Sayı:
Konu:
Mersin, 08/01/2015
TİM.AKİB.12.KİMYA.2015/5-147
Reach ve CLP Bülteni
Sayın Üyemiz,
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği’nden alınan 31.12.2014/23334 sayılı
yazı aşağıya çıkarılmıştır.
“Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1
Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olup Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi
süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz etmektedir.
Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddenin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü de 20 Ocak 2009 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal
madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre
sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü vardır.”
Üyelerimizin gerek REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası
bülteni http://ab.immib.org.tr/web/eklenti/REACHdokumanlar/Bulten74.pdf adresinde yer
almaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Ümit SARI
Genel Sekreter Yrd.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Burcu ŞENEL-Şef
5070 sayılı kanun gereğince ÜMİT
SARI (08.01.2015 16:15:15)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:82306483220151895623
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:82306483220151895623. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Reach ve CLP Bülteni - Akdeniz İhracatçı Birlikleri