Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.12.KİMYA.2015/2-90
AB Anti-Damping Önlemi ve Telafi Edici Vergi Önlemleri
Mersin, 06/01/2015
Sayın Üyemiz,
İhracat genel Müdürülüğü’nden alınan 29.12.2014/17109 sayılı yazıları aşağıya
çıkarılmıştır.
“Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Sertleştirilmiş
Emniyet Camı (Solar Glass)" (7007.19.80 GTİP'li) ithalatına karşı yürütülen anti-damping ve
telafi edici vergi soruşturmaları neticesinde anılan ülkeye 14 Mayıs 2014 tarihi itibariyle %
9,1 - % 36,1 oranları arasında değişen anti-damping, % 3,2 - % 17,1 oranları arasında ise
telafi edici vergi önlemleri uygulanmasına karar verilmişti. Bu defa, Ek'te de yer alan 19
Aralık 2014 tarih ve C 457/9 sayılı AB Resmi Gazetesi bildiriminden de görülebileceği üzere,
yürürlükteki önlem ile ihraç ve perakende satış fiyatlarında ön görülen ve uygulanan damping
marjlarının etkinliğini göstermediğini analiz etmek amacıyla soruşturmanın yeniden
açılmasına karar verilmiştir.
Bu minvalde, Bakanlığımızca anılan soruşturmayla ÇHC menşeli mezkur ürüne yönelik
uygulanan damping marjlarının yukarı yönlü revize edilmesi durumunda; ülkemizin anılan
ürünün AB'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlayabileceği mütalaa
edilmektedir.”
Bilgilerinizi rica ederim.
Ümit SARI
Genel Sekreter Yrd.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Burcu ŞENEL-Şef
5070 sayılı kanun gereğince ÜMİT
SARI (06.01.2015 16:52:52)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:47041540320151616136
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:47041540320151616136. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

AB Anti-Damping Önlemi ve Telafi Edici Vergi Önlemleri