T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2015 Yılı
Bütçe Sunuş Konuşması
(TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu)
Doç. Dr. Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
2015 Yılı
Bütçe Sunuş Konuşması
(TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu)
4 Kasım 2014
Bütçe Sunuş Konuşması
Sayın TBMM Başkanı,
Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Başkanı ve Saygıdeğer Üyeleri,
Kurumların Değerli Temsilcileri,
Sayın Basın Mensupları,
Konuşmama başlarken şahsım ve kurumum adına sizleri saygıyla
selamlıyorum.
GİRİŞ
Konuşmamda, Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayının genel olarak yetki ve
sorumlulukları, 2014 yılı faaliyetleri, 2013 yılı Denetim Raporları, 2014 yılı
Denetim Programı, yargılama faaliyetleri, 2013 yılı Kesin Hesabı, 2015 yılı
Bütçe Teklifi ve 2014 yılı Bütçe Gerçekleşmeleri hakkında bilgi sunmak
istiyorum.
I -Yetki ve Sorumluluklar Hakkında Genel Bilgilendirme
Sayıştay, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 160,164 ve 165’nci
maddeleri hükmüne göre, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu
idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve
işlemlerini kesin hükme bağlamak, mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini
denetlemek ve kesin hükme bağlamak, kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak; kesin hesap kanun
tasarılarına genel uygunluk vermek ve 3346 sayılı Kanun çerçevesinde
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimini yapmakla görevlidir.
1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 68’inci
maddesinde, Sayıştay tarafından yapılacak dış denetimin amacının;
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin kanunlara,
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi
ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanması olduğu
belirtilmiştir. Aynı Kanunun 43’üncü maddesine göre genel uygunluk
bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması, 41’inci maddesine
göre idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu ile 54’üncü maddesine
göre Maliye Bakanlığınca hazırlanan mali istatistiklerin değerlendirilmesi
de Sayıştay tarafından yapılmaktadır.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’na göre Sayıştay denetimi, kamu
idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara
ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti; kamu
idarelerinin mali rapor ve tablolarına dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan
her türlü belgelerin değerlendirilerek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği
ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, mali yönetim ve iç kontrol
sistemlerinin değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
Sayıştay tarafından yapılan denetimlerin amacının, TBMM’nin bütçe
hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında
TBMM’ye ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu mali
yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının
korunması, kamu idarelerinin performansının ölçülmesi, hesap verme
sorumluluğunun ve mali saydamlığın yerleştirilmesi olarak belirtilmiştir.
2
Bütçe Sunuş Konuşması
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Sayıştay, bu amaçlar doğrultusunda kamu idarelerinin mali faaliyet,
karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetleyerek
sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı
bilgi ve raporlar sunmaktadır. Sayıştay, bu kapsamda yürüttüğü tüm
faaliyetlerinde;
• Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını;
sürekli gelişim anlayışıyla dünyadaki gelişmeleri de izleyerek en etkin
şekilde yürütmek,
• Yüce Meclis adına yaptığı denetimleri dürüst, önyargıdan uzak ve
tarafsız bir biçimde ve aynı zamanda genel kabul görmüş denetim
standartlarına uygun şekilde planlayıp yürütmek,
• Kamu yönetiminin saydamlığını ve hesap verebilirliğini sağlamak,
• Denetimlerinde bilişim teknolojisinden azami ölçüde yararlanmak,
• Denetim ve raporlama kapasitesini sürekli geliştirmek,
• TBMM ve kamuoyu ile denetlenen kurum ve kuruluşların beklenti ve
ihtiyaçlarına yönelik çaba göstermek
amaçlarını gözetmektedir.
3
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Sizlere Sayıştayın 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ile 2015
yılı bütçesi ve yapacağı faaliyet ve projeleri hakkında ayrıntılı bilgi arz
edeceğim.
II - 2014 Yılı Faaliyetleri
A - 2013 Yılı Sayıştay Denetimi ve Denetim Raporları (KİT’ler Dahil)
Sayıştay,
2013
yılında
6085
sayılı
Kanun’un
31’inci
maddesi
gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kamuoyunun ve denetlenen
kamu idarelerinin beklentilerini de dikkate alarak, yapılan risk analizleri
çerçevesinde yıllık denetim programını hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur.
