İÇİNDEKİLER
Mikail TEL
İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDAKİ SPOR VE BOŞ ZAMAN TEMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF SPORTS AND LEISURE THEME IN TEXTBOOKS OF LIFE SCIENCES FOR PRIMARY
EDUCATION
s. 1-11
_______________________________
Fatma Zehra FİDAN
EĞİTİM VE BENLİK SAYGISI: KADIN KİMLİĞİNİN EĞİTİM YOLUYLA YENİDEN İNŞASI
EDUCATION AND SELF- RESPECT: RECONSTRACTION OF WOMEN IDENTITY THROUGH EDUCATION
s. 12-27
_______________________________
Gülbahar ÜÇLER - Oktay KIZILKAYA
KADIN İSTİHDAMININ BOŞANMA VE DOĞURGANLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BÖLGESEL
PANEL VERİ ANALİZİ
THE EFFECTS OF WOMEN EMPLOYMENT ON DIVORCEMENT AND FERTILITY: A REGIONAL PANEL
DATA ANALYSIS ON TURKEY
s. 28-43
_______________________________
Ali AYATA
INTEGRATION OF EASTERN EUROPEAN COUNTRIES INTO THE EUROPEAN UNION
Identity and cultural diversity in Europe
DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ENTEGRASYONU
Avrupa'da Kimlik ve Kültürel Çeşitlilik
s. 44-57
_______________________________
Leyla ŞENTÜRK - Elif AKTAŞ
AHMET MİTHAT EFENDİ VE ÇOCUK EĞİTİMİ
AHMET MITHAT EFENDI AND CHILD EDUCATION
s. 58-69
_______________________________
Fatma YAŞAR EKİCİ
AİLE ÖZELLİKLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY CHARACTERISTICS AND PROBLEM
BEHAVIOURS OF THE CHILDREN THAT ATTENDING PRE-SCHOOL EDUCATION
s. 70-108
_______________________________
Abdulmuttalip ARPA - Abdullah DİLEK
HZ. NUH VE TUFAN BAĞLAMINDA KADİM MEZOPOTAMYA HAVZASINDA İKİNCİ MEDENİYET İNŞÂSI
A QUALITATIVE RESEARCH CONDUCTED TO ESTABLISH STUDENTS' EXPECTATIONS ABOUT CLASS
NOTES AND COURSE BOOKS USED IN THE UNDERGRADUATE PROGRAM
s.109-117
_______________________________
Ali BALCI
LİSANS PROGRAMINDA OKUTULAN COĞRAFYA DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARINDAN
ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH CONDUCTED TO ESTABLISH STUDENTS' EXPECTATIONS ABOUT CLASS
NOTES AND COURSE BOOKS USED IN THE UNDERGRADUATE PROGRAM
s. 118-147
_______________________________
Ayhan DEVER
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YERLİ DÜŞÜNÜRLER TARAFINDAN TÜRKÇE YAZILAN SOSYOLOJİYE
GİRİŞ MAHİYETİNDEKİ KİTAPLARIN SİSTEMATİK ANALİZİ
THE SYSTEMATIC ANALYSIS OF BOOK REGARDING INTRODUCE TO SOCIOLOGY HAVING BEEN
WRITTEN BY LOCAL THINKER AT EARLY PERIOD OF REPUBLIC OF TURKEY
s. 148-168
_______________________________
Serap BULAT
DOĞUBAYAZIT İSHAK PAŞA SARAYI HAYAT AĞACI MOTİFLERİ
THE TREE OF LIFE IN DOĞU BAYAZIT İSHAK PAŞA PALACE
s. 169-179
_______________________________
Ali İhsan ÖZEROGLU
FİNANSAL ALDATMACA VE İŞLETME HİLELERİ
FINANCIAL DECEIVING AND FRAUD INCIDENTS IN INSTITUTIONS
s. 180-196
_______________________________
Arzu YILDIRIM
YEREL YÖNETİM OMBUDSMANININ TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE GENEL BİR
DEĞERLENDİRME
OMBUDSMAN APPLICABILITY IN TURKEY ON LOCAL GOVERNMENT AN OVERALL ASSESSMENT
s. 197-217
_______________________________
Ayhan SERHATERİ - Emre YILDIRIM
FACEBOOK’UN YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİME DESTEK AMAÇLI KULLANIMI: İLETİŞİM VE PAYLAŞIM
TEMELLİ ALTYAPI ÜZERİNE BİR İNCELEME
USAGE OF FACEBOOK AS REINFORCEMENT IN HIGHER EDUCATION: AN INVESTIGATION BASED ON
COMMUNICATION AND SHARING INFRASTRUCTURE
s. 218-233
_______________________________
Veysel ŞAHİN
FERİT EDGÜ’NÜN “YOLCU” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNDE YURTSUZLUK İTKİSİ CONCEPT OF THE
IMPULSE OF ROOTLESSNESS IN FERIT EDGÜ’S SHORT SHORT STORY NAMED PASSENGER
s. 234-242
_______________________________
Yavuz HATUNOĞLU - Aşkım HATUNOĞLU - Mehmet Ali AVCI
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KADIN PROBLEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ, ÖZELDE AĞRI DOĞUBEYAZIT VE
MUŞ MALAZGİRT YÖRESİNDE KADIN DIŞLANMIŞLIĞININ SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK BOYUTU ÜZERİNE
DEĞERLENDİRME
AN OVERVIEW ON WOMEN'S PROBLEMS OF EASTERN AND SOUTHEASTERN ANATOLIA, SPECIALLY EVALUATION OF
WOMEN’S MARGINALITY’S SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN AĞRI DOĞUBEYAZIT AND MUŞ
MALAZGİRT REGION
s. 243-252
_______________________________
Rahil NAJAFOV NADİR
İBN SİNA FELSEFESİNDE VAHYİN KONUSU VE İÇERİĞİ HAKKINDA
ABOUT THE CONTENT AND ESSENCES OF REVELATION IN THE PHILOSOPHY OF IBN SINA
s. 253-264
_______________________________
Esedov Kamran ALİMOĞLU
XX YÜZYILIN 60 - 80 - LI YILLARINDA AZERBAYCAN SSR-IN ULUSLARARASI KÜLTÜREL
İLİŞKİLERİ
THE CULTURAL RELATIONS AZERBAIJAN SSR AND TURKEY AT THE 60-80s OF XX CENTURY
s. 265-269
_______________________________
Tahir ÇELİKBAĞ
CAVAD MİRCAVADOVUN YARATICILIĞI
THE CREATIVITY OF CAVAD MİRCAVADOV
s. 270-284
_______________________________
Kamil AKBAYIR - Cemed KAYA
MATEMATİK ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI İLETİŞİM ÇATIŞMALARI
COMMUNICATION CONFLITS FACEDBY TEACHERS IN MATHEMATICS TEACHING PROCESS
s. 285-301
_______________________________
Murat BAŞAR - Cemil ŞAHİN - Durdağı AKAN
OKULLARIN ENTELEKTÜEL SERMAYELERİ İLE ÖRGÜTSEL İMAJLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELECTUAL CAPITAL OF SCHOOLS AND ORGANIZATIONAL IMAGE
BASED ON PERCEPTIONS OF TEACHERS
s. 302-317
_______________________________
Erdal DEMİR - Cengiz KARAGÖZOĞLU
ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK
YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
PERCEIVE IN MIDDLE SCHOOL PHYSICAL EDUCATION TEACHER OF THE OCCUPATIONAL PERSONALITY
ASSESSMENT OF COMPETENCIES
s. 318-328
_______________________________
Mehmet Fatih IŞIK
PLATON VE DEMOKRASİ ALGISI
PLATO AND PERCEPTION OF DEMOCRACY
s. 329-334
______________________________
Fatih SAKALLI
AHMET NAİM ÇILADIR’IN ÖYKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN ANALYSIS ON THE STORIES OF AHMET NAİM ÇILADIR
s. 335-347
_______________________________
Ali Osman KOCALAR
ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ YEREL YÖNETİM ETKİSİ
THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT ON THE ENVIRONMENT AND ENVIRONMENT EDUCATION
s. 348-362
_______________________________
Mustafa BULAT - Serap BULAT - Önder YAĞMUR - Barış AYDIN
MODERN TÜRK HEYKEL SANATININ DOĞUŞU
THE BİRTH OF MODERN TURKİSH SCULPTURE ART
s. 363-374
_______________________________
Erdem KÜRKLÜ
NAKİT YÖNETİMİNİN BAŞARISININ SAĞLANMASINDA İÇ KONTROLÜN ROLÜ: ÜRETİM VE HİZMET
İŞLETMELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİ
ENSURING THE SUCCESS OF CASH MANAGEMENT ROLE OF INTERNAL CONTROL: IDENTIFY THE
DIFFERENCES BETWEEN MANUFACTURING AND SERVICE FIRMS
s. 375-392
_______________________________
Yalçın KAYALI
THE HISTORY AND CULTURE OF THE INDIAN PEOPLE
s. 393-395
_______________________________
Download

İÇİNDEKİLER Mikail TEL İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ DERS