Prof.Dr. Nur Centel
Prof.Dr. Hamide Zafer
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Özlem Çakmut
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Karşılaştırmalı-Tablolu
Türk Ceza Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun
ve
İlgili Mevzuat
Ağustos 2014
Yayın No
:3130
Hukuk Dizisi :1534
13. Bası - Ağustos 2014 - İSTANBUL
ISBN 978 - 605 - 333 - 157 - 5
Copyright© Bu kitabın bu basısının Türkiye’deki yayın hakları BETA Basım
Yayım Dağıtım A.Ş.’ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya
başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan
iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi
zorunludur.
Dizgi
: Beta Basım A.Ş.
Baskı - Cilt
: Kapak Tasarım :
Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.
Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6, Malıköy / Sincan / Ankara
(Sertifika No. 26886) (0312) 640 16 23
Gülgonca Çarpık
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No. 16136)
Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11
Cağaloğlu - İSTANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 513 87 05 - 511 36 50
www.betayayincilik.com
S U N U Ş
2005 Yılından itibaren ülkemizde ceza hukuku alanındaki temel
yasaların tamamı yenilendi. Yeni yasalar henüz yürürlüğe girmeden
yapılmaya başlanan değişiklikler ise halen devam etmektedir. Elinizdeki
mevzuat derlemesinde tüm bu yasal değişiklikler ile Anayasa Mahkemesi iptal kararları dikkate alınmış ve ilgili yerlerde gösterilmiştir.
Mevzuat derlememizin 12. Basısının yayınından bu yana geçen son
bir yılı aşkın sürede çalışmamız kapsamındaki yasalarda değişiklik öngören düzenlemelere örnek olarak şunlar gösterilebilir: 18.06.2014 gün
ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG 28.06.2014, No.29044); 02.03.2014 gün ve 6529
sayılı Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG 13.03.2014, No.28940);
21.02.2014 gün ve 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (RG 06.03.2014, No.28933 Mükerrer); 11.02.2014 gün ve 6519
sayılı Askerlik Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG 22.02.2014, No.28921);
06.02.2014 gün ve 6518 sayılı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (RG 19.02.2014, No.28918); 12.07.2013 gün ve 6495 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (RG 02.08.2013, No.28726) ve 27.06.2013 gün ve 6494 sayılı Yargı
Hizmetleri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (RG 07.07.2013, No.28700).
IV
Bu son döneme damgasını vuran değişikliklerden birisi kuşkusuz
6526 sayılı Yasa’yla özel görevli ağır ceza mahkemeleri ile bu mahkemelerin görev alanındaki suçların soruşturulması ve kovuşturulmasına
özgü istisnai yetkilerin kaldırılmış olmasıdır. Yine bu Yasa’yla getirilen
diğer önemli bir değişiklik ise müdafi ile vekilin soruşturma evresinde
dosyayı inceleme yetkisini sınırlayan düzenlemelerin kaldırılmış olmasıdır. Bu dönemde 6545 sayılı Yasa’yla da mahkemeler teşkilatımızda
önemli değişiklikler yapılmıştır. 6545 Sayılı bu Yasa ile sulh ceza mahkemeleri kaldırılmış ve kural olarak soruşturma işlemleri ile yetkilendirilmiş sulh ceza hakimlikleri kurulmuştur.
Bu dönemde Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları ise başlıca şu
hükümlere ilişkin olmuştur: CGİK m.48/1 (03.10.2013-28/106, RG
18.01.2014, No.28886); CGİK m.105A/7-b,c (26.12.2013-133/169, RG
09.01.2014, No.28877); TCK m.267/5 (10.04.2013-14/56, RG 10.12.2013,
No.28847) ve TMK m.10/5 (04.07.2013-2012-100/84, RG 02.08.2013,
No.28726).
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları arasında vurgulanması
gereken tutuklamanın üst süresinin on yıla kadar uzamasına olanak
sağlayan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu m.10/5 hükmünün iptali
olmuştur.
Bu derlemede, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza
Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun, Yürürlük Kanunları, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve ilgili mevzuat ile yönetmeliklere
yer verilmektedir. 1412 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun temyize
ilişkin hükümleri halen yürürlükte olduğundan, söz konusu hükümler de
ayrı başlık altında gösterilmektedir.
Çalışmanın amacı, okuyucuya yasa metin ve değişikliklerini olabildiğince doğru biçimde sunmaktır.
Yöntem olarak, bu çalışmada, madde metninin hemen altında önce,
varsa maddede yapılan değişiklik; ikinci olarak maddenin ilişkin olduğu
yasa içindeki ilgili diğer maddeler; üçüncü olarak bu maddeyle ilgili diğer
mevzuat hükümleri ve nihayet, varsa maddeyi ilgilendiren Anayasa
Mahkemesi kararları ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları gün ve
sayısı itibariyle gösterilmektedir.
V
Öte yandan, uygulamacılara kolaylık sağlamak amacıyla Türk Ceza
Kanunu’nda madde metinlerinde parantez içerisinde suçu yargılamakla
görevli mahkemeye de yer verilmektedir. Söz konusu eklerin madde metnine dahil olmadığını vurgulamak isteriz.
Yine uygulamacılara ve bilimsel araştırma yapanlara karşılaştırmalarda kolaylık sağlamak üzere, Türk Ceza Kanunu maddelerinin
hemen altında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda karşılığı olan madde
metni gösterilmiştir. Kapsamı genişletmemek amacıyla, diğer yasalarda
bu yöntem izlenmemiştir.
Çalışmanın son sayfalarında ise yayınlandıkları Resmi Gazete künyesiyle birlikte değişiklik yasaları ile Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının kronolojik listesi, yönetmelikler listesi ve ayrıca 765-5237 sayılı
Türk Ceza Yasaları ile 1412-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasaları
madde numaralarının karşılaştırmalı tablosu yer almaktadır.
Bu vesileyle, yasa metinlerinin denetlenmesindeki katkıları dolayısıyla Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Alev
Dilber ile Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Asistanı Kaan Can
Akdere’ye çok teşekkür ederiz. Mevzuat çalışmamızın yayına hazırlanmasında emeği geçen sevgili Gülgonca Çarpık’a ve kitabın kısa sürede
basılmasını sağlayan sayın Seyhan Satar’a ve tüm Beta çalışanlarına
içten teşekkürlerimizi sunarız.
İstanbul, 20 Ağustos 2014
Nur CENTEL / Hamide ZAFER / Özlem ÇAKMUT
İÇİNDEKİLER
KANUNLAR
1.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (RG 12.10.2004, No.25611)
(765 sayılı TCK ile Karşılaştırmalı).............................................1-322
2.
5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun (RG 13.11.2004, No.25685)................323-334
3.
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
(RG 12.04.1991, No.20843 Mükerrer)......................................335-368
4.
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun (RG 29.12.2004, No.25685) .............369-466
5.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
(RG 31.03.2005, No.25772 Mükerrer)......................................467-494
6.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
(RG 17.12.2004, No.25673).......................................................495-674
7.
1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun
Yürürlükte Olan Hükümleri (RG 20.04.1929, No.1172).........675-686
8.
5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
(RG 31.03.2005, No.25772 Mükerrer)......................................687-698
9.
5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanun (RG 07.10.2004, No.25606).........................699-724
10. 5352 Sayılı Adlî Sicil Kanunu (RG 01.06.2005, No.25832).......725-736
11. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
(RG 15.07.2005, No.25876).......................................................737-764
VIII
12. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
(RG 14.07.1934, No.2751).........................................................765-794
YÖNETMELİKLER
13. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
(RG 01.06.2005, No.25832).......................................................795-828
14. Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
(RG 01.06.2005, No.25832).......................................................829-858
İLGİLİ TÜZÜK-YÖNETMELİK LİSTESİ
15. İlgili Tüzükler Listesi....................................................................... 859
16. İlgili Yönetmelikler Listesi.......................................................861-864
KRONOLOJİK LİSTE
D
eğişiklik Kanunlarının Kronolojik Listesi....................................865-876
A
nayasa Mahkemesi İptal Kararları Kronolojik Listesi . .............875-876
TABLOLAR
5
271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunundaki Maddelerin
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki
Karşılığı..................................................................................877-882
1412 S
ayılı Eski Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki
Maddelerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunundaki
Karşılığı..................................................................................883-888
5237 S
ayılı Türk Ceza Kanunundaki Maddelerin 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki Karşılığı.............................889-894
765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Maddelerin 5237
sayılı Türk Ceza Kanunundaki Karşılığı.............................895-902
KISALTMALAR
Adlî KollukY
: 1 Haziran 2005 Günlü Adlî Kolluk Yönetmeliği
Adli SK
: 25.05.2005 Gün ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu
Adli SicilY
: 8 Eylül 2005 Günlü Adli Sicil Yönetmeliği
AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Aklama SuçuY
: 4 Ağustos 2007 Günlü Aklama Suçu İncelemesi
Hakkında Yönetmelik
Amme AlacaklarıK
: 21.07.1953 Gün ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
AramaY
: 1 Haziran 2005 Günlü Adlî ve Önleme Aramaları
Yönetmeliği
AsCK
: 22.05.1930 Gün ve 1632 sayılı Askeri Ceza
Kanunu
Ateşli SilahK
: 10.07.1953 Gün ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
AsMKYUK
: 26.10.1963 Gün ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler
Kuruluş ve Yargılama Usûlü Hakkında Kanun
AvK
: 19.03.1969 Gün ve 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu
Ay
: 07.11.1982 Gün ve 2709
Cumhuriyeti Anayasası
AyM
: Anayasa Mahkemesi
Bak.
: Bakınız
sayılı Türkiye
X
BankacılıkK
: 19.10.2005 Gün ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu
BankalarK
: 18.06.1999 Gün ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu
BasınK
: 09.06.2004 Gün ve 5187 sayılı Basın Kanunu
BilirkişiY
: 1 Haziran 2005 Günlü Ceza Muhakemesi
Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet
Komisyonlarınca
Bilirkişi
Listelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
CD
: Ceza Dairesi
CGİK : 13.12.2004 Gün ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
CMK : 04.12.2004 Gün ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
CMK YürürlükK
: 23.03.2005 Gün ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun
ÇHS
: Çocuk Hakları Sözleşmesi
ÇKK
: 03.07.2005 Gün ve 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunu
Çocuk BüroY
: 13 Nisan 2001 Günlü Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Çocuk KorumaY
: 24 Aralık 2006 Günlü Çocuk Koruma
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik
Çocuk TedbirY
: 24 Aralık 2006 Günlü Çocuk Koruma Kanununa
Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir
Kararlarının
Uygulanması
Hakkında
Yönetmelik
XI
Denetimli SK : 03.07.2005 Gün ve 5402 sayılı Denetimli
Serbestlik Hizmetleri Kanunu
Devlet MK
: 14.07.1965 Gün ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu
ECİK
: 13.07.1965 Gün ve 647 sayılı Cezaların İnfazı
Hakkında Kanunu
ECMUK
: 04.04.1929 Gün ve 1412
Muhakemeleri Usulü Kanunu
Emanet ParaY
: 13 Temmuz 2005 Günlü Hükümlü ve
Tutukluların
Emanete Alınan
Kişisel
Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
ETCK
: 01.03.1926 Gün ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
sayılı
Ceza
f : fıkra
geç.
: geçici
GözaltıY
: 1 Haziran 2005 Günlü Yakalama, Gözaltına
Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
GözlemY
: 17 Haziran 2005 Günlü Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği
Hükümlü-Açık İnfaz
KurumuY
İletişimin
DenetlenmesiY
İcra İflasK
: 17 Haziran 2005 Günlü Hükümlülerin Açık
Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında
Yönetmelik
: 14 Şubat 2007 Günlü Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla
Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
: 09.06.1932 Gün ve 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu
XII
İnfaz Kurumunda
EşyaY
: 17 Haziran 2005 Günlü İnfaz Kurumlarında
Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
İnfaz HakimliğiK
: 16.05.2001 Gün ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği
Kanunu
İnfazT
: 6 Nisan 2006 Günlü Ceza İnfaz Kurumlarının
Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Tüzük
İnternet SuçlarıK
: 04.05.2007 Gün ve 5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
İstihbaratK : 01.11.1983 Gün ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat
Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu
JTGYK : 10.03.1983 Gün ve 2803 sayılı Jandarma
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
KabahatlerK
: 30.03.2005 Gün ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu
Karayolları TK
: 13.10.1983 Gün ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu
KültürK
: 21.07.1983 Gün ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu
m : madde
Mesleki EğitimK
: 05.06.1986 Gün ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu
MuayeneY
: 1 Haziran 2005 Günlü Ceza Muhakemesinde
Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik
Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
XIII
Müdafi ve VekilY
: 2 Mart 2007 Günlü Ceza Muhakemesi Kanunu
Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
mük.
: mükerrer
No. : Numara
NüfusK
: 25.04.2006 Gün ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu
OrmanK
: 31.08.1956 Gün ve 6831 sayılı Orman Kanunu
Olağanüstü HalK
: 25.10.1983 Gün ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal
Kanunu
Özel GüvenlikK
: 10.04.2004 Gün ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun
Polis için AvukatY
: 09.04.1986 Günlü Hakkında Dava Açılan Polis
İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
PVSK : 04.07.1934 Gün ve 2559 sayılı Polis Vazife ve
Salâhiyet Kanunu
PVST
: 25 Nisan 1938 Günlü Polis Vazife ve Selâhiyet
Tüzüğü
RG
: Resmi Gazete
s : Sayılı
Ses/Görüntü
KullanılmasıY
: 20.09.2011 Günlü Ceza Muhakemesinde Ses ve
Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması
Hakkında Yönetmelik
SıkıyönetimK
: 13.05.1971 Gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanunu
sK.
: ......Sayılı Kanun
XIV
Suç EşyasıY
: 1 Haziran 2005 Günlü Suç Eşyası Yönetmeliği
Suç GelirleriK
: 11.10.2006 Gün ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
T (t.) : tarihli
TebligatK
: 11.02.1959 Gün ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
TCK : 26.09.2004 Gün ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
TCK YürürlükK
: 04.11.2004 Gün ve 5252 sayılı Türk Ceza
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun
TelekomünikasyonY : 10 Kasım 2005 Günlü Telekomünikasyon
Yoluyla Yapılan İletişim Tespiti, Dinlenmesi,
Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda
Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında
Yönetmelik
Terörizmin
Finansmanının ÖHK. : 7 Şubat 2013 Gün ve 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
TeşkilâtK
: 26.09.2004 Gün ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk
Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
TKY
: 11 Kasım 2008 Günlü Cumhuriyet Başsavcılıkları Ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma
Tedbirlerine İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında
Yönetmelik
TMK
: 12.04.1991 Gün ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu
TKK
: 27.12.2007 Gün ve 5726 sayılı Tanık Koruma
Kanunu
XV
Uyuşmazlık MK
: Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
UzlaştırmaY
: 26 Temmuz 2007 Günlü Ceza Muhakemesi
Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik
Y. : Yönetmelik
VUK
: 04.01.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
YİBK
: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
YTCK
: 26.09.2004 Gün ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu
ZiyaretY
: 17 Haziran 2005 Günlü Hükümlü ve
Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında
Yönetmelik
Download

Ürünün içerik detayı için TIKLAYINIZ