2013 yılı denetim programı çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda;
43 genel bütçeli idare, 59 adedi üniversite olmak üzere 97 özel bütçeli
idare, 16 büyükşehir belediyesi, 18 büyükşehir bağlı idaresi, 35’i büyükşehir
ilçe belediyesi olmak üzere 43 ilçe belediyesi, 62 il belediyesi, 78 il özel
idaresi, 8 düzenleyici ve denetleyici kurum, 2 sosyal güvenlik kurumu
(SGK ve Türkiye İş Kurumu), 26 kalkınma ajansı ve 7 diğer kamu idaresi
olmak üzere 400 kamu idaresi hakkında Sayıştay raporu hazırlanmıştır.
2013 yılında yürütülen denetimler sonucunda bütçe büyüklükleri
itibariyle; genel bütçeli idareler %99,79, özel bütçeli idarelerden
üniversiteler %91,21, diğer özel bütçeli idareler %99,94, düzenleyici
ve denetleyici kurumlar %97,34, il özel idareleri %98,31, büyükşehir
belediyeleri %100, büyükşehir bağlı idareleri %98,17, ilçe belediyeleri
%43,86, sosyal güvenlik kurumları %100, kalkınma ajansları %100 ve
Kamu İktisadi Teşebbüsleri %100 oranında denetlenmiştir.
4
Bütçe Sunuş Konuşması
Grafik 1: Kamu İdarelerinin Bütçe Büyüklükleri İtibariyle Denetlenme Oranı
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Sayıştayın
siyasi
partilerin
denetimi
konusunda
da
görevleri
bulunmaktadır.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 55’inci maddesinde Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin
mali denetiminde Sayıştaydan yardım sağlayacağı hükmü yer almaktadır.
Bu denetim ilk inceleme mahiyetinde olup raporları karara bağlama yetkisi
Anayasa Mahkemesinindir.
5
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Bu çerçevede 2013 yılı hesaplarına ilişkin olarak toplam 78 adet
siyasi partinin kesin hesabı, ilk incelemeleri yapılmak üzere Anayasa
Mahkemesinden teslim alınmış olup düzenlenen raporlar Anayasa
Mahkemesine gönderilmiştir. İlk incelemeleri tamamlanan siyasi partilerin
hesaplarının esastan incelenmesi ise Anayasa Mahkemesinin kararı
doğrultusunda yürütülecektir.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
2013 yılına ilişkin denetimler, kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek,
mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin
sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde
etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüştür. Mali denetimler sonucunda hazırlanan Sayıştay Denetim
Raporları TBMM’ye ve/veya ilgili mercilere sunulmuştur.
Bunun yansıra 2013 yılı denetimleri sonucunda genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinde tespit edilen kamu zararlarına ilişkin
bulgulara, Sayıştay Kanunu gereğince “yargılamaya esas raporlar”da yer
verilerek, yargılanıp hüküm tesis edilmek üzere, birer hesap mahkemesi
olan Dairelere Kasım ayı sonu itibariyle intikal ettirilmiş olunacaktır.
Öte yandan 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4’üncü ve 43’üncü
maddeleri gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2013 yılı faaliyetleri
denetlenerek 97 adet rapor düzenlenmiştir. Bu raporlar Sayıştay Rapor
Değerlendirme Kurulunca görüşülerek Ekim ayı sonunda ilgili kurumlara
gönderilmiş olup, 31 Aralık 2014 tarihine kadar TBMM Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Komisyonuna intikal ettirilecek ve Kalkınma Bakanlığı ile
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına gönderilecektir.
6
Bütçe Sunuş Konuşması
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’na göre, 2013 yılına ilişkin denetimler
sonunda hazırlanan raporlar şunlardır:
1- 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi
2- 2013 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu
3- 2013 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu
4- 2013 yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu
5- 2013 yılı Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları
6- 2013 yılı Kalkınma Ajanslarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporları
7- 2013 yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu
8- 2013 yılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Denetim Raporları
9- 2013 yılı KİT Genel Raporu
10- 2013 yılı Yargılamaya Esas Raporlar.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Yukarıda saydığım 2013 yılı Sayıştay denetim raporlarıyla ilgili olarak
yapılan işlemler hakkında da şu bilgileri arz etmek istiyorum.
• TBMM’ ye sunulması gereken Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim
Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu,
Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve kamu idarelerine ilişkin
157 adet Sayıştay Denetim Raporu 12 Eylül 2014 tarihinde TBMM’
ye sunulmuştur.
7
T.C. Sayıştay Başkanlığı
• 157 adet kamu idaresine ilişkin Sayıştay Denetim Raporu ilgili kamu
idarelerine gönderilmiştir.
• Mali
İstatistikleri
Değerlendirme
Raporu
ve
Faaliyet
Genel
Değerlendirme Raporu Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
• Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu, TBMM’ye sunulmuş ve
Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 26 adet kalkınma ajansına
ilişkin Sayıştay Denetim Raporu ise ilgili kalkınma ajansları ile
Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
• 139 adedi belediye ve bağlı idare, 78 adedi özel idare olmak üzere
mahalli idarelere ilişkin toplam 217 adet Sayıştay Denetim Raporu,
kendi meclislerinde görüşülmek üzere kurumlarına gönderilmiştir.
• Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonucunda düzenlenen
97 adet Yıllık Denetim Raporu, 6085 sayılı Kanun gereği 2014 yılı
sonuna kadar TBMM’ye sunulacak ve Kalkınma Bakanlığı ile Hazine
Müsteşarlığına gönderilecektir.
• 6085 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi ve Sayıştay Denetim
Yönetmeliği hükümlerine göre 2014 yılı Kasım ayı sonuna kadar
hazırlanması gereken kamu idarelerinin 2013 Yılı Yargılamaya Esas
Raporları, hüküm tesis edilmek üzere Sayıştay yargılama dairelerine
sunulacak olup hüküm sonucu düzenlenen ilamlar, Tebligat Kanunu
hükümlerine göre ilgililerine tebliğ edilecektir. Yargılamaya Esas
Raporlar, mevzuat gereğince ayrıca TBMM’ye sunulmayacak, başka
bir kamu idaresine gönderilmeyecektir.
8
Bütçe Sunuş Konuşması
Raporların Kamuoyuna Duyurulması
• TBMM’ye sunulan ve ilgili kamu idarelerine gönderilen raporlardan,
Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme
Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri
Değerlendirme Raporu, Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu
ve kamu idarelerine ilişkin Sayıştay Denetim Raporları, kanunların
açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç Sayıştay web sayfasında
kamuoyuna duyurulmuştur.
• Mahalli idarelere ilişkin Sayıştay Denetim Raporları, kalkınma
ajanslarına ilişkin Sayıştay Denetim Raporları ilgili kamu idarelerine
gönderilmesinden itibaren kanunların açıklanmasını yasakladığı
durumlar hariç on beş gün içinde Sayıştay web sayfasında
kamuoyuna duyurulmuştur. 97 adet KİT Yıllık Denetim Raporları ile
KİT Genel Raporu ise yılsonuna kadar TBMM’ye ve ilgili mercilere
iletilmiş ve kamuoyuna duyurulmuş olacaktır.
• Yargılamaya esas raporlar, harcama ve gelir toplama sürecinde
görevli olanların kamu zararına yol açan işlem ve eylemlerinin tespit
edilmesine yönelik olduğundan ve kişisel mali sorumlulukla ilgili kesin
hüküm verme yetkisi, Sayıştay yargılama dairelerinde olduğundan
söz konusu raporlar ayrıca kamuoyuna duyurulmayacaktır.
B - 2014 Yılı Sayıştay Denetim Programı
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 31/2-b maddesi uyarınca Sayıştay,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kamuoyunun ve denetlenen kamu
idarelerinin beklentilerini de dikkate alarak ve 2014 - 2018 Stratejik
Planı’na dayalı olarak 5 yıllık Denetim Stratejik Planı’nı hazırlayarak
yürürlüğe koymuştur. Ayrıca, yapılan risk analizleri doğrultusunda 2014
yılı Denetim Programı’nı hazırlamıştır.
9
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2014 Yılı Denetim Programı’nda denetim alanımızdaki kamu idarelerinden
45 adet genel bütçeli idare, 106’sı üniversite olmak üzere 147 adet özel
bütçeli idare, 9 adet denetleyici ve düzenleyici kurum, 51 adet il özel
idaresi, 30 adet büyükşehir belediyesi, 19 adet büyükşehir belediyesine
bağlı idare, 83 ilçe belediyesi, 51 adet il belediyesi, 24 belediye şirketi,
4 il özel idare şirketi, 7 adet kalkınma ajansı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve
Türkiye İş Kurumu ile 8 adet diğer kamu idaresi (Türkiye Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı, Tanıtma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu ve Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri) olmak
üzere 480 adet kamu idaresi denetim kapsamına alınmıştır. Ayrıca 97 adet
Kamu İktisadi Teşebbüsü 2014 Yılı Denetim Programı’na alınmıştır.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Sizlere Sayıştayın yargılama ve görüş bildirme faaliyetleriyle ilgili kısa
bilgiler vermek istiyorum.
C - Yargılama Faaliyetleri
Sayıştayın önemli görevlerinden biri de hesap yargılamasıdır. Yargılama
faaliyeti birer hesap mahkemesi olan Dairelerde yapılır. Sayıştay’da sekiz
Daire bulunmakta olup Dairelerce verilen ilamların son hüküm mercii ise
Sayıştay Temyiz Kuruludur. Sayıştay Başsavcılığı da yargılama sürecinde
yer almaktadır.
31 Ekim 2014 tarihi itibariyle sekiz yargılama dairesine 845 adet
yargılamaya esas rapor intikal etmiş ve bu raporların 489’unun yargılaması
yapılarak ilamı düzenlenmiştir.
10
Bütçe Sunuş Konuşması
Suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 13 konunun
ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir.
Sayıştay Dairelerince verilen hükümler aleyhine Temyiz Kuruluna yapılan
başvurulardan 2014 yılında 1418 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis
edilmiştir.
2014 yılında, 2013 yılına ilişkin olarak Başsavcılık tarafından 151 asıl
rapor ve 284 ek rapor ile 1066 temyiz talebine görüş verilmiştir.
D - Görüş Bildirme
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Sayıştay
Genel Kurulunun Sayıştaya ilişkin kanun tasarısı ve teklifleri ile bu kanun
gereğince hazırlanacak yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme görevi
bulunmaktadır. 2014 yılında Genel Kurul bu konuda kendisine intikal eden
2 dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıştır.
Rapor Değerlendirme Kurulu, 2014 yılında 2013 yılı raporlarıyla ilgili
olarak yukarıda denetim raporları hakkında sunduğum bilgilerde de
belirttiğim üzere, 400 kamu idaresi denetim raporlarına ilave olarak 97
adet Kamu İktisadi Teşebbüsü raporlarına görüş vermiştir. Bunlardan
157 adet kurum raporu Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte TBMM’ye
sunulmuştur. Ayrıca 97 adet KİT Raporu da mevzuat gereğince 2014
yılı sonuna kadar TBMM’ye sunulacaktır. Bunlara ilaveten Dış Denetim
Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu,
Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel
Raporu da Rapor Değerlendirme Kurulunda görüşülmüştür.
11
T.C. Sayıştay Başkanlığı
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca Daireler
Kurulu, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konuda
düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenlemeler
hakkında görüş vermektedir. Bu konuda 2014 yılında 124 adet Sayıştay
görüşü verilmiştir.
E - Uluslararası İlişkiler
• Sayıştay, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının
(INTOSAI) aktif bir üyesidir. INTOSAI bünyesinde oluşturulan Asya
Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI) Denetim Komitesi
üyeliği, Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI)
Yönetim Kurulu üyeliği ve 2014 Haziran ayından itibaren EUROSAI
Birinci Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
• Üyesi olduğumuz bir diğer uluslararası kuruluş ise Ekonomik
İşbirliği Örgütü Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı’dır (ECOSAI).
Kurumumuz, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan,
Pakistan,
Tacikistan,
Türkmenistan,
Türkiye
ve
Özbekistan
Sayıştaylarının bir araya gelerek oluşturdukları bu kuruluşun kurucu
üyesidir ve 2013 Aralık ayından itibaren ECOSAI Başkanlığı görevini
yürütmektedir.
• Kurumumuz başta bölgedeki sayıştaylar olmak üzere ikili ilişkilere
önem vermektedir. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde Kamerun,
Afganistan, Fransa Sayıştayları ve NATO Uluslararası Denetçiler
Kurulu ile işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.
• Kurumumuz bu yıl içerisinde bir dizi uluslararası etkinlik ve ziyarete ev
sahipliği yapmış, ayrıca meslek mensuplarımızın, yurtdışında çeşitli
platformlarda gerçekleştirilen toplantılar ile kurs, seminer, çalıştay
gibi eğitim etkinlikleri ve staj programlarına katılımı sağlanmıştır.
12
Bütçe Sunuş Konuşması
• Uluslararası
Yüksek
Denetim
Kurumları
Teşkilatı
(INTOSAI)
bünyesinde olmak üzere Türk Sayıştayının sorumluluk ve liderliğinde
yürütülen “Afet Risklerinin Azaltılması” konulu çalışma sonucunda
“ISSAI 5510: Afet Risklerinin Azaltılması Denetimi” konulu denetim
rehberi 2014 yılının ilk yarısında tamamlanmıştır.
• 16-19 Haziran 2014 tarihleri arasında Hollanda’nın Lahey kentinde
gerçekleştirilen 9. EUROSAI Kongresinde kurumumuzu Sayıştay
Başkanı başkanlığında bir heyet temsil etmiştir. Kongrede; bir sonraki
kongrenin 2017’de Türkiye’de düzenlenmesine, Türk Sayıştayının
2014-2017
yılları
arasında
EUROSAI
Başkan
Yardımcılığını
üstlenmesine, Türk Sayıştayının 2017-2020 tarihleri arasında
EUROSAI Başkanlığını üstlenmesine, karar verilmiştir.
• Almanya Sayıştayının 300’üncü kuruluş yıl dönümünün kutlanması
faaliyetleri
kapsamında,
11-14
Mart
2014
tarihleri
arasında
Almanya’da düzenlenen “Dış Denetimde Bilişim Teknolojisiyle İlgili
Zorluklar” konulu Uluslararası Sempozyum ile 9. EUROSAI Bilişim
Teknolojisi Çalışma Grubu Toplantısına kurumumuzdan bir ekip
katılmıştır.
• “Sahtecilik ve Yolsuzluğun Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Denetim”
konulu 10. ASOSAI Araştırma Projesinin 6. Toplantısı Kurumumuzun
ev sahipliğinde 27–29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Ankara’da
gerçekleştirilmiştir. Kurumumuzun ev sahipliği yaptığı 10. ASOSAI
Araştırma Projesinin nihai çıktısı olan Araştırma Projesi Raporunun
yazımında son aşamaya gelinmiş olup Aralık 2014 sonunda taslak
rapor tamamlanarak ilgili taraflar ile paylaşılacaktır.
13
T.C. Sayıştay Başkanlığı
• 23-26 Eylül 2014 tarihlerinde Rusya Federasyonu Sayıştayının ev
sahipliğinde Moskova’da gerçekleştirilen ASOSAI 47. Yönetim
Kurulu Toplantısı ile 2. ASOSAI-EUROSAI Ortak Konferansına
kurumumuzdan bir heyet iştirak etmiştir.
• 27-28 Ekim 2014 tarihlerinde Pakistan’ın Lahor kentinde düzenlenen
ECOSAI 19. Yönetim Kurulu ve 14. Eğitim Kurulu Toplantısına
kurumumuzdan bir heyet iştirak etmiştir.
• İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İİT Alt Kuruluşlarının
2013 mali yılı hesaplarını incelemek üzere Suudi Arabistan’ın Cidde
şehrinde yapılan 35. Mali Kontrol Organı (MKO) Toplantısına iştirak
edilmiştir.
• Brüksel’de gerçekleştirilen NATO üyesi ülkelerin Yetkin Ulusal
Denetim Kurumları (CNAB) temsilcileri yıllık toplantısına katılım
sağlanmıştır. NATO Uluslararası Denetçiler Kurulunun (IBAN) talebi
üzerine ilk defa uygulanmakta olan ulusal gönüllü katkı (VNC)
kapsamında IBAN tarafından yürütülecek 2014 yılı performans
denetimi çalışmalarına iştirak etmek üzere bir meslek mensubumuz
3 ay süreyle IBAN’da görevlendirilmiştir
14
Bütçe Sunuş Konuşması
F - Eğitim Faaliyetleri
• Meslekleriyle ilgili konularda araştırma yapmak, öğrenim görmek ve
yabancı dil seviyesini yükseltmek amacıyla yurt dışı eğitim programı
kapsamında 2014 yılında 5 meslek mensubumuz yüksek lisans
yapmak için yurt dışına gönderilmiştir.
• AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış
personel sayısını artırmak ve müktesebatın etkin bir biçimde
uygulanabilmesi için gerekli idari kapasiteyi oluşturmak amacıyla
Jean Monnet burs programı kapsamında 2014 yılında 5 meslek
mensubumuz yurt dışına gönderilmiştir.
• Öğrenim görmek, yabancı dil seviyesini yükseltmek amacıyla
2014 yılında genel ingilizce eğitimi için 30 meslek mensubumuz;
mesleki yabancı dil eğitimi için 15 meslek mensubumuz yurt dışına
gönderilmiştir.
• Staj/mesleki eğitim programı kapsamında 2014 yılında Avrupa Birliği
Sayıştayında denetim uygulama programına 4 meslek mensubumuz
katılmıştır.
• Bilgi ve görgülerini artırmak, hazırlanan bir programa göre yabancı
ülkelerin mali sistemleri ile sayıştayların çalışmaları, denetim alanları,
gidilecek ülkenin idari yapısı ve kurumları, bu kurumların Sayıştay ile
olan ilişkileri hakkında bilgi edinmek amacıyla 2014 yılında; “Mali
Denetim ve Düzenlilik Denetimi” konulu Hindistan Sayıştayı eğitim
programına 2 meslek mensubumuz, “Performans Denetimi” konulu
Pakistan Sayıştayı eğitim programına da 3 meslek mensubumuz
katılmıştır.
• 2014 yılında 37 meslek mensubumuz yurt dışında elçilik, konsolosluk
ve daimi temsilciliklerin denetiminde görevlendirilmiştir.
15
T.C. Sayıştay Başkanlığı
III - Kesin Hesap ve 2015 Bütçe Teklifimiz Hakkında Bilgiler
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Bu bölümde kurumumuzun 2013 yılı gerçekleşmiş bütçe giderleri, yani
kesin hesabı, Ekim ayı sonu itibariyle 2014 yılı bütçe gerçekleşmeleri ve
2015 yılı bütçesi teklifimiz ile yıllara göre bütçe ödenekleri hakkında bilgi
sunmak istiyorum.
2013 yılı kesin hesap rakamları Tablo 1’de; Ekim ayı sonu itibariyle
2014 yılı bütçe gerçekleşmeleri Tablo 2’de; 2013-2014 bütçe ödenekleri
ile 2015 yılı bütçe ödenek teklifimiz Tablo 3’de; 2015 yılı bütçe teklifi
ve izleyen yıllar bütçe tahminleri Tablo 4’de; 2015 yılı ödenek dağılım
yüzdeleri ise Grafik 2’de yer almaktadır.
A - 2013 Yılı Gerçekleşmiş Bütçe Giderleri (Kesin Hesap)
2013 yılı Kesin Hesabında; 164.587.200 TL tutarındaki toplam ödeneğin
141.002.931 TL’si harcanmış olup %14,33’e tekabül eden 23.584.269
TL’si kullanılmayarak iptal edilmiştir. Harcama toplamının %66,33’ü olan
93.523.571 TL’si personel giderlerinden, %8,59’u olan 12.120.614 TL’si
sosyal güvenlik giderinden, %19,75’i olan 27.840.125 TL’si mal ve hizmet
alım giderinden, %0,45’i olan 638.111TL’si cari transferlerden, %4,88’i
olan 6.880.510 TL’si ise sermaye giderinden oluşmaktadır.
16
Bütçe Sunuş Konuşması
Tablo 1: 2013 Yılı Gerçekleşmiş Bütçe Giderleri (Kesin Hesap)
EKONOMİK BÜTÇE GİDERİNİN
KODU
TÜRÜ
HARCAMA
KALAN
(TENKİS)
103.849.700
93.523.571
10.326.129
---
90,05
ÖDENEK
GELECEK GERÇEKLEŞME
YILA DEVİR ORANI (%)
1
PERSONEL
GİDERLERİ
2
SOSYAL GÜV. KUR.
DEVLET PRİMİ GİD.
14.170.000
12.120.614
2.049.386
---
85,54
3
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
38.073.000
27.840.125
10.232.875
---
73,12
5
CARİ TRANSFERLER
644.500
638.111
6.389
---
99,00
6
SERMAYE
GİDERLERİ
7.850.000
6.880.510
969.490
---
87,65
164.587.200 141.002.931
23.584.269
---
85,67
TOPLAM
Tabloda da görüleceği üzere, başlangıç ödeneklerine göre harcama
gerçekleşme oranı; personel giderlerinde %90,05, SGK devlet primi
giderlerinde %85,54, mal ve hizmet alımı giderlerinde %73,12, cari
transferlerde %99 ve sermaye giderlerinde %87,65 olmuştur.
Kurumumuzun 2013 yılı hesabı TBMM Başkanlık Divanı tarafından
görevlendirilen 2 kişilik denetim komisyonunca denetlenmiş ve düzenlenen
Dış Denetim Raporu TBMM Başkanlık Divanında 17 Ekim 2014 günü
görüşülmüştür.
17
T.C. Sayıştay Başkanlığı
B - 2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri
Ekim ayı sonu itibariyle bütçe gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 2: Ekim Ayı Sonu İtibariyle 2014 Yılı Bütçe Gerçekleşme Oranı
2014
2014
BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
EKİM SONU İTİBARİYLE
HARCAMA DURUMU
107.911.800
88.686.418
82,18
SOSYAL GÜV. KUR.
DEVLET PRİMİ GİD.
14.235.000
11.892.887
83,54
3
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
42.582.000
22.491.355
52,81
5
CARİ TRANSFERLER
684.500
518.235
75,71
6
SERMAYE GİDERLERİ
10.080.000
1.993.405
19,77
175.493.300
125.582.300
71,55
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN
TÜRÜ
1
PERSONEL GİDERLERİ
2
TOPLAM
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
Buna göre harcama gerçekleşme oranı %71,55 olmuştur. Kuşkusuz
yılsonunda gerçekleşme oranı daha yüksek olacaktır.
2014 yılı bütçesi ile ilgili olarak 5018 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi
gereğince 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz
2014’te yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
18
Bütçe Sunuş Konuşması
C - 2015 Yılı Bütçe Teklifi
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Bugüne kadar tamamlanmış ve bir kısmı da devam etmekte olan
faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermiş bulunmaktayım. Şimdi de sizlere 2015
yılı hedeflerimiz ve bunları gerçekleştirmek için istediğimiz ödeneklerle
ilgili bilgi arzetmek istiyorum.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, kamu
idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi
için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik
planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine
dayandırmak zorundadırlar.
Sayıştay 2015 yılı bütçe teklifini, 2014-2018 Stratejik Planı’nda yer alan
misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırladığı
2015 yılı Performans Programındaki hedef ve göstergelere göre hazırlamış
ve huzurlarınıza getirmiştir.
Kurumumuzun Stratejik Plan ve Performans Programı’nda yer alan
amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için 2015 Mali Yılı Bütçesi Teklifinde
istenilen toplam ödenek tutarı 186.372.500 Türk Lirasıdır.
Bu miktarın ;
114.771.000 TL’si (%62’si) personel giderlerinden,
15.345.000 TL’si (%8’i) SGK Devlet Primi Giderlerinden,
44.400.000 TL’si (%23,6’sı) Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden
726.500 TL’si (%0,40’ı) Cari Transferlerden,
11.130.000 TL’si (%6’sı) Sermaye Giderlerinden
oluşmaktadır.
19
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Öte yandan 2013 ve 2014 bütçe ödenekleri ile 2015 bütçe teklifimiz
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 3: Yıllara Göre Bütçe Ödenekleri
EKONOMİK BÜTÇE GİDERİNİN
KODU
TÜRÜ
1
2
3
5
6
PERSONEL
GİDERLERİ
SOSYAL GÜV. KUR.
DEVLET PRİMİ GİD.
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
TOPLAM
2013
2014
2015
BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE TEKLİFİ
(TL)
(TL)
(TL)
ARTIŞ ORANI
(%) *
103.849.700
107.911.800
114.771.000
6,35
14.170.000
14.235.000
15.345.000
7,80
38.081.000
42.582.000
44.400.000
4,25
636.500
684.500
726.500
6,10
7.850.000
10.080.000
11.130.000
10,40
164.587.200
175.493.300
186.372.500
6,20
* 2015 yılı bütçesinin 2014 yılı bütçesine göre artış oranı
Görüldüğü üzere ana kalemler itibariyle %6,20 oranında artış
öngörülmüştür. Bu oran Orta Vadeli Mali Plan’da 2015 yılı merkezi yönetim
bütçe giderlerinde öngörülen %8,30 oranındaki artışın altında kalmaktadır.
