Bitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi
Bitlis Eren University
Journal of Science
ISSN
E-ISSN
Cilt / Volume: 3
: 2147-3129
: 2147-3188
Sayı / Number: 2
Yazışma Adresi:
Bitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
13000, Merkez, Bitlis/TÜRKİYE
Tel: 0 (434) 2283369
Fax: 0 (434) 2283368
[email protected]
http://fb.beu.edu.tr
Yıl / Year: 2014
Yayın Kurulu / Editorial Board
İmtiyaz Sahibi / Owner
Editör / Editor
Editör Yardımcıları / Asistant Editors
Dizgi / Typographic
Ürün Editörü / Product Editor
Prof. Dr. Mahmut DOĞRU
Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ
Doç. Dr. Semran SAĞLAM
Yrd. Doç. Dr. Kubilay TOYRAN
Yrd. Doç. Dr. Kubilay TOYRAN
Arş. Gör. Zafer CÖMERT
Danışma Kurulu / Advistory Board
Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN
Prof. Dr. M. Emin EMIROĞLU
Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ
Prof. Dr. Ahmet BEYARSLAN
Prof. Dr. Ercan AKSOY
Prof. Dr. Sezai YALÇIN
Prof. Dr. Şengül KARAMAN
Prof. Dr. Eşref HATIR
Prof. Dr. Ali ERTEKİN
Prof. Dr. Muhittin YÜREKLİ
Prof. Dr. İskender AKKURT
Prof. Dr. Şemsettin CİVELEK
Prof. Dr. Süleyman AYDIN
Prof. Dr. Ökkeş YILMAZ
Prof. Dr. Soner ÖZGEN
Doç. Dr. Süleyman AYDIN
Doç. Dr. İdris AKYÜZ
Doç. Dr. Hasan Hüseyin BALIK
Doç. Dr. Sefa KAZANÇ
Doç. Dr. Zulbiye ÖNAL
Doç. Dr. İlhan Özer İLHAN
Doç. Dr. Oktay BAYKARA
Doç. Dr. Yadigar Gülseven SIDIR
Yrd. Doç. Dr. Ercan IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Musa ÇIBUK
Yrd. Doç. Dr. F. Çağlar ÇELİKEZEN
Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ÖZBEY
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZEL
Yrd. Doç. Dr. Nusret BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. İrfan EMRE
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
K. Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Ahmet Kelesoglu Eğitim. Fak.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi
İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi
Bitlis Eren Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bu Sayının Hakem Kurulu / Reviewers of This Issue
Prof. Dr. Ahmet BEYARSLAN
Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ
Prof. Dr. Yücel TIRAŞ
Prof. Dr. H. Selçuk GEÇİM
Prof. Dr. Melih PINARCIOĞLU
Prof. Dr. Tahsin ENGİN
Prof. Dr. Erdal CANPOLAT
Doç. Dr. Mehmet Ali TABUR
Doç. Dr. Serkal GAZYAĞCI
Doç. Dr. Sermet KOYUNCU
Yrd. Doç. Dr. Tarık DANIŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Şükrü HAYTA
Yrd. Doç. Dr. Altan TUNÇEL
Yrd. Doç. Dr. Birol BAŞER
Yrd. Doç. Dr. İrfan EMRE
Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ÖZBEY
Yrd. Doç. Dr. Serdar GÖZÜTOK
Yrd. Doç. Dr. Orhan Taner CAN
Yrd. Doç. Dr. Sezer OKAY
Yrd. Doç. Dr. A. Dilek ÖZŞAHİN KİREÇÇİ
Yrd. Doç. Dr. Fatih YEŞİLYURT
Yrd. Doç. Dr. Murat KURŞAT
Yrd. Doç. Dr. Ufuk KAYA
Yrd. Doç. Dr. Nazlım Deniz ARAL
Yrd. Doç. Dr. Engin YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağlar ÇELİKEZEN
Yrd. Doç. Dr. Hümeyra NERGİZ
Yrd. Doç. Dr. Ercan IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZEL
Yrd. Doç. Dr. Tayfun TUTAK
Yrd. Doç. Dr. Hidayet ÖZDEMİR
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakkâri Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Dergimiz Hakkında
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki defa yayımlanan Fen Bilimleri Dergisi,
Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında özgün araştırma makaleleri, derleme ve teknik not
yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanacak makalelerin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir. Yazım kurallarına
uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle,
derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 15 sayfayı geçmemelidir.
Dergiye yayım için gönderilen makaleler en az üç hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerin dergide
yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Yayın Kurulu, hakem
raporlarını (üç hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul
edilip edilmemesine karar verir. Dergide yayımlanacak makalelerin bilimsel etik kuralları içerisinde olması
gerekmektedir. Makalede yer alan tüm yazarlar, çalışmalarının yayım haklarını Bitlis Eren Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi’ne devrettiklerine dair Telif Hakları Formunu imzalamalıdırlar. Bu form iletilmeden yayın
kabul edilse de yayımlanmayacaktır. Bütün bu belgeler e-posta veya posta ile dergi editörlüğüne gönderilmelidir.
Dergide yayımlanacak makalelerin içeriğinden kaynaklanan her türlü yasal sorumluluklar ve telif haklarına
ilişkin doğabilecek hukuki sorumluluklar tamamen yazarlara aittir.
B.E.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 3(2), 2014
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Araştırma Makaleleri / Research Articles
1.
Tarama Frekans Cevap Metodu Kullanılarak Güç Transformatörlerindeki Çekirdek ve
Sargı Yapısının Mekanik Bütünlüğünün Tespiti
Using Sweep Frequency Response Method to Identify Mechanical Integrity of Core and
Winding Structure in Power Transformers
N. Pamukoğlu
117-125
2.
Bazı İnsektisidlerin Elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Polenleri Üzerine
Etkilerinin Araştırılması
Some Insecticides Apple (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Investigation Of The Effect Of
Pollen
Z. Çambay, N. Gür, D. Çobanoğlu
126-132
3.
Çeşitli Donlardaki Türk Alaca Atlarının Vücut Ölçülerinin Parametrik Olmayan
İstatistik Yöntemler İle İncelenmesi
A Study of Body Measurements by Using Nonparametric Statistics Methods in Turkish Spotted
Horses in Various Colors
Ş. Çelik, F. Coşkun, O. Yılmaz
133-141
4.
Güneş Enerjili Sulamanın Tarım Sektöründe Uygulaması
Application of Irrigation with Solar Energy in Agriculture Sector
M. Atmaca, G. Yusufoğlu, A.B. Kurtuluş
142-153
5.
Elazığ Keban Baraj Gölünde Arsenik Kirlenme Düzeyinin Belirlenmesi
Determination of Arsenic Pollution Level in Elazığ Keban Dam Lake
M. Topal, E. I. Arslan Topal
154-161
6.
Tarımsal ve Endüstriyel Atıklar Üzerinde Kültürü Yapılan Pleurotus Taksonlarının Yağ
Asidi Düzeylerinin Tespit Edilmesi
The Determination of Fatty Acid Levels Pleurotus Taxa which Cultured on Agricultural And
Industrial Wastes
V. Korkmaz, S. Kırbağ
162-167
7.
Okulöncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Temel Yedi İlke Hakkındaki Görüşleri
TheViews of Preschool Teachers on the Implementation of Seven Principles For Good Practice
M. Uğraş, E. Çil
168-178
8.
Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Hasır Donatı İle Güçlendirilmesi
Strengthening With Steel Wire Mesh of RC Frames With Infill Wall
H. Tekeli, O. Akyürek, M. Deniz, E. Hersat, N. Kara, U. Tosun, F. Kaya
179-193
Derlemeler / Reviews
9.
Çeşitli İnsektisit Gruplarının Chrysopidae Schneider 1851 Familyasına Ait Bazı
Böcekler Üzerindeki Etkisi
Effect of Several Insecticides Groups on some Species Belonging to the Chrysopidae Family
Schneider 1851
H. Bozdoğan, C. Bahadıroğlu
194-200
10.
Güvercinin (Columba livia Gmelin, 1789) Ekonomik Önemi
Economics Importance of Pigeon (Columba livia Gmelin, 1789)
O. Yılmaz, Y. E. Ertürk, F. Coşkun, M. Ertuğrul
201-209
Download

İlk Sayfalar - Bitlis Eren Üniversitesi