Borç Geri Ödemelerinde Taksit Öteleme (Mola) Talebi
1. Taksit öteleme, yalnızca bir borcun geri ödeme planı içerisinde asgari 1 ay (bir), azami 3 ay
(üç) taksit ödeme dönemi için geçerli olacaktır.
2. Taksit öteleme uygulaması aynı borcun geri ödeme planı içerisinde, yalnızca 1(bir) kez ve
operasyonun gerçekleĢtirildiği ayı takip eden ay için uygulanacaktır.
3. Öteleme dönemi boyunca (ilk ötelenen taksitin ait olduğu ayın ilk günü (dâhil) ile son ötelenen
taksitin ait olduğu ayın son günü (dâhil) arasındaki zaman dilimince) Sandık tarafından yeni borç
tahsis edilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca borçların, Sandık tarafından tahsis edilecek yeni bir
borç içerisinden mahsup edilmesi de mümkün olmayacaktır.
4. Taksit öteleme, talep edilen borç ilk ödemeden itibaren en az 3 ay (üç) taksit ödeme yapılmıĢ
olması gerekmektedir.
5. Taksit öteleme imkânından ikinci veya daha fazla kez faydalanmak isteyen Ortaklarımız, bir
önceki öteleme dönemi bitiĢine müteakip en az 6 ay (altı) maaĢ dönemi geçmiĢ olması gerekliliği
bulunmaktadır.
6. Ortaklarımız, öteleme dönemi içerisinde borçlarını Polis Bakım ve Yardım Sandığı banka
hesabına defaten ödemek suretiyle erken ödeme indirimi ile kapatabileceklerdir.
7. Vadesi geçmiĢ ve ödenmemiĢ durumlarında, borç taksitleri ve/veya aidat ödemeleri bulunan
Ortaklarımız, gecikmedeki borçlarını gecikme faizleri ile birlikte ödeme yapmadıkları sürece
taksit öteleme imkânından faydalanamayacaktır.
8. Ayın son 5 iĢgünü öncesine kadar geliĢebilecek iĢlem iptal talepleri, yazılı Ģekilde bildirilmesi
kaydıyla karĢılanabilecek, bu zaman dilimi sonrasındaki iĢlem iptal talepleri karĢılanamayacaktır.
9. Taksitlerin ötelendiği dönem boyunca, borcun kalan anaparası için hesaplanacak borç faizi
miktarı, öteleme döneminin son ayı içerisinde maaĢ kesintisi yoluyla tahsil edilecektir.
Öteleme Dönemleri için Örnek
ÖTELEME DÖNEMĠ (AY)
NĠSAN (1 Ay için)
NĠSAN - MAYIS (2 Ay için)
NĠSAN-MAYIS-HAZĠRAN (3Ay için)
ÖTELEME DÖNEMĠ FAĠZĠ ĠÇĠN
KESĠNTĠSĠ YAPILACAĞI AY
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
GERĠ
ÖDEME
TAKSĠTLERĠNĠN
BAġLAYACAĞI AY
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
Yukarıdaki kurallar çerçevesinde, aĢağıda detaylarını belirttiğim borcuma ait geri ödemelerin,
yine belirttiğim taksit ödeme dönemi boyunca, faiz miktarı son öteleme döneminde maaĢımdan tahsil
edilmek üzere ‘Taksit Öteleme’ imkânından faydalanmak için gereğini rica ederim. …. /….. / 2014
TAKSĠT ÖTELEME UYGULANACAK BORCUN;
AD/SOYAD
SANDIK/SĠCĠL NO
TÜRÜ
AYLIK TAKSĠT TUTARI
TAKSĠT ÖTELEME DÖNEM SAYISI (AY)
TEL NO
ĠMZA
EGMPBYS 12032013
Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü – G.M.K. Bulvarı No: 50 (06570) Maltepe / ANKARA
Ortak İletişim Merkezi: 0 505 318 88 50 (Ücretsiz EGM Avea Hattı) - 0 312 294 89 00
Santral: 0 312 294 11 00 (pbx) Fax: 0 312 232 06 45 - 0 312 231 47 66
www.polsan.com.tr - polsan@polsan.com.tr
Download

Borç Geri Ödemelerinde Taksit Öteleme (Mola) Talebi 1