20
Bütçe Sunuş Konuşması
5018 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi gereğince 2015 yılı bütçe
teklifimiz ve izleyen iki yıla ait bütçe gider tahminlerimiz aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 4: 2015 Yılı Bütçe Teklifi ve İzleyen Yıllar Bütçe Tahminleri
EKONOMİK
KODU
1
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
PERSONEL GİDERLERİ
5
SOSYAL GÜV. KUR.
DEVLET PRİMİ GİD.
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
6
SERMAYE GİDERLERİ
2
3
TOPLAM
2015
2016
BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
2017
BÜTÇE TAHMİNİ (TL)
114.771.000
126.454.700
139.272.400
15.345.000
16.844.000
18.457.000
44.400.000
48.020.000
51.954.500
726.500
761.500
786.600
11.130.000
4.300.000
4.700.000
186.372.500
196.380.200
215.170.500
21
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Grafik 2: 2015 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Dağılımı Yüzdeleri
Hazırladığımız 2014 - 2018 Stratejik Planımızı, 2015 yılı Performans
Programımızı ve 2013 yılı Faaliyet Raporumuzu, 2015 yılı Bütçe Teklifimiz
ile birlikte Plan ve Bütçe Komisyonunun siz değerli üyelerinin görüşlerine
sunmuş bulunmaktayız.
22
Bütçe Sunuş Konuşması
IV- SONUÇ
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı olarak en büyük sermayemizin her
şeyden önce güvenilirlik olduğunu önemle belirtmek istiyorum. Sayıştay
tüm çalışmalarında bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini ön planda tutarak
güvenilir ve doğru hizmet üretmeye azami gayret göstermektedir.
Sayıştay denetiminin usul ve esasları, başta Anayasa olmak üzere
kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelerle belirlenmiştir. Bu usul ve esasların
dışına çıkılması mümkün değildir. Sayıştay tarafından hazırlanan ve yasalar
gereği farklı amaçları olan raporların niteliğinin doğru algılanması gerekir.
Sayıştay denetimleri sonucu elde edilen bulgular değişik raporlara
dağıtılmakta ve yerleştirilmektedir. Denetim bulgularının kaybedilmesi söz
konusu değildir. Değişik amaç ve nitelikteki raporlardaki bulguların farklı
olması gerekir. Aksi halde aynı bulguların tekrar etmesi halinde raporların
birbirinden farkı olmayacaktır.
Sayıştay Başkanlığı; Stratejik Planı, Denetim Stratejik Planı, Yıllık
Performans Programı ve Yıllık Denetim Planları’nda yer alan amaç ve
hedeflere ulaşmak için, kurumsal misyon ve vizyon çerçevesinde Anayasa
ve yasalarla kendisine verilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine
getirme azim ve gayreti içerisindedir.
Sayıştay, Anayasa ve yasalardan kaynaklanan yetki ve sorumluluklarını
doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için kurumsal kapasitesini geliştirmek
ve mensuplarının mesleki yetkinliklerini artırmak için yoğun bir çaba
göstermektedir.
23
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin vatandaşlar adına bütçe hakkını
kullanmasında önemli bir yeri olan Sayıştay, 152 yıllık geçmişinden edindiği
tecrübeye stratejik yönetim anlayışını da katarak, kamu yönetiminde
şeffaflığın, hesap verme sorumluluğunun ve iyi yönetimin yerleşmesine
katkı sunmaya devam edecektir.
Bütçe teklifimiz değerli Komisyonlarının tasviplerine mazhar olduğu
takdirde, verilen ödeneklerin verimli, etkin ve tutumlu kullanılması yönünde
her türlü gayret gösterilecektir.
Şahsım ve kurumum adına hepinize teşekkür ediyorum.
2015 yılının ülkemize ve milletimize refah, barış ve huzur getirmesini
temenni ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Doç. Dr. Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
24
Download

2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması