Çalışma Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının özellikleri arasında sayılamaz?
a) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak hedeflenmiştir.
b) Taklitçi değil, milli bünyeye uygundur.
c) Milliyetçilik ve Medeniyetçilik ilkelerinden kaynaklanmıştır
d)Her ne pahasına olursa olsun batılılaşma taraftarıdır.
2-Bir toplumun yönetim biçimini, sosyal ve siyasal kurumlarını veya yöneticilerini değiştirerek
yerine yenisini getirmek toplumsal kurumlara biçim vermek amacıyla yapılan köklü
değişikliklere ne denir?
a)İnkılap
b)Islahat
c)Meşrutiyet
d)Darbe
3-Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra itilaf devletleri Anadolu’yu resmen işgale
başladılar. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milletinin işgalleri engellemek için başvurduğu
yollardan biri değildir?
a) Mitingler yapmak
b) Halifelik ordusu kurmak
c) Düzenli ordu kurmak d) Kongreler toplamak
4-İlk olarak 1815 Viyana Kongresinde ele alınan ve “Türkleri Avrupa ve Anadolu’dan atıp
topraklarını paylaşmak şeklinde açıkladığımız “tarih terimi” aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kutsal yerler meselesi b)Şark meselesi
c)Ermeni meselesi
d)Boğazlar
meselesi
5- Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı forsunu hazırlatırken “Güneş kursu” şeklinde sembolize
ettiği Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a)Uygur
b) Hun
c) Göktürk
d)Türkiye Cumhuriyeti
6- Wilson ilkelerinin hangileri Osmanlı Devletini parçalamayı hedeflemiştir?
a)Azınlıkların bulundukları yerde egemen olma hakkı
b)Boğazların tüm gemilere açık
olması
c)Milletlerarası gizli anlaşmalar yapılmaması
d)Yenilen devletlerin savaş tazminatı
ödememesi
7-İngiliz Muhipler Cemiyeti 2-İslam Teali cemiyeti 3-Hürriyet ve itilaf Fırkası 4-Wilson
prensipleri Cemiyeti Bunlardan hangileri manda ve himaye yanlısıdır?
a)1-4
b) 2-3
c) 3-4
d) 1-2
8-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut ıslahatlarından değildir?
a) Islahat Fermanı’nın ilanı.
b) İlköğretimin zorunlu hale
getirilmesi
c) Takvim-i vekayi adında ilk resmi gazetenin çıkartılışı d) Yeniçeri Ocağının Kaldırılması
9- Millî cemiyetler hangisi ile Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında
toplandı?
a)Teşkilat-ı Esasiye Kanunu b)ilk TBMM c) Amasya Görüşmesi
d)Sivas Kongresi
10- Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Ankara başkent olmuştur?
a) 16 Mart 1920
b)29 Ekim 1923 c) 13 Ekim 1923
d)23 Nisan 1920
11- Osmanlı hükümetine ilk kez karşı çıkılması ve Kurtuluş Savaşımızın amacı gerekçesi ve
yönteminin belirtilmesi aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur?
a)Misak-ı Milli’nin ilanı b)Amasya Görüşmesi c)Amasya Genelgesi
d)Erzurum
Kongresi
12-Atatürk’ün hayatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)İlk atandığı görev yeri olan Suriye’de Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur
b)Erzurum Kongresi sonrası askerlikten ayrılmıştır.
c)Sakarya Zaferi ile Gazi ve Mareşal olmuştur.
d)9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a çıkmıştır.
13-Kuva-yı Milliyeciler ve teşkilatları olan Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti ve
Temsil heyetinin İstanbul Hükümeti tarafından ilk defa, resmen ve hukuken tanınması
hangisiyle olmuştur?
a)Sivas Kongresi
b)Amasya Görüşmesi
c)Havza Genelgesi
d)Amasya
Genelgesi
14- Osmanlı dveletinde 19. yüzyılda meydana gelen demokrasi hareketleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Senet-i İttifak
b)Tanzimat Fermanı.
c) Islahat Fermanı
d) Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu
15-Erzurum Kongresi’nde “Hıristiyan unsurlara siyasi egemenlik ve sosyal dengemizi
bozacak ayrıcalıklar verilemez.” Hükmü yer almaktadır. Bununla aşağıdakilerden hangisine
tepki gösterilmiştir?
a)İstanbul Hükümetine b)Manda ve Himayeye c)Azınlık Haklarına
c)Temsil
Heyetine
16-Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi Anadolu topraklarında ayrı bir devlet kurmayı
amaçlamıştır?
a) Kilikyalılar Cemiyeti
b)Kürt Teali Cemiyeti c)Teali İslam Cemiyeti
d)Karakol
Cemiyeti
17- 20. Yüzyılda yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisi ittifaklar halinde olmamıştır?
a)Balkan Harpleri
b) I.Dünya harbi
c)Trablusgarp Harbi
d) II.Dünya harbi
18.Aşağıda Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri ve bu ıslahatları engelleyen
gelişmeler eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?
a) Nizam-ı Cedid-Vaka-yı Hayriye
b) Lale Devri- Patrona Halil İsyanı
c) Nizam-ı Cedid- Kabakçı İsyanı
d) II.Meşrutiyet- 31 Mart Olayı
19- Toplanış şekli ve amacı bakımından bölgesel-mahalli fakat kararları bakımından ulusalmilli olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Erzurum
b) Sivas
c) Balıkesir
d) Edirne
20-Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
a)Kurtuluş savaşının İlk milli Cemiyeti Kars Milli İslam Şurası
b)Osmanlıdan ayrılan son Balkan ulusu Arnavutluktur
c)Yunan yayılmacılığının genel adı Megalo idea dır.
d) Mondros’un 7. maddesine dayanılarak işgal edilen ilk toprağımız İzmir’dir.
21.Türk Milli vicdanının galip devletlere karşı ayaklanış belgesi olarak değerlendirilen “Misakı Milli” adlı tarihi belge aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir?
a)Amasya Görüşmesi
b)Sivas Kongresi
c)Son Osmanlı Mebusan Meclisi
d)I.TBMM
22-Kurtuluş Savaşına en çok zarar veren Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Damat Ferit b) Ahmet Tevfik c) Ali Rıza d) Salih Paşa
23- Aşağıdakilerden hangisi I.dünya savaşı sonrası kurulan devletlerden biri değildir?
a)Yugoslavya b)İsrail c)Türkiye C. d) Çekoslovakya
24- “Nutuk” hangi yıllar arasındaki olayları anlatır?
a) 1919-1923 b) 1919-1938
c) 1919-1927 d) 1881-1938
25-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 19. yüz yılda ekonomik açıdan gerileme
sebepleri arasında gösterilemez?
a) 31 Mart Olayı
b) Düyun-u Umumiye İdaresinin kuruluşu
c) Balta Limanı Ticaret Antlaşması
d) Kapitülasyonlar.
26- Aşağıdakilerden hangisi Lale devri ıslahatlarından biri değildir?
a) Avrupa’ya ilk elçilerin gönderilmesi
b)Avrupa’ya ilk öğrencilerin gönderilmesi
c) İlk Türk Matbaasının kuruluşu
d) İlk kez çiçek aşısının uygulanması
27-I.Dünya savaşında, aşağıdaki cephelerden hangisinde ordularımızın başarısı savaşın
sonuçlarına etki etmiştir?
a) Çanakkale
b) Kafkasya
c) Kanal
d) Suriye
28- 16 Mart 1920 tarihinde İtilaf devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi ve Son Osmanlı
Mebusan Meclisi’ni dağıtması aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmış ve hukuki dayanağı
olmuştur?
a) Ankara’nın başkent olmasını
b) Temsil Heyetinin kurulmasını
c) TBMM’nin açılmasını
d) Misak-ı Milli’nin kabulünü
29-Kurtuluş Savaşı’nın TBMM açılana kadar geçen bölümüne ne denir?
a) Kuva-yı seyyare
b) Kuva-yı İnzibatiye
c) Kuva-yı Milliye
d) Hakimiyet-i
Milliye
30-Kurtuluş Savaşımızda, Sivas Kongresi sırasında çıkartılan ilk gazetenin adı nedir?
a) İrade-i Milliye b) Hakimiyet-i Milliye
c) İstiklal
d) Anadolu Ajansı
31- Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
a) Adalet Fermanını Abdülaziz ilan etmiştir
b) Lale devrinde Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
c) Ermeni soykırımı iddiaları Sevk ve iskan Kanununun uygulanışı ile ilgilidir.
d) General Harbourd raporu İzmir’in işgali ile ilgilidir.
32- Balkan savaşlarının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Rusların Panislavist Politikaları
b) Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik
c) İngiltere’nin Ruslarla Reval görüşmeleri d) İki Alman gemisinin Osmanlı Devletine
sığınması
33- Osmanlı devletinde, halk ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile padişahın yanında yönetime
ortak olmuştur?
a) I.Meşrutiyet
b)Tanzimat Fermanı
c) Adalet Fermanı d) II.Meşrutiyet
34- Atatürk, “Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine
milletin en yüksek uygar gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymuş
olmaktır” demekle hangi kavramı tanımlamaktadır?
a) Çağdaşlaşma
b) İnkılâp c) Tekâmül
d) Islahat
35- “Bir devletin mevcut siyasal yapısı ve kurumlarını ortadan kaldırmadan bozulan yanlarını
iyileştirmek amacıyla yapılan yenilik hareketleridir.” Şeklinde tanımlanabilen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnkılâp b) Tekâmül
c) İhtilâl
d) Islahat
36- Türk İnkılâbı’nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevcut yönetime başkaldırmak
b) Eskimiş kurumları iyileştirmek
c) Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak
d) Geleneksel kurumları korumak
37- Atatürkçü dünya görüşünün temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
a) Geleneksel dünya görüşü
b) Evrimcilik
c) Felsefe
d) Akılcılık ve bilim
38- Türk İnkılâbı’nın aksiyon safhası hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir?
a) 1919–1923 b) 1920–1925 c) 919–1938 d) 1919–1938
39-Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı forsunda “Güneş” olarak sembolize ettirdiği Türk Devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Göktürk İmp. b)Türkiye Cumhuriyeti
c) Asya Hun İmp.
d)Osmanlı İmp.
40-Bir ülkede egemenliğin aynı aileden gelen kral kraliçe veya padişah gibi unvanlı
kimselerin elinde olduğu ancak bu kişilerin yetkilerinin anayasa ve meclis tarafından
kısıtlanarak halkın da yönetime katıldığı (Padişah+Anayasa+meclis) yönetim biçimi
hangisidir?
a) Meşrutiyet
b)Mutlakiyet
c)Oligarşi
d) Cumhuriyet
41- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının özellikleri arasında sayılamaz?
a)Türk Milleti’nin ihtiyaçlarından doğmuştur.
b)Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
hedeflenmiştir
c)Türk Milletini millî bilinçten uzaklaştırmamıştır. d)Taklitçidir, millî bünyeye uygun değildir.
42-Atatürk ilkelerini canlı tutan ve onları değişmez görme inancından kurtararak çağın
gereklerine göre sürekli uyum sağlatan ve köklü değişimi öngören Atatürk ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Laiklik b) İnkılapçılık c)Halkçılık d)Milliyetçilik
43-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin çöküşünde rol oynayan nedenlerden biri
değildir?
a)Osmanlı devlet teşkilatının bozulması
b)Osmanlı toplumunda millî kültür bağları
bulunmaması
c)Ordu ve donanmanın bozulması
d)Müslüman olmayanlara hoşgörü
gösterilmemesi
44- I.Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalarla kurulması düşünülen devletler
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) İsrail Devleti
b) Ermenistan Devleti
c) Arap Konfederasyonu
d)
Kürdistan Devleti
45-Aşağıda ıslahatçı padişahlar ve zamanının önemli olayları eşleştirilmiştir. Hangi
eşleştirme yanlıştır?
a) I. Ahmet- ekber ve erşed sistemi
b) III.Selim - Nizamı Cedid Hareketi
c) II. Mahmut- Tanzimat Fermanı
d) ıv.Murat- Koçi Bey Raporu
46-Osmanlı devletini kurtarmaya yönelik siyasi fikir akımları arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
a)Osmanlıcılık
b) Turancılık
c )Cumhuriyetçilik
d) İslamcılık
47-Aşağıda bazı antlaşmalar ve özellikleri verilmiştir. Hangi antlaşmanın özelliği yanlıştır?
a) Sevr Ant.- Uygulanamamıştır.
b) Karlofça – Osmanlının ilk toprak kaybetmesi
c) Paris-Osmanlı devleti ilk defa bir Avrupa devleti sayılmıştır.
d) Ouchy (Uşi) – Balkan Harpleri sona ermiştir.
48-Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başında Osmanlı Devleti ile italya’nın karşı karşıya
geldiği ilk savaştır?
a) Kırım Savaşı
b) Trablusgarp Savaşı
c) I. Balkan Savaşı
d) II. Balkan
Savaşı
49-Osmanlı devleti’nin,Batı eğitim sisteminin etkisiyle XVIII.yüzyılda Mühendishane-i Bahri
Hümayun, Mühendishane-i Berri Hümayun, Tıbbiye, Harbiye gibi okular açması daha çok
hangi alanda batılılaşmaya öncelik verildiğini gösterir?
a) Hukuk
b) Askeri
c) Ekonomi
d) Yönetim
50-.Osmanlı devletinin bağımsız bir dış ticaret politikası izleme imkanını kaybederek İngiliz
kontrolüne girmesine sebep olan anlaşma hangisidir?
a) Balta Limanı
b)Berlin
c)Sevr
d) Boğazlar
51-Osmanlı devletinde yaşayan gayrimüslim vatandaşların devlet memuru asker olma şirket
ve banka kurma gibi hakları aşağıdakilerden hangisi ile verilmiştir?
a)Adalet Fermanı
b)Islahat Fermanı
c)Tanzimat Fermanı
d)Kanun-I Esasi
52-Tarihimizde I.ve II.Meşrutiyeti ilan ederek Türk halkını ilk kez yönetime katan Osmanlı
Padişahı kimdir?
a)II.Mahmut
b)Abdülaziz
c)V.Murat
d)II.Abdülhamit
53-Osmanlı devletinde meydana gelen yenilik hareket lerinden aşağıdakilerden hangisi
anayasal düzene geçiş ve Türk halkının padişahın yanında yönetime katılışı açısından
diğerlerinden daha ileri bir adım olmuştur?
a)Kanun-u Esasi
b)Sened-i ittifak
c)Islahat Fermanı
d)Tanzimat fermanı
54- Atatürk’ü milli bir devlet kurmaya, millî tarihi ve dili araştırmaya, Osmanlı kurumlarını
değiştirmeye ve bunları batı teknik ve metoduna göre yapmaya sevk eden ilkeler hangi
seçenekte verilmiştir?
a)Milliyetçilik-Medeniyetçilik
c)Cumhuriyetçilik-İnkılapçılık
b)Halkçılık-Laiklik
d)Devletçilik- Medeniyetçilik
55-İttihat Terakki dönemi denilen 1909 -1918 yılları arasında yaşanılan olaylar arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi b) Avusturya’nın Bosna-Hersek’i topraklarına
katması
c) Yunanistan’ın Girit’i ilhak etmesi
d) İngilizlerin Kıbrıs’a yerleşmesi
56.II.Mahmut’u daha önceki padişahlarla kıyaslandığında çok geniş alanda ıslahat yaptığını
ve başarılı olduğunu görüyoruz.
II.Mahmut’un hangi ıslahatının, diğer ıslahatların yapılışını kolaylaştırdığı savunulabilir?
a)Yeniçeri Ocağının kaldırılması
b) Avrupa’ya İlk kez öğrenci gönderilmesi
c) İlk resmi devlet gazetesinin çıkartılması
d) İlköğretimin mecburi hale getirilmesi
57-Aşağıdaki cephelerden hangisi Türk Milleti’nin kaderini ve I.Dünya savaşının seyrini
diğerlerinden daha çok etkilemiştir?
a)Kafkasya
b)Çanakkale
c)Galiçya
d)Kanal
58- Atatürk’ün hayatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk atandığı görev yeri olan Suriye’de İttihat ve terakki cemiyetini kurmuştur
b) Çanakkale harpleri onu bütün dünyaya tanıtmıştır.
c) Katıldığı ilk savaş Trablusgarp savaşıdır.
d) Vahdettin’in yaveri olarak Almanya ya gitmiştir.
59- Mondros Ateşkes antlaşmasının en tehlikeli maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Boğazların bütün devletlere açılması
b) İtilaf devletlerinin güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebilmeleri
c) Osmanlı ordularının terhis edilmesi,
d) Osmanlı haberleşme ve ulaşım sistemine el konulması
60- Aşağıdakilerden hangisi M.Kemal Paşa’ya İstanbul hükümeti tarafından verilen
görevlerden biri değildir?
a) 9.Ordu müfettişliği
b) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
c) Temsil Heyeti Başkanlığı d) Sofya Ateşemiliterliği
.
61-Aşağıdakilerden hangisi milli Cemiyetlerden biri değildir?
a)Kilikyalılar
b)Mavri Mira
c)Karakol
d)Milli Kongre
62- I.Dünya savaşından sonra itilaf devletleri arasında anlaşmazlık çıkması ,İttifak
devletleri ile yapılacak olan antlaşmaların şartlarının belirlenmesi İzmir’in işgaline karar
verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
a) Londra konferansı
b) İstanbul konferansı
c) Paris barış konferansı d) Berlin
konferansı
63- Osmanlı Hükümetinin Temsil Heyetini, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-I Hukuk Cemiyetini
Erzurum ve
Sivas Kongresi kararlarını ilk defa resmen ve hukuken tanıması aşağıdakilerden hangisi ile
olmuştur?
a) Amasya Tamim
b) Amasya Genelgesi c) Amasya Mülakatı
d) Amasya
Anlaşması
64- Kurtuluş Savaşımızın amacı gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangisi ile açıklanmış ve Türk
Halkına
egemenlik çağrısı yapılmıştır?
a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi
d) Amasya
Görüşmesi
65-Millî cemiyetler hangisi ile Anadolu ve Rumeli müdafa-i Hukuk cemiyeti adı altında
toplandı?
a) Erzurum Kongresi
b) Teşkilat-I Esasiye Kanunu c) Amasya Genelgesi
d)
Sivas Kongresi
66- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Millî mücadelede Türk Milletinin Haklı olduğunu kabul eden ilk uluslar arası belge Amiral
Bristol Raporudur
b) Wilson ilkeleri Cemiyeti Akvam kurulması kararı hariç uygulanamamıştır
c) Erzurum Kongresi her yönüyle (toplanış şekli,amacı ve kararları ) millîdir.
d ) İlk kurulan milli cemiyet Kars millî İslam Şurasıdır.
67- Kurtuluş Savaşımızın amacı gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangisi ile açıklanmıştır?
A)Amasya Genelgesi B)Erzurum Kongresi C)Sivas Kongresi
D)Amasya Görüşmesi
68- Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Misak-ı mîlli kabul edilmiştir?
A)16 Mart 1920
B)15 Mayıs 1920 C)28 Ocak 1920
D)20 Ocak 1920
69- Osmanlı hükümetine görevini yapmadığı söylenerek
ilk kez karşı çıkılması
hangisiyle olmuştur?
A)Misak-ı Mîlli’nin ilanı B)Amasya görüşmesi C)Amasya Genelgesi
D)Erzurum
Kongresi
70- Kuvay-ı Milliye birliklerinin görevi aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?
A)Milli savunma bakanlığının kurulmasıyla
B)İstiklal mahkemelerinin kurulmasıyla
C)TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkmasıyla. D)Düzenli ordunun kurulmasıyla.
71- Kuvay-ı Milliye’ciler ve teşkilatları olan Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetinin
İstanbul Hükümeti tarafından ilk defa,resmen tanınmasının kanıtı hangisidir?
A)Londra Konferansı B)Amasya Görüşmesi C)Havza Genelgesi
D)Amasya
Genelgesi
72- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?
A)M.Kemal Paşa’nın askerlikten istifa etmesi. B)İstanbul’un itilaf devletlerince resmen işgali.
C)TBMM’nin Ankara’da açılması
D)Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi.
73- I-Milli hakimiyet ilkesini benimsemiştir. II-Bir ihtilal meclisidir III-Olağan üstü yetkilere
sahiptir. Yukarıdaki özellikler hangisine aittir?
A) İlk TBMM B)Son Osmanlı Mebusan Meclisi C)Heyet-i Temsiliye D)Saltanat Şurasın
74- Milli mücadele yıllarında TBMM ye karşı çıkan ayaklanmaların sebepleri arasında hangisi
sayılamaz?
A) İstanbul hükümetinin kışkırtması
B) İtilaf devletlerinin kışkırtması.
C) Ankara müftüsü Rıfat Börekçi’nin fetvası. D) Şeyhülislamın fetvası.
75- İlk TBMM’nin en önemli faaliyeti hangisi olmuştur?
A)Yeni bir anayasa yapmak
B)Vatanı kurtarmak
C)İstiklal mahkemeleri kurmak D)Cumhuriyeti ilan.
76- Amasya genelgesinde ortaya çıkan”Millet Egemenliği” düşüncesi aşağıdakilerden
hangisiyle hukuk-i geçerlilik kazanmıştır?
A)Cumhuriyet’in ilanı B)Saltanat’ın kaldırılması C)1921 anayasası
D)Halifeliğin
kaldırılması.
77- TBMM’nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı sayılan antlaşma
hangisidir?
A)Gümrü
B)Kars C)Mudanya D)Moskova
78- İtilaf devletlerince ilk defa Ankara hükümetinin resmen tanınması ve Misak-ı Millînin
dünyaya duyurulması aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur?
A)Moskova Ant.
B)Lozan Ant. C)Londra Konferansı D)Gümrü Ant.
79-Sovyet Rusya ile olan doğu sınırımızın çizildiği antlaşmalar hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)Gümrü-Ankara-Kars
B)Ankara-Kars-Lozan
C)Kasr-ı Şirin-Moskova-Kars
D)Gümrü-Moskova-Kars
80-Hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından biri değildir?
A)M.Kemal Paşa’ya gazilik ve mareşallik unvanı verilmesi B )Kars Ant. imzalanması.
C)Güneyde Fransa ile Ankara ant. imzalanması D)Ordularımızın Sakarya’nın doğusuna
çekilmesi.
81- M.Kemal Paşaya başkomutanlık verildikten sonra Türk Ordusunun ihtiyaçlarını
karşılamak ve ordumuzu Sakarya Muharebesine hazırlamak amacıyla başvurduğu yol nedir?
A)Tevhit-i Tedrisat kanunu çıkarıldı.
B)Tekalif-i milliye emirleri çıkarıldı.
C)Teşkilat-ı Esasiye kanunu çıkarıldı. D)Takrir-i Sükun kanunu çıkarıldı
82- Aşağıdakilerden hangisiyle Doğu Trakya,İstanbul ve Boğazlar kurtarılmış ve kurtuluş
savaşının askeri safhası
sona ermiş ve siyasi safhası başlamıştır?
A)Lozan Ant.
B)Montrö Ant. C)Mudanya Ant. D)Kars Ant.
83- Lozan Barış antlaşmasının Sevr Antlaşmasıyla benzer olan ve milli hakimiyetimizi
sınırlayıcı bir hüküm getiren ancak Montrö Sözleşmesiyle 1936 da lehimize çözümlenen
maddesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A)Musul Meselesi
B)Boğazlar Meselesi C)Azınlıklar Meselesi D)Borçlar Meselesi
84- Sovyet Rusya ile olan doğu sınırımızın çizildiği antlaşmalar hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)Gümrü-Ankara-Kars B)Ankara-Kars-Lozan
C)Kasr-ı Şirin-Moskova-Kars D)Gümrü-Moskova-Kars
85-Hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından biri değildir?
A)M.Kemal’e gazilik ve mareşallik unvanı verilmesi. B)Güneyde Fransa ile Ankara ant.
imzalanması.
C)Kars Ant. imzalanması.
D)Ordularımızın Sakarya’nın doğusuna
çekilmesi.
86- Aşağıdakilerden hangisiyle Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar kurtarılmış ve Kurtuluş
savaşının askeri safhası sona ermiş ve siyasi safhası başlamıştır?
A)Lozan Ant.
B)Montrö Ant.
C)Mudanya Ant.
D)Kars Ant.
87- TBMM’nin 23 Nisan 1920’den itibaren kaydettiği geliş melere uygun bir devlet şekli
aşağıdakilerden hangisi ile kuruldu?
A)Saltanatın Kaldırılması B)Halifeliğin kaldırılması C)Medeni kanunun kabulü
D)Cumhuriyet’in ilanı.
88- Atatürk inkılaplarıyla gerçekleşmeyen yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çok partili siyasi hayata geçiş
B) Miladi takvimin kabulü
C)Hukukun laikleşmesi.
D)Öğretimin birleştirilmesi.
90- I.Hıyanet-i Vataniye Kanunu II.Tekalif-i Milliyenin kabulü. III.Kabotaj kanunu IV.Teşviki Sanayi Kanunu V.Takrir-i Sûkun kanunu.
TBMM’nin çıkardığı yukarıdaki kanunlardan hangileri huzuru sağlamaya yöneliktir?
A)I-V
B)II-IV
C)III-V
D)II-V
91- Atatürk inkılaplarında gerçekleştirilmek istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eskisinden farklı yeni bir sistem yerleştirmek.
B)Gelişmeyi engelleyici engelleri ortadan kaldırmak.
C)Türkiye’yi her alanda çağdaşlaştırmak.
D)Avrupalı devletler ile her ne pahasına olursa olsun iyi ilişkiler kurmak.
92-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının özellikleri arasında sayılamaz?
A)Milliyetçilik ve Medeniyetçilik ilkelerinden kaynaklanmıştır.
B)Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak hedeflenmiştir
93-Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı sonunda imzaladığı barış antlaşması
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mondros
B)Lozan
C)Sevr
D)Mudanya
94- Milli Mücadele döneminde Misak-ı Milli’den verilen ilk taviz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Batum’un Gürcistan’a bırakılması
B)Hatay’ın Suriye’ye bırakılması
C)Musul ve Kerkük’ün Irak’a bırakılması D)Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması
95- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımız için- deki muharebelerden biri değildir?
A)Çanakkale
B)Sakarya
C)I.İnönü
D)Başkumandan
96-Hatay-İskenderun dışında Türkiye-Suriye sınırının bugünkü şekli ile çizilmesi
aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
A) Ankara Ant.
B) Mudanya Ant.
C)Lozan Ant.
D) Kars Ant.
97- Atatürk ilkeleri hangi tarihte anayasaya yazılmıştır?
A) 10 Nisan 1928
B)5 Şubat 1937
C)20 Ocak 1921
D)29 Ekim 1923
98- TBMM Hükümeti’ni tanıyan ilk Müslüman ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Pakistan
B)Afganistan
C )Irak
D)İran
99- Aşağıdakilerden hangisi Lozan ‘da kesin olarak çözümlenen sorunlardan biri değildir?
A)Savaş Tazminatı
B)Kapitülasyonlar C)Yunanistan Sınırı
D)Azınlık meselesi
100- Millî mücadele sırasında Anadolu’yu terk eden ilk itilaf devleti aşağıdakilerden
hangisidir?
A)İtalya
B)İngiltere
C)Fransa
D)Yunanistan
101- İstanbul Hükümeti’nin Lozan Barış görüşmelerine katılacağını açıklaması üzerine
TBMM Hükümeti hangi inkılabı gerçekleştirerek bunu engellemiştir?
A) Cumhuriyeti ilan etmiştir B) Halifeliği Kaldırmıştır
C) Saltanatı Kaldırmıştır
D) Yeni padişah seçmiştir
102- M. Kemal Paşa İsmet Paşa başkanlığında Lozan’a giden Türk heyetinden,görüşmeler
sırasında aşağıdaki konuların hangilerinden kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir?
A)Boğazların durumu ve dış borçlar
B)Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmemesi ve kapitülasyonlar
C)Irak sınırı ve Hatay’ın statüsü
D)Ege Adaları ve Batı Trakya
103- Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında kesin olarak çözümlenmiş ve bir
daha sorun oluşturmamıştır?
A)Türkiye- Suriye sınırı
B)Kapitülasyonlar C)Türkiye-Irak sınırı
D)Azınlıklar
Meselesi
104- I- Askeri cephedeki mücadelenin kazanılması,
II- İç cephedeki mücadelenin kazanılması,
III-Sosyal ve ekonomik alanda inkılaplar yapmak,
IV-Siyasi cephedeki mücadeleyi kazanmak,
Yukarıda M.Kemal Paşa’nın Türk istiklalinin kazanılabilmesi için öngördüğü planın temel
noktaları verilmiştir.Bunların gerçekleştirilme sıralaması hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A)I-II-III-IV
B)II-III-I-IV
C)II-I-IV-III
D)IV-II-III-I
105- Kurtuluş Savaşı süresince Kuvay-ı Milliye birliklerinin Fransız ve Ermenilere karşı çok
etkili bir şekilde mücadele ettiği cephemiz hangisidir?
A)Güney Cephesi
B)Batı Cephesi
C)Doğu Cephesi
D)Kuzey Cephesi
106- Aşağıda Kurtuluş savaşımız içindeki muharebeler ve özellikleri eşleştirilmiştir.
Hangisinin özelliği yanlıştır?
A)Sakarya Meydan Muharebesi – Subay savaşı olarak da bilinir.
B)I.İnönü - Düzenli ordumuzun Batı cephesindeki ilk başarısı
C)II.İnönü - Atatürk’ün “Milletin makus talihini yendiniz.”diyerek İsmet Paşa’yı kutladığı zafer.
D)Başkomutanlık Meydan Muharebesi – Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur.Sathı müdafaa
vardır.”dediği muharebe.
107- Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi hangisidir?
A)Cumhuriyet Halk Fırkası
B)Demokrat Parti
C)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası D)Serbest Cumhuriyet Fırkası
108- Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen rejimi tehdit eden ve Musul meselesini
İngiltere’nin lehine çözülmesine neden olan olay hangisidir?
A)31 Mart olayı B)Menemen Olayı C)Atatürk’e Suikast Girişimi D)Şeyh Sait İsyanı
109-Atatürk döneminde Türk tarihi Tetkik ve Türk dili Tetkik Cemiyetlerinin kurularak İslam
öncesi dönemi de kaplayacak şekilde çalışmalar yapılması hangi ilke ile yakından ilgilidir?
A)İnkılapçılık B)Milliyetçilik C)Halkçılık
D)Laiklik.
110- Osmanlı ailesinin erkek,kadın bütün üyelerinin ve damatlarının bir daha dönmemek
üzere yurt dışına çıkarılması aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra gerçekleşmiştir?
A)Saltanatın kaldırılması. B)Halifeliğin Kaldırılması
C)Cumhuriyetin İlanı
D)TBMM’nin açılışı.
111- Atatürk döneminde Türkiye’nin dış siyasetinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir sorun
olmamıştır?
A)Türkiye’nin milletler cemiyetine üye olması.
B)Yabancı okullar meselesi
C)Dış borçlar meselesi.
D)Boğazlar komisyonu ve Montrö sözleşmesi
112- Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan değildir?
A)Halifeliğin kaldırılması B)Medeni kanunun kabulü C)Öğretimin birleştirilmesi D)Aşar’ın
kaldırılması.
113- Osmanlı Devleti’nin siyasi yapısıyla doğrudan çelişen temel ilke hangisidir?
A)Devletçilik B)Halkçılık C)Laiklik D)Cumhuriyetçilik
Download

örnek sorular