (Sayıştay Başkanlığı, 2009)
•• Kaynakçada, sadece metin içinde atıf yapılan eserlere yer verilmelidir.
•• Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve aşağıdaki
şekilde yazılmalıdır:
Sayıştay Dergi ̇si ̇ • Sayı: 92/Ocak-Mart 2014
185
Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları
•• Kitap: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), eserin adı, çeviren varsa
(çev. ad soyad), yayınlayan, yayın yeri.
•• Akgündüz, Ahmet (1997), Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi, Sayıştay
Yayınları, Ankara.
•• Luecke, Richard (2008), Kriz Yönetimi, (çev. Önder Sarıkaya), İş Bankası
Yayınları, İstanbul.
•• Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç (1999), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları,
Ankara.
•• Kitaptaki Makale: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin
adı” eserin adı, derleyenin adı soyadı (der.), yayınlayan, yayın yeri.
•• Dimitrow, Valeriy (2007), “Çevre Denetiminde Bulgaristan Sayıştayının
Tecrübesi”, Çevre Denetimi ve Sayıştaylar, Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay 145. Yıl
Yayınları, Ankara.
•• Dergi Makaleleri: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin
adı”, derginin adı, cilt numarası, sayısı.
•• Feyzioğlu, Bedii (1997), “Sayıştay ve Saydamlık”, Sayıştay Dergisi, Sayı 25
(Nisan-Haziran).
•• Kurum Yayınları: Kurum adı (yılı), eserin adı, yayınlayan, yayın yeri.
•• IFAC (2009), Handbook of International Standards on Auditing and Quality
Control, International Federation of Accountants, New York.
•• İnternet: Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitenin ait olduğu kurum
(yılı), “eserin adı”, <internet adresi>, (erişim tarihi).
•• Sayıştay Başkanlığı (2009), “2008 Yılı Hazine İşlemleri Raporu”, http://www.
sayistay.gov.tr/rapor/rapor4.asp?id=82 (Erişim Tarihi: 18.11.2009).
186
Sayıştay Dergi ̇si ̇ • Sayı: 92/Ocak-Mart 2014
Download

sayıştay dergisi yayın ilkeleri ve yazım kuralları