NİĞDE
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 – 2019
STRATEJİK PLANI
NİĞDE 2014
1
NİĞDE
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Adres:
Şahin Ali Mahallesi Emin Erişingil Caddesi
No:23 Merkez\NİĞDE
Telefon: (0388) 232 34 86-87
[email protected]
2
İÇİNDEKİLER
Tanımlar
Kısaltmalar
Tablolar Listesi
Sunuş
GİRİŞ
BÖLÜM: 1
1.1.Stratejik Plan
1.2.Stratejik Plan Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları
1.3.Stratejik Plan Üst Kurulu
1.4.Stratejik Plan Çalışma Ekibi
1.5.Stratejik Planın yasal dayanağı
1.6.Stratejik Plan Çalışma Programı ve Çalışma Takvimi
1.7.Uygulanan Metotlar
BÖLÜM:2
BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ
2.1.Kurumun Tarihçesi
2.2.Yasal yükümlülüklerin ve mevzuatın incelenmesi
2.3.Kurumun Hizmetleri
2.4. Teşkilat Yapısı
2.4.1.Merkez Teşkilatı
2.4.2.İl Teşkilatı.
BÖLÜM:3
KURUM İÇİ ANALİZ
3.1.İL MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI RESMİ KURULUŞLAR
3.1.NİĞDE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE
MÜDÜRLÜĞE BAĞLI RESMİ KURULUŞLARIMIZ
3.1.1.Sosyal Hizmet Merkezi
3.1.2.Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü
3.1.3.Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi
3.1.4.Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
3.1.5.Altunhisar Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi
3.1.6.Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
3.2. MÜDÜRLÜĞE BAĞLI ÖZEL KURULUŞLAR
3.2.1. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri.
3.2.2. Özel Bakım Merkezleri
3.3.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI
3.3.1.Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
3.3.2.Altunhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
3.3.3.Bor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
3.3.4.Çamardı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
3.3.5.Çiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
3.3.6.Ulukışla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
3
BÖLÜM:4
DURUM ANALİZİ
4.1.Paydaş Analizi
4.2.Paydaşların tespit edilmesi
4.3. İç Paydaş Analizi
4.4.Dış Paydaş Analizi
4.5.GZFT analizi
4.6.Güçlü yönler:
4.7.Zayıf yönler
4.8.Fırsatlar:
4.9.Tehditler:
BÖLÜM 5
GELECEĞİN TASARIMI
5.1.Misyon
5.2.Vizyon:
5.3.Temel Değerler (kuruma değer katan ilke ve prensipler):
BÖLÜM 6
AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Stratejik Amaç:
Stratejik Hedef:
Maliyetlendirme
İzleme değerlendirme
SONUÇ
4
SUNUM
5
TANIMLAR
Misyon: Hizmetin yerine getirilme amacını; özlü, açık ve çarpıcı şekilde, yasal düzenlemelerle
kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde; kuruluşun sunduğu hizmet veya ürünleri
tanımlayan ve hizmet sunduğu kişi ve kuruluşları belirten kuruluşun varlık amacını oluşturur.
Vizyon: Kişi ve kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği gelecektir.
SWOT (GZFT) Analizi:
Kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluşun dışında olabilecek fırsat ve tehditlerin
belirlendiği, stratejik planlamanın diğer aşamalarını etkileyen, kuruluş içi analizde ve çevre
analizinde kullanılan temel yöntemlerden biridir.
PEST Analizi:
Gelecekte oluşması beklenen veya ihtimal dahilinde olan politik eğilimler, ekonomik eğilimler,
sosyo-kültürel eğilimler ve teknolojik eğilimlerin analizidir. Kapsamlı bir dış çevre analizidir.
Paydaş: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetlerini etkileyen taraftır.
Hedef: Kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesine yönelik miktar, maliyet, kalite ve zaman
cinsinden ifade edilmesi gereken alt amaçlardır.
Faaliyet:
Hedeflere ulaşmayı sağlayacak olan detay çalışma adımlarıdır.
Performans:
Yapılan işin gerçekleşen çıktısı ve kalitesidir. Verilen işlerin veya sorumlulukların ve yapılan
ek katkıların organizasyonun hedeflerine katkı derecesidir.
Performans Kriteri:
Kurumun veya her tür yatırımların ortaya koyduğu getirilerin ölçülmesinde kullanılan
karşılaştırma parametreleridir. Performans kriterleri genellikle miktar, kalite, zamanında
gerçekleşme veya maliyetler cinsindendir.
Korunma Kararı:
6
KISALTMALAR
ASPB: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ASPİM: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
SHM: Sosyal Hizmet Merkezi
CGİK: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu
CMK: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
ÇAS: Çocuk Adalet Sistemi
ÇHS: 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme
ÇKK: 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
ÇKKY: Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
ÇKKKDTY: Çocuk Koruna Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
KİOÇ: Korunma İhtiyacı Olan Çocuk
SÇG: Sosyal Çalışma Görevlisi
SHÇEK: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SSÇ: Suça Sürüklenen Çocuk
SYDV: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
STK Sivil Toplum Kuruluşu
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCK: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
ADNKYS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
7
TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ:
1. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Stratejik Plan Çalışma Takvimi(2014)
2. Bakanlık Merkez Teşkilatı
3. İl Teşkilatı
4. Şekil: İl Müdürlüğü Teşkilat Şeması
5. İl Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımız
6. İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlardaki Kadrolu Personeli Durumu
7. İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlardaki Özel Hizmet Alım Personeli Durumu
8. Kuruluşta fiilen çalışan personel sayısı
9. Evlat Edinme sayıları.(2013-2014)
10. Koruyucu Aile Sayıları
11. Koruyucu Ailelere ödenen ücretler
12. Yıllar İtibari ile SED den yararlanan kişi sayısı.
13. Yıllar İtibari ile Evde Bakım Hizmetinden yararlanan kişi sayısı.
14. Yıllar itibari ile Kadın Sığınma Evi Talepleri(2011-2014)
15. Mayıs 2014 Tarihi İtibari ile Sevgi Evlerinde kalan çocuk sayıları.
16. Yıllara göre Sevgi Evleri kuruluşunda kayıtlı Çocukların cinsiyet açısından
durumları
17. Kuruluşta Kalan çocukların Yaş gruplarına göre dağılımı
18. Çocukların Korunma Altına alındığı mevzuata Göre Dağılımı
19. Çocuklarımızın Kurum Bakımına Alınma Sebepleri
20. 2013 ve 2014 Yıllarında Koruma altına alınan Çocuk Sayısı
21. Kuruluşumuzda 2014 yılında çalışan personel sayısı.
22. İl Merkezinde Bulunan Çocuk Evlerinde Kalan Çocukların sayısı
23. Sevgi Evleri Kampüsü İçerisindeki Çocuk Evlerinde Kalan Çocukların sayısı
24. Çocuk Evleri Bünyesinde fiilen çalışan personel sayısı
25. BSRM Kuruluşta fiilen çalışan personel sayısı
26. Kuruluşa Kabul Edilen Çocukların mağduriyet türüne göre dağılımı
27. Merkeze kabul edilen çocukların yaş guruplarına göre dağılımı
28. Merkeze kabul edilen çocukların illere göre dağılımı
29. Merkeze kabul edilen çocukların Niğde ili merkez ve ilçelerine göre dağılımı
30. ALTUNHİSAR REH. Merkezi Yıllara Göre Kuruluşta bakılan Zihinsel Engelli sayısı
31. Kuruluşta Çalışan Personel dağılımı
32. Hizmet Alımı Personeli dağılımı.
33. Ek ders Karşılığı Çalışan personel dağılımı
34. HUZUREVİ Kuruluşta görevli Personelin dağılımı
35. Hizmet Alımı Personeli dağılımı.
36. Kuruluşun Teknolojik Kaynakları
37. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların dağılımı
38. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların cinsiyetlerine göre dağılımı
39. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların yaş gruplarına göre dağılımı(2013)
40. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Medeni Durumlarına göre
dağılımı(2013)
8
41. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Öğrenim Durumlarına göre
dağılımı(2013)
42. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Mesleklerine göre dağılımı(2013)
43. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Sosyal Güvencelerine göre
dağılımı(2013)
44. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Gelir Durumlarına göre dağılımı(2013)
45. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Kuruluşta Ücretli-Ücretsiz Kalma
Durumlarına göre dağılımı(2013)
46. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların en son kaldıkları yere göre
dağılımı(2013)
47. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların en son geldikleri yerleşim yerine göre
dağılımı(2013)
48. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Kuruluşa Kabul Nedenlerine göre
dağılımı
49. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Kuruluştan ayrılış nedenlerine göre
dağılımı
50. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlılardan Vefat edenlerin yaş gruplarına göre
dağılımı(2013)
51. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlılardan Vefat edenlerin Vefat nedenlerine göre
dağılımı(2013)
52. Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Kuruma geliş yerlerine göre
dağılımı(Mart 2014)
53. Kuruluşta hizmet almak için sıraya alınanların cinsiyete göre dağılımı(Mayıs 2014)
54. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden Yıllar İtibari ile Hizmet alan Çocuk Sayısı.
55. Özel Bakım Merkezinden Hizmet alan engelli sayısı.
56. Özel Bakım Merkezinden Hizmet alan engellilerin Cinsiyetlerine göre dağılımı
9
GİRİŞ
Dünyadaki gelişim ve değişime ayak uydurabilmek ve 21. yüzyılın vatandaş memnuniyetine
odaklı yeni yönetim anlayışını kamuda etkin kılabilmek amacıyla, ülkemizde başlatılan yeniden
yapılanma çalışmaları kapsamında; kamu kuruluşlarının planlı hizmet üretme, belirlenen
politikaları somut iş programı ve bütçelerine dayandırma, uygulamayı etkin bir şekilde
izlemelerinde “stratejik planlama” temel bir araç olarak kabul edilmektedir.
Stratejik planlama, yönetimi önceden sistemli düşünmeye sevk etmesi ve kurum içi çabaların
daha iyi ve sistematik olarak koordine edilmesi gerekliliğini beraberinde getireceğinden,
kurumun temel hedef ve politikalarını daha kesin biçimde saptamaya yöneltmesi ve
beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olması açısından önem taşımaktadır.
Değişim ve dönüşüm için bir yol haritası olan stratejik planlama; geleceğe yönelik günlük
kararların etkilerine vurgu yapması ve uzun vadeli bakış açısı taşıması özelliğiyle, hedeflere
ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi, esnek ve uyum sağlayıcı
bir niteliği beraberinde getirmesi anlamında ilerlemenin en kolay yolu olarak da algılanmalıdır.
Bu doğrultuda, Kuruma yeni bir vizyon kazandırmak, önümüzdeki dönemlere ilişkin bir yol
haritası oluşturmak amacıyla İl Müdürlüğümüz Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Stratejik Planın Kurumumuza ve paydaşlarımıza faydalı olmasını temenni eder, gayretli
çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederiz.
10
BÖLÜM 1
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
1.1. STRATEJİK PLAN (2014-2019).
Bu stratejik plan dokümanı; İl Müdürlüğümüzün hizmet politikaları çerçevesinde 20152019 yılları arasında gerçekleştirilecek çalışmaları, belirlenmiş bir vizyon çerçevesinde
aktarmaktadır.
İlgili tarafların, sosyal hizmet ve sosyal yardımlardaki mevcut durumu ve yaklaşımları
da görebileceği kapsamda ve sade bir dille hazırlanmıştır.
Bu yaklaşımla, okuyan herkesin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hakkında genel
bir bilgi edinmesi amaçlanarak kurum tarihçesi, teşkilat yapısı, kurum mevzuatı, bağlı
kuruluşları hakkında bilgi verilmiş, kurumun mevcut durumu ve hizmet kapsamı ifade
edilmiştir.
Bu temel mevcut durum bilgilerinden sonra kurumumuzca büyük bir titizlikle ele alınan
stratejik plan süreci; proje ekiplerini, eğitimleri ve uygulanan metotları içerecek şekilde kısaca
aktarılmıştır.
Mevcut durum analizlerinden ortaya çıkan ve stratejik planın dayanak noktası olan
GZFT (Güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) sonuçları temel bilgi olarak sunulmuştur.
Misyonumuz, Vizyonumuz ve tüm hizmetlerimizde kurum kültürümüzü yansıtan
İlkelerimiz stratejik planın kilit taşlarıdır.
Stratejik amaçların temel gerekçeleri, stratejik amaçlara ulaştıracak hedefler ve
faaliyetler “Amaç ve Hedeflerimiz” bölümünde ayrı ayrı aktarılmıştır.
Sonraki yıllara ışık tutması, sosyal hizmet ve sosyal yardımların ana yol haritasının uzun
vadeli ele alınması gerekliliği ile Müdürlüğümüzün 2019 vizyonuna da yer verilmiştir.
Stratejik plan; faaliyetleri, hizmet kapsamı, performans kriterleri ve bütçesini de
içerecek şekilde sunulmuştur.
1.2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kabulüyle kamuda stratejik
planlama uygulamasının yasal altyapısı oluşturulmuş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına
stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.
Müdürlüğümüz, 2015–2019 dönemine ilişkin Stratejik Planını; kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon
ve vizyonlarını oluşturmuş, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflerini saptamıştır. Yine bu
doğrultuda Kurumumuz, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda performanslarını
ölçecek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapacaktır.
Niğde İlinde tüm kamu kurumlarına yönelik 15 Aralık 2013-22 Aralık 2013 tarihleri
arasında Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi gerçekleştirilmiş olup İl Müdürlüğümüz personeli de
bu eğitime iştirak ederek gerekli bilgi ve eğitimi almıştır.
Yine 22-01-2014 tarihinde Valilik Makamının emri ile stratejik plan çalışmalarının
başlaması emredilmiştir.
Müdürlüğümüzde planlama süreci, stratejik planlama çalışmalarının başlatıldığının İç
Yazışma ile ilgili kurumlara duyurulması ile başlamıştır.
1.3. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
Stratejik Plan çalışmalarının yürütülebilmesi için İl Müdürlüğü bünyesinde plan
çalışmalarını koordine etmek, çalışmalarda toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve dışı
11
iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetlerini sağlamak için Stratejik Plan
Üst Kurulu, Kuruluşlardan personelin katılımı ile Stratejik Planlama Ekibi, oluşturulmuştur.
Stratejik Planlama Üst Kurulu: İl Müdürü başkanlığında Kuruluş yöneticilerinden
oluşturulmuştur. Üst Kurul stratejik plan çalışmalarının niteliği hakkında takipler yapmış,
Kurumun misyon ve vizyonunun belirlenmesi sürecini yönetmiş, GZFT analizi toplantılarına
katılım sağlamış, stratejik amaç ve ana hedeflerin belirlenmesi çalışmalarının başında
bulunmuştur.
1.4.STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ
Stratejik Planlama Ekibi: Strateji Planlama Üst Kurulu başkanlığında her kurum
tarafından belirlenen yetkili bir personelden oluşturulmuştur. SP Ekibi tüm eğitimlere katılmış,
rutin toplantılar ile bir araya gelerek stratejik plan çalışmalarını yürütmüştür. Vizyon, misyon,
stratejik amaç, ana hedefler ile faaliyetlerin belirlenmesi başta olmak üzere stratejik planın
hazırlanmasında rol almışlardır.
Stratejik Planlama Ekibi, iç paydaş çalışmaları, mevcut durum tespiti, GZFT
çalışmaları, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, hedeflere ilişkin faaliyetlerin tespiti çalışmalarına
katılmıştır.
Stratejik Plan sürecinde Üniversite Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selen DOĞAN’dan
danışmanlık hizmeti alınmıştır.
Stratejik Planlama sürecinin iyi yönetilmesi amacıyla, stratejik yönetim temel
kavramları konusunda gelişimi destekleyecek, kurum içinde ve proje ekibi arasında ortak dili
sağlayacak eğitim programları ve düzenli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Kurumsal yapı analizi çalışmaları kapsamında; Kurumun tarihçesi, görevleri,
organizasyon yapısı ve ilgili mevzuatlar ile birlikte insan kaynakları, finansman kaynakları,
bilgi iletişim teknolojileri, gerçekleştirilen ve yürütülmekte olan projeler incelenmiştir.
Belirli tarihlerde Stratejik Planlama Ekibine uygulamalı eğitimler yapılmış, yapılan
çalışmalar sonucu Müdürlüğün;
1. Stratejik Yönetim ve Stratejik Yönetim Süreci,
2. Paydaş ve Hizmetleri,
3. Misyon ve Vizyonu,
4. Stratejik Amaçları,
5. Stratejik Hedefleri ve Performans Göstergeleri
için öneriler alınmıştır. Ayrıca Alt Ekiplere; GZFT analizi, hizmetler, misyon, vizyon, amaçlar,
hedefler ve performans göstergelerine yönelik çalışmalar yaptırılmış, oluşturulan görüş ve
öneriler yazılı olarak alınmıştır.
1.5.YASAL DAYANAK
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca;
kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını ölçmek, bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Stratejik plan
hazırlamanın usul ve esasları, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir.
12
1.6.STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ:
1.Tablo
1.6.AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ(2014)
ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim kasım aralık
Kurulan Stratejik Planlama Ekibinin belirlenmesi
Stratejik Plan ekibinin oluşturulması
Kuruluşlara Stratejik Planlama Eğitimlerinin
verilmesi
Durum Analizi
Tarihsel Gelişim(Dünya’da ve Ülkemizde Sosyal
Hizmet ve Yardımlara Genel Bir Bakış)
Veri alma süreci
Bağlı Kuruluşlardan veri alma süreci
Mevzuat çalışması, Faaliyet Alanları,
Kurum içi ve kurum dışı analizler (Paydaş
Analizi)
Misyon-Vizyon-Temel Değerler
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
Performans Göstergeleri
Stratejiler
Faaliyet ve Projeler
Maliyetlendirme
Planın web sitesinde yayınlanması ve e-posta ile
gönderilmesi
13
1.7.UYGULANAN METOTLAR:
Müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmaları, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” te yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmüştür.
Stratejik plan felsefesinin gereği olan katılım, kurum içinde ve bağlı birimler düzeyinde
Stratejik Planlama Ekibinin faaliyetleri, mülakat ve soru formları ile sağlanmıştır.
İç paydaş olarak Müdürlük personelinin katılımı; Müdürlüğümüz bünyesinde
çalışmakta olan personele uygulanan İç Paydaş Anketi ve yapılan görüşmeler ile sağlanmıştır.
Dış paydaşlar düzeyinde paydaşlarla yapılan görüşmeler ve anketler ile dış paydaşların
görüşleri alınmıştır.
İl Müdürlüğünün mevcut durumunu resmedebilmek için GZFT Analizi uygulanmıştır.
5 Kuruluştan 10 personelin ve İl Müdürlüğü Birimlerinde çalışan personelin görüş, öneri ve
değerlendirmeleri alınmıştır.
Ayrıca, paydaşlarda bulunan ve hizmeti etkileyen bilgiler de gözden geçirilmiştir. Bu
kapsamda paydaş kurumların hazırladığı raporlar incelenmiş, stratejik planını hazırlamış
paydaş kurum planları gözden geçirilmiştir.
Stratejik amaç belirleme çalışmaları; GZTF Analizi sonuçları, diğer araştırma ve
tespitlerden ortaya çıkan Fırsatlar-Tehditler, Güçlü-Zayıf yönler ele alınarak belirlenmiştir. Üst
Yönetim ile tüm ana birim ve destek birimler amaç belirleme çalışmalarında yer almıştır.
Stratejik ana hedef belirleme çalışmaları; Birimlerden gelen öneriler, amaç belirleme
çalışmalarından ortaya çıkan taslak öneriler listesi, somut hedef belirlemek üzere hazırlanan
mevcut durum bilgileri raporu hedef belirleme çalışmalarında girdi bilgiler olarak
kullanılmıştır.
Stratejik faaliyet belirleme çalışmaları; Stratejik amaç ve ana hedeflere uygun olarak
birimler önerilerini ASPİM stratejik planına girdi olarak sunmuşlardır. Stratejik amaçlara
uygun olmayan faaliyetler ile çok genel ifadeli faaliyetler elenmiştir. İl Müdürlüğünün tüm
hizmet alanları dikkate alınarak ana hedeflere yönelik faaliyetler ve performans kriterleri
oluşturulmuş ve nihai plan elde edilmiştir.
14
BÖLÜM:2
DURUM ANALİZİ
2.1.Kurumun Tarihçesi
Ülkemizde sosyal hizmet ve yardımlar, Cumhuriyet öncesine dayanan köklü bir geçmişi
sahiptir. Türk toplumlarında İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Sosyal Hizmet ve
Yardımlaşmanın güzel örnekleri bulunmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde yoksul, dul,
yetim, kimsesiz ve engellilere yönelik sosyal hizmet ve yardım hizmetleri; vakıflar, loncalar,
hayratlar gibi geleneksel kurumlar aracılığı ile gelenek ve göreneklerimizle bağlantılı bir
biçimde sürdürülmüştür. Vakıflardan özellikle "avarız ve müesses atı Hayriye" adını taşıyanlar
muhtaç kişilere sosyal yardımları organize edici görevler üstlenmişlerdir.
1963 yılında 225 sayılı Kanun ile S.S.Y.B. Merkez Teşkilatı bünyesinde Sosyal
Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. "Her türlü sosyal yardım ve sosyal güvenlik
hizmetlerini düzenlemek, korunmaya muhtaç çocuklarla, engellilerin ve yaşlıların bakım,
yetiştirme ve Rehabilitasyonu ile çalışma gücünden yoksun fakir kimselerin sosyal güvenliğini
sağlamak ve Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idari ve bilimsel işlerini kovalama ve denetimini
yapmak" olarak belirlenen görevlerini 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün kuruluşuna kadar yürütmüştür
1963 yılında kurulan Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü üzerinden, yaşlılarla ilgili
hizmetleri planlama, programlama ve yürütme görevini doğrudan devlet üstlenmiştir. Bu
kapsamda 1966 yılında ilk huzurevi Konya’da, ikincisi ise Eskişehir’de hizmete açılmıştır.
1976 yılında çıkarılan 2022 sayılı Kanun ile bir kısım yaşlı ve engelli vatandaşa parasal
sosyal yardımlar sağlanması mümkün olmuştur.
1979 yılında 2653 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun kabul edilmiştir.
1982 yılında kabul edilen T.C. Anayasası; aile, çocuk, yaşlı ve engellilere götürülecek
sosyal hizmet ve sosyal yardımların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin oldukça ayrıntılı
sayılabilecek hükümler içermektedir.
SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
24.05.1983 tarihinde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
(Bu Kanunun adı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” iken, 3/6/2011
tarihli ve 633 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle Sosyal Hizmet Kanunu şeklinde
değiştirilmiştir.) çıkarılmış, bu kanun ile Türkiye'deki farklı kuruluşların sorumluluğunda
bulunan sosyal hizmetler bir çatı altında bütünleştirilmiştir.
İlimizde’de Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde 1962 yılında açılan
Yetiştirme Yurdunda teşkilat faaliyetleri yürütülmüştür. 1983 Yılında kabul edilen 2828 sayılı
kanunla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve İl Teşkilatları
kurulmuştur.
15
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
03.06.2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı kurulmuş; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile ve Sosyal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün faaliyetleri
sonlandırılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmiştir.
Sosyal devlet olmanın gereği olarak kurulmuş olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
tüm risk grubu insanların yaşamlarını organize ederek ve korunmaya muhtaç kesimleri
sahiplenerek, ürettiği hizmetlerin niteliği ve niceliği itibariyle, kamu yönetimimizin
vazgeçilmez en büyük ve en önemli bakanlıklardan biridir.
633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler
ve çeşitli ülkelerde yaşanan deneyimler ışığında sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin çağdaş bir
yönetim anlayışı ve yapısına kavuşturulması amaçlanmıştır.
Küreselleşmeyle birlikte artık dünyadaki sosyal devlet anlayışı ve sosyal hizmet ve
yardım kavramı oldukça farklı bir içerik kazanmıştır. Öyle ki, her geçen gün yeni ihtiyaç
grupları ortaya çıkmakta, bu ihtiyaç gruplarına yönelik yeni kurumsal ve bireysel modeller
geliştirmek zaruri hale gelmektedir. Bu çerçevede çocuğa, aileye, engelliye, yaşlıya, kadına,
ayrıca gazilerimize ve şehit yakınlarına yönelik olarak Bakanlığımız ve Müdürlük olarak
sunduğumuz hizmetlerimizde ciddi açılımlar gerçekleştirilmiştir. Önceden sadece korunmaya
ve yardıma muhtaçlara hizmet veren kurumlarımız, artık tüm risk grubu insanların yaşamlarını
organize ederek, üretken ve sağlıklı bir birey olarak yeniden toplumsal hayata katılmalarını
sağlamak gibi bir misyonu üstlenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluşu ile;
Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım alanında hizmet veren kamu kurumları tek bir bakanlık çatısı
altında toplanarak; çalıştığı hedef kitleyi bilen, etkili, verimli, şeffaf, hesap verebilir, hizmet
alan memnuniyetine odaklı, ölçebilen, izleyebilen, kontrol edebilen ve denetleyebilen bir
yapının oluşturulması hedeflenmiştir.
16
2.2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN VE MEVZUATIN İNCELENMESİ
Müdürlüğümüzün hizmetleri ile ilgili yasal mevzuatı.
































Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Daire Kanun Hükmünde Kararname
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
5636 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5825 Sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
4620 sayılı Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
5049 Sayılı Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edindirme Konusunda
İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
4755 Sayılı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve
Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun
3413 Sayılı Kanun
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5432 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5628 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
2985 Toplu Konut Kanunu
5233 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
17





































5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı
Verilmesi Hakkında Kanun
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
4458 Sayılı Gümrük Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
3960 Sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
7981 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Cari Yıl Bütçe Kanunu
Uluslararası Sözleşmeler
İnsan Hakları Beyannamesi
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Lahey Sözleşmesi
ISS anlaşması
ILO Sözleşmeleri
Fuhuşla Mücadele Tüzüğü
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
Kadinlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)
BM Engelli Hakları Sözleşmesi
18
2.3.Kurumun Hizmetleri
İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımız bünyesinde; çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve ailelere
yönelik; gündüzlü ve yatılı olarak çeşitli hizmetler verilmektedir.
2.4.Teşkilat Yapısı ve Görevleri:
2.4.1.Merkez Teşkilatı:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Merkezde
Bakan ve Bakan Yardımcı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları Genel Müdürlükler ve Daire
Başkanlıkları olarak teşkilatlanmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 3/6/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri arasında; Sosyal hizmetler ve
yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını
izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek; Sosyal ve
kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere
sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini
koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal
hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek ve 8.06.2011 tarih ve 27958 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan KHK/633 nolu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek
bulunmaktadır.
19
I.Tablo. Bakanlık Merkez Teşkilatı
20
II.Tablo İl Teşkilatı.
Necmeddin KILIÇ
Vali
•
•
Mütevelli Heyeti
SYDV
Abdullah UÇGUN
Vali Yardımcısı
Muhammet Ali GARİP
İl Müdürü V.
Muhammet Ali GARİP
İl Müdür Yardımcısı
Selçuk Hüseyin DEMİRTAŞ
İl Müdür Yardımcısı
21
III. Şekil: İl Müdürlüğü Teşkilat Şeması
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜT ŞEMASI
VALİ
Mütevelli
Heyet
Sosyal
Yard. Day.
Vakfı
İl Müdürü
Kaymakam
İl Müdür
Yardımcısı
Sevgi Evleri
ve Çocuk
Yuvası
Bakım ve
Sosyal
Rehab.
Merkezi
İl Müdür
Yardımcısı
Çocuk
Evleri
Koord.
Merkezi
Sosyal
Hizmet
Merkezi
22
Bor Ahmet
Kuddusi
Huzurevi
ve Reh
Merkezi
Altunhisar
Zihinsel
Eng Reh.
Merkezi
BÖLÜM:3
KURUM İÇİ ANALİZ
3.1.AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞE BAĞLI
RESMİ KURULUŞLARIMIZ: İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımız bünyesinde;
çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve ailelere yönelik; gündüzlü ve yatılı olarak çeşitli hizmetler
verilmektedir.
İl Müdürlüğümüz ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü aynı yapı içerisinde birlikte
hizmet vermektedir.
İl Müdürlüğünün Hizmet Alanları:
•
•
•
•
•
•
•
Çocuk Hizmetleri
Aile ve Toplum Hizmetleri
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Sosyal Yardımlar
Kadının Statüsü
Şehit Yakınları ve Gaziler
Eğitim ve Yayın
IV.Tablo: İl Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımız:
Sıra No. KURULUŞ ADI
1
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
2
Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü(Yatılı)
3
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi (Yatılı)
4
Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müd. (Yatılı)
5
Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Yatılı)
6
Çocuk Evleri ÇEKOM (Yatılı)]
İl Müdürlüğünün; Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve
emirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak, görev alanındaki kuruluşları incelemek,
koordine etmek, denetlemek, ihtiyaçlarını belirlemek, hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve
geliştirilmesi için kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanlar için üst makama teklifte
bulunmak, Müdürlüğün iç bünyesinde gerekli iş bölümünün yapılmasını ve hizmetlerin en iyi
şekilde yürütülmesini sağlamak, Görev alanına giren konularda istenilen bilgilerin ilgili
makamlara zamanında ulaşmasını sağlamak, Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç çocuk,
genç, özürlü, yaşlı kişi, aile ve gruplar ile sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan diğer kişileri
belirlemek, başvuranları incelemek, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak, Görev
alanındaki kuruluşlarda bakılan çocuk ve gençlerin Atatürk İlke ve İnkılaplarının anlam ve
önemini kavramalarına yardımcı olmak, Atatürkçü düşünce sistemi, Demokratik, Laik
Cumhuriyet İlkeleri doğrultusunda yetişmelerini sağlamak, Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme
Yurtlarında korunmakta olan ve öğrenime devam eden çocuk ve gençlerin eğitim ve öğrenim
düzeylerinin yükseltilmesi ve başarılı olmaları ile bir meslek ve sanat sahibi olabilmeleri için
her türlü önlemleri almak, Sosyal hizmetlerin; ihtiyaç gruplarına etkin, verimli ve zamanında
sunulabilmesi için gerekli plan ve programları yapmak ve uygulamayı sağlamak, Sosyal
23
hizmetin mesleki yöntemlerini kullanarak özel eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetine
ihtiyaç duyan kişi ve grupların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, Kuruluşlarımızda
bakım ve korunma altında bulunan kişilerin zihinsel ve bedensel yönden sağlıklı gelişmelerini
sağlamak, boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla
sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, buna ilişkin tesislerin kurulması için gerekli
çalışmaları yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde bulunmak, İl ve İlçe
sınırları içinde kadınlara yönelik sorunların çözümü için sosyal hizmet felsefesi doğrultusunda
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak,
Kurum dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince
2828 sayılı Kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarının kurulması, teşvik edilmesi,
açılış izinlerinin verilmesi, varsa ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar ile bu kuruluşların hizmet ve personel standartları konularında yetki ve sorumlulukları
çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak, Sosyal hizmetlerin tanıtımı ile halkın gönüllü katkı ve
katılımını kurum hizmetlerine kanalize edici çalışmalar yapmak, Sosyal hizmetlerle ilgili
uygulamalar, ihtiyaçlar ve gerek görülen diğer konularda istatistiki bilgilerin toplanması,
değerlendirilmesi ve ilgili makamlara zamanında gönderilmesini sağlamak, İl ve İlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüklerinde görevli her personel için bilgi defteri ve dosya düzenlemek, bu
konuda alt ve üst birimler ile Genel Müdürlük arasında koordinasyonu sağlamak ve personel
ihtiyacını makama bildirmek, Aday memurların asalet işlemlerinin zamanında yapılması için
gerekli tedbirleri almak ve ilgili makama teklifte bulunmak, Personelin iş verimini artırmak,
moral gücünü yükseltmek üzere eğitim ve sosyal amaçlı tesislerin açılması için gerekli
çalışmaları yapmak ve ilgili makamlara teklifte bulunmak, İl ve İlçe Sosyal Hizmetler
Müdürlükleri ve bağlı kuruluşların bütçe tekliflerini Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar
doğrultusunda ve istenilen zamanda hazırlayıp Genel Müdürlüğe göndermek, Kurum ve
kuruluşlara yapılan ayni-nakdi bağışların belirlenen esaslar doğrultusunda kullanılmasını
sağlamak, Kuruluşların yangın, sabotaj, doğal afetler gibi durumlara karşı korunması için
gerekli tedbirleri almak, Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve
emirlerle verilen diğer görevleri yapmak gibi sevk ve organize edici görevleri bulunmaktadır.
24
V.Tablo: İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlardaki Kadrolu Personel Durumu
Görevi
Kadın
Erkek
Toplam
İdareci
3
10
13
Sosyal Çalışmacı
4
4
8
Psikolog
3
-
3
Sosyolog
-
1
1
Öğretmen
2
6
8
Hemşire
10
-
10
Sağlık Memuru
1
1
2
Din Görevlisi
-
3
3
Şoför
-
8
8
Memur
7
12
19
Hizmetli
2
20
22
Çocuk eğt.
3
-
3
Toplam
35
65
100
25
VERİ GİRİŞ HİZMETİ
KALORİFER
HİZMETİ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI
1
-
-
-
-
-
1
2
-
1
-
-
1
4
5
2
-
1
-
6
42
2
-
-
-
-
4
12
20
2
3
-
-
65
6
-
-
2
-
4
38
-
-
-
-
-
-
15
36
5
-
6
-
15
197
KURULUŞ TOPLAMI
ZİYARET DANIŞMA
YÖNLENDİRME
HİZMETİ
Niğde Aile ve Sosyal
Politikalar İl
1
Müdürlüğü
Sosyal Hizmet
2
Merkezi
Sevgi Evleri Çocuk
Yuvası ve Kız
28
3
Yetiştirme Yurdu
Bakım ve Sosyal
Rehabilitasyon
6
4
Merkezi
Bor Ahmet Kuddusi
Huzurevi ve Reh.
40
5
Merkezi
Altunhisar Zihinsel
Engelliler Bakım ve
26
6
Reh. Merkezi
Çocuk Evleri
15
7
Koordinasyon Merkezi
TOPLAM
135
TEMİZLİK HİZMETİ
KURULUŞ ADI
BAKIM HİZMETİ
SIRA
NO
ÖZEL
GÜVENLİK
HİZMETİ
VI. Tablo: İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlardaki Özel Hizmet Alım Personeli Durumu
3.1.1.SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü gündüzlü kuruluş olup, İhtiyaç sahiplerinin tespit
edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek,
engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile
rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde
kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve
gönüllüler ile işbirliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu
gündüzlü sosyal hizmet kuruluşudur.
Niğde ili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı hizmet vermekte olan Sosyal
Hizmet Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile aynı bina içerinde hizmetlerini
yürütmektedir. Daha önce Şahinali mah. Emin Erişingil Caddesi No:27 NİĞDE adresinde
hizmetlerini sürdüren, İl Müdürlüğümüz hizmet binasının 1. ve 2. katında yer alan Toplum
Merkezinin, Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinin geçici 1. Maddesi uyarınca Niğde
Sosyal Hizmet Merkezi adı altında hizmetlerini sürdürmesi, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
26
Müdürlüğü Makamının 28.08.2013 tarih ve 563 sayılı onayı ile uygun görülmüştür. Sosyal
Hizmet Merkezi Müdürlüğü onay tarihi olan 28.08.2013 tarihi itibari ile hizmete girmiştir.
VII.Tablo: Kuruluşta fiilen çalışan personel sayısı
Kadro Unvanı
Personel Sayısı
1
1
5
3
2
2
1
1
6
2
2
4
5
35
Kuruluş Müdürü
Kuruluş Müdür Yardımcısı
Sosyal Çalışmacı
Psikolog
Sosyolog
Hemşire
Öğretmen
V.H.K.İ.
Şoför
Bilgisayar İşletmeni
Hizmetli
Ek Ders Karşılığı Çalışan
Özel Hizmet Alımı
TOPLAM
Kuruluşta toplam 35 personel çalışmaktadır. Çalışan personelin Statüsü incelendiğinde
personelin 26’sı 657 sayılı kanun kapsamında memur statüsünde, 4’ü ek ders ücreti
karşılığında, 5 personel hizmet alımı ve şirket personeli olarak çalışmaktadır.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Bünyesinde Yürütülen Hizmetler;
3.1.1.1.Evlat Edindirme Hizmetleri; Bakanlık ve İl Müdürlüğümüz politikası gereği kendi
ailesi ile yaşama şansı kalmamış olan çocuklar için “Evlat Edinme Hizmeti” en uygun bakım
olarak değerlendirilmektedir. Bağlı kuruluşlarda bulunan korunmaya muhtaç çocuklardan
durumu evlat edinme hizmetinden yararlandırılmaya uygun olanlar, yapılan değerlendirme
sonucu haklarında evlat edinmelerine ilişkin olarak uygun kanaat bildirilen aileler yanına evlat
edinme hizmetinden yararlandırılmak üzere yerleştirilir. Türk Medeni Kanunun 305 inci
maddesi gereği bir yıllık geçici bakım sürecinde yapılan izlemeler sonucu uygun kanaat
oluşması halinde ise mahkeme kararı ile evlat edinilen küçük evlat edinenin nüfus kütüğüne
işlenerek soyadını alır ve öz çocuk gibi eşit haklara sahip olur.
İlimizin 2012 Yılına kadar Evlat Edinme işlemleri komşu illerde yapılmıştır. 2012
yılından Sonra İlimizde Evlat Edinme işlemlerine başlanmıştır. İlimizde yıllara göre evlat
edindirilen çocuk sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
27
VIII.Tablo: Evlat Edinme sayıları.(2013-2014)
YILLAR İTİBARİ İLE EVLAT EDİNDİRİLEN ÇOCUK SAYISI
YILLAR
TOPLAM
ÇOCUK
SAYISI
2010
2011
Evlat Edinme
Evlat Edinme
İşlemi Komşu
İşlemi Komşu
İllerde
İllerde
gerçekleştirilmiştir gerçekleştirilmiştir
2012
2013
4
3
2014 NİSAN
AYI
1
3.1.1.2.Koruyucu Aile Hizmetleri, Korunmaya muhtaç çocukların yetiştirilmesinde en
sağlıklı ortamın aile olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çocukların ruhsal ve sosyal yönden daha
sağlıklı, kendine yeterli, öz güven duygusu gelişmiş olarak yetişmeleri amacıyla koruyucu aile
hizmetinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları
sağlanamayan ve evlat edindirilemeyen çocukların, ebeveyn özelliklerini taşıyan ücretli veya
gönüllü statüdeki uygun aile ya da kişilerin yanında, kısa ya da uzun süreli olarak Bakanlığımız
gözetiminde bakımlarını sağlayan ve sorumluluğu Devlet ile paylaşan kişi ya da ailelere de
“Koruyucu Aile” denilmektedir. İlimizde yıllara göre Koruyucu Aile yanına yerleştirilen çocuk
sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
IX.Tablo: Koruyucu Aile Sayıları
YILLAR İTİBARİ İLE KORUYUCU AİLE YANINA YERLEŞTİRİLEN ÇOCUK SAYISI
YILLAR
TOPLAM
ÇOCUK
SAYISI
2010
1
2011
1
2012
1
28
2013
11
2014 NİSAN AYI
12 Çocuk
9 Aile yanına
yerleştirildi
X.Tablo: Koruyucu Ailelere ödenen ücretler.
29
3.1.1.3.Sosyal Ekonomik destek Hizmetleri;
2828 Sayılı Kanunun 26. maddesine dayanılarak çıkartılan 28.09.1986 tarih ve 19235
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği” gereği
çocukların kurum bakımına alınmaksızın desteklenmesi kapsamında sosyal ekonomik destek
hizmetleri yürütülmektedir.
Çocuklarının korunma altına alınması için başvuruda bulunan ailelerin, bu isteminin
sadece ekonomik yoksunluktan kaynaklandığının belirlenmesi durumunda ise bu çocuklar için
korunma kararı alınmadan kurum sosyal yardım ve diğer koruyucu, önleyici, destekleyici ve
geliştirici hizmetleri kapsamında, kendi yaşam ortamlarında aile veya yakınları yanında
bakımları sağlanmaktadır. İlimizde yıllara göre SED hizmeti verilen kişi sayısı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
XI. Tablo:Yıllar İtibari ile SED den yararlanan kişi sayısı.
YILLAR İTİBARİ İLE SED HİZMETİNDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI
YILLAR
TOPLAM
KİŞİ
SAYISI
2010
145
2011
316
2012
342
2013
390
2014 NİSAN AYI
478
3.1.1.4.Engelli Evde Bakım Hizmetleri; Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım
Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkinYönetmelik kapsamında, her ne ad altında olursa
olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü
olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret
tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlüleri ve bu özürlülere verilecek bakım
hizmetlerini, hizmetlerin ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsamaktadır.
XII.Tablo: Yıllar İtibari ile Evde Bakım Hizmetinden yararlanan kişi sayısı.
YILLAR İTİBARİ İLE EVDE BAKIM HİZMETİNDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI
YILLAR
TOPLAM
KİŞİ
SAYISI
2010
1920
2011
2477
30
2012
2013
2014 NİSAN AYI
2842
2978
2960
3.1.1.5.Kadın Konukevi Hizmetleri; Tertip ve Nakil İşlemleri, Aile içi şiddet, can güvenliği
riski vb. sebeplerle İl Müdürlüğümüze müracaat eden ya da ihbar edilen kadınların Kadın
Konuk Evlerine tertibi gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan meslek
elemanları tarafından söz konusu mağdurlarla mesleki görüşme yapılarak haklarında sosyal
inceleme raporu düzenlenmekte ve görüşmenin yapıldığı ilde kadın konukevi bulunmaması ve
uygun görülmesi durumunda ilgili rapor Bakanlığımıza gönderilerek kadın konukevi bulunan
başka bir ile şiddet mağduru kadının tertibi talep edilmektedir.
Bakanlıkça ilgili talepler değerlendirilmektedir. Yönetim Bilgi Sisteminden (YBS) kadın
konukevlerinin kapasite ve doluluk oranları da değerlendirilmek ve yapılan işlemler işlenmek
suretiyle, sığınma talebinde bulunan kadının kadın konukevi bulunan bir ile tertibi
yapılmaktadır.
Kadının herhangi bir kadın konukevinden naklinin gerçekleştirilmesi gereği ortaya çıktığında
kuruluş sosyal servisi tarafından sosyal inceleme raporu düzenlenerek Bakanlığa nakil talebi
gönderilmektedir. Böyle durumlarda’da Bakanlık Tarafından durum değerlendirildikten sonra
Kadının durumuna uygun bir kuruluşa nakil gerçekleştirilmektedir. Yapılan tüm bu tertip ve
nakil işlemleri ilgili meslek elemanı tarafından YBS’ne işlenmektedir.
5 Ocak 2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kadın
Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında, Müdürlüğümüze
Kadın Sığınma Evine yerleşme talebinde bulunan kadınlardan, durumu uygun bulunanlar önce
İlk Adım Birimine yerleştirilmektedir.
İlk Adım biriminde kaldığı süreçte kadın sığınma evi talebini sürdürenler için ilimizde
kadın sığınma evi bulunmadığından, kadın Statüsü Genel Müdürlüğünden yerleştirilme
talebinde bulunulmaktadır.
XIII.Tablo: Yıllar itibari ile Kadın Sığınma Evi Talepleri(2011-2014)
YILLAR İTİBARİ İLE KADIN SIĞINMA EVİ TALEP SAYISI
YILLAR
TOPLAM KİŞİ
SAYISI
SIĞINMA EVİNE
YERLEŞTİRİLEN
KADIN SAYISI
İLK ADIM
BİRİMİNDE
KALIP
TALEBİNDEN
VAZGEÇEN
2010
2014 NİSAN
AYI
2011
2012
2013
----------
24
36
65
20
--------
9
6
11
1
-------
15
30
54
19
31
3.1.2.SEVGİ EVLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ:
ÇOCUK
YUVASI
VE
KIZ
YETİŞTİRME
YURDU
0-18 yaş arası, en fazla 12 çocuğun üçer kişilik odalarda kaldığı, çocukların yaşlarına
uygun gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak site içerisinde inşa edilen, müstakil villa tipi evlerden
oluşan aile ortamına benzer yapı ve ilişki sisteminde hizmet veren yatılı sosyal hizmet
kuruluşlarıdır.
Geçmiş yıllarda korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuklara verilen hizmetlerde
kuruluş bakımı öncelikli iken, son yıllarda kuruluş bakımında bulunan çocukların; öncelikle
ailesi yanına döndürülmesi, evlat edinme, koruyucu aile hizmetinden yararlandırılması, bunun
mümkün olmadığı durumlarda çocuk evine ve sevgi evine yerleştirilmesi hedeflenmektedir.
Halen kuruluş bakımından aile odaklı hizmetlere, koğuş tipi kuruluşlardan çocuk evi ve sevgi
evleri gibi ev tipi bakım modeline geçiş yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.
İlimizde Sevgi Evleri 50.000 m2’lik bir alanda kurulmuştur. Kuruluş iki bölüm olup
birinci bölüm 0-12 yaş kız-erkek, Yuva Bölümü olup toplam 90 kapasitelidir. Kuruluşta ayrıca
140 kapasiteli 13-18 yaş Kız Yetiştirme Yurdu bölümü bulunmaktadır.
Niğde ili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı hizmet vermekte olan Kız
Yetiştirme Yurdu ve Erkek yurdu tek Müdürlük olarak yürütülmekte iken Sevgi Evlerinin
yapılması ile Kız Yetiştirme Yurdunun ayrılmasına karar verilmiştir.
Sevgi Evleri 23.06.2007 tarihi itibariyle Efendibey mah. Hıdırlık mevkine taşınarak Kız
Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri olarak hizmete girmiştir.
Niğde Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Sevgi Evleri 26.06.2007 tarihinde
hizmete açılmıştır.
Genel Müdürlük Makamının 01.06.2007 tarih ve 108 sayılı olurunda belirtildiğine göre;
23 Sevgi Evi, 2 idari bina ve 2 çok amaçlı sosyal tesisten oluşmaktadır.
Niğde Kız Yetiştirme ve Çocuk Yuvası Sevgi evleri 0-12 yaş grubu 90 çocuk ve 13-18
yaş grubu 140 kız çocuğuna hizmet verecek kapasitededir.
Genel Müdürlük Makamının 03.09.2007 tarih ve 162 sayılı olurları ile Niğde Bor
İlçesinde 06-13 yaş grubundaki çocuklarımıza hizmet vermekte olan 03.05.1991 tarih ve 425
sayılı makam onayı ile hizmetini devam ettiren Esat Atlı Çocuk Yuvası Müdürlüğü kapatılarak
22.09.2007 tarihinde Sevgi Evlerine taşınmıştır.
Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Sevgi Evleri Müdürlüğü olarak birleşmiş ve
22.09.2007 tarihinden itibaren tek Müdürlük olarak hizmet vermektedir.
Sevgi Evleri yirmi üç tripleks daire, iki idari bina ve iki çok amaçlı sosyal salondan
oluşmaktadır. İdari binalardan sadece bir tanesi kullanılmaktadır. Tek müdürlük olması nedeni
ile diğer idari bina kullanılmamaktadır.
32
Üç bina 06-13 yaş çocuklarımıza hizmet vermektedir. Altı binamız 13-18 yaş ve üzeri
gençlerimize hizmet vermekte olup, Evlerin her biri on kapasitelidir.
İdari Bina üç kat olup zemin katında bulunan odalar da Arşiv, Ambar Odası, Soğuk
Hava Deposu, Teknisyen odası, Emanet hane ve santral olarak kullanılmaktadır. İkinci Katında
Müdür odası, Müdür Yardımcısı Odası, Satınalma, Sosyal Servis, Revir, Sekreter odası,
Tuvalet ve Banyo bulunmaktadır. Üçüncü katında Kütüphane, Nöbetçi amir Odası, evrak takip,
Toplantı Odası, Ambar Memuru, Misafirhane, Çay Ocağı, Banyo, Tuvalet bulunmaktadır. Çok
Amaçlı Sosyal Salon olarak kullanılan binada çeşitli sosyo-kültürel etkinlikler yapılmaktadır.
Kuruluşta Bakım Hizmeti Alan Çocuklar
Kuruluşumuzda 20.05.2014 tarihi itibariyle 82 çocuk fiilen kalmakta ayrıca
kuruluşumuz içindeki ve İl merkezindeki Çocuk Evlerinde kalmakta olan 34 çocuğumuz ile
birlikte ile takibi yapılan 149 kayıtlı çocuk bulunmaktadır.
XIV.Tablo: Mayıs 2014 Tarihi İtibari ile kuruluşta kalan çocuk sayıları.
ÇOCUK DURUMU
YUVA BÖLÜMÜ
YETİŞTİRME YURDU BÖLÜMÜ
GENEL MEVCUT
57
GENEL MEVCUT
58
HAZIR MEVCUT
37
HAZIR MEVCUT
36
MİSAFİR
3
MİSAFİR
2
İZİNLİ
3
İZİNLİ
1
KORUYUCU AİLE
9
8
SOSYAL EKONOMİK
DESTEKLE AİLESİ YANINDA
KALAN ÇOCUK
-
EVLAT EDİNME
5
ÜNİVERSİTE / YATILI
OKUL
SOSYAL EKONOMİK
DESTEKLE AİLESİ
YANINDA KALAN
ÇOCUK
KORUYUCU AİLE
ŞUAN FİİLEN KALAN YUVA
43
ŞUAN FİİLEN KALAN
YETİŞTİRME
34
39
ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUK SAYISI
8
1
SEVGİ EVLERİNDE FİİLEN KALAN TOPLAM
82
ÇOCUK SAYISI
GENEL TOPLAM
149
( Kayıtlı İşlemi Takip Edilen Çocuklar )
Kuruluşumuzda; 2009 yılında yuva bölümünde 69 çocuk, Kız Yetiştirme Yurdu
bölümünde 88 çocuk olmak üzere toplam 157 çocuğun, 2010 yılında yuva bölümünde 61 çocuk,
Kız Yetiştirme Yurdu bölümünde 87 çocuk olmak üzere toplam 148 çocuğun, 2011 yılında
yuva bölümünde 41 çocuk, Kız Yetiştirme Yurdu bölümünde 67 çocuk olmak üzere toplam 108
çocuğun, 2012 yılında yuva bölümünde 90 çocuk, Kız Yetiştirme Yurdu bölümünde 97 çocuk
33
olmak üzere toplam 187 çocuğun, 2013 yılında yuva bölümünde 33 çocuk, Kız Yetiştirme
Yurdu bölümünde 67 çocuk olmak üzere toplam 100 çocuğun bakımı yapılmış olup halen
Mayıs 2014 itibari ile fiilen Yuva Bölümünde 43 çocuk, Kız Yetiştirme Yurdu bölümünde 39
çocuk ve Kurum bünyesinde bulunan 2 Çocuk Evinde 16 olmak üzere toplam 98 çocuğun
bakımı yapılmaktadır.
XV.Tablo: Yıllara göre kuruluşta kayıtlı Çocukların cinsiyet açısından durumları:
YIL
2014
2013
2012
2011
2010
2009
KIZ
23
16
39
18
25
31
YETİŞTİRME
KIZ
62
67
97
67
87
88
YUVA
ERKEK
37
17
51
23
36
38
GENEL TOPLAM
122
100
187
108
148
157
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere kuruluşumuzda kayıtlı olan çocukların yıllar
itibari ile toplam sayılarına bakıldığı zaman erkek çocukların sayısının daha fazla olduğu
görülmektedir.
XVI.Tablo: Kuruluşta Kalan çocukların Yaş gruplarına göre dağılımı.
0-6 Yaş Grubu
7
65
7-12 Yaş Grubu
77
13-18 Yaş Grubu
149
Toplam
XVII.Tablo: Çocukların Korunma Altına alındığı mevzuata Göre Dağılımı
5395 Sayılı Kanuna İstinaden Gelen
129
Çocuk Sayısı:
19
2828 Sayılı Kanuna İstinaden Gelen
Çocuk Sayısı:
1
Refakatsiz Sığınmacı:
149
Toplam:
Kuruluşumuzda kayıtlı olan çocukların Korunma altına alınma nedenlerine bakıldığında 5395
sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında bakım tedbiri alınarak kuruluşa yerleştirildiği
görülmektedir.
34
XVIII.Tablo: Çocuklarımızın Kurum Bakımına Alınma Sebepleri
Sosyo–Ekonomik Yoksunluk
101
9
Aile Dışı Cinsel İstismar
6
Aile İçi Cinsel İstismar
6
Fiziksel İstismar
25
Anne Ve/Veya Babanın Özürlü Olması
2
Savcılık Talimatı
149
Toplam
Kuruluşumuzda bakım altında bulunan çocukların Kurum bakımına alınma sebeplerine
bakıldığında en çok Sosyo-ekonomik yoksunluk nedeni ile daha sonra sırası ile anne veya
babanın engelli olması, aile dışı cinsel istismar, aile içi cinsel istismar ve fiziksel istismar nedeni
ile Kurum bakımına alındığı görülmektedir.
XIX.Tablo: 2013 ve 2014 Yıllarında Koruma altına alınan Çocuk Sayısı
Yıllar
Erkek
Kız
Toplam
22
11
33
2013
2
2
4
2014
Yukarıdaki tabloda 2013 ve 2014 yıllarında cinsiyet açısından Korunma altına alınan
çocukların sayısı gösterilmiştir.
İnsan Kaynakları:
XX.Tablo: Kuruluşumuzda 2014 yılında çalışan personel sayısı.
Kuruluş Müdür V.
1
1
Kuruluş Müdür Yrd. V.
1
Din Görevlisi
2
Psikolog
1
Memur
1
Teknisyen
4
Öğretmen
3
Çocuk Eğiticisi
2
Hemşire
1
Yurt Yönetim Memuru
2
Hizmetli
1
Kaloriferci
2
Şoför
3
Ek Ders Karşılığı Çalışan
41
Özel Hizmet Alımı(Bakıcı Anne ve
Temizlik Elemanı, Güvenlik, Vb.)
66
Toplam
35
Kuruluşta toplam 66 personel çalışmaktadır. Kuruluşta çalışan personel cinsiyet
açısından değerlendirildiğinde personelin 43’ü bayan 23’ü erkektir.
Çalışan personelin Statüsü incelendiğinde personelin 20’si 657 sayılı kanun kapsamında
memur statüsünde, 2’si ek ders ücreti karşılığında, 44 personel (26 bakım elemanı, 6 temizlik
elemanı, 2 kaloriferci, 4 güvenlik hizmetleri, 4 yemek görevlisi) hizmet alımı ve şirket personeli
olarak çalışmaktadır.
Kuruluşta Çalışan Personelin 42’si Niğde doğumlu olup 24 personel başka il
doğumludur.
Çalışan personelin 15 i Lisans, 6 sı önlisans, 39 u Lise, 6 sı Ortaöğretim mezunudur.
Kuruluşun ulaşım hizmeti 2 adet Transit marka hizmet aracı ile sağlanmaktadır.
36
3.1.3. ÇOCUK EVLERİ ve KOORDİNASYON MERKEZİ
Geçmiş yıllarda korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuklara verilen hizmetlerde
kuruluş bakımı öncelikli iken, son yıllarda kuruluş bakımında bulunan çocukların; öncelikle
ailesi yanına döndürülmesi, evlat edinme, koruyucu aile hizmetinden yararlandırılması, bunun
mümkün olmadığı durumlarda çocuk evine ve sevgi evine yerleştirilmesi hedeflenmektedir.
Halen kuruluş bakımından aile odaklı hizmetlere, koğuş tipi kuruluşlardan çocuk evi ve sevgi
evleri gibi ev tipi bakım modeline geçiş yönünde çalışmalar sürdürülmektedir
Koordinasyon Merkezi; Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin
her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki
koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezdir.
Çocuk Evi; İlin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı çocuk yetiştirmeye uygun
bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya
müstakil dairelerde 0-18 yaş grubu 5- 8 çocuğun bir ev ortamı oluşturularak bakıldığı hizmet
modelidir. Bu kuruluşlar; arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramları doyasıya yaşayarak
öğrenebilecek, toplumla iç içe ve toplumun gerçeklerini bilerek ayakları üstüne basabilen bir
gençlik yetiştirmek amacıyla yeni bir bakım modeli olarak yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.
İlimizde Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Yerleşkesinde 2 Şehir
Merkezinde 3 olmak üzere 5 çocuk evi bulunmaktadır.
XXI. Tablo: İl Merkezinde Bulunan Çocuk Evlerinde Kalan Çocukların sayısı
2011
2012
2013
2014
0
0
6
6
0
0
6
6
0
0
6
6
Defne Çocuk Evi
Şahika Çocuk Evi
Kardelen Çocuk Evi
XXII.Tablo: Sevgi Evleri Kampüsü İçerisindeki Çocuk Evlerinde Kalan Çocukların
sayısı
2011
2012
2013
2014
8
8
8
8
8
8
8
8
Damla Çocuk Evi
Çınar Çocuk Evi
37
XXIII. Tablo: Çocuk Evleri Bünyesinde fiilen çalışan personel sayısı
Kadro Unvanı
Personel Sayısı
1
Kuruluş Müdür V.
Öğretmen
1
Çocuk Eğiticisi
-
Hemşire
1
Özel Hizmet Alımı(Bakıcı Anne)
15
TOPLAM
18
Her çocuğun toplumun temel çekirdeği olan aile ortamında yaşama hakkının olduğu
anlayışından hareketle, Bakanlık ve Müdürlüğümüzün korunmaya muhtaç çocuklar için temel
hizmet politikası; kuruluş bakımında bulunan çocukların, öncelikle ailesi yanına döndürülmesi,
evlat edinme veya koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması, bunun mümkün olmadığı
durumlarda çocuk evine ve sevgi evine yerleştirilmesidir.
Toplumumuzun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısındaki değişim sürecine (son yıllarda
yaşanılan gelir dağılımındaki dengesizlik, işsizlik oranının artması, köyden kente göçle birlikte
sosyal ve ekonomik sorunlarda artış) paralel korunmaya muhtaç çocuk sayısında artış,
Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuklara verilen en yaygın hizmet modelimiz olan kurum
bakımı hizmetinin tekrar yapılandırılması ihtiyacını beraberinde getirmiştir.
Hızla gelişen ve Avrupa Birliği'ne katılarak toplum refahının yükseltilmesini hedefleyen
Ülkemizin bu amaçları doğrultusunda Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak hizmet politikamızı
yeniden gözden geçirmek gerekliliği doğmuştur. Bu nedenle korunmaya muhtaç çocuklar
alanında halen hizmet verdiğimiz toplu yaşanılan kuruluşlar yerine çocuk evi adı altında en çok
6-8 çocuğun barınıp yaşamlarını sürdürebileceği, temel gereksinimlerinin karşılanabileceği,
toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamadan çocukların kendine güvenli, geleceğe
güvenle bakabilen, kendisini buna azami düzeyde hazırlayan ve gelecek kaygısını en aza
indirgemiş, arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramları doyasıya yaşayarak
öğrenebilecek, toplumla iç içe ve toplumun gerçeklerini bilerek ayakları üstüne basabilen bir
gençlik yetiştirmek amacıyla yeni bir bakım modeli yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.
38
3.1.4.BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlimizde, fiziksel, duygusal ve cinsel ihmal ve istismara uğrayan, kanun ile ihtilafa
düşmüş, suça yönelen/suçun mağduru çocuklar ile sokakta sosyal risklerle karşı karşıya olan
çocuklarımızın korunması, bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması için, 24 saat hizmet
esasına göre hizmet veren Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi (BSRM) kurulmuştur.
Bu kuruluşta; Çocukların ailelerinin, psiko-sosyal yönden incelenmesi, psiko sosyal
gelişimini destekleme çalışmaları, barınma, bakım, giyim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması,
eğitimin önemi konusunda bilgilendirme, eğitime yeniden kazandırma, eğitimlerini
destekleyici ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar, meslek edindirmeye
yönelik çalışmalar, Sosyal kültürel, sanatsal etkinlikler ile sportif ve hobi faaliyetler, tedavi ve
rehabilite edici hizmetler yürütülmektedir.
Kuruluşlarda rehabilitasyon hizmetlerini sunarken aileyi de hizmetin merkezine almak
gerektiği anlayışı ile ailelerle de çalışmalar yapılmaktadır. Kuruluşlarda, çocukların güçlü
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacı ile psiko-sosyal yönden çocukların gelişmesi ve
desteklenmesine ilişkin destekleyici eğitimler de verilmektedir.
Niğde ili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı hizmet vermekte olan Bakım
ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi tek Müdürlük olarak yürütülmektedir. Bakım ve Sosyal
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 09.07.2010 tarihi itibariyle İnönü Mah. Kamer Sok.
No:21/A adresinde hizmete girmiştir. Genel Müdürlük Makamının 09.07.2010 tarih ve 227
sayılı olurunda belirtildi üzere; 3 katlı bir bina ve 16 kişilik kapasiteyle hizmete açılmıştır
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, 404,00 m2’lik bir alanda kurulmuş olup
140,00 m2 bodrum kat, 140,00 m2 zemin kat, 140,00 m2 1.kat ve 49,00 m2 çatı katından
ibarettir. Kuruluşumuz korumaya muhtaç 13-18 yaş kız çocuklarına hizmet vermek üzere tesis
edilmiş ve 12 kapasitelidir. Korunmaya muhtaç çocuklara hizmet vermek amacıyla Temmuz
2010 tarihinde açılmış olup, Şubat 2011 tarihinden itibaren çocuk kabulüne başlamıştır.
Araç- Makine Parkı Ve Teçhizat Durumu açısından; Hizmet aracı olarak İl Özel
İdaresince kuruluşumuza tahsisi edilen 1 adet 2013 Model 51 HS 572 Ford Transit Connect
araç mevcuttur. Kuruluşumuz Genel Müdürlüğümüz ile network bağlantısı bulunmaktadır.
Kuruluşumuz yeteri sayıda bilgisayar ile donatılmıştır. Veri akışı ve paylaşımı Yönetim Bilişim
Sistemi isimli bir programla sağlanmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemi Kurumun ihtiyaçları
doğrultusunda bilgi akışını hızlı, güvenilir ve etkin bir biçimde sağlamaktadır. Yönetim Bilişim
Sistemi sürekli güncelliğini koruyan veri tabanı ile çalışmakta olup ayrıca Mernis sistemi ile
bağlantısı bulunmaktadır. Kuruluşumuzda personelin ihtiyaçları karşılayacak düzeyde telefon,
faks, fotokopi makinesi, bilgisayar yazıcısı, tarayıcı v.b. teknolojik araç ve gereçler
bulunmaktadır.
39
İnsan Kaynakları:
XXIV. Tablo: Kuruluşta fiilen çalışan personel sayısı
Kadro Unvanı
Personel Sayısı
Kuruluş Müdür V.
1
Din Görevlisi
1
Psikolog
-
Sosyal Çalışmacı
1
Memur
2
Teknisyen
-
Öğretmen
1
Çocuk Eğiticisi
-
Hemşire
1
Yurt Yönetim Memuru
-
Hizmetli
1
Kaloriferci
-
Şoför
1
Ek Ders Karşılığı Çalışan
2
Özel Hizmet Alımı
12
TOPLAM
23
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı hizmet vermekte olan Bakım ve Sosyal
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde toplam 23 personel çalışmaktadır. Kuruluşta
çalışan personel cinsiyet açısından değerlendirildiğinde personelin 12 si bayan 11’i erkektir.
Çalışan personelin Statüsü incelendiğinde personelin 9’u 657 sayılı kanun kapsamında
memur statüsünde, 2’si ek ders ücreti karşılığında, 12 personel (6 bakım elemanı, 2 temizlik
elemanı, 4 güvenlik hizmetleri,) hizmet alımı ve şirket personeli olarak çalışmaktadır.
XXV. Tablo: Kuruluşa Kabul Edilen Çocukların mağduriyet türüne göre dağılımı.
2011
2012
2013
2014
Aile İçi Cinsel İstismar Mağduru
3
1
1
-
Aile Dışı Cinsel İstismar Mağduru
11
11
12
1
Ticari Cinsel Sömürü Mağduru
1
1
1
1
Gebe Çocuk
2
1
4
-
Diğer
Nedenlerle
Kabul
Edilen
Çocuklar(Evden kaçma, aile baskı-korkusu,
duygusal ilişki sonucu kaçma vb.)
20
40
45
4
40
XXVI. Tablo: Merkeze kabul edilen çocukların yaş guruplarına göre dağılımı
YAŞ/YIL
2011
2012
2013
2014
11 yaş
-
-
1
-
12 yaş
-
1
-
-
13 yaş
5
5
2
1
14 yaş
3
9
17
2
15 yaş
1
8
14
3
16 yaş
15
13
12
3
17 yaş
10
15
11
2
TOPLAM
34
51
57
11
XXVII. Tablo: Merkeze kabul edilen çocukların illere göre dağılımı.
ŞEHİR/YIL
2011
2012
2013
2014
TOPLAM
NİĞDE
17
28
37
5
87
ADANA
-
1
-
2
3
AĞRI
-
-
1
-
1
AKSARAY
-
-
1
-
1
ANKARA
1
3
6
1
11
1
-
-
1
ANTALYA
BURSA
-
1
1
-
2
DİYARBAKIR
-
-
-
1
1
HATAY
-
1
-
-
1
İSTANBUL
1
1
1
-
3
K.MARAŞ
-
-
-
1
1
KARAMAN
-
1
-
-
1
KAYSERİ
2
-
2
-
4
KOCAELİ
-
1
-
-
1
MARDİN
-
-
1
-
1
MERSİN
1
1
2
-
4
NEVŞEHİR
1
2
-
-
3
ORDU
2
-
-
-
2
OSMANİYE
-
1
-
1
2
RİZE
1
-
-
-
1
ŞANLIURFA
1
4
1
-
6
TOKAT
-
-
1
-
1
41
UŞAK
-
1
-
-
1
VAN
-
1
-
-
1
YOZGAT
4
3
1
-
8
ZONGULDAK
-
1
1
-
2
YURT DIŞI
(İNGİLTERE)
-
1
-
-
1
XXVIII.Tablo: Merkeze kabul edilen çocukların Niğde ili merkez ve ilçelerine göre
dağılımı
ŞEHİR/YIL
2011
2012
2013
2014
TOPLAM
MERKEZ/NİĞDE
9
20
30
1
60
ALTUNHİSAR/NİĞDE
-
1
-
1
2
BOR/NİĞDE
7
4
3
1
15
ÇAMARDI/NİĞDE
-
-
-
1
1
ÇİFTLİK/NİĞDE
1
3
4
1
9
ULUKIŞLA/NİĞDE
1
-
1
-
2
42
3.1.5.ALTUNHİSAR ZİHİNSEL ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ
Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 03.09.2010 tarih ve
27691 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlülerin Bakımı,
Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre
hizmet vermektedir.
Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün
bulunduğu bina 1999 yılında İl Özel İdare tarafından Sosyal Tesis amacıyla açılmış olup
06.04.2005 tarihinde 10 Yıllığına Özürlü Bakım Merkezi olarak hizmet vermek üzere Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 19.08.2005 tarih ve 504 sayılı
olurları ile kiralanmış olup, mülkiyeti Niğde il Özel İdaresine ait eski bina üzerinde tadilat ve
tefrişat yapılarak ancak 15.10.2007 tarihinde faaliyete başlamıştır. Kuruluşumuz halen
Altunhisar ilçemizde Ankara Yolu Üzerinde Jandarma Karakolu yanında hizmet vermektedir.
Kuruluşumuz 18 yaş üstü zihinsel engellileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal
ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Bir sosyal hizmet kuruluşu olan Altunhisar
zihinsel engelliler bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde halen 48 engelli birey bakılıp korunmaktadır.
Engelli bireylere bakım hizmetinin daha iyi şartlarda verilmesi için gerekli planlamalar
yapılmakta, yapılan Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantılarında aylık ya da uzun vadede
yapılacak işler ve yapılmasında yarar görülen işler konuşulup tartışılmakta ve alınan kararlar
doğrultusunda gerçekleştirme sağlanmaktadır.
Kuruluşumuzda; 2009 yılında 48 engelli, 2010 yılında 47 engelli, 2011 yılında 38
engelli, 2012 yılında 35 engelli, 2013 yılında 42 engellinin bakımı yapılmıştır.
XXIX.Tablo: Yıllara Göre Kuruluşta bakılan Zihinsel Engelli sayısı.
2009
2010
2011
2012
2013
48
47
38
35
42
43
TOPLAM
Tablo: Altunhisar Zihin Eng Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelliler ile ilgili çeşitli
veriler.
SAĞLIK TEŞHİSİ
HAFİF MENTAL
ORTA MENTAL
AĞIR MENTAL
RUHSAL
EPİLEPSİ
DOWN SENDROM
SINIR MENTAL
SINIRDAMR-DONUK ZEKA
BİPOLAR BOZUKLUK-SINIRDA MR
17
14
13
3
5
1
2
1
1
GELDİĞİ ŞEHİR
İLDIŞI GELENLER
İL İÇİNDEN GELENLER
36
13
VALİLİK OLURUYLA KALMAKTA OLAN
İL MÜDÜRLÜĞÜ OLURUYLA KAL. OLAN
G.M. ONAYI İLE KALMAKTA OLAN
5
2
42
BEZ KULLANILAN
BEDENSEL- DESTEKLİ HAREKET EDENLER
DESTEKLİ HAREKET EDENLER
KENDİ BAŞINA HAREKET EDENLER
8
6
20
23
İLKOKUL MEZUNU
LİSE TERK
ORTAOKUL
İLKOKUL TERK
OKUMA-YAZMA KURSU
İŞ EĞİTİM VE UYGULAMA OKULU
6
1
3
7
9
1
44
İNSAN KAYNAKLARI:
Kuruluşta toplam 53 personel çalışmaktadır. Kuruluşta çalışan personel cinsiyet
açısından değerlendirildiğinde personelin 36’sı bayan 17’si erkektir. Çalışan personelin Statüsü
incelendiğinde personelin 7’si 657 sayılı kanun kapsamında memur statüsünde, 3’ü ek ders
ücreti karşılığında, 46 personel (26 bakım elemanı, 6 temizlik elemanı, 2 kaloriferci, 4 güvenlik
hizmetleri, 4 yemek görevlisi) hizmet alımı ve şirket personeli olarak çalışmaktadır.
XXX. Tablo: Kuruluşta Çalışan Personel dağılımı.
Kadrolu Personel:
UNVANI
Müdür
Hemşire
Satınalma memuru
Memur
Yurt Yönetim Memuru
Hizmetli
TOPLAM
ERKEK
1
0
1
1
1
2
6
BAYAN
0
1
0
0
0
0
1
TOPLAM
1
1
1
1
1
0
5
XXXI.Tablo: Hizmet Alımı Personeli:
UNVANI
ERKEK
Bakım Elemanı
2
Temizlik Elemanı
2
Kaloriferci
4
Güvenlik
2
Yemek Hizmeti
10
TOPLAM
BAYAN
26
4
2
32
TOPLAM
26
6
2
4
4
42
XXXII.Tablo: Ek ders Karşılığı Çalışan
UNVANI
ERKEK
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Antrenör
Resim –İş Öğretmeni
TOPLAM
BAYAN
1
1
1
3
TOPLAM
1
1
1
3
Kuruluşun ulaşım hizmeti 2011 model Renault Master marka 13+1 kişilik hizmet aracı
ile sağlanmaktadır.
45
3.1.6.AHMET KUDDUSİ
MÜDÜRLÜĞÜ
HUZUREVİ
VE
REHABİLİTASYON
MERKEZİ
Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan 60 yaş ve üzeri yaşlılar ile 18 yaş ve üzeri felçli
ve bedensel engelliler ile 18 yaş üzeri erkek zihinsel engellileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak,
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulmuş bir sosyal hizmet kuruluşudur.
Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi; Bor ilçesinde, bulunan 62 dönüm
arsa üzerinde, Bor’lu hayırsever işadamı Gürgen Mazhar BAYATLI tarafından yaptırılan ve
4.500 m2 kapalı alana sahip hizmet binası, yapılan bir protokol ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu’na devredilmiştir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 08.10.1992 tarih
ve 80 sayılı onayıyla; 30’u 60 yaş ve üzeri yaşlılara, 30’u ise 18 ve üzeri bedensel engellilere
hizmet vermek üzere toplam 60 kapasite ile açılmış ve 16.10.1992 tarihinde de yapılan ilk yaşlı
kabulü ile fiilen hizmete girmiştir. (A BLOK)
Bu hizmet binasının zamanla artan talebe cevap verememesi üzerine mevcut binamızı
yaptıran hayırsever işadamı Sayın Gürgen Mazhar BAYATLI ’nın yapmış olduğu bağış ile
Bor’lu Ahmet Kuddusi Korunmaya Muhtaç Yaşlı, Engelli ve Çocukları Koruma Derneği
tarafından 5.000 m2 kapalı alana sahip ve 72 kapasiteli ek huzurevi binasının 23.05.1999
tarihinde başlanılan inşaatı 2000 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanmıştır. Tefriş işlemleri ve
personel tahsisinden sonra 08.10.2001 tarihinde hizmete açılmıştır. Binanın yapılması için
bağışı yapan Sayın Gürgen Mazhar BAYATLI‘nın annesinin ismi verilmiş ve “ Meliha
BAYATLI Huzurevi Ünitesi “ olarak adlandırılmıştır. (B BLOK)
Kuruluşumuza ait her iki bina ile aynı arsa üzerinde yine bağış olarak yapılmış olan ve
2.500 m2 kapalı alana sahip Esat ATLI Çocuk Yuvası 2007 yılı Eylül ayında Niğde Sevgi
Evlerine taşınmıştır. Boşalan binanın ise; Müdürlüğümüze bağlı 38 kapasite ile 18 yaş ve üzeri
zihinsel engelli erkeklere yönelik yatılı hizmet vermesi Genel Müdürlüğümüzün 27.12.2007
tarih ve 168 sayılı oluru ile uygun görülmüştür. Binanın hizmete açılabilmesi için yapılması
gerekli olan tadilat ve tefriş işlemleri tamamlanmış, 30.01.2010 tarihinde de resmi açılışı
yapılmış olup, 04.03.2010 tarihinde engelli kabulüne başlanmıştır.
Sunulan Hizmetler:
Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan 60 yaş ve üzeri yaşlılar ile 18 yaş ve
üzeri tekerlekli sandalyeye bağımlı, felçli ve bedensel engelliler ile 18 yaş üzeri erkek zihinsel
engellileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını
karşılamak amacı ile kurulmuş bir sosyal hizmet kuruluşu olan Ahmet Kuddusi Huzurevi ve
Rehabilitasyon Merkezinde halen 157 yaşlı, bedensel engelli ve zihinsel engelli bakılıp
korunmaktadır.
Yaşlı ve özürlülere bakım hizmetinin daha iyi şartlarda verilmesi için gerekli
planlamalar yapılmakta, yapılan Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantılarında aylık ya da
uzun vadede yapılacak işler ve yapılmasında yarar görülen işler konuşulup tartışılmakta ve
alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirme sağlanmaktadır.
46
İNSAN KAYNAKLARI:
Kadrolu Personel:
XXXIII.Tablo: Kuruluşta görevli Personelin dağılımı.
UNVANI
ERKEK BAYAN TOPLAM
1
0
1
Müdür
1
1
2
Müdür Yardımcısı
0
2
2
Hemşire
1
1
2
Sağlık Memuru
1
0
1
Din Görevlisi
1
0
1
Döner Sermaye Saymanı
2
0
2
Ambar Memuru
2
0
2
Teknisyen Yardımcısı
2
0
2
Aşçı
8
1
9
Hizmetli
19
5
24
TOPLAM
XXXIV. Tablo: Hizmet Alımı Personeli
UNVANI
ERKEK
23
Bakım Elemanı
10
Temizlik Elemanı
3
Kaloriferci
2
Ziyaretçi Yönlendirme
9
Yemek Hizmeti
47
TOPLAM
BAYAN
15
10
4
29
TOPLAM
38
20
3
2
13
76
Hizmet Aracı: Kuruluşumuzun ulaşım hizmetleri 1988 model Kia Besta marka panelvan ve
14+1 kişilik 2007 model Ford Transit hizmet aracı ile sağlanmaktadır.
XXXV. Tablo: Teknolojik Kaynaklar
Bilgisayar
Telefon/Faks Hat Sayısı
İnternet
Projeksiyon Cihazı
Televizyon
Kütüphane
Güvenlik Kamera Sistemi
Yangın Alarmı ve Erken Uyarı Sistemi
18 Ad.
3 Ad.
1 Ad. (Tüm bilgisayarlar internete bağlıdır)
1 Ad.
12 Ad. (Ayrıca kişilerin kendi özel TV ‘leri)
1 Ad.
60 Ad. (3 binada ve bahçede)
3 binada da vardır.
47
KURULUŞTA HİZMET VERİLEN ENGELLİ VE YAŞLILAR İLE İLGİLİ
TABLOLAR
Hizmet
Binaları
A Blok
B Blok
C Blok
Toplam
Kapasite
XXXVI.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların dağılımı.
60
72
38
170
60 Yaş ve
Üzeri Yaşlı
Kadın- Erkek
36
65
101
Mevcut
TOPLAM
18 Yaş ve Üstü 18 Yaş ve Üstü
Bedensel
Zihinsel
Engelli Kadın- Engelli Erkek
Erkek
28
64
65
28
28
28
28
157
XXXVII.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların cinsiyetlerine göre
dağılımı.
2013 YILI SONU İTİBARİYLE KALAN YAŞLI SAYISININ DAĞILIMI
CİNSİYET
Kadın
Erkek
TOPLAM
HUZUREVİ
BİRİMİ
Sayı
%
18
17,14
57
54,29
75
71,43
REHABİLİTASYON
BİRİMİ
Sayı
%
17
16,19
13
12,38
30
28,57
TOPLAM
Sayı
35
70
105
%
33,33
66,67
100,00
XXXVIII. Tablo:Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların yaş gruplarına göre
dağılımı(2013)
2013 YILI SONU İTİBARİYLE KALAN YAŞLILARIN YAŞ ORTALAMALARINA GÖRE
DAĞILIMI
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
GENEL
YAŞ
BİRİMİ
BİRİMİ
TOPLAM
GRUBU
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
1
9
1
0
2
9
11
60-64
10,48
3
15
0
1
3
16
19
65-69
18,10
1
8
5
1
6
9
15
70-74
14,28
1
8
3
3
4
11
15
75-79
14,28
2
11
2
4
4
15
19
80-84
18,10
8
6
5
4
13
10
23
85-89
21,90
2
0
1
0
3
0
3
90 yaş ve
2,86
üstü
18
57
17
13
35
70
105
TOPLAM
100,00
48
XXXIX.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Medeni Durumlarına göre
dağılımı(2013)
MEDENİ
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
GENEL
DURUM
BİRİMİ
BİRİMİ
TOPLAM
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
1
10
3
3
4
13
17
Bekar
16,19
3
14
0
3
3
17
20
Boşanmış
19,05
14
21
13
5
27
26
53
Dul
50,48
0
12
1
2
1
14
15
Evli
14,28
0
0
0
0
0
0
0
Evliliğin İptali
0,00
18
57
17
13
35
70
105
TOPLAM
100,00
XL. Tablo:Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Öğrenim Durumlarına göre
dağılımı(2013)
ÖĞRENİM
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
GENEL
DURUMU
BİRİMİ
BİRİMİ
TOPLAM
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
8
7
9
3
17
10
27
Yok Okumamış
25,71
4
20
2
5
6
25
31
Okur-Yazar
29,52
5
17
4
4
9
21
30
İlkokul
28,57
0
2
1
0
1
2
3
İlköğretim
2,86
1
9
1
1
2
10
12
Lise
11,43
0
2
0
0
0
2
2
Lisans
1,90
0
0
0
0
0
0
0
Yüksek Lisans
0,00
18
57
17
13
35
70
105
TOPLAM
100,00
XLI.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Mesleklerine göre
dağılımı(2013)
MESLEK
HUZUREVİ REHABİLİTASYON
TOPLAM
GENEL
BİRİMİ
BİRİMİ
TOPLAM
Kadın Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
18
0
17
0
35
0
35
Ev Kadını
33,33
0
7
0
1
0
8
8
Memur
7,62
0
10
0
3
0
13
13
İşçi
12,38
0
40
0
9
0
49
49
Serbest
46,67
18
57
17
13
35
70
105
TOPLAM
100
49
XLII.Tablo:Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Sosyal Güvencelerine göre
dağılımı(2013)
SOSYAL
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
GENEL
GÜVENLİK
BİRİMİ
BİRİMİ
TOPLAM
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
DURUMU
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
1
8
2
3
3
11
14
Bağ-Kur
26,92
4
7
2
1
6
8
14
Emekli Sandığı
26,92
3
12
4
2
7
14
21
SSK
40,39
0
1
0
0
0
1
1
Özel Sandık
1,92
0
1
0
1
0
2
2
Yurtdışından
3,85
Sigortalı
0
0
0
0
0
0
0
Diğer
0,00
8
29
8
7
16
36
52
TOPLAM
100,00
XLIII.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Gelir Durumlarına göre
dağılımı(2013)
GELİR TÜRÜ
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
GENEL
BİRİMİ
BİRİMİ
TOPLAM
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
3
8
2
3
5
11
16
Bağ-Kur Aylığı
18,39
3
7
1
1
4
8
12
Emekli Sandığı
13,79
Aylığı
3
11
3
3
6
14
20
SSK Emekli
22,99
Aylığı
0
1
0
1
0
2
2
Yurtdışı Emekli
2,30
Aylığı
7
26
2
2
9
28
37
Huzurevi
42,53
Harçlığı
0
0
0
0
0
0
0
Diğer
0,00
16
53
8
10
24
63
87
TOPLAM
100,00
50
XLIV.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Kuruluşta Ücretli-Ücretsiz
Kalma Durumlarına göre dağılımı(2013)
ÜCRET
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
GENEL
DURUMU
BİRİMİ
BİRİMİ
TOPLAM
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
9
27
7
7
16
34
50
Ücretli
48,08
9
29
10
6
19
35
54
Ücretsiz
51,92
18
56
17
13
35
69
104
TOPLAM
100,00
XLV.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların en son kaldıkları yere göre
dağılımı(2013)
KALINAN YER
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
GENEL
BİRİMİ
BİRİMİ
TOPLAM
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
0
1
0
1
0
2
2
Eşi İle Birlikte
1,90
10
26
8
7
18
33
51
Yalnız Başına
48,57
Evde
3
7
5
2
8
9
17
Çocuklarının
16,19
Yanında
5
6
3
1
8
7
15
Akrabaları
14,29
Yanında
0
3
0
0
0
3
3
Ahbap Yanında
2,86
0
3
0
0
0
3
3
Otelde
2,86
0
11
1
1
1
12
13
Huzurevinde
12,38
0
0
0
1
0
1
1
Diğer
0,95
18
57
17
13
35
70
105
TOPLAM
100,00
XLVI.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların en son geldikleri yerleşim
yerine göre dağılımı(2013)
YERLEŞİM
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
GENEL
YERİ
BİRİMİ
BİRİMİ
TOPLAM
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
8
21
5
2
13
23
36
İl
34,29
4
23
7
6
11
29
40
İlçe
38,09
6
13
5
5
11
18
29
Köy
27,62
0
0
0
0
0
0
0
Diğer
0,00
18
57
17
13
35
70
105
TOPLAM
100,00
51
XLVII.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Kuruluşa Kabul
Nedenlerine göre dağılımı(2013)
KABUL
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
NEDENLERİ
BİRİMİ
BİRİMİ
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
3
5
0
0
3
5
Tertip
2
14
5
5
7
19
İlk Başvuru
0
1
0
0
0
1
Kendi İsteği ile
Nakil
0
1
0
0
0
1
Disiplin Nakli
0
0
0
0
0
Buluntu
0
0
0
0
0
Kontenjan
5
21
5
5
10
26
TOPLAM
GENEL
TOPLAM
Sayı
8
26
1
%
22,22
72,22
2,78
1
0
0
36
2,78
0,00
0,00
100,00
XLVIII.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Kuruluştan ayrılış
nedenlerine göre dağılımı(2013)
AYRILIŞ
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
NEDENLERİ
BİRİMİ
BİRİMİ
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
1
2
1
0
2
2
Kendi İsteği
0
10
5
2
5
12
Vefat
0
2
0
0
0
2
Nakil
0
0
0
0
0
0
Çıkarma
0
0
0
0
0
0
Terk
1
14
6
2
7
16
TOPLAM
GENEL
TOPLAM
Sayı
4
17
2
0
0
23
XLIX.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlılardan Vefat edenlerin yaş
gruplarına göre dağılımı(2013)
YAŞ GRUBU
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
GENEL
BİRİMİ
BİRİMİ
TOPLAM
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
0
0
0
0
0
0
0
60-64
0,00
0
2
2
0
2
2
4
65-69
23,53
0
2
0
2
0
4
4
70-74
23,53
0
3
2
0
2
3
5
75-79
29,41
0
0
0
0
0
0
0
80-84
0,00
0
1
0
0
0
1
1
85-89
5,88
0
2
1
0
1
2
3
90-94
17,65
0
0
0
0
0
0
0
95 +
0,00
0
10
5
2
5
12
17
TOPLAM
100,00
52
%
17,39
73,91
8,70
0,00
0,00
100,0
0
L.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlılardan Vefat edenlerin Vefat
nedenlerine göre dağılımı(2013)
VEFAT
HUZUREVİ
REHABİLİTASYON
TOPLAM
NEDENİ
BİRİMİ
BİRİMİ
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
0
2
0
0
0
2
Kalp Yetmezliği
0
0
0
0
0
0
Akciğer
Tüberkülozu
0
3
0
0
0
3
Kanser
0
0
0
0
0
0
SolunumDolaşım
Yetmezliği
0
5
5
2
5
7
Diğer
0
10
5
2
5
12
TOPLAM
GENEL
TOPLAM
Sayı
2
0
%
11,76
0,00
3
0
17,65
0,00
12
17
70,59
100,00
LI.Tablo: Kuruluşta hizmet verilen engelli ve yaşlıların Kuruma geliş yerlerine göre
dağılımı(Mart 2014)
GELİŞ YERİ
YAŞLI ENGELLİ TOPLAM
ORAN (%)
YAŞLI ENGELLİ TOPLAM
Niğde İli, İlçe ve
75
11
86
72,82
20,00
54,43
Köylerinden
28
44
72
27,18
80,00
45,57
Diğer İllerden
103
55
158
100,00
100,00
100,00
TOPLAM
LII. Tablo: Kuruluşta hizmet almak için sıraya alınanların cinsiyete göre dağılımı(Mayıs
2014)
BİRİM
CİNSİYET
GENEL TOPLAM
Kadın
Erkek
Sayı
%
0
3
3
Huzurevi Birimi
42,86
0
4
4
Rehabilitasyon Birimi
57,14
0
7
7
TOPLAM
100,00
53
3.2.MÜDÜRLÜĞE BAĞLI ÖZEL KURULUŞLAR.
3.2.1.Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Çocuklara Yönelik Kuruluş
Bakım Hizmetler 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesi (f) fıkrasının (3)
numaralı bendi doğrultusunda; çalışan anne-babanın, 0-6 yaş grubundaki çocuklarının
bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak, geliştirmek, bu çocuklara
temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetleri
yürütülmektedir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu doğrultusunda hazırlanan 08 Ekim 1996 tarihli ve
22781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Özel Kreş ve Gündüz
Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, özel ve tüzel
kişilerce açılması talep edilen, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüplerinin
açılış, işleyiş ve denetim işlemleri, Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. İlimizde
Müdürlüğümüzden açılış izni alan faaliyette bulunan 5 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi
bulunmaktadır. Bu Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden 1 si 0-6 yaş diğerleri 3-6 yaş
grubuna hizmet vermek üzere açılmıştır. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Özel Müteşebbis
tarafından işletilmektedir.
LIII.Tablo: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden Yıllar İtibari ile Hizmet alan Çocuk
Sayısı.
YILLAR İTİBARİ İLE ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ
BAKIMEVLERİNDEN HİZMET ALAN ÇOCUK SAYISI
YILLAR
Damla Kreş
ve Gündüz
Bakımevi
Suman Kreş
ve Gündüz
Bakımevi
Yumurcak K.
G.B ve
Çocuk
Kulubü
Minik
Kalpler Kreş
ve Gündüz
Bakımevi
Erkam Kreş
ve Gündüz
Bakımevi
Kapasite
116
100
44
90
75
2009
2010
2011
2012
2013
2014
NİSAN
AYI
48
79
88
86
86
86
23
28
36
39
41
5
7
14
21
20
0
21
22
35
40
0
0
0
0
40
30
12
0
0
54
3.2.2.Aşiyan Özel Bakım Merkezi.
Özel Bakım Merkezleri Durumları evde bakım hizmeti için öngörülen gelir kriterine
uyan bakıma muhtaç özürlülere talepleri halinde özel bakım merkezleri aracılığı ile bakım
hizmetleri sunulmaktadır. Özel bakım merkezinde verilen bakım hizmeti karşılığında her ay iki
aylık net asgari ücret tutarı karşılığında ödeme yapılmaktadır.
İlimizde Müdürlüğümüzden açılış izni alan ve faaliyette bulunan 1 Özel Özel Bakım Merkezi
bulunmaktadır. Bu Özel Bakım Merkezi 13+ Zihinsel-Bedensel-Ruhsal engellilere bakım
hizmet vermek üzere açılmıştır. Özel Bakım Merkezi Özel Müteşebbis tarafından
işletilmektedir. 2014 yılı Nisan ayı itibariyle, bu hizmet kapsamında 55 engelli yatılı kurum
bakımı hizmetinden yararlanmaktadır.
LIV. Tablo: Özel Bakım Merkezinden Hizmet alan engelli sayısı.
YILLAR İTİBARİ İLE ÖZEL BAKIM MERKEZİNDEN HİZMET
ALAN ENGELLİ SAYISI
YILLAR
Kapasite
Aşiyan Özel
Bakım
Merkezi
2009
2010
2011
2012
0
37
2014
2013 NİSAN
AYI
102
102
0
0
40
55
LV.Tablo: Özel Bakım Merkezinden Hizmet alan engellilerin Cinsiyetlerine göre
dağılımı
YILLAR İTİBARİ İLE ÖZEL BAKIM MERKEZİNDEN HİZMET
ALAN ENGELLİ SAYISI
YILLAR
BAYAN
ERKEK
KAPASİ
TE:102
2009
2010
2011
2012
2014
2013 MAYIS
AYI
0
0
0
15
12
13
0
0
0
22
31
42
55
Tablo: Özel Bakım Merkezinden Hizmet alan engellilerin ücretinin ödenme durumuna göre dağılımı
ÖZEL BAKIM MERKEZİNDEN HİZMET ALAN
ENGELLİLERİN ÜCRET DURUMLARI
YILLAR
Ücreti
Müdürlüğümüz
Tarafından Ödenen
BAYAN
ERKEK
Ücreti Engelli ve ailesi
tarafından Tarafından
Ödenen
BAYAN
ERKEK
Ücretsiz
BAYAN
Kapasite
102
2012 Yılı
12
3
7
1
1
0
2013 Yılı
47
9
28
3
6
0
2014
Yılı(Mayıs
2014)
63
13
42
3
4
0
ERKEK
0
1
1
3.1.1.6.Özel Kuruluş Bakımı Hizmetleri: Müdürlüğümüz tarafından açılış izni verilmiş olan
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Bakıma Muhtaç Engellilere yönelik hizmet veren Özel
Bakım Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetimleri yarine getirilmektedir.
LVI.Tablo: Müdürlüğümüzden açılış izni almış özel kuruluşlar.
YILLAR
Kapasitesi
Damla Kreş ve Gündüz Bakımevi
116
Suman Kreş ve Gündüz Bakımevi
100
Yumurcak K. G.B ve Çocuk Kulubü
44
Minik Kalpler Kreş ve Gündüz
Bakımevi
90
Erkam Kreş ve Gündüz Bakımevi
75
Aşiyan Engelli Bakım Merkezi
102
56
3.3.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI
3.3.1.Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ülkemizde sosyal yardım faaliyetleri, sürekli ve kapsamlı olarak, 1986 yılında 3294
sayılı Kanun ile kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla
yürütülmektedir.
3294 sayılı Kanun ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
faaliyetleri, Başbakanlık bünyesinde, Fon Sekreteryası tarafından yürütülmekte iken, 9 Aralık
2004 tarih ve 5263 sayılı Kanun ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
kurulmuştur.
Kurum 08.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal
güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç vatandaşlarımıza, gerekse istihdam odaklı
mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlarımıza ilişkin devletin sosyal
sorumluluklarını yerine getirmektedir.
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın Yeşil Kart uygulaması kapsamına
girmeyen sağlık giderleri karşılanmaktadır. Ayrıca, nüfusun en yoksul kesimindeki ailelere, 06 yaş grubundaki çocuklarının düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları şartıyla Şartlı Sağlık
yardımları verilmektedir. Özürlü vatandaşlarımızın yaşamları için zaruri olan, protez, işitme
cihazı, araç-gereç vb. ihtiyaçları karşılanarak topluma katılmaları sağlanmaktadır.
Yoksul ailelerimizin eğitim çağındaki çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlayan;
ilköğretimdeki taşımalı sistem kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği, ilköğretimde ücretsiz
kitap, her türlü okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar, nüfusun en yoksul
kesimindeki ailelere, ilk ve orta öğretimdeki çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla Şartlı
Eğitim yardımları gibi eğitime destek programları uygulanmaktadır.
3.3.2.Altunhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
3.3.3.Bor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
3.3.4.Çamardı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
3.3.5.Çiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
3.3.6.Ulukışla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
57
BÖLÜM: 4
DURUM ANALİZİ
4.1.Paydaş Analizi
Paydaş analizi, bir kurum ya da kuruluşun tüm girdi, çıktı ve süreçlerini etkileyen ve o
kurum ya da kuruluşun hizmet ve faaliyetlerinden etkilenen tüm kişi, kurum ya da kuruluşları,
stratejik planlama sürecine dâhil etmesidir.
“Paydaş” ise, kurum ya da kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurum ya da
kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurum/kuruluşu
etkileyen tüm kişi, grup veya kurumlardır. Paydaş analizi sayesinde bir stratejik plan
katılımcılık anlayışı çerçevesinde gerçekleşir. Katılımcılık stratejik planın sahiplenilmesini
sağlar; uygulama başarısını artırır.
4.2.Paydaşların tespit edilmesi
Müdürlüğümüz 2015–2019 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yürüttüğü Paydaş
Analizi çalışmasına öncelikle kurum paydaşlarının tespiti ile başlamış, çalışmada yer alacak
tüm iç ve dış paydaşlar belirlenmiştir.
PAYDAŞLAR
İç
Paydaş
Dış
Paydaş
Niğde Valiliği
Temel
Ortak
Stratejik
Ortak

Hizmet
Alan

Kaymakamlıklar

Belediyeler
Sos. Güv. Kurumu İl Müdürlüğü

Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü

İl –İlçe Emniyet Müdürlüğü

Milli Eğitim Müdürlüğü


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Niğde Üniversitesi

Adliye Teşkilatı(Savcılık-Mahkemeler)


Jandarma Komutanlığı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Defterdarlık
İl Sağlık Müdürlüğü

Halk Sağlığı İl Müdürlüğü


Müftülük

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
58

Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
Tapu Kadastro Müdürlüğü

İl Nüfus ve Vat. Müdürlüğü

Kapalı-Açık Cezaevi Müdürlüğü

İl Ticaret Müdürlüğü

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Gönüllüler, Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Sevgi Evleri Kız Yet Yurdu Müdürlüğü

Bakım Ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüğü
Ahmet Kuddusi Huzurevi Müdürlüğü

Altunhisar Zihin Eng Reh. Merkezi
Müdürlüğü
Kurum-Kuruluş Çalışanları

Kurumdan Hizmet alanlar (çocuk, engelli,
yaşlı, kadın, yaşlı...)



Yapmış olduğumuz Paydaş Analizi çalışmasında;
İç Paydaş olarak; Kurum Çalışanları, Bağlı Kuruluşlar, Hizmet Alanlar, Özürlüler, Yaşlılar,
Çocuklar, Kadınlar, Şehit Yakınları, Şehit ve Gazi Yakınları, Evsizler, Yoksullar
Dış Paydaş olarak; Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl
Müdürlüğü, Emniyet İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Belediye,
Stratejik ortak olarak; Valilik, Kaymakamlıklar, Adliye teşkilatı ve Üniversite, tespit
edilmiştir.
Kurumumuz yapmış olduğu Paydaş Analizi çalışması ile;
• Paydaşların kurum hakkındaki görüş ve düşünceleri öğrenilmiştir,
• Paydaşların kurumdan beklentileri saptanmıştır,
• Kurum süreçlerinde aksayan yönler tespit edilmiştir,
• GZFT Analizi’ne paydaşların katkısı sağlanmıştır,
• Kurumun amaçlarının ve hedeflerinin belirlemesinde yol gösterici olmuştur.
59
4.3.İç Paydaş analizi
İç paydaş; Müdürlüğümüzden etkilenen veya Müdürlüğümüzü etkileyen kuruluş
içindeki kişi, grup ve ilgili/bağlı kuruluşlardır. Bu kapsamda iç paydaşlarımız;
Müdürlüğümüzün tüm yönetici ve çalışanları ve bağlı kuruluşlarımız olarak tespit edilmiştir.
İç paydaşlarımızla İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda Stratejik Plan Çalışma ekibi ve
mesleki personelin katılımı ile çalışma toplantıları yapılmıştır. Çalışmalar; yaratıcı fikir
oluşturma yöntem ve teknikleri kullanılarak, tüm katılımcıların tüm çalışmalara başından
sonuna kadar aktif katılımı ile yazılı bilgi ve belge üretmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
İç Paydaş analizi kapsamında Personel Memnuniyeti ve hizmet alan anketi
çalışmaları devam etmektedir...
4.4.Dış Paydaş Analizi
Kurumun dış paydaşlarının belirlenmesi aşamasında, hizmet ve faaliyetlerden
yararlanan, onları yönlendiren, etkileyen ve bu hizmetlerden etkilenen kurum/kuruluşlar
öncelik sırasına göre tespit edilmiştir. Ana hizmet birimleri tarafından bildirilen paydaş isimleri
derlenerek ASPİM dış paydaş listesi oluşturulmuştur.
Dış Paydaş analizi kapsamında Dış Paydaş anketi çalışmaları devam etmektedir...
60
4.5.GZFT ANALİZİ:
GZFT Analizi kurum/kuruluşun kendisinin ve kurum/kuruluşu etkileyen koşulların
sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve
tehditler belirlenir. İl Müdürlüğümüz ve Kuruluşlarımızı etkileyen koşulların sistematik olarak
incelendiği, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT), Analizi İl Müdürlüğü
ve Sosyal Hizmet Merkezi kurum içi ve bağlı Kuruluşlarımız kurum dışı olarak iki bölümde
gerçekleştirilmiştir.
4.6.GÜÇLÜ YÖNLER:
Hizmet ve Organizasyon açısından;
 Bütün illerde teşkilatının olması
 Sosyal hizmet ve yardımlar konusunda köklü bir geçmişi, birikimi ve kurumsal
yapısının olması
 Yeni hizmet modelleri geliştirme ve uygulama kapasitesinin olması
Personel açısından;
 Özverili ve deneyimli personele sahip olması
 Personelinin özlük işlemleri ve sağlık hizmetlerine yönelik işlemlerinin düzenli
yapılması.
 Personelinin teknolojik gelişmeleri takip etmesi ve işinin gerektirdiği yeterliliğe sahip
olması.
 Kuruluşlar içerisindeki çalışma ortamının ve fiziki düzenlemelerin ve kurum binasının
temizliğinin personel memnuniyetini karşılaması.
 Kullanılan bilgisayar ve donanım araçlarının, bilgisayar programlarının ve kırtasiye
malzemelerinin yeterli olması.
Bütçe açısından;
 Sosyal hizmet ve yardım alanında bütçe payının artmış olması
 Bütçe dışı kaynaklara sahip olması (yerel kaynaklar, bağışlar ve fonlar vb)
Paydaşlarla Çalışabilme açısından;
 İşbirliğine açık olması
 Paydaşları ile çalışabilirlik konusunda tecrübesinin olması
Teknoloji k durum açısından;
 Ülke düzeyinde bakanlığın güvenli bir ağa sahip olması
 İlgili bütün paydaş veri tabanlarıyla entegre Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kurulmuş
olması
61
4.7.ZAYIF YÖNLER
Hukuksal anlamda;
 Mevzuat düzenlemelerinin henüz tamamlanmamış olması
 Bazı hizmetlerin sunumuna ilişkin görev, yetki, sorumluluklar ve standartların net
olarak belirlenmemiş olması,
Organizasyon açısından;
 Uygulamalarda birliğin sağlanamamış olması
 İl Müdürlüğü ve Bakanlık içinde yapılanmanın tamamlanmamış olması
 Birimler arası iletişim ve koordinasyonun yetersiz olması
 İç kontrol sisteminin henüz tamamlanmamış olması
 Koruyucu ve Önleyici hizmetlerin altyapısının yetersiz olması
 Hizmetlerin performansını ölçmeye yönelik bir sistemin olmaması
 Tespit odaklı hizmet sunumunun yurt genelinde yaygın olmaması
 Müracaat ve bildirim kanallarının yeterli işlevselliğinin ve yaygınlığının olmaması
 Sosyal risk haritasının çıkarılmamış olması,
Personel açısından;
 Hizmet alanlarına yönelik mesleki ve ara kademe personel sayısının yetersiz olması
 Hizmet alanlarına yönelik ihtisaslaşma ve branşlaşmanın sağlanamamış olması
 Personel için eğitim programlarının mevcut ihtiyaçları henüz yeterince
karşılayamaması
 Personel motivasyonunun düşük olması
 Personel Görevde Yükselme kriterlerinin belirlenmemiş olması.
Bütçe açısından;
 Bütçenin İlin ihtiyaçları doğrultusunda planlanamaması.
Paydaş Odaklılık;
 Faaliyet alanları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon
eksikliğinin olması
Teknoloji ve Bilgi Kaynakları açısından;
 Sosyal hizmetler alanında bilişim sisteminin yeterince geliştirilememiş olması
Strateji açısından;
 STK’lar ile işbirliğine ilişkin kurum stratejisinin yetersiz olması
 Kurumsal risk yönetim sisteminin olmaması
 Araştırma ve veriye dayalı karar alma kültürünün yetersiz olması
Fiziksel Kaynaklar açısından;
 Fiziki çalışma şartlarının yetersiz olması
Kurum Kültürü açısından;
 Ortak kurum kültürünün henüz oluşmamış olması
Personel Politikası açısından;
 Norm kadro uygulamasına geçilmemiş olması
62


Personelin özlük haklarının yetersiz olması
Görevde Yükselme standartlarının olmaması,
4.8.FIRSATLAR:
Politik açıdan;
 Hükümetin sosyal hizmet ve sosyal politikalardaki güçlü desteği
 Toplumun dezavantajlı kesimlerini ilgilendiren düzenlemelerde toplumsal ve
siyasal uzlaşının bulunması
 Bakanlığın yeni yapılanıyor olması
 Faaliyet alanının proje ve hizmet geliştirmeye açık bir alan olması
 Bakanlığın faaliyet alanında güçlü ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun
bulunması ve paydaşların işbirliğine açık olması
 Hizmet sunumunda yerelleşmenin öngörülmesi
Ekonomik açıdan;
 Ülkemizin milli gelirinin ve refah seviyesinin artması
 Sosyal politikalara ulusal gelirden ayrılan payın artması
Sosyal açıdan;
 Aile yapısının, akraba ve komşuluk ilişkilerinin güçlü olması
 Toplumun sosyal hizmet ve yardım alanında geçmişten gelen köklü bir kültüre sahip
olması
 Sosyal politika alanında toplumsal bilincin ve beklentinin yüksek olması
 Kadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddete toplumsal duyarlılığın artması
 Çocuk haklarına yönelik bilincin artmış olması
 Özürlü haklarına yönelik bilincin artmış olması
 Yaşlılara yönelik bilincin artmış olması
 Bakanlığın faaliyet alanlarına medyanın ilgi ve duyarlılığının artması
 Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektörün sosyal politika ve
uygulamalarına yönelik ilgi ve desteğinin artması
 Her bireye ve aileye özel bireyselleştirilmiş sosyal hizmet ve yardım anlayışının
gelişmesi
Teknolojik açıdan
 Kamu hizmetlerinin sunumunda bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması
63
4.9.TEHDİTLER:
Politik açıdan;
 Dünyada ve bölgemizde politik, sosyal ve ekonomik sorunlarda artış olması
Ekonomik yönden;
 Gelir dağılımında dengesizlik bulunması
 Küresel ekonomik krizlerin var olması
 İlimizin ve Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle muhtemel doğal afetlerin var olması
 Bölgeler arası kalkınmışlık farkının olması
 İlimizin Sosyo Ekonomik açıdan az gelişmiş olması
Sosyal açıdan;
 Aile parçalanmalarında artış olması
 Göçten kaynaklanan sosyal ve kültürel sorunların olması
 Toplumsal duyarsızlığın yaygınlaşması
 “Genç ve eğitimli” işsiz sayısının yüksek olması
 Aile birliğinin zayıflaması sonucu geleneksel yardımlaşma ve dayanışma
mekanizmalarının erozyona uğraması
 Sosyal hizmetler alanında devletin sorumluluklarının artması
 Nüfus artış oranlarının azalması, yaşlı ve yalnız yaşayan nüfusun artması
 Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımında artış olması
 Kadına yönelik şiddet, töre, namus cinayeti ve intiharların varlığı
 Çocuk alanındaki sorunların dünya genelinde artış eğilimi göstermesi
 Dezavantajlı grupların istihdama yeterince katılamaması
 Adalet sisteminin yavaş işlemesi
 Toplumda yerleşik önyargıların olması (sosyal dışlanma, töre vb.)
 Terörün var olması
Teknolojik açıdan;
 Bilişim teknolojilerine bağımlılığın (internet, cep telefonu, televizyon vb.) artması ile
birincil ilişkilerin zayıflaması
 Teknolojinin kötü amaçla kullanımının yaygınlaşması
 Sorumlu medya anlayışının ve duyarlılığının azalması
64
BÖLÜM 5
GELECEĞİN TASARIMI
5.1.MİSYONUMUZ: Köklü ve tarihi devlet tecrübemiz, engin kültür ve medeniyet
birikimimiz, evrensel hukuk ilkeleri, ulusal mevzuat ve mevcut kalkınma planı ve
Bakanlığımızın politikaları istikametinde, sosyal değişim ve gelişim çerçevesinde,
Niğdemiz’de ikamet eden ve öncelikli olarak dezavantajlı durumda olan, çocuk, genç, kadın,
engelli, yaşlı, şehit ve gazi yakınlarının refahını artırmak için, katılımcı bir anlayışla, adil ve
arz odaklı bütüncül sosyal hizmet üretmek, uygulamak ve izlemek.
5.2.VİZYONUMUZ: Mutlu ve güçlü ailelerden oluşan sosyal refahı yüksek bir il
olmak için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü
gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştirmeye ön ayak olan bir İl
Müdürlüğü olmak.
5.3.DEĞERLER VE İLKELER:
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarımız
Hesap verebilirlik;
Kaynaklarını etkin, ekonomik, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanır.
Güvenilirlik;
İnsan onuruna, özel hayata ve mahremiyete önem verir
İşbirliğine açıklık;
İç paydaşlarının (çalışanlar) ve dış paydaşlarının (tedarikçiler, stratejik ve temel ortaklar)
görüşlerini dikkate alarak planlama yapar, hizmet modelleri ve ürünler geliştirir ve sunar.
Hizmet alan (müşteri) odaklılık;
Hizmet alanlar için değer yaratma, hizmet alanın istek, beklenti ve gereksinimlerinin ne
olduğunun bilincindedir ve bu yönde hareket eder
Erişilebilirlik;
İhtiyaçları karşılama yönünde kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar
Akılcı/bilimsel;
Akla, mantığa ve bilime dayalı yöntemlerle çalışır.
Tarafsızlık;
Tüm bireylere eşit uzaklıktadır; önyargısız, somut, veri ve bilgiye dayanan bir yaklaşım
sergiler.
Duyarlılık;
Gelişen ihtiyaçlara cevap verir, sorunlara duyarlı ve çözüm odaklıdır.
Yenilikçi ve gelişime açık;
Yeni bilgilere açıktır; en iyi çözümlerle hareket etmek için inovasyon yaparak ve farklı
yaklaşımları deneyerek mevcut bilginin sürekli iyileştirilmesini hedefler
Hak temellilik;
Sosyal yardım ve hizmetleri lütuf değil hak olarak görür.
65
Hukuka ve milli manevi değerlere bağlılık;
İnsan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine bağlı, milli ve manevi değerlere önem vererek
hizmetlerini sunar.
Performans odaklılık;
Performans odaklı bir yönetim sergiler.
Yerindelik;
Bireyin öncelikli olarak kendi sosyal, kültürel ve aile çevresinden ayrıştırılmadan, inanç ve
değerleri ile yaşamasını destekler.
66
AMAÇLAR:
BÖLÜM 6
AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Stratejik Amaç:
Stratejik Hedef:
MALİYETLENDİRME
İZLEME DEĞERLENDİRME
SONUÇ
67
Download

Sp Taslağı - Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu