ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP
TARİHİ DERSİ
Dersin Tarihçesi
Günümüzde bütün Türk üniversitelerinde
okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi,
Atatürk'ün bizzat verdiği direktifle
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okutulan
bir derstir.
İlk olarak 1925 yılında Ankara Adliye Hukuk
Mektebi'nde Mahmut Esat Bozkurt ,"İhtilaller
Tarihi" adıyla verdiği derslerde; Türk
Devriminin özelliklerini anlatmış, diğer devrim
hareketleriyle Türk Devrimini karşılaştırmalı
olarak incelemiştir
Cumhuriyet rejiminin halka götürülmesi ve
devrimlerin benimsetilmesi hedefiyle İnkılâp
Tarihi derslerinin 1930'lu yıllardan itibaren daha
geniş kapsamlı verilmesi düşünülmüştür. Yeni
oluşturulmaya başlanan tarih tezi ve üniversite
reformu kapsamında sürdürülen bu dersler,
İstanbul Üniversitesi'nde bir İnkılap Tarihi
Enstitüsü'nün ve Ankara'da Hukuk Fakültesi'ne
bağlı İnkılâp Kürsüsü'nün kurulmasıyla yeni bir
ivme kazanmıştır. Reşid Galip tarafından
hazırlanan ilk taslağa göre, bu dersi okutacak
olanların "Türk" olması şartı getirilmiştir. Bu
kararın verilmesinde şüphesiz Osmanlı
Devleti'nin son zamanlarında görülen ihanetlerin
etkisi vardır.
Yapılan ilk hazırlıklara göre Enstitü derslerinin dört
bölümde verilmesi planlanmıştır. İnkılâbın askeri ve iç
siyasi meselelerle ilgili kısmını Recep Peker, hukuk
kısmını Mahmud Esad Bozkurt, dış siyasete ait konuları
Yusuf Hikmet Bayur ve iktisat bölümünü de Yusuf
Kemal Tengirşekokutacaktı.Bu plana göre 4 Mart
1934'te devrin Maarif Vekili Yusuf Hikmet Bayur
İstanbul'da, 8 Mart 1934'te Mahmud Esat Bozkurt
Ankara'da, 12 Mart 1934'de Yusuf Kemal Tengirşek
İstanbul'da derslere başlamışlardır. Askeri ve iç siyasi
meselelerle ilgili derslereyse Başvekil İsmet İnönü'nün
20 Mart 1934'te Ankara Halkevi'ndeki konferansı ile
başlanmış, daha sonra dersleri Recep Peker devam
ettirmiştir. Derslerin aynı zamanda radyoda ve
gazetelerde yayınlanmasıyla daha geniş kitlelere
ulaşması sağlamıştır.
Türk İnkılâp Tarihi dersinin sorumluluğu
15 Nisan 1942'de kabul edilen 4204
Sayılı Kanunla Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi'ne bağlı olarak
kurulan "Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü"ne
verilmiştir. Dersin adı da "İnkılâp Tarihi
ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi" olarak
değiştirilerek fakülte ve yüksekokullarda
zorunlu ders haline getirilmiştir.
27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra dersin
içeriğinde bir takım değişiklikler yapılmış,
Fakültelerde iki sömestri, Yüksekokullarda
bir yıl olarak okutulması kararlaştırılmıştır.
20 Mart 1968'de toplanan Türk İnkılâp Tarihi
Enstitüsü danışma kurulu kararıyla dersin adı
bu kez "Türk Devrim Tarihi" olarak
değiştirilmiştir. Aynı Enstitü 1 Şubat 1971'de,
Devrim Tarihi dersinin amacını, niteliğini,
özelliğini yeniden düzenleyerek bu dersi
halka benimsetmek ve daha verimli hale
getirmek için yeni bir kanun tasarısı
hazırlamıştır.
12 Eylül 1980 ihtilali sonrasında dersin adı
tekrar değiştirilerek "Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi" yapılmış, bu arada dersin
içeriğinde de bir takım değişikliklere
gidilerek ve yeni esaslar çerçevesinde bir
ders kitabı hazırlanmıştır. Ardından 6 Kasım
1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim
Kurumu Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri
uyarınca, bütün Yüksek Öğretim
Kurumlarında, tüm eğitim ve öğretim
süresince okutulması zorunlu bir ders olması
kabul edilmiştir. 1990 yılında ise dersin
süresi yeniden 1 ders yılına indirilmiştir.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
DERSİNİN AMACI
Yüksek öğretim Kanunu’nun 5.maddesi
1.bendi gereği Türkiye Cumhuriyeti
Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı bütün
yükseköğretim kurumlarında okutulması
esas altına alınmış olan dersimizin amacı
öğrencilerimize:
Türk tarihi bütünlüğü içinde Türk
İnkılabı ve Atatürk İlkelerinin
anlamını ve önemini kavratmak.
Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk İlke
ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye
yönelik tehditler hakkında doğru
bilgiler vererek gençlerde bu inkılâp
ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek
için bilinç oluşturmak.
2. İstiklal harbini M. Kemal Paşa önderliğinde
Türk Milleti’nin ne büyük fedakarlıkla
kazandığını kavratmak.
3. Milletimizin bütün kurumları ve
değerleriyle birlikte çağdaş medeniyete hangi
şartlar altında ve nasıl geçtiğini göstermek.
4. Devleti, Milleti ve Ülkesiyle Türkiye
Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu
yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk
Gençliği'nin bütünleşmesini sağlamak. Vatanı ve
Milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin temelini Atatürk İlkeleri’nin
meydana getirdiğini kavratmak.
5.20 yüzyılda esir milletlere ışık tutan Türk
İnkılabının milli ve milletlerarası özelliklerini
kavratmak.
6.Atatürk’ün askeri, idari, siyasi, insani ve inkılapçı
kişiliği ve liderliğini çağdaşı olan diğer liderlerden
farkını tanıtmak.
7.Atatürk’ün Türk Milliyetçiliği anlayışını, Türk dili
ve tarihi ile ilgili fikir ve çalışmalarını, medeniyetçilik
fikirlerini, dünya görüşü ve düşüncelerini kavratmak.
8.Atatürk ilke ve İnkılaplarının ideolojisini, altında
yatan temel nedenleri, daha önce yapılan ıslahat
hareketlerinden ve çağdaşı ideolojilerden farkını
kavratmak.
Atatürk'ün Hayatı, Hatıraları
ve Belgeleri ile ilgili Kaynaklar
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk / Söylev, IV Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz),
Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe.
Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu.
Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıraları, (Haz. Falih Rıfkı Atay).
Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıra Defteri, (Haz. Ş. Tezer).
Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbard Hatıraları.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk
Araştırma Merkezi yayını.
Bugünkü Dille Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, (Bugünkü dile
aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Atatürk
Araştırma Merkezi yayını.
Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, (Haz. Utkan
Kocatürk), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, (Haz. Mustafa Onar), Kültür Bakanlığı
yayını.
Uluğ İğdemir, Atatürk'ün Yaşamı, Türk Tarih Kurumu yayını.
Leman Şenalp, Atatürk Kaynakçası, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, IV cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Bilal N. Şimşir, Atatürk'ün Hastalığı, Türk Tarih Kurumu yayını.
Atatürk'ün Bütün Eserleri, XX Cilt, Kaynak Yayınları.ErenAkçiçek, Atatürk'ün
Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü, Güven Kitabevi.
Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, (Edt. Necmi Ülker, Latif Daşdemir), Ege
Üniversitesi yayını.
Atatürk İlke ve İnkılâpları
M. Akif BAL, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Rize 2001
Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri. Atatürk Araştırma Merkezi
yayını.
Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, (Haz. Ethem Ruhi Fığlalı vd.), Atatürk
Araştırma Merkezi yayını.
Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Suna Kili, Atatürk Devrimi / Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası yayını.
Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk Devrimi, Türk Tarih Kurumu yayını.
Düşünceleriyle Atatürk, (Der. Arı İnan), Türk Tarih Kurumu yayını.
Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizmi, Türk Tarih Kurumu yayını.
Enver Ziya Karal, Atatürk ve Devrim, ODTÜ yayını.
Enver Ziya Karal, Atatürk'ten Düşünceler, ODTÜ yayını.
Şerafettin Turan, Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler,
Kitaplar, Türk Tarih Kurumu yayını.
Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap
Kitabevi.
Atatürk ve Çağdaşlaşma, (Haz. Mehmet Saray), Atatürk Araştırma Merkezi
yayını.
Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, (Haz. İbrahim Kafeoğlu-Mehmet
Saray), İstanbul Üniversitesi yayını.
Reşat Genç, Türkiye'yi Laikleştiren Yasalar, Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Ahmet Taner Kışlalı, Kemalizm-Laiklik ve Demokrasi, İmge Kitabevi.
Bilal Şimşir, Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Bilgi Yayınevi.
Özer Ozankaya, Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti, Türkiye İş
Bankası yayını.
Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı, Cem Yayınları.
Özer Ozankaya, Türkiye’de Laiklik, Cem Yayınları.
Mustafa Baydar, Atatürk ve Devrimlerimiz, Türkiye İş Bankası yayını.
GotthardJaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, II Cilt, Türkiye İş Bankası yayını.
Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya, IV Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı
Bülent Tanör, Kurtuluş Kuruluş, Cumhuriyet Kitap.
Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Bayram Sakallı, Milli Mücadele'nin Sosyal Tarihi (Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri), Atatürk
Araştırma Merkezi yayını.
Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu yayını.
Erol Mütercimler, Bu Vatan Böyle Kurtuldu, Alfa Kitabevi.
Bilal Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e.
Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Kastaş Yayınları.
Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Türk Tarih Kurumu yayını.
Turgut Özakman, Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, Yalanlar, Yanlışlar,
Yutturmacalar, Bilgi Yayınları.
Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, Türk Tarih Kurumu yayını.
Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, 1920-1923 / 1923-1927, Zeus Yayınları.
Cemil Bilsel, Lozan, II Cilt, Sosyal Yayınları.
SehaMeray, Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, VIII Cilt, Yapı Kredi Yayınları.
SalahiSonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
StefanosYerasimos, Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet İlişkileri, 1917-1923, Boyut
Yayınları.
İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu yayını.
Düşünceleriyle Atatürk, (Der. Arı İnan), Türk Tarih Kurumu yayını.
Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizmi, Türk Tarih Kurumu yayını.
Enver Ziya Karal, Atatürk ve Devrim, ODTÜ yayını.
Enver Ziya Karal, Atatürk'ten Düşünceler, ODTÜ yayını.
Şerafettin Turan, Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler,
Kitaplar, Türk Tarih Kurumu yayını.
Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap
Kitabevi.
Atatürk ve Çağdaşlaşma, (Haz. Mehmet Saray), Atatürk Araştırma Merkezi
yayını.
Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, (Haz. İbrahim Kafeoğlu-Mehmet
Saray), İstanbul Üniversitesi yayını.
Reşat Genç, Türkiye'yi Laikleştiren Yasalar, Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Ahmet Taner Kışlalı, Kemalizm-Laiklik ve Demokrasi, İmge Kitabevi.
Bilal Şimşir, Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Bilgi Yayınevi.
Özer Ozankaya, Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti, Türkiye İş
Bankası yayını.
Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı, Cem Yayınları.
Özer Ozankaya, Türkiye’de Laiklik, Cem Yayınları.
Mustafa Baydar, Atatürk ve Devrimlerimiz, Türkiye İş Bankası yayını.
Yakın Tarihin Önemli Hatıratları
Seçil AKGÜN, General Harbord’un Anadolu Gezisi ve Raporu
İstanbul, 1981.
Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Emre Kitabevi.
Kazım Özalp, Milli Mücadele, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Rahmi Apak, İstiklal Harbi'nde Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Türk
Tarih Kurumu yayını.
Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le
Beraber, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yayınevi.
Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Temel Yayınevi.
Celal Bayar, Ben de Yazdım, 10 cilt, Celal Bayar Vakfı yayını.
Fahrettin Altay, Görüp Geçirdiklerim: 10 Yıl Savaş ve Sonrası, İnsel
Kitabevi.
Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif yayınları.
Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı, Pozitif yayınları.
Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Pozitif Yayınları.
Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam.
Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal Barış, IV Cilt, Tekin Yayınevi.
Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal İsyan, V Cilt, Tekin Yayınevi.
İbrahim Ethem Akıncı, Demirci Akıncıları, Türk Tarih Kurumu
yayını
Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, II Cilt, Nehir Yayınları.
İsmet İnönü, Hatıralar, (Haz. Sabahattin Selek), Bilgi
Yayınevi.
İsmet İnönü, Defterler, (Haz. Ahmet Demirel), Yapı Kredi
yayını.
Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, (Haz.
Nilüfer Hatemi), Yapı Kredi Yayını.
Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Remzi Kitabevi.
Hüsrev Gerede'nin Anıları, (Haz. Sami Önal), Literatür
Yayınları.
Cemal Paşa, Hatıralar, Türkiye İş Bankası yayını.
Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, Kaynak Yayınları.
OttoLiman VonSanders, Türkiye'de Beş Yıl, (Haz. Resul
Bozyel), Kesit Yayınları.
Biyografiler
Bedi ŞEHSUVAROĞLU, Atatürk’ün Sağlık Hayatı, 1. Baskı. Hür
Yayın, İstanbul.1981
Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, III Cilt, Remzi Kitabevi.
Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, III Cilt, Remzi
Kitabevi.
Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, III, Cilt, Remzi
Kitabevi.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, İletişim Kitabevi.
Andrew Mango, Atatürk: Modern Türkiye'nin Kurucusu, Remzi
Kitabevi.
William Campell, Atatürk, Türk Tarih Kurumu yayını.
H.C. Amstrong, Bozkurt, Nokta Kitap.
LordKinross, Atatürk / Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın
Kitaplar.
Attila İlhan, Hangi Atatürk, Türkiye İş Bankası yayını.
Taha AKYOL, Ama Hangi Atatürk, 1. Baskı Doğan Kitap
İstanbul, 2008.
Abdurrahman Dilipak Bir Başka Açıdan Kemalizm Beyan
Yayınları 1988.
Yakın Dönem Türk ve Dünya Tarihi
Üzerine İncelemeler
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi,1,2,3,4 TTK basımevi Ankara, 1972.
ENVER Ziya KARAL Türk İnkılap Tarihi 1,2,3,TTK basımevi Ankara, 1972.
Yusuf HALAÇOĞLU, Tarih Gelecektir. 6. Baskı,Babıali Kültür yayıncılığı, İstanbul, 2009
Ergin AYAN Mütarekeden Mücadeleye Ankara, 2010.
GotthardJaeschke, Türkiye Krolonojisi (1938-1945), Türk Tarih Kurumu yayını.
Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938), Türk
Tarih Kurumu yayını.
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi (1789-1980), İmaj yayıncılık. Erik
Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Kitabevi.
Sacid KARAİBRAHİMOĞLU, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara, 1968.
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu yayını.
StefanosYerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, III Cilt, İmge Kitabevi.
Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu yayını.
Selim Deringil, Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Yapı
Kredi yayını.
Arnold Toynbee- Kenneth P. Kirkwoood, Türkiye: İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş
Serüveni, Birey Yayınları.
FerozAhmed, Modern Türkiye'nin Oluşumu, Kaynak Yayınları.
Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları
Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Yayınları.
Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, 2 Cilt, İmge Yayınları.
Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Alfa Kitabevi.
Niyazi Berkes, Türkiye'nin Çağdaşlaşması, Yapı Kredi yayını.
Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, VII Cilt, İletişim Kitabevi.
Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayını.
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler.
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri.
François Georgedon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930), Yapı Kredi
yayını.
MümtazerTürköne, Türk Modernleşmesi.
Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Kitabevi.
İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Kitabevi.
StefanosYerasimos, Milliyetler ve Azınlıklar, İletişim Kitabevi.
Stanford SHAW, Ezel Kural SHAW Osmanlı İmp ve Modern Türkiye İstanbul,1983.
Aykut Kansu, 1908 Devrimi, İletişim Kitabevi.
Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Kitabevi.
Ali Akyıldız, Anka'nın Sonbaharı / Osmanlı'da İktisadi Modernleşme ve Uluslararası
Sermaye, İletişim
Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, Kaynak Yayınları.
Selim Deringil, Simgeden Millete: 2. Abdülhamid'den Mustafa Kemal'e Devlet ve
Millet, Yapı Kredi Y.
A. L. Macfie, Osmanlı'nın Son Yılları 1908-1923, (Çev. Damla Acar-Funda Soysal),
Kitap Yayınları.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler, (Edt. Marian Kent), Tarih Vakfı
Yurt Yayınları.
Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
FerozAhmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları.
Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat Terakki, İmge Kitabevi.
Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995, (Komisyon), Siyasal Kitabevi.
Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Edt.
Baskın Oran), İletişim Yayınları.
Zafer Toprak, İttihad-Terakki ve Cihan Harbi, Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de
Devletçilik, 1914-1918, Homer Yayınları.
Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 1923-1950, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları.
Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, 16. Yüzyıldan Günümüze
Ekonomik Değişim ve Askeri Çatışmalar, (Çev. BirtaneKaranakçı), Türkiye İş
Bankası yayını.
Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789-1914, Türk Tarih Kurumu yayını.
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları.
EricHobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları.
Georges Langlois, 20. Yüzyıl Tarihi, (Çev. Ömer Turan), Nehir Yayınları.
Gökçen Alpkaya-Faruk Alpkaya, 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları.
David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı?, 1914-1922, Epsilon
Yayınları.
Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları.
Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Yayınları.
Mehmet Uğur, Avrupa Birliği ve Türkiye, Bir Dayanak / İnandırıcılık İkilemi, Agora Yayınları.
Erol Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, Gündoğan Yayınları.
Süleyman Koç, Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu ve Stratejik Yaklaşımlar, IQ Kültür Sanat
Yayınları.
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları.
Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler, İmge Yayınları.
Erol Mütercimler, Gelibolu 1915, Alfa Yayınları.
Nigel Steel-Peter Hurt, Gelibolu / Yenilginin Destanı, Sabah Kitap.
Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi /1774-2005, Bilgi Yayınevi.
Recep Karacakaya, Ermeni Meselesi: Kronoloji ve Kaynakça, Gökkubbe Yayını.
Mehmet Perinçek, Rus Devlet Arşivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi, Doğan Kitap.
Ermeni Sorunu: Tarihi Gerçekler ve Bilim Işığında, (Haz. Süleyman Beyoğlu vd.), IQ Kitap.
Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu, Yüzyılın Kan Davası, İrfan Yayıncılık.
Tarihten Güncelliğe Ermeni Sorunu, (Karma), Kaynak Yayınları
JustinMcCarthy, Ölüm ve Sürgün, İnkılap Kitabevi.
Sürgün ve Göç, (Edt. Hikmet Özdemir), Türk Tarih Kurumu yayını.
Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü, 1915-1917, Türk Tarih Kurumu yayını.
Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu yayını.
Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, (Haz. Erhan Afyoncu), Tatav yayını.
Ders Kitapları
Ahmet MUMCU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara, 1983
Hamza EROĞLU Türk İnkılap Tarihi,Ankara, 1982
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma
Merkezi yayını.
İlk İnkılap Tarihi Ders Notları, (Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Yusuf Kemal
Tengirşek), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını.
Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ercan Kitabevi.
İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp Tarihi, (Edt. Cemil Öztürk), Pegema
Yayıncılık.
Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Akademi Kitabevi.
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi.
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi.
Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi.
Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını.
Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, İş Bankası yayını.
Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, IV Cilt, Bilgi Yayınevi.
Mevlüt Çelebi, Türk İnkılap Tarihi,
Mesut ÇAPA-Rahmi ÇİÇEK Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Serander yayınları, 1.
baskı Trabzon, 2001
Namık Kemal AZAK, Mustafa TÜRKER, Mehmet KOÇAK, Semra ÖZEN, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Trabzon 2006.
Belgeseller ve Romanlar
Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi.Turgut
Özakman, Diriliş, Çanakkale 1915, Bilgi Yayınevi
Hıfzı Topuz, Çamlıca'nın Üç Gülü, Remzi Kitabevi.
Hıfzı Topuz, Gazi ve Fikriye, Remzi Kitabevi.
Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Özgür Yayınları.
Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, Özgür Yayınları.
İlhan Selçuk, Yüzbaşı Selahattin'in Romanı, Cumhuriyet Kitap.
Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, İthaki Yayınları.
Kemal Tahir, Esir Şehrin Mahpusu, İthaki Yayınları.
Kemal Tahir, Hür Şehrin İnsanları, Tekin Yayınevi.
Kemal Tahir, Kurt Kanunu, İthaki Yayınları.
Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, İthaki Yayınları.
Attila İlhan, Allahın Süngüleri: Reis Paşa, Türkiye İş Bankası
yayını.
Attila İlhan, Gazi Paşa, Türkiye İş Bankası yayını.
Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, Türkiye İş Bankası yayını.
Attila İlhan, O Sarışın Kurt, Türkiye İş Bankası yayını.
Teoman Ergül, İşgal, İnkılap Kitabevi.
DidoSotiriyu, Benden Selam Söyle Anadolu'ya, Can yayınları.
Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri, Ötüken Neşriyat.
Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Ötüken Neşriyat.
Peyami Safa, Fatih-Harbiye, Ötüken Neşriyat.
Tarık Buğra, Küçük Ağa, Ötüken Neşriyat.
Tarık Buğra, Firavun İmanı, Ötüken Neşriyat.
Sevinç Çokum, Ağustos Başağı, Ötüken Neşriyat.
Samim Kocagöz, Kalpaklılar, Dünya Aktüel.
Samim Kocagöz, Doludizgin, Dünya Aktüel.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İletişim Kitabevi.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İletişim Kitabevi.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, İletişim Kitabevi.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, İletişim Kitabevi.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Panorama, İletişim Kitabevi.
Kuruluş, Atatürk, Kurtuluş, Küçük Ağa, Cumhuriyet, Sarı Zeybek,
Mustafa, Çanakkale, Nargin,Veda, Gelibolu, Yolun sonu Çankkale
gibi belgesel ve sinema filimleri
Ders Notları
Çeşitli üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi bölümlerinin
hazırlamış olduğu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve II
derslerinin konularını içeren ders notlarına aşağıdan
ulaşalabilirsiniz. Bu ders notları dışında yukarıda verilmiş ayrıntılı
bibliyografyada yer alan kitaplardan ve Bağlantılar kısmındaki
linklerden de faydalanabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Lisans İçin Ders Notları
Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders
Notları
Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders
Notları
Sakarya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders
Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders
Notları
Mustafa Büyük Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi Ders Notları
http://euatailk.ege.edu.tr/detay.php?SayfaID=104 sitesinden
yararlanılmıştır.
İnkılâp ve İlgili
Kavramlar
Atatürkçülük
Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni
çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak
amacıyla devlet, toplum hayatını
düzenlemek için ortaya koyduğu
siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik,
eğitim, bilim ve sanat gibi alanlarda
gerçekleştirdiği inkılâp ve ilkelerin
tümünü benimsemek bu bilinçle
yaşamak ve gelecek kuşakları da bu
bilinçle yetiştirmek olarak
açıklanabilir.
Atatürk ilkeleri:
a.Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik,
Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve
İnkılapçılık olmak üzere toplam altı tanedir.
5 Şubat 1937 de Anayasaya yazılmıştır.
b.Bütünleyen ilkeler: Milli hakimiyet, Milli
birlik ve beraberlik,Ülke birlik ve bütünlüğü,
Özgürlük ve Bağımsızlık, Yurtta BarışDünyada Barış, Akılcılık ve Bilimsellik,
Çağdaşlaşma ve İlericilik, İnsan sevgisi ve
İnsanlık Ülküsü, Gerçekçilik, Disiplin ve
Eğitim gibi sayılabilir.
Atatürk İlke ve İnkılapları’nın
Özellikleri:
-Atatürk İlke ve İnkılaplarının temelini oluşturan bütün bu
ilkeler Milliyetçilik ve Medeniyetçilik ana ilkelerinden
kaynaklanmışlardır.
-Milli bünyeye uygundur.
-Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.
-Taklitçi değildir
-Amaç milletimizi en gelişmiş en çağdaş toplumların
seviyesine çıkartmaktır.
-İnkılabın ideolojisi Türk milliyetçiliği fikridir.
-Milletimizi kendi benliğinden ve köklerinden
uzaklaştırmamıştır. Aksine Milli dil ve Milli tarih ve
çalışmaları ile daha da yaklaştırmıştır.
-Bu ilkeler belli bir kalıba sokulmaya veya dondurulmaya tabi
tutulmadan hayat gerçeğinden alınmış ve zamanın
gereklerine göre inkılapçı bir anlayışla kendi yönlerinde
geliştirilmesi gereken prensiplerdir.
DEVLET VE UNSURLARI
Devlet: Bir milletin bir arada yaşama
arzusu ile sınırları belirli bir toprak
parçasında teşkilatlanması sonucu
ortaya çıkan hukuki varlığıdır.
1.İnsan: Millet, Halk aynı vatanda
yaşayan bir birine ortak dil,kültür, tarih,
inanç ve ortak gelecek gibi bağlarla
bağlı olan insan topluluğu.
2.Toprak,ülke, vatan.
3.Siyasi Teşkilat: Hükümet,yönetme
kabiliyeti.Otorite
Egemenliğin kaynağına göre
devletler:
Monarşik,Tek kişi egemenliğine
dayanır. İspanya
 Oligarşik,Egemenliğin bir sınıfın
elinde olduğu,
 Teokratik, Egemenliğin dine dayandığı
 Demeokratik,Egemenliğin Halka
dayandığı.

Osmanlı Devlet Arması
Devlet Şekilleri
Üniter (Tekli) Devlet: Siyasi
otoritenin tek bir merkezde
toplanarak tek bir anayasa ile
otoritenin sağlandığı devlet Örnek:
Danimarka, Fransa.
Karma (Birleşik) Devlet: Birden
fazla devletin kendi aralarında
yaptıkları bir anlaşma ila
birleşmeleriyle oluşan devlet
yapısıdır.
Federasyon: coğrafi sebeplerle
ayrılmış birden fazla devletin kendi
iradeleri ile bir araya gelmeleri, iç
işlerinde serbest dış işlerinde ise
birleşerek kurdukları en üst
organizasyona bağlı kalmalarıdır.
Günümüzde en bilinen örneği
ABD’dir.
Konfederasyon: Bağımsız devletler
tarafından, egemenliklerini
muhafaza etmek şartıyla, ortak ve
sınırlı menfaatlerini sağlamak
maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan
devletler topluluğudur.
Konfederasyonda, devletler ancak
belli ve sınırlı maksatlarla
birleşmişlerdir. Federasyondan
farklı olarak Konfederasyonu
oluşturan devletler iç ve dış
işlerinde bağımsız hareket etme
özgürlüğüne sahiptir. Eski İsviçre
örnektir.
İnkılâp/Devrim/Revolution
Arapça “Kalb” kökünden gelen İnkılâp
sözcüğün anlamı bir halden başka bir hale
dönüşme, biçim değiştirme anlamına
gelmektedir. Bir toplumun yönetim
biçimini, sosyal ve siyasal kurumlarını ve
yönetici elitini değiştirerek yerine yenisini
getirmek toplumsal kurumlara biçim
vermek amacıyla yapılan köklü
değişikliklerdir. Burada amaç zorla
değiştirmektir.
Atatürk’ün inkılap/devrim hakkındaki görüşleri
Atatürk, 4 Haziran 1933 tarihinde yaptığı bir
konuşmada
“İnkılâp mevcut müesseseleri zorla
değiştirmek demektir.” Türk Milletini son asırlarda
geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerine
milletin en medeni icaplara göre ilerlemesini
temin edecek yeni müesseseler koymuş olmaktır.”
diye tanımlamıştır.
Bu anlamıyla inkılâbı ihtilal, reform, darbe, evrim
vb. kavramlarla karıştırmadan kavram kargaşasına
götürmemek gerekir. Çünkü İnkılâp ilerleme, hak
ve adalet düşüncesinden kaynaklanır.
Darbe: Devletin emri altındaki resmi kuvvetlerden
birinin ani olarak anayasal olmayan yollarla mevcut
hükümeti devirmesi ve iktidara el koymasıdır.
Çoğunlukla tanımı gereği şiddet içerir. Geniş hâlk
kitlelerinin desteği olmadan yapılması ve köklü bir
değişim hareketi olmaması sebebiyle “devrim”
sayılmaz.
Islahat ile yöndeştir. Yalnız bir fark vardır. Islahatı
sistem içindeki hükümet gerçekleştirirken, darbe
hükümete karşı yapılır. Mevcut yönetim işbaşından
zorla uzaklaştırılır.
İsyan: Bir devlet içinde genellikle siyasi
sosyo-ekonomik sorunların mevcut otoritenin
kontrolünden çıktığı dönemlerde, iç ve dış
unsurların destekleriyle belirli örgütler
tarafından çıkartılan ancak devlet güçleri
karşısında başarısız olan ayaklanmalardır.
İhtilal: Bir devlet düzeninin siyasal,sosyal,
ekonomik ideolojik yapısının, yasal olmayan
bir şekilde zorla yıkılması sürecine ihtilal
denir. Bu kavram devrimin aksiyon aşaması
olarak da görülebilir. Fransız ve Rus İhtilali
gibi örnekler verilebilir.
Tekamül- Evrim-Evolution:
Eski dilde Tekamül (olgunlaşma) günümüz
Türkçesinde evrim olarak karşımıza çıkan
kavram şu anlama gelmektedir. Siyasal ve
sosyal sistem herhangi ani ve zoraki bir
müdahale olmadan doğal akışı içinde
kendiliğinden gelişmelidir. Doğru ve doğal
olan budur.
Islahat:YenidenYapılanma/Reform
1. Siyasal sistemin özüne dokunmadan,
siyasal sistemin yaşamasını sağlamaya
yönelik sistem içi yeniden
biçimlendirmelere ıslahat denir
2. Devrimle karıştırılmamalıdır. Devrimin
karşıtıdır. Çünkü yapılmasının sebebi
sistemin yaşatılmasıdır.
3. Islahatı o gün için devleti yönetenler
gerçekleştirir. Yani sistemin yönetim
kademesinden gelen yapılandırmalardır.
Mutlakiyet: Egemenliğin kayıtsız şartsız bir
kişinin elinde olduğu yetkilerin kısıtlanmadığı
yönetim şeklidir.
Monarşi: (Monark=kral,çar, imparator, padişah
vs.) Kişi yönetimi egemenliğin bir kişinin elinde
olduğu yönetim biçimidir. Başta Kral, Padişah,
Han, İmparator, Çar vb. unvan taşıyan ve
yetkileri sınırsız kişiler bulunur.
Oligarşi: Grup ve zümre yönetimi. Geniş halk
kitlelerinin belirli bir sınıfın egemenliğinde
denetiminde olmasıdır. Zengin, soylu, din
adamları sınıfları veya sosyal statü askeri güç
sahibi olanların egemenliği gibi.
Aristokrasi: Soylu (asil)lar sınıfının
egemen olduğu yönetim biçimidir.
Teokrasi: Din esaslarına bağlı devlet
yönetimi. Din adamları sınıfının
yönetimde egemen olduğu rejim
şeklidir. Vatikan örnek olarak
verilebilir.
Totaliterizm: Dikta yönetimi. Hitler
Almanyası, Musolini İtalyası, Franko
İspanyası gibi.
Meşrutiyet:Taçlı demokrasi = Hükümdar +
Anayasa + Meclis yönetimi. Padişah, kral vs.
unvanlı yöneticilerin yetkilerinin anayasa
tarafından sınırlandırılarak halkın seçim yolu
ile yönetime katıldığı rejim şeklidir.
Günümüzde İngiltere, İsveç, Norveç,
Danimarka, Hollanda, Japonya, İspanya,
Lüksemburg ve Belçika gibi ülkeleri örnek
olarak verebiliriz.
Osmanlılar için Mutlak Monarşi - Teokratik
Monarşi - Meşruti Monarşi denilebilir.
Cumhuriyet: Halkın devlet başkanını doğrudan veya
temsilcileri vasıtasıyla belirli bir dönem için seçtiği yönetim
şeklidir. Ülkemizde 18 yaşından gün almış her vatandaşımız
seçmen olarak seçimlere katılma hakkına sahiptir. Seçilebilme
yaşı 25tir. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 40 yaşından gün
almış olmak ve üniversite mezunu olmak gerekir. Ülkemizde bir
kişi yedi yıllığına ve yalnız bir kez cumhurbaşkanı seçilebilir.
Anarşi: Yönetim kargaşasıdır ülkede egemenliğin kimin elinde
olduğunun belli olmadığı karışıklık ve karmaşa durumudur.
Emperyalizm: Sömürgecilik veya yayılmacı siyaset
anlamındadır. Bir devletin başka millet veya devletler üzerinde
ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel ve askeri alanda egemenlik
kurmasıdır.
Liberalizm: Sözlük anlamı olarak
özgürlük, serbestlik anlamındadır.
Sosyal, siyasal ve ekonomik alanda
serbestliği savunan sistemdir. Serbest
piyasa ekonomisini savunur. Rekabeti ve
kaliteyi ön plana çıkartmayı hedefler.
Kapitalizm: Kapital; ana para, mal,
sermaye anlamındadır. Kapitalist
sistemde temel amaç kârdır. Özel
teşebbüs önemlidir. Gelir dağılımında
dengesizlikler görülür.
Faşizm:Devleti kutsayan “Devlete karşı hiçbir şey olmaz.
Devletin dışında hiçbir şey olmaz.” diyen italya’da Mussolini ile
zirveye çıkan baskıcı totaliter sosyal ve ekonomik sistemdir.
Komünizm: Toplumsal örgütlenme üzerine bir kuram olup; özel
mülkiyet ve din gibi değerleri ret ederek toplumdaki
huzursuzluğun kaynağı olarak gördüğü tüm mal mülk servet, gibi
değerlerin ortaklığını savunan sosyal ve ekonomik bir
sistemdir.Sadece üretim araçlarının ortaklığına dayanan
sosyalizmden ayrılır.
Sosyalizm: Teşebbüslerin devlet tarafından gerçekleştirildiği
kâr etme amacı taşımayan sosyal ve ekonomik sistemdir. Özel
teşebbüs ve mülkiyet hakkı tamamen veya kısmen kısıtlanmış
durumdadır. Gelir dağılımında denge sağlamak temel amaçtır.
Meritokrasi : Yöneticilerin bilgi ve
liyakatlerine göre seçilmesi esasına
dayanır. Kayırılma yoktur, herkes bilgisi
oranında yükselir.
Otokrasi : Monarşinin bir çeşitidir.
Aralarındaki fark Otokraside devlet
başkanlığı miras yoluyla geçmemiş kişi
kendi mücadelesi ile almıştır.
Plütokrasi : İktidarın maddi açıdan güçlü
kimselerin elinde olduğu yönetim
şeklidir.
Cumhurbaşkanlığı forsu ve 16 yıldız

BUYUK HUN
İMPARATORLUĞU

BATI HUN
İMPARATORLUĞU

AVRUPA HUN
İMPARATORLUĞU

AK HUN
İMPARATORLUĞU

GÖKTÜRK
İMPARATORLUĞU

AVAR
İMPARATORLUĞU

HAZAR
İMPARATORLUĞU

UYGUR
DEVLETİ

KARAHANLILAR

GAZNELİLER

BÜYÜK SELÇUKLU
İMPARATORLUĞU

HARZEMŞAHLAR

ALTINORDU
DEVLETİ

BÜYÜT TİMUR
İMPARATORLUĞU

BABÜR
İMPARATORLUĞU

OSMANLI
İMPARATORLUĞU
Cumhurbaşkanlığı arması altın sarısı
renkteki 16 ışınlı güneş ve güneşin
çevresindeki 16 yıldızdan
oluşmaktadır. Armanın ortasında yer
alan güneş Mustafa Kemal Atatürk'ün
"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar
kalacaktır." sözünü destekler nitelikte
sonsuzluğu ve Türkiye'yi, 16 yıldız ise
tarih boyunca kurulan 16 büyük Türk
devletini sembolize etmektedir..
Cumhurbaşkanlığı forsu ile armasının ilk ne
zaman kullanıldığına dair en eski belge Mustafa
Kemal'in Millî Mücadele'nin son günlerinde, Eylül
1922'de İzmir'de çekilen fotoğrafıdır.
22 Ekim 1925’te Sancak Talimatnamesiyle fors
resmen yürürlüğe konmuştur. Talimat- nameye
göre hilâl ve yıldız bayrakta olduğu gibi
kullanılıyor, güneşten çıkan ışınlar ise 20
adetken 18 Şubat 1978'de yapılan düzenleme ile
ışın sayısı 16'ya düşürülmüştür. Şimdiki
Cumhurbaşkanlığı forsu da 16 yıldızlıdır.
I. Hafta Değerlendirme Soruları
1. Atatürk, “Türk milletini son
yüzyıllarda geri bırakmış olan
kurumları yıkarak, yerlerine milletin
en yüksek uygar gereklere göre
ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar
koymuş olmaktır” demekle hangi
kavramı
tanımlamıştır?
a) Çağdaşlaşma b) İnkılâp c) Tekâmül
d) Batılılaşma e) Islahat
2. Türk İnkılâbının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevcut yönetime başkaldırmak
b) Ekonomiyi geliştirmek
c) Eskimiş kurumları iyileştirmek
d) Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak
e) Geleneksel kurumları korumak
3. Bir ülkede egemenliğin aynı aileden
gelen kral kraliçe veya padişah gibi
unvanlı kimselerin elinde olduğu
ancak bu kişilerin yetkilerinin
anayasa ve meclis tarafından
kısıtlanarak halkın da yönetime
katıldığı yönetim biçimi hangisidir?
a)Cumhuriyet b)Mutlakiyet c)Oligarşi
d)Meşrutiyet e)Plütokrasi
4.Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı
forsunda “Güneş” olarak sembolize
ettirdiği Türk Devleti aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Göktürk İmp.
b)Türkiye Cumhuriyeti
c) Asya Hun İmp.
d)Osmanlı İmp.
e)Büyük Selçuklu İmp.
Download

Atatürk ilkeleri - Uzaktan Eğitim Merkezi