Bitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi
Bitlis Eren University
Journal of Science
ISSN
E-ISSN
Cilt / Volume: 3
: 2147-3129
: 2147-3188
Sayı / Number: 1
Yazışma Adresi:
Bitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
13000, Merkez, Bitlis/TÜRKİYE
Tel: 0 (434) 2283369
Fax: 0 (434) 2283368
[email protected]
http://fb.beu.edu.tr
Yıl / Year: 2014
Yayın Kurulu / Editorial Board
İmtiyaz Sahibi / Owner
Prof. Dr. Mahmut DOĞRU
Sorumlu Müdür / Publishing Manager
Yrd. Doç. Dr. Murat KURŞAT
Baş Editör / Editor in chief
Editörler / Editors
Doç. Dr. M. Cihan AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Orhan Taner CAN
Yrd. Doç. Dr. Murat KURŞAT
Dizgi / Typographic
Arş. Gör. Songül KARAKUŞ
Ürün Editörü / Product Editor
Arş. Gör. Zafer CÖMERT
Danışma Kurulu / Advistory Board
Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN
Prof. Dr. M. Emin EMIROĞLU
Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ
Prof. Dr. Ahmet BEYARSLAN
Prof. Dr. Ercan AKSOY
Prof. Dr. Sezai YALÇIN
Prof. Dr. Şengül KARAMAN
Prof. Dr. Eşref HATIR
Prof. Dr. Ali ERTEKİN
Prof. Dr. Muhittin YÜREKLİ
Prof. Dr. İskender AKKURT
Prof. Dr. Şemsettin CİVELEK
Prof. Dr. Süleyman AYDIN
Prof. Dr. Ökkeş YILMAZ
Prof. Dr. Soner ÖZGEN
Doç. Dr. Süleyman AYDIN
Doç. Dr. İdris AKYÜZ
Doç. Dr. Hasan Hüseyin BALIK
Doç. Dr. Sefa KAZANÇ
Doç. Dr. Zulbiye ÖNAL
Doç. Dr. İlhan Özer İLHAN
Doç. Dr. Oktay BAYKARA
Doç. Dr. Yadigar Gülseven SIDIR
Yrd. Doç. Dr. Ercan ISIK
Yrd. Doç. Dr. Musa ÇIBUK
Yrd. Doç. Dr. F. Çağlar ÇELİKEZEN
Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ÖZBEY
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZEL
Yrd. Doç. Dr. Nusret BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. İrfan EMRE
Bitlis Eren Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.- Mim. Fak.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fak.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
K. Sütçü Imam Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Ahmet Kelesoglu Eğitim. Fak.
Ondokuz Mayis Ünv. Veteriner Fakültesi
İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Süleyman Demirel Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi
İstanbul Arel Üniversitesi Müh.-Mim. Fak.
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fak.
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fak.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fak.
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fak.
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bu Sayının Hakem Kurulu / Reviewers of This Issue
Prof. Dr. Ökkeş YILMAZ
Doç. Dr. Abdurrazzak AKTAŞ
Doç. Dr. Bülent ÇETİN
Doç. Dr. Bülent ÖZDAYLAN
Doç. Dr. Cumhur KIRIŞMIŞ
Doç. Dr. Davut HANBAY
Doç. Dr. Erol ÇİL
Doç. Dr. Eşref BAYSAL
Doç. Dr. Gember KERİMLİ
Doç. Dr. Hidayet ARGUN
Doç. Dr. Musa AYDIN
Doç. Dr. Osman BİLGİN
Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK
Doç. Dr. S. Vakkas ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Gökhan AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Armağan KAYA
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Özşahin KİREÇÇİ
Yrd. Doç. Dr. Aziz AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Birol BAŞER
Yrd. Doç. Dr. Fetih Ahmet ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Hülya DURMAZ PEKMEZCİ
Yrd. Doç. Dr. Muammer BAHŞİ
Yrd. Doç. Dr. Murat KURŞAT
Yrd. Doç. Dr. Oğuz KİRECÇİ
Yrd. Doç. Dr. Soner BİLEN
Yrd. Doç. Dr. Şükrü HAYTA
Yrd. Doç. Dr. Orhan Taner CAN
Yrd. Doç. Dr. Sinan Mehmet TURP
Yrd. Doç. Dr. Zehra ŞAPÇI AYAS
Dr. Edip AVŞAR
Dergimiz Hakkında
Fırat Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üni.
Adıyaman Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üni.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki defa yayımlanan Fen Bilimleri Dergisi,
Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında özgün araştırma makaleleri, derleme ve teknik not
yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanacak makalelerin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir. Yazım kurallarına
uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle,
derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 15 sayfayı geçmemelidir.
Dergiye yayım için gönderilen makaleler en az üç hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerin dergide
yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Yayın Kurulu, hakem
raporlarını (üç hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul
edilip edilmemesine karar verir. Dergide yayımlanacak makalelerin bilimsel etik kuralları içerisinde olması
gerekmektedir. Makalede yer alan tüm yazarlar, çalışmalarının yayım haklarını Bitlis Eren Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi’ne devrettiklerine dair Telif Hakları Formunu imzalamalıdırlar. Bu form iletilmeden yayın
kabul edilse de yayımlanmayacaktır. Bütün bu belgeler e-posta veya posta ile dergi editörlüğüne gönderilmelidir.
Dergide yayımlanacak makalelerin içeriğinden kaynaklanan her türlü yasal sorumluluklar ve telif haklarına
ilişkin doğabilecek hukuki sorumluluklar tamamen yazarlara aittir.
B.E.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 3(1), 2014
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Araştırma Makaleleri / Research Articles
1.
Doku Kültüründe Üretilen Soya Fasulyesinde (Glycine max. L. Merrill) Somaklonal
Varyasyonların Araştırılması
Investigation Of The Somaclonal Variations In Soybean (Glycine max. L. Merrill) Grown In
Tissue Culture
Ö. Efendioğlu, M. Türker, F.A. Özdemir
2. Ardışık Kesikli Reaktör ve Ardışık Kesikli Biyofilm Reaktörde Birlikte Nitrifikasyon
Denitrifikasyona C/N Oranının Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effect of C/N Ratio on Simultaneous Nitrification and Denitrification in
Sequencing Batch Reactor and Sequencing Batch Biofilm Reactor
E. Gürtekin
3. Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel-Dizel Karışım Yakıtların
Etkisi
Effect of Biodiesel-Diesel Blend Fuels on Diesel Engine Performance and Emissions
R. Behçet, F. Oral
4. Buji Ateşlemeli Motorlarda Yakıta Asetilen Gazı İlavesinin Egzoz Emisyonlarına
Etkisinin Deneysel Analizi
The Experimental Analysis of the Effect of Acetylene Gas Addition to the Fuel on Exhaust
Emissions in Spark Ignition Engines
E. Vural, S. Özer
5. Mikro Şebekeler için Örnek Bir Enerji Yönetimi Uygulaması
A Case of Energy Management Application for Microgrids
B. Kocaman
6. Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine Etkisinin
Belirlenmesi
Determination of the Effect of Municipal Wastewater Treatment Plant Effluents on the Water
Quality of Kehli Stream
M. Topal, E. I. Arslan Topal
7 Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Bakımından Malatya İlinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Yeri
Place of Malatya Province in Eastern Anatolia Region in Terms of Wind Energy Potential
R. Behçet, H. Gül, H. Oral, F. Oral
8 Synthesis and Characterization of Dioxouranium (VI) Complexes of Schiff Bases (MixedLigads Part 1)
Schiff Bazlarının Dioksouranyum (VI) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Karışık
Ligandlar Bölüm 1)
E. Canpolat
Derlemeler / Reviews
9.
Tuz Stresi Altındaki Bitkilerin Metabolik Yollarındaki Proteom Değişimleri
Proteom Changes in Metabolic Pathways of Plants under Salt Stress
M. Yıldız, H. Terzi, N. Akçalı
10. Ozon ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Alanları
Ozone Concepts and Approaches in Food Industry
P. Oğuzhan Yıldız, F. Yangılar
11. Apoptosis
Apoptosis
L. Mis, A. Çilingir Yeltekin
Teknik Not / Technical Note
12. A New Maximum Length Record of the Bluefish (Pomatomus saltatrix Linnaeus, 1766)
for Turkey Seas
Türkiye Denizleri için Lüfer Balığı’nın (Pomatomus saltatrix Linnaeus, 1766) Yeni Bir
Maksimum Boy Kaydı
Ö. Cengiz
1-7
8-14
15-23
24-34
35-52
53-64
65-73
74-80
81-93
94-101
102-112
113-116
Download

Baş Sayfalar - Bitlis Eren Üniversitesi