İÇİNDEKİLER
Ahmet Zeki GÜVEN
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS' OPINIONS ABOUT GAINING CREATIVE THINKING SKILLS IN TURKISH COURSES IN SECONDARY
SCHOOLS
s. 1-22
_______________________________
Emre YILDIRIM
MODERNİTE VE MİLLİYETÇİLİK: MODERN MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI ÜZERİNE
MODERNITY AND NATIONALISM: ON THE MODERN THEORIES OF NATIONALISM
s. 23-37
_______________________________
Dilek TÜRKMENOĞLU
WILLIAM KENTRIDGE'IN YAPITLARINDA ÖZ VE BİÇİM İLİŞKİSİ
CONTENT AND FORM RELATIONSHIP OF WILLIAM KENTRIDGE'S ARTWORK
s. 38-49
_______________________________
Semran CENGİZ
İMPARATORLUKTAN ULUS-DEVLETE ÇOKKÜLTÜRLÜ KİMLİKLERİN İFADE ALANI: KÜLTÜRLERARASI EDEBİYAT
THE ROOM FOR EXPRESSİON OF MULTİCULTURAL IDENTİTİES FROM EMPİRES TO NATİON STATES:
INTERCULTURAL LİTERATURE
s. 50-57
_______________________________
Zeynep GÖKKAYA - Levent DENİZ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİ:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
COMPUTER GAME HABITS AND PREFERENCES OF UNIVERSITY STUDENTS: MARMARA UNIVERSITY SAMPLE
s. 58-73
_______________________________
Derya UZUN AYDIN
“SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ” VE PARİS GÜZEL SANATLAR OKULU “L’ECOLE DES BEAUX-ARTS” ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
AN EVALUTION OF THE SCHOOL OF FINE ARTS IN OTTOMAN AND PARIS SCHOOL OF FINE ARTS “L’ECOLE
DES BEAUX-ARTS”
s. 74-81
_______________________________
Mehmet Emin BARS
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ANNE VE ÂŞIK GARİP HİKÂYESİNDE GÖRÜNÜŞÜ
MOTHERHOOD IN TURKISH CULTURE AND HOW IT IS VIEWED IN ÂŞIK GARİP STORY
s. 82-94
_______________________________
Mualla Murat NUHOĞLU
KELOĞLAN MASALLARI VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM
FOLK TALES OF KELOĞLAN (THE BALD BOY) AND CULTURAL INTERACTION
s. 95-106
_______________________________
Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - M. Cihangir DOĞAN
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİ İLE OLAN İLETİŞİMLERİ İLE TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STUDENT/TEACHER COMMUNICATIONS LEVEL AND THE STUDENT'S
TURKISH LESSON SPEAKING SKILLS
s. 107-122
_______________________________
Arda EDEN
SES SENTEZLEME TEKNİKLERİ ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM MATERYALİ OLARAK “PURE DATA
“PURE DATA” AS A TEACHING MATERIAL IN SOUND SYNTHESIS TECHNIQUES EDUCATION
s. 123-132
_______________________________
Ragsana HASANOVA
“MADONNA VE ÇOCUK” TABLOSUNUN RESTORASYONU
RESTORATİON OF PAİNTİNGS “MADONNA AND CHİLD”
s. 133-146
_______________________________
Hasan GÜL - Furkan ÇELEBİ
“HÜKÜMET KADIN” FİLMİ EŞLİĞİNDE VİZYONER LİDERLİK
VISIONARY LEADERSHIP IN ACCOMPANY WITH “HÜKÜMET KADIN” THE MOVIE
s. 147-154
_______________________________
Kevser ÇELİK
KÖTÜLÜĞÜN FELSEFESİ: FELSEFİ TECRÜBEDE KÖTÜLÜK SORUNU VE KÖTÜLÜĞÜ HAKLILAŞTIRMA
OLARAK TEODİSE
THE PHILOSOPHY OF EVIL: THE PROBLEM OF EVIL AND THEODICY AS A JUSTIFICATION OF EVIL IN
PHILOSOPHICAL EXPERIENCE
s. 155-182
_______________________________
Bekir TUNCER -
Erdoğan GAVCAR
HAVALİMANI TERMİNAL HİZMET KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AIRPORT TERMINAL SERVICES
s. 183-211
_______________________________
Sinem KUNT
ADA ÜLKELERİNDE TURİZM POLİTİKA VE PLAN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
METHODS OF TOURISM POLICIES AND PLANS FOR ISLAND COUNTRIES
s. 212-222
_______________________________
Cihan ÖNEN - Gülsen GÜNEŞ - Ali TÜREME - Pınar AĞAÇ
BİR MÜLTECİ KAMPINDA YAŞAYAN SURİYELİLERDE DEPRESYON VE ANKSIYETE DURUMU
DEPRESSION AND ANXIETY CASE IN SYRIANS THAT LIVE IN A REFUGEE CAMP
s. 223-230
_______________________________
Yakup YILMAZ - Hamide DAĞTAŞ
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİTKİ ADLARI VE YETİŞTİĞİ YERLE İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP OF THE PLANT NAMES AND ITS GROWING PLACES IN TURKEY TURKISH
s. 231-239
_______________________________
Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU - Arif YILDIZ - Cansu BİRİN
REKLAM İRRİTASYONUNDAN MARKA İRRİTASYONUNA
FROM ADVERSTISING IRRITATION TO BRAND IRRITATION
s. 240-253
_______________________________
Neslihan GÜNAYDIN
HANIF KUREISHI’NİN VAROŞLARIN BUDA’SI, KARA PLAK VE KULAĞIM ONUN KALBİNDE ADLI BAŞLICA
ESERLERİNDEKİ IRKSAL GERİLİMLER VE KİMLİK ÇATIŞMALARI
RACIAL TENSIONS AND IDENTITY CONFLICTS IN HANIF KUREISHI’S MAJOR WORKS THE BUDDHA OF
SUBURBIA, THE BLACK ALBUM AND MY EAR AT HIS HEART
s. 254-263
_______________________________
Mehmet KAYGANA - Tuğrul BALABAN - Jale Gülgen BÖRKLÜ
DEDE KORKUT’TAKİ ALP TİPİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A RESARCH ON THE CHARACTER OF ALP İN THE BOOK OF DEDE KORKUT
s. 264-271
_______________________________
Aydın ZOR
MARKA, MARKA TESCİLİ VE MARKALARDA KARŞILAŞILAN BENZERLİKLERE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORLARI
TRADEMARK, TRADEMARK REGISTRATION AND BRAND SIMILARITIES ENCOUNTERED IN RELATION TO THE
EXPERT REPORTS
s. 272-285
_______________________________
Abdulkadir GÜL
OSMANLI DEVLETİ BÜROKRASİSİNDE DERSİMLİ MEMURLAR
(SİCİL-İ AHVAL DEFTERLERİNE GÖRE)
GOVERNMENT OFFICIALS FROM DERSİM IN OTTOMAN BUREAUCRACY (ACCORDING TO THE BOOKS OF
REGISTRATIONS OF CONDITIONS)
s. 286-308
______________________________
İbrahim KARAMAN – Rıza SALAR - Refik DİLBER - Ümit TURGUT
YGS VE LYS SINAVLARINDAKİ FİZİK SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMI AÇISINDAN VE BLOOM
TAKSONOMİSİ BİLİŞSEL ALAN DÜZEYİ AÇISINDAN ANALİZİ
ANALYSES OF PHYSICS QUESTIONS IN YGS AND LYS FROM THE POINT OF CURRICULUM AND BLOOM’S
TAXONOMY
s. 309-315
_______________________________
İsa ARSLAN İBRAHIM OĞLU
TÜRKİYE`NİN AZERBAYCAN HALK CÜMHURİYYETİNE DEVLET KURUCULUĞU ALANINDA YARDIMLARI
ASSISTANCE OF TURKEY IN THE ESTABLISHMENT OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC
s. 316-321
_______________________________
Ahmet AKBABA - Ersin TOPAÇ
LİSELERDE GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULREHBERLİK SERVİSLERİ HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Van Örneği)
EXAMINATION OF THE VIEWS OF HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE UNITS
(The Case of Van)
s. 322-346
_______________________________
Özlem DEMİR
“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI”, “SOSYAL GİRİŞİMCİLİK”, “KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK” VE “SOSYAL
İŞLETME”
“NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATİONS”, "SOCİAL ENTREPRENEURSHİP", " CORPORATE SOCİAL
RESPONSİBİLİTY" AND "SOCİAL BUSİNESS"
s. 347-356
_______________________________
Gaye ARSLAN
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN FOLKLOR ÖRNEKLERİNİ KULLANANARAK 3 – 6 YAŞ ÇOCUKLARINA DOĞRU AHLAK
EĞİTİMİ VERİLMESİ
3-6-YEARS-OLD FORMING OF THE MORALS UPBRINGING OF THE CHILDREN USE FROM EXAMPLES OF
TURKEY AND AZERBAIJAN FOLKLORE
s. 357-364
_______________________________
Zehra DOĞAN
EKONOMİK BÜYÜME SÜREÇLERİNİN ANALİZİNDE YENİ AÇILIMLAR VE BÜYÜMENİN YERSEL DİNAMİKLERİ
NEW INITIATIVES AT THE ANALYSIS OF ECONOMICAL GROWTH PROCESSES AND TOPOGRAPHIC DYNAMICS
OF GROWTH
s. 365-380
_______________________________
Mehmet TOK - Hasan TEMEL - Süleyman ÜNLÜ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN DİLİ YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF BODY LANGUAGE QUALIFICATIONS OF THE TEACHER STUDENTS
s. 381-391
_______________________________
Tolga GÜNDOĞDU
BİR ÖĞRETME-ÖĞRENME ARACI OLARAK AKILLI TAHTA
THE INTERACTIVE WHITEBOARD AS A TEACHING-LEARNING TOOL
s. 392-401
_______________________________
Ahmet AYDIN
ORHAN VELİ’NİN “ESKİLER ALIYORUM” ŞİİRİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
A CRITICAL APPROACH ON A POET OF THE ORHAN VELİ “ESKİLER ALIYORUM”
s. 402-412
_______________________________
Levent DENİZ - Beste ATALAY - Okan YUNGUL - Zeynep ÖZDER
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI: MARMARA
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
STUDENT MUSIC TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS PRACTICING A MUSICAL INSTRUMENT
s. 413-422
_______________________________
Menekşe CÖMERT
GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
HABİTS OF YOUNG PEOPLE AS CONSUMERS OF FAST FOOD
s. 423-427
_______________________________
İsrail EMİROV
JAPONYA’NIN AZERBAYCAN’A YATIRIM POLİTİKASI
JAPANESE INVESTIMENT POLICY TO AZERBAIJAN
s. 428-436
_______________________________
Ali İhsan ÖZEROGLU - Selçuk ALTUN
KABAHATLER KANUNU VE KABAHATLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASI KONUSUNDA BELEDİYELERİN
GÖREVLERİ
BLAME LAW AND DUTIES OF MUNICIPALITIES IN TERMS OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTARTIVE
SANCTIONS FOR WRONGDOINGS
s. 437-449
_______________________________
Serap BULAT - Önder YAĞMUR - Barış AYDIN
KAMUSAL MEKAN VE HEYKEL
SCULPTURE AND PUBLIC SPACE
s. 450-461
_______________________________
Adile NAZAROVA
AZERBAYCAN TÜRKCESINDE FELSEFI ANLAMLARIN KULLANIM TEKNIKLERI
METHODS OF EXPRESSION OF PHILOSOPHICAL CONCEPTS IN AZERBAIJANIAN TURKISH LANGUAGE
s. 462-468
_______________________________
Evin AKTEKİN - Evin AKTEKİN - Serap ÇOLAK - Tuncay ÇOLAK
EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE, KAPALI ALAN
AKTİVİTELERİNİN ETKİSİ
CLOSED AREA ACTIVITIES EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF HAND SKILLS IN EDUCABLE MENTALLY
HANDICAPPED CHILDREN
s. 469-477
_______________________________
Mustafa BULAT - Serap BULAT - Barış AYDIN
FORM VE KOMPOZİSYON
FORM AND COMPOZITION
s. 478-488
_______________________________
Alireza ZADEGAN
SOSYAL FELSEFI BAKIŞ ACISINDAN MODERN IRAN AILELERINİN SORUNLARI
PROBLEMS OF MODERN IRANIAN FAMILIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL-PHILOSOPHICAL REVIEW
s. 489-499
_______________________________
Barış AYDIN
OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM NARMANLI CAMİİ
NARMANLI MOSQUE OF ERZURUM MOSQUES DURING THE OTTOMAN PERIOD
s. 500-506
_______________________________
M. Nur PAKDEMİRLİ
ULUSLARARASI İSLÂM ÜNİVERSİTESİ TRENDİ VE BİR ÖRNEK: İSLÂMABAD ULUSLARARASI İSLÂM
ÜNİVERSİTESİ
CONCEPT OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY AND A CASE STUDY: INTERNATIONAL ISLAMIC
UNIVERSITY ISLAMABAD
s. 507-523
_______________________________
Gürdal ÇETİNKAYA
ATATÜRK VE AYDINLANMA
s. 524-527
_______________________________
Download

İÇİNDEKİLER Ahmet Zeki GÜVEN ORTAOKUL TÜRKÇE