T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
Tapu Müdürlüğü
2015 - 2019
Stratejik Planı
1
İÇİNDEKİLER
VALİ SUNUŞU ......................................................................................................................... 3
TAPU MÜDÜR SUNUŞU ........................................................................................................ 4
ŞEKİLLER LİSTESİ .................................................................................................................
TABLOLAR LİSTESİ ...............................................................................................................
KISALTMALAR ........................................................................................................................
KALİTE ( Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi )……………………………………..………5
I-GENEL BİLGİLER ................................................................................................................
Stratejik Planlama Süreci ……………………………………………………………….6
Hazırlık ve Altyapı Süreci ………………………………………………………………7
Stratejik Planlama Kurulu …………………………………………………………… 8-9
Yöntem…………………………………………………………………………………10
Stratejik Plan Çalışma Takvimi ……………………………………………………….11
II- BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARIN ÇİZİLMESİ
Tarihçemiz …………………………………………………………………………..12-13
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın İncelenmesi …………………………………… 14
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün görevleri ………………………………………15
Niğde Tapu Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluklar …………………...……..16
TAKBİS…………………………………………………………………………….17-21
Organizasyon Yapısı ...................................................................................................... 22
Teşkilat Şeması ……………………………………………………………………… 22
Şube Müdürlükleri Görevleri ………………………………………………………….23
Müşteri, Ürün ve Hizmetler............................................................................................ 24
Niğde Tapu Müdürlüğüne Bağlı Mahalleler ve Köyler ……………………………….25
III- MEVCUT DURUM ANALİZİ
Mevcut Durum Analizi ………………………………………………………………..26
İç Çevre Analizi ……………………………………………………………………….27
Birimin Yapısı …………………………………………………………………………27
Müdürlük Birimleri ……………………………………………………………………27
İnsan Kaynakları …………………………………………………………………...28-31
Fiziksel Kaynaklar …………………………………………………………………….32
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ………………………………………………………...32
Paydaş Analizi ……………………………………………………………………..33-34
İç Paydaşlar ……………………………………………………………………………35
Dış Paydaşlar …………………………………………………………………………..35
Güçlü Yönler …………………………………………………………………………..36
Zayıf Yönler …………………………………………………………………………...36
Fırsatlar ………………………………………………………………………………..37
Tehditler ……………………………………………………………………………….37
IV- MİSYON-VİZYON
Misyon-Vizyon ............................................................................................................... 38
V - AMAÇ VE HEDEFLER
Stratejik Amaçlar …………………………………………………………………..39-40
2
VALİ MESAJI
Niğde ilimizdeki taşınmaz mallarla ilgili her türlü alım, satım ve tescile yönelik
değişiklik işlemlerini yürütmek Niğde Tapu Müdürlüğü’nün faaliyet alanını oluşturmaktadır.
Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu
idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan dâhilinde yerine getirmeleri giderek önem
kazanmaktadır. Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları
stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek
ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu kapsamda hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, sektöründe lider
bir kurum olan Niğde Tapu Müdürlüğü’nü, daha ……………… amacıyla 2015–2019
dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanmıştır. Niğde Tapu Müdürlüğü ve bağlı birimler ile
iç ve dış paydaşlarımızın azami katılımı sağlanarak gerçekleştirilen çalışmalar büyük bir özen
ve fedakârlıkla yapılmıştır.
Gerçekleştirilen 2015-2019 dönemi Stratejik Plan çalışmalarının gelecek beş yıllık
döneme ışık tutarak Niğde Tapu Müdürlüğü’nü vizyonuna ulaştırması dileğiyle çalışmalara
emek verenler ile tüm paydaşlarımıza teşekkür eder; uygulamanın başarılı olmasını dilerim.
Necmeddin KILIÇ
Vali
3
TAPU MÜDÜR SUNUŞU
Küreselleşen dünyamızda istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini
tamamlamış bir Türkiye hedefine ulaşabilmek ve karşılaşılan problemlerin üstesinden
gelebilmek için planlı çalışmanın önemi anlaşılmıştır. Devlet güvencesi altında, taşınmazlara
ilişkin hizmet sunan Niğde Tapu Müdürlüğümüz, Tapu ve kadastro Genel müdürlüğünün
vizyon ve misyonu çerçevesinde ilimizde, taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve
yöneten lider kurum olabilmek için sunulan kamusal hizmette şeffaflığı, hesap verilebilirliği,
katılımcılığı, verimliliği ve vatandaş memnuniyetini önemseyerek temel ilke kabul etmiştir.
Kamu idarelerinde geleceğe yönelik stratejik düşünme ve kalite yönetimine geçişte
önemli bir aşama olan stratejik plan gereğince, ülkemizin milli stratejisi ve kalkınma planları
doğrultusunda ileriye dönük planlar yapılması, bu planlara uygun çalışmalar yürütülmesi ve
sonuçlarının değerlendirilmesi Niğde Tapu Müdürlüğümüze çok önemli kazanımlar ve
açılımları beraberinde getirecektir.
Niğde Tapu Müdürlüğümüzce sunulan tapu hizmetlerinin hızlı, kesintisiz, güvenli ve
kaliteli verilebilmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilerek ilimizdeki
Kamu idarelerince yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.
Niğde Tapu Müdürlüğümüz çalışmalarına büyük katkılar sağlayacağını düşündüğüm
2015–2019 Stratejik Planının hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm personelimize, iç ve dış
paydaşlarımıza titiz ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür eder, hazırlanan bu stratejik
planımızın başarıyla uygulanmasını ve ilimize faydalı olmasını dilerim.
Hasan Basri EKŞİLER
Tapu Müdürü
4
KALİTE
SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal Gelişim
Projesi ile idarenin çalışma verimliliğinin ve yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin
sağlanması, Kurumda başlatılmış olan gelişim ve yeniden yapılandırma çalışmalarının
desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, tüm Kurum çalışanlarına yayılımının ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
Öncelikli stratejilerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanmasına,
uygulanmasına ve gözden geçirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması
amacıyla Kurum genelinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş Kurum
çalışmaları ile ilgili süreçler belirlenerek iş akış şemaları, formların standart dokümantasyonu
oluşturulmuştur.
Ayrıca proje kapsamında kurum personeline yönelik Kalite Yönetim Sistemi eksenli
eğitimler verilmiş ve eğitim çalışmaları artarak devam etmektedir.
“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş ve çalışan memnuniyetini ön planda
tutan, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Bilindiği üzere, kamu yönetiminin temel unsurlarından biri olan Vatandaş Odaklı
Hizmet Sunumu sisteminin kamu kurumlarınca sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğinin
artırılması, uluslararası hizmet standartları ve kalitesinin yakalanması, katılımcı ve
paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetim anlayışının yerleştirilebilmesi için
gelişen ve değişen ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olması önem arz etmektedir.
İyi işleyen bir kamu yönetiminin, aynı zamanda iyi işleyen vatandaş odaklı hizmet
sunumu rejimiyle mümkün olabileceği gerçeği de dikkate alındığında, çağın gereksinimlerine
cevap verebilen, işlevsel ve çözüm odaklı politikaların geliştirilmesi zorunluluğu aşikardır.
Modern yönetim anlayışı kapsamında 166 yıllık bilgi birikimimizi, kurum hafızamızı
gelişen teknoloji ile entegre ederek, değişen talepleri karşılama noktasında müşteri
memnuniyeti adına “ vatandaş odaklı hizmet sunumu” nu ilke edinmiş durumdayız.
Kurumsal başarımızı belirleyen en önemli unsurlardan olan kalite anlayışımız,
kurumsal ilerleyişini hız kesmeden sürdürmektedir. Kalite Yönetim Sistemi kurumsal stratejik
plan kapsamında yürütülen projelerin altlığını oluşturmakta ve uygulama birliği
sağlamaktadır.
SKGP kapsamında Kurumumuzca yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi
çalışmaları sonucunda 2010 yılında 13 merkez birimi, 2011 yılında 242 taşra birimi, 2012
yılında 454 taşra birimi, 2013 yılında ise 364 taşra birimi olmak üzere toplam 1073 birimimiz
5
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve IQNET Belgelerini 21 Mayıs 2013
tarihinde almıştır.
BÖLÜM I
1 Stratejik Planlama Süreci
Ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle, kamu yönetiminde radikal
sayılabilecek bir reform çabası göze çarpmaktadır. Bu reformlar yeni kamu yönetimi ilkeleri
ve AB hedefleriyle uyumlu bir biçimde, yerel ve merkezi idareleri yeni araç ve yöntemlerle
tanıştırarak onları stratejik düşünmeye, sonuç odaklı ve performansa dayalı bir hesap verme
sorumluluğuna yöneltmektedir.
2003 yılında kabul edilerek 2005 yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin
misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar”
hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu Kanun maddesi ile kamu idarelerinin, kamu hizmetlerinin istenilen
düzeyde ve kalitede sunabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak
tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine
dayandırmak zorunda olduğu anlaşılmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun öngördüğü işlevleri
görebilmek için, Kalkınma Bakanlığı (DPT’nin) Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama
Kılavuzu ile Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te açıklanan
kapsam ve yöntem gereklerini yerine getirebilecek bir stratejik planlama sürecinin
tasarlanması ve işletilmesi gerekmektedir.
Niğde Tapu Müdürlüğü’nün geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin, tüm
paydaşlarımızı kapsayacak şekilde, iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda oluşturulması,
stratejik plan çalışmalarında temel prensip olarak benimsenmiştir. Ayrıca güçlü ve gelişmeye
açık yönlerimizi irdeleyerek stratejik amaç ve hedeflerle gelişmeye açık yönlerimizi ortadan
kaldırmaya çalışan, güçlü yönlerimizi öne çıkartan bir çerçevedir. Aslında Stratejik Plan,
kurumumuzun vizyonuna ulaşma yolunda ilke ve değerlerimizi de gözeterek oluşturulmuş bir
yol haritasıdır.
Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda Niğde Valiliği web sayfası
aracılığıyla kamuoyuna sunulacak olan bu belgeyle, ilgililerin Niğde Tapu Müdürlüğünün
misyonu, vizyonu, temel değerleri, stratejik amaçları, hedefleri ve 2015-2019 yıllarında
gerçekleştireceği proje ve faaliyetlerine ilişkin bilgilenmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
6
1.1 Hazırlık ve Altyapı Süreci
Niğde İlinde tüm kamu kurumlarına yönelik 15-17 Aralık 2013 ve 22-24 Aralık 2013
tarihleri arasında Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi gerçekleştirilmiş olup İl Müdürlüğümüz
personeli de bu eğitime iştirak ederek gerekli bilgi ve eğitimi almıştır.
Niğde İli Kamu Kurumları arasında iletişimi hızlandırmak, bilgi ve belgelerin bu yolla
iletilmesini ve saklanmasını sağlamak amacıyla Niğde Üniversitesi danışmanları tarafından
Niğde Valiliği Kurumlar Stratejik Plan Çalışmaları adıyla (http://194.27.42.122/nsp/ )internet
sayfası açılarak çalışmaların başladığı duyurulmuş ve bu sayfada stratejik planlamaya yönelik
temel bilgi ve belgelere yer verilmiştir.
7
1.2 Stratejik Planlama Kurulu
Müdürlüğümüz stratejik planlama hazırlıkları kapsamında çalışmaların süratli ve
verimli bir şekilde yürütülmesi ve Müdürlük içi koordinasyonun sağlanması, süreç içinde
gerçekleştirilecek faaliyetlere son şeklini vermek, üst yönetim olarak nihai görüşü oluşturmak
ve onay vermek için Stratejik Planlama Yönlendirme Kurulu ve Stratejik Planlama Çalışma
Grubu oluşturulmuştur.
8
STRATEJİK PLANLAMA YÖNLENDİRME KURULU
Hasan Basri EKŞİLER
Tapu Müdürü
Yunus KARA
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
Hakan YILDIZ
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
Ayhan GÜNDÜZ
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
İlker AKPINAR
Kadastro Teknisyeni
Hamza ÇAMSARI
Bilgisayar İşletmeni
Havva ATEŞ
Memur
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GURUBU
Nagihan ÇALI
Kadastro Teknisyeni
Aynur YILMAZ
Kadastro Teknisyeni
Mukaddes ŞAHİN DENER
Memur
Şenda CİN
Bilgisayar İşletmeni
Çiğdem DİRİK
Bilgisayar İşletmeni
Mehmet AYDOĞDU
Bilgisayar İşletmeni
Özlem YILMAZ AŞIK
Pınar KENDİR
Aslı YILMAZASLAN
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Kemal GENÇER
Bilgisayar İşletmeni
Fulya ÇİĞDEM
Bilgisayar İşletmeni
Selda DÜNTAŞ
Bilgisayar İşletmeni
Uğur GÜK
Bilgisayar İşletmeni
Nalan KİRAZ
Bilgisayar İşletmeni
Erdoğan DEMİR
Bilgisayar İşletmeni
Yavuz KARABAŞ
Bilgisayar İşletmeni
Aydın EREN
Arşiv Memuru
9
1.3 Yöntem
Müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmaları, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” te yer alan usul ve esaslar doğrultusunda
yürütülmüştür.
Stratejik plan felsefesinin gereği olan katılım, kurum içinde ve bağlı birimler düzeyinde
Stratejik Planlama Ekibinin faaliyetleri ve soru formları ile sağlanmıştır.
İç paydaş olarak Müdürlük personelinin katılımı; Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta olan
personele uygulanan İç Paydaş Anketi ile sağlanmıştır.
Dış paydaşlar düzeyinde hazırlanan anketler, görüşlerin alınması amacıyla
paydaşlarımıza gönderilmiştir. Bu planda yer alan bilgiler bu anketlerden elde edilmiştir.
10
1. FAALİYET ADIMLARI
Stratejik Plan Yönlendirme
Kurulu ve Çalışma Grubunun
Oluşturulması
2. BİRİMİN TANIMI VE
SINIRLARININ ÇİZİLMESİ
3.
MEVCUT
ANALİZİ
DURUM
*Yasal Yükümlülükler ve
Mevzuatın İncelenmesi
*Birimleri
Faaliyet
Alanlarının,
Ürün
ve
Hizmetlerinin İncelenmesi
3.1.
DEĞERLENDİRME
VE DANIŞMANLIK
3.2. İç Çevre Analizi
*Birimin Yapısı
*İnsan Kaynakları
*Fiziksel Kaynaklar
*Kurum Kültürü
*Teknolojik Yapı
* Paydaş Analizi
*Güçlü Yönler
*Zayıf Yönler
3.3. Dış Çevre Analizi
*Fırsatlar
*Tehditler
*SWOT (GZFT) Analizi
*GZFT/TFZG Matris Analizi
3.4.DEĞERLENDİRME VE
DANIŞMANLIK
4. GELECEĞİN TASARIMI
* Misyon
* Vizyon
* Temel Değerler
*Stratejik Amaçlar
* Stratejiler
*Performans Göstergeleri
4.1.
DEĞERLENDİRME
VE DANIŞMANLIK
5. MALİYETLENDİRME
5.1.
DEĞERLENDİRME
VE DANIŞMANLIK
6.
İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME
11
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
1.4 Stratejik Plan Çalışma Takvimi
BÖLÜM II
2- BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ
2.1.
Tarihçemiz
Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi
adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.
Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu
dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir
çalışma yapılmamıştır.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması
konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği
sebepleriyle önem kazanmıştır.
Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu
teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997
sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7
Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve
bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa, 22 Kasım 2002
tarihinde ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmıştır. Teşkilat, 25 Kasım 2010 yılında
çıkarılan 6083 sayılı Kanunla, bugünkü statüsüne kavuşmuş, 08 Temmuz 2011 tarihinde de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.
Türkiye'de TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
Resmi Gazetenin 03.11.1928 tarih ve 1030 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş
ve kanunun 3. Maddesinde, eski harflerin 1929 haziran ayı sonuna kadar kullanılabileceği
ifade edilmiştir.
Bu doğrultuda, Niğde Tapu Müdürlüğünde tapu kayıtlarında Türkçe harflerle
tutulmaya başlanılan 1 numaralı kayıt, 08 Haziran 1929 tarihinde, Tapu müdürü İhsan bey,
Memur Eyup Efendizade Nurullah bey ve Başkatip Azmi Efendizade Hayrettin beyler
tarafından “Türkiye Cumhuriyeti tebaasından Ahmet oğlu Hasan mahdumu Ali ağanın olup,
mahallesinin ilmuhaberi ve varidatın ruhsatiyesi mucibince madeni yirmi lira bedelle
temellükünden” şeklindeki edinim şekli ile “ Türkiye Cumhuriyeti tebaasından Kasap Hacı
Mehmet ağa” ya “ Yenice Mahallesi Çekiç deresi mevkiindeki muhdes Bağ vasıflı taşınmazın
satış işlemi yapılmıştır.
Bu günkü kullanılan tapu kayıtları mahalle ve köylerin tapulama-kadastro çalışmaları
sonucu teşekkül ettirilmiştir. İlimiz içerisinde ilk olarak 13.01.1954 tarihinde Sırali
mahallesinde ve daha sonra 18.10.1954 tarihinde Şahsüleyman ve Esenbey mahallelerinde
tapulama çalışmaları tamamlanarak, halen kullandığımız tapu kayıtları oluşturulmuştur.
2013 yılında 25269 işlem sayısına ulaşan müdürlüğümüzde, işlem sayıları önceki
yıllara oranla her yıl % 10-20 oranında artış göstermekte, ülkemiz ve şehrimizin gelişmesine
12
paralel olarak yapılan işlem sayısı ve çeşitliliği artış göstermektedir. 2014 yılı sonu itibariyle
28000 civarında işlem sayısına ulaşılacağı tahmin edilmektedir.
13
2.2
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın İncelenmesi
14
2.3
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün görevleri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.
Yetki, görev ve sorumluluklarımıza, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesi dayanak teşkil etmektedir.
6083 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmiş yetki, görev ve
sorumluluklar şunlardır;
a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını,
taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını,
siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek
korunmasını sağlamak.
b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının
yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini
yürütmek.
c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik
altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita
üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri
tespit etmek.
ç) Mekânsal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak,
verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak,
coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak.
d) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili
işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki
taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine
katılmak.
e) Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği
yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek.
f) 16.6.2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları
Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek,
bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.
g) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin
usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.
ğ) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum
ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu
sağlamak.
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Olarak belirlenmiştir.
15
2.4
Niğde Tapu Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluklar
a) Yetki ve yetkilendirildiği alanlarda, mevzuat çerçevesinde taşınmaz mallara ait akitli ve
akitsiz her türlü tescil, düzeltme, terkin işlemlerini yapmak,
b) Mevzuata aykırı istemleri, Türk Medeni Kanunu ve Tapu Sicili Tüzüğünün ilgili
maddeleri gereğince reddetmek, bu karara karşı ilgilisinin Bölge Müdürlüğüne itirazı halinde
gerekli evrakları yedi gün içerisinde Bölge Müdürlüğüne göndermek,
c) Cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu Bölge
Müdürlüğüne göndermek, raporlarla ilgili verilecek talimatları geciktirmeden yerine getirmek,
ç) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait tescil bildirimi düzenlenmesini gerektiren
işlemlere ilişkin talepleri, hak sahibi veya yetkili vekilinden geldiğinin tespiti halinde, işlemin
mahiyetine göre Kadastro Müdürlüğüne veya LİHKAB’na iletmek,
d) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter,
dosya ve belgeleri mevzuata uygun olarak düzenlemek, arşivlemek ve emniyetini sağlamak,
e) Yetki alanlarında yapılan kadastro veya yenileme sonucunda düzenlenen ana ve
yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri devir ve teslim çizelgesi karşılığında
devralmak,
f) Yetki alanlarına yeniden katılan veya yetki alanlarından çıkarılan taşınmaz mallara ait
ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgelerin asıllarını veya onaylı
örneklerini devir-teslim çizelgesi karşılığında gerekirse komisyon marifetiyle devralmak veya
devretmek,
g) Görevine giren konularda kadastro müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
iş birliği yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak,
ğ) Mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgisini kanıtlayan gerçek ve tüzel kişilerce
istenilen bilgi ve belge örneklerini mevzuata uygun olarak süresinde vermek veya göndermek,
h) Akit ve tescile ilişkin her türlü yazışmaları resen yapmak,
ı) Müdürlüğün personel, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını belirlenen süreler içinde
Bölge Müdürlüğüne, ödenek ihtiyaçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek,
i) Müdürlüğün personel, mali ve idari hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,
j) Yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini gerçekleştirmek için
karşılıklı yetki almak vermek,
k) Belirli formlarla gelen ve bilgisayar manyetik ortamına aktarılması gereken bilgilerin
giriş ve kontrol işlerini gerçekleştirmek, verilerden elde edilen bilginin doğruluğunu izlemek,
veri girişindeki hataları Müdürün bilgisi dahilinde düzeltmek,
l) Mevzuatın öngördüğü ve Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü veya mülki amirce verilen
benzeri işleri yapmak.
16
Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)
TAKBİS NEDİR ?
Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü
sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden birisidir.
Amacı, Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına
aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, böylece gerek özel,
gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlanmasıdır.
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile vatandaşımıza hizmetin güvenilir, güncel ve hızlı
bir şekilde hizmet sunulması mümkün olmaktadır.
TAKBİS;
·
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili
işlemlerini standartlaştırarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen
işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini
sağlayan;
·
Geliştirilen uygulama yazılımlarına dahil edilen kontrol ve uyarı mekanizmaları ile
memurun yaptığı işlemle ilgili riskini minimize eden veya ortadan kaldıran; · İlgili
memura ekranı üzerinden yaptığı işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlayan,
yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi sağlayarak kendi ekranı üzerinden Bilgisayar
Destekli Eğitim imkanı getiren,
·
Üretilen verilerin Genel Müdürlükte kurulacak sisteme akmasıyla entegre bir yapı
oluşturan, mevzuat değişikliği yapılması halinde vatandaşın satış benzeri işlemleri
Türkiye’nin herhangi bir yerinden yapabilmesini sağlayan;
·
Müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi tarafından
izlenebilmesini sağlayan,
·
Memur insiyatifini ortadan kaldırarak işlemlerin yasal mevzuata uygunluğunu,
vatandaşa en kısa sürede ve doğru sonuç sağlayarak, devletle vatandaş arasında
zaman içinde yıpranan güven duygusunu geliştirecek,
·
Merkezde oluşan bilgileri kullanarak Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlük
merkez birimleri için Karar Destek fonksiyonları ve raporları üreten,
·
Herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık
istatistiki sonuçlar üretecek,
·
Milli Güvenlik açısından gereken yabancı mülkiyetindeki taşınmazlar ve
yabancıların hangi yörelerde taşınmaz hareketinde bulundukları, yoğunlaştıkları
hususu merkezden ve kolaylıkla izlenebilecek,
17
·
Tarım bilgi sistemine ve Doğrudan Gelir Desteğine esas Çiftçi Kayıt Sistemine
doğru ve güncel bilgi altlığı oluşturan,
·
Mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak,
mali suçlarla ilgili sorgulamaları en kısa sürede sonuçlandırılarak, rüşvet ve
yolsuzlukla mücadelede devletin etkin denetimi sağlanacak,
·
ve tüm bu işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında
gerçekleştiren
ENTEGRE BİR BİLGİ SİTEMİDİR.
TAKBİS Projesi “2006 Yılı eTR Ödüllerinin Kamudan Vatandaşa eHizmetler
Kategorisi Birincisidir.
2012 yılı Mayıs Ayında Tüm Tapu Müdürlükleri TAKBİS’e geçmiştir.
18
TAKBİS projesi ile; ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS)
oluşturulması hedeflenmiş, bu kapsamda; ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Coğrafi
Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ve Arazi Bilgi Sistemi (LIS) mantığı çerçevesinde analiz edilerek,
problemlerin belirlenmesi, çözüm yollarının bulunması, tapu ve kadastro hizmetlerinin bu
yolla standart ve elektronik olarak yerine getirilmesi, Yerel Yönetimler, kamu kurum ve
kuruluşlara arazi bilgi sistemi mantığında doğru, güvenilir ve güncel bilgileri sunulması
hedeflenmektedir.
TAKBİS Projesinin Yararları;
·
Verilerin kayıtlı olduğu sicil veya benzeri materyalin eskimesinden kaynaklanan
sorunlar ortadan kalkmakta,
·
Vatandaşların
sağlanmakta,
·
Eksik belge veya bilgi ile ortaya çıkan işlem hata ve noksanlıklarının ortadan
kaldırılmakta,
·
Akıllı uygulamalarla memur hatalarının önüne geçilerek memurların da zarar
görmeleri engellenmekte,
·
Belge sahteciliklerinin önüne geçilmekte,
·
Geçmişten gelen muhtemel sicil hataları belirlenerek tamamen giderilmekte,
·
Muhtemel vatandaşın hak kayıpları tamamen ortadan kaldırılmakta,
·
Bu sayede ülkemizde var olan tapu kayıtlarına olan sarsılmaz güven pekiştirilmekte,
talepleri
doğrultusunda
19
gerçekleştirilen
uygulamalarda
standart
·
Kamu veya vatandaş alacağı tahsilatının sağlıklı ve hızlı şekilde yapılabilmekte (sgk,
icra, sağlık bakanlığı, vb),
·
Mahkemeler veya hazırlık soruşturmalarında bilgi araştırmasıyla geçen zamanın
azaltılarak Adalet Bakanlığının yükünün hafifletilmesine katkı sağlanmakta,
·
Kurumların veya vatandaşların karşılaştığı bürokratik sıkıntılar ortadan kalkmakta,
·
Yazışmalardan doğan harcamalar e-imza uygulaması ile en aza indirgenmekte,
·
Yeşil kart ve benzeri uygulamalarda hak sahibinin doğru tespiti ile hizmetin amacına
ulaştırılması sayesinde haksız kazançların önüne geçilmekte,
·
Vergi kayıpları engellenmekte,
·
Doğru, güvenilir, standart ve takip edilebilir bilgiye ulaşılmaktadır.
20
Halihazırda on-line olarak veri paylaşımı yapılan kurumlar şunlardır ;
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SOYBİS)
Adalet Bakanlığı (UYAP)
Maliye Bakanlığı ;
Mali Suçları Araştırma Kurumu
Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP)
Milli Emlak Genel Müdürlüğü.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
Milli Savunma Bakanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ)
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)
Belediyeler
21
2.5
Organizasyon Yapısı
Niğde Tapu Müdürlüğü Müdür, Müdür yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Memur,
Kadastro Teknisyeni, Arşiv Memuru ve İşçi Kadrolarından meydana gelmektedir.
Niğde Tapu Müdürlüğünün görev alanı il merkezi Mahalleler ve merkeze bağlı Kasaba ve
Köylerin Kadastral sınırlarıdır.
NİĞDE TAPU MÜDÜRLÜK TEŞKİLAT ŞEMASI
22
2.6
ŞUBE MÜDÜRLÜK GÖREVLERİ
23
2.7
Sıra
No
Müşteri, Ürün ve Hizmetler
Müşteri
Ürün- Hizmet
Arşiv ve Bilgi
Paylaşımı
Hizmetleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Kurum Çalışanları
Mülki Amirler
Niğde Üniversitesi
Belediyeler
Askeri Birimler
Emniyet Müdürlüğü
İl Müftülüğü
Cezaevleri
Mahkemeler
İcra Müdürlükleri
Aile ve Sos. Po. İl Müd
Bilim-San. ve Tek. İl Müd
Organize Sanayi Yön.Krl. Bşk.
Sosyal Güven. Kur. Müdürlüğü
Çalışma ve İş Kurumu Müd
İl Çevre ve Şehir. Müd.
Kadastro Mdr.
MEPAŞ İl Koordinatörü - Teiaş Tedaş
Gençlik Hiz.ve.Spor Mdr.
Yurt-Kur Müdürü
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü
İl Ticaret Müdürü
İl Öz.İdr.
İl Afet ve Acil Durum Mdr.
İl Nüfus ve Vat. Müdürü
Kültür Turizm Müdürlüğü
Defterdarlık
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kamu Hast. Bir. Gn. Sek.
İl Telekom Müdürü
PTT Baş Müdürlüğü
Karayolları
Devlet Demir Yolları
Devlet Su İşleri
Orman İşletme Müdürlüğü
Resmi ve Özel Banka ve Finans
Kuruluşları
Meslek Kuruluşları
Esnaf Kuruluşları ve temsilcilikleri
Sendikalar
Kamu Yararına Çalışan Dernekler
Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Emlakçılar
Lisanslı Ölçme Büroları
Köy ve Mahalle Muhtarlıkları
Noterler








Tapu Hizmetleri











Bilirkişilik, Hukuki
ve Teknik Destek







































24

























Niğde Tapu Müdürlüğüne Bağlı Mahalleler ve Köyler
İl
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
İlçe
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Mahalle Adı
AĞÇAŞAR
AHİPAŞA
AHMETPINARI
AKTAŞ
ALAADİN
ALAY
AŞAĞIKAYABAŞI
AŞLAMA
BAĞLAMA ( CUMHURİYET)
BAĞLAMA ( HÜRRİYET)
BALHASAN
BALLI
BURHAN
ÇARIKLI
ÇAVDARLI
ÇAYIR
ÇAYIRLI
DEĞİRMENLİ
DİKİLİTAŞ ( ÇARŞI )
DİKİLİTAŞ ( KALE)
DİKİLİTAŞ ( YUKARI)
DÜNDARLI ( CUMHURİYET )
DÜNDARLI ( FATİH )
DÜNDARLI ( YENİCE )
DÜNDARLI ( ZAFER )
EDİKLİ
EFENDİBEY
ELMALI ( CUMHURİYET )
ELMALI ( KALE)
ELMALI ( KARŞIYAKA )
ELMALI ( MENDERES)
ESENBEY
ESKİSARAY
FERTEK
FESLEĞEN
GÖLCÜK
GÖSTERLİ
GÜLLÜCE
GÜMÜŞLER
HACIABDULLAH
HACIBEYLİ
HAMAMLI
HANÇERLİ
HASAKÖY
HIDIRLIK
HİMMETLİ
HÜYÜK
Kod
K
M
M
K
M
K
M
K
K
K
M
K
M
K
K
M
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
M
K
K
K
K
M
M
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
M
K
K
İl
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
25
İlçe
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Mahalle Adı
İÇMELİ ( BAHÇELİEVLER )
İÇMELİ ( GÜZELYURT )
İÇMELİ ( SERİNEVLER )
İNLİ
KALE
KARATLI
KAYAARDI
KAYIRLI
KAYIRLI-CEVİZLER
KAYIRLI-İNÖNÜ
KAYIRLI-KARA MUSTAFA
KAYIRLI-PINARCIK
KIRBAĞLARI
KIRKPINAR
KIZILÖREN
KİÇAĞAÇ
KİLEDERE ( CUMHURİYET )
KİLEDERE (HÜRRİYET )
KONAKLI
KOYUNLU
KÖMÜRCÜ
KUMLUCA
KÜÇÜKKÖY
NAR
ORHANLI
OVACIK
ÖZYURT
PINARCIK
SARI KÖPRÜ
SARUHAN
SAZLICA
SIRALİ
SONGUR
ŞAHİNALİ
ŞAHSÜLEYMAN
ŞEHİTLER
TAŞLICA
TEPE
TEPEKÖY
TIRHAN
ULUAĞAÇ
YAĞDAN
YARHİSAR
YAYLA YOLU
YENİCE
YEŞİLBURÇ
YUKARIKAYABAŞI
Kod
K
K
K
K
M
K
M
K
M
M
M
M
M
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
M
M
K
M
M
M
M
M
K
M
K
K
K
M
K
K
M
K
M
BÖLÜM III
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Stratejik plan çalışmaları kapsamında en önemli aşamalardan biri durum analizidir. Bu
bölümde, İl Müdürlüğümüzün sürekliliğinin sağlanması ve geleceğini görebilmesine yardımcı
olacak olan durum analizine yer verilmiştir. Durum analizinde kullanılan başlıca tekniklerden
biri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizidir.
GZFT analizi ile kaynakların etkin kullanılması, güçlü ve zayıf yönlerin ortaya
konulması, dış çevre faktörlerinin etkisinin belirlenmesi, karşılaşacak fırsat ve tehditlerin
önceden tahmin edilerek fırsatların değerlendirilmesi, tehditlerin ortadan kaldırılması ve
bunların kültür ile değerlendirilip, belirlenen strateji ve vizyonun gerçekleştirilmesi mümkün
olmaktadır. Başka bir ifade ile GZFT analizi kaynak, çevre ve değerlerin kesişim noktasındaki
kurumun geleceği için belirlenen vizyonu gerçekleştirmek için bu faktörler arasında denge
kurmaya yardımcı olmaktadır. Kurumun güçlü yönlerini, kurumun varlığının iç kaynakları
bakımından karşımıza çıkan pozitif yönü oluşturmaktadır. Zayıf yönleri ise tam tersi kurumun
negatif içsel yönünü oluşturmaktadır. Fırsatlar, kurumun dış çevresindeki pozitif yönlerini
oluştururken; tehditler, negatif dış faktörleri oluşturmaktadır.
GZFT analizi iç ve dış etkenleri dikkate alarak, kurumun var olan güçlü yönlerinden
ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, ayrıca tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza
indirecek plan ve stratejiler geliştirilmesine yardımcı olur. Böylece, güçlü olunan ve en
önemli fırsatların bulunduğu alanlara odaklanılması sağlanır. Ayrıca, kurumun zayıf olduğu
alanlarda güçlendirilmesi ve tehditlerin en aza indirilmesi konusunda gerekli önlemlerin
alınması mümkün olur. Güçlü yönler ile fırsatların uyumlaştırılması, güçlü yönlerin
fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanılması, zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürecek
stratejiler geliştirilmesi ve tehditlerin güçlü yönler ile bütünleştirilebilecek fırsatlara
dönüştürülmesi analizin esasını oluşturur. Biz de Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak
2012-2014 yılından başlamak üzere samimi bir yaklaşım içinde güçlü ve zayıf yanlarımızı,
fırsat ve tehditlerimizi gerçekçi bir şekilde değerlendirip, 2015-2019 yılları için bir kez daha
kendi değerlendirmemizi yaptık.
Durum analizinde, müdürlüğümüzün birimleri, personel durumu, personele yönelik
eğitimler, sosyo-kültürel yapı ve hizmetleri, fiziki altyapı ve hizmetleri ile mali yapıya ilişkin
bilgiler yer almıştır. Daha sonra da Müdürlüğümüzün GZFT analizi yapılmıştır.
26
3.1-
İÇ ÇEVRE ANALİZİ ( KURUM İÇİ ANALİZ)
Müdürlüğümüz teşkilatına ilişkin kurum içi analiz Müdürlüğümüz Stratejik Planlama
Ekibi tarafından hazırlanmıştır.Niğde Tapu Müdürlüğü’ne yönelik Kurum İçi Analiz ve GZFT
Analizi soru formu uygulaması yoluyla elde edilmiştir.
3.1.1 BİRİMİN YAPISI
3.1.1.1
Müdürlüğümüz Birimleri
27
İnsan Kaynakları
3.1.1.2.
Müdürlüğümüzün teşkilatında muhtelif kadro ve pozisyonlarda toplam 28 personel
görev yapmaktadır.
Müdür
Müdür
Kadastro
Bil.İşlt. Memur
Yrd.
Teknisyeni
Arşiv
Memuru
Daimi
İşçi
Toplam
1
3
14
2
4
1
-
25
Genel
Hiz.Daimi İşçi
-
-
-
-
-
3
3
Geçici
Personel
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
1
3
14
2
4
1
3
28
Kadrolu
Tablo 3: Müdürlüğümüz Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı Tablosu
28
Genel
İdari Teknik
Hizmetler
Hizmetler
Niğde
Müdürlüğü
Toplam
Toplam
Tapu 21
4
25
21
4
25
Tablo 4: Müdürlüğümüz Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Tablosu
Müdürlüğümüz çalışanlarının %50’ i kadın, %50’i erkektir.
29
Genel
İdari Teknik
Hizmetler
Hizmetler
Niğde
Müdürlüğü
Toplam
Toplam
Tapu 21
4
25
21
4
25
Tablo 5: Müdürlüğümüz Personelinin Cinsiyet Dağılımı Tablosu
30
21-29
20 Yaş
Yaş
ve Altı
Arası
30-39
Yaş
Arası
40-49
Yaş
Arası
Müdür
Müdür Yrd.
Bil.İşlt.
4
Kadastro
Tek.
Memur
1
Toplam
5
60 yaş
Toplam
ve Üstü
1
1
1
2
3
7
1
2
14
4
4
1
2
Arşiv
Memuru
Daimi İşçi
50-59
Yaş
Arası
1
1
1
2
3
14
7
2
Tablo 6: Müdürlüğümüz Personelinin Yaş Dağılımı Tablosu
31
28
3.1.1.3.
Fiziksel Kaynaklar
3.1.1.4.
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzün 2013 yıl sonu itibariyle merkez ve taşra teşkilatında kullanılan
donanım envanteri aşağıdaki gibidir:
Tablo 1:2013 Yıl Sonu İtibariyle Donanım Envanteri Tablosu
Masaüstü Kişisel Bilgisayar*
28
Diz Üstü Bilgisayar
1
Yazıcı
16
Tarayıcı
2
Telefon
22
Telsiz Telefon
1
Cep Telefonu
Faks Cihazı
1
Projektör Cihazı
Fotokopi Makinesi
2
Plotter
Toplam
63
*Ekonomik ömrünü doldurmuş veya kullanılmayacak derecede arızalı olmalarına rağmen
taşınır envanterinden düşülmeyenler de dahildir.
32
3.2.
PAYDAŞ ANALİZİ
Stratejik Planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizinin bileşenlerinden biri de
paydaş analizidir. Kurumumuzun 2014-2019 dönemini kapsayacak Stratejik Planında;
etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınması, hizmetlerin yararlanıcıların ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirilebilmesi, faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel
oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması
amacıyla yapılan paydaş analizi, anket uygulanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.Bu kapsamda
paydaşlar; iç ve dış paydaş olarak gruplandırılmış, iç paydaşlar; çalışanlar, dış paydaşlar ise;
hizmet alanlar ve ilgili taraflar olarak belirlenmiştir.
Önem
Etki
GÜÇLÜ
ZAYIF
Aile ve Sos. Po. İl Müd
Sendikalar
ÖNEMSİZ
Organize Sanayi Yön.Krl. Bşk.
Çalışma ve İş Kurumu Müd
Gençlik Hiz.ve.Spor Mdr.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kamu Hast. Bir. Gn. Sek.
PTT Baş Müdürlüğü
Emlakçılar
Defterdarlık
Mülki Amirler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XI.Bölge Müdürlüğü
Kadastro Müdürlüğü
Köy ve Mahalle Muhtar ve Azaları
Noterler
Kurum Çalışanları
İl Nüfus ve Vat. Müdürlüğü
Sosyal Güven. Kur. Müdürlüğü
Lisanslı Ölçme Büroları ve Değerleme Şirketi
Niğde Üniversitesi
Belediyeler
Esnaf Kuruluşları ve temsilcilikleri
Cezaevleri
Mahkemeler
ÖNEMLİ
İcra Müdürlükleri
İl Öz.İdr.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
MEPAŞ - Teiaş - Tedaş
Karayolları
Devlet Su İşleri
Orman İşletme Müdürlüğü
Resmi ve Özel Banka ve Finans Kuruluşları
Kültür Turizm Müdürlüğü
33
Paydaşlar
Paydaş
Çalışan

Kurum Çalışanları
Müşteri
Tapu ve Kadastro XI.Bölge Müdürlüğü

















Esnaf Kuruluşları ve temsilcilikleri

Cezaevleri
Mahkemeler
İcra Müdürlükleri






Aile ve Sos. Po. İl Müd

Organize Sanayi Yön.Krl. Bşk.

Sosyal Güven. Kur. Müdürlüğü


Çalışma ve İş Kurumu Müd

Kadastro Md.


MEPAŞ - Teiaş - Tedaş
Gençlik Hiz.ve.Spor Mdr.
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü


İl




İl Öz.İdr.










İl Nüfus ve Vat. Müdürü

Kültür Turizm Müdürlüğü
Defterdarlık
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kamu Hast. Bir. Gn. Sek.

PTT Baş Müdürlüğü

Karayolları

Devlet Su İşleri

Orman İşletme Müdürlüğü
Resmi ve Özel Banka ve Finans
Kuruluşları


Emlakçılar
Lisanslı Ölçme Büroları ve Değerleme
Şirketl
Noterler


Sendikalar
Köy ve Mahalle Muhtar ve Azaları
Tedarikçi

Niğde Üniversitesi
Belediyeler
Stratejik
Ortak

Mülki Amirler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Temel
Ortak







34





3.2.1. İÇ PAYDAŞLAR (Çalışanlar)
 Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa)
ilgili/bağlı kuruluşlardır.
 ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları
 Yöneticileri
3.2.1.2.
DIŞ PAYDAŞLAR

Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya
kurumlardır.

ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör
kuruluşları,

Kuruluşa girdi sağlayanlar,

Sendikalar, ilgili sektör birlikleri
35
GZFT ANALİZİ ( SWOT ANALİZİ )
3.3.
GÜÇLÜ YÖNLER











Tapu hizmetlerinin Niğde’ de sadece müdürlüğümüzce yürütülmekte olması.
Devletin en büyük gelir getiren kuruluşlarından biri olması
Tapu sicil işlemlerinde devlet güvencesi olan güvenilir bir kurum olması
Gayrimenkulle ilişkili tüm yatırım projelerinin temel altlığını, tapu verilerinin
oluşturması
Konusunda deneyimli, uzman ve özverili personel
Tarihe ışık tutan güçlü bir arşive sahip olması
E-devlet projelerinin temelini oluşturan TAKBİS, TARBİS gibi önemli projelerin
olması
Ülke genelinde hizmet veren bir yapıya sahip olması
Temel insan haklarından biri olan taşınmaz mal güvenliğini sağlayan kurum
olması
Müdürlüğümüzün özel güvenlik görevlerince korunması.
Elektrik kesintisi olması halinde dahi, hizmetlerimizin mevcut jenaratör ve güç
kaynaklarımız ile kesintisiz devam etmesi.
ZAYIF YÖNLER

















Müdürlüğümüzün mali özerkliğe sahip olmaması
Tapu hizmetlerinde işlem hacmi ve çeşitliliğinin çok fazla olmasına rağmen
nitelikli ve deneyimli personel sayısının yetersiz olması
Tapu işlemlerini ilgilendiren mevzuatın çok geniş ve karmaşık olması
Teşkilat yasasının ve yapısının kurum ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayışı
Fiziki çalışma koşullarının yetersiz oluşu
Personel ücretleri ve özlük haklarının emsallerine göre yetersiz oluşundan dolayı
nitelikli personelin uzun süreli istihdam edilememesi
Etkin bir insan kaynakları yönetimine geçilmemesi
Kamuoyuna akseden münferit olayların kurum geneliyle özdeşleştirilerek kurum
imajının zedelenmesi
Tapu hizmetlerinin kamuoyuna yeterince anlatılamaması
Tapu işlemlerinin yoğunluğu nedeniyle personelimizin mesai dışında’ da çalışmalarına
rağmen personele herhangi bir ek mesai ücreti ödenmemesi
Ön başvuru salonu, vatandaş bekleme salonu ve akit salonun ayrı olması gerekirken
hepsinin aynı salonda olması
Yetkili müdür yardımcıların rahat çalışma ortamlarının olmaması
Personelin ofis sisteminde sağlıklı ve rahat çalışma ortamının olmaması
Personelin yemek parasının istenmesi.
36
FIRSATLAR
 Gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak ön plana çıkması
 Bilgi teknolojilerinin yaygın kullanımı ile bilgi paylaşımının artması; mekana
bağlılığın azaltılması
 Sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör işbirliği uygulamalarının geliştirilmesi
 Kamu kurumlarının tümünde veri tabanına dayalı yönetim bilgi sisteminin
yaygınlaşması ve e-devlet projesine dönüşüm
 Gayrimenkulun mülkiyete yönelik bilgilerinin yanında ekonomik değer bilgisine
duyulan ihtiyacın artması
 Yeniden yapılandırma, hizmetin üretim ve sunumu için yeni yönetim yaklaşımlarının
 ortaya çıkması
 Hizmet sektörünün büyümesi ile tapu bilgilerine duyulan ihtiyacın artması ve
toplumun bilinçlenmesi
TEHDİTLER
 Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık
 Mesleki eleman yetiştirecek olan okulların yetersizliği
 Bilişim teknolojilerinde yazılım ve sistem yönetimi açısından firmalara sürekli
bağımlılık duyulması
 Deprem vb. doğal afetler
 Etkili bir ulusal arazi yönetimi politikasının olmaması
 Sektöre yönelik bencil ve popülist yaklaşımlar
 Kurumsal yasal altyapı eksiklikleri
 Siyasi iktidarlarca tapu hizmetlerine ve çalışanların sorunlarına duyarsız kalınması
37
BÖLÜM IV
Misyonumuz; Niğde ilinde taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında
belirlemek, güncellemek ve hizmete sunmak.
Vizyonumuz; Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak.
Temel İlkelerimiz
• İnsanın ve Hukukun üstünlüğü
•
Kurum kültürümüz
•
Meslekte uzmanlık ve liyakat
•
Etik değerlere bağlılık
•
Sürekli kurumsal gelişim
•
Katılımcı yönetim anlayışı
•
Vatandaş Odaklılık
•
Çözüm odaklılık
•
Hesap verebilirlik ve saydamlık
•
Güvenilirlik ve tutarlılık
•
Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu
Değerlerimiz
•
Geçmişten geleceğe köklü, güvenli ve yaygın hizmet anlayışı
•
Sorumluluk bilincine sahip özverili çalışanlar
•
Doğru, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı
•
Çağın gerektirdiği değişim ve gelişime açıklık
•
Konusunda referans alınan, kalkınmaya değer katan, yatırımların altyapısını
oluşturan öncü kurum
38
Stratejik Amaçlar
1. Tapu Hizmetlerinin kalitesini artırmak.
2. Tapu Müdürlüğümüzün kapasitesini geliştirmek
Stratejik Amaç 1: Tapu Hizmetlerinin Kalitesini Artırmak
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin
yönetiminde sağlanan güvenilirlik ve güncellikle DEVLET’ in saygınlığını daha da yücelten
bir PRESTİJ PROJESİ’ dir.
TAKBİS ile tapu sicil ve kadastro birimlerindeki yaklaşık 1300 işlem ve mevzuata
uygun iş adımlarının güvenilir, güncel ve hızlı bir şekilde vatandaşa sunulması mümkündür.
Bu sistemle, yöneticiye dayalı bölgesel uygulama farklılıkların önüne geçilmekte, ülke
genelinde aynı işlem - aynı uygulama - aynı veri - aynı tescil - aynı raporlama sağlanarak,
atama, geçici görevlendirme gibi nedenlerle oluşan personel hareketlerinde adaptasyon süresi
minimize edilmektedir.
Pilot uygulama 2005 yılında tamamlanmış, aynı yıl yaygınlaştırma faaliyetleri
başlatılmış olup, 2011 yılı sonunda tapu sicil müdürlüklerinin tamamı, 2013 yılı sonunda da
kadastro müdürlüklerinin tamamı işletime alınacaktır.
Bu sayede hizmetler tek çatı altında toplanarak, mekâna bağlı olmaksızın, elektronik
ortamda mülkiyetler takip edilebilecek, her türlü sorgulama yapılabilecek ve mülkiyete
yönelik işlemler güvenli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Veri paylaşım ve doküman yönetim
sistemiyle kamu kurum ve kuruluşlarıyla e-devlet kapsamında bilgi paylaşımı yapılacaktır.
Döküman yönetim sistemimi ile TKGM’nin intranetinde güvenli ortamda, elektronik
imza ile şifrelenmiş dökümanlar, kağıt çıktılara gerek kalmaksızın kurumun içindeki herhangi
bir noktaya gönderilebilecek, böylece zaman tasarrufu sağlanarak, kurumdaki ortak bilgi ve
belgelere herkesin ulaşması sağlanarak bilgilendirme anında yapılabilecektir.
Kurulacak Veri Paylaşım sistemi ile tapu ve kadastro malik bilgileri, TC Kimlik
numarası ile web tabanlı sorgulama imkanı veren programlarla ilgili kurum ve kuruluşlara
bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek olup; il, ilçe, köy/mah, pafta, ada, parsel sorgulamaları ile
malik bilgileri paylaşıma açılacaktır. Böylece tüm alt yapı projeleri için ihtiyaç duyulan Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgileri ilgi kurum ve kuruluşların istifadesine sunulacaktır.
Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla internet üzerinden randevu alma sisteminin
kurulması, mevcut pafta ve tapu tahrir defterlerinin elektronik ortamda hizmete sunulması ve
kurumumuzla ilgili davalara ilişkin mahkeme kararlarının elektronik ortamda yayınlanması
sağlanacaktır.
39
İlimizde bulunan taşınmaz mallarla ilgili sicil ve belgelerin korunması amacıyla
oluşturulan tapu sicil arşivlerinin arşiv yönetmeliği kapsamında iyileştirilmesi, restorasyon
üniteleri kurularak eskiyen ve yıpranan defter ve belgelerin onarım ve restarasyonunun
yapılarak hizmete sunulması sağlanacaktır.
Vatandaş memnuniyetini artırmak, vatandaş şikayetlerini daha da azaltmak amacıyla
denetim, inceleme faaliyetlerinin kapsamı genişletilecek ve her yıl müşteri memnuniyeti
anketiyle memnuniyet oranı ölçülerek sürekli iyileştirmeler yapılacaktır.
5368 sayılı Kanunla kurulan Lisanslı Büroların periyodik denetimleri yanında teknik
hizmetlerin yürütülmesindeki standart ve kalitenin sağlanmasına yönelik ilimizde eğitim,
panel ve etkinlikler düzenlenecektir.
İlimizdeki İlçe Tapu Müdürlükleriyle işbirliklerini geliştirmek amacıyla kurum
bünyesinde elde edilen bilgi birikimi ve tecrübenin paylaşımı sağlanacaktır.
Stratejik Amaç 2: Tapu Müdürlüğümüzün kapasitesini geliştirmek
Niğde Tapu Müdürlüğü’nün ülke genelinde vazgeçilmez yeri ve lider kurum olabilme
özelliğini devam ettirebilmesi için kurumsal kapasitesinin ve etkinliğinin sürekli
iyileştirilmesi gereklidir.
Bu kapsamda Kurumu birimlerinin modern çalışma standartlarına uygun olarak
görevlerini yerine getirmeleri ve sunulan hizmetlerinin kalite ve standartların yüksek düzeyde
verilmesi amacıyla TS EN ISO 9001:2000 standardına uygun olarak kalite yönetim sisteminin
kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.
Tüm personelimizin bilgi beceri ve donanımını arttırmak, etik kültürü ve etik değer ve
ilkelerini geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı eğitim, seminer, panel, kongre, kurs gibi
faaliyetlere katılımı temin edilerek vasıflarının artırılması, kariyer uzmanı istihdamı
politikasına geçilmesi, denetim ve ödül mekanizmasının etkili ve verimli kullanılması
sağlanacaktır.
Tapu çalışmaları ülke kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde temel alt yapı
olması nedeniyle gündemde tutulmaktadır. Mevzuattaki değişiklikler ile teknolojik
gelişmelerin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yenileme çalışmalarında
karşılaşılan sorunların ulusal ve uluslar arası düzeyde tartışılabilmesi ve çözüm önerilerinin
değerlendirilebilmesi amacıyla her yıl müdürlüğümüzce en az bir kongre, panel veya seminer
düzenlenecektir.
Bunlara ilaveten; Çalışan memnuniyetini artırmak, daha hızlı ve kaliteli hizmet
sunabilmek amacıyla kurum donanım altyapısı en son teknolojiye uygun hale getirilecek ve
müdürlüğümüzün fiziki ortamının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
40
Download

Sp Taslağı - Